Электрондық оқулықтарды құруды маңыздылығы

КІРІСПЕ 8
1. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ҚҰРУДЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 10
1.1 Электрондық оқулықтың қазіргі деңгейі 10
1.2 Электрондық оқулық жасаудың негізгі принциптері 14
1.3 Электрондық оқулыққа қойылатын талаптар 15
1.4 Электрондық оқулық басылымы туралы ҚР мемлекеттік стандарты 16
1.5 Электрондық оқу.әдістемелік кешенді құру тәсілдері 17
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 19
2.1 Электрондық оқыту формалары 19
2.2 Электрондық оқыту құралдарын құру шарттары 20
2.3 Электрондық оқыту құралдарының орналасуы және тасымалдануы 21
2.4 Интернет беттеріндегі электрондық оқулықтар 22
3. ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 25
3.1 Оқулықтың жалпы құрылымы 25
3.2 Гиперсілтемелердің көмегімен келесі параққа көшу 28
3.3 Фреймдерді пайдалану 29
3.4 Фреймдердің көмегімен гиперсілтеме құру 30
3.5 Кесте құру және тізім жасау 31
3.6 HTML тілінің мультимедиялық мүмкіндіктері 33
3.7 «Тексеру жұмыстар» беті. Фильтрлерді пайдалану 33
3.8 Формаларды пайдалану 34
3.9 Тесттер құру 35
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 37
4.1 Маркетингілік зерттеулер 37
4.2 Электрондық оқулық құруға кеткен еңбек сыйымдылығын есептеу 38
4.3 Электрондық оқулықты құруға кеткен шығындарды есептеу 39
4.4 Амортизациялық төлемдердің есептелуі 41
4.5 Электронды оқулықты жасауға кеткен шығындардың сметасы 42
4.6 Табысты анықтау және программалық өнімнің бағасы 42
4.7 Шығындарды өтеу мерзімі 44
5. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТА ҚАУІПСІЗДІГІ і 45
5.1 Еңбекті қорғау туралы жалпы түсінік 45
5.2 Жұмыс орнындағы техника қауіпсіздігі 45
5.3 Өрт қауіпсіздігі 48
5.4 Жарықтандыру 49
5.5 Электр қауіпсіздігі 50
ҚОРЫТЫНДЫ 51
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52
ҚОСЫМШАЛАР
Елбасының «Жаңа әлемдегі Қазақстан» атты жолдауында: «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек» десе, осы жолдаудың III тарауы, он сегізінше бағытының жетінші тармақшасында: «Ақпаратық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандарына бағытталған мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндеті де алдымызда тұр» деп атап көрсетілгендей бүгінгі күні білім беру жүйесі жаңа педагогикалық технологияға негізделуін және ақпараттық құралдардың кеңінен қолданылуын қажет етеді. Осылайша оқу – тәрбие үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану заман талабынан туындап отыр. Ақпараттық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық қағидаға айналған. Қай заманда да өркениеттің дамуы интеллектуалдық шығармашылық қабілеттіліктің негізінде жасалынған, әлі де солай болып келеді. Шығармашылық адам санасының жасампаздығын және іс-әрекетінің биік белсенділігін көрсетеді. Адам қабілетінің дәрежесі, оның кәсіби іскерлік шеберлігі, бизнес пен кәсіпкерліктің нәтижелілігі, жаңалық ашуы тұлғаның шығармашылық ойлауына қатысты анықталады.
Қай заманда да өркениеттің дамуы интеллектуалдық шығармашылық қабілеттіліктің негізінде жасалынған, әлі де солай болып келеді. Шығармашылық адам санасының жасампаздығын және іс-әрекетінің биік белсенділігін көрсетеді. Адам қабілетінің дәрежесі, оның кәсіби іскерлік шеберлігі, бизнес пен кәсіпкерліктің нәтижелілігі, жаңалық ашуы тұлғаның шығармашылық ойлауына қатысты анықталады.
ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай толық білім беруге, меңгертуге кепілдік бермейтіндігін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту процесінде іске асу үшін оны технологияландыру қажеттілігі туады [1].
Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай толық білім беруге, меңгертуге кепілдік бермейтіндігін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту процесінде іске асу үшін оны технологияландыру қажеттілігі туады.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.
6. С.А. Христочевский. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии. Информатика и образование, 2000, 2, стр. 70-77.
7. Л.Х. Зайнутдинова. Создание и применение электронных учебников. Астрахань, ООО "ЦНТЭП", 1999, с. 364.
8. Қараев Ж.А. О нашей педагогической технологии обучения. Материалы городского семинара для работников управления школой. Шымкент, 2000г.
9. Сардарова Ж.С. Дамытушы компьютерлік ойындардың дидактикалық мүмкіндіктері (6-10 жас) Автореферат. Алматы, 1996ж.
10. Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» заңы.
11. Қараев Ж.А. Оқытуда компьютерлік технологияны пайдалану. ИФМ, 1994.
12. Рах С.В, Қараев Ж.А. Использование компьютеров в казахской школе. Информатика и образование, 1990.
13. Қараев Ж.А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях применения компьютерной техники. Диссер. На соиск. уч. степ. докт. пед. наук. Алматы. 1995.
14. С.А. Христочевский. Информатизация образования. Почему так медленно? Информатика и образование, 1997, 3.
15. С.А. Христочевский. Мультимедиа в образовании. Проблемы разработки и использования. Системы и средства информатики. Вып.8. М.: Наука. Физматлит, 1996, стр.166-176.
16. Б.Е. Алгинин, Б.Г. Киселев и др. Концепция информатизации образования. Информатика и образование, 1990, 1.
17. С.А. Христочевский. Базовые элементы электронных учебников и мультимедийных энциклопедий. Системы и средства информатики. Вып.9. М.: Наука. Физматлит, 1999.
18. Нұрманбетова Ш.К. “Орта бiлiм беру жүйесiнде бастауыш сыныптардағы информатика пәнiнiң мазмұнын «Үш өлшемдi әдiстемелiк жүйе» педагогикалық технологиясын қолдану арқылы жаңарту”
19. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб.заведений. М.: Академия, 2002. С. 66.
20. Громов Ю.Ю.,Татаренко С.И. Программирование на языке СИ: Учебное пособие. -Тамбов,1995.- 169 с.
21. Захарова И. Г. Информационные технологии е образовании: Учеб. пособие для студ.высш. учеб, заведений. М.: Академия, 2003.
22. Б.В. Керниган, Д.М. Ричи. «Язык С», . -М.: Финансы және статистика.,1992.-271с.
23. Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения. (Методологический анализ). - М.: «Педагогика», 1977. - 264 с.
24. Беспалько В. П. Стандартизация образования: основные идеи и понятия / / Педагогика. - 1993. -№ 5. - С. 16-20.
25. Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения. // Сов.пед., 1990г, №7, с. 17-23.
26. Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiн 2010 жылға дейiн дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы.
27. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы
28. Бiлiм беру жүйесiн 2003-2005 жылға дейiн ақпараттандырудың Мемлекеттiк бағдарламасы.
29. Караев Ж.А., Кобдикова Ж.У. Оценка деятельности учащихся в усло¬виях применения педагогической технологии обучения, Вестник высший школы Казахстана, -1998г, №5, с 82-88.
30. Кобдикова Ж.У. Педагогическая технология уровневой дифференциации обучения в средней школе, монография, Алматы, 2000г, 186с.
31. Информатика мұғалiмiнiң мамандығына қойылатын талаптар. Алматы, 1998ж.
32. Н.Ермеков, Ж.Караев, Н.Стифутина. Информатика 7, 8 класс. - Алматы:Жазушы, 2000, -192 стр.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 8
1. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ҚҰРУДЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 10
1.1 Электрондық оқулықтың қазіргі деңгейі 10
1.2 Электрондық оқулық жасаудың негізгі принциптері 14
1.3 Электрондық оқулыққа қойылатын талаптар 15
1.4 Электрондық оқулық басылымы туралы ҚР ... ... ... кешенді құру тәсілдері 17
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 19
2.1 Электрондық оқыту формалары 19
2.2 Электрондық оқыту құралдарын құру шарттары 20
2.3 Электрондық оқыту құралдарының орналасуы және тасымалдануы 21
2.4 Интернет беттеріндегі электрондық оқулықтар 22
3. ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 25
3.1 Оқулықтың ... ... ... ... ... ... пайдалану 29
3.4 Фреймдердің көмегімен гиперсілтеме құру 30
3.5 Кесте құру және тізім жасау 31
3.6 HTML тілінің мультимедиялық мүмкіндіктері 33
3.7 беті. Фильтрлерді пайдалану 33
3.8 Формаларды пайдалану 34
3.9 Тесттер құру 35
4. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 37
4.1 Маркетингілік зерттеулер 37
4.2 Электрондық ... ... ... ... ... ... оқулықты құруға кеткен шығындарды есептеу 39
4.4 Амортизациялық төлемдердің есептелуі 41
4.5 Электронды оқулықты жасауға кеткен шығындардың сметасы 42
4.6 Табысты анықтау және программалық өнімнің бағасы 42
4.7 Шығындарды өтеу ... ... ... ЖӘНЕ ... ОРТА ҚАУІПСІЗДІГІ і 45
5.1 Еңбекті қорғау туралы жалпы түсінік 45
5.2 Жұмыс ... ... ... ... қауіпсіздігі 50
ҚОРЫТЫНДЫ 51
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ
Елбасының атты жолдауында: десе, осы жолдаудың III тарауы, он сегізінше бағытының жетінші ... деп атап ... ... күні білім беру жүйесі жаңа педагогикалық технологияға негізделуін және ақпараттық ... ... ... ... етеді. Осылайша оқу - тәрбие үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану заман талабынан ... ... ... ... ... ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай ... үшін де ... ... аса мол.
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Қазіргі ... ... ... ... ... ... әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея ұлттық ... ... Қай ... да өркениеттің дамуы интеллектуалдық шығармашылық қабілеттіліктің негізінде жасалынған, әлі де солай болып келеді. Шығармашылық адам санасының жасампаздығын және ... биік ... ... Адам ... ... оның ... іскерлік шеберлігі, бизнес пен кәсіпкерліктің нәтижелілігі, жаңалық ашуы тұлғаның шығармашылық ойлауына қатысты анықталады.
Қай заманда да ... ... ... шығармашылық қабілеттіліктің негізінде жасалынған, әлі де солай болып келеді. Шығармашылық адам санасының жасампаздығын және іс-әрекетінің биік белсенділігін көрсетеді. Адам ... ... оның ... ... ... ... пен кәсіпкерліктің нәтижелілігі, жаңалық ашуы тұлғаның шығармашылық ойлауына қатысты анықталады.
ХХІ ... - бұл ... ... ... ... мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне ... ... ... Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай ... ... ... ... ... ... мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту процесінде іске асу үшін оны технологияландыру қажеттілігі туады [1].
Қазіргі таңда дәстүрлі ... ... ... ... сай толық білім беруге, меңгертуге кепілдік бермейтіндігін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту процесінде іске асу үшін оны ... ... ... беру ... ... - жаңа ... технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің ... мен ... ... ... ... оқушыға компьютер арқылы әзірлеу мен тарату үрдісіне ерекше мән беріп отырамыз. Себебі әр ... ... ... ... оқыту кезінде кез келген жақсы оқитын оқушы информатика заңдылықтарын тұжырымдайды, мысалдар келтіреді. Оқушылардың ... ... ... ... ... алады. Бұл оқушылардың оқу материалын формальды жағынан да жақсы білетінін көрсетеді. Кез келген сабақта электронды оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін ... қана ... ... ... ... қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуге жағдай жасайды.
Электрондық ... ... ... ... ... ... үздіксіз және толық деңгейде бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс ... ... ... кіріспеден, негізгі бөлім, техникалық бөлім және экономикалық бөлім мен еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау бөлімінен, қорытынды, ... ... ... және ... ...
* ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ҚҰРУДЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
+ Электрондық оқулықтың қазіргі деңгейі
Президентіміздің биылғы жылғы халқымызға Жолдауында 2015 ... ... ... беру ұйымдарының 50 %-ы электрондық оқытуды пайдаланып, 2020 ... ... оның саны 90 %-ға ... ... тиіс деп ... [1]. ... шараларды жүзеге асыру жолында техника саласының мамандарымен біріге ... ... ... ... оның ... компьютерлік технология пәндерiмен байланысты түрде сабақ өткізетін ұстаздар ат салысуы қажет. ... ... оқу ... деп ... ... ... пайдалана отырып, білім беру технологиясын сүйемелдей алатын оқу құралын айтамыз [2]. Өзінің функционалдық мүмкіндіктері жағынан компьютер нағыз оқыту құралы ... ... ... сол ... ... беруде, дағдылар қалыптастыруда, біліктілікті игеруде барынша тиімді пайдаланып, жүзеге асыру жағы жеке бір ... ... ... Мұғалімдер осы мәселемен компью - тер - лер жаңа шыққан кезден ... ... ... ал жеке ... ... ... шыққаннан соң, бұл жұмыстың өзектілігі бұрынғыдан да арта түсті [3]. Оқыту барысында ақпараттық технологияны пайдаланудың өзі ғана маңызды емес, ... ең ... оны ... ... алға ... ... қандай дәрежеде жүзеге асыра алатындығымызда болып отыр.
Оқыту процесін компьютер ... ... ... ... ... ... қатар әрбір пәннің өз ерекшелігін есепке алумен сипатталады. Мұнда мынадай бірнеше мәселелерді ... ... ... ... ... қай ... көбірек енгізу керек;
* жалпы сипаттау материалдарын қалай компьютерлендіру қажет;
* оқытудың қай түрі, қандай әрекеттер толығынан ... ... ... пән ... (әдіскердің) ақпараттық-әдістемелік ұсыныстарына сәйкес ком - - пьютерлік оқулық қалай ұйымдастырылуы қажет.
Компьютерлік оқыту технологиясы ... пен ... ... дәнекер рөлін атқарады, мұнда негізгі материал мұғалімнен ... ... ... ... ... ... пән мұғалімі көбінесе электрондық оқулық жасауға тікелей араласпайды. Сондықтан компьютерлік оқыту жүйесін қалыптасты - рудағы негізгі ... ... өз ... студентке өз тәсілімен бірден ұсына алмайды. Енді бұл принципті дәстүрлі жағдайға жақындату үшін ... ... ... олар ... ... ... етпейтіндей дәрежеге жеткізу керек.
Жалпы, компьютерде пайдаланылатын электрондық оқыту материалдары мен әдістемелік нұсқаулар құрамы мынадай ... ... әр ... ... берілетін негізгі оқыту материалдары;
* бақылау, тексеру (тесттен өткізу) материалдары;
* есептер мен жаттығулар;
* жеке ... ... ... ... ... ... ... әдістемелері;
* әрбір оқу құралын пайдалану стратегиясы мен тактикасы және де соларды бір-бірімен ... ... ... мәселелері;
* барлық ақпараттық-оқу материалдарын оқыту құралдары мен сабақтарды өткізу әдістемесімен байланыстыру.
Электрондық оқу құралы типтік және жұмыс программалары ... сай ... ал оның ... ... ... жоғарыда көрсетілген материалдар қолданылуы тиіс. Компьютердегі электрондық оқыту жүйесі осы мақсаттағы жобаның орындалуын ... ... ... оқу процесін басқару немесе білім беру жұмыстарын сүйемелдеу үшін керек.
Электрондық оқу құралын жасау білім беру ... ... ... ... көп ... мәселе болып саналады, оны жүзеге асыру әртүрлі мамандық иелерінің қатысуы ... ... ... ... ... ... жасау жұмысына қатынасатын мамандардың функцио - налдық құрамы көрсетілген. Онда пәнді жүргізетін мұғалімнен өзге компьютерде оқыту әдіскері мен оқыту материалдарын ... ... ... ... нәтижелерін компьютерде бақылау (тексеру) жүргізетін маман және программалаушы қажет етілетіні көрсетілген.
Алгоритмді басқарып, кодтаушы ... ... ... ... жүйе ... ыңғайластырушы маман (сценарист)
Компьютерлік оқыту нәтижелерін бақылау
әдістері бойынша маман
Сабақ беруші мұғалім
(пәнді жүргізуші әдіскер маман)
1.1-сурет. Компьютерде электрондық оқулық жасаушы ... ... ... ... бағыттарды айрықша атап өту қажет:
* ақпараттық-оқыту, бақылау және тексеру (тестен өткізу) материалдарын компьютерде пайдалануға бейімдеп ыңғайластыру керек;
* бұрынғы ... ... ... ... ... ... жаңа ... әдістемесін қалыптастыру керек, компьютердің оқыту процесінде қолданылатын функционалдық ерекшеліктерін есепке ала отырып, дидактикалық тәсілдер де қайта құрылуы тиіс;
* ... ... ... ... қалыптастырып, оның жеке тақырыптарды берудегі бір-екі сабақты немесе тақырып бөліктерін қамтитын жеке ... де құру ... ... ... жабдықтаманың "ашық" болуын қамтамасыз еткен дұрыс, яғни оқулықтың белгілі бір бөлігін студенттің қабылдау мүмкіндігіне ... ... ... ... ашу ... оны ... (әдіскер) аздап өзгерте алатын мүмкіндіктер қарастырылуы тиіс. Мысалы, оқулықтың тексеру бөлігін жаттығулармен толықтыру немесе нақты жағдайға байланысты оқыту ... ... ... ... ... ... ... оқулық жасаудың соңғы бөлігі оны программалау (кодтау) болып табылады. Қазіргі қолданбалы программалау жолдары ... Visual Basic, Delphi, С/С++, ... ... ... ... арқылы жүзеге асырады. Бұларды қолданудың артықшылықтары:
* программа құру мерзімін ... ... ... ... ... де оны ... сүйемелдеуді қамтамасыз ету;
* электрондық оқулықты пайдаланатын мұғалімге өз педагогикалық ... - сіне ... оның ... ... ... ... ... оқулықтың бөліктерін толықтырған жағдайда, тұтынушы интерфейсінің бұрынғы ... ... ... ... анимациялық, мультимедиалық қосымшаларын програм - малауда телематикалық жүйелер құру үшін "Java", ... ... ... орталар да пайдаланылуы мүмкін.
Осы бағыттағы ТМД елдеріне алғашқы болып кең таралған оқулықтардың бірі Ресейде жасалған ... ... ... ... ... ... айтуға болады, онда алдыңғы қатарлы оқу орындары жасаған 17 программалық оқыту пакеттері біріктірілген еді [4]. Бұл электрондық оқулық ... ... ... ... ... түрде біріктірілген жекелеген программаларды біртұтас кешенге енгізген математикалық білім жүйесі қалыптастырылған еді. Бұл ... ... ... оны ... ... да қосымшалармен толықтырып отыруына мүмкіндік жасалды. Осы ерекшеліктер мұғалімге де, студентке де өз жолын таңдап, оқулық ішіндегі өздеріне ұнаған материалдарды ғана ... ... ... ... қоса, бұл кешенге басқа математикалық пакеттерді де қосуға болатын еді. Өкінішке орай, мұндай оқулық бағасы қымбат, оған ... ... ... ... ... ... ... және де басқа оқу орындары жасап жатқан оқулықтарда ... ... жоқ, олар ... жүйе ... ... әрбір әдіскер өз әдістемесін қоса алмайды, бірақ қосымша оқыту материалы ретінде ... ... ...
Электрондық оқу құралдарын пайдалануда студентті мұғалім қатысуынсыз жекелеп оқыту кезінде компьютерді анонимдік тұлға ретінде, оған белгілі бір ат ... жеке ... ... ... мұғалім атынан мәлімет беріліп отыратын электрондық тақта ретінде де қарастыруға болады. Әдетте компьютерді студенттер жеке ... ... ... ... ... ... қабылдайды. Осыған дейінгі оқыту программаларында компью - термен педагогикалық-бағыттық қарым-қатынастың тығыз болмауы электрондық құралдармен оқытудың жылдам нәтиже бермеуінің негізгі ... бірі ... ... Бұл қазіргі уақытта оқу орындарындағы техникалық және программалық жабдықтарды пайдалану кезіндегі ұсынылатын педагогикалық-психологиялық ... - дың ... ... оның нәтижесінің де мұғалімдерді қанағаттандырмауының бір себебі деп те айтуға болады. Дегенмен, қазіргі Интернет жүйесі кең қолданысқа енген кезеңде ... ... ... алу ... ең ... және тиімді құралына айналғаны талас тудырмаса керек.
Компьютерді оқу құралы ретінде пайдалану білім беру жүйесіне жаңа леп, ... ... алып ... ... ... компьютерлік оқулықтар жасау индустриясы қалыптасып келеді деп айтуға негіз бар, ол экономиканың кез келген саласы тәрізді қаржыландыруды, ... ... ... сияқты есепке алуды талап етеді. Бұл бағыттағы ең алғашқы адым компьютер кластарын алып, олардың үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету болып ... ... ... оқу ... жеңіл пайдалануға мүмкіндік беретін программалық жабдықтамалар болмайынша, компьютер тек ақпаратты сақтап, жылдам дайындайтын, көбейтетін құрал ретінде ғана қалады. Білім ... оқу ... ... ... ... айғағы болып табылады.
Осыған орай, Қазақстан Республикасы Білім министрлігі де алдағы жылдарда электрондық оқу құралдарын жасауға, оларды білім беру ... ... ... ... ... қаржылар бөліп жатыр. Біздің университте де қазіргі кезге дейін елуден аса электрондық оқулықтар жарыққа ... ... ... институты құрамында бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан электрондық оқулықтар шығару мәселелеріне арналған лаборатория кеңейтіліп қайта құрылғалы жатыр.
Сонымен, қазіргі кездегі ... келе ... ... технологияларды кеңінен қолданатын білім беру жүйесі студенттердің болашақ қызмет ерекшеліктеріне байланысты үнемі өзгеріп отыратын функционалдық міндеттер атқарып, оларды ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ол жоғары білім беру орындары түлектерінің жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда, еңбек нарығына неғұрлым тиімді ... ... ... ... ... компьютерлік технология - ларды пайдаланатын білім жүйесін қалыптастыру - жаңа қоғамның іргетасын қалаудың негізгі белгісіне айналуы ...
+ ... ... ... ... ... ... қарапайым оқулыққа қарағанда адам миының қабілетін, есту, көру және көңіл күйін ескере отырып, анықтама, теорема сияқты ... және ... ... мен есте ... ... ... ... керек.
Электрондық оқулықтапрды жасау барысында келесі принциптерге сүйенген дұрыс [4]:
1. Кванттау принципі: материалдарды модульдардан құралған бөліктерге бөлу.
2. Толықтылық принципі: әр ... ... ... болуы тиіс
* Теориялық ядро
* Тексеру сұрақтары
* Мысалдар
* Өзіндік ... ... ... мен материалдар
* Тексеру жұмысы
3. Көрнекілік принципі: әр модуль өзінше көрнекі болуы тиіс және адамның психологиясын ескере отырып жасалған ... ... ... біл ... кадрынан құралуы керек.
4. Бұтақтану принципі: Қолданушы өзі ... ... өте ... бір ... екінші модульға сілтемелер, гипермәтіндер құрылуы керек.
5. Басқару принципі: қолданушы өз ... ... ... ... және ... қалаған модульды аша алады және берілген тапсырманы кез келген деңгейде шешуге деген мүмкіндіктері көп болуға тиіс және ... өзін ... алуы үшін ... ... есеп ... ... ... болуы керек.
6. Бейімделу принципі: оқу барысында әр қолданушының қызығушы - ... ... ... болуы тиіс, сондықтан электрондық оқулықты қолданатын ортаны ескеру керек.
7. Компьютерлік қолдау принципі: кез ... ... ... ком - пью - ... ... ала ... компьютер қолданушының жұмысын жеңілдетуі тиіс. Мысалы, мультимедияның көмегімен суреттердің ... ... ... ... ... ... ... жауабының болуы. Кез келген этапта компьтер жауаптарды тексеріп отырады.
8. Жинақылық принципі: электрондық ... ... бір ... ... тиіс. Және оны кез келген уақытта кеңейтіп, жаңа материалдармен толықтырып отыратын мүмкіндік болуы ... ... ... мен ... қарап электрондық оқулық кімге және не үшін қажет деген ... ... бере ...
Электрондық оқулық жалпы оқу барысында, әсіресе алыстан оқыту ... ... ... ол [8]:
* Оқулықтың жазба нұсқасына қарағанда түсінуді жеңілдетеді, қа - был - дау және эмоциялық еске жақсы әсер етеді;
* ... ... ... Оның жеке мүмкін - діктері мен дайындалу деңгейіне бейімделу;
* ... ... ... ... ... ... ... дұрыс жауаптарын біле алуы уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді;
* Электрондық ... ... ... ... ... ... ... Көптеген тапсырмаларды бір уақыт мезетінде орындау арқылы уақытты үнемдейді;
* Мұғалімдер компьютердің көмегімен ... ... ... ... ... ... мұғалімдер үшін де пайдалы, себебі:
* Өзінің қалауынша практикалық ... пен ... ... ... мүмкіндік бар;
* Студенттердің өзіндік жұмысын, тесттерді тексеруге уақыт кетпейді;
* Әр студентпен жеке жұмыс ... ... ... оқулықты жасаудың негізгі кезеңдері [5]:
1. Ақпарат көзін таңдау;
2. Таңдап алынған ... ... ... ... ... бөлім бойынша модульға бөлу;
5. Электронды формада гипермәтін жасау;
6. Компьютерлік қолдауды іске ... үшін ... ... ... ... және ... іске ... көрсетуге даярлау;
10. Электрондық оқулықты жарыққа шығару.
Электрондық оқулық жұмысының 3 негізгі режимін белгілеуге болады:
* ... ... ... ... - ... ... қабылдағанын анықтау үшін әр бөлімнің соңында үйренушіге бірнеше сұрақтарға жауап беру ... ... ... ... - баға қою ... білімін бақылаудың қорытындысын шығаруға арналған.
+ Электрондық оқулыққа қойылатын талаптар
Электрондық оқулықтарға (ЭО) мынадай талаптар қойылуы ... ... ... ...
* ... ізгiлiктiлiгі. Онда кез келген орындаушы өзiне қажеттi ... ала ала - - - ... ... ... ... отырған оқу материалы барлық орындау - шы - лар үшiн бiрмәндi болуы керек. Бiрақ оқу ... әр ... ... - да ... ... ... ... Кез келген электрондық оқулықты дәстүрлi оқулықтар не - гi - зiнде бірнеше бөліктерден тұруы тиіс.
* Экономикалық тиiмдiлiгi. Аталған оқулыққа ... көп ... қа - жет және ... ... түсетiн пайданы да қарастыру қажет.
Бүгінгі басты бағыттардың бірі - білім беру ... ... Қа - зір - - - гі - - ... ... екі ... бар: ... және ... (1.2-су - - - - р - ет). - -
Дәстүрлік ... ... ... - дегі ... ... - то - ... бойынша мате - - риал - дың бей - - неленуі (өзін - дік оқу мен ... ба - ... ... ... оқулықтардың жіктелуі.
+ Электрондық оқулық басылымы туралы ҚР ... ... ... ... және ... министрлігінің шеші - міне сәйкес электрондық оқу басылымдарына (ЭОБ) мынадай талаптар қойы - луы тиіс [18] :
* ЭОБ-ның ... ... ... ... тұжырымдар мен ережелердің, сонымен қатар берілген оқу курсында ... ... - ті - ... ... мен ... ... мен ... жиынтығы болып табылатын сандық, мәтіндік, графикалық, аудио, ... және ... ... ақпараты болу керек.
* ЭОБ анықтамалық және басқарушы ақпаратты қамту керек, және қолданушының назарын өзіне аудартатын және оқу мақсаттарына қызмет ... ... ... ... ЭОБ әртүрлі мамандықтар үшін олардың типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес қолдануға мүмкіндік беру керек.
* ... ... ... ... бірмәнді және қолданушы қате іс-әрекеттер жібермеуі үшін ЭОБ-ның түгел және оның бөлек бөліктерінің функцияларының логикасын түсінуге ... ... ... ... ... ... компьютерлiк моделдер оқылатын объектiлер, үрдістер мен құбылыстардың құрылымын және параметрлерін беру және өзгерту, сонымен қатар, сыртқы әрекеттердiң имитациясы үшiн ыңғайлы ... ... ... ... ... ... мәселелері білім алушыны оның көмегімен шешілетін дидактикалық есептердің мазмұнынан көңілін бөлмеуi керек.
* ЭОБ қалай жабық, ... ашық ... ... ... ие болу ... ЭОБ ... ортада жылжымалы ақпаратты тасушыларда орналасуы және жеке алынған компьютерде немесе локальды ... ... ... ... сияқты жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болу керек. ЭОБ ашық ортада глобалды компьютерлік желілерде орналасады және ... ... үшін ... ... ЭОБ қосымша программалық құралдарды талап етпейтін операциялық жүйенің версиясын ескере автоматты ... ... ... ие болу ... ... ... ... немесе халықаралық стандарттарына сәйкес ЭОБ-ның тәуелсіз жұмысы үшін барлық ... ... ... және ... ... болу ... ЭОБ тұрақсыздандыру әрекеттер болмағанда (электр өшуі, операциялық жүйенің істен шығуы) берілген режимде функциясын жасау керек және ... ... ... ауытқулар болғаннан кейін ЭОБ-ның жұмысын жалғастыруды қамтамасыз ететін қабілеті болу керек.
* ЭОБ ... ... ... ... ... мен ... енгізудің қарапайымдылығын қамтитын және оқу материалдарына және статистикалық берілгендерге санкцияланбаған ... ... ... болу ... ... ... ... мазмұнына және т.б. сай келетін стандарттар бар.
Осы талаптарға сәйкес кез-келген электрондық оқулықтар Республика көлемінде қолдануға болады. Ал оны ... оқу ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік кешенді құру тәсілдері
ОӘК-нің орындалу нұсқалары [16]:
Мультимедия элементтері (анимация, дыбыс, бейне) бар ОӘК. Құрылуы ең қиын, бірақ ең ... ... мен ... ... ОӘК. ... ... ретінде өзін-өзі тексеруге арналған тесттер, виртуалды лабораториялық жұмыстар, ... ... ... ... гипермәтіндік технологияны қолданып құрылады, алайда мұнда навигация элементтері бар, құрылымдалған, оқу материалының әртүрлі бөліктеріне сілтемелермен жабдықталған.
Барлық ... ... ... ... ... ... ... емтихан сұрақтары; есеп кітапшасы; емтихан есептері; лабораториялық жұмыстар және т.б.
ЭОӘК нұсқаларына байланысты оларды оларды ... ... ... да ... ... келеді. Жалпы алғанда, ЭОӘК-дерді құрудың екі альтернативті тәсілі бар [9]:
* Кешендерді кең таралған WWW-технологиялардың көмегімен құру. Бұл оқу ... ... ... ... ... бақылау аппараты, анықтамалық материалдары бар күрделі ұйымдасқан гипермәтін түрінде құрылады. Егер бұл ... ... ... ... ... ... компьютерлік үлгілер қосылады. Осындай ОӘК-ді құру айтарлықтай қиын, құрастырушылардан технологияны білуді, уақыт пен құралдардың үлкен шығындарын талап ... ... ... ... көп ... ... қиындық тудырады, әрбір оқу құралы қайталанбас болады. Осындай оқу құралдары студенттердің компьютерде және жергілікті ... ... ... ... ...
* Оқу ... инструменталдық қоршау көмегімен құру. Мұндай тәсілдің артықшылығы: "бос" ... ... және ... ... ... бақылау блоктарымен толтыра отырып, қысқа мерзімде ЭОҚ-ң үлкен көлемін құрастыру. Осындай оқу құралдары ауқымды желіде орналастыруға жарамды.
* НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... ... ... формаларына тоқталып өтейік [10].
Аудиографика. Бұл мәліметтерді жіберудің таржолақты арналары бойынша дауыстық, компьютерлік және графикалық ақпаратты жөнелтудің аралас ... ... ... ... ... ... немесе цифрлық телефон желілері алынуы мүмкін. Графикалық ақпарат ... ... ... ... ... және электрондық тақталардың көмегімен жіберіледі. Дауыстық байланыс микрофондар мен дыбыс жаңғыртқыштар арқылы орындалады. Факсимильді аппараттар ... ... үшін және ... оқу құралдарын жіберу үшін қолданылады.
Цифрлық теледидар. Үйреншікті аналогтыққа қарағанда цифрлық ТВ мәліметтерді ... ... ... ... пайдаланады. Осы заманғы өлшемдерге сай аналогтық ТВ-ң кеңжолақты арналарын қолдану - тым шығынды. Барлық жерде аналогтық ... ... ... - ... уақытта шешілетін мәселе. Цифрлық видео аудио- және бейнеақпаратты кіріктірілген сервистік телефон желілері (Integrated Services Digital Network - ISDN) деп ... ... ... ... ... жіберуге мүмкіндік береді. Цифрлық теледидарды қолдану үшін компьютер желіге қосылу адаптерімен, бейнекамерамен, микрофонмен жабдықталады.
Телеконференциялар ... Бұл екі және одан да көп ... тобы ... ... ... үшін ... ... арналарын пайдалану үрдісі. Телеконференция процесінде дыбыс, бейне және/немесе компьютерлік мәліметтер жіберіледі. Жөнелтілетін хабарламаға оның барлық қатысушылары қол ... ... ... ... ... үстел басында әңгімелесуді еске салады.
Аудиоконференциялар - конференцияға қатысушылардың дауыстық ком - му - тациясы ... ... бір ... ... - ... ... ... тудыратын теле - конференциялардың бір түрі [31].
Екіжақты видео (two-way video). Осы жүйелер физикалық түрде әртүрлі жерде орналасқан ... мен ... бір ... ... түйіс - тіреді. Байланыс арналары ретінде ISDN цифрлық телефон арналары немесе оптикалық талшықты ... ... ... ... ... ... қолданылуы мүмкін. Бейнесигналды аналогтықтан цифрлыққа және керісінше түрлендіру үшін кодер (coder)/декодер (decoder) - CODEC ... - ны - ... Осы ... ... ... жұмыс орны камерамен, микрофонмен және монитормен жабдықталған.
Біржақты видео (one-way video). Дауыстық кері ... бар ... ... дауыстық байланыс бойынша студенттердің оқытушымен және өзара әңгімелесу мүмкіндігімен толықтырылған "әдеттегі" теледидарды қолдану нұсқасын ... ... ... құралы ретінде аудиоконференция қолданылады. Әдетте мұндай жүйелер басқаруы шектелген теледидарлық жүйе (Instructional Television Fixed Service - ITFS) мен ... ТВ ... ... Көру ... студенттер телефон немесе факс арқылы сұрақтар қоя алады. Оқытушының жауаптары теледидар бойынша көрсетіледі.
Спутниктік ТВ (satellite TV). Бұл ... бір ... ... нүктелерге барынша үнемді жеткізу әдісі. Программа радиосигналға түрлен - діріледі, күшейтіледі және үлкен жөнелтуші тарелкадан өз орбитасының табиғаты бойынша кеңістікте ... ... ... ... ... ... және үлкен әрекеттесу радиусында жерге ретранс - ляцияланады. Жерде сигнал ... ... ... ... - тар - дың құны ... бұл ... ... белсенді пайдалануды тудырады.
WebTV. Интернет-технология мен дәстүрлі теледидарды түйістіретін және интерактивті теледидарға нақты ... ... ... Екі ... ... ... ... WWW және электрондық поштамен жұмыс үшін дамыту және компьютерді ... ... мен ... ... ... мен ... ... жабдықтау [10, 11].
+ Электрондық оқыту құралдарын құру шарттары
HTML-кодты орындаудағы ... ... ... ... ... негізгі қауіп - Netscape және Microsoft фирмаларының кең тараған екі браузер типі көп ... бір ... ... ... ... ... қандай да бір фирма ұсынған HTML специфи - кация - лары - ның кеңейтулерін қолдануда олар ... ... ... қарамастан, абай болу керек. Қазіргі кезде Netscape Communicator және Microsoft Internet Explorer соңғы ... ... ... браузерлер мүмкін - діктері арасындағы айырмашылық артты. HTML тілінің соңғы ... - ция - ... ... ... көбісі ескерілгеніне қарамастан, айырма - шы - лық әлі де қалды [17].
Қосылу жылдамдығын ... ... ... ... ... ... ... сіздің серверіңізбен байланысудың қандай арналарын қолданатынын анықтау қиын емес. Корпоративті қолданушылардың тұрақты қосылу мүмкіндігі бар, сондықтан олар беттің жүктелу ... көп ... ... ... сіз өз ... ... әлдеқайда кең құрамын күтетін болсаңыз, олар үшін енудің негізгі әдісі телефон арналары екенін естен шығаруға болмайды. Біздің мемлекетте ... ... ... жоқ, провайдерлердің бөлінген арналардың өткізгіштігінің жеткіліксіздігі де өз шектеулерін қояды.
Көптеген Web-парақ құрушылары өз ... ұзақ ... ... ... ... скрипттер немесе анимациялық суреттер жатады. Мұндай бетке кіруші оның жүктелуін күтпей-ақ, басқа ресурсқа ауысып кетуі ықтимал. ... ... ... Вудро Вильсонның жиі айтатын сөзі: "Егер сіз жазған құжаттың оқылуын қаласаңыз, оны жарты ... ... ... Бұл ... ... ... де өзектілігін жоғалтпады. Қолданушы ұсынылатын әрекет жолдарын бірден қарастыра алатын беттер жақсы қабылданады.
Бүтін мәтіндерді, мысалы, мақалаларды ... ... ... ... ... Бұл ... ... бөлшектенген мәтінге қарағанда жақсырақ қабылданады және қолданушы қажет мәтінді бір файл түрінде сақтай ... ... ... ... ... ... толықтық сипат береді, қолданушыларды еліктіреді және бетті көркемдейді. Алайда әрбір сурет ұзақ ... ... ... ... ... ... ... бұл адам төзімін тауысады. Бұл жағдайда ALT-мәтіндерді қолдану арқылы жағдайды жеңілдетуге болады, сондықтан негізгі кемшілік беттегі графиканың шамадан тыс көп ... ... ... негізгі мәселе олардың өлшемдері болып отыр. Беттегі суреттердің жалпы көлемін 40-50 ... ... ... ... Бір сурет өлшемі 30 Кбит-тен аспау керек.
Файлдардың арнайы форматтары. Қазіргі кезде Web-беттердің иелері өз беттерінде MIDI ... ... ... ... Кейбір сайт құрушылар әртүрлі мультимедиялық кірістірулерді құру үшін арнайы құралдарды, ал орындау үшін арнайы программалық ... ... ... технологиялармен жұмыс істейді. Real Audio форматында дыбысты пайдалану немесе Shockwave технологиясымен құрылған мультимедиялық қосым - ша - лардың мүмкіндіктері айтарлықтай ... ... ... ... ... ... үлкен талаптар қояды және жүктелу уақыты бойынша өте ұзаққа созылады [17, 18].
+ Электрондық ... ... ... және ... ... та, ашық та ортада қолданылу мүмкіндігіне ие болу керек. ЭОӘК жабық ортада жылжымалы ақпаратты ... ... және жеке ... компьютерде немесе локалды компьютерлік желіде орындалушы программалар сияқты жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болу керек [19, 25]. ЭОӘК ашық ... ... ... ... ... және ... ... үшін программа-браузерлерді қолданады (2.1-сурет).
Қағаз түріндегі ақпарат тасушылар (оқулықтар, әдістемелік құралдар)
Дискеттер, CD, DVD-дискілер
ҚО сайтында орналастырылған оқу ... ... ... ... ... ... ... оқу құралын тасымалдау тәсілдері
"Ақпараттық жүйелер және желілер" пәнінен электрондық оқу құралын құруда барлық талаптар ... ... ... құру ... ... ... Оқу құра құрлын құрудың алғашқы кезеңінде оқыту мақсаттарын анықтау ... ... ЭОҚ ... ... ... бастапқы білім беру мақсатында құрылған. Оқулықты құрудың басқа кезеңдері келесі тарауларда сипатталады.
+ ... ... ... ... ... ... оқулықтар көптеп табылады. Мен өз оқулығымды жасау барысында бірнеше оқулықтарды қарастырдым. ... ... ... ... ... ... оқулық пәнінен. Менің ойымша, жақсы құрылған. Бірақ бұл ... ... тек ... ғана бар. ... ... ... деген атауға әлі жетпей тұрғандай.
Ал келесі 2.3-суреттегі оқулық деп аталады. Бұл оқулық көркемдік жағынан мүлде төмен.
2.3-сурет.
пәнінен ... ... ... ... ... Бұл ... бірнеше бөліктен тұрады (суретте бірінші бөлімі көрсетілген). Сондай-ақ оқулық тесттер, бақылау сұрақтарымен қамтылған. Мен өз ... бұл ... кей ... пайдаландым.
2.4-сурет. пәнінен жасалған оқулық
2.5-сурет. Негізгі беті
2.5-суреттегі электрондық оқулықтың негізгі беті көрсетілген. Тек кнопкалардан тұратын бұл бетті көргенне соң ... да ... ... ... ... ... ... құрылған. Себебі, оқып отырған адамға таңдалған түстері жақсы әсер етеді 2.6-сурет)
2.6-сурет. Интернеттегі оқулық түрлерінің бірі
Матеметика, ... ... ... ... ... бұл ... өздеріңіз көріп тұрғандай өте ыңғайсыз түрде жасалған.
Бұл ... ... ... да, басты кемшілігі қазақ тілінде емес. Интернет беттерінен қазақ тіліндегі электрондық оқулықты кездестіру өте қиын.
* ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ
+ ... ... ... ... атап ... ... ... мен құрудың алғашқы сатыларында оны құрудың мақсаттары мен міндеттерін анықтап, соған сәйкес оның құрылымын қалыптастыру қажет [14, 15]. ... ... ... I ... ... оқулықтың құрамы мен құрылымына қойылатын талаптар сипатталды. ЭОҚ элементтер тізімін оқыту мақсаттарына байланысты толықтыру немесе ... ... ... ... ... жүйелер және желілер" пәнінен оқулықтың құрылымдық сұлбасы қалыптастырылды.
суреттер
Сілте-мелер
3.1-сурет. ... ... ... ... ... ... оқулығымның негізгі беті көрсетілген. Бетті жасағанда мен ең алдымен көркемдік жағына мән бердім, ... ... ... жақсы әдемі заттарды тез қабылдайды. Сондықтан адамға жағымды түстерді таңдадым. ... ... ... ... барысы
беті
Гиперсілтемелердің көмегімен келесі параққа көшу
Фреймдерді пайдалану
Кесте құру және тізім жасау
бет
Сырғымалы жолдарды құру
Абсолюттік түрде орналастыру. және ... ... ... ... пайдалану
Формаларды пайдалану
Тесттер құру
3.1-сұлба. "Ақпараттық жүйелер және желілер" пәнінен ... ... ... ... беті ... ... ... ашатын беттерге сілтейтін сілтемелерден, ағымдағы күн мен уақытты көрсететін сағаттан және ... ... ... ... пен ... ... программалық коды:


+ Гиперсілтемелердің көмегімен келесі параққа көшу
Web-парақтардың басқа Web-парақтарға қатысты сілтеме - лері - нің болуы - World Wіde Web ... ең ... ерек - ... ... HTML құжаттарында ги - пермәтіндік сілтемелерді құру өте жеңіл. Ол үшін атрибуты, яғни ... бар және ... ... ... ... кезде HREF="..." атрибуты міндетті түр - - де қажет. Оның мәні сол сілтеме көрсетіп ... файл ... ... оның ... ... ... ... мәтін мен тәгтерінің арасына орналасады.
Келесі суретте электрондық оқулығының беті ... Мен ... ... осы ... әр ... өту үшін пайдаландым (суреттегі асты сызылған сөздер гипермәтіндік сілтеме болып табылады):
3.2-сурет. беті
Мысалы, сілтемесінің программалық ... ... ... болады.
+ Фреймдерді пайдалану
HTML тілі броузер терезелерін бірнеше бөліктерге бөлу ... ... және ... ... жеке ... бейнеленеді. Осындай бөліктер фрейм деп аталады. Мұнда әрбір фрейм экрандағы жеке тіктөртбұрышты аймақты алып ... Әр ... ... бір-бірінен тәуелсіз құжат орналастыра аламыз.
Фреймдер құру үшін және тәгтері қолданылады да, мұнда әдеттегідей тәгі ... тәгі ... ... ... ... мен ... орналасу тәртібін сипаттайды, тәгінде фреймдердің әрқайсысына шақырылатын ... ... ... ... ... ... көріп тұрғандай терезе фреймдердің көмегімен екі бөлікке бөлінген.
Прграммалық коды:
Компьютерлік желілер+ Фреймдердің көмегімен ... ... ... ... ... ... біріне ауысу мүмкіндіктерін қарастырайық. Фреймге гиперсілтеме жасау үшін оған ат ... ... Ат қою ... NAME ... ... ... асырылады.
HTML құжаттарында ги - пермәтіндік сілтемелерді құру өте жеңіл. Ол үшін атрибуты, яғни ... бар және ... ... ... ... кезде HREF="..." атрибуты міндетті түр - - де қажет. Оның мәні сол ... ... ... файл атынан немесе оның Интернеттегі URL-адресінен тұрады. Егер файл басы емес, оның мәтінінің ішіндегі басқа бір қажетті орынға көшу ... ... онда сол ... ... ала ... ... - лен - ген сөз) ... Сонда ги - пермәтіндік сілтемелер сол парақ ішіндегі анкері бар белгілі бір орынды көрсетуі мүмкін. Анкер құруда да және ... ... ... мұн - дай - да HREF= "#...." атри - ... қосымша NAME= "..." атрибутын пайдалану керек.
Төменгі кестеде TARGET атрибутының фреймдер жұмысын басқаратын кейбір тұрақты мәндері көрсетілген.
Мәні
Атқаратын қызметі
_blank
Көрсетілген файлды ат ... жаңа ... ... ... ... ... фреймге жүктейді
_parent
Көрсетілген файлды фреймдерді ашатын түпкі кадрға жүктейді; егер ондай кадр анықталмаған болса, онда оның әсері ... _self ... ... ... файлды кадрлар құрылымы біріктірілген толық терезеге жүктейді
Бұл мүмкіндіктер фрейм орналасқан (негізгі және дәрістер) екі бетте де ... ... ... ... ... ... ...
3.4-сурет.
Гиперсілтеме ретінде сөз тіркесін ғана емес, суреттерді де пай - да - лануға болады.
Программалық коды: ... ... ... ... ... ... басқаннан соң келесі сурет экранға шығады:
3.5-сурет. Гиперсілтемеден шыққан сурет
Дәрістер бетіндегі негізгі бетке, дәріс бетіне, кейін ... ... ... деген сілтемелердің барлығы белгілі бір бетке апаратын гиперсілтемелер.
+ Кесте құру және тізім жасау
Кесте тұрғызу және ... ... ... оның әрбір жолын анықтау - және ... ... ал сол ... ... - және ... және ... ... анықталады. және тәгтерінің жұмысы ұқсас, бірақ тәгтерімен қоршалған мәтін қарайтылған ... ... ... ... да, ... одан ... қарапайым бағаналар жазылады.
Кесте тақырыбы және ... ... ... ... ... суреттегі кестенің программалық коды төмендегідей:

IP адресЖелі идентификаторыТүйін ... ... ... IP ... ... ... ... нәтижесі 205.37.193.12811001101.00100101.11000111.10000110
Енді тізім - дер жасайтын мүмкіндіктерді қарастырайық. Жалпы тізім элементтері ... ... ... ... шығарылғанда олардың сол жақтарында тізім белгілері орналасады.
Тізімдер нөмірленбеген, анықтамалық, нөмірленген болып бөлінеді. Мен қолданған анықтамалық тізімнің ... ... ... ... желі ... ... компьютер.
Нәтижесі 3.7-суретте көрсетілген:
3.7-сурет. Анықтама
+ HTML тілінің мультимедиялық мүмкіндіктері
Мультимедиялық мүмкіндік аудиожазбаларды, музыкаларды, бейнежазбаларды браузер бетінде ойнатуға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... беттегі фондық дыбыстың программалық коды:
түрінде болады, яғни ол терезеде көрінбей ... ... ... ... сол бетіне кіргенде өлең орындала береді.
Жалпы алғанда осы тарау HTML тілінің негізгі мүмкіндіктерін пайдалана отырып ... ... ... пайдалану
Фильтрлер дегеніміз - web-парақта пайдалануға болатын мультимедиалық мүмкіндіктер. Жазу, сурет және т.б. түстік деңгейінің өзгеруі, көлеңкенің қосылуы, ... ... ... сияқты сатистикалық эффектілер фильтрге жатады.
3.8-суреттегі сөзі фильтрдің көмегімен жазылған ... ). ... ... жұмыстары
Программалық коды төмендегідей:

Тексеру жұмыстары

Бұл беттегі суреттер жоғарыда айтылып кеткен абсолютті орналастыру көмегімен орналасқан.
+ Формаларды пайдалану
Формалар ... ... ... ... түрінде ақпарат сұрап алуға, "иә/жоқ" деген жауаптың ... ... ... ... жолдың біріне тоқтауға болады. Әрбір форма тәгімен басталады. Оның қолданылатын форманы өңдеу программасын (скрипт) және ... ... ... ... екі ... анықтап алу қажет.
ACTION - форма мәліметтерін қабылдап алып, оны өңдейтін URL-ды анықтайды. Егер бұл атрибут ... онда ... ... ... web-парақ адресіне жіберіледі.
METHOD - форманы өңдеу программасына қалайша ақпарат жөнелтілетінін көрсетеді. Әдетте, оның мәні POST болады, мұндайда форма мәліметі ... ... жеке ... Ал оның мәні GET ... онда ... ... бірге жіберіледі
Енді бетіндегі сілтемелерді басып көрейік. 1-тексеру ... ... ... ... ... және батырмалары, сондай-ақ мәтіндік өрістер қолданылған.
Мысалы, батырмасының программалық коды:
"Тазарту" ... ... ... ...
+ ... құру ... құру алдымызда айтып кетке форманы және оқиғаны өңдеуіштерді пайдалану арқылы жүзеге асады.
Бұл жұмыста тест жасаудың үш түрі ... ... ... Бұл ... ... сәйкес жауапты анықтаманың жанындағы өріске жазасыз. батырмасын басқаннан соң сіздің дұрыс жауаптарыңызды , қате жауаптарыңызды ... ... ... ... ... ... Тесттің бұл түрінде сіз иә деп жауап берсеңіз , жоқ десеңіз таңбасын қоясыз. Егер сіз сұрақтардың жауабын білмесеңіз ... ... ... ... ала ... Егер сіз ... жауап берген жағдайда, сөзі шығады.
3.10-сурет. Тексеру жұмысының екінші түрі
Тест ... ... түрі ... ... Бұл ... өзіңіздің жауабыңызды тексеру үшін сұрақтардың жанындағы сәйкес бос өріске шерту арқылы білесіз.
3.11-сурет. Тест жасаудың үшінші түрі
* ... ... ... ... ... ... ... монитордан мәтінді оқуға арналған форматында жасалған. Оқулықтағы қаріптің түрі және көлемі максималды түрде оқу кезінде ... ... ... етіп және ... ... етіп таңдалған. Келесі кестеден ұсынылып отырған электрондық оқулық пен конкурент фирмалардың осы сала бойынша жасалған ... ... ... көре аласыздар.
4.1 - кесте. Электрондық оқулықтардың сипаттамаларын ... ... ... отырған электрондық оқулық
Конкурент фирмасының электрондық оқулығы
Негізгі беттің бар болуы
Бар
Бар
Гиперсілтемелер арқылы бөлімдерді тарауға бөлу
Әр тарауға ағаш тәріздес гиперсілтемелер жасалған ... ... ... ... ... үшін ... ... қосымша ақпарат беру
Автор жайлы бет бар
Бар
беті
Өзін - өзі ... үшін тест және ... беті ... беті бар
Грамматика деңгейі
Өте жақсы
Өте жақсы
Электрондық оқулықты жағарту мүмкіндігі
Интернет арқылы жаңарту мүмкіндігі бар
Жаңартуы бар CD-R ... ... ... ... электрондық оқулық орфографиялық қателердің жоқтығына тексерілген және мәтінде қателер жоқ. Әр ... ... ... ... ... тарауға тікелей оңай өтуге мүмкіндік береді. Оқулық оқу процесінің нормативтеріне сәйкес келеді және сонымен қатар қысқа мерзімде курсты үйренуге ... ... ... ... ... ... және ... болып табылады.
+ Электрондық оқулық құруға кеткен еңбек сыйымдылығын есептеу
Электрондық оқулық мамандығын бітіргелі жатқан болашақ ... ... ... ... ... жасар алдында клиентің талаптары және критериилері қаралған және соған келісе жасалған. ... ... ... құру ... ... ... тізімі берілген.:
+ Электрондық оқулықтар өнімдерінің нарығын талдау;
+ Ақпараттық жүйелер және желілер тақырыбына сәйкес өте қажетті критериилерін ... және сол ... ... ... ... ... эскиздік жобасын ұйымдастыру;
+ тілдерін қолданып программасын жазу;
+ Артық элементтерді және кемшіліктерді ... ... ... ... ... толықтыру;
+ Орфографиялық қателерді анықтау және жою;
+ Электрондық оқулықты қолданысқа дайындау және беру;
Жұмысты орындауға кеткен ... ... ... 4.1 формуламен есептеледі.
Tp=3tmin+2tmax5; ... Tp - ... ... ... еңбек сыйымдылығы;
tmin - жұмысты орындауға қажет минимальды уақыт;
tmax - жұмысты орындауға қажет максималды ... және ... ... ... ... ... осы ... бойынша оның біліміне және орындалған тапсырманың қиындығына байланысты есептелді. ... ... құру ... ... ... ... ... еңбек сыйымдылығы кесте түрінде көрсетілген. (4.2 - кесте).
4.2 - ... ... ... ... ... этапының кестесі.
Жұмыстар этапы
Минимальды уақыт (сағ)
Максималды уақыт (сағ)
Кутілген ... ... ... өнімдерінің нарығын талдау;
6
12
8,4
Компьтерлік желілер тақырыбына сәйкес өте қажетті критериилерін анықтау және сол критериилерді сапалы түрде сипаттау;
5
12
7,8
Оқулықтың эскиздік жобасын ... ... ... ... ... ... және ... жою;
10
15
12
Бітірілген жобаны ұйымдастыру, кодтарды толықтыру;
11
17
13,4
Орфографиялық қателерді анықтау және жою;
12
24
16,8
Электрондық оқулықты қолданысқа дайындау және ... ... ... орта ... 130,4 ... ... ... (шамамен 16 күн), минимальды уақыт бойынша 104 сағат және максималды уақыт 170 сағат.
+ Электрондық ... ... ... ... ... ... оқулықты құру кезінде 4.3 кестеде көрсетілген келесі ... ... - ... ... ... данаға кеткен баға, тенге.
Суммасы, тенге.
Компакт дискілер CD-R
4
60
240
Adobe Photoshop CS5
1
10260
10260
MS office 2010
1
12000
12000
A4
1
700
700
Эл. ... ... ... асыру үшін электронды оқулықты құру процесін тездететін сәйкес бағдарламалық қамтамасыздандыруларды сатып алу қажет болды. Жобалау кезінде тапсырыс берушінің ... іске ... ... ... ... гиперсілтемелер жүйесін құру үшін қолданылатын А4 форматындағы ақ қағаз қолданылды. ... ... ... ... ... 1 адам ... ... ол программист - ЭЕМ операторы.
Ол негізгі программистің және дизайнердің ... ... ... жылдық жалақысының жалпы қоры негізгі және қосымша жалақыдан тұрады және ол келесі формуламен есептеледі:
ФОТ=Зосн+Здоп, ... Зосн - ... ... - ... ... негізгі жылдық жалақысы келесі формуламен есептеледі:
Зосн=P*З*12, ... Р - ... ... - бір адамның орташа еңбекақысы, 50000 тенге.
Зосн = 1 * 50000 * 12= 600000(тенге)
Қосымша жалақы негізгі жалақының 10% ... және ... ... ... = 0,1* Зосн, ... = 0,1 * 600000 = ... ... ... ... 600000 + 60000 =660000;
Енді әлеуметтік мұқтаждыққа бөліп шығаруды есептейміз:
11% * 660000 = ... ... ... ... құрудың негізгі ерекшілігі құрылғының тозуы болып табылады, ... ... ... аударым. Амортизациялық аударым - дегеніміз өнімнің өз құнынан ... ... және ... ... ... бағасы. Нарықтың шарттарында амортизациялық аударымның көлемі кәсіпорынның экономикасына ... ... ... яғни ... өте ... ... ... шығынын ілгерілетеді, ал сәйкесінше, бәскеге түсе алатындығын төмендетеді және табыстың көлемін азайтады.
Амортизация келесі формуламен есептеледі:
А=ОФ*Н100*FфFоб; (4.5)
мұндағы: ОФ - ... ... құны (90000 ... - ... ... ... - ... жұмыс істеуінің фактылық уақыты;
Fоб - құрылғының жұмыс істеуінің нақты ... ... ... нақты уақыты келесі формуламен есептелінеді:
Fоб=F*q*K; (4.6)
мұндағы: q - ауысым саны (1 ауысым);
К - жоспарды ... ала ... ... ... ... - жұмыс уақытының жылдық (282 * 8)сағаты.
Жұмыс ауысымдарының саны ... ... ... ... ... бірге тең болды. Коэффициент 0.9 тең, еңбекті нормалау бойынша талаптар және жұмыстың характерін ... ... ... ... ... жұмыс істеу уақыты 2030,4 сағат. Амортизация құны - 1445,03 тг. тең.
+ ... ... ... ... шығындардың сметасы
Электронды оқулықты жасауға кеткен шығындардың сметасы келесі 4.4 кестеде көрсетілген.
4.4-кесте. Электронды ... ... ... шығындардың сметасы
Аты
Суммасы, тенге.
1. Материалдар (сонымен қатар электрэнергияға кеткен шығындар)
25300
2. Жалақы
587400
3.Әлеуметтік мұқтаждыққа кеткен шығын
72600
4. Амортизация
1445,03
Қорытынды:
686745,04
+ Табысты анықтау және программалық ... ... ... ... ... ... ... келесі формуламен есептеледі:
Цс=Зим+Пр; (4.7)
мұндағы: Зим - оқулықты ... ... ... - ... ... ... көлемі келесі формуламен анықталады:
Пр=Зим*Ур ... Ур - ... ... (15-30% , ... ... ... жүзеге асыру бағасы келесі формуламен анықталады:
Цр=Цс+НДС ... НДС - ... ... кеткен салық (12%).
Жүзеге асыру бағасы келесі формуламен есептеледі:
Цр=Цс+0,12*Цс; ... ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштерін есептейік:
Пр=686745,036*0,25=171686,259 тен.
Цс =171686,259 +686745,036=858431,295 тен.
Цр =858431,295 +0,12*858431,295 =961443,05 тен.
Жобаны жүзеге асыру бойынша ескерілген негізгі көрсеткіштер 4.7 ... ... ... Электрондық оқулықтың бағасын есептеу бойынша негізгі көрсеткішер
Атауы
Әріптік белгілеу
Суммасы, тен.
1. Электрондық оқулықты ... ... ... ... ...
3. ... ... құру бағасы
Цс
858431,29
4. НДС
НДС
12%
5.Жобаны жүзеге асыру бағасы
Цр
961443,05
Эксплуатациялау кезінде шығындардың есептелуі:
Электрондық ... ... ... сатып алушының ағымдағы жылдық шығындары келесі формуламен есептеледі:
Зтек=Тм*СмК+ЦиТс; ... Зтех - ... ... ... ... сатып алушының ағымдағы жылдық шығындары;
Тм - компьютерлердің тапсырманы орындау уақыты;
См - ДК - ді ... ... бір ... бағасы;
К - тапсырманы орындауға қатысқан компьютерлер;
Цим - жобаның нарықтағы құны;
Тс - ... ... ... ... ... ... ... қолданудан алатын ағымдағы шығындарының жылдық экономдауы келесі формуламен:
Рэк = Зр-Зтек; ... Зтек - ... ... қолдануға байланысты сатып алушының ағымдағы жылдық шығындары, 12 формуламен есептеледі;
Зр - ... ... ... ... (электрондық оқулықты қолданбай) келесі формуламен есептеледі:
Зр=Тм*См; (4.13)
Мұндағы : Тм - тапсырманы орындауға жұмсалған уақыттың көлемі величина (282 ... ... - ... бір ... ... істеу құны (1000 тен.);
Электрондық оқулыққа тапсырыс берушінің эксплуатациондық шығындарының көрсеткішін есептейік:
Зтех=130,4*81+961443,051=969840,81 тенге
Зр=282*8*1000=2256000 ... = ... .
+ ... өтеу ... ... ... оқулық жобасын жузеге асыру және енгізу үшін кеткетін капитальды шығындарды өтеу мерзімі келесі формуламен есептеледі:
Ток=ЦрРэк ; (4.14)
мұндағы: Цр - ... ... ... ... ... және енгізу үшін кеткетін капитальды шығындар;
Рэк - ағымдағы шығындарға жылдық экономдау.
Ток=969840,811286159,2 =0,75 ... ... ... 0,75 ... ... болады деп айтуға болады, ол шамамен 250 жұмыс күнін құрайды.
* ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ... ОРТА ... і
+ ... қорғау туралы жалпы түсінік
Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемалары - ... ... ... ... ... ұйымдарындағы еңбекті корғаудың жай-күйі Үкіметтің және уәкілетті мемлекеттік органдардың тұрақты қадағалау нысаны болып табылады.
Жұмыс орындарындағы жазатайым оқиғалардың өсуіне ... ... ... ... тиісті бақылаудың болмауы, жұмыскерлерді қауіпсіз жұмыс тәсілдеріне жеткілікті үйретпеу, қауіпсіздік талаптарының, еңбек және ... ... ... да теріс ыкпалын тигізіп келеді. Өндірістегі жазатайым оқиғаларға қатысты құбылыстардың сақталуы көп жағдайларда еңбек қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... ... оның экономикалық реформалар қарқынына үлгермей, артта қалып қоюына да байланысты. Сондықтан еңбек қатынастарын реттеу саласындағы негізгі міндеттердің бірі - ... ... ... ... жүйесін әзірлеу және жүзеге асыру болып табылады.
Жұмыс орындарында қызмет көрсетуші және пайдаланушы адамдарға мынадай қауіпті және ... әсер ... ... ... тогы соғуы қауіпті;
* Жиілігі 3-30 МГц болатын СВЧ электромагнит сәулесі;
* Рентген сәулесі;
* Әлсіз жарық;
* Желдетудің аздығы;
* ... емес ... ... ... ... концентрациясы;
* Шу;
* Психофизиологиялық әсерлер.
Электростатикалық өрістердің негізгі көзі монитор экрандағы зарядтар болып табылады. Зарядтар жұмыс орны төңірегіндегі шаң ... ... ... тығыздығын арттырады. Бұл демалу жүйесінің ауруына, алергиялық ауруларға әкеліп соғуы мүмкін. Сонымен бірге пайдаланушы денсаулығына теріс ... ... ... көзі ... ... ... табылады. СВЧ-ның адамға нервтік, эндокриндік, жүрек-тамыр жүйелерінің бұзылуымен білінеді.
+ Жұмыс орнындағы ... ... ... ... ... ... ... мейлі ол маман болсын, немесе бірінші рет компьютерде ... да, ... ... ... ... сақтауы керек. Жұмыс кезінде монитордың жарық шығаратын құбыры ... ... ... Аппаратураны, сым жүйелері мен мониторды дұрыс қолданбасаңыз, электр тоғынан қатты зақымдануға және аппаратураның күйіп кетуіне әкеп соғады.
Тыйым ... ...
* ... сым ... айырғыштарына тиіспеу;
* экранға қол тигізбеу және монитор мен пернетақтаның сыртқы жағын қолмен ... ... ... ... ... және сөндірмеу;
* дәптерлер мен кітаптарды монитор мен пернетақтаның ... ... су ... және ... ... ... істемеу.
Жұмыс істегенде:
* 60-70 см қашықтықта бүкшімей, еңкеймей, денені тік ... ... ... ... үнемі көзілдірік киіп жүретіндерге көзілдірікпен ғана жұмыс істеу керек.
* ... 20 ... ... ... соң, 5 ... демалған жөн.
Жұмыс уақытында:
* аппаратураның дұрыстығын тексеру керек, ал егер ... ... ... ... немесе пернетақтаның өзінен-өзі сөніп қалу жағдайы болса, жұмысты дереу тоқтатып, оқытушыны алдын-ала ескертіңіз;
* Пернетақтаны ақырын басып, ... ... ... ... Пернетақтада жұмыс істегенде қолыңыз таза болсын;
* Аппаратураның жұмыс кезінде шығып жатқан ақауларын өздігінен дұрыстауға тырыспаңыз.
Жүйелі ... ... ... ... ... және толқындар (вибрациялар) компьютерге зақым тигізуі мүмкін. Жүйелі блокты басқа құралдармен қосып тұратын сымдар тек, ... ... ... уақытта ғана қыстырылуы немесе алынуы керек. Компьютерлер орналасқан ... ... ... ... ... ... ... істеу үшін ең бастысы мониторды дұрыс қолдану керек. Төменде солардың кейбір мысалдары келтірілген:
* Біліп қойыңыздар, монитор, бұл - сезімтал ... Егер сіз оны ... ... ... онда ... ... ... алу керек болады. Мониторды үстелдің шетіне емес, нық, орнында қозғалмай тұратындай қылып қою керек.
* Мониторды ... ... ... болатын жерге орналастыру керек. Мониторды қырынан емес, тік бұрышпен көретіндей қылып бұрып қойыңыз. Сіз, экранға, аздап жоғарыдан төмен қарап ... ... ... ... экран аздап шалқайып тұруы тиіс - астыңғы жағы сізге жақын ... ... ... ... ... ... ... керек. Өйткені сіз монитордың экранына көп уақыт бойы - үңіліп, қарап отыруыңыз мүмкін, егер оның регулировкасы ... ... сіз ... арада көздеріңізге зақым келтіресіз. Ең алдымен ағартқыш-қарайтқышты дұрыстап алу керек. Бейнені жарық қылып жіберуге болмайды - одан ... ... тез ... оны ... ... ... қара түс сұрғылттау емес, нағыз қара болуы керек. Егер сіздің мониторыңызда фокусировка батырмасы болса, онда оны, бейне максималды айқын болатындай етіп ... ... ... шаң ... олар тез ... Бұл ... ... дымқыл шүберекпен сүртіп отыру керек. Жұмыс істеп болған соң, ... да шаң ... ... ... ... жапқышпен жауып қоюға болады. Бірақта, жапқышты, монитор қызып кетпеуі ... ... іске ... алып ... ... егер ... экраннан жарық тым қатты шығатындай болып, орналасса, онда көздуріңізді бүлдірмеңіз - немесе мониторды жарық тым ... ... ... ... немесе мониторға арналған қорғаныш фильтрін орнатыңыз. Бірақ та, қазіргі заманғы ... ... ... ... ... - антиотражающий, артирассеивающий және антистатический, сондықтан оларға қорғаушы фильтр керек жоқ ( шындығында, ол ... да ... ... өйткені осы фильтр бейнелерді қараңғылатып көрсетіп, түстерін бұзады және т.б.) .
* ... ... ... ... өте ... қысыммен жұмыс істейді, сондықтан ешуақытта , еш-қашан монитордың қақпағын ашуға болмайды немесе қақпақтың астында орналасқан бөлшектерді қолмен ұстауға болмайды.мұны тек ... ... ... ... ғана ... ... Клавиатура қолайлы құрал болып саналса да оған зақым келтіруге болмайды. ... ... ... қоюға және оның жанына шай қоюға болмайды - қоқым және су оны жұмыс істеу қалпынан шығарып тастауы мүмкін.компьютермер ... ... ... ... ... жауып қойыңыз - бұл оған шаң немесе кір түсуден қорғайды.
Дискеталар. Дискеталармен ұқыпты айналысу керек: оларды дисководқа дұрыс (түзу) ... ... ... ... магниттік ашық жабындысы бар жерлерді қолмен ұстауға болмайды. Шаңның және дымқыл нәрселердің дискеталарға тиіп кетуінен сақтану керек. ... 5,25 дюйм ... ... ... ... ... Дискеталарды вертикальды түрде арнайы жабық қорапшаларда сақтаған жөн.Компакт дискілер. Компьютерлік дискілердің үстіңгі жағын саусақтарыңызбен ұстамаңыз ( әсіресе майлы ) -- ... ол ... ... ... ... ... дискіні қырынан ұстаңыз. Компакт дискілерді шашыраңқы емес, ... ... ... ( ... ... ... алуға болады).
+ Өрт қауіпсіздігі
Өрттің пайда болуы құрылғылардың бұзылуынан, ... ... ... ... орны өрт қауіптілігі жағынан ΙΙ дәрежедегі кәсіпорынға жатады. Ғимаратты өрт шыдамдылығы жағынан Ι не ΙΙ ... ... ... ... ... үшін ... құрылыстық конструкциялардың нормалары келесі кестеде берілген:
5.1- кесте. Құрылыстық конструкциялардың нормалары.
Ғимараттың және құрылыстың өрт шыдамдылық дәрежесі
Негізгі құрылыстық конструкциялар
Ұстаушы қабырғалар, ... ... ... ... ... ... ... мен марштар
Ілінетін панельден жасалынған сыртқы қабырғалар
Ішкі ұстаушы қабырғалар
Этаж аралық ұстаушы конструкциялар
Плиталар және т.б.
Минималды талаптар
Ι
2,5
1
0,5
0,5
1
0,5
ΙΙ
2
1
0,5
0,25
0,75
0,25
Максималды талаптар
Ι
Қойылмайды
ΙΙ
Қойылмайды
50
қойылмайды
Жергілікті өрт ... ... үшін өрт ... ... Бөлмеде шығар есіктің қасында қабырғада ОУ-5 көмірқышқылдық өрт сөндіргіші ілулі тұр. Ол көмірқышқылдық өрт сөндіргіштерін әрбір 100 м2 ... ... ... ... ... ... щит және ұзындығы 20м өрт краны орналасқан. Щит ішінде екі ОХП-10 өрт сөндіргіші және екі шелек бар.
Қарастырылып отырған ғимарат бір ... ... ... ... бойынша баспалдақ алаңына апаратын екі эвакуациялық шығыс бар. Эвакуациялық шығыстардағы есіктің ені 1м мен биіктігі 2м және олар коридордың екі ... ... ... ... ... шығарады. Баспалдақтар ені 2м. Ғимараттың ішіндегі өрт болған ... ... ... ... ... Жарықтандыру
СНиП ІІ - 5 - 89 ... ... ... емес жарықтандыру шарттары өнеркәсіптік кәсіпорындарда көз жұмысын талап ететін жұмыстарға, адамдардың физикалық және моральдік ... - ... көп әсер ... ... ... ... ... жұмыс жағдайына дұрыс әсерін тигізеді.
Авариялық жарықтану, жалпы жарықтанудан 5% - ға аз жарықтануды ... етуі ... ... ... ішінде оның деңгейі 2 лк - дан аз болмауы керек.
Эвакуациялық жарықтану, адамнның қауіпті деген өтетін ... ... ол ... ... еденінде, баспалдақтарда орналасады, оның деңгейі ғимарат ішінде 0,1 лк, ал ашық территорияда 0,2 лк болу керек.
5.2-кесте. Жарықтану нормасы ... ... ... ... ... нормасы, лк
Кп, %
артық емес
Комбинациялық жарықтану
Жалпы жарықтану
Машиналық зал
ДК эксплуатациялық зал
Техникалық қызмет көрсету ... ... ... ... ... - ... - ... - 0,8
-
750
750
750
-
500
500
500
300
15
15
15
20
Жұмыс орынның жасанды жарықталуы:
Өндірістік кәсіпорындарындағы жасанды жарықталуының шарттары адамның көру ... ... ... және ... күйіне үлкен әсер етеді, ал бұл еңбек өнімділігіне және ... ... әсер ... ...
Еңбектің жағымды шарттарын құру үшін өндірістік жарықталуы келесі талаптарға сай болу керек:
* жұмыс орындағы жарықталуы тазалық нормаға ... болу ... ... ... және қоршаған кеңістіктің шектегі жарық мүмкіндігінше біркелкі таратылу керек;
* жұмыс бетіндегі кенет көленкенің болуы жарықтың біркелкі емес таратылуына ... ... ... ... жою ... көру алаңында жарқылдық (тура немесе шағылысқан) болмау керек.
+ Электр қауіпсіздігі
Жұмыс орнында өмірге қауіпті ... ... ... ... қауіпсіздігін сақтау әр адамның міндеті. Қауіпті жағдайлар ... оның ... ... бір ток ... ... оларды қосуға арналмаған сымдарды қосу салдарынан пайда болады. ... ... ... үшін ... ... ... керек:
* Қолданылатын сымдардың сапасын және зақымдалмағандығын тексеру.
* Қосылатын компьютерлермен оның қосалқы ... ... ... ... ... ... ... кабельдер алу.
* Сымдардың өз ара оралмауын немесе түйіліп қалмауын қадағалау.
* Жұмыс ... ... ... қуатын түтынатын приборларды толығымен ток көзінен ажырату.
* Қолданылатын резеткалардың стандарттарға сай ... ... беру ... ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарлама - сының негiзгi бағыттарының бiрi - оқыту процесiн дамыту. Осы ... ... ... үшiн ... ... вариантқа аудару қажеттігі туындап жатыр. Сондықтан дипломдық жобада ... ... ... ... ... ... ... оқулық жасалды. Кез келген қолданушы курс туралы қысқаша ... және ... ... ... ... ... меңгеріп, арнайы жасалған тапсырмаларды орындай алады. Бұл электрондық оқулықта әр қолданушы өзіне керекті дәрісті оқи ... ... ... ... үшін ... ... мен зертханалық жұмыстар жасай алады. Сондай-ақ өзін-өзі тексеру үшін тест және ... ... ... бар. ... ... HTML, CSS, ... және PHP ... мүмкіндіктерін кеңінен пайдалана отырып, пайдалануға жеңіл қарапайым құрылымдағы ... ... ... ... шығардым. Компьютерлік арналған кешенді электрондық оқулықты жасау барысында келесі жұмыстар атқарылды:
+ Оқу құралы қолданушы үшін сапалы да ... ... үшін ... ... ... оқу құралдарына әдеби шолу жүргізілді;
+ Ақпараттық жүйелер және желілер пәнінің дәрістері мен курс ... ... ... ... ... және желілер пәніне арналған электрондық оқулықтың құрамы анықталып, оның құрылымды ... ... ... ... ... схемасына сәйкес HTML, CSS, JavaScript және PHP тілдерін пайдалана отырып пәніне арналған электрондық оқулықтың программасы ... ... ... ... ... ... ... жасалып, оның программалары жазылды. Жұмыс нәтижелерін оқу үрдісінде пайдалануға әбден болады деген ойдамыз.
Қорыта айтқанда, жасалған электрон - дық оқу ... ... ... ... ... қамтылды. Менің ойымша бұл электрондық оқулықтың болашағы зор, тиімді, пайдалы, ... ... ... ... ... ... ақпаратын алуға көмегін тигізеді деп ойлаймын. Десекте, электрондық оқулықтар ешқандай мұғалімді ... ... ... жөн ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* С.А. Христочевский. Электронные мультимедийные учебники и энциклопедии. Информатика и образование, 2000, 2, стр. 70-77.
* Л.Х. ... ... и ... ... ... ... ООО "ЦНТЭП", 1999, с. 364.
* Қараев Ж.А. О нашей педагогической технологии обучения. Материалы ... ... для ... ... ... ... 2000г.
* Сардарова Ж.С. Дамытушы компьютерлік ойындардың дидактикалық мүмкіндіктері (6-10 жас) Автореферат. Алматы, 1996ж.
* Қазақстан Республикасының ... ... Ж.А. ... ... ... ... ИФМ, 1994.
* Рах С.В, Қараев Ж.А. Использование компьютеров в ... ... ... и образование, 1990.
* Қараев Ж.А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях применения компьютерной техники. Диссер. На соиск. уч. степ. ... пед. ... ... 1995.
* С.А. Христочевский. Информатизация образования. Почему так медленно? Информатика и образование, 1997, 3.
* С.А. ... ... в ... ... ... и использования. Системы и средства информатики. Вып.8. М.: Наука. Физматлит, 1996, стр.166-176.
* Б.Е. Алгинин, Б.Г. ... и др. ... ... ... ... и образование, 1990, 1.
* С.А. Христочевский. Базовые элементы электронных учебников и ... ... ... и ... ... ... М.: ... Физматлит, 1999.
* Нұрманбетова Ш.К. "Орта бiлiм беру жүйесiнде бастауыш сыныптардағы информатика пәнiнiң мазмұнын педагогикалық технологиясын қолдану ... ... ... в ... ... ... пособие для студ. высш. пед. Учеб.заведений. М.: Академия, 2002. С. ... ... ... С.И. ... на ... СИ: ... пособие. -Тамбов,1995.- 169 с.
* Захарова И. Г. Информационные технологии е образовании: Учеб. пособие для студ.высш. учеб, заведений. М.: ... ... Б.В. ... Д.М. ... , . -М.: ... және статистика.,1992.-271с.
* Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения. (Методологический анализ). - М.: , 1977. - 264 с.
* ... В. П. ... ... ... идеи и ... / / ... - 1993. -№ 5. - С. ... Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения. // Сов.пед., 1990г, №7, с. 17-23.
* ... ... бiлiм беру ... 2010 ... дейiн дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы.
* Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы
* Бiлiм беру жүйесiн ... ... ... ... ... ... ... Ж.А., Кобдикова Ж.У. Оценка деятельности учащихся в усло - виях применения педагогической технологии обучения, Вестник высший школы Казахстана, -1998г, №5, с 82-88.
* ... Ж.У. ... ... ... дифференциации обучения в средней школе, монография, Алматы, 2000г, 186с.
* Информатика мұғалiмiнiң мамандығына қойылатын ... ... ... ... Ж.Караев, Н.Стифутина. Информатика 7, 8 класс. - ... 2000, -192 ... ... ... жасау. 2-тексеру жұмысының программалық коды толығымен:

№2 - тексеру жұмысыКомпьютерлік желілер

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қан түзуші жүйе» пәні бойынша электронды оқулық дайындау33 бет
Html тілінде математикалық логика пәнінен электрондық оқулық құру40 бет
Photoshop қолданбалы бағдарламасына электронды оқулық құру56 бет
Визуалды бағдарламалау ортасының электронды оқулық бағдарламасын құру технологиясы47 бет
Орта мектепке арналған "Информатика" пәнінен электронды оқулық құру66 бет
Статистикалық физика.Физикалық кинетика негіздері оқулығы бойынша электрондық оқулық құру тақырыбын63 бет
Электронды оқулықты құру кезінде қолданылған бағдарламалар және оқулықтың құрылу кезеңдері23 бет
Электрондық оқулық құру44 бет
Электрондық оқулық құру туралы49 бет
“Бағдарламалау тілдері” пәнінен Си тілін үйрену электрондық оқулық құру40 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь