«Казиндустрия» ЖШС

Мазмұны

Бет
Кіріспе
3
1. «Казиндустрия» ЖШС.нің жалпы сипаттамасы 4

2. «Казиндустрия» ЖШС шаруашылық және қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау 11
2.1 Кәсіпорын қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау 11
2.2 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау 15

3. Ұйымдағы басқару процесіне баға беру 19

4. «Казиндустрия» ЖШС персоналды басқару 27
4.1 Кәсіпорынның кадрлық саясатын басқару ерекшеліктері 27
4.2 Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау 29
4.3 Еңбек өнімділігі мен еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау 33

5. «Казиндустрия» ЖШС.дегі маркетингті басқару 36

Қорытынды 39

Қолданылған әдебиеттер тізімі 41
Кәсіпорынның тиімді қызмет етуі ондағы басқару әдістерінің нарықтық экономиканың даму дәрежесіне сай болуын талап етеді. Кәсіпорынды басқару әрбір нақты кезеңнің ерекшеліктерін ескере отырып, әрқашан басты мақсатқа жетуге бағытталған икемді жүйе арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Кәсіпорынды басқарудың міндеттері де кәсіпорын қызметін терең зерттеудің негізінде өндірістің одан әрі даму тенденциясын анықтап, бұл дамуды шапшаңдату үшін өндіріске әсер етудің сол кезең үшін аса маңызды экономикалық тұтқаларын пайдалану болып табылады.
Кәсіпорын қызметінің тиімділігі өндірісті ұйымдастыруда технологияны оңтайландыруды таңдау, ресурстарға деген қажеттілікті анықтау және оларды ресурстармен қамтамасыз ету, негізгі және айналым капиталдарының үлесі, өнімді іске асыру әдістері және түрлерін қолдану сияқты жағдайлармен анықталады. Бұл кәсіпорынды басқару қызметінде ішкі үйлесімділіктің әдістері мен түрлерінің сәйкестігін қолдану керектігін көрсетеді.
Басқарудың нақты функциялары кәсіпорынның мамандану түріне және оның қызметінің негізгі сфераларымен (жалпы басқару, қаржылық басқару, өндіріс, ғылыми-зерттеу конструкторлық жұмыстар, маркетинг) тығыз байланысты. Кәсіпорынды жалпы басқару оның қызметін ұйымдастыру, жоспарлау, персоналын басқару, қызмет нәтижелерін бақылау, есепке алу және талдаудан тұрады. Аталған іс-шаралар тәжірибе орнында толық қарастырылып, тәжірибелік есеп мазмұнында көрініс тапты.
Берілген өндірістік тәжірибе есебінің мақсаты менеджменттегі тиімді басқару жүйесін зерттеу, сондай-ақ, кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызмет ету тиімділігін және кәсіпорынның еңбек ресурстарын пайдалану деңгейін талдау болып табылады.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
­ Кәсіпорынның мақсаты, міндеті және ұйымдық құрылымымен танысу;
­ Кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау;
­ Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін талдау;
­ Кәсіпорын қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау.
Есептің бірінші бөлімінде өндірістік тәжірибе орнының жалпы сипаты берілсе, екінші бөлімде оның қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштеріне, өндірістік-қаржылық жағдайына талдау жүргізілген, талдау нәтижесінде анықталған олқылықтардың себептері көрсетіліп, оларды жою бойынша ұсыныстар жасалған. Келесі бөлімде ұйымдағы басқару процесі, оның ерекшеліктері сипатталып, оларға баға берілген, төртінші және бесінші бөлімде сәйкесінше ұйымдағы персоналды басқару және маркетинг қызметтеріне талдау жүргізіп, құрылымдық бөлімшелер қызметінің кәсіпорынның табыстылығына әсері анықталған және олардың қызметін жақсарту бойынша іс-шаралар жиыны ұсынылған.
1. Бигель Дж. Управление производством. Количественный подход. - М.: Мир, 2004.
2. Брасс А.А. Основы менеджмента. — Мн.: Экоперспектива, 2004.
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. 3-е изд. — М.: Гардарика, 2005.
4. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руково¬дителя-практика: Пер. с англ. — М.: Дело, 2003.
5. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход: Пер. с польск. — М.: Мир, 2004.
6. Ермолович Л.Л.'' Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия'', БГЭУ,Мн, 2001;
7. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование. Мн.: Новое знание, 2004.
8. Киллен К. Основы управления. - М.: Экономика, 2005.
9. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Стратегическое управление персоналом: Учебно-практическое пособие для студентов заочного образования. - М.: ИНФРА-М, 2004.
10. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004.
11. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. — М.: Прогресс, 2003. Т. 1, 2.
12. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менедж¬мента / Пер. с англ. М.: Дело, 2005.
13. Общий и специальный менеджмент: Учебник / Общ. ред. А. Г. Гапоненко, А. П. Панкрухина. М.: Издательство РАГС, 2004.
14. Общий курс менеджмента в таблицах и графиках: Учебник для вузов/ Б.В. Прыкип, Л.В. Прыкина, Н.Д. Эриашвили, З.А. Усман; Под ред. проф. Б.В. Прыкина. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.
15. Основы менеджмента и маркетинга/ Под ред. Р.С. Седегова. — Мн.: Вышэйш. шк., 2005.
16. Основы управления/ Под ред. В.П. Радугина. — М.: Высш. шк., 2006. — фирма — мар¬кетинг: Пер. с англ, М.: Прогресс, 2004.
17. Савицкая Г.В.''Анализ хозяйсвенной деятельности предприятий АПК'', Новое знание, Мн, 2004,.
18. Седегов Р.С., Кабушкин Н.И., Кривцов В.Н. Управление персо¬налом. Сотрудники как фактор успеха организации. — Мн.: Тэхналопя, 2004.
19. Системы качества: Сборник нормативно-методических до¬кументов. М.: Издательство стандартов. 2004.
20. Консолидированная финансовая отчетность и Отчет независимых аудиторов за 2008, 2009 гг ТОО «Қазиндустрия»
21. Бухгалтерский баланс ТОО «Казиндустрия» за 2008 год.
22. Бухгалтерский баланс ТОО «Казиндустрия» за 2009 год.
        
        АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ
«Экономика және менеджмент» кафедрасы
Өндірістік тәжірибені өткендігі туралы
ЕСЕБІ
(«Казиндустрия» ЖШС материалдары негізінде)
«050507–Менеджмент» мамандығы
|Орындаған: | | 2 ... 01/08-21 ... |
| | ... А. |
| ... | |
| ... ... | |
| | | ... ... | ... Д.И., ... |
|жетекшісі ... |
| |_ | |
| ... ... | |
| | | ... ... | | ... ... |
| |_ | |
| ... ... | |
| | | ... ... |
| | |Бет |
| ... |3 |
| ... ... ... ... |4 |
| | | |
| ... ЖШС шаруашылық және қаржылық қызметінің негізгі |11 |
| ... ... | |
| |2.1 ... қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау |11 |
| |2.2 ... ... ... ... |15 |
| | | | |
| ... ... процесіне баға беру |19 |
| | | |
| ... ЖШС ... ... |27 |
| |4.1 ... ... ... ... ... |27 |
| |4.2 ... ... ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау |29 |
| |4.3 ... ... мен ... ... ... ... |33 |
| | ... | |
| | | | |
| ... ... ... ... |36 |
| | | |
| ... |39 |
| | | |
| ... ... тізімі |41 ... ... ... етуі ... ... ... ... даму дәрежесіне сай болуын ... ... ... әрбір нақты кезеңнің ерекшеліктерін ескере отырып, әрқашан
басты мақсатқа ... ... ... жүйе арқылы жүзеге асырылуы
тиіс. Кәсіпорынды ... ... де ... ... ... ... өндірістің одан әрі даму ... ... ... ... үшін ... әсер ... сол кезең ... ... ... ... ... ... табылады.
Кәсіпорын қызметінің тиімділігі өндірісті ұйымдастыруда ... ... ... ... қажеттілікті анықтау және оларды
ресурстармен қамтамасыз ету, ... және ... ... ... іске ... ... және ... қолдану сияқты жағдайлармен
анықталады. Бұл кәсіпорынды басқару қызметінде ішкі ... мен ... ... ... ... ... нақты функциялары кәсіпорынның мамандану түріне және оның
қызметінің негізгі сфераларымен (жалпы басқару, қаржылық басқару, өндіріс,
ғылыми-зерттеу ... ... ... ... байланысты.
Кәсіпорынды жалпы басқару оның қызметін ұйымдастыру, жоспарлау, персоналын
басқару, қызмет нәтижелерін бақылау, есепке алу және ... ... ... ... ... ... қарастырылып, тәжірибелік есеп
мазмұнында көрініс тапты.
Берілген өндірістік ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ, кәсіпорынның барлық ... ... ету ... және ... ... ... ... талдау болып табылады.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
­ Кәсіпорынның мақсаты, міндеті және ұйымдық құрылымымен танысу;
­ Кәсіпорын қызметінің негізгі ... ... ... ... ... қызметін талдау;
­ Кәсіпорын қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау.
Есептің бірінші бөлімінде ... ... ... ... ... ... бөлімде оның қызметінің негізгі ... ... ... ... ... ... анықталған олқылықтардың себептері көрсетіліп, оларды жою
бойынша ұсыныстар ... ... ... ... басқару процесі, оның
ерекшеліктері сипатталып, оларға баға берілген, төртінші және бесінші
бөлімде ... ... ... басқару және маркетинг қызметтеріне
талдау жүргізіп, ... ... ... ... ... ... және ... қызметін жақсарту бойынша іс-
шаралар ... ... ... орны болып «Казиндустрия» ЖШС қызметі табылады.
1. «Казиндустрия» ЖШС-нің жалпы сипаттамасы
«Казиндустрия» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Серіктестік) 2004
жылдың «27» ... ... ... ... арқылы олардын
мүдделері үшін олардын қуаттарын пайдаланудың тиімділігін көтеру үшін
Қазақстан ... ... ... ҚР ... ... және ... жауапкершілігі бар серіктестер
туралы” Заңының, Қазақстан Республикасының 31.01,2006ж. ... ... ... ... негізінде құрылған.
Негізінен, кәсіпорын Ресей, ТМД және Балтық елдерінен тасымалдаумен
шұғылданады. Сонымен қоса, ол ... ТМД ... ... ... ... ... ... арқылы Еуропаға жүк тасымалдауды ... ... ... Одесса қалаларының порттарымен жасасқан мәмілелері бар.
Сонымен қатар, кәсіпорын автотранспорттық тасымалдаумен де ... ... – өз ... ... ... кең ... ... жайы - Қазақстан Республикасы, ... ... ... ... ... к-сі, ... түрі – жеке ... қатысушысы Бекдник ... ... ... ... ... ... ... Республикасының заңдарына
сәйкес Серіктестік Шағын кәсіпкерліктін тұлғасы болып табылады.
Серіктестік пен Қатысушы арасындағы қарым-қатынастар адалық, заңдылық,
Қатысушылардың тендігін мойындау, Қатысушының ... ... ... өз
еркін білдіру, жариялылық қағидаттарында құрылады.
Серіктестік табыстар алу және оның ... ... ... ету ... ... заңдарына сәйкес Серіктестік келесі қызмет келесі ... ... ... Қара және ... ... ... қалдықтарын өндеу және сату;
2. Сату орындары арқылы өндіріс тауарларын, азық түлік тауарларын, халық
тұтынатын тауарларын, ... ... ... ... жиһаздар және т.б. өнімдерді көтерме және бөлшек сауда
арқылы сату (акциздік тауарлардан басқа);
3. Құрылыс жұмыстарын жүргізу, оның ішінде ... ... ... ... және басқа құрылыс материалдарын өндіру және сату
(акциздік тауарлар өндірісінен тыс);
4. Көліктік-экспедициялық қызмет көрсету, табиғи ... ... ... ... ... ... ... жүкті және
жолаушыларды тасымалдау;
5. Кафе, бар, ресторан, дүкендерді ашу
6. ЭЕМ-ға арналған программалық құралдарын өндеу және сату;
7. Кеден ... мен ... ... ... ... ... ... Қосымша шикі заттармен өнеркәсіптік қалдықтарын дайындау және өндеу
(акциздік тауарлар өндірісінен ... ... ... және ... саудалар ұйымдастыру (акциздік
тауарлар өндірісінен тыс);
11. Сауда – делдалдық қызмет (акциздік тауарлар өндірісінен тыс);
12. Сыртқы экономикалық қызмет;
13. ҚР ... ... ... ... ... ... есірткі, психотропты заттардың және ... ... ... ... ... ... және ... қабылдау орындарында астықты сақтау бойынша ... ... ... және ... саласындағы қызметті; сертификаттау,
өлшеу және сапаны басқару саласындағы қызметті; мұнайды, мұнай өнімдерін,
газды, электр және жылу ... ... ... және сату ... ... материалдардың айналымына байланысты қызметті; банк қызметін
(әлде банк операцияларының жекеленген түрлерін) және сақтандыру нарығындағы
қызметті ... ... ... ... ... ... қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті іске асыруға құқығы жоқ.
Серіктестіктің ... ... үшін ... ... ... (бес жүз мың) теңге мөлшерінде жарғылық капитал қалыптастырылады.
Тіркеу сәтінде серіктестіктің ... ... оның ... ... ... ... Серіктестіктің жарғылық капиталының азына
оның барлық несие берушілерін хабардар еткенінен кейін ғана ... ... бұл ... осыған сәйкес міндеттемелерді мерзімнен бұрын
тоқтатуды немесе орындауды және ... ... ... ... ... ... ... жарғылы капитал салымының өз үлесі немесе
оның бөлігін кез-келген мүдделі адамдарға сатуға немесе ... ... ... оны мемлекеттік сәттен тіркелген сәттен бастап заңды ... ие ... Ол ... ... ие және осы ... ... ... жауап береді, өз атынан мәмілелер жасауы,
серіктестіктің ... ... ... ... ... ... ... міндеттерін орындауы, сотта талапкер және ... ... ... дербес балансы, өз атауымен дөңгелек мөрі, банктерде
шоттары, фирмалық бланктері, фирмалық және немесе тауар белгісі болады.
Серіктестіктің Республиканың аумағындай, одан ... ... ... және ... сондай-ақ, басқа құрылымдық бөлімшелер құруға
құқылы. Серіктестік ҚР аумағында, одан тысқары ... де ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Серіктестік
Қазақстанда, одан тысқары жерлерде де әр түрлі жылжымалы және ... ... ... ... ... ... иеліктен айыруға құқылы.
Серіктестік семинарлар, симпозиумда өткізуі, банктер мен фирмалардың
несиелерін, ... ... ... ... ... ... ... таратуға құқылы.
Қатысушының құқықтары мен міндеттері
Серіктестіктің қатысушысының ҚР заңдарына сәйкес ... ... ... басқаруға қатысуға, серіктестіктің таза табыстарын бөлуге.
­ Серіктестіктің қызметі туралы толық ... ... ... жүрген заңдарға сәйкес тиесілі табыстарды алуға.
­ Қолданыстағы заңынамады және серіктестіктің ... ... ... ... ... ... ... сот
тәртібінде дауалау.
­ Қатысушы оған тиесілі серіктестіктке ... ... сиға ... ... ... ... ... құқықты қатысушының өлген
жағдайда, серіктестіктің құқықты мирасқорлары ... ... ал оның ... ... – ҚР ... ... болып табылады.
­ Серіктестіктің қатысушы қолданылып жүрген заңдарға қайшы келмейтін басқа
да құқықтары болады.
Серіктестіктің қатысушы ҚР ... ... ... ... ... ... ... сақтауға.
­ Серіктестіктің қызметіне қатысуға.
­ Атқарушы ... ... ... қатысушының тізілімі
жүргізілетін жағдайда тіркеушіге серіктестіктің қатысушының ... ... ... ... ... атауының, орналасқан
жерінің, мекен-жайының, банктік деректемелерінің (егер ... ... ... ... ... атының, тұрғылықты жерінің және жеке басын
куәландыратын құжатының деректерініің (егер қатысушы жеке ... ... ... ... ... ... өзге де ... бар болуы және олар ҚР ... ... ... құжаттарымен көзделген өзге де міндеттерді
көтеруі ... ... ... ... және ... қаражаттары, сондай-
ақ құнадары серіктестіктің балансында айқындалатын және серіктестіктің жеке
меншігіне тиесілі басқа мүліктері құрайды.
Мүліктердің қалыптасуы болып табылатындар:
- оның қызметінен ... ... заң ... тиым ... басқа құралу көздері.
Серіктестіктің таза табысы қатысушының шешімімен бөлінеді.
Серіктестік резервтік капитал құрады. Серіктестікке қажеттігінде басқа
қорлар құрылуы мүмкін. Серіктестіктің ... ... ... ... ... ... серіктестіктің қатысушысымен анықталады.
Серіктестіктің болуы мүмкін шығындары резервті ... ... ... өтеу ... ... ... қаражаттарының
жеткіліксіздігінде, оларды өтеу көздері туралы шешім қатысушысымен, немесе
ҚР заңдарының негізінде және оларға сәйкес сот ... ... ... ... ... оның қатысушы немесе сенім хаттың
негізінде әрекет жасаушы, ... ... өкіл ... ... кез-келген уақытта ауыстыруға құқықты.
Қатысушының айырықша құзыретіне қатыстылар:
1) Серіктестіктің жарғысын өзгерту, соның ... оның ... ... ... орны мен фирмалық атауын өзгерту, немесе
серіктестіктің жаңа редакциядағы ... ... ... ... ... құру және оның өкілеттерін мерзімінен
бұрын тоқтату, ... ... ... оның ... ... беру ... шешім қабылдау және осындай берулердің шарттарын
анықтау.
3) Серіктестіктің ... ... және ... ... сайлау және
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ... ... мен ... ... ... есеп ... ... және оның таза табысын бөлу.
5) Ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және оларды бекіту
серіктестіктің ... ... өзге ... ... ... ішкі ... реттейтін басқа да құжаттарды
бекіту.
6) Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерінде, сондай-ақ
комерциялы емес ... ... ... ... ... Серіктестіктің қайта құру немесе тарату туралы шешім қабылдау.
8) Тарату ... ... және ... ... ... ... қабылданатын серіктестіктің барлық мүлкін кепілге салу
туралы шешім қабылдау.
10) ҚР ... ... және ... ... ... туралы» заңының 39 бабына сәйкес, серіктестіктің мүлкіне
қосымша жарналар туралы ... ... ... ... және ... сатып алушыларғы
серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ... ... мен ... айырықша құзыретіне қатысты сұрақтар Серіктестіктің атқару
органның шешіміне берілмейді.
Қатысушының құзыретіне қатысты емес ... ... ... ... ... қатысушысымен тағайындалатын және оған ... ... ... дерекция серіктестіктің атқару
органы болып табылады.
Бас директор ... ... ... ... және ... иелік етеді, шарттар, соның ішінде еңбек
қызметіне ... ... ... ... ... штат ... ... барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын
бұйрықтар, өкімдер шығарады, нұсқаулар береді.
Серіктестік атқару органның мүшелеріне ... ... ... тиым ... қатысушының келісімінсіз одан мүлікті пайдалануға алуға бағытталған
мәмілерді серіктестікпен жасауға;
б) ... ... ... ... ... үшін
серіктестіктің өзінен сияқты, үшінші тұлғалардан да коммиссиялық сыйақылар
алуға;
в) ... ... мен ... ... қызметті жүзеге
асыруға.
Тексеру коммиссиясы қатысушымен құралады және тақ ... ... ... кем емес ... ... Серіктестіктің және ... ... ... ... қатысушымен құралатын тексеру
коммиссиясы жүзеге асырады. Тексеру ... өз ... ... ... ... ... басқа жүзеге асырылады. Тексеру
коммиссиясы серіктестіктің мүдделеріне пайда болатын немесе ... ... ... ... ... етуге міндетті. Тексеру коммиссиясы
тексеру кезінде серіктестіктің қызметі туралы кез-келген ақпаратты алуға
құқылы. ... ... ... ... және ... ... ... Серіктестік өз қаржы шаруашылық қызметіне
тыс тексерулерді өз бастамасы бойынша, бір ... бір ... кем ... қатысушының талабы бойынша жүргізуге міндетті.
Серіктестік өз қызметін толық шаруашылық ... ... ... ... өтеу ... ... ... Серіктестік жасалған
шарттардың негізінде өз қызметін дербес жоспарлайды және даму ... ... ... (жұмыстары, қызмет көрсетулері) дербес
немесе шартты негізде, ал ҚР ... ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарының құралу көздері
табыстар, амортизациялық аударулар, қатысушының салымдары, ... ... ... ... ... Серіктестік ҚР заңдарына сәйкес салық
төлейді.
Серіктестіктің қызметіне еңбек шарттарының немесе ... ... ... басқа нысандардың негізінде өзінің жеке еңбегімен
қатысатын адамдар еңбек ұжымының мөлшері болып табылады.
Бас директор ҚР ... ... ... ... ... ... ... сұрақтарын шешеді.
Қызметкерлердің еңбек ақысының нысаны, мөлшері, сондай-ақ табыстардың
басқа түрлері ... бас ... ... ... ҚР ... ... реттеледі.
Серіктестіктің шаруашылық және қаржылық қызметіне тексеру ... ... ... қызметтермен, ал қажеттігінде – тек қана
олардың құзыреттерінің шеңберінде – мемлекеттік ... ... ... ... немесе оның үкіліне табыстар мен ... ... мен ... түсініктемелермен қоса серіктестіктің
қаржылық және экономикалық ... ... ... ... ... ... есепке алу және есеп беру ұлттық валютада Республика
қолданып жүрген бухгалтерлік және ... ... алу және ... ... ... нормативті құжаттарға сәйкес жүзеге асырады.
Серіктестіктің коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтердің құрамы ... ... ... тәртібі бас деректордың ұсыным бойынша қатысушымен
анықталады.
Серіктестіктің ... ... ... ... ... ... ... тәртібін қорғауды бұзғаны үшін жауапкершілік
ҚР заңымен және Қатысушымен белгіленеді.
Серіктестіктің ... және ... ... ... ... ... ҚР ... сәйкес қаралады.
Серіктестіктің қызметтің тоқтатылуы оны тарату немесе қайта құру ... ... ... ... ... ... ... қатысушының шешімі
бойынша, немесе ҚР заңдармен көзделген басқа негіздері бойынша жүргізіледі.
Серіктестіктің қайта құрылған ... ... ... ... ҚР заңдарына сәйкес оның құқықтық мирасқорларына ауысады.
Серіктестіктің таратылған жағдайында мемлекеттік ... ... ... ақы ... ... ... ... қалған оның бар ақшалары оның мүлкін сатқаннан түске
түсімдермен қоса тарату ... ... ... ... ... пайдалануға берілген мүлік заттай түрде қайтарылады.
Тарату коммиссиясының құралу тәртібі және кері ... ... және ... ҚР ... реттеледі. Серіктестіктің таратылуы
және қайта құрылуы ҚР ... ... ... және ... Осы ... ... ... тұлғалардың мемлекеттік регистріне
енгізген сәттен бастап Серіктестіктің таралуы аяқталған, ал Серіктестік ... ... ... ... қызметтер нарығындағы 5 жылдық тәжірибесінде
кәсіпорын ... ... ... Атап ... ... ... және Түрікменстан сияқты мемлекеттерде өзінің өкілдіктерін ашты.
Кәсіпорын ... ғана ... ... қытай компанияларымен тығыз қарым-
қатынаста болғандықтан, Қытайдан да өз өкілдігін ... Осы ... ... жеткілікті деңгейдегі клиенттерін тапты және ... ... ... ... ... жұмыс істеген сәттен бастап, оның негізгі клиенттері ауғандық
компаниялар мен кәсіпкерлер болды. Сондықтан кәсіпорынға ... ... тура ... Бұл елге көбінесі ... ... ... ... ... дақылдар, құрылыс
материалдарын тасиды. Ауғанстанда кәсіпорын Тургунды и Хайратон порттарымен
жұмыс істейді.
Кәсіпорын жұмыс ... ... ... орнына байланысты
тасымалдаудың кез-келген аралас түрін қолданады (автомобиль, темір жол,
теңіз арқылы ... ... ЖШС ... және ... ... негізгі
көрсеткіштерін талдау
2.1 Кәсіпорын қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау
Компанияның қаржылық ... ... ... және ... жүргізу үшін қажетті қаржы ресурстарымен ... ... ... және ... ... да субъектілермен қалыпты қаржылық қатынастарымен, ... және ... ... ... ... және басқа да қаржылық көрсеткіштерді талдау компанияның
қаржылық есебінің (бухгалтерлік ... ... мен ... ... ... қаражаттарының қозғалысы туралы есеп), салықтық және статистикалық
есептердің және басқа да құжаттардың негізінде жүргізілген.
Кәсіпорынның қаржылық ... ... үшін ең ... оның ... ... ... ... жасау қажет. Талдаудың ақпараттық
негіздері болып «Бухгалтерлік баланс», «Табыстар мен шығындар туралы ... ... ... ... - «Казиндустрия» ЖШС-нің негізгі экономикалық көрсеткіштері
|№ |Негізгі көрсеткіштер |өлшем |2008 жыл |2009 жыл |Ауытқулар |
| | ... | | | |
| | | | | |( +;-) |% |
| ... ... ... |480539 |1042724 |562185 |216,9 |
| ... түсім | | | | | |
| ... ... ... |409833 |800107 |390274 |195,2 |
| ... | | | | | |
| ... ... ... |70706 |242617 |171911 |343,1 |
| ... ... ... |97901 |681657 |583756 |696,3 |
| ... ... ... |27195 |439040 |411845 |1614,4 |
| ... табыс | | | | | |
| ... емес ... |1847 |144625 |142778 |7830,3 |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... ... |25348 |294415 |269067 |1161,5 |
| ... ... ... | | | | |
| ... табыс ... |17743,6 |235532 ... |1327,4 |
| ... ... |мың тг. |1491602 |940813 |-550789 |63,1 |
| |орт. ... құны | | | | | |
| ... ... орт. |мың тг. ... ... ... |63,07 |
| |Жылдық құны | | | | | |
| ... |% |0,62 |13,05 |12,43 |- |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... |% |14,71 |23,26 |8,55 |- |
| |(3/1) | | | | | |
| ... ... |% |3,49 |15,89 |12,4 |- |
| |8/(2+4) | | | | | |
| ... саны |Адам |87 |244 |157 |280,5 |
1 ... ... |1 ... ... ... |5523,4 |4273,5 |-1249,9 |77,4 |
| ... | | | | | |
| ... ... ... |43371,4 ... |69593,2 |260,5 |
| |ақы қоры | | | | | |
| |1 ... орташа |Тг |41543,5 |38580,8 |-2962,7 |92,9 |
| ... ... | | | | | |
| |Қор ... |тг. |0,32 |1,11 |0,79 |346,9 |
| |(1/9) | | | | | |
| |Қор ... ... |3,10 |0,90 |-2,2 |29,0 |
| ... ... |мың тг. |17144,8 |3855,8 |-13289 |22,5 |
| |(9/14) | | | | | ... ... ... ... ... қызмет көрсетуден
түскен табыс болып табылады. Ол қаржы – ... ... ... ... ... құн салығы, акциздер және т.с.с. салықтар ... ... ... ... ... құны, сату шегерімдері
алынып тасталып көрсетіледі.
Кестеде кәсіпорынның өнімді қызмет көрсетуден түсетін ... ... мың ... ... ... ... қызметінен түскен табыс
2008 жылы 480539 мың теңгені құраса, 2009 жылы бұл ... 1042724 ... ... яғни бұл ... 116,9 ... ... көрсеткіш - қызметтің өзіндік құны кәсіпорын жұмысының қалай
жүріп жатқанын ... Бұл ... ... кәсіпорынның қаржылық
жұмысын, өндіріс жұмыстарының кеңдігін, шаруашылық субъекті ... ... ... ... ол 2009 жылы 2008 ... 390274 мың ... немесе 95,2 %-ға өскен.
Табыстылықтың үшінші абсолютті көрсеткіші – жалпы табыс. Ол қызметті
сатудың қаржылық нәтижесін білдіреді және ... ... ... ... ... ... пен көрсетілген қызметтің өндірістік өзіндік ... ... ... ... ... әсер ... маңызды фактор өндірістік өзіндік құн,
сондықтан оның төмендеуі оның көлеміне көп ... ... ... бағаның өсуі есебінен жоғарғы қарқынмен өседі. Бағаның
өсуі өзінше теріс фактор болып ... Егер ... ... ... мен ... ... ... параметрлерінің және
тұтынушылық қасиетінің жақсаруымен байланысты болса, онда ол ... ... ... ... ... анықтау үшін қаржылық-
шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есептің мәліметтері бойынша кестені
талдау керек.
Жалпы табыстың көлемі 2009 жылы 242617 мың ... ... бұл ... ... ... жылға қарағанда 171911мың теңгеге ... Оған ... ... әсер ... ... өнімнің өндірістік өзіндік құны;
2. өнім бірлігінің бағасы;
3. өткізілген өнімнің бағасы;
4. өткізілген өнім ... ... ... ... - ... шығындары - көрсетілетін қызметтердің
өндірістік өзіндік құнына қосылмайтын шығындар. Олар былайша ... және ... ... ... (сыйақылар) бойынша шығындар.
Кестеден көріп тұрғанымыздай, кезең шығындары өсуде, яғни 2009 жылы ... ... 583756 мың ... өсіп ... өсу ... 596,3 ... Ол әкімшілік және пайыздық шығындардың өсуіне байланысты орын ... ... ... – негізгі қызметтен алынған ... ... ... ... ... ... қызметтен түскен
табыстардың 2009 жылы 2008 ... ... 411845 мың ... немесе 1514,4
%-ға өсуі байқалады.
Алтыншы көрсеткіш - негізгі емес қызметтен ... ... 2008 жылы ... теңге болды, 2009 жылы ол көрсеткіш 144625 мың теңгені құрап, ауытқу
шамасы 142778 мың теңгеге ... яғни 7830,3 %-ға ... ... - ... ... ... ... 2009 жылы 2008 жылмен
салыстырғанда 269067 мың теңгеге жоғарылады, бұл он есеге жоғарылады деген
сөз. Оның ... ... ... ... ... ... табыстың
жоғарылауы болуы мүмкін.
Сегізінші көрсеткіш - таза табыс 2009 жылы 2008 ... ... мың ... ... 1227,4 %-ға жоғарылаған. Оның себебі жалпы
табыстың өсуі және салық салғанға дейінгі ... өсуі әсер етуі ... ... - негізгі құралдардың ... ... ... ... ... ... тасымалдайтын
транспорттарының, машиналарының және ... да ... ... ... ... Бұл көрсеткіш 2009 жылы 2008 жылмен саыстырғанда 550789
мың ... яғни 36,9 %-ға ... ... - ... ... ... жылдық құны 2009 жылы
алдындағы жылға қарағанда 505120,6 мың теңгеге немесе 36,03 %-ға кеміген.
Өндірістің ...... ... қалыптасуын
сипаттайтын басты көрсеткіштің бірі ... ... ... да ... ... баға беруде және салыстырмалы талдау жасауда ... ... ... ... ... ... рентабельділік
көрсеткіштері инвестициялық саясаттың және баға қалыптасудың құралы ретінде
қолданылады. Өндіріс рентабельділігі өндірістегі 1 теңгеден алынған ... ... ... кәсіпорынның қызмет рентабельділігінің
2009 жылғы және 2008 жылғы көрсеткіштерін салыстыра отырып, оның 12,43%-ға
жоғарылағандығын ... ... Оған ... және ... ... ... құнының төмендеуі, таза табыстың өсуі негіз болды. Айта кету
керек, ... ... ... ... ... ... соғұрлым көтерілгендігін көрсетеді.
Он екінші көрсеткіш - сату рентабельділігінің де 2009 жылғы көрсеткіші
2008 жыл ... ... 8,55 %-ға өсу ... ... ... ... ... құнының төмендеуіне байланысты жалпы табыстың өсуі
болып табылады.
Өнім ... 2009 жылы 2008 ... ... 12,4 ... Оған қызметтердің өзіндік құны мен кезең шығындарының төмендеуі және
таза табыстың өсуі әсер ... саны 2008 жылы 87 адам ... ал 2009 жылы 244 ... ... ... саны 157 ... ... 80,5 %-ға өсті. Бұл тенденция
кәсіпорынның қызмет аясы мен аумағын кеңеюімен ... ... ... өнімділігі өндіріс қызметінің нәтижелігін
көрсететін ... ... Бұл ... бір адамның орташа жылдық
өндіру көлемін сипаттайды. Бір жұмысшының еңбек өнімділігі 2009 жылы ... ... 1249,9 мың ... ... 22,6 %-ға кеміген. Аталған
соманың мардымсыз болғанына қарамастан, жұмысшылар санының көптігін ескере
отырып, кәсіпорын бұл тенденцияның себептерін анықтауы ... Оған ... ... ... ... ... санын дұрыс жоспарламау сияқты
факторлар әсер етуі ... ... ... ... ... ... ... шаралар қолдануы мүмкін.
Келесі көрсеткіш - жұмысшылардың еңбек ақы қоры 2009 жылы мен ... ... 69593,2 мың ... ... 160,5 %-ға ... ... бұл ... мен қызметкерлер санының өсуімен түсіндіріледі.
Бір жұмысшының орташа айлық еңбек ақысы 2009 жылы 2008 ... 2962,7 мың ... ... 7,1 %-ға азайған. Бұл бір
жұмысшының еңбек өнімділігінің төмендеуіне ... ... ... жалақыны өсіру немесе төмендету барлық факторлар ескеріле отырып,
тек басшылықпен ғана шешіледі.
Негізгі капиталдың пайдалану ... бір ... ... ... ... ... технологиялық саясатты ұстануымен
анықталса, екінші жағынан ... ... ... ... ... ... ... пайдалануды бағалайтын бірнеше
көрсеткіштер бар. ... ... ең ... ... ... ... қор ... саналады.
Қор сыйымдылығы. Оның қасиеті сонда, оның алымын бірнеше бөлек цех және
құрал – жабдықтар группаларға бөліп ... ... Бұл ... ... ... жерін, қор пайдаланудағы жалпы көрсеткішін
анықтауға мүмкіншілік береді. Қор сыйымдылығы негізгі қордың орташа ... мен ... ... түскен табыс арасындағы қатынас ... Қор ... 2009 жылы мен 2008 ... ... 2,2
теңгеге немесе 71,0 %-ға төмендеген. Бұл көрсеткіш неғұрлым ... ... ... ... тиімдірек қолдануын көрсетеді.
Қор қайтарымдылығы негізгі өндірістік қорларды пайдаланудағы жалпы
көрсеткіш ретінде, кәсіпорынның эффектілігін көрсетеді. Қор ... ... ... түсім мен негізгі қордың орташа жылдық құны
арасындағы қатынас ... ... Бұл ... қор ... кері ... ... ... сондықтан бұл шаманы 1 санын
қор сыйымдылығы шамасына бөлу арқылы да анықтауға ... Бұл ... ... ... сайын, кәсіпорын қызметінің тиімділігі соғұрлым
жоғарылайтындығын ... Қор ... 2009 жылы мен 2008 ... 0,79 теңгеге немесе 246,9 %-ға жоғарылады. Бұл көрсеткіштің
жоғарылауы өнімді ... ... ... ... ... қордың
орташа құнының төмендеуімен түсіндіріледі.
Қормен қарулану негізгі қорлардың орташа жылдық құны мен жұмысшылар
санының арақатынасы ... ... Бұл ... 2009 жылы ... ... 13289,1 мың теңгеге немесе 77,5 %-ға кеміген.
Осылайша, кәсіпорынның экономикалық жай-күйін сипаттайтын ... таза ... ... ... ... ... дәлелдейді.
2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда көрсеткіштердің өсуі ... ... ... ... ... өсуімен байланысты болып ... ... ... байланысты бір жұмысшының еңбек өнімділігі
төмендеген, ... егер ... ... ... ... ... жұмысшылардың санын қысқартқан жөн, ал кері ... ... ... ... ... ... ... нің өндірістік-қаржылық жағдайын талдау
Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршендігінің кепілі мен жай-күйінің
орнықтылығының ... оның ... ... ... табылады. Ол ақша
қаражатын еркін орын алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану ... ... ... ... ... ете ... өзінің қаржы
ресурстары жағдайын көрсетеді. Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы ... бір ... ... ... және оның өз ... үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақытылы ... ... ... ... етілуін көрсетеді.
Әдетте, кәсіпорындар кезеңдегі және жылдық бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... «Казиндустрия» ЖШС-нің
кезеңдік бухгалтерлік баланс көрсеткіштеріне талдау жүргізіп, оның нақты
жағдайын көруге болады. 2 - ... ... ... ... ... коэффициентері кәсіпорынның төлем – қабілеттігінің негізі
болып саналады. Абсолютті өтімділік көрсеткіші кәсіпорынның қысқа мерзімді
міндеттемелерін өтеу ... ... және оның ... ... болған сайын, кәсіпорынның қысқа мерзімді ... ... өтеу ... ... 2 - ... ... бойынша 2009 жылы
2008 жылмен салыстырғанда 11,8 %-ға жоғарылаған. Бұл ақша ... % - ға ... ... болып отыр.
Кесте 2 – «Казиндустрия» ЖШС қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштері
|№№ | |2008 |2009 ... |
| ... ... |жыл |жыл | |
| | | | |(+\-) |% |
| ... ... |6133 |16990 |10857 |277,0 |
| ... ... дебиторлық қарыз |8467 |143600 |135133 ... ... ... |711820 ... |194,1 |
| ... тыс ... |1553454 |38975 ... |2,5 |
| |Тауарлы материалдық қорлар |666011 ... |169,5 |
| ... ... |354775 |38975 |-315800 |10,9 |
| ... ... |2265274 ... |109,5 |
| ... ... |342039 ... |558,5 |
| ... капиталы |1910499 ... |131,8 |
| ... ... |342039 |888626 |546587 |259,8 |
| ... ... ... |1568460 ... |103,9 |
| |Абсолютті ... ... |0,017 |0,019 |0,002 |111,8 |
| |(1/10) | | | | |
| |Тез ... ... |0,04 |0,18 |0,14 |450,0 |
| ... | | | | |
| ... ... коэффициенті (3/10) |2,08 |1,56 |- 0,52 |75,0 |
| ... ... (6/7) |0,15 |0,016 |- 0,13 |10,6 |
| ... ... (6/8) |1,04 |0,02 |- 1,02 |1,9 |
| ... және меншікті кұралдардың |5,39 |64,6 |59,21 ... ... (9/6) | | | | |
| ... ... ұзақ мерзімге |0,82 |1,02 |0,20 |124,3 |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... ... (6/4) |0,23 |0,04 |0,19 |17,4 |
| ... өтімділік коэффиценті (3/10)|2,08 |1,56 |0,52 |75,0 |
| ... ... ... |0,94 |8,18 |7,24 |- |
| ... ... ... (5/3) | | | | ... ... ... 2009 жылы 2008 ... салыстырғанда 350%-ға
артқан. Бұл көрсеткіштің мұндай қарқынмен өсуі қысқа мерзімді дебиторлық
қарыздардың 1596 % - ға ... ... ... ... міндеттемелер 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 159,8%-ға
өссе, ал ағымдағы активтер ... 94,1 %-ға ... Осы ... жалпы өтімділік коэффициенті осы уақыт аралығында 75%-ға кеміген.
Тәуелсіздік коэффициенті - меншікті ... ... ... ... жалпы көлеміндегі үлесін сипаттайды. Ол ... ... ... қарыз қаражатқа тәуелді екендігін және
меншікті қаражатын ... ... ... ... ... ... бұл көрсеткіш 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 89,4 %-ға
кеміген. Бұл ... ... осы ... ... ... азаюының
және жинақтық капиталдың 9,5 %-ға өсуінің әсерінен болуы мүмкін.
Қаржыландыру коэффициенті - меншікті және ... ... ... Ол ... ... қай ... ... есебінен, қай бөлігі қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылатынын
көрсетеді. 2 – кесте мәліметтері бойынша меншіктік капитал 2009 жылы ... ... ... 9,5 %-ға ... осы мерзім аралығында тартылған
капитал 458,5 %-ға артқан. ... ... ... ... %-ға ... және меншікті кұралдардың арақатынасы - кәсіпорын ... ... ... ... ... ... көрсетеді, яғни 1
теңгеге қанша қарыз тартылғандығын ... 2009 жылы 2008 ... бұл ... 1098,5 %-ға ... Бұл кәсіпорынның
қарыздарының алдыңғы ... ... ... ... қаражатын ұзақ мерзімге тарту коэффициенті - кәсіпорын активтерін
қаржыландыру үшін ... ұзақ ... ... мен ... меншікті
капиталмен қатар үлесін көрсетеді.
Қарыз қаражатын ұзақ мерзімге тарту коэффициенті - кәсіпорын активтерін
қаржыландыру үшін тартылған ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздардың ... ... ... ... Бұл ... ... аз ... кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын көрсетеді. 2009 жылы ... ... бұл ... 24,3 %-ға ... ... капиталы - меншікті капиталдың қандай бөлігі
иммобильді сипаттағы құндылықтардың бекітілмегендігін ... ... ... отырған уақыт аралығында 82,6%-ға кеміген.
Ағымдық өтімділік коэффициенті - ағымдық активтердің қанша ... ... ... ... ... ... және
кәсіпорынның тек дебиторларымен уақытылы есеп айырысу мен дайын өнімді
өткізуде ғана ... ... ... ... ... ... материалдық айналым
қаражаттарын сату жағдайындағы төлем мүмкіндігін көрсетеді. Ол ... ... ... ... ... ... сол ... баланс құрылымының тұрақты деңгейін ғана емес, сонымен
қатар, кәсіпорынның ағымдық міндеттемелері бойынша тез есеп ... ... 2009 жылы 2008 ... ... бұл ... ... ... Бұл ағымдағы міндеттемелердің ұлғаюымен түсіндіріледі.
Тауарлы-материалдық қорлардың (ТМҚ) ағымдағы ... ... ... активтердің қанша бөлігін тауарлы-материалдық қорлар ... ... ... ... ... 2009 жылы 8,18 %-ды ... 2008 ... салыстырғанда 7,24 % -ға көп.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдай жасау барысында оның қаржылық
жағдайының қанағаттанарлық екенгідігіне көз ... ... ... ... ... теріс көрсеткіштер анықталды, көбінесе ол
кәсіпорынның қарыз капиталының ... ... ... ... ... және ішкі ... ауытқуы әсерінен туындауы
мүмкін.
3. Ұйымдағы басқару процесіне баға беру
Нарықтық экономика жағдайында ... ... ... басқару
аппаратын талдаудың мазмұны мен маңызы зор ... ... ... ... ... ... коммерциялық және басқа да
тұлғалар ... ... ... ... ... жауап берушілік
алатынына байланысты. Шаруашылық субьектілердің ұйымдық ... ... ... ... ... ... жасалады,
кәсіпорынның даму қорлары анықталып, бөлімшелерінің, жұмысшыларының
қызметтерінің нәтижесі ... ... ... ... ... көре ... ... серіктестіктің бөлімшелері туралы қысқаша
мағлұмат берілген.
Орталық жүк ... ... ... жүктердің сақтылығын
қамтамасыз етеді және жүктің талапқа сай келуіне қамтамасыз етеді. Екінші
жүк ... ... ... ... қоймаға жеткізумен айналысады.
Кәсіпорын көбінесе металл, металл ... ... ... ... ... материалдарын тасиды. Оған қоса, кәсіпорын
заңды негізде тиым салынбаған барлық жүк ... ... ... ... істеу барысында экспедиторлау орнына байланысты
тасымалдаудың ... ... ... ... ... ... ... арқылы тасымалдау).
Кәсіпорынның өндірістік менеджменті жүйесінің тиімді қызмет етуіне әсер
ететін макро факторларға келесілер жатады:
­ Сыртқы экономикалық қызмет аясындағы мемлекеттік саясат
­ Жүк ... ... ... порттардың саясаты
­ Бәсекелестердің нарықтық стратегиясы
­ Бағалық саясат
­ Жүк транзиті өтетін елдердің табиғи ерекшеліктері
«Казиндустрия» ЖШС өз клиенттеріне тасымал қызметін көрсетуде ... ... ... ... ең ... ... деп бiледi. Сондықтан
оларға ұтымды экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... сызбасы
қолданылуда. Ол экспорттық және импорттық операцияларды үлкен мөлшерде ... ... ... ... тиiмдi ұйымдастыруға мүмкiндiк
бередi. Қойма орындарымен ... ... жүк ... ... жабдықталған және жүк
тасымалдайтын әр елдегі ірі ... ... ... ... орнатқан.
Бұл, өз кезегінде кәсіпорын алдында осы елдегі тапсырысшыларына ... ... ... ... ... ... ... төмсендетуге,
бағалық саясат арқылы клиенттер базасын ... ... ... ... ... ашуға көмектеседі.
1 сурет - «Казиндустрия» ЖШС басқару аппаратының сызба ... ... үшін ... ... үрдісі үздіксіз жүріп отыруы тиіс.
Сондықтан кәсіпорынның уақыттағы және кеңістіктегі барлық ... және ... ... ... өте ... ... - Кәсіпорын қызметін жоспарлау схемасы
Болашақтағы қызметте шешім қабылдау процессі сияқты жалпы жоспарлау
түрінде анықтайды. Жоспарлық ... ... ... ... ... ... ... деуге болады, жоспар-бұл кәсіпорын
ресурстарын осылайша басқаша қолдану варианты, сондықтан кәсіпорындағы
ресурс ол ... ... ... болып табылады. Ресурсты жоспарлау
мақсаты- оларды қолдану оптимизациясы. ... ... ... ... шығындарының белгілеу деңгейін, бағытын және қолдану
мерзімін, тұтыну уақытын, ресурстардың ... ... және т.б. ... ... ... шаруашылық іс-әрекеті көрініс табады, әр
түрлі жоспарлар қарастырылады, оған жылдық, ... ... ... Осы ... ... жеке жоспарларға негізделген, олар: өндіріс
жоспары, өзіндік құн жоспары, ... ... және ... ЖШС ... ... ... ұйым болып
табылады, өз кезегінде бұл оның өндірістік менеджмент жүйесінің ерекшелігін
айқындайды. ... ... ... ... ... ... құрылымы да
өзгешелеу болады. Оның құрылымы төмендегідей:
1. «Казиндустрия» ЖШС-нің жоспарланған жылға негізгі технико-экономикалық
көрсеткіштеріне ... ... ... ... негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері.
3. Жүк тасымалының негізгі түрлеріне тапсырыстарға келісім шарттар.
4. Порттардың 2010 жылға жоспарланған негізгі экономикалық көрсеткіштері
5. Тапсырыс көлемінің жоспарланған ... 2010 ... ... ... ... көлемінің бекітілген жоспары
7. Қызмет көрсету құны (ағымдағы бағамен есептегенде)
8. Өндірістік қуат балансына түсініктеме хат
9. Алдыңғы жылға ... ... қуат ... Жоспарланған жылдың 1,2,3,4 тоқсандарындағы қызмет көрсетуден түсетін
түсімдердің болжамы
11. Пайда жоспары
12. 2010 жылғы бюджетке және бюджеттік емес ... ... ҚҚС ... ... 2010 ... ... ... Тоқсандар бойынша төлемдердің жеке есептемесі
16. 2010 жылға арналған қаржы жоспары
17. 2010 жылға жоспарланған түсімдердің көлемі
18. 2010 жылға арналған консолидацияланған ... ... ... ... ... ... сметасы
20. 2000-2009 жж. энергетикаға тарифтердің динамикасы
21. Еңбек бойынша жоспар
22. 2010 жылға арналған қаржыландыру жоспары
23. 2010 жылға ... ... ... ... 2010 жылға арналған көліктік-экспедиторлық қызметтер жоспары
25. 2010 жылға арналған жаңа ... ... ... 2010 ... ... «Казиндустрия» ЖШС қызмет ету тиімділігін
жоғарылатуға бағытталған іс-шаралар жоспары
27. ... жж. ... ... ... ... бойынша өзіндік
құны
28. 2009 ж. тоқсандары бойынша қызмет көрсетудің шығындар ... ... ... ... ... 2010 жылдың 1,2,3,4 тоқсандары қызметтеріне
бөлістіру
30. ... ... ... ... ... құны
«Казиндустрия» ЖШС өндірістік менеджментінің мақсаттық жүйесі төрт
құрылымдық бөліктен тұрады, ол 3 - суретте көрсетілген.
Өндірістік менеджменттің мақсаттық ... ... үш ... ... ... ... әсер ... Ал соңғысы – тікелей де,
жанама түрде де әсер етеді.
Берілген жағдайда кәсіпорын көрсетілетін қызметтерінің ... ... жүк ... ... ... талапттарын орындауына тырысады.
Олардың талаптары көбінесе жүктің жеткізілу ... ... ... мәміле жасалған уақыттан кешіктірілмеуін және жүктің ... ... ... ЖШС өндірістік менеджментінің мақсаттық жүйесі
Сурет 3 - ... ЖШС ... ... ... ... ету ... кеңейту кәсіпорынның басты мақсаттарының ... ... ... ... кәсіпорын Ауғанстан, ТМД және Балтық
елдерінен, сондай-ақ, Еуропа елдеріне жүк ... ... ... ғана ... қоймай, Ресей, Өзбекстан, Түрікменстан және
Қытай мемлекеттерінде өзінің өкілдіктерін ашты. Кәсіпорын жүк ... су ... ... ол аталған мемлекеттердің ірі
порттарымен іскерлік-қарым-қатынастар орнату мақсатында ... ... ... ... кезекте кәсіпорын өзінің клиенттер базасын
жеткілікті деңгейде жинап алса да, оны одан әрі ... ... ... ... Осы ... ... бизнесіне Қазақстанның экономикалық саясаты
дамуға қолайлы жағдайлар жасайды. Н.Ә. Назарбаевтың «бәсекеге қабілетті ... ... ену» ... ... ... экономикалық қатынастарды
дамытуды көздейді. Бұл, өз кезегінде ... ... ... ... ... ... үлкен көлемде импорттайтын мемлекеттер
тарапынан көліктік-экспедиторлық сұранысты ... ... ... ... ... деңгейімен
және ұйымдастыру деңгейімен сипатталады және ғылыми-техникалық прогреске
және кәсіпорын ... ... ... ... ... жүк ... ... жүк жеткізу жерінің географиясына
байланысты тиімдірек көлік құралдарын пайдаланады. Олар ... ... ... ... ... Кей ... атап ... жеткізудің қиындығы орын алған ... ... ... ... ... бір ... екінші елге бірнеше
мемлекет территориясы арқылы тасымалдау. Кәсіпорын жүкті ... ... ... ... ... ету ... ... бақылауы тиіс,
ол үшін бұл процеске қатысатын жұмыстар тізбегінің ... ... ... әлеуметтік дамыту кәсіпорында қызмет етеін адамдарға бағытталған
ағымдық, ... және ... ... ... ... ... ... жүйесінің барлық компонеттерін
жүзеге асыру стратегиялық және тактикалық көзқарас тұрғысынан ... ... ... ... ... әсер ... ал ... жетістікке жетуінің кепілі болып табылады.
Кәсіпорынның өндірістік менеджментінің ... ... ... көрсетілген.
Өндірістік менеджменттің функционалдық жүйесі
Сурет 4 – «Казиндустрия» ЖШС-нің ... ... ... ... қызмет ету үшін оны материалдық-техникалық жағынан
тиімді орналастыра білуі қажет. Жүктерді ... ... ... ... жүзеге асырылады:
1. Тапсырыс берушіге жүк жеткізудің шарттары туралы толық мағлұмат беріледі
2. Тапсырыс берушінің шешім қабылдауы
3. Жүкті сақтандыру
4. Тапсырыс берушімен ... ... ... берушінің тапсырыс құнының жартысын өтеуі
6. Тапсырыс берушінің жүгін тиеу орнына жеткізу;
7. Жүкті тиеу және жөнелту
8. Жүкті жеткізу ... ... ... ... ... зиян ... тексеруі және қабылдауы
10. Тасымалдау қызметі үшін қалған төлемақыны өтеу
11. Келісім-шарттың ... ... жері мен ... ... және жеткізудің мерзіміне
байланысты кәсіпорын алатын төлемақының көлемі де әр түрлі болады. Тапсырыс
беруші өзінің талаптары мен шарттарын ... ... соң, ... ... ... жолдарын қарастырады және оны клиентке ұсынады.
Егер тапсырыс беруші кәсіпорын ... ... ... онда ... ... дайындалады. Келісім-шартқа қол қойылмастан бұрын,
жүкті сақтандыруы қажет. Келісім-шартта тапсырыс беруші ... ... ... және ... ... яғни ... ЖШС толық аты,
заңды мекен-жайы, банктік реквизиттері, екі ... ... ... ... ... мөлшері, төлеу мерзімі, жүктің сипаттамасы,
жөнелтіліу орны мен мерзімі, жеткізу орны мен мерзімі және келісім-шарттың
бұзу жағдайлары ... ... ... ... біреуі тапсырыс
берушіге беріледі, біреуі кәсіпорында қалады. Ол ... ... ... ... ... ... ... аяқталған
соң, архивке сақтауға жіберіледі.
Кәсіпорынның жүкті жөнелтуге жауап беретін бөлімінің негізгі мақсаты
тиелген жүктерді жөнелту және ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау және диспетчерлік басқару
2. Тапсырыс көлеміне байланысты көлік құралдарын бөлу және бөлістірудегі
орталықтандырылған ... ... ... және ... ... ... талдау
4. Жүктердің сақтылығын қамтамасыз ету
5. Тиеу-шешу жұмыстарын жүргізу
«Казиндустрия» ... ... ... және функционалдық құрылымдық
бөлімшелерін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ететін бірнеше ақпарат ағымдары
бар. Мұндай ақпараттың ... ... ... ... ... болжау және жоспарлау, маркетингтік шешімдер қабылдау,
материалдық, еңбек және қаржы ресурстаны оперативті басқару, ... және ... ... ... ... ... мәселелерді шешуде
маңызы зор.
Ақпарат көздері кәсіпорында қолданылатын бағдарламалардың келесі пакеті
болып табылады:
1. Гарант
2. Консультант +
3. 1С Бухгалтерия
4. 1С ... и ... ... мәліметтерден басқа, ақпараттың сенімді және жиі
қолданылатын түрі интернет болып табылады, ол ... жаңа ... және бар ... қатынасты жалғастыруға көмектеседі.
Айта кету керек, кез-келген танымал кәсіпорынның интернет желісінде өз
сайты болады, бірақ «Казиндустрия» ЖШС ... жоқ және ол ... ... ... ол ... тек жарнама түрінде 2-3 сөйлеммен ғана кездеседі. Кәсіпорын
құрылғаннан кейін өз ... ... ... бұл ... ... ... ... тастаған. Мысалы, шет елдік потенциалды тапсырысшы Қазақстаннан
металл ... ... ... қызмет көрсететін
компанияларды іздейтін ... ... ... ... ... ... ЖШС ... тек оның осы қызметті көрсететіндігі туралы ғана
ақпарат көрсетіледі. Ал тапсырысшыға компанияның сенімділік деңгейі, оның
клиенттер базасы, ... ету ... ... ... жүк ... шарттары,
тарифтер туралы мәліметтер қажет. Сондықтан, кәсіпорынға өз сайтын ашқан
жөн деп ... Бұл өз ... ... ... ... клиенттер
базасының ұлғаюын, сондай-ақ, консультанттардың жұмысын ... ... осы сайт ... ... ... және тапсырыс төлемақысын өтеуге
жағдайлар жасалатын болса, онда ... ... ... ... ... ... ... орнын бекіте түсер
еді.
4 «Казиндустрия» ЖШС-ндегі персоналды басқару
4.1 Кәсіпорынның кадрлық саясатын басқару ерекшеліктері
Қазіргі таңда ... ... ... бағалы фактор материалдық
емес активер, яғни ... адам ... ... табылады. Оларды
дамытудан, инвестиция жасаудан кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтары
тәуелді болады.
Нарықтық жағдайларда қызмет ... ... ... ... оның
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселесі еңбек қатынастарын жақсарту
мен кәсіби біліктілікті ... ... ... ... Бұл
басқарудың жаңа формаларын іздеуге, персоналдың еңбек потенциалын дамытуға,
еңбек процесін ынталандыруға итермелейді.
Кәсіпорын өзіне қажетті білікті мамандарды жұмысқа қабылдауы және ... ... үшін ... ... ... ... ... білуі
керек, қызметкерлердің қажеттіліктерін қанағаттандыруы және олардың
қабілеттіліктерін одан ары қарай ... күш ... ... Бұл көбінесе
қызметкерлерге оқуға және дамуға жағдай жасаумен жүзеге асырылады.
«Казиндусрия» ЖШС бос жұмыс орындарын толтыруы үшін сыртқы және ... ... ... бос ... орын ... болған жағдайды,
оны ішкі көздерден толтыруға тырысады. Бұл ... ... ... ... бар ... сөз. Тек кей ... ... сыртқы көздер арқылы жұмысшыларды шақырады. Олар ваканттық
орындар туралы ... ... ... ... ... арқылы алады. Фирма қызметкерлері ... ... кадр ... ... олар ... ... қатарына
қосылады. Фирма 2009 жылы өз қызмет аясын кеңйтті, Қытай сияқты ... өз ... ... ... ... кәсіпорында жетекші
қызметіне қызметкерлер қажет болды. ... 2 бас ... ... ... ... жетекші қызметіне ауыстырылды.
«Казиндустрия» ЖШС үшін персоналды бағалау маңызды орын ... ... ... ... ... ... әсер ... Кәсіпорын бұл
процедураны қызметкерлірдің жұмысқа ... ... ... үшін
жүргізіледі. Персоналды бағалау ... ... ... ... ... ол өз ... ... резерв құруға негіз
болады. Кадрлық ... ... ... ... ... ... ... етуі
үшін керек. Осылайша, кәсіпорын персоналын бағалай отырып, өзін персонал
жетіспеушілігінен қорғайды. ... ... ... ... ... Ол ... сұхбат жүргізумен ғана шектеледі. ... оны екі ай ... ... ... ... қабылдайды. Аталған мерзім
аралығы өткен соң, қызметкер мини-аттестациядан өтеді. Мини-аттестация ... ... тест және ... ... ... ... ... 85%. Тест 60 сұрақтан тұрады және жұмыс істеуге қажетті ... ... Тест ... түрде алынады. Егер қызметкер ... ... ... ... ... ... Бұл кезеңде қызметкерге анық ... ... ... ... лосы тасымалдың жобасын жасап,
бағасын анықтауы және ... ... ... ... бұл сынақты
қызметкер бөлім жетекшісіне тапсырады. Мини-аттестациядан өткен қызметкерге
маман деген деген дәреже беріліп, жұмысқа тұрақты ... ... ... ... 25 %-ға ... ... ... 1 жылда 1 рет электронды тест түрінде
өткізіледі. Аттестация нәтижелері әр жұмысшының жеке ісіне ... 50 ... ... балл ... ... өз ... жұмыстан шығуы ұсынылады, кей
жағдайларда, бөлім жетекшісінің қызметкерге ... ... ... ... ... барлық қызметкерлер дұрыс жауап бере алмаған
сұрақтар бойынша сарапталады. Осының нәтижесінде жұмысшыларды осы ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Тесттен бөлек, аттестацияда қызметкерлердің көрсетілген қызмет көлемі
де есепке алынады. Бір жылда орта ... ... ... ... ... ... нәтижелері оң болған жағдайда) ... ... ... және ... 25 %-ға ... Ал ... мамандар
сәйкесінше, бас маман болып дәрежелері ... және ... да ... ... ... ... бар. Кодекс кәсіпорынның құндылықтарын
есепке ала отырып, құрастырылған. Компанияның миссиясы клиенттердің
қажеттіліктігін ... ... ... ... ... ... орнатуды талап етеді. Олармен
телефон арқылы сөйлесудің де ... бар. Ең ... ...... болу.
Егер жұмысшы жұмыстан кешігетін болса, онда ол түсініктеме жазуы тиіс.
Екі рет жұмыстан кешіккен немесе басқа да еңбек шарттарын ... ... ... ... Егер ... ... де тәртіпсіздік қайталанса,
қатаң сөгіс жарияланды. Тағы бір рет еңбек шарты бұзылатын ... ... ... Айта кету ... ... ... қызметкерге
ешқандай сыйақы төленбейді.
«Казиндустрия» ЖШС-нде сыйақылар тек мейрам кезінде ғана ... ... ... әр ... ... ... байланысты әр түрлі сомада
жетекшінің шешімімен шешіледі.
Кәсіпорындағы жетекшілерге қызмет ... ... ... ... бір рет ... ... ... екі жылы дағдарысқа байланысты бұл
бастама аяқсыз ... Ал ... ... категорияларына бонустар
төленбейді. Егер кәсіпорын икемді бонустар жүйесін құратын болса, ... ... ... ... ... ... еді. Бұл өз
кезегінде компанияның қызмет көрсету көлемін ұлғайтуға әсер етеді.
Кәсіпорында персоналды оқыту көбінесе ... ... ... ... ұсынылады. Тек кей жағдайларда, мысалы, компьютерлік
жаңа бағдарлмалар енгізілгенде ғана персоналды оқыту жүзеге ... ... сол, ол ... ... ... бірақ оларды қаржыландырмайды және ұйымдастырмайды. Кәсіпорын
жұмысшыларының еңбек потенциалын тиімді қолдану үшін оларға қолайлы ... ... ... бұл ... инвестицияны қажет етеді. Дегенмен,
мамандардың біліктілігіне жасалған инвестицияның қызмет ... ... ... да ... жөн. Персоналын дамытуға ... ... ... ... ... ... ... тұрақтап
ұстап қала алмайды. Қызметкерлер үшін кәсіпорындағы карьера ... ... ... ... оларға тиімдірек шарттар ұсынатын
кәсіпорындарға кетіп қалу ... бар. ... ... кадрлық саясатын
қайта қарау мәселесі өзекті ... ... ... қызметкерлерге оқу және
даму үшін барлық жағдайлар ... тиіс және ... да ... ... ... ... тиіс. Соған қоса, өнім өнімділігін
жоғарылату мақсатында бонустық жүйе орнатуы тиіс. Компанияның ең ... ... ... ... ... олар клиенттерді
тартады, тапсырысты рәсімдейді. Сондықтан жұмысшылардың осы сегментіне
икемді бонустық жүйе ... ... ... ... үшін оның ... ... теңге көлемінде сыйақы тағайындайтын болса, бұл ... ... ... ... ... оның ... қызмет
көлемінің, жалпы кәсіпорынның рентабельділік ... ... ... ... тікелей әсер ететін еді.
4.2 Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау
Қазіргі нарықтық жағдайда кәсіпорынның ... ... ... ... ... тек оның ... ғана емес, олардың біліктілік деңгейіне де байланысты ... ... ... ... жұмысшылар саны мен олардың кәсіби және біліктілік
құрамын анықтайды және штаттарды бекітеді.
Кәсіпорынның барлық ... екі ... ... өнеркәсіптік-
өндірістік персонал (ӨӨП) және өндірістік емес шаруашылық персоналы. ӨӨП
жұмысшыларға және ... ... ... қатарына
жетекшілер, мамандар және т.б. ... ... ... ... ... тізімдік саны (ОТС) нақты санымен абсолютті және
пайыздық түрде ... Оған ... ... ... ... ... ЖШС ... санаттары бойынша құрылымын талдау 3-
кестеде көрсетілген.
Талдау нәтижелері «Казиндустрия» ЖШС ... ... ... ... ... мәліметтері бойынша, ӨӨП орташа тізімдік саны 2009 жылы ... ... 157 ... ... бұл ... ... 57 %-ға ... көрсетілгендей, жұмысшылардың ӨӨП-дағы үлесі есепті жылы
алдыңғы жылмен салыстырғанда 2 %-ға ... ... да ... ... ... ... 1 адам ... 3 – Кәсіпорын персоналының құрылымы
|Көрсеткіш |2008 жыл |2009 жыл |Абс. |Өсу |
| | | ... ... %|
| | | |(+;-) | |
| ... ... ... |Үлес | | |
| | ... | ... % | | |
| | |% | | | | ... орташа тізімдік|87 |100 |244 |100 |157 |280,5 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | |
|- ... |40 |45,98 |118 |48,36 |78 |295,0 |
|- ... |5 |5,75 |6 |2,45 |1 |120,0 |
|- ... |42 |48,28 |120 |49,18 |78 |285,7 ... ... ... ... ... ... есептік
жылдың көрсеткіштері мен алдыңғы жылдың көрсеткіштерімен салыстыру арқылы
жүргізіледі.
Кадрлар ағымдылығы ... ... ... роль ... ... жұмыс істейтін кадрлар ... ... оқыс ... ... ... ... ... атмосфера
қалыптастырады, еңбек өнімділігіне белсенді әсер етеді.
Кадрлардың тұрақтылық ... ... ... ... еңбек шарттарына қанағаттану деңгейін көрсетеді.
Кәсіпорындағы жұмыс ... ... ... ... ... 4 – ... ЖШС жұмысшы күшінің қозғалысы динамикасы
|№ |Көрсеткіштер |2008 ж |2009 ... |Өсу |
| | | | ... ... |
| | | | | |% |
| ... ... жұмысшылар |83 |91 |8 |109,6 |
| ... | | | | |
| ... адам саны |20 |324 |304 |1620,0 |
| ... ... ... саны, |12 |18 |6 |150,0 |
| ... оның ... | | | | |
| |- өз ... |11 |13 |2 |118,2 |
| |- ... на ... |- |- |- |- |
| ... | | | | |
| |- ... ... ... үшін |1 |5 |4 |500 |
| ... | | | | ... 4 жалғасы
| |- штатты қысқарту бойынша |- |- |- |- |
| ... | | | | |
| ... ... ... |91 |397 |306 |436,3 |
| ... | | | | |
| ... ... ... |87 |244 |157 |214 |
| ... | | | | |
| |1 жыл ... істеген адамдар |71 |88 |17 |123,9 |
| ... | | | | |
| ... ... |22,9 |132,8 |109,9 |579,9 |
| ... ... % | | | | |
| |(2/9) | | | | |
| ... шығудың айналымыдылық|13,8 |7,4 |-6,4 |53,6 |
| ... % (3/9) | | | | |
| ... ... |36,8 |140,2 |103,4 |380,9 |
| ... % ... | | | | |
| ... ағымдылық |13,8 |7,4 |-6,4 |53,6 |
| ... % ... | | | | |
| ... ... |81,6 |36,1 |-45,5 |44,2 |
| ... % (10/9) | | | | ... ... ... ... ЖШС ... ... қозғалысына
жасалған талдау 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда ... ... 280,9 %-ға ... көрсетті. Жұмысқа қабылдаудың
айналымдылық коэффициенті есепті жылы алдыңғы ... ... 479,9 ... көбейген. Бұл кәсіпорынның қызмет ету аясын кеңейтуіне байланысты ... ... ... ... Ал жұмыстан шығудың айналымдылық
коэффициенті 2009 жылы ... ... ... 46,4 %-ға ... ... кететін қызметкерлер үлесінің азаюымен байланысты орын алды.
Еңбек шартын бұзғаны үшін (кешігу, жұмысқа шықпау) жұмыстан шығарылған
адамдар саны бес есеге өскен. Өз ... ... ... адамдар саны 2009
жылы 2008 жылмен салыстырғанда 18,2 %-ға өскен. Жұмысқа қабылданған ... 16 ... ... ... Бұл ... ... ету ... кеңейтуіне
байланысты жұмысшыларды көптеп қабылдауы себебінен болды. Кәсіпорында 1 жыл
толық жұмыс істеген қызметкерлердің саны да ... жылы 88 ... ... ... ... 23,9 %-ға ... Дегенмен, мұны жақсы
көрсеткіш деп санауға ... ... ... ... ... ... тұрақты жұмыс істейтін ... ... ... Бірақ
жұмысшылардың көбісінің жұмысқа қабылданғанына толық жыл ... ... ... ЖШС ... ... әр ... ... қызметкерлер мен
жұмысшылар еңбек етеді. 5-кестеде кәсіпорын персоналының жасы бойынша
құрылымы көрсетілген.
5-кестеде көрсетілген ... ... ... ... ... 30-40 жас аралығындағы ... ... ... ... бұл тобы 2009 жылы 203 толығып, 548,6 %-ға өскен. Кәсіпорын
жұмысқа қабылдағанда осы ... ... ... ... ... тәжірибесі бар, күш-қуаты шарықтаған кезі.
Кесте 5 – «Казиндустрия» ЖШС персоналының жасы бойынша жіктелуі
|Жұмысшылардың |Жыл соңындағы жұмысшылар саны |Абс. |Өсу ... ... | ... |қарқыны |
|топтастырылуы | | | |
| |2008 |2009 | | |
| ... ... ... ... |(+, -) |% |
| | ... % | |салмағы, | | |
| | | | |% | | ... ... ... |- |- |- |- |- |- ... |24 |26,4 |121 |30,5 |97 |504,2 ... |37 |40,6 |240 |60,5 |203 |648,6 ... |21 |23,1 |27 |6,8 |6 |128,6 ... |4 |4,4 |3 |0,7 |-1 |75,0 ... ... ... |5,5 |6 |1,5 |1 |120,0 ... |91 |100 |397 |100 |306 |436,3 ... ... ... ... арасында 20 жасқа дейінгі
жұмысшылар еңбек етпейді. Оның себебі, кәсіпорын қызметінің ... ... ... ... ... ... үшін ... сай білім деңгейі болуы
қажет. Ал жұмысшылар санатында бұл жастағылар жұмыс істей ... ... ... көрсететін фирмада жұмыс істеу тек қана қиын
ғана емес, аса жауапкершілігі жоғары жұмыс.
Ал персоналды білімі бойынша жіктеу 6-кестеде ... 6 - ... ... ... ... ... ... |Жыл соңындағы жұмысшылар саны |Абс. |Өсу |
| | ... ... |
| |2008 |2009 | | ... ... ... ... |адам |Үлес |(+, -) |% |
| | ... %| ... %| | ... |8 |8,8 |22 |5,5 |14 |275,0 ... орта | | | | | | ... | | | | | | ... орта |17 |18,7 |76 |19,1 |59 |447,0 ... | | | | | | ... |62 |68,1 |285 |71,8 |223 |459,7 ... ... |4,4 |14 |3,5 |10 |350,0 ... ... | | | | | | ... |91 |100 |397 |100 |306 |436,3 ... ... ... ... жоғары білімді
қызметкерлердің үлесі жоғары – 2008 жылы ... ... 68,1 %-ды ... жылы бұл ... 71,8 %-ға ... ... ... қызметкерлер саны
да 10 адамға немесе 250 %-ға толыққан. Кестеден орта ... ... аз ... ... ... ... ... жұмысшылардың санының
өсуіне байланысты, олардың да саны 14 ... яғни 175 %-ға ... ... ... ... ... 3,3 %-ға ... білім деңгейлері бойынша құрамына талдау ... ... жылы ... ... ... ... және ... кейінгі білімді жұмысшылар үлесінің көбейгендігін көрсетті. Бұл
тенденция білімге, біліктілікке ... ... ... ... ... мен ... ресурстарын пайдалану тиімділігін
талдау
«Казиндустрия» ЖШС еңбек өнімділігінің негізгі ... бір ... ... ... ... ... өнім ... табылады. Оның
шамасы бір жұмысшыға шаққандағы орташа өндірілген өнім мен жұмыс істеушілер
құрамындағы жұмысшылардың үлес салмағына байланысты.
Бір ... ... ... өнім ... ... және ... әсер етеді. Экстенсивті себептерге жұмыс ... ... ал ... – уақыт бірлігіндегі еңбек өнімділігіне, яғни
орташа сағаттық өнім өндіруге әсер ететін себептер жатады. Бұлайша бөлу ... ... ... өйткені жұмыс уақытын пайдалану негізінен еңбек пен
өндірісті ұйымдастыруға, ал ... өнім ... - ... ... ... анықтайтын кәсіпорынның техникалық және жұмысшылардың
мамандығы деңгейіне байланысты.
Кесте 7 - «Казиндустрия» ЖШС еңбек ресурстарын қолданылуы
| | | | |Өсу ... |2008 ж. |2009 ж. |Абс. ... |
| | | |(+,-) | ... ... |87 |244 |157 |280,5 ... саны (ЖС) | | | | ... ... бір жылда | | | | ... ... ... | | | | |
| -күн (К) |238,2 |237,2 |-1 |99,6 |
| ... (С) |1879,4 |1888,1 |8,7 |100,5 ... ... күнінің орташа |7,89 |7,96 |0,07 |100,9 ... (Ұз), ... | | | | ... ... қоры ... ... |460699,3 |297191,8 |281,8 |
|сағ | | | | ... ... ... ... ... ... ... деңгейін көрсете алмайды. Қызмет көрсету көлемі тек жұмысшылардың
санына ғана ... ... ... ... ... ... ... мен
сапасына да байланысты. Сондықтан, кәсіпорынның еңбек ... ... ... ... талдау қажет.
Еңбек ресурстарының толық пайдаланылуын бір жұмысшының талданатын уақыт
аралығындағы жұмыс істеген сағаттары мен күндерінің саны ... ... ... ... ... ... қоры 2009 жылы 2008 жылмен
салыстырғанда 297191,8 теңгеге немесе 181,8 %-ға ұлғайған. Оның ... ... ... санының есепті жылы ... ... 180 %-ға өсуі ... ... отыр.
Жұмыс уақыты қорының жоғалтуларын анықтау үшін жұмыс уақыты балансының
нақты және жоспарланған мәліметтерін салыстырады. (8-кесте).
Кестеде берілген мәліметтер бойынша, бір ... ... ... қоры 2008 жылы ... ... 4,8 %-ға ... орындалған.
Оған жұмысшылардың тиесілі демалыстарын толық пайдаланбауы сияқты факторлар
негіз болды.
Кесте 8 – Бір жұмысшының жұмыс мерзімінің балансы
|№ ... ... |
| ... |2008 ж. |2008 ж. |
| | | |(+,-) |% ... ... ... ... мың |17743,6 |235532 ... ... | | | | ... ... ... ... мың |480539 |1042724 |562185 |217,0 ... | | | | ... ... тізімдік саны, |87 |244 |157 |280,5 ... | | | | ... ... % |14,71 |23,26 |8,55 |131,3 ... ... ... орташа |5523,4 |4273,5 |-1249,9 |77,4 |
|көрсеткен қызметінің ... мың тг. | | | | ... ... ... пайда, мың |134,98 |965,29 |830,31 |715,1 ... | | | | ... ... ... 2009 жылы 2008 ... ... ... түскен түсімнің 1227,4 %-ға ... ... ... 131,3 %-ға ... Егер ... ... тізімдік
санының 180,5 %-ға көбейсе, сондай-ақ, қызмет көрсету көлемінің 117,0 ... ... ... ... бір ... ... ... көрсеткен
қызметінің көлемі есепті жылы алдындағы жылға қарағанда 1249,9 мың теңгеге
немесе 22,6 %-ға ... Бұл ... ... ... жылы
алдыңғы жылмен салыстырғанда бір ... ... ... 830,31 ... яғни 615,1 %-ға ... Оның негізгі себебі қызмет көрсетуден
түскен ... аса ... ... ... ... ... Атап ... саны 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда небәрі 117,0 ... ал ... ... 1227,4 %-ға ... ... ... мынадай қорытынды жасауға болады: Бір
жұмысшыға шаққандағы пайда көлемінің өсуіне жалпы пайда көлемінің өсуі ... ал ... ... ... ... ... ... мардымсыз әсер
еткен, негізінен бұл көрсеткіш ... ... ... өсуі ... Осы ... ... ... еңбек өнімділігінің
төмендеуін байқауға болады. Яғни, кәсіпорын жұмысшы күшін есепті ... ... ... тиімсіз қолдана бастаған. Егер кәсіпорын өз
қызмет аясын ұлғайтуды жоспарламаса, жұмысшылар санын қысқартуы керек. ... ... ... ... ... арттыру үшін кәсіпорын
персоналды ынталандыру бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыруы қажет.
5. «Казиндустрия» ... ... ... маркетингтік қызметі маңызды бөлімдердің бірі болып
табылады. Өйткені онда ... көп ... яғни ... ... ... ... бар. Жағдайлық талдаудың
мазмұны мен нысандары шаруашылық ... ішкі және ... ... ... және ... ... ерекшеленеді. Нарықтың ішкі және сыртқы
жағдайларын, қызметті, тұтынушыларды, бәсекелестерді және ... ... ... және оның ... ... орнын жақсарта
алады, нарықта нық тұра алады, сонымен бірге тұтынушылармен байланысты
жақсартып, ... ... қол ... алады. Табысты ұлғайту,
пайда алу, өткізу ... және ... ... көлемін ұлғайту.
Нәтижесінде ол нарық жағдайында өмір сүруге және кәсіпорынның маркетингтік
стратегиясын дайындауға ... ...... мен ... ... тұтынушылардың сұранысын
қанағаттандыру мақсатын көздейтін шаруашылық қызметтің түрі. ... ... ... ... ынта және ... табылады.
Кәсіпорындағы маркетинг деп тауарлар мен қызмет түрлерін дайындау, баға
саясаты, тауардың нарықтағы қозғалысы және оларды сату жұмыстарын жоспарлау
мен ... ... жеке ... мен қоғамның ... ... ... ... ... ... ... негізгі функцияларына
мыналар жатады:
1. Нарықты кешенді зерттеу.
2. Кәсіпорынның өндірістік өнім өткізу мүмкіндіктерін талдау.
3. Маркетингтік стратегиясы мен ... ... ... және баға ... ... ... Кәсіпорынның мамандар құрамын, жұмыскерлердің білім
және мамандылығын көтеру деңгейін бағалау.
Нарықты зерттеу – маркетингтік зерттеулердегі өте кең ... ... ... ... ... ... ... байланысқан
маңызды шешімдерді қабылдауға арналған қажетті барлық ... ... ... ... және салыстыру мүмкін емес. Осы ... ... ... ... өз ... ... тырысады. Объектілер ретінде
жеке тұтынушылар, жанұялар, үй шаруашылықтары, сонымен бірге ... ... ... да ... ... ... ... процесінің сипаты 5 – суретте көрсетілген.
Кәсіпорын маркетингтік ... ... ... сегменттеп,
тұтынушылардың мақсатты нарығын таңдайды.
Маркетинг қызметін функционалды сипатына таңдалып алынған қызмет
түрлері және ... саны ең ... ... ... ... болуы тиіс.
5 сурет - Кәсіпорынның нарықтағы маркетингтік зерттеу жұмыстарының үлгісі.
Кәсіпорындағы маркетинг қызметі бес ... ... ол ... ...... ЖШС-нің маркетинг бөлімінің құрылымы
Маркетингті зерттеу бөлімінде – ... ең ... ол ... ... ... ... қажеттерін зерттеу, нысаналы нарықты
таңдап алу үшін тауарларға бүгінгі және болашақтағы сұранысты белгілеу,
әсіресе ... жаңа ... ... оны өңдеп шығаруда маңызды орын
алады.
Баға бөлімінде – тұтынушының, тауардың, сату орнының ... ... ... белгілеп, оның деңгейін маркетингтік ортаның
факторларына ... ... ... ... ... баға ... жасайды.
Өткізу бөлімінде - өндірістің дамуына және ... ... ... ... тұтынушының талғамы мен
қалауына да көңіл бөледі. Сонымен қатар ... ... жету үшін ... арналарын ұйымдастырады. Мысалы: көтерме сауда, бөлшек сауда, т.б.
Жарнама бөлімінде - ... ... ... ... алушыларға қарай
жылжыту, тауарды тартымды көрсету барысында жарнама тарату құралдарын
пайдалану және оған ... ... бөлу ... ... ... ақпараттар тарату үшін баспа, ... ... ... ... ... түрлерін қолданады.
Маркетингті бақылау бөлімінде – бұл бөлім арқылы өз мақсаттарына жету
үшін маркетингтік іс-әрекеттердің барлығын бақылайды. Бұл бақылау үшін ... ... ... ... орындалуы, пайда деңгейі және
стратегиялық бақылау жүргізіледі. ... Group» ... ... тұтыну сипаттамалары оның нарыққа ұсынған қызмет спекрлеріне,
нарық жағдайына ... ... ... ... ... болса,
соғұрлым құрамы да көп болып, тұтынушының қанағатын қанағаттандырады.
«Казиндустрия» ЖШС үшін Қазақстандағы тұрақты ... ... ... жүзеге асыруда қолайлы жағдайлар жасайды. Мәселен, Ауғанстан елі
біздің ... ... ... өнімдері, астық, металл өнімдерінің аса ірі
импортері болып табылады. 2009 жылы осы елдің делегациясы ... ... ... ... екі ... ... ... барысында олар сатып
алатын өнімдер көлемі көбейетіндігі мәлім болды. Осыған ... ... ... компаниялардың да жүктерін тасымалдаумен шұғылданатын,
бірақ соңғы жағдай кәсіпорын үшін жаңа перспективалар ашты. ... ... жүк ... ірі ... түсіп, бірқаьтар келісім-
шарттар жасалды.
Осындай жетістіктерге жетіп жатқан кәсіпорынның отандық кәсіпорындар
арасындағы танымал ... таң ... ... Бұл ... ... ... түсуін талап етеді. Сонымен қатар, кәсіпорын ... ... ғана ... ... ... ішіндегі тасымал қызметін жүзеге
асырумен айналысуына да ... Егер ... ... саясатын икемді ете
білсе, олардың клиенттерінің ... ... өту ... ... ЖШС ... қызметінің
ерекшеліктері қарастырылды, өндірістік-шаруашылық, қаржылық қызметіне жан-
жақты талдау ... ... ... 2009 жылы 2008 ... ... ... түскен табыстың 116,9 %-ға жоғарылағандығын көрсетті. Бұл
негізінен көрсетілген ... ... мен ... ... ... ... ... мәселелердің бірі - өнімді ... ... ... ... ... ... болуында болып отыр. Кәсіпорынның
өндіріс ... ... үшін ... ... ... және ұзақ ... шығындар бөлігіне аса назар аударуы қажет. Өндіріс бағдарламасын
жоспарлау, кәсіпорынның ... ... ... ... ... шығындарын нақты жоспар және осы жоспардың орындалуын қатаң бақылауға
алу қажет. Бірақ ең маңыздысы – ... ... ... өнім ... ... ... ... кәсіпорындағы персоналды басқару саясаты қайта қарауды қажет
етеді. ... ... ... ... ... сай ... оқыту және дамыту жүйесі өте төмен деңгейде, осының әсерінен
кәсіпорында кәсіби біліктілігі жоғары ... ... ... ... үшін оқу мен ... ... ... жасауы тиіс. Компания
табысы өз ішінде қызметкерлерді оқыту және дамыту орталығын ашуға мүмкіндік
береді. Аталған ... ... ... жаңа ... ... ... ... үйретуге, жетекші қызметіне дайындауға көмектесетін
еді. Ал осы оқу шығындары зая ... ... ... ... ... ... кетпеу туралы келісім-шарт жасасуына болады.
Жүргізілген талдау нәтижелері бір жұмысшыға шаққандағы ... ... ... Бұл ... 2009 жылы ... 157 ... толығуымен байланысты болды. Жұмыс уақыты қоры ұлғайған,
бірақ бұл фактор да еңбек ... ... ... бола алмады.
Сондықтан, кәсіпорында еңбекті ынталандыру шараларын жүргізу қажет. Ең
бірінші кезекте, ... ... түрі – ... ... ... мамандар мен консультанттар үшін икемді бонустық жүйе қалыптастыру
қажет.
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ... ... ... ... ... ... ... интернет желісіндегі
және газет беттеріндегі 2-3 сөйлемдік жарнаманы орналастырумен ... Осы ... ... ... өз сайтын ашқаны жөн ... Осы сайт ... ... ... ... ... ... тарифтері туралы ақпарат жайғастырса, бұл біріншіден, клиенттердің
тартылуын қамтамасыз етеді, екіншіден, ... ... Осы сайт ... ... ... да ... ... келе, аталған ... ... ... ... бірақ ұйымдағы персоналды басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... деңгейі
жеткілікті деңгейде болса да, есепті жылы алдыңғы ... ... ... Кәсіпорын қызметкерлерін ынталандырудың ұтымды жүйесін
енгізген жағдайда еңбек ... ... ... қол жеткізер еді. Ал
бұл сайып келгенде, қызмет көрсету көлемінің, осының ... ... ... ... ... тізімі
1. Бигель Дж. Управление производством. Количественный подход. - М.: Мир,
2004.
2. Брасс А.А. Основы менеджмента. — Мн.: ... ... ... О.С., ... А.И. Менеджмент: Учебник. 3-е изд. — ... ... ... М., ... Д. ... менеджер. Для руководителя-
практика: Пер. с англ. — М.: Дело, 2003.
5. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: ... ... Пер. ... — М.: Мир, ... ... Л.Л.'' ... финансово-хозяйственной деятельности
предприятия'', БГЭУ,Мн, 2001;
7. ... А.И. ... на ... ... пособие: В 2 ч. Ч. 1.
Стратегическое планирование. Мн.: Новое знание, ... ... К. ... ... - М.: ... ... Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Стратегическое управление персоналом:
Учебно-практическое пособие для студентов заочного ... - ... ... ... Ф. ... ... / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004.
11. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ... ... ... — М.: ... 2003. Т. 1, ... Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с ... ... ... Общий и специальный менеджмент: Учебник / Общ. ред. А. Г. ... ... ... М.: Издательство РАГС, 2004.
14. Общий курс менеджмента в таблицах и графиках: Учебник для ... ... Л.В. ... Н.Д. Эриашвили, З.А. Усман; Под ред. ... ... — М.: ... и биржи, ЮНИТИ, 2005.
15. Основы менеджмента и маркетинга/ Под ред. Р.С. Седегова. — Мн.: Вышэйш.
шк., 2005.
16. Основы управления/ Под ред. В.П. ... — М.: ... шк., 2006. ...... Пер. с англ, М.: Прогресс, 2004.
17. Савицкая Г.В.''Анализ хозяйсвенной деятельности предприятий ... ... Мн, ... ... Р.С., ... Н.И., Кривцов В.Н. Управление ... как ... ... ... — Мн.: ... ... Системы качества: Сборник нормативно-методических документов. М.:
Издательство стандартов. 2004.
20. Консолидированная финансовая отчетность и ... ... ... 2008, 2009 гг ТОО «Қазиндустрия»
21. Бухгалтерский баланс ТОО «Казиндустрия» за 2008 год.
22. Бухгалтерский баланс ТОО «Казиндустрия» за 2009 ... және ... ... ... ... ... дамыту
Көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру
Реттеу
Маркетингті зерттеу
Баға бөлімі
Өткізу бөлімі
Жарнама бөлімі
Маркетингті бақылау
Маркетинг директоры
Кәсіпорынның нарықты маркетингтік зерттеуі
Маркетингтік ... ... ... ... ... нарықтағы мүнкіндіктерін бағалау
Нарықты кешенді зерттеу
Мотивация
Ұжымды әлеуметтік дамыту
энергетик
құрылыс участкісі
рестовратор
Орталық жүк бөлімі
Негізгі өндірістік бөлім
көлік шаруашылығы
кассир
сатып алу жөніндегі менеджер
бухгалтер
ақпарат ... ... ... ... ... жөніндегі менеджер
кеңсе-менеджер
механик
монтажник
Техникалық қауіпсіздік инжинері
Техникалық бөлім
Кадр бөлімі
Бухгалтерия бөлімі
Экономика ... ... ... директор
Екінші жүк бөлімі
Тасымалдау қызметі бөлімі
Өзіндік құнды жоспарлау
Қызмет көрсету жоспарлау
Пайданы жоспарлау
Ресурстарға қажеттілікті ... ... ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Казиндустрия» ЖШС персоналының еңбек потенциалының қалыптастыру, бағалау және оны дамыту мақсатындағы іс-шаралар жүйесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау66 бет
"JPK Corporation” ЖШС22 бет
"Алматылифт" ЖШС- нің шаруашылық – өндірістік қызметіне баға беру8 бет
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет
"Қайрақ" ЖШС шарттарындағы абердин ангус тұқымды малдардың сипаттамасы39 бет
"Қайсар Сүт" ЖШС-де өнімді жаңарту және оның тиімділігі24 бет
''SC Food'' ЖШС-нің ірі қара мал бұзаутазын алдын алу және онымен күресу шаралары.14 бет
1. ЖШС «lifecare ethicals» компаниясының жалпы сипаттамасы14 бет
A.S.K. Technik» ЖШС-нің зығыр үйіндісін кептіру цехін электрмен жабдықтау сұрақтары73 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь