Қонақ үйлердің қазіргі замандағы классификациялық жүйесі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1 ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ КЛАССИФИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.1 Қонақ үйлердегі қызметтің түрлері және қонақ үйлермен байланыстылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.2 Әлемдік қонақ үй шаруашылығының қызметі мен құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
1.3 Қонақ үй бизнес сферасындағы сервисті құрушы қызметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
2 ҚОНАҚ ҮЙ КӘСІПОРНЫНЫҢ БИЗНЕС.ЖОСПАРЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
2.1 Қазақстан Республикасы қонақ үй бизнесіндегі менеджмент ерекшеліктері және басқару деңгейін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
2.2 «Қазақстан» қонақ үйінің жалпы сипаттамасы және негізгі экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
2.3 «Қазақстан» қонақ үйін ұйымдастыру және басқару ... ... ... ... ... ... ... ..47
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІ МЕНЕДЖМЕНТІН ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64
3.1 Қазақстан Республикасы қонақ үй бизнесі менеджменттің болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
3.2 Отандық қонақ үй бизнесі менеджментін жетілдіру шаралары ... ... ... .68
3.3 «Қазақстан» қонақ үйін басқаруды және ұйымдастыруды жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...80
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .83
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...85
Қазіргі жағдайдағы қонақжайлық индустриясында болып жатқан жедел өзгеріс және қоғамда болып жатқан өзгеріске басшылар мен менеджерлер ке-рек жағдайда дұрыс жұмыс істегені өте маңызды. Бұл жағдайда бағасыз көмек-ті бизнес-жоспар береді. Бизнес-жоспар қонақ үй бизнесінің болашақ қимы-лының дұрыс жүргізілуіне көмектеседі. Осы жоспарлаудың арқасында қонақ үй кәсіпорнының тәуекелдігін минимум деңгейге төмендетеді және кез-келген жағдайдан оңай шығуына жол ашады.
Қонақжайлық индустриясы – қонақтарды қарсы алып, оларға қызмет көр-сетумен байланысты қызмет нарығандығы кәсіпкерлік қызмет. Бұл түсінікке қоғамдық тамақтандыру орындары, демалу және көңіл көтеру парктері, қонақ үйлер жатады. Қонақжайлық немесе қонақ үйлік және мейрамханалық бизнес саласы – бұл «алтын жұмыртқа туатын тауық» деп аталатын бизнес аясы. Бұл қонақжайлық саласының туризмнің базасы және негізгі факторы болып сана-латындықтан (сондай-ақ халықаралық туризмде) қонақ үй бизнес-жоспарын бұл салада құрудың маңызы өте зор. Заманауи шаруашылық жағдайда бизнес-тің дамуында кәсіпорын ішілік жоспарлау қолданылады. Осы жоспарлаудың ішіндегі прогрессивті түрі бизнес-жоспар болып табылады. Қонақ үй кәсіпор-нының сәтті жұмыс істеуі үшін қонақ үй саласының қазіргі жағдайын және болашақта не күтілетінін болжай білу қажет. Сонда ғана қонақжайлық индуст-риясында үлкен нәтижелерге қол жеткізуге болады.
Қонақ үй кәсіпорында тиімді басқаруды жетілдіру – кәсіпорын қызметінің сапасын айқындаушы және оны дамытудағы негізгі құралдарының бірі болып табылады. Кәсіпорынды тиімді басқару сапасын жоғарылатып, оның ресурстарын тиімді пайдалануға жол береді. Нарық шарттарында және қатаң бәсекелік күресте кәсіпорын ішкі және сыртқы өзгерістерді есепке алып, тез арада керекті амалдарды қолдануы тиіс.
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін нарықтық қатынастарды дамытып, на-рық талабына бейімделуге тура келді. Бұл жағдай қонақ үй ісін де айналып өт-педі. Қонақ үй кадрларын дайындауда жаңа заман талабына сәйкес өзгерістер енді. Мысалы, қонақ үй менеджменті мен маркетингі саласы мен қонақ үй ісін жетілдіру мәселесі күн тәртібіне шықты. Жекеменшік қонақ үйлер мен орна-ластыру орындарының көбеюі қонақ үй ісіне үлкен өзгеріс әкелді. Батыс ел-дерінде қонақ үй бизнесі саласындағы алдыңғы қатарлы технологияларды қол-дануға деген талпыныс байқалды. Бұл еліміздегі қонақ үй ісінің дамуы үшін алға жасаған үлкен қадам болды.
Бүгінгі күні ішкі және сыртқы нарықтарды экономикалық бәсекелестіктің жаңа әдістері мен нысандардың пайда болуына байланысты тауарлар мен қыз-меттерде қажетті менеджмент әдістерін қолдану күшейіп келе жатыр. Сондықтан бәсекелестік жағдайда өмір сүру мүмкіншілігін беріп қана қоймай, нарық бөлігін жаулап алу, шетел нарықтарына шығу, пайданы өсіру сияқты стратегиялық, ұзақ мерзімді мақсаттарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оның мақсат-міндеті республикадағы қонақ үй қызметін өндіруші кәсіпорынның көкейкесті мәселелерін талдап, оларды оңтайлы шешу қажеттіліктерімен анықталады және негізделеді.
1. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга.М:2004г.
2. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность историческая и современная практика предпринимательство, менеджмент. Москва, 2006ж
3. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, Москва,КНОРУС 2007ж
4. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме.М-СПБ,2009
5. В. Я. Хрипач «Экономика предриятия».
6. Веснин В.Р. основы менеджмента – М: Триада ЛТД, 1996
7. Гостиничный и туристический бизнес. Под ред проф Чудновского А.Д. – М., 2008г
8. Дуйсен Г.М. Основы формирования и развития индустрии туризма в Казахстане. Алматы,2005.
9. Дамыған қаржылық есеп. Оқулық.- Алматы: Экономика,2005.-320 бет. Төлешова Г.Қ
10. Ердавлетов С.Р. "География туризма Казахстана", Алматы, Гылым, 2003, 192 бет.
11. Ж. С. Рахимбекова «Международный гостиничный бизнес». 2010
12. Жүнісов Б, Мәмбетов Ұ, Байжомартов Ү. "Нарықтық экономика негіздері", Алматы, 1994, 160-170 беттер.
13. О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова «Экономика гостинец и ресторанов».
14. Макроэкономика: Оқулық.- Алматы:Экономика , 2003 Мамыров Н.Қ., Тілеужанова М.Ә.
15. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.Дело,1997
16. Мақсат–елімізді бәсекелестікке қабілетті 50 мемлекеттің қатарына қосу.,2-наурыз2006ж. Назарбаев Н.Ә
17. «Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве». А.Д. Чудновский, М.А. Жукова
18. Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. Қонақ үй шаруашылығы 2007ж.
19. «Менеджмент» лекциялар курсы К.Бердалиев 2005ж
20. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – Мн.:2001В.Крымова Экономикалық теория. А., 2003
21. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. - М.: Инфра-М.,1997.
22. Кулибаев А., Адасбаев Е., Данышпанов Б., Дуйсенгалиев Т. Туризм на Шелковом пути как фактор устойчивого развития. // Транзитная экономика, 2000, №4, 48-53 беттер.
23. Р. А. Браймер «Основы управления в индустрий гостеприимство».
24. Раева Р.А. Организация управления гостиничным бизнесом. Дис. Канд. Эк. Наук 08.00.05 Каз ГАУ А. 1997г.
25. Рахметов Б.А. Персоналды басқару: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2005
26. Реалии и возможности туристского рынка Казахстана // Деловой мир – Астана, 2011, №5, 28-29 беттер.
27. Папирян Г.А. Менеджмент в индустр. Гостепреимства : Отели и рестор. М. Экономика 2000
28. Теоретическая экономика. Политэкономия. Учебник для вузов. Под ред. Журавлевой Г.П. М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998г.
29. Травкин В.В., Дятлов В.А.Основы кадрового менеджмента. –М.: Дело, 1995.
30. Т.И. Есполов, Ж.Ж. Сулейменов. Менеджмент – Алматы, 2003
31. «Қазақстан» қонақ үйінің қаржылық жылдық есебі(2010)
32. «Қазақстан» қонақ үйінің қаржылық есебі(2011)
33. «Қазақстан» қонақ үйінің бухгалтерлік баланысы(2011)
34. Шеденов Ө. К. Жалпы экономикалық теория. Ақтөбе, 2001ж
35. Қазақстан қонақ үйі. www. kazakhstanhotel.kz
36. АҚШ қонақ үйлері. http://www.geont.ru/hotels-usa.php
37. Демалыс орнын таңдау. www.otdyh.ru
38. Кондур тур компаниясы. www. kondor-tour.kz/almaty_hotels_kz
39. Википедия сайты. www. http://kk.wikipedia.org/wiki
40. Ақпараттық сайт. www. inform.kz
41. Даму және жетілдіру. http://parkhaus.kz/osobennosti-razvitiya
42. ҚР статистикалық агенттігі. www.stat.kz
43. «Туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасындағы 2001 ж. 13 маусымдағы № 211-ІІ Заңы
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ............................................................................................................... 6
1 ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ КЛАССИФИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ.......................................................................................................................9
1.1 Қонақ үйлердегі қызметтің түрлері және қонақ үйлермен байланыстылығы.........................................................................................................9
1.2 Әлемдік қонақ үй ... ... мен ... ... үй ... ... ... құрушы қызметтер...................................................................................................................28
2 ҚОНАҚ ҮЙ КӘСІПОРНЫНЫҢ БИЗНЕС-ЖОСПАРЫН ТАЛДАУ.....................................................................................................................31
2.1 Қазақстан Республикасы қонақ үй ... ... ... және ... ... ... қонақ үйінің жалпы сипаттамасы және негізгі экономикалық көрсеткіштер....................................................................................38
2.3 қонақ үйін ұйымдастыру және ... ... ... ... ҮЙ ... ... ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫ.....................................................64
3.1 Қазақстан Республикасы қонақ үй бизнесі менеджменттің болашағы....................................................................................................................64
3.2 Отандық қонақ үй ... ... ... шаралары.............68
3.3 қонақ үйін басқаруды және ұйымдастыруды жетілдіру....................................................................................................................72
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................80
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... жатқан жедел өзгеріс және қоғамда болып жатқан өзгеріске басшылар мен менеджерлер ке-рек жағдайда дұрыс жұмыс ... өте ... Бұл ... ... көмек-ті бизнес-жоспар береді. Бизнес-жоспар қонақ үй бизнесінің болашақ қимы-лының дұрыс жүргізілуіне көмектеседі. Осы жоспарлаудың арқасында қонақ үй ... ... ... ... төмендетеді және кез-келген жағдайдан оңай шығуына жол ашады.
Қонақжайлық индустриясы - қонақтарды қарсы ... ... ... ... ... ... нарығандығы кәсіпкерлік қызмет. Бұл түсінікке қоғамдық тамақтандыру орындары, демалу және көңіл көтеру парктері, қонақ үйлер жатады. Қонақжайлық немесе ... ... және ... бизнес саласы - бұл деп аталатын бизнес ... Бұл ... ... ... ... және ... факторы болып сана-латындықтан (сондай-ақ халықаралық туризмде) қонақ үй бизнес-жоспарын бұл салада құрудың маңызы өте зор. Заманауи шаруашылық жағдайда ... ... ... ... ... ... Осы жоспарлаудың ішіндегі прогрессивті түрі бизнес-жоспар болып табылады. Қонақ үй ... ... ... ... үшін қонақ үй саласының қазіргі жағдайын және болашақта не күтілетінін болжай білу қажет. Сонда ғана қонақжайлық ... ... ... қол ... ... үй кәсіпорында тиімді басқаруды жетілдіру - кәсіпорын қызметінің ... ... және оны ... ... ... бірі ... ... Кәсіпорынды тиімді басқару сапасын жоғарылатып, оның ресурстарын тиімді ... жол ... ... шарттарында және қатаң бәсекелік күресте кәсіпорын ішкі және сыртқы өзгерістерді есепке алып, тез арада керекті амалдарды қолдануы тиіс. ... ... ... ... нарықтық қатынастарды дамытып, на-рық талабына бейімделуге тура келді. Бұл жағдай қонақ үй ісін де айналып өт-педі. Қонақ үй ... ... жаңа ... талабына сәйкес өзгерістер енді. Мысалы, қонақ үй менеджменті мен ... ... мен ... үй ісін ... ... күн ... ... Жекеменшік қонақ үйлер мен орна-ластыру орындарының көбеюі қонақ үй ісіне үлкен өзгеріс әкелді. Батыс ел-дерінде қонақ үй бизнесі ... ... ... ... ... ... ... байқалды. Бұл еліміздегі қонақ үй ісінің дамуы үшін алға жасаған үлкен қадам болды.
Бүгінгі күні ішкі және сыртқы ... ... ... жаңа ... мен ... пайда болуына байланысты тауарлар мен қыз-меттерде қажетті менеджмент ... ... ... келе жатыр. Сондықтан бәсекелестік жағдайда өмір сүру мүмкіншілігін беріп қана қоймай, нарық бөлігін жаулап алу, шетел нарықтарына ... ... ... ... ... ұзақ ... ... жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оның мақсат-міндеті республикадағы қонақ үй қызметін өндіруші кәсіпорынның көкейкесті ... ... ... оңтайлы шешу қажеттіліктерімен анықталады және негізделеді.
Дипломдық жұмыстың тақырыбының зерттелу деңгейі. Ресей ғалымдарынан қонақ үй бизнесін басқару мәселелерімен ... ... ... ... Г.А., ... А.Д., Н.И., Биржаков М.Б., Биржаков М.Б., Казаков Н.П., ... Н.И., ... Г.А., ... ... ... ... келетін болсақ олар келесілер: Раева Р.А., Куатова Р., Рахимбекова Ж. С., Джанджугазова Е.А., Мазбаев О.Б., ... ... ... ... ... - ... ... жаңа нарықтық экономикалық қатынастардың қалыптасып, қоғамның саяси жүйесінде демократиялық процестердің біршама дамуына байланысты жаңа терминдер мен ұғымдар пайда болды. Еркін ... ... ... ... ... ... соның ішінде, қонақ үйдің өз қызмеін ұйымдастыруда жемісті нәтижеге қол ... үшін ... ... ... зор.
Дипломдық жұмыстың мақсаты - оның ... ... ... үй қыз-метін сапалы ұсыну, оның сұранысын жолға қою, қонақ үй ... ... және ... ... ... дұрыс ұйымдастыру бойынша ұсыныстар жасау.
Дипломдық жұмыстың мақсатына байланысты, оның келесі міндеттері анықталып, шешіледі:
- қонақ ... ... ... және оның ... үйлермен байланыстылығын қарастыру;
* әлемдік қонақ үй шаруашылығының ... мен ... ... ... үй ... ... ... құрушы қызметтерін анықтау;
* Қазақстан Республикасындағы қонақ үй шаруашылығының жалпы жағдайын талдау;
* ... ... ... ... және ... ... көрсеткіштеріне талдау жасау;
* қонақ үйін ұйымдастыру және ... ... ... ... ... үй ... менеджменттің болашағын болжау;
* Отандық қонақ үй бизнесі менеджментін жетілдіру шараларын ұсыну;
* қонақ үйін басқаруды және ұйымдастыруды ... ... ... ... ... обьектісі - Қазақстан Республикасының қонақ үй саласы және ... үйі ... ... ... пәні - ... үй ... ... басқару жолдарын қалыптастыруға бағытталған теориялық, методологиялық аспектілер жиынтығы болып табылады.
Осы жұмыстарды жүргізу нәтижесінде алынған жаңалық:
- қонақ үй кәсіпорнында ұйымның стратегиялық ... ... ашық ... менеджмент саясатын ұсыну болып табылады;
- қызметкерлерді таңдаудағы менеджерге қойылатын тапсырмалар тізбегін құру;
- қонақ үйдегі жұмыс ... және ... ... ... ... ... ... - ұсынылған шаралар қонақ үй кәсіпорнының қызметін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Жұмыс кіріспеден, үш ... ... және ... ... ... ...
* ... ҮЙЛЕРДІҢ ҚАЗІРГІ ... ... ... ... ... ... ... және оның қонақ үйлермен байланыстылығы
Қонақ үйлерді классификациялау оның ауқымдылығы мен туризм және саяхаттаудың кезекті көп түрлілігімен келісімділігімен туристерді ... ... ... үйлесімді іс әрекетіне қарай саяхаттың әр түрлі мақсатына адамдардың материалдық ... ... ... ... ... және ... ерекшелігіне байланысты. Дегенмен классификациялау бірнеше ортақ белгілері ... ... ... ... ... ... нарық жағдайына байланысты қызмет көрсету деңгейі алуан түрлі жекеменшік формасы басқару жүйелігіне, тәуелділік деңгеіне де байланысты.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйлер ассоциясының үлгісі бойынша және сертификациялық ережелерінің заңдастыру материалдық базасының сандық сипаты, сервистік жағдайға, қызмет көрсету сапасының ... ... ... ... ... ... орнындағы жиһаз, жаңа технологияға қарай оның қандай қонақ үй түріне жататынын біле аламыз.
Қонақ үй құрамына кіретін арнайы орындар: ... үшін ... ... ... қамтамассыз етілген арнайы орындар бар. Бірақ олардың басқа қонақ үйлер салаларының айырмашылығы, бөлек-бөлек жатын ... жоқ. ... бір ... ... орны және ... орын бар. ... ... орынмен қамтамассыз етумен бірге, басқа да қызмет түрлері көрсетіледі. Мысал ретінде осы айтылған орындарға: курортты орындар, дагерлер жатады. Осындай ... ... ... ... ... беру ... емес. Мұндағы ең басты мәселе, табиғи факторлар (климат, теңіз, ... ... ... ... адам ... ... ... рухани және материалды түрде ету. Күнделікті және жұмыс орнынан бөлек өзге бір жағдай жасау. Сонымен қатар ем ... ... ... ... бойынша тамақтандыру, демалдыру сияқты қызмет түрлері көрсетіледі. Қонақ үй классификациясы әр елдерде әр түрлі категорияларға бөлініпотызға жуық атауға ие. ... ... ... көптеген себептер мүмкіндік бермейді. Оларға мемлекеттердің тарихы ... даму ... ... ... ... ... ... ерекшелігі және сапалы қызмет көрсетудегі бағалауы және сипаты әсер етеді.
1,2,3 қонақ үй ... ... ... және қызмет көрсету бағасының әртүрлігі. Ассортименттері мен қызмет көрсетулердің ... ... ... үй ... ... ... бөлуге болады:
1. Арзан қонақ үйлер немесе қызмет көрсетумен шектелген (мотельдер, үнемдеу класына жататын қонақ ... және т.б.)- ... ... түрлерін кең көлемде ұсынады, бірақ орташа деңгейде;
2. Орташа ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйлер және т.б.) - кез-келген әлеуметтік деңгейі орташа туристер тобы ... ... Бұл ... ... көрсету түрлері орташа;
3. отельдер (толық қызмет көрсететін қонақ үйлер түрлері, жоғары класты қоанқ үйлер және т.б.) - ... ... ... ... ... ... қоғамдық бөлмелермен қамтамассыз етілген, салондары жақсы жабдықталған. Жоғары деңгейдегі қонақ үй шаруашылығында, нөмірлердің салдарына (кейбір ... олар ... ... ... ... қызмет көрсетушілердің пайызы жоғары. Люкс-отельдерде 100-ден 400-ге дейін нөмірлер бар. Қаланың ортасында орналасқын, жоғары деңгейдегі қызмет көрсетумен сипатталады,бағасы жоғары, туристердің ... ... ... ... қымбат бөлмелері бар және қонақтардың тұрақтауы үшін ... ... ... жасалынған, негізінен ірі мекемелердің жетекшілері, жоғары деңгейдегі кәсіби мамандар, конференция қатысушылар үшін арналған [3].
Курорттық қонақ үйлерде 100-ден 500-ге ... ... ... ... олар ... мұхитқа, көлдерге, тауларға жақын орналасқан, қала маңында, қызмет көрсету түрлері ұсынылады, қалалық қонақ үйлерден қымбатырақ. Саны жағынан, спорттық кешендер көбірек, ... ... ... залдары, кездесулерге арналған жолдары және турситердің категориясына байланысты салынған.
Үнемдеу класына жататын қонақ үйлерде нөмірлік фондына немесе корына байланысты ... 150-ге ... ... болуы мүмкін, қалаға жақын арада орналасқан, кішігірім қызмет көрсетушілер штаты бар, ... ... сай ... баға ұсынылады, нөмірлері жақсы жиһазбен жабдықталған, бірақ тамақтандырусыз. Тұрғындары негізінен ... ... ... және ... деңгейі, тек қана қонақ үйлердің базасының тұрмыстық жағдайына байланысты ғана ... ... ... ... үйдің қызмет көрсетушілерінің жұмыс сапасына да байланысты болып ... ... ... ... аса әр ... ... бар. Дүниежүзіндегі қоанқ үйлерге бірдей классификацияны енгізуге, мемлекеттердің тарихи-мәдени дамуына байланысты кейбір факторлар ... ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне, қызмет көрсету сапасына және т.б. бағалау сапасына байланысты болып келеді. Төменде әр түрлі ... ... ... ... ... ... Көбінесе кездесетін қонақ үйлердің классификациясы франсуз ұлттық ... ... ... ... дерлік қонақ үйлер комфорттылығына байланысты категорияларға бөлініп, жұздыздық жүйемен белгіленеді, әрбір саны да бірқатар көбейеді.
1.2 Әлемдік ... үй ... ... мен ... ... ... ... нөмірлер, баспалдақтар мен лифтер кезекші персонал бөлмелері кіреді және түрлі формада болып онда бір ... ... ... болуы мүмкін. Нөмірлерге жалпы тұрғын бөлімнің 54-70 %, ол ... 13 тен 22 % ... ... келеді. Нөмірлер орын санына, бөлмелер санына, көлеміне және жабдықталуына ... ... ... ... ... ... ... жүзілік тәжірибе бойынша, бір орындық және бір бөлмелік болып келеді. Бөлме кеңістігі бірнеше фнкционалдық ... ... бір ... ... 70 % тұру бөліміне 14% кіре беріске, 20 % санитарлық торапқа тиесілі болады. Жалпы көлемі бұндайда 7 ден 14 кв.м ... ... ... ... ... бұл көрсеткіш 14-18 кв.м 20-21 кв.м дейін болады.
Қызмет етушілердің алыста болуы қызмет сапасын төмендетіп, қолайсыздық тудырады, сондықтан ... ... ... әр ... орналасқаны дұрыс. Нөмірлердегі тазалау үш түрде болады: күн ... ... ... ... және ... ... ... тұратын адамның рұқсатымен не ол жоқта жасау керек. Нөмірлердегі қызмет етушінің міндеттеріне бөлмелерді желдету, ыдыс жуу, төсек жинау, шаң ... ... ... ... т.б. ... үй әр ... ... жабдықтармен камтамассыз етілуі тиіс. Оны жұмыс жағдайына ұстау керекті технология мен ... ... ... ... мен ... ... ... керек. Сумен жабдықтау ыстық сумен өрт сөндіретін сумен, тамаққа пайдаланатын және тұрмыстық қызметке ... ... ... ... Ауа ... жылу ... ... де, сондай-ақ сөндіру жүйесі қалыпты жұмыс істеуі керек.
Қонақ үйлердегі ... ... ... ... байланысты. Оның ішінде категориясына, нөмірлік қордың ауқымдылығына, орналасқан орнына, қонақтардың ерекшелігіне т.б. факторларға қатысты.
Қызмет көрсету түріне қарай қызметкерлердің жұмысын ... ... ... ... ... ... ... қабылдау және орналастыру қызметі;
- нөмірлік қор қызметі;
- ... ... ... инженерлік-техникалық;
- қосымша және көмекші қызмет.
Қонақ үйлерде негізгі қызмет көрсету ... ... ... ... бұл ең ... ... болады. Әкімшілік қызмет түрлеріне қонақ үй кешеніндегі ... ... ... ... береді. Қаржы мамандарымен қамтамассыз ету, жұмысшылар мен қызметкерлерге жұмыс істеуіне жағдай жасау, еңбек ережесін ... ... ... экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету алдында қарастырылатын мәселелер.
Қабылдау және орналастыру қызметі жататын ... ... ... ... тіркеу, бөлмелерге орналастыру, жатын орындарын жайғастыру сонымен қатар қонақтарды шығарып салу ... ... білу ... Қызмет құрамы алуан түрлі.
Нөмірлік қормен басқару қызметі нөмірлерді броньдаумен, ... үйге ... ... ... оларды тіркеумен, нөмір бойынша орналастырумен, сондай-ақ оларды үйлеріне қайтарумен ... ... ... ... ... ... комфорт деңгейін ұстап тұруды және санитарлық-гигиеналық жағдайда қамтамассыз етеді, қонақтарға тұрмыстық та қызмет көрсетеді.
Қызметтердің құрамы: ... ... ... ... ... менеджер, қабылдап алушы және орналастырушы қызметі, қонақ үйді тазаулаушылар қызметі, бірлескен ... ... ... дәлізшілер, киім ілуші, гараж шаруашылығының қызметшілері), портье қызметі, консбержа қызметі,шабармандар қызметі, нөмірлерді тазалау жөніндегі инспектор, қауіпсіздік қызметі. Қабылдап алу және ... ... ... ... бағасымен. Орналасу мерзімімен, төлем тәртібімен таныстару. Тіркеу кезінде алдын ала нөмір брондалған ба, жоқ па соны анықтау және ... ... ... ... ... ... ... растау қағазын қонақ алғаннан кейін, ол тіркеу карточкасын толтырады, онда ... ... ... қонақ үйде тұруына ақша бөлген ұйымның (егер төлем үшінші жақпен төленсе) мекен жайын, төлем түрін (нақты, несие ... чек) ... ... ... ... қол қойып, солар арқылы қонақ орналасудың түрін, онда тұру мерзімін, нөмірдің ... ... ... жасайды. Қонақ үй құрылымы 1- суретте көрсетілген.
Рәсімделу аяқталғаннан кейін дәлізші немесе шабарман қонаққа ... ... оның ... ... апарады. Осы қызметтің басшаларының негізгі міндеті осы қабылдап алу және ораналастыру үрдісі кезінде кез ... ... ... ... ... ... оның кесірінен қонақ үйдің мәртебесі түсуі мүмкін. Қонақ үй басшылардың алдында әрқашан бір мәселе ... ол- бір ... екі рет ... бел буу ... ... ... бос қалуы.
Сондықтан брондау қызметінің рөлін бағаламауға болмайды. Брондау бөлімі үнемі брондауға келір түскен ... ... ... ... ... жағдайларды жазып ала отырып, конъюктураны қадағалап отырады, бұл қонақ үйге ... ... үшін ... ... және ... үйге үлкен кіріс кіргізу жолын анықтауға жол ашады. Нөмірлік қормен тығыз қарым-қатынаста ағымдағы жөндеу жұмыстарын ... ... ... ... олар тек нөмірлік қорға ғана ағымдағы немесе профилактикалық ... ... ... ғана ... ... үй ... барлық заттар мен орнатылған жабдықтарға жөндеу жұмыстарын жүргізуді жүзеге ... ... ... ... ... ... қорына бақылау жасауды жүзеге асырады, олар нөмірлердің бос еместігі немесе бос орындар жөнінде картотека жасайды және ... ... ... ... ... ... арқылы ақпараттандыру екі бағытта қозғалады: қонақтарға қонақ үй кәсібінің ... ... ... ... туралы).
Қонақ үй жинаушылар қызметі де көп жағдайда ең маңызды бөлімше болып табылады, себебі олар клиенттерді қабылдап, орналастырып, оларға ... ... үшін ... ... ... холдардың, дәліздердің таза юолуына жауап береді.
Қонақ үйді тазалаушылар қызметіне жетекшілік ететін ... ... ... ... және қызметтік панажайларының тазалығын сақтайтын жұмысшылардың жұмысын қадағалау. Аға қонақ үй тазалаушы атқарушы директор жүктеген әкімшілік міндеттерді орвндай ... ... ... қол ... ... ... ... Көбінесе қонақ үйлерде қонақ үйлерді тазалаушылар қызметіне көп ... ... ... ... ... ... қонақтар портье немесе даяшылар қызметінен гөрі дәл осы қонақ үй тазалаушылар жұмысын жиі ... ... ... үй ... ... ... үй үшін ... рөл атқарады, клиенттердің бұл қонақ үйге және тағы кегенде осы қонақ үйге ... бас ... ... ... ... ... үйді тазалушылардың жұмысының сапалы болуы үшін оларға кәсіпорыннның жетістекке жетуі үшін сол қызметтің қаншалықты маңызды және қажетті екенін жете ... ... орны ... ... бар, ... ... жерлерде менеджерлерден басқа асхана қызметкерлері, даяшылар, зал администраторлары жұмыс істеу қажет.
Коммерциялық ... ... ... ... мен ... үй ... ... өтуі жүзеге асырылуы үлкен мәселе.Коммерциялық қызмет тобына-директор, маркетинг және жарнама ... ... ... ... ... үйді ... және ... іс әрекетін реттеп қадағалап қаржыландырып отырады.
Инжинерлік қызмет орталығының негізгі міндеті: электр, санитарлық техникалық ... ... ... ... ... ... ... байланыс телекоммуникация жұмысының дүрыс болуын, желдеткіш салқындатқыш қондырғыларының ... ... ... ... ... ... қажет жұмыстарын реттейтін қонақ үй кешені бөлімі жатады. Оған кір жуу, ... ... аяқ киім ... т.б. ... ... қызмет көрсету саласына бизнес-орталық, спорттық шынықтыру алаңдары мен залдары, ... сән ... ... ... ... ... ортақ моделін таппадық Қонақ үй бизнесіндегі басқару болуы шарт. Оған төмендегілер ... ... ... ... органдарының көп болмау;
* Қызмет бөлімдері ықшам, мамандармен қамтамассыз болуы;
* Қызмет көрсету және ... ... ... ... ... керек.
Бас директор
(Бас директордың қонақ үй шаруашылығы жөнінен орынбасары)
Нөмір фондтың басқарушы
Қабылдау қызметінің меңгерушісі
Бас ... ... ... ... ... ... кассирі
Алдын ала тапсырыстар қызметінің меңгерушісі
Алдын ала тапсырыс алу портьесі
Телефон қызметінің ... ... ... ... ... жөнінен инспектр
Жинағыш
Тігінші
Тазалыққа және үтіктеуге жауапты қызметкер
Униформаға жауапты
Қабаттағы кезекші
Күндізгі ауысымдағы горничный
Түңгі ауысымдағы горнычный
Төсек орын апарушы
Сурет 1. Қонақ үй ... ... ... ... ... үй шаруашылығының осындай моделді мекен жайларының қызмет көрсету жүйелігі, әрқашанда өзінің ... ... ... ... Ол ... қонақ үйлердің жұлдыздық жүйелігіне сай болуы қажет:
1 ... ... ... ... ескі, 1-2 қабатты, бөлмелердің кіре беріс жері жоқ, едені ағаштан жасалған, холы және сервистік ... ... жоқ, душы мен ... бірге орналасқан ( әрбір қабатында бір-бірден немесе сыртта ), асханасы бөлек ғимаратта орналасқан, барлығына да ... ... ... 1-2 төсек орны бар, үлкен столы, орындықтары, айнасы, кондиционері, телефоны, тоңазытқышы, радиосы жоқ, электр ... ... ... орын 12 ... 1 рет ... ... үй ... кезекшілік тек қана күндіз, күзеті жоқ.
2 жұлдызды қонақ үйлер. Ғимараты бетоннан немесе кірпіштен салынған. 1-3 қабатты ғимарат. ... ... ... мен ... жоқ, ... ... холы бар. Холы телевизормен және жұмсақ жиһазбен жабдықталған, тек қана жүк тасуға арналған лифті бар. Бөлмелері кішігірім, жиһаздары стандартқа сай ... ... ... ... ... ванна бөлмесінде айнасы бар; душы дәретханасымен бңрге орналасқан. Төсек орын келген мерзімнен бастап 2 рет ауыстырылады; ыстық елдердегі қонақ ... ... бар; 1 қол ... ... мен ... беріледі; стол, орындықтар, тоңазытқыш, телевизор, қонақ үй ішіндегі телефон, қала бойынша телефон кезешіде ғана бар; электр жүйесі ортақ. ... ... ... ... ... ... ғимаратта орналасқан, сервисі көп түрлі емес және ақылы түрде жүргізіледі, қонақ үй бойынша тәулік бойыңы ... ... ... ... ... Ғимараты бетоннан немесе кірпіштен салынған; 2-7 қабатты ғимарат, қонақ үйдегі ортақ холы ... ... ... ... ... ... журналды столдары, ыңғайлы жұмсақ креслолары бар. Қабаттардың бірінде, тәулік бойы бары ... ... Холы және ... ... ... жарықпен қамтамассыз етілген; қабаттарында кілем төселген; жылдам лифті (жұк және адам ... бар. ... ... ... ... ... жиһаз, стол мен орындықтардың болмауы да мүмкін. Төсек орны бар; электр жүйесі бөлме бойынша барлығына да ортақ. Терезелері ... ... мен ... міндетті түрде емес, қонақ үйдің қабырғалары суреттермен әшекейленген, телевизорлары пультті; кондиционер, ... ... бар (тек қана ... ... үй бойынша телефон тегін, ал қала бойынша ақылы; дәретхана жабдықтары; орамал (қол сүртетін және моншалық), сабын (күнделікті ауыстырылады). Бөлмені күнделікті ... ... орын ... ... ... туристердің жеке, құнды заттарына арналған сейф ұсынылады. Қонақ үйде тәулік бойғы кезешілік және ... ... ... ... үйлер. Ғимараты міндетті түрде кірпіштен, бетоннан салынады. Міндетті түрде сыртық атының жазылуы керек, демеушілердің жарнамасы. Қонақ үй көп ... 17 ... ... ... мүмкін. Қонақ үйде жылдам лифті (2 жүк тасымалдауға және 45 адамдарға арналаған) кем болмауы тиіс. Қонақ үйде ... холы бар. Холы ... ... талабына сай жиһаздалған, қабырғалары әдемі дизайнды, гүлдермен ... ... ... жарықпен және радио-видео-телеаппаратураларымен жабдықталған. Қонақ үйде кешкі мейрамхана, бөлек кафе және ... бар ... ... ... ... ... қасында орналасқан және бильярд ойнайтын жері бар. Әр қабатта және холында кілем төселінген. Бөлмелері- үлкен кіреберіс жиһаздармен және ... ... ... Міндетті түрде: телевизор, магнитола, кондиционер, бары бар тоңазытқаш, төсек асты кілемшек, қонақ үй ішіндегі және қала бойынша телефон болады. Лоджиялар мен ... бар; душы ... ... орналсқан, 2 орамал (қол сүртетін және моншалық) беріледі. Төсек орнын күнделікті ауыстырылады, бөлме күнделікті ... ... ... үй ... кезешілік пен күзет тәулік бойы жүргізіледі. Буклеттер, визиткалар, қала бойынша проспектілер тегін таратылады.
5 жұлдызды қонақ үйлер. Ғимараты қазіргі ... ... сай, көр ... ... ... ... және ішкі бөлмшелері, қымбат соңғы үлгідегі құрылыс материалдарынан маланған. Кіре-беріс есігінде міндетті түрде швейцар тұрады. Кіретін ... ... ... ... және өте ... күтілген (төсеніштер, гүлдер, клумбалар т.б.) міндетті түрде туристердің және ... ... ... тұратын орын болады. Бір қабаты қызмет көрсетушілерге арналған орындардан, қызмет ... ... ... ... бөлме кеңістіктері мен бөлмелерден тұрады. Егер де қонақ үйдің ... ... ... онда ... ... үйдің қасынан салынады және теңізге шыға алады. Төбесі жабылған бассейн қорғалмалы қақпақпен салынады. Бассейн жағалауында ... ... ... ... т.б. ... да ... Бұл ... солярий (ауа ваннасы) болуы мүмкін. Массаж тағы да басқа қызметтер түрлері бөлек ақылы түрде ... ... ... сай, көп ... ... теннис корты, пинг-понг ойынына арналған корт салынады. Сонымен қатар, бильярд және гольф ойындарына арнлаған ... бар. ... ... 2 ... ... ... - ... қасында орналасқан, барлығына да ашық. Бұл концерттік залы едәуір үлкен, бірақ сахнасыз, түңгі бағдарламасыз, орындықсыз,тегін. Екіншісі- ... ... ... ... лекцияларға арналған. Екінші концерт залы ақылы. Орталық холл өте үлкен (ол бүкіл қонақ үйді көрсетеді): ... ... ... ... қамтамассыз етілуі жақсы ойластырылған. Қонақ үйдің тұрғындары үшін би кештері тегін, әрбір қабатта ... ... бойы ... ... Бөлменің электронды карточкалары беріледі. Үлкен коридор, кіреберіс және көмірлер дыбыстартқыш паласпен жабдықталған. ... ... ... мен ... асты ... төселген. Ванна, душ, дәретхана, биде, 3 орамал, бөлмеге киетін аяқ-киім, халат, тіс пастасы, сабынсу- әрбір бөлмеде міндетті түрде бар. ... ... ... ... Теле-видеоаппаратуралары, тоңазытқыш, кондиционер, телефон, сейф-жүниежүзіндегі ең жақсы деген фирмалардың ... осы ... ... бар. ... пен ... ... үйде тәулік бойы жұмыс істейді. Бөлмені жтнау мен ... орын ... ... Ал ... ... жинау және төсек орын ауыстыру қонақтың сұрауы бойынша жүргізіледі [3].
Әр елдердегі Қонақ үй ... ... ... ол ... ... ... қонақүй 5 жұлдызды Европа Қонақ үй жүйесіне жатады. Ауылды елді мекендерде кішігірім қонақ үйлер категориясыз ең арзан орналасу және ... орны ... ... ... ... үйлері өте жиі тараған қонақ үй классификация жүйесіндегі тәжі (корона) немесе кілт сипатында болып ... ... ... ... қарағанда тәжі жұлдыздық жүйеліктен бір сан жоғары болып есептелінеді (5 жұлдыз - алты тәжіге).
Сонымен қатар мұнда (ВТА) ... ... ... ... жиі ... Бұл қонақ үй бағасына байланысты әдемі, арнайы туристік топтарға арналып жасақталған қонақ жай орындары.
Аргентина қонақ үйлері ... ... ... Бес ... ... сай бес ... ... енгізілген.
-туристтік класс - Ол екі жұлдыздық қонақ үй болып есептелінеді.
- бірінші ... Бұл үш ... ... үй деп ... ... ... ... - төрт жұлдызды қонақ үйге сай келеді.
- люкс, - өте жақсы ең ... ... үй ... ... бес ... ... ... үйлерінің жүйелігі мемлекеттік бес жұлдызды белгіге ие. Орналастыру тәртібінің іс ... ... ... курортты, қонқжай мекеиелері, отель-пансиондар жәнеотель гарнн депаталады. Осылар орта ауқаттыдемалушыларға арналған.
Греция мемлекеті қонақ үйлеріне әріппен белгілеу негізге ... Олар төрт ... ... ... ... қонақ үйге - "DL" , ал бес жұлдызға сай - А, үш ... - В, екі ... - С, бір ... - Д ... ... ... ... қарапайым орналастыру орындарына кішігірім аппартаменттер, жеке пәтер үйлер және қонақтарға ... ... Олар ... ... ... ... ... порттар маңында шоғырланған.
Египет жерінде бес жұлдызды жүйелік барлық қонақ үйлерге тән. Бірақ кез келген қонақ үйлер жұлдыздары ... ... ... үй жұлдыздарынан 1 не 2 жұлдызға артығырақ, көрсетілген. Европадағы екі жұлдызды қонақ үй қызметі ... төрт ... ... үйге ... ... деңгейі жұлдызды болып келген. Қонақ үйлердің топтарының ерекшеліктері бар. Қонақ үйлерге арналған жұлдыздық жүйелік 1-5 ... ... ... ... жеке ... 1-4 ... белгілерге сай қызмет көрсетеді. Пансиондар мен қонақтарға ... ... 1-3 ... ... сай ... ... Өте қарапайым орналастыру орындар 1-2 жұлдызды болып келген.
Италия қонақ ... ... ... үй ... ... сай, үш ... тұрады. Бірінші категория - 4-5 жұлдызды қонақ үйлері біріктіреді. Екінші категория үш жұлдызды қонақ үйге, ... ... 2-1 ... ... үйлері топтастырады.
Қытай республикасында жұлдызды классификацияда. Қарапайым қонақ үйлерден бастап бес ... ... ... ... ... ... Өте арзан тұраққа хостельдер жатады. Студенттік жатаханаға сай қонақ үйлер көптеп тараған.
Мальдив аралдары ... ... өте жай, ... ... ... көрсете алады. Ең жоғарғысы ауқатты демалушыларға арналған. қонақ үйлер орта ауқатты адамдарға арналса, жанұялық топтарға арналған ... ... ... жері туристік рекреациялық аймақ болғандықтан лауазымды адамдарға арналған деп аталатын қонақ үйлерді де кездестіреміз [37].
Америка Құрама Штаттарының қонақ үй және ... ... ... бойынша, АҚШ-та 46000 қонақ үй және мотель, жалпы бөлме ... 3,3 млн. ... ... көлемі 65 млрд. долл. АҚШ-та басқа мемлекеттерде ... ... ... ... тарабынан бекітілген қонақ үйлердің классификациясы жоқ. Бірақ тәжірбие жүзінде қонақ үйлер түрлері көп. Америка ... ... ... ... бірлігімен сипаттайды. Ал Mobile Travel Guide ... ... ... ... - дейді Рашида Шайкенова, Қазақстандық қонақ үй-лермен мей-рамханалар ассоциациясының директоры.
Қазақстан Республика статистика агентіктерінің ... ... 2011 ж ... 455 ... үй ... оның ... ... түскен пайдасы - 50 млрд.тг-ден асады, оның 26 млрд.тг Алматыдан түскен. ... ... ... 25% ... ... ... ... үй-ден түскен табыс жекеменшік секторлар алады [42].
Ресми емес мәліметтер бойынша Қазақстанда 573 ... ... үй ... айналысады, оның 2011 ж айналымнан 130 млн доллар түскен. Соңғы жылдардағы мәліметтерді көру үшін ... ... ... ... ... орналастырумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің саны
Мына қалалар және
өңірлер бойынша
2010 ... ... ...
56
57
59
59
59
61
63
Ақтөбе ... ... ... Қазақстан
10
14
14
15
11
15
23
Жамбыл ... ... ...
20
20
21
21
20
21
21
Маңғыстау
7
7
7
7
7
7
9
Оңтүстік Қазақстан ... ... ... ... Қазақстан
43
81
132
135
56
93
140
Астана қаласы
46
47
48
48
45
47
48
Алматы қаласы
13
15
15
17
14
16
19
Ескерту: [5; 7] әдебиеттер негізінде автор құрастырған
Кестеде 2010 жылы ... ... ... 409 ... үй 2011 ... ... ... 621-ге өскендігі байқалады. Бұл көрсеткіш жыл-жылдан өс-кендігі байқалады. Демек Қазақстанда ... үй ... даму ... ... сөз. ... ... әкімдік аппараты, туризмнің дамуына ерекше көңіл бөледі, ол ... ... ... ... ... проблемалар-дың шешу көзі деп санайды. Сол үшін Алматы қаласында көптеген мүмкіндік беріп отыр:
* ол ... ... ... ... ... қиындықтармен проблемаларға қарамастан, Алматыда туристік қонақ үй комплексі көп ... және ... ... ... ... ... Қазіргі кездегі Алматының қонақ үй комплексінің жағдайы туризмнің, демалыстың және ... ... ... ... ... ... келмейді. Жаңа экологиялық технологиялармен енгізу және қаланың маңындағы туризм инфраструктурасының жылжытуға пайдалы инвестиция ке-рек. Ішкі ... ... енді ғана ... үй инфраструктурасына арнайы қаражат бөліп жатыр, көбінесе санаториялы-курортты комплекс-терге және спорттық обьектілерді салуға.
Алдымыздағы жылдарда құрылыс аяқталса, бұл бөліну 2 есеге ... Егер тек ... 5 ... ... үйлер 5 тен көп болса, ал эконом класс-ты ... ... ... ... ... ... ... онда қонақтар көбірек ақша шығарып қымбат қонақ үйлерде шетелге ... ... ... ... ... дейін Алматыда 5 жұлдызды 5 қонақ үй кәсіпорындары ... ... ... үй ... ... үшін ... жағ-дайлар бар: олар республикамыздың тарихи байлығы, ерекше тарихи ескерт-кіштер, ерекше мәдениет, палитикалық тұрақтылық, ... ... ... ... ... ... ... және қонақ үй сферасын дамытуға мүм-кіндік бар [22].
Осыншама тарихты артқа тастаған Қазақстанда ... 160-қа жуық ... үй ... ... оның ... ... ... Алматыда, Қарағандыда, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстары аумағында орналасқан.
Қонақ үй шаруашылығын ... ... ... ... ... Ал ... біздің елдің жағдайы тамаша емес. Әрине сыртқы ту-ризм бізде жақсы дамыған: қазақстандықтар үшін шетелде демалуды әдетке айналдырған - 45,8%, ішкі ... ... - 37,9% ... ... ... келу ... небәрі - 16,3%-ке ғана жетеді. Мемлекет осылардың соңғысына мұқтаж, себебі оның ... елге ... ... көп ... ... салаларының қарқынды дамуына бастау алады.
ҚР қонақ үй шаруашылығының дамуы және анализ жасағанда келесі шешімдермен ұсыныстарды көре аламыз:
1. Қонақ үй ... ... ... ... нарықтық сұра-ныспен ұсынысқа жақынырақ болды. Жекеменшік кәсіпкерлерге қонақ үй қыз-меттерімен айналысатын, нарықта қызметке ... ... құру ... ... ... ... ... үй комплекстері бір деңгейде тұр-ғанымен, ол қонақ үй шаруашылығының ... ... ... ... Инфраструктураны басқаруды құру ол ірі инвестицияға байланысты емес, ол басқару потенциялының баршылығына байланысты.
Қонақ үй шаруашылығының ... үш ... ... ... ... үйді ... және тек қонақ үй қызметтерін көрсету (22 % бар-лық қонақ үйде);
б) диверсификацияланған менеджмент (56 %);
в) көрінбейтін басқару, алғашқы және ... ... ... (22 %).
Қазақстандағы қонақжайлық индустриясындағы мекемелердің негізгі тен-денциясына келесілерді жатқызуға болады:
1. Қонақ үймен мейрамхана ұсыныстардың мамандандырылуына терең ену.
2. ... ... ... ... ... жаңа ... ... енгізу.
Қонақ үй мекемесінің мамандандырылуы қажетті тенденциямен байла-нысты, ол халықаралық байланысты оқыту. Бұның бастауы АҚШ мемлекетін-де болған.
Орналастыру - ... ең ... ... Ол ... көне салт-дәстүр пайда болғаннан басталады, қонақты қадірлеу, қабылдау және қызмет көрсетудің салтанаттылығы. Орналастырудың жүйесі мен құралдары - бұл әр ... ... ... ... ... гигантты отельдер) қабылдауға және де уақытша түнеу қызметіболып ... ... ... әр ... ... және жеке ... құралдарына: отельдер, қонақ үйлер, мотельдер, жастарға арналған кемпинг-тер және жатақханалар, ... ... ... және жеке ... Ең ... және ... обьектілернің көбісі оңтүстікте орналасқан: Түркістан, Отырар, Баба-Ата, Испиджаб (Сайрам), Тараз, Мерке, Талхиз (Талгар), ... ... ... ... - ... экономикалық және әлеуметтік дамудың төменгі деңгейде, оларды ... ... ... раз-рядына жатқызуға болады. Бізге шетел туристерінің қабылдаған тиімді, өз ту-ристерімізді шетелге жібергенге ... ... ... ие ... тек кейбіреулері жатады, Алматыдағы интеротель , отель , . ... ... ... үйлерді төрт категоияға бөледі: шағын қонақ үйлер(150 нөмірге дейін), орташа (151-ден 300-ге дейін), ірі ... 600-ге ... және ... қонақ үйлер (600-ден жоғары). Европалық шағын қонақ үйлер 50 нөмірден жоғары болмайды, Американ-дықтарда 150 ... ... ... ... ... ... дәл уақытта кіру, нарық-тағы секторлар мен компанияларды инвестициялау керек. ... ... ... ... кутюрлер және кино жұлдыздар инвестициялайды. Со-ның ішінде: Дональд Трамп ол жалпы қаржылық стратегияны құрған адам, қазір бірнеше ... ... ... ... Бұл 90 қабатты ғимарат Чикаго жағажайында орналасқан және 50 ... ... ... ... ... ... Қазіргі кезде ерекше қонақ үйлерді инвестицияланған тиімді, мысалы аңшылық ауылдағы үйлер не-месе ерекше ескерткіштермен архитектуралары бар ғимаратта. Тағы бір перс-пективті ... бірі бұл ... ... салу және т.б. ... ... ... Тек ... үйді ғана инвестициялауғана емес, аты немесе брендті де болады. Бұл жылы қазақстандық қонақ үй нарығына қонақ үй торы ... ... ... ... ... ... ... қолдана алады. Қонақ үй нарығында кейбір қатысушылар арасында, франшиза қонақ үйдің дамуына кері әсер ... ... ой бар. ... ... жұмыс істеу ол нақты қонақ үй жабдық-тарының стандартарға ... ... ... - ... ... профессионалдығымен тәжирибесі. Қонақ үй шаруашлығының атақты оператор Marriott ... ... ... Оның 2500 отельдері бар, компания қонақ үй торларын ... ... ... ... жүр: ... JW ... ... Ritz-Carlton, ал екінші ол халықаралық стандартқа тән қонақ үйлер жоқтығы.
Демек елдегі қонақ үй ... ... үшін ... ... және ... стандартқа қонақ үй құрылыстарын көптеп салу қажет. Сондықтан елде жоғары дәрежедегі қонақ үйлердің болуы біздің елге ... ... зор ... ... ... ... ... сипаттамасы және негізгі экономикалық көрсеткіштеріне талдау
26 қабатты Қазақстан қонақ үйі Алматы қаласының әсем көріністерінің ... ... ... үйдің нөмір терезелерінен Іле Алатаудың қарлы таңғажайып шыңдарын тамашалай аласыз. Осы қонақ үйдің архитекторларын атап кетсек: Н.И. Репискии, Т.К. ... В.Ш. ... А.И. ... және ... Г.А. ... және В.Д. ... салған, бұл кісілер тек қана Қазақстан қонақ үйін ғана емес Республика сарайы және ... ... және ... ... ... басқа ғимараттарын салған. Бұл аудан- іскерлік пен әкімшілік орталығы. Қаланың кез ... ... ... ... байланысы арқылы қамтылған. Қонақ үйден 10 минуттық жерде жоғары оқу ... ... ... мұражайлар, парктер, театрлар мен архитектуралық ескерткіштер орналасқан. Қонақ үйден еліміздің мақтанышы ... ... 20 ... ... ... ... 35 минут, әуежайға дейін 20 минут жол уақытын алады.
Қонақ үйдің ... мен ... ... ... адам ... ... ... бөлінген 5 конференц зал бар. Сол сияқты осы жина-лыстар өткізу аралығында кішігірім кофе үзілістері қарастырылған. Қонақ үй қонақтарына ... ... ... ... яғни ... ... ... ламинадтау, ксерокөшірмелеу, дүние жүзі бойынша факс жіберу қабылдау және компьютерді жалға беру. Сонымен қатар шетелдік ... ... ... ... ... бар сіздің демалуыңызға және де желісіз интернет ... ... зор ... ... ... ... ақша айырбастау пункті 24 сағат бойы қызмет көрсетеді.
Смета бойынша құны 13 ... 400 мың ... ... ... ... - 157500 м куб.
1000 орындық мейманхана ғимаратының ... бес ... ... бір ... (бір, екі, үш ... ) ... ... төменгі екі қабаты қоғамдық қызмет көрсету жайларынан тұрады. Төменгі қабаттарда қонақтарды тіркеу, оларға тұрмыстық, техникалық қызмет көрсету (почта, телеграф, ... ... ... ... ... ... ... бөлімдері орналасқан. Жылына 266 мың адамға қызмет көрсете алады. Жина-лыстар, ... тағы ... ... ... ... орындары, 116 орындық мәслихат залы, бизнес-орталық, жазғы кафе, банкет залы, ... ... ... ... ... арналған кең холл, вестибюль мен әр қа-батта арнайы жабдықталған мүйістер бар [35].
Ең жоғары қабатта тау мен қала ... ... ... ... ... ... қонақ үйі еліміздегі жер сілкіну қаупі бар аймақта орналасқан, сейсмикалық жағынан берік, биіктігі - 102 метр ... ... ... Оның ... тұлғасы 50,2x29,6 метр өлшемді эллипс пішіндес, қыз-мет көрсету ... бар ... ... ... ... ... мей-мандар бөлмелеріне күн сәулесінің жақсы түсуі (инсоляция), жылдың ыстық маусымындағы желдің қолайлы бағыты ескерілік, ... ... ... табиғатпен жарасымды үйлестірілген. Балкондардың қоршаулары, ғимараттың шет жақтары және алдыңғы беттерінің саңылаусыз бөлшектері ғимаратқа ... ... ... ақ ... ... Ішкі-сыртқы әрлеуіне мәрмәр, аллюминий, сәндік сылақ, Қазақстанның ... ... - ... ... ... Мейманхана кешенінің барлық сәндік әшекейлерінде жергілікті ұлт-тық дәстүрлер ескерілген.
Қонақ үй кәсіпорынының құрылымы ... ... ... ... ... мөлшерімен, оның орналасқан жерімен, қонақтардың ерекше-лігімен және тағы басқа факторлармен анықталады. Ол әрбір ... ... ... ... ... ... қонақ үй шаруашылы-ғында міндетті негізгі қызметтер қарастырылған, өйткені ол қызметтерсіз кез-келген қонақ үй ... ... ... ... ... асыра алмайды. Бұл қызметтер мыналар болып табылады:
* нөмірлік қорды басқару қызметі;
* әкімшілік қызмет;
* қоғамдық ... ... ... ... ... қызмет;
* қосымша және көмекші қызметтер.
Қазіргі жағдайда басқару жүйесі бәсекеге қабілетті болуы үшін қарапай-ым және икемді болуы керек. Ол ... ... ... ... ... ... ... білікті мамандармен топтасқан шағын бөлімшелер;
* тұтынушыға бағытталған жұмысты ұйымдастыру және қызметтерді өндіру.
Қонақ үйдің ұйымдық құрылымын дұрыс ұйымдастыру ... ... ... қамтамасыз етуде маңызды орынға ие болады. Кәсіпорынның алға қойған мақсаттарын кез-келген ... үй ... жете ... оны ... ... ... күшін жұмылдыруы керек.
Қонақ үйдің барлық құрылымын үш тармаққа бөліп қарастыруға ... ... ... көрсетуші және шаруашылық. Қаржы бөлімі бас экономист, бас бухгалтерден және қаржы және ... ... ... ... ... ... көрсетумен тікелей байланыста бола-тын бөлімшелер кіреді. Осы сегментке гараж, кір ... ... ... ... ... алу мен ... ... ресторан және бар-лар жүйесі, қызмет көрсету қызметі кіреді. Оған кәсіпорын басшысы, бас бух-галтер, бас ... және бас ... ... аппараты басшысы, шаруа-шылық қызмет басшысы т.б. жатады. Осы қызметтерді төмендегі суреттен көруге болады.
Кәсіпорын басқарушысы
Механикалық және ... ... ... ... және ... ... инженер
Техникалық эксплуатациялау бөлімі
КИП энерго күші және автоматика
Вентиляция және су қызметі
Кадрлар ... және ... ... ... цех
Қауіпсіздік және төтенше жағдай қызметі
Орталық склады
Шаруашлық - эксплуатационды қызметі
Қарсы алу, орналастыру ... және ... ... қызметі
Қызмет көрсету қызметі
Room-service қызметі
Ресторандар
Сурет 2. қонақ үйінің ұйымдық құрылымы [31].
Суретте негізгі ... ... ... ... тікелей байла-ныста болатын бөлімшелер кіреді. Осы сегментке гараж, кір жуатын орын, ша-руашылық-эксплуатационды цехі, қарсы алу мен ... ... ... және ... ... ... көрсету қызметі кіреді. Бұл бөлімнің қызметіне брондауда пайда ... ... ... ... ... ... ... нөмірлердің ішіндегі керекті санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау және де қоғамдық тамақтанумен байланысты қызмет ... ... ... ... бас инженермен басқарылып, техникалық қызмет көрсе-тулерді, ғимараттың ағымды жөндеуін, қонақ үйдің құрылысы мен жабдық-талуын қамтамасыз ... [25]. ... ... ... қызметі нөмірді эксплуатациялау менеджерінен, қабылдау және орналастыру қызметінің ауысып істейтін сегіз жұмысшысынан, алпыс төрт үй сыпырушыларынан, төрт портьеден, қауіпсіздік ... он бес ... ... ... ... бір ... бір бас ... бас бухгалтерден, бір бас инженерден, бір персонал бойынша сұрақтарға жауап беретін менед- жерден, бір бас менеджерден тұрады. ... ... ... бір ... ... бір шеф-повардан, жиырма даяршылардан, сегіз барменнен құра- лады.
Қарсы алу және орналастыру бөлімінің функцияларына мыналар жатады:
* нөмірлерді бөлу және ... ... бос ... есепке алу;
* қонақты қарсы алу және оның келуі барысында ресмилікті іске асыру;
* шоттарды үзінді көшіру және клиентпен есептесу.
Қонақ ... ... ... ... ... өтінімді алып, осы өтінімге сәйкес нөмірлерді бөліп, нөмірлік қордың картасын жасайды. Карта көмегімен қонақ үйдегі бос орындарды есепке алу ... ... ... ... ең бірінші кезекте қонақпен ілтипатпен амандасуы керек, ізеттілікпен оның мүмкін талаптары жайлы сұрап, қонақ үйде ... ... ... ... ... ... ... үйде тұратындарға ар-налған анкетада көрсетіледі: аты-жөні, туылған жері, азаматтылығы, паспорт нөмірі. Анкетаны толтырғаннан кейін қонаққа кілт, визиттік карточка тапсы-рылады. Қабылдау ... ... ... ... ... ... са-лып , қайтадан жұмыс орнына келеді.
Есептесу бөлігі қонақ келісімен оның атына шот ашады. Әдетте, клиент қонақ үйдің түрлі бөлімдерінің қызметін ... Ол үшін ... ... ... ... ... айту ... Қонақ үйдің бөлімшелері қонақтың шығындары туралы мәліметті есеп айырысу бөліміне береді, олар өз ... сол ... ... ... және ... тізімдемеге енгізеді. Қо-нақ кетерде есеп айырысу бөлімі онымен есептесіп, қонақ үйдің барлық бөлім-дерін оның ... ... ... және ... бөлімінің операторларының жұмысы маңыз-ды болып табылады. Ол сыртқы әлеммен және қонақ үйдің бөлімшелері ара-сындағы байланысты қамтамасыз етеді. ... ... ... ... әңгімелерін жүргізу ережелерін, қонақ үй бөлімдерінің орналасуын, қонақ үй-дің ... ... ... ... ... ... ... қабылдауда оператор мыналарға жауапты:
* жабдықты жақсы білуі керек, телефон аппаратының жұмысын және техникалық ... ... ашық ... жауап беру. Алғашқы сөз сәлемдесу және қо-нақ үй аталымынан тұрады. ... ... үйі - .
* ... ... адамның аты-жөнін анықтап, звондау себебін білу;
* барлық сұрақтарға жауап беріп, клиентті керекті ... ... ... бөлімшеге қосып беру.
Керекті нөмірмен байланыс орнату кезінде мынадай әрекеттер орындалуы тиіс:
* звондаушыны бірнеше ... ... оны ... ... қосатыны жайлы түсіндіру керек;
* керекті нөмірді тізімнен немесе қонақ үй анықтама кітабынан табу;
* байланыс орнату;
* ... ... қалу ... қоңыраудың болғаны жайлы ақпа-раттандырып , байланысты орнатуы керек;
* абоненттің болмай қалу жағдайында немесе оның қоңырауға жауап бе-ру көңілінің болмауы ... ... ... ... ... ... жайлы ақпараттандырып, звондаушының басқа қандай тілек-тері барлығын сұрау керек. ... және ... ... ... ... ... ... ету үшін маркетингпен, ағымдағы және келешекті жоспарлау сұрақтарымен, негіз-гі мақсатқа жету үшін шаруашылық және қаржы қызметінің нәтижелерін тал-даумен ... ... және ... ... ... кешеннің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл қызметтің негізгі принциптері:
* қонақ үй қызметінің нарықтық сипатын қамтамасыз ету ;
* нақты және ... ... ... ... ... болуын қамтамасыз ету;
* жұмыстың ортақтығын сезіну.
Шаруашылық-эксплуатационды бөлім нөмірлік қор туралы хабардар болатын қонақ үй шаруашылығындағы ең ... ... Бұл ... ... қонақ үйдің тұрғын және қызмет жайларын тазалықта және ... ... ... ... ... ... жайларға-нөмірлер, коридор, фойе, барлық қоғамдық дәретханалар жатады. Қызмет ... ... ... ... ... ... және олардың арасындағы өтімдер жа-тады.
Қауіпсіздік қызметі қонақтардың жеке ... және ... ... гін ... ... ... Қызметкер заң бойынша керекті сақтық шара- ларын ... ... . ... ... ... ... былықтан және де басқа жеке тұлғаға бағытталған ... ... ... Олар ... ... үйде ... ... келтірілген зиянға жауапкершілік алады.
Қонақ үйдің қауіпсіздік қызметі келесі мәселелермен айналысады:
* төтенше жағдайларды елеуге ... ... ... ... бөлмелерінің күнделікті қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
* кілттерді бақылау;
* қонақ үй ... кіру ... ... ... ... жүйесі;
* телемонитор көмегімен бақылау жүйесі;
* сыртқы жарықтандыру жүйесі.
Азық-түлік және сусын қызметінің құрамына ... ... ... кіреді. Бұл бөлімнің бастығы міндетті түрде менюді құрастырады, керекті бастапқы өкілдерге ... ... ... ... ... ... ... бөлу, дайын өнім және қызмет көрсетудің сапасына бақы-лауды іске ... ... ... ... ... ... ... керек.
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнында ең басты рөлді меню алады. Бір ... ... ... ас, ... аспен қамтамасыз етсе, басқасы, мейрамхана то-лық сервировка жасалынған және түрлі тағам таңдау кеңдігімен қамтамасыз ететін кешкі асты ... ... ... ... ... үшін ... ... мүмкін. Банкетті ұйымдастыру кезінде кәсіпорынның осы бағыттағы қызметіне ... ... ... ... ... ... оның уақы- ты мен қызмет көрсету сипаты ... ... ... ... ... етуі ... ... сусынмен қам- тамасыз етуімен пайымдалады. Алкоголь сусындарын дайындау, әдетте, қо-нақтың қатысуымен жүзеге ... ... ... ... ... ... ... жағдайында ұстап тұруға және оның жөндеу жұмыстарына жауап береді. Қонақ үй әкімшілігі қонақтардың нөмірлердегі ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істе-уіне осы бөлім жауап береді.
Инженерлік жүйені және байланысты ... ... ... ... тұру үшін бұл ... негізгі функциялары болып табылады:
* суды жылыту;
* ауаны жаңарту;
* сорғыш ... ... ... ... ... мұздатқыш жүйелерін эксплуатациялау;
* компьютерлік жүйелерді эксплуатациялау;
* тұрғын жайды жылыту.
Қонақ үйдің маңызы үлкен аспектіге кадрлар ... және ... ... ... ... ... - ... үйінде компа- нияның маңызы бар активі болып ... ... ... қызметшілерді бас-қару, мықты активтерді координарлау рөлін атқарады және де ... ... ... ... әсер ... Қонақ үй шаруашылығында қызмет-шілердің көбісі тұтынушылармен байланысқа түсіп, автоматты түрде кәсіп-орынның негізгі мақсаттарына жету процесіне қатысады, ал қызмет ... ... тек ... ... ғана ... ... да ... Қызмет көрсету саласында тұтынушылардың қанағаттанғандық алғысын алуда қызметшілердің ықыластығы мен сыпайлылығы да аз орын алмайды.
Алматы қаласы қонақ үйлерінің көбінде қызметшілерді ... көп ... ... ... қосымша компоненті ретінде қарастырады. Қо-нақ үй шаруашылығында мұндай көзқарас дұрыс емес, адамдар ең аз дегенде кәсіпорынның бір бөлігі ретінде қарастырылуы ...
... ... ұзақ ... ... ... бас-ты стратегиясы ретінде адам ресурстарын тиімді пайдалануды арттыру бағы-тына қарай қайта бағдарланады.
Қызмет көрсету саласында елеулі қиыншылықтарының бірі - ... ... ... үй ... ... ... ... тәжіри-белі, тұрақты персоналдың болуы міндетті. қонақ үйінде персо-налды басқару мамандары кадрлар ағымдылығын жоюда бірнеше ... ... ... ... ... ... кету себебін анықтау;
* қызметкерлердің жұмыстан күтетін күтімін анықтау мақсатында пер- соналдың пікірін сұрау;
* жұмысқа қабылдаудың тиімді процедураларын әзірлеу;
* мансапты ... ... ... ... ... бағ- дарламаларды әзірлеу;
* балаларға қарау және қарт жұмысшыларына жәрдем ... ... ... ... бәсекеге қабілетті жалақы мөлшерін сақтау. ... үй ... мен ... өз ... ... квали-фикацияны иемденеді, жүйелі түрде Түркияда квалификацияларын жоғарыла-тады, мейрамхана персоналы Голландия ... ... ... ... ... ... ... қазақ тілі мен ағылшын тіл-дерін еркін меңгеруге ... ... ... ... ... үй ... ... тұтынушыларға бағытталған.
Қонақ үйдің әрбір штат бірлігіне арналған функционалдық міндеттерді атқару үшің лауазымдық нұсқаулар ескерілген. Жұмысшылар категориясына арнап ... ... және ... ... ... Нұсқаулармен таныстыру жұмысқа қабылдау алдында және әр тоқсан сайын жұмыс орнында айтылады. Әрбір персонал категориясына арналған қызмет көрсету қызметте- рін ... сапа ... ... ... ақы ... ... тариф-тік мөлшермен, ставкамен және де ай сайынғы әр жұмысшының еңбекке қаты-су коэффициенті арқылы беріледі. Жыл сайын персонал администрациясы ұжымдық шарт ... Ол ... ... өзара міндеттерді анықтайды. Осы шартпен ұжымның әлеуметтік сұрақтары да анықталады. Нұсқаулармен таныстыру жұмысқа қабылдау алдында және әр тоқсан сайын ... ... ... ... ... категориясына арналған қызмет көрсету қызметтерін ұсынудағы сапа стандарттары әзірленген. Еңбекақы төлеу жүйесі тарифтік мөлшермен, ставкамен және де ай ... әр ... ... ... коэффициенті арқылы беріледі [26].
Қазақстан қонақ үйінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін талқылай-тын болсақ, қонақ үй республикада жоғары табыс табатын ... ... ... елдегі атақты және мемлекеттің қорғауындағы обьекттердің бірі. Қазақстан қонақ үйінің негізгі ... ... ... 5-кестеден көруге болады.
Кесте 5
қонақ үйінің негізгі экономикалық көрсеткіштері
Көрсеткіштер
Өлшем бірлік
Жылдар
2009
2010
2011
Қызметтен түскен табыс барлығы:
мың ... ... ... ... да ... ... кеткен шығын барлығы:
мың тенге
219008,2
228289,5
251696,2
Соның ішінде
-тоққа кеткен шығын(су және канализация)
21800,0
15818,8
14721,9
-персоналға кеткен шығын
92418,2
98548,4
102021,5
-құрылыс құралдарды жөндеуге
9395,3
5437,9
9531,3
-амортизация
36201,2
36477,9
40538,6
Пайда
мың тенге
12743,7
65608,5
63280,6
Таза кіріс
мың тенге
8920,6
42925,9
44296,4
Рентабельділік деңгейі
%
5,5
22,3
20,1
Толу коэффициенті
%
24,5
23
20,4
Нөмірлер толуы
Бірлік
28644
27492
25631
Қонақтар саны
Адам
13958
14531
13969
Бір ... ... ... ... [24; 25; 26] ... негізінде автор құрастырған
Кестеден 2011 жылдың жалпы табысы 2010 жылмен салыстырғанда 2,2%-ке ұлғайғанын, бірақ та рентабельділік деңгейінің 9,9%-ға төмендегенін ... ... ... ... ... де ... кәсіпорында жұмысшылар саны 5,6%-ке кеміді,бірақ та еңбекақы қоры және еңбектің өнді-ріс қуаттылығы 0,5%-ке ұлғайды.
Соңғы ... ... ... ... көрініп тұр және әр жұмысшыға сәйкесінше ауыртпалықтың өсуі артқан, бірақ кеткен жұмысшы-лардың ... ... тең ... Қонақтар 3,9%-ке аз келген-нен, толу коэффициенті де 11,4%-ке азайды.
Жалпы ... үй ... - ... ... Енді ... үйінің экономикалық қызметіне талдау жасайық. Қо-нақ үй қаржылық жағдайы тұрақты кәсіпорындар қатарына жатады. Қонақ үй-дің табыстылығын қамтамасыз ету үшін оның ... ... ... ... ... комфортабельді тұруын қамтамасыз ету. Толу деңге-йін жоғарылату, төрт жұлдызды отельдердің әлемдік стандартына сәйкес келу. Қонақ ... ... ... ... ... ... ... үйдің бос нөмірлері тұрып қалды, ал бізге орналастыру қызметінің сақталмайтындығы белгілі, сондықтан бос нөмірлерден қонақ үй ешқандай ... ... жоқ. ... ... ... ... үйлерді таң-дап алғанының көрсеткіші. Қызметтерді сату ... ... ... ... ... ... ... көрсету сапасын жоғарылату мақсатын көре аламыз. қонақ үйінің баға ... ... ... ... 6
... үйінің баға көрсеткіштері
Нөмірлер категориясы
Орын саны
Құны
1-орынды, 1бөлмелі нөмір (1-ші категориялы)
14
20000
2-орынды, 1 ... ... (1-ші ... 2 бөлек тө-сек)
38
30000
1-орынды, 1 бөлмелі нөмір (1-ші категориялы, кең төсек)
247
30000
1-орынды, 2 ... ... ... ... кең ... орын)
93
50000
1-орынды, 3 бөлмелі нөмір (жоғары категориялы люкс)
7
60000
Ескерту: [27; 28; 35] әдебиеттер негізінде автор құрастырған
Бұл нөмірлердің құнына таңғы ас және ... құн ... ... ... Кестеден көріп отырғанымыздай қонақ үйінде бір бөлмелі нөмірлер саны басым болып келеді. Бұлай болуының себебі ... ... ... ... ... ... құны ... екеніне қарамастан, олардың әрқайсысы ванна бөлмесімен, теле-фонмен, ... ... ... ... бармен, жұмсақ жиһаз-бен жабдықталған. Қонақ үйдегі ең ар-зан нөмір - 20000 ... ең ... ... - 60000 ... ... ... ... Room-Service тәулік бойы қызмет көр-сетеді.
қонақ үйі негізгі қызметтерден басқа қосымша мынадай қыз-мет ... ... ... ... көмек;
* кафесі;
* мейрамханасы;
* сақтау камерасы;
* кір жуу қызметтері.
Қонақ үй шаруашылығында маңызды көрсеткіштердің бірі болып ... ... ... ... Ол көрсеткіш келесі 7-кестеде көрсетілген.
Кесте 7
2011 жылғы қонақ үйінің ... ... ... толуы
Жүктеме
%
Қаңтар
3636
117
354
95
33
Ақпан
3401
121
346
103
35
Наурыз
3587
116
334
98
35
Сәуір
4598
153
329
132
47
Мамыр
4415
142
327
117
44
Мауым
4130
138
329
116
42
Шілде
3608
116
327
92
36
Тамыз
5337
172
327
132
53
Қыркүйек
5376
179
339
148
55
Қазан
5400
181
329
150
55
Қараша
3200
115
350
102
32
Желтоқсан
3170
110
350
103
31
Ескерту: [34] әдебиет негізінде автор құрастырған
Бұл 7-кестеден көріп отырғанымыздай, нөмірлердің толуы жыл мерзіміне ... яғни ... ... 2011 жылы ең ... ... толу ... қыркүйек, қазан айларына сәйкес келеді - 55%. Бұл айлар-да іскерлік белседіліктің артуы байқалады. Ең ... толу ... қыс ... ... - 31-33%.Бұл іскерлік белсенділіктің төмендеуіне байла-нысты [27].
Осы мәліметтен қонақ үйін ... ... ... қабілетті қонақ үй екені көрініп тұр.
Демек қонақ үйін жоғары дәрежедегі алып кәсіпорын деуге толық негіз бар.
2.3 ... үйін ... және ... ... ... бүтін бөлімшелер мен бөлек жұмыскерлер арасында мақсаттар мен міндеттер ... ... ... ... мен басқарылушы жүйе арасындағы қарым-қатынасы қамтамассыз етеді және жататын басқарылатын топтар жиынтығынан тұрады.
құрылымын ұйымдастыру 2 суретте көрсетілген. Қонақ үй ... ... ... ... атап ... біз өзіміз білетін қонақ үй негізінде қонақ үй қызметіне тоқталып өтуді жөн ... ... Бас ... ол кәсіпорын әрекетінің жалпы бағытымен байланысты мәселелерді шешу, сонымен бірге қаржы саясатын жүргізу-қызметкерлерге шығатын шығын лимитін анықтау, ... және ... ... ... анықтау, сатып алу мәселесін шешу т.б. сондай-ақ ол жұмыс үрдісін ұймдастырады және өзіне ... ... ... ... жасайды.
Броньдау бөлімі Бас директордың туризм жөніндегі орынбасарына бағынады. Брондау бөлімі әуе, мұхит, өзен және ... ... ... ... ... алуға көмектеседі. Бөлімнің менеджерлері көптеген көліктік компаниялармен бірлесіп әрекет ... ... кез ... елге көліктің кез келген түріне билетті брондап немесе билет ала алады. Бұдан ... ... ... үй ... ... де ... ... міндеті түрлі елдерде қабылданған тарифтерін білу және ... ... білу ... ... ... ... өзгерітерін (ұшақтар мен пойыздардың уақытын) қадағалайды. Сондай-ақ менеджерлер клиенттің мақсаты жеріне тез жетуін қамтамассыз етуге тырысады. Қызмет ... дер ... ... ... билеттерді брондау үшін клиенттің құжатының рәсімделуін де қадағалайды.
Брондау бөлімі сондай-ақ ... ... ... ... де айналысады. Мұндағы қызметкерлер елдің ішінде де сондай-ақ басқа мемлекеттердің қонақ үлерімен де ... ... ... ... отелінің нөмірін брондау интернет жұйесі арқылы іске асады. Шетелдік туристік фирмалар да ... үйі ... ... ... және ... немесе кез келген қаладағы басқа да қонақ үйлерінің нөмірін брондай алады.
Соңында айтарымыз, бөлім ... ... ... ... туралы хабарлауы керек, олар егер клиент аннуляция жасаса ... Егер ... ... бас ... 50% ... ... үш бөлімдегі менджерлерінің міндеттеріне мыналар кіреді:
- туристерден көрсетілген қызметке ... ... ... және ... да ... ... ... қабылдап алу және қонақ үй касасына ақшаны өткізу, жол жүру болмай қалған кезде құжаттар мен ... ... ... жол бағытын жақсы білу, экскурсия өткізудің әдістерін білу, ... ... ... және оларға қызмет көрсету, туризмге байланысты жұмыс ерекшелігін білу;
- жалпы бұқаралық ақпараттардың ... ... ... ... үйі ... жол бағыттарын насихаттау бойынша қажетті жұмыстар жүргізу(хабарландыру, ... және ... ... ... ... ... кеспе қағаздармен бугалтерияға есеп беру(кіріс,шығыс оедерлері);
- туристерден алаынған ақшалар мен құжаттардың сақталуына ... ... ... егер ... төлемдерге менеджер жұмыста болмай қалса(ауырып қалса, демалыста болса, басқа жағдайларда), басшының ауызша ... ... ... ... екніші менеджер оның міндеттерін орындайды, сондай-ақ басшының бір жолғы тапсырмаларын орындауы тиіс;
- менеджер ... ... ... жағдайына қатысты жұмыс ерекшелігін білуі керек;
- әр айдың бірі күні дер кезінде бухгалтерияға ... ... ... ай үшін есеп ... ... те ... ... үшін маңызды орын алады. Курьерлердің міндеттеріне мыналар кіреді:
- қонақ үйі ... ... ... ... ... ... ... қонақ үй мекенжайына жіберілген тур фирмалардың пакеттерін алуға және оларға ... ... ... ... және ... ... алу туралы менеджердің айтқанын мұқият тыңдау;
- пакеттерді алу үшін ... ... ... келу және дер ... ... ... ... міндеттерін қатысты жұмыстарға дербес жауапыт болу және алған құжаттардың сақталуына материалдық та жауапты болу;
- басшының бір ... ... ... ... жұмысында кездесетін бір жерге бару жұмыстарына бос кездерде көмектесу.
Курьерлік қызметке сондай-ақ бизнес орталығы да кіреді. Оның жұмыскерлері компанияның бардық құжаттарын ... жазу және оны ... ... ... ... ... бірге факс хабарламаларды жібереді және қабылдап алады. ... ... ... ткра ... ... ... ... фирманың Интернет бойынша хат жазысуын және қонақ үйіне жіберілген хаттар мен ... ... ... ... орталығында клиенттерге мынадай қызметтер көрсетіледі:
- күнделікті жұмысында қонақ үй басқармасының бекітлген ... және ... ... ... нормативті құжаттарды басшылыққа алу;
- барлық құрылымдық бөлімшелердің қажетті жұмысын реттеу, ішкі еңбек тәртібін сақтауды қамтамассыз ету, қонақ үйге ... ... ... ... және ... үйге ... ... нөмірлерде тұрғандары үшін төленетін төлемнің дер кезінде жүзеге ... ... және ... ... кездегі қарыздары бойынша тиісті шаралар қолдану;
- қонақ үйге қажет кадрларды таңдау ... және ... ... ... бас ... ... ... жаңа келген жұмыскерлермен әңгіме жүргізу және жаңа қабылданған жұмыскерге кіріспе нұсқаулық беру;
- қонақ ... ... ... ... санитарлық жай-күйіне үнемі бақылау жасау;
- қонақ үйдің барлық мүліктеріне түгендеу жасау, жай-күйіне бақылау жасау, қонақ үйдегі тауарлы-материалдық ... ... ... ... ... ... үшін түрлі шаралар қолдану, сондай-ақ қонақ үйдің ішкі және ... ... ... ... бас ... ... ... нөмірлердің жай-күйін үнемі тексеріп отыру, жөндеуден кейін нөмірлерді қабылдап алу, қайта құрылымдау бойынша ұсыныстар енгізу;
- ұжым әрекетінің қаржылық-шаруашылыққа ... ... ... ... ... ету, ... ... әрекетін қамтамасыз ету үшін дербес жауапты болу;
- қонақ ... ... ... ... ... ... ... да жұмысшылардың жұмысын бақылау;
- президент болмаған жағдайда оның лауазымдық міндеттерін атқару;
- ... ... ... бас директорына бағыну.
Қонақ үй бойынша директордың орынбасарына төрт ... және ... ... бағынады.
Қабылдаушы және орналастырушы қызмет нөмірлерді брондау, қонақ үйге келген туристердің қабылдау, нөмірлерге орналастыру және ... ... ... ... ... тур аяқталған соң, жол бағытының келесі пунктіне жіберу байланысты мәселелермен айналысады, нөмірлерде туристерге қызмет көрсетуді ... ... ... панжайларда жайлы жағдай мен нөмірлерде қажетті санитарлық-гигиеналық жай ... ... ... ... және ... ... ... көрсетумен айналысады. Қызмет құрамы: әкімшілік, бөлме жинаушы, қабат бойынша кезекші, швейцарлар.
Әкімшіліктің ... ... ... ... ... есеп айрысу, нөмірлер үшін төлемнің уақытысында төленуін қадағалау;
- тұрғындардың алдағы уақытта кету ... ... ... ... бос ... ... қонақ үйден тұрғындар кеткен кезде олардан нөмір ... ... ... ... ... ... ... рұқсаттамасына белгі соғу;
* келген қонақтарды тіркеу және нөмірлердің кілтін беру;
- прейскуранттық бағаға сәйкес телефонмен сөйлесу және ... ... үшін ... ақшалай есеп айрысу жүогізу және ауысым аяқталған ... ... ... ... ... ... нөмірлер бос қалған жағдайда және телефонмен сөйлесу, басқа да қызмет көрсету үшін төлемдер кезінде жиналмаса материалдық жауапты ... ... ... ... ... кіреді:
- орналастыру үшін әкімшілік жіберген азаматтарды нөмірлерге орналастыру (азаматтарды нөмірге ізестіріп бару, сол бөлмеде тұрған ... ... ... пайдалану керек екенін, телефонды, теледидарды басқа да ... ... ... көрсетіп, түсіндіре отырып, сол бөлмеде тұру кезінде пайдаланатын заттарды ... ... ... кезде нөмірлерді қабылдап алу;
- барлық нөмірлерд тиісті санитарлық-гигиеналық жағдайда ұстауды қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... жағдайда өтінім жазып, техникалық қызмет жұмысшыларын шақыру;
- қабаттағы холға, дәлізге, қызметтік-тұрмыстық бөлмеге тазалық жасау ... бір рет ... есік пен ... жуу, ... мен жол ... ... заттармен тазалау, күн сайын гүлдерді сүғару, айына бір рет плафондарды сүрту, бір ауысым ішінде ... ... ... ... ... тәртіптің сақталуын қамтамассыз ету;
- бөлме жинаушы кеткеннен кейін және демалыс күндері тұрғандар кетсе, ... ... ... ... ... ... сыпайы болу, қызметтік этикетті сақтау, белгіленген форманы кию және сырт келбетіне назар аудару;
- қабатта тәртіп пен тыныштықтың болуын қамтамассыз ету, ... ... соң ... ... ... ... ... үй тұрғындарымен қызметтен басқа мәселелер бойынша қарым-қатынас жасауға жол бермеу;
- әкімшілік ескертпей, өз қабатын қараусыз қалдырмау;
- өрт қауіпсіздігі ережелерін ... ... ... мен суды ... ... ... ... халықтың тұтыну тауарларын қабатта сатуды жүзеге асыру;
- тауарлы-материалдық құндылықтарға есеп жүргізу және әр айдың бірінде бухгалтерияға қабат ... ... ... ... ... ... ай ... есеп беру;
- жұмыс орнын дайындау үшін жұмыстың басталуына 15 минут қалғанда жұмысқа келу;
- қабаттағы қатты және жұмсақ мүліктердің, жабдықтардың сақталуына ... олар ... ... бүлінген жағдайда орнын толтыру үшін шаралар қолдану;
- бухгалтерлік есеп пен материалдық жауапкершілік ... ... ... ... ... құндылықтардың сақталуына толық материалдық жауапты болады.
Бөлмелерді жинаушының міндетіне мыналар кіреді:
- төсек-орындарды жинау: төсек ... ... ... ... ... ... қалыпқа келтіріп жинау;
- нөмірден тұрғандардың барлығы кеткеннен кейін бөлмеге толық тазалық жасау, перделерді, орындық қаптарын жуу, ... ... ... ... ... терезе алдын, терезе мен есік жақтауларын, әйнектерді үнемі таза ұстау, жұмсақ жиһаздар мен кілемдерді, портьлерді, гардиндерді тазалау, шкафтың, үстелдің ... ... ... ... ... ... ... апару;
- санжүйелерді дизенфекциялайтын заттар қолдана отырып тазалау, жабыдқтардың металды бөліктерін тазалау, дәрет қағаздардың болуын тексеріп отыру;
- тұрғындар ... ... соң ... ... ... ... сулы ... тазалық жасап шығу;
- егер бөлмені тазалау кзінде панажайдың немесе мүліктердің бүлінгенін байқасаңыз, тез арада қабаттағы кезекшіге хабарлыңыз;
- сыпайы болу, қызметтік ... ... ... сырт ... ... ... белгіленген киім формасын кию;
- қонақ үй тұрғындарымен қызметке қатысты емес мәселелер бойынша қатынас жасауға қатаң тыйым салынады;
- қабаттағы ... ... ... ... ... ... ... кезінде де одан кейін де материалдық жауапты болады, сондай-ақ жетіспеушілік болмай ... ... ... зияндықтың орнын толтырады;
- жұмыс орнын дайындау үшін жұмыстың басталуын 15 минут ... ... ... мыналар кіреді:
- туристердің әкімшілік берген уақытша рұқсаттама немесе ... ... ... ... ... ... рұқсаттамалық жүйе арқылы қатаң бақылаумен жүзеге асыру;
* ... ... ... кіре ... ... ... келушілердің тәртіа сақтауын қадағалау, жиһаздардың, жабдықтардың, мүліктердің бүлінбеуін қадағалау;
* қонақ үйге мас адамдарды, ата-анасыз келген кәмелеттік жасқа ... ... ... бар мен буфеттен мас болып шыққан адамдардан ... ... ... да ... бір ... алып ... ... белгіленген үлгідегі рұқсаттаманы қабылдау;
* жұмыс күндері сағат 18:00-де әкімшілік қабаттағы бөлмелерді тексеру және екінші қабаттың қызметтік есігін құлыптау, ал ... ... 8:00 ... ... ... күндері әкімшілікке кіретін жолдан өткізбеу, тек қоғамның басшыларының алдын ала берген бұйрығы ... ... ... мен ... өткізуге болады;
* келушілердің түнде әкімшіліктің келісіміміен бос орын болғанда немесе брондалған жағдайда ғана кіргізуге болады;
* санитарлық ... ... ... ... да ... ... болған жағдайда 01,02,03 қызметін шақыруды қадағалау;
* бір швейцардың ... ... ... ... ... ... ... екі күнде бір рет;
* егер ауысымды ауыстыратын екінші адамға жұмысқа келмей қалса, жұмысты тапсырмай кетуге болмайды, бұл ... ... ... өз ... ... береді;
* ауысым бастағандардан 15 минут бұрын жұмысқа келу және ... ... ... ... ... ... ... қадағалау.
Инженерлік-техникалық қызмет кондиционер жүйесінің жұмысын, жылумен қамтамассыз ... ... ... ... ... ... ... қызметін, құрылыс және байланыс қызметін іске асырады. Қызмет құрамы: бас инженер, ағымдағы ... ... ... ... ... ... ... бас директорының орынбасарына және тікелей бас директорға бағынады. Онын міндеттері:
* қонақ үйдің барлық ... ... ... ... және ... дер ... ... қадағалау жасау;
* панажайға жөндеу жүргізуге нұсқау беру және ... ... ... ... ... ... ... дұрыс істеуін қадағалау, бұзылған жағдайда оны уақытша өшіру туралы шешім қабылдау;
* қонақ үйі барлық қызметтерінде өрт қауіпсіздігі ... ... ... инженерлік-техникалық қызметтің үш жұмыскерінің әрекетін толық бақылау.
Ағымдағы жөндеу қызметі қонақ үйдің барлық бөлімшелерінде бұзылған заттарды жөндеумен ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуін, теледидар мен радионың жұмысын қадағалау. Кір ... ... ... ... цехтың және кафенің электр жүйелерінің қалпына келтіру және олардың жұмысын ... ... ... қызметте пайдалану үшін ішкі байланыс, клиенттердің байланысу үшін сыртқы ... ... ... ... ... ... алғашқы сөйлесуі телефон арқылы іске асады, сондықтан барлық қоңырауға ерекше ынтамен, жедел жауап беру ... ... ие ... ... ... ... пікірі сол кезде туындайтын.
Байланыс орталығы - отелдің өміріндегі маңызды мәселе, себебі оның ... ... сол ... ... Бұдан басқа ол қосымша кірістің көзі, себебі қонақ уйдегі бөлмеден клиенттің қалааралық ... ... үшін оның ... 50 % ...
Байланыс орталығы әкімшіліктің кестесі сияқты үш ауысымды ... ьойы ... ... Бұл қызметтің жұмыскерлері жұмыстың мазасыздығына байланысты өздерін байсалдырақ сезінгендері дұрыс, әсіресе ... ... ... ... ... кафесі мен барында және сауда нуктелерінде қонақтарға қызмет көрсетеді
Өндірісті меңгеруші қызметті басқарады, ол қонақ үйдің бас директорының орынбасарына ... және мына ... ... ... аспазшылардың, сатушылардың, даяшылардың, буфет және кондитерлік цех жұмысшыларының, ас үй ... ... ... ... ... ... асыру, олардың жұмысын ұйымдастыру, медициналық тексеруден өтулерін тексеру, барлық ... ... ... ... тексеру, жұмыс уақытының есебін жүргізу;
* сату және қоғамдық тамақтандыру бойынша барлық жұмыстарды ұйымдастыру, олардың сапасына ... ... ... ... ... ... және дер кезінде өтінімдер жинау, олардың сапасына жауапты болу;
* қабаттарда тауарлардың ассортиментін қадағалау және дер кезінде кезекшілерден өтінімдер жинау, қабаттарды ... және ... ... тапсырмалар жинау және экспедиторға қажетті тауарлар мен азық-түліктерді әкелуге өтінімдер ... ... ... кезде акцизді маркалардың болуын тексеру, тиісті сертификаттармен ... ... ... ... дайын өнім шығарылымын бақылау, шығарылған тағамға күн сайын бракераж жүргізу, бракераж журналына дайындалған тағамның сапасы туралы тиісті жазбалар жазу;
* калькуляция және баға ... ... ... ... ... ... ... баға қойылымының тұруын бақылайды;
* сауда орындарында барлық кассалық аппараттардың жұмысын ... ... ... ... ... және ... шаруашылығын өз уақытында тексеруді қадағалайды;
* жұмыскерлердің еңбек тәртібін, ішкі еңбек тәртібін, еңбек қорғау және техникалық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... ... тауарлардың сапасына және келушілерге қызмет көрсетуге толық жауапты болу;
Өндіріс меңгерушісінің басшылығымен ... ... ... қоймашы, жүкшілер, сатушылар, буфетшілер, аспаздар, кондитер өнімін шығарушылар, даяшылар, ас үй ... кір ... ... ... үйге келген қонақтардың ең бірінші кездестіретін адамдарының бірі - гараж қызметінің қезекшісі. Ол келе ... ... ... ... оның ... есігі ашады, олардың жүктерін сүретпе арбаға салуға көмектеседі, көлігінің қауіпсіздігі үшін жауапты болады.
Гараж қызметі отель үшін кірісті ... ... ... Күн ... ... ... ... қызмет көрсеткені және қауіпсіздігі үшін төлем алып, кіріс кіргізеді. Тұрақ үшін төленетін төлем тікелей қонақтың есебіне кіреді. ... ... ... ... бас ... орынбасарымен қадағалынады, өз жұмысы туралы есеп береді.
Қойма меңгерушісі оларға қажетті мүліктерді және ... ... ... ... ол жуғыш заттардың шығынын есептейді, бухгалтерияға сол шығындар туралы есеп береді.
Панажай тазалаушылардың міндеті:
* қонақ үйдің әкімшілік - ... ... ... пайдалану орындарын тазалау;
* қоймадан қабаттарға төсек орын ... әкеп ... ... ... ... ... жүргізуіне көмектесу;
қонақ үйі бас бухгалтері бас ... ... ... ... ... ... ... бухгалтер есеп жүргізу белгіленген ережелердің негізінде оның ұйымдастыруды іске асыру, келіп түскен ақшалай қаржының ... ... ... ету, ... өз ... ... есеп ... байланысты операцияларды айқындау;
* белгіленген ережелерге сәйкес қаржылық - шаруашылық әрекетінің толық есеп нәтижелерін іске асыру;
* мемлекеттік бюджеттік өз ... ... ... есеп ... әлеуметтік қамсыздандыруға, зейнетақы қорына және де басқа да қорларға жарналар төлеу;
* әлеуметтік, ... ... ... қоры ... есеп ... ... және несиегермен есеп жүргізу, кіріс және шығыс ордерлерін тіркеу, өз уақытында өндіру және қарыздарды жабу;
* еңбек ақы бойынша есеп жасауды ... ... ... ... ... тізіміне есеп - төлемдік жалақы ... ... ақы ... ... ... жасау;
* банкке қажет құжаттарды дайындау, банк бойынша ... ... ... ... хат беру және олардың мақсаты пайдалануын тексеру;
* көліктік ... ... және ... да ... ... ... жасау, қаржылық - шаруашылық әрекет талдауын, статистикалық есепті өз ... ... қай ... ... ... есепке ала отырып, тиімділігі бойынша қажетті талдау жасау.
* тоқсандық және жылдық теңгерім жасау, оларды кәсіпорынның экономисіне ұсыну;
* ... ... ... - ... ... ... жүргізуде белгіңленген ережелерді сақтау.
Бас бухгалтердің қол астында бухгалтерия мен кассирлер ... ... ... ... шаруашылық әрекетін, көрсетілген қызметтер мен жұмыстардан кіретін кірісті ... ... ... есептейді, жеткерушілермен және сатып алушылармен, салық бойынша бюджетпен, бюджеттен тыс ... есеп ... ... ... бас ... ... орындайды, есеп береді,өз атқарған жұмыс бойынша жауапты ... ... ... ... үшін ... ... жөнелтпелер жасайды және әр айдың бірінде бухгалтерияға есеп ... Жол ... және ... ... ... ... ... түскен ақшаны дұрыстығын бақылау жасауды жүзеге асырады, кассаның жалпы жай - күйіне дербес жауапты болады. Күн ... ... ... үшін ... ... ... жалақы және сыйақы таратады. Кассирлер Қазақстан қонақ үйінің бас бухгалтеріне бағынады.
Кадрлар бөлімі компанияның функционалды - ... ... ... ... ... ... ... басшыларға жаңа жұмыскерді жұмысқа қабылдау жөнінде, жұмыстан ... ... ... ... ... лауазымға ауыстыру кезінде, кәсіптік білімін көтеру үшін оқыту жөнінде және жалақысын өсіру жөнінде сараптық кеңесші болады.
Кадрлар бөлімі жұмыскерлердің құжаттарын ... ... ... ... қабылдау туралы келісім - шарттар жасайды, құжаттарға қажетті өзгерістер енгізіп отырады.
Кәсіпорынның бас экономисі бас ... ... ... Оның міндеттері:
* қаржылық - шаруашылық әрекетінің нәтижелері бойынша жылдық есеп жасау;
* ... ... ... ... көлемінің орындалуын талдау;
* кіріс және шығыс сметаларын ... ... ... және ұзақ мерзімді жоспарларын жасау;
* ақшалай қаржы қозғалысының есебін жасау;
* кәсіпорынның маркетингтік талдауын жасау;
* тікелей бас ... ... ... ... туралы ай сайын есеп беру.
Кесте 8
қонақ үйінің сыйымдылық құрылымы
қонақ үйі
Айлары
Барлығы
Бос орындар
Бос емес орындар
Пайыз жүзінде ... ... ... ... ... ... ... құрастырған.
қонақ үйінің мақсаттарымен міндеттері.
қонақ үйінің мақсаты - ҚР ... мен жас ... ... өз ... ... ... мен ... әлемнің өзге елдерін тану жолымен арттыру.
қонақ ... ... - ... ... ... ... ...
қонақ үйінің сапа саясаты:
Тапсырыс берушілерге - жоғары сападағы қызмет.
Серіктестерге - адал ... ... - ... ... ... ... ... потенциалды мүмкінділігі, ұжымдағы ыңғайлы психологиялық климат, тұрақты ... ... ... - ... ... төлеуші.
қонақ үйінің мақсаты:
* басты назарды ішкі туризмге аудару және шет ел туристерін Қазақс-танда қабылдау жұмыстары арқылы ... ... ... ... әрі ... ... иелену.
* потенциалды клиенттердің арасында ұсынылатын қызметтердің сапа-сына, сенімділігіне, қауіпсіздігіне деген сенімді берік ... ... ... материалдық базасының болуы.Кәсіпорынның материалдық базасы мен қызметкерлері өндірістің негізгі жағдайларын анықтайды. Егер ... ... ... ... және ... ... маманданған қызметкерлер еңбектерінің нәтижесіне кәсіби қызығушылық танытқан жағдай-да ол тиімді ... ... ... ... деген мағынаны білдіреді. Мұндай базаның болуы басқару үрдісіне оң жағынан әсер етеді.
Егер кәсіпорынның қажетті материалдық ... ... ... немесе ондағы қызметкерлер өз еңбектерінің жоғары нәтижелілігіне қызығушылық танытпаса ол кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін негіздің ... ... ...
... үйі ... ішкі ... ... істей отырып әрбір бағыт бойынша құжаттама жүргізеді. Компания ғылыми ... ... және шет ... ... ... ... иеленеді.
Жоғары деңгейдегі компьютерлік технологияның арқасында суреттерді, қажетті ақпаратты, бейнематериалдарды, логотиптерді сақтау мүмкіндігі қа-растырылған. Туристердің ... үйі ... ... ... түрде жүргізетіндіктеріне сенімдерін қалыптастыру үшін кеңсе қабырғасында лицензиялар, тіпкеу жөніндегі куәлік, сертификат, премиялар, марапаттар, су-реттер, ақпараттық ... ... ... - ... оның мазмұны. Практикадан өту барысында біздің қолы-мызға ... ... ... жоқ. ... жағынан қаржы-лық бизнес-жоспар келесі бөлімдерден тұратыны туралы ақпарат ... әр ай ... ... ... ... ... ... мерзімі, тапсырмаларды орындауға жауапты жетекшілер, табыс, шығын, ескертулер.
1991 ... ... ... жүктеме коэффициенті 100%-ға жақын бол- ған, қазіргі кезде 30-40%-ды көрсетеді.
Әлемдік тәжірибеге сәйкес туризм сферасы ірі жарнама берушілердің бірі болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... табыстың 5-6 %-ын олар жарнамаға жұмсайды.[33]
Қонақ үй бизнесіндегі маркетингтік ... ... ... бірі болып табылатын жарнаманың келесідей ерекшеліктері бар:
1. Байланыс дабылы әлуетті клиентке қонақ үй ... жеке ... ... ол түрлі делдалдардың көмегімен (бұқаралық ақпарат құрал-дары, каталогтар, афишалар) жетеді;
2. Біржақты бағыттылығы. Жарнама тек қана жарнама берушіден қабыл- дау обьектісіне ... Кері ... ... ... клиенттің түпкілікті мінез-құлқы нысанында көрінеді;
3. Әсерді анықтау тұрғысынан тұрлаусыздығы. Жарнама қызметіндегі кері байланыс ықтималдық, белгісіздік ... ... ... ... ... үй ... ... ақпараттың растығы-на, нақтылығына жауапта болады;
5. Ақпараттың молықтырылғандығы. Қонақ үй қызметтерінің дәстүрлі қызметтерден ерекшелігі ... ... ... ... сапасы- ның болмауы, сондықтан жарнаманың ақпараттылығы және насихат сияқты функцияларын ... ... ... ... ... ... ... үй қызметтерінің ерекшелігі тұтынушы- ларға әсер етуді қамтамасыз ететін көзбен көруге арналған құралдарды пай-далану қажеттілігі.
Қызмет көрсету ... ішкі ... ... туындайды. Егер де қонақ үйдің ұйымдастырушылық мәдениеі қонаққа қызмет көрсетуді қолдамаған жағдайда маркетингтік қызмет көрсету бағдарламасынның ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасы қа-тардағы қызметкерлермен жұмысқа қарағанда көп заттарды қамтиды. Мар-кетингтің ішкі бағдарламасы басқарушылар мен қызметкерлерге қатаң талап қояды
қонақ үйінде жарнамаға көп ... ... Оның ... болуының себебі совет заманынан келе жатқан беделінің арқасында болуы керек. Бірақ қазіргі ... ... ... ... ... қалыптастыруда жарнамаға ерекше көңіл бөлу керек [28].
Ол үшін қонақ үйдің әлсіз және күшті (SWOT талдау) жақтарын қарас-тырайық. Оны ... ... ... ... 9
... үйінің әлсіз және күшті жақтары (SWOT - талдау)
Күшті жақтары:
* Жеке ғимаратының болуы;
* ... ... ... ішкі ... есеп берулер орталықтанды - рылған және арнайы маманмен жүргізіледі
* Талғамы бар берілген жақсы клиент - тердің болуы;
* Заң ... ... ... ... ... ... Мекеме толық жиһаздалған, оргтехника-мен қамтамасыз етілген;
* Жақсы деңгейдегі сервис, таза бөлмелер жәнне ыдыстар
* Автокөліктерге арналған арнайы ... ... ... өзі бренд ретінде есептелінуі
Мүмкіндіктері:
* Жалға алушылық төлемдерін төлемеу, яғни қаражаттарын біршама үнемдеу;
* Есеп ... бір ... ... ... ... ... болмауы;
* Клиенттердің болуы кәсіпорынның та-быстылығын көтереді;
* Кәсіпорынның жұмысы барысында ... ... ... ... ... ... үйге сұранысының өсуі, тиімді жұмыс атқару;
* Қонақтардың қонақ үй кешеніне деген жағымды көзқарастарының өсуі;
* Қонақтардың автокөлігінің ұрлануына жол бермеу және ... үй ... ... жоғарлауы.
Әлсіз жақтары:
* Интернет желісінің нөмірлерде тегін болмауы;
* ... ... Ескі ... ... одағы дәуіріндегі жиһаздар;
* Бардың дұрыс орналаспауы
* Бөлмелердің ыңғайсыздығы
Қауіптері:
* Қонақтарға қызмет ... ... ... ... ... ... ... Қызмет көрсету жылдамдығының азаюы, қонақтардың күтіп қалуы;
* Қонақтардың нөмірлерде бос уақыттары-ның өткізуілерінің көңілдерінен шықпа-уы;
* Қажет болған ... ... ... ... ... байланыс орната ал-мауы, бұл келушілердің арасында жағым-сыз көзқарас туғызуы мүмкін.
Ескерту: [35] әдебиет негізінде автор құрастырған
9-кестедегі бұл талдаудан көріп отырғанымыздай жетекші ... ... ... ... ... ... және ... оңтайлы саны алады. Қалған көрсеткіштер бойынша орташа деңгейді және орташадан жоға-ры деңгейді алады. Қонақ ... мен ... ... ... ... болғандықтан, туризмнің қозғалтқышы болып жарнама болып табылады Қазіргі кезеңде Алматыда қонақ үйлер өте көп. ... ... ... ... ауыстыру керек. Оңтүстік астанадағы қадір қасиетті қонақ үйлер өзде-рін халықаралық туристік ... ... ... Ол үшін ... интернет (тағы басқа әлемдік желістер) сияқты жоспарларды пайдалансақ, елдің туриз-міне тиімді болатын оңды ... ... ... қазіргі нарықтық жағдайда кәсіпорынның нарықтық стратегиясын қалыптастыруда жарнамаға ерекше кө-ңіл бөлу керек [29].
Бұл ... ... ... жетекші орындарды қонақ үйдің ақпаратпен қамтамасыз етілуі және персоналдың оңтайлы саны алады. Қалған көрсеткіштер бойынша орташа деңгейді және орташадан жоғары ... ... ... ... ... ... тұтынушыларының құрамына талдау жасап көрейік.
Кесте 10
қонақ үйінің тұтынушылары
Клиент
Саны
Қоғамдағы алатын ... ... ... бизнесмендер
Отандық азаматтар
20
Корпоративті клиенттер,әріптесте
Ескерту: [38] әдебиет негізінде автор құрастырған
Кестеден ... ... ... ... ... лары көбінесе шетел азаматтары. Келушілердің келу мақсаты іскерлік және кә-сіптік мақсатта екені көрініп тұр. ... және ... ... ... саны жоқтың қасы десе де болады. Осыдан келіп ... үйі ... ... ... бағытталғандығы көрініп тұр.
Нарықтық жағдайда кез-келген кәсіпорынның ... сол ... ... тұтынатын клиенттің қажеттілігін қанағаттандыру қабілетіне байланысты. Сондықтан тұтынушылардың қажеттіліктерін анықтау мақсатында сауал-сұрақ түріндегі интервьюді ... ... 100 ... ішінде: сауал-сұрақ нәтижесінде қонақтардың басым бөлігі шетел азаматтары екені және олар біздің қалаға іскерлік мақсаттарда келетіні анықталды. Сұралынған адамдардың ... үйін ... ... оның қала ... ... және ... ... бағасы екені анықталды.
қонақ үйінің тұтынушыларының бейінін зерттеген кезде 18-60 жас ... ... 200-1000 АҚШ ... ... ... ... адамдар.
Бірақ клиенттердің басым бөлігі қызмет көрсету сапасымен қанағаттан-дырылмайтындықтарын, сонымен қосымша қызмет түрлерінің аздығын қонақ үйдің кемшіліктері ретінде атап ... ... ... ... ... ... ... тренажер залының, бассейннің, фитнес орталық-тарының жоқтығы оларды қынжылтады.
Сонымен ... ... ... ... ... мақсаттарда арнайы бағдарламаларды ұйымдастырудың олар үшін өте маңызды екенін атап өтті.
... ... ... ... ... ... 18-60 жас ... табысы 200-1000 АҚШ долларын құрайтын, жоғары білімді адамдар екенін көреміз. ... ... ... тұтынушылардың бейінін көруге болады.
Кесте 11
Тұтынушылардың бейіні
Жалпы қарастыры-латын мәселе
Тұтынушылар тобы
ҚР азаматтары
Алматы және
Алматы облысының
Тұрғындары
Шетел азаматтары
Ерекше ақпарат
Жасы
18-60
18-60
18-60
Жынысы
Еркек/әйел
Еркек/әйел
Еркек/әйел
Жанұя жағдайы
Үйленгендер/ жалғыз бастылар
Үйленгендер/ жалғыз Бастылар
Үйленгендер/
жалғыз ... (АҚШ ... ... ... 20-30 ... ... ... 20-30 жасқа
Дейін
1 жастан 20-30
жасқа дейін
Меншікті үйі/ жалға алынған
Меншікті үйі
Меншікті үйі
Меншікті үйі
Мамандық саны
Бір/ екі
(1/2)
(1/2)
(1/2)
Білімі
Бастапқы жоғары/жоғары ғылыми дәреже
Бастапқы ... ... ... ... ... ... ... алу орны
Қонақ үйде
Қонақ үйде
Қонақ үйде
Жарнаманы іске асыру
Республикалық газеттер
Тікелей ... ... ... ... ... ... ... көзқарас
Ескерту: [32; 33] әдебиеттер негізінде автор құрастырған
Бірақ ... ... ... қызмет көрсету сапасымен қанағаттан-дырылмайтындықтарын, сонымен қосымша қызмет түрлерінің аздығын қонақ үйдің кемшіліктері ретінде атап өтті. Әсіресе, адамның ... ... ... ... ... ... бассейннің, фитнес орталықтарының жоқтығы оларды қынжылтады [30].
Сонымен бірге демалыс күндері танымдық, экскурсиялық мақсаттарда ар- найы ... ... олар үшін өте ... екенін атап өтті.
Алматы қаласында Қонақ үй қызметтерінің нарығына талдау жасау.
Сонымен ... ... ... ... ... ... қаласының орталығында қонақ үйдің тиімді орналасуы;
* барлық нөмірлер евро стандартқа сәйкес ... ... ішкі ... ... ... ... қорғалатын автотұрақтың бар болуы;
* өмір сүрудің құнына таңғы ас ... ... үй ... ... ... ... ... тәуліктің кез-келген уақытында тіркеу;
* нөмірлерді брондау мүмкіндігі.
Зерттеу барысында анықталған кемшіліктер:
* нөмірлердің тұрғын ауданының аз болуы;
* тренажер залы, бассейн, ... және ... ... ... қосымша қызметтердің аз болуы;
* басқа бәсекелестеріне қарағанда нөмірлер бағасының арзандығына қарамастан, нөмірлердің толу коэффициенті төмен;
* жарнама қызметіне көңіл бөлінбейді;
* қонақ үйде ... ... ... ... ... үйі ... мақтаныш тұтатын ғимараттарының бірі. Олай дейтін себебіміз осы қонақ үй ... ... бұл ... үйге ... ... үй ... ... үй неше түрлі қиын жағдайларды бастан кешірді соған қарамастан қазіргі уақыттың өзінде қонақ үй ... ... ие. ... ... үйінің нарықтық мүмкіндіктеріне келетін болсақ қонақ үй ... ... ... ... ... оның ... себебі оның атағы, екінші ғимаратының зәулімдігі, үшінші табиғаты керемет жерде орналасқан. Осы артықшылықтардың ... ... ... үйінің Қазақстан нарығындаңы орны тұрақты.
Демек, қонақ үйінің Қазақстан қонақ ... ... ... ерекше деуге болады.
3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІ МЕНЕДЖМЕНТІН ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй бизнесі ... ... ... ... ... ... ... саясатты үздік жолға қоюға сүйенеді. Ұйымның саясаты дегеннің астарында, әдеттегідей, ұйымға кіретін адамдар сәйкес іс-әрекет ... ... ... ... Ұйымның нысаналы бағытталған саясатының аса маңызды құрамдас бөлігі - менеджментке ... ... ... ... және ... ... ... саясаты. Мамандар менеджмент саясатының мақсаты - ұйымның өзінің сұраныстарына, қолданымдағы заңнамаға және еңбек нарығының жағдайына сәйкес мамандардың сандық және сапалық ... ... мен ... ... ... балансын қамтамасыз ету. термині кең де тар мағынада тұжырымдала алады. Кең ... бұл - адам ... ... ұзақ мерзімдік нысанасына сәйкестікке әкелетін мойындалған және белгілі бір түрде ... ... ... мен ... ... Осы ... ... деген сөздер жұмысқа тек даярлықтан өткен адамдарды ғана алуды білдіреді, ... ... ... ... ... ... ретінде қолданыла алады. Нақты ұйымдардың мамандар саясатын талдау оларды топтандыру үшін, ең аз ... екі ... ... ... ... Бірінші негіздеме мамандар іс-шарасының негізінде жататын ережелер мен нормалардың мойындалу деңгейімен байланысты.
Мамандар менеджмент негіздемесі бойынша мамандар ... екі ... ... ашық және жабық. Оларды былайша сипаттауға болады:
Пассивтік және реактивтік саясат. деген сөз құрамының өзі бірінші көзқараста логикаға сай ... ... ... көп ... ... жағдайлар кездеседі: ұйымның басшылығы өзінің жеке қызметкерлер құрамына қатысты іс-әрекеттердің нақты бағдарламасымен қаруланбаған. Реактивтік мамандар саясатында кәсіпорынның басшылығы мамандар құрамымен ... ... ... ... ... ... ... себептерін талдап, талқылауға тырысады және шиеленіскен жағдайлардың орын алмауын қадағалайды. Басшылықтың арнаулы ыждағатты ... ... ... ... күшін жұмылдыру мен қызметкерлер құрамын жоғары өнімді еңбекке кұлшындыру болып табылады.
Превентивтік және активтік мамандар ... Түп ... ... мамандар менеджмент саясаты деген сөзді тек кәсіпорын басшылығында ахуалды дамытудың негізделген болжамдары болғанда ғана айтуға болады. Ұйымды дамыту бағдарламасы қысқа ... және орта ... ... сапалық және сандық тұрғыда мамандарға зәрулікке
негізделеді. Сонымен қатар онда ... ... ... ... де ... ... Мұндай ұйымдардың негізгі өзекті мәселесі -мамандар менеджментіне қатысты мақсатты бағдарламаларды ... ... ... ... ... ... ... белсенді мамандар менеджментінің рационалдық және авантюристік екі түрін ерекшелеуге болады. Рационалдық мамандар саясатының мынандай ... ... ... ішінде бірнеше жобалардың ... ... ... ... ... асырылуын есепке ала отырып, қызметкерлер құрамын басқарудың басым ... ие ... ... ... нақ осы ... ең артық өніммен шеше алатын жобаны алға апарудың белгілі бір ... тән ... шешу үшін ... ... ... ... тәсіл ұйымның дамудың бір сатысынан екіншісіне ауысуына ... ... ... ... ... әкеледі және мансап-лауазымдарға қол жеткізудің ұзақ мерзімдік қозғалысын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Авантюристік мамандар саясатында кәсіпорын ... ... ... да, ... ... ... ... да болмайды, бірақ басшылық оған ықпал етуге ұмтылады. Осы тектес мамандар саясатын жолға қойғанда шешуі қиын мәселелер ахуалдың ... ... ... ... ... факторлардың әсер етуі күшейген жағдайларда алдынан шығады, мысалы, нарық түбегейлі өзгергенде, қазіргі мезетте кәсіпорында бар ... ... жаңа ... ... ... [ ... және жабық мамандар саясаты. Ашық мамандар саясаты ұйымның потенциалы мықты қызметкерлер үшін кез ... ... ... ашық ... ... Жаңа ... өз жүмысын ең төменгі лауазымнан да, сондай-ақ жоғары басшылық деңгейіндегі лауазымнан да бастай ... ... ... ... ұйым егер ... білігі бар болса, осы немесе осы сипаттас ұйымдарда жинақтаған жұмыс ... жоқ ... мән ... кез ... ... ... ... алады. Ашық типтегі мамандар саясаты өз саласының алдыңғы қатарлы шебіне шығуға ұмтылыс пен ... ... ... ... ... ... саясатын жүргізетін жаңа ұйымдарға тән бола алады. Жабық типтегі мамандар саясаты белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... бағытталған, сонымен қатар мамандар ресурстарының жетімсіздігі жағдайларында жұмыс істеп жатқан компанияларға тән. Негізгі мамандық үрдістер бойынша жүргізілетін ... ... екі ... ... ... 7 - ... бейнеленген.
Нарықтық экономика жағдайларында кәсіпорынның тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттырудың шешуші факторларының бірі - мамандар потенциалының жоғары сапасын қамтамасыз ету. Қызметкерлер ... ... ... ... ... ... кез келген сауалға немесе мәселеге қатысты ... ... ... ... қол жеткізетіндей болып құрылуға тиісті.
Кесте 12
Қонақ үйлердегі мамандық менеджментін ... ... ... стратегиялық түрі
Жоспарлау деңгейі
Ұзақ мерзімді (стратегиялық)
Орташа мерзімді (басқарулық)
Қысқа мерзімді (оперативті)
1. Ашық ... ... ... ... және вертикалды басқарушылық командаларын немесе топтарын
Құру
Жас межелеген професианалдарды қабылдау. Ұйым жайлы белсенді ақпарат саясаты
Грант берілу, конкурс жариялау, ... ... ... байланыс орнату
Белгілі жоба жұмыстарына
менеджерлер мен мамандарды
таңдау
2. Динамикалық өсім
Профессионалды мамандарды таңдау саясаты мүмкін болатын венчурлық ... ... ... ... мен ... тәсілдерін бағалау принциптерін құру, Еңбек ресурстарын жоспарлау.
Жұмыс кестесін құру. Ұйым саясатын жасау. Негізгі ... ... ... үміткерді даярлау.
Мамандарға
Консультация-лық
Ликвидация
Жұмыс орнын
қызмет көрсету. әлеуметтік
реализациялау
көмек
Бағдарламасын
іске асыру
Ескерту: [ 12; 20; 29 ]әдебиеттер негізінде автор құрастырған
Қазақстанда ... ... ... ... ... қалыптастыру үрдісінің мүмкіндіктерін қарастырайық. Осылайша, байырғыдан қызмет атқаратын ... бұл ... ... ... бұл ... ... тығыз байланыста жұмыс істейтін кәсіпорындарға тән) кәсіпорынның мамандар менеджменті, мамандар үрдістері, ... және ... ... ... ... ... ... жүзінде бекітілген көзқарас-ұстаным бар. Ұйымның басқа бөлімінде қызметкерлер құрамымен қалай жұмыс істеу туралы ұстаным ... ... ғана іске ... ... ... жүзінде бекітілмеген немесе қалыптасу кезеңінен шықпаған. Нысаналық менеджмент жүйесін орнықтырудың төрт негізгі фазасын ... ... ... Сыртқы ортадағы тұрақты өзгерістерге сақтық негізде мән беру;
2) Тар мағынадағы нысаналық жоспарлау - ұйымның ... ... ... ... жаңа ... алдын-ала көру және жауаптық іс-әрекеттер нысанасын ертерек жасақтау тиісті;
3) Нысаналық мүмкіндіктерді басқару - тез құбылатын ... ... үшін ... ішкі ... ... ... Уақыттың нақты ауқымында нысаналық міндеттерді басқару - үнемі жетілдірілетін бағдарламаларды жасақтау және іске ... ... 13 ... ... ... ... ... үміткерлердің іс - әрекеті
Маман менеджердін тапсырмалары
1 Қадам. ... ... және жету ... ... бұл іс ... ... нақты немесе уақытша ЖО екенін анықтауға
көмектеседі
Еңбек күш нарығын ... ... ... бөлу, ұйымның ішкі, ұжымдық мәдениетіне менеджер көзқарасы бойынша ... ... ... сәйкес болатынын көрсету
2 Қадам. Ұсынылыған ЖО жайлы ақпарат жинау. Қызметкерге неғұрлым ақпараттанған ... ... ... ... ... лайықты ақапарат алу тәсілін анализдеуге мүмкіндік беру.
3 Қадам. Ұсынылған жұмыс орныдарын түрлеріне, саласына, ұсынылған функцияларына ... ... ... ... мотивациялық ерекшеліктеріне байланысты кесте құрады. Кесте арқылы ұсынылып отырған жұмыс орындардың лайықтылығына байланыста саны азаяды, шешім қабылдауға мүмкіндік ... ... ... ... жүргізу, қандай мотивациялық ерекшеліктеріне (қаржы, көтерілу, даму, ж.т.б.) бағытталғанын анықтау
4 Қадам. Үміткердің өз мүмкіндіктеріне баға беру, бұл іс - ... ... ... ... кезде тиімді бағытта ұстануға мүмкіндік береді
Үміткермен сұхбаттасу тәсілін қолдану. Функция мүдделерін анықтау және болашақ ... ... ... ... ... өсу ... бір ... басқа орныға ауысу әрекеті. Бұл әрекет ситуциялық әрекет емес, жалпы тапсырыс, еңбек іс - әрекет шараларында көптеген ... ... ... [ 20; 29; 34 ]әдебиеттер негізінде автор құрастырылған
Тұтас алғанда, ... ... және ... ... мен мамандар іс-шараларының мазмұны мен салалық ерекшеліктеріне екі ... ... ... ... олар - ... ... ішкі және сыртқы факторлар. Сыртқы орта факторлары екі топқа біріктіріледі:
1) ... ...
2) ... ... жағдай. Мәселен, кейбір елдер ... ... ... ... қолдануға салынған тыйымдар қызметкерлер құрамын басқару саласының мамандарын жұмысшы құрамын іріктеу мен ... ... ... ... өте ... болуға, талғампаздық танытуға мәжбүрлейді [ 37]. ... ... ... есебімен бағыттана отырып, бәсекелестіктің болуын, кешендеу көздерін, еркін жұмыс күштерінің құрылымдық және кәсіби ... ... аса ... ... да бір ... ... немесе қызметкерлікке таласы барлар жұмысқа тартылатын кәсіби және қоғамдық бірлестіктер туралы ақпараттану да маңызды. Тиімді мамандар менеджмент бағдарламасын жасап, іске ... ... ... қызмет атқару нысанасын, олардың күрес құралы ретінде қолданатын мүдделері мен дәстүрлерін ескергеннің де ... ... ... менеджменті ұйымның мамандар потенциалын оның мақсаттары мен оны дамыту нысанасына сәйкестендіруге бағытталған.
2. Мамандар менеджментің мақсаты - мамандардың сапалық және ... ... ... және ... үрдістерінің ұйымның төл сұраныстарына, қолданымдағы заңнама мен еңбек нарығының жағдайы талаптарына сәйкестілігінің оңтайлы балансын қамтамасыз ету.
3. Мамандар ... ... ... ... мен ... ... ... тұрғысынан, ұйымның мамандар сяасаты пассивтік, реактивтік, превентивтік және ... бола ... ... ... ... ортақ қағидаларын түзу барысында ұйымдастыру-штаттық, ақпараттық, қаржылық және ... ... ... саясаттарын өзара үйлестірудің маңызы зор.
5. Мамандар менеджментін жобалау кезеңдеріне нормалау, бағдарламалау және қызметкерлер ... ... ... [37] .
3.2 Қонақ үй бизнесі менеджментін жетілдіру шаралары
Қызметкерлер ... ... ... ... - ... маманды дұрыс таңдауға талаптану. Бұл - сапалық бағалау мақсаттарына тән талдаулардан кейін ұйымға ауадай қажет ... ... ... мен ... ... ... қабілеттері мен машықтары сияқты құнды бағыттамалар есепке алынуға тиісті ... ... ... түрі ... ... ... басқарушы құрамына сұранысты бағалау ерекше қиын. Бұл жағдайда, ең аз дегенде, қызметкерлер құрамының кәсіпорынның ... ... ... ... ... және ... мақсаттарын белгілеу, бұл мақсаттарды бағындыруды қамтамасыз ететін оңтайлы басқарушылық шешімдерін ... ... ... мүмкіндіктерін есепке алу қажет. Қызметкерлер құрамын бағалаудың маңызды бір тұсы - кешендеудің ұйымдастыру және қаржылық жоспарларын ... ... ... ... ... ... ... жасақтау;
- жұмысқа талапкерлерді ... ... ... және ... ... ... тартуға және ... ... ... ... ... ... ... дамыту бағдарламасын жасақтау;
- қызметкерлер құрамын дамыту бағдарламасын алға апаруға жұмсалатын шығындардың бағасы жатқызылады. Бұл белгілер өз кезегінде ... ... ... ... ... жеткізеді [8].
Қонақ үйлерде бағаларды жетілдіру мақсатында ... ... ... ... ... ... керек. Жұмыскерлердің қажетті сандық және кәсіби біліктілік құрамын айқындауға мыналар мүмкіндік береді:
1) Өндіріс бағдарламасы;
2) ... өнім ... ... ... ... ... ... Жұмыстар құрылымы.
Мейлінше нақты есептемелер, әдеттегідей, төмендегі топтамалар бойынша жекелей ... ... ... еңбек сыйымдылығының, жұмыс уақыты қорының, нормалардың орындалу деңгейінің есебімен);
- мерзімдік ... ... ... ... мен ... аймақтарының, қызметкерлер құрамының сандық нормаларының, нормаланған міндеттердің еңбек сіңімділігінің, жұмыстың мерзімдік қорының есебімен);
- оқушылар (жаңа жұмыскерлерді және оқытып-үйретудің ... ... ... ... есебімен);
- қызмет көрсетуші құрам (типтік нормалар мен штаттық ... ... ... басшылық құрамы (басқарылу нормалары арқылы анықталады).
Қонақ үй шаруашылығындағы басқару менеджерінің атқаратын қызметі ерекше және талпыныс жағынан үлкен ауқымды жұмысты ... ... ... ... жағынан келетін болсақ, менеджер жұмысы белгілі бір ауқым аралығындағы анықталған сағат мөлшеріндегі жұмыс графигіне ... ... ... ... ... ... өз ... ережелерге, қонақ үй белгіліген тәртіпке сүйене отырып атқаруы қажет. Осы орайда ол өз ... ... ... ... қол ... ... үлгі ... тәртіпке баулауға міндетті [38].
Жұмыс беруші жұмысшыны өндірістен қол үзіп біліктілігін арттыру үшін және қайта даярлауға жіберген кезде оның жұмыс орны және ... ... ... ... ... өзінің жеке қаржысының есебінен жұмыс берушінің мүддесі үшін жұмыскерді оқуға және мамандарды дайындау курстарына жібере алады. Тренингке кеткенше жұмысшы ... ... ... шығындарына өтемақы жөніндегі міндеттеме - хатқа қол қояды. Жұмыс берушінің қаржысы есебінен оқыған, біліктілігін арттырып ... ... ... ... ... ... ... берушінің тараптарымен келісілген мерзімінде жұмысты атқаруға міндетті. Жұмыс беруші жұмысшыны мемлекеттік және ... ... ... үшін оның жұмыс орнын сақтай отырып, жұмыстан босата алады. ... сай ... ... уақытша еңбекке жарамсыз болғанда, еңбекке жарамсыз деп танылған қағаз ... ... ... ... үй ... басқару ережелері міндетті түрде орындалып, оның орындалуы ... ... ... ... ... ... ... мен сызықты кұрылым басшылары өткізетін, әр жұмысшының компеттентілігінің деңгейі мен өсіп жатқан профессионалды ... ... ... ... ... бағытталған,
индивидуалды даму жобаларының, нақты және дұрыс диагностика негізінде құрылғанын, жетістікке қол жеткізуге тәуелді болып келеді. Бұл жобалардың құрылуы әр ... ... ... ... ... негізделген.
Жұмыс орынын талдау және құрылымдаудың (рационалдандыру) келесі кезеңдерін 1-ші сызбадан ерекшелеуге болады. Жалпы, сервис саласындағы ... үшін ... ... ... мен ... ... ... ерекшеліктерін айқындауға үлкен әсер етеді.
Кесте 14
Қонақ үйдегі жұмыс ... және ... ... ... ... Ұйымның құрылымын және ондағы әр жұмыс үрдісінің орынын
Талдау
2 қадам. ... ... ... ... ... ол туралы ақпарат қалай қолданылатын болады?
3 қадам. Типтік жұмыс орындарын іріктеу
4 қадам. Жұмыс орынын талдау тәсілін таңдау және оның ... ... ... ... қолданылуы
5 қадам. Жұмыс орындарының суреттемесі
6 қадам. Жұмыс орындарын салаландыруды іске асыру
14 - кесте ... ... ... орындарын жобалау үшін ақпаратты пайдалану
7б қадам. Лауазымдық жұмысқа талапкерлерді бағалау өлшемдерін қалыптау үшін ... ... ... ... жұмыс орындарының жобасын бағалау және
Енгізу
Ескерту: [ 1; 12; 29 ]әдебиеттер негізінде автор құрастырған
1-6 қадамдарда іске ... ... ... бар ... орындары туралы ақпарат мынандай мақсаттарға қолданыла алады:
1) жұмыс үрдісін жобалау (7а ... және ... ... мен ... жұмыс элементтерін оңтайлы мүшелеуді таңдау үшін.
2) жұмыстағы қызметтерге талапкерлерді бағалау өлшемдерінің тізбесін қалыптастыру үшін.
Қонақ ... ... ... ... ... ... бағдарламалар ролін ұқыптандыру керек. Соңғы жылдарда жұмыскерлердің табыстық жиынтығының бөліктері сияқты ... ... мен ... ролі ... артумен келеді. Мамандар жеңілдіктер мен өтемақылардың уақытша, қосымша сипат алуы ... атап ... Олар тек ... ... ғана емес, сондай-ақ олардың отбасыларының өмірлік қажеттілігіне айналды [38].
Мамандарды басқару нысанасын жақсарту мақсатындағы әлеуметтік ... мен ... ... дамыта отырып, кәсіпкерлер әдетте тұтастай алғандағы жұмыс ... ... ... олардың осы жеңілдіктердің ұсынылуымен тығыз байланысатын бөліктерінің ақаулық өсімдеріне орай мазаланады. Ынталандырудың дәстүрлі емес тәсілдерін бір мезгілде кеңірек қолдануға ... ... ... болып тек ақша ғана емес, сондай-ақ адамда ... ... ... ... ... ететін барлық нәрселер де қызмет ете алады. Жоғарыда айтылғандардың бәрі мамандарды басқару нысанасын жетілдіруге бағытталған ұсынымдардың төмендегіше ... ірге ... үшін ... ... демек бұларды қаперге алмай қызмет көрсету нарығын дамытуға мейлінше тиімді нысаналық менеджментті құру мүмкін емес:
1. Мамандардың ... ... ... үшін ... ұйымдағы ахуалды тұрақты жаңартудан өткізіп тұруға ... Бұл үшін ... ... ... ... ... ... маңызды.
2. Мамандарға зәрулікті қанағаттандыру үшін, әсіресе, мамандар саясатының ... ... ... жұмыс істеп жатқан қызметкерлер құрамын жылжытудың маңызы зор. Бұл ... ... ... ... патриоттық қатынас қалыптастырады.
3. 4-5 жұлдызды типтес ... ... үшін ... ... ... ... ... көбірек даярланған, соның ішінде жас мамандарды тартуға мүмкіндік беретіндей ашық ахуалда ... ... ... та ... ... ... ала ... және қонақ үйде қазірден бастап жұмыс істейтін мамандарды тұрақты жаңарту негізінде ертерек жоспарланған болуға тиісті [39].
3.3 қонақ үйін ... және ... ... жылы 18 ... ... үйін сату үшін ... өтті. Қонақ үйді компаниясы сатып алды. Қонақ үйдің басшылығы ауыс-қанымен, оның ұйымдық құрылымы ... ... ... ... ... ... саны - он екі, ... саны - екі жүз жиырма бес адам. Дәл қа-зіргі уақытта қонақ үйде көптеген өзгерістер болып ... ... ... ... ... және PR-ға үлкен тірек артуда, жарнама көлемі ұлғаюда, нөмірлерді қайта құру ... ... ... мейрамханасы салынуда, ұсынылатын қызмет саны артуда [37].
Қазақстан экономикасын реформалаудан кейін қонақ үй бизнесінде көптеген мәселелер өзгерді. ... үй ... ... ... ... табыс, өтелімділік, пайда, сервис, клиенттерді тарту, ресурстардың минималды санын пайдалану арқылы алға қойған міндеттерді шешу ... ... ... ... ... ... үй бизнесінде аса маңызды орынды менеджмент және оның ... ... Тек қана ... ... ... ... ... басқаруда, бюджетті келешекті жоспарлауда, фирманың өндірістік-шаруашылық қызметін ұйымдастыруда, жаңа формалар мен әдістерді әзір-леуде жетістіктерге жетуге мүмкіндігі бар.
Менеджмент фирма ... ... ... ... ... ұтымды жүргізудіқамтамасыз етуге, минималды шығындар-мен жоғары түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу қажеттілігіне бағытталған.
Ғылыми басқарудың маңызды құраушысы ... іске ... және ... ... ... ... ... табылады. Бірінші жағдайда кері байланыс орнатылады, соның негізінде басқарудың мақсаттарға жету ... ... ... және оның ... ... ... ... жағдайда бағалау қабылданатын шаралардың пәрменділігіне көз жеткізуге немесе шешім жобасына түзетулер енгізу қажеттілігіне мүмкіндік береді [38].
Нарық жағдайында ... ... ... ... таңдау басқару шешімдерінің және олардың шараларының экономикалық тиімділігін бағалау әдістерінің ... ... Бұл ... ... ... ... негізгі нәтижелерді бағалаудың түрлі деңгейлерін көрсету қажеттілігі туып отыр:
* Фирма қызметінің тиімділігін және өндіріс шығындарының деңгейін бағалау. Бұл ... ... ... ... ... еңбектің өнімді-лігі, ұйымның жоспарларын іске асыру болуы мүмкін.
* Өнім және қызметті бағалау.Негізгі нәтижелер ретінде ... ... ... өнім ... ... ... мен ... болуы мүмкін.
* Тұтынушылардың сұранымын қанағаттандыру деңгейін бағалау. Жо-ғарғы басшылықтың міндеті - алға қойылған ... жету ... ... ол ... ... ... ... жоспарлауды, ба-қылауды жүзеге асыруды қарастырады.
Жыл сайын қол жеткізілген негізгі нәтижелер анықталады, соның негі-зінде ... ... Ол ... ... ... ресурстарына, қосымша тартылатын материалды және материалды емес сипаттағы ресурс-тарға нақты қажеттіліктер анықталады. Бұл жерде бақылау тек қана ... және ... ... бағалап қана қоймай, қаралған шара жоспарына сәй-кес орындау деңгейіне де қатысты.
Нарық шаруашылығы жүйесінде ... ... ... ... үй ... ... мәнді сипаттамаларын ашуда өте ма-ңызды. Кәсіпорындарды басқару меншік формасына, салалық керек жарағына байланысты ерекшеліктерге ие ... ... ... фактор ретінде - ұтымды экономикалық мінез-құлық табылады.
Әрбір қонақ үйде қонақ үйлік ... ... ... крите-рийлері түрлі болып келеді, олардың көбісінде практика жүзінде үдемелі және озық шетел ... ... ... ... ... өзгешелігіне қарамастан табыс алу қажеттілігі түсінігінің және оның міндетті түрде шығындардан асуы, Алматылық қонақ ... ... ... қарсылық тудырмайды.
Қазіргі қонақ үй бизнесінде оң нәтижелерге жету үшін менеджмент рөлін елеулі түрде күшейтуді талап етеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін жүзеге асыратын қаржы менедж-менті, кәсіпорын қызметкерлерінің мақсаттарын бағыттайтын, жандандыратын, реттейтін фирманың ішіндегі басқару түсіндіріледі.
Қаржы менеджменті сыртқы ортаға бағыттылығымен ерекшеленеді. ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру мен түзету прогресстеріне әсер етудің демократиялық мүмкіндіктеріне ие болады. Әдетте, мұндай мүмкіндік көзделген ... жету үшін ... ... ... ... ... ... көрінеді.
Кәсіпорынның сыртқы ортамен өзара іс-қимыл жасаудағы проблемаларын мойындай ... ... ішкі ... ... ... ішіндегі басқару маңызды орынға ие болады. Сондықтан оны ... ... ... деп те ... ... адам ... маңызды рөлге ие болады. Тамаша технологияларды, қаржы мүмкіндіктерін ... ... осы ... ... ... ... бірігуінсіз, тұрақты нәтижелерге жету мүмкін емес. Өндірістік технологияның күрделене түсуі, қонақ үй мүлігінің құнының өсуі, бәсекелестік ... ... ... ... ... ... жұмысшысының жауапкершілігіне қажеттілік туады, яғни ұйымның жұмыстарына, алға ... ... ... ... қатысуы. Сондықтан дамыған елдерде басқару өнері жоғары бағаланады [39].
Қазіргі нарықта жұмыс істеу үшін менеджерге практикалық дағды мен ... ... ... ... ... ұйымда шаруашылық жағдайларына экспресс - анализ жасау және бизнес-жоспарды қалыптастыру;
* міндеттерді тұжырымдау және оларды бағынушыларына ... ... ... және олар үшін жауапкершілік алу ;
* бірлескен қызмет ұйымдастырып, оны басқару ;
* іскерлік келіссөздер жүргізу;
* ынталандырудың түрлі құралдарын қолдану және ... ... ... ... ... ... қонақ үй бизнесінің тиімді және табысты дамуы үшін ... рөлі өте ... ... ... ... - минималды шығындар жұмсап, максималды түрде пайда алу. Қазіргі нарықтық жағдайда, яғни бәсе-келестіктің өржелене түсуінде фирмалардың өмір сүруі ... ... ... ... жеңіп алу үшін, кәсіпорынның ұйымдық құрылымы дұрыс таңдалып, маркетинг қызметі өзінің функцияларын дұрыс орындап, яғни қызмет көрсетудің сапасын жоғарылатуға, өткізу ... ... ... ... ... бірге кез-келген кәсіпорында шығындарды азайтатын технологиялар пайдалануы керек. Қонақ үй шаруашылығында шығындарды минималдауға көмектесетін жолдың бірі - ... ... ... мен АҚШ ... ... қызметтерді Интернет көмегімен сату әйгілі. Мысалы, Лондон агенттігі бол-жамдары ... ... 2008 жылы ... ... туристік қызметтердің жиынтық айналымы бір миллиард фунт стерлингке өседі.
Электрондық сату әдісінің артықшылықтары:
* аппараттың шектелмеген көлемі, ол туристік ... ... ... ... жобалары жайлы толық ақпаратты фото немесе басқа көрнекі материал-дарды әлеуетті клиенттердің, сонымен бірге бизнес әріптестерінің көруіне ... ... ... ... ... ... тұратын прайс парақ ретінде жасауға болады;
* аудиторияны қамту кеңділігі - ... және ... ... кіру ... бар ... құрылымдар мен тұлғаларға ақпараттың қол жете-тіндігі;
* интернетке тәулік бойы кіру мүмкіндігі;
* ... ... ... жедел түрде ауысу мүмкіндігі, ол шы-ғындарды үнемдеуге мүмкіндік береді;
* интерактивтік режим - ... ... ... ... ... ... ... өтінімді электрондық пошта арқылы жібере алады;
* айналыстың толық статистикасы.
Қызмет көрсету ... ... ... үй ... қазіргі кезде де өзектілігін жоймаған бес кезеңді (концептуалды) қызмет көрсету үлгісі қа-растырылады. Сол ... ... ... кетейік:
1. Тұтынушының үміті мен қонақ үй башылығының жауабы. Атаулы кезеңде қонақ үй басшылары олардың қонақтарының ... ... бар ... ... ... қонақ үйлер алдын ала зерттеулер жүр-гізіп, нарықты зерттей бастайды. Дегенмен де олар бір затты ұмытып отыр. Клиент сұраныстары күн ... ... ... Егер де ... ... ... ... өзгеруін қаласа, ал ол өзгермей, бір қалыпта болса, онда маркетинг-микс нарық үшін ... ... ... ... ... ... әрекеттер болмған жадайда қонақ қызмет көрсетулердің бар екенін білмеуі де мүмкін. Менеджерлер өздерінің ... ... ... ... кері ... ... ... тиіс.
2. Қызмет көрсету сапасының ерекшеліктерінің басшылықпен қабыл-дануы.
Менеджерлер қонақтардың не ... ... ... ... ... жасап шығаруға талаптанбайды. Ол үшін бірнеше себептер бар:
* ... ... ... ... емес ... ... орындалу деңгейін түсінуінің жетіспеушілігі;
* міндеттің стандартталуының барабарсыздығы;
* мақсаттың болмауы.
Бұл жерде жоғарыда айтып кеткен адам ... ... ... ... теріс жақтарының тұстары байқалып отыр. Мысалы, қонақ үй басшы-лары мұндай жағдайда шешім қабылдауға мүмкін еместігін сілтейді. Кейбір қонақ үйлерде ... ... ... ... ... шығып кетуі байқа-лады. Мұның себебі ретінде басшылық таңертең мейманханада ұзақ кезектің болуын санайды. Дегенмен де ешқандай іс-әрекет ... ... олар ... ... алғылары келмейді:
1. Басшылық қызмет көрсету сапсын қабылдағанымен, қонақ үйде қызмет көрсету үрдісі кезінде қызмекерлерді ... ... ... ... ... ... қызмет көр-сетуге қойылатын сапаның қандай болу керек екенінен де ... ... ... ... қызмет көрсету деңгейіне жете алмайды немесе ондай қызмет көрсеткілері келмейді.
2. Қызмет көрсету мен міндеттемелерді ... ... ... қонақ үй бере алатын мүмкіндігінен басқа қызметтерді ұсынған кезде пайда болады. Мысалы, жарнамалық брошюрада терезеден ... ... бар ... ... шын ... көрініс тек саябаққа немесе көшеге шығып тұрған ... ... Сол ... ... ... мамандар жарнама мен қо-нақ үй беретін мүмкіндіктердің сәйкес ... ... ... ... ... қатар бұл жерде қызмет көрсетулердегі тұрақтылық табандылық таныту керек. Мысалы, өте қымбат қонақ үйде ... қана ... ... жағдайдың өзінде ол қонақ үй қызмет көрсетуі тиіс. Сонымен бірге, қызет ... мен ... ... ... бір ... ескерген жөн. Бұл жерде екі стандарт болмауы тиіс.
3 - . ... ... ... мен ... ... көрсетуді қабылдау. Бұл алдыңғылардан туындаған кезең. Егер де қонақ өзінің күткенінен кем алатын болса, онда ... ... ... үйге қонақ ретінде келуі екіталай. Қызмет көрсету сапасын басқарудың бес кезеңді үлгісінің көрсетуінше, қонақжайлық өнеркәсібінде сапалы қызмет көрсетуді беруге көп ... ... ... Оны зерттей отырып, біз бүгінгі таңда отындық қонақ үй бизнеісінің ... мен ... ... ... ... жасаймыз.
Сапаны басқару қонақ үй кәсіпорындарындағы қызмет көрсетулерді беру мен ұйымдастыруды бақылаушы басқарушы жүйелердің бар болуын қарастырады:
Алғашқы жүйе болып қызметкерлерді сұрыптау мен ... ... ... ... ... қыметкерлерді оқытуға көп қаражат жұмсайды. Сол себептен қонақ үйінің қызметкерлерлі сіздерді мейріміді жыжылықпен қарсы алып, көмекке ... ... ... құзыреті қызмет көрсету сапасын басқаруда өте үлкен маңызға ие. Қонақ үй әкімшілігі жоғары ... ... ... үшін ... ... мен кәсіби біліктіліктің бар болуын қамтамасыз етуі тиіс.
Қызметкерлер тұтынушыға ұсынылған ... ... мен ... жеткізу үшін коммуникацияның жоғары деңгейіне ие болулары тиіс. Қызметкерлердің қызмет көрсету жылдамдығын тәрбиелеу керек. Сонымен қатар клиент сұраған қызметті орындауға ... ... ... және қызығушылықтарының бар екенін бақылап отырулары керек. Сонда тұтынушыларды қанағаттандыруға болады және көңілінен ойдағыдай шығады. Оны 4-суреттен көруге ... ... ... ... ... қызметтердің маңызы мен мазмұнын жеткізу үшін коммуникацияның жоғары деңгейіне ие болулары тиіс. Қызметкерлердің қызмет көрсету жылдамдығын тәрбиелеу ... ... ... ... ... қызметті орындауға деген құлшыныстарының, қабілеттерінің және қызығушылықтарының бар екенін бақылап отырулары ке-ректігі көрінді [40].
Қонақтың жеке өмір ... ... ... ... ... тамақ-тандыру, персоналмен қарым-қатынас сипаты жағдай туралы ұсыныстарын қо-нақтардың әлеуметтік ортақ әдеттері. Бұл стандарттарға ... ... ... ... тазалығы, яғни, нөмірлік фонд, тамақтандыру сапасы мен баға сәйкестігі тұрмыстық ... мен ... ... ... ... іс-әрекеті. Егер бұл әсерлер позитивті болса, қонақтың персоналмен қа-рым-қатынасы және қөонақ үйде тұру оң сипаттқа ие болады. Алайда, есте ... ... ... ... оң сипаттқа ие болады. Алайда, есте сақталатын ... ... ... оң ... жаңа әсерлермен алмасуы тиіс. Сонымен, қонақтың оң тәжірибесін ұдайы бекіту - оның аталмыш отельге қайта ... ... ... әдіс ... табылады.
Персонал қонақ үйде тұратын категориясын көз алдына елестетіп, соны-мен қатар, тұтынушыларда туындайтын шамалы ... беру ... ... тұтынушылар сұранысы мен күтуіне жауап беру өте маңызды.
Жарнамалық проспектілер
Брифингтер
Қызметкерлердің ширектік жиналысы
Жұмыс сапасының көрсеткіштері
Қоғаммен байланыс
Ұжым бірлігі
Сатулар
Қызмет көрсетулер
Кәсіби біліктілік ... ... ... ... ... ... арыздарын қарастыру
Жұмыстағы кемшіліктердің алдын алу мен оларды жою
Нарықты зерттеу
Қонақтардың пікірлері
Жаңа қызметтерді ... ... ... ... ... ... ... сапасын көтеру
Жаңа және тұрақты қонақтардың сұраныстарын қанағаттандыру
Тұрақты клиентердің мәлімет базасы
Ақпараттар құралдары
Қызмет-кер
Мойындау мен марапатау
Қызмет көрсету қызметшілерінің өкілеттіліктерін анықтау
Клиент ... ... ... ... мен ... ... ... көтеру
Алдыңғы қатарлыларды марапаттау
Қызмет бойынша жылжу мүмкіндігі
Жұмысқа кедергі болған тосқауылдарды алып ... ... ... ... ... ... ... көрсету менеджменті
Әр қызметкерге қызмет көрсету
Қызмет-
керлер
Сурет 4. Қонақ үй қызметінің сапасын басқарудың концептуцальды үлгісі ... ... ... үй ... ... ... үйінен алынған қызмет көрсетудің негізгі ақпараттың компоненті болып, қонақтың жеке әсері, ... ... ... ... ... деген көзқарастың қалыптасуы жатады. Осыған байланысты қонақ қабылда-уына үлкен әсер ететін фактор анықталады. Мамандар олардың ... ... ... ... мен ... ... ... етуіне айтады. Қауіпсіздік қонақ үйге ең алғаш келгенде оның ішкі атмосферасымен, яғни, қонақ үй туралы ой қонақта холынды айқындалады. ... ... ... ... автокөліктер үшін жабық тұрақ, қонақ үй іші және сыр-тындағы жарықтандыру бұның барлығы ... пен ... ... ... Бұл ... ... үйдің материалдық жағдайының болуы қонақтың оң көзқарасының қалыптасуына әкеледі.
Ең соңғысы, қонақтармен тікелей қатынасқа түсетін қызметкерлерді ... ... ... ... ... және мәселелерді тез арада және же-дел шешетін өкілеттіліктерімен қамтамасыз ету керек.
Екінші жүйе қолдау көрсету мен ... ... ... ... үй ... ... ... байқауынша тұтынушылардың қатынасы көп жағдайда қызметкерлердің көңіл күйіне бай-ланысты болады екен. Олар ішкі маркетингті жүргізіп, жоғары ... ... ... үшін ... марапаттау мен оларды қолдау жүйелерін жасап шығарады. Қызмет басшылары өздерінің қызметкерлерінің өзінің жұмысымен қанағаттануын қадағалап отырулары керек. Қызметкерлердің өзінің жұмысымен ... ... ... неғұрлым көбірек назар аударса, соғұрлым жоғары болмақ.
Басқарудың үшінші жүйесі қонақ үйде қызмет көрсету үрдісін стандарттау мен ... ... ... ... ... үй ... ... көрсету процедураларының тізбегін жа-сап қояды. Алайда айта кететін жағдай, стандарттауға тым көңіл бөлу ұсынылған қызмет көрсетудің көзге көрінерлігін жоққа шығарады. ... жүйе ... ... ... ... ... ... төменгі деңгейін сақтай отырып, еңбек өнімділігінің өсуіне ұмты-луы тиіс. Бұл мақсатта ... ... ... ... ... ... көтеру;
* ұсынылған қызмет көрсетулер көлемін өсіру;
* қызмет көрсетудегі адам еңбегінің шығындарын азайтушы инновация-ларды енгізу;
* қызмет көрсетулердің дифференциялануы - ... ... ... ... ... жинағын жасап шығару;
* клиенттерді өзін өзі күтуге итермелеу (мейманханадағы швед ... ... ... ... ... беретін ресурс қорғаушы жаңа тех-нологияларды қолдану.
Бесінші жүйе арыз бен ұсыныс талдау жүйесі, қонақтарды зертеу, бәсе-келестердің қызмет көрсету сапасын өзіндік қызмет ... ... ... ... ... ... көрсетумен олардың қанағаттану деңгейін қарастырады.
Арыздарды жақсартуға жол сілтеуші амал ретінде пайдаланған қонақ үйлер көп жағдайда ... ... ... ... ... отырады.
Түрлі зерттеулердің көрсетуінше үлгілі қонақ үй стратегиялық жоспарлау жүйесінің бар болуымен, басшылықтың қызмет көрсету сапасын өсіруге ұмты-луымен, тұтынушылардың арыздарын ... ... ... ... ... ... үйі - ... қаласының ғажап тарихи ескерткіші.
Алматы - Тянь-Шань тауының етегінде орналасып "қала-бақша" ... ... де әсем ... ... астана. Көктемде айнала гүлдеп, алма, өрік, шие ағаштары бүршік атқанда қала тынысы кеңейіп, ғажайып ... ... ... Заңғар таулары мен көркем табиғаты басқа қаладан Алматыны ерекшелендіре түседі. Саябақтар, гүлзарлар мен бау-бақшалар қаланың сегіз мың ... ... алып ... Бұл ... ... мен ... паш ... Алматы кештері - тіптен ерекше. Бұл қалада түрлі экзотикалық тамақтын дәмін татып отырып ... жаңа ... ... ... билеумен қызықты етіп өткізетіндер мен уақытын жарата білетін адамдар үшін әрқашан орын табылады.
Жоғарыда аталып кеткен міндеттерді орындау ... ... ... үйін ... ... ... ... айтқанда, сервис саласы кәсіпорындары болсын әрі қонақ үй бизнесі болсын, менеджментінің ерекшелігі − тиімді басқару әдістері мен нақты мақсаттарды жүзеге ... үшін ... ... ... түрлі деңгейдегі қызметкерлер) қызметінің дұрыс жолға қойылуында.
Шындығында, отандық қонақ үй бизнесі деңгейін халықаралық стандарттарға сай деп айта ... ... ... ... ... ... сай ... қонақтарды қабылдай алмауда. Басты мәселе − қонақ үй орындарының аздығында, қонақ үй бөлімдерінің жағдайының төмендігінде, қызмет түрінің шектеулігі, яғни ... ... ... ... ... ... ... өз алдына әрі қонақ үй бөлімдері мен қызмет ... ... ... деген тұрғыдан алсақ, біздің қонақ үйлер . Бұл мәселенің шешілуінің негізгі жолдарының бірі − ... ... ... оның ... ... ... баса ... аударуында. Біз қонақ үй саласын дамытуда айтарлықтай жетістіктерге жету үшін, осы салада қызмет ететін мамандардың білім сапасын, қызмет түрін арттыру ... ... ... осы ... ... ... бағдарлары нақты әрі анық болғаны жөн. Яғни, қызмет көрсетушілердің күш жігері ... ... ... ойын жаулап алу мақсатында ауқымды дәрежеде қызмет көрсетуге негізделуі тиіс. Жалпы, аз ғана уақыт болса да демалушыларға қонақ үй − ... өз үйі. Ал үй ... адам өзін ... ... ... ... ... оны әрқашан көтеріңкі көңілмен күтіп алатындығына, оның барлық сұраныс түрлерін ... ... ... ... ... ... ғана қонақ үйлерді түрлі мақсатта демалушылардың екінші үйі ... осы үйге ... келу ... ... ... Бұл ... қонақ үй саласының көптеген шешімсіз мәселелері менеджментке және ... ... ... ... ... отыр. Қонақ үй қызметінің саласы − бұл адамдар арасындағы қарым-қатынас, нақты алушы мен сатушы арсындағы байланыс ... ... ... ... ... көрсетушілерге тіреледі.
Мамандармен жұмыс істеу − кез келген ұйым менеджментінің маңызды ... ... ол, ... ... басқа түрлері сияқты, нысаналы негізде жүргізілуге тиісті. Нысананы жетілдіру, фирманың бәсекеге қабілеттілігін арттыру тәсілдері сияқты, ... ... ... тұлғалардың маңызды талдау және болжау қызметтерін талап етеді. ... ... ... талдау қонақ үйлер жүйесінде мұндай жұмысқа ауқымды назар аударылатынын көрсетеді. Бірақ мамандарды басқару нысанасын жетілдіру ... ... ... ... бұл ... ... қызметкерлер құрамының жұмысын жақсартуға мүмкіндік беретін қосымша қорлар бар. Ол негіздер - мыналар:
1. Нысаналық бағыттарды жетілдіру. Қазіргі замандық ... ... ... адам ... жұмыс істейтін маманның мұраты − ортақ бизнестік нысананы жүзеге асыру үшін корпорацияның ... ... ... ... ... ... ... ал адамдардың қабілеттері бәсекелік артықшылықтар жасайды. Сондықтан мамандық менеджер екі нысаналық міндетті шешуге тиісті:
а) Жұмыскерлерінің жауапкершілік деңгейін ... ... ... ... ... ... мәдениетті пайдалана отырып, фирманың бәсекелік артықшылықтарын жасау. Корпоративтік мәдениеттің сыртқы ортаның динамикалық жағдайларына үнемі дағдылануы мен жаңаруы ... ... ... ... ... және ... кері байланысты қамтамасыз етуге мақсатталған. Бүған өткізілген кеңестер, форумдар, фокус-топтар, дөңгелек үстелдер, жарнама кампаниялары қызмет ... ... ... ... жан-жақты арттыра отырып, фирманы бәсекелік артықшылықтарын оның адам ... ... ... ... ету. Адам қабілеттерінің дамуы, жұмыскерлердің ... ... ... ... тек қана ... ... ғана ... сол сияқты желі басшылары атқаратын қызметтің лейтмотивіне айналды. Бұл ... ... ... лауазымдық шеп үшін ... ... ... ... ... Бұл үлгілердің жетілдірілуі кезінде әрқайсысының күшті және әлсіз жақтары бар төмендегі ... ... ... осы ... ... үлгі ... аталған түрінің салалық ерекшелігінен ажыратылмай, тіптен күрделі сәулетінің зардапты салдарына қарамастан шеберлік құпияларына бойлауға мүмкіндік беретін аса ... ... () ... ... ... ... қызметтің көптеген үлгілерінің салыстырмалы талдауы мейлінше қарапайым үлгілердің құрылуы мен тәжірибе жинақтауды жеңілдетеді, алайда ауқымды еңбек сіңімділігін қажет ... іс ... ... ... ... ... да ... сенімді нәтижелерге әкелсе де, олардың қолданылу аймағы, әдеттегі, шектеулі ... ... ... ... басқа облыстарынан келтірілген үлгілердің біріктірілуі ең үздік тәжірибені іске қосуға мүмкіндік береді, алайда ол осы ... ... ... ... ... зиялылық және іскерлік сапаларын суреттейтін біліктілік үлгілері, оның тұлғааралық коммуникацияда жинақтаған әдет-дағдылары қызметкерлер құрамын дамытуды екі өлшемде бағыттауға ... ... ... ... ... ... (корпорацияның барлық жұмыскерлерінің олардан күтілетін ұтымды мінез-құлықтарын жариялауға дайындығы, оны ... ... ... мен ... ... ... ... қабылдау механизмдеріне, өнім мен қызмет сапасына жауапкершілікке көзқарастардың бірлігі ... ... ... ... ... мамандандырылған кәсіби саласындағы табысты жұмыс үшін қажетті білімдерді, ... мен ... ... Бұл екі ... ... ... ... жұмыс істеуі мен дамуы үшін өмірлік маңызды тәжірибені өндіріске қосудың әлеуметтік ... ... ... ұйымдастыру мәдениетінің ... ... ... қол ... ... ... жақсарту. Нысананың бұл құрамасы корпорацияның нысаналық мақсаттарына қол жеткізу жолдарын кең ... ... ... таңдамас бұрын ұйым болашағының анық бейнесін көре білу қажет. ұйымның болашақтағы құрылымдық көрінісін (нарықтағы шептер мен сатылымдар үлесі, ұйымдастыру ... ... және ... ... ... менеджмент стилі, басымдыққа ие ұйымдастыру мәдениеттері, мамандар потенциалының кәсіби және жеке сипаттамалары) көбіне нысаналық бағыттар алдын ала белгілейді. Мамандар ... өз ... ... ... ... ... - кәсіпкерліктің үстемдігіне) ол атқаратын қызметтің басты мүдделі нысаналық бағыты болып шығады. Қолданымдағы жүйелер адам ресурстарын басқару саласында ... ... ... қызметкерлер құрамымен жұмыстанатын менеджердің еркіндік маневрін жоққа шығаратындықтан қазіргі замандық мамандық нысанасының ... іске ... ... ... Аздан көп дәрежедегі мұндай трансформацияның жетістігі ұлттық аумақта лайықты институттық инфрақұрылымның жасалуына тәуелденеді. Оның негізгі элементтері:
- мамандар ... жаңа ... ... ... ... ... түрлерін ұйымдастыру, қажетті мамандық ақпарат алу, іскерлік байланыстарды қалыптастыру мәселелерінде көп салалы және ... ... ... ... ... сервистік қызмет;
- аясында еңбек және осы мамандық өкілдері қызметтерінің нарығы, тәжірибе алмасу, зерттеу және жобалау орталықтары, ... ... ... ... ... ... ... мұраттайтын нысаналық жоспарлау топтарының жұмыстары реттелетін, ресми ... ... ... ... кәсіби ұйымдастырылуы.
Осы арада танымал менеджер Ли Якокка басқарудағы қызметкерлердің рөліне қатысты маңызды қорытынды шығарған болатын: . ... ... ... ... ... қызметі менеджмент ерекшеліктеріне байланысты болса, негізгі мақсаттарды жүзеге ... ... де ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга.М:2004г.
* Аванесова Г.А. Сервисная деятельность историческая и современная практика предпринимательство, ... ... ... Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, Москва,КНОРУС 2007ж
* Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме.М-СПБ,2009
* В. Я. Хрипач .
* Веснин В.Р. ... ... - М: ... ЛТД, ... ... и туристический бизнес. Под ред проф Чудновского А.Д. - М., ... ... Г.М. ... ... и ... ... туризма в Казахстане. Алматы,2005.
* Дамыған қаржылық есеп. ... ... ... бет. ... ... Ердавлетов С.Р. "География туризма Казахстана", Алматы, Гылым, 2003, 192 ... Ж. С. ... . ... ... Б, ... Ұ, Байжомартов Ү. "Нарықтық экономика негіздері", Алматы, 1994, 160-170 беттер.
* О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова .
* ... ... ... , 2003 ... Н.Қ., Тілеужанова М.Ә.
* Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - ... ... - ... ... ... 50 ... ... қосу.,2-наурыз2006ж. Назарбаев Н.Ә
* . А.Д. Чудновский, М.А. Жукова
* Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. Қонақ үй шаруашылығы 2007ж.
* ... ... ... 2005ж
* Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. менеджмент гостиниц и ресторанов: ... ... - 2-е изд. - ... ... ... А., 2003
* Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. - М.: Инфра-М.,1997.
* Кулибаев А., Адасбаев Е., Данышпанов Б., ... Т. ... на ... пути как ... ... ... // Транзитная экономика, 2000, №4, 48-53 беттер.
* Р. А. Браймер .
* Раева Р.А. Организация управления гостиничным бизнесом. Дис. Канд. Эк. Наук 08.00.05 Каз ГАУ А. ... ... Б.А. ... ... Оқу ... - Алматы: Экономика, 2005
* Реалии и возможности туристского рынка Казахстана // ... мир - ... 2011, №5, 28-29 ... ... Г.А. ... в ... ... : Отели и рестор. М. Экономика 2000
* Теоретическая экономика. Политэкономия. Учебник для ... Под ред. ... Г.П. М. ... и ... ... 1998г.
* Травкин В.В., Дятлов В.А.Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995.
* Т.И. ... Ж.Ж. ... ... - ... ... ... үйінің қаржылық жылдық есебі(2010)
* қонақ үйінің қаржылық есебі(2011)
* қонақ үйінің бухгалтерлік баланысы(2011)
* Шеденов Ө. К. ... ... ... Ақтөбе, 2001ж
* Қазақстан қонақ үйі. www. kazakhstanhotel.kz
* АҚШ қонақ үйлері. http://www.geont.ru/hotels-usa.php
* Демалыс орнын таңдау. www.otdyh.ru
* Кондур тур ... www. ... ... ... www. ... Ақпараттық сайт. www. inform.kz
* Даму және жетілдіру. http://parkhaus.kz/osobennosti-razvitiya
* ҚР статистикалық агенттігі. www.stat.kz
43. ... ... 2001 ж. 13 ... № 211-ІІ Заңы

Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 89 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қонақ үй шаруашылығының туризмдегі маңыздылығы қонақ үй шаруашылығының туризмдегі маңыздылығы58 бет
Қонақ үйлердің қазіргі заманғы классификациялық жүйелігі және оның туризмдегі ролі60 бет
«Әлемдік әлеуметтану»18 бет
Жасанды интеллект даму тенденциялары3 бет
Педагогикалық менеджмент ұғымы негізгі анықтамалары20 бет
Экономика ілімдерінің тарихы249 бет
Сақ тайпалары туралы8 бет
Ғылым туралы пікірталастар: сциентизм және антисциентизм7 бет
Ежелгі замандағы адвокатура институтының қалыптасуы мен даму тарихы41 бет
Ежелгі замандағы Қазақстан5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь