Қоршаған ортаның радиоактивті ластануы көздері

КІРІСПЕ 8
1. ӘДЕБИ ШОЛУ 9
1.1 Радиоактивті ластану көздері және сипаттамасы 9
1.2
1.3 Табиғи және жасанды радиоактивтілік көздері
Радиоактивті иондаушы сәуле көздері және олардың сипаттамалары 12

14
1.4 Қоршаған ортаның радиоактивті ластануы 16
1.5 Аумақтың радиоактивті ластануі 19
1.6 Атмосфераның радиоактивті заттарменластануы 20
1.7 Қазақстандағы радиоактивті ластану проблемасы 21
2
2.1
2.2
3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
Құбыр су құрамынан уран изотоптарын анықтау
Радиоактивті қашықтан анықтау және бақылау әдістері
НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ 25
25
29
30
3.1 Радиоактивті қалдықтарды өңдеу 30
3.2 Теңіздергі және мұхиттардағы радиоактивті қалдықтарды пайдалану 30
3.3. Сұйық радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеу әдістері. 31
3.4. Радиоактивті қалдықтарды сақтау және залалсыздандыру 36
3.5. Адамға сәуле алудың қауіпі 38
3.6.
3.7 Радияцияның ағзаға тусу жолдары мен әсері
Радиацияның пайдалы және зиянды жақтары 39
42
3.8 Қоршаған орта үшін қауіпті радиоактивті заттар 44
3.9 Жергілікті қоршаған ортаны қорғау мәселелері 47
ҚОРЫТЫНДЫ 50
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 51
Қазіргі кезеңнің өзекті мәселелерінің бірі – радиоактивті ластану болып отыр.Айналадағы ортаны радиоактивті қалдықтарымен ластау – адамға да, табиғатқа да жасалған зиянкестік. Сондықтан атомдық реакторлар мен атомдық электр станцияларын салуда, уран өндіруде, олардан шығатын радиактивті қалдықтардан сақтануды ескеріп жеті рет өлшеп, бір рет кескен жөн. Атом энергиясын қауіпсіз өндіру адамзатқа қойылып отырған үлкен сын, онсыз өркениеттің өрге басуы мүмкін емес. Алайда радиактивті қалдықтарды залалсыздандыру немесе қауіп келтірместей етіп сақтау адамзат алдындағы ең күрделі мәселелердің біріне айналып отыр. Кері жағдайда табиғатта үздіксіз жүріп жататын зат алмасулары салдарынан, радиактивті бөлшектер жербетіндегі тіршілік атаулыны бірте – бірте жоятын болады. Міне, сондықтан қоршаған табиғи ортаның тазалығын сақтауда әр адамға зор жауапкершілік жүктеледі.
Жұмыстыңмақсаты:Қоршаған ортаның радиоактивті ластануы көздері.
Жұмыстың міндеттері: Радиация көздері, табиғи радиоактивтілік. Жердің радиоактивті зақымдалуы. Радиоактивті иондаушы сәуле көздері және олардың сипаттамалары атмосфераның радиоактивті заттармен ластануы, радиоактивті қалдықтарды өңдеу.
1. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных. – Москва: Высшая школа.1998ж.
2. Козлов В.Ф. Справочник по радиоационной безопасности. – Москва: Атомиздат, 1991ж
3. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение.Москва: Энергоиздат, 1999ж.
4. Сельскохозяйственная радиобиология. Алексахин Н.М., Васильева А.В.,
Дикарев В.Г. Москва: Экология, 1992ж
5. Темірбеков Ж. «Радиацияның адам ағзасына әсері» «Ақиқа- 2002№12.
6. Гриходько Н. «Безопасность жизнедеятельности» Алматы 1999ж.
7. Сагимбаев Г.К. «Экология и экономика» «Радиационная обстановка в Казакстане» Алматы 1997 ж «Қаржы – қаражат».
8. Радиоактивное загрязнение «Экология и устойчивое развитие» Алматы 2002 ж. LEM.
9. Фарзане Н.Г. Технологические измерения и приборы:Вузға арналған кітаптар/ Л.В. Илясов, А.Ю.Азим-заде.-М.: Жоғарғы мектеп,1989.-456 б.
10. Гольцман В.А. Приборы контроля и автоматики тепловых процессов -М.: Жоғарғы мектеп, 1980-240б.
11. «Атом энергиясын қолдану туралы» ҚР заңы 14 сәуір 1997ж.
12. «Радиациялық қауіпсіздік туралы» ҚР заңы .23 сәуір 1998ж
13. Нормы радиационной безопасности (НРБ- 96). Гигиенические пнормативы. Алматы, 1997ж. 18. «Алматы ақшамы» «Ақша қымбат, денсаулық арзан болғаны ма?» 2003 ж.
19-сәуір.
19. AV Андрианов Теңіз биологиялық зерттеу стратегиясы мен әдістемесі. Ж. MarineBiology, 2004, T.30, №2, s.91-95.
20. 2. Сивинцев Ю.В., Вакуловский С.М., Васильев А.П., Высоцкий В.Л., Губин А.Т., Данилян В.А, Кобзев В.И., Крышев И.И., Лавковский С.А., Мазокин В.А., Никитин А.И., Петров О.И., Пологих Б.Г., Скорик Ю.И. Техногенные радионуклиды в морях, омывающих Россию. Радиоэкологические последствия удаления радиоактивных отходов в арктические и дальневосточные моря («Белая книга - 2000»). М. Изд. AT, 2005, 720 с.
21. RU 2065613 C1, 20.08.1996.
22. Вакуловский С.М. (ред.). Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов. М: Гидрометеоиздат, 1986, 34 с.
23. Pierrot-Bults AC, Nair VR Distribution patterns in Chaetognatha. In book: The biology of Chaetognaths. Edited by Q.Bone, H.Kapp, ACPierrot-Bults. OxfordSci. Publ., 1991, p.86-116.
24. Касаткина А.П. Щетинкочелюстные морей СССР и сопредельных вод. Л., Наука, 1982, 135 с.
25. Касаткина А.П. Новые неритические виды щетинкочелюстных из залива Посьета Японского моря. Исследование фауны морей. Фауна и флора зал. Посьета Японского мор. (Гидрологические работы с помощью водолазного метода). Л., Наука, 1971, т.8, №16, с.265-294.
26. Kapp H. Chaetognatha: morphology and anatomy. In book: The biology of Chaetognaths. Edited by Q.Bone, H.Kapp, ACPierro -Bults. Oxford Sci. Publ, 1991, p.1-44.
27. Tokioka Т., Bieri R. The colour pattern of Spadella angulata Tokioka. Publ. Seto Marin. Biol. Lab., 1966, v.14, N 1, p.119-123.
28. Bieri R. A pale blue Chaetognath from Tanabe Bay. Publ. Seto Marin. Biol. Lab. 1966, v.14, N4, p.21-22.
29. Slabber M. Natuurkundige Verlustigingen behelzende microscopise Waarneemingen van in-en uitlandse Water-en Land-dieren. Haarlem., 1769, St.6, Pl.6, S.47.
30. Касаткина А.П., Шумилин Е.Н., Горячев Н.А. Тяжелые металлы в планктоне Амурского залива Японского моря. Журн. Биология моря, 1991, №4, с.103-105.
31. Сивинцев Ю.В., Высоцкий В.Л., Данилян В.А. Радиоэкологические последствия радиационной аварии на атомной подводной лодке в бухте Чажма. Атомная энергия. 1994, т.76, вып.2, с.158-160.
32. Goryachev VA, Sergeev AF, Gladkih RV, Soyfer VN, Svininikov AI, Kovalevskaya AM, Dudarev OV, Astahov AS The distribution peculiarity of radioactive pollution in bottom sediments of Chazma bay and adjacent area of Japan sea. The radiating situation forecast. CREAMS-2000. Proceedings of the International Symposium on Oceanography of the East Asian Marginal Seas. Vladivostok, 2000, p.27-28.
33. Сергеев А.Ф., Горячев В.А., Сойфер В.Н., Гладких Р.В., Рубцов Н.П., Слинько Е.Н., Иванов В.А., Пономарев О.В. Исследование распространения радионуклидов и тяжелых металлов в бухте Чажма и прилегающей акватории залива Стрелок (Японское море). Тез. докл. V Дальневосточная конференция по заповедному делу, 12-15 октября 2001 г. Владивосток: Дальнаука, 2001, с.252-253.
34. Тарасов В.Г. Морские экосистемы в условиях мелководной газогидротермальной активности. Владивосток. Дальнаука, 1999, 293 с.
35. Касаткина А.П., Карпенко А.А. Действие ультразвука на морских стрелок. Докл. РАН, 2001, т.372, №3, с.712-714.
36. Голиков А.Н., Скарлато О.А. Гидробиологические исследования в зал. Посьета с водолазной техникой. Фауна морей северо-западной части Тихого океана. Исследование фауны морей. Л., 1965, т.3, №9, с.5-19.
37. Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Вводные и общие вопросы планктонологии. Т.1. Л., Наука, 1969, 658 с.
38. Makoto OA A bottomnet to collect zooplankton living close to the seafloor. J. Ocean. Soc. Jap., 1969, v.25, N 6, p.291-294.
39. Касаткина А.П., Сергеев А.Ф. Новые виды морских стрелок (Chaetognatha) из бухты Чажма залива Петра Великого (Японское море). Журн. Биология моря, 2004, т.30, №6, с.440-446.
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Солтанәлі ... ... ... ЛАСТАНУЫ КӨЗДЕРІ
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
5В072000 - мамандығы
Алматы 2015
Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... университеті
Химия және химиялық технология факультеті

___________2015ж.
Химиялық физика және
материалтану кафедрасының
меңгерушісі х.ғ.к., _____Төлепов М.І
ДИПЛОМДЫҚ ... ... - ... ... ... жетекші т.ғ.к., ... А. ... ... ... ... ... көлемі 52 беттен құралған, кіріспе, 4 негізгі бөлімнен, 1 кестеден, 16 суреттен, қорытынды және 39 қолданылған әдебиеттер тізімінен ... ... ... ... ... РАДИАЦИЯ, АТМОСФЕРА.
Жұмыстың мақсаты: Қоршаған ортаның радиоактивті ластану көздері.
Жұмыстың міндеттері: Радиация көздері. Табиғи радиоактивтілік. Жердің радиоактивті зақымдалуы. ... ... ... ... және ... ... атмосфераның радиоактивті заттармен ластануы, Радиоактивті қалдықтарды өңдеу.
РЕФЕРАТ
Дипломная работа ... из 52 ... ... 4 ... частей, 1 таблиц, 16 рисунков и 39 окончательного списка ссылок.
Ключевые слова: ... ЛУЧ, ... ... ... работы: Исследования радиоактивных источниковзагрязнения окружающейсреды.
Задачи работы: источник радиации, природный радиоавтив, радиоавтивный повреждения ... ... ... ... ... ... ... вещами, переработка радиоавтивных остатиков.
ABSTRACT
Finishing work consists of 52 pages, introduction, 4 main parts, 1 tables, 16 figures, and the final 39 list of ... words: ION BEAM, PLANETS, ... ... Research ... sources of pollution.
Objectives of the work: a radiation source, natural radioavtiv, radioavtivny damage land resources radioavtivnyhioniziruyuschii rays, atmospheric ... ... things, ... ... СӨЗДЕР ТІЗІМІ
ӨК
Өнеркәсіптік көздері
ТК
Табиғи көзі
ИС
Иондық сәулелену
АМ
Z
атомдық массасы
атом саны
ТР
Техногенді радиоактивтілік
ОБЗ
Озон қабатын бұзатын заттар
АЛИ
Атмосфераны ластау ... ... ... ... және ... ... және жасанды радиоактивтілік көздері
Радиоактивті иондаушы сәуле көздері және олардың сипаттамалары
12
14
1.4
Қоршаған ... ... ... ... ... ... радиоактивті заттарменластануы ... ... ... проблемасы
21
2
2.1
2.2
3
ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
Құбыр су құрамынан уран изотоптарын анықтау
Радиоактивті қашықтан ... және ... ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
25
25
29
30
3.1
Радиоактивті қалдықтарды өңдеу
30
3.2
Теңіздергі және мұхиттардағы радиоактивті қалдықтарды пайдалану
30
3.3.
Сұйық радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеу әдістері.
31
3.4.
Радиоактивті қалдықтарды сақтау және залалсыздандыру
36
3.5.
Адамға ... ... ... ... тусу жолдары мен әсері
Радиацияның пайдалы және зиянды жақтары
39
42
3.8
Қоршаған орта үшін қауіпті радиоактивті заттар
44
3.9
Жергілікті қоршаған ортаны қорғау мәселелері ... ... ... ... ... ... бірі - радиоактивті ластану болып отыр. Айналадағы ортаны радиоактивті қалдықтарымен ластау - ... да, ... да ... ... ... ... ... мен атомдық электр станцияларын салуда, уран өндіруде, олардан шығатын радиактивті қалдықтардан сақтануды ескеріп жеті рет ... бір рет ... жөн. Атом ... ... ... ... қойылып отырған үлкен сын, онсыз өркениеттің өрге басуы ... ... ... радиактивті қалдықтарды залалсыздандыру немесе қауіп келтірместей етіп ... ... ... ең күрделі мәселелердің біріне айналып отыр. Кері жағдайда табиғатта үздіксіз жүріп жататын зат алмасулары ... ... ... ... ... ... бірте - бірте жоятын болады. Міне, сондықтан ... ... ... ... ... әр ... зор ... жүктеледі.
Жұмыстың мақсаты: Қоршаған ортаның радиоактивті ластануы көздері.
Жұмыстың міндеттері: Радиация көздері, табиғи радиоактивтілік. ... ... ... Радиоактивті иондаушы сәуле көздері және олардың сипаттамалары атмосфераның радиоактивті заттармен ластануы, ... ... ... ... ШОЛУ ... ... ... және сипаттамасы
Радиоактивтілік және оған жалғасатын иондық сәулелену Жер бетінде ... ... ... ... өмір сүрді. атауы физикалық табиғаты бойынша әртүрлі ... ... ... ... "radio" -- сәуле шығару, "activus" -- әрекетті деген сөздерінен алынған, ... атом ... ... ... ... бөлшектер немесе гамма-кванттар шығару арқылы өздігінен түрлену ... ашу ... ... Анри ... ... байланысты, ол 1896 жылы қара қағазбен жабылған фотопластинканы ... уран ... ... ... ... және 1895 жылы ... рентген сәулелеріне ұқсастыру бойынша бұл құбылыс радиоактивтілік атауына ие болды, яғни ... ... ... ... көптеген физиктер мен химиктердің назарын аударды. Осы құбылысты зерттеуге Мария және Пьер Кюри ... зор үлес ... 1898 жылы олар ... ... ... ... химиялық элементке табылғандығын анықтады. Олардың кейбірі - радийді таза күйінде ажыратты. Бір грамм радийдің сәулеленуін миллион есе асып ... ... ... ... ... ... атауына ие болды. Аз уақыттан кейін радиоактивті сәулеленудің біртекті емес және ... және кіру ... ... үш ... бар екендігі анықталды. Сәулеленудің үш түрі грек әрпінің алғашқы әріптерімен аталды: альфа, бета және гамма. Кейіннен альфа - ... ... ... бета - ... ... ... ... - сәуленің электромагнитті сәулелену екендігі анықталды.
Радиактивті ластану - ... ... өте ... әсер ... ... ... ... Бұл ластану адам денсаулығы мен тірі организмдерге радиациялық ... ... ... әсер жасайды. Қазіргі уақытта дамыған елдерде ядролық энергетиканың дамуына байланысты қоршаған ортаның ... ... ... ... ... ... бұл түрі ... ластанудан кейін екінші орынға шықты. Радиациялық ластануды мынадай топтарға бөледі:
1) радиактивті заттрдың ... ... ... ... ... ... ... бета- (жылдам электрондар) бөлшектердің және гамма - сәулелердің әсерінен болатын радияциялық ластану (физикалық ... ... ... ... ... ... мөлшерінің көбеюіне байланысты болатын ластану (химиялық ластану түрі).
Қоршаған ортаның радиактивті ластануына атом қаруын сынау аз ... ... жоқ, ол ... ... - шашынның түсуіне әкеледі. Радионуклеиттер - бұл элементтердің электрондарды атомдардан шығарып, олард басқа атомдарға оң және ... ... ... ... ... қабілетті радиобелсенді сәулелену шығаратын изотоптар. Мұндай сәулеленуді иондаушы деп атайды.[1]
Гелий ядроларынан (альфа-сәулелену) немесе жлдам электрондардан (бета-сәулелену) тұратын бөлшектер ағынын орпускулалық ... - бұл ... мен оған ... ... ... Альфа- және бета-сәулелену негізінен организмге түскен кезде оған әсер етед, ал гамма-сәулелену организмнен тысқары тұрып та әсер ете алады.
Радиациялық ... ... ... ... ... ... тегі ... табиғи және антропогенді болып бөлінеді. Табиғи факторларға қазба рудалары, жер қабатындағы радиактивті элементтердің бөлінуі кезіндегі сәулелену және т.б. ... ... ... ... ... ... затарды өндіруге және қолдануға, атом энергиясын өндіруге және ядролық қаруды сынауға байланысты жұмыстар жатады. Сонымен адам өміріне өте ... ... ... ... адамзаттың мына іс - әрекеттерімен тығыз байланысты:
+ Атом өнеркәсібі;
+ Ядролық ... ... ... Медицина мен ғылым.
Келесі бір қауіпті радионуклид - стронций - 90, ол ядролық сынақтардың нәтижесінде ... Ол ... ... - ішек ... ... тері ... ... түсіп, қаңқә мен жұмсақ ұлпаларға жинақталады. Стронциц қанада потологиялық ... ... ішке ... ... сүйек кемігінің құрылысынның бұзылуына әкеліп соғады.
Классификациясы және көлемі: Радиациялық қалдықтар әр түрлі белгілеріне байланысты классификацияланады.
Агрегаттық ... ... ... қатты және газ тәрізді болып бөлінеді.Сұйық радиациялық қалдықтар активтілік дәрежесіне ... үш ... ... ... - ... төмен радиоактивті қалдықтар, активтілігі 3,7 х 10 7 Бк/м 3 - қа ... ... - ... орта ... ... ... 3,7 х 10 7 - 3,7 х 10 13 Бк/м 3 ... класс -- активтілігі жоғары радиоактивті қалдықтар, 3,7 х 10 13 Бк/м 3 ... ... ... ... ... дезактивационды пунктегі ағынды сулар және т. б. жатады. Активтілігі
Радиоактивті ластану кезде жүреді: Ядролық жарылыстың және ... ... ... ... ... салдарынан радиоактивті қалыптастыруға изотоптар сәттік әсерінен ортада нейтронды және гамма-сәулеленудің ядролық жарылыс; Бұл, ең алдымен, сыртқы ... ... және ... әсер ... және (аз ... бета ... ішкі ... (негізінен нәтижесінде, сондай-ақ және альфа-белсенді байланыстануклидов) радиоизтоптарды ауамен, сумен және тамақ өнімдерімен корпусына.[3]
Техногендік оқиғасы (түскен ағып ядролық реакторлар, тасымалдау және ... ... ағып ... ... ... және ... кездейсоқ жоғалту сәулелену көздерін, және т.б.г). радиоактивті заттардың шашырау нәтижесінде, жұқтыру табиғат апаттан жері ... ... ... орта және ... ... Апат ... радиоактивті заттармен туындаған негізгі ластануы, өндірістік қызмет, ядролық қаруды жарылыстар. Орта радиоактивті ... желі ... ... ... көшу анықтайды. Ластанған ғимараттар, көлік және автомобиль ... ... ... қайта барып, содан кейін шеше, ластанбаған және қазірдің өзінде лас заттарды бүлдіріп аламыз. Бір және сол нысан бірнеше рет ластанған орта ... ... Осы ... орта ластануы бірнеше болып табылады. Ластану ең қауіпті көздері аэрозоль бұлтта түрінде бұл шығарындылардың атмосферадағы және ... ... ... ... ... табылады. Сонымен қатар аэрозоль радионуклидтердің бар сұйық немесе қатты ортада әр ... ... ... ... ... ... ... хабарласа алады. Байланыс ластануы ядролық отын қайта өңдеу, тасымалдау және сақтау, уран өндіру әдісін өндіру кезінде ... ... ... бұру ... ... ... алып ... ауданы барысында Чернобыль апатының салдарын жоюға өтті орган жүк және тиеу-түсіру механизмдерін байланыс беттерін, ... көзі ... ... ... ... (Чернобыль, 1986) жылу, жарылыстар, радиоактивті қалдықтарды (Оңтүстік Орал, 1957) және ядролық қаруды жарылыс химиялық жарылыстар ... ... ... ең ... ... ... ластануын туғызуы аэрозольдар айналады объектілерді бетінде тұндыру.
Радиоактивті аэрозольдар ерекшеліктері сайттар мен залалсыздандыруға тиімділігі ластанған радиоактивті бөлшектердің мінезі әсер етеді. ... ... ... ... ... ... ... радиоактивті өнімдер бар диспергигуялық агенттер; Радиоактивті заттардың бу конденсациясы және desublimation; атмосфералық аэрозольді бөлшектердің ... ... ... ... газ және ... кейіннен конденсациясы, сондай-ақ байланысты туындатқан қызметінің қалыптастыру. радиоактивті аэрозоль дисперсия қалыптастыру жарылыс, спрей немесе басқа сұйықтық процестерді әрекет жүреді. Агенттерді ... ... ... ... ... ... ... әсіресе дәнекерлеу тегістеу, ластанған жабдықтарды герметикалық жұмыс істейді. Бу ... ... үшін ... шарты радионуклидтер және ауада біркелкі бөлу және ядролардың конденсациясы немесе ... ... ... ... ... ... ядролық жарылыстар, радионуклидтер ядролық отын бөлігі буланып бу болып, содан кейін суық ауа жиналады енгізу. Чернобыль байқалады A конденсациясы аэрозоль ... ... және ... ... ішкі температура 2500 °C жеткенде, радиоактивті заттарды тасымалдаушы салыстырмалы суық ауада құлап, ... газ ... ... ... ... сорып алады. Қарқындылығы радионуклидтер ірі арнайы беті белсенді ... ... ... арқылы анықталады. шамамен 19500 м2/кгға дейін мкм, және аэрозольдық бөлшектердің, ірі оның нақты бетінің ауданы мөлшерінен кем ... ... ... ... ... ... ... және жасанды радиоактивті көздері
Радиоактивті материалдар ауада, азық-түлік, немесе суда ... ... және дене ... ... ... ... Жер ... салаларында қазіргі радиоактивті изотоптар жатқан салдарынан табиғи ... - ... ... атмосфера, биосфера.
Радиоактивті элементтер шартты түрде үш топқа бөлуге болады:
1) Радиоактивті изотоптар, уран U238, торий Th235 және actinouranium ACU ... ... ... Генетикалық байланысты радиоактивті элементтер: K40 Калий, кальций Ca48 және рубидий Rb87.
3) Радиоактивті изотоптар үздіксіз ғарыштық сәулелердің әсерінен ядролық ... ... ... ... ... көміртегі (С14) және тритий (H3) болып табылады.
Табиғи радиоактивті заттар - бұл негізінен ұзақ ... ... ... ... қоспадағы табиғи радиоактивті изотоптардың, түрлі ядролық жасанды реакциялар алынған. Мысалы, ... ... ... 250 ... ... ... ... 225) өндіреді, ауыр элементтердің және олардың ыдырау өнімдерін тікелей бөлу фрагменттері болып табылады.
Радионуклидтердің кейбірі уран атомдар бөлінбеген ядролардың, плутоний, ... отын ... ... ... қамтиды қалыптасады.
Өте жоғары уыттылығы бар жасанды радионуклидтердің үшін Pb21, Ra226, Ac227, Th228, 230, 232 қамтиды.
Жоғары радионуклидтердің тобы Sr90, Ru106, I131, Се144, т.б. ... ... бар топ ... Na22, Sr89, Cs137, Fe59, Zn65, Ba140 және ... ... он жылдықтар ішінде адам жасанды радионуклидтердің әр түрлі мақсаттар үшін атом энергиясын пайдалануда: медицинада, атом қару жасау ... ... ... ... ... минералды барлау үшін, барлық осы жалпы халықтың ... доза ... ... ... адам өзінің қатысуын анықтай алатын ешқандай түсі, иісі, немесе басқа да сипаттамалары жок, ... ... ... ... ... және ... олардың қасиеттері кейбір негізінде жанама жүзеге асырылады.
Радиология физикалық пайдаланылатын радиоактивтілік сәулелену дозасын ... ... ... биологиялық және математикалық, химиялық, (есептеу) әдістері. Ең жиі ... ... ... ... ... ... қатты немесе сұйық ақпарат құралдарының өлшенеді электр немесе өзге де қасиеттерін, сәулелену жылу әсерін азаттық ... ... ... ... пайдаланылатын. Олар иондалуы, сцинтилляциялық, колориметриялық және т.б. деп аталады.
Әдістері. Сәуле энергиясын сіңіру нәтижесінде ... ... ... ... мөлдірлігі мен жауын, газ эволюция), химиялық сандық негізделген. Бұл принцип ... ... DP-70 және DP-70m ... ... ... эмульсия нұқсан дәрежесін өлшеуге негізделген. Пропорционалды нұқсан тығыздығыдық доза. Радиациялық доза ... ... ... ... стандартты тығыздығы салыстырғанда. Ол жеке foto dozimetrovы принципіне негізделген.
Радиациялық дозаның есептеу әдістері, ... ... ... ... Бұл біз олар тірі ... ... және оның ... мен радионуклидтердің ұлпалардың негізгі дозасын анықтауға болады.
Құралдардың негізі сандық қоюға бағаклау затпен сәулеленудің ... ... ... физикалық құбылыстар, бөлшектер, немесе фотонды жинайды, радиациялық зондтау, және ... ... олар ... ... өз ... ... ... және өлшеу құрылғысындағы (қарсы электр импульс) жетек: ... ... ... үш негізгі бөлімнен тұрады.
Қызмет бірлік секундына бір ядролық трансформация немесе секундына бір ыдырауы алды ... ... осы ... ... (Бк) деп аталады. Іс жүзінде, бұл құрылғы дозиметрлік Кюри (Ci) =3.7 х 1010 секундына ядролық деп қайта ... ... ... ... Атмосфераның төменгі ұзақ өмір сүрген NRN (Бастапқыда) мазмұны негізінен осы шаң ... ... пен жер ... NRN мазмұны мен Жердің бетінен эманаций туралы тыныс шығару жылдамдығы анықталады. Осылайша, оның шаң ... осы шаң ... ... бағалаудағы және топырақта 238U орташа нақты қызмет ретінде бірдей дерлік кезінде ауаның беттік қабаттағы анықталады 238U, мазмұны - 25Бк ... ... ... (222Rn, және 220T)және олардың ыдырау өнімдері, ең алдымен, бетінен бұғатталған тыныс шығару (топырақ, жер, өсімдік) және ... ... ... ... ... ... радонның ұзақ өмір сүрген ыдырау өнімдері (210Pb және 210Po) қамтамасыз ету жөнiндегi жанартау белсенділігіне әсер.
беттік ауада 222Rn ... ... ... ... ... 226Ra ... ... байланысатын болып табылады. Алайда, ауада 222Rn жоғары мазмұнмен бағыттары әлі жиі (төменде қараңыз). Атап жатқан тау жыныстарының төтенше геологиялық құрылымы мен ... ... ... ... ... ... ... 2.10 көрсетілген. Жобалық ауданы аймақтарын мөлшері осындай ... ... ... тік ... желдің жылдамдығы, ластануы жағдайына байланысты, шығарылған сомасы мен қызмет реактор кестеде 2,23 ... ... ... ... және ... ... ... көзі - Радиоактивті материалды қамтитын объект немесе шығаратын немесе белгілі бір ... ... ... қабілетті техникалық құрылғы иондаушы сәуле.
Радионуклидті иондаушы сәуле көзі - ... ... ... ... материал бар.
Қайнар көз - Иондаушы сәуле немесе эмиссия экспозицияны тудыруы мүмкін нәрсе радиоактивті заттарды немесе материалдарды ... және бір көзі ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету үшін. Мысалы, радон шығаратын заттар болып табылады, қоршаған ортаға қолданыстағы көздері үшін гамма-сәулесі ... ... ... сақтау үшін іс жүзінде пайдаланылған көзі болып табылады азық-түлік, рентген машина практикалық пайдаланылатын көзі болуы мүмкін рентген диагностика және ... ... ... қызметті жүзеге көзі болып табылады ядролық бөлу пайдалана отырып, электр энергиясын өндіруде тәжірибесі, Барлық олар ... ... ... ... ... ... ... қарастыруға болады немесе көздерден (кәсіби радиациялық қорғау мақсаттары) тобы ретінде. Жалпы алғанда, мерзімді көзі (әсіресе жабық көзі) шағын радиоактивті көзі ... ... ... ... құрылғылардың қолданылуы мүмкін қарқындылығы.
stestvenny көзі: мұндай, әрине, иондаушы сәуле көзі ... күн мен ... ... ... ... тау жыныстар мен топырақтың (жерүсті көздері) иондаушы сәуле. (А) жапсырылған әрқашан A радиоактивті зат: көзін жабу W капсула, немесе (б) ... ... және ... күйде сақталады. Мерзімді арнайы нысаны радиоактивті материалдарды тасымалдау тұрғысынан пайдаланылады радиоактивті материал, Бұл өте ұқсас мағынасы бар.
Ашық бастапқы - Мөрленген көзі ... ... емес кез ... көзі.
Эмиссия көздері - Нақты немесе әлеуетті шығарылымдары туралы ақпаратқа сілтеме өрнек ... ... ... осы ... ... ... Бұл ... мүмкін болуы туралы ақпарат радионуклидті құрамы, билік сомасы және ... ... ... - Массасы сипатталады ядродағы протондар мен нейтрондардың берілген сандар атомдар ... A ... ... саны және атом саны Z.
Изотоптардың - Ядродағы протондар саны, элементтің сипаттамасы бар нуклидті.
Радионуклидті- Нуклидтер радиоактивті болып табылады.
Радиоизотоптық- изотоптардың бар ... ... ... ... тұрақсыз нуклида риясыз трансформация иондаушы сәуле шығару эмиссия сүйемелдеуімен.
Көзі (үлгі) ... ... ... - ... Д.Н.санының қатынасы Радионуклид нақты ядролық-энергетикалық мемлекет (стихиялық) ядролық өткелдерін, уақыт аралығы Д.Т. астам олардың мөлшерде кездесетін, осы ... ... АЩ ... саны Nыдырауы бірқатар сипатталады физикалық шама, 0 атомдары ... ... ... Д.Т. бір радионуклидті (1)формуламен анықтайд
A = DN / ц;
A =λN = 0.693 N/ T1/2. ... - ... бір ... ... ... ықтималдығын сипаттайды ыдырауы тұрақты, уақыты; T1/2 - Жартылай ыдырау мерзімі - атомдар ыдырауы (ядролық) жартысы уақыт. ... ... ... - ... үлгідегі радионуклидті қызметінің қатынасы үлгісі т (2)формуламен анықтайды:
AТ= A / т. ... ... ... - ... ... ... оның көлемі V үшін үлгіні (3)формуламен анықтайды:
:
AV= A/ V. ... ... ... - ... қызмет радионуклидті үлгідегі бетінің ауданы үлгі бетінде қамтылған (4)формуламен ... A/ S ... ... қызмет - қамтылған радионуклидтердің белсенділігінің қатынасы ұзындығының үлгідегі ұзындығы (5)формуламен:
AЛ= A/ L. ... ... көзі - ... ... иондаушы бөлшектердің ағыныоның жұмыс бетінің арқылы сәуле көзі.
Жабық көзі - жояды радиоактивті ... көзі ... ... ... ... ... ортаға онда қамтылған түбіртекжәне ол әзірленді, ол үшін, тозуы.
Ашық бастапқы- сәулелену радиоактивті көзі, пайдаланумүмкін жазба қоршаған ортаға онда радиоактивті заттар ... ... ... ... ... ол үшін арнайы құрылғанқосарлы өнім осы қызметтің тиімді пайдалану ... ... ... ... ... ... болгария және OSPORB.
Үлгілі көзі- ол бойынша тексеру үшін қызмет етеді радиоактивті сәуле ... ... ... және бекітілген үшін басқа да көздері және ... ... ... ... үлгі ... ... көзі- тексеру үшін қызмет етеді радиоактивті сәуле көзі, иондаушы сәуле ... ... ... тиімділігі мен тұрақтылығы.
Өнеркәсіптік Power- өнеркәсіптік иррадиациялық құрылыстарды, сәулелік терапия үшін тексеру, зарарсыздандыру, дезинфекция өнімдері, қалдықтарды зарарсыздандыру.
Point көзі- ... ... ... ... ... көзі мен ... мен ... арасындағы қашықтық салыстырғанда тым азтегін көзі материал бөлшектердің жолы (өзін-өзі сіңіру, және шамалысәуле өзін-өзі шашырау). Ұшып α - ядро ... атом α - ... ... Decay төрт бірлік - Z саны екі бірлік, ... саны А -ға ... ... - ... көзі ... ... және ... ядро ұшып, атом саны бірі арттырады, сондай-ақ бұқаралық саны (нейтрон өзгерте ... ... ... ... ... ... - ... көзі коллапс- бар позитрона ядросы және нейтрино ұшып, атом саны бір бірлікке азаяды, және ... саны ... ... ... алмайды, онда негізгі) нейтрондық айналады.
Радиоактивті көзінде Electron түсіру- орбитальді электронды басып ядросы атом саны азаяды, онда нейтроно эмиссясы бар атом ... К ... ... ... ... ... ... протон нейтрон айналады) өзгермейді.
Радиоактивті көзінде изомерные көшу- ядро қозғалған жай көшунегізінен өзгерте алмайды фотонды γ- сәуле, немесе атом санының ... ... да, ... ... ... ... радиоактивті ыдырауы түрі болып табылады.
Ескертпе. Ядролардың бірдей атом саны және бұқаралық нөмірлерін бар, ... ... ... ... ... ... деп ... Қоршаған ортаның радиоактивті ластану көздері
Радиоактивті ластану. Ядролық жарылыстың бұлттан түскен радиоактивті түсулердің нәтижесі болып табылады. Бұл жеңіліске факторы болып табылады, ... ... ... ететін (он) ең ұзақ әсері бар. Радиациялық радиоактивті альфа- тұратын заттар, бета- және гамма-сәуле ... Ең ... бета және ... ... бар.
Жел асырылуы мүмкін құрылған ядролық жарылыс бұлтты. Радиоактивті заттарды жоғалту жарылыстан кейін бірінші 10-20 ... ... ... мен дәрежесін жарылыс бетінің ауа райының сипаттамаларына ... ... ... ... ... Эллипс, және радиоактивті ластану көлемі жарылыс орын ... ... ... ... ... төмендетілді.
Ластану дәрежесі және қалыпты мықты, қауіпті және өте қауіпті инфекция сыртқы радиациялық оқшауланған аймақ ықтимал зардаптары байланысты. ... ... ... бета ... және ... бар. ... қауіпті радиоактивті заттар денесі табылады.
Халықты қорғау кілті - радиациялық және дене радиоактивті заттардың жою ... ... ... ... әсері. Сондай-ақ, жеке қорғану құралдарын қолданылады.
Ядролық жарылыстың радиоактивті ластану ... көзі ... отын бөлу ... ... ... ... ... Жарылыс жақын инфекция ауданы осындай алюминий, марганец және натрий (индукцияланған қызмет) сияқты нейтрондардың ... ... ... ... ... сонымен қатар, радиоактивті заттар, ұлтанды қалыптастырылған себепші болып отыр. ... ... ... ... ... ... ... ядролық отынмен және радиоактивтік көміртегі бөлігі болып табылады. Алайда, Сынықтар қызметімен салыстырғанда олардың қызметі шамалы ... ... ... пен бұлт ... ... ... жұқтыру, содан кейін радиоактивті өнімдері, бұлтты жарылыс ... ... ... бөлшектердің араласады және оларды сақтауға, бірте-бірте құлап, бұлттар (1-сурет) бір із қалыптастырады.
Сурет 1. Ядролық жарылыстың сұлбасы
Ядролық жарылыстың trail ... ... ... ... ... ... төрт ... бөлуге болады:
Zone A - Қалыпты құрты. 400рад - ішкі шекарасында 40rad дейін сыртқы шекарасында радиоактивті заттардың толық ыдырауы радиациялық доза.
Zone B - ... ... ... ... және 1200rad ... ... доза.Қауіпті инфекция
Ауданда.Доза оның сыртқы шекарасында радиациялық - 1200rad, және ішкі шекарасында - ... - Өте ... ... Сыртқы шетіне радиациялық доза - 7000rad - 4000rad және орта аймағында.
Параметр ластанған аудандар (инфекция) суретте 2.10 көрсетілген. Жобалық ауданы аймақтарын ... ... ... ... ... тік ... желдің жылдамдығы, ластануы жағдайына байланысты, шығарылған сомасы мен қызмет реактор кестеде 2,23 көрсетілген.
Деструктивті факторы ретінде радиоактивті ластану шамасы ... ... ... ... ... ... ғана емес байқалады, бірақ тіпті ондаған немесе жүздеген шақырым қашықтықта қашықтықта ... ... ... ... Кімнің іс-шаралар ядролық жарылыстан кейін біршама қысқа ... ... ... ... факторлардың айырмашылығы, радиоактивті ластану жарылыстан кейін бірнеше күн мен апта қауіпті ... ... көп ... ... кезде сәуле соққы толқынының, жылу сәулелену және иондаушы сәулелену зардап шеккен аудандарда көптеген есе мөлшері қауіпті деңгейдегі жұқтыру ауданы, жер ... ... ... орын алады. Өздері радиоактивті заттар мен олар шығаратын иондаушы сәуле жоқ ... иісі жоқ, және ... ... ... ... ... немесе химиялық әдістермен өзгертілуі мүмкін емес.
Іздің әр нүктесінде, әр түрлі көлемдегі радиоактивті бөлшектердің ... ... ... ... R ... А ... мысалы, бөлшектердің орташа мөлшері домна сайтынан қашықтықта ретінде азаяды.Жарылыс және бұлт іздің ауданы: ядролық жарылыс радиоактивті ластануға ... жер, екі ... ... және шаң ... ... жоғарғы радиоактивті бөлшектердің тұндыру әуе кеңістігін көлеміізінің бұлттары деп аталады.(2-сурет).
Сурет 2. Жарылыс және шаң бұлтқа бағанның ... ... ... ... ... гамма-сәулеленудің радиациялық доза байланысты нысан цикл қуаты өсуін жақындаған. Edge ілмектер келгеннен кейін радиоактивті бөлшектердің жоғалту байқалады. Сол ... аз және ... доза ... ... төмендейді, жарылыс қашықтығы ретінде бастапқыда бұлттан ең, қызмет, олардың дәрежесі жоғары ірі бөлшектерді құрайды. Қимасы ... трек ... доза ... ... ... жолдың осінен азаяды.
Ауаның радиоактивті ластану және айтарлықтай жерде әсер етеді, төбеденқатысуымен ... ... ... Windward ... ... ... Gullies мен ... жел Олардың бойындағы соққанын жағдайда үлкен көлемде жұқтырған. Ауыр жаңбыр радиоактивті заттардың ... ... ... ... ... ... және ... инфекциясының өсуі мүмкін. Жаңбыр қармен, сондай-ақ, нәтижесінде ... ... ... тез ... ... әуе кем жұқтырған болып, бірақ жұқтырған аймақты арттырады.
Жарылыс саласындағы, сондай-ақ ... ... әуе ... және ... ... ... ластануы сәл бұлттар мен әскерлер кез келген нақты қаупін білдірмейді.
1.5.Аумақтың радиоактивті ластануі
Радиациялық авария - радиоактивті өнімдөрдің тасталуына немесе иондаушы ... РҚО ... ... ... арналған жобада қарастырылғандағыдан артық мөлшерде шығуына байланысты болған авария.
Радиациялық аварияның салдары олардың зақымдаушы факторларына байланысты. Радиациялық авариялардың ... ... ... ... әсер және ... ластану болып табылады. Авариялар жарылыстар мен өрттерді тудыруы мүмкін. Ядролық реакторы бүзылған атом станцияларын-дағы авариялар өте ауыр ... алып ... ... ... ... ... әсер және радиоактивті ластанудың көлемімен және деңгейімен, сондай-ақ радионуклид қүрамымен және тасталған радиоактивті зат мөлшерімен бағаланады.
Авария ... және одан ... оның ... ... мен ... сондай-ақ радиациялық ахуалға мыналар айтарлықтай ықпал етеді:
-радиоактивті заттардың табиғи ыдырауы, осы заттардың қоршаған ортаға таралуы;
-метеорологиялық және ... ... ... жою ... ... нәтижелілігі, оның ішінде дезактивация мен суды қорғау шығарылады.
Авариядан кейінгі бастапқы кезеңде ... ... ... ... қысқа мерзімімен (әдетте екі айға дейін) радионуклидтер айтарлықтай үлес қосады. Мүндай радионуклид, атап айтқанда радиоактивті иод (иод-131) болдып ... ... ... ... жүз тәуліктен мың жылға дейін созылатын жартылай ыдыраудың үлкен мерзіміндегі нуклидтермен анықталады. Олардың арасынан үзақ уақыт бойы радиациялық ахуалдың ... ... ... биологиялық қауіпті цезий-137., стронций-9, плутоний-239 және басқа радионуклидтер енгізеді.
Радиациялық әсерге сәулеленуге сезімтал адамдар, ... ... мен ... ... ғимараттар, коммуникация, технологиялық қондырғы, көлік қүралы, мүлік, материал мен азық -түлік, жайылым мен табиғи орта ... ... ... ... ... ... салдары жағымсыз әсер етеді. Оның қатардан шығуы ядролық отын, электр және жылу ... ... ... ... ... ... үқсату және радтиоактивті қалдықтарды көму өндірісін тоқтатуға алып келөді.
Ортаның радиоактивті ластануы радиоактивті ... ... тыс ... ... сипатталады және ауадан (көлем) бірлігіне орайлас радионуклид белсенділігімөн ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары, инфрақүрылым элементтері, түрғын үй, әлеуметтүрмыс объектілері, ауылшаруашылығы мен орман алқаптары, суаттар мен жер асты су көздері, әр түрлі ... ... бар ... ... шығарылады.
1.6.Атмосфераның радиоактивті заттарменластануы
Атмосфераның радиоактивтi ластануы нəтижесiнде радиациялық əсер ету байқалатын ... өте ... ... ... Радиациялық əсер радиоактивтi заттардан бөлiнетiн радиоактивтi сəулелердiң əсерi. Бұл ... ... ... ... атом ... ыдырауы кезiнде сыртқы ортаға бөлiнедi. Бөлiнген радиоактивтi сəулелер адам организмiнiң тiрi тканьдерi арқылы өтiп, биологиялық процесстердi бұзып, организмде ... ... ... жəне ... ең ... ... ... туғызады.Радиациялық əсерлердiң шығу көздерi баршаға мəлiм, қарапайым космостық сəулелерден бастап, экологиялық катастрофалар болып табылатын ядролық қаруларды сынау, атом ядролық ... ... ... ... ... ... қаруды сынау жұмыстарының жүргiзiлуiне байланысты ядролық өндiрiстiң, атом-электр станцияларының дамуына байланысты ... ... ... ... пайда болды. Радиоактивтi элементтердi өндiру мен атом қондырғыларын, двигательдерiн iске қосу жұмыстары кезiнде атмосфераға өте ... ... ... ... ... Радиоактивтi заттар атмосферада тозаң, не аэрозоль түрiнде ... ... ... ... өзi адамның нерв системасы, жыныс бездерi, асқорыту, ... алу ... ... без бен ... ... зиянды əсер етедi.
Атмосфера радиоактивтi заттармен əсiресе, атом жəне сутектi бомбалардың жарылуы кезiнде ластанады. Атом жарылысы ... ... ... ... ... ... ... Əсiресе, стронций-90 (жартылай ыдырау кезеңi 25 жыл) мен цезий-137 (жартылай ыдырау кезеңi 33 жыл) ... ... ... қалдықтары, жануарлардың қалдық өнiмдерi арқылы да таралады. Олардың тасымалдануында қоректiк тiзбектер де ... роль ... - ... ... ... ... балықтар қоректенiп, балықтарды жыртқыш балықтар не құстар ... ... ... 1945 жылы ... Жапонияның Хиросима мен Нагосаки қалаларында жарылған атом ... ... мың ... ... ... оның зардаптары əлi күнге дейiн сақталуда. 1963 жылы Москва ... ... ... ... ... ... ... қаруды атмосферада, космос кеңiстiгiнде жəне су астында ... ... салу ... ... қол қойды. Бұл келiсiмнiң адамдардың денсаулығын сақтау мен бүкiл тiршiлiктi қорғауда үлкен маңызы бар.
Атом ... кең ... ... ... атом ... қалдықтары көбеюде. Ендi осы қалдықтарды зиян- сыздандыру проблемасы да туындап отыр. Бұл проблеманы шешу жолдары түрлi елдерде түрлiше ... ... ... АҚШ мен ... атом өндiрiсiнiң қалдықтарын Атлантика мұхитына тастайды, Франция ескi темiржол туннельдерiне сақтайды, ал ... ... ... терең қабатына көмiледi, бұл ең зиянсыз жəне тиiмдi жол болып саналады.
1.7. Қазақстандағы радиоактивті ластану проблемасы
Өнеркәсіптік, тұрмыстық қалдықтарды залалсыздандыру, көму және ... - ... ... өте толғандыратын проблемалардың бірі. БҰҰ - ның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі материалдарында (Рио-де-Жанейроның 1992 жылғы және ... 2002ж) ... ... ... ... ... бақылау мәселелерінің қарастырылуы-осының дәлелі.
Өнеркәсіп кешені минералды шикізатты өндіру мен өңдеуге бағытталғандықтан, қатты өнеркәсіп қалдықтарының жиналып, көбеюі алаңдатады. ... оның ... 19 ... ... астам. Улы қалдықтарды қоса алғандағы, өнеркәсіп қалдықтары бүгінгі күнге дейін экологиялық нормалар мен талаптардың бұзылуымен сақталады. Осының ... ... ашық және жер асты су ... ... ластану қауіпі төнуде: Ақтөбе облысында - алты валентті ... ... ... фтор және ... ... ... ... - ауыр металдардың тұздарымен,Әсіресе Қарағанды, Шығыс қазақстан, Қостанай, Павлодар облыстарындағы түсті металургия қалдықтарымен ластануүлкен ... ... ... ... ... ... мен өңдеудің нәтижесінде пайда болған болған радиоактивті қалдықтардың төндіретін қауіпі де аз емес: олардың 100-ден астам ... ... 50 млн. ... жуық ... бар. ... ... үшін ӛте үлкен қаржы жұмсалады. Өкінішке орай, бұндай қаржыны ... ... алу ... ... 13 млн. ... ... ... тұрмыс қалдықтары өңделмей және жағымсыз санитарлық эпидемологиялық ... ... ... ... ... ... ... айында шетелдік радиоактивті қалдықтарды Қазақстан Республикасы территориясына көшу туралы заң түсті. Мәліметтер бойынша еліміздің территориясын толығымен тазалап шығу үшін 1 ... ... ... аржы қажет екен, ал жерімізге шет мемлекеттердің радиоактивті қалдықтарын көму 20-30 млрд. доллар пайда әкеледі деген ... бар. ... ... ... ... жағдайда 10-15 жылға бағдарланып отырған бұл жобаның тікелей және қосымша шығындарын қалай есептеуге болады? Бұл заңды қабылдай отырып біз ұзақ ... ... және ... ... ... Ал бұл ... тек біздің замандастарымыз ғана емес, келер ұрпақ, тіпті олардан ... ... ... мәжбүр болады. Парламент бұл жобаны қабылдай отырып, бүгінгі буынды ғана емес, келешек ұрпақты да ... ... ... ... еді. Бұл ... ... арқылы еліміз өз территориясын айналдырған ең бірінші мемлекет болар еді.
Радиоактивті ... ... ... көшу ... су көздерін ластап, ауыз су проблемасын туғызып, жер қыртысына үлкен нұқсан ... еді. ... ... ... ... көре ... ядролық қарудың зардаптарын біле тұра және радиоактивті қалдықтардың адамдардың денсаулығына әсері жайлы ... ... бола ... ... қалдықтардыкөшуге келісім беру - келешек алдындағы үлкен ... ... еді. ... ... қабылданбауы белгісіздікке басылған қате қадамнан аман алып қалды.
Қазіргі кезде дүние жүзіндегі барлық ядролық қаруларды сынауға қарсы халықаралық ... ... ... ... ... ... жағдайды жақсарту мақсатында қоғамдық негізде халықаралық экологиялық қоры және ... ... ... ... ... ... өңірі экологиялық апатты аймақ деп аталады. Соның бірі Семей полигоны (сурет 3) ... ... Бұл 18 мың км ... алып жатыр. Бұл өңірде 1949 жылдан 1989 жыл аралығында бұл жерде 510 рет ядролық жарылыс болып, сынақтар өткізілген. Осындай жойқын ... ... ... ... мен ... өте ауыр ... шегуде. Мұндай сынақ аймақтары Қазақстанның 34 нүктесінде болғандығы да белгілі болып отыр. ... атом ... ... игілігі үшін пайдалану мақсатында игілікті істер жүргізілуде. 1963 ж. Ақтау қаласында ... суын ... ... ... атом ... ... ... салынды. Ол қондырғы деп аталады (жылдам ... Онда ... 120-150 мың ... метр ... суын ... ... ... уран өнеркәсібінің көптеген кәсіпорындары тоқтатты, және радиоактивті қалдықтарды байтақ сомалар (RW) уран өнеркәсібі жетім болды. Қазіргі уақытта тек екі ... ... пен ҮМЗ), уран ... ... жалғастыруда, олардың зауыттарында радиоактивті қалдықтарды басқару үшін жауапты болып ... ... ... арналған уран өндіруші кәсіпорындар және уран кен орындарын әзiрлеу салдарын жою ... ... ... және ... ... ... өз иелерін айырылған объектілерінде орындалған. Қазатомөнеркәсіп (Оңтүстік Қазақстан және ... ... уран ... ... ... ... уран кенін өндіру және қайта өңдеу бойынша қазіргі уақытта болып табылатын объектілер, бұл жұмыста айналысатын ... ... ... үшін.
Радиоактивті қалдықтарды Оңтүстік және Батыс Қазақстан қойылса, әр түрлі шығу тегі, көлемін, мәртебесі мен белсенділігі бар. Осыған ... біз ... ... ... әр ... күтуге тиіс. ҒЗЖ теріс әсер жатады:
-Жерасты қазбаларының ену салаларындағы бетінің ... ... ... жер ... тұтастығын бұзу.
-Табиғи жер үсті топография бұзу.
-Табиғи гидрогеологиялық режимін бұзу.
-Кендік массалар өндіру топырақ ... ... және ... суларының радиоактивті ластануы.
-Радиоактивті шаң арқылы ауаның ластануы, және ал радонның және оның ыдырау өнімдері, тау ретінде ерекшеленеді жұмыс және радиоактивті ... ... Yatsya ... қаты сты ең ... факторлары:
-Радиоактивті шаң элементтері және аэрозольдер.
-Радон және оның ыдырауы қызы өнімдері.
-Иондаушы сәуле.
Екінші шаң радиоактивтілік ұшырау ... ... және оның ... ... және ... ... аэрозольдерінің, қалдық сақтау оңалту жүргізіледі емес, ауданы (Степногорск қаласы) немесе ... ... 3. ... ... ... сынау жері кейін, осы аймақ қазір заманауи Қазақстан бөлігі ... ... ... 700 мың адам өмір ... қарамастан, бұл жер , өйткені сайт кеңестік атом бомбасын құру жөніндегі жобаны қажеттіліктері үшін бөлінді. Нысан Кеңес Одағы өзінің ... атом ... ... ... онда ... және ... ядролық жарылыстар ең жоғары концентрациясы бар орын ретінде рекорд өткізеді: 1949 ... 1989 ... ... 40 жыл бойы 456 ... ... ... ... тұрғысынан оның әсер, тестілер пән бойынша жүргізіледі болғанына қарамастан, 1991 жылы оның жабылуына дейін қатаң ... ... ... ұстап, зерттеушілер 200 мың адам денсаулығына зиян ... деп ... ... ... ... адамдарды құрту ниет КСРО азаматтарының бір рет болған кім басшыларының үстінен іліп ядролық ластану спектрі, әкелді.
2. ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 ... су ... уран ... ... ... V = 1л лық қубыр суы;
* Концентырлеу:
* Дайындап алған V = 1л құбыр суы қыздырып, Оган кон азот қышқылын ... pH = 1 ... Тран 232U 0,282 Bq ... V = 0,3мл ... ... су сары туске өзгерып, ішіне қызыл сары тұнбалар пайда болды,
Сурет 4. Суды ... ... ... 5. ... 232U және т.б ... ... 20 мин қыздырып(11:47-12:07) тұнбаны түбыне ... ... 6. Уран және т.б ... түбіне тұнп
қалғандағы көрінісі
* Келесіде оған FeCl3 6H2O (25мг/мл) қосытым. Және pH = 8-9 ... ... ... ... ... ушын NH4OH ты қосып келтырдық.
* Концентрация.
+ Филитірден ... Fe(OH)3, 7M HNO3, ... ... ... ... ... 7. Уран және т.б. қосылыстарды филитірден өткізу барысы
Сурет 8. Филитірден ... Fe(OH)3 ... ... алу барысы
+ V=1л құбыр суын концентірлеп, одағы ертінділерды V=40мл етіп ... ... 9. Уран және т.б. ... ... ... кейінгі көрінісі
* Экстракция:
Экстрагент три футил фосфат бөлғіш құйғіға 4:1 три футил фосфат 10мл құйдық, 5минот араластырып бейарганикалық ... пен ... ... бөлек ажыратып алдым.
7M HNO3 ден 10мл қосып 3 рет шайқадық, және дистилденген сумен 10мл қосып 3 рет шайқап арганикадан ... ... ... ертіндіні буландырдып құрамындағы суды буға айналдырдым.
Сурет 10. бөлғіш құйғыдағы ертінділер көрінісі
Сурет 11. ... ... және ... қосылыстытың көрінісі
Сурет 12. бейарганикалық косылыс пен арганикалық қосылыстарды араластыру барысы
* Электролиз:
Бул ... ... 1%, ... NH4Cl 25%, HNO3 0,5M ертінділерінен 4:4:1:1 қатынасындай етып қосып. pH ... 3 тең ... ... ... ... негіздік ортаға келтіру ушін NH4OH дан қосып pH = 8-9 ға келтырып алдым.
Сурет 13. тұрақты төк көзі ... ... ... бөліп алу ушын тұрақты төк көзіне 30минотқа салып, pH = 8-9 тұрақты ұстау ушін әр 5мин ... pH ... NH4OH ... 3-4 ... ... ... ... 15. Жиналып алынға су қурамындағы зианды заттар
Меншікти активтилик:
C (U) = 0.021 бк/л
Пдк 0.1 бк/л
Геохимиялық процестердің нәтижесінде радиоактивті ... жер ... ... ... суларға түсуі, желдету процестеріне қатысуы мүмкін. Көп жағдайда тау жыныстарындағы уран су бетіне шығып, ... ... ... Барлық табиғи суларда уранның қандайда бір мөлшері кездеседі. Егер судың жолында ... ... ... ... ошақ кездессе, ол сонда жинақталады және геологиялық процестердің үлкен ... ... ... және ... мың ... бұл орындардағы уранның жинақталуы айтарлықтай көлемге жетуі мүмкін. Уранның қайта жинақталуы туралы ғана бірнеше мысалдар келтіруге болады. Қазылған көне хайуанаттар ... тері ... ... - ... оң ... ... ... көмір өндіретін орындарда уран проценттің жүздеген үлесі деңгейіне дейін жинақталған учаскелерге түседі. Алайда уранның өзі организмге енгеннің өзінде үлкен радиациялық ... ... ... оның ... ... яғни ... бір граммға есептелген көп емес, ол организмнен тез ығыстырылады және көп мөлшерде енген жағдайда бір ... ... ... ... ... улану басталуы мүмкін. Уранның ыдыраған өнімдерінің радиациялық қауіптілігі едәуір жоғары. Олардың арасында радон бірінші орын алады.
2.2. Радиоактивті қашықтан анықтау және ... ... ... ... анықтау үшін бірінші әдістері қоршаған ортаны барлығы жалпы, сметасын алу ... ... ... ... ... радионуклидтерi. Бұл болды негізделген өте қарапайым өлшеу аспаптарымасштабтау параметрлермен ... ... ... ... ... беру ... әдістері ерекше радионуклидтер, сметалық доза тиіс, өйткені назарға әрбір радионуклид үлес алады. Алайда, егер ережелержалпы белсенділігін ... үшін ... ... ... ... ... ... ретінде бета-сәулелену радионуклидтерi, мониторинг бағдарламасына енгізілген. Іс жүзінде, өлшеумынадай әдістері:
1) 20 - дан гамма -спектрометрлік энергия диапазоны 2000кэв ... ... ... ... төменгішегі баршамамен 1 Бк ең радионуклидтердің үшін кг.
2) альфа-спектрометрия қарайальфа-сәулелену ... (Pu, Am және см ... ... Альфа анықтаурадиаторлар әдетте алдын ала радиохимиялық талап талдау, радионуклидтердің дәйекті және селективті оқшаулаудайын альфа өндірістік жұқа қатты көздері, спектроскопия.
Радиоактивті ластану ... ... оның ... ... ... ... етеді бақылау Радиация әуе жағдайы, жер үсті сулары мен су экожүйелері, геологиялық орта және жер үсті ... Осы ... жету үшін ... ... ... ... ... жүргізеді.
Қоршаға ортаныы радиоактивтіліктіктің мониторигі:
Қоршағанортаныы тұрақты, үздіксіз кешенді бақылау қоршаған ортаны қоршаған ортаны қорғау және ... ... ... онда оған орын, сондай-ақ экологиялық бағалау және болжау қоршаған ортаны қорғау және ластану.
Радиациялық мониторинге екі ... ... ... фон, және ... ... ... ірі ... компоненттері, осы туралы ластау көздерін, атап айтқанда, бақылауаумағы; құрамдасрадионуклидтердің бөлу бақылаубиосфералық, бетон, олардың көші-қон қасиеттерін бағалау осындайэкологиялық тізбекті және ... бір ... ... (ШҚ ... соның ішінде трофикалық тізбек сілтемелержер, топырақ, су қоймалары, жемшөп өсімдіктер мен жануарларөнімдер); Бұл халықтың және биоты үшін доза ... ... ЖӘНЕ ... ...
3.1 ... ... ... қалдықтарды кезінде пайда болуы мүмкін аумақтық

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қоршаған ортаның радиоактивті ластанудың көздері3 бет
Ветқадағалау нысандарындағы дезинфекция қолдану7 бет
Құмкөл кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдалану77 бет
Өзен мұнай-газ кен орны72 бет
Атырау облысының экологиялық жағдайын картографиялаудағы қазіргі технологияны пайдалану42 бет
Дүние жүзіндегі және Қазақстандағы қазіргі экологиялық мәселелер28 бет
Негізгі абиотикалық факторлар және ағзалардың оларға бейімделуі22 бет
Шығыс Қазақстан облысының экологиялық жағдайы53 бет
Қазақстанның экологиялық проблемалары. Экологиялық мәселелерді шешу жолдары41 бет
Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне антропогендік әсер53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь