Гетерогенді биокомпозиттер негізінде эффективті таңғыш моделін жасау

КІPІCПE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
НEГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 10
1 Әдeбиeткe шoлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Заманауи медицинаның өзекті проблемалары іріңді жараларды емдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10
1.2 Іріңді жараларды емдеудің әдіс.тәсілдері мен түрлері ... ... ... .. 11
1.3 Сорбционды.аппликациялық терапия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.4 Іріңді жараларды емдеуде қолданылатын препараттар ... ... ... ... 16
1.5 Карбонизделген материалдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2
2.1
2.2. Зерттеу материалдары мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Зерттеу материалдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
24
25
2.2.1 Дәрілік өсімдіктерден фитоэкстракт алу және оның антимикробтық қасиеттерін in vitro зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ..
25
2.2.2 Дәрілік өсімдіктерден фитолосьон алу және антимикробтық қасиеттерін in vitro зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6 Фитолосьонмен байытылған биокомпозит негізіндегі таңғыш алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Дәрілік таңғыштың жараны жазу белсенділігін in vitro анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Карбонизделген кешендерінің егеуқұйрықтардағы іріңді жараларды емдеу әсерін in vivo зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ...
Дәстүрлі микробиологиялық әдістер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
27

27

27
28
3 Зepттeу нәтижeлepі жәнe oлapды тaлқылaу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
3.1 Тырнақгүл мен шатыраштан фитоэкстракт алу және антимикробтық қасиетін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29
3.2 Дәрілік өсімдіктерден фитолосьон алу антимикробтық қасиеттерін in vitro зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
3.3

3.4 Фитолосьонмен байытылған биокомпозит негізіндегі таңғыш алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Карбонизделген биокешендерінің егеуқұйрықтардағы іріңді жараларды емдеу әсерін in vivo зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ...
ҚOPЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПAЙДAЛAНҒAН ӘДEБИEТТEP ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қocымшa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Тақырыптың өзектілігі. Іріңді жараларды емдеу заманауи медицинаның маңызды мәселелірінің бірі болып табылады. Іріңді-қабыну аурулары мен отадан кейінгі іріңді асқынулар, инфекция генерализациясы жағдайларының жиілеуі, микроорганизмдердің резистентті штамдарының пайда болуының жиілеуі жаңа әдіс-тәсілдерді жасауды талап етеді.
Ғылыми жаңалығы. Жүргізілген зерттеулер негізінде іріңді жараларды сорбционды-аппликациялық тәсіл бойынша емдеуге нұсқаулықтар мен кеңестер құрастырылды. Сорбционды-аппликациялық терапияны іріңдену процесінің І фазасында ғана қолданған жөн екендігі анықталды. Жарадағы нейтрофилдердің қызметтік белсенділігінің төмендеуіне байланысты трофикалық ойық жаралар мен ұзақ уақыт бойы жазылмайтын жаралар патогенезінің жаңа аспектілері анықталды.
Практикалық маңызы. Алынған мәліметтерді іріңді жараларды дәрілік өсімдіктермен байытылған тырнақгүл мен шатыраштан тұратын биологиялық белсенді композиция негізіндегі таңғышты клиникалық зерттеулерге алғышарт бола алады.
Ғылыми мәселенің қазіргі таңдағы бағалануы. Гетерогенді биокомпозиттер қолжетімді, эффективті дәрілік перпараттар және іріңді инфекцияны емдеуде заманауи талаптарға сай таңғыштар жасауға негіз болады. Іріңді жараларды емдеуде эффективті таңғыш материалдардың рөлі едәуір артады.
Зерттеу жұмысының мақсаты. Карбонизделген сорбент негізінде фитоэкстрактармен байытылған гетерогенді биокомпозит негізінде таңғыштар жасау және оның антимикробтық қасиетін шартты-патогенді микроорганизмдер қатысында зерттеу.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
1. Дәрілік өсімдіктерден сулы-спирт ерітіндісі негізінде фитоэкстрактілер мен фитолосьондар дайындау;
2. Биокомпозит негізінде таңғыш құру, яғни фитоэкстрактарды тоқусыз (нетканный) материалдарға енгізу;
3. Құрастырылған биокомпозиттің антимикробтық қасиетін E.coli, St.aureus және Ps.aeruginosa қатысында зерттеу;
4. In vivo жағдайында құрастырылған биокомпозиттің аппликациялық қасиетін зерттеу.
Зерттеу объектісі: карбонизделген күріш қауызы негізіндегі сорбент. Тест-дақыл ретінде биотехнология кафедрасы қолданбалы микробиология зертханасындағы микроорганизмдер коллекциясының мұражай штам- Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Echerichia coli бактериясы, тырнақгүл( календула), шатыраш( шалфей), тоқусыз ( нетканный) таңғыш.
1 Крюкова В.В. Патогенетические обоснование сорбционно-аппликационной терапий гнойных ран: дисс. Кандидат медицинских. наук. – Чита, – 2001. С 12-22.
2 Андреев, Д.Ю. Современные раневые покрытия / Д.Ю. Андреев, Б.А. Парамонов, A.M. Мухтарова // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 2009. - Т. 168, №3.-С. 98-102.
3 Антонюк, A.B. Вакуум-терапия в комплексном лечении хронических ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 /
4 Афиногенов Г.Е. Влияние различных поверхностно-активных веществ на микрофлору ран: Автореф. дис... канд. мед. наук. - Л., 1970. - 16с.
5 Афиногенов Г.Е., Блинов Н.П. Антисептики в хирургии. - Л.: Медицина, 1987. – 143с.
6 Багдасаров В.В. Исследование энергии низкочастотного ультразвукового поля в комплексном лечении больных перитонитом // Сборник рефератов НИР и ОКР. - серия 8. - 1983. - №13-14. С 24.
7 Абдрашитова Н.Ф. Патофизиологическая и клиническая характеристика течения хронического бронхита в условиях действия озона. Автореф. дис. . докт. мед. наук. -М 2001.- 38с.
8 Александров О.В. Лечение хронической легочной недостаточности //Клиническая медицина. 1989 - Т. 67, №4 - С. 140-143.
9 Александров О.В., Лурье Б.Л., Гноевых В.В., Григорьев С.П. Влияние длительной кислородотерапии на антирадикальную активность у больных хроническим обструктивным бронхитом //Пульмонология. -1992.-№3-С.13-16.
10 Кузнецова О.И., Затираха А.В., Смоленков А.Д., Шпигун О.А. Новые анионообменники на основе сополимера стирола и дивинилбензола с гидрофильными пространственно удаленными функциональными группами. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2012. Т.
11 Вып.6. С.940-948. 2) Щукина О.И., Затираха А.В., Смоленков А.Д., Шпигун О.А. Использование эпихлоргидрина для одновременного повышения гидрофильности и пространственного удаления функциональных групп анионообменников для ионной хроматографии. // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.2. Химия. 2014. Т.55. -№4.- С.219-227.
12 Анализ эффективности местного лечения гнойно-воспалительной патологии при использовании импульсного потока лечебного раствора / И.П. Мошуров и др. // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2008. - Т. 7, № 1. - С. 106-110.
13 Андреев, Д.Ю. Современные раневые покрытия / Д.Ю. Андреев, Б.А. Парамонов, A.M. Мухтарова // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 2009. - Т. 168, №3.С98-102.
14 Антонюк, A.B. Вакуум-терапия в комплексном лечении хронических ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / A.B. Антонюк; Ярослав, гос. мед. акад. Ярославль, 2007. - 22 с.
15 Аскорбат хитозана в мембранном диализе гнойных ран / Ю.С. Винник и др. // Материалы VII Междунар. конф. «Новые достижения в исследовании хитина и хитозана». — М., 2003. С. 157-161.
16 Ю.Асылбашев, Р.Б. Программированное лечение гнойных ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / Р.Б. Асылбашев; Нац. хирург, центр Кыр-гыз. респ. Бишкек, 2004. - 18 с.
17 П.Бабенко, A.A. Клинико-морфологическое обоснование профилактики и лечения раневых осложнений в абдоминальной хирургии: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / A.A. Бабенко; Курск, гос. мед. ун-т. Курск, 2004. - 24 с.
18 Блатун, Л.А. Местное медикаментозное лечение ран. Проблемы и новыевозможности их решения / Л.А. Блатун // Consilium medicum: хирургия (прил.). 2007. - №1. - С. 9-16.
19 Ботяков, A.A. Механические способы в комплексном лечении гнойных ран мягких тканей: (экспериментально-клиническое исследование): авто-реф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / A.A. Ботяков; Казан, гос. мед. акад. Казань, 2008. - 26 с.
20 Бугайченко, Н.В. Применение природных минералов и их модификаций в местном лечении гнойных ран: (экспериментальное исследование): авто-реф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / Н.В. Бугайченко; Новосиб. гос. мед. ун-т. Новосибирск, 2006. - 24 с.
21 Варганова, Л.А. Комплексное лечение ран мягких тканей лица: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.21 / Л.А. Варганова; Ижев. гос. мед. акад. -Пермь, 2005. 23 с.
22 Блатун А.А. Возможности современных мазей в лечении гнойных ран, пролежней, трофических язв // Фармацевтический вестник. – 2002. – № 3. – С. 18.
23 Винник, Ю.С. Лечение гнойных ран с помощью трансмембранной диали-зирующей повязки / Ю.С. Винник, Н.М. Маркелова, B.C. Тюрюмин // Пироговская хирургическая неделя: материалы Всерос. форума. СПб., 2010-С. 740-741.
24 Гаджиев, Э.А. Низкоинтенсивная лазерная и импульсная магнитотерапия в лечении гнойных ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / Э.А. Гаджиев; гос. НЦ лазер, медицины. — М., 2007. 29 с.
25 Гайворонская, Т.В. Экспериментальное обоснование эффективностиприменения непрямого электрохимического окисления крови и антиокси-дантной терапии при лечении гнойных ран мягких тканей / Т.В. Гайво-ронская // Стоматология. 2008. - Т.87, №1. - С. 18-21.
26 Герасимов, А.Н. Медицинская статистика: учеб. пособие для студентов мед. вузов / А.Н. Герасимов. М.: МИА, 2007. - 475 е.: ил.
27 Гланц, С. Медико биологическая статистика / пер. с англ.: Ю.А. Данилова; под ред. Н.Е. Бузикашвили, Д.В. Самойлова. - М.: Практика, 1999. -459 с.
28 Гордина, А.П. Лечение хирургической раны после комбинированных операций на органах брюшной полости и малого таза: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / А.П. Гордина; Башкир, гос. мед. ун-т. Уфа, 2008. - 22 с.
29 Гостищев, В.К. Инфекции в хирургии: рук. для врачей / В.К. Гостищев. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 761с.
30 Гостищев, В.К. Общая хирургия: учеб. для студентов мед. вузов / В.К. Гостищев. 4-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 822 с.
31 Гридин, A.A. Применение электроактивированных водных растворов в лечении больных с гнойными ранами: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / Андрей Александрович Гридин; Воронеж, гос. мед. акад. им. H.H. Бурденко. Воронеж, 2005. - 20 с.
32 Гриценко, E.H. Применение препарата «Энтеросгель», обладающего сорбционно-детоксикационным действием, в комплексном лечении заболеваний органов ЖКТ / E.H. Гриценко, Ю.Н. Шевченко, В.Г. Семенов // Провизор. 2003. - № 15. - С. 22.
33 Грушко, В.И. Применение плазменного потока в комплексном лечении гнойных ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / В.И. Грушко; Рос. НЦ хирургии им. Б. В. Петровского РАМН. М., 2008. - 29 с.
34 Диагностика и лечение гнойно септических осложнений у лиц, страдающих парентеральной наркоманией / А.Ю. Миронов, А.Е. Богданов, В.В. Михальский и др. // Курск, науч. - практич. вестн. "Человек и его здоровье". - 2010. - №2. - С. 106-112.
35 Жилина, C.B. Антибиотикорезистентность энтеробактерий при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей /C.B. Жилина, А.Ю. Миронов, C.B. Поликарпова // Курск, науч. практич. вестн. "Человек и его здоровье". - 2008. - №2. - С. 30-38.
36 Жилина, C.B. Энтеробактерии при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей / C.B. Жилина, А.Ю. Миронов, C.B. Поликарпова // Курск, науч. практич. вестн. "Человек и его здоровье". - 2008. - №1. - С. 57-63.
37 Использование криогенной стимуляции в лечении хронических ран / Ю.С. Винник и др. // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 2008. - Т. 167, №1. - С. 27-28.
38 Кирюшенкова, C.B. Сравнительная микробиологическая оценка эффективности физических методов лечения гнойных ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 03.00.07 / C.B. Кирюшенкова; Смолен, гос. мед. акад. -М., 2005. 24 с.
39 Климова, Л.Г. Использование препарата Иодофлекс для лечения экспериментальной раневой инфекции в условиях воздействия искусственного магнитного поля: дис. . канд. мед. наук: (14.00.25) / Л.Г. Климова; КГМУ. Курск, 2003. - 139 е.: ил.
40 Клиническая хирургия: национальное руководство: учеб. пособие: в 3 т. / под ред. B.C. Савельева, А.И. Кириенко. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Т. 1. - 858 с. - (Нац. проект "Здоровье").
41 Клиническое применение гелеобразующих покрытий при лечении гнойных ран во вторую фазу раневого процесса / Ю.С. Винник и др. // Материалы общерос. конф. «Новейшие технологические решения и оборудование». Кисловодск, 2004. - С. 50.
42 Мельников, В.В. Комплексное лечение больных с гнойными ранами: автореф.Дис.д-рамед.наук:14.00.27
Мониторинг штаммов Staphylococcus aureus ssp. aureus, изолированных при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей / С.В. Жилина и др. // Курск, науч. практич. вестн. "Человек и его здоровье". — 2009. -№1,- С. 51-62.
43 Новая методика лечения гнойных ран / В.Д. Затолокин и др. // Материалы межрегион, науч. практ. конф. "Актуальные вопросы ургентной хирургии" (Воронеж, 16-17 марта 2010 г.). - М., 2010. - С. 45-46.
44 Опыт озонотерапии в амбулаторной хирургии / Е.Г. Градусов и др. // Амбулатор. Хирургия. Стационарозамещающие технологии. 2004. -№4(16).-С. 52-54.
45 Орлин Н.А. Пищевые красители из лепестков календулы // Успехи современного естествознания. - 2010. - № 6. - С. 93-9311. Pintea A., Bele C., Andrei S., Socaciu C. HPLC analysis of carotenoids in four varieties of Calendula officinalis L. flowers // Acta Biol. Szegediensis. - 2003. - V.
46 Прохоцкий, А.Н. Аппликационная раневая сорбция в комплексном лечении гнойных ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / А.Н. Про-хоцкий; Ярослав, гос. мед. акад. — Ярославль, 2006. — 22 с.
47 Регистр лекарственных средств России РЛС Энциклопедия лекарств. -14-й вып. / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. М.: РЛС-2006, 2005. - С. 1392.
48 Савин, O.A. Использование магнитных мазей при лечении гнойных ран: (экспериментальное исследование): автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / O.A. Савин; Нижегород. гос. мед. акад. — Н. Новгород, 2004. -22 с.
49 Сб. работ по применению препарата энтеросгель в медицине / ред-кол. Ю.Н. Шевченко и др.. М., 2004. - 72 с.
50 Сергиенко, В.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учеб. для студентов мед. вузов: в 2 т. / В.И. Сергиенко, Э.А. Петро-сян, И.В. Фраучи; под ред. Ю.М. Лопухина. 3-е изд., испр. - М.: ГЭО-ТАР - Медиа, 2007. - Т. 1. - 831 с.
51 Слюсар, О.И. Разработка составов и технологий мягких лекарственных форм ранозаживляющего действия с левомицетином и метилура-цилом: автореф. дис. . канд. фармац. наук: 15.00.01 / О.И. Слюсар; Моск. мед. акад. М., 2002. - 25 с.
52 Солдатенкова, В.Н. Лазерное излучение и новая микроволокнистая форма иммобилизованного трипсина в комплексном лечении гнойных ран: дис. канд. мед. наук: 14.00.27 / В.Н. Солдатенкова; Гос. науч. центр лазерной медицины. М., 2004. - 116 с.
53 Блатун Л.А. Современные основы общей антибактериальной терапии раневой инфекции. В кн. «Избранный курс лекций по гнойной хирургии » (под ред. Федорова В.Д и Светухина A.M.). М., Изд-во «Миклош». 2005. -С.328-352.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Кошкимбай А.К.
ГЕТЕРОГЕНДІ БИОКОМПОЗИТТЕР НЕГІЗІНДЕ ЭФФЕКТИВТІ ТАҢҒЫШ МОДЕЛІН ЖАСАУ
ДИПЛОМ ... - ... ... ... ... және ... министрлігі
әл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биотехнология кафедрасы

__________ Биотехнология кафедрасының меңгерушісі Кистаубаева А.С.
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
Тақырыбы:
5В070100 - ... ... ... атындағы Қазақ ұлттық Университетінің Биология және биотехнология факультетінің аға оқытушысы, PhD
Нормабақылаушы
оқытушы:
Акимбеков.Н.Ш.
Бектилеуова Н.К.
Алматы 2015
РЕФЕРАТ
Диплoмдық жұмыc 44 бeттeн, 3 кecтeдeн, 13 ... ... ... әдeбиeттep тiзiмi 53.
Кiлттi cөздep: фитоэкстрактылар, фитолосьондар, карбонизделген сорбент, таңғыш материал.
Жұмыcтың мaқcaты: карбонизделген сорбент негізінде фитоэкстрактармен байытылған гетерогенді таңғыштар жасау және оның ... ... ... ... ... ... мiндeттepi:
Дәрілік өсімдіктерден сулы-спирт ерітіндісі негізінде фитоэкстрактілер мен фитолосьондар дайындау; биокомпозит негізінде таңғыш құру, яғни фитоэкстрактарды тоқусыз (нетканный) материалдарға енгізу. ... ... ... ... фитоэкстракт, фитолосьон алу, антимикробтық қасиеттерін ... ... ... ... ... жараларды емдеу әсерін in vivo зерттеу.
Пpaктикaлық мaңыздылығы:
Зерттеу барысында фитоэкстрактпен және карбонизделген сорбентті ... ... ... ... ... ... антимикробтық қасиетінің белсенділігі - оның антимикробты, қабынуға қарсы, антитоксинді активтілікке ие биологиялық активті компоненттермен байытумен ... ... ... из 44 страниц, 3таблиц, 13 рисунков, влючает
53 источников.
Ключевые слова: фитоэкстракты, фитолосьоны, сорбент карбонизированный, бинтовый материал.
Цель работы: сделать ... на ... ... сорбента и концентрированного фитоэкстракта, исследовать его антимикробные свойства на патогенные микроорганизмы.
Задачи работы:
Приготовить фитоэкстракты и фитолосьоны на основе лекартсвенных растений и ... ... ... ... на ... биокомпозита, обогощение нетканного материала фитокстрактами.
Методы исследования: получение фитоэкстракта из лекарственных растений, исследование ... ... ... и ... в ... in vitro, создание повязки на основе биокомпозита, методы лечения in vivo ран у ... ... ... ран с ... ... ... растений для создания гетерогенной повязки позволит достичь глубокого понимания овладеть антимикробные, противовоспалительные, антитоксичные и противоаллергенные свойства повязки, ... на ... и ... сорбента.
ABSTRACT
This thesis consists of 44 pages, 3 tables, 13 ... includes 53 ... words: ... ... ... sorbent, bandage material.
The aim of thesis: To create the bandage based on ... sorbent and ... ... and ... its antimicrobial features against pathogenic microorganisms.
Tasks of thesis:
Preparation of phytoextracts and phytolotions based on the medical plants and dissolved spirit, сreate the bandage based on the ... enrich ... on the ... ... of ... ... of phytoextracts from medical plants, investigation the antimicrobial features of phytoextracts and phytolotions in in vitro conditions. Creating the bandage based on the ... ... ... ... quality of treatment from cuts and damages in in vitro, Koch method, method of treating damages of rat in ... meaning: ... research can help to treat ... ... ... immune ... and antiallergic features of bandage which based on the phytoextracts and carbonated sorbent.
МAЗМҰНЫ
КІPІCПE..............................................................................................
8
НEГІЗГІ БӨЛІМ.................................................................................
10
1
Әдeбиeткe шoлу ... ... ... ... ... ... жараларды емдеу...............................................................................................
10
1.2
Іріңді жараларды емдеудің әдіс-тәсілдері мен түрлері..............
11
1.3
Сорбционды-аппликациялық терапия........................................
14
1.4
Іріңді жараларды емдеуде қолданылатын препараттар................
16
1.5
Карбонизделген материалдар........................................................
22
2
2.1
2.2.
Зерттеу материалдары мен ... ... ... ... ... алу және оның антимикробтық қасиеттерін in vitro зерттеу..............................
25
2.2.2
Дәрілік өсімдіктерден фитолосьон алу және антимикробтық қасиеттерін in vitro ... ... ... ... негізіндегі таңғыш алу......................................................................................................
Дәрілік таңғыштың жараны жазу белсенділігін in vitro анықтау.........................................................................................
Карбонизделген кешендерінің егеуқұйрықтардағы іріңді жараларды емдеу әсерін in vivo зерттеу ... ... ... ... ... жәнe ... тaлқылaу....................................
29
3.1
Тырнақгүл мен шатыраштан фитоэкстракт алу және антимикробтық қасиетін зерттеу...................................................
29
3.2
Дәрілік өсімдіктерден фитолосьон алу антимикробтық қасиеттерін in vitro зерттеу...........................................................
31
3.3
3.4
Фитолосьонмен ... ... ... ... ... биокешендерінің егеуқұйрықтардағы іріңді жараларды емдеу әсерін in vivo ... ... ... ...
35
39 ... МЕН ... СӨЗДЕР
ЖТУД- жиілігі төмен ультрадыбыс
КС- карбонизделген сорбент
ККҚ- карбонизделген күріш қауызы
КМ- карбонизделген материалдар
БХО- бірінші хирургиялық өңдеу
TSA- Tryptone soya ... - ... ... ... жараларды емдеу заманауи медицинаның маңызды мәселелірінің бірі болып табылады. Іріңді-қабыну аурулары мен отадан кейінгі іріңді асқынулар, инфекция генерализациясы жағдайларының ... ... ... штамдарының пайда болуының жиілеуі жаңа әдіс-тәсілдерді жасауды талап етеді.
Ғылыми жаңалығы. ... ... ... ... жараларды сорбционды-аппликациялық тәсіл бойынша емдеуге нұсқаулықтар мен кеңестер құрастырылды. Сорбционды-аппликациялық терапияны іріңдену процесінің І фазасында ғана ... жөн ... ... Жарадағы нейтрофилдердің қызметтік белсенділігінің төмендеуіне байланысты трофикалық ойық жаралар мен ұзақ уақыт бойы жазылмайтын жаралар ... жаңа ... ... маңызы. Алынған мәліметтерді іріңді жараларды дәрілік өсімдіктермен байытылған тырнақгүл мен шатыраштан ... ... ... композиция негізіндегі таңғышты клиникалық зерттеулерге алғышарт бола алады.
Ғылыми мәселенің ... ... ... Гетерогенді биокомпозиттер қолжетімді, эффективті дәрілік перпараттар және ... ... ... ... ... сай таңғыштар жасауға негіз болады. Іріңді жараларды емдеуде эффективті таңғыш материалдардың рөлі едәуір артады.
Зерттеу жұмысының мақсаты. Карбонизделген сорбент негізінде ... ... ... ... ... ... жасау және оның антимикробтық қасиетін шартты-патогенді микроорганизмдер қатысында зерттеу.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
* Дәрілік өсімдіктерден сулы-спирт ерітіндісі негізінде фитоэкстрактілер мен ... ... ... ... ... құру, яғни фитоэкстрактарды тоқусыз (нетканный) материалдарға енгізу;
* Құрастырылған биокомпозиттің антимикробтық қасиетін E.coli, ... және ... ... ... In vivo ... құрастырылған биокомпозиттің аппликациялық қасиетін зерттеу.
Зерттеу объектісі: карбонизделген күріш қауызы негізіндегі сорбент. Тест-дақыл ... ... ... қолданбалы микробиология зертханасындағы ... ... ... ... ... aureus, ... ... Echerichia coli бактериясы, тырнақгүл( календула), шатыраш( шалфей), тоқусыз ( нетканный) таңғыш.
Теориялық және ... ... ... ... фитоэкстракт алу, фитоэкстрактылардың антимикробтық қасиеттерін in vitro зерттеу, дәрілік өсімдіктерден фитолосьон алу антимикробтық қасиеттерін in vitro ... ... ... ... ... таңғыш алу, ККҚ кешендерінің егеуқұйрықтардағы іріңді жараларды емдеу әсерін in vivo зерттеу әдістері.
Практикалық базасы
Дипломдық жұмыс Қазақ ... ... ... және ... ... ... ...
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 Әдебиетке шолу
1.1 Заманауи медицинаның өзекті проблемалары іріңді жараларды емдеу
Халықтың аурушаңдығы мен ... ... ... ... ... ... ... Іріңді қабынуы бар науқастар хирургиялық науқастардың үштен бір бөлігін алып жатыр. Соңғы онжылдықта іріңді аурулардың жиілігі мен ... ... ... отыр, осыған байланысты оларды емдеу мен профилактикасының маңыздылығыкүннен күнге артуда.
Жараларды емдеу медицинаның күрделі бөлімдерінің біріне жатады. Емдеудің әр ... ... мен ... бар, ... ... ... да хирургтардың көңілінен толығымен шыға алмайды. Сондықтан жаңа ... ... ... ... ... мен ... инфекция мәселесі практикалық ғалымдар мен дәрігерлердің қызығушылығын арттырады.
Соңғы үш онжылдықтарда іріңді жараларды емдеудің дәстүрлі әдістері мен ... ... ... ... қарастырылды. Мұндай қажеттілік іріңді жаралар мен одадан кейінгі іріңді асқынулар санының артуы, сонымен қатар іріңді хирургиялық ... ... ... ... себептерден (емделу мерзімінің ұзаруы, процестің созылмалы күйге ауысуы, токсикалық және ... ... ие ... ... ... ... іріңді хирургиялық инфекцияның этиологиялық құрылымындағы өзгерістер мен іріңді ... ... ... ... ... оның патогенділігі мен көптеген антибиотикалық препараттардың әсеріне тұрақтыылығы жоғарылауынан. Клиникалық хирургиядағы өзгерген жағдай іріңді жаралары бар науқастарды емдеу бағдарламасына қойылатын ... ... ... ... ... ... сәйкес жасалған жағдайлар заманауи өндірістік мүмкіндіктермен, сонымен қатар биология және медицина саласындағы жаңа теориялардың көмегіне жүгінеді.
Жаралар туралы заманауи ... ... ... ... уақытта дәлелденген кез-келген генез және локализация іріңдері жазылуының биологиялық заңдары ортақ екендігі дәлелденген қағида болып ... Бұл ... ... процесінің өтуін бағалаудың объективті критерийлері мен жараларды этиопатогенетикалық емдеудің негізгі қағидаларын анықтайды. Заманауи теориялық және клиникалық медицина жетістіктері жаңа көзқарастар ... ... ... емдеуге арналған дәрілік заттарға қойылатын негізгі талаптарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Іріңдену процесінің этиопатогенезі ұлпалардың зақымдануына ... ... ... қалыптасатын иммунитет реакцияларының күрделі кешені болып табылады, ол жергілікті деструктивті қабыну өзгерістері мен жалпы реакциялар ... ... ... ... ... өту ... шартты түрде үш фазаға бөліп қарастыруға болады:
1. қабыну ... ол ... ... және ... ... ұлпалардан тазару кезеңдеріне бөлінеді;
2. регенерация фазасы, гранулярлы ұлпаның түзілуі және жетілуі арқылы пайда болу. Іріңдену ... ... ... ... ... білу іріңді жара емдеудің рационалды шешімдерін таңдауды оңтайлатады. Іріңдену процесінің фазасы ғана емдеу шаралары үшін ... ... ... екендігіне бағыттай алады.
Іріңді жараларды емдеудің негізгі қағидаларына жатады: ... ... ... ірің ошағын дұрыс өңдеу; жараны санкционды шаю немесе дренаждау; біріншілік, бірішілік асқынған, екіншілік тігістер немесе ... ... ... ерте ... мүмкіндігі; жалпы немесе жергілікті антибактериалды терапия; организмнің арнайы және спецификалық емес ... ... ... ... ... ... ... мен түрлері
Қазіргі кезде іріңді жараларды емдеудің нақты ... ... ... ... рөл ... ... негізделген. Басқа ешқандай әдіс қысқа уақыт ішінде минималды зақымдану ықтималдығымен некротизирленген ұлпаларды алып тастау мүмкіндігін бере ... және оның ... ... ... ... ... ... дренаждалуына қолайлы жағдай жасауға болады. Алайда әрі қарай іріңдену процесінің қолайлы жүруі үшін жалпы және жергілікті ... ... ... ... ... қажет етеді.
Заманауи көзқарастар бойынша " іріңді жараны хирургиялық өңдеу" екі ... ... ...
1. ... қалталар мен ірің ошақтарын ашу арқылы кеңінен кесу;
2. барлық некротикалық, тіршілікке қабілетсіз және іріңмен қаныққан ұлпаларды дренаждау ... ... ету ... ... кесу. Ірің ошағын қажет мөлшерде хирургиялық өңдеуді сапалы ... әр ... ... ... ... түрлері қамтамасыз ететін эффективті анестезия жағдайында ғана мүмкін болып табылады. Жергілікті инфильтрационды анестезия ауырсыну синдромын әрқашанда толығымен көшіре ... ... ... ... ... ... жергілікті микроциркуляцияның бұзылуына алып келеді, инфекцияның таралуына септігін ... ... ... ... ... да ... бір себептермен жалпы ауырсынуды қайтару жолы мүмкін емес, құбырлы анестезия немесе сүйекішілік ауырсынуды қайтаруға жүгінен дұрыс [2,3].
Жілікті іріңді өңдеуге ... ... ... ... қадамдар пайдаланылады: бос жатқан және сүйек жабынынан ... ... ... алып ... қос, ... ... ... резекциясы жайлы мәселелер пайда болады. Мұндай өңдеудің белсенді дренаждаумен үйлесуі ошақтан тыс остеосинтез жасау үшін нағыз алғышарттар ... Әрі ... ... жараларды тігу арқылы немесе аутодермопластика көмегімен ерте жазылтуға және сүйек ақауын ... ... ... ... бағытталған.
Көптеген хирургтар тәжірибесі этиологиясы мен локализациясы әр түрлі іріңді жараларды хирургиялық өңдеу барысында тіршілікке қабілетсіз ... ... ... алу ... емес ... дәлелдеді. Әсіресе, қантамыр жүйке өзектері, буынды қалталар және ... да ... ... ... ... некрэктомия өте күрделі болып табылады. Сондықтан хирургиялық өңдеу барысында жараның ... ... ... ... төмендету рационалды деп аталады. Осы мақсаттар үшін соңғы жылдары құрастырылған әр ... ... ... ... ... әсер етудің бірқатар әдістері пайдаланылады.
Жараны антисептик ерітіндісінің ағынымен өңдеу оны микробтық флорадан, іріңді детриттен және ... ... ... ... ... ... ... лүпілді ағыны жарадан детриттер мен микроорганизмдерді ліпілсізге қарағанда 3-4 ... ... ... ... М.И. ... (1981) жүргізген зерттеулер лүпілді ағынды іріңді жараны өздігінше тазарту ... ... ... ондағы микроорганизмдер санының айтарлықтай төмендеуіне алып келгендігін ... Бұл ... ... ... ... өңдеуді толықтарған кездерде, алынған нәтижелер қанағаттанарлық болған.
Жараларды вакуумды өңдеу әдісі де оны микрофлорадан ... ... ... ... ... ... A.B. Вишневский (Б.М. Костюченок, 1990) атындағы хирургия институтында 0,99 кг/см2 ... ... ... ... ... пайдаланылады. Оны апробациялау процесі барысында жасалған микробиологиялық ... ... ... ... өңдеуден кейін ондағы микробтардың шашыраңқылығы 5,2 х 104 -дан 2,3 х 103 - ға дейін төмендейтіндігін көрсетті [1,2].
Іріңді жараларды ... ... ... ... кең ... ... бірі ... төмен ультрадыбыс (ЖТУД) болып табылады. Ульрадыбыстың биологиялық ұлпаларға әсер ету механизмі күрделі және ... ... Оның ... ... және биостимулдаушы эффекттері тіркелген. ЖТУД негізгі әрекеті ретінде жылулық және ... емес әсер ету ... ... ... ... толқынның ұлпалармен жұтылуына негізделген. Бұл ретте жергілікті температура жоғарылайды да, қанайналым және алмасу процестерінің активациясын тудырады. Жылулық емес ЖТУД ... ... ... ... ... және ... ... Төмен жиілікті ультрадыбыстың күшті бактерицидтік әрекетін кавитациялық эффектпен де, ульрадыбыстық толқындардың микроорганизмдер клеткаларының қабырғасына зақымдаушы ... де ... ... ульрадыбыстық өңдеудің екі тәсілі құрастырылған: және іріңді жараны дыбыстандыру (ультрадыбыстық кавитация) әдісі, іріңді жара ... ... ала ... ... алдын ала толтырылады [4-6].
Соңғы жылдары медицинада озонды пайдалану мен зерттеуге қызығушылық бірден артты. Хирургия мен травматологиядағы асқынған іріңді жараларды емдеуде ... ашық ... ... остеомиолитпен, ойық жаралармен ауыратын науқастар) озонды пайдаланудың көптеген жетістіктері ... ... ... ... ... ... ... қысымының жоғалуы және рН сілтілі жаққа жылжуы, қан клеткаларындағы тотығу-тотықсыздану активациясы, липидтер асқын тотығының ... ... және ... ... ... жетілдіру оттегінің ішінара қысымы және сілтілі жаққа рН ауысымы, қан жасушаларында липидтердің асқын тотығуы-тотықсыздану процестерін жандандыру, тіндердің оттегі-жеделдету ... ... әсер ... ... Жаңа ... бірі ... ... және ультрадыбыстық кавитациямен озондау одан әрі клиникалық ... ... ... ... ... фактордың әсері салыстырғанда аралас емдеудің жоғары тиімділігін көрсетті. Сонымен қатар, озонның және ... ... ... ... ... әсері салдарынан айнымалы ультрадыбыстық толқындардың биожетімділігі тіндер жарақаты үшін анықталған.
Соңғы он жылдарда, жарақаттар мен жаралар ... ... ... ... қолданумен тығыз байланысты. Некротикалық іріңді жараларды емдеу үшін CО2 , YAG-Nd, YAG-Ho лазерлер табысты пайдаланылады. Лазердің көміртегі диоксиді хирургиялық ... ... ... ... ... ... қолдану төмен жиіліктегі ультрадыбыстарды ұштастыра отырып жара микрофлорасы және емдік ... ... ... ... ... ... бірінші орынды алады. Жара инфекциясын жоғары энергетикалық лазерлік сәулемен бірге емдеуде ... және ... ... ... сәуле пайдаланылады. Соңғысының әсер етуші жасушалары мен ұлпалары метаболизм әсеріне байланысты. Лазерлік сәуле арқылы оның кезеңі хирургиялық емдеу жақсы патогенді ... және ... ... бастап жарасын тазарту арқылы алынған нәтижелерді жақсартуға болады. Бұл жағдай іріңді жараларды сапалы және толық хирургиялық емдеу шарты және одан әрі ... ... ... ... табылады. Іріңді жараларды (тиісті хирургиялық емдеуден кейін) емдеу әдістері қазіргі уақытта өзекті емдеу түрлерінің бірі, ол үш негізгі топқа ... ...
1. ... ... ... ... ...
2. бақыланатын абактериалды ортада емдеу;
3. таңғыш астында емдеу [7-9].
Іріңді жараларды дренаждау арқылы емдеу ертеден келе ... ... ... жара ... ... ... ету - оның мәні болып табылады. Жараға пассивті және белсенді дренаж арасында айырмашылық бар. Оның ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету мақсатында іріңді жараларына белсенді дренаж идеясы мен бір ... ... ... ... ... уақытта, жара сұйықтықтың белсенді ұмтылысы үшін арналған құрылғылар әр түрлі. Қазір негізінде іріңді жараларды емдеу ең тиімді жолы ... ... ... жуу ... болып табылады. Натрий гипохлориті, хлоргексидин немесе мирамастин және т.б. жуғыш сұйық ретінде қазіргі заманғы ... ... ... ... ... ... тәжірибеде бақыланатын ортада асқынған іріңді жараларды емдеудің ашық әдісін пайдалана бастады. Кіріспе әдісі бақыланатын температура, ылғалдылық және қысым жергілікті ... ... құру және ... үлес ... ... ... жараның хирургиялық емдеуде қайта жұқтыру кедергісінен кейін орналастырылған, ол ... ... ... ағын ... ... ... көмектеседі және изолятор қысымы қабынуды азайтуға оң әсер етеді.
Жараларды емдеудегі қолданылатын ондаған антисептикалық әсері бар препараттар қолданылған. Олардың ... ... ... ... жаңа күштірек антисептиктер пайда болған сон қолданыстан шықты. Кейініректе іріңді хирургияда, ... ... әсер ... ... ... гипертоникалық ерітіндісі, 3-5% бор қышқылы ерітіндісі, 30% несепнәр ерітіндісі, полиэтиленоксид, проксалон) препараттар тобы ... ... ... мен ... арзан бағасы), бұл препараттардың кемшіліктері де бар және сол себепті де емдік практикада оларды қолдануды шектей бастады. Оның ... ... ... ... ... осмотикалық активтілігінің жеткіліксіздігі, клеткаларды зақымдау салдары. Сонымен қатар гиперосмолярлы заттар сау тіндердің құрғауына, грануляцияның дамуын тежеуіне ... ... ... ... түрде шектейді [1].
1.3 Сорбционды-аппликациялық терапия
Таңғыш бойынша жараны жазуда оның қарапайымдылығы мен қолжетімділігі таң қалдырады, ең кең ... әдіс ... ... Сыздауық кезінде операция сирек жасалады. Бірақ іріңді-некроздық өзектің дұрыс шықпауына ... ... ... ... ... кесуге болмайды, себебі іріңді инфекция қоршаған тіндерге жайылып кетуі мүмкін. Сыздауықтың ішіндегісін сығып шығаруға мүлдем болмайды жəне ... ... ... ... ... тиым ... көршиқанды емдеуде консервативті ем нəтижесін бермесе, операция жасауға көрсеткіш - интоксикацияның ... ... ... ... наркозбен жасалады, көршиқанды крест тəрізді тіледі, тілік бүкіл некрозданған тіндер арқылы өтіп, ... ... ... ... ... ... жарылады. Натрий хлоридінің гипертониялық ерітіндісі, Вишневский немесе басқа антисептикалық жақпа майы бар таңғыштар ... ... ... ашу үшін ... ... ... ала отырып, ең қысқа жолды таңдайды [2,15].
Алдымен іріңді ісікті тесуге болады, сосын ине бойымен тінді тілеміз. Іріңді алып ... ... ... ... некрозданған тіндерді кесіп алып тастаймыз. Пайда болған қуысты антисептикалық ерітінділермен өңдеп, антисептиктері, протеолитикалық ферменттері бар дəке ... ... ... ... ... резина дренаж да жасауға болады. Дренаж дұрыс жасалмағанда ... ... ... ... ... жасайды. Алғашқы 2-3 күнде жараны күн сайын қайта таңады, кейін жара ірің мен некрозданған тіндерден ... ... ... ... ... ... Кейбір жағдайда іріңді ісікті қасындағы сау тіндер арқылы кесіп алып тастап, жарадан ... ... ... ... ала ... ... бірінші тігіс салуға болады, бұл жараның тез жазылуына жəне косметикалық жақсы ... қол ... ... береді.
Қабынуға қарсы жəне иммунитетті ретке келтіретін, зат алмасуды ... ... бар ... беру ... ... ... 5% -2,0 б/і №10-15, поливит 1 др. х 3 рет күніне, 10 күн [1].
Гидрофильді сорбенттер 3 ... ... ... ... ... ... Олар өте жіңішке түтікпен сұйық заттардың жоғары көтерілу қасиеті (капиллярность), ... ... ... және суды ... ... топтардың эффективтілігі. Іріңді жараларды емдеуде эффективті болып ұнтақталған суда ісінетін сорбенттер, жоғары онкотикалық және ... ... ие, ... қарсы және қабынуға қарсы әрекеттерге ие, жарада регенераторлық процесстердің жүруіне оптимальды жағдай ... ... ... аталған сорбент топтарының ішінен кең қолданылатын , сондай-ақ және жаралардан микробты бөлшектерді сұрыптай алу қабілетіне ... швед ... мен ... ... ... ... ... декстранды ұсынады. Югославияда осы полимердің шығарылуы атауын алды. ... ... ... түйіршігін іріңді жараға салады, олар іріңді экссудатты бактериясымен және ... ... ... қоса ... алады. Ұнтақтың жараның беткі қабатымен жанасу үшін және осмотикалық қасиетін жақсарту үшін ... ... ... ... ... ... болады. Препаратты кем дегенде 3 мм қабаттан аспайтындай етіп, жараның тереңгі жағына жағып ... ... ... ... ... 2-3 ... таңады, содан соң жараның толық жазылуына дейін тәулігіне 1 рет ... ... ... бар ... ... дебризанмен емдегенде, препараттың жоғары активтілікке ие екендігі және қысқа уақыт аралығында жараның микробты тұқым қуалауын бәсеңдетеді. Жараның тазартылуы 5-7 күндей ... ... (, ... - суда ... (водонабухающий) целлюлоза регенератынан жасалынатын сорбент. Құрамында 20% бейтарап карбоксиметилцеллюлоза ... мен ... 600 бар. ... ... сорбционды судың сыйымдылығы 4-7 мл/г. Препарат грануласының мөлшері 1-4 мм [10-11].
Перспективті ұнтақталған таңғыштардың бірі ... ... ... спирті негізінде жасалынған гидрофильді полимерлі құрғақ сорбент гелевин. ... ... ... ... 3-4 есе ... ... ие болып табылады. Сондықтанда 1,5-2 есе тез жараны ... ... ... 2-5 есе аз ... саны және 6-15 рет сорбенттің емдік шығыны аз болып ... ... ... ... ... гелевиннің түйіршіктері сулы ортамен байланысқан кезде ісінеді. ... ... ... ... ... ... > принципі іске қосылады.
Клиникалық сынақ нәтижесі гелевиннің қабынуды және ісінуді жоятындығын, жарадағы регенераторлық процесстердің жүруін ... ... ... ... ... қылтамырлардың қанталауын тоқтатады, қолдануға ыңғайлы болып келеді. Сорбент жара ... ... ... ... ... келе ... ... артықшылықтары байқалды:эффективтілігі, қолжетімділігі, қарапайымдылығы, үнемділігі, аллергиялық және басқа да қосымша ... ... Сол ... де басқа да жаңа сорбционды материалдарды жасап шығаруға ынталандырады. Атап өту керек, целлюлоза негізінде жасалынған жарым-жартылай тігілген эфир ... - ... және ... Олардың химиялық табиғаты ұқсас, бірақ сорбциялық қабілеттілігін ... ... ... жаралардың жоғары экссудациясында, ал целесорб-орташасында қолдануынды болады. Целесорбтың сорбциялық ... 18-20 мл су/г ... ... ... ... ... жұту арқылы препараттың көлемін арттырады, жарада гель түзеді себебі өз бетімен ісінуді басады. Препарат сондай-ақ гемостатикалық эффект береді. Целесорбты ... ... ... ... 8-10 күнің қысқартады, ал күйік жараларды аутодермопластикаға ... 5-6 ... ... ... ... материалдарды атап көрсетуге болады. Көміртекті сорбенттер әртүрлі формада алынады, ұнтақ, ... ... ... ... ... және ... материалдар ретінде. Медициналық ғылыми тәжірибиелер сорбенттердің патогенді микрофлораға жоғары сорбциялық қабілеттілігін атап көрсетті. Маңыздылығы сорбциялық микрофлораның 80% көміртекті ... ... ... Ол ... жарадан микробтық дүниенің жойылуын қамтамасыз етеді.
Гидрофобты сорбенттер суда ісінетін (водонабухающие) сорбенттерге қарағанда суды, плазманы аз ... ... ... ... түрде микробты денелерді сорбциялайды. Гидрофобты сорбенттер арасынан көміртекті сорбенттерді, кремнийорганикалық,полиуретанды,полиметилсилаксанды бөліп көрсетуге болады [1,10].
1.4 Іріңді жараларды ... ... ... ... ... ... ... ұсынылған. Оны лигнинді қайта жасау кезінде алады. Бұл сорбенттің ... ... атап ... ... экссудат кезінде микробтар мен белок өнімдерінің сорбциясын қамтамасыз етеді.
Іріңді жараларды емдеуде сорбент топтарының басты кемшілігі, жаралы инфекцияның қоздырғыштарына ... әсер ете ... Тым ... ... ... ... сорбенттер сау тіндерді зақымдай алады. Бұл кемшіліктерді жою үшін сорбенттерді комбинирленген препараттар негізінде жасауға болады.Дренаждық сорбенттердің ... ... ... ... ... эффективтілігіне айқындалған емдік өнімдерді кеуекті негізге салу ... ... ... құрамдастырылған препарат,құрамында протеолиткалық фермент террилитин бар. Теральгимнің емдік эффективтілігін зерттеу кезінде іріңді жарада препарат некролитикалық әсерге және ... ... ... ие ... ... ... ... босаң жараларда және трофикалық ойық жараларда қолдануға негізделген. 259 ауру адамдарға үздік ... ... ... ... ... ... теральгим 3-4 есе беткейін іріңді-некротикалық массадан тездетіп тазалайтындығы. ... ... ... ... ... ... ... препарат, негізінде жасалынған. Препараттың құрамына мафенид ... және ... ... ... әрекеті антимикробты активтілікке ие болып табылады. Альгифам микрофлораның өсу қарқындылығын бәсеңдетеді, грамм теріс ... ... ... ... жасалынған клиникалық зерттеулер оның күйік шалған жараларды емдеуде эффективтілігін көрсетті.
Биологиялық активті полимерлі материалдар ... ... ... бұйымдар жараларды емдеудің жаңа бір эрасын ашты. Ол ... ... ... ... ... жараға енгізеді [12,13].
Іріңді жарамен ауыратын аурулардың және күйік шалғандардың аппликационды-сорбциялық емдеу шаралары 2-4 есе тез 1 ... ... ... ... ... Сондай-ақ 3-4 есе екінші рет инфекция түсуін бәсеңдетеді. Тіндері жұмсақ, қант диабетіне шалдыққан ауруларды емдеу үшін СУМС-1 ... оған ... ... солизим мен инсулинді адсорбциялаған. Биологиялық активті гидрофильді сорбенттердің ішінен лизосорбты атап көрсетуге болады. Ол ... ... ... ... ... ... ... ( раневой экссудат) жұту арқылы жараның беткейінде гель түзетін қабат түзеді жараның тіндерін тітіркендірмейтін. Лизосорбты жараға жұқалап жағады, ... ... ... салады. Сорбенттің мөлшерін және таңғыш материалдарды таңудың жиілігін экссудаттың шығуына және жараның күйіне ... ... ... Оны ... ... биологиялық активті қосылыстар диоксидин, хлоргексидин қосылғандағы базасына айналды [17,22].
Іріңді ... ... ... клиникалық нәтижелер ұнтағын сепкен соң көрсетті. Ол ... ... ... ... ... ... Ол жаңа ... кең қолданыс табатын аминогликозид. Полифункциональды активтілігіне байланысты сорбциялық, некролитикалық және ... ... ... ... жараларды емдеуде қолданылады. Қазіргі таңда дренаждайтын сорбенттер шығарылуда. Жиналған материалдар ... ... ... ... іріңді жараларды емдеуде перспективтілігін көруге болады. Соның ішінде әртүрлі генезді жараларды және локализацияларды емдеуде көшбасшы екендігін. ... ... үшін ... ... өнімдерді қолдану салыстырып қарағанда төмен әсерге ие, оның себебі антибактериалды немесе ... ... ... ... ... ... үшін перспективті бағыт болып, құрамдастырылған дәрілік формаларды жасап шығару. Заманауи медицинаның ... ... бірі ... ... ... ... жаңа эффективті өнімдер табу,жасап шығару.
Іріңді бөртпелі ... ... қан ... жəне зат ... бұзылатынын ескере отырып, никотин қышқылы 1% 1,0 б/і ... ... ... ... ... ... кеңейткіш əсері бар жəне тіннің қалпына келу қасиетін жақсартады).
Токсиндерді сорып алатын препараттар тағайындалады: активті көмір - 6 таб. ... аш ... 10 ... ... ... үшін ... заттар тағайындалады: тау жалбызының (пустырник) тұнбасы 20 там. х 3 рет ... бір ай ... ... ... жетіспеушілік жағдай маңызды орын алатынын ескере отырып, организмнің қарсы тұру қабілетін қалпына келтіру үшін иммуномодуляторлар тағайындайды: метилурацил 500 мг х 3 рет ... 10 күн; ... 250 мг х 3 рет ... - 10 күн. Ұйқы ... ... өт ... жолдарының зақымдалуын қалпына келтіру үшін, арнайы емес қорғаныш факторларының бұзылуын реттеу үшін жəне қосымша патологиялардың болуына байланысты - ... 1 ... х 4 рет ... 10 күн ... [14-16].
Қанның реологиялық қасиетін жəне микроциркуляцияны жақсарту үшін - декстран 400 мл 1 рет күніне, курстық мөлшері 800 мл. ... ... ... ... антисептикалық препараттар - антибиотик жақпа майлар, анилин бояушыларының ... ... ... ... перманганаты, сутегі тотығы), қабынуға қарсы, терінің қоректенуін жақсартатын препараттар тағайындайды.
Жараларды емдеуде тарихы антисептикалық есірткі атауларының ондаған түрлері бар. ... ... ... кең ... ... ... бар. Хирургия (Cheirurgia, Cheir - қол, Ergon - жұмыс) дегеніміз гректің сөзі, қазақша деген мағынада. ... бұл ... ... ... ... ... Хирургия мамандығы медицина ғылымы ішінде ең бір үлкен ғылымның бірі. Оған себеп болатын жағдайлар: бұл мамандық көне ... бері келе ... ... ... - жылы Петр - I - нің ... ... ... әскери аурухана ашылды, ол кейіннен Ресейде медицина мектебі немесе медицина хирургиялық училищесі болды. XVIII ғасырда ... ... ... академия және Мәскеуде дәрігерлік факультеті бар университет ашылды. Осы уақыт ішінде көптеген ғалымдар, хирургтар шығып, өздерінің еңбектерімен ... ... ... ... ең ... ... ғылыми еңбектерімен көзге түсіп, алды болған Н.И.Пирогов. Сондықтан хируругияның Ресейде дамып, ... ... ... ... және Пироговтан кейінгі дәуір деп екіге бөледі. Н.И.Пироговқа орыс хирургиясының әкесі деп ат ... ... ... ... өте көп. Оның ... 1852 жылы ... ... үшін деген тақырыпта диссертация қорғаған. 1847 жылы Кавказ ... ... ең ... рет жауынгерлерге эфир наркозын пайдаланады. 1877 ж. Н.И.Пирогов көп жылғы ғылыми еңбектерін қорыта келіп ... ... ... ... ... ... ... йод, ляпис, спирт заттарын қолданды, жарақаттанған науқастарға гипс таңбасын салуды ұсынады.
А.А.Бобров (1850-1909) ... ... ... ... ... ... ... ашты. А.А.Бобровтың оқушысы С.П.Федоров (1869-1936) үлкен атақты ғалым болып қуыққа,зәр жүретін түтіктерге, өт қалтасына қалай ... ... ... ... (1870-1943) өкпе және кеуде қуысының сірі қабығының ... ... ... ... ... ... қан құю тәсілдерін және операцияға қатынасатын хирург пен операциялық мейірбикенің қолдарын қалай тазалап жуу ... ... ... ... ... қалдырды.
Н.Н.Бурденко (1878-1946) ССР-ның медицина академиясының ең бірінші президенті, далалық әскери хирургиясынан көп еңбектері бар, естен тану ... ... ... ... ... ... ... жұлынға, миға қалай операция жасау керектігін дәлелдеген үлкен ғалым.
А.В.Вишневский (1874-1948) ғылыми еңбектері жергілікті жансыздандыру, новокаин тосқауылы, май ... ... тағы ... ... ... тамырдан болған ауруларға операция жасау жолымен шұғылданды [15-16].
Қазақ республикасының хирургиясының дамуы жоғарыдағы аты аталған хирургтардың ғылыми ... ... ... ... ... ... ... 74 жыл бойы жақсылықты да, жаманшылықты да бірге көріп, ... ... ат ... ... ... ... оның ... хирургия ғылымын бірге алға апарды. 1931 жылы Алматыда ең бірінші рет медицина институты ашылды.1934 жылы осы институтқа жалпы хирургия ... ... ... ... профессор А.Н.Сызғанов тағайындалды. Ол ғалым келе салып-ақ, қан құю станциясын, ісік ауруларының диспансерін ... ... ... ... ... алу үшін ас ... йод дәрісін қосуды ұсынды, іріңді жараларды салицил қышқылымен, гипосульфит натрий дәрілерімен емдеу түрін дәлелдеді.
Республикалық ... және ... ... ғылыми-зерттеу институтын ашып, осы институттың көп жылдар бойы директоры болып, 200-ден астам ғылыми еңбек шығарды.
Қазақстанның хирургия ... ... алға ... ... ... ... А.Б.Райз, А.С.Идрисов, М.И.Брякин, Т.П.Денягина, А.А.Сүлейменов және т.б. Доценттер: М.Т.Маткаримов, ... ... ... ... ... (олар ауа оттегі бар жерде өсіп өнеді) және анаэробты (ауасыз, оттегісіз жерде өседі) болып екіге бөлінеді.
Стафилококк (Staphlococcus aureus) аэроб ... ... ... оттегінсіз жағдайда да өсе береді. Бұл микроб ауада, заттарда, киім-кешектерде, адамның денесінде жиі кездеседі.
Стрептококк ... ... ... ... өте көп ... сыртқы жағдайларға төзімді, іріңдеткіш қасиеті бар.
Ішек таяқшасы (B. Coli communis) үлкен дәретпен ластанған жерлерде және ішектің ... ... ... және ... ... өсе береді. Бұл микроб шелді, бұлшық еттерді, шандырды т.б. тіндерді шірітіп жібереді.
Газда гангренаның ... ... ... - көп ... микроб. Бұл микроб түскен жеріне газ пайда болып, олрды зақымдап науқастың денесіне қан арқылы улы заттар тарап қанды ыдыратып ... ... ... әсер етіп ... ағзаны уландырады.
Қатерлі ісік таяқшасы (Clostridium oedematiens) тұқым (спора) шығаратын ... Улы ... ... ... жара тез ісініп, көлемі ұлғайып, науқастың халі нашарлайды.
Сепсистік ... ... Vibrion ... ... ... ... ... ірің пайда болып, адам тез уланады.
Ұлпаларды ірітіп-шірітетін бацилла (Clostridium histoliticum) тұқым шашады, басқа ... ... ... уландырады.
Сіреспе таяқшасы (Clostridium tetani) тұқым шашады, тетаногемолизин және ... ... екі ... у ... ... орталық жүйке жүйесін жарақаттайды.
Ағзаға түскен инфекцияның қоздырушылары әдетте қалыптан тыс процеске жетпейді. Ағзаның ... күші ... ... өлім ... ... ... ... қарсыластық жағдайы төмендегенде немесе тосқауылдың бұзылуының салдарынан ондағы инфекция қабынып, кейде ағзаны ісіп-шірітуге, ... да ... ... ... ... ... ... деп атайды [17,18].
Хирургиялық инфекция түрлі микробтардың қоздыруының ... ... ... мен қабынулар. Жұғу жолдары: микробтардың сыртқы ортадан түсуі:
1.ауа арқылы;
2.жанасу арқылы (контактық жоқ) - ... ... ... салфеткалар, шариктер т.б. заттар;
3.науқас және операцияға қатысып тұрған мамандар сөйлегенде, түшкіргенде шашырауы (тамшы инфекция жолы);
4.жараны тіккен жіптер, оны ... ... ... т.б. ... ... жол) ... мүмкін.
Іріңдеткіш микробтардың жараға операция жасап болғаннан кейін қан тамырлары арқылы (гематогендік жол) және лимфа тамырлары арқылы (лимфатикалық жол) ... ... [19,20 ... ... түсу ... азайту үшін хирургия мамандығында өте сенімді белгілі шаралар қолданылып жүр. Бұл шаралар қазіргі хирургияның негізі болып есептелетін асептика және антисептика ... іске ... - ... ... адам ... емделу барысында қоршаған ортадан микроорганиздердің енуін ескерту, сонымен бірге зерттеу материалы микроорганизмдердің культурасымен қоректік ортасына лабораториялық ... ... ... ... деп ... ... немесе адам мүшелерінде өсіп-өнуіне кедергі жасайтын әдіс, оларды жоюға бағытталған ем, ... алу ... ... ... хирургі Д.Листер Л.Пастердің ғылыми еңбектеріне сүйене отырып, 1867 жылы ... ... ... хирургтің, операция мейіркешінің қолдары және т.б. микробтан таза ... ... ... ... ... шығарды. Микробтардың өсіп-өнбенуіне ол ғалым карбол қышқылын ұсынды. Сондықтан микробтардың өсуіне ... ... ... заттарды-антисептикалық заттар деп атайды.
Бұл әдісті пайдаланған хирургтар карбол қышқылы адамның клеткаларына ... ... ... ... ... ... ұшырататындығын, ал хирургтардың және олардың көмекшілерінің уланып, тістерінен айырылатандығын анықтады. Сондықтан карбол қышқылы орнына сумела, ... ... бор ... ... қышқылды натрий (сода) және т.б. химиялық заттар пайдаланыла бастады [28,29].
Антисептиканың әдістері: химиялық, физикалық, механикалық және биологиялық ... ... ... ... жарақаттардың бәрі ластанып, әр түрлі заттар: ағаш, топырақ т.б. және олармен бірге жараға микробтар да ... ... ... ... ... ... жарақат деп атайды. Хирургтар жараны бірінші хирургиялық өңдеу (БХО) деп атап, оған түскен бөгде заттармен бірге ... дер ... (6-12 ... мойында, баста 12-18 сағат мөлшерінде) алып, жараның іріңдемей жылдам жазылып, науқастың өміріне қатер тудырмайтындығын ... ... ... ... ... ... мақсаты жараға пайдаланған салфетка 10% тұз ерітіндісіне малынып ... онда ... ... ... ... ... ағуына, шығуына көмектеседі. Кейде іш, көкірек қуыстарына жасалған операцияларданкейін жара іріңдемей жазылуы үшін жіңішке ... ... ... ... ол ... тәулігіне бір рет антибиотиктер жіберіліп отырады.
Биологиялық антисептика: Микробтарды биологиялық тәсілмен жоюдың түрлеріне бактериофактарды, антитоксиндерді, емдік сарысуды, ... ... ... ... ... ... ферменттерді және антибиотиктерді пайдалану жатады.
Науқастың иммунитетін көтеру үшін қан, вакцина, плазма, ... ... ... ... ферменттер (трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза, эластаза т.б.) іріп-шіріген тканьдарды ерітіп жібереді. ... ... ... ... үлкен көмек береді және антибиотиктердің күшін ұлғайтып, ал микробтардың ұрық ... ... ... ... ... Карбонизделген материалдар
Өсімдіктер негізіндегі карбонизделген материалдар (КМ) - кең көлемді беткейі бар, табиғаты әр ... ... ... және ... ... ... таңдамалы түрде сіңіруге қабілетті, жоғарымолекулалық кеуекті көміртекті заттар. Олар, ... әр ... ... ... ... және оны белсендірілген көмір деп атайды. Бұл материалдарды алу үшін маңызды шикізат ретінде: ағаштың барлық түрлері, бұталы және шөптесін өсімдіктер, ... және тері ... ... ... ... ... кейбір тасты және қоңыр көмірлер, сонымен қатар жартылай кокс қоңыр көмірлер пайдаланылады. Жоғары сапалы кокос жаңғағының қабағынан, ... ... ... ... алынады [25-27].
Белсендірілген көмір алудың кеңінен таралған әдісі екі кезеңнен тұрады: бастапқы өнім карбонизациясы (шикізатты ауасыз термиялық өңдеу) және ... ... ... газ ... ... ... Белсендірілген көмір өндіруге арналған шикізат алдын ала 10-100 мкм ... ... ... және ... ... ... пештерде ауасыз карбонизацияланады. Карбонизация кезеңінде қатты шикізаттағы ... ... жеке ... ... ... материалда кеуектердің түзілуі арқылы газ тәрізді күйге ауысады. ... ... ... бастапқы материалдан ұшқыш заттар неғұрлым көп бөлінсе, соғұрлым карбонизделген өнімнің кеуектілігі жоғарылайды. Карбонизация процесін жүргізу ... ... ... құрылым қалыптасуына әсер ететін маңызды фактор болып табылады. Сонымен, ... емес ... ... өнім ... ... ... үшін ... жұмсаруға және күптенуге жақын шикізатты баяу қыздырады. Қыздырудың төмен жылдамдығы ... ... ... ... ... бұл ретте қыздырудың жоғары жылдамдығы кезінде қыздырылатын материал бөлшектерінің ішіндегі ұшқыш заттардың қысымы жоғарылайды, бұл ... ... және ... ... ... алып ... ... әр түрі өзіне тән карбонизация жағдайын талап етеді, бірақ, әдетте, карбонизация температурасы 700-800°С құрайды. Осы температура жоғары ... ... ... ... жоғарылайды, бірақ, солай бола тұра, кеуектер көлемі мен оның реакционды қабілеттілігі төмендейді ... ... ... ... ... ... материалдың беткейі мен кеуектілігін жоғарылату мақсатымен жүргізіледі. Активациялаудың рөлі көміртекқұрамды материал сәйкес жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... саңылаулар және тыртықтар түзіліп, санының, яғни сорбциялайтын материалдың ... ... ... алып ... ... ... ... және булы-газды тәсілдері пайдаланылады [16,34].
Буллы-газды активациялауға арналған бастапқы шикізат ретінде, әдетте, карбонизделген табиғи материалдар қолданылады: ағаш көмірі, торфты кокс, кокос ... ... ... қоңыр көмірден алынған кокс. Бұл өнімдердің активациялануға қабілеттілігін анықтайтын маңызды фактор ұшқыш компоненттердің үлесі болып табылады. Егер ол өте ұсақ ... онда ... ... асуы ... немесе мүлдем мүмкін емес. Газдармен активациялау үшін, әдетте, оттегі (ауа), су буы және көміртек диоксиді пайдаланылады. Ауамен активациялау ... ... ие, ... ... сырт күйіп кету қаупі бар, сондықтан су буы мен ... ... ... ... ... [23,24].
Химиялық активациялау кезінде бастапқы шикізат ретінде көбінесе карбонизацияланбаған өнімдер (мысалы, ағаш ... ... ... олардың қоспасы бейорганикалық белсендіруші агенттермен бірге жоғары температуралық ... ... ... ... ең ... ... заттар жатады: мырыш хлориді және фосфор қышқылы. Карбонизделмеген бастапқы материалды химиялық активациялау процесінде белсенділігі жоғары және салыстырмалы түрде кең микропоралы ... ... ... ол ... процесінде пайдаланылатын бейорганикалық қоспалармен ластанған. Егер дәл сол бастапқы материалды, мысалы, ағаш діңгегі, бастапқыда ... ... ... су ... ... ... қоспасыз жіңішке кеуектері бар өнім алуға болады [27,32].
Белсенді көмір алу кезінде олардың қасиеттерін сәйкес шикізат, активация әдісін таңдау арқылы, активация ... мен ... ... ... ... ... бұл ретте белгілі бір қасиеттерге бірқатар жағдайлар әсер етуі мүмкін. Сонымен, кеуектердің саны мен ... ... ... ... ... және ... ... жағдайына байланысты.
Өсімдік шикізаты қалдықтарынан белсендірілген көмір алудың тәсілі белгілі. Ол шикізатты алдын ала суы бар резервуарларда шикізатты 2 айға ... ... ... азот ... ... ... 2-3 сағат бойы карбонизациялауды және су буында азотпен 750-850°C температурада активациялауды қамтиды. ... ... ... ... жаңғағының қабықтары, қант қамысы, қайың, қарағай, жемістер мен жидектердің сүйектері пайдаланылады [1,26,27,].
Жоғарыда айтылғандарға байланысты, іріңді жараларды емдеу үшін жаңа ... ... мен ... ... ... ... өзекті мәселесі болып табылады.
2 Зерттеу әдістері мен материалдары
2.1 Зерттеу материалдары
Карбонизделген күріш қауызы құрамында микросаңылауларының болуына байланысты сорбциялау ... ... ... ... болып есептеледі.
Карбонизделген материалдар жоғары молекулалы кеуекті көміртекті заттар, олардың үлесті беткейі кең және газ бен ... ... ... ... молекулалы заттарды таңдамалы түрде сорбциялауға қабілетті. Оларды алуан түрлі құрамында көміртегісі бар шикізаттардан алады және оларды белсендірілген көмір деп атайды. ... ... - ... ... алу және оның ... әсері, жоғары сорбциялық, антибактериялық, жара жазатын, антитоксинді активтілікке ие [36,37].
Тырнақгүл (Calendula officinalis) - Гүл себетінде 3% ... ... ... ... эфир ... ... қышқылдар, флавоноидтар, иілік заттар бар. Сонымен қатар, гүл себетінде ащы зат календен, шырышты зат (4%), смола (3,44%), алма (6,84 %), ... ... ... ... ізі, әртүрлі каротиноидтар (3 %) каротин, ликопин, цитроксантин, т.б., аздап алкалоидтар, эфир майлары болады. Тырнақгүлдің әсер ету ... көп ... ... сары ... ... байланысты. Қызыл-сары гүлді сорттарының гүлінің құрамында парафин қатарының көмірсулары, ... ... ... ... бар. ... календула препаратының суық тигенге, жараны емдеуге, кан тазарту, бактерияға қарсы тұратын, түйілуді жазатын, өт айдайтын қасиеті бар. Тырнақгүл препараты ... ... ... және он екі елі ішек ... шаншу, бауыр, өт қабын емдеуде жақсы нәтиже ... ... ... (Salvia ... ... ... ... көп жылдық шөптесін өсімдіктер , жартылай бұта.. Олардың биіктігі 20 - 100 см. ... түсі ... ... түрлерінде қою сиякөк, ал гүлзарлардағы түрлерінде ашық қызыл. Сәлбен - хош иісті, дәрілік өсімдік. Одан алынатын эфир майы ... ... және ... өнеркәсібінде қолданылады. Сәлбен қазіргі медицинада да дәрілік өсімдік болып саналады. Жұпарлық сәлбен - эфир майы ... ... ... сәлбен, қызыл сәлбен, айқарылма сәлбен сәндік мақсатта қолданылады. Сәлбен - ... ... ... ... ... ... тоқусыз материалдар әр түрлі климаттық жағдайларда қолданылады. Стерильденген дәкеден жасалған таңғыш өте ... ... адам ... ... ... ... материал. Таңғыштар адамның жарасын, сынықты т.б. ауруларды емдеуге қолданылады. Әрбір орта буын медицина қызметкері таңудың түрлерін білуі керек, кез ... ... кез ... ... ... ... ... көрсетіп, қан тоқтатып, жараны байлау үшін таңғышты қолдана білуі тиіс [42,43].
Таңғыш жасалған материалына қарай жұмсақ және қатты болып ... ... ... ... ... ... ол жараны инфекция түсуден қорғайды.
Қысатын таңғыш - қан ... үшін ... бір ... ... ... ... таңғыш- иммобилизациялайтын- сынықты не шыққан буынды қозғалтпай науқасты тасымалдау, емдеу кезінде пайдаланады.
Ауа ... - ... ... ... ... жарақаттанған кезде салынады.
Коррекциялайтын-түзейтін таңғыш- дененің дұрыс емес біткен жерлерін түзейді, мыс, гипс жаға мойны қисық болып ... ... ... ... ... сынықты емдеуде қолданылады.
Таңғыш ретінде дәкеден істелген бинт, мақта, эластик бинт, торлы-түтікше бинт, мақта-мата материалын қолданады. Жұмсақ таңғыштар: бинт, ... ... ... эластик, торлы түтікше. Қатты таңғыштар: шина, гипс, пластмасса, желім.
Жұмсақ таңғыштар 2 бөліктен тұрады:
* жараны жабатын стерильді ... оны ... ... ... ... ... бинтті пайдаланады. Оның спиральді, орап байлау, жорғалата байлау, 8-тәрізді байлау, айқастырып байлау т.б. түрлері бар.
Үшбұрыш (косынка) орамал- бас, аяқ, қол ... ... ... Праща- бастың шығыңқы тұстарына: мұрын, иек, маңдай, желке тұсқа салынады. Жеке таңу пакеті - дайын стерильді пакетке салынған ... 2 ... уыс ... бар, ... іш ... ... ... Бинт, бір уыс мақта аралас сырылған 2 бөлігі жараны жабуға, сыртқы тысы кеуде жарасын бітеуге ... ... ... таңғыш - жараны инфекциядан қорғау үшін таңылады [44,45]
Staphylococcus aureus -жұмыста дәрілік өсімдіктер экстрактілерінің антимикробтық ... ... ... aureus ... таңдап алынды. Себебі, бұл бактерия іріңді - қабыну жараларының негізгі ... ... (г/л) ... ... ... 10,0, ... ... 5,0, натрий хлориді 75,0, ашытқы экстракты 2,5,D-маннит 10,0, лактоза 2,0, желатин 30,0, агар 15,0, pH 7,0+-0,2 ... soya agar ... ... ... 15,0, агар 15,0, соя ... 5,0, ... хлорид 5,0, pH 7,3+-0,2 25 [46,47].
2.2 Зерттеу әдістері
2.2.1 Дәрілік өсімдіктерден фитоэкстракт алу және оның ... ... in vitro ... өсімдіктер тырнақгүл мен шатыраштан сулы және 1:1, 1:3 қатынастардағы сулы - ... ... ...
Дәрілік өсімдіктен сулы экстракт дайындау әдісі.
Өсімдіктерден 20 г өлшеп алып стерильді суы бар колбаларға 200:20 қатынаста салынып, тиндализацияланады. ... соң ... ... ... 10 С ... 1 тәулікке қалдырады. Құрғақ биомассасынан тазарту үшін стерильді дәкемен, және стерильді фильтр қағазы көмегімен сүзу жұмысы жүргізіледі. Экстрактілердің микробиологиялық тазалығын ... ... ... ... өсімдіктен сулы-спиртті экстракт дайындау әдісі.
200 мл суы бар 2 колбаларға 200мл-ден спирт құйылды. Өсімдіктерден 20 г ... алып ... суы бар ... 200:20 ... ... ... ... бөлме температурасында суытылып, 10 С температурада 1 тәулікке қалдырады. Құрғақ биомассасынан тазарту үшін стерильді дәкемен, және ... ... ... ... сүзу ... жүргізіледі. Экстрактілердің микробиологиялық тазалығын анықтау әдістері жүргізіледі.
Фитоэкстрактылардың антимикробтық қасиеттерін in vitro зерттеу. Антимикробтық белсенділікті анықтау.Фитоэкстракттардың антимикробтық ... ... ... ... ... ... ретінде - Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ... coli ... ... ТSA, ... agar ортасында өсіреді.
Ерітіліп, салқындатылған қоректік ортаға 0,1мл ... ... ... де, ... ... ... ... Қоректік ортанының бетіне тырнақгүл (Calendula officinalis) және шатырашпен (Salvia officinalis) ... ... ... 37 0С ... ... 24 ... ... 1 тәуліктен кейін экстрактілердің микроорганизмдер қатысындағы өсу аймағын ... ... ... ... ... алу және антимикробтық қасиеттерін in vitro зерттеу
Дәрілік өсімдіктен спиртті-фитолосьон дайындау әдісі.
Тырнақгүл мен шатыраштан 20 г ... алып ... ... 200 мл ... құйылады. 200:20 қатынаста салынып, 10 күнге қойылады,филтрация жасалынып,1ш.қ аптекалық бензой микстурасы қосылып,тиндализацияланады.
Фитолосьондардың антимикробтық белсенділігі агарда диффузия әдісімен зерттеледі. ... ... - ... aureus, ... aeruginosa, Echerichia coli қолданылады. Тест-культураларды ТSA, Staphylococcus agar ортасында ... ... ... ... ... 0,1мл тест-дақылдың суспензиясын енгізеді де, араластырып Петри табақшасына құяды. Қоректік ортанының бетіне тырнақгүл (Calendula ... және ... (Salvia ... ... ... орналастырылады, 37 0С температурада термостатқа 24 сағатқа қояды. 1 ... ... ... ... қатысындағы өсу аймағын тежеу [48,49].
2.2.3 Фитолосьонмен байытылған биокомпозит негізіндегі таңғыш алу
Стерильденген 1см² тоқусыз ... ... оның ... ... таңғыштың әсерін қарау.
Тоқусыз таңғыш (стерильді);
Тоқусыз таңғыш + тырнақгүл фитолосьоны
Тоқусыз таңғыш + ... ... ... ... таңғыштың жараны жазу белсенділігін in vitro анықтау
Гетерогенді биокомпозит негізіндегі алынған таңғыштың үлгісін - Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ... ... өсу ... ... ... Ол үшін ... ... Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Echerichia coli егіп, Петри ... ... ... ... орналастырып,бір Петри табақшасын бақылау ретінде қалдыру. 37 0С температурада термостатқа 24 сағатқа қояды. 1 тәуліктен кейін ... ... ... өсу аймағын тежелгендігін қарау[43]
2.2.5 ККҚ кешендерінің егеуқұйрықтардағы іріңді жараларды емдеу әсерін in vivo зерттеу әдістері
Тәжірибелік ... ... 220+-10 г ... ... ... Барлық жануарлар виварлы тәртіппен бірдей жағдайда ұсталынады.
Пайдаланылатын материалға байланысты тәжірибелік егеуқұйрықтарды үш топқа бөлу (бір топ бақылау және ... 2 топ ... ... ... ... ... ... емдеуге әсерін зерттеу үшін in vivo тәжірибелерде модельдер ретінде сынақтарда алынған іріңді беткей пайдалану. Егеуқұйрық ... ... ... ... кейін 70° этанолмен өңделінеді. Сосын тазаланған тері ... - 2,5+-0,5 см және ... - 4+-0,1 мм ірің ... ... көмегімен кесу. Егеуқұйрықтар жарасын жасанды іріңді орта қалыптастыру мақсатында бактериалды суспензиямен (St. aureus) зақымдап, 24 сағаттан соң жараны материалдармен ... ... күн ... ... ... түсіріп, ImageJ 1.35r (NIH, АҚШ) бағдарламасының көмегімен оның ... ... ... ... іріңді жараларын емдеу барысында ККҚ әр түрлі күйде қолданды. Бірінші тәжірбелік топтағы егеуқұйрық жарасын ұнтақ тәрізді ККҚ-мен, екіншісін ККҚ негізіндегі ... ... ... 1), ... ККҚ ... таңғыш+ шатыраш (ККҚ+ФЭ2) өңдеу [46,48,50].
2.2.6 Дәстүрлі микробиологиялық әдістер
Сұйылтуды дайындау. Жекеленген колониялар алу үшін микроорганизмдер бар дақылды немесе материялды ... ... ... ... ... ... тұрақты коэффициентін пайдалана отырып дайындайды, әдетте бұл коэффициент 10 санына тең. Сұйылту дайындау үшін залалсыздандырылған ... 9 мл ... ... суын ... Зерттелетін суспензиядан залалсыздандырылған пипеткамен 1 мл алып 9 мл залалсыздандырылған суға қосады - бұл бірінші сұйылту (10-1). ... ... жаңа ... пипеткамен жақсы араластырады да, осы пипеткамен 1 мл суспензия алып келесі пробиркаға ... Бұл ... ... (10-2). ... ... сұйылтулар дайындалады.
Егу. Петри табақшаларына 15-20 мл агарланған ортаны құяды. Қатқан ортаға ... ... ... 0,1 мл ... ... шыны шпательмен (Дригальский шпателі) жаяды. Егуден кейін Петри табақшаларын термостатқа қояды.
Өскен колонияларды санау. Петри ... ... ... ... ... бір ... ... санайды. Табақшадағы колониялардың орташа санын анықтайды да формула бойынша 1 ... ... ... ... (1):
М=а*10n/v ... М - 1 ... ... ... ... а - ... табақшасындағы микроорганизмдер колониясының орташа саны;
10- сұйытылу коэффициенті; n - егу ... ... ... саны; v - егуге алынған суспензияның көлемі.Дақылдардың морфологиясын зерттеу үшін бекітілген ... грам ... бояу ... ... Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау
3.1 Тырнақгүл мен шатыраштан фитоэкстракт алу және антимикробтық қасиетін зерттеу
Зерттеу объектілері - дәрілік өсімдіктер ... ... мен ... ... Дәрілік өсімдіктердің экстрагенттері ретінде су және 1:1, 1:3 қатынастардағы сулы-спирт ерітіндісі қолданылды. Бөлме температурасында суытылып, 10С температурада 1 ... ... ... ... және стерильді фильтр қағазы көмегімен сүзу жұмысы жүргізілді. Экстрактілердің микробиологиялық тазалығын анықтау әдістері жүргізіліп, оралып тоңазытқышқы қойылды. Жұмыс нәтижесі ... сулы ... тест ... ... ... ... ... себебі су әлсіз экстрагент болып отыр. Сол себептен, жұмысты сулы-спиртті фитоэкстракттың ... ... ... арқылы жалғастыру көзделді. Жұмыс жасау нәтижесінде, 1:1 қатынаста алынған экстракттың 1:3 ... ... ... ... ... ... төмен екендігі анықталып, әрі қарай зерттеу жұмыстары 1:3 ... ... ... ... 1. Тест ... ... ... фитоэкстрактар қатысында өсуінің тежелу көрсеткіші, см.
Тырнақгүл 2,5 см есебімен тежелу көрсетіп тұр, бақылау 1 см,шатыраш пен ... ... ... ...
Сурет 2.Тест дақыл Staphylococcus aureus -тың фитоэкстрактар қатысында өсуінің тежелу көрсеткіші, см
Тырнақгүл мен шатыраш та ... ... 1см, ... ... 0,8 мм ... ... 3: Тест ... Pseudomonas aeruginosa-ның фитоэкстрактар қатысында өсуінің тежелу көрсеткіші, ... де ... 0,8 мм ... 0,2 мм, ал шатыраш тежелу көсетпеді.
Зерттеу жұмысының нәтижесі бойынша, Echerichia coli қатысында тырнақгүл (Calendula officinalis) және шатыраш (Salvia officinalis) ... ... ... ... ... ... - 1,5+- см, ... қатысында 2,3см+-1-1,5см+-1см, ал Ps.aeruginosa қатысында тырнақгүл 2,3см+-0,8см деңгейінде тежеліп, төмен антимикробтық әсер көрсетілді.
3.2 ... ... ... алу ... in vitro зерттеу
Дәрілік өсімдіктен спиртті-фитолосьон дайындалды. Тырнақгүл мен шатыраштан 20 г өлшеп алынып,стерильді колбаларға 200 мл ... ... 200:20 ... ... 10 күнге қойылды,филтрация жасалынып, 1ш.қ аптекалық бензой микстурасы ... ... ... белсенділігі агарда диффузия әдісімен зерттелді. Тест-культура ретінде - Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Echerichia coli қолданылады. Тест-культураларды Tryptone soya ... ... agar ... ... ... ... қоректік ортаға 0,1мл тест-дақылдың суспензиясын енгізіліп, Петри табақшасына құйылды. Қоректік ортанының бетіне тырнақгүл (Calendula officinalis) және ... (Salvia ... ... ... ... 37°С ... ... 24 сағатқа қойылды. 1 тәуліктен кейін экстрактілердің микроорганизмдер қатысындағы өсу аймағын тежеу (Сурет ... 4: Тест ... ... ... ... өсуінің тежелу көрсеткіші, мм.
Тырнақгүл 2,3 см есебімен тежелу көрсетті, шатыраш 2,2см ... ... ода ... 1,5 ... 5. Тест ... ... фитолосьон қатысында өсуінің тежелу көрсеткіші, см.
Сурет 6. Тест дақыл Ps.aeruginosa-ның фитолосьон қатысында өсуінің тежелу көрсеткіші, см.
Зерттеу ... ... ... ... coli қатысында тырнақгүл (Calendula officinalis ) және ... (Salvia ... ... ... ... бактериялардың өсуін 2+-1,6 см - тырнақгүл шықпаған, St.aureus қатысында 2,2+-1 см ал Ps.aeruginosa ... ... 2,0+-1,3 см ... ... ... ... әсер ... Фитолосьонмен байытылған биокомпозит негізіндегі таңғыш алу
Тоқусыз таңғыш материалдың (нетканный) және фитолосьондар мен байытылған композиттің антимикробтық ... ... ... ... ... жасалынды. Жақпа майдан үш түрлі вариант қарастырылды:
1.Тоқусыз ... ... ... ... (тырнақгүл)
3. Тоқусыз таңғыш+ фитолосьон (шатыраш) (Кесте 1).
Кесте 1.
Фитолосьонмен байытылған композиттің тест-микроорганизмдер
қатысында антимикробтық қасиеті.
Тест ... ... ... ... ... ... ...
Шатыраш негізінде биокомпозит
St.aureus
1,6*10[7]
-
4,2* 105
Ps.aeruginosa
1,4*10[7]
4,6*106
1,4*105
E.coli ... ... ... ... ... таңғыштың өзін алып қарастырғанда St.aureus 1,6*107, ал шатырашты негіздегі биокомпозитті микроорганизмдерде 4,2*105, тырнақгүл де ... ... ... өзін де 1,4*107, ... де 4,6*106 ... шатырашта 1,4*105 салыстырмалы түрде қарасақ, микроорганизмдер саны азайған (Сурет 7).
а - Ps.aeruginosa ( шатыраш фитолосьон) 1,4*105 ,ә - E.coli ( ... ... 4,8*105, б - ... ... 4,6*106,в - St.aureus( шатыраш фитолосьоны) 4,2* 105
Сурет 7.Фитолосьонмен байытылған композиттің антимикробтық қасиетін зерттеу ... ... ... алынған таңғыштың үлгісін - Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Echerichia coli-дың өсу дәрежесіне әсерін ... ... ... 8. ... мен тоқусыз материалдар негізінде биокомпозит құру
Ол үшін Петри табақшасына Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Echerichia coli ... ... ... ... таңғыш материалды орналастырылды, бір Петри табақшасын бақылау ретінде қалдырылды. 37°С температурада ... 24 ... ... 1 ... ... фитолосьондардың микроорганизмдер қатысындағы өсу аймағын тежелгендігін қаралды (Кесте 2).
Кесте 2.
Фитолосьонмен байытылған композиттің антимикробтық қасиетін зерттеу.
Тест микроорганизм
Түрлері
Тоқусыз таңғыш ... ... ... ... ... негізінде биокомпозит
St.aureus
1,6*107
4,8*106
4,2* 105
Ps.aeruginosa
1,4*107
5,8*106
1,5*10[5]
E.coli
1,7* 10[5]
7,2*10[6]
4,2*10[5]
St.aureus 1,6*107 тоқусыз таңғыш материалда, ал ... ... ... оған ... 4,8*106. ... ... биокомпозит 4,2* 105.
Ps.aeruginosa тоқусыз таңғыш материал антимикробтық қасиеті 1,4*107 , ал ... де 5,8*106 , ... ... ... ... ... ... 1,7* 105,тырнақгүл биокомпозиті 7,2*106 шатыраш та 4,2*105
3.4 ККҚ кешендерінің егеуқұйрықтардағы іріңді жараларды емдеу әсерін in vivo зерттеу әдістері
Тәжірибелік ... ... 220+-10 г ... ... ... ... ... жануарлар виварлы тәртіппен бірдей жағдайда ұсталынады.
Пайдаланылатын материалға байланысты тәжірибелік егеуқұйрықтарды үш топқа бөлу (бір топ бақылау және қалған 2 топ ... ... ... ... іріңді жараларды емдеуге әсерін зерттеу үшін in vivo тәжірибелерде модельдер ретінде ... ... ... беткей пайдалану. Егеуқұйрық арқасының жоғарғы бөлігін эпиляциялап кейін 70° этанолмен өңделінеді. Сосын тазаланған тері жабынынан - 2,5+-0,5 см және ... - 4+-0,1 мм ірің ... ... ... кесу ... ... ... іріңді орта қалыптастыру мақсатында бактериалды суспензиямен (St. aureus) зақымдап, 24 сағаттан соң ... ... ...
Іріңді күн сайын сандық фотобейнеге түсіріп, ImageJ 1.35r (NIH, АҚШ) бағдарламасының көмегімен оның ауданын анықтайды. ... ... ... ... емдеу барысында ККҚ әр түрлі күйде қолданды. Бірінші тәжірбелік ... ... ... ... тәрізді ККҚ-мен, екіншісін ККҚ негізіндегі таңғыш+дәріханалық түймедақ (ККҚ+ФЭ 1), үшіншісін ККҚ негізіндегі таңғыш+ шатыраш (ККҚ+ФЭ2) өңдеу ... 9), ... ... 9. ... жануар жарасына жапсыру
Кесте 3.
Егеуқұйрықтарды топтастыру
Зертханалық жануарлар тобы
Емдеу әдісі, ... ... ... саны ... ... ... бірінші бөлімі, А тобы
1-ші тәжірибелік
Ұнтақты күйдегі ККҚ
7
Тәжірибелердің екінші бөлімі, В тобы
1-ші тәжірибелік
ККҚ негізіндегі таңғыш+дәріханалық тырнақгүл (ККҚ+ФЭ 1) ... ... ... негізіндегі таңғыш+дәрілік шатыраш (ККҚ+ФЭ 2)
10
Бұл топ егеуқұйрықтарындағы іріңді жараларды емдеу үшін келесідей қадамдар жасалды: ... ... ... ... жатқан іріңді жабынмен жабылды, сосын келесі күні сынамалар таңдалды, мұндай шара 2 күнде 1 рет жасалып ... ... ... бұл ... ... ... емдеу басталған күннен бастап екінші, төртінші, алтыншы және ... ... ... ... ... өңделген жара тереңдігінен стерильді мақта дәке көмегімен алынады да, Gould бойынша қанды агарға егіледі (Сурет 9). Өсіп ... ... ... 1 мл ... ... ... ... бірліктер кестесі бойынша жүргізілді.
2 күн 4 күн 6 күн 8 ... 10. ... ... ... ... ... динамикасы
2 күн 4 күн 6 күн 8 ... 11. ... ... ... ... ... жазылуына әсер ету динамикасы
Алынған нәтижелер бойынша, жараның оң жақ бөлігіне ұнтақталған КС ... , жара ... ... біршама азайған. Тәжірибие вариантында тырнақгүл + КС ... ... ... ... ... жазылу ұзақтығы 8 тәулікті құрады. Суретте көрсетілгендей КС негізіндегі суспензиялы ... ... ... ... ... ... дефектінің жазылу жылдамдығы жараның көлемі мен биіктігі бойынша жасалды.
2 күн 4 күн 6 күн 8 күн 10 ... 12. ... ... ... жараларының жазылу динамикасы
2 күн 4 күн 6 күн 8 ... 13. ... ... ... ... ... ... әсер ету динамикасы
Суретте көрсетілгендей жараның жазылу ұзақтығы бақылауда 10 тәулік құраса, тәжірибиеде 8 тәулік. Шатыраш+КС негізіндегі суспензияны ... ... ... ... ... 1 ... қысқарды. Жаралы экссудат мөлшерінің төмендеуі, тіндердің ісінуінің төмендеуінен көруге болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша мынадай ... ... ... ... және ... ... ... сулы-спирт ерітіндісі негізінде 1:1 және 1:3 қатынасында дәстүрлі әдіс арқылы фитоэкстрактілер мен фитолосьондар алынды және олардың антимикробтық қасиеттері Echerichia coli, ... aureus, ... ... ... жүргізілді;
2. Фитоэкстрактарды тоқусыз материалдарға енгізіп байыту арқылы ... ... ...
3. ... ... ... біріккен биокешен түрінде Echerichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ... ... ... ... ... гетерогенді таңғышға сезімтал екендігі анықталды, мәселен, шатыраш негізінде жасалған композиттің көрсеткіштері 2,5-3 см құрады.
4. In vivo жағдайында ... ... ... ... зерттеу барысында регенерация процесін жылдамдататыны белгілі болды, мәселен Salvia ... ... ... ... таңғыштың жараны жазу көрсеткіші бақылау топтарымен салыстырғанда 2 күнге қысқарғандығы белгілі болды.
Қойылған міндеттерді орындаудың толықтығы: Зерттеу ... ... ... жету үшін ... ... толық орындалды.
Ұсыныстар: Зерттеу нәтижелері бойынша алынған көрсеткіштер қосымша in vitro және in vivo ... ... ... ... карбонизделген сорбентке бекітуге арналған басқа да биологиялық қосылыстарды зерттеп-білу маңызды. Аталған жоспарлар магистратурада жалғасын табады. ... ... ... ... В.В. Патогенетические обоснование сорбционно-аппликационной терапий гнойных ран: дисс. Кандидат медицинских. наук. - ... - 2001. С ... ... Д.Ю. ... ... ... / Д.Ю. ... Б.А. Парамонов, A.M. Мухтарова // Вестн. хирургии им. И.И. ... 2009. - Т. 168, ... ... ... A.B. ... в комплексном лечении хронических ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 /
4 Афиногенов Г.Е. ... ... ... ... на ... ран: Автореф. дис... канд. мед. наук. - Л., 1970. - 16с.
5 Афиногенов Г.Е., ... Н.П. ... в ... - Л.: ... 1987. - 143с.
6 Багдасаров В.В. Исследование энергии низкочастотного ультразвукового поля в комплексном ... ... ... // ... ... НИР и ОКР. - ... 8. - 1983. - ... С 24.
7 Абдрашитова Н.Ф. Патофизиологическая и клиническая характеристика течения хронического бронхита в ... ... ... ... дис. . ... мед. ... -М 2001.- ... Александров О.В. Лечение хронической легочной недостаточности //Клиническая медицина. 1989 - Т. 67, №4 - С. ... ... О.В., ... Б.Л., ... В.В., Григорьев С.П. Влияние длительной кислородотерапии на антирадикальную активность у ... ... ... ... ... ... Кузнецова О.И., Затираха А.В., Смоленков А.Д., Шпигун О.А. Новые анионообменники на основе сополимера стирола и дивинилбензола с ... ... ... ... ... // ... и хроматографические процессы. 2012. Т.
11 Вып.6. С.940-948. 2) Щукина О.И., Затираха А.В., ... А.Д., ... О.А. ... ... для ... ... гидрофильности и пространственного удаления функциональных групп анионообменников для ионной хроматографии. // Вестн. Моск. ... ... ... 2014. Т.55. -№4.- С.219-227.
12 Анализ эффективности местного лечения гнойно-воспалительной патологии при ... ... ... ... ... / И.П. ... и др. // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2008. - Т. 7, № 1. - С. ... ... Д.Ю. ... ... покрытия / Д.Ю. Андреев, Б.А. Парамонов, A.M. Мухтарова // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 2009. - Т. 168, ... ... A.B. ... в комплексном лечении хронических ран: автореф. дис. . канд. мед. ... 14.00.27 / A.B. ... ... гос. мед. ... Ярославль, 2007. - 22 с.
15 Аскорбат хитозана в мембранном диализе гнойных ран / Ю.С. Винник и др. // ... VII ... ... . -- М., 2003. С. 157-161.
16 Ю.Асылбашев, Р.Б. Программированное лечение гнойных ран: ... дис. . ... мед. ... 14.00.27 / Р.Б. ... Нац. ... ... Кыр-гыз. респ. Бишкек, 2004. - 18 с.
17 П.Бабенко, A.A. Клинико-морфологическое обоснование профилактики и ... ... ... в ... ... ... дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / A.A. Бабенко; ... гос. мед. ун-т. ... 2004. - 24 ... ... Л.А. ... ... ... ран. Проблемы и новыевозможности их решения / Л.А. Блатун // ... medicum: ... ... 2007. - №1. - С. ... Ботяков, A.A. Механические способы в комплексном лечении гнойных ран мягких тканей: (экспериментально-клиническое исследование): авто-реф. дис. . ... мед. ... 14.00.27 / A.A. ... ... гос. мед. ... ... 2008. - 26 ... Бугайченко, Н.В. Применение природных минералов и их модификаций в местном лечении гнойных ран: ... ... ... дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / Н.В. Бугайченко; Новосиб. гос. мед. ун-т. Новосибирск, 2006. - 24 с.
21 Варганова, Л.А. ... ... ран ... тканей лица: автореф. дис. . канд. мед. ... 14.00.21 / Л.А. ... ... гос. мед. ... ... 2005. 23 ... ... А.А. Возможности современных мазей в лечении гнойных ран, пролежней, трофических язв // ... ... - 2002. - № 3. - С. 18.
23 ... Ю.С. ... ... ран с ... ... диали-зирующей повязки / Ю.С. Винник, Н.М. Маркелова, B.C. Тюрюмин // Пироговская хирургическая неделя: материалы Всерос. форума. СПб., 2010-С. 740-741.
24 ... Э.А. ... ... и ... ... в ... ... ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / Э.А. Гаджиев; гос. НЦ ... ... -- М., 2007. 29 ... ... Т.В. ... ... ... непрямого электрохимического окисления крови и антиокси-дантной терапии при ... ... ран ... тканей / Т.В. Гайво-ронская // Стоматология. 2008. - Т.87, №1. - С. ... ... А.Н. ... ... ... ... для студентов мед. вузов / А.Н. Герасимов. М.: МИА, 2007. - 475 е.: ... ... С. ... ... статистика / пер. с англ.: Ю.А. Данилова; под ред. Н.Е. Бузикашвили, Д.В. Самойлова. - М.: ... 1999. -459 ... ... А.П. ... ... раны ... комбинированных операций на органах брюшной полости и малого таза: автореф. дис. . канд. мед. ... 14.00.27 / А.П. ... ... гос. мед. ун-т. Уфа, 2008. - 22 ... ... В.К. ... в хирургии: рук. для врачей / В.К. Гостищев. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 761с.
30 ... В.К. ... ... ... для ... мед. ... / В.К. ... 4-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 822 с.
31 ... A.A. ... ... ... ... в ... ... с гнойными ранами: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / Андрей Александрович Гридин; ... гос. мед. ... им. H.H. ... ... 2005. - 20 ... ... E.H. Применение препарата , обладающего сорбционно-детоксикационным действием, в комплексном ... ... ... ЖКТ / E.H. ... Ю.Н. Шевченко, В.Г. Семенов // Провизор. 2003. - № 15. - С. ... ... В.И. ... ... ... в комплексном лечении гнойных ран: автореф. дис. . ... мед. ... 14.00.27 / В.И. ... Рос. НЦ ... им. Б. В. ... РАМН. М., 2008. - 29 с.
34 Диагностика и лечение гнойно септических ... у лиц, ... ... наркоманией / А.Ю. Миронов, А.Е. Богданов, В.В. Михальский и др. // Курск, науч. - практич. вестн. "Человек и его ... - 2010. - №2. - С. ... ... C.B. ... ... при ... заболеваниях кожи и мягких тканей /C.B. Жилина, А.Ю. ... C.B. ... // ... ... ... ... ... и его здоровье". - 2008. - №2. - С. ... ... C.B. ... при ... ... кожи и ... ... / C.B. Жилина, А.Ю. Миронов, C.B. Поликарпова // Курск, науч. практич. вестн. "Человек и его здоровье". - 2008. - №1. - С. ... ... ... ... в лечении хронических ран / Ю.С. Винник и др. // Вестн. ... им. И.И. ... 2008. - Т. 167, №1. - С. ... ... C.B. ... ... оценка эффективности физических методов лечения гнойных ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 03.00.07 / C.B. ... ... гос. мед. ... -М., 2005. 24 с.
39 Климова, Л.Г. Использование препарата Иодофлекс для лечения экспериментальной раневой инфекции в условиях воздействия ... ... ... дис. . ... мед. ... ... / Л.Г. ... КГМУ. Курск, 2003. - 139 е.: ил.
40 Клиническая хирургия: национальное руководство: учеб. пособие: в 3 т. / под ред. B.C. ... А.И. ... М.: ... 2008. - Т. 1. - 858 с. - (Нац. ... ... ... ... гелеобразующих покрытий при лечении гнойных ран во вторую фазу раневого процесса / Ю.С. Винник и др. // ... ... ... . Кисловодск, 2004. - С. 50.
42 Мельников, В.В. Комплексное лечение больных с гнойными ранами: автореф.Дис.д-рамед.наук:14.00.27 Мониторинг ... ... aureus ssp. aureus, ... при ... ... кожи и ... ... / С.В. Жилина и др. // Курск, науч. практич. вестн. "Человек и его здоровье". -- 2009. -№1,- С. ... ... ... ... ... ран / В.Д. ... и др. // ... межрегион, науч. практ. конф. "Актуальные вопросы ургентной хирургии" (Воронеж, 16-17 марта 2010 г.). - М., 2010. - С. ... Опыт ... в ... ... / Е.Г. ... и др. // ... Хирургия. Стационарозамещающие технологии. 2004. -№4(16).-С. 52-54.
45 Орлин Н.А. Пищевые красители из лепестков календулы // Успехи современного естествознания. - 2010. - № 6. - С. 93-9311. Pintea A., Bele C., Andrei S., Socaciu C. HPLC analysis of ... in four ... of ... ... L. flowers // Acta Biol. ... - 2003. - ... Прохоцкий, А.Н. Аппликационная раневая сорбция в комплексном лечении гнойных ран: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / А.Н. ... ... гос. мед. ... -- ... 2006. -- 22 с.
47 Регистр ... ... ... РЛС Энциклопедия лекарств. -14-й вып. / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. М.: РЛС-2006, 2005. - С. ... ... O.A. ... ... ... при ... ... ран: (экспериментальное исследование): автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.00.27 / O.A. Савин; Нижегород. гос. мед. акад. -- Н. ... 2004. -22 ... Сб. ... по ... ... ... в ... / ред-кол. Ю.Н. Шевченко и др.. М., 2004. - 72 ... ... В.И. ... анатомия и оперативная хирургия: учеб. для студентов мед. вузов: в 2 т. / В.И. ... Э.А. ... И.В. ... под ред. Ю.М. ... 3-е изд., испр. - М.: ГЭО-ТАР - Медиа, 2007. - Т. 1. - 831 с.
51 Слюсар, О.И. ... ... и ... ... ... форм ранозаживляющего действия с левомицетином и метилура-цилом: автореф. дис. . канд. ... ... 15.00.01 / О.И. ... Моск. мед. акад. М., 2002. - 25 с.
52 Солдатенкова, В.Н. Лазерное излучение и новая микроволокнистая ... ... ... в ... ... ... ран: дис. ... мед. наук: 14.00.27 / В.Н. Солдатенкова; Гос. науч. центр лазерной медицины. М., 2004. - 116 с.
53 Блатун Л.А. ... ... ... антибактериальной терапии раневой инфекции. В кн. (под ред. Федорова В.Д и Светухина A.M.). М., ... . 2005. ...

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Артериялық гипертонияның емдеу ерекшеліктері6 бет
Биопестицидтер, олардың артықшылықтары10 бет
Гетерогенді және өзгермелі ортадағы сұрыптау6 бет
Гетерогенді катализ16 бет
Катализ- катализаторлар туралы ілім13 бет
Табиғи фонды сәулелену мөлшері6 бет
Химияда катализаторлардың ролі16 бет
Эндотермиялық эффектілерге байланысты жүретін жылуөткізгіштік процестерін сандық тұрғыдан үлгілеп зерттеу6 бет
Қажетті инвестициялардың құрамы мен мінездемесі6 бет
"Гетерогенді және өзгермелі ортадағы сұрыптау"4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь