Спектрлік тығыздайтын оптикалық демультиплексор конструкциясын есептеу

КІРІСПЕ 4
1.АҚПАРАТ ӨЛШЕУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОПТИКАЛЫҚ ДЕМУЛЬТИП. ЛЕКСОРДЫ ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ШОЛУ 5
1.1Спектралды тығыздайтын ақпаратты.өлшеуіш жүйесінің жасалуына қойылатын талаптар 5
1.2 Интегралды.оптикалық демультиплексордың түрі және олардың жалпысипаттамасы 9
1.3 Демультиплексорлардың толқын өткізгішті құрылымын қалыптастыру технологиясы 11
1.3.1Оптикалық сигналдарды (каналдар) жүйелі бөлу негізіндегі демультиплексорлар 11
1.4 Қорытпалы талшықты.оптикалық демультиплесорлар 14
1.5 Спектралды тығыздықты ақпараттық.өлшеуіш өнеркәсіптік үлгілердің сипаттамалары 16
2.ОПТИКАЛЫҚ ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЛАРҒА СПЕКТРАЛДЫ МЕЖЕЛІСИПАТТАМА 18
2.1 Қиылыс кедергілерін (критерий бойынша 30 дБ) есепке ала отырып демултиплексорлардың шектік спектралды сипаттамаларын есептеу 18
2.1.1 Жүйе параматрінен фотодетекторға келіп түсетін қуаттың тәуелділігін есептеу 18
2.2Сигнал/шуылқатынасы 23
2.3 Демультиплексорларды сыртқы факторларғасынау(зерттеу) 26
2.4 Демультиплексорлардың температуралық әсерлерге төзімділігі 29
2.5 Демультиплексордың қиылыс кедергілері мен келетін шығындары 32
2.6 Демультиплексорладың оптикалық сипаттамаларын өлшеу 33
3.СПЕКТРАЛДЫ ТЫҒЫЗДАЙТЫН ОПТИКАЛЫҚ ДЕМУЛЬТИРЛЕК.СОР КОНСТРУКЦИЯСЫН ЕСЕПТЕУ 35
3.1 Ақпараттық.өлшеуіш жүйелер үшін оптикалық демультиплексорлар конструкциясы 35
3.2 Призмалық және бірмодалы спектралды тығыздықты оптикалық демультиплексордың конструкциясын есептеу 37
ҚОРЫТЫНДЫ 42
ҚОЛДАНЫЛҒАНӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ 43
Ақпарат - өлшеуші жүйесінің дамуының бірден бір түрі ақапарат қабылдайтын оптиклық талшықтарды пайдаланумен байланысты. Электр кабелінің негізінде жасалған жүйелерден гөрі оптикалық талшықты техниканың көп ерекшеліктері бар. Олар: шуылдан қорғалғандығы, жоғары ақпарат жіберу қаблеттілігі және кеңжолақтығы.
Кейінгі кезде талшықты-оптикалық техниканың базасында ақпаратты өлшеуші жүйелердің дамуы кеңейіп жатыр.Адамдардың хабар алмасу қажеттілігінің сұранысы көбею де.Оптикалық талшықтарда арқылы хабар алмасудың жылдамдығы мен географиялық кеністігі ұлғайып жатыр[1]. Ақпарат таратудың нағыз керекті көлемінің ордасы отикалық талшықтар болды .
Талшықты – оптикалық ақпарат жіберу жүйесінің жасау кезінде оптикалық сәулелер бірігуі немесе бөліну міндеттері туындайды.Бұрын үлкен жолақты өткізу талшықтарын байланыс каналына бөлу үшін уақытша мульиплексированиені пайдаланатын [2]. Бірақ құрылғылардың модулация және мультиплексирлеу кезінде қиындықта көбейіп, бұл технологияны пайдаланудың мүмкіндігін шектеді. Бұдан шығу жолының бірі толқын ұзындығына қарай мульиплексирлеу немесе спектралдық мультиплексирлеу жасау болып табылады.
Сенімді мультиплексорлар мен демультиплексорлар жасау бірден бір қиындық туғызып отыр. Себебі олар сыттан әсер ететін факторларға төзімді, жылжымалы объектердін ақпарат өлшеуіш аппаратынық құрамында жұмыс істеу міндетінде: яғни жер асты транспорттық құралдады,аэроғарыштық аппараттар,теңізасты немесе теңізбеті кайықтарда. Бұндай құралдар негізделген стандартқа сәйкес,механикалық соққылардың көпреттік әсер ету үдеуі 150g,жиілік диапазоннында вибация 1 ден 5000Гц бірге вибация үдеуі 40g , жұмысшы температурасы -600С тан +850С болуы тиіс.
Спектралды мультиплексрлеу технологиясы пайдалану кезінде, бірмезетте әртүрлі толқын ұзындығындағы мәліметті бір ғана оптикалық талшық арқылы жіберуге мүмкіндік береді. Және де пайдаланылып тұрған желіден қосымша оптикалық қабатты кабельді алып тастауға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде спектралды мультиплексрлеу технолоиясы көпнесе үлкен қашықтықтағы байланыс желілерінде пайдаланылады. Осы технологияның кең тараған аумақтарына қалалық желілер, облыстық маштабтағы желілер және кабельдік телевидение жүйелері кіреді.
Теориялық түрде ақпаратты кез келген толқы ұзындығының диапазонында жіберуге болады, алайда көп жағдайда спектрлі мультиплексрлеу төменгі диапазонда, яғни толқын ұзындығы 1550-1310 нм аралығында қалады. Бірақ осы дапазондардың өзі де жіберілген ақпараттың көлемінің ұлғаюына мүмкіндік бере алады.
1. Дианов Е.М. От тера-эры к пета-эре // Вестник Российской академии наук.2000,т.70,№11,с.10Ю.
2. Введение в интегральную оптику // Под ред. М. Барноски. - М.: Мир, 1977.-367 с.
3. Хансперджер Р. «Интегральная оптика», М. «Мир», 1985, 379 с.
4. Основы построения открытых систем / М.: ИРЭ РАН. 1999. 10 с.
5. Дианов Е.М., Прохоров А.М. Лазеры и волоконная оптика // Успехи
физических наук. 1986. Т.148. Вып.2. С.37-112
6. Волоконная оптика в измерительной и вычислительной технике /
Казангапов А.Н., Патлах А.Л., Вилып Р. и др. Алма-Ата: Наука. 1989. 248 с.
7. Берикашвили В.Ш., Ключник Н.Т., Чижов B.C., Яковлев М.Я. Волоконно-оптические датчики для измерения в высоковольтных сетях // Высокиетехнологии в промышленности России. Материалы 8 Международной
конференции. М.: ЦНИТИ "Техномаш". 2002. С. 147-152.
8. Слепов Н.Н. Современные технологии оптоволоконных сетей связи /М.:Радио и связь. 2000. 468 с.
9. Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базоваяэталоннаямодель. ГОСТ 28906-91.
10. Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базоваяэталоннаямодель. ГОСТ 28906-91.
11. Sotobayashi Н., Konishi A., Chujo W., Ozeki Т. Simultaneously generated3.24 Tbit/s (81 WDM x 40 Gbit/s) carrier suppressed RZ transmission using asingle supercontinuum source // Proc. 27th European Conference on OpticalCommunication. Amsterdam.- 2001.- pp. 56-57.
12. Taga H. Long distance transmission experiments using the WDM technology.Journal of Lightwave Technology, vol. 14, No.6,1996, p. 1287 - p. 1297.
13. Потапов В.Т. Optical fiber communication 2003 // Фотон-Экспресс-2003.-№4.- c.3.
14. АдамеM. Введение в теорию оптических волноводов, Москва «Мир»
1984.
15. БерикашвиллиВ ЛИ., Ключник Н.Т., Костенко К.Н., Яковлев М.Я.
Интегрально-оптические волноводные дисперсионные элементы.
Юбилейная Международная научно-техническая конференция «Высокие
технологии в промышленности России», с. 127-136, М., 2004.
16. Бусурин В.И., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: физические
\основы, вопросы расчета и применения / М.: Энергоатомиздат. 1990. 256 с.
17. Убайдуллаев P.P. Волоконно-оптические сети / М.: Эко-Трендз. 2001.
268 с.
18. Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов / М.: Радио и связь.1987. 656 с.
19. Беланов А.С., Дианов Е.М. Соотношения для расчета параметров
многомодовых волоконных световодов в системах связи // Электросвязь.
1985. №10. С.7-9.
20. Листвин А.В., Листвин В.Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для
линий связи М.: ЛЕСАРарт. 2003. 288 с.
21. Костенко К.Н., Яковлев М.Я.. Демультиплексор как средство реализации технологии спектрального уплотнения // Материалы П Межрегионального семинара «Нанотехнологии и фотонные кристаллы», М.: МГТУ им. Н.Баумана, 2004, с.276-283.
22. Иванов А.Б.. Волоконная оптика: Компоненты, системы передачи,
измерения. М.: Компания Сайрус Системе, 1999, 671 с.
23. Рождественский Ю.В. Сплавные волоконно-оптические мультиплексоры/демультиплексоры и их применение в телекоммуникационных системах. / «Фотон-Экспресс», 2004, №1(31), с.16-18.
24. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды. ГОСТ 15150-69.
25. Изделия электронной техники. Классификация по условиям применения и требования по стойкости к внешним воздействующим факторам. ГОСТ25467-82.
26. Agrawal G.P. Fiber-optic communication systems, 1997, New York, John
Wiley & Sons, 2nd ed., p.456.
27. Kartalopoulos S.V. Introduction to DWDM Technology. ШЕ Press, New York,2000.
28. Костенко K.H., Бажанов Ю.В., Яковлев М.Я. Методы спектрального
уплотнения оптических сигналов. Материалы XIМеждународной научно-
технической конференции «Высокие технологии в промышленности
России», М., 2005, с.235-243.
29. Фримен Р.. Волоконно-оптические системы связи. Под.ред. Н.Н.Слепова, М., 2003, с.447.
30. Рождественский Ю.В. Волоконно-оптические разветвители //
Информационный бюллетень «Фотон-Экспресс», 2003, №4(30), с.24-28.
31. ОхашиМ., СасакиХ., ТанакаД. Сплавные разветвители 1x4 канала звездообразного типа// Фотон-экспресс. 2004. № 3(35). С.12-13.
32. ImotoК., MaedaМ., KiinugiyamaН. et al. New biconically tapered liber starcoupler fabricated by indirect heating method // Journal of Lightwave Technology.1987.№5.P.694-699.
33. Патент США. №52430821 МПК6G02B 6/24. 1995 г.
34. Guo S., Albin S. Transmission property and evanescent wave absorption of
cladded multimode fiber tapers // Optics express. 2003. V.ll. № 3. P.215-223.
35. Lamont R., Jonson D., Hill K. Power transfer in fused biconical-taper singlemodefiber couplers dependence on external refractive index // Applied optics.
1985. V.24.№3.P.327-332
36. Каталогфирмы AMP. 2003 г.
37. Семенов A.C., Смирнов В.Л., Шмалько А.В. Интегральная оптика для
систем передачи и обработки информации / М.: Радио и связь. 1990. 224 с.
38. Аксенов В.А., Воробьев И.Л., Иванов Г.А. и др. Потери в одномодовых волоконных световодах с треугольным профилем показателя преломления на однократных изгибах по малому радиусу. // М., Радиотехника, №12, с.27-30.
39. Okamoto К. Integrated Optical WDM Devices. Proc.ECIO-95. 62/EWCI-l,
pp.1-6,1995.
40. Ключник Н.Т., Иванов Г.А., Шилов И.П., Яковлев М.Я., Житковский
В.Д. Оптические разветвители на основе слоевых световодных структур для систем передачи информации // Высокие технологии в промышленности
России (материалы и устройства электронной техники). Коллективная
монография на основе пленарных докладов 10 Международной конференции.
М.:ЦНИТИ «Техномаш». 2004. С.365-408.
41. Карпушин В.Б. Виброшумы радиоаппаратуры. М.: Сов.радио. 1977.
320 с.
42. Ключник А.Н., Костенко К.Н., Фаловский В.Ф., Яковлев М.Я.
Исследование оптических характеристик демультиплексоровпри внешних
воздействующих факторах // Материалы ХП Международной научно-
техническойконференции. М., 2006, с.305-310.
43. Берикашвилли В.Ш., Ключник Н.Т., Костенко К.Н., Яковлев М.Я.
Интегрально-оптические волноводные дисперсионные элементы для ВОЛС //
Технология и конструирование в электронной аппаратуре — 2005-№2, с.10-16.
44. Бажанов Ю.В., Тимергазеева Л.К. Методика оптимизации параметров
фокусирующих дифракционных решеток. //Оптический журнал.- 2004.- Т. 71,
№ 1.-С.17-21.
        
        Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Бiлiм жәнe ғылым миниcтpлiгi
Әл-Фapaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық унивepcитeтi
Әбітбек М.Ғ.
СПЕКТРЛІК ... ... ... ... ... ЖҰMЫC
5В071900-
мaмaндығы
Aлмaты 2015
Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Бiлiм жәнe ғылым миниcтpлiгi
Әл-Фapaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық yнивepcитeтi
Физикa-тexникaлық фaкyльтeтi
Қатты дене физикасы және бейсызық физика кафедрасы

Кaфeдpa ... ... ... ... ... ... ... КОНСТРУКЦИЯСЫН ЕСЕПТЕУ.
5В071900-
мамандығы бойынша
Орындаған ... ... аға ... ... ... ... ... ... , ... ... 45 ... ... 3 тараудан, 22 суреттен, 9 кестеден, қорытынды бөлімнен, 44 әдебиет көздерінен тұрады.
Негізгі сөз тіркестер мен терминдердің тізімі: демультиплексор, ақпарат өлшеу ... ... ... ... тор. ... ... ... спектралды тығыздайтын оптикалық демультиплексордың конструкциясын зерттеп, оның түрлері мен жұмыс істеу принципін анықтау, осыған байланысты алынған ... ... ... ... ... болып табылады.
РЕФЕРАТ
Дипломная работа состоит из 45 страниц, введения, 3 глав, 22 рисунков, 9 таблиц, заключения и 44 использованных литератур.
Основные ... и ... ... ... ... спектральное уплотнение, дифракционная решетка .
Целью дипломной работы является исследование конструкций оптического демультиплексора со спектральным уплотнением, определить его виды и ... ... а ... ... с этим расчет основных параметров конструкции выбранного оптического демультиплексора.
ABSTRACT
This is work's diploma consists of 45 pages, introductions, 3 heads, 24 figures, 9 tables and 44 ... terms and ... ... , ... systems, wave length division ... ... grate.
The aim of diploma work is research of constructions of optical ... with a wave length division ... to define his kinds and ... of ... also related to it ... of basic ... of construction of the chosen optical demultiplexer.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 4
1. АҚПАРАТ ӨЛШЕУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОПТИКАЛЫҚ ДЕМУЛЬТИП- ЛЕКСОРДЫ ... ... ... ... тығыздайтын ақпаратты-өлшеуіш жүйесінің жасалуына қойылатын талаптар 5
1.2 Интегралды-оптикалық демультиплексордың түрі және олардың ... ... ... ... ... ... қалыптастыру технологиясы 11
1.3.1 Оптикалық сигналдарды (каналдар) жүйелі бөлу негізіндегі демультиплексорлар 11
1.4 Қорытпалы талшықты-оптикалық демультиплесорлар 14
1.5 Спектралды тығыздықты ақпараттық-өлшеуіш ... ... ... ... ... ... ... Қиылыс кедергілерін (критерий бойынша 30 дБ) есепке ала отырып демултиплексорлардың шектік спектралды сипаттамаларын есептеу 18
2.1.1 Жүйе ... ... ... түсетін қуаттың тәуелділігін есептеу 18
2.2 Сигнал/шуыл қатынасы 23
2.3 Демультиплексорларды сыртқы факторларға сынау(зерттеу) 26
2.4 Демультиплексорлардың температуралық әсерлерге төзімділігі 29
2.5 ... ... ... мен ... ... ... ... сипаттамаларын өлшеу 33
3.СПЕКТРАЛДЫ ТЫҒЫЗДАЙТЫН ОПТИКАЛЫҚ ДЕМУЛЬТИРЛЕК- СОР КОНСТРУКЦИЯСЫН ЕСЕПТЕУ 35
3.1 Ақпараттық-өлшеуіш жүйелер үшін оптикалық демультиплексорлар конструкциясы 35
3.2 Призмалық және бірмодалы спектралды тығыздықты ... ... ... есептеу 37
ҚОРЫТЫНДЫ 42
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 43
КІРІСПЕ
Ақпарат - өлшеуші жүйесінің дамуының бірден бір түрі ... ... ... талшықтарды пайдаланумен байланысты. Электр кабелінің негізінде жасалған жүйелерден гөрі оптикалық ... ... көп ... бар. ... ... қорғалғандығы, жоғары ақпарат жіберу қаблеттілігі және кеңжолақтығы.
Кейінгі кезде талшықты-оптикалық техниканың базасында ақпаратты өлшеуші жүйелердің дамуы кеңейіп жатыр.Адамдардың хабар ... ... ... ... ... ... арқылы хабар алмасудың жылдамдығы мен географиялық кеністігі ұлғайып жатыр[1]. Ақпарат таратудың нағыз ... ... ... ... ... ... .
Талшықты - оптикалық ақпарат жіберу жүйесінің ... ... ... ... ... немесе бөліну міндеттері туындайды.Бұрын үлкен жолақты өткізу талшықтарын байланыс каналына бөлу үшін ... ... ... [2]. ... ... ... және мультиплексирлеу кезінде қиындықта көбейіп, бұл технологияны пайдаланудың мүмкіндігін шектеді. Бұдан шығу ... бірі ... ... ... ... немесе спектралдық мультиплексирлеу жасау болып табылады.
Сенімді мультиплексорлар мен демультиплексорлар жасау бірден бір қиындық туғызып отыр. ... олар ... әсер ... ... ... ... ... ақпарат өлшеуіш аппаратынық құрамында жұмыс істеу міндетінде: яғни жер асты транспорттық құралдады,аэроғарыштық аппараттар,теңізасты немесе теңізбеті ... ... ... ... стандартқа сәйкес, механикалық соққылардың көпреттік әсер ету үдеуі 150g,жиілік диапазоннында вибация 1 ден 5000Гц бірге вибация үдеуі 40g , ... ... -600С тан +850С ... ... ... технологиясы пайдалану кезінде, бірмезетте әртүрлі толқын ұзындығындағы мәліметті бір ғана оптикалық талшық арқылы жіберуге мүмкіндік береді. Және де пайдаланылып ... ... ... ... ... кабельді алып тастауға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде спектралды мультиплексрлеу технолоиясы ... ... ... ... ... ... Осы ... кең тараған аумақтарына қалалық желілер, облыстық маштабтағы желілер және кабельдік телевидение жүйелері кіреді.
Теориялық түрде ... кез ... ... ұзындығының диапазонында жіберуге болады, алайда көп жағдайда спектрлі ... ... ... яғни ... ұзындығы 1550-1310 нм аралығында қалады. Бірақ осы дапазондардың өзі де жіберілген ақпараттың көлемінің ұлғаюына ... бере ... ... ... ... ОПТИКАЛЫҚ ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРДЫ ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ШОЛУ
1.1 Спектралды тығыздайтын ақпаратты-өлшеуіш жүйесінің жасалуына қойылатын талаптар
Ақпарат - ... ... ... ... ... және ... ... және де байланыс каналдарды құрайды. Физикалық орта ретінде пайдаланылған жарық жүретін талшықтар лазер ... ... ... жаңа ... ... [4]. Оның ... ... кең жолақтығы және шуылдан қорғалғандығы [5-6]. Талшықты-өлшеуіш жүйе тек қана жіберу функциясын емес, онымен қоса ақпарат өлшеуін қабылдайтын болғандықтан, оның ... ... ... ... тиіс ... ... ... жолағының негізі болып толқын ұзындығына байланысты спектралды тығыздайтын технология ... ... Бұл ... ... әр ... ... бір ... арқылы
түрлі ақпарат жіберуге мүмкіндік туырады ( аналокті, жоғары жиілікті,аса жоғары жиілікті және ... [10]. ... ... пайда болғанға дейін, ақпаратты жіберу қысқа қашықтықта ғана мүмкін еді (бір неше ондаған киломертге дейін). ... ... ... ... қатар, ақпараттар жіберу қашықтығы міндеті қаралды. Белсенді оптикалық талшықтардың негізінде ... ... ... ... ... ... кейін электронды-оптикалық күшейткіштер дамуы тоқтатылды [11].
Брэгганың торлы күшейткішінің пайда болуы, спектралды тығыздайтын құралдардын жұмысының кеңжолақтылығы мен ... ... ... ... ... ... [12]. ... күшейткіштер ретрансляторлар ретіде орнатылады, және де модулдің жіберуші шығысында ... ... ... кірісіде.
Спектралды тығыздайтын көпканалды талшықты-оптикалық АӨЖ - нің схемасы сурет1.1 берілген .
Сурет 1.1. Байланыс каналының ... ... ... ... ... жүйе ... ... элементтерден тұрады: Л-лазерлер, И- ақпарат легінің көзі, М-модуляторлар, ... ... ... ... ... ... детекторлар. Көпканалды талшықты-оптикалық АӨЖ-нің ең керекті ... ... ... ... ... ... сигнал және лазерге сәйкестендірілген сигнал λ1 , λ2 , ..., λn ... ... ... ... ... Одан ... ... модулатор арқылы мультиплексорға өтеді, ол жерде сигналдар спекралды тығыздалады. Мультиплексордың шығысында біз тығыздалған сигналға ие ... ... ... ... ... Бәрімізге белгілі, оптикалық талшықтар өзіне тән өшу коэффиценті болады [13] , ... ... ... ... ... ... ... . Бірақ күшейткіштер сигналдын формасын қалпына келтіре алмайды. Сол ... 1000 км ... ... ... ... ... ... орнатылуы керек, өйткені олар сигналдарды қалпына келтіріп отырады .Байланыс жолының сонында демультиплексорлар болады. Олар келіп жеткен ақпарат ... ... ... ... ... ... бөліп отырады.
Демультиплексорлар спектралды тығыдауда негізінеде мультиплексорлардында жұмысын атқара алады. Сол себепті демультиплексор схемасын ортақ ... ... ... ... ... дисперсиялы элемет, ол жиілікке ( толқын ұзындығы)дифакция бұрышының байланысын қамтамасыз ... ... ... көмекші жұмыс атқарады және олардын параметрлері бойынша дұрыс тандасақ құрылғынын сипаттамасы жалпы түрде нашарламайды.
Демультиплексордың жұмысының негізгі, ... ... ... ... принцпі болып табылады . Спектралды селекцияны екі түрлі жасалуы бар: олар дифракция негізінде және ... ... ... ... ... дисперсиялы элементтер қолданылады, яғни дефракиялы тор тәріздес, олар кеңістікте толқын ... фото ... ... ... ... немесе талшықты оптикалық торлық жиын арқалы бөледі [14].Ойық(майысқан қайырытған,иілген) шағылдырғыш пайдаланған кезде, шығыста фокустайтын объект ... ... ... негізіндегі демультиплексорларда тармақтаушы (разветвитель) және оптикалық фильтр құралдарының мүмкіндіктерін пайдаланылады.
Сурет 1.1-де көрсетілгендей мультиплексор ... ... ... ұзындықтарын бір ақпаратты лекке біріктіретін құрал ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Ал демультиплексор кері операция ... Ол осы ... ... ... ... ... сәйкесінше каналдарға бағыттайды. Диэлектрлік ортада оптикалық толқындар өзара ауыспалы бола алатын қасиеттеріне байланысты, бұл құрылғыларды қосылуына қарай мультиплексор және демультиплексор ... ... ... АӨЖ -де ... ... ... ... жіберуге оптикалық сәулелену ақпарал каналының жақын толқын ұзындығының диапазонында орындалады: яғни 0,85 мкм; 1,3 мкм; 1,55 мкм, ... ... ... 0,5-0,7 мкм [15]. ... ... 0,5-1,8 мкм ұзындықты құрайтын диапазонда ақпарат жіберіле береді,бірақ тәжірбеге ... ... ... ... ... ... тар ... толқындардың ұзындығы 1300 және 1550 нм құайды. ... бұл ... ... ... көптеген мүмкіндіктер береді(200 дейгі канал). Қазіргі таңда спектралды мультиплексрлеу технологиясы көп жіберу жолағын қажет ететін, үлкен ұзындықтағы ... ... ... ... ... ... ... локальды және ішкі объектілік желілерде пайдаланған тиімді.
АӨЖ-де қолданылатын оптикалық талшықтар екі ... ... ... және ... ... ... ... сатыланған және сыну көрсеткіші градиетік профильді талшықтарға бөледі.
Бірмодалық оптикалық талшықтардың Dc өзекше ... ... ... ... ұзындығындай ( Dc = 6-10 мкм), яғни ол бір ғана ... ... ... ... ... ... аз ... және соған байланысты жоғары кеңжолдылығына(~1000ГГц∙км) қарай олады алысқа ақпарат жіберетін талшықты оптикалық жүйелер құрастыруға қолданады [16].
Көпмодалық ... ... ... ... 50 ден 200 ... мкм ... ... орай оптикалық талшықтарда үлкен мөлшерде М мода таралады ( бірнеше жүздеген немесе мыңдаған), олар мына қатынас арқылы анықталады [17,18]:
; (1.1)
; ... ... ... ... Dс - ... өзегінің диаметрі, λ-толқын ұзындығы, nc - талшықтың өзегінің сыну көрсеткіші, n0 - ... ... сыну ... ... бірмодалыға талшықтарға қарағанда жоғарғы дисперсиялық және өткізу жолақтары төмен (200-800 МГц∙км) болып келеді. Осыған байланысты көпмодалық талшықтарды негізінен талшықты-оптикалық АӨЖ-де ... ... ... ... ... ... ... үшін қолдану тиімді.
Бірмодалыға қарағанда көпмодалы оптикалық талшық мынадай ... ие [17]:
... ... ... - ... ... үшін ... сонымен қатар күшті шалаөткізгішті лазерлерді және жарық шығарушы диодтарды қолданады;
оптикалыққабылдағыш модуліде фотосезгіштік аумақтың диаметрі ... ... ... ... бар, ... ... ... және аз қаражатты керек етеді;
 көпмодалы талшықтарды ұлғайтқанда керек шет жақтардың сәйкес келу ... ... ... ... ... төмен;
ажырайтын жалғағыштарға да қойылатын талаптар ұлғайтқан кездегі себептердегідей, бірмодалы талшықтарға арналған оптикалық ажырайтын ... ... ... ... аталған көпмодалы оптикалық талшықтардың артықшылықтры есебінен оларды жылжымалы ... ... тән ... ... ... ... істейтін АӨЖ-де қолдану айрықша маңызды. Дегенмен, бірмодалы талшықтардың да ... ... ... және ... құрарда талшықтың типін таңдау кезінде ойлану керек.
Сөйтіп, талшықты- оптикалық АӨЖ-дің түрлері көпмодалық оптикалық талшықтардың негізінде жасалады.Көпмодалық ... ... ... ... 1.1 - де ... [16,19].
Кесте 1.1
Көпмодалық оптикалық талшықтардың сипаттамасы
Оптикалық талшықтың түрі
Оптикалық талшықтың сипаттамалық ... ... ... ... көпмдалық градиенттік профильді
1)Өзекшенің диаметрі,мкм
Қабықша диаметі,мкм
Сандық апертура
Өшу коэффициенті(λ=1,3 мкм үшін),дБ/км ... ... ... ... диаметрі,мкм
Қабықша диаметі,мкм
Сандық апертура
Өшу коэффициенті(λ=1,3 мкм үшін),дБ/км ,
Жұмыс кезіндегі толқын ұзындығы,мкм
100+-3
140+-4
0,2+-0,01
4,0
0,85-1,3
Сатылы сыну көршеткіші бар кварцтық көпмодалы
3)Өзекшенің диаметрі,мкм
Қабықша диаметі,мкм
Сандық апертура
Өшу коэффициенті(λ=1,3 мкм ... ... ... ... ... ... ... қолданыстағы түрлі талшықты-оптикалық АӨЖ-нің басым көпшілігі көпмодалы оптикалық талшықтар ... ... ... ... ... ... ... жіберілетін оптикалық сәулелену ағындарын бөлу және біріктіру үшін арнайы интегралды-оптикалық кұрылғыларды - өзара қайтымды мультиплексор-демультиплексорларды құру ... ... ... ... ... полюстер (каналдар) санымен, оптикалық талшық типімен ерекшеленетін демультиплексорлардың әр түрлері керек. Талшықты-оптикалық АӨЖ-де 1xN (N - ... ... ... ... ... матрицасы бар демультиплексор қолданылады.
1.2 Интегралды-оптикалық демультиплексордың түрі және олардың жалпы сипаттамасы
Интегралды - оптикалық демультиплексо қабілеттілігі ... ... ... ... ... келеді,оның 1 кірісі және N шығыс оптикалық полюстері бар. Толқын ұзындығына байланысты бұл құралдар оптикалық ... ... ... ... ... ... [20].
Сурет 1.2. Пассивті оптикалық көпканалды ретіндегі интегралды-оптикалық демультиплексордың көрінісі.
Демультиплексорлардың оптикалық қасиеттері жіберу матрицасымен толықтай сипатталатын көпполюстік разветвительдер сияқты. ... ... K1j ... k1j ... ... ... жіберу коэффициенттері жатады. Ол мына формуламен анықталады [21] :
(1.3)
Мұндағы ,P1-шығыс полюсындағы оптикалық сәуле қуаты; P1j- түіндегі шығыс полюсындағы оптикалық сәуле ... ... ... үшін ... ... мағынасы негізінде оптикалық енгізілетін шығыны А[дБ] мына төмендегі формуламен ... ... ... шығыс полюстерінің саны .
Демультиплексорды жобалағанда негізгі міндет болып жіңішке жолақты толқын ұзындықтарына аз шығынмен қол жеткізу,ол жақын орналасқан ... ... тағы бір ... ... сөну I болып табылады.Қазіргі кезде байланыс желілерінде ол ... ... ... ... ... ... диапазонының шегі (яғни каналдардың жақын орналасуы),толқын ұзындығы анықталған каналдың орталық күші пиктік толқын ұзындығына ... ... ... ... ... коэффициенті келесі формуламен анықталады:
(1.5)
Қолданылатын оптикалық талшықта демультиплексорға байланысты олар көпмодалы немесе ... ... ... ... 50 мкм және ... қабығының диаметрі 125мкм-ді көпмодалы оптикалық талшықты аздаған каналды демультиплексор қолданылады.Мұндай талшықты пайдалану ... ету ... қосу ... ... ... 30 ... төмен болмауымен байланысты.Ресейлік және басқа да шет елдік өндірушілер 1,3/1,55 мкм толқын ұзындығымен жұмыс істейтін екі каналды демультиплексорларда көпмодалы ... ... ... [22]. ... ... ... ... 5 пен 10 мкм аралығына және сандық апертура NA = 0,12 болатын бірмодалы талышқтар көмегімен құрастырыларды. ... яғни ... ... ... ... ... толқын ұзындығының тар диапазонына (мысалға 1310 +-15 нм, 1550+-15 нм) шығарылып жеткізіліп ... ... ... қилы ... талшықты-оптикалық АӨЖ құрамындағы жұмысқа арналған интегралды-оптикалық демультиплексорлар үшін олардың ... және ... ... ... әсер ... (СӘФ) беріктілік болып табылады. Мұндағы өнім тобының орындалу ... ... ... ... ... және температуралық әсерлерге келесі беріктілік талаптарын орнатады [23,24]: ... g ... ... ... үдеу әсерімен көп қайталанатын механикалық соққы;
1- - - 5000 Гц ... ... 40 g ... ... ... ... діріл;
 600С пен +850С диапазонындағы жұмыс температурасы;
СӘФ-қа беріктілік бойынша көрсетілген талаптармен демультиплексорларды құру АӨЖ жүйелеріндегі талшықты-оптикалық компоненттерінің заманауи технологиясының негізгі ... ... ...
1.3 Демультиплексорлардың толқын өткізгішті құрылымын қалыптастыру технологиясы
Демультиплексорлардың оптикалық және эксплуатациялық сипаттамалары толқынөткізгішті (жарықөткізгішті) құрылымның ... ... мен ... тәуелді.
Интегралды-оптикалық демультиплексорларды құру облысындағы техникалық анализ шешімдері толқынөткізгішті құрылымның қалыптасу тәсілімен ерешеленетін негізгі үш типті жіктеп алуға мүмкіндік береді:
оптикалық ... ... бөлу ... ... ... тор ... ... дифракциялық тор негізіндегі интегралды-оптикалық демультиплексорлар;
1.3.1 Оптикалық сигналдарды (каналдар) жүйелі бөлу негізіндегі демультиплексорлар
Бұл типтeгi дeмyльтиплeкcopлap бip тoлқын ... ... ... ... ... ... ... қaбықшaлapды (жaбынды) пaйдaланy apқылы жүзeгe acыpылaды.
Мысaл peтiнде Фaбpи-Пepo жәнe Мaxa-Цaндep интepфepoмeтpлepiн, coндaй-aқ oптикaлық cүзгiлep мeн жұқa ... ... ... ... жүйeлepдi дe қapacтыpyғa бoлaды. Фaбpи-Пepo интepфepoмeтpi eкi жұқa плacтинаның бeтінен көп pеттік шaғылғaн жapықтық cәyлеге нeгiздeлген интepференциялық құpылғы бoлып ... Oның ... ... ... сурeт 1.3 көрсeтiлгeн. Әp тoлқын ұзындығынa apнaлғaн интepфepeнциялық мaксимум ... ... ... ... істеу принципі
Интeрфeрометр eкi жaқын opналaсқан күмicтелген бeттiк көп peтті шaғылyды қoлдaнады. Жарықтың бір бөлігі өтеді, ал бір бөлігі ... ... ... ... ... ... көп сәулелердің нәтижесінде құрай отырып жарық екінші бетіне жеткенде ... ... ... көп саны ... ... ... интерферометрді құрайды. Фабри-Перо интерферометрі негізінде керемет оптикалық сүзгіні құрауға ... ... ... ... түйінге келген қосымша шығынсыз жүйеге интеграциялануы мүмкін . Сүзгіні жөндеу екі айнаның ... ... ... ... ... ... ... [25].
Мах-Цендер интерферометрін бір тармақтаушының екі шығыс портын екінші тармақтауышның кіріс ... қосу жолы ... ... ... ... тармақтаушы әр ағын түрлі фазаға ие болатын (тармақтаушы толқын ұзындығы екінші ... бір ... ... өзгесімен интерференция құбылысы болғанынша өзгеріске ие болады) оптикалық сигналды екі еңдей ағынға бөліп тастайды. Мұндай Маха-Центер интерферометрлерінің каскадтар тізбектері бағытталған ... ... ... ... ... аз ғана ... құрылуы ықтимал оптикалық сүзгі ретінде қызмет атқарады. ... ... ... ... ... ... 1.4-те ... 1.4. Маха-Цандер интерферометрінің құрылымының схемалық бейнесі
Жұмыста [26] ... ... ... ... ... ... бар ... жобалауына тағы бір мүмкіндік береді.
Арналардың жүйелі бөлінісі ... ... мен ... әдетте әр құрамды сигналдан бір арнаны бөліп алатын (немесе біреуін қосады) бір сатылы жұқа қабыршақты сүзгілерді пайдаланады [27]. ... ... ... жүйеге түспес үшін сүзгілер оптикалық оське қатысты төмен көлбеуде орналасады. Сүзгілердің мұндай ... ... ... ... ... ... өзгертеді, осылайша сүзгілерді жобалауда ескеруіміз шарт болатын өткізу жолағын да өзгертеді. Сигнал спектрін өңдеу үшін әр ... ... ... ... ... ... ерекше маңыздылығын беретін келесі сүзгіге келіп түсетін көп сатылы сүзгілер жүйеін қолданады ... 1.5). ... ... ... көп ... ... ие, сондықтан өткізу сипаттамаларымен қатаң түрде басқаруға болады. Әрине өз кезегінде бұл тар жолақты толқын ... ... ... бір ... ... ... ... (өткізуге) мүмкіндік береді.
Сурет 1.5. Арналарды жүйелі түрде белгілеу кезінде спектралды тығыздауға арналған жұқа ... ... көп ... ... сүзгілер әдетте өте аз. Оларды оптикалық жалғағыштарда, адаптерлде және тіпті оптикалық талшықтарда да ... ... ... ... ... нм ... ... жасайтын сүзгінің кейбір типтік сипаттама мәндері төменде келтірілген [28]:
келген шығын: 35 дБ;
қайтарма (өздік) шығындар: 40 дБ;
жұмыс температурасы: -200С ... ... ... негізіндегі демультиплексорлардың құндылығы немесе жалпақ тілде айтқанда ... оның ... ... ... ... мен түрлі типтегі оптикалық талшықтармен қосылу мүмкіндігі болып табылады. Сонымен қатар мұндай жүйелерде спектралды ... ... ... ... де бар. ... қатарына жеке үлкен оптикалық элементтер санының бір оптикалық жүйеге біріктіру қажеттілігіне негізделген дәлдеу күрделігі енеді. Басқа кемшілігі - ... ... ... ... ... ағындарын тарату кезінде түрлі оптикалық тығыздықты көптеген орта тарауларының шектерінен шағылуына негізделген өздік шығын мәндері. Мысалға, екі толқын ... ... ... ... ... 4 дБ құрайды, ал қуатты теңдей бөлудің ... өзі 3 дБ ... 1 дБ ... ... өзіне келетін шығындарға сай келеді. Дегенмен, кіріс оптикалық полюстен шығыс оптикалық полюске өткізер жолда ... ... мәні бар ... алып келетін 10 шағылдырушы беттен тұруы ықтимал [28]. Бұдан бөлек көп қабатты оптикалық сүзгі негізіндегі демультиплексорлар, ... ... ие ... ... ... әсер ... беріктілік таныта алмайды. Жұқа қабыршақ негізіне қарай отырып кірісінде сәулелену тұрақты құлау бұрышында призма көмегімен болса, шығысында ... ... ... ... ... ... толқынөткізгішті дифракциялық тор арқылы оптикалық сигналдарды парлелльді ерекшелеу жолымен ... ... ... ... ... үзік сызық енін түрлендіру арқылы спектралды бөлінетін ... ... әсер ... ... ... де әсер етсе ... ... сипаттамалары мен СӘФ тұрақтылығына келер болсақ олар практикалық тұрғыда ... ... ... жұқа ... ... ұқсас, яғни сүзгілер параметрлеріне үйлеседі. Көрсетілген мәліметтерге сүйенер болсақ оптикалық сигналдарды ... ... ... алу ... ... ... ... бар АӨЖ құру кең пайдаланылмайтынын байқаймыз.
1.4. Қорытпалы талшықты-оптикалық демультиплесорлар
Қорытпалы талшықты-оптикалық демультиплексорлар қоспалы талшықты-оптикалық тармақтаушылар негізінде дайындалып құралады және ... ... ... ие ... ... бөлу ... ... арналады. Ағындарды қосу үшін [29] әдебиетте келтірілгендей қорытпалы талшықты-оптикалық тармақтаушылар пайдаланады, ал ағындарды бөлу үшін сол тармақтаушылар шығысында оранатылған ... ... ... ... ... демультиплексорлар ең көп өзара байланыстың орнына талшықты электродоғал ... ... ... ... қатар талшықтар кейде байланы облысы деп аталатын монолитті оптикалық ... ... ... құра ... ... ... ерітіліп, созылып шығарылады [30,31]. Демультиплексорда екі талшық биконикалық бұрмаланумен тығыз бір-бірімен ... ... ... ... ... ... резонанстық құбылысы пайда болады. Нәтижесінде шығыс порттардың ... ... ... ... ... болғанда байланыс облыстарынан өтіп, талшықтың басқа ұштарындағы өзекшеден шығуы мүмкін. Бұл жағдайда бірінші талшықтан екінші талшыққа берілген қуаттың ... ... ... юіьерілетін толқын ұзындығына тәуелді болуы ықтимал. Осылайша белгілі бір анықталған байланыс облысын дайындай отырып толқын ұзындықтарының бірігуіне ... ... қол ... ... ... ... ... және шығыс полюстерді құратын оптикалық талшықтар монолитті конструкцияға қорытылатын немесе ерітіліп қосылатын ... ... көп ... Мұндай демультиплексорларды өңдеу технологиясы келесідей:
-алдымен талшықтарды дәнекерлеуге дайындық жүргізіледі: сыртқы қорғаныс акрильді беттің қысқа аумағында оптикалық талшықты механикалық ... алып ... жіті ... және ось ... ... ... ... сынды істерді атқаруа болатын олардың арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз ету ... ... ... ... ... дайындалған оптикалық талшықтар құрылғыда фиксацияланады;
-соңынан үлкен өзара байланыстың (мысалға шиыршық нүктесіне) орнына талшықтардың ... ... ... [31, 33]; ... ... ... ... сосын біртекті массаға созылады және монолитті оптикалық ортамен ... ... ... ... ... ... тұрғыда) созылады.
Талшықтарды дәнекерлеу кезінде сәйкес келетін толқын ұзындықтарының екеуінің біріне сәулелену жүргізіледі, ал шығыс полюстерінде қуатты өлшеу ... ... ... талшықтарды дәнекерлеу мен қыздыру процесінде дәнекерлеу орнында конустық аумақтарды симметриялы түрде құру ... ... ... созу жүргізіледі. Конустық аумақтар (байланыс облыстары) параметрлерін талшықтың шығыс полюстері арасындағы толқын ұзындықтары бойынша оптикалық қуаттың ... ... ... ... ... қыздырылған зонасын созу толқын ұзындығы бойынша қуаттың қажет таралу деңгейіне жетпейінше жалғастырылады, кейіннен дәнекерлеу процесі тоқтатылады.
Демультиплексордың оптикалық ... ... орны ... ... қапталады. Кварцтық түтікке немесе кварцтық төсемеге бекітеді және эпоксидті компаундпен герметизацияланады [34]. Дәнекерлеу орнын орналастыру процесі аяқталуымен 0,25 мм диаметрлі ... ... бар ... ... ... талшық полюстерімен ұзындығы 35-40мм және диаметрі 2,5-4 мм дәнекерленген модуль құрылады.
Оптикалық талшықтардың схематехникалық ... ... 1.6-да ... 1.6. ... ... талшықты қорытпалы демультиплексордың дайындау әдісі: 1 - оптикалық ... 2 - ... 3 - ... ... 4 - ... дәнекерлеу зонасы, 5 - балқытылған биконустық ауысу аймағы;
Осындай әдіспен заманауи байланыс жүйесіне ұсынуға келмейтін, талаптардың орындалуы үшін аз ... ... ... -20 дБ кем емес ... сөну ... ... ...
Талшықтарды қорыту процесінде қалыптасатын биконустық ауысу секциясы талшықтардың ... ... ... ... ... ... ... апертурамен жұмыс жасайды. Осы себеппен қоспалы аймақ кварцтық жарықты шағылдырушы қабықшаға қарағанда төмен сыну көрсеткішімен ортаны ... ... ... ... ... бар ... сыну көрсеткішті (n=1,4) плолимерлі материалдармен құю (бояу) келетін шығынның мөлшерін арттырады, сондай-ақ оптикалық қуаттың қайта бөлуіне әсерін ... ... [35, 36]. ... ... ... ... балқытылған аумақты ауамен толтыру шартында ғана аздаған артық шығындармен дайындалуы мүмкін. Мұндай физикалық құрылым қатты ... ... ... ... ... құрылым түрінде орындалған араластырғыш зона конструкциясына қарағанда қоршаған ортаның әсеріне қарағанда өте сезімтал ... ... ... (АҚШ) фирмасының ақпарттарына сүйенсек [37] қорытпалы тармақтаушылар негізіндегі демультиплекорлар конструкциясы 7,9g діріл үдеуімен 10-2000 Гц ... ... ... мен ... ... ... қозғалмалы объектілердің ақпараттық-өлшеуіш жүйесінің аппаратураға эксплуатациялық талаптарды қамтамасыз ету үшін кем болатын 6g үдеуімен 7,9 g механикалық соққы ... ... ... жол ... ... ... демультиплексорларды дайындауда эксплуатация шарттарына сай сенімділік мәселесі (оптикалық сипаттамасы мен ұзақ уақыттық мықтылығын ... ... ... туындайды. Бұл типтегі демультиплексорлардың елеулі сыртқы механикалық және температуралық әерлерге ұщырайтын қозғалмалы ... АӨЖ ... ... шектейді.
1.5 Спектралды тығыздықты ақпараттық-өлшеуіш өнеркәсіптік үлгілердің сипаттамалары
Демультиплексорлардың конструкциясын көбіне олардың ... мен ... ... ... ... ... ... әртүрлілік оларды екі тұрге жіктейді: ережеге сай белгіленген монтаждық құрылғылар немесе аппаратураның ішінде орнату үшін аз габаритті ... және ... ... тура ... шартталатын эксплуатацияны қамтамасыз ететін корпустық орындалу.
Аз габаритті (корпуссыз) ... ... ... оптикалық талшықтың кескіні демультиплексорлардың шығысы ретінде қолданылады. Корпустық орындалу кезінде оптикалық полюстер оптикалық кабельдің ... ... ... ... ... блоктық оптикалық қосқыштардың бөлшегі ретінде рәсімделеді. Дей тұрғанмен айтылғандардың соңғылары түрлі типтегі оптикалық қосқыштардың кабельдік бөлшектерімен аяқталуы мүмкін. Оптикалық және ... ... ... демультиплексорлардың кейбір өндірістік үлгілерінің корпустар өлшемі кесте 1.2-де келтірілген.
Кесте1.2
Өндірістік үлгідеі демультиплексорлардың корпустарының өлшемі [22]
Сипаттамалар атаулары
Дайындаушы-форма
1)Кварц
2)Арнайы құру ... ... ... ... ... ... ... беруші - әскери бөлім 34416) тақырыптары бойынша техникалық талаптармен анықталды:
400 м/с2 (40g) амплитудалық үдеумен 10-2000Гц жиілік диапазонында синусоидалы діріл ... ету ... 1-5 мс және ... ... ... (150g) ... көп ... механикалық соққы әсері.
Сынамалы жиілік диапазоны 10-2000Гц үш октавалы диапазон бөлімшесіне бөлінді. Үш ... ... ... ... ... ... қатарды құрады: 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 312,5; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 Гц. ... әсер ету ... әр үш ... ... ... ... әр әсердің бағыты үшін 7,5 мин. құрады. Сынақты белгіленген жиілік диапазонының жоғаыры жиіліктернінен ... ... ... жиіліктеріндегі жиілікті (2000Гц) 7,5 минут шамасында ұстады. Әр диапазонасты шегінде 1 минут уақыттай жоғары жиілітерден төменгі жиіліктерге ... ... ... Үш ... ... асты ... жиіліктерінде (төменгі жиілікке алдыңғысы - жоғарғысына келесі) үлгілерді діріл әсерінде 6,5 минут ұстап тұрды. Соққылардың ... ... ... 40-120 құрады. Соққының жаллпы саны: 4000 (әр ... ... үшін 2000). ... және ... ... ... мезетінде оптикалық полюстердің арғы бір жұбы арасындағы жіберу (тарату) коэффициенті өлшенді. ... ... ... ... екі топқа бөлуге болады: синусоидалы діріл және механикалық соққылар әсері. Дірілге төзімділік сынақтары 103-2 ... ... ... ... ... және одан ... ... визуалды тексеру өткізілді және 4.3.2-те айтылған әдіске сай оптикалық ... ... ... ... бейімделуімен діріл орнатқыш платформаға бекітілді. Сынақ режимінің параметрлері: 10-2000Гц, шектік соққылы үдеу 220м/с2 (20g). Соққылы үдеу әсерінің ұзақтығы (мс) ... ... ... ... ...
Сынақтар синусоидалы діріл әсерінде өндірістің оптикалық осьіне ... екі ... ... ... ... ... кезектесе жүргізілді.
Дірілге тұрақтылық сынағы 102-1әдісі бойынша жүргізілді. Сынаққа ... және одан ... ... визуалды тексеру өткізілді және 4.3.2-те айтылған әдіске сай оптикалық параметрлер өлшенді. ... ... ... ... ... ... ... барлық параметрлерін бірдей басқара алмағандықтан дірілге тұрақтылыққа сынау процесінде, синусоидалы діріл әсерімен, оның маңызды сипаттамасы ретінде демультплексорға келетін шығындар есептелді. Егер ... ... ... ... сынау үшін) және синусоидалы әсерден кейін басқарылатын оптикалық параметрлері соңғы мәнге сәйкес келсе (сынаққа дейін) демультиплексорлар ... деп ... ... ... ... соққыға беріктілік сынағы 104-1 әдісімен жүргізілді. Сынақ режимінің параметрлері: шектік соққылы үдеу 1500 м/с2 (150g), ... үдеу ... ... (мс) ... құралының параметрлеріне сәйкес орнатылды. Соққылардың ретті жиілігі минутына 40-120 соққыны құрады. Жалпы соққы саны - 4000. ... үлгі ... ... ... стендке бекітілді.
Сынақтар механикалық соққы әсерінде өндірістің оптикалық осьіне ... екі ... ... ... ... ... кезектесе жүргізілді.
Сынаққа дейін және одан кейін өнімнің визуалды тексеру өткізілді және 4.3.2-те айтылған әдіске сай оптикалық ... ... ... ... 105-1 ... жүргізілді. Сынаққа дейін және одан кейін өнімнің визуалды ... ... және ... ... ... сай оптикалық параметрлер өлшенді. Сынақ режимінің параметрлері соққыға беріктілік параметрлеріне ұқсас. Демультиплексордың барлық параметрлерін бірдей басқара ... ... ... ... ... ... діріл әсерімен, оның маңызды сипаттамасы ретінде демультплексорға келетін шығындар есептелді. Егер өнімге механикалық соққылармен әсер ету уақытында басқарылатын ... ТЗ және ... ... бағдарламасының талаптарыга сай келсе өнімдер төзімді деп саналады.
Егер сынаққа дейін (дірілге тұрақтылыққа сынау үшін) және синусоидалы әсерден кейін ... ... ... соңғы мәнге сәйкес келсе (сынаққа дейін) демультиплексорлар төзімді деп саналады. Тұрақтылыққа сынауға дейін, сынау уақытында және одан кейін сыртқы механикалық ... әр үлгі үшін ... ... оптикалық сипаттамаларының мәні кесте 2.2-де келтірілген.
Кесте 2.2.
Механикалық әсерлерге демультилпесорлардың тұрақтылыққа сынау нәтижелері
Үлгі нөмірі
Сынаққа қатысты өлшеу сәті
0,1 ... ... ... ... ені, мкм
Келетін
шығындар
Қиылысу кедергілері, дБ
Демультиплексорларды дірілге төзімділікке сынау ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Спектралды тығыздайтын оптикалық мультиплексордың құрылысын есептеу туралы42 бет
Cпектрдің жақын ИҚ аймағындағы сатурынның бұлытты жамылғысының сенімді спектрлік бақылау мәлметтерін алу38 бет
«Сандық талшықты оптикалық беру жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар17 бет
Атомдық-эмиссиялық спектрлік анализ(АЭСА)16 бет
Байланыстың оптикалық жүйесінің өзгешеліктері12 бет
Байыту фабрикалар мен мыс қорыту зауыттарында спектрлік әдіспен өнімдердегі ренийді анықтау әдістемесін өңдеу51 бет
Беруші және қабылдаушы оптикалық модульдер10 бет
Биожүйелердегі жарықтың поляризациясы. Оптикалық белсенді заттарды зерттеу5 бет
Жарықшығаратын құрылымдардың электролюминесценциясының спектрлік сипаттамалары41 бет
Жарықшығаратын құрылымдардың электролюминисценциясының спектрлік сипаттамалары26 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь