Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының жағдайы және оның соңғы жылдардағы динамикасы

Кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыстылықпен күресу - қылмыстылықпен күресудің басты бағыттарының бірі. Кәмелетке томағандардың қылмыстылығымен күресуді жеке сала ретінде бөліп шығару көптеген себептермен түсіндіріледі. Олардың ішіндегі маңыздылары ретінде криминолог ғалымдар төмендегілерді көрсеткен:
Біріншіден, жаңа буынның өмірі мен денсаулығын қорғау мақсаттарының аса маңыздылығымен және осыған байланысты мемлекеттік органдар мен жалпы қоғамның қызметінің жеке бағыты ретінде жас балалар мен жасөспірімдердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған мемлекеттік саясаттың пайда болуы.
Екіншіден, кәмелетке толмаған қылмыскерлердің жасайтын қылмыстарының олардың өмірі мен тәрбиесімен (жеке тұлғасы дамуы мерзімінің салыстырмалы түрде шектелуі, әлеуметтік позицияларынының ауыспалылығы, шектелген әрекет қабілеттілік), жеке тұлғалық сипаттамасымен, әлеуметтік топтық, психологиялық және басқа да ерекшеліктерімен түсінідірілетін мотивациясының және генезисінің айырмашылықтары.
Үшіншіден, осы ерекшеліктермен тығыз байланысты жасөспірімдердің қылмыстылық белсенділілігі, олардың қылмыстылығының құрылымы мен деңгейінің, динамикасы мен себептерінің ерекшеліктері.
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының түсінігін қарастыру алдында біз кәмелетке толмағандарды, олардың жеке басын және жастық категорияларын анықтап алайық. Ғылыми әдебиетте, кәмелетке толмағандардың жас санаттары жайлы пікірлер көп. Солай мысалға В.А.Еренков жасөспірімдік шақ мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келіп, олардың ішінде кіші жасөспірімдік жас (11-13 жас) және ересек жасөспірімдік жас (14-15 жас) деп көрсетеді. Краковский А.П аталғандарға қоса кіші бозбалалық шақты көрсетеді (16-18) жас. О.Е Сапарин олардың ішінде жасөспірімдік жас (13-16 жас), бозбалалық жас (17-21 жас) деп көрсетеді.
Бірақ, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде кәмелетке толмағандар деп қылмыс жасаған кезге қарай жас он төртке толған, бірақ он сегізге толмаған адам танылады (ҚК 80 бабының 1 тармағы). Сондықтан кәмелетке толмағандардың жасы осы нормаға сәйкес көрсетіледі.
Аталғандармен қоса қазіргі кезде республикамыздың заң ғылымында жоғарыда көрсетілген категорияларды атауда біркелкі нысан қалыптаспағандығын атап өту қажет. Заң терминдері қазіргі кезде түгелдей дерлік орыс тілінен аударылады, бұл жағдай елімізде жаппай сипат алғандығы да белгілі, оның себептері де мәлім. Ал қазіргі кезде біз белгілі бір терминді түсініп, басқа ұғыммен шатастырып алмау үшін, оны орыс тіліндегі терминмен қатар оқуға мәжбүрміз. Солай, орыс тіліндегі «юноша термині, бозбала деп те жас жігіт деп те аударылады. Орыс тілінде «подросток термині, «юноша терминіне қарағанда кең мағынада қолданылады, яғни бұл ұғымға жас балада (сегіз жасқа дейінгі бала), мектеп оқушысы да кіреді және көп жағдайда «подросток бұл он төрт жастағы кәмелетке толмаған адам. Бірақ қазақ орыс сөздіктеріне сүйенсек «подросток термині – жасөспірім, жас ұлан, бозбала (12-17 арасындағы жас) [6,45 б.]. Яғни кәмелетке толмағандардың әртүрлі жастық категорияларының нақты атауы ана тілімізде қалыптаспаған. Сонымен кәмелетке толмаған адам ұғымын басқаша қалай атайтындығымыз туралы нақты таңдап алайық: бозбала термині өте тар мағынада, яғни он алты жастан кейінгі жасты көрсету үшін ғана колданылуы мүмкін, жасөспірім ұғымы болса бозбалалық жасты көрсетпесе де, оған қарағанда кең түснінік береді, сол себепті төмендегі жұмыста кәмелетке толмаған адам термині жасөспірім терминімен де аламастырылуы мүмкін. Тап осындай позицияны өзінің еңбегінде Г.М Мауленовте ұстанған.
1. Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы АСТАНА. 14 желтоқсан.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы 2015 жыл.
3. Балалар құқығы туралы конвенция 2002 ЖЫЛҒЫ 8 ТАМЫЗДАҒЫ № 345-ІІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ.
4. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы.Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі N 591 Заңы
5. Жастары саясаты туралы заң. Астана 20 желтоқсан 2015 жыл.
6. Советское уголовное право. Общая часть. М., 1964. Стр.45.
7. Гуковская Н.И. Изучение дел о совместной преступной деятельности
подростков и взрослых и о вовлечении несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность. - Научная информация по вопросам борьбы с преступ-
ностью.М., 1968, №26. 240 стр.
8. Наумов А.В. Қылмыстық құқығы Жалпы бөлім Лекциялар курсы – 2- бас Н.О.Дулатбеков, - Астана: Фолиант, 2001. 420 бет.
9. Келина С.Г. Современные тенденции развития уголовного законодательства и уголовно-правовой теории. Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. М., 1994.С 225.
10. Бұғыбай Д.Б. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім: Лекциялар курсы. -
Алматы: Қайнар университеті, 2003. - 252 б.
11. Статистический сборник. Экономическая активность населения Казахстана. А. 2007. С.312.
12. Статистический сборник. Экономическая активность населения Казахстана. А. 2007. С.342.
13. МауленовГ.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан. Алматы, 1999, с. 60.
14. Нуртаев Р.Т. Борьба с неосторожными видами преступлений. Алматы, 1990, с. 91.
15. Жунисов Б.Ж. Проблемы уголовно-исполнительной политики. Алматы, 1995, с. 9.
16. Чукмаитов Д.С. Теоретические основы системы исполнения наказаний по законодательству Республики Казахстан. Аіматы, 1999, с. 22.
17. Кригер Г.А. Место принципа советского уголовного права в системе принципов права. // сов. гос-во и право. 1981, -N2 0. 102.
18. См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации.-М.:Изд-во МГУ, 1984.-С.13.
19. Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника.-М.:Наука, 1977.-С.9.
20. См.: Ломброзо Ч. Преступление / Пер. Г.Н. Гордона.-СПб.: Питер,1900.-С.13.
21. Дуюнов В.К. Дополнительные наказания по советскому уголовному праву // лекция для студентов ВЮЗИ. — М., 1957, с. 6
22. См.: Эфроимсон В.П.Генетика этика и эстетика.-СПб.: АЗОТ «Талисман», 1995.-С.18б.
23. См.: Эфроимсон В.П.Генетика этика и эстетика.-СПб.: АЗОТ «Талисман», 1995. -С. 187-190.
24. См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.И. Генетика, поведение, ответственность: о природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения.-М.: Политиздат, 1989.-С.304.
25. См.: Мирошниченко Е.В. Указ. Соч.-С.70.
26. Reckless W. Self Concept as on insulator against delinquency // American Sociological Review. -1965. –Vol. 21.-№4.-1965. –P.744-756.
27. См.: Салагаев А.П. Молодежные правонарушения и делинквентные сообщества сквозь призму американских социологических теорий. –Казань: Изд-во казан. ун-та, 1997. -С.71
28. См.: Дюритейм Э.О разделении общественнного труда. Метод социологии / пер. с фр. –М.: Наука, 1991.-С.83
29. См.: Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Рубеж. Альманах социальных исследований. –Сыктывкар, 1992. -№2. –С.81-96.
30. Cм: Tamenbaum F. Crime and the Comminity. –N.Y., 1938.
31. Cohen A.K. Delinquent Boys.- N.Y., 1995.
32. Cloward R., Ohlin L. Delinquency and opportunity. –London: Collier Macmillan, 1960.
33. Цат. по: Акбаров Н.Г. Указ соч.-С.20.
34. См.: Садков Е.Б. Маргинальность и преступность // Социод. иссл. -2000. -№4. –С.44
35. См.: Акбаров Н.Г. Указ.соч.-С.52
36. Н.Дулатбеков. Адам өміріне қарсы бағытталған қылмыстарға жазаны жеке даралау. Диссертациялық жұмыс. Алматы., 1993, 86 б.
37. Я.М. Брайнин. Принципы применения наказания в советском уголовном праве // научные записки Киевского ун-та. — 1953, т. 12 вып 12. с, 51.
38. Я.М. Брайнин. Принципы применения наказания в советском уголовном праве // научные записки Киевского ун-та. — 1953, т. 12 вып 12. с, 51.
39. Курс советского уголовного права. Общая часть. Ленинград, 1970, т. 2. с. 321.
40. Ишанбай Каракүлов. Қырык сүрақ. Алматы, 1983, 48-6.
41. Петрунек В.П., Таран Л.Н. Возраст тревог (заметки
врачей-психоневрологов) М., "Знание", 1973, с. 7.
42. КржовскийАП.Оподростках.М.,"Педагогика", 1970, с. 76.
43. См.: Фомина Л.В. Указ.соч.-С.48.
44. См.: Справка состочния преступности несовершеннолетних в 1994г., -С.29.
45. См.: Антонин Ю.А., Юстицкий В.В. Несовершеннолетние преступники с акцентуациями характера. –М.: Мин-во внутренних дел РФ, Всероссийский НИИ, 1993.-С.69.
46. См.: Кузнецова Н.Ф. Уках.соч.-С.161.
47. См.: Кузнецова Н.Ф. Уках.соч.-С.161.
48. См.: Фомина Л.В. Указ соч. –С.51.
49. См.: Кузнецова Н.Ф. Уках.соч.-С.57.
50. Миньковский Г.М. Проблемы судебной психологии. . Төзисы докладов и сообщений на 1 съөзде общества психологов ІСССР. Тбилиси, 1971, с. 31.
51. Вопросы методики изучения и предупреждения .преступлений. М., Госполитиздат, 1962, с. 53.
52. В.Н. Кудрявцев. Генөзис преступления. Опыт Криминологического моделирования. Москва, 1998, с. 3.
53. Герцензон А.А. О некоторых вопросах предупреждения преступности и других антиобщественных явлений и борьбы с ними в современных условиях // Совет. государство и право. - 1961. —№9.-С. 5-10.
54. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Криминологические понятия. - Вильнюс, 1989. - С. 7.
55. Желнов М.В. Современная неотомическая концепция личности / В кн.: Проблемы человека в современной философии.-М., 1969. -С. 404.
56. Карпец И.И. Индивидуализация наказания. — М., 1961, с.10.
57. Барон Э.Д., В.Розенберг. Необходимость целесообразного и экономного назначения меры наказания. Юрьев. — 1917, с. 12.
58. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. — М., 1976, с. 198; Загородников Н.И. Принципы советского социалистического лрава. // Сов. гос-во и право. 1966, N5, с, 73.
59. Баймурзин Г. Прикосновенность к преступлению. — Алма-Ата, 1968, с. 162
60. Шаргородский М.Д. Наказание его цели и эффективность. — Ленинград, 1973, с. 32.
61. Чечель Г.И. Смягчающие ответственность обстоя-ва и их значение в индивидуализации наказания, — Саратов, 1978, - с. 13.
62. Мамытов АИ. Советгік қылмыстық праю. Атматы, 1971, 156 6.
63. Гуковская Н.И. Изучение дел о совместной преступной деятельности
подростков и взрослых и о вовлечении несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность. - Научная информация по вопросам борьбы с преступ-
ностью.М., 1968, №26. С. 240.
64. Пронина В.С., Столбов Б.А. Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних. Комментарий. М., 1988. С. 260.
65. О практике применения судами законодательства о необходимой оборо-
не. - Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924-1973
66. г.г. М., 1974. С.623.
67. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика - М.,1987 ж. 404 с.
68. Сахаров А.Б. Соцальная система предупреждения преступлений // Советское государство и право. -1972.-№11. –С.240
69. В.К. Глистин. Проблемы уголовно- правовой охраны общеизвестных отношении - Л., 1979, 260 с.
70. Худяков Е.А. Уголовное ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность -Автореф.дисс.канд.юрид.наук - М,. 1967. 623с.
71. Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулермен толықтырулар енгізу туралы.- Алматы: ЮРИСТ, 2010-40 б.
72. Чукмаитов Д.С. Теоретические основы системы исполнения наказаний по законодательству Республики Казахстан. Аіматы, 1999. - 22 с.
73. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. — М., 1976, с. 198; Загородников Н.И. Принципы советского социалистического лрава. // Сов. гос-во и право. 1966. N5, - с. 73.
74. Чечель Г.И. Смягчающие ответственность обстоя-ва и их значение в индивидуализации наказания, — Саратов, 1978. - 130 с.
75. Познышев С.В. Основныс начала науки уголовного права. М. 1907. - 52 с.
76. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, Жеті жарғы, 1995. - 4 б.
77. Чукмаитов Д.С. Теоретические основы системы исполнения наказаний по законодательству Республики Казахстан. Алматы, 1999. - 22 с.
78. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. –М.: Юрид. лит, 1981.-118с.
79. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. –М.: Юрид. лит, 1981.-128с.
80. А.А.Герцензон Советское законодательство в борьбе с алкоголизмом. Изд. Знание - М.,1966 г.4с.
81. Садкова Е.В. Маргинальность и преступность // Социол. иссл. -2000.-№4. –С.43-49.
82. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по Советскому уголовному праву - М.,1961, 301с.
83. В.К. Глистин. Проблемы уголовно- правовой охраны общеизвестных отношении - Л., 1979, 6 с.
84. Ю.М.Антонян Социальная среда и формирования личности преступника - М., 1975ж. 38 с.
85. Остроумов С.С. Советское судебная статистика - М., 1970, 30 с.
86. Л.А. Берзиныш. Групповое преступление несовершеннолетних, в сб. «Вопросы эффективности уголовно-правовых мер воздействия на несовершеннолетних право нарушителей» - Рига., 1971.
87. Костицкий Н.В., Настюк М.И. Особенности профилактики правонарушения учащиеся молодежи - Львов 1983. 25 с.
88. Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М, 1907. – 120 с.
89. Нуртаев Р.Т. Борьба с неосторожными видами преступлений.- Алматы, 1990. – 100 с.
90. МамытовА. Советтік қылмыстық құқық. -Алматы, 1971.- 210 б.
91. Лунеев В.В. Преступность XXвека.- М., 1997. – 210с.
92. Бегалиев К.А. Предупреждение бөзнадзорности п правонарушений несовершеннолетних.- Алма-Ата, 1980. - 198.с.
93. Никифоров В.С. Наказание и его цели // сов. гос-во и право. 1981. N9. с, 64-65.
94. Батталханов Е. Қиын оқушылармен жұмыс ерекшелігі, тәрбие құралы, №4, 2003. – 125 б.
95. Е.Алауханов, С.М.Рахметов. Жаза.- Алматы, 1999. – 235 б.
96. Қ.Жарыкбаев. Психология. Алматы, 1993. 120 б.
97. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі : Оқу құралы, - Алматы: Дарын. 2004.- 452 б.
        
        + Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының жағдайы және оның соңғы жылдардағы динамикасы
Кәмелетке толмағандардың арасындағы ... ... - ... ... басты бағыттарының бірі. Кәмелетке томағандардың қылмыстылығымен күресуді жеке сала ретінде ... ... ... ... ... Олардың ішіндегі маңыздылары ретінде криминолог ғалымдар төмендегілерді көрсеткен:
Біріншіден, жаңа буынның өмірі мен ... ... ... аса ... және ... ... ... органдар мен жалпы қоғамның қызметінің жеке бағыты ... жас ... мен ... ... мен ... ... ... бағытталған мемлекеттік саясаттың пайда болуы.
Екіншіден, кәмелетке толмаған қылмыскерлердің жасайтын қылмыстарының олардың өмірі мен тәрбиесімен (жеке тұлғасы дамуы мерзімінің салыстырмалы ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілік), жеке тұлғалық сипаттамасымен, әлеуметтік топтық, психологиялық және басқа да ерекшеліктерімен түсінідірілетін мотивациясының және генезисінің айырмашылықтары.
Үшіншіден, осы ерекшеліктермен ... ... ... ... белсенділілігі, олардың қылмыстылығының құрылымы мен деңгейінің, динамикасы мен себептерінің ерекшеліктері.
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының түсінігін қарастыру алдында біз кәмелетке ... ... жеке ... және ... ... ... ... Ғылыми әдебиетте, кәмелетке толмағандардың жас санаттары жайлы ... көп. ... ... ... ... шақ ... 5-8 сыныптарына сәйкес келіп, олардың ішінде кіші жасөспірімдік жас (11-13 жас) және ... ... жас (14-15 жас) деп ... ... А.П ... қоса кіші ... ... көрсетеді (16-18) жас. О.Е Сапарин олардың ... ... жас (13-16 жас), ... жас (17-21 жас) деп ... ... ... ... қылмыстық кодексінде кәмелетке толмағандар деп қылмыс жасаған кезге қарай жас он төртке толған, бірақ он ... ... адам ... (ҚК 80 ... 1 тармағы). Сондықтан кәмелетке толмағандардың жасы осы нормаға сәйкес көрсетіледі.
Аталғандармен қоса ... ... ... заң ғылымында жоғарыда көрсетілген категорияларды атауда біркелкі нысан қалыптаспағандығын атап өту қажет. Заң терминдері қазіргі ... ... ... орыс ... аударылады, бұл жағдай елімізде жаппай сипат алғандығы да белгілі, оның себептері де мәлім. Ал ... ... біз ... бір ... ... ... ... шатастырып алмау үшін, оны орыс тіліндегі терминмен қатар оқуға мәжбүрміз. Солай, орыс тіліндегі

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 94 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Криминология пәнінің түсінігі31 бет
Кәмелет жасқа толмағандардың қылмыстық жауаптылығы және жазалаудың теориялық мәселелері78 бет
Кәмелетке толмағандармен жасалатын зорлықшыл қылмыстылығының криминологиялық сипаттамалары15 бет
Жасөспірімдердің суицидті мінез-құлқы7 бет
Халқымыздың ұлы ұландары жыраулар шығармашылығында6 бет
Шығыс Қазақстан облысының экологиялық жағдайы жайлы7 бет
Қасым хан Жәнібекұлы31 бет
"Диспансеризация."3 бет
«Экономикалық ақпарат жүйелері артықшылық үшін қолданылатын ақпараттық технологияны пайдалану"8 бет
Ақша несие саясаты мақсаттары мен құралдары23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь