Компанияның ақша ағымдары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1. Компанияның ақша ағымдарын жоспарлаудың теориялық негіздері ... 8

1.1.Компанияның ақша ағымдары туралы жалпы түсінік, мәні және мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.2.Компанияның ақша ағымдарының экономикадағы рөлі және әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18

2. Компанияның ақша ағымдарын жоспарлаудың қажеттілігі және «Қазақавтожол» Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорынның қаржылық айналымдарын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

2.1.Компанияның ақша ағымдарын жоспарлаудағы негізгі қажеттіліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
2.2. Компанияның ақша ағымдарын жоспарлау және болжау ... ... ... ... ... ..29
2.3. “Қазақавтожол” Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару ерекшеліктері және оны талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41

3. Компаниядағы ақша ағымдарының қазіргі жағдайындағы басқару жолдарын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51

3.1. Компаниялардың ақша ағымдарының қазіргі жағдайындағы қалыптасуы мен басқарылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
3.2.Компанияның ақша ағымын оңтайландыру әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61

Пайдаланылған әдебиет тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
Тақырыптың өзектілігі.Қазіргі таңдағы шаруашылық шарттарында көптеген кәсіпорындарда өз дамуының стратегиясы мен тактикасын жеке таңдау мүмкіндіктері бар. Компанияның өзін өзі қаржыландыруы басты мәселе болып табылады. Компанияның қаржысы мемлекеттің қаржы жүйесінің негізі болып табылады, себебі кәсіпорындар халық шаруашылық кешенінің негізгі бөлігі. Компанияның қаржысының жағдайы жалпы мемлекеттік және аймақтық ақша қорларының қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуіне әсер етеді. Мұнда тікелей байланыс орнайды: кәсіпорындардың қаржылық жағдайы неғұрлым тұрақты болса, соғұрлым жалпы мемлекеттік және аймақтық ақша қорлары қаржы ресурстарымен қамтамасыз етіледі, әлеуметтік-мәдени және басқа да қажеттіліктер қанағаттандырылады.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жыл 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа Жолдауындағы «Жаңа кезеңнің негізгі міндеттері» деп аталатын бесінші бөлімнің «Өндіруші сектордың тиімділігін арттыру» атты үшінші міндетінде мұнай-газ саласы кәсіпорындарының тиімділігін арттырудағы маңызды мәселелер мен алға қойылған міндеттерді атап өтті. «Қазақстанның өңірлік, содан кейінгі жерде әлемдік энергетикалық кеңістіктегі тұғырларын одан әрі нығайтудың толымды стратегиясын әзірлейтін уақыт жетті. Өзіміздің энергетикамыз бен мұнай химиясын дамытудың басты мәселесі – энергия өнімдерінің қосылған құнын ұлғайту арқылы бұл секторлардың кірістілігін көтеру. Әсіресе, мұнай химиясы, газ ресурстары, экспорттық энергия дәліздері сияқты басым секторларды басқару тиімді болуға тиіс. Әлбетте, бұл – рынокқа қатысушылардың барлығына қойылатын, бірақ, ең алдымен, Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі мен “Самұрық” мемхолдингіне қойылатын талаптар. Біздің энергетика мен мұнай-химия салаларын дамытудың басты мәселесі – энергия өнімдеріне қосылған құнды ұлғайту арқылы осы секторлардың табыстылығын арттыру. Әсіресе, мұнай-химия, газ ресурстары, экспорттық энергия маршруттары сияқты басым секторларды басқару пәрменді болуы тиіс. Біріншіден, Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі мұнай мен газ өңдеу кәсіпорындарын жаңарту мен қайта жарақтау, жаңа мұнай-химия өндірістерін құру жөніндегі бағдарламалар әзірлеп, оларды іске асыруы қажет. Біз мұнай мен газ секторында қосылған құны жоғары және ілеспе әрі аралас өндірістерді дамытуға тиіспіз», - деп елбасы жолодауында нақтылап көрсетдендей, мұнай химия саласын дамыту ең алдымен осы секторларда қызмет атқаратын компаниялардың даму саясатымен тығыз байланысты. Компанияның ел экономикасы мүддесіне тиімді қызмет атқару үшін алдымен бәсекелестік шарттарында және тұрақсыз қоршаған орта жағдайына Компанияның тез бейімделіп, қалыпты қызметінен ауытқымауы маңызды.Ақша қаражаттары нарықтық экономикадағы ең дефицитті ресурстар болып табылады. Компанияның қызметінің табысқа жетуі ең алдымен оның басшыларымен ақша қаражаттарын тарту және оларды тиімді мақсаттарда бөлуне байланысты.
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан -2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы.
2. Әйімбетов С., Тоқсанбаев С. Орысша-қазақша экономикалық атаулар сөздігі. Алматы: «Алатау», 1996.
3. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік: Экономика және қаржы/жалпы редакциясын басқарған п.ғ.д.,
4. профессор А.Қ. Құсайынов – Алматы: Республикалық мемлекеттік «Рауан» баспасы, 2000-344 бет.
5. В.И. Стражев, Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. Минск: «Вышэйшая школа», 2005-480 бет.
6. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. Алматы «Қаржы-қаражат» 1998.
7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия. М., 1998.
8. Абрамова М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия; Оқу-әдістемелік құрал; М.: «Дело и Сервис», 2000.
9. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия – 3-басылым. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2004.
10. Финансы. Под ред. Проф. В.М.Родионова. М.: Финансы и статистика, 1996.
11. Финансовый анализ деятельности фирмы. М.: Ист-Сервис, 1997.
12. Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельско-хозяйственных предприятий. Учебник. М.: ИНФА-М, 2003.
13. Ефимова О.В. Компанияның қаржылық жағдайын қалай талдау (практикалық әдістеме). – «Бизнес-школа», Интел-Синтез, 1994.
14. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятий. – М.: «ДИС», «МВ-Центр», 1994.
15. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебн. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1994.
16. Палий В.Ф. Новая бухгалтерская отчетность. М.: Журнал «Контроллинг», 1991.
17. Анализ платежеспособности предприятий и организаций. Практическое руководство для государственных, совместных и малых предприятий. – М.: 1991.
18. Голубович А.Д., Ситнин А.Р., Хенкин Б.Л. Финансы и бизнес: Анализ финансовых отчетов зарубежных компаний. – М., 1991.
19. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Изд-во «Перспектива», 1995.
20. Андреев В.А. Практический аудит. /Справочное пособие/.- М.: Экономика, 1994.
21. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы-бор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995.
22. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /под. ред. Е.С. Стояновой. — М.: изд-во «Перспектива», 1996.
23. Чечета А.П. Анализ финансового состояния предприятия. /Бухгалтерский учет. 1992 г., №5.
24. Ковалев В.В. «Практикум по анализу и финансовому менеджменту». -
Москва, Финансы и статистика, 2006.
25.Кубышкин И. «Использование финансового анализа для управления компанией».// Финансовый директор. - 2005. - №4.
26. Попова М. «Как вывести предприятие из финансового кризиса».// Финансовый директор.-2005. -№3.
27.Румянцева Е.Е «Новая экономическая энциклопедия».-Москва, Инфра-М, 2006.
28.Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия». - Москва, Инфра-М, 2006.
29.Трохина С.Д., Ильина В.А., Морозова Т.Ф. «Управление финансовым состоянием предприятия».//Финансовый менеджмент. - 2004. - №1.
30.Финансовый менеджмент./ Под. ред. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2006.
31.Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа». - Москва, Инфра-М, 2006.
        
        Мазмұны
Кіріспе....................................................................................................................5
* Компанияның ақша ағымдарын жоспарлаудың теориялық негіздері....8
1.1.Компанияның ақша ағымдары туралы жалпы ... мәні және ... ақша ... ... рөлі және әдісі.........................................................................................................................18
2. Компанияның ақша ағымдарын жоспарлаудың қажеттілігі және Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорынның қаржылық айналымдарын талдау.....................................................................................24
2.1.Компанияның ақша ... ... ... ... Компанияның ақша ағымдарын жоспарлау және болжау......................29
2.3. "Қазақавтожол" Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорынның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын ... ... және оны ... ... ақша ... қазіргі жағдайындағы басқару жолдарын жетілдіру................................................................................................51
3.1. Компаниялардың ақша ағымдарының қазіргі жағдайындағы қалыптасуы мен басқарылуы................................................................................51
3.2.Компанияның ақша ... ... ... ... ... өзектілігі.Қазіргі таңдағы шаруашылық шарттарында көптеген кәсіпорындарда өз дамуының стратегиясы мен ... жеке ... ... бар. ... өзін өзі ... басты мәселе болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... табылады, себебі кәсіпорындар халық шаруашылық кешенінің негізгі бөлігі. Компанияның қаржысының ... ... ... және ... ақша қорларының қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуіне әсер етеді. Мұнда тікелей байланыс орнайды: ... ... ... ... ... ... ... жалпы мемлекеттік және аймақтық ақша қорлары қаржы ... ... ... әлеуметтік-мәдени және басқа да қажеттіліктер қанағаттандырылады.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жыл 28 ақпандағы атты халыққа Жолдауындағы деп ... ... ... атты үшінші міндетінде мұнай-газ саласы кәсіпорындарының тиімділігін ... ... ... мен алға ... ... атап өтті. , - деп елбасы жолодауында ... ... ... ... саласын дамыту ең алдымен осы секторларда қызмет атқаратын компаниялардың даму саясатымен ... ... ... ел ... ... ... қызмет атқару үшін алдымен бәсекелестік шарттарында және тұрақсыз қоршаған орта жағдайына Компанияның тез бейімделіп, қалыпты қызметінен ... ... ... ... ... ең дефицитті ресурстар болып табылады. Компанияның қызметінің табысқа жетуі ең алдымен оның басшыларымен ақша қаражаттарын тарту және оларды ... ... ... байланысты. Компанияның тұрақты қызмет етуі үшін негізгі шаруашылықтың бірі ақша ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір уақытқа алынған жалпы капиталы тұрақты, алайда уақыт өте келе ол өзгеріске ұшырайды. Компанияның капиталы үнемі қозғалыс ... ... ... ... ... ... шарттарға тез бейімделуді қажетсінеді. Мұндай шарттарға: біршама капитал салымын қажет ететін технологиялық жетістіктер, инфляция, пайыздық мөлшерлемелердің өзгерісі, салықтық ... - ... ... кәсіпорын капиталының қозғалысына үлкен әсер етеді. Сондықтан да кәсіпорын аясындағы капитал қозғалысын тиімді басқара білу қажет. Ақша қаражатының ... ... ... оны ... және ... ... компанияның қызметінің күтілетін нәтижеге жету, яғни пайда табудағы басты құралы болып ... ... ... ... ... ... қаражаттары - бұл кәсіпорынға жоғарғы өтімділікті қалыптастыратын және қызметті таңдаудағы еркіндік беретін активтердің ең өтімді категориясы. ... ... ... ... ... ... ақша ... бөліну механизмін жүргізілу тәртібін зерттеп, оларды жақсарту ұсыныстарын жасақтау.
Зерттеу объектісі - Компанияның ақша ағымдарын жоспарлаудың ... және ... ... Компанияның қаржылық айналымдарын талдау.
Зерттеу пәні - кәсіпорынның ақша ... ... ... ... ... ... жету үшін келесі мәселелерді шешу қажет:
+ кәсіпорын қызметіндегі ақша қаражаттарының мәні мен ... ... ақша ... бөлу ... және есептеу әдістерін қарастыру арқылы қазақстандық нарықта қызмет атқаратын компанияның қаржылық жағдайына талдау жүргізу;
+ зерттелген ... ... ақша ... ... ... ... ... анықтау және негізгі, қаржылық, инвестициялық қызмет бойынша ақша ағымының оптималды құрылымын анықтап, жақсарту жолдарын ұсыну.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы: Ақша ... ... ... ... ... ... ... асыру мерзімін жеделдетеді. Төлемдерді жүргізудегі кез-келген тоқтатулар шикізат пен материалдардың өндірістік запастарын қалыптастыруға, еңбек ... ... ... өнімді өткізуге теріс әсерін тигізеді. Компанияның ақша ... ... ... ... ... ... мерзімін жеделдетеді, ол өндіріс көлемі мен өнімді өткізу көлемін арттырады.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш негізгі бөлімнен, қорытынды, ... ... ... ... ... ақша ... ... жалпы түсінігіне қатысты теориялық сұрақтар, кәсіпорын қызметіндегі ақша ... ... мен ... қызметі, олардың бөліну механизмі, есептеу әдістері, ақша ... ... ... ... қарастырылды.
Екінші бөлімде, ақша ағымдарын жоспарлаудың қажеттілігі талданды.
Үшінші бөлімде, ақша ... ... ... ... ... ... ... санамайды капиталдың кіріс арқылы ... ... ... керісінше амортизациялық санау жүйесі жүреді, ақшалай ағымға ... Осы ... ... ... ... ... жұмыста ақша қаражаттарының қозғалысы, оларды басқару аясындағы отандық және ... ... мен ... ... ... ... ... бухгалтерлік құжаттары пайдаланылды.
1. Компанияның ақша ағымдарын жоспарлаудың теориялық негіздері
+ Ақша ағымдары туралы жалпы түсінік, мәні және ... ... - ... жыл ішінде банктің табатын және ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Ақшалай ағымның бағалануы көрінісі ең қолайлы және тиімді ... ... ... ... Көптеген ақшалай ағымдары 2 элементтен ... ... ... ақша ... ... ... байланысты. Алдыңғы болжанған болжаммен бағаның көбінесе ... ... ... ... ... ... ... шығарушылар. Ең басты ... ... ... ... ... және ... ... Басқадай қате көздерге байланысты бұл бухгалтерлік есепті әр ... ... және ... ал олар көбінесе бір келісімде ... ... келу үшін ақша ... ... проблемаларды шешу үшін қажетті компьютерлік, комуникациялық және ... да ... ... сатып алуды жүзеге асыру ұйғарылып отыр. Бұл ... іске ... ... болжамды шығыстар 55000 мың ... ... ... іске ... ... - 2006 - 2008 жылдар. Инвестициялық жобаны ... көзі ... ... ... ... ... - 2009 жылдар ... ... ақша ... ... ... ... қуаттарын дамыту жер үсті объектілерін салуға, ... ... және ... ... әрі ... ... жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлік геологиялық модельдер ... кен ... ... ... тиімділігі жоғары жүйесін құруға келіп тіреледі.
Ақша ағымы - қаржылық жыл ... ... ... және ... ақшалай қаражаттар сомаларының арасындағы айырма болып табылады.
Ақшалай ағымның ... ... ең ... және ... ... инвестициялық проектте жүреді.Көптеген ақшалай ағымдары 2 ... ... ... ... ақша ... шыққан шығындармен байланысты. Алдыңғы болжанған болжаммен бағаның көбінесе басқа мамандықпен ... ... ... ... кәсіпкерлермен, шығарушылар. Ең басты қаржылық процесте ... және ... ... бойынша;
2.Экономикалық көріністермен көрсетілген көріністермен ... ... ... ... ... ... ... және бухгалтерлік есеп. Басқадай қате көздерге байланысты бұл ... ... әр ... ... және ... ал олар көбінесе бір келісімде болмайды, қорытындыға келу үшін ақша ... ... ... ... ... олар ақша жүйесінде жүреді, олар ақша ... ... емес ... ... ... ... арқылы жасалады. Кіріс кірген кезде шығынды санамайды капиталдың кіріс арқылы ... ... ... керісінше амортизациялық санау жүйесі жүреді, ... ... ... ... ... ... жағдайдағы операциялық қызметтің нәтижесінде туындайтын ақша қаражатының ағынына жатады:
* түсімдеріне ... ... ... түсім тауарлы - материалдық қорларды ... және ... ... ... ... ... сипатта сыйақы төленген ... мен ... ... ... да және ... тыс табыстар басқа түсімдер.
* жұмсалуына ... ... ... тауарлы - материалдық қорларды жеткізуге, ... ... және ... ... ... аванстар, материалдар мен ... үшін ... мен ... ... ... ... ... мен басқа да төлемдер, бюджетпен әлеуметтік ... ... ... тыс ... есеп ... ... ... басқа да төлемдер.
Инвестициялық қызмет ұзақ мерзімді активтерді ... алу мен сату ... ... беру мен алу ... табылады. Инвестициялық қызметтердің нәтижесінде ... ... ақша ... ... ... қаражаттарының түсуі:
- негізгі құралдары басқада ұзақ ... ... және ... емес ... ... түскен түсімдер;
- қаржылық инвестицияларды өткізуден;
- басқа заңды тұлғаларға ... ... ... басқа түсімдер;
2.Ақша қаражаттарын алу:
- ... ... ... ... басқа ұзақ мерзімді активтерді және ... емес ... ... ... ... ... ... алу;
- басқа заңды тұлғаларға несие беру;
- басқа да ... ... ... ... қатар инвестициялық жобаларды қорланған ақша ... ... оны ... ... түсім;
- қорланған жұмсалу және қорланған сальдо.
Олар есепті кезеңінің әр қадамына ... және ... ... қадамдарда сәйкес ақша ... ... ... ... кезең қадамдарға уақыттың бөліктеріне ... Сол ... ... ... көрсеткіштерді бағалау үшін пайдаланылатын деректер жиналады.
Ақша ағымы ақша қаражатының түсуі мен ... Әр ... ақша ... мәні ... ... осы қадамдағы ақша түсуінің шамасымен;
- жұмсалумен - осы ... ... ... ... ... мен жұмсалу арасындағы айырма.
Ақша ... ... ... әр ... ... ақша қаражатының қозғалысынан тұрады:
1.инвестициялық қызметтен ақша ағымы;
2.операциялық қызметтен ақша ағымы;
3.қаржы ... ақша ... ... - Компанияның, ұйымның табыс табу жөніндегі негізгі қызметі мен ... және ... ... ... жоқ өзге де ... қызметі - ұзақ мерзімді активтер мен ... ... ... алу және ... қызметі - меншікті капиал мен қарыз қаражаттарының мөлшері мен ... ... ... болып табылатын кәсіпорын қызметі.
Ақша ағымдарын орындармен орналастыру. Қаржылық ... ... ... ... көрсетеді, осыған келе арасындағы жағдай. Бұлардың арасындағы ақша ағымдарын көрсетеді.
Ақша ... ... ... ... ... Ақша ... ... капитал құнының бағалануынан көрінеді. Менеджерлер өзіндік көрсеткіштерде кірістер көтерілсе ал ... ... ол ... мүмкін. Бұның бірі менеджерлердің айлық көрсеткіші ... ... ... ... ... ... өзінің атқаратын негізгі қызметтері арқылы орындайды. Ақшаның әр ... ... ... ... ... тауар өндірушілердің формасы ... ... ... және ... ... белгілі бір жақтарын сипаттаиды.
Компанияның барлық уақытта әр түрлі көздерден келіп түсетін капиталдар жиынтығы ретінде қарастыруға ... ... ... ... ... түскен ақша - қаражаттары, сондай-ақ фирма қарекеттері негізінде алынған кірістер жатады. Бұл қаражаттар түрлі мақсаттарда қолданылады: ... ... алу, ... ... ... ... ... қалыптастыру және де өзгелер.
Компанияның белгілі бір уақытқа алынған ... ... ... ... уақыт өте келе ол өзгеріске ұшырайды. Компанияның капиталы ... ... ... Кәсіпорындар арасындағы бәсекелестік үнемі өзгерістегі шарттарға тез бейімделуді қажетсінеді. ... ... ... ... ... ... ететін технологиялық жетістіктер, инфляция, пайыздық мөлшерлемелердің өзгерісі, салықтық заңдылықтар - бұлардың ... ... ... ... үлкен әсер етеді. Сондықтан да кәсіпорын аясындағы капитал қозғалысын тиімді басқара білу қажет.
Ақша қаражаттары - бұл ... ... ... ... және ... ... еркіндік беретін активтердің ең өтімді категориясы.
Компанияның ақшалай ... ... өте ... өзінің ішінде шаруашылық харекетке қызмет ететін осындай көптеген ағымдардан тұрады. Ақшалай ағымдарын тиімді бақылау мақсатында белгілі бір ... ... ... Осындай ақшалай ағымдарынның жіктелу келесідей топтастыру бойынша жүзеге асырылады:
1. шаруашылық процеске қызмет ету масштабы бойынша;
2. шаруашылық харекет ... ... ... қаражаттардың қозғалу бағыты бойынша;
4. көлемді есептеу ... ... ... деңгейі бойынша;
6. уақытты бағалау әдісі бойынша;
7. қарастырылатын мерзімнің құрылу үздіксіздігі бойынша;
8. уақыт аралығының біртекті құрылымы бойынша . ... ... ... ақшалай қаражаттар түрлерінің есеп, талдау мен жоспарлауды жүзеге асыруға көмектеседі.
Ақшалай қаражаттардың қолма - қолды мен ... - ... ... ... және ... ... ... менеджментте ақшалай ағымдар деп атайды. Бұндай ағымдардың екі түрі кездеседі: оң және теріс. ... ... ... ... Компанияның ақша қаражаттарының түсуін көрсетсе, ал теріс ағымдар - кәсіпорынмен ақшаның кетуі мен жұмсалуын анықтайды. Ақшаның кассадан ... есеп ... ішкі ... ақшалай ағымдарға жатпайды. Ақшалай ағымның пайда болуы біріншіден кәсіпорынаралық "шекараны" ... өту ... ... ... табылады. Белгілі бір уақыт мерзіміндегі ұлттық ағыс пен ... ... ... ағымдарының айырмашылығын таза ақшалай ағым деп атайды. Ол да (ағыс немесе ағым) оң және теріс болуы ... ... ... ... ... ... ағымдары негізгі үш топқа бөлінеді: операциялық, инвестициялық және қаржылық харекетінен түсетін ағымдар, ... ... ағыс пен ... ... ... ағымдар болып табылады.
Операциялық харекетінен түсетін ағымдар өнімді сатудан (қызмет көрсету, жұмыс) түскен табыс, дебиторлық қарызды жабу, сатып алушылардан түсетін аванстардан ... ... ... - бұл жеткізуші мен мердігерлердің шоттарын төлеу, еңбек ақыны төлеу, бюджеттік және бюджеттік емес қорларға төлемдер, несие пайыздарын ... ... Бұл ... ... бірге өзіне кәсіпорынмен жасалатын барлық айналым қаражаттарымен операцияларды жатқызады.
Инвестициялық харекетінен түсетін ақшалай ағыстар өзімен ... ... ... ... ... жаңа ... құрылысына төлемдер, пайда табу не оларды бақылау мақсатында кәсіпорындар немесе акция пакетін сатып алу, басқа кәсіпорындарға ұзақ ... ... беру ... ... ... ... негізгі қорларды сату мен аяқталмаған құрылыстан, басқа кәсіпорындардың ... ... ... ұзақ мерзімді қарыздың қайтару сомасы, кәсіпорынмен белгілі ... ... ... ... ұстау үшін алатын дивиденттер сомасы және ұзақ мерзімді ... ... үшін ... ... ... ... - бұл жаңа акциялар мен облигацияларды орналастырудан ... ... ... ... не ... алынған қысқа мерзімді мен ұзақ мерзімді қарыздар, басқа көздерден түскен бүтін қаржыландару болып табылады. Ағыстар өзімен ... ... бен ... ... ... ... ... акцияларды сатып алу, дивиденттерді төлеу жатқызады. Бұл бөлім ішкі қаржыландыру көздерінен, яғни Компанияның негізгі ... ... ... ... ... негізінен кәсіпорынмен алынатын ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді ... мен банк ... ... ... ... қарыздары) жатады. Бірақ несие үшін төленетін пайыздар (мерзімге байланысты емес) ... ... ... ... ақшалай ағымдарының барлық түрлерімен топталасуы есеп беру ... ... ... ... ... ... (немесе несие беруші) кәсіпорынға қандай көздер пайданы үлкен көлемде әкелетінін және қайсылары оларды үлкен көлемде ... ... ... тиіс. Қанағатты жұмыс істейтін кәсіпоырнда таза ақшалай ағым нөлге бағытталуы тиіс, яғни есеп мерзімі ішінде түскен ақщалай қаражаттар тиімді ... ... ... ... ... осы нәтижеге түрлі жолдар әкеледі: негізгі қорларды көбейту мақсатында кәсіпорынмен пайдаланатын қолма - қолды таза ... ... ... ... мүмкін. Бірақ керісінше жағдай да болуы мүмкін - кәсіпорын негізгі капиталының бір бөлігін сатқан ... ... таза ... ... ... ... жабады. Бұл нұсқа кәсіпорын үшін әсіресе жағымды емес, оның ақшалай қаражаттар негізгі көзі ретінде оның мүлікті сату емес операциялық харекеті ... ... ... ... ... қалдықта белгілі бір мерзім ішінде ұлғаю не азаю себебі активтер және ... ... ... ... ... ... ... бір актив бабының ұлғаю құны (ақшалай қаражаттардан басқа) - ақшалай қаражаттардың азаюын көрсетеді. Және ... ... және ... ... қаржыландырылуы ұлғайса, ақшалай қаражаттардың қалдық факторының ұлғаюы болып табылады.
Сәйкесінше, ақшалай қаражаттар ... ... ... активтер мен пассивтерді қадағалау қаржылық саясаты түрінде қарастыруға болады. Солардың қатарына:
а) айналымнан тыс активтердің әр бір элементі бойынша ... не ... ... ... шешім қабылдау;
ә) запастарды бақылау, соның ішінде қажетті запастардың негізгі құнын анықтау, неғұрлым ... ... пен ... да ... ... ... алу;
б) дебиторлық қарызды бақылау, яғни сатып алушылар мен ... ... есеп ... ... ... дебиторлық қарызды көшіру, мерзімі шыққан қарызды қайтаруды ынталандыру;
в) меншік капиталының қажетті мөлшері мен оның қарыз қаржыландыру көздерімен ... ... ... ... ... үшін тиімді жеткізушілермен есеп міндеттерін қамтамасыз ету;
д) ұзақ мерзімді мен қысқа мерзімді қарыздар мен несиелерді пайдалану ... мен ... ... ... ... төлеу қабілеттілігін, компанияның несие төлеу қабілеттілігін мен қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ететін ақшалай қаражаттардың қажетті ... және ... мен ... ... ... керек.
Ақшалай ағымның құрылымын басқа факторлар тобының негізінде бағалау мүмкіндігі бар - ақшалай қаражаттардың түсу көзі мен ... ... ... ... ... Ақшалай қаражаттары

Ақшалай қаражаттардың түсімі
Ақшалай қаражаттардың жұмсалуы
1
Тауар, өнім , қызмет көрсетуден түскен ... ... ... ... пен ... ... ... сатудан түскен пайда.
Еңбекті төлеу.
3
Қабылданған аванстар.
Бірегей қоғамдық қорға аударымдар.
4
Бюджеттік және басқа бағытты қаржыландыру.
Есеп сомалар мен ... ... ... ... ... мен ... ... мен құрылғыларға төлеу.
7
Қаржылық түсімдердің дивиденттері мен пайыздары.
Қаржылық аударымдар.
8
Басқа түсімдер.
Бағалы қағаздар бойынша пайыздар мен дивиденттерді төлеу.
9
Бюджетпен есептесу.
10
Қарыздар мен ... ... ... ... ... ... да ... төлемдер мен аударымдар.
Қайнар көзі: Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия.
Өндірістік - коммерциялық цикл - ақша ... ... ... ... және оған ... ... ... бағытталған кәсіпорын қызметі өнімді өткізу процесінде дебиторлық қарызға айналатын ақша қаражаттарының түрлі активтерге ауысуын талап етеді. Бұл ... өз ... ... деп ... егер ... ... ақша қаражаттарының ағымын әкелсе. Осының нәтижесінде пайда табуды қамтамасыз ететін жаңа цикл ... есеп беру ... ... атап ... ақша ... ... ... өндірістік қуатты кеңейту сияқты қызметтерде қолданылуы керек. Бұл айтылғандар деген ... ... ... ... көрсетеді /5,240б./.
Отандық және шетел әдебиеттерінде бұл ұғым (түсінік) түрліше түсіндіріледі. Американдық ғалым ... ... ... . ... ... түсетін ақша қаражаттары (яғни, ақшалай түсімдер) және шығатын ақша қаражаттары (ақшалай төлемдер) ... ... бұл ақша ... кірісі мен шығысы түрлі қызмет салаларына байланысты болуы мүмкін - өндірістік, ... ... ... ... ... ... тиесілі ақша қаражаттарының кірісі мен шығысын анықтауға болады. Бұл айырмашылықтарды ақша қаражаттарының таза ... ... таза ... деп ... жөн. ... ... ақша қаражаттарының таза түсімі берілген кезең бойынша ақша қаражаттары қалдықтарының ... ... ал таза ... ... кезең бойындағы ақша қаражаттары қалдықтарының кемуімен байланысты болады. Көптеген авторлар, ақша ... ... ... ... ... ... ақша ... айтады.
Өзге американдық ғалым Дж. К. Ван Хорнның айтуы бойынша . Фирма активі - ақша ... таза ... ал ... - таза ... Ақша қаражаттарының көлемі уақыт бойынша сату көлемінен, дебиторлық ... ... ... ... және ... ... өзгереді.
Германиядағы ғалымдардың түсіндірмесінде бұл термин (қолма-қол қаражаттар ағымы) деп қолданылады. Олардың айтуы бойынша, жылдық шығынның, амортизациялық аударымның және ... ... ... сомасына тең. арқылы кәсіпорын өзінің бүгінгі және болашақтағы ... ... ... ... ... ... ... мәнге ие. Мұны, 1995 жылы бухгалтерлік есеп беру құрамына енген қосымша № 4 атты есеп беру ... енуі ... Бұл ... есеп ... пайдаланушыларға Компанияның ақша қаражаттарын қолдану және тартудағы мүмкіндіктерін бағалауға көмектеседі.
Көптеген ғалымдар ақша қаражаттары ағымы астарында белгілі бір уақыт ... ... ... ... және ... ақша ... ... айырмашылықты түсінеді: олар оны пайдамен салыстырады. Пайда - Компанияның тиімді қызметін көрсететін және оның жұмысының үздіксіздігінің көзі болып ... және ... ... ақша ... және оның ... экономикалық маңызын, ролін зерттеу қазіргі таңдағы қаржылық менеджменттегі жаңа бағыттардың бірі болып табылады. ... ... ақша ... ... басқару - қаржылық менеджердің жұмысындағы басты ... ... ... ... және ақша қаражаттарының қозғалысын бақылау, олардың ағымдағы және болашақтағы қаржылық тұрақтылығы мен төлемқабілеттілігін ... ... ... қаражаттары ағымын басқарудың негізгі бағыты - кіріс көлемінің баланстылығы және ақша қаражаты төлемі ... ... ... Компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету.
Компанияның қызметін бағалау үшін ... үш ... ... тауарды (өнім, қызмет көрсету) сатудан түскен түсім;
* пайда;
* ақша қаражаттарының ағымы.
Осы көрсеткіштердің шекті көлемі және жыл ішіндегі өзгеру динамикасы белгілі ... ... (жыл, ... ай) оның жұмысының нәтижелілігін көрсетеді. Алайда, төлемсіздік шарттарында, компанияның ... ... ... ақша ... ... ... ... ие. Төлемдер бойынша ақша қаражатының түсімі артық болған жағдайда кәсіпорын ... және ... даму үшін ... ... ие ... Яғни бұл ... ... бос ақша қаражаттарын қосымша пайда табу мақсатында, өзге де ... ... ... немесе қызмет түріне салудан көрінеді. Сондай-ақ, қажетті сомадағы тұрақты ақша қаражаттарының бар болуы ағымдық ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Сызба1. Кәсіпорындағы ақша ағымы
Меншікті капитал
Айналымнан тыс активтер
Ақша қаражаттары
Несиелер және займдар
Материалдық-өндірістік ... ... тыс ... капитал
Несиелер және займдар
Кредиторлық қарыз
Ақша қаражаттары
Материалдық-өндірістік запастар
Дебиторлық қарыз
Кредиторлық ... ... ... А.Д., ... Р.С. ... ... 2. Компанияның ағымдық, инвестициялық және қаржылық қызметтерінің арасындағы ... ... ... ... ақша ... қызмет
Инвестициялық қызмет
Ағымдық (операциялық) қызмет
Қарыздың негізгі сомасын, несие және займдар бойынша дивиденд-тер мен пайыздарды төлеуде қолданылатын ақша қаражаттары
Капиталдық салымдарға бағытталған ақша ... ... ... А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия.
Сызба 3. Компанияның ақша қаражаттары ... ... әсер ... негізгі факторлардың жүйесі
Кәсіпорынның ақша қаражаттары ағымының қалыптасуына әсер ететін факторлар
СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАР
Қаржылық нарық ... ... ... ... салу жүйесі
Өнімді жеткізушілер мен сатып алушылардың қалыптасқан несиелендіру тәжірибесі
Қаржылық несиеге қол жеткізушілік
Шаруашылық субъектілердің есепті операцияларын жүзеге асыру жүйесі
Бағытты қаржыландырудың қайтарымсыз ... ... ... ... өмірлік циклы
Операциялық цикл ұзақтығы
Өнім өндірудің және сатудың маусымдылығы
Инвестициялық бағдарламаларды кейінге қалдырмау
Кәсіпорынның амортизациялық саясаты
Кәсіпорын иелері мен менеджерлерінің қаржылық беделі
Операциялық ... ... ... ... А.Д., ... Р.С. ... предприятия.
1.2 Ақша ағымдарының экономикадағы рөлі және ... - бұл ... ... ... ... , ... балама айрықша тауар.
Ақшанын ... ... ... ... және айналысының болуына сәйкес қалыптасты. Ақша - бул ... ... ... және оның ... ... мен ақша бір - бірінен бөлінбейді, себебі ақша ... ... ... да ... мүмкін емес. Ақша ... ... ... де, ол ... ... ретінде қала береді. Ақшаның жалпыға бірдей балама рөлін ... ... ... ... ... басқа тауарлардың құнын бейнелеуі, оның ең ... ... ... ... байланысты: біріншіден, алтынның табиғи сапалылығы, яғни оның оңай ... ... және ... ... құны өте ... ... - ақ, оның ... ... мен ... ... ... ... ... болуы.
Ақша - өндіріс және бөлу процесіндегі ... ... ... бейнелейтін, тарихи түрде дамып келген экономикалық категория. ... ... ... ... ... оның мынадай үш қасиетінің біртұтастығынан байқалады:
- ... ... ... ...
* ... ... ... ...
- ... ... ... (материалдану) формасы.
Жалпыға тікелей айырбасталу формасы, оның кез келген материалдық ... ... ... ... ... ... сатумен байланыссыз. Соңғы қасиеті тауар ... ... ... ақша көмегімен өлшеуге болатын құнын сипаттайды.
Ақшаның өзінің дамуы барысында екі ... ... ... құнды ақшалар және ... ... ... ... ... - номиналдық құны оны дайындауға ... ... ... ... келетін ақшалар.
Мұндай ақшаларға металл ақшалар, соның ішінде: мыстан, ... және ... ... ... ... ... әр түрлі формада болған. Монета түріндегі формасы - бұл ... ... ... ... бет жағы - аверс және жаны гурт деп ... ... ... - ... құны ... ... яғни олардың өндірісіне кеткен қоғамдық ... ... ... ... ... мыналар жатады:
- құнның металдық белгілері - арзан бағалы металдардан жасалған ұсақ ... ... жез, ... т.б. ...
* ... ... жасалған белгілері.
Ақшаның қазіргі ... ... ... ...
жатады:
1.құн өлшемі және баға масштабы;
2.айналыс құралы;
3.төлнм құралы;
4.қорлану және қор ... ... ... құн ... ... Ақша ... бірдей балама ретінде барлық тауарлардың құнын өлшейді. Ақша құн ... ... ... ... ... ... ... салыстыруға келетін тауарлар құнын бейнелеу үшін тауарлар дүниесіне ... беру ... ... Бірақ та тауарларды өзара ... ақша ... ... ... ... қоғамдық қажетті еңбек олардың бірінің біріне өлшеуіне жағдай ... ... ... ... ... ... ... олардың құнын өзіндік құны нақты ақшалар өлшей алады.
Тауар ... ... ... оның ... деп ... Баға тауарды өндіруге және сатуға қажетті ... ... ... ... Әрбір елде ақшаның өлшемі ретінде қабылданған және ... ... ... ... ... металдық баға белгілеу процесіндегі ақша бірлігіне бекітілетін салмақты саны баға ... деп ... ... ... болжау, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп тәрізді тек кәсіпорын ... ғана ... ... инвестордың да қызығушылығын тудырады. Яғни олар сол арқылы кәсіпорын өтімділігін, жұмыс тиімділігін және қарыздары мен ... ... ... ... ақша ... ... етілу қабілеттілігі бағаланады. Осылайша кәсіпорын басшысы да , инвестор да ақша ағымын зерттей келе :
* болашақта ақша қаражатымен қамтылу деңгейі ... ... ... есеп ... ... туралы;
* дивидендтерді төлеу мүмкіндігі туралы;
* қосымша қаржыландыру қажеттілігі туралы мәліметтерді ала алады.
Ақша қаражаттары ағымын болжамдау немесе ақшалай ... мен ... ... - бұл ... немесе нақты жобаның дамуы үшін қажетті көлемдегі ақша ... ... ... береді.
Кәсіпорын басшысының назары үш негізгі шамаға аударылуы қажет:
* ақша қаражаттарының таза ... ... ... ақша ... бос ... көрсетілген мәселелерді тұжырымдай келе, келесі шешімге ... ... ... гүлденуі оның қарекетін қамтамасыз етуі ақша қаражаттарын шоғырландыру қабілеттілігінде. Басшы үшін ең негізгі мәселе - бұл негізгі ... ... ақша ... оң ... ... және тиімді қаржыландыру көздерін іздеу.
Қазіргі таңда республикадағы дамушы және ең үлесті салалардың бірі қатарына мұнай-химия салалары жатқызылады. ... - ... ... ... ... жоғары тиімділікпен пайдалану, осы бағытта жаңа техника-технологияны жетілдіру ... алға ... ... ... бірден-бір алғышарттары болып табылады. Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі болып табылатын ӨФ АҚ ... ... ... және өңдеу саласындағы мол мұнай қорына ие аймақта орналасқан кәсіпорындардың бірі. Компанияның өз қызметін ... ... мен ... ... бейімделе білу қабілеттілігі, оның қаржылық жағдайын жүргізілуін, ақша қаражаттарының ... білу және ... ... ... яғни ... ... ... дәрежеде жүргізілуі тиіс.
Дипломдық жұмыс тақырыбын толықтай ашу негізінде ақша қаражатының мәнін, түрлерін, негізгі қалыптасу көздерін,олардың бөліну механизімін, ақша ... ... және ... білу тәртібін, кәсіпорын қызметінің күтілетін нәтижеге жету, яғни пайда ... ... ... мен қызметтерін, сондай-ақ ақша қаражаттарының дифициті және бос ақша қаражаттарын тиімді жұмсау, яғни ақша ... ... ... қарастырып өттік.
ӨФ АҚ-на қаржылық талдау нәтижесінде Компанияның ақша ... ... ... бойынша келесідей шешуді талап ететін мәселелер анықталды:
* Компанияның ... ... ... ... ... ... өнім көлемін арттыру нәтижесінде және оған бағаны өсіру нәтижесінде қалыптасқан бос ақша қаражаттарын мақсатты жұмсау;
* ... ... ... ... жеделдету;
Осы және өзге де кәсіпорында қалыптасқан және жалпы ақша қаражаттары оңтайландыру әдістерін жүргізуді талап етеді.
Ақша қаражатының ағымын болжау, ақша ... ... ... есеп тәрізді тек кәсіпорын басшысының ғана емес, сондай-ақ инвестордың да ... ... Яғни олар сол ... ... ... ... ... және қарыздары мен дивидендтерін төлеуге қажетті көлемде ақша қаражатымен қамтамасыз етілу қабілеттілігі бағаланады. ... ... ... да , ... да ақша ... зерттей келе :
* болашақта ақша қаражатымен қамтылу деңгейі туралы;
* міндеттемелері бойынша есеп ... ... ... ... ... ... туралы;
* қосымша қаржыландыру қажеттілігі туралы мәліметтерді ала алады.
Ақша қаражаттары ағымын болжамдау немесе ақшалай төлемдер мен түсімдер жоспары - бұл ... ... ... жобаның дамуы үшін қажетті көлемдегі ақша сомасын анықтауға мүмкіндік береді. ... ... ... үш ... ... ... ...
* ақша қаражаттарының таза ағымы;
* қажетті қаржыландыру;
* ақша қаражаттарының бос ... ... ... ... ... ... ... келуге болады, кәсіпорын гүлденуі оның қарекетін қамтамасыз етуі ақша қаражаттарын ... ... ... үшін ең ... ... - бұл ... қызметтен түсетін ақша қаражаттарының оң ағымдарын жоспарлау және тиімді қаржыландыру көздерін іздеу.
Қазіргі таңда республикадағы дамушы және ең ... ... бірі ... ... ... жатқызылады. Мұнай - химия саласын дамыту, ресурстарды жоғары тиімділікпен пайдалану, осы бағытта жаңа техника-технологияны жетілдіру ... алға ... ... ... ... ... болып табылады. Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі болып ... ӨФ АҚ ... ... ... және өңдеу саласындағы мол мұнай қорына ие аймақта орналасқан кәсіпорындардың бірі. Компанияның өз ... ... ... мен ... ... бейімделе білу қабілеттілігі, оның қаржылық жағдайын жүргізілуін, ақша қаражаттарының жоспарлана білу және мақсатты бағыттарда жұмсалуы, яғни бөліну механизмі жоғары ... ... ... ... ... ... толықтай ашу негізінде ақша қаражатының мәнін, түрлерін, негізгі қалыптасу көздерін,олардың бөліну механизімін, ақша қаражаттарын жоспарлай және болжай білу ... ... ... ... ... жету, яғни пайда табудағы басты мақсаттары мен қызметтерін, сондай-ақ ақша қаражаттарының дифициті және бос ақша ... ... ... яғни ақша ... ... ... қарастырып өттік.
ӨФ АҚ-на қаржылық талдау нәтижесінде Компанияның ақша қаражаттарының бөліну механизмі бойынша келесідей шешуді талап ететін ... ... ... өнімділігін арттыру мақсатында негізгі құралдарын жаңарту;
* өнім көлемін арттыру нәтижесінде және оған бағаны өсіру нәтижесінде ... бос ақша ... ... ... ... жобалардың жүзеге асырылуын жеделдету;
Осы және өзге де кәсіпорында қалыптасқан және жалпы ақша қаражаттары оңтайландыру әдістерін жүргізуді талап етеді.
Бағалардың ... және ... ... құн заңы ... ... құн өлшемі қызметі мен баға масштабы ... ... ... бар. Құн ... бұл мемлекетке тәуелсіз ақшаның экономикалық қызметін сипаттайды. Құн өлшемі қызметі құн заңына байланысты анықталады. Баға масштабы бұл ... ... ... ... құнын көрсету үшін қызмет етеді. Баға масштабы нарық заңына яғни ... пен ... ... ... қор ... және ... ...
Ақша жалпыға бірдей балама ретінде, оның иесіне тауар алуды ... ... ... байлықты жинау құралы болып табылады. Сондықтан да адамдар ... ... ... ... тырысады. Қорлану үшін ақша айналыстан алынады сөйтіп тауарды сату және сатып алу қозғалысы үзіледі.
Ақшаның қор жинау қызметін ... ... емес ... атқара алмайды, себебі олардың меншікті құны жоқ. Бұл қызметті қашаннан ... ... ... ... ... ... ... емес ақшалар атқарады. Тауар өндірісі жағдайында қорлану екі формада жүзеге асырылады десе болады:
1.Кәсіпорындар мен ұйымдардың ағымдық және ... ... ... сол сияқты банктегі басқа шоттардағы ақшалай қаражат қалдықтары түрінде қоғамдық қорлану формасында;
2.Банктегі халық салымдарында облигацияларда жинақталған жеке ... ... ... дисконттау әдісі күрделірек, бөлшекті және объектіні бағалау кезінде, олардың түсу түрлерін ... одан ... ақша ... ... ... Ақша ... қолданылады, егер:
- болашақ ақша ағыны ағымдағыдан мәні өзгеше болса;
- жылжымайтын мүліктен болашақ ақшалай қаражат ағын мөлшерін белгілеуге ... ... ... табыс жән шығын ағымдарының маусымдық сипаты болса;
- бағаланатын жылжымайтын мүлік - ірі көп функционалды ... ... ... ... егер ... объектісі салынып жатса немесе салынған болса.
Ақша ағымын дисконттау әдісі - ... ақша ... және ... ... тұратын жылжымайтын мүлік құнын ағымдағы табыс құны негізінде бағалайды. Ақша ағымын ... ... үшін ... берілімдер қажет:
* болжамдалған кезеңнің ұзақтығы;
* реверсияны қоса алғандағы ақша ... ... ... дисконттау ставкалары.
Болжамдау кезеңді анықтау ұзақ мерзімді болжамдар үшін жеткілікті ... ... ... ... ... ... ақша ағымын өзгерту сипатын ұзақ мерзімге сәуегейлік жасауға мүмкіндік береді. Халықаралық бақылау бағалау тәжірибесінде болжамды кезеңнің орташа шамасы 5-10 жыл, ... үшін 3-5 жыл. Бұл ... ... ... үшін ... мерзім болып табылады.
Ақща ағымын дисконттау шамасын болжау, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік объектісінен тапсырыс берушінің табыс және шығын туралы қаржы есептеме негізінде нақты анализді;
б) жылжымайтын мүлік нарығының ағымдағы ... ... және оның ... ... өзгеру серпінін;
в) табыс туралы есепті қайда негізінде табыс және шығын ... ... ақша ... ... ... бағалау кезінде объекті деп табыстың бірнеше түрі есептеледі:
1) әлеуетті жалпы ... ... ... таза ... ... салық төлеуге дейінгі ақша ағымы;
5) салық төленгеннен кейінгі ақша ағымы.
Тәжірибе бағалаушылар ақша ағымының орнна табысты дисконттайды:
* ... Жер ... және ... ... ... қол ... таза ... шығындарды шагеру;
* Салық салынатын пайда.
Ақша ағымын дисконттау әдіін қолдану кезіндегі ақша ... ... ... ... ... операциялық шығын құрамында жалпы нақты табыстан жерге және мүлікке салынатын салықтан шегеру керек;
+ Экономикалық және салықтық ... ... ... ... ... табылмайды, сондықтан табысты болжау кезінде амортизацияны есепке алу артығырақ болып табылады;
+ Объектінің жұыс ... ... және ... ... ... үлкейтетін нақты ақшалай төлемақы болғандықтан ақша ағымы шамасын алу үшін капиталды жұмалуды таза операциялық табыстан шегеру керек;
+ Несиені өтеуге қызмет ... ... ... ... және ... төлеу) таза операциялық табыстан шегеру керек егер де инвестициялық объектінің құны бағаланып отырса (нақты инвестор ... ... ... ... кәсіпкерлік шығындарын жалпы нақты табыстан шегеру керек, егер де олар объектінің керекті түрлерін қолдануға бағытталса.
2. ... ақша ... ... ... және ... ... ақша ағымдарын жоспарлаудағы негізгі қажеттіліктері
Ақша қаражаттары ағымы - бұл ... ... және ... ... ... және ... ақша қаражаттарының жиынтығы.
Ақша қаражаттарының қозғалысын жоспарлау бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... барлық түсімдер мен төлемдер ақшаның кассаға нақты төленуі немесе банктің есепті шотына аударылуы ... ... ... ... ... болжамы, өзімен бірге кассалық әдіс негізінде құрылған ... және ... ... ... ... отырып, жоспарланатын түсімдер мен шығыстар құрылымын ашады./Қосымша В/
Ақша қаражаттары ағымының есебін құру және ... ... ... ақша ... ... ... анықтау;
* сату көлемін болжамдау;
* ақша қаражаттарының түсімін болжамдау;
* ақша қаражаттарының төлемдерін болжамдау;
* есепті кезең соңына арналған бос ақша ... ... ... көлемде қолданылмай тұрған бос ақша қаражатын азайту.
Ақша қаражатының ағымын болжамдау, ақша қаражатының қозғалысы ... есеп ... тек ... ... ғана емес, сондай-ақ инвесторлардың қызығушылығын тудырады. Яғни, олар сол арқылы кәсіпорын өтімділігін, жұмысының тиімділігін және қарыздары мен ... ... ... ... ақша ... ... ете алу ... бағаланады. Осылайша, кәсіпорын басшысы да, инвестор да ақша ағымын зерттей келе:
* болашақта ақша қаражаттарымен қамтылу ... ... ... ... есеп айырысу мүмкіндігі туралы;
* дивидендттерді төлеу мүмкіндігі ... ... ... ... ... мәліметтерді ала алады.
Ақша қаражаттары ағымын болжау немесе ақшалай төлемдер мен түсімдер жоспары - бұл ... ... ... ... дамуы үшін қажетті көлемдегі ақша сомасын анықтауға мүмкіндік береді. Бірінші жылы ақша қаражаттарының түсімі мен төлемін ай ... ... жылы ... бойынша, әрі қарай жыл бойынша жоспарлау ұсынады. Егер сату болжамы, әрбір ... түрі ... ... ... ай ... ... онда бірінші жылға арнап ай бойынша жоспар ... ... ... икемділік ақша ағымын жоспарлау үздіксіздігінде. Яғни, жоспарланған көрсеткіштерді өзгеріске ұшырамайтындай етіп ... ... ... ... көрсеткіштермен талдау жасала және салыстырыла отырып қажетті өзгертулерді енгізуге және ... база ... ... ... ... ... шығыстарды жабу үшін қажетті ақша қаражаттарының резервін көрсетеді. Егер, резерв көлемі ... ақша ... ... асатын болса, онда қосымша несие алуға қажеттілік туып және аяқасты ақша қаражаттарының ... ... ... ... ... ... егер, ақша қаражаттары қалдығының нақты көлемі резервтен жоғары болса, онда ... ... ... ... үшін ... бөлу ... ... инвестициялау туралы шешім қабылдау қажет.
Келесі жылдың әр айына арналған ақша қаражаттарының қозғалысының болжамын жасау үшін формасы қолданылады. Бұл құжаттың ... ... ... ақша ... ... мен шығысы арасындағы біркелкілікті тексеру, яғни Компанияның болашақ өтімділігін тексеру (Компанияның міндеттемелері ... есеп ... ... ... соманың банк шотында болуы).
Ең бастысы болжам өзгеріс енгізуге болатын ... ... ... ... Ең қиын ... мәселе қолма-қол сатылымнан және несиеге сатудан түскен ақша қаражаттарының төлемі мен ... ... мен ... ... Бұл екі болжам да сатылым көлемін болжауға ... Ал ... өз ... ... өмір сүру ... және қызметін жоспарлауына байланысты болады. Болжам жасалатын уақыт кәсіпорын қызметінің тұрақтылығына, басқару аппаратының қажеттілігіне және басқару аппаратының өз болжамдарына деген ... ... ... ... ақша ... ... үшін ... қаржылық құжат болып кассадағы және банк шоттарындағы ақша қаражаттарының қозғалысының жоспары, яғни төлем балансы табылады. Ол басқарушыға операциондық және инвестициялық ... ... ... ... ... мемлекет пен серіктестердің алдындағы міндеттемелерді орындауға, төлем қабілеттілігінде және Компанияның активтерінің өтімділігіндегі өзгерістерді қадағалауға мүмкіндік береді.
Төлем балансын ... ... ... - ... ақша қаражаттары мен төлемдерінің келіп түсуінің нақты мерзімдерін бекіту және олардың жоспарлы тапсырмалар түрінде филиалдарға жеткізу.
Төлем балансы ... ... ... бақылауға және қарыз құралдарын тарту мүмкіндігін анықтауға мүмкіндік береді.
Төлем балансы негізінде басты қажеттіліктерге қаражаттарды ... ... Бұл ... ... ... ... ... туған кезде арта түседі. Бұл құжатты дайындау қажеттілігі несиелер бойынша төлемдер ... ... ... ... ... ... қызметкерлер және құрылтайшылар алдында төлемдік міндеттемелер бар болған жағдайда артады. Осының ... күн ... ақша ... ... мен ... арасындағы тепе-теңдікке басқарушының ерекше назар аударуын қажет етеді. ... ... жоқ ... онда ... ... ... ақша ... тарту шаралары немесе ағымдағы инвестициялық шығындарды төмендету шаралары қолданылады, ақша ... ... ... ... тағы бір ... ... . Бұл ... ақша қаражаты қозғалысы болжамынан бұрын дайындалады. Құжатта ... ... және ... ... ... талданады.
Ақша ағымдарының қозғалысын болжамдау екі бөлімнен тұрады. Бірінші ... ... ... ... ... ақша ... таза ағымын, ақша қаражаттарын төлеудің әр түрлі баптарын қосады. Ақша қаражаттарының таза ... ... ... қарекетті жүргізу үшін қажет ақша қаражаттарының деңгейі туралы мәлімет береді. Екінші бөлімінде (қаржылық) негізгі қызметтің кәсіпорын жоспарларына ... ... ... ... ... үш негізгі шамаға аударылуы қажет:
* ақша қаражаттарыныңт таза ағымы;
* қажетті қаржыландыру;
* ақша қаражаттарының бос қалдықтары;
Ақшалай қаражаттарға қажеттілікті анықтауда ... ... ... ... Бұлар:
* ақша қаражатының жалпы көлемін және оның эквивалентін бағалау үшін;
* ақша қаражатының қандай бөлігін есептік шотта, ... ... тез ... ... қағазға салу қажет екенін анықтау үшін;
* ақша қаражаттары мен тез өткізілетін активтердің трансформациясын қандай көлемде орындау ... ... үшін ... елдері тәжірибесінде келесі модельдер белгілі:
* Баумоль моделі;
* Миллер-Орр моделі;
* Монте-Карло моделі;
* Стоун мделі.
Баумоль моделі 1952 жылы ашылған. Бұл ... ... есеп ... ақша ... ... ... мен ... анықталады, талдау жүргізіледі. Кәсіпорын максималды ақша қаражаттар деңгейін қолдана отырып қызмет етеді, ақша қаражаттарды уақыт аралығында жұмсайды, ... ... ... ... ... қысқа мерзімді бағалы қағаздарға салуы да мүмкін. Ақшалай қаражаттар таусылған соң кәсіпорын сатып алынған бағалы ... сата ... және ақша ... ... көлемге дейін қайтадан толықтырады.
Баумоль моделі бойынша ақша қаражаттарының көлемі:
Q = √ 2*V*C/ r ... V - ақша ... ... ... - ... қағаздарға ақша қаражаттарын конвертациялау бойынша шығындар;
r - кәсіпорын үшін мүмкін қысқа мерзімді ... ... ... ... ... - ақша қаражаттарының орташа қоры
Бұл модель көбінесе тұрақты ақша қаражаттар шығындары бар және тұрақты болжамды ақша қаражат шығыстары бар ... үшін ... ... Бұл ... ... сұрақтарға жауап береді: ақшалай қаражаттардың кірісі мен шығысын алдын-ала білу мүмкін болмаған жағдайда ақшалай қаражаттарды қалай ... ... ... бойынша келесі этаптар орындалады:
+ ақша қаражаттар сомасының минималды ... ... бұл ақша ... көлемі әрдайым Компанияның есептік шотында тұрақты болуы қажет (бұл көлем эксперттік жолмен Компанияның шоттарды төлеу бойынша орташа ... ... (Он)
+ ... мәліметтер арқылы есептік шотқа келіп түсетін күнделікті ақша қаражаттар көлемінің ауытқуы анықталады. (V)
+ ақша ... ... ... сақталуы бойынша шығындар анықталады (Рх), сонымен қоса бағалы қағаздар мен ақша қаражаттарының ... ... ... (Рт) ...
+ ... ... ақша қаражаттарының қалдығының ауытқу қадамы (S) анықталады.
S=3 * 3√3* РтV / 4* Рх ... есеп ... ақша ... жоғарғы шегі (ОВ) анықталады.
ОВ=Он+S ... есеп ... ақша ... ... - ... ... (ТВ) ...
ТВ=Он+S/3 (5) ... ... 1972 жылы ... ... ... ... ... түрі. Бұл модельдің мақсаты - ақша қаражатының транформациялану операциясын минималдау. Миллер-Орр моделі ақша ... ... ... ... ... өте ... ... немесе активтерді сатуға арналады. Стоун моделінде трансформациялау операциялары жақын күндердегі ақша қаражатының қозғалысын ... ... ... ... моделі бойынша фирма А нүктесінде бағалы қағаздарды сатып алады. Стоун моделі бойынша ақша қаражаттарды трансформациялау өлшемі ... ... ... қалдықтарына тәуелді болады.
Монте-Карло моделі 1980 жылы Лернер ұсынған. Бұл имитациялық модельдеу әдісіне жатады.
Мұнда ақша қаражаты қалдықтарының оптималды өлшемін ... үшін ... ... Ақша ... ... екі ... ... ретінде қарастырылады: өткізу көлемі, ақша қаражатының түсімі.
Қорытындылай келе, келесі шешімге келуге болады, кәсіпорын гүлденуі оның қарекетін қамтамасыз ету үшін ақша ... ... ... ... үшін ең негізгі мәселе - бұл негізгі қызметтен түсетін ақша қаражаттарының оң ағымдарын жоспарлау және тиімді қаржыландыру ... ... Ақша ... жоспарлау және болжау
Ақша ағымындағы шығындардың құрамы әртүрлі және өнімдердің өзіндік ... ... ... өндірістік көлеміне байланысты жіктеледі.
Қаржы менеджментінде ақша ағымдағы шығындарды басқару өндіріс әрекетінің нәтижесіне қатаң байланыстылықта қаралады.
Ақша ағымдағы ... ... ... және ... ... ... қабылдау үшін төмендегі мәліметтерді қолданады:
- өнімдердің нақтылы өзіндік құны және алған пайда туралы
мәліметтер;
- ... ... және ... ... ... ... көлемімен оны сатудың айырмашылығы жоспарланбаса, онда шығын көлемі ... ... ... ... ... ... пайдалануғаболады. Өндіріс бағдарламасы біршама өзгерсе онда шығындарға нақтылап талдау ... ... ... ... оның бағасы еңбек ақысы және басқа факторлардың олардың тиімділігіне әсерін бағалайды.
Осы жағдайларға қарай қаржы менеджментінде ... ... ақша ... ... ... ... ...
- ... ... ... ... ... көлеміне байланысты және өндіріс көлемінің өзгеруіне тікелей пропорционалды өзгереді. Өндіріс көлемінің өсуіне байланысты олар ұлғаяды және ... ... ... ... ... ... Атап ... жай өзгермелі шығынның өнімдердің бірлігіне қатынасы тұрақты шамада болады.
Шартты-өзгермелі шығындар өндірістік және өндірістік емес сипатта болады.Өндірістікке ... ... - ... ... ... шикізаттар және материалдарды сатып алу, технологиялық жанармай және энергия өндірістегі жұмысшылардың негізгі ... және ... ... ... - өзгермелі шығындарға жататындар: транспорт шығыны, сатуға кеткен сауда комиссиялық жинау және басқадай шығындар, әлбетте олар сатылған өнімдерден ... ... ... ... ... шығындардың үлесінің өсуі өндірістік тұтқаның әсер ету күшін оннан аса көбейтеді. Осыған байланысты келесі қорытынды туады:
- өндірістік ... әсер ету күші ... ... ... және ... тыс ... ... байланысты. Неғұрлым негізгі қордың құны көп болса соғұрлым тұрақты шығындардың үлесі көп болады;
- тұрақты шығындардың үлес салмағының жоғары болуы ақша ... ... ... ... ... ... өндіріс тұтқасының әсер ету күші көп болса соғұрлым кәсіпкерлік тәуекел жоғары болады.
Ағымдағы шығындарды тиімді басқару рентабельділіктің шегін анықтаусыз мүмкін емес.
Нарықтық ... ... ... ... ... ... ... өндірісті ұйымдарға және өнімдерді сатуға әртүрлі шығындар шығарады.
Компанияның барлық шығындарын ... ... ... ... ... ... үш топқа бөлінеді:
* ағымдағы шығындар;
* ағымдағы шығыстар;
* күрделі ... ... ... ... және ... ... байланысты. Олар Компанияның барлық шығындарының ішінде үлесі ең көбі және ол ... ... ... процесінде ішкі заттарды және материалдарды, ... ... ... ... және ... майларды, энергияны, еңбек ақы және т.б. ... ... таза ... ... ... ... негізгі факторларының бірі, сөзсіз, инвестицияның, өндірістің немесе ... ... ... ... ауқымы болып табылады. Бұдан осы ... орай ... ... ... арналған бұл әдісті қолдануға шектеудің қойылуы ... NPV ... мәні ... салымының едәуір тиімді вариантына әрдайым сәйкес келе бермейді.
NPV ... ... ... толық түсіну үшін әдеттегі ақша ағымдарын қарастырайық;
Әдеттегі кіріс ... ... ... ... ... және ... бағасының көтерілуі;
* жалпы шығындардың азаюы (тауар құнының түсуі);
* ... ... ... ... аяғындағы құрылғылар құнының қалдық мәні ( себебі ... ... ... ... жоба үшін ... ... );
* ... жобаның соңғы жылының аяғындағы айналым ... ... ( ... ... жабылуы, тауар - материалдық қорлар қалдықтарын сату ... ... ... мен ... сату ... шығарылатын ақша ағымдары:
* инвестициялық жобаның алғашқы ... ... ... ... жобаның алғашқы жылдарындағы бастапқы айналымдық құралдарға деген қажеттіліктің ... ... ... тарту үшін дебиторлар шоттарын ... ... ... үшін ... пен ... ... ... құрылғыларды жөндеу және техникалық қамтамасыз ету;
* өндірістік емес ... ... ... экологиялық және т.б. ).
Жоғарыда ... ... ақша ... инвесторлар үшін инвестицияланған ақша сомасын қайтаруға және табыс әкелуге ... Әр ақша ... осы екі ... ... бөлінетінін қарасырайық.
Мысал:Компанияның 6340 $ тұратын және 4 жыл пайдалану ... бар ... ... ... жаңа ... - ... ... ақша жұмсауды хабарлап отыр. Жабдықты енгізу, есептеу бойынша, әр жыл ... 2000 $ ... ақша ... қамтамасыз етеді. Компанияның жетекшілері жыл сайынғы 2000 $ ... ақша ... ... ... ... ... жыл сайынғы 10 % қайтарым деңгейінен кем ... ғана ... ... ... ... ... ... кездегі таза мәнді есептейік:
NPV дәстүрлі есеп.
Кесте - 2 ... ... ... ... ... ... ... ағымы
Қазіргі ... ... ... Н.Ш. ... ... Оқу құралы.-Алматы: қазақ университеті, 2006.160б.
Осылайша, NPV=0, жоба қабылданды.
Бұдан кейінгі талдау 1000 $ ... ... 2 ... ... бастапқы инвестицияның кейбір бөлігін қайтару;
* инвестицияны қолданудан қайтарым (инвестор табысы).
Кесте - 3 ... ... ... ... ... ... инвестиция
Ақша ағымы
Инвестициядан қайтарым
(2 графадан 10%)
Инсестицияны
қайтару (3гр.-4 гр.)
Жылдың
аяғын-ғы
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6340
4974
3471,4
1818,54
Барлығы
2000
2000
2000
2000
634
497,4
347,14
181,854
1366
1502,6
1652,86
1818,146
3170
4974
3471,4
1818,54
0
Қайнар көзі:Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау:Оқу құралы.-Алматы:қазақ ... ... ... бұл ... ... және ... ... жоғары. Бұл мәселені түпкілікті қарастыруға жекелеген тауарлар арналады. ... ... ... ... мәселелер кешенін қарастырайық. Инвестициялық ... ... ... ... ... қарапайым тізбекке негізделген;
1.Компанияның қызметінің соңғы 3 жыл ішіндегі қаржылық ... ... ... ... дайындау кезеңіндегі Компанияның қаржылық жағдайына талдау жасау;
3.Негізгі өнім ... ... ... ... ... жүзеге асыру барысындағы пайда мен ақша ағымдарын болжамдау;
5.Инвестициялық жобаның ... ... ... бұрынғы қызметі мен ағымдағы жағдайына қаржылық талдау жасау ... ... ... мен оның ... ... ... қабілеттілігін, өтемпаздығын көрсететін негізгі қаржылық коэффициенттерінің интерпретациясы мен есептеулеріне келтіріледі. ... бұл ... ... ... бөлімде Компанияның өткен жылдарындағы негізгі қаржылық есебін беру және ... ... ... аса ... Егер ... жоба ... стратегиялық инвесторды тарту үшін дайындалса, онда ... ... ... ... тартқан батыс мемлекеттің форматтарына келтіру керек.
Шығынсыздықты талдау ... ... ... мен ... өзіндік құн құрылымын талдау бойынша ... ... және ... ... ... ( өндіріс көлемі мен сату көлемінің өзгеруіне орай өзгереді ) мен ... ... ... ... ... ... бөлінуін қамтиды. Шығынсыздықты талдаудың негізгі мақсаты - ... ... ... яғни ... ... ... ... келетін тауар көлемін сату. Шығынсыздықты талдаудың маңыздылығы нақты немесе жоспарланған пайданы ... жоба ... ... ... мен ... пайданы алып келетін ... ... ... ... ... негізделген.
Жобаның қаржы бөлімінің неғұрлым жауапкершілігі мол бөлігі оның ... ... ... ... ол ... ... жоба ... Компанияның инвестициялық қажеттілігін анықтау;
* инвестициялық қажеттілігінің қайнар көздерін белгілеу ( және ары ... ... );
* ... ... іске ... үшін ... капиталдың құнын бағалау;
* жобаның іске асуы есебінен түсетін ... мен ақша ... ... жоба көрсеткішінің тиімділігінің бағасы.
Жобаның іске асуы мерзімінде оның ... ... ... әдістемелік тұрғыдан өте қиын. Жобаны іске асыру ... ... ... ақша ... көлемі, > деген қағиданы есепке ала ... ... ... шамасын жабуы керек.
Бұл принцип бойынша: >, яғни бір жыл ... ... ... жаңа ақша ... бір жыл ерте ... оған ... тең ақша ... төмен мәнге ие. Ақша ағымының уақыттық мәнділігін өлшейтін ... ... ... ... іске ... нәтижесінде алынған ақша ағымын инвестициялаудан түскен түсімнің нормасы ... ... ... ... ... ағым жоғарыда көрсетілген қаржылық феноменді есепке ала ... оның ( ... ) ... ... ... жоба ... критерийлер тұрғысынан қабылданады.
Жобаның өтімділігін бағалау кезіндегі инфляцияны есепке алу ... ... - ... ... келеді. Әрине, уақытта өріс алған ақша ... ... ... ... ... өзгеруіне байланысты қайта санау керек. Сонымен қатар инвестициялық жобаның тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Бұл ақша ағымы ... ... жоба ... ... ... ... ... басқару
Ақша ағымдары дегеніміз - бұл есепті ... ... ... ... Компанияның алатын және төлейтін ақша қаражаттарының көлемі.
Ақша ағымдарын басқару ... ... ... ... ақша қаражаттарының қозғалысы есебі;
* қолма-қол ақша ағымын талдау;
* ақша қаражаттары қозғалысының бюджетін құрастыру;
* ақша ... ... ... ... ... қадағалау.
Бұл, кәсіпорын қызметіндегі, айналым және айналымнан тыс активтерді, меншікті және қарыз капиталын қоса алғандағы басты ... ... үшін ақша ... ... ... ... ... маңызды болып табылады:
* баланс өтімділігін реттеу;
* қаржылық салымдардың, дебиторлық қарыздардың, қорлардың, айналым активтерінің құрамы мен ... ... ... ... шығындары және оларды қаржыландыру көздерін жоспарлау;
* экономикалық өсуді жоспарлау.
Жоғарыда ... ... ... негізгі ақша қаражаттарын ағымдық қызметке бағыттаған Компанияның байланыс схемасы көрсетілген. Ақша қаражаттарының қозғалу бағыты бойынша екі ақша ... ... ... келіп түскен және шыққан. Келіп түскен ақша ағымы - ... ... бір ... ... ... ... ақша қаражаттары ретіне қарастырылады, ал кеткен аша ағымына аналогиялық уақыт периодындағы (тоқсан, жыл) ... ... ақша ... жатады.
Жүзеге асырылу түрлері бойынша ақша ағымын қолма-қол және қолма қолсыз деп бөлеміз. Қолма-қолсыз ақша қаражаттары - ... есеп ... ... арқылы жүзеге асырылады. Қолма-қол ақша қаражаттары - ... бар ақша ... алу және ... ... ... ... аясына байланысты ақша ағымы ішкі және сыртқы болады. Сыртқы ақша ағымы Компанияның конрагенттерінен келіп түскен және оларға төлеуге жұмсалатын ақша ... ... Бұл ... ... ... ақша қаражаттары қалдықтарының ұлғаюына немесе кемуіне әкеледі.
Ішкі ақша ағымы Компанияның ішіндегі айналысты құрайтындықтан, (мысалы, материалдарды өндірістен қоймаға қайта өткізу, ... ... ... ... ... ... төмендету және т.б.) ішкі ақша ағымы қалдық ақша қаражаттарына әсерін тигізбейді /Қосымша Б/.
Ақша қаражаттарының түсіміне және жұмсалу көлеміне байланысты артықшылықты, ... және ... ақша ... ... ... ... ақша ... ақша қаражаттар түсімінің, олардың ағымдық қажеттілігінен жоғары болған жағдайда қалыптасады. Оптималды ақша ... ақша ... ... мен ... ... ... баланстылықты (теңділікті) бейнелейді. Олардың қалдығы ағымдық қаржылық міндеттемелерді өтеуге жеткілікті болады. Ал керісінше ... ... яғни ... түсімдерден көп болуы дифицитті жағдайға әкеледі.
Жоспарланған ақша ағымын болжап, оны ақша қаражаттарының қозғалысы бюджетіне ... ала ... ... ... ... ... ... ақша қаражаттарының қозғаласын жоспарланбаған ақша ағымы деп түсіндіріледі.
Қалыптасудың үздіксіздігіне байланысты тұрақты және ... ақша ... ... ... ақша ... ... отырған уақыт аралығындағы бөлек интервал бойынша ақша қаражаттарының түсімі мен төлемін білдіреді. Өзге де жағдайларда, бірегей қаржылық операциялар ... ... ағым ... ... ... ... бойынша жалпы және таза ақша ағымын көрсетуге болады. Біріншісі, қарастырылып отырған уақыттағы түскен және ... ақша ... ... ... Таза ақша ... бойынша қарастырылып отырған уақыттағы түсім және төлем арасындағы айырмашылық қарастырылады.
Таза ақша ағымын келесі формула бойынша анықтайды:
ЧДП=ПДС - ВДС ... ЧДП - ... ... таза ақша ... - ... кезеңдегі келіп түскен ақша қаражаттарының ... ... - ... ... ... ақша ... сомасы.
Бірдей уақыт аралығында жүзеге асырылатын ақша қаражаттарының түсімі немесе жұмсалуы ... ... ... ... ақша ағымын білдіреді, әлемдік тәжірибеде бұл аннуитет түсінігіне сәйкес келеді.
Ақша ағымдарын тиімді басқару үшін ... ... ... анықталған уақыт бойынша олардың көлемі (ай,тоқсан,жыл);
* олардың негізгі элементтерін;
* ақша қаражаттарының ағымын қалыптастыратын қызмет түрлерін;
* қарастырылатын кезең бойынша ақша ... ... ... ... түрлерін бөлек интервал бойынша қарастыру;
* ақша ағымының қалыптасуына әсер ететін ішкі және сыртқы маңызды факторлар.
Компанияның ... ақша ... ... - ... ... тұрақтылығын көрсететін негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады. Ол белгілі бір уақыт аралығындағы таза несие ұстанымының өзгерісін ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы көздер болып бөлінеді.
Сыртқы көздерге:
- салық ... ... ... өсуі мен ... қаражаттарының қысқа мінездемесі;
- инфляция.
Ішкі көздерге:
Қаржыларды басқару жүйесіндегі жетіспеушіліктер:
- әлсіз қаржылық жоспарлау;
- басқару ... ... ... ... жоғалуы;
- кадрлардың төмен сапалылығы.
Компанияның есептік мерзім аяғына ақшалай қаражаттарының жетіспеушілікке әкелу қорытындысында:
* еңбек ақыны төлеу мерзімсіздігі (қызметкерлердің ... ... ... ету ... түсуі);
* жеткізушілер мен бюджет алдындағы қарыздардың өсуі;
* алынған несиелер алдында мерзімі өткен қараздардың көбеюі;
* қаржылық цикл үздіксіздігінің өсуі;
* Компанияның төлемқабілеттілігі ... ... ... ... ... капитал мен активтерді пайдалану рентабельдігінің төмендеуі.
Бірақ сонда да ақшалай қаражаттардың өсіміне келесідей шешімдерді жатқызуға болады:
* қарыз капиталын ... ... ... мерзімдік) міндеттемелердің ұлғаюы;
* айналымнан тыс активтердің азаюы, мысалы сату ... тез ... ... ... ... қарыздың төмендеуі;
* кредиторлық қарыздың ұлғаюы, мысалы материалдарды мерзімін ұзарту жолымен ... ... ақша ... бөлу ... және ... ... ... тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті көлемде меншікті капиталы болуы керек. Бұл үшін кәсіпорын табысты ... ... ... Осы ... ... ең ... ақша ... келіп түсуі мен кетуін тиімі басқару, яғни ақша қаражаттарын мақсатты бағыттарда бөлу.
Ақша қаражаттары транзитті экономикадағы ең дефицитті ... ... ... және Компанияның жеңісі көп жағдайда басшылардың қаражаттарын жинақтап оларды тиімді пайдалануында.
Компанияның ақша қаражаттарын басқару кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... және айналымнан тыс активтерді, меншікті және қарыз капиталын басқару кіреді /Қосымша А/.
Ақша ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін қаржылық тетік болып табылады. Оған ақша ағымдарын нәтижелі басқару процесінде қол ... ... және ... ... мерзімі азайту және Компанияның шаруашылық қырекетіне қызмет ететін капиталға деген қажеттілікті төмендету әсер етеді. Ақша ағымдарын тиімді басқару ... ... ... ... ... ... ... сомасын ұлғайтуды қамтамасыз етеді.
Ақша ағымдарын басқару арқылы ішкі ... ... ... ... ... тиімді пайдалануды, тартылатын несиелерден Компанияның тәеуелділігін төмендетуді жүзеге асыруға болады.
Компанияның тұрақты қызмет етуі үшін негізгі ... бірі ақша ... ... ... деңгейі болып табылады.
Ақша қаражатының ағымы үш түрлі ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырып жатқан кәсіпорындарда ағымдық қызметіндегі ақша қаражаттарының ағымы инвестициялық және қаржылық қызметке бағытталуы ... ... ... және ұзақ ... ... мен ... ... сонымен қатар займдарды берушілерге пайыздарды төлеу.
Кесте 4. Негізгі қызмет бойынша ақша қаражатының түсімдері мен шығыстарының негізгі бағыттары
Түсімдер
Шығыстар
- Өнімді өткізуден түскен ... ... ... мен ... ... ... ... Басқа да түсімдер (жабдықтаушылардың ақша қаражаттарын қайтару)
1. Жабдықтаушылар мен мердігерлердің шоттары бойынша шығыста
2. Еңбекақы төлеу
3. Әлеуметтік сақтандыруға және бюджеттен тыс ... ... ... ... ... есеп айырысу
5. несие бойынша пайыздар төлеу
6. аванстар
Қайнар көзі:Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау:Оқу құралы.-Алматы:қазақ университеті,2006.160б.
Негізгі қызмет пайданың басты көзі болғандықтан ол ақша ... ... көзі ... тиіс. ... ... - ... ... ... көзі болып табылатын қызмет және инвестициямен, қаржымен байланыссыз басқа да ... ... ... қызмет ұзақ мерзімді пайдадан мүлікті сату-сатып алумен байланысты. Инвестициялық қызметпен байланысты ақша қаражаттарының ... ... ақша ... ... мен ... ... ... ететін ресурстарды сатып алуға шығындарды көрсетеді.
Кесте 5. ... ... ... ақша ... түсімі мен шығыстарының негізгі бағыттары:
Түсімдер
шығыстар
* Ұзақ мерзімді пайдаланатын активтерді өткізуден түсетін табыс
* Ұзақ ... ... ... ... ... мен дивидендттер
* Басқа да қаржылық салымдарды қайтару
* Ұзақ ... ... ... сатып алу (негізі құралдар, материалды емес активтер)
* ... ... Ұзақ ... ... ... көзі:Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау:Оқу құралы.-Алматы:қазақ университеті,2006.160б.
Инвестициялық қызмет уақытша ақша қаражатының шығысына алып келеді.
Қаржылық қызмет Компанияның меншікті капиталы мен ... ... ... мен құрамын өзгертетін қызмет болып табылады.
Кәсіпорын қаржылық қызмет атқарған кезде акционерлерден ресурстарды алады (акция эмиссиясы), акционерлерге ресурстарды ... ... ... ... ... және ... ... төлемдер жүргізеді.
Кесте 6. Қаржылық қызмет бойынша ақша қаражаттарының түсімі мен шығыстарының негізгі бағыттары
Түсімдер
шығыстар
* Алынған ссудалар мен займдар
* Акция мен ... ... ... ... ... мен ... ... пайыздар алу
* Бұрын алынған несиелерді қайтару
* Акция бойынша ... мен ... ... ... ... Облигацияларды өтеу
Қайнар көзі:Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау:Оқу құралы.-Алматы:қазақ университеті,2006.160б.
Қаржылық қызмет негізгі және инвестициялық қызметті қаржылық ... ету және ақша ... ... үшін керек.
Компанияның негізгі, инвестициялық және қаржылық қызметтері арасындағы байланысты келесідей көрсетуге болады:
Ұзақ мерзімді активтерді алуға кеткен ақша қаражаттары
Инвестициялық ... ... ... 3. Компанияның негізгі, инвестициялық және қаржылық қызметтері арасындағы байланыс.
Тәжірбиеде ақша ағымын есептеудің екі әдісі қолданылады: тікелей және ... ... әдіс - ... ... ... ең ... есеп жүргізу әдісі болып табылады. Бұл бухгалтерлік есеп регистрларымен байланысты (бас ... ... және ақша ... ... мен шығуына бақылау жасау және көрсеткіштерін есептеу үшін қолайлы. атты ... есеп ... түрі осы ... әдіс ... ... ... бүкіл кәсіпорын немесе оның жекелеген қызмет түрлері ... ... ... артуы ақша қаражаттарының кірісі болып табылады. Ал, төлемдердің түсімерден артуы шығын болады.
Кесте 7.
Ақша ... ... ... ... ... ... жыл
1
2
3
4
1.
Кезең басына арналған ақша қаражаттарының қалдығы
=
=
І.
Ағымдық қызметтегі ақша қаражаттарының қозғалысы Өнімді өткізуден түскен түсім(ақшалай және ... емес ... ... ... ... ... бойынша төлемдер
-
-
4.
Еңбекақы төлемдері
-
-
5.
Бюджетке және мемлекеттік әлеуметтік бюджеттен тыс қорларға жарналар
-
-
6.
Банк ссудалары бойынша ... ... де ... мен ... ... ... (түсім+, шығын-)
=
=
ІІ
Инвестициялық қызметтегі ақша қаражаттарының қозғалысы
9
Негізгі құралдарды ... ... ... ... ... де ...
+,-
+,-
12
Инвестициялық қызмет нәтижесі (түсім+, шығын-)
=(+,-)
= (+,-)
ІІІ
Қаржылық қызметтегі ақша қаражаттарының қозғалысы
13
Банктік несие
+
+
14
Бюджеттік несие
+
+
15
Несиелерді жабу
-
-
7 кестенің жалғасы
16
Бағытты қаржыландыру
+
+
17
Ұзақ мерзімді ... де ... ... ... (түсім+, шығын-)
=(+,-)
=(+,-)
20
Түскен ақша қаражаттары, барлығы
=
=
21
Төленген ақша қаражаттары, ... ... (+), ... (-) ақша қаражаттары
=
Қайнар көзі:Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау:Оқу құралы.-Алматы:қазақ университеті,2006.160б.
Жоғарыда қаражаттарының қолданылуын талдау кестесі көрсетілген. ... ай ... ... бойынша құрылуы мүмкін. Ол үшін бас кітапты, журнал-ордерді, аналитикалық есеп көрсеткіштерін есепке ала отырып жасайды. Берілген форма ақша қаражаттарын ... ... ... ... ... әдіс негізінде жасақталған.
Ұзақ мерзімді қызмет нәтижесінде ақша ағымын тікелей есептеу әдісі Компанияның өтімділік деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Ал ... ... ... ... ... ... ... есеп айырысуға ақша қаражаттарының жеткілікті болуына қатысты бақылау жүргізуде қолданылады. Бұл әдіс кемшілігі алынған ... ... мен ақша ... ... көлемінің өзгеруі арасындағы байланыстың ескерілмеуі.
Жанама әдіс аналитикалық ... ... Ол ... пайда мен ақша қаражаттарының арасындағы байланысты анықтауға мүмкіндік береді. Ақша қаражаттарын жанама әдіспен есептеу, бухгалтерлік есеп шоттары бойынша ... ақша ... ... таза пайда көрсеткіші бойынша жргізіледі. Сондай-ақ, жанама әдіс қызмет ... ... ақша ... ... талдауға негізделген және Компанияның пайдасының нақты қайдан келетінін, қайда салыну керектігін көрсетеді. ... ... ... ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп, есепті уақыттың басына және аяғына арналған бухгалтерлік баланстар арасындағы байланыс ... ... ... ... ақша ... ... бойынша есебі өзгеруінің өзге баланс баптары өзгеруіндегі айырмашылығын ашады.
Пайданың ақша ағымына айналуына бірнеше түзетулер қатары енгізіледі. Шаруашылық операциялар және ақша ... ... ... ... ақшалай емес факторлардың және уақытша келеңсіздіктің әсерін азайтады. Ақшалай емес инвестициялық және ... ... ... ... ... және ... емес айналымнан тыс активтерге алмастырылған акция және облигация эмиссиясы жатады, немесе бір капиталдық активтердің екіншісіне ауыстырылуы. ... ... ... емес ... ағымдық қызметке қатысты бартерлік келісіммен ұсынылады. Мұндай келісімдерді ақша ағымдарын жанама әдіспен есептеу кезінде түзетулер талдауы жолымен ... ... ... таза ... ... ... ... кемуіне әсер етеді.
Компанияның таза пайдасының өсуіне әсер ететін нақты ... ... ... ... және ... емес ... ... аударылған амортизация;
* запас қалдықтарының азаюы;
* дебиторлық қарыздың қысқаруы;
* болашақ кезең шығындарының азаюы;
* жеткізушілер мен жабдықтаушылар арасындағы кредиторлық қарыздың ... ... және ... ... тыс қорлардың алдындағы кредиторлық қарыздың өсуі;
* өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің өсуі;
* алынған материалдық құндылықтар бойынша ҚҚС төмендеуі;
Таза табыстан ...
* ... ... ... бағалау сомасы;
* запастарды өсіру;
* дебиторлық қарызды жоғарылату;
* ... ... ... өзге де ... ... ... ... өткен жылғы бөлінбеген пайданы пайдалану;
* резервтік қор ... ... ... ... ... өсіру;
* алынған құндылықтар бойынша ҚҚС қалдығының өсуі.
Егер есепті кезең нәтижесі бойынша шығын ... ... онда ... ... ... оның ... ... жүргізіледі.
Ақша қаражаттарын оперативті басқаруда жанама әдісті қолдану артықшылығы, ол қаржылық нәтижелер мен меншікті айналым қаражаттары арасында байланыс орнатуға ... ... Оның ... кәсіпорын қызметіндегі кемшіліктерді анықтап, олардан шығу жолдарын қарастыруға болады.
Әдіс кемшіліктері:
* ішкі ... ... ... ... жоғарғы еңбектілік;
* бухгалтерлік есептің ішкі көрсеткіштерін қарастыру қажеттілігі (бас кітап);
Аналитикалық жұмыс жүргізудегі екі әдіс бірін-бірі ... ... ... ... ... ақша ... қозғалысы туралы нақты түсінік береді.
2.3. "Қазақавтожол" Республикалық Мемлекеттік Компанияның қаржылық айналымдары мен қаржылық ағымдарын басқару ... және оны ... ... мен қаржылық ағымдары Компанияның модельді активтеріне жатады. Оларды тиімді пайдалану мен жағдайы Компанияның жақсы жұмыс істеудің ең негізгі шарты.
Таза ... ... ... ... және ... арасындағы айырма. Ол ағымдағы активтердің ұзақ мерзімдік қаржы көзі мен қандай мөлшерде жабдықталғандығын көрсетеді.
Айналым қаржыларының көлемі ... ... ... ғана ... ... қатар кездейсоқ факторларды әсер етеді. Осы себеппен айналым капиталын тұрақты, аусымды және ... деп ... ... ... капиталы немесе ағымдағы активтер жүйелік бөлігі өндірістік циклдің бойына қатысты түрде тұрақты ... ие ... ... өндірістік қызметті жүргізуге қажетті ағымдағы активтердің минимумы ретінде анықталуы да мүмкін. Аусымды айналым капиталы ағымдағы активтердің өзгермелі бөлігі ... ... ... ... Ол ... сақтандыру қоры ретінде немесе өте қажетті мерзімде керек болатын айналым капиталы. Мысалы, маусымдық тауарларды сату ... ... ... материалдық қорларға деген қажеттілік туындайды. Қаржы менеджменті ... ... ... ... ... келесі модельдерден құралады:
* идеалды модель - идеалдық деген термин латын тілінен ұмтылатын идеал шығындарын бермейді, ол тек қана ... ... ... ... мазмұнының байланысына қарай атайды. Модель бойынша таза айналым капиталы нөльге тең ... Іс ... бұл ... ... ... ағымдағы активтер тек қана қысқа мерзімді қарыздарды өтеуге арналмайды.
* агрессивті модель бойынша ұзақ мерзімді пассивтер ағымдағы емес активтердің көзі және ... ... көзі ... қызмет етеді. Ағымдағы активтердің өзгермелі бөлігі толығымен қысқа мерзімдік қарыздарымен жабылады. Бұл ... ... ... ... ... ... тек қана минимумын ғана табумен шектеледі.
* консервативтік модель ағымдағы активтердің ... ... ұзақ ... пассивтермен жабылады. Бұл жағдайда қысқа мерзімді қарыздар жоқ, өтімділікті жоғалту да жоқ.
* ... ... - өте ... модель болып саналады, яғни ұзақ мерзімді пассивтер келтірілген баланстық базаның моделі бойынша құру көзделеді.
Қаржылық айналымдары мен ... ... ... - ... ... өте маңызды қызметі болып табылады.
Есепті мерзім ішінде "Қазақавтожол" РМК белгілелері бойынша республикалық маңызы бар жолдар үстінде 2383 жол ... ... ... 1045 адам мерт ... 3440 адам ... ... шықты, ал осының ішінен жол жағдайына байланысты 72 жол аптының ішінен 30 адам мерт болып, 113 адам ... ... Бұл ... ... ... 13,3 % ... ал жол ... байланысты 25 % төмендегенін көрсетеді.
Кесте 8.
Негізгі өндірістік көрсеткіштер
(мың теңге)
Жұмыс түрі
өлшеу бірлігі
2008 ж. нақты
2009 ... ж. ... ... Негізгі құрылыс
Республикалық жүйе
Мың тг
6416913
5278614
5346594
101
83
Қайта құру
"
3248176
1836548
1905185
104
59
Құрылыс
"
386927
445680
443243
99
Толық жөндеу
"
93594
Рташа ... ... ... ... ... ... бетон к/з
Тонна
114823
76204
77001
101
67
Асфальтті бетон м/з
Тонна
100426
90499
91215
101
91
Суық асфальтті бетон
Тонна
193311
19331
100
Қара қиыршық тас
М3
16208
20868
30421
146
188
2. Бұзғыш, сепкіш ... ... ... ... ... ... ... қиыршық тас
М3
30890
32025
32025
100
104
Сепкіш
М3
6305
7464
118
3. Тасты қиыршықты карьерлер
ПГС
М3
5131
17273
17773
103
346
Табиғи қиыршық тас
М3
14000
38803
38803
100
277
ПГМ
М3
827
827
100
Қайнар көзі: "Қазақавтожол" бухгалтерлік баланс
Ең көп жол апатын ұлғайтқан ... ... ... 42,5 %, ... ... 42,4 %, ... ... 32,4 %, Алматы 20,6 %, жол жағдайына байланысты Оңтүстік-Қазастан облысы 66,7 %, Қызылорда облысы 66,6 %.
"2007-2009 жылдарға ... ... ... бар ... ... ... жол ... қамтамасыз ету бағдарламасымен" байланысты, Көлік пен Коммуникация Министрлігінің автомобиль жолдарын инфрақұрылымдық ... ... 2009 ... ... № 54 ... маңызы бар автомобиль жолдарының үстіндегі жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ететін программасымен бағдарламасымен байланысты ... ... ... қаланды.
2009 жылға қарай шаралар жоспарында жол үстіндегі белгілеулер мен элементтерді орналастырудан басқа, "кішірейген" жерлерді алып ... ... мен ... орындарын жөндеу шаралары көрсетілген.
2009 жылға қарай "Бірегей бағдарлама" ... ... ... тізімін: жол белгілеулерін жөндну не тағу - 17906 дана немесе 124,2%, қорғау құрылғылары - 13745 дана ... 140%, ... ... орнату - 10269 дана немесе 156,7%, көпір үстіндегі құрылғыларды ... - 4186 дана ... 121,6%, ... ... - 296 дана ... 140,9%, ... орындарын жөндеу - 19 дана немесе 118,7%, "кішірейген" жерлерін алып тастау - 323 дана ... 468,1 % ... ... 9.
Еңбек ақы мен еңбек
(теңге)
Көрсеткіштер
өлшеу бірлігі
2008 ж. нақты
2009 ж.
2007 ж. %
Жоспар
нақты
%
1
2
3
4
5
6
7
Өз ... ... ... ... кесте жалғасы
1
2
3
4
5
6
7
Асты өндіріс
Тонна
Асфальтті бетон
М3
215249
186034
187547
100,8
87,1
Қара қиыршық тас
М3
16208
20868
30421
145,8
187,7
Қиыршық тас
М3
30890
51613
55304
107,2
179
Сепкіш
М3
6305
7464
118,4
ПГС
М3
5131
17273
1773
102,9
346,3
Табиғи қиыршық ... ... ... ... жұмысқа еңбекке төлеу
қоры, барлығы:
Тг
722062
936203
913571
97,6
126,5
9 кестенің жалғасы
9 ... ... е/а ... ... ... бойындағы орташа е/а
Адам
3589
3900
3828
98,1
106,6
Жұмысшылар
Адам
3030
3335
3295
98,8
108,7
Қызметкерлер
Адам
559
565
533
94,2
95,3
1 жұмысшығы шаққадағы е/а
Тг
16551
18677
19573
104,8
118,3
Жұмысшылар
Тг
14635
15786
17320
109,7
118,3
Қызметкерлер
Тг
26932
35741
33509
93,8
124,4
1 жұмысшыға шаққандағы шығым
Тг
865
1041
1108
106,5
128,1
Қайнар көзі: "Қазақавтожол" бухгалтерлік баланс
"Қазақавтожол" РМК 2008 жылға ... ... ... қоры 874091 мың ... ал жасалған жұмыс көлеміне 936209 мың теңге, нақты пайдаланған 913571 мың теңге, осыдан үнемделген 22632 мың ... ... ... кету ... 2% ... 2009 жылға 3828 адам құрады.
Айлық орташа еңбек ақы жоспарымен 19573 теңге немесе 104,8 % құраса, онда нақты түрде бұл 18,3 % ... ... ... жылғы 1 адамға шаққандағы шығым көлемі 28,1 % ... және 1103 мың ... ... ... 10 ... ... ... теңге)
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
Актив
Мың тг
289311
2941161
5406749
4781389
5624696
%
-86.5
4.0
83.3
-11,6
17,6
Айн.тыс активтер
Мың тг
1573595
1619809
4062574
3904191
4594849
%
-92,1
2,9
150,8
-3,9
17,7
6 кесте жалғасы
Айн. капиталы
Мың тг
1255716
1321352
1344175
877198
1029847
%
25,2
5,2
1,7
-34,7
17,4
Солардың ішінде
ТМҚ
Мың тг
350787
510790
733537
582558
745820
Деб. Қарыз
Мың тг
779004
759011
591192
257015
260773
Ақша
Мың тг
125925
51551
19446
37625
23254
Пассив
Мың тг
289311
2941161
5406749
4781389
5624696
%
-86,5
4,0
83,8
-11,6
18
Міндеттемелер ... ... ... ... жалғасы
Несиелер
Мың тг
761492
687254
537084
138087
140000
Кред. Қарыз
Мың тг
938695
1082990
1039917
662265
590218
10 кесте жалғасы
Меншік акпитал
Мың тг
1129124
1170917
3829748
3981037
4894478
%
-94,5
3,7
227,1
4,0
22,9
Қайнар ... ... ... баланс
01.01.2009 жылғы кәсіпорын балансында келесідей өзгерістер анықталды айналымнан тыс активтер мен жарғылық капиталдың бөлігінде баланс валютасы 83,8 % ... 246588 мың ... ... ... ... қордың 2007 жылы 500000 мың теңгеден 3179467 мың теңгеге ұлғайып, Комсомольский ауданының жол пайдалану ... салу ... 5000 мың ... ... қаласының Победы даңғылының 61 "а" әкімшілік ғимараын салу үшін 57597 мың теңге, ал 2008 жылмен ... жол ... ... машиналар мен құрылғыларын, автожолдарын күту мен жөндеуге 2577001 мың теңге, қосымша ... 39870 мың ... ... ұлғаюын көрсетеді. Сонымен қатар Компанияның шаруашылық харекеті негізінде меншік капитал таза табыс ... ... 67317 мың ... ... ал ... харекетіне қолданбайтын және өндірістік комплекстерді уәкілетті орган тарапынан сатылған сомасына азайды.
01.01.2009 ж. мен 01.01.2008 ж. ... ... ... 1,7 % ... 22823 мың теңгеге тауарлы - материалдық запастардың ұлғаю мен дебиторлық қарыздың азаюмен байланысты ұлғайды.
2008 ... ... тыс ... 2007 жылмен салыстырғанда 150,8 % немесе 2442765 мың теңгеге жол құрылыс техникасын Қазақстан ... ... және ... ... № 217-1 4 ... 2008 ... ... және Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлікті жекешелендіру Комитетінің № КГИП-2-1/2760 13 мамыр 2008 ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда Компанияның міндеттерімелері 10,9 % немесе 193243 мың теңгеге азайды. Солардың ішінен 374002 мың теңгені ағымды активтерді қолдану үшін жабу ... жоқ ұзақ ... ... құрайды. 01.01.2008 жылмен салыстырғанда несиелер бойынша қарыздар 150170 мың теңгеге, кредиторлық қарыз 12349 мың теңгеге азайып, соның кесірінен дебиторлық ... бен ... табу да ... тыс ... көзі ... меншікті капитал мен бактің ұзақ мерзімді несиелері, ал ... ... - ... ... ... ... міндеттемелер табылады.
Активтердің құрылымдық талдауы айналымнан тыс активтер бөлшегінің ұлғаюы мен 2008 ... ... ... ... ... азаюын көрсетеді. 2007-2008 жылдарға қарағанда активтер көздерінің құрылуы меншік капиталының бөлшек ұлғаюы мен міндеттемелердің бөлшек азаюы Азия ... 2006 жылы ... ... бен ... ... ... 2007 жылы ... қаражаттар арқасында кәсіпорын балансына жол құрылыс техникасының аударылумен байланысты. ... ... ... ... капиталын 4,3 % есе көп болғандықтан, Компанияның қаржылық ... ... ... ... ж. ... ... ... капиталымен жабу коэффиценті 0,03 пунктке көтерілді.
01.01.2009ж. қарағанда айналымнан тыс активтер құрамында активтердің ... ... ... мен жол ... ... 51,8 % ... Ғимарат пен құрылғылардың азаю тенденциясы мен машиналар, құрылғылар мен көлік құралдар ... ... ... ... тыс ... ... бойынша негізгі құралдар 2006 ж. салыстырғанда 8,15 % , машиналар мен жабдықтар - 13,91 %, көлік - 19,6 % ... ... күрт ... мен ... ... күрт ... Компанияның Азия даму банкі мен республикалық бюджет есебінен алған қаражаттар арқасында жол құрылыс техникасы мен машиналардың ... ... ... ... ... ... жылмен салыстырғанда дебиторлық қарыз төмендеу тенденциясын иеленіп, 167,8 млн.теңгеге азайды. Дебиторлық қарыз құрылымында келесілер: уақыты өткен қарыздар көлемі 8,6 ... ... ... бен ... ... 21 млн.теңге көлемін құрайтын азаюын көрсетеді.
Мерзімі өткен дебиторлық қарызда әлі ... ... ... ... балансынан берілген қарыз сомасы бейнеленіп, 1996-1998 ж.ж. аралығында мемлекетке қайтарылмаған амортизациялық аударымдар сомасымен құралады. Сонымен қатар солардың ... ... ... ... жоқ болу жағдайынан қарыздар сомасы енгізілген, және олар 2009 жылдың 1 кварталында есептен шығарылуы көзделген. Қорытындысында 2008 ж. қарағанда ... ... ... 118955 ... ... 154224 ... срмасын құрайтын дебиторлық қарыз пайда болды.
2008 ж. қарай міндеттемелердің жалпы сомасы 162,5 ... ... ... ... 119 ... ал ... ... 12,3 млн.теңгеге төмендеген. Кредиторлық қарыз сомасының 2,7 млн.теңгеге ұлғайғаны республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу мен жөндеу маусымдық жұмыстарымен ... ... мен ... ... ... ж. ... ... қарыз срмасы 1070641 мың.теңгені, соның ішінен 154224 мың.теңге ағымдағы жылда пайда болған.
2008 ж. 34,4 мың.теңгені ... Жол ... ... ... ... жабылды.
Несиелерге келетін болсақ, келесілер: "Қазақстан Халық Банкі" ААҚ несиесі 5072539 АҚШ доллар сомасына жол құрылыс техникасы алынды, "Қазақстан Наурыз ... ААҚ 400 ... ... ... ... РМК ... ... қаражатарын ұлғайту мақсатында алынып, 1.01.2009 ж. Банк алдында бұл міндеттеме толығымен жабылды, "Казкоммерцбанк" ААҚ "БТА-Лизинг" ААҚ қарызын жабу үшін мен ... РМК ... ... ... ... үшін 231 млн.теңге сомасына несие алынды.
2009 ж. ... ... РМК ... табысы 6575,2 млн.теңге құрап, соның ішінде негізгі харекетінен 6426,1 млн.теңге, жасаған жұмыстардан түскен пайда 5338,3 млн.теңге, және ... да ... ... ... ... - материалдық құндылықтарды сату, мүлікті жалға беру, бас мердігердің қызметінен, т.б.) 1087,9 ... ... емес ... ... ... 149 ... құрады, негізгі харекетінің меншік құны 5967,6 млн.теңге құрады.
Жоспарланған 419,5 млн.теңге ішінен жалпы әкімшілік - ... ... 385,7 ... ... ... ішінен үнемделгені 33,8 млн.теңге.
Жоспарланған 129,3 млн.теңге ішінен пайыздар бойынша 101,2 млн.теңге, 2009 ж. наурыз айының ... ... ... байланысты 28,1 млн.теңгеге азаюына әкелді.
2008 ж. қарай қаржылық қорытындысы: жоспарланған 59,8 ... ... 67,3 ... ... ... ... ... - қаржылық харекетінің жоспары негізінде жұмыс көлемі 5418,9 млн.теңге, соның ішінде 3249,7 млн.теңге құрайтын ... ... ...
Солардың ішінде келісім шарттар негізінде 2232,2 млн.теңге құрайтын қосымша жұмыс көлемінде: "Өскемен - ... - ... ... шекарасы" автомобиль жолын салу - 371,8 млн.тг., "Бейнеу - Ақжігіт - Өзбекстан шекарасы" ... ... ... - 383,3 ... ... - ... - Қостанай облысының шекарасы" ... ... салу - 23,1 ... "Самара - Шымкент" автожолын күту - 36,4 млн.тг., "Орал - Атырау" автожолын күту - 4,5 ... ... ... орташа жөндеу - 652,9 млн.тг., жергілікті жолдарын жөндеу мен күтү - 657 ... ... да ... - 103,2 ... ... жұмсалуда.
2009 ж. Қарай кәсіпорынмен жасалған жұмыс көлемі 5662 ... ... ... ... өз күшімен 4740,1 млн.тг. көлемінде болды.
Кәсіпорын қызметін арзандату мақсатында 80 мың ... ... ... 6,6 м3 қара ... тас, 5,4 мын м3 ... тас, 16 мың м3 ... ... сепкіш, 2,4 мың м3 сепкіш, 11,4 мың м3 құм гравийлі қоспа, 49,5 мың м3 ... ... тас пен ... ... ... ... РМК облыстық филиалдар ақпараты бойынша есепті мерзім ішінде республикалық маңызы бар автомобиль жолдар бойында 2690 жол апты ... ... ... 1206 адам қаза ... 4006 адам жарақаттанған. өткен жылмен салыстырғанда бұл 13,9 % ... ... Жол ... ... 41 жол ... 16 адам қаза тауып, 74 адам жарақаттанған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 39,7 % ... ... ... жүйесі бойынша жол апты болған ең көп ... ... ... - 45,6%, ... - 45,5%, Павлодар - 36%, Қызылорда - 30,2%, ... - 29,7% ... ... ... ... да жол ... ескертетін жол белгілеулері мен жол бойындағы сигналдарды орналастыру туралы түрлі бағдарламалар іске асырылуда.
"Қазақавтожол" РМК шаруашылық - ... ... ... 2009 ж. ... 1170361 мың тг. сома ... ... ... жоспарланған, нақты шамамен 1072476 мың тг. қолданып, үнемделгені 97885 мың тг., ... ... ... 19463 мың тг. және ... 748422 мың тг. ... ... ж. жұмысшылар саны жоспармен 3622 адам ішінен 3591 адам құрады. Айлық ... ... ... бір жұмысшыға шаққанда 24561 теңге, немесе 91,2 % жоспарымен, ал нақтыда 25,5 % ұлғайған. Еңбек ақының төмен деңгейде болуы жұмысшылар ... ... ... бар ... ... ... (күзетшілер, тазартушылар, жол жұмысшылары).
01.01.2010 ж. 01.01.2009 ж. баланстарын салыстыра келе жарғылық қор мен ... тыс ... ... ... өзгерістер болғанын байқалады, баланс валютасы 11,9 % немесе 622205 мың тг. азайғанын көрсетеді.
Меншік капитал есеп мерзімінің соңына қарай 01.01.2009 ... ... 151289 мың ... ... 4,0 % ... Бұл ... "Қазақавтожол" РМК-дан Қазақстан Республикасының Үкіметімен №692 23 маусым 2009 ж. қалауымен "Қазахдорстрой" ... 368045 мың ... ... байланысты болды. Сонымен қатар уәкілетті орган тарапынан есепті мерзім ішінде автожолдарын жөндеу мен күту жұмыстарын ... 836940 мың ... сома ... ... ... ...... 28 маусым 2009 ж. мемлекеттік мүлікті жекешелендіру ... ... хаты ... ... РМК балансына 01.01.1999 ж. Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация Министрлігінің автомобиль жолдары Департаменті тарапынан 301721 мың ... сома ... ... ... Меншік капиталдың 2009 жылғы республикалық бюджетке таза табыстан 26927 мың ... ... ... ... азайды.
01.01.2010ж. мен 01.01.2009ж. салыстыра келе айналам капиталы 36% немесе 483822 мың теңгеге төмендеген. 280239 мың теңгеге ... ... ... жол ... ... тарапынан 301721 мың теңге сомасын құрайтын күдкті ... ... ... ... мен қайта ұйымдастыру шараларының қорытындысымен келді. Айналым капиталының ұлғаюдың тағы бір себебі "Рено" ... ... ... ... келгендіктен.
01.01.2010 ж. қарай айналымнан тыс активтер жалпы 01.01.2009 ж. салыстырғанда 3,9 % немесе 158383 мың теңгеге ... жол ... ... 760892 мың ... ... ... РМК негізгі қаражаттың кетуі , 312122 мың теңге көлемінде негізгі қорлардың тозуы, 836653 мың ... ... ... орган тарапынан негізгі қорларды сатып алынуы мен 30699 мың теңге көлемінденегізгі қорларды жөндеумен байланысты ... ж. жыл ... ... ... ... 50,3 % немесе 793494 мың теңгеге төмендеген. Солардың ішінде "Қазхдорстрой" РМК 673086 мың теңгеге міндемелердің аудару мен несиелер 374002 мың ... ... ... ... ... мен ... аударымдар 120408 мың теңгеге азаюын әкелді.
Айналымнан тыс активтердің құрылу көзі меншікті капитал, айналым капиталдың - ... ... ... мен банктің қысқа мерзімді несиелері болып табылады.
01.01.2009 ж. талдауы бойынша ... тыс ... ... ... өсуі мен ... капиталының төмендеуі қарастырылған. Активтердің құрылу көздері негізінде меншік капиталының бөлшек ұлғаю мен міндеттемелердің бөлшек азаюы байқалады.
2009 ж. ... ... ... айналым капиталымен активте жабылса, Компанияның қаржылық жағдайының жақсартылуын көрсетеледі. 01.01.2004 ж. айналым капиталын міндеттемелердің ... ... 0,25 ... ... ... ... талдауы бойынша 01.01.2009 ж. салыстырғанда негізгі қаражаттар тозуы 3,33 %6 ғимараттар мен құрылғылар 13,29 %, машиналар мен ... 0,35 %, ... 0,72 % ... капитал құрылымында ұдайы көлемін материалдық - тауарлық запастар 67,7 %, солардың ішінде аяқталмаған өндіріс 51619 мың теңге ... ... ж. ... ... ... 73,4 % ... ... соңына қарай дебиторлық қарыз 725,2 млн.тг. құрады. "Қазахдорстрой" РМК қаржыландырылатын жалға аударумен байланысты 10 жылға берген ұзақ мерзімді ... ... ... 134 ... ... ... Жалпы жыл басындағы мен жыл соңындағы қысқа мерзімді дебиторлық ... ... 49,3 ... ... 240,2 ... құрады. 2007 мен 2008 ж.ж. дебиторлық қарыздың құрылымымен салыстырғанда, 2004 жылдың есепті мерзімі ішінде мерзімі өткен қарыздардың 390,8 ... мен 382,2 ... ... ... мен ... ... 410,8 ... мен 389,7 млн.тг. азайғанын көрсетті. Қарыздардың төмендеуінің ең басты қағидаттарының бірі 2004 жылы Қазақстан ... ... және ... ... автомобиль жолдарын салу мен инфрақұрылым комплексінің Комитеті мен Қазақстан Республикасының қаржылар Министірлігінің мемлекеттік мүлік Комитетімен 363,9 ... ... ... дебиторлық қарызды есептен шығарылуымен байланысты.
Дебиторлық қарыздың ... ... ... ... ... ... ... орындау негізінде ағымдағы қарызға келеді. Ағымдағы қарыздың құрылымын жасаған ... үшін ... ... ... ("Ақжігіт - Өзбекстан шекарасы" учаскесінің "Бейнеу - ... - ... ... автомобиль жолын қайта жөндеу) мен коммуналды қызметінің қарыздары құрайды.
Мерзімі өткен қарыздар жайлы ескерту хаттары жіберіліп, 3,1 млн.тг. ... ... ... және 18,8 ... сомасына сот үкімдері, 20,6 млн.тг. сомасына қарыз істері Прокуратураның іздеуіне берілген.
Есептік мерзімінің соңына қарай кәсіпорын міндеттемелері 783,5 ... ... бұл 2007 ... 986,5 ... мен 2008 ... 793,5 млн.тг. деңгейінен азюын көрсетеді. Жалпы міндеттемелер құрылымында төмендеу тенденциясы қарастырылуда. 2007 ... ... ... ... 549 ... мен жыл ... 399 ... құрады, ал кредиторлық қарыз 400 млн.тг. азайды.
Ссудалық қарыздың азаюы 01.07.2009 ж. "Казкоммерцбанк" ААҚ № 01/20 12.03.2009 ж. міндеттемелерді қайтару ... ... 386,4 ... ... мен ... ААҚ тағы екі несиесін төмен пайыздық мөлшерлемесімен валюталықтан теңгелікке көшірумен байланысты болды. Қайта қаржыландырудың несиелік ... ... ... ААҚ 19,1 ... ... ... ж. қарай міндеттемелік мерзімге сай төленді.
192,7 млн.тг. ағымдағы ... ... ... ... ж, ... кредиторлық қарыздың негізгі қарызы жеткізушілер мен мердігерлердің бөлшегі 67,6 % ... 353 ... ... ... ... ... "Қазақстан Халық Банкі" ААҚ алынған несиесі жол ... ... ... ... бағытталған және ол 2009 ж. наурыз айында "Казкоммерцбанк" ААҚ қайта қаржыландыру қаражатымен жабылған болатын. Қазақстан Республикасының Үкіметімен № 692 23.06.2009 ж. ... ... ... және ... ... ... жолдарын салу инфрақұрылым комплексі Комитетінің "Қазақавтожол" ... ... ... ... ... құқығын қайта ұйымдастыру туралы" қалауымен 01.07.2009 ж. "Казкоммерцбанк" ААҚ берген 2,8 млн. АҚШ ... ... ... РМК ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі Қазақстан Республикасының қаржылар Министрлігіне қайтарылып кепілдік заты алынып тасталынды.
"Казкоммерцбанк" ААҚ кәсіпорын: 275 мың АҚШ ... ... 14 % ... ... ... ААҚ қарызын қаржыландыру үшін, 2009 ж. наурыз айында бұл пайыздық мөлшерлеме 12 % ... ... ... аударылды. Несие қайтару графигі бойынша 19,1 млн.тг. құрайтын қарыз сомасы 2009 ж. сәуір мен желтоқсан ... ... ... ... ... ... ... заты алынған.
993288 Ақш доллар сомасын 13 % жылдық мөлшерлемесімен "Қазақавтожол" РМК ... ... ... ... ... 2009 ж. ... ... пайыздық мөлшерлеме 12 % төмендетіліп 138,1 млн.тг. сомасын құрайтын несие теңгеге аударылды. Негізгі қарызды толығымен ... 2010 жылы ... ... РМК 2009 ж. ... ... ... 5217,6 ... жоспарымен 5543,3 млн.тг. алынып, негізгі қызметтен - 5469,8 млн.тг., негізгі емес қызметтен - 73,5 млн.тг. құрады. ... 4766,9 ... ... жұмыстан түскен табыс 4923,6 млн.тг., басқа да харекетінен - 619,7 ... ... ... ... материалдарды сатудан түскен түсім - 422,7 млн.тг.,
көлдік қызметі мен механизмдер ... ... ... ... - 51,5 ... ... ... - 24,1 млн.тг.,коммуналды қызмет көрсету. 3.Компаниядағы ақша ағымдарының ... ... ... ... ... ... ақша ағымдарының қазіргі жағдайындағы қалыптасуы мен басқарылуы
Өзгермелі экономикалық жағдайда бәсекеге қабілеттілікті құру және оны ... тұру үшін ... ... ... ... ... концепциясы қарқынды дамуда.
Жалпы алғанда қазіргі кезеңдегі фирмалардың бәсекеге қабілеттігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... жасауға болады:
* фирманы рационалды > ... жүйе ... ал ... мақсаттар мен міндеттерде ұзақ уақыт бойы басқада шарттар секілді ... ... және ... деп санайтын дәстүрлі пікір өз қуатын ... ... ... философиясы жүйелі және жағдаяттық әдістерге негізделген ... ақша ... ашық жүйе ... ... ... ... оның дер ... сыртқы әлеуметтік - экономикалық ... ... ... Компанияның ақша ағымдарының назарынан тыс қалдырмауы тиіс сыртқы жағжайларға: ... ... ... ... ... мен ... бағасының жоғарылығын, бұйымның ... ... ... жатқызуға болады.
Осы мүмкіндіктерді қаншалықты іске ... ... білу және ... ... ... қаншалықты қажет болатынын түсіну - ... ... ... ... ... компаниялардың ақша ағымдары ... ... ... қана ... ... ... дәрежеде сәйкес келетіндей өзінің ... ... орта ... үшін ... ... ... ... ақша ағымдары нарықта тауарларының барлық коммерциялық қасиеттері мен ... ... ... бәсекелестерінен асып түсе алмайды. Олардың ішінен артықшылық беретіндерін талдау және ... ... даму ... көбірек сәйкес келетін және ... ... ... ... ең жақсы жолмен қолдана алатын стратегияны жасау қажет. ... күні ... ... ... ... сәйкес стратегиялардың екі түрін: портфельдік және ... деп ... ... ... ... іс - әрекетін және жекелеген ... ... ... ... ... және сол ... ... артықшылықтарды ары қарай бәсекелік ... ... ... ... ... ... Компания шетелдік өндірушілердің болат құю ... ... ... және қысқа мерзімді шетелдік бәсекелестердің жаңа технологиялар ... ... баға ... мән ... ... ... ұшырады.
* компания қызметінің түрлі аумақтарының ... ... ... ... ... ... ... ретінде диверсификацияны алуға болады. Әдетте глобальді компаниялар өз сату ... мен ... ... ... ... Осы мақсатта шетелдік ... ... ... Осылайша құлдыраушы бір елде сату көлемі азайғанда экономикалық ... ... ... бір елде сату ... ... ... портфельдік стратегияларының негізгі мақсаттары инвестиция салуды қажет ететін бөлімшелерді таңдау.
Компанияның ақша ... ... ... тауар портфеліндегі тауарлардың қайсысына қаржы керек немесе инвестициялауды тоқтату ... және ... ... ... ... ... ... қосымша бәсекелік стратегиялар компанияның әр қызмет бөліміне не ... ... ... ... ... ... ауық - ауык стратегиялық шешімдермен қаптап ... ... ... ретінде қарастыруға болады. Мұндай ... ... ... ... мақсаттарды анықтау;
* бәсекелестік стратегияларды жасау және іске ... ... ... ұстап тұруды жатқызуға болады.
Жоғарыда аталған компанияның әрекеттері өзара ... және бір - ... ... ... әр бір ... шешім сала туралы ақпаратты қажет ... ... ... жасау және іске асыру компанияның ақша ағымдарының ... алға ... ... ... ... қиын. Нарықтағы жайғасымды ... тұру сол ... дер ... ... іске ... ... ... сипаты мен деңгейін анықтау үшін автор компанияның ... ... ... ... ... бес күші ... май ... өндіру саласында қарастырады. Модельге сәйкес ... ... құру екі ... ... компания әрекет ететін саланы талдау және сол ... ... ... ... ... ... ... болу қауіп - қатері;
2.алмастыру - ... ... болу ... ... бұйымдар жеткізушілерінің саудаласу қабілеттілігі;
4.тұтынушылардың саудаласу қабілеттілігі;
5.қазір әрекет етуші бәсекелестердің ... ... жаңа ... қуат ... және ... өз үлесін алғысы келетін жаңа ... ... ... болуы тауар ұсынысын көтереді де бағаға ... ... ... ... ... екі ... ... сұраныстың көбеюі және экономика ... ... ... ... жаңа бәсекелестерді шақыру сигналы бола алады; нарыққа ену барьерлерінің деңгейі және сол ... ... ... ... компаниялардың жаңа бәсекелестерге ... ... ... ... ... ... масштабы: жаңа енген ... ақша ... ... көп ... өнім ... ... ... үлкен шығындарды қажет етеді. Ал ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеп жатқан компанияларға қауіп - қатер туғызуы мүмкін;
* технология мен ноу - ... қол ... ... ... ... ... ... Өндіріс шығындарын азайту сол тауарларды өндіру тәжірибесіне байланысты;
* айтарлықтай мөлшерде ... ... ... ... өткізу арналарын білмеу;
* бақылаушы органдар іс - қимылдары;
* тарифтік және ... емес ... ... мүмкін.
Қол жетерлік және бәсекеге қабілетті тауар - субституттарының ... ... ... ақша ... сол ұқсас тауарларға кетіп қалмауы үшін ұстап тұрарлық жаңа бағалық ... ... ... ұйымдастыруды талап етеді. Бірақ жаңа баға төмендетуі ... ... ... ... ал ... ... ... шараларына қосымша шығын қажет ... Ол өз ... ... жоғарлатуға әкеледі. Яғни екі жақты әсер береді. Ол мәселені шешу үшін ... ... ... ... ... ... тауарлардың пайда болуы тұтынушыларға олардың бағасын ғана емес сонымен қатар ... ... ... ... ... тауарлар бағасының төмен болған сайын, ... ... ... ... яғни ... - ... тарапынан бәсекелестікке әсері күшейеді.
Тауар - алмастырушылардың бәсекелестік ... ... ... сату ... өсу ... оларды нарықта жылжыту жолдары пайда деңгейлері.
Сары май өнімнің субституты ... ... - ... ... ... аламыз. Яғни бұл жерде айталық тауар ... ... ... ... ... ... ... басқа компаниясы сары майлармен бәсекелесе алса ... ... ЖШС - нің ... ... ... түседі.
Бәсекелестік саясаттың мақсатын құра отырып компания ... ... ... ... ... ... ... нарықты өңдеу мөлшері;
* стратегияның алғашқы мақсаты;
"Қазақавтожол" Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорынның ... ... АҚ ( ... әрі - ... ақша ... тігінен ықпалдастырылған құрылым, мемлекеттің 100 % ... бар ... - газ ... - Басқарушы компиния болып табылады.
Компанияның мақсатты ... ... ... ... мұнай өңдеуге және өндіруге, мұнай мен газ тасымалдауға, маркетинг пен ... ... ... және ... ... істейтін 130 еншілес, бірлесіп бақыланатын, басқа да тәуелді ... ... ... ... ... ... жылы Қазақстан Республикасы бойынша ... мен газ ... ... 59 млн. ... ... жылы ... ақша ағымдарының еншілес ұйымы 8,9 млн. ... ... газ ... ... бұл 2008 ... ... 13 % - ға асып ... Жоспарға қосымша 584 мың тонна ... ... 2009 жылы ... мен газ ... өндіру 9,3 млн. тонна көлемінде бағаланады, бұл 2009 ... ... 404 ... ... ақша ... екі ... бағытта мұнай сатады:
экспорт және ішкі рынок. 2008 жылы ... ... ... ... 6,7 млн. тоннаны, ішкі ... ... 2,1 млн. ... ... 2008 жылмен салыстырғанда, мұнайды экспортқа шығару 779 мың тоннаға ... 2007 жылы ... ... ... 7,1 млн. ... ішкі ... - 2,1 млн. ... құрайды.
Компанияның еншілес ұйымы АҚ ... әрі АҚ) 2004 жылы 2,9 млн. ... ... өңдеді. 2007 жылы 2419,6 мың ... ... ... оның ... ... ... автобензин, 842,5 мың тонна дизель отыны, 938,7 мың тонна ... ... 219,9 мың ... пеш ... 20,7 мың ... ТС - 1 отыны, 5,5 мың ... ... газ ... жылы АҚ - тағы ... көлемі 2,9 млн. ... оның ... ... ... 2,1 млн. ... ... күтіледі.
Мұнай өнімдерін сатуды ... ... ... - АҚ>> ... ... АҚ - ты қайта жаңарту ... ... ... ... ... ... мен жаңартуға ... ... ... ... құбырлар бойынша ( АҚ) мұнай тасымалдаудың ... ... 38,4 млн. ... құрады, бұл ... ... (35,5 млн. ... ) 8 % - ға ... және 2007 ... ... (34,2 млн. тонна) 12 % - ға артық. Тасымалдау көлемінің өсуі ... ... ... ... ... ... ... жүйесіне мұнай беру көлемінің ұлғаюымен негізделген.
2006 жылы ... ... ... 36,6 млн. Тонна көлемінде болады деп күтілуде, 2004 ... ... ... кему 1,8 млн.тоннаны құрайды.
2008 жылы магистральдық газ құбырларымен ( АҚ) газ ... ... ... ... 113,7 ... м3 орнына 121,6 млрд. м3 - ні құрады, ... ... өсу 107 % - ды ... бұл 2007 ... ... 10,6 % - ға (120,1 ... ... м.) жоғары.
Бұл ретте 2009 жылы ішкі ... 5,1 ... ... м., халықаралық транзит - 109,5 ... ... м., ... газ ... - 6,97 млрд. текше м. Құрады.
2009 жылы ... ... ... ... газ ... ... газын тасымалдау көлеиінің ұлғаюымен ... жылы ... және ... газының халықаралық транзиті
көлемінің азаюына байланысты көліктік қызметтер көлемінің 4,8 ... ... м.- ге (116,7 ... ... м.) ... ... газ ... бойынша тасымалданатын газдың
Қазақстан бойынша сатылатын газ көлеміндегі ... ( АҚ ... газ ... ... үлесін көрсетті) 60 % - ды құрайды
2008жылы негізгі ... ... ... ... теңге сомасына бағаланып отыр, оның ішінде
меншікті қаражат ... - 77,7 ... ... ... ... ... - 27,9 млрд. теңге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен - ... кен ... ... ... жіберілген 4 млрд. теңге, оның ішінде бұрынғы шығындарды өтнуге 3 ... ... жылы ... капиталға инвестициялардың барлығы 105,6 млрд. теңгені, оның ішінде ... - 59,2 ... ... немесе капитал ... ... ... 78,4 % -ын ... 2002 жылғы капитал салымдарының ... 2001 ... ... ... 20,4 ... теңгеге жоғары.
2009 жылы Компанияның ақша ағымының негізгі капиталына инвестициялардың барлығы 142,9 ... ... ... ... отыр, оның ішінде меншікті қаражат есебінен - 107,4 млрд . ... ... ... ... - 35,5 млрд .теңге.
2008 жылы өнімді сатудан түскен кіріс 476,9 млрд ... ... бұл ... 20 % -ға асып ... және 2007 ... ... 20 % - ға ... өсуі мұнай өндірудің ұлғаюына, 2007 жылмен ... ... ... ... ... ... жүк ... ұлғаюына, мұнай процессингінен және мұнай өнімдерін сатудан түсетін ... ... ... ... ... ... ... Компанияның ақша ағымын оңтайландыру әдістері
Ақша ағымын оңтайландыру Компанияның шаруашылық қызметін жүргізу мүмкіндіктерін ескере отырып ақша ұйымдастырылуының жетілген формаларын таңдау ... ақша ... ... ... ... ... ... табылады:
+ ақша ағымы көлемінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету;
+ ақша ағымының уақыт бойынша қалыптасуының біркелкілігін ... ... ... таза ақша ... ... ... ... негізгі объектілері болып келесілер табылады:
+ жағымды ақша ағымы;
+ жағымсыз ақша ағымы;
+ қаржылай активтер ... таза ақша ... ... оңтайландыруды жүзеге асырудың басты сілтемесі болып факторларды игеру болып табылады, олар ақша қаражаттары көлеміне және уақыт бойынша қалыптасуына әсер ... Бұл ... ішкі және ... деп ... ... ақша ағымының қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар жүйесі /Қосымша 1/ ... ... ақша ... ... ... болып олардың жағымды және жағымсыз түрлері көлемдерінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету болып табылады. Компанияның шаруашылық ... ... ... ... ақша қаражатының дефициті яғни жеткіліксіз болуы, сондай-ақ шамадан тыс ... ... әсер ... Ақша ... ... ... ... Компанияның өтімділік және төлемқабілеттілік деңгейлерінің төмендеуіне, шикізат және материалдарды жеткізушілерге уақыты өткен кредиторлық қарыздың ... ... ... ... бойынша уақыты өткен қарыз үлесінің өсуіне, еңбекақы төлемі бойынша кідірістерге, қаржылық цикл ұзақтығының ... ... ... ... мен ... ... рентабельділігінің төмендеуіне әкеледі.
Ақша ағымының артық болуының жағымсыз салдары инфляция әсерінен уақытша қолданыстағы ақша ... ... ... ... қысқа мерзімді инвестициялау саласындағы уақытша қолданылмайтын ақшалай активтер бөлігінен кірістердің жоғалуы, сонымен қатар бұл да ... ... ... ... ... мен ... ... деңгейінің төмендеуіне әкеледі.
Ақша ағымы дефицитін жақсарту әдістері оның уақытына байланысты - ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді болуы ... ... ... кезеңдегі ақша ағымы дефицитінің тепе-теңдігін пайдалану арқылы ... ... Бұл жүйе ... ... ақша ... ... және олардың төлемін бәсеңдету бойынша шараларды ұйымдастыруға негізделген.
Портфельді стратегия ... ... іс - ... және ... ... ... ... артықшылықтарын анықтап, және сол алынған бәсекелік артықшылықтарды ары қарай бәсекелік ... ... ... ... ... ... ... шетелдік өндірушілердің болат құю қондырғыларын техникалық жетілдірулеріне және қысқа мерзімді ... ... жаңа ... ... төмен баға орнатуына мән бермеуінің нәтижесінде банкроттыққа ұшырады.
* компания ... ... ... ... ... ... әрекет түрлерінің стратегиялық икемділігі.
Мысал ... ... ... ... Әдетте глобальді компаниялар өз сату ... мен ... ... бақылап отырады. Осы ... ... ... ... ... ... құлдыраушы бір елде сату ... ... ... ... ... басқа бір елде сату көлемі көтеріледі.
Жалпы алғанда портфельдік ... ... ... ... ... қажет ететін бөлімшелерді таңдау.
Компанияның ақша ағымын алатын болсақ ... ... ... ... қаржы керек немесе инвестициялауды ... ... және ... ... ... ... ... стратегияларға қосымша бәсекелік стратегиялар компанияның әр ... ... не ... ... екенін анықтайды. Бәсекелік стратигияны ауық - ауык ... ... ... ... ... стержень ретінде қарастыруға болады. Мұндай шешімдерге:
* саладағы бәсекелестікті ... ... ... ... стратегияларды жасау және іске асыру;
* ... ... ... ... ... ... аталған компанияның әрекеттері өзара байланысты және бір - ... ... ... әр бір ... ... сала туралы ақпаратты қажет етеді. Бәсекелестік стратегияны жасау және іске ... ... ақша ... ... алға ... ... ... асыру қиын. Нарықтағы жайғасымды ұстап тұру сол ... дер ... ... іске ... ... ... сипаты мен деңгейін анықтау үшін ... ... ... ... ... қатысты бәсекелестіктің бес күші моделін май өнімдерін ... ... ... Модельге сәйкес бәсекелестік ... құру екі ... ... ... әрекет ететін саланы талдау және сол саладағы бәсекестер ... ... ... ... ... болу ... - ... - тауарлар пайда болу ... ... ... ... саудаласу қабілеттілігі;
4.тұтынушылардың саудаласу қабілеттілігі;
5.қазір әрекет етуші бәсекелестердің өзара ... ... ... ақша ... ... ... ... жүргізу арқылы жүзеге асырылады:
+ тұтынушыларға сатылатын тауарлар бойынша қолма-қол есеп айырысуда баға ... ... ... ... ... ие өндірілген өнімге бөлшектеп немесе толық төлем жүргізуді қамтамасыз ету;
+ тұтынушыларға тауар несиесін ұсыну ... ... ... ... дебиторлық қарыз инкассациясын жеделдету;
+ дебиторлық қарызды қайта қаржыландырудың қазіргі заманғы түрлерін ... - ... ... ... ... өнім ... ... төлем құжаттары инкассациясын жеделдету.
Қысқа мерзімді кезеңде ақша қаражаттар төлемін бәсеңдету келесі шаралар арқылы жүргізіледі:
+ меншікті ... ... ... ... үшін ... ... ... келісім бойынша кәсіпорынға тауарлық несиені жеткізу уақытын жоғарылату;
+ жаңартуды талап ететін ұзақ мерзімді активтерді ... ... ... беруге (лизинг) ауыстыру.
қысқа мерзімдегі дефицитті ақша ағымы көлемін теңестіру мәселесін шеше отырып, алайда осы ақша ... ... ... ... ... тәрізді нақты мәселелер туғызатынын ескерген жөн. Сондықтан осы жүйе ... ... ... ... ұзақ ... ... ақша ағымының дефицитін теңестіруді қамтамасыз ету қажет.
Ұзақ мерзімді кезеңдегі жағымды ақша ағымы көлемінің өсуіне келесі шараларды жүзеге асыру арқылы қол ... ... ... ... көлемін ұлғайту мақсатында сратегиялық инвесторларды тарту;
+ қосымша акция ... ұзақ ... ... ... ... ... қаржылық құралдарының бір бөлігін (немесе барлық көлемін) сату;
+ қолданылмайтын негізгі құралдарды сату ... ... ... ... кезеңдегі ақша ағымының жағымсыз көлемін азайту келесілерді жүзеге асыру арқылы орындалады:
+ нақты инвестициялық бағдарламалардың құрамы мен көлемін азайту;
+ қаржылық инвестициялаудан бас ... ... ... ... ... ... ақша ағымының артықшылығын оңтайландыру әдістері оның инвестициялық активтілігін жоғарлатуды қамтамасыз етумен байланысты. Бұл ... ... ... ... ... ... айналымнан тыс активтердің өндірісінің көлемін ұлғайту;
+ нақы инвестициялық жобаларды жасақтау уақытын ... және ... ... ... Компанияның операциондық қызметінің аймақтық диверсификациясын жүзеге асыру;
+ қаржылық инвестициялар портфелін белсенді қалыптастыру;
+ ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды уақытынан бұрын ... ақша ... ... ... ... ... уақыт бойынша теңестірілуі ( жүйелі түрде бөлінуі) маңызды орын алады. Мұндай оңтайландыру үрдісінде негізгі екі әдіс ... - ... және ... ... ... ... тегістеу қарастырылып отырған кезеңнің жеке интервалында оның көлемін реттеу. Оңтайландырудың бұл әдісі, абсолютті өтімділік деңгейін жоғарылатып және ақша ... ... ... ... ... ақша ... ... мезгілдік және циклдық айырмашылықтарды азайтуға мүмкіндік береді. Уақыт ... ақша ... ... ... ... нәтижесі орташа квадраттық ауытқу немесе вариация коэффиценті көмегімен бағаланады (олар оңтайландыру процесінде төмендеу қажет).
Ақша ағымының синхронизациясы олардың жағымды және ... ... ... ... барысында ақша ағымының осы екі түрі арасында корреляция деңгейінің жоғарылауы қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл әдіс нәтижесі корреляция коэффиценті ... ... ол ... ... мәніне ие болуы керек.
Уақыт бойынша жағымды және жағымсыз ақша ағымының корреляция коэффиценті келесі формула ... ... =∑ Рп,о ( ПДПi - ПДП / σпд ) * ( ОДПі - ОДП / σодп ) ... ККдп - уақыт бойынша жағымды және жағымсыз ақша ағымының корреляция коэффиценті;
Рп,о - ... ... ақша ... ... ... болжамды ауытқу ықтималдылығы;
ПДПi - жоспарлы кезеңнің жеке интервалындағы жағымды ақша ағымы сомасының ... - ... ... жеке ... ... ақша ағымының орташа сомасы;
ОДПі - жоспарлы кезеңнің жеке интервалындағы жағымсыз ақша ағымы сомаларының нұсқалары;
ОДП - ... ... жеке ... ... ақша ағымының орташа сомаларының нұсқалары;
σпд,σодп - ақша ... ... ... жағымсыз орташа квадраттық ауытқулары.
Оңтайландырудың қорытынды кезеңі Компанияның таза ақша ағымын максималдау ... ... ету ... ... Таза ақша ... ... өсуі Компанияның экономикалық даму деңгейін арттыруды, сол даму үшін қажетті қаржылық ресурстарды қаржыландыру көздерін тартуға ... ... ... ... ... құнының өсуін қамтамасыз етеді /5/.
Компанияның таза ақша ағымы сомасын өсіру келесі негізгі шарттарды жүзеге асыру ... іске ... ... ... ... азайту;
* акуыспалы шығындар деңгейін төмендету;
* жиынтық салықтық төлемдер деңгейін төмендетуге бағытталған ... ... ... жүргізу;
* негізгі құралдар амортизациясының жеделдетілген әдісін қолдану;
* кәсіпорын қолданысындағы материалды емес активтердің амортизация кезеңін қысқарту;
* ... ... мен ... емес ... ... ... түрлерін сатуға шығару.
Компанияның ақша қаражаттар ағымын оңтайландыру ... ... ... ақша қаражатын пайдалану және қалыптастыру жоспарының жүйесінен көрінеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Кәсіпорын және корпарация ... ақша ... және оның ... ... ... ... зерттеу қазіргі таңдағы қаржылық менеджменттегі жаңа бағыттардың бірі болып ... ... ... ақша ... ... ... қаржылық менеджердің жұмысындағы басты бағыт.
Кәсіпорындағы жүйелік есеп, талдау және ақша қаражаттарының қозғалысын бақылау, олардың ағымдағы және болашақтағы қаржылық тұрақтылығы мен ... ... ... ... ... қаржы шаруашылық қызметін анықтайтын түсініктерге келесілер жатады:
* Тауар ... ... ... түскен түсім - бұл, шоттарда және ... ... ... ... ... ақша ... ... қарапайым немесе өзге де қызметтен түсетін кіріс есебі.
* Сатудан түскен пайда - өндірілген ... ... ... мен ... ... арасындағы айырмашылық.
* Ақша қаражаттарының кірісі келесілер есебінен жүргізіледі: тауарды сатудан түскен пайдадан, алынған ... ... және ... ... ... ... қаржылақ салымдар бойынша дивидендтер мен пайыздардан және өзгелерден.
* Ақша ағымдарының шығысы - ағымдық операциялық және ... ... жабу ... ... ... және ... бюджеттен тыс қорларға салымдар жүргізуде, эмиссиялық бағалы қағаздар иегерлеріне пайыздар мен дивидендтер төлеуден, қаржылық салымдардан және өзге де ... ... ... ...
* Ақша ... таза кірісі - ақша қаражаттары бойынша барлық ... мен ... ... ... ... ... ... есепті жыл басындағы қалдық ақша қаражаттары кіреді. Ол Компанияның ағымдық төлем қабілеттілігін қамтамасыз ... ... ... - бұл ... ... ... ... барысындағы Компанияның алатын және төлейтін ақша қаражаттарының ... ... ... ... ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп тәрізді тек кәсіпорын басшысының ғана емес, сондай-ақ инвестордың да қызығушылығын ... Яғни олар сол ... ... ... ... ... және ... мен дивидендтерін төлеуге қажетті көлемде ақша қаражатымен ... ... ... бағаланады. Осылайша кәсіпорын басшысы да , инвестор да ақша ағымын зерттей келе :
* болашақта ақша ... ... ... туралы;
* міндеттемелері бойынша есеп айырысу мүмкіндігі туралы;
* дивидендтерді төлеу мүмкіндігі туралы;
* қосымша ... ... ... мәліметтерді ала алады.
Ақша қаражаттары ағымын болжамдау немесе ақшалай төлемдер мен түсімдер жоспары - бұл ... ... ... ... ... үшін ... ... ақша сомасын анықтауға мүмкіндік береді.
Кәсіпорын басшысының назары үш негізгі шамаға аударылуы қажет:
* ақша қаражаттарының таза ағымы;
* ... ... ақша ... бос қалдықтары;
Шоғарыда көрсетілген мәселелерді тұжырымдай келе, келесі шешімге келуге болады, кәсіпорын ... оның ... ... етуі ақша ... шоғырландыру қабілеттілігінде. Басшы үшін ең негізгі мәселе - бұл ... ... ... ақша ... оң ... жоспарлау және тиімді қаржыландыру көздерін іздеу.
Қазіргі таңда республикадағы дамушы және ең ... ... бірі ... ... ... ... ... - химия саласын дамыту, ресурстарды жоғары тиімділікпен пайдалану, осы ... жаңа ... ... ... алға қойған мақсаттарына жетуіндегі бірден-бір алғышарттары болып табылады. Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ӨФ АҚ ... ... өндіру және өңдеу саласындағы мол мұнай қорына ие ... ... ... ... ... өз ... ... тиімділігі мен бәсекелестік жағдайға бейімделе білу қабілеттілігі, оның қаржылық жағдайын жүргізілуін, ақша қаражаттарының ... білу және ... ... ... яғни ... механизмі жоғары дәрежеде жүргізілуі тиіс.
Дипломдық жұмыс тақырыбын толықтай ашу негізінде ақша қаражатының мәнін, түрлерін, негізгі қалыптасу ... ... ... ақша ... ... және болжай білу тәртібін, кәсіпорын қызметінің күтілетін нәтижеге жету, яғни пайда табудағы басты мақсаттары мен қызметтерін, сондай-ақ ақша ... ... және бос ақша ... ... ... яғни ақша ... оңтайландыру мәселелерін қарастырып өттік.
ӨФ АҚ-на қаржылық талдау нәтижесінде ... ақша ... ... ... ... келесідей шешуді талап ететін мәселелер анықталды:
* Компанияның өнімділігін арттыру мақсатында ... ... ... өнім көлемін арттыру нәтижесінде және оған бағаны өсіру нәтижесінде қалыптасқан бос ақша қаражаттарын ... ... ... ... ... ... жеделдету;
Осы және өзге де кәсіпорында қалыптасқан және жалпы ақша қаражаттары оңтайландыру әдістерін жүргізуді талап ... ... ақша ... ағымын оңтайландырудың негізгі мақсаттары болып келесілер табылады:
+ ақша ағымы көлемінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету;
+ ақша ағымының уақыт ... ... ... ... ... Компанияның таза ақша ағымының өсуін қамтамасыз ету;
Компанияның ақша ағымын оңтайландырудың негізі болып олардың жағымды және ... ... ... ... ... ету болып табылады. Компанияның шаруашылық қызметі нәтижесіне жағымсыз түрде ақша қаражатының ... яғни ... ... сондай-ақ шамадан тыс артық болуы әсер етеді. Ақша ағымы дефицитінің жағымсыз ... ... ... және төлемқабілеттілік деңгейлерінің төмендеуіне, шикізат және материалдарды жеткізушілерге уақыты өткен кредиторлық қарыздың өсуіне, алынған қаржылық несиелер бойынша ... ... ... ... ... еңбекақы төлемі бойынша кідірістерге, қаржылық цикл ұзақтығының ... ... ... капитал мен активтерінің пайдалану рентабельділігінің төмендеуіне әкеледі.
Ақша ағымдарын ... ... ... ... ... ... асыру мерзімін жеделдетеді. Төлемдерді жүргізудегі кез-келген тоқтатулар шикізат пен ... ... ... ... ... өнімділігі деңгейіне, дайын өнімді өткізуге теріс әсерін тигізеді. Компанияның ақша ағымдарын тиімді ұйымдастыру операциялық процесті жүргізу мерзімін ... ол ... ... мен ... өткізу көлемін арттырады.
Ақша ағымдарын тиімді басқару Компанияның қарыз капиталына деген қажеттілігін ... әсер ... Ақша ... ... ... ішкі ... қалыптасатын меншікті қаржылық ресурстарды тиімді қолдануды, тартылатын несиелерден Компанияның тәуелділігін төмендетуді қамтамасыз етуге болады.
Ақша ағымдарын тиімді басқару Компанияның ... ... ... ... ... ... ... қабілетсіздік тәуекелі уақыт ішіндегі әр түрлі ақша ағымдарының балансталмауынан ... ... ... Ақша ... келіп түсуі мен олардың төленуі арасындағы тепе-теңдік ақша ағымдарын басқару арқылы орнайды және төлем қабілетсіздіктің пайда болу ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН әдебиет тізімі
Назарбаев Н.Ә. Қазақстан -2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы.
* Әйімбетов С., ... С. ... ... ... сөздігі. Алматы: , 1996.
* Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік: Экономика және қаржы/жалпы редакциясын басқарған п.ғ.д.,
* профессор А.Қ. Құсайынов - ... ... ... ... 2000-344 ... В.И. Стражев, Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. Минск: , 2005-480 бет.
* Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. Аудит и ... ... ... ... 1998.
* Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия. М., ... ... М.С., ... А.В. ... ... ... предприятия; Оқу-әдістемелік құрал; М.: , 2000.
* Ковалев А.И., ... В.П. ... ... ... ... - ... - М.: ... экономики и маркетинга, 2004.
* Финансы. Под ред. Проф. В.М.Родионова. М.: ... и ... 1996.
* ... ... ... ... М.: Ист-Сервис, 1997.
* Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельско-хозяйственных предприятий. Учебник. М.: ИНФА-М, 2003.
* Ефимова О.В. Компанияның ... ... ... талдау (практикалық әдістеме). - , Интел-Синтез, 1994.
* Крейнина М.Н. Анализ ... ... и ... привлекательности предприятий. - М.: , , 1994.
* Балабанов И.Т. Анализ и ... ... ... ... ... ... - М.: ... и статистика, 1994.
* Палий В.Ф. Новая ... ... М.: ... , ... ... платежеспособности предприятий и организаций. Практическое руководство для государственных, совместных и малых предприятий. - М.: 1991.
* ... А.Д., ... А.Р., ... Б.Л. ... и бизнес: Анализ финансовых отчетов зарубежных компаний. - М., 1991.
19. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая ... ... в ... инфляции. - М.: Изд-во , 1995.
20. ... В.А. ... ... ... ... М.: Экономика, 1994.
21. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы-бор ... ... ... -- М.: ... и ... ... ... менеджмент: теория и практика: Учебник /под. ред. Е.С. Стояновой. -- М.: изд-во , ... ... А.П. ... ... ... ... /Бухгалтерский учет. 1992 г., №5.
24. Ковалев В.В. . -
Москва, Финансы и статистика, 2006.
25.Кубышкин И. .// Финансовый директор. - 2005. - №4.
26. ... М. .// ... ... -№3. ... Е.Е ... ... 2006.
28.Савицкая Г.В. . - Москва, Инфра-М, 2006.
29.Трохина С.Д., ... В.А., ... Т.Ф. ... менеджмент. - 2004. - №1.
30.Финансовый менеджмент./ Под. ред. ... Е.С. - М.: ... ... А.Д. . - ... ... 2006.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Компанияның ақша ағымдарын басқарудың теориялық негіздері34 бет
«Қаржылық жағдайы» категориясын талдау объектісі ретінде теориялық зерттеу; қаржылық жағдайын талдау көрсеткіштерін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстар. «Kazakhstan Trading Company» ЖШС мысалында70 бет
Ақшалай ағымдардың мәні, түсінігі және түрлері28 бет
Компанияның ақша айналымын басқару76 бет
Компанияның ақша қаражаттары34 бет
1917 жылғы саяси партиялар мен ағымдар7 бет
« Ақша ағымдары »20 бет
«Ахмадия» немесе «Қадияния» діни ағымы (Пәтуалар)5 бет
«Сәләфизм» ағымы туралы8 бет
«Транс Техно Сервис» ЖШС- нің ағымдағы және корреспонденциялық шоттардағы ақшалардың есебі86 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь