Теңіздік круиздерді қалыптастыру ерекшеліктері мен дамытудың теориялық негізі

КІРІСПЕ 3

1 ТЕҢІЗДІК КРУИЗДЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 5
1.1 Круиздердің дамуының тарихи аспектілері 5
1.2 Шығу туризмі ретінде теңіздік круиздердің ерекшелігі 12
1.3 Әртүрлі классификациядағы теңіздік туризмнің орны
17
2 ТУРИЗМНІҢ ПЕРСПЕКТИВТІ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ, ТЕҢІЗДІК КРУИЗДЕРДІ ЗЕРТТЕУ 25
2.1 Теңіздік круиздердің дамуын анықтау 25
2.2 Дүниежүзілік туристік нарықтағы круиздік бизнес 31
2.3 Теңіздік туризмді жоспарлау және құрастыру
43
3 ТЕҢІЗДІК КРУИЗДЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗІНДЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 52
3.1 Теңіздік круиздер ұйымдарының дамуының негізгі бағыттары 52
3.2 Круиз саяхатының ұйымдастыру ерекшеліктері 55

ҚОРЫТЫНДЫ 58
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
60
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Теңіз туризмі әртүрлі туристік категорияларда баяғыдан лайықты танымалдыққа ие, бірақ оның қарқынды дамуы ХХ ғасырда барлық елдердеггі өнеркәсіптің дамуымен қатар басталды, ол уақыттарда кемелі су көліктерінің қайта жабдықталуы басталған болатын. Кеме қатынасының дамуы туристердің санының көбеюуімен ұласты. Шамамен осы уақыттарға әсіресе, Еуропада жаңа теңіз курорттарының пайда болуы мен өркендеуі сәйкес келеді.
ХХ ғасырдың аяғында круиздік индустрия, туристік индустрияның едәуір жылдам дамып жатқан секторы болды. Круизді туризм рекреациялық, спорттық, емдеу-сауықтыру, танымдық сияқты көптеген туризмнің түрлерін біріктіре отырып, туризмнің қаржыны және еңбекті көп қажет ететі, туризмнің арнайы түріне жатады. Круиз деп жағалаулық экскурсия, портты қалалардың көрнекті жерлерін көру, сонымен бірге теңіз және өзен лайнерлерінің бортында әртүрлі ойын-сауықтарды өткізу сияқты, су көліктерінің түрлеріндегі саяхат деп түсінуге болады.
Қазақстан құрлықтық географиялық жағдайда орналасқан, осыған байланысты теңіздік круиздер шектеулі (тек Каспий акваториясы бойынша ғана), дегенмен қазақстандық туристердің мұндай саяхаттарға қызығушылығы бар. Қазақстан Республикасы тұрғындарының материалдық дәулеттілігінің өсуімен бірге, туристерде теңіз айдыны бойынша круиздік сапарларға шығуға және демалуға мүмкіндіктері пайда болды. Круиз - бір жол жүрісінде бірнеше елді көруге тамаша мүмкіндік, осыған сәйкес Сіз жүгіңізді жинап жатпайсыз, Сіздің үйіңіз Сізбен бірге жүреді. Күн сайын Сіз жаңа қала бойынша серуендеуге барасыз, ал кешке үйге қайтасыз, мұнда Сізді дәмді тағамдар мен әртүрлі ойын-сауықтар күтіп тұр.
Теңіздік туризм қызмет көрсету саласына жататын индустрия тәрізді, өзара байланыс пен өзара әрекеттесуді қалыптастыра отырып, өнеркәсіппен бірлеседі. Осыдан алынған нәтиже елдің, аймақтың экономикасының өсуіне әсер етуі мүмкін. Перспективті, жаңа, белсенді сала ретінде теңіздік туризмді сипаттай отырып, келесілерді ескергеніміз жөн:
- теңіз туризмінің нарығы салыстырмалы түрде жаңа болып табылады. Еуропаның кейбір бөліктері теңіздік туризм көзқарасы бойынша дамымаған, сондықтан жаңа нарыққа әлеуетті болып табылады;
- коммерциялық дамуы үшін қолайлы, туристерге таныла қоймаған аймақтар мен нарықтар, бірақ әртүрлі жағдайларға байланысты, дамуды қажет ететін (мысалы, теңіздік потенциалы бар Укаинадағы Севастополь, Хорватия, Италиядағы әскери зоналар, оларға тек кіуге ғана рұқсат етіліп келді) нарықтың жаңа потенциалына жатады;
- әртүрлі себептерге байланысты коммерциялық дамымаған (инфрақұрылымсыз жағалаулар, мысалы, яхтинг дамуы үшін инфрақұрылымы дамымаған гректік, қырымдық жағалаулар);
1 Биржаков, М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков. - СПб.: Герда, 2013. – 374 с.
2 Водный туризм / под ред. В.Н. Григорьева. - М.: Профиздат, 2008. – 373 с.
3 Ромашков, Е. Водный туризм / Е. Ромашков. - М.: ФиС, 2013. – 411 с.
4 Биржаков, М.Б. История туризма: Томас Кук и его роль в становлении туризма. В справ. «Туристские Фирмы», вып. 22 / М.Б. Биржаков, К.М. Биржаков - СПб.: Невский Фонд, 2011. – 417 с.
5 Окрепилов, Владимир Валентинович. Менеджмент качества: [учеб. для вузов] / В.В. Окрепилов. - СПб.: Наука, 2013. - 991 с.
6 Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович, А.С. Копанев. - М.: Экономпресс, 2007. - 400 с.
7 Ильина, Б.Н. Менеджмент транспортных услуг / Б.Н. Ильина. - М.: РМАТ, 2006. - 173 с.
8 Квартальнов, В.А. Теория и практика туризма: учебник / В.А. Квартальнов. - М.: Финансы и статистика, 2008. – 610 с
9 Можаева , Н.Г. Туризм / Н.Г. Можаева, Е.В. Богинская. – М., 2011. – 270 с
10 Рыжавский, Г.Я. От истоков до устья / Г.Я. Рыжавский. - М.: Советский спорт, 2005. - 272 с.
11 Квартальнов, В.А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. - М.: Финансы и статистика, 2011. – 329 с.
12 Александрова А.Ю. Международный туризм. - М.: Гардарики, 2011. – 372 с.
13 Сенин, B.C. Введение в туризм / В.С. Сенин. М.: РИПРИКТ, 2009. – 468 с.
14 Косолапов, А.Б. Теория и практика экологического туризма / А.Б. Косолапов. – М.: Кнорус, 2012. – 240 с.
15 Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. М.: Аспект Пресс, 2004. – 312 с.
16 Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: первозки.- М.: Аспект Пресс, 2013. – 286 с.
17 Зорина Г.И, Ильина Е.Н, Мошняга Е.В. Основа туристской деятельности. - М.: Дело, 2012. – 200 с.
18 Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма / Учебное пособие/. - М.: Аспект Пресс, 2006. – 466 с.
19 Будко И.И. Транспортное обслуживание туризма. М.: Дело, 2006. – 282 с.
20 Воскресенский В.Ю. Международный туризм. - М.: Дашков, 2006. – 366 с.
21 Зорин И.В, Квартальнов В.А. Туристский терминологический словарь. - М.: Советский спорт, 2009.- 282 с.
22 Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. - М.: Дело, 2011. – 348 с.
23 Тихомиров В.Д. Спортивная классификация туристских путешествий. - М.: Просвещение, 2005. - 344 с.
24 Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2012. – 464 с
25 Квартальнов В.А. Туризм, экскурсии, обмены. Современная практика. – М.: Наука, 2011. - 276 с.
26 Сенин В.С. Организация международного туризма. - М.: Аспект Пресс, 2008. – 182 с.
27 Бородин В.В. Экономика туризма. - М.: Форум, 2011. - 240 с.
28 Тарасенок А.И. Геоэкономика туризма. - М.: Новое знание ИНФРА-М, 2011. - 272 с.
29 Дмитриев М.Н. Экономика туристского рынка. - М.: Юнити, 2010. - 311 с.
30 Абенова Е.А. Менеджмент туризма: учебно-методический практикум/ Под ред. Есимжановой С.Р. -Алматы: Издательство «Экономика».– 2011.– 202 с.
31 Устенова О.Ж. Развитие мирового туризма// Материалы международной научно-практической конференции V Рыскуловские чтения. – Алматы: Экономика, 2010. – 636 с.
32 Азар В.И. Введение в экономику иностранного туризма. – М.: Главинтурист, 2005. – 87 с.
33 Биржаков М.В. Введение в туризм. – СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2009. – 192 с.
34 Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 299 с.
35 Крутик А.Б., Решетова М.В. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. - М.: Академия, 2010. - 224 с.
36 Косолапов А.Б. Управление рисками в туристском бизнесе. - М.: КноРус, 2012. - 288 с.
37 Наумова С.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. Уч. пособие. - М: Издательство Томского политехнического университета, 2009. - 127 с.
38 Маслов Е.В., Управление персоналом предприятия. - М.: МГУ. 2006.-344 с.
39 Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2010.-253 с.
40 Бутко И.И., Ситников В.А. Маркетинг в туризме. Уч. пособие. - М.: Дашков и К°, 2012. - 416 с.
41 Квартальнов В.А. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. - М.: Юнити-Дата, 2010. -288 с.
42 Квартальнов В.А. Туризм и отраслевые системы. - М., Финансы и статистика, 2008. – 269 с.
43 Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта : учебно-практ. пособие / О. Ю. Грачева [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 276 с.
44 http://www.princess.com/learn/ships/ru/с.
45 Агентство Республики Казахстан по статистике, http://www.eng.stat.kz/digital/population/pages
46 Круизы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru-voyage.com/s/tourlist.php?cid=30&tlid=426
47 www.wikipedia.org
        
        Мазмұны 
Кіріспе 3
1 ... ... ... ... МЕН ... ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
5
1.1 Круиздердің дамуының тарихи аспектілері
5
1.2 Шығу ... ... ... ... ... Әртүрлі классификациядағы теңіздік туризмнің орны
17
2 ТУРИЗМНІҢ ПЕРСПЕКТИВТІ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ, ТЕҢІЗДІК КРУИЗДЕРДІ ЗЕРТТЕУ
25
2.1 Теңіздік круиздердің дамуын анықтау
25
2.2 ... ... ... круиздік бизнес
31
2.3 Теңіздік туризмді жоспарлау және құрастыру
43
3 ... ... ... ... ... МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ
52
3.1 Теңіздік круиздер ұйымдарының дамуының негізгі бағыттары
52
3.2 Круиз саяхатының ұйымдастыру ерекшеліктері
55
Қорытынды
58
Пайдаланған әдебиетТЕР тізімі
60
Кіріспе
Дипломдық ... ... ... туризмі әртүрлі туристік категорияларда баяғыдан лайықты танымалдыққа ие, ... оның ... ... ХХ ғасырда барлық елдердеггі өнеркәсіптің дамуымен қатар басталды, ол ... ... су ... ... ... ... болатын. Кеме қатынасының дамуы туристердің санының көбеюуімен ұласты. Шамамен осы уақыттарға әсіресе, Еуропада жаңа ... ... ... ... мен ... ... ...
ХХ ғасырдың аяғында круиздік индустрия, туристік индустрияның ... ... ... ... ... ... Круизді туризм рекреациялық, спорттық, емдеу-сауықтыру, танымдық сияқты көптеген ... ... ... отырып, туризмнің қаржыны және еңбекті көп қажет ететі, туризмнің арнайы түріне ... ... деп ... ... ... ... ... жерлерін көру, сонымен бірге теңіз және өзен лайнерлерінің бортында әртүрлі ойын-сауықтарды өткізу сияқты, су көліктерінің түрлеріндегі саяхат деп түсінуге ... ... ... ... жағдайда орналасқан, осыған байланысты теңіздік круиздер шектеулі (тек Каспий акваториясы бойынша ғана), дегенмен қазақстандық туристердің мұндай саяхаттарға ... бар. ... ... ... ... ... ... бірге, туристерде теңіз айдыны бойынша круиздік сапарларға шығуға және демалуға мүмкіндіктері пайда болды. Круиз - бір жол ... ... елді ... ... ... осыған сәйкес Сіз жүгіңізді жинап жатпайсыз, Сіздің үйіңіз Сізбен бірге жүреді. Күн сайын Сіз жаңа қала ... ... ... ал ... үйге ... ... ... дәмді тағамдар мен әртүрлі ойын-сауықтар күтіп тұр.
Теңіздік туризм қызмет көрсету саласына жататын индустрия тәрізді, өзара ... пен ... ... ... ... өнеркәсіппен бірлеседі. Осыдан алынған нәтиже елдің, аймақтың экономикасының өсуіне әсер етуі мүмкін. Перспективті, ... ... сала ... теңіздік туризмді сипаттай отырып, келесілерді ескергеніміз жөн:
- теңіз туризмінің нарығы салыстырмалы ... жаңа ... ... ... ... ... ... туризм көзқарасы бойынша дамымаған, сондықтан жаңа нарыққа әлеуетті болып табылады;
- коммерциялық дамуы үшін қолайлы, туристерге таныла қоймаған аймақтар мен нарықтар, ... ... ... ... дамуды қажет ететін (мысалы, теңіздік потенциалы бар Укаинадағы Севастополь, Хорватия, Италиядағы әскери зоналар, оларға тек кіуге ғана рұқсат ... ... ... жаңа ... ...
* ... себептерге байланысты коммерциялық дамымаған (инфрақұрылымсыз жағалаулар, мысалы, яхтинг дамуы үшін инфрақұрылымы дамымаған ... ... ... өзінің мүмкіндіктерін кеңейте отырып, дамып жатқан нарық теңіз туризмі нарығының бөлігі болып табылады ... ... және ... ... ... ... Скрадин, Украинадағы Вилково).
Теңіз туризмінің барлық түрлері осы және өзге аймақтың дамуына әсер етеді, дегенмен оның деңгейі әртүрлі,
Дипломдық ... ... ... ... круиздерді шығу туризмін дамытудағы перспективті бағыттарының бірі ретінде зерттеу.
Дипломдық жұмыстың мақсатына келесі мәселелер қойылады және шешіледі:
* ... ... ... саяхаттарды ұйымдастыру түрі ретінде қарастыру;
* круиздерді ұйымдастыру ерекшеліктері мен жағдайын талдау;
* ... ... үшін ... ... тур ... ... теңіздік круиздер болып табылады.
Зерттеу пәні круиздерді дамытудың перспективасы және ұйымдастыру.
Жұмысты жазу ... ... ... көзі ... ... ғалам тор, дипломдық жұмысты орындау барысындағы автордың зерттеген туристік ресурстары. Дипломдық ... ... ... қазіргі шетелдік, ресейлік және қазақстандық ғалымдар мен тәжірибешілдер құрады. Олар: В.Г. Гуляе - в, В.А. ... Г.А. ... В.С. ... және басқалар.
Берілген жұмыста зерттеудің келесі әдістері қолданылды:
1) ақпараттарды теру және жинау: әдеби мәліметтерді және ... ... оқу, ... әңгімелесу, сауалнама, туристік-экскурсиялық құрылымдардағы жұмыс тәжірибелері мен құжаттамаларды зерттеу;
2) ... ... ... ... ... ... ... туристік іс-әрекеттер оқиғаларын сипаттау;
3) мәліметтерді бақылау, өлшеу және өңдеу әдістері: статистикалық-математикалық, графикалық, кестелік. ... ... ... ... турфирмаларды қалыптастыруда экономикалық процесстерді сипаттайтын, туристердің қызметтерінің дамуында теңіздік саяхаттардың рөлі мен ... ... ... ... ... ... құндылығы жаңа круиздік саяхатты құрастырумен қорытылады.
1 ТЕҢІЗДІК КРУИЗДЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ДАМЫТУДЫҢ ... ... ... ... ... аспектілері
Круиз - демалыс пен көңіл көтеру мақсатындағы су саяхаты. Егер ... ... ... ... круиз - демалушыларға рахат әкелетін саяхаттың ең ыңғайлы ... Су ... ... баяу қозғалу, жиналған күйзелістерден арылтады, ал таза ауа мен тұрақты тамақтану ... ... ... ... ... ... кезінде, өмір сүруді дұрыс және жайлы ұйымдастыру және экскурсиялық бағдарламалары саяхаттың ең ... және ... түрі ... круиз түсінігінің пайда болуын 19 ғасырдың ортасына жатқызуға болады. Желілік жолаушылар компаниясы өліара кезеңінде жолаушылар ... ... ... ... кездерге жатқызуға болады. Бұл компаниялар Еуропаның бір портынан екіншісіне жолаушыларды тасымалдады. Трансатланттық желі үшін негізгі кіріс көзі ... ... ... ... жж. ... ... ... Еуропадан шамамен 60 млн адамды эмиграциялады. Олардың барлығы кеме жолы арқылы жүрді. Қазір тек Лондон-Нью-Йорк жолы ғана бар. Мұндай ... ... 6 күн ... ... Queen Mary 2 лайнері жүріп өтеді, бірақ, тұрақты емес, әртүрлі круиздерді ауыстыра отырып жүзеді [2].
19 ... ... ... кеме ... кемеде тұру жағдайын үнемі, каюталарды әрлеп және рейстегі жолаушыларға қызмет ... ... ... ... ... тура ... Бұл ... жоғарыжабдықталған жүзіп жүрген қонақүйлерге айналдырды. Олардың алғашқылары ретінде, 1835 жылы ... ... Lady Mary Wood, Tagus және Iberia ... ... ... ... жолаушылар кемесін айтуға болады, ол кезде Англияда Британия мен Исландияның солтүстік аралдары арасында тұрақты серуендеу рейстері жарияланған болатын.
Екі жылдан ... бұл ... ... - Brodie Willcon және Arthur ... Peninsular and Oriental - Р&O, кеме ұсташы компанияның негізін қалады (қазір бұл компания контейнеровоздар, паромдар және круизді лайнерлер флотына ие). 1844 жылы P&O ... ... ... ... ... ... бастады.
1900 жылы аймақтарды ауыстырып отыратын, жыл бойы круиздерді жүзеге ... кеме ... Сол ... әлемге танымал White Star (Cunard), Hapag- Lloyd және басқа компаниялар ... ... ... ... соғыс круиздердің дамуын 10 жылға дейін тоқтатты, көптеген круиздік лайнерлер жүзгіш госпитальдерге айналды. Олардың кейбіреулері қайтыс болды, кейбіреулері ... ... ... 50 жылдардың басында ірі кемелердің көбісі орналасты. 50 ... ... ... жолаушылар, оның ішінде, трансатланттық, авиациялық желі және арзан авиациялық тарифтердің пайда ... ... ... ... әсіресе, трансатланттық бағыттарға сұраныстың күрт азаюына әкелді.
Нәтижесінде көптеген жолаушылар кемесі сатылды немесе круизді лайнерлерге қайта жабдықталды. Ірі ... ... ... ... АҚШ және ... ... ... теңіздік туризм тарихы 1957 жылы басталды. Ол кездері ВАО "Интурист" Еуропаны айналасында Одессадан Ленинградқа және ... ... ... ... ... ... асты.
1960 ж. Кырым-Кавказға кеңестік туристермен бірінші круиз ұйымдастырылды, ал 1962 жылы Қиыр Шығыста - "Григорий Орджоникидзе" теплоходында 20 ... ... ... ... ... ... ... баратын круиз ұйымдастырылды. Осы кезеңде теңіздік туризм Солтүстікте және Балтықта дами ... [4]. ... ... ... ... КСРО-ның үлкен круиздік флотынан ең жақсысы болмаса да, тек ... ғана ... Бұл - ... ... ... ... ... және немістерге ұзақ уақытқа жүк тасымалдауға берілді. Сол себептен, ... ... ... Михаил Светлов кемесінде болған круиздер қазір мүмкін емес. Орыс тілінде сөйлейтін, круиздерді сүйетіндер, біздікінен басқа, ... ... ... ... ... ... болады. Ұлы қайта құру кезінде көптеген круиздік лайнерлер арзан бағада металл ретінде өткізілді ... ... ... ... байраққа берілді [5].
Круиз жүйесі бойынша саяхаттау идеясын Ford Motors компаниясында қызмет еткен, американдық Боб ойлап тапты. ... 50 ... ... ... ойын-сауық индустриясын қарастыратын, круиздік демалыс концепциясын құрастырды: киноконцерттік залдар, ... ... ... ... жаттығу залдары, кітапханалар, соляриилер, теннисті корттар, гольф ойнайтын алаңдар, ... ... ... ... Круизді туризм ХХ ғасырдың 50 жылдарының аяғында қарқынды дамыды. Өркениетті ... ... 1960 ... ... ... ... 1980 жылдары круиздік бизнес 15 ірі дүниежүзілік компаниясында жүзеге аса бастады.
Соңғы уақыттары теңіздік круиздердің ... ... ... ... ... үлкен танымалдыққа ие болды. Негізінен қысқа мерзімді және үнемді болып келеді. Круиздік мақсатта қолданылатын, қазіргі ... көп ... ... ... ... ... Viking Line, Silja Line, DFDS Seaways, Fjord Line, Smyril Line, Color Line, ... series компанияның жабдықталған паромдарында саяхаттау үлкен сұраныспен қолданылады. Сұраныстағы көшбасшы Silja Line және Viking Line ... ... ... ... ... ... ... круиздер болып табылады. Оның себебі көп. Біріншіден, Хельсинки - жөнелтуші порты георгафиялық қолайлы. ... ... және ... оңай ... ... ... круиздің "тұтастығы" - едәуір қысқа нұсқада ол екі түн кемеде және бір күн Стокгольмде болады. Бұл ... ... week ... шығу ... бар. ... ... круиз Стокгольм мен Хельсинкиде ұзақ мерзімде болуы есебінен ұлғайтылды. Үшіншіден, паромда корпоративтік ... ... ... Төртіншіден, паромның бортында туристерге ойын-сауықтың үлкен спектрі: сауда, би кеші, мейрамхана, бассейндер және ... ... ... ... ... екі ... ... астанасына бара алады. Мұндай круиздік бағыттардың ұзақтығы Финляндия мен Швецияны қоса отырып, 2 не 4 ... ... ... орналастыру кезінде туристерге, әртүрлі табыстағы адамдарға есептелген, әртүрлі категориядағы жабдықталған каюталар ұсынылады. Viking Line және Silja Line жас компания "Суперфасттың" ... ... ... ... ... мың ... ... алпауыт Viking Line, Silja Line, паромдарынан айырмашылығы "Суперфаст" компаниясының ... 600 ... ... ... Осыған байланысты кез-келген паромда магазиндер, бірнеше мейрамханалар, сауналар, джакузилер жұмыс істейді. "Суперфаст" круиздерінің басты ерекшелігі - ... ... ... Финляндиядан Германияға 21 сағаттың ішінде жеткізеді. "Суперфаст" компаниясының паромдарына қарқынды турлар үшін өте жарасымдылар: мұнда тек ... үшін ғана ... ... ... ... ... қажеттіліктер бар. Теңіздік көлікпен туристерді тасымалдау халықаралық және ұлттық заңдылықтың құқықтық акттерімен ... ... ... ... ... ... ... мен конвенциялар жүргізіледі, олардың ішінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау туралы Афиналық конвенция, теңізде адам өмірін ... ... ... ... ... ... тасымалына жататын, бірнеше ережелерге сәйкестендірілген Халықаралық конвенция, теңізді іздеу және сақтау туралы Халықаралық конвенция [6].
Соңғы жылдары кішігірім ... ... ... ... бола ... ... ... берудің екі түрі бар: экипажсыз (бербоут чартер) және экипажды (тайм чартер). ... ... үшін ... ... ... кіру ... виза ... Яхталарды кеменің егесіне немесе шкипердің атына жазылған төлқұжаттық кеме деп аталатын жерде тек бір күнге ғана қабылдайды. БТҰ-ның статистикасы бойынша, ... ... осы ... өзге ... ... туристердің жыл сайынғы тұрақты өсуі 8 % [7].
Өзен круиздері. Ішкі сулар бойынша круиздерді (өзен, көл, ... өзен ... деп атау ... ... мен көлдер бойынша саяхттар кеме жүретін өзендері бар мемлекеттерде едәуір дамыған. Өзен круиздері бір бағытта немесе ... ... ... ... Өзен круиздік бағыттар, олардың тасымалдау жағдайына, ұзақтығына және созылмалығына, көрсетілетін қызметтердің сапасына байланысты ... ... ... ... болып бөлінеді. Көліктік бағыттар жекелеген тұрғын елдердің арасындағы ... ... ... ... және ... ... ... бойынша жұмыс істейді. Көліктік бағыттарда пайдаланатын өзен кемелері транзиттік (400 км-ден астам созылған), жергілікті (400км-ге дейінгі), қаласыртындағы және қала ... ... ... болып бөлінеді. Көліктік бағыттарғы сонымен бірге, паромдық және ... ... ... тасымалдар ұзақтығы 24 сағатқа созылатын дәстүрлік және арнайы бағыттар бойынша ұйымдастырылады. Экскурсиялық-серуендеу бағыттары ұзақтығы 24 сағат болатын экскурсанттарды тасымалдау ... бұл ... және ... өзен бағыттары [8].
Өзен круиздік туризм едәуір деңгейде ... ... ... ... ... ... Италия) дамыған. Еуропадағы өзендер бағыттарында қолданылатын, Луара, Рейн, Рона, Сена, Эльба бойынша круиздік бағыттар танымал. ... ... ... Sea Cloud ... ... кемелердің екі өзен круиздерін пайдаланады. Ресейде, 1980 жылы салынған өзен кемелері пайдаланылады. Едәуір жабдықталған лайнерлердің арасында 301 және 302 ... алыс ... ... ... круиздік кемелерді бөліп көрсетуге болады. Бұл жобаның теплоходтары бірорныдық, екіорындық, үшорындық және ... үшін ... үш ... ... және жайлы каюталармен жабдықталған болып келеді. Жайлылықтың ... ... ... ... ... ... қабылданған. Жайлылық деңгейі - бірнеше критериялардан тұрады: каютадағы орындардың саны мен орналасуы, кеменің ... және ... ... ... орналасуы, каютаның ауданы және пішіні, санитарлы-техникалық орындардың болуы, жарықтандыру. Теплоход ... ... ... ... ... ... ... кинозалдар, магазиндер бар. Өзен круизін ұйымдастырушылар кеме қожайындары, кеме шаруашылығы, ... ... ... өзен және ... ... ерекшелік белгілері көрсетілген (кесте 1).
Кесте 1
Өзен және ... ... ... және ... белгілері [6; 7]
Өзен круиздері
Теңіз круиздері
1
2
Қозғалыстың, тұрақтаудың, тамақтанудың және бос уақыттың тұтастылық жері - круиздік кеме
Кемені қамтамасыз етуде аз шығындалу
Теңіз ... өзен ... ... ... ... ... ... да теңіз саяхатшысы көп жағдайда рейс барысында теплоходты зерттеумен болады. Көбісі бұны соғу порттарындағы бағдарламалар сияқты қызық көреді.
Маршрут бойынша қозғалыс ... ... ... ... ... бар
Әдетте, теңіз кемелерінде бассейндер, джакузи, спорттық алаңдар, SPA-салондар, жаттығу ... ... ... мен ... ... өте ... 1 ... экскурсиялық көрсетілімнің нысандары болып табылатын тұрақтар санының көптігімен, гидротехникалық құрылыстардың, ... мен ... бар ... ... мен ... болады,ал кейде, тіпті, мұз айдындарының кездесуі де мүмкін.
Қолайсыз ауа-райы мен дауылдардың әсер етуінің төмен дәрежеде расталуы
Теңіз круиздары жыл бойы ... ... олар ... ... емес. Теплоходтар , яғни қыс мезгілінде оңтүстік ендіктерде жұмыс жасайды, мысалы, Кариб ... ... ... және ... ... жеңілдетілген немесе мүлдем болмауы
Теңіз круиздері көп жағдайда қазақстандық порттардан жіберілмейді, сондықтан, теңіз круизін алар кезде, турдың қосымша ерекшеліктері туралы ұмытпаған жөн: виза қою; ... ... ... (ұшу, ... ... ... үйді брондау (егер қажет болса).
Теңіз круиздерінде жолдамаларды қайтарудың қатаң шарттары бар, сондықтан туристерге круизді сатып ... ... ... тұрып толтыру керек екендігі ұсынылады (себебі, сапар әр түрлі себептермен болмауы мүмкін, мысалыға, соның бірі - виза ... бас ... ... ... ... dress code ... яғни ... бір уақытта туристер бекітілген ережелерді ұстануы керек.
Теңіз круиздерінің өзен круиздерінен айырмашылығы сол, біріншісінде тұрақтану, тамақтану және экскуриядан басқа жиі ... ... ... ... ... алымдар мен шайпұлдар жатады.
1 кестеге сәйкес, мәліметтерді талдау, басты ерекше белгісі теңіздік круиздердің жоғарғы ... ... ...
Яхтинг және демалыстың басқа су түрлері. Теңіз индустриясы ассоциациясының Халықаралық кеңесінің (ICOMIA) статистикалық ... жыл ... ... ... кемелеріне 750 мың жұмсайтынын көрсетті. Бұл кемелердің жартысы АҚШ-та шығарылады. Канада 100 мың, Францияда - 40 мың бірлік шығарылады. ... ... ... ... саябақ 20 млн. кемеден тұрады, оның ішінде, 17 млн. -теңізде, ішкі суаттарда ... ... ... ... ... ... 3 млн. желкенді кемелер.
Кіші су призма ұсынатын, едәуір ірі ... ... - ... ... ағылшын фирмалары "Фест-Чойс груп","Sailing Holldays"; ОСС (Голландия); "Одиссей" және "Космос"-тың (Греция) бөліктері болып ... ... бұл ... ... ... ... ... тартымдылығы мен жүзудің қауіпсіздігі жағынан грек аралдарының бассейндері бірінші орынды алады, содан кейін Кариб теңізі мен Таиланд.
Көптеген компаниялар ... ... ... жүк ... үшін ... ... береді, бірақ экипажсызда жүк тасымалдау ақысын алуға болады, ол үшін клиентте жүзуқұралдарын ... ... ... ... ... ... осы ... арқасында турист өз бетінше қозғалыстың бағыты мен кестесін таңдай алады.
6-10 адамға арналған, орта ... яхта ... ... ... мен каюта-компаниялардан тұратын,түбі жақсы жабдықталған болып келеді. Мұндай яхталар әжетханалармен, ... ... ... ... ... дивандармен, шкафтармен жабдықталған.
Жүк тасымалдауда экипажымен бірге эхталар бағасы әртүрлі. Мысалы, Турцияда жүк тасымалдау шамамен адам басына бір аптаға, еуропалық ... ұшып ... ... ... 120 ... "Moorings" халықаралық компаниясында бір аптаға (авиабилетсіз) 8 адамдық экипажымен яхталар 5000 доллар тұрады.
Ірі компаниялар клубтар ... оның ... ... ... ... ... ... желкенді қайықтармен жүре алады. Осы клубтар негізінде ... ... ... ... ... жүзуге үйрететін мектептер ашылады. Бұлардың барлығы бірлесіп ... су ... ... ... ... ... ... көптеген қожайындары тұрғындардың сұраныстарын қанағаттандыру үшін өздерінің кішігірім клубтарын ашады [9].
Дамыған ... ... ... ... ... ... ... Бұл балық аулауды және қажетті жабдықтарды ұсынумен айналысатын кіші флоттың кемелерінде серуендік жүзу. ... ... ... ... ... нұсқаушы болып қатысуға болады.
Мамандар, круиздер бір аптаға созылуы керек және негізгі турөнім болып қалады деп есептейді (шамамен круиздердің 40%-ы ... ... ... ... қысқа мерзімді круиздерді клиенттердің шамамен 30%-ы қалайды. 10 және 14 ... ... ... 30%-дан төмен клиенттер таңдайды. 14 күннен көпке созылатын круиздерге небәрі 2-3% клиентер ғана қатысады [10].
Круиздік ... түрі көп. ... ... көп таралғаны:
1. Жағалауда қысқамерзімді экскурсиялармен жағалауды бойындағы туристік бағыт.
2. ... ... ... ... елдің ішінде ұзақ мерзімді саяхаттау круиздерінің үйлесуі.
3. Жағалауға ішінара барып тұратын яғни, ... ... ... ... ... ... саяхат.
Жалпы круиздік сапараларды ұйымдастыру үшін теңіздік саяхатта экскурсиялық бағдарламалар енгізілетін, едәуір кең таралғандары классикалық ... жүйе ... ... Дегенмен американдық жүйе үлкен танымалдыққа ие, оның негізгі мақсаты маршрут бойынша кіретін пункттерде круизді жолаушыларға жағажайда демалуға және ... ... ... ... ... ... ... жылдары барлық аймақтарда басқа порттарға кірмейтін бір немесе екі күндік сапарлар "круизы в ... ... ... ... ... ... ... жұма күні кешкі сағат алтыларда шығады және демалыс күні кешке қайта оралады. Қызмет көрсетудің барлық кешені саяхаттау құнына қосылатын ... және ... ... ... ... таралуда. Осыған байланысты круиздік компания, туристерді өзінің қызмет көрсету ... ... ... ... ... жалпы саяхаттың бір бөлігі ретінде чартерлі рейстерді қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... дегенмен, ол тіршілік ету үшін, техникалық қажеттілік пен өндірісте қажет, ал су кеңістігі - орын ауыстыру жолы және ... ... ... ыңғайлы. Географиялық карталарға мұқият қарасақ, аз, көп және өте үлкен елді мекендер мен қалалар су көлігіне, ірі немесе кіші өзендерге ... ... ... ... ... Жер ... ... күші және су ағындарының табиғи бағыты су жолында адамдарға барлық уақытта кеңістікті барлауда және басқа аймақтарға енуге, орын ауыстыру мен ... ... ... Су ... ... ... барлық аймақтарында, адамдар библиялық кезеңде, жүзбе құралдарын жабдықтауға ұмтылды және олардың көмегімен алыс және жақын жерлер мен елдерге ... ... ... ... ... ... формасына ие және олардың бірі -круиздер. Круиз бортында арнайы жолаушылар кемесінде ... ... өзен ... теңіз бойынша туристік сапарларды көрсетеді. Қазіргі уақытта дүниежүзі бойынша ондаған круиздік компаниялар 70-тен 2000-3000 жолаушылар сиятын, ... ... ... ... ... ұсынады.
Шын мәнінде круиз негізгі құнына кеме бортындағы кешендік ... ... ... теңіздік немесе өзендік турларды көрсетеді. Көбінесе: кемеде жүру, каютада тұру (таңдаған класына қарай), үш ... ... ... және кеме ... ... ... ... фестивалдар, байқаулар, концерттер).
Су туристік саяхаттар көптеген құндылықтарға ие: жайлылықтың едәуір жоғарғы деңгейі; бірмезгілде жүктеу көлемінің үлкендігі; туризмнің ... мен ... ... ... асыру мүмкіндігі; толыққанды демалу мүмкіндігі; тіршілікті қамтамасыз етудің толық кешені. Су ... ... ... ... төмендігі; тұйық кеңістіктегі синдром; шектеулі мобильдік; адамдардың жартысының теңіздік ауруларға шалдығуы. ... ... ... ... ... әртүрлі бағыттарда круизді демалыстарды таңдаудағы мотивация: суда демалуға деген ... және ... ... ... және ... ... өткізу; жаңа қалаларды көру қажеттілігі, мұражайларға бару, дәстүрлі сәулет нысандарын және басқаларды көру; демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға еш қатыспау; қолайлы ... ... ... ... ... келе, үлкен демалыстар денсаулық үшін едәуір пайдалы екенін ескертеміз: су көлігі бойынша баяу қозғалу күйзелістер арылтады, ал таза ауа ... ... ... ... ... кемшіліктері [12]:
- көліктік құралдардың қозғалысының баяу жылдамдығы;
- шектеулі мобильдік;
- синдромы;
- ... ... ... ... ... ... тарифтердің болуы.
Туристердің су туризмнің таңдаудағы негізгі мотиві суда демалуға ынтасы, уақытын ... ... және ... ... ... жаңа ... көру, мұражайларға, монастырлерге, шіркеулерге және басқа көрнекті жерлерге бару. Сонымен ... суда ... ... ... ... ... үшін ... (су көлігі бойынша баяу қозғалу күйзелістер арылтады, ал таза ауа ... ...
1.2 Шығу ... ... ... ... ...
Теңіздік круиздердің ерекшелігін зерттеуге кірісе отырып, шығу туризмінің классификациясына толық тоқталып өтеміз.
Туристік өнім кең мағынада - ... ... ... ... ... мен ... бірлігі. Осының арқасында туристік индустрия спектрі әртүрлі, турөнім туризм индустриясының нақты сперктріне сәйкес болады. Туристік өнімдердің көптеген анықтамалары негізінде және оны ... ... ... ерекшеліктерді бөліп қарауға болады. Біздің пікірімізше, олардың ... ең ... ...
... мен тауарлардың кешенінде турөнімнің компоненттері немесе әртүрлі түрлері арасындағы күрделі байланыс жүйесі (материалдық және материалдық емес ... ... үлгі ... ... сақтау немес қаттаудың мүмкін еместігі, Турөнімді бағалау үшін өлшем ... жоқ, ... ... салмақ, қуаттылық және т.б. Объективті бағалау тек жекелеген қызмет ... ... ...
− көп ... туристік қызметтерді өндіру орнында тікелей жүзеге асыратындығына байланысты, оны пайдалануға дейін турөнімді көру ... ...
... ... және оны ... ... ... тұратын ара-қашықтықтан арылу;
− уақыт және кеңістік сияқты ауыспалылықтарға тәуелділік. ... ... ... мәнге ие [13].
Экономистердің түсінікті аппаратпен жұмыс істеп жатқанына қарамастан, "туризм" термині қалыптасып ... ... ... оның жекелеген белгілерін толықтырады немесе бөліп көрсетеді. Қарастырылған классификацияны туризмді талдау үшін ... ... ... ... экономикасына әсер ету деңгейі және аймақтық туризм көзқарасы бойынша туризмнің түрлерін мүмкін болатын классификацияларын ұсынады. Туризмді талдау үшін ... ... ... және ... ... ... кетіретініне қарай туризмді жөндеп бөлу керек. Туризмнің түрлерін бөлуде аймақішілік және шығу ... да ... ... ... - ... аумағы бойынша саяхаттау - өз кезегінде жергілікті және шығу ... деп ... ... ... ...
Кіру
Ішкі аймақтық
Қазақстан Республика шекарасынан тыс
Аймақтық
Кіру
Сурет 1. ... ... ... ... [11; ... суретке сәйкес, мәліметтерді талдауда, жергілікті туризм - бұл аймақтың шегінде аймақ тұрғындарының саяхаты, кіру - бұл, ... ... ... ... ... ... саяхаты екенін көрсетеді. ақырында, шығу, елден сыртқа қарай шығу деген сөз. ... ... ... ... ағынын тиімді талдауға мүмкін береді және аймақтғаы туризм сферасынның тұрақты дамуының ... ... ... ... ... ... тенденциясын қадағалауға мүмкіндік береді.
Теңіздік круиз - елдің ішкі ... ... ... ... ... ... ... бойынша саяхат. Әлемде 150 теңіздік круиздік компаниялар бар - гректік, итальяндық, испандық, американдық, даттық, норвеждік. Теңіздік круиз саласына жататын атақты ... ... ... Carnival Cruise Lines, ... Cruises, Royal ... ... Princess Cruises, Costa Cruises, Norwegian Cruise Lines. Жыл сайын круиздік компаниялар, туристер санының өсуіне байланысты ұлғаюда. 1980 жылы ... ... 1,5 ... 1993 жылы -4,5 млн., 1996 жылы - 6,5 млн., 2003 жылы - 9 млн., 2006ж. бұл ... 12 млн. ... ... 1980 жылдардың бастап круиздік кемелердің де саны өсуде. 1985 жылы 120 теңіздік ... ... 1994 жылы - 175, 2003 жылы - 327, 2014 жылы ... круиздік кемелер саны 387-ге жетті.
Теңіздік круиздік кемелердің саны ғана емес ... ... да өсіп ... ... кемелер, қонақүйлер сияқты бірнеше критерийлері бойынша бағаланады, содан кейін оларға белгілі бір ... ... ... ... ... кеме және оның жабдықталуы, каютаның жағдайы, тамақтану, қызмет көрсету, ойын-сауық бағдарламалары, борттағы қосымша қызметтердің ассортименті. ... ... ... ... ... ... мен Жерорта теңізі. Кариб теңізінің басты ерекшелігі круиздерді жыл бойы өткізуге болады. Круиздік бағыттардың ұзақтығы 3 күннен 2 апта ... ... ... ... ... ... ... Кариб, Шығыс Кариб, Оңтүстік Кариб. Классикалық теңіздік круиздер - бұл Жерорта теңізі. Круиздік бағыттар ... ... ... ... қамтиды - Испания, Франция, Италия, Греция - және Солтүстік Африка - Марокко, Тунис, Египет. Британия, Скандинавия және ... ... ... ... ... үлкен танымалдыққа ие. Кейбір круиздік компаниялар жер шарын ... ... 120-140 ... ... ... [14].
Соңғы бірнеше жылда Антарктида және Солтүстік полюс жағалауларына қарай круиздік бағыттарда танымал бола бастады. ... ... жыл бойы ... ... ... ... Арктикаға қарай, қыста негізгі бағыты -Антарктида болады. Американдық компания Quark ... ... - ... - Канада - Чукотка - Шпицберген бағыты бойынша ресейлік "Капитан Хлебников" мұзжарғыш ... ... ... ... ... құны өте жоғары - 10 мың доллардан 18 мың долларға дейін, дегенмен жыл сайын сұраныс тұрақты түрде 2 %-ға өсіп ... ... ... ... круиздердің түрлілігі ретінде паромдарда круиздер жүргізу үлкен танымалдыққа ие болды. Негізінен қысқа мерзімді және ... ... ... ... мақсатта қолданылатын, қазіргі паромдар, көп палубалы кемелерді көрсетеді. Ресейлік ... Viking Line, Silja Line, DFDS Seaways, Fjord Line, Smyril Line, Color Line, ... series ... жабдықталған паромдарында саяхаттау үлкен сұраныспен қолданылады. Сұраныстағы көшбасшы Silja Line және Viking Line компанияларымен ... ... ... асатын жабдықталған паромдық круиздер болып табылады. Оның себебі көп. Біріншіден, Хельсинки - ... ... ... ... ... ... және Санкт-Петербургтен оңай жетуге болады. Екіншіден, круиздің "тұтастығы" - ... ... ... ол екі түн ... және бір күн Стокгольмде болады. Бұл круиздің тіпті week end-теде шығу мүмкіндігі бар. ... ... ... ... мен ... ұзақ мерзімде болуы есебінен ұлғайтылды. Үшіншіден, паромда корпоративтік ... ... ... ... ... бортында туристерге ойын-сауықтың үлкен спектрі: сауда, би кеші, мейрамхана, бассейндер және ... ... ... ... ... екі ... ... астанасына бара алады. Мұндай круиздік бағыттардың ұзақтығы Финляндия мен Швецияны қоса отырып, 2 не 4 ... ... ... орналастыру кезінде туристерге, әртүрлі табыстағы адамдарға есептелген, әртүрлі категориядағы жабдықталған каюталар ұсынылады. Viking Line және Silja Line жас компания "Суперфасттың" ... ... ... ... ... мың турист сыйатын алпауыт Viking Line, Silja Line, ... ... ... компаниясының кемелеріне 600 жолаушы орналаса алады. Осыған байланысты кез-келген паромда магазиндер, бірнеше мейрамханалар, ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігі - жылдамдығы. Паромдар туристерді Финляндиядан Германияға 21 сағаттың ішінде жеткізеді. "Суперфаст" компаниясының паромдарына қарқынды ... үшін өте ... ... тек ... үшін ғана ... семинарлар өткізу үшінде барлық қажеттіліктер бар. Теңіздік көлікпен туристерді тасымалдау халықаралық және ... ... ... ... ... ... отырады. Халықаралық тасымалдау кезінде, келісім-шарттар мен конвенциялар жүргізіледі, олардың ... ... мен ... ... ... ... ... теңізде адам өмірін қорғау туралы Халықаралық конвенция, теңізде жолаушылар ... ... ... ... сәйкестендірілген Халықаралық конвенция, теңізді іздеу және сақтау туралы Халықаралық конвенция [16]. ... ... ... яхталарда теңіздік круиздер танымал бола бастады. Яхталарды жалға берудің екі түрі бар: экипажсыз (бербоут чартер) және экипажды ... ... ... ... үшін ... шетелдік портқа кіру кезінде виза сұрамайды. Яхталарды кеменің егесіне немесе шкипердің атына жазылған төлқұжаттық кеме деп аталатын жерде тек бір ... ғана ... ... статистикасы бойынша, теңіздік круиздің осы немесе өзге формаларын пайдаланатын туристердің жыл ... ... өсуі 8 ... круиздер бір аптаға созылуы керек және негізгі турөнім болып қалады деп есептейді (шамамен круиздердің 40%-ы ... ... ... ... ... ... ... клиенттердің шамамен 30%-ы қалайды. 10 және 14 күнге созылған круиздерді 30%-дан төмен клиенттер ... 14 ... ... ... круиздерге небәрі 2-3% клиентер ғана қатысады [17].
Круиздік саяхаттың түрі көп. Олардың ішінде көп таралғаны:
1. Жағалауда ... ... ... ... ... ...
2. ... көлік құралдарын пайдаланумен елдің ішінде ұзақ мерзімді саяхаттау круиздерінің ...
3. ... ... ... ... яғни, жағалауға демалуға барып тұратын круиздік кемелердегі саяхат.
Жалпы круиздік сапараларды ұйымдастыру үшін экскурсиялық бағдарламалармен теңіздік круиздерді қарастыратын, едәуір кең ... ... ... жүйе болып табылады. Дегенмен американдық жүйе үлкен танымалдыққа ие, оның негізгі мақсаты маршрут бойынша кіру ... ... ... ... ... мен ... қыздырыну мүмкіндігі болып табылады.
Соңғы жылдары барлық аймақтарда басқа порттарға кірмейтін бір немесе екі күндік сапарлар "круизы в ... ... ... ... ... ... ... жұма күні кешкі сағат алтыларда шығады және демалыс күні кешке қайта оралады. Қызмет көрсетудің барлық кешені саяхаттау құнына ... ... және ... авиатеңіздік круиздер кеңінен таралуда. Осыған байланысты круиздік компания, туристерді өзінің қызмет көрсету деңгейінде аэропорттан бастап ... ... ... ... бір ... ... ... рейстерді қамтамасыз етеді.
Соңғы онжылдықта круизді нарық 4 фактор бойынша сипатталады: ... ... ... ... ... ... ... көлемі мен қызметтер жинағының сәйкестігі; автоматизация. Алғашқы үш фактор ХХ ... ... ... ... ... ... яхталар мен үлкен теплохадтарда 2 мыңнан астам адам жүзе алады. Дегенмен соңғы жылдары көзге көрінбейтін факторлар кейінге қалдырылып, алдыңғы орынға ... ... ... ... ... жүйенің қарапайым басқаруын қалыптастыру қажеттілігі пайда болды ... ... ... ... болып табылмайды, дегенмен, ол тіршілік ету үшін, техникалық қажеттілік пен ... ... ал су ... - орын ... жолы және ... ... ... ыңғайлы. Географиялық карталарға мұқият қарасақ,
Географиялық карталарға мұқият қарасақ, аз, көп және өте үлкен елді мекендер мен қалалар су ... ірі ... кіші ... ... ... жағалауына жақын орналасады. Жер бетінің рельефінің күші және су ағындарының табиғи бағыты су жолында адамдарға барлық ... ... ... және басқа аймақтарға енуге, орын ауыстыру мен араласуда мүмкіндік жасады. Су көлігі болған әлемнің ... ... ... ... ... ... ... жабдықтауға ұмтылды және олардың көмегімен алыс және ... ... мен ... саяхаттауға тырысты [19].
Турбизнес саяхаттарды ұйымдастырудың бірдей формасына ие және олардың бірі -круиздер. Круиз бортында арнайы жолаушылар кемесінде порттарға кіретін өзен ... ... ... туристік сапарларды көрсетеді. Қазіргі уақытта дүниежүзі бойынша ондаған круиздік компаниялар 70-тен 2000-3000 жолаушылар сиятын, ... ... ... ... ... ... ... мәнінде круиз негізгі құнына кеме бортындағы кешендік қызмет көрсетуді қосатын ... ... ... ... көрсетеді. Көбінесе: кемеде жүру, каютада тұру (таңдаған класына қарай), үш мезгіл тамақ, ойын-сауық және кеме бортындағы арнайы іс-шаралар (мерекелер, фестивалдар, ... ... ... туристік саяхаттар көптеген құндылықтарға ие: жайлылықтың едәуір жоғарғы деңгейі; ... ... ... ... туризмнің мақсаты мен әртүрлі түрлерін жүзеге асыру мүмкіндігі; толыққанды демалу мүмкіндігі; тіршілікті қамтамасыз етудің толық кешені. Су ... ... ... ... ... ... кеңістіктегі синдром; шектеулі мобильдік; адамдардың жартысының теңіздік ауруларға шалдығуы [19, б. 56].
"Круизді" ... ... ... ... ... ... ... демалыстарды таңдаудағы мотивация: суда демалуға деген ықыласы және демалсыт тыныш, ырғақты және жайлы жағдайда өткізу; жаңа қалаларды көру ... ... ... дәстүрлі сәулет нысандарын және басқаларды көру; демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға еш қатыспау; қолайлы баға. Жоғарыда көрсетілген мотивацияларды ... ... ... ... денсаулық үшін едәуір пайдалы екенін ескертеміз: су көлігі бойынша баяу қозғалу күйзелістер ... ал таза ауа ... ... ... туристік саяхаттардың кемшіліктері:
- көліктік құралдардың қозғалысының баяу жылдамдығы;
- шектеулі мобильдік;
- синдромы;
- адамдардың жартысының "теңіз ауруына" ұшырауы;
- жоғары ... ... су ... ... ... ... суда демалуға ынтасы, уақытын тыныш, ырғақты және жайлы жағдайда өткізу, жаңа қалаларды көру, мұражайларға, ... ... және ... көрнекті жерлерге бару. Сонымен қатар, суда демалу, мамандардың пікірі бойынша денсаулық үшін ... (су ... ... баяу қозғалу күйзелістер арылтады, ал таза ауа ... ...
1.3 ... ... ... ... орны ... немесе өзге блоктарда теңіздік круиз кездесетін көптеген классификациялар бар. Негізгі типологиясын қарастырайық.
Оның мақсаты бойынша халықаралық ... ... ... ... онда "Бос ... ... демалыс" блогымен қатар, басқа түрлерінен (саяхат, эскурсия, жорықтар, альпинизм, жағажайда ... өзен ... ... және ... ... туризмді де табамыз (сурет 2).
Сурет 2. Халықаралық туризмнің мақсаттары [19; 20]
2 суретке сәйкес мәліметтерді талдау, егер ... ... оның ... ... ... ... онда "Бос уақыт, рекреация, демалыс" блогымен қатар, саяхаттың, экскурсияның, жорықтарды, альпинизмнің, жағажайда демалудың, өзен круиздерінің, турбазалардың және ... ... да ... ... көрсетеді. Ресурстардың түрі бойынша туризмнің классификациясы теңіз жағалауындағы, тау, өзен, қалалық және ... ... ... бөлінеді (сурет 3).
3 суретке сәйкес, мәліметтерді талдау көлік түрлері бойынша туризм авиациялық, автобустық, ... ... су ... және ... ат, ... жаяу болып бөлінетінін көреміз [20].
Теңіз туризмі экономикалық өсуі мен жұмысбастылықты қалыптастыратын жағалаулық аудандардың экономикалық негізі болып табылады. Қазіргі уақытта ... 2,36 млн. адам ... ... ... ... ... қамтылған. Еуропа бойынша мейманханалардың 51 % орны жағалаулық ... ... ... 2012 жылы ... ... 5 млн. астам адам куриздерге жөнелтілді. Круиздерден кіретін табыстар 26 %-ға өсті [21]. ... ... 150 000 адам ... істейтін 2012 жылы 14,5 млрд. евро айналымы бар жеке сегмент болып көрінеді.
Теңіздік туристік бизнестің даму ... ... ... ... ... ... ... яхталық және круиздік түрлері көрсетеді. 2012 жылы еуропалық бағыттағы әртүрлі круиздік желілердегі жолаушылар түнінің жалпы саны 45 млн. яғни 2002 ... ... ... 3,5 есе ... болды.
Шомылу-жағажайды
Емдік
Табиғи ресурстарды түрлері бойынша
Сауықтыру
Таулы
Су
Қаржыландыру түрлері ... ... адам ... ... ... бойынша
Орташа жасты туристер
По ритмичности туристских потоков
По продолжительности путешествия
Жастық туризм
Индивидуалды
Саяхатшылардың саны бойынша
Топтық
Ұйымдастырулы
Саяхаттарды ... ... ... емес ... үй ... ... бойынша
Қонақ үй тобына жатпайтың
Автобустық
Авиациялық
Сулы
Көлік түрін пайдалану бойынша
Автомобилды
Темір жол
Теңізді
Сапардық ұзақтылығы ... ... ... мерзімді
Сапардық уақыты бойынша
Орташа мерзімді
Ұзақ мерзімді
Сурет 3. Халықаралық туризм классификациясы [19; ... ... ... ... ... ... ... тұрақтар бар; Францияда 55 миллион тұрғынның 3 миллион адамы арнайы жабдықталған 120 яхталы айлақты және яхталы мариндерді қолдана отырып, желкенді ... ... және ... ... ... ... ... яхталы туризм туризмнен 25 % табыс әкеледі; тек Шығыс Жерорта теңіздік ... ... ... ... ... 2 ... кемеден тұрады, ақшалай эквивалентте 12 миллиард евроны құрайды. Бұл осы салаға қаржы салуға инвесторлар үшін қызықты және ... ... ... кеме ... ерекшелігі көрсетілген классификациялар бойынша әртүрлі тәсілдермен ұсынатын қызметтер кешенін қосады.
Бір-бірінен әдісі, алу формасы бойынша ерекшеленіп тұратын ... ... ... түрлеріне қарай отырып, теңіздік туризмге келесі анықтамаларды береміз: бұл, демалыс, ойын-сауық, спортпен айналысу және басқа да ... ... ... ... ... ... мен ... байланысты кемелер немесе басқа да нысандарды пайдаланатын, порттық зоналар сыртында ... ... ... ... ... көп функциональды әрекеті мен қарым-қатынасының жүйесі.
Бұл анықтама теңіздік демалыстың барлық нұсқаларын толық қамтиды. ... ... ... ... ... ... және т.б.) және ... (круиздер, жағажайлар және т.б.) демалуы мүмкін. Екіншіден, туристер жүзу ... ... ... болады, бірақ портты тастап кетпейді, бортта демалады (жүзбе қонақүйлер). Сонымен қатар, круиздік туризм анықтамасы ғаламдық бизнес ретінде және теңіздік туризмнің ... ... де ... ... ... ... ... және әртүрлі бағытта пайдаланады.
Кемелерді пайдалану мүмкіндігімен қатар, мұндай қызметтер мен әрекеттердің ұлғаюына байланысты, теңіздік туристік ... ... ... ... да ... ... ... көрсетілген. Жерорта теңізінде яхталы туризммен байланысты туристік субмариндер, батискафтар қолданылады және қол жетімді.
Теңіздік туризм - бұл теңіздік кешендерді ... ... ... ... ... ... кеме ... өнімі ретінде круиздің негізгі функцияларының арасында рекреациялық, әлеуметтік, ... ... ... ... ... және тәрбиелік функицяларды анықтауға болады [22].
Теңіздік туризм табыс табумен байланысты емес, демалыс, ойын-сауық, ... ... ... да ... үшін ... бағындырумен байланысты рекреацияны мобильдік құраушы болып табылады. Туризмнің рекреациялық функциясының мәні физиологиялық (күш жігерін қалпына ... ... ... және ... ... ... ... ауыстыру, жаңа таңданыстар тудыру) болып табылады.
Мәдени функция басқа халықтардың өмір сүру ... ... ... ... ... жолы арқылы жалпы мәдениет пен білім деңгейін көтеруде байқалады. Бір жағынан, теңіздік туризм мәдени алмасуды жылдамдата отырып, ... ... ... де ...
Олай болса, тұрғындарды сауықтыру, олардың жұмысқа қабілеттілігін және ... ... ... ... ... ... арттыру және рекреациялық іс-әрекет теңіздік туризмнің әлеуметтік мәнін күшейтеді.
Теңіздік туризмнің экологиялық функциясыда үлкен ... ие. Бір ... ... ... тұтынушыларға белгілі бір табиғи-рекреациялық игіліктерді көрсетеді және оларды сақтауға талпындырады. Екінші жағынан, сұраныстың өсуі, территориялық рекреациялық жүйелердің әсіресе, дәстүрлік және ... ... ... ... ұлғайтады. Сондықтан қоршаған ортаны қорғау теңіздік туризмнің дамуының ажырамас бір бөлігі және оның тұрақты дамуының негізгі мәселесінің бірі болуы керек. ... ... ... ... ... ... болып табылады. Көпшіліктік ұстаныммен саяхаттаушылардың қажеттіліктері тұрғындарға қызмет көрсету саласының қалыптасуына әкелді. Сұраныстардың әрі қарай өсуі салалардың ... ... ... ... мультипликациялық нәтижесі және кешенді сипаттамасы тұрғындардың туристік қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған, салааралық кешеннің индустриясында қалыптасуына мүмкіндік берді. Теңіздік туризмді экономикалық ... тек ... ... ... оның ролін әлеуметтік және экологиялық күшейтуде байқалады. ... ... ... теңіздік туризмнің классификация түрлері болып табылады. Іс-әрекеттің субъектісі, демалыс аймағы, мақсаты, жасы және т.б. ... ... ... классификациялық белгілер бар.
Теңіздік туризм классификациясының қосымша критерийлері ұсынылды - "рекреациялық бағытталған" және "теңіздік туризм ... ... ... ... ...
Туризмде қатып қалған классификация жоқ.
Сондықтан қолдағы бар классификациялық белгілерді қабылдай отырып, оның ерекшеліктерін нақтылай отырып, ... ... ... ... ... ... (сурет 4).
4 суретке сәйкес, мәліметтерді талдауда, классификациялық критериясы ретінде теңіздік туристік қызметтердің иерархиялық белгілерін ұсынатыны көрсетілген. ... ... ... деңгейі бойынша теңіздік туризмнің негізгі түрлерін былай бөлу ұсынылады: круиздер, яхтинг және жағажайлық туризм; ... ... және ... ... ... ресурстар мен инфрақұрылымның тәуелділігіне қарай теңіздік туризмнің өз ... ... ... ... жағажайлық туризм, яхтинг, сонымен бірге, экстремальды, спорттық және портмаңы туризмін қарастырады.
әлемдік, аймақтық (дәстүрлі), мини және т.б.
круиздер
Негізгі
круиздық, регата,
спорттық
яхтинг
Теңізді туристік ... ... үй, ... ... ... ... ... аулау, есу және т.б.
моторлы, желкен яхталар,
экипажсыз кеме, ... ... ... ... яхт, желкен спорт кемелер, құрал-жабдықтарды шығару, шкипер қызметті, ақпараттық, желкен спорт мектептері
Ресурстарды және ... ... ... 4. ... ... ... [19; ... теңіздік туризмінде туристердің портмаңы инфрақұрылымын қолданумен байланысты ... ... мен ... ... ... ... жалға алу, кемелер мен жабдықтардың әртүрлі типтері) жүйесі түсіндіріледі.
Мысалы, круиздік кеме қатынасының инфрақұрылымы туристердің потенциалы үшін тартымдылық жағынан ... және ... ... ... кеме және ... ...
Круиздік кемелер борттағы қызмет деңгейі бойынша, жолаушылардың орналасу саны бойынша ерекшеленеді. ... ірі ... ... қатыса алу мүмкіндігіне қарай бөлінеді. Порттардың бірінші тобы ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттің маңызды түрі ретінде қарастырылады (Еуропада- Неаполь, Чивитавекия, Барселона).
Мұндай классификация инвесторлармен дұрыс ... үшін ... ... үшін тартымдылық, ең алдымен, бастапқы шығындармен, салынған капиталдағы пайда нормасымен және шығын өтеу мерзімімен анықталады.
Теңіздік ... ... ... ... ... ... ... тәуелділік пен өзара әрекетестікті қалыптастыра отырып, өнеркәсіппен қатталады. Бұдан алынатын нәтиже елдегі, аймақтағы экономиканың өсуіне қатты әсер етеді. ... ... ... ... ... ... сала ретінде сипаттай отырып, келесілерді белгілейміз:
* теңіздік туризм нарғы салыстырмалы түрде ... ... ... ... ... ... жағынан дамымаған, сондықтан потенциальды жаңа нарық болып табылады;
* коммерциялық даму үшін жағдай жасалған, туристерге аз танылған территориялар мен нарық, ... ... ... ... ... ... ететін, жаңа нарықтар потенциалына жататын (мысалы, Италиядағы әскери зоналар, Хорватия, Севастополь, Украинада теңіздік потенциалға ие аймақтар);
* туристік ... ... ... ... ... ... ... мен нарықтар, (инфрақұрылымы дамымаған жағалаулар, мысалы, яхтинг үшін ... ... грек және крым ... өзінің мүмкіндігін кеңейтетін, теңіздік туризм нарығының бөлігі болатын, дамып жатқан нарық (итальяндық, австриялық және неміс көлдері, Каштел, Хорватиядағы Скрадин, ... ... ... ... түрлері осы және басқа аймақтардың дамуына әсер етеді, бірақ әсері әртүрлі. Теңіздік туризмнің дамуының екі моделі бар. ... ... ... ... ... ... туризмнің пассивті рольі анықталады. Круиздік бизнес, яхтинг, туристік өнімнің ... ... ... ... ... ... инвестиция негізінен мейманханаларға бағытталуда.
Екінші модель елдің, аймақтың экономикасында теңіздік туризмнің белсенді рольімен анықталады. Қарастырылған ... ... ... ... роль ... ... ... мен жақын территорияларда даму орталығы болып табылады. Мұндай модельдер ... ... ... ... ... ... модель бойынша бағыттардың аймақтық және жергілікті деңгейінде қосымша функциялар беру ұсынылады. Бұл тәжірибе макроэкономикалық деңгейде аймақтық дамудың нәтижесіне қол жеткізгеннен ... ... ... ... ... ... ... бойынша саяхаттау идеясын Ford Motors компаниясында қызмет еткен, американдық Боб ... ... ... 50 ... ... қуатты ойын-сауық индустриясын қарастыратын, круиздік демалыс концепциясын құрастырды: киноконцерттік залдар, бассейндер, ойынхана, мейрамханалар, барлар, жаттығу залдары, кітапханалар, соляриилер, теннисті ... ... ... ... ... бірге әртүрлі шоулар. Круизді туризм ХХ ғасырдың 50 жылдарының ... ... ... Өркениетті круиздік нарық 1960 жылдан кейін пайда болды. 1980 жылдары круиздік бизнес 15 ірі дүниежүзілік ... ... аса ... ... ... бойынша қорытынды.
Круизді туризм ХХ ғасырдың 50 жылдарының аяғында қарқынды дамыды. Өркениетті круиздік ... 1960 ... ... ... ... 1980 ... ... бизнес 15 ірі дүниежүзілік компаниясында жүзеге аса ... ... ... - ... ішкі ... ... радиальды сапарлармен тұйықталған шеңбер бойынша саяхат. Әлемде 150 теңіздік круиздік компаниялар бар, оларға - гректік, итальяндық, испандық, американдық, даттық, норвеждік. ... ... түрі көп. ... ... көп ...
1. Жағалауда қысқамерзімді экскурсиялармен жағалауды бойындағы туристік бағыт.
2. Басқа ... ... ... ... ішінде ұзақ мерзімді саяхаттау круиздерінің үйлесуі.
3. Жағалауға ішінара барып тұратын яғни, жағалауға демалуға барып тұратын круиздік кемелердегі ...
2 ... ... ... ... ТЕҢІЗДІК КРУИЗДЕРДІ ЗЕРТТЕУ
2.1 Теңіздік круиздердің дамуын ... ... ең кең ... түрлерінің бірі круиздер болып табылады. Круиздің түсінігіне көптеген елдердің портты қалаларына барып ... және өзен ... ... кіреді. Круиздік туризм ХХ ғасырдың 50-жылдарының аяғында қарқынды дамыды. Бұл әуе көліктерінің тікелей дамуымен ... ... - ... ... ... ... келе жатқан туризмнің түрі. Круизді кемелерде саяхаттайтын, жолаушылардың саны жыл ... өсіп ... ... ... ... де осы түрінің кірісіде өсуде. Сондықтан круиздік демалыс түрін ұйымдастыру - ... және ... іс. ... ... ... ... 4 фактор бойынша сипатталады: ұсыныстардың мамандануы; кішігірім жабдықталған теплоходтарда жүзу; теплоходтың көлемі мен қызметтер жинағының ... ... ... үш ... ХХ ғасырдың 80-жылдарында круизді-экспедиция түрінде дамыды, сәнді яхталар мен үлкен теплохадтарда 2 мыңнан астам адам жүзе ... ... ... ... ... ... факторлар кейінге қалдырылып, алдыңғы орынға автоматизация шықты. Круиздік бизнесте ақпараттық ... ... ... ... ... ... болды [23].
Круиздік саяхаттардың әлем бойынша ең басты елдері Ұлыбритания, АҚШ және Германия ... ... ... ... су ... ... және ... пайдаланады. ХХІ ғасырдың басында круизді туризм АҚШ-та, Ұлыбританияда және Еуропаның басқа елдерінде және Азия ... ... ... ... ... ... Ірі ... круиздік турист АҚШ нарығы болып табылады. АҚШ-тағы круиздік туристер санының өсуі 1980 ж. ... және оның ... ... туризм қарқынының өсуінің орташа жылдық көрсеткішін көтереді.
Круиздік туристердің келесі нарықтық-жабдықтаушылары Ұлыбритания нарығы болып ... ... ... ... саны 300 мың адам ... ... орынды дүниежүзі бойынша орташажылдық саны шамамен 250 мың адамдық туристік-круизімен Германия ... Бұл ... ... ... ... үнемі өсті, Германия нарығы тұрақты болып қалды. Круиздік жүзуде Франция, Италия, Швейцария және бірнеше басқа елдерде ... [24]. ... - ... ... және ... бағдарламаларын біріктіретін, бірегей туристік өнім. Круиз бойына ... ... ... орны кеме ... ... ол ... тартымды элемент болып есептелінеді, сондықтан, кейбір ірі круиздік кемелердің сипаттамасына және кемеде ... ... ... бағдарламасын сипаттауына аса мән беру керек. Круиздік саяхаттардың бағдарламасы әртүрлі. Жекелеген круиздік жүзулер белгілі бір ... ... ... ... Мысалы, астрономиялық круиз, круиз, Колумб арналған жыл және т.б.
Шетелдік круиздер дәстүрлі ... ... ... ... Жерорта теңіздік және Адриат теңізі бойынша:
- Британдық және ... ... ... ... ... ... ... Скандинавия елдері бойынша;
- АҚШ, Канада және Аляска, соның ішінде Тынық мұхитынан Панама каналы арқылы Атлант мұхитына немесе Оңтүстік Американың айналасына;
- ... ... ... ... Үнді мұхитына;
- Тынық мұхитының оңтүстік бөлігінің аралдары бойынша (Австралия және Жаңа Зеландия);
- Гавай ... және ... ... круиздер - едәуір жабдықталғандардың бірі, сондықтан да демалыстың ең ... ... ... ... ... ... мерзімдері әртүрлі және маршруттардың бағыттары бойынша бір аптадан бірнеше айға ... ... Олар бір ... ... және ... ... авиациялық-теплоходтық турлар деп атауға болады, туроператорлар клиенттерді порттарға жеткізеді және қайтарда ... ... ... ... ... ... 15-20 ... кемесін пайдаланатын, бірнеше ондаған мамандандырылған круиздік компаниялар бар. Круиздердің ... ... ... Cruise Linc International Association (CLIA) кәсіби халықаралық ассоциацияларда бірігеді. Ол халықаралық жоспарда круиздік ... ... ... асырады.
CLIA өмір сүру күніне төлейтін ... ... ... ... 4 ... ... үнемді (күніне 75-150 АҚШ доллар, Festival, TUI-Thomson компанияларының кемелері, сонымен қатар, бұрынғы флагман "Шота ... ... ... классикалық (күніне 100-200 АҚШ доллары, Carnival. Norwegian, Costa Cruises компаниялар), ... ... 150-400 АҚШ ... ... Royal ... Holland America ... және ... круиздік классы (күніне 1000 АҚШ долларына дейін, Cunard, Silversea Cruises, Radisson Seven Seas., Crystal ... ... ірі ... ... Carnival Cruise Lines ... ең ... және ... круизді компанияларды жатқызуға болады. Оның жетістігінің бірден бір себебі - көңіл көтеру үшін круизге кім барады соларға бейімдеу. Компания ... ... ... кемесі" деп аталмаған. Онда бірнеше лайнер-гиганттар бар, бағыттарының саны өте көп, ал бағасы ыңғайлы - өте ... ... ... [26]. ... ... ... саяхатының ішіндегі ең қызықтылары, аралдар бойынша (Бора-Бора, Таити, Гавайи, Mayи, Муреа және т.б.) тынықмұхиттық круиздер, азия-австралиялық ... ... ... ... Азия + Қытай), "Әулие Жер" (Афины, Эфес, Иерусалим, Назарет, Родос, Рим, Капри, Каир, Порт-Саид), ... ... ... ... Колумбия, Коста-Рика, Доминикан Республикасы) және бірнеше ондаған круиздер.
Әлемдегі ірі круиздік холдинг. Ең ... CARNIVAL CRUISES (22 ... ... ... Cunard, ... HA және басқада танымал брендтер қосылады [27].
CARNIVAL CRUISE LINE круиздік компаниялардың тарихы - бұл ... ... 1972 жылы Тэд ... негізделген, компания жалғыз ескі кеме мен жанар майдың қорымен жұмысын бастаған, тек ... ... ... ... ... Тэд Арисон өз құлшынысымен, толыққанды круиздік компанияларды дамыту мақсатымен American International Travel Service, Inc. (AITS) компаниясымен серіктестік қарым-қатынас орнатты. Екі жыл ... соң Carnival әлі де ... ... әзер ... ... болды. Бірақ Тэд берілген жоқ. 1974 жылы ол ... ... 1 ... компанияны сатып алды, өзі 5 миллион доллар ... ... ... қайтпайтын, жігерлі және өзіне нық сенімді Тэд өмірінің соңына дейін компаниясының дамытуға арнады, 1 долларын компаниясын әлемдегі ең танымал және ... ... ... айналдырды.
Компания "Өте көп ойын - сауықтар", "Көп тағам түрлері" деген ұрандарына қатты мән берді. Кемелердің ... ... ... ... ... Джо ... ... дизайнер құрастырған ерекше, таң қалдыратын лайнерлердің тақырыптық декорларын жеке ... ... ... ... бір ... ... отырып, Сіз өзіңізді Лас-Вегаста жүргендей сезінесіз немесе Голливудта [28].
Бортта ойын-сауық ешқашан тоқтамайды: Кеменің барлық жерінде музыкалық топтар ... ... ... мен би ... шулы және ... ... дейін адам көп, "түн ортасындағы" буфет түннің ортасында ашылады. Жолаушылар көптеген мейрамханаларға бара алады, Лас-Вегас стиліндегі шоулар, ... ... ... демалады, стильді альтернативті клубтарда кешкі ас ішеді. Күндіз олар бассейндерде және су ... ... ... және ... ... іс-шараларға қатыса алады, онда әлемнің ең жақсы алаңдарында ... ... ... және ... аздап сүңгіп алуға болады, каяка және каноэлермен жүзуге, жергілікті көрнекті жерлерді көруге, дүкен аралап және жай жағажайларда жатуға ... ... ... ... ... ... даму тенденциясын анықтай отырып, 22 кемеге жетті. Жолаушыларға қызмет көрсететін 22 бар, 400 кв.м. балаларға ... ойын ... ... арналған тамаша клубтары бар соңғы үлгідегі лайнерлер бар. Демалыстың босаңсыған ... Carnival ... ... жанұяларды қызықтырады және көп жағдайда бортта бір мезетте жолаушылардың төрт ұрпағын көруге болады [29].
Басқа круизді компания, жолаушылардың белсенді, өмір қозғалысы ... ... CRUISE LINE ... ... ... CRUISE LINE ... круиздің басты ерекшелігі жолаушылар қандай да бір мейрамханаға ... ... ... ... ... ... ... бірінен тамақтана алады.
NORWEGIAN CRUISE LINE (NCL) Теңіздік круиздік компания NCL - үлкен сұраныспен пайдаланылып отырған, өнім. ... ... деп ... ... айтуға болады. Олардың көбісі кім бірінші теңіз саяхатына кетеді, олар Жерорта ... ... оның ... де түсінікті. Біріншіден, Жерорта теңізі круиздері ұзақ мерзімді ұшуларды қажет етпейді. Екіншіден, Жерорта теңізі бойынша круиздер - ... ... ... қайталанбайтын, бірнеше еуропалық елдерді бірден көруге болатын тамаша мүмкіндік. Жерорта теңізі бойынша круиздер бүгінде әлемнің басты круизді ... ... ... Біз ... ... ... Еуропадағы қазіргі уақыттағы круиздер ұсынатын - NORWEGIAN CRUISE LINE компаниясын таңдадық [30].
Компания бұрыннан өзінің керемет стилін қалыптастырған, оны ... ... ... деп ... және оны ... ... ... Көптеген біздің алғаш рет Жерорта теңізі бойынша басқа компаниялардың лайнерлерімен круизге бара жатқан туристер үшін демалыс кезінде кездесетін ... ... ... ... Мысалы, олардан мейрамханаларға баруға арналған нақты киімді ... ... ... жүргендер бұл талапты әрдайым орындай бергісі келмейді және керемет күнді өткізгеннен кейін кешке босаңсып демалғысы келеді. Круизге ... ... ... ... тағы бір ... ... үстел және адам таңдау оны бөлісуге әкеледі. Теңіз круиздерін ұсынатын, көптеген компаниялар бұл таңдауды өзіңізге қалдырады. Егер Сіз ... ... ... ... ... ... және қызмет көрсетудің жоғарғы деңгейінде болғыңыз келсе, онда Сіз үшін тиімді вариант NCLкомпаниясы ... ... ... ... еді. ... CRUISES ... Бұл ... жетістігінің себебі көп. Біріншіден - жабдықталған, стилді ... ... ... ... - ең ... және ... ... дайындалатын, дәмді және сапалы тағам. Жетістіктің тағы бір себебі - қызмет көрсету персональдарының ... және ... өте ... ... көрсетіледі [31].
COSTA CRUISES (COSTA CROCIERE) Еуропадағы ірі жолаушылардың теңіздік ... ... ... COSTA CRUISES-ге ірі круиздік холдинг CARNIVAL кіреді. Бұл круиздік компания STANDARD еуропалық круиздік компаниялар ... ... ең ... ... ... Оның ... таңдаулы дизайнімен және жақсы қызметімен ерекшеленеді. COSTA CRUISES - 5* компанияның лайнерлерінің деңгейі басым. Қазір адамдар ... ... ... ... ... ... ... қалайды. Круиз - демалудың тамаша тәсілі, COSTA CROCIERE компаниясы ұсынылған круиздердің арасынан, өзінің талғамы мен жағдайы көтеретінін таңдай алады деп уәде ... COSTA CROCIERE ... ... арманыңызды круизді таңдау үшін барлық қажетті ақпаратты береді. ... ... ... каюта, ойын-сауық және борттағы іс-шаралар, жүзу шығындары кіріп кетеді. Жанұя, достар, жұптар, жалғыз бастылар, жастар - өзінің демалысын жоспарлау ... ... қаша ... ... өз ... круиздерге кетеді. Круиз - ұшаққа үлгеру керек деп бас ауыртпайтын, және ... ... қай ... тамақтанамын деп ойламайтындай, демалысты тамаша өткізуге болатын жақсы тәсіл. Costa Crociere ... ... ... ... жасалған жүзбе курорттарын ұсынады.
MSC CROCIERE компаниясы 1970 ж. салынған Mediterranean Shipping Company () итальяндық холдинг құрамына кіреді және 270 жүк ... бар ... ... ... теңіз тасымалының көлемі бойынша әлемде екінші орынды алады. MSC Crociere круизді бөлімше 1988 ж. салынды және ... ... ... үш ... пайдаланды, олар: MSC Monterey, MSC Rhapsody және MSC Melody. Дегенмен үшінші жүзжылдықтың басында дүниежүзілік круизді нарықта өзінің менмендігін көрсете отырып MSC CROCIERE ... дами ... Кеме ... ... ... ... Chantiers de l'Atlantique компаниялары Aker Yards француздық Сент-Назаре 2003 жылы MSC Lirica кіреді, 2004 жылы - MSC Opera, ... ... MSC Crociere ... ... Festival Cruises тағы екі ... ... лайнерлер - MSC Armonia және MSC Sinfonia қосады. 2005 жылы су ... 60 000 ... ең ... ... ... Berlitz Guide ... лайнерлерімен бірге 4 жұлдызды жоғары категорияны иеленді. Бірақ MSC Crociere ... ... ... ... жоқ және ... ұрпақ үшін кемелердің басқа үлгілеріне тапсырыс беруде (90 000 ... 1275 ... олай ... ... ... 2006 жылы MSC Musica ... 2007 жылы - MSC Orchestra, ал 2008 жылы сәуірде суға MSC ... ... 2008 жылы ... ... ... MSC Crociere - MSC Fantasia кемелердің жаңа кластарының өкілдері бастады, MSC Crociere ... ... ... ... 10 лайнерге дейін ұлғайтты. MSC Fantasia және MSC Splendida (2009 жылы суға ... - ... кеме ... ... ... круизді компаниялар тарихындағы ең ірісі: су сыйымдылығы - 133,5 мың. тонн, ... - 333 м, ені - 38 м, ... - 3900 ... және 1313 ... ... [32].
MSC CROCIERE круиздері кеме ғимаратының талғампаз дизайнымен, мінсіз қызметімен, ерекше еуропа асханасымен, таңғажайып ойын-сауық бағдарламаларымен, бір ... ... ... ... ... ... AMERICA LINE ... 1873 жылы сол кезде танымал болған Атлантиканы қиып өту ... ... және 130 ... бері ... дамып келе жатыр, дегенмен керемет стилі мен ғасырлық дәстүрін сақтап қалған. Қазір компания флоты дүниежүзі мұхиттарының әртүрлі бөліктеріне ... ... 13 ... ... Holland ... барлық кемелерінің өкіл шешесі Нидерландтық патша жанұясы болып келді.
Компания принципті тұрғыда мега-лайнерлер салмайды (ең үлкен кемесі 85 мың ... ... ... ... кемелерде аз мөлшерде жолаушылар қабылдау бортта жоғары қызмет деңгейін көрсетуге ыңғайлы деп ... AMERICA LINE - ... ... мен ... сәйкес, қызмет көрсету персональдарын даярлайтын, өзінің мектебін ұйымдастырған, дүниежүзіндегі жалғыз круиздік компания. HOLLAND AMERICA LINE круиздер premium категориясына жатады және ... ... ең ... дәне ... ... ... ... көрсетудің жоғарғы деңгейі, каюталардың және кемелердің көрнекті әрлеулері компанияның визит карточкалары болып табылады.
Кемеде жаппай (каюталарда да) - тірі ... ... ... ... ... ... деңгей өнерінің шығармашылығының табиғи тастармен орындалған.
Променад-палубалар табиғи ағаштардан жасалған шезлонгтерден тұрады (дүниежүзілік круиздік флоттар кемелерінің ... ... ... шезлонгтерді, сіздер HOLLAND AMERICA LINE лайнерлерінің тек бассейндерінен көре аласыздар). Күнде ... ... ... ... ... ... тегін тіске басарлар ұсынылады. Oosterdam, Westerdam, Zuiderdam-нен ... ... ... Java café күнтіз-түні жұмыс істейді. Westerdam арнайы делегация мен қонақтарды ... үшін ... 2004 жылы - ... ... РФ ... ... кірепұлдыққа берді. Бүгін компания ірі круиздік холдинг Carnival Corporation-ның бөлігі болып табылады [33].
ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL ең жаңашыл және ... ... ... көлемі бойынша екінші орынды алады. Ол дүниежүзіндегі үш ең үлкен лайнерлері бар, 21 лайнерді қосатын, заманауи флот. 1986 жылы ... RCI ... ... ... ... пен ... ... саласындағы сән қалыптастырушылар болып табылады [34].
ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL компаниясымен саяхаттау - круизден де артық нәрсе. Сіз демалудың сирек мүмкіндігі мен ... ... ... RCI ... ең ... және ... ... флот. Лайнерлердің бортында әртүрлі ойын-сауықтар жүргізіледі, олар: сырғанақтар, скалодромдар, сонымен қатар, жаңа аттракцион FlowRider - Freedom класының лайнерлер ... ... Бұл ... ... ... ... ... үшін ең үздік таңда, себебі Royal Caribbean кемелері әлемнің 130-дан астам порттарына кіреді.
1992 жылы ... ... ... Д'Овидио құрастырған SILVERSEA круиздік компаниясыда танымал. Отбасының басшысы Антонио Лефевр Д'Овидио теңіздік құқық профессоры және кеме қожайыны ... ... люкс ... жаңа ... ... ... ... тиянақтылығымен келді. Бір қарағанда, Лефевр Д'Овидио өзінің алдына орындалмайтын міндеттерді қойды: мінсіз кеме құрастыру. ... тек ... ... ғана ... ең ... ... ... жағынанда мінсіз болуы керек: кез-келген нюанстар ескерілуі тиіс, ең талғампаз туристердің ... ... ... ... ... орай, болашақ кеме алпауыт мега-лайнер болмауы керек: оның көлемі Жерорта теңізінің шағын порттарына кіруі керек. Дебют 1994 жылы басталды, ол ... ... ... ... стапельдерінде суға бірдей екі SILVER WIND және SILVER CLOUD лайнерлерін жіберген болатын. 16,000 тонналық кемелер әрбір нюансымен, әрбір бөлшегін ойластырылғанымен, ... ... тан ... ... каюталар (22-ден 122 кв. м.), әдемі ішкі әрлеулер, көбісі қызметтің ... ... ... ... сәнді стильдер мен еуропалық сапаны жақсы көретін туристерге порттық жинақтар танымал ... 2000 және 2001 ... ... ... ... сол ... екі 28 000 ... әдемі егізді SILVER SHADOW және SILVER WHISPER шығарды. Содан бері SILVERSEA еуропалық сәнде және әдемілікте қызмет етеді.
Бұл ... ... ... еуропалық мемлекеттердің басшыларының кездесулері кездейсоқтық емес [35].
Бүгінгі таңда SILVERSEA флотында 5 лайнер бар. Аты ... екі егіз SILVER WIND және SILVER CLOUD, екі ... ірі ... SILVER WHISPER және SILVER SHADOW және ... ... кеме - PRINCE ALBERT II. PRINCE ALBERT II - ... ... класқа арналған кеме, соңғы техникамен жабдықталған. Бұл лайнер Оңтүстік және ... ... ... ... ... ... жасайды. Тек осы кемелердің бортында Сіз нағыз экспедиция тынысты сезе ... 2009 жылы ... ... ... флагмонына айналған ең жаңа және үлкен кеме SILVERSEA-ді салтанатты түрде жіберу өткізілді. Бұл кеме SILVER SPIRIT деген атпен ... Ол ... ... 15 ... ... ... қол ... ең жақсыларын сіңірген.
2.2 Дүниежүзілік туристік нарықтағы круиздік бизнес
Круиздік саяхаттың түрлері әртүрлі. Олардың ішінде көп таралғандары:
1. Жағалауда қысқамерзімді ... ... ... ... ...
2. ... көлік құралдарын пайдаланумен елдің ішінде ұзақ мерзімді саяхаттау круиздерінің ...
3. ... ... ... ... яғни, жағалауға демалуға барып тұратын круиздік кемелердегі ... ... ... ... ... ... ие: жайлылықтың едәуір жоғарғы деңгейі; бірмезгілде жүктеу көлемінің үлкендігі; туризмнің мақсаты мен әртүрлі түрлерін жүзеге асыру мүмкіндігі; ... ... ... ... ... етудің толық кешені. Су саяхаттарының кемшіліктері: қозғалыстың жылдамдығының төмендігі; тұйық ... ... ... ... ... жартысының теңіздік ауруларға шалдығуы.
Су туристік саяхаттардың кемшіліктері:
- көліктік құралдардың қозғалысының баяу жылдамдығы;
- ... ... ... адамдардың жартысының "теңіз ауруына" ұшырауы;
- жоғары тарифтердің болуы.
Су туристік ... ...
- ... ... ... баяу ...
- шектеулі мобильдік;
- синдромы;
- адамдардың жартысының "теңіз ауруына" ұшырауы;
- жоғары тарифтердің болуы
Шетелдік круиздер дәстүрлі түрде ... ... ... ... және Адриат теңізі бойынша:
- Британдық және Исландия ... ... ... ... ... ... ... елдері бойынша;
- АҚШ, Канада және Аляска, соның ішінде Тынық мұхитынан Панама каналы арқылы Атлант мұхитына немесе Оңтүстік Американың ...
- ... ... ... ... Үнді ... ... мұхитының оңтүстік бөлігінің аралдары бойынша (Австралия және Жаңа Зеландия);
- Гавай аралдарына және ... ... ... ... лайнер құрылымы.
Теңіздік круизді лайнер бірнеше жүздеген жолаушыларды орналастыруы мүмкін, сонымен бірге көптеген ... ... ... мен ... да. ... лайнерлерде саяхаттаушыларға толыққанды демалыс үшін барлық жағдай жасалған: мейрамханалар, кафе, магазиндер, кинозалдар, бассейндер, ... ... және т.б. бар. ... ... каюталардың жайлылығының негізгі көрсеткіштері: каютадағы бөлмелердің саны, түбінде каюталардың орналасуы, терезенің ... және т.б. ... ... ... ... ... ... мүмкін: бірнеше бөлмелері бар, кеменің ең жоғарғы палубасында орналасқан қарапайым түрлерінен, терезесіз ішкі каюталар немесе иллюминаторларға дейін. Круиздік ... 10 ... ... ... және 6-8 ... бір рет қайта құрастырылады. Кейбір кемелер 2-2,5 мың жолаушылар сиятын, 12-14 ... ... ... ... ... уақытта круиздік бизнеске кеменің бортында қызметтер сапасы мен санын жоғарылату тән. Қызметтердің сапасы ... ... ... көптігімен ( бір адамға екі-үш жолаушыдан) және олардың жоғары біліктілігімен қамтамасыз етіледі. Қазіргі круиздік кемелерде дәстүрлі қызметтерден ... ... ... кино, видео, мейрамхана, сауна, солярий, волейбол және гольфға арналған алаңдар, теннисті корттар бар. Круиздер теңіздік және жағалаулық демалысты ... ... ... ... ... ... бағдарламаларына байланысты круиздік сапарларды ұйымдастырудың екі жүйесі болады: еуропалық және америкалық. Еуропалық жүйе ... ... ... ... ... саяхаттар қарастырылған және оларда экскурсиялық бағдарламалар көрсетіледі. Круиздік сапарлардың берілген жүйесі қазіргі уақытта барлық круиздердің 60% -ын қамтиды. ... ... ... ... қатар, американдық жүйеде танымалдыққа ие. Олардың мақсаты маршруттар бойынша кіру пункттеріндегі жағажайларда демалуға және күнге ... ... ... ... ... ... ... жайлылық деңгейі бойынша барлық қазіргі талаптарға жауап береді.
1999 жылы суға жіберілген круиздік суперлайнер Voyager of the Seas ... ... ... ... мен ... ие ... палубалар аралығын байланыстыру үшін 14 шыны лифттер;
- 1350 орындық үш қабатты театр, кинотеатр, кітапхана;
- ... ... ... ... би ... ... барлар және Duty free дүкендері;
- спорттық тамаша жабдықтар - ... ... ... ... ... қабырғалар, кеменің айналасында шамамен 400 м ұзындықтағы жүгіру жолдары (джоггинг-маршрут), баскетбольды алаң, 900 орындық трибунамен бірге мұзды ... ... ... ... мен ... үшін су төбешіктер, сауна;
- фитнес-студия, табиғи солярий,сұлулық салоны, массажды кабинет;
- ... алаң және т.б. ... ... осыған ұқсас тағы екі кеме жіберілді. Жолаушылар круиздік суперлайнер Qeen Mary II 2300 ... ... ... ... құралдардың апатты кезеңдеріне қатысып, мысалы бортында туристер көп ... ... ... ... ... ... ... жиынына" жақындағаны туралы айтылады: оның көкжиегінің көтерілуі экологиялық және адам апаттары. Круиздік кемелер алты ... ... ... сертификатталады. Соңғы категорияға, 6 жұлдызға (супер-люкс) жататын дүниежүзінде небәрі төрт кеме бар. Бұл ... ... құны бір ... 8-10 мың АҚШ ... Мұндай кластың кемелері 200 жолаушылар мен 150 адамдық экипажына есептелген. Супер-люкс кемелерінде тамақтану жолаушылардың ... мен ... ... ... тек жеке ғана ... ... теплоходтарда каюта кластарының (Cabin class)шетелдік классификациясы бойынша келесі түрлермен белгіленеді:
Premium P-1 (жайлылықтың барлық ерекшеліктері бар 2-3-орындық ... ... ... ... ... ... және т.б.);
Premium P-2 (жайлылықтың осы ерекшеліктерімен 2-орындық орналасу);
Standart SI (жарым-жартылай қолайлылықпен 2-3-орындық ... S2 ... ... 2-4-орындық орналасу);
Economy - Е (жарым-жартылай қолайлы және 2-4-6 орындық орналасумен үнемді класс).
Теңіздік круиздер үшін ... ... да ... ... ... ... круизді кемелер салу құрылысының тенденциясы байқалады. Соңғы уақыттарға дейін ең үлкен круизді ... Royal ... ... ... 17 палубалы Voyager of the Sea есептелініп келді. Оның су сыйымдылығы 142 мың тоннаны, жолаушылар саны - 2200 ... және 1180 ... ... ... кеменің көлемі бірегей: ұзындығы 311 м, ені 47 м, ... 70м. Бұл ... ... ... ... ... сырғанақ жасалған және шыны күмбез тәрізді променад нағыз көшесі бар. 2003 жылдың қаңтарында Саутгемптонде жаңа ірі мұхиттық лайнер Queen Mary 2 суға ... Оның су ... 150 мың т., ... 70 м. Жаңа ... ... 2620 ... қабылдады. Ұзақтығы бойынша круизді маршруттар төмендегідей жіктеледі:
* қысқамерзімді (бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін);
* орташа мерзімдік (5-тен 13 ... ...
* ... (2 айға ... ... ... каюталар ауданы, интерьері, қолайлығы және бағасы бойыншада ерекшеленеді. ... ... ... ...
- ... ... ... каюталар); - стандартт (терезелерімен);
- премиум (балкондармен) [38].
Royal Caribbean круизді компанияларда ... ... ... ...
1) мұхит көрініп тұратын люкс класындағы каюталар:
- R - патшалық апартаменттер: екіадамдық төсекпен жеке жатын бөлме, жеке веранда, душ, ... ... ... ... ... ... ... мини бар, асхана;
- A - : ... ... ... жеке ... ... ... бөлме, тоңазытқыш, екі жуынатын бөлме;
- АА - : төсектерімен екі жатын бөлме, диванымен қонақ бөлмелер, жеке ... ... екі ... ...
- В - : екі ... жеке ... кресло, диван, тоңазытқыш;
- С - : екі төсек, жеке веранда, кресло, диван, ...
- D - ... : екі ... жеке ... кресла, диван, тоңазытқыш;
2) мұхит көрініп тұратын жанұялық каюталар: - FF - 6 ... ... ... ... ...
3) ... көрініп тұратын каюталар: - F, H, I - ... ... ... екі ... ... ... әжетхана, теледидар, телефон;
4) ішкі каюталар: - K, L, M, N, O, P, Q - ... ... ... екі ... ... жайлылық, әжетхана, теледидар, телефон.
Круизді турлардың маңызды ерекшеліктері борттарда ойын-сауық ұйымдастыру болып табылады. Круизді ... ... ... ... істейді, өнер көрсету үшін әртістер шақырылады, шоулар ұйымдастырылады, ойын клубтары мен ... ... ... ... тур ... ... жүйесі бойынша жұмыс істейді, бұл тамақтануда, спорттық залдарды және құралдарды қолдануда, ойын-сауық бағдарламаларында таралады. Круизді турлардың ерекшеліктерінің бірі ... ... ... ... порттарда бола алады және визасыз 48-72 сағат бойы экскурсия жасай алады. Круиздердің ең ... ... - ... ... өте ... ... ... бюджетті круизді компаниялар пайда болды [39].
Қазіргі уақытта іскер адамдардың арасында круизді конгресс-турлар, круизді оқу турлары, бағдарламалық тілдік турлар ... ... ... Заманауи теплоходтарда мұндай турларды жүзеге асыру үшін техникалық құралдардың толық жабдығымен және оргтехникаларымен арнайы конференц-залдар жабдықталған.
кеменің қозғалыс принципі бойынша ... ... су ... яғни су ... ... ... яғни, су бетімен сырғитындар;
- суасты қанаттары, әуе тіректері және экранопландар, яғни суастында қозғалатындар.
Жалпы өзен және ... ... ... ... ... үшін де ... төмендегілер жатады:
- механикалық тартпаларымен аз мөлшерлі флоттың кемелері мен қайықтары;
- өзен трамвайлары, теплоходтар, суасты қанаттарымен кемелер немесе әуе ... ... ... ... ... ... ... паромдар.
Су көлігі құралдарының түрі:
- өзендік: моторлы қайықтар, катерлер, трамвайлар, теплоходтар, суасты қанаттарындағы кемелер, әуе тірегіндегі ... ... ... суперлайнерлер, лайнерлер, теплоходтар, паромдар, суасты қанаттарындағы кемелер, экранопландар, мұхиттық яхталар.
Ішкі су көлігіндегі туристердің едәуір саны, 80 ... ... су ... 12 ... дейінгі жолаушылар сиятын, қуаттылығы шексіз моторлы жүзу құрылғыларына жататын Мемлекеттік инспекцияның кішігірім кемелері қолданылады.
Судағы демалыс пен ... үшін ... ... ... және ... тар ... ... табылады.
Тар кемелерде саяхаттау жанар жағар майдың едәуір қорының қажеттілігімен ұшырасады - жағалауда тар ... үшін ... ... ... май ... жоқ.
Сыртта тар кемелерде жиі қолданылады, мысалы, ... 5 млн. ... 15 млн. жүзу ... ... ... ... саяхаттар паромдармен танымал, халықаралық желілерде теңіздік круиздік құралдардың ... ... ... - ... ... ... ... үшін жүзбе құрылғылар, жағалауда жекелеген пункттер арасындағы су кедергілері арқылы ... мен ... ... ... ... ең танымал Silja Line паромы. Паромның каюталары екі төсекпен, душпен, гардеробтармен жабдықталған 11 ... ... ... ... фен, ішкі ... бар. ... әртүрлі кластағы каюталардың қызмет көрсетуі мен жабдықтарындағы ерекшеліктер саны бойынша төмендегідей бөлінеді:
- - персональды қызмет көрсету, ... ... ... (до 75 м2 ... киім ... жеке ... мини-бассейнді жеке сауна;
- - каютаның ауданы (25 м2 дейін), холл және екі саунасымен жеке зонада 11 және 10 ... ... жақ ... ... - ... бөлігінің 9-палубасында, ауданы 53, 45 және 39 м2, конференц-топтар (6-10 адам) үшін үш ... ... бір ... киім ауыстыру мен жеке сауналар үшін бөлмелер бар;
- - ... ... ... ... ... ... ... 11-палубасында орналасқан, ауданы 14 м2 заманауи каюталар.
Бұл паромдарда , , , класындағы каюталар, сонымен қатар, жанұялар үшін - ... ... ... ... 15 м2 (4-жергілікті + бір балаларға арналған орын); мүгедектерге арналған каюталар - 14 м2 коляскалы мүгедектерге арналған; аллергиктерге ... ... - 11м2 ... ... жиһаздарымен.
компаниясы флотының құрамында бортына бір мезетте 3000 жолаушыларды қабылдайтын, ұзындығы 200 м болатын, әлемдегі ең ... ... ... Ол ... ... 1194 ... 6 мейрамханалар, барлар мен түнгі клубтар желісі, ... ... ... дансингтер, келісім шарттар үшін 28 бөлмелер, ұялы телефон байланысын және басқада қызметтер атрибуттарын ұсынады. ... ... ... ... ... ... жайлылық және туристерге қызмет көрсетудің кешенділігі.
Бүгінде кемелерде туристерді әртүрлі қызметтермен ... ету ... ең ... ... ... Борттағы осы жетістіктер үшін іс-шаралар номенклатурасы үлкен әртүрлілікпен ерекшеленеді: бірнеше мейрамханалар, орындарының жекелеген ... мен ... ... ... әртүрлі жастық топтар үшін спорттық және сауықтыру шаралары, тұрақтар кезіндегі жағажай, әртүрлі ойын-сауық бағдарламалары, ойынханалардың болуы, тақырыптық дәрістер, ... ... мен ... ... ... [40].
Теңіздік круизді лайнерлер - бұл, ... ... екі ... бес жүз-алты жүздей туристер мен осы мөлшердегі қызмет ... мен ... ... ... ... ... ... қонақтарына жабдықталған екі бөлмелі люкстерде және жартылай люкстерде орналасуға, сонымен ... ... ... ... бір ... және екі ... номерлерде және үш және төрт орындық жанұялық каюталарда орналасуға ... ... ... ... саяхат ешқандай қиындықсыз өтуі үшін барлық жағдай жасалған. Саяхатшылар үшін ... ... ... мен ... ... ... ... салондар және қызметтердің әртүрлі қызметтері жұмыс істейді. 5-7 кең жолаушылар палубаларында бірнеше ашық және жабық бассейндер, солярилер, спортзалдар, сауналар орналасқан. ... ... ... әртүрлі мәдени-ойын-сауық бағдарламалар қарастырылған. Ол кемелерді байлау ... ... ... ... ... ... мен кеме бортындағы тақырыптық күндерді қосады. Барлық турдың жалғасында графиктің тығыз құрастырылғанына байланысты демалушылардың бос уақыттары болмайды. Сонымен қатар, ... ... ... да бір жеке ... және кез ... ... тақырыптарға арналған арнайы круиздерді ұйымдастырады.
Бағалық белгілері бойынша круиздер төмендегідей ... ... (75-150 АҚШ ... 1 ... ... (100-200 АҚШ ... 1адамға);
- премиум (150-400 АҚШ доллары/күн. 1 адамға);
- люкс (700-1000 АҚШ ... 1 ... ... (1000 АҚШ ... ... 1 ... ... жақсы өмір сүру үшін барлық қажетті жабдықтарға ие, ескі үлгідегі кішігірім кемелерде орындалады. Кеменің қазіргі жайлылық талаптарын, қызмет пен ... ... ... жаңа және ... жабдықталғандар, классикалық круиздерді орындау кезінде қолданылады. Қызмет көрсетудің 14 класына дейінгі ірі круиздік кемелерде, ал кемелердің өзі ... ... ... ... ... ... көпшілік қызмет көрсету үшін круизді компаниялар қызмет көрсету ... 4-5 ... ... келетін кемелерді ұсынады. Ең жоғарғы категория 6 * ... ... төрт ... ие: Seaborn, Radisson Seven Seas Cruises, ... Cruises және Cunard Line. Бұл ... 200-250 жолаушыларға есептелген, ал қызметтер жиынтығы туристердің жекелеген әдеттері мен тілектерін ескереді. Royal Caribben круизді флот ... 3 ... ... ... ... Vision және Voyager, ... Radiance - ... интерьер каюталарында, көріністік келбетті көптеген терезелер қамтамасыз етеді, кемелердегі каюталардың жартысында жекелеген верандалар бар; Voyager жоғарыда айтылғандардың барлығына ие. ... ... ... ... төмендегілерге тәуелді:
- аудандары, интерьерлер мен қызметтер жинағы (душ, жуынатын бөлме, джакузи);
- жатын орындардың көлемі мен сапасы және олардың ... - ... ... бір ... қарама - қарсы;
- палубалардың биіктігі - жоғарғы, ... ... ... ... және ... орны ... - кормасында, тұмсығында, орта бөлігінде;
- иллюминаторлардың, терезелердің, балкондардың болуы.
Ішкі каюталар К, L, M, N, О, Р Q деп ... ... ... екі ... ... қатар, жеке бас гигиенасы үшін қондырғылар, әжетханалар, теледидар, радиоқабылдағыштар, телефондармен жабдықталған.
Voyager класындағы ... ... ... арқылы серуен палубалары көрініп тұратын тамаша ішкі каюталарға ие. ... ... ... қос ... айналдыруға болатын екі кереуетке ие.
Кеме круиздерінде экскурсиялық бюро арқылы кеме тұраұтарының әрбір портында экскурсияға таңдау бойынша тапсырыс беруге болады. ... ... ... ... көрсету үшін кез келген категорияда изоляторымен медпункт бар, ал кір жуу, үтіктеу және ... ... ... ... бар тұрмыстық қызметтер көрсетеді.
Круизердер әдетте үш мезгіл тамақтанумен қамтамасыз етілген, бірақ және жүйе ... да ... ... ... қатар, толық пансионға қосымша ретінде әртүрлі түнгі буфеттер ... снэк - ... ... ... мен ... ... ... тұмсықтық немесе корма бөлігінде басты жеңіл емес палубада орналасады, бұл жерлерге дауылды ауа райының ырғақ күші аз сезіледі. Асхана орталығында ... ... ... ... оның айналасында орналасады.
Мейрамханаларда отырғызу орындарының саны әдетте борттарда туристерді қабылдау санынан 1,5-1,7 есе аз, тамақтануды ұйымдастыру үшін ыңғайлы екі ... ... ... ... кіре ... ... ... немесеүстелдің үстінде қызмет көрсетуді ұзақ күтіп қалмас үшін ... ... ... ... мүмкін.
Кеменің бортында бірнеше мейрамханалардың қалыптасуы тамақтанудың әртүрлі схемасы бойынша туристерге қызмет көрсету ... (, ... ... ... ... алу ... тілдік кедергілерді жеңу үшін Солтүстік Еуропадағы теңіздер мен Жерорта теңізі бойынша негізгі маршруттарда қызмет ... ... ... ... ... Ресейден ауқатты туристерді круиздерге тарту мақсатында:
- міндеттеріне кіретін, ... ... ... мен мейрамханалардың мәзірінде орыс тілінде жазылады;
- күнделікті іс ... мен ... ... ... ... ... бағдарламалары мен кеме газетінің басылымы орыс тілінде шығарылады;
- танымал орыс ... ... ... және ... ... ... ... бағдарламалар көруге мүмкіндігі жасалған.
Кейбір саяхатшылар уақытының бөлігін солярийге, бассейнге, теннисті корттарға,жаттығу ... ... және т.б. бара ... ... ... ... ... бос уақыттық зоналар - кинозалдарды, көпшілік шаралар өтетін (шығармашылық кездесулер, байқаулар, мерекелік шаралар және концерттер) ... ... ... ... ... ... қалаушыларды елсіз аралдарға жеткізіп салуды ұйымдастырады. Кешкі уақыттарда круиздерде би кеші, жоғарғы палубада ... ... бара ... ... ... жасөспірідерді де ұмыт қалдырған жоқ, мысалы олар үшін: нәрестелер үшін бала ... ... ... немесе жеке), балалар клубы, олардың жасының есебінен құрастырылатын бағдарламалар:
- 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға - ... ... ... балмұздақ таратушы маскарадтар;
- 7 жастан 12 жасқа дейінгі мектеп оқушыларына - спорттық және компьютерлік ойындар;
- жастарға - ... және ... би ... ... ... [41].
Туроператорге борттағы потенциальды клиенттердің талаптарында ескеру қажет, яғни каюта орналасу біртекті болу үшін, осфы немесе өзге категориялардағы каюталарда тұру құнын ... ... ... ... нарықтық мүмкіншілігі және каюталарда орналасу құны кеменің жүктелуіне кішігірім әсер ... ... ... ол ... ескеру керек:
а) рентабельділік кезінде кірепұл құнын жабу үшін минимальды рұқсат ... ... ... пен ұзақтық деңгейі бойынша круиздер ұсынатын бісекелестердің іссапарларының құны;
в) ұсынылған круизге ... ... ... ... сату ... ... қажет:
- туристік жолдама құнына кіретін қызмет тізімдерін нақтылау және кеме бортындағы ақылы қызметтер тізімін жасау. Соңғысына әдетте, ішімдік және ... ... ... телефонмен сөйлесу, саунаға бару, шаштараз, спорттық залдар, спорттық инвентарьларды жалға алу, екінші реттік медициналық көмек жіне т.б. ... ... ... ... олардың құқықтары мен міндеттері туралы, порттың тұрақтарында қалаларға баруға құқық беретін, қажетті ... ... - ... ... ... ... және т.б. туралы құлақтандыру;
- кеменің порттан жүзетін күнін, сағатын және круизге қатысушылардың жиналатын орнын ... ... және ... ... мен ... ... орналастыру жоспарын құру және оның негізінде круиздер тізімін жасау;
- каюталардың орналасқан жері және брондалған үстел номерімен мейрамханаларды, ... ... мен ... ... ... ... ... бюро, медициналық жіне тұрмыстық қызметтің жұмыс уақыттары мен кемеде орналасуы туралы ақпараттар жеткізу.
Әдетте мұндай ақпараттарды ... оған ... ... ... парақшасынан ала алады.
шетелдік порттарға бару туристерге тән және теңіздік круизге: халықаралық теңіздік заңдылық оларға ... 48 ... 72 ... ... ... ... беретін жүзеге асыру қарастырылған. Берілген жағдайды мәні, круиздік кеме жолаушылары ... ... ... ... және ... биліктіңалдында жағалаудағы туристердің қылықтарына өзі жауап береді.
Круиздік жүзуде туроператор бірнеше міндеттерді шешеді, көбіне ол ... ... ... ... барлық күнін жоспарлап және бос уақыт шараларын ұйымдастыру керек;
- кеме тұрақтарында жоспарланатын экскурсиялардың тізімі мен бағдарламаларын жариялау, ... ... мен ... ... беру орын ... ... портқа келердің алдында кеме бортынан талап етілген тапсырыстық экскурсиялық автобустар мен гид-экскурсоводтарды (гид-аудармашыларды) дайындау;
- экскурсияға шығар ... ... ... туроператор туристерді автобустарға бөледі, жағалауға келер кезде кедендік және шекарадан туристердің өтуін қадағалайды.
Кеме қожайыны мен кеменің өзінің ұсынған ... ... ... ... ... ... және ... кестесін, круиздің барлық күні бойынша бос уақыттық шараларды, сонымен қатар, круиздік кеме бағдарламасына кіретін порттардағы экскурсиялық ұйымдармен келісуді, круизерге экскурсиялық ... ... мен ... ... ... ұйымдастыруы керек.
Кеме қожайыны өзінің мүмкіндіктері мен коммерциялық қызығушылықтарынан шыға отырып, круиздің ... мен ... ... - кеме ... ... әкімшілігімен қарым-қатынасының болуы және порттық қызметтің құны, ... ... ... ... өту, ... кеме ... режимінен шыға отырып, бағыттың әрбір учаскесін жүріп өту күрделілігі.
Келесі келісетін процесс жоспарланған круиздің нақты ... ... ... ... ... ... ... құрайтын кеме қожайынының қызметінің ақысы.
Кеме қожайыны туроператорға, круизде ол өзінің есебінен айыппұлдық санкцияларды төлейтінін ескертеді:
а) кеме қожайынына - жүзу ... ... ... уақытқа қалдыру немесе болдырмағаны үшін немесе кеме қожайынынан ... ... ... ...
б) ... ... - оның кінәсінен немесе өтінішінен пайда болған, жоспарланбаған қарапайым кеме үшін.
Туроператор, өзінің қаржылай және ... ... ... отырып, кемені кірепұлдыққа алу немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдайды. ... ... ... кезде ол кеме қожайынына өзінің есеп жоспарын көрсетеді, яғни нақты күні мен салатын қаржысының көлемі ... ... ... ... ... ... ... көрсету жағдайы және прайст -листа құрастыруға кіріседі.
Осыған байланысты туроператор туристік жолдамалардың құнын анықтауда, пулдың туроператорларының қаржылай қатысуын тарату, ... ... ... ... ... әртүрлі категориялары және олардың кемеде орналасуы сияқты қиындықтарға тап болады.
Теңіздік флот - ... ... ... мен ... ... ... қажеттіліктермен жабдықталған, экипаждағы жасақталған, кемеде туристерге қызмет көрсету мен ... ... ... ... ... орын ... ... жеті күнде бір рет болады. Бұл қызмет көрсетудің құнына кіреді.
Туристерге ұсынылатын ақылы қызметтер: ойын автоматтары, спорттық-медициналық ... ... ... ... ... ... ... фотограф, пошта, кір жуатын және химиялық тазарту, азық-түлік және тауарлар, дүкеннен, киоскалардан, буфеттерден, ... ... ... ... ... телефон. Жүзудің шетелдік учаскелерінде азық-түлік пен буфет, бар, киоскалардағы тауарлар қолданыстағы Ережеге сәйкес туристерге ақылы түрде жүргізіледі. Теплоходтарда ... ... ... ... ... ... ... (автоматтықтан басқа), кітапхана-оқырман залы, балалар бөлмесі, салондарды пайдалану, ішкі телефон, каютадағы және салондағы теледидарлар, гимнастикалық залдар, бассейндер, шомылатын ... және ... ... мен жүк ... ... ... сапар мәселелері бойынша анықтамалық бюролар. Турфирмалар өздерінің жеке кемелерінде ... ... ... ... ... ... ... көлемде жүк және қол жүгін алып жүруге рұқсат ... ... ... ... ... жол ақы және ... жолдама негізінде бағыттың жетекшісіне туристтің берген туристік кітапшасы арқылы ғана ... ... ... ... ... көп ... ... сегментіне - осы турды тұтынушыларға тәуелді болады.
Мысалы, Кариб бассейні бойынша круиздерді жас жанұялық жұптар таңдайды, мұнда би ... көп, ... ... және ... ... ... барлық мәдени-бос уақыттық, ойын-сауық жұмыстарын және кеме портында және ... ... үшін ... да ... ... кемені жалға алған туристік ұйымдар жүзеге асырады. Кеме бортында туристік ұйымның ... ... ... ... ... ... ... туристік ұйымның жүргізетін іс-шаралар жоспары бұл шараларды жүргізуге көмектесетінкеме әкімшілігімен келісіледі. Кеменің ... ... ... ... күнделікті бағдарламалар трансляциясы жүріп тұратын, радиотарату желілерін тегін пайдалануға құқық берген.
Круиздің жетекшісіне турстік-экскурсиялық ... ... ... кеме радиостанциясы бойынша, қызметтік радиобайланысты тегін пайдалану құқығы беріледі. Туристерге тамақтану келісімде көрсетілген баға бойынша кеме ... ... және ... ... ... ... ... жүргізіледі. Экскурсиялық бағдарламалар жүргізуге байланысты туристердің тамақтану тәртібіне өзгерістер енгізуге болады. ... ... ... ... жетекшілері және бекітілген тәртіпке сай кеме әкімшілігінің өкілдері қол қойған актілер юолып табылады.
Туристік ұйымдар тағайындаған, ... ... ... ... ... ... қолма-қол есеппен кеме экипажының тамақтану рационы бойынша жүргізіледі.
Кез-келген круиздің бағдарламасы келесі ... ... ... ... - ... ... едәуір маңызды бөлігі. Мейрамханаларға бару - ойын-сауықтың ерекше түрі.
* Іс -әрекет- кеме теңізде болған кездегі, әрекеттердің ... ... ... шет ... оқу және ... ... - ... кино, маскарадтар, би кештері, ойынхана және т.б.
* Жағалау бойынша экскурсия - келу портындағы бірнеше сағаттық тұрақтар және аз ... шолу ... ... (75 тен 150 у.е. адам ... бір ... ... ... көретіндерге, жаңа бағыттар мен маршруттарды зерттегенді жақсы көретіндерге арналған. Үнемді круиздер ... ... ... ... өткізудің керемет нұсқасы. Әдетте мұндай круиздер өте жаңа емес, кемедегі жақсы демалыс үшін құрастырылып орындалады. Дегенмен үнемді круиздерге ... ... ... ... ... кішірек, оларда үлкен лайнерлерінде барлық жағдай жасалған: ... ... душ және ... өте ... асханасымен мейрамханалар, демалысқа арналған салондар, бассейндер мен солярийлер.
Туристік нарықта кеме қатынасы ... ... ... ... ... жұмыс істейді:
- туристтік сапарлардың 24 сағаттық ұзақтығымен бір реттік тапсырыс бойынша топтық тасымалдар үшін жол жүру ... ... ... ... ... ... ұсыну;
- туристік сапарлардың 24 сағаттан - 12-14 күндік ұзақтығымен, кеме қатынасы және туроператор-кірепұлшылар ... ... ... маршруттар бойынша отандық және шетелдік туристерді тасымалдау күні;
- туристік сапарлардың 24 сағаттық ұзақтығымен ... ... ... және ... ... ... ішкі ... шығу турларының бағдарламалары бойынша тұрақты туристік-экскурсиялық желілердің кеме жүру кезеңдерін ұйымдастыру;
- уақытша орналасу үшін кеме жүру ... ... жүзу ... пайдалану.
Кеме қатынасы компанияларының жетекшілері халықаралық ірі туроператорлардың және туристік кластың көліктік құралдарын өндірушілердің шығуы - ең алдымен, ... - ... мен ... операцияларды ұмтылдыруы мүмкін.
Туристер үшін круиздердің тартымды мінездемесі маршруттағы өткелдермен маршруттағы ... ... ... ... пен ... ... кеме тұрағының ұзақтығы.
Круизді туризм танымдық, емдік-сауықтыру, ... ... ... ... бірнеше түрлерін біріктіретін, қаржы көп қажет ететін, ... көп ... ... ... түрі ... ... ... түріне жатады. Теңіздік немесе өзен круиздерінің маршруты бойынша ара-қашықтықта төмендегілерге әсер етеді:
- жағалаулық сызығының конфигурациясына;
-қауіпсіз жүзудің тереңдігі мен ... да ... су және ауа ... гидрологиялық, гидрометеорологиялық және басқа да физикалық жағдайлар.
Ішкі сулар жолы бойынша өзен және көл ... ... ... ... ... каналдар мен шлюздер бойынша өткелдерді қоса отырып, ірі су қоймаларында, көлдерде, ... ...
2.3 ... ... жоспарлау және құрастыру
Круизді турларды құрастыру технологиясын зерттей отырып, біз ... ... үшін ... ... бойынша өзіміздің турды ұсынамыз. Көптеген сәнді курорттарды көріп және ең танымал туристік бағыттарды ... ... ... ... ... ... эксклюзивті саяхаттарды жүзеге асыруды армандады.
Мұндай мүмкіндікті Жерорта теңізі бойынша туристік керемет ... ... ... Жер ... ... аяқ ... ... көп емес, бірақ жақсы әсерлерді, бұрыннан таныс елдерден де алуға болады.
Мұндай саяхаттар ... ... ... ... ... еуропа елдеріне жаңа таңданыстармен қарауға мүмкіндік береді, кейде әлемнің беймәлім бұрышымен таныса аласыз.
Испания, Италия Францияға ... ... ... барып үлгендердің көбісі, мүндай саяхаттарда бұл елдердің жаңа қызықты ерекшеліктерін ... ... ... бойынша тамаша жоспарланған круиз әр елді жаңа қырынан ғана көріп қоймай, сапардың жалғаспауының өзінен көптеген әсер алуға болады. Бір ... ... ... ... ... ... ... тек автобустық турларда ғана мүмкін болған.
Мұндай саяхаттар бір елдің көптеген қалаларын, немесе ... ... ... ... ... Осыған байланысты мұндай саяхаттар салыстырмалы түрде арзан және біздің отандастарымызды да тарттқан болатын. Олардың кемшіліктері, ... ... ... ... жайлылықтың төменгі деңгейіне жатқызуға болады. Мұндай турлардың нағыз альтернативі ретінде ... ... ... ... болды.
Су саяхаты түрлерінің ең көп таралғаны круиздер болып табылады. Круиздер теңіздік және ... ... оның ... ... ... Өзен круиздері су туристік маршруттарды көрсетеді, жалпы жағдайда, өзен ... көп күн ... ... ... орналасу және тамақтану, кемедегі ойын - сауық, жербеті экскурсиялары және басқа да ... ... ... ұсынады.
Круизді туризм рекреациялық, спорттық, емдеу-сауықтыру, танымдық сияқты көптеген туризмнің түрлерін біріктіре отырып, туризмнің қаржыны және еңбекті көп қажет ететі, ... ... ... ... Круиз деп жағалаулық экскурсия, портты қалалардың көрнекті ... ... ... ... теңіз және өзен лайнерлерінің бортында әртүрлі ойын-сауықтарды өткізу сияқты, су көліктерінің түрлеріндегі саяхат деп түсінуге ... ... ... ... ... ... ... өткізуде. Круизді флот өсуде, жолаушылар кемесін құрастыруды жүзеге асыруда, ... ... ... жаңа ... және мұхиттық маршруттар құрастырылды.
Едәуір танымалдықпен су саяхатын АҚШ пен Германия пайдаланады. Егер ... ... ... ... ... ... ... бойынша, Бермуд аралдарына, Аляскаға бару) барса, онда неміс ... көп ... және жер ... ... ... ... ... Мысал ретінде, жер шарын айналып шығуды неміс нарығындағы "Федор Достоевский" жұмыс істегендер үш айлық круиз ... ... ... ... ... ... ... толыққан оқиғаларға толы етеді. Бір турдың негізінде Сіз бірден бірнеше мемлекетке бара аласыз, ... ең ... ... көре ... ... Италия, Греция, Турция - Сіз өзіңіздің бір кезекті демалысыңызда осы елдердің барлығын бірден көре аласыз. Біздің жерортатеңіздік ... ... ... ... сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында құрастырылған. Егер, сіз табиғатта өлшеусіз демалысты өткізгіңіз келсе, онда сізді өте таза су мен жібектей құмдары бар ең ... ... ... тұр. ... жерортатеңіздік круиздер, белсенді демалысты жақсы көретіндер үшін - әртүрлі талғамдағы көптеген спорттық ойын-сауықтар күтіп тұр. Ежелгі ... ... ... әр ... ... ... мүмкіндік беретін экскурсиялық бағдарламалар қызықтырды, жерортатеңізі бойынша круиздер сүйікті еуропа қалаларын ... ... ... ... ... Италия, Испания, Греция және басқа елдер өздерінің керемет тарихымен сіздерді таңқалдырмай қоймайды.
Демалыстың бұл түрі ... ... ... ... - ... балалары бар жанұялар жерорта теңіздік круиздерді әркім өзінің жанының қалауын таба алу ... ... үшін ... Үлкен ересек адамдар жайлылығы, қызметтің жоғары деңгейі мен сапарларды ... ... үшін ... Жерортатеңіздік круиздердің әртүрлі түрлері жақсы ортада белсенді демалуды ұнататын және әлемдегі ең сәнді жағажайлар мен клубтарға баруды жоспарлаған жастарды да ... ... ... бойынша романтикалық круиздерді, өмір бойы есте қалатындай, бал айын өткізу үшін жас жұбайлар таңдайды. Жерорта ... ... ... ұйымдастырылған туристік круиздер жоғары әлеуметтік жағдайдағы адамдар қалайды. Жақсы ... ... және ... ... ... ... адамдар, әсіресе жерорта теңізі бойынша барлық круиздерден дәстүрлі ерекшеленетін, қызметтің жоғары деңгейі мен мінсіз ұйымдастырылғандығын бағалайды. Мұндай ... ... және ... ... пен мәселелерден алыстауға, дене және рухани күштерді ... ... бір ... ... жинауға мүмкіндік береді.
Біздің круиз деп аталады.
Круиздің ұзақтығы 8 күн. Маршруттың ... 5 ... ... 5. бағытының кескіні
автор құрастырған
5 суретке сәйкес, мәліметтерді талдау, ... ... ... ... ... ...
Круиз Princess Cruises: Ruby Princess 5* лайнерлерінде жүзеге асады (сурет 7).
Сурет 6. Princess Cruises: Ruby Princess 5* ... ... ... ... талдау, Princess Cruises лайнері: Ruby Princess 5* люкс клас ... ... ... 5*lux. Су ... - 113000 ... 3080 ... Қазіргі круиздік кеменің бортында Premium класта сізді еркін атмосфера күтіп тұр.
Ойын-сауықтың үлкен көлемі, мейрамханалар, барлар, күндізгі және ... ойын ... ... мінсіз 24 қызмет, "Lotus" жоғарғы деңгейлі SPA ... және ... ... - жасанды жарықтандырылған ішкі каюталардан балкондары бар екі ... ... ... ... Princess 5*lux ... ... ашық ... астындағы кинотеатр болып табылады.
Сіздердің назарларыңызға: 8 мейрамхана, 15 барлар, интернет-кафе, 6 бассейн, азиялық стилдегі SPA-орталық "Lotus", сұлулық салоны, ... ... ... ... ... ... ... теннисті корт және гольфке арналған алаң, кітапхана, дүниежүзілік кластың өнер туындыларынң коллекциясы, түнгі клубтар және ашық ... ... би ... ашық ... астындағы кинотеатр, ойынхана, 2 театр, интернет-кафе, некелесу үшін шіркеу, жастары бойынша 3 балалар клубы бар.
Кестеде ... ... ... ... ... (кесте 2).
Кесте 2
маршруттары бойынша қозғалыстар кестесі [45; 46]
Күні
Круиз бағатты
Келу
Кету
Туру
1
2
3
4
5
1
МАДЕЙРА (аралы), Португалия ... ... ...
-
-
-
3
Теңізде
-
-
-
4
Теңізде
-
-
-
5
РИМ, Италия (Чивитавеккья түбегі)
07:00
19:00
6
ПИЗА / ФЛОРЕНЦИЯ, Италия (Ливорно түбегі)
06:00
19:00
7
МОНТЕ-КАРЛО, ... ... ... кестеге сәйкес, мәліметтерді талдау, маршрут бойынша қозғалыс кестесі, ... ... ... және ... ... ...
* ... категорияда каюталарға орналасу;
* борттағы тәулік бойы тамақтану;
* борттағы ойын сауық ... ... ... ... мен ... клубы;
* музыкалық қойылымдар - шоу, жанды музыка, би кештері, театр;
* бассейндерді, жаттығу залдарын, саунаны, джакузиді пайдалану;
* порттық жинақтар.
Круиздік визалар: Италия - көп ... ... ... ... болуы мүмкін.
Мадейраға Португалия портының трансферімен бару. Бұл экскурсия бір күнде аралдың ең қызықты көрнекті жерлерін көруге мүмкіндік береді. Туристер, сэр ... ... ... ... салған, Camara de Lobos дәстүрлі балықшылар ауылына барады. Әрі қарай, танымал ... ... & ... ... ... ... дәм татуға, содан кейін, әлемдегі биіктігі бойынша екінші орындағы жартас - Cabo ... ... Одан әрі ... São Vincente ... ... жол ... - жолда қайталанбас пейзаждар мен керемет су каскадтарын кездестіреді.
Туристер Мадейраның ... емес ... ... ... алу үшін ... аздап аялдайды. Түскі ас, лавалармен қалыптасқан, табиғи бассейндері бар Porto Moniz-тегі мұхит жағалауында болады. Түскі ... ... ... - ... ... ... ... кейін туристер 1500 м биіктіктегі үстірт Paul da ... ... ... ... солтүстігі мен оңтүстігін бірден көруге болатын, Encumeada арқылы Фуншалға қарай жүреді. ... құны - 132 АҚШ ... адам ... Экскурсияның ұзақтығы - 6 сағат. Ескерту: Экскурсияның құнына ұлттық мейрамханадағы түскі ас кіреді. Экскурсия ... ж. ... ... ... Фуншал қаласы мейманханасының алдында жиналумен басталады. Топта ең азы 8 адам ... ... ... ... Солтүстік Рим - ашық аспан аясындағы мұражай. Бұл қала шексіз ашылмаған құпияларға толы ... ... ... ... ... Мұнда кереметті, Тарих пен Мәдениеттің өзін сезініп қайтуға ұмтылғандар, Рим шынымен Мәңгілік деп ... рас ... көз ... ... ... ... ... дейін танып білуге болмайды, бұл жерге аз уақытқа келіп кететіндер үшін де, бұрыннан тұрып келе ... үшін ... ... оның ... ... ... ... римдік өзінің қаласын жақсы білгенімен, кейде туристерге ұқсап тұрады. Бұл қаладан бірнеше рет болсаңызда, әр келген сайын жаңа қырынан тани ... Гид ... ... ... ... Әрі ... Сіздерді Әулие Петр жерленген жерде салынған, ең үлкен және ең ... ... ... ... Петр ... ... ... көптеген жауһарларды сақтап тұр: Пьета - Микеланджелоның алғашқы жасаған жұмысы, балдахин, Бернини папаның керемет жұмысы, Әулие Петрдің қола мүсіні, ... ... және ... алаң едәуір сәулетті және керемет сәулетті ансамбльдермен көрінеді, ол жердегі ... ... ... ... тұр. ... ... орналасулар, жойқын қираған үйінділердің көптігі, сәнді сарайлар, шіркеулер, әртүрлі алаңдар, ... су ... ... ... ... ... ... тұр. Шолу экскурсиясы кезінде туристер Римнің ең көрнекті жерлері - Рим форумы, Палатин төбешігі, Траяна форумы, Капитолийский дөңі, ... ... ... ... алаңы, ди Тревели субұрқағы, Әулие Періште қамалы және Әулие Петр қамалдарын көре алады. Егер бос уақыт қалса, туристер өз ... ... ... және ең жақсы дүкендерінде сауда жасауларына болады. ... ... ... ... ... портына келеді. Экскурсияның құны - 180 АҚШ доллары/адам басына. Ұзақтығы - 8 сағат (экскурсияның өзі 4 ... + әр ... ... 2 ... ... ... Туристерге шіркеуге шортымен, қысқа юбкамен және иығы ашық футболкамен кіруге болмайды. ... ең кемі 13 адам ... ... / Флоренция, Ливорно, Италия. Экскурсия туристер ең танымал ... ... жері - ... бара жатқан мұнара мен Керемет Алаңды көретін, Пизаның аялдамасында кездеседі.
Пизадан туристер Флоренцияға аттанады,онда ... ... ... - ... ... дель ... қамалын атақты Брунеллески мұнарасымен көреді - бұлар қаланың басты көрнекті жерлері. Бұл, дүние жүзі бойынша көлемі ... ... ... ... ... ... әсер қалдыратыны сөзсіз.
Қасында Баптистерий Иоанна Крестителя және Джоттоның өлмес шығармасы - атақты қоңыраухана тұр.
Туристерде Флоренцияның ең танымал қамалдарының бірі - ... ... ... ... ... ... ... қабірі - Санта Кроче қамалын көру мүмкіндіктер бар. Әрі қарай туристерге Алтын көпір бойынша серуендеу ұсынылады, бұл ... ... ... бұйымдарды көруіне және сатып алуына болады. Экскурсияның құны - 210 АҚШ доллары. Ұзақтығы - 8 сағат. ... ... ... шортымен, қысқа юбкамен және иығы ашық футболкамен кіруге болмайды. Ливорнодан Пизаға ... жер 30 ... ... Пизадан Флоренцияға дейін шамамен 1,5 сағат. Топтың ең аз құрамы 13 адам Ницца / Монте Карло, порт Монте Карло, Франция. ... ... - ... ... көрінетін кішкене ғана мемлекет.
Мұнда ескі қаланың дәстүрлі әсемдігі мен дүниежүзіне өзінің мейманханлары мен ойнынханаларымен танылған ... ... ... ... кедей адамдар мен қылмыс деген жоқ.
Туристер кішкентай Версаль және кафедральды Шіркеу деп аталатын, Монаконың тарихи орталығы - ... ... ... ... ... ... сынап көрулеріңізге болады және аты аңызға айналған кафесінде аперитив ішіп көруіңізге болады. ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беріледі. Қазіргі Ниццаның орталығы - бұл Массена алаңы. Алаңның ... ... ... ... ... ... көшесіндегі гүл базарынан соқпай кету мүмкін емес. Экскурсиядан кейін туристерде бос уақыт болады, содан кейін туристерді портқа алып ... ... құны 150 АҚШ ... адам басына. Ұзақтығы - 6 сағат. Ескерту: Ойынханаларда ойнау үшін экскурсия кезінде кемеден ... ... ала ... ...
Топтың құрамы 13 адамнан тұрады. Барселона, Испания.
Қала ... шолу ... ... туристер ескі портты және Колумбтың атақты алаңын көреді, Кафедралды қамалымен бірге Готический кварталға бара алады.
Одан әрі, ... ... ... ... - ... бульварындағы уйлер және Әулие Отбасылар Қамалымен танысады, Каталония астанасының алаңдары мен көшелерімен жүріп өтесіз. ... ... ... Монтжуик тауының алаңдарын көреді. Экскурсия құны - 120 АҚШ ... адам ... ... - 4 ... ... ... құнына Кафедральдық шіркеуге кіретін билет құныда кіреді. Туристерге шіркеуге шортымен, қысқа юбкамен және иығы ашық ... ... ... ... Бұл ... 2012 ж 6 ... 09.00-де порттан және мейманханаға трансфермен басталады. Топтың ең аз ... 10 адам ... ... ... ... калькуляциясы келтірілген (кесте 3).
Кесте 3
турдың калькуляциясы [45; 46]
Қызметтердің атауы
Берілген бірлігі бойынша ... Рим - ... - ... ... ... тереземен (15 м[2], қалқалану көрінісі, G категориясы)
990
Банк аудармалар
50
Медициналық сақтандыру
10
Виза
150
Трансфер
40
Бағдарлама бойынша ... ... ... ... (ушу, автобус)
275
Өздік құны
2406
Турфирманың комиссиясы 5 %
121
ҚҚС 12 %
303
Барлығы ... ... ... ... ... екі ... орналасу бойынша бір туристке жүргізілген есеп екенін көрсетті. Есептесу 1 шартты бірлік = ҚР ... ... ... ... 1 АҚШ ... ... орындық орналасу кезінде бір адамға көрсетілген баға.
Олай болса, теңіздік круиздер демалыстың түрі ... ... ... ... үшін оның ... ... ашылады. Бірден бірнеше елді қамтитын саяхат, кеменің шектеулі кеңістігіндегі ... ... ... ... көріністер және бос уақытты өткізудің көптеген әдістері - теңіздік круиздердің ерекше факторлары. Бес-жеті кең ... ... ... ... ... және ашық ... солярийлер, спортзалдар, сауналар орналасқан. Круиздің барлық күндерінде мәдени-ойын-сауық бағдарламалары қарастырылған. Ол кеменің ... ... ... ... ... ... және кеме ... тақырыптық күндерді қосады.
Теңіздік круиздік лайнерлер мен паромдардың каюталары бес негізгі типтері бойынша бөлінеді: ішкі каюта, иллюминаторлы каюталар, балконы бар ... ... және сьют ... деп көп ... ... атайды). Ішкі каюталар - ең арзан, кеменің орталық бөлігінде орналасқан және иллюминаторлары болмайды.
Иллюминаторлы ... ... ішкі ... бір ... есе қымбат тұрады. Сьюттар ішкі каютадан бағасы артық болуы ... - ... оның ... ... ішкі ... және басқа бірнеше факторларына байланысты болады.
Классына қарамастан барлық каюталарда душ, санузел, теледидар болады. ... ... ... мини-сейфтермен, кейбіреулері тіпті, телефондармен жабдықталған.
Порттағы барлық мәдени-бос уақыттық, ойын-сауықтық жұмыстарды ұйымдастыру және теңіздік круиздер кемесінің бортында және жағалауда туристер үшін ... ... ... ... жалға алған туристік ұйымдар жүзеге асырады. Кеменің бортында туристік ұйымдардың негізгі өкілдері круиздердің ... ... ...
Круиздерді ұйымдастыру әдістемесін зерттей отырып, Жерорта теңізі бойынша өзіміздің круиздік тур ... ... ... ... ... Теңіздік круиздер демалыстың түрі ретінде басқаларға ұқсамайды, туристер үшін оның ... ... ... ... бірнеше елді қамтитын саяхат, кеменің шектеулі кеңістігіндегі ойын-сауық ... ... ... ... және бос ... ... көптеген әдістері - теңіздік круиздердің ерекше факторлары. Бес-жеті кең жолаушылар палубасында әдетте бірнеше жабық және ашық бассейндер, ... ... ... ... Круиздің барлық күндерінде мәдени-ойын-сауық бағдарламалары қарастырылған. Ол кеменің жергілікті швартовакаларына экскурсия, әртүрлі шаралар, мерекелер және кеме бортындағы тақырыптық күндерді ... ... ... ... мен ... ... бес ... типтері бойынша бөлінеді: ішкі каюта, иллюминаторлы каюталар, балконы бар каюталар, мини-сьют және сьют "сьют деп көп бөлмелі каюталарды ... Ішкі ... - ең ... ... орталық бөлігінде орналасқан және иллюминаторлары болмайды.
3 ТЕҢІЗДІК КРУИЗДЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗІНДЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ
3.1 ... ... ... дамуының негізгі бағыттары
Теңіздік туризмнің барлық жалпы тенденциясы мен бірдей салмақты мәселелері ... ... ... күрт көтерілуімен және қыста түсіп кететіндігімен сипатталатын, маусымдылық болып табылады.
Климаттық факторлар, жер шарының ... ... ауа ... ... туризм мен демалыс үшін қолайлы, айлар бойынша біртексіз, сондықтан, адамдар кезекті еңбек демалысын жылдың жақсы ауа райы ... ... ... Зерттеліп отырған аймақ жататын Еуропада, теңіздік туризм үшін ең қолайлы уақыт жаз мезігілі болып табылады. Жаз ... ... ... ... және ... және өліарада төмендегені байқалады. Теңіздік туризмнің дамуымен көліктік құралдардың да дамуы қатар жүріп отырды. Дегенмен, ... ... ... мен ... ... ... бір мөлшерде сәнге негізделеді, жазғы маусымнан тыс туристік ағындардың ұлғаюы туристік инфрақұрылымның дамуы мүмкіндік бере алатыннан, едәуір төмен жүзеге ... ... ... белгілі бір рөлін көптеген ұсақ және орташа өнеркәсіп өндірістері атқарады және жазғы кезеңде қызметшілер мен ... ... ... ... ... ... жұмыс режимін құрастыратын мекемелер [47].
Маусымдылық туристерге қызмет көрсетуде қиындықтар тудырады. "Ыстық" маусымда көлікпен, орналасу, тамақтануды ұйымдастыр, көптеген туристер үшін экскурсиялар ... ... ... ... ... ... ... көп бөлігінде Еуропа курорттарындағы қонақүйлерде орындардың көбісі бос ... ... ... ... круиздердегі қауіпсіздік мәселесі.
, журналдары аңғарғандай, ... ... ... круизді кеме бірінші емес. Кейіннен 2012 жылы 13 қаңтарда - лайнер ... ... және ... ... ... күн ретінде тіркелді, Costa Crociere Пьер Луиджи Фосчи басшысы кеме бір кездері байланыссыз қалғанын мойындады. Осыған байланысты, Costa Crociere сенімді ... ... ... кету ... ... келісіп жасалды деп хабарлады. Итальяндық круиздік алпауыт, кеменің компаниясының курстан ауытқуы бірінші рет болып тұр деп ... ... бұл ... ... ... ол ... ... (аналық компаниясы ) дүнеижүзі бойынша кемелердің қозғалысын қадағалап тұрады. 2008 жылы мәліметтерді зерттей отырып, бақылаушылар, Джильо жақын жерден өткен барлық ... ... ... тек Costa кеме ... ғана ... курстан ауытқыған деген шешімге келді. Бұл кезеңде ... ... ... алты рет ... ... Олқылықтарды тізіп шығайық: 2008 жылы 10 августте , 2009 жылы 10 тамызда - , 2010 жылда 8 тамызда - , 2010 жылы 12 ... - , 2011 жылы 14 ... - , 2012 жылы 13 ... - . Қазір мұнадй апаттар Costa Crociere үшін және теңіздік круиз ... үшін ... ауыр ... ... болады. Wells Fargo банкінің аналетигі Тим Кондер айтқандай, апаты" қолайсыз ... өте ... ... ... бірінші кварталы круизді бизнесте, жыл сайынғы кезекті демалыстарына ... ... ... ... ... Жақсы старттан кейін сақтық қорда сақтау асығыс болды: айналып ... ... ... ... ... ... туристерді шошытып алды. Капитанның қорқақтығы мен кәсіби еместігі де таң қалдырады. Теңіздік круиздердің қауіпсіздігін бекітетін статистика, потенциальды саяхатшыларды сендіруі ... ... ... ... әлі де өзі ... еске ... тұрады.
Көптеген аналетиктер, тапсырыстар көлемінің төмендеуі 2012 жылдың екінші кварталында басталды, ... ... ... жасалған тапсырыстар материальдық шығынсыз болмады: билетті қайта тапсыруға тырысыңыз, ұшақты шығар күнін айтамыз. Дегенмен, теңіздік круизге барғысы ... еш ... ... ... ... ... ... "қуу" тиімсіз. Мұндай жағдай мысалы, 2011 жылдың 11 ... ... ... ... UBS ... ... Робин Фарлей, бұл апат 2012 жылы 1,9 % деңгейге жобаланған, Carnival ... ... ... ... деп ... Royal Caribbean: күтілген 2 %-дың орнына небәрі 1,5 % оператордың табыс үлесін шығарды. Егер абсолютті сандарды ... ... ... ... бойынша "жетіспеушілік" 280 миллион АҚШ долларын жоғалтуға әкелді деген сөз. Ауыр және өкінішті.
Сұраныстың ... ... ... ... үшінші және төртінші орындар бойынша тұрған - NCL және MSC Cruises ... ... ... ... ... ... ... күткендер, итальяндық туристерді тікелей тасымалдайтын MSC Cruises компаниялары болды. Тура ... мен ... ... - бұл ... ... бұдан да басқа шығындар бар, ең алдымен сақтандыру премияларын айтар болсақ. Мысалы, Carnival өзінің сақтандыру ... ... 85-95 млн USD-ға ... ... құны ... өсіп ... Фарлей осыған ұқсас тура шығындарды 23-39 млн USD-ға жетеді деп есептейді. Сонымен, круизді лайнердің су ... ... ... ... ... 485 млн USD ... ... шығындарды өтеу құны 570 млн USD болады. Бұған қосымша соттық арыздарды ... ... ... және ... мүшелерінің жаппай қырылуы, ал бұл сумма Carnival сақтандыру франшизін көпреттік жоғарылатуға 10 млн USD ... ... ... ... ... ... мүмкін. Теңіздік сақтандырушылар 600-800 млн USD есебіне қшырауы әбден мүмкін және Carnival бұл есепті ең ... ... ... ... ... ... ... жоқ. Сақтандыру полюстерінің құны қиындықтың тікелей кінәлілері үшін ұлғаюы мүмкін.
Круиздік операторлар еуропалық кеме жасау орындарында тапсырыстарды ... ... ... бола ... ... және STX Europe жаңа клиенттерді алу үшін ұмтылады, жаңа круиздік кеме құрылысына тапсырыстар 2013 жылы қолайлы болған сияқты. Мамандар ... ... ... 1 млрд USD шығынын әкелгенін айтады. Франческо Скеттино ... ... ... ... ... бару қауіптілігінен өтуге деген шешімі көліктік тарихтағы ең үлкен ақымақтық болды.
Теңіздік ... ... - бұл бір ... ... ... елді ... шығуға мүмкіндік береді, сонымен қатар, туристерге жүктерін жинаудың қажеттілігі тумайды, олардың үйі өздерімен бірге жүреді. Туристер әр күні жаңа қала ... ... ал ... үйге ... ... ... ... кеш ас пен көптеген ойын-сауықтар күтіп тұр.
Круизде туристке ештеңе ойлаудың қажеті жоқ: туристер әсерлер калейдоскопымен босаңсиды және демалады, ал ... ... ... ... пен сәнді жағдайлардағы жаңа көкжиектерге апарады.
Круиз - әркім өзінің жанына керек рахатты табатын, ... ...
* ... және ... ... ... жаттығу залдары, спорттық алаңдар, SPA, бассейндер, жүгіру жолдары күтіп тұр.
* Тыныш демалғанды ұнататындарға ашық палубадағы шезлонгте, ... ... таза ... ... бір шыны аяқ кофе ішіп ... болады.
* Ойын-сауықты жаны қалайтындар әртүрлі байқаулардың, аттракциондардың, би алаңдарының, шоулардың көптігімен таң қалады.
* ... ... ойын ... бар ... ... ... ... Жасөспірімдер арнайы клубтар мен витруальды залдарда өз уақыттарын керемет өткізе алады.
* Балаларға әртүрлі жастық топтарға бейімделген, көптеген ойын-сауықтық бағдарламалар ... - ... ... пен ... бас ... ... ... болатын тамаша мүмкіндік. Жолдамада шектеусіз тамақтану мен барлық мүмкін болатын ойын-сауықтар енгізілген. Қосымша шығындар аз ... ... ... ... көрсету деңгейі мен ұқсас ойын-сауықтарға жағалауда көбірек төлейтін едіңіз. Круиз - жаңа қызықты достар мен ... ... ... ... ... бойы ... өз ... адамдарымен, өздеріне қызықты және өмірлері ұқсас адамдармен танысады, мұмндай достықтар көп жылға созылады.
Көптеген туристер круизде танысып, ... ... ... шығып тұрады.
Круиз - бұл өте сәнді демалыс.
3.2 Круиз саяхатының ұйымдастыру ерекшеліктері
Круизде тамақтану: кез-келген ... ... ... көптеген мейрамханалар, барлар мен кафелер уақыттың кез-келген кезінде ... әрі ... ... ... ... береді.
* мол "шведтік үстелдегі" тағамдардың әртүрлілігін және сапасын бағалаңыз.
* негізгі ... ... аста ... гастрономиялық деликатестермен көңіліңізді көтертіңіз.
* өте жақсы қызмет пен тамаша мәзірі бар мейрамхананың романтикалық жағдайында қайталанбас кеш ...
* ... күн ... ... ... фирмалық коктейль ішіп дем алыңыз.
* мексикалық кафеден немесе гриль-бардан тамақтаныңыз.
* түн ортасындағы кафені жіберіп алмаңыз - сізді тағыда ... ... ... ... ал ... ... аспаз тек кулинариялық тәттілермен ғана емес, өзінің шеберлігін көрсете алады.
Кез-келген круиз - ... ... үшін шын ... ... пен ... ... Заманауи круиздік лайнерлерде өзіңнің дене бітіміңді дұрыс ұстап тұру үшін барлық жағдай жасалған:
* ... ... және ... ... айналысу үшін залдар және басқада фитнес-кластар;
* бассейндер және ...
* ... ... ... немесе баскетболға арналған спорттық алаңдар, теннисті корттар, үстел теннисі;
* ... ... - ... гольф-симулятор, мини-гольфке арналған алаң, бильярд;
* сұлулық пен ... үшін ... ... ... бар сәнді спалар бар;
* шаштараздық және косметикалық қызметтерді ұсынатын, сұлулық салоны;
* төменгі калориялы тағамдар ұсынатын арнайы мәзір.
Туристтер ... ... ... әдемі көрінетіндігіне сенімді болады. Круиздегі ойын-сауық. Туристтер бортта өздерінің уақыттарын өткізгісі келсе ... ... ашық ... ... күнге қыздырынуға немесе көптеген іс-шараларға қатысуға болады;
* кез-келген бір барда жанды ... ... ... ... ... билеуді үйреніңіз немесе кітапхананың тыныштығында кітап оқыңыз.
* сүйікті фильміңізді көріңіз немесе борттағы дүкендерді аралаңыз, мұнда тіс ... ... ең ... ... ... ... бар;
* ... бағыңызды сынап көріңіз және кешкі шоуларға қатысыңыз;
* би кештерінде би ... ... ... ... ... ... ішіп ... да болады;
* балаларда назардан тыс қалмайды: жақсы дайындаған персональмен бірге бортта ұмытылмас күндер өткізеді.
Круизде ...
* ... - ... ... ... оазисі, туристер өздеріне лайықты жайлылық пен қызмет көрсетілетіне сенімді болады;
* туристтер каютаға кез-елген уақытта шәй, кофе және жеңіл тіскебасарлар ... бере ... ... ... ... екі рет тазалайды;
* әрбір каюта телефонмен, теледидармен және кондиционермен жабдықталған. Көптеген каюталарда мини-бар, фен және сейф ... ... ... ... ... барлық қажеттілік табылады.
* көптеген лайнерлердегі сьюттерде ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Олай болса, теңіздік круиздегі жалпыға ортақ тенденция мен бірдей мәселе, жазда туристік ... күрт ... және ... ... ... ... күрт азаюымен сипатталатын, маусымдылық болып табылады.
Круизді бизнесті дамытуда теңіздік апаттар мен қираулар әсер етеді.
Сонда да круиз - ... ... ... пен қызметтен бас тартпай-ақ, үнемдеуге болатын тамаша мүмкіндік.
Круиз - бір сапарда бірнеше елді ... ... ... тамаша мүмкіндік, оған қоса туристерге жүктерін тасып жүрудің де қажеті жоқ, олардың үйі өздерімен бірге жүреді. Күнде туристер жаңа қала ... ... ... ... ... ас пен көптеген ойын-сауықтар күтіп тұрған үйіне оралады.
Круизде туристер ештеңе ойламасада болады: ... ... ... алып ... ал ... ... үйлері" оларға жайлылық пен сәнннің жаңа көкжиектерін ашады.
Круиз - бұл ... ... ... ... ... ... керемет демалыс.
3-ші тарау бойынша қорытынды.
Круиз - өзіңнен жайлылық пен қызметтен бас ... ... ... болатын тамаша мүмкіндік. Жолдамада шектеусіз тамақтану мен барлық мүмкін болатын ойын-сауықтар енгізілген. Қосымша шығындар аз ғана. ... ... ... ... ... мен ... ... жағалауда көбірек төлейтін едіңіз. Круиз - жаңа қызықты достар мен пікірлес ... ... ... Круиз бойы туристер өз шеңберінің адамдарымен, өздеріне қызықты және өмірлері ұқсас ... ... ... ... көп ... ... ... өздері жақсы сезініп әдемі көрінетіндігіне сенімді болады. Круиздегі ... ... ... ... ... өткізгісі келсе солай болады:
- ашық палубаның бассейнінде ... ... ... ... ... қатысуға болады;
* кез-келген бір барда жанды музыка тыңдауғы;
* салса немесе меренга билеуді үйреніңіз немесе ... ... ... ...
* ... ... көріңіз немесе борттағы дүкендерді аралаңыз, мұнда тіс щеткасынан бастап ең танымал дизайнерлердің киімдеріне дейін бар;
* ... ... ... ... және кешкі шоуларға қатысыңыз;
* би кештерінде би билеп немесе темекі тартатын бөлмеде коньяк ішіп ... да ... ... назардан тыс қалмайды: жақсы дайындаған персональмен бірге бортта ұмытылмас күндер өткізеді.
Қорытынды
Қазіргі ғылым туризмді ... ... жүйе ... ... ... - бұл, ... функциясы - адамның толыққанды және тиімді демалысын қамтамасыз ететін, материальдық және ... емес ... ... пайдалануын қамтамасыз ететін мекемелер мен ұйымдар, экономиканың өндірістік емес саласы.
Ең кең таралған су ... бір түрі ... ... ... ... теңіздік және жағалаулық оның ішінде экскурсияныда біріктіреді. Теңіздік круиз, көп жағдайда туристке орналасу және тамақтану, кемедегі ойын-сауық, жербеті ... және ... ... ... ... ... пакетін ұсынатын өзен кемесінде көп күндік су туристік маршрутты көрсетеді.
Круиздік туризм рекреациялық, спорттық, демдік-сауықтыру, танымдық сияқты туризмнің бірнеше ... ... ... және ... көп ... ... туризмнің арнайы түрі болып табылады. Круизді жағалаулық экскурсиялар, портты қалалардың көрнекті жерлерін шолу, сонымен бірге, теңіздік және өзендік лайнерлердегі әртүрлі ... ... су ... ... деп ... де болады.
Бүгінде әлемде теңіздік круиздердің көтерілуінің бақытты шағын бастан өткізуде. Круиздік флот өсуде, жолаушылар кемесінің ... ... ... ... ... ... жаңа теңіздік және мұхиттық маршруттар құрастырылуда. Едәуір танымал саяхаттарды АҚШ пен ... ... Егер ... ... америкндықтар апталық маршруттарды таңдаса (Кариб теңізі, Бермуд аралдары, Аляска бойынша), онда неміс турфирмалары, ... көп ... және жер ... ... ... ұйымдастыруда. Мысалы, "Федор Достоевский" неміс нарығында үш айлық круизді жасады.
1970 жылы круиздерге 500 мың адам ... 2003 жылы 5 млн. ... ... ... көбісін америкалық туристер құрады.
2006 жылы туристердің дүниежүзілік саны (круизге қатысушылар) 7 млн-ға жетті, ал еуропалық ... саны 2014 ... 2 ... ... ... осы ... ... болғандардан 3 есе артық болады. Келесі ғасырдың басында круиздік туризм АҚШ, Ұлыбритания және Еуропа ме Азияның ... да ... ... ... ... түрі болып қалыптасады. Жолаушылардың жалпы саны 8 млн-ға жетуі мүмкін.
су ... ... яғни өзен ... ... даусыз құндылықтарға ие:
- жайлылықтың жоғарғы деңгейі;
- біруақыттағы жүктеменің едәуір көлемі (1000 адам және одан да көп)
- ... ... мен ... ... ... мүмкіндіктері (танымдық туризм, бизнес-туризм, оқу туризмі, шоп-туризм, қажылық туризм және т.б.);
- тоыққанды демалыс ... ... ... ... ...
кемшіліктері:
-көліктік құралдардың жоғары емес жылдамдығы;
- шектеулі мобильдік;
- тұйық кеңістіктегі синдром;
- теңіз ауруымен адамдардың көбісінің ауыруы;
- ... ... және ... да ... туристерде теңіздік круизге қызығушылық танытуда, осыған байланысты біз Жерорта теңізі бойынша круиздік турды есептедік және ... ... тур ... ... ... ... көзқарасымыз бойынша, экскурсияның әртүрлілігіне және елдерге барудың танымалдығы, демалыстың өзгешелігі салдарынан сұранысқа ие.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Биржаков, М.Б. ... в ... / М.Б. ... - СПб.: ... 2013. - 374 ... ... туризм / под ред. В.Н. Григорьева. - М.: Профиздат, 2008. - 373 с.
* ... Е. ... ... / Е. ... - М.: ФиС, 2013. - 411 ... Биржаков, М.Б. История туризма: Томас Кук и его роль в становлении туризма. В справ. , вып. 22 / М.Б. ... К.М. ... - СПб.: ... ... 2011. - 417 ... ... Владимир Валентинович. Менеджмент качества: [учеб. для вузов] / В.В. Окрепилов. - СПб.: ... 2013. - 991 ... ... А.П. ... в ... учеб. пособие / А.П. Дурович, А.С. Копанев. - М.: Экономпресс, 2007. - 400 с.
* Ильина, Б.Н. Менеджмент транспортных ... / Б.Н. ... - М.: ... 2006. - 173 с.
* ... В.А. ... и практика туризма: учебник / В.А. Квартальнов. - М.: ... и ... 2008. - 610 с
* ... , Н.Г. ... / Н.Г. ... Е.В. ... - М., 2011. - 270 с
* ... Г.Я. От истоков до устья / Г.Я. Рыжавский. - М.: ... ... 2005. - 272 ... ... В.А. ... ... / В.А. Квартальнов. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 329 с.
* Александрова А.Ю. ... ... - М.: ... 2011. - 372 ... Сенин, B.C. Введение в туризм / В.С. Сенин. М.: РИПРИКТ, 2009. - 468 ... ... А.Б. ... и ... ... ... / А.Б. ... - М.: Кнорус, 2012. - 240 с.
* Аванесова Г.А. Сервисная ... М.: ... ... 2004. - 312 ... ... М.Б., ... В.И. ... туризма: первозки.- М.: Аспект Пресс, 2013. - 286 с.
* Зорина Г.И, Ильина Е.Н, Мошняга Е.В. ... ... ... - М.: ... 2012. - 200 ... Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма / Учебное пособие/. - М.: ... ... 2006. - 466 ... ... И.И. ... ... ... М.: Дело, 2006. - 282 с.
* ... В.Ю. ... ... - М.: ... 2006. - 366 ... ... И.В, ... В.А. Туристский терминологический словарь. - М.: Советский спорт, 2009.- 282 с.
* Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. - М.: Дело, 2011. - 348 ... ... В.Д. ... классификация туристских путешествий. - М.: Просвещение, 2005. - 344 с.
* Романов А.А., Саакянц Р.Г. География ... ... ... - М.: Советский спорт, 2012. - 464 с
* ... В.А. ... ... ... Современная практика. - М.: Наука, 2011. - 276 ... ... В.С. ... ... ... - М.: ... Пресс, 2008. - 182 с.
* Бородин В.В. Экономика туризма. - М.: Форум, 2011. - 240 с.
* Тарасенок А.И. ... ... - М.: ... ... ... 2011. - 272 ... Дмитриев М.Н. Экономика туристского рынка. - М.: ... 2010. - 311 ... ... Е.А. ... ... ... ... Под ред. Есимжановой С.Р. -Алматы: Издательство . - 2011. - 202 ... ... О.Ж. ... ... ... ... ... научно-практической конференции V Рыскуловские чтения. - Алматы: ... 2010. - 636 ... Азар В.И. ... в ... ... ... - М.: ... 2005. - 87 с.
* Биржаков М.В. ... в ... - СПб.: ... ... Дом , 2009. - 192 ... ... М.А. ... и география международного туризма. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 299 ... ... А.Б., ... М.В. ... и ... в ... ... и туризме. - М.: Академия, 2010. - 224 с.
* Косолапов А.Б. Управление рисками в туристском бизнесе. - М.: ... 2012. - 288 ... ... С.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. Уч. пособие. - М: ... ... ... ... 2009. - 127 ... ... Е.В., Управление персоналом предприятия. - М.: МГУ. 2006.-344 с.
* Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности. - М.: ... и ... ... ... ... И.И., ... В.А. Маркетинг в туризме. Уч. пособие. - М.: Дашков и К°, 2012. - 416 ... ... В.А. ... ... ... как вид ... - М.: ... 2010. -288 с.
* Квартальнов В.А. Туризм и ... ... - М., ... и ... 2008. - 269 ... ... туристического бизнеса: технология создания турпродукта : учебно-практ. пособие / О. Ю. Грачева [и др.]. - 2-е изд., ... и доп. - М. : ... и К, 2010. - 276 ... http://www.princess.com/learn/ships/ru/с.
* Агентство Республики Казахстан по статистике, http://www.eng.stat.kz/digital/population/pages
* ... ... ... - ... ... ... www.wikipedia.org

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Емдік туризмнің қалыптасуы мен дамуы5 бет
Каспий маңының мұнайлы газды провинциясы18 бет
ТМД аумағының климаты4 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
2003 - 2005 жылдары экономиканы дамытудың негізгі қорытындылары және Үкіметтің 2003 - 2006 жылдарға арналған бағдарламасы67 бет
2015 жылға дейінгі елді дамытудың индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру9 бет
«Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеуді дамытудың негізгі бағыттары»32 бет
Аграрлық секторда кәсіпкерлікті дамытудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі (Моңғолия Республикасының Баян-Өлгий аймағының мысалында)29 бет
Алты жасар балалардың дүниетанымын дамытудың психологиялық-педагогикалық проблемалары42 бет
Алқа билердің қатысумен сот процесін дамытудың негізгі кезендері және жалпы сипаттамасы72 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь