Барабанынды бу генераторында су деңгейін реттеуді автоматтандыру жүйесі

Осы дипломдық жұмыста барабанынды бу генераторында су деңгейін реттеуді автоматтандыру жүйесі қарастырылады.
Өндірісті автоматтандыру үрдісінде адамның рөлі автоматтандыру құрылғыларын қамтамасыз етуге, реттеуге, жөнге келтіруге және олардың жұмысын бақылауға негізделген. Егер автоматтандыру адамның физикалық еңбегін жеңілдетсе, онда ой жұмысын жеңілдетуге де мақсаты бар. Автоматтандыру құрылғыларын пайдалану күтім көрсету жұмысшыларынан жоғары техникалық квалификацияны талап етеді.
Автоматтандыру деңгейі бойынша жылуэнергетика басқа өндірістік салалар ішінен алдыңғы орындардың бірінде. Жылуэнергетикалық қондырғылар онда өтетін үрдістердің үздіксіздігімен сипатталанады. Осы жағдайда жылу және электр энергиясы өнімі кез–келген уақыт мезетінде тұтыну көлеміне сәйкес келу керек. Жылуэнергетикалық қондырғылардағы айтарлықтай барлық операциялар механизирленген, ал ондағы өтпелі үрдістер салыстырмалы түрде тез жетілдіріледі. Бұл жылуэнергетиканы автоматтандырудың жоғарғы деңгейде дамуын көрсетеді.
Параметрлерді автоматтандырудың айтырлықтай жетістіктері:
― жұмыс персоналы санын азайтуға мүмкіндік береді, яғни еңбек өнімділігін жақсартады;
―параметрлердің көрсету нақтылығын өсіреді;
―еңбек қауіпсіздігін және құрылғылардың жұмыс сенімділігін арттырады;
―қондырғы жұмысының экономикалық тиімділігін өсіреді.
Қазіргі жағдайдағы жылуэнергетикадағы автоматтаныру жағдайы үлкен моральдық және физикалық тозумен сипатталынады, оның сапасы осы заманғы талаптарға сәйкес келмейді. Сондықтан бу генераторын реттеу жүйесін автоматтандыруды жетілдірудің маңызы бар.
Берілген автоматты басқару жүйесі келесілерге негізделген:
– деңгейді реттеу үрдісі мен басқару тиімділігін жақсартуға;
– отынның экономды тиімді пайдалануын және оның толық жағылуын қамтамасыз етеді;
– авариялық жағдайлар санын азайтуға;
– жұмысшылардың еңбек шарттарын жақсартуға;
– технологиялық үрдістің жағдайы мәліметтерін оператор–технологтың жұмыс стансаларына тиімді жіберуіне.
Дипломдық жұмыс келесі бөлімдерден тұрады:
Негізгі бөлімде барабанды қазандықтың технологиялық сұлбасы оның жұмыс істеу принципі талқыланады. Қазандықты автоматтандырудың негізгі мәселелері, автоматтандыру жүйесінің анықтамалары және қажетті құрылғыларды таңдау мәселесі қарастырылады.
1. Г.П. Плетнев. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике. Учебник для студентов вузов – 3-е изд.,перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2005 г.- 352 с.
2. А. Бекбаев, Д. Сүлеев, Б. Хисаров. Сызықты және бейсызықты автоматты реттеу тоериясы. Оқулық.-Алматы: «ЭВЕРО » баспаханасы, 2005.-328 б.
3. В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. Теория систем автоматического управления. Изд.4-е,пераб.и доп. СПб.-Изд-во «Профессия», 2004.-752с.
4. В.А. Демченко. Автоматизация и моделирование технологических процессов АЭС и ТЭС. Учебное пособие.-Одесса: Издательство «Астропринт», 2001г.- 300ст.
5. А.С. Клюев, А.Г. Товарнов. Наладка систем автоматического регулирования котлоагрегатов. - М., «Энергия», 1970 г.- 280 с.
6. А.С. Клюев, А.Т. Лебедев, С.И. Новиков. Наладка систем автоматического регулирование барабанных паровых котлов. - М.: Энергоиздат, 1985.
7. М.П. Шальмана. Автоматизация крупных тепловых электростанций. - М.: Энергия, 1974.- 240 с.
8. А.Л. Романчик, Л.Н. Рудакова. Автоматизация технологических процессов. Учебное пособие.- Алматы: АИЭС, 1999. – 89 с.
9. А.Л. Романчик, Л.Н. Рудакова. Автоматизация теплоэнергетических процессов. Учебное пособие. - Алматы: АИЭС,1999. – 72 с.
10. Г.П. Плетнев. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок элетрических станций.- М.:Энергия, 1976.
11. Е.П. Стефани и др. Сборник задач автоматического регулирования теплоэнергетических процессов. Учеб. Пособие для вузов.- М.: Энергия, 1973.
12. А.А. Жакупов, А.В. Доронин. Дипломное проектирование. Методические указания к выполнению экономической части для студентов всех специальностей. Каф. ЭОиУП. - Алматы: АИЭС, 1999 г.
13. Колин Барроу. Бизнес планирование.- М.: Гранд, 2003 г.
14. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – М.: Госкомгидромет, 1987. – 94 с.
15. Б.М. Султанбаева, К.С. Идрисова, А.А. Туманова. Инженерная экология.Методические указание и выполненияю семестровых робот для студентов всех форм обучения специальности 050717- Теплоэнергетика. – Алматы:АИЭС,2007 г.
16. Т.С. Санатова, С.Е. Мананбаева. Экология и устойчивое развитие. Методическое указания и задания к расчетно-графической работе для студентов всех специальностей.– Алматы: АУЭС,2010.-26с.
17. А.А. Абикенова. Безопасность жизнедеятельности Пыле- и газоулавливающие устройства. Методические указания к выпускной работе для студентов – бакалавров специальности 5В0717- Теплоэнергетика.- Алматы: АИЭС, 2010-44с.
18. В.В. Жабо. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС. Учеб. для техникумов.- М:Энергоатомиздат,1992.-240 с.
19. Л.А. Рихтер, Э.П. Волков, В.Н. Покровский. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов тепловых электростанций. Учебник для вузов.-М.: Энергоиздат, 1981.-296с.,ил.
20. Безопасность труда в промышленности.- Киев.:Техника,1982.-230 с.
21. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции. Для студентов вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987.– 328 с.
22. Г.П. Плетнев. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций. Учеб. пособие для вузов.- М.:Энергоиздат,1981.- 368с.
23. А.С. Клюева. Монтаж средств измерений и автоматизаций. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 418-463 с.
24. П.Н. Мануйлов. Автоматизация тепловых процессов на электростанциях, Изд.3-е,перебарот. и доп. - М.: “Энергия”, 1970.
25. В.Я. Ротач, В.Ф. Кузищин. Автоматизация настройки систем управления.- М.:Энергоатомиздат,1984-272 с.
26. А.В. Клименко, проф. В.М. Зорина. Тепловые и атомные электростанции: Справочник/Под.общ.ред.чл.-корр. РАН Т343 – 3-е изд, перераб. и доп.- М.: Издательство МЭИ,2003- 645с.: ил.- (Теплоэнергетика и теплотехника; Кн.З).
27. А.А. Воронов. Основы теории автоматического регулирование и управления. Учеб. пособие для вузов.- М.: «Высш.школа», 1977.-519с.
28. А.П. Ковалев. Парогенераторы: Учебник для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1985.- 376 с., ил.
29. Р. Құдайбергенов. Қазақша, орысшы, немісше, ағылшынша. – Алматы: «Таймас» баспа үйі,2009. – 616 б
30. Е. Нұрекен, Д. Темірбаев, Б. Алияров. Жылу қайратият атауларының қазақша― орысша, орысша― қазақша сөзігі. ―Алматы; АЭжБИ, 2009.-200б.
31. А.А. Копесбаева. Программно- технические комплексы управления. Методические указания к выполнению лабороторных работ для студентов всех форм обучения специальностей 050702 – Автоматизация и управление – Алматы: АИЭС, 2009 – 45с.
32. А.А. Копесбаева. Программно- технические комплексы управления. Методические указания к курсовой работе для студентов всех форм обучения специальностей 5В0702 – Автоматизация и управление – Алматы: АИЭС, 2010 – 15с.
33. А.И. Танатар. Элементы промышленной автоматики и их динамические свойства.- Киев,1975.
34. А.А. Копесбаева. Басқару жүйесіндегі микропроцессорлық құралдар. 050702 –автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша оқитын барлық оқу түрінің студенттері үшін оқу құралы. – Алматы: АЭжБИ, 2010 – 124б.
35. Л.К. Ибраева, Б.Д. Хисаров. Моделирование и идентификация объектов управления: Учебное пособие . – Алматы, АИЭС: 2009,- 209с.
37. http://www.cta.ru
38. http://www.oglibrary.ru
        
        Кіріспе
Осы дипломдық жұмыста барабанынды бу генераторында су деңгейін реттеуді ... ... ... автоматтандыру үрдісінде адамның рөлі автоматтандыру құрылғыларын қамтамасыз етуге, ... ... ... және олардың жұмысын бақылауға негізделген. Егер автоматтандыру адамның ... ... ... онда ой ... ... де ... бар. Автоматтандыру құрылғыларын пайдалану күтім көрсету жұмысшыларынан жоғары техникалық квалификацияны талап етеді.
Автоматтандыру деңгейі бойынша жылуэнергетика басқа өндірістік салалар ішінен алдыңғы ... ... ... қондырғылар онда өтетін үрдістердің үздіксіздігімен сипатталанады. Осы жағдайда жылу және ... ... ... кез - ... ... мезетінде тұтыну көлеміне сәйкес келу керек. Жылуэнергетикалық қондырғылардағы айтарлықтай барлық операциялар механизирленген, ал ондағы өтпелі үрдістер салыстырмалы түрде тез ... Бұл ... ... жоғарғы деңгейде дамуын көрсетеді.
Параметрлерді автоматтандырудың айтырлықтай ... ... ... ... ... ... ... яғни еңбек өнімділігін жақсартады;
--параметрлердің көрсету нақтылығын өсіреді;
--еңбек қауіпсіздігін және ... ... ... ... жұмысының экономикалық тиімділігін өсіреді.
Қазіргі жағдайдағы жылуэнергетикадағы автоматтаныру жағдайы ... ... және ... ... ... оның ... осы ... талаптарға сәйкес келмейді. Сондықтан бу генераторын реттеу жүйесін автоматтандыруды жетілдірудің маңызы бар.
Берілген ... ... ... ... ... ... ... үрдісі мен басқару тиімділігін жақсартуға;
* отынның экономды тиімді пайдалануын және оның ... ... ... ... ... жағдайлар санын азайтуға;
* жұмысшылардың еңбек шарттарын жақсартуға;
* технологиялық үрдістің жағдайы мәліметтерін оператор - ... ... ... ... ... ... ... келесі бөлімдерден тұрады:
Негізгі бөлімде барабанды қазандықтың технологиялық сұлбасы оның жұмыс істеу принципі талқыланады. Қазандықты автоматтандырудың ... ... ... жүйесінің анықтамалары және қажетті құрылғыларды таңдау мәселесі қарастырылады.
Арнайы бөлімде бу қазандығы барабанында су ... ... ... ... ... ... жасалынады, қажетті құрылғылар таңдалынып, математикалық модель құрастырылады. Деңгей реттеуішінің оптималды параметрлері анықталынып, жүйе орнықтылыққа зерттелінеді. ... ... су ... ... ... жазылады.
Экономикалық бөлімде қазандықтың автоматтандыру жүйесінің құрылыстық-пайдалану шығындары және экономикалық тиімділігі есептемесі жүргізіледі.
Өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімінде қазандықтан ауаға таралған зиянды ... ... ... және ... ... қондырғылардан шығатын шудың есептемесі жүргізіледі.
Қорытындыда осы аталған бөлімдер бойынша ортақ шешім шығарылып, дипломдық жұмыстың ... ... ... технологиялық - оқулықтар саны отыз жеті және бір қосымша қолданылады.
1 БӨЛІМ. ... ... Бу ... бу ... ... сұлбасы
1.1.1 Бу алудың принципиалдық сұлбасы
Бу қазаны деп жағылған отын жылуын пайдаланып, қысымы ауа ... ... бу ... құрылғыны атайды.
Электрстансаларда қолданатын бу қазандықтарының технологиялық сұлбасы көрсетілген (1.1, 1.2 суреттерді қараңыз). Онда ірі отын ... ... отын ... ... одан диірменге-8 беріледі, диірменде отын 15мм-ге дейін ұсатылады. Ұсатылған көмір диірмен бункерінде-12 ... да, ... ... ... ... - 13 ... ... көмір шаңы ауа жылытқыштағы-25 ыстық ауамен жандырғыштан - 14 ошаққа - 15 ... Ал, күлі 31-ші ... ... ... сыртқа шығарылады. Күлдің көп бөлігі күлұстағышпен - 32 тазартылады, ал ... ... ... ... ... ... ... Қорек суы машина залынан насос арқылы бу пешіне берілместен ... оның ... ... 24,17,20,21,22 арқылы өтеді және буға айналады. Алынған бу буқыздырғышта қыздырылып, машиналық зат ... бу ... ... ... сурет - Бу алудың технологииялық сұлбасы
1.2 сурет - Бу алудың технологииялық сұлбасы
1.1.2 Бу қазандықтарының негізгі терминдері мен анықтамалары
Бу қазандығының ... ... (1.3 ... ... қызу жазықтығы болып табылады, ол металдық құбырлық ... бір ... ... булы су ... ... және ... өтіледі, ал келесі жағынан ыстық түтін газымен.
Экономайзер 11,12-қызудың құбырлық жазықтығы, ол насос арқылы қазандыққа берілетін қорек суды ... ... ... ... ... суы ... ... бөлімнен әдетте қайнау температурасынан ондаған температураға төмен температурамен ... ... ... суды ... ... ... және t=-30°C ұстау тікелей жылуалмасу аппараттары экономайзер арқылы жүзеге ... ... ... 13 бойынша экономайзерден барабанға 1 беріледі, ол жерде қорек суы қазандық суына айналады түсірілген құбыр 9 арқылы ... ... ... ... ... ... ... экрандық құбырлары 7 болып табылады. Экрандық құбырларда судың бөлшектеп булануы өтеді, булы су қоспасы барабанда бу және суға ... ... 2 ... және 3 будың кеңістіктері болады. Сулы кеңістіктен булы кеңістікті бөліп ... ... ... ... айнасы деп аталады. Барабандағы су деңгейін су ... ... ... ... Су ... биіктігі бойынша екі шектік түрі анықталған: төменгі және жоғарғы. ... ... ... құбырларды және олардың экрандары сусыз қалдыру қауіпсіздігімен анықталады. Жоғарғы деігей ылғалдылық пен будың ... ... ... ... ... ... арасындағы су көлемі қорек қоры деп аталады.
Барабандағы су цикл түзе қайтадан түсірілген құбырларға 9 және ... ... 10 ... ... бу ... ... құрылғы арқылы бу құбыры 14 арқылы бу қыздырғыштарға қыздыруға ... ... ... ... ... ... қалдырады.
Құбырдың буландыру жазықтығы -- бұл түтіндік газдар жылуы арқылы судың булануы жүзеге асатын құбырлық қыздыру жазықтығы.
Барлық энергетикалық ... ... ... бұл ... ... жазықтығы, Ошақтың 4 қабырғаларында орналасқан, конвективті газ өткізгіштер 24 және қабырғаны жоғарғы температурадан қорғау үшін.
Бу қыздырғыш -- қыздырудың құбырлы жазықтығы, ол ... ... ... буды ... және қосылған: Ошақда радиация және газ өтулерінде конвекция арқылы берілген жылу мөлшерімен ... үшін ... ... ... ... төбелік қыздырғыш 29, шымылдықтар 30 жартылай радиациялы жазықтықтар, арықарай конвективті қыздырғыштың бірінші контуры 15 және екінші контуры 17. Олардың ... бу ... 16 ... яғни ... суын ... ... өтіп, бу қолданушыларға қажетті қызған температурамен жіберіледі. Берілген ... ... ... бу ... 31 бар, будың температурасын ұлғайту үшін. Бу қыздырғыш алдында фестон 8 орнатылған ол булану жазықтығы болып табылады. Фестонның міндеті ... 4 Ошақ ... ... ... бу ... 13 ... өтуін қамтамасыз ету болып табылады.
Қазандық ошағы (отын жағу камерасы) органикалық отынды жағуға арналған. Отын жағу ... 4 ... ... ... ... горелкалары 5 тізбегі бар, оған бірінші ауа 6 және екінші қызған ауа 20 бар отын әкелінген.
Бірінші және екінші ауа 18, 19 ... ... 21 ... ... ... ауа бірінші деп аталады, ол кептіргішпен шаң трансплортына жіберіледі.
Қазандық қақпағы 27 ... жылы ... алып ... ... ... ... ... қатты қождан тазалау жүйесінен тұрады, ол суық ойынқыдан 32, қож шахтасынан 25 және су ... ... 26 ... ... ... ... шаңұстағыштарға бағытталады, одан шаңсорғышқа. Шаңқұбыры арқылы атмосфераға 120 - 160°C температурасымен жіберіледі [21].
1.3 ... - Бу ... ... ... ... ... теориясы және оның элементтері бойынша талдау
1.2.1 АРЖ құрудағы жалпы принциптер және ... ... ... мен техниканың дамуы, технологиялық үрдістердің күрделенуі шығрылатын өнімдерге қойылатын талаптардың жоғарлануы автоматты басқару жүйелерін құруда қазіргі таңға сай ... ... ... ... етеді.
Қазіргі кезде обьекті теңдеуі мен сыртқы әсерлер белгілі деп алынатын детерминді әдісті автоматты басқару жүйесін сараптау мен синтездеуде ... тек ... ... ... ... ... - ала ... үшін ғана қажет бола алатындығы дау туғызбайтыны анық.
Автоматты басқару жүйесін құру үшін маман ең алдымен басқарылатын обьектінің математикалық ... ... білу ... Ал бұл ... ... және ... жолдармен шешуге болады.
Көп жағдайда аналитикалық модель бейсызықты болып шығады. Сондықтан есептеуді әрі қарай жалғастыру үшін бейсызықты теңдеулерді Тейлор мен ... ... түзу ... бұл ... сызықтандырады.Беріліс функциясы бойынша салынған өтпелі үрдіс бойынша жүйенің реттеу ... ... ... ... щегеру теоремасын қолдануға негізделген.
Жалпы кез келген автоматты жүйелерді уақыттық және жиіліктік аймақтарды зерттеуге болады. Іс ... бұл ... ... ... ... ... ... Сондықтан автоматты реттеу теориясында реттеу жүйесін талдау мен синтездеудің ... ... ... ... ... ... ... сипаттамалар бойынша өтпелі үрдістерді тұрғызу секілді көптеген әдістер кеңінен ... Ал ... ... ... ... аппараттар Фурье қатары мен интегралын пайдалануға негізделген.
Кез - ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір ереженің, қызмет алгоритмінің орындалуына байланысты болады. Осы қызмет алгоритмін орындау үшін белгілі бір сыртқы команданы ... ... не ... ... ... ... процесті жүргізу үшін басқару обьектісіне әсер ететін тиімді ықпалды тиімді ықпалды басқару дейді. Егер бұл ... ... ... ... ... оны ... ал ... қатысуымен болса қолмен басқару деп атайды. Технологиялық процесті берілген ... ... ... ... мақсатында обьектіге сырттан берілетін арнайы нұсқаулар жиынтығын басқару алгоритмі деп атайды.
Басқару обьектісіне басқару алгоритміне ... әсер ... кез - ... ... құрылғы автоматты басқару құрылғысы деп аталады.
Бір - бірімен байланысты және басқару алгоритміне сәйкес өзара ... ... ... ... ... ... мен басқару обьектісінің жиынтығы автоматты басқару жүйесі деп аталады.
Автоматты жүйе өзара байланысқан және белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... автоматика элементтері деп атайды. Элементтерді жүйеде атқаратын қызметтеріне қарай салыстырушы, түзетуші, қабылдаушы, жоспарлаушы, түрлендіруші және атқарушы деп ажыратады [2].
1.2.2 Автоматты ... ... ... анықтамалары мен классификациясы
Автоматика элементтерінің қолдану және технологиялық ерекшеліктерін айқындайтын арнайы сипаттамалар мен параметрлері болады.
Басты сипаттамаларының біріне элементтің статикалық ... ... ... ... деп, тұрақталған режим кезінде Хшығ шамасының Хкір ... ... ...
Хшығ=f(Хкір) ... ... ... ... ... яғни ... шаманың шапшаң өзгерген сәттеріндегі жұмысын бағалау үшін пайдаланад. Оны өтпелі сипаттамамен, беріліс функциясымен және жиілік ... ... ... ... Хшығ ... ... t ... тәуелділігін көрсетеді: Хкір кірістік сигналының секірмелі өзгерісі кезінде Хшығ= f(t).
Хшығ шығыстық шаманың Хкір кірістік шамасына қатынасын статикалық ... ... деп ... Кст = ... ...
Бейсызықты сипаттамасы бар элементтер үшін Кд динамикалық беріліс коэффициентін пайдаланады. Кд =Хшығ/Хкір ·Ксал. Ксал ... ... ... ... шығыстық шамасының салыстырмалы өзгерісінің кірістік шамасының салыстырмалы өзгерісіне қатынасына тең:
Ксал= ... мен ... ... және ... шамалардың номинал мәндері.
Сезімталдық деңгей шығыстық шаманың айтарлықтай өзгерісі байқалатын кірістік шаманың ең кіші мәні. Ол элемент ... ... ... ... ... люфтінің салдарынан болады.
Ауытқу бойынша басқару принципі пайдаланылатын автоматты тұйықталған жүйелердің ... кері ... ... ... ... ... ықпалмен салыстырғанда кері бағытта берілетін каналды кері байланыс деп атайды.Кері байланыс оң және ... ... және ... негізгі және қосалқы болып ажыратылады.
Басқару жүйесінің құрылымдық график бойынша кескіндеуді құрылымдық схема дейді. Құрылымдық схемасындағы бөліктері арасындағы ... ... ... мен ... көрсететін қарапайым құрамдас бөлігін құрылымдық схеманың байланысы деп атайды.
Жүйедегі ... ... ... автоматты басқару жүйелерін үзіліссіз және дискретті деп ажыратады.
Егер басқарылатын шама орнықты ... ... ... әсеріне тәуелді болса, онда автоматты басқару жүйесі статикалық деп ... ал ... ... ... деп ... ... ... сәйкес немесе жүйе элементтеріне өрнектейтін дифференциалдық теңдеудің түріне қарай жүйелерді сызықты және бейсызықты деп бөледі.Сызықты жүйелердегі барлық ... ... ... және ... ... ... жүйедегі ең болғанда бір элементтің кірістік және шығыстық сигналдарының арасында бейсызықты тәуелділік болса, онда ол жүйе ... , ... ... ... сызықты сипаттамалар арқылы жуықтауға болмайды.
ЖЭС математикалық модельдерін әр деңгейде басқару критерийлерін реттеу жіне технологиялық үрдісті сипаттау үшін құрылады. Технологиялық үрдістерді ... ... ... ... ... ... ... ал өтпелі режимді сипаттаушы динамика моделі қолданылады.
Жүйенің ... деп оның тепе - ... ... ауытқуына себеп болған әсерді алып тастағаннан кейін, бастапқы орнықтылық қалпына оралу қабілеттілігін айтады. Орнықтылыққа зерттеу бойынша бірнеше ... бар: ... Раус - ... критерийі, Михайлов критерийі және Найквитс критерийі [3].
Автоматты реттеу жүйесі технологиялық процестің параметрлерін әр мезеттегі ... ... ... ... ... ... арналған құралдар мен әдістерді қамтиды.
1.2.3 Өзектілік
Автоматизация - адамды ... ... ... босатады. Өндірістік автоматтандыру процесінде адамның рөлі реттеу, ... ... ... құралдарына қызмет ету және олардың әрекетін бақылау болып табылады. Автоматизация адамның қол еңбегін азайтып қоймай, оның үстіне ой еңбегінде ... ... ... үшін қызмет етіп жатқан персоналдан жоғарғы техникалық класификацияны талап етеді.
Көп еңбекті қажет ететін үрдістер қазіргі заманғы ЖЭО-дағы өндіріспен, жылу бөлінісімен және де ... ... ... Олар ... механизмделген.
Адам еңбегінің мәні, ол машиналар мен механизмдерді басқарып, орнатады(құрылғыларды қосып немесе ажыратып отырады және т.б ) және олардың ... ... ... немесе өлшеуіш аспаптарды қарайды.
Бірақ та ЖЭО-ын басқаратын негізгі және қосалқы қондырғыларында тәулік бойы ... ... ... энергетикалық құрылғылардың механикасы адамның бірқалыпты еңбегінен босатпайды, ал ең бастысы эксплуатациялық ... ... ... болуы да оның қауіпсіз және тиімді жұмыс атқаратынына сенім жоқ.
Механизмделген өндірістің автоматизациясы деп машиналарды, механизмдерді, ... ... ... Және де ... ... ... адамның қатысуысыз немесе қатысуын шектеп олардың жұмысын бақылайды.
Автоматизация - бұл ... ... ... ... ... ... ... үздіксіз қатысуысыз бірақ, олардың бақылауымен жүзеге асырылады.
Өндірістің автоматизациялық процесі өзіндік құнды азайтады, өнімнің сапасын ... ... етіп ... жұмысшыларды азайтады, сенімділікті арттырады және еңбек жағдайы мен техникалық қауіпсіздікті жақсартады.
1.2.4 Бу қазандығында автоматтандыруды ... ... ... ... ... ... құралдар жүйесі аймағында таңдалуы керек. Автоматтық құрылғылар техникалық және экономикалық жағынан тиімді таңдалуы керек. Автоматтық құрылғының нақты типі ... ... ... мен ... ... ... ескерумен таңдалынады. Негізінде бір типті, орталықтандырылған және бір сериясы шығарылатын қондырылғыларды таңдағын дұрыс. Судың қызу процесі жарылыс және өрт ... ... ... ... электрлік құрылғыларды пайдалану негізінде болады. Электрлік аспаптардың дәлдігі жоғары және пнивматикалықтармен салыстырғанда жылдамдығы жоғары болып келеді.Электрлік аспаптарда энергия көзі қарапайым әрі ... және де ... пен ... ... арақашықтығына импульстерді оңай қоса алады.
Жұмыстада "Контур-2" құрылғылар жүйесі ... ... ... ... Жүйе блоктық-модуль арасындағы байланыс тұрақты тоқ сигналдар арқылы жүзеге асады, ал нақты сигналды түрлендіру, қосу және ... рет ... ... ... үшін РС 29 қолданылады. Олардың дәлдігі жогары және келесі функцияларды орындайды: датчиктен сигналды маштабтау ,алгебралық қосу, берілген сигналды енгізу , ... ... ... және ... ... ... күшейтеді .
Функционалдық жетістіктері:
* П, ПИ және үшимпульті бойынша реттеу, екі позициялы ... заңы ... ... ... қолданғанда ПИД заңы бойынша реттеу;
* басқару түрін автоматтыдан қолша режимге және кірісінше, орындаушы механизмді қолша басқару;
* басқару ... ... ... ... ... ... ... төрт параметрлердің бірін сандық индикациялау;
* реттейтін шаманың берілгені;
* реттелетін шаманың берілген ... ... ... ... ...
* қосымша параметр.
PC 29 реттеуіштерімен SIMENS электрлік позизионерлері немесе МЭО орындаушы механизмдері.
Бір ... ... ... электрлік орындаушы механизм МЭО,автоматты реттеу технологиялық үрдіс жүйесінде ретеуші органдарды жылжытуға арналған.Орындаушы механизмге үш позициялы электромагниттік ... бар У293М ... ... ... ... және басқа да технологиялық процесстерді басқару жүйелерінде тиристорлы күшейткіштер бір және үш фазалы айналымы тоқ тізбегінде ... ... ... ... қолданылады.
Басқару блогы дискретті, импульсті немесе аналогды сигналдарды түрлендіреді.Және кіріс төменгі ... ... пен ... ... ... гольваникалық айрықтарын қамтамасыз етеді.Тиристорлық ,дискретті , импульсті немесе аналогты күшейткіштердің басқару сигналдарының қорек көзі ... ... ... , ... ... және әр ... контроллерла, реттеуіштер.
Жүктеме қуаты ендік импульсті немесе фаза импульсті модуляциямен реттеледі.Тиристорлық күшейткіштер орындалуына байланысты екі ... ... ... ете ... ... мен ... ... немесе сигналдарды түрлендіреді.
Қуат күшейткіштері электромагниттік қосқыш құралы, бір және үш ... ... және ... ... ... ... ... ретінде қолдануға болады.Осы жағдайда олар келесі функцияларды орындайды:
* дискретті және импульсі сигналды күшейтеді;
* электрқозғалтқышың қосылуын және тежелуін қамтамасыз ... ... кері ... ... ... қайта қосылу туралы сигналдайды.
Тиристрлы күшейткіштер тұрақты жылдамдықты электлік орындаушы механизмдерді, электр қозғалтқыштарды ... үшін ... ... әр ... бекітпелі және бекітпелі- реттеуші толық айналымсыз арматурда қолданады:шарлы және тығынды крандарды, клапандарда, шеберлерде, бұрылымды дисктік бекітпелерде,тосқауылдарда.
Шығын және ... ... ... Метран -100 типті өлшеуші түрлендіргіштер қолданылады.Олар аналогты тоқтық сигналды және сандық сигналды HART протоколы стандартына түрлендіруге және өлшеуге арналған. RS485 ... ... ... ... ... ... (Метран-100-ДИ);
* абсолют қысым (Метран-100-ДА);
* сейілу (Метран-100-ДВ);
* сейілу қысымы (Метран-100-ДИВ);
* қысым ... ... ... қысым (Метран-100-ДГ).
Тұрақтандырылған кернеу 36В тұрақты тоқ датчик қорек көзі ... БПС 90 П/К ... ... блогы қолданады.
БПС-90 П блогтары өлшеуші параметр (қысым, деңгей, қысым айырмашылығы)мен реттелген шығыс унифицирленген тоқтық сигналға байланысты ... ... ... ...
БПС-90 К блогтары шығынды тарылу құрылғысында қысым түсім тәсілі арқылы өлшеген түрлендіргіштердің (датчикте) статикалық сипаттамаларды сызықтандыруға арналған.
Блоктардың ... ... :
* ... параметр туралы ақпаратты бір мезгілде тұрақты тоқ сигналы түрінде ... екі ... ... ... ... ... түрлендіргіштер мен датчиктердің қорек көзін қамтамасыз етеді;
* ұшқын - қорғанған тізбектің электрлік қуатын шектейді;
* берілген сыртқы әсерге қосылуға(2.5КОм ... ... ... 0-5мА және 1 КОм 0-20 және 4-20 ... беретін шығыс сигнал датчик деңгейін қуатын өсіреді;
* шығыс ... ... 4 ... сандық түрдегі визуалдық индикациясын қамтамасыз етеді;
* ертерек қондырылған шығыс сигнал мәнін минималды және максималды деңгейін дабылды ... ... ... ... ретінде РМТ-69 типті тіркеуші құрылғыларды қолданған ыңғайлы.Ол кез -келген датчикпен жұмыс істей алады және әр ... ... ... ... бір ... ... функциясын, тіркеу, реттеуді және түрлендіруді жүзеге асырады.
Газ шығынының толық коллектодағы температураға байланысты өзгерісінен тура ағындағы су ... ... үшін ... ... ... ТПС-1088 гр 100 П типті платиналық кедергі пармотүрлендіргіші қолданылады. Мысты емес, платиналық пайдалынылады, ... ... ... және ... температура өлшенеді, тура ағындағы су температурасы тиімділік көрсеткіші болып табылады.Температура реттеуіне басты реттеуіш ретінде ... ... ... ... модификациядағы реттеуіш таңдалған, себебі 50М градуировкадағы ТСП - мен жұмыс істейді және тұрақты датчиктерін ... ... және де ... тоқ датчиктерін қосуға болады.Реттеуіштен сигнал отын реттеуішіне беріледі,отын ... ... ... типі таңдалынады.
Кері ағындағы су температурасын, қоршаған ауа температурасын өлшеу үшін датчик ретінде ТСМ -1088 гр 50М ... ТСМ ... ... емес ... ... дәлдік қажет емес,сондықтан мысты кедергі термотүрлендіргіш таңдалынады.
Реттеуші құрылғылармен басқару үшін SIMENS SIPART PS2 ... ... ... ... ... ... ... сигналына сәйкес жағдайға орнатады.
Қосымша функционалдық кірістер клапанды блоктауға немесе қауіпсіздік жағдайына орнатуға қолдануы мүмкін.
Позиционерлерде қосымша модульдер қондырылуы мүмкін:клапан ... (4...20 мА), ... ... ... ... (2 реле), қосымша сандық сигналдар (қателер , соңғы жағдай), сандық сигнал HART.
Matlab келесі комплекс Matlab+Simulink+Toolbox+Blockset түрінде ... Toolbox және Blockset ... ... Math Works корпорациясы сәйкесінше Matlab және Simulink ... ... ... жүйесінің негізгі есептерінің біреуі қуатты бағдарламалау тілін пайдаланушыға ұсыну болып табылады.Бұл тіл техникалық және математикалық ... ... ... және ... ... іске ... көп жылдары қолданылған дәстүрлі бағдарламалық тілдердің мүмкіншіліктерінен асып кеткен.
Simulink - визуалды модеьдеу құрылғысы. ... ... ... және ғылыми есептерді шешуге құралдар жиындарының өте көптігі Matlab жүйесінің кең қолданылуының себебінің бірі болып табылады. Осы құралдар арасында Simulink ... ... орны ... ... - блок-диаграммалардың графикалық тілін қолданатын, динамикалық жүйелерді модельдеу және анализдеуге негізделген интерактивті орта.
Simulink жүйесі:
* ... ... ... ... ... және ... ... модельдеуге мүмкіндік береді;
* өзінің құрамында блоктардың (үздіксіз элементтер, дискретті элементтер, математикалық ... ... ... ... көрсету құралдары, қосымша блоктар) кең библиотекасын орнатқан, оларды жаңа жүйелерді жасауға қолдануға болады;
* блок-диаграммаларды ... ... ... ... береді,сондықтан модель құрылымын иерархты көрсетуге болады;
* уақыт бойынша ... ... ... ... ... мүмкіндік бар, бірақ осындай мүмкіндіктері шектелген.
SIMATIC S7-300 - бұл кіші және орташа дәрежедегі автоматты жүйесін құруға арналған модульді ... ... (1.4 ... қараңыз). Модульдік конструкциясы, шынайы салқындатқышпен жұмыс жасау, локальді структураның қолданылуы және енгізу-шығару ... кең ... ... ... ... ... ыңғайлы және өндірістегі автоматты басқару жүйесін құру үшін пайдалы шешімдер қабылдау үшін өте ... ... ... ... ол әр ... ... орталық процессорларды қолдануы, функционалды модельдерді және коммуникациялық процестерді қолдану болып табылады.
343979534290 ... ... - SIMATIC S7-300 ... ... - дің ... ... автоматты өлшеу қондырғылары және басқасы;
* арнайы мақсаттағы автоматты машиналарға;
* өндірістік техникалық құралдарды басқару ... және ... ... ... ... ... құру және ... 7- бұл SIMATIC S7-300/S7-400/WIN AC программалау контроллері негізінде құрылған программалардың базалық пакеті. Оның ... ... ... ... және ... сеттерді, параметрлерді күйге келтіру, программалау, диагностика және басқару жүйесін күту сияқты барлық құрал жабдықтар жүйесін күту сияқты барлық құрал ... ... ... ... негізгі ерекшелігі, көптүрлі программаланатын контроллерді қолданып, өндірістік компьютерлерде, өндірістік байланыстардың сетьтік структурасында автоматизация проекттерін комплексті түрде ... ... ... болатын тек қана программатордың функционалдық мүмкіндігі немесе STEP 7-ге қиын ... ... үшін ... саймандармен толықтырулар жасалады.
STEP 7 қолданушының барлық программаларының файлдарын және блоктағы барлық ... ... ... ... ... ... ... қосалқы программасын еске түсіреді. Ол қолданушының программасының структурасын жақсартуға, модификациясын қолайлы қылуға, дайын ... бір ... ... ға ... ... ... организацонды блок (ОВ), функционалды блок (FB), функциалар (FC), ... ... (DB) және де ... жүйеге орнатылған CPU блоктары: функционалды жүйелік блок (SFB), жүйелік функция (SFC) және ... ... ... ... STEP 7 мықты жүйелік бұйрықты ұстанады.Ол әр түрлі логикалық және математикалық операцияларды орындайды.
1.3 Бу қазандығын автоматтандырудың негізгі мәселелері
1.3.1 Барабанды бу ... ... ... ... қарастыру
Қазандықты реттеудегі негізгі реттеуші өлшемдер (1.5 суретті қараңыз) көрсетілген: Қызған бу шығыны Gпп оның ... pпп, ... tпп. ... мен температурасы тұрақтанған мәндер шегінде ұсталады, ал бу ... ... ... ... ол ... ... істеу режимінен тәуелді. Барабанды қазандық үшін негізгі автоматты реттеу обьектілері: қысым Р, қызу температурасы t ,ауа шығыны Qг , ... ... ST , ... су ... Hб, ... ... ... NaCl.
Турбина алдындағы бу қысымын қысым реттеуіші тұрады ГПЗ, ол сигналды Ошақдағы отын беру реттеуішіне жеткізеді.арнайы ... ... ... ... роторының айналу жиілігі ұсталады.
Қызған бу температурасы +5,-10°C үлкен нақтылықпен ұсталуы керек. Оны реттеу үшін әдетте ... ... 7 ... реттейді, кейде ғана қазандық газөткелдерінде газдың рециркуляциясы тәсілімен ... ... ... ... қорек су көлемінен реттеледі. Будың температурасын реттейтін реттегіштерге екі сигнал түседі: реттейтін температура бойыншанегізгі және реттеуіштен кейін температура өзгеріу жылдамдығы ... ... ... ... бусуытқышқа жіберілетін суық судың реттеуші клапанына РПК әсер етеді.
Жалпы ауа ... ... ... ... ... отын жағу ... ... әкеледі. Реттуіш үрлеу вентиляторлары ДВ аппараттарына әсер етеді.
Ошақтағы сейілуі реттеу тұрақты реттеуіш арқылы жүзеге асады, ол Ошақның төбесінен сәйкес ... алып ... ... ДС әсер ... ... ... дұрыс жұмыс істеуіне қазандық қорек суын Gпв автоматты реттеу болып табылады.Агрегаттың жұмыс істеу режимі өзгергенде қорек су ... ... ... ... үш ... түседі:қазандықтын бу шығыны Gпп бойынша, қорек су көлемін Gпв беру бойынша, барабандағы су деңгейі Нб ... ... ... ... ... қазандыққа су беруін реттейтін клапанға РПК әсер етеді, не насостың реттеуіш органына.
Жану үрдісін үнемдеулік реттеу. Негізгі реттегіштің тиімді ... ... ... ... ... ... бу ... артық ауасының ауа көлемін өзгеруіне қызмет етуі.Негізі жану процесінде үнемдеуге байланысты ауа беру автоматты басқарудың бірнеше түрлері бар: отын - ... ... ... бу - ... үнемдеп реттеу, жылу - ауаны ... ... ... - ауаны үнемдеп реттеу.
Осының ішінде біз жүктеме - ... ... ... ... Қосымша түтін газында оттегі сигналы бар жүктеме - ауаны үнемдеп реттеу. Оттегі отын жану өнімінің құрамында болуы артық ауа ... ... және отын ... ... ... ... оттегі автоматты реттегіште кірердегі сигналы болып қолданылады, ауа шығынына әсер ... және ... ... ... ... бұл тәсілдің іске асуы сенімділіктің және тез әрекет етуші газанализатор оттегінің болуынан ... Сол үшін ... ... ... ... ... ... сүлбесі таралған, ал оттегі түзету әсерімен.
Жылу ауа артық ауаны ұстауы және бу - ауа ... және ... ... ... ... емес. Бұл жетіспеушілік жүктеме - ауа ... ... ... ... Бұл ... ... ... негізінде және ауытқумен бірге қосылған. Ауа жіберу реттегіш 1 басты сигнал шығынымен өзгереді немесе 5 түзету қысым ... ... ... автоматты реттегіші. Пропорционалды ауа шығын сигнал әрекеті біріншіден ауа шығының ұйытқуы шектету , үнемдеу реттегішіне ... ... ... ауа ... ... ... ... өйткені бір уақытта кері байланыспен бірге қызмет етеді. Қосымша түзету сигналын кірістіру оттегі құрамымен барлық үнемдеу реттегіш жүйесінде ауа ... ... ... Қосалқы түзету реттегішін оттегі жүктеме - ауа реттегіш сүлбесінде ошақ ұйытқуы кезінде ауа жіберуін басқарады және ... ... ... ... тұруын қамтамасыз етеді (1.7 суретті қараңыз).
Қазандықтың ... ... бірі ... ... ... ... алып келеді.
1.5 сурет - Барабанды қазандықтың приципиалды технологиялық сұлбасы:
ГПЗ -- Бас булық қозғалтқыш; РПК -- ... ... ... 1 -- ... 2 -- циркуляциондық контур; 3 -- түсірілген құбырлар; 4 -- ... 5,6 -- ... 7 -- ... 8 -- ... 9 -- ауақыздырғыш.
Кейбір реттеуші бөліктердің ... ... ... ... қатысты кіріс мәндері болып табылады. Мысалы, Gпп қызған бу ... ВТ отын ... ... ... шама болып табылады, ал қызған будың температурасы мен қысымына қатысты кіріс шама болып келеді және ... бу ... рб отын ... ... ... шама ... ал ... су деңгейін реттеу Нб бойынша кіріс шама болып келеді. ... ... ... ретінде бірнеше кіріс және шығыс шамалары байланысқан күрделі динамикалық жүйе болып табылады ( 1.6 суретті қараңыз).
1.6 ... - ... ... ... ... ... - Барабанды қазандықтың құрылымдық сұлбасы:
ВТ -- отын шығыны; ST -- ауасорғыштың беріліс өзгерісі; СNaCl -- қазандық су ... Нб -- ... су ... t'пп -- ... ... бу ... Dвпр ... шығыны; tпп--қызған бу температурасы; Dпп-- қызған бу шығыны; Рпп-- қызған бу қысымы; О2 -- ауаның оптималды ... ВЭ-- ... ДПВ-- ... су ... ПН-- ... насосы; ВП-- ауақыздырғыш; ДВ -- үрлеу вентиляторы; ДС-- ауасорғыш;Qдг -- ... ... ... ... - ында ... ... басқарудың негізгі есептерінің бірі өндіретін және пайдаланатын энергия аралығында үздіксіз сәйкестігін ұстау болып табылады. Бұл мәселелерді бу қазандығы, турбина және ... ... ... АРЖ ... бөліктеп орындауға болады. Қазіргі заманғы ЖЭО-дағы ТПАБЖ екі деңгейден ... оның ... ... ... ... ... ... процесс жүруін басқару;
* жанама анықтайтын көрсеткіштер мәнін есептеу;
* ... ... ... алды және ... ... ... ... режимін оптимизациялау:
* құжаттаманы жүргізу;
* басқарудың жоғарғы деңгейімен оперативті ... - да ... ... ... ... ... орындалады: ЖЭО-дағы ТПАБЖ; энергоблоктар (ЖЭО-тар үшін ортақ қазандықтар және турбиналар тобы), қазандық турбиналары және ... ... ішкі ... ... ... ... төмендегідей қызметтер атқарылады:
* қазандықтың принципалдық технологиялық сұлбасын құру;
* басқару жүйесінің макро және микро құрылымы;
* ... ... ... ... ... ... ... құру;
* Михайлов критерийі негізінде жүйені орнықтылыққы зерттеу;
* су ... ... ... ... ... ... басқару жүйесін программамен қамтамасыздандыру;
* экономикалық бөлімде қазандықтың автоматтандыру жүйесінің құрылыстық-пайдалану шығындары және экономикалық тиімділігі ... ... өмір ... ... бөлімінде қазандықтан ауаға таралған зиянды заттар мөлшері есептемесін және қазандық цехындағы қондырғылардан шығатын ... ... ... ... ... ...
2.1 Қорек суын реттеудің автоматтандыру ... ... ... ... ... ... үрдістердің алғашқы реттеуіштері болып табылады. Олар техникада кеңінен қолданылады. Көп жылдан бері барабанды қазандықтың қорегін реттеуін автоматты басқаруға өтуі ... ... ... ... ... ... ... табылады. Осы есептің негізгі шешімі қазандыққа беретін су көлемі және одан ... бу ... ... ... ... ұстау болып табылады. Тіпті аз уақытқа су көлемінің қазандықтан шыққан бу шығынынан асып кетеуі қазандықтың қайнап ... ... бу ... ... бу ... және шығырға кетуіне әкелуі мүмкін. берілетін су көлемінің төмендеуі экрандық құбырларда және қазандықтың ... ... ... ... ... алып ... ... суын негізгі реттеуші параметр болып барабандығы су деңгейі ... ... ... ... ... түсіп кетуі экрандық құбырлардың циркуляциясының бұзылуына алып келеді соның салдарынан құбырлардың қызып кетуі мүмкін. Барабанда ... асып ... су ... ... ... бу қыздырғыш пен шығырға шығарылып тұзбен қапталады содан олар ... ... ... Қазандық барабанындағы су деңгейінің шектік мәндері қазандық құрылғыларын шығаратын зауытта арнайы жасалатын есептеулер негізінде анықталынады. Барабандығы судың орта ... ... ... ... 200 мм ... ... тұрақты режимде жұмыс істеуі қамтамасыз етілетін деңгейдің орта ... ... 50 мм ... ... ... және деңгейдің бөшектік мәннен өсуі және төмендеуі бойынша қорғаныс іске қосу ... деп ... ... ... ... ... ... екі сатылы орындалады. Бірінші саты, барабаннан авариялық ағуына ысырманың ашылуына әсер ... онда ... ... ... мен деңгей өсуінен қорғанысы аралығында өтпелі болатын қондырғысы бар. ... ... ... ... ... әсер ... ... құрылғылардың жетістіг кезінде қазандықты өшіру және авариялық ағызудың ашылуы операциялары қорғаныс және блоктау құрылғыларымен іске ... ... ... ... су ... ... баланс жағдайымен анықталса, өтпелі режимде су деңгейі мәніне бірнеше жүктемелер әсер етеді. ... ... ... су ... өзгерісі; тұтынушылардың пайдалану жүктемесі өзгерісінен бу шығыны өзгерісі; ... ... ... қазандық өнімділігінің өзгерісі; қорек су температурасының өзгерісі;
Барабанда деңгейді реттеудің негізгі ерекшелігі болып осы жағдайда екіфазалы орта ... ... ... ... АРЖ ... ... негізгі есптерді шешу керек:
* АБЖ буындары және жүйенің элементтерінің математикалық ... ... ... ... ... ... және ... анықтау;
* АРЖ элементтерін таңдау және келтірулерін анықтау;
* жүйенің динамикалық сипаттамаларын зерттеу.
Соңғы кездері қазандық агрегаттармен ... ... ... логикалық контроллерлерде орындалады(ПЛК), барлық желілік АРЖ - лер соның ішінде қоректі АРЖ - і де өздерінің бағдарламалық жетілдіруін берілген контроллерлерде ... ... ... ПЛК - лар технологиялық басқару функцияларын, құрылығы қорғанысын және ... ... ... ... ... ... ... жалпы жүйе және жеке құрылғылардың жұмыс істеу тиімділігін, техникалы - экономикалық есептеме көрсеткіштерін және мәліметтерді архивтеу жұмыстарын іске ... ... бу ... ... суын ... реттеу жүйесін құру үшін өндірістің АБЖ - ның жалпы құрылымының келесідей сұлбасын қарастырымыз (2.1 суретті қараңыз).
2.1 сурет - Қазандық қорек суын ... ... ... -- отын шығыны; ST -- ауасорғыштың беріліс өзгерісі; СNaCl -- қазандық су құрамы; Нб -- барабандағы су ... t'пп -- ... ... бу ... Dвпр ... шығыны; tпп--қызған бу температурасы; Dпп-- қызған бу шығыны; Рпп-- ... бу ... О2 -- ... ... ... ВЭ-- ... ДПВ-- ... су шығыны; ПН-- қорек насосы; ВП-- ауақыздырғыш; ДВ -- ... ... ДС-- ... -- ... ... ... - ... барабанындағы деңгейді реттеудің үшимпульсті жүйесінің принципиалдық сұлбасы:
ПП - бу қыздырғыш; Э - экономайзер; Б - парогенератор барабаны; Д- ... ... ... Д- қызғын бу шығыны датчигі; Д- қорек су шығыны ... - ... ... ИМ- ... механизм; РПК- реттеуші қорек клапаны; Н- қазандық барабанындағы су деңгейі; D- ... бу ... D- ... су ... реттеуішке түсетін негізгі үш сигнал (2.2 cуретті қараңыз): қазандық барабанындағы су деңгей ... ... (2.2 ... ... бу ... шыққан бу шығыны датчигі САПФИР-22ДД-2420 және экономайзерға дейінгі су шығыны датчигі САПФИР-22ДД-2420 (2.3 ... ... ... Осы ... ... ... ... реттеуші құрылғы орындаушы механизм МЭО 40/25-0,25 (2.1 кестені қараңыз) ... ... ... -- ... DN ... (2.3 ... 2.4, 2.5 кестелерді қараңыз) әсер ету арқылы материалдық балансты сақтау және деңгейді ұстау үшін қорек су шығынын ... су ... 0-5 мА ... тоқтық сигналға түрленіп ДИСК-250-2121 екіншілік құрылғысына және ... ... АБЖ үшін ... тұрақты жылдамдықты орындаушы механизммен бірге бір комплесте қолданылатын реттеуіш ПИ- реттеу заңы болып табылады.
2.1 к е с т е - Бір ... ... ... ... сипаттамасы
Номиналды айналу моменті, Н·м
Номиналды уақыттың толық жүрісі,с
Номиналды толық жүріс,с
50Гц жиілігіндегі кернеу,В
Пайдалынатын ... ... ... ... ... ... Севан зауытының механизмі
МЭО-40/25-0,25-82
40
25
0,25
220
60
200х185х250
8
2.2 к е с т е - САПФИР-22ДИ датчигі сипаттамалары
Параметрлер
Мәндер
Өлшеу ... м ... ... ... 4,0; 6,3; 16,0; 20,0 МПа.
Өлшеу қателігі
+- 0,5...1,0 %.
Құрылғылар қолдануы ... ... Ех ... қауіпсіз);
* Вн (жарылыс өткізбейтін қабат).
Қорек кернеуі:
* Кәдімгі және Вн ... ... Ех* ... үшін.
* 36 В тұрақты тоқ;
* 24 В тұрақты ... ...
* ... және Вн ... ... Ех* ... ... 0-5; 0-20; 4-20 мА тұрақты тоқ;
* 4-20 мА тұрақты тоқ.
2.3 к е с т е - САПФИР-22ДД ... ... ... ... ... 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0
Өлшеу ... ... ... В ... ... 50 ... 400 ... дейін
Қолдану қуаты
0,85 В·А
Бақылау ортасы, тип
Сұйық, газды, мұнай
Шекті қысымдары
Жоғарғы ... ... ... ... - DN 65 сериялы 976 электроприводты реттеуші клапан
2.4 к е с т е - ... ... ... к е с т е - ... ... ... ... атауы
DN
Жұмыс параметрлері
Қысым түсуі, МПа
Өту қимасының максималды ауданы Fmax, см2
Максималды өткізу қабілеттілігі, Kv100 т/сағ
Золотниктің жұмыс жүрісі,hmax, мм
Толық ашылу ... ... ... ... ... Нxм, не ... кг
Орта
Қысым, МПа
Темпера-тура, °С
976-65-М
65
Су
23,5
250
1,0
6,6
23,28
35
-
180
44,0
+ АБЖ буындары және жүйенің математикалық модельдері
2.2.1 Автоматты басқару ... ... бу ... су деңгейін реттеу контурына өтеміз. Келесі сұлбада АБЖ - нің құрылымдық сұлбасы көрсетілген (2.4суретті ... ... - АБЖ ... сұлбасы
Сұлба элементтері: Р - реттеуіш, ОМ - орындаушы механизм, БО - ... ... О - ... Д - деңгей датчигі, СЭ салыстырмалы элемент.
2.4 суретте келтірілген сигналдар: g-тапсырма; x-қателік; y-реттеуіштің шығыс ... ; v-ОМ ... ... u-БО ... ... ... әсер ; z-О ... сигналы; z1-Д сигналы.
Осы автоматты басқару жүйесі реттеуіші ретінде ... - ... ... (ПИ - ... ... ... реттеуіштер реттелуші органға реттелетін шаманың ауытқуының интегралына пропорционал ықпал етеді
(2.1)
ПИ реттеуішінің беріліс функциясы: ... Кр - ... ... - ... уаыт ... ... ПИ реттеуіштер беріліс функциясы П - реттеуіш пен беріліс функциясы ... ... ... пара - пар.
Орындаушы механизм ретінде электрлік орындаушы механизм пайдаланамыз.Электрлік орындаушы механизмдер автоматты және қашықтан басқару ... ... ... жылжытуға арналған. Электрлік орындаушы механизмдердің негізгі элементтеріне келесілер кіреді: электр қозғалтқыш, редуктор, айналым санын азайтушылар, реттеуші органмен ... ... ... ... ... автоматтандыру жүйесі істен шыққан жағдайға қолша тізбек, шектік жағдайда ... ... ... ... құрылығы, электрқозғалтқыштың өшіруінде өзі тоқтайтын құрылғы, автоматты басқару жүйесіндегі кері байланыс құрылғысы.
Шығыс құрылғысы 0,25 - 0,63 айналым ... ... ... ... ... орындаушы механизм бір айналымды деп аталады. Орындаушы механизмнің беріліс ... ... ... [33].
(2.3)
Мұндағы Т2 - электромеханикалық уақыт тұрақтысы.
(2.4)
Мұндағы Iя - якорьдің ... ... ... - ... ... ... ... - идеалды бос жүрістің бұрыштыұ жылдамдығы.
(2.5)
Мұндағы Дн - сыртқы диаметр, ... - ... ... м.
Кд= 1.4 - 1.9; кя= 0.29--0.43
К2=1.1*Wxx ... К2- ... ... ... органы - реттеуші клапан. Клапанның беріліс функциясы күшейткіш буын болып табылады:
W(p)=k3 ... ... К3- ... ...
D, d ... 2.4 ... ... Клапанның физикалық сипаттамалары негізінде кострукциялық әдіс арқылы анықталынады.
Деңгей ... су ... ... және бу ... ... ... ... датчиктердің тұрақты уақыты реттеуші объектінің тұрақты уақытымен салыстырғанда ... аз ... ... ... ... буын ... алуға болады. Датчиктердің беріліс функциялары:
W(p)= k4 ... k5 ... k6 ... k4 - ... ... ... коэффициенті;
k5 - су шығыны датчигінің беріліс коэффициенті;
k6 - бу ... ... ... ... ... реттеу объектісі ретінде БКЗ-320-140 типті бу қазаны алынды. БКЗ-320-140 қазаны бір дағралы, тік су құбырлы табиғи ... ... ... ... сулық көлемі - 50 м3, булық көлемі - 33 м3.
2.6 к е с т е - ... ... ... ... температурасы
С
560
Барабанды қазандықтың қысымы
кгс/см[2]
156
Экономайзерден кейін қорек суының температурасы
С
220
230
240
Оттық сиретуі
мм.сын.бағ
-25
25
Барабандағы деңгей
мм
-315
0
+315
Қорек су шығыны
т/сағ
0
160
Аса қызған будың қысымы
кгс/см2
140
БКЗ-320-140 қазанында тәжірбие жүргізу арқылы ... ... ... ... (2.5 суретті қараңыз). Уақыттық диаграмма реттеуіштің өлшеуіш ... ... ... ... ... ... уақыттық сипаттамасы реттеуші клапан әсері арқылы су шығыны бойынша түсірілген. Берілген әсер ... ... ... күй ... арқылы анықталған [5].
Объекттің беріліс функциясы:
(2.12)
Мұндағы, коб- объектның күшейту коэффициенті,
Тоб - объектның тұрақты уақыты,
τоб - ... ... ... ... ... объектның негізгі параметрлері мәндерін аламыз
коб=236010=236 мв/% Тоб=7 сек τоб=4 ... ... - ... ... ... реттеуші клапан әсері арқылы су шығыны бойынша қазандықтың уақыттық сипаттамасы
Объектінің күшейту коэффициентін анықтаймыз:
коб*=кобки=23666=3,58 мв/% ... ... ... ... ... ки=66
Келесі 2.6 суретте БКЗ-320-140 қазандық агрегатының орташа есептік жүктемесі номиналды мәнімен салыстырғанда 87,5% болған ... ... су ... және бу ... ... сипаттамалары келтірілген.
Жүйе біркелкі жұмыс істеу үшін ... ... ... ... бу шығыны мен су шығыны сигналдары өзара компенсация жасап отыратындай етіп массалық коэффициенттер алыну ... ... ... ... қалыпты жағдайында қазандықтан шыққан бу шығынының көлемі су шығынының ... ... 2 ... көп [5].
2.6 сурет - Деңгей (а), су шығыны (б) және бу ... (в,г) ... ... беріліс функциялар арқылы жүйенің тұйықталған және ажыратылған ... үшін ... ... ... ... әсер ... ажыратылған тізбек үшін беріліс функциясы:
(2.14)
Сыртқы әсер бойынша ажыратылған тізбек үшін беріліс ... әсер ... ... ... үшін ... ... әсер ... тұйықталған тізбек үшін беріліс функциясы:
(2.17)
+ Жүйені орнықтылыққа зерттеу және ПИ-реттеуішінің көрсеткіштерін анықтау
2.3.1 ... ... ... ... ... деп оның тепе - ... ... ауытқуына себеп болған әсерді алып тастағаннан кейін, бастапқы орнықтылық қалпына оралу қабілеттілігін айтады. Осы жұмыста жүйе орнықтылығын Михайлов критерийі ... ... Бұл ... А. В. ... 1938 жылы жариялаған. Ол сызықты тұйықталған автоматты реттеу жүйелерiн зерттеуге арналған. Автоматты ... ... ... жүйенiң сипаттамалық теңдеуiн талдауға негiзделген. Осы теңдеудің белгiлi түбiрлерiнде, оны былай жазуға болады
(2.18)
(2.72)-дегi р -ны j ω -мен ... ... ... әр ... ... сан ... ... да, басы нүктесiнде, ал соңы жорамал осьтегi А нүктесiнде болатын вектор түрiнде берiледi (2.7 ... ... -дан -ке ... ... ... сипаттамалық векторды құрайтын векторлардың ұшы жорамал ось бойымен аргументтi (фазаны) өзгерте отырып, ығысады.
2.7 сурет - ... ... ... ... ... ... ... жорамал осьтiң сол жағында орналасса, онда ... ... ... ... ... бағытына қарсы бұралады, оның аргументi оң, ал шектi мәні -ге тең:
(2.20)
егер түбiр оң жақта орналасса, онда
(2.21) ... ... ... ... ... онда әр түбiрдiң векторы және бұрыштарына бұрылады, мұндағы -түбiрдiң ... ... ... осi ... жүргiзiлген вектормен жасайтын бұрышы (2.7 -сурет). Бұл векторлар аргументінің жалпы өсiмшесi -ке дейiн ... ... тең ... ... комплекс сандардың көбейтіндiсi болып табылады. Оларды көбейткенде аргументтер қосылады. Демек,
(2.23)
Егер жорамал осьтің оң жағында "" ... ... онда сол ... ... ... мұндағы -- теңдеулер дәрежесi. вектордың қорытқы аргументi - ... ... ... ... сол жағында орналасатын орнықты жүйеге сәйкес келетiн вектордың аргументi мынаған тең
(2.25)
жиiлiгiнiң өзгеруiне ... ... ... мен ... да ... отырып, оның ұшымен қайсыбiр қисық (годограф) сызылады, оны Михайлов годографы дейдi. Комллекстi айнымалы жазықтығында орналасатын бұл ... түрi ... ... ма, жоқ па ... ... қисығын салу үшiн сипаттамалық теңдеуiндегi -ның орнына -ны қояды да
(2.26)
векторын ... және ... ... ... ... 0-дан -ке ... ... әртүрлi мәндер бере отырып, мен -ның бiрқатар шамасын ... ол ... ... ... ... Осы ... өзара қосу арқылы Михайлов годографын аламыз. Бұл ... ... ... оң ... осъте нүктесiнде басталуы тиiс, ал шартын сақтау үшiн қисық жазықтықтың квадрантын сағат тiлiнiң бағытына ... ... ... ... ... өтуi ... ... жүйе орнықсыз болса, онда бұрылыстың қорытқы бұрышы -ден кем ... ... ... ... ... 2.7 ... үзiк сызықпен орнықсыз жүйенің Михайлов годографы көрсетілген, өйткені ол квадранттың бiрiнен (үшiншiсiнен) өтпейдi.
Орнықты жүйе үшiн -шi ... ... ... ... тиiс, ... тек осы ... ғана (2.78) ... орындалады. Сонымен Михайлов орнықтылығының критерийi былай өрнектеледi: егер -шi реттi АРЖ орнықты болса, онда сипаттамалық вектор -ден -ке ... ... ... бұрылуы тиiс, немесе -ден -ке дейiн өзгергенде ... ... оң ... ... осьтен басталып комллекстi жазықтықтың квадранттар санын сағат тiлiнің бағытына қарсы кезектеп өтуi тиiс.
Тұйықталған жүйенің беріліс фунциясы негізінде ... ... ... жүйе ... ... ... есептеулер жүргіземіз:
(2.30)
1)
, ,
Н: ... (2.32) ... ... ... шамаларын анықтау үшін есептеме жүргізу
Реттеуіштің беріліс функциясы:
(2.33)
Со=1/T1 - белгілеу коэффициенті. Тұйықталған жүйенің беріліс функциясын есептеу ... к1 және Со ... ... ... парамертлерді құрылғылардың нақты мәндері және жиілік мәнін 0- ден infinity - ке өзгерту арқылы анықтап, реттеуіштің ... ... ... ... к е с т е - ... нақты мәндері
k2
k3
k4
Koc
T2
T4
τ
0,275
1,34
3,58
2,8
2
7
4
2.8 к е с т е - Реттеуіш параметрлері
W
k1
c0
T1
0,1
-1,1956
0,378406
2,642665
0,15
0,533083
0,547601
1,826147
0,175
1,564026
0,53781
1,859393
0,2
2,66576
0,455374
2,195997
0,22
3,57526
0,344829
2,899987
0,23
4,03305
0,278852
3,586133
0,25
4,942742
0,13598
7,354031
0,27
5,828256
-0,00524
-190,876
Келесі 2.8 суретте реттеуіш параметрлерінің табылған мәндері бойынша ... ... ... - ... ... ... ... Орнықтылықтың графикалық бейнесін құру
Жүйе орнықтылығын анықталған ... ... ... ... қою ... және реттеуіштің орнықтылық аймағындағы мәндерді қоя отырып жүйенің орнықтылығын Михайлов критерийі негізінде анықтаймыз. ... ... ... ... ... ... нәтижесінде келесіні аламыз.
2.9 к е с т е - Нақты мәндер
k2
k3
k4
Koc
T2
T4
τ
k1
c0
T1
0,275
1,34
3,58
2,8
2
7
4
2
0,4
2,5
2.10 к е с т е - ... және ... ... мәні
W
X(w)
Y(w)
0
0,369384
0
0,1
0,372092
0,271268
0,15
0,357286
0,378204
0,17
0,342067
0,412308
0,19
0,318897
0,440584
0,2
0,30371
0,452372
0,3
-0,04679
0,471493
0,4
-0,97345
0,289201
0,5
-2,77979
-0,09518
Есептеулер нәтижесінде тұрғызылған Михайлов годографы келесідей (2.9 суретті қараңыз):
2.9 сурет - Михайлов годографы
Нәтижесінде жүйе орнықты, теңдеуіміз үш дәрежелі, Михайлов годографы ... ... ... ... ... ... ... өтіп жатыр.
АБЖ құрылымдық сұлбасы негізінде Mathlab жүйесінің Simulink ... ... ... ... ... Ол үшін келесідей тізбек құрамыз (2.10 суретті қараңыз):
2.10 сурет - Автоматты реттеу жүйесінің нақты модельдерінің бейнесі:
; ; ; : ... ... ... ... ... ... кіретін мәндері пайдала отырып графикалық түрде кескіндеп көрсетеміз (2.11 суретті қараңыз):
2.11 сурет - к1=8, с0=0.6 ... ... ... жүйе ... ... кезі ... (2.12 ... қараңыз).
2.12 c у р е т - Жүйе орнықсыз болған кезі
Реттеуіш параметрлері к1=4, с0=0.8 ... ... жүйе ... ... ... ... көрсетеміз (2.13 суретті қараңыз):
2.13 cурет - к1=4, с0=0.8 болған кездегі
Келесі графикте жүйенің орнықты жағдайы көрсетілген (2.14 ... ... ... - Жүйе ... ... кезі
Реттеуіш параметрлері к1=2, с0=0.4 болған кездегі жүйе орнықтылығын графикалық түрде кескіндеп көрсетеміз (2.15 суретті қараңыз):
+ cурет - к1=2, с0=0.4 ... ... ... ... ... ... ... (2.16 суретті қараңыз):
2.16 cурет - Жүйе орнықты болған кезі
2.3.4 Реттеуіштің ... ... ... ... ... келесі талаптарға сәйкес келу керек:
* өтпелі процестің өшуі қарқынды болу керек;
* реттелетін шаманың максималды ауытқуы аз ... ... ... ... ... ... болу керек.
Реттеу сапасының көптеген критерилері бар. Көптеген жағдайда сапаның интегралды критериі қолданылады. Интегралды критерийдің қарапайым түрі сызықты критерий болып табылады:
I=0infinityσtdt ... ... ... ... ... реттелетін шама қисығын сипаттайтын аудандардың алгебралық суммасын құрайды. Егер реттеу процесі тербелмейтін сипатта болса, процесс қаншалықты тез ... ... I ... мәні ... аз болады. Егер процес тербелмелі болса, яғни σt таңбасын өзгертсе, онда интеграл сапа ... ... бола ... ... ... сапа критериінің түрі келесідей:
0infinity|σ(t)|dt ... ... ... шаманың таңбасына тәуелсіз оның ауданын есепке алады. Реттеудің бұл критериі автоматты ... ... ... параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді.
Баптаудың есебі берілген реттеу жүйесінде оптималды ... ... ... ... реттеуіштің баптау параметрлерін таңдау.
Автоматты реттеу жүйесінің сызықты дифференциалдық теңдеуінің интегралы келесідей:
x=k=1nAkepkt ... ... ... ... pk түбіріне байланысты.
pk түбірін келесідей аламыз:
pk=-mw+iw ... m-оң ... ... ... өтпелі процестің тербелмелі құрамдасы сәйкес келеді:
xk=Ake-mwtcoswt ... ... ... ... ... wti=kPI, xk-ның тербеліс амплитудасы келесідей болады:
Ai=Ake-mkPI ... ... ... Ai+2 ... ... ... ... мынаған тең:
ψ=(σmax)i-(σmax)i+2(σmax)i=1-(σmax)i+2(σmax)i ... ... ... ... ... ... і-ші ... (σmax)i тең болғанда өшу дәрежесі 0-ге тең.
Өтпелі процесс апериодты кезінде (i+2)-ші амплитуда (σmax)i+2 0-ге тең ... өшу ... 1-ге ... ... 0

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 86 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Хаосты радиотехникалық генераторлардың жасыру деңгейін анықтау24 бет
4-7 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ МАЗАСЫЗДЫҚ ДЕҢГЕЙІН ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖОЛДАРЫ39 бет
«Экологиялық – құқықтық реттеудің түсінігі, мәні. Қоғам мен табиғаттың өзара байланысы.»32 бет
«қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша мүліктік қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктері»103 бет
«Қазақстан Республикасында көші-қон қатынастарын реттеудің мемлекеттік-құқықтық негізі» тақырыбына69 бет
Аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен мүмкіндіктері20 бет
Агробизнесті мемлекеттік реттеудің қажеттілігі11 бет
Адам мен табиғаттың өзара әсерін реттеудің экологиялық құқық нормалары4 бет
Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеуді жетілдіру жолдары6 бет
Аймақтағы ауыл шаруашылығы өндірісін мемлекеттік реттеудің теориялық жақтарын ғылыми негіздеу78 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь