Дизель отынын озонмен өңдеу

НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР 5
АНЫҚТАМАЛАР 6
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТПАЛАР
7
КІРІСПЕ 8
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 10
1.1

1.2
1.3 Қазіргі таңдағы дизель отындарының түрлері және оларға қойылатын талаптар
Экологиялық таза дизель отындарын алу жолдары
Дизель отынының сапасына озонның әсері 10

22
25
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 32
2.1 Экспериментті жүргізу әдістемесі мен құрал.жабдықтары. Гидрлеу процесін жүргізу әдістемесі 32
2.2 Алынған өнімдерді анықтаудың физико.химиялық әдістері және құрал.жабдықтары 33
2.2.1 Дизель отыны құрамындағы күкіртті анықтау әдісі 33
2.2.2 Дизель отынының лайлану, қату және шекті фильтрлену температураларын анықтау 34
2.2.3 Дизель отынының фракциялық құрамын анықтау 35
2.2.4 Дизель отынының цетан индексін есеп жолымен анықтау 36
2.2.5 Дизель отынын озондау 37
2.2.6 Йод санын анықтау 38
2.2.7 Инфрақызыл спектрлік анализ 39
2.2.8 Электронды микроскопия 40
2.2.9 Дизель отынының тығыздығын пикнометр көмегімен анықтау 40
2.3 Өлшемдер мен эксперимент қателіктері 41
3 ТӘЖІРИБЕЛІК НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ 42
3.1 Зерттеуге алынған дизель отындарының және катализатордың физико. химиялық сипаттамалары 42
3.2 «Жаңажол» кен орнының мұнайынан алынған дизель фракциясын озонмен өңдеу 47
3.3 «ПМӨЗ».ның тауарлы «Л» маркалы дизель отынына озонның әсері 54
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР 61
62
Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары дизель фракцияларын гидротазалауға көп көңіл бөлінуде. Бұл көлік құралдарын жаппай дизель қозғалтқышына ауыстырумен, күкіртті және жоғары күкіртті мұнайларды өңдеу көлемінің күрт өсуімен (80% астам дизель фракциясы гидрокүкіртсіздендіріледі) және оларды терең өңдеу қажеттілігімен байланысты. Нәтижесінде соңғы кездері аз күкіртті дизель отынын (0,02 – 0,05 % ) шығару көлемі өсуде (90% жетті).
Дизель отынына сұраныстың күрт өсуіне байланысты қайта өңдеу процестерінің дистилляттарын – кокстеудің, висбрекингтің, термокрекинг пен каталитикалық крекингтің гидротазалау есебінен оның қорын көбейту өзекті мәселе болып отыр. Бұл шикізаттар алғашқы өңдеу өнімдерімен салыстырғанда құрамында күкіртті және азотты қосылыстардың, шайыр заттарының, алкендердің және көпсақиналы ароматикалық көмірсутектердің едәуір көптігімен сипатталады. Сондықтан дизель фракциясының қайта өңдеу процесін жетілдіру мен оның баламалы жолдарын қарастыру маңызды болып табылады. Қазіргі кезде кезек күттірмейтін мәселелердің бірі көлікті транспорттың экологиялық қауіпсіздігі, яғни іштен жану двигательдерінен шығатын газдардың қоршаған ортаға және адамға антропогендік әсерін алдымен күкірт оксидінің, күйе бөлшектерінің және концерогендік заттардың мөлшерін төмендету болып табылады. Бүгінгі таңда дизель фракциясын күкіртсіздендірудің дәстүрлі процестерін дамытумен қатар күкірттен арылудың көптеген жаңа өзгеше әдістері жасалып жатыр. Осы әдістердің бірі ретінде шикізатты алдын ала озондау жатады.
Ғылыми жаңалығы:
Дипломдық жұмыста алғаш рет Жаңажол кен орнынан алынған дизель фракциясының физико-химиялық көрсеткіштері мен көмірсутектік құрамы анықталды.
Мұнайдан тура айдалып алынған дизель отындарын алдын ала озон-ауа қоспасымен өңдеу процесінің қолайлы жағдайлары көрсетілді.
Практикалық маңыздылығы:Дизель отынын гидротазалау процесіне дейін озон-ауа қоспасымен өңдеу арқылы Еуропалық стандартқа сай тауарлы дизель отынын алу мүмкіндігі көрсетілді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: Мұнайдан алынған дизель отынының сапасына озонның әсерін зерттеу.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешілді:
-Жаңажол кен орнынан алынған дизель фракциясының физико-химиялық көрсеткіштерін және оның фракциялық құрамын анықталды;
-«Жаңажол» кен орны мұнайынан алынған және ПМӨЗ-нан алынған дизель отынының “Л” маркалы сынамаларына озондау процесінің әсері зерттелді;
-Озондау процесінің қолайлы жағдайлары анықталды.
-Бастапқы және озондалып гидротазаланған дизель фракцияларын әртүрлі физико-химиялық әдістермен зерттелді.
1. ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия» (с Изменениями № 1-5) - М.: ИПК Издательство стандартов, 1997.
2. ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное автомобильное. Технические усло¬вия» - М.: Стандартинформ, 2005.
3. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2005 г. № 609 Специальный технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техни¬кой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вред¬ных (загрязняющих) веществ».
4. Проект специального технического регламента «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горюче-смазочным материалам».
5. Каминский Э.Ф. Разработка технологий глубокой переработки нефти для получения моторных топлив с улучшенными экологическими характеристи¬ками // Дис. д-ра техн. наук, 1996.
6. Каминский Э.Ф., Хавкин В.А., Осипов JI.H., Курганов В.М. Новые технологии производства моторных топлив с улучшенными экологическими харак-: теристиками // Российский химический журнал. Том XII, 1997, №6, с. 56.
7. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и при¬менение. Справочник под ред. В.М. Школьникова. Изд. 2-е перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Техинформ», 1999, 596 е.: ил.
8. Цвелев Г.Г. Топливо дизельное. // Моторсервис. – 2008, №3, C.16
9 .Проскурякова
10. Nigel R. Cuthbert Auto and oil industries improving quality, efficiency of EU fu¬els.// Oil &Gas; journal, 1999, Vol. 97, № 28, p. 40.
11. Материалы Московской конференции по технологиям нефтепереработки, организованной компаниями ABB Lummus Global Chevron, Grace Davision, 25-26 июня 2001 г., г. Москва.
12.Митусова Т.Н., Полина Е.В., Калинина М.В. Современные дизельные топли¬ва и присадки к ним. - М.: Издательство «Техника», 2002, 64 с.
13. Шарапов А.Х., Боцман Л.П., Фрайзрахманова Р.М. и др.. Тезисы докладов Всероссийской онференции «Озон-94». Уфа: Реактив. 1994. С. 85.
14. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие для вузов. Уфа: Гилем,2002. 672с
15.Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. Ч. 2-я. Крекинг нефтяного сырья и переработка углеводородных газов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1980 г.
16. Каминский Э.Ф., Пуринг М.Н., Хавкин В.А., Курганов В.М., Осипов Л.Н. Состояние и перспективы развития экологическм чистых дизельных топлив. -М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1995.
17. Горючие, смазочные материалы. Энциклопедический толковый словарь-справочник под ред. В.М. Школьникова. - М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» Международной Академии Информатизации", 2007, 736 е.: ил.
18. Гуреев A.A., Азев B.C., Камфер Г.М. Топливо для дизелей. Свойства и применение. - М.: Химия, 1993, 336 е.: ил.
19. Гуреев A.A., Серегин Е.П., Азев B.C. Квалификационные методы испытаний нефтяных топлив. — М.: Химия, 1984, 200 е.: ил.
20. Митусова Т.Н., Полина Е.В., Калинина М.В. Исследование противоизносных свойств топлив// Нефтепереработка и нефтехимия: НТИЦЭнефтехим, 1998, № 2, с. 20.
21. Данилов A.M. Задачи в области разработки отечественного ассортимента присадок к топливам. // Материалы 6-ого Международного форума «Топ¬ливно-энергетический комплекс России» 11-13 апреля 2006 г. - СПб.: Сбор¬ник материалов. — с. 86.
22. Митусова Т.Н., Полина Е.В. Дизельное топливо, соответствующее европей¬ским требованиям.// Мир нефтепродуктов. - 2005, №3, с. 28.
23. Robert Е. Levy. Oxidative desulfurization is an attractive option for producing ULS products. Excerpt from presentation at ERTC 7 Annual Meeting. November 2002, Paris, France.
24. Камьянов В.Ф., Лебедев А.К. Озонолиз компонентов нефти. Теоретические предпосылки и перспективы использования. Томск, 1987, 41 с.
25. Bailey P.S. Ozonation in organic chemistry, Nonolefinic compounds, Academic Press, N-Y, L, 1982, v. 2, p. 497.
26. Murray R.W., Voussefych R.D., Slory P. J. Am. Chem. Soc., 1967, v. 89, p. 2429.
27. Разумовский С.Д., Юрьев Ю.Н. Нефтехимия, 1966, т. 6, с. 737.
28. Разумовский С.Д., Юрьев Ю.Н. Нефтехимия, 1966, т. 6, с. 737.
29. Bailey P.S. J. Am. Chem. Soc., 1956, v. 78, p. 3811.
30. Bailey P.S., Mainthia S.B. J. Org. Chem., 1958, v. 23, p. 1089.
31. Brown R.D. J. Chem. Soc., 1950, p. 3249.
32. Dewar M.J.S. J. Am. Chem. Soc., 1952, v. 74, p. 3357.
33. Wibaut J.P., Boer T.J. de Koninkl. Nederland. Acad. Wetenscharp. Proc., Ser. B, 1956, v. 59, p. 421.
34. Bailey P.S., Kolsaker P., Sinha В., Ashton J.B., Dobinson F., Batterbee J.E. J. Org. Chem., 1964, v. 29, p. 1400.
35.Bailey P.S., Ashton J.B. J. Org. Chem., 1964, v. 29, p. 1409.
36.Разумовский С.Д., Никифоров Г.А., Кефели A.A., Гурвич Я.А., Глобенко Г.М., Заиков Г.Е. Нефтехимия, 1972, т. 12, с. 376.
37. Ситтиг М. Процессы окисления углеводородного сырья. М.: Химия, 1970, с. 305.
38. Razumovski C.D., Kefeli А.А., Zaikov G.E. Eur. Polum., 1971, v. 7, p. 275.
39. Разумовский С.Д., Заиков Г.Е. Озон и его реакции с органическими соеди¬нениями. М.: Наука, 1974, с. 322.
40. Разумовский С.Д., Заиков Г.Е. Изв. АН СССР, Серия хим., 1971, № 12, с. 2657.
41. Русьянова Н.Д., Кокшаров В.Г. Труды Всесоюзной конференции по катали¬тическим реакциям в жидкой фазе. Алма-Ата: изд-во АН Каз. ССР, 1963, с. 433.
42. Калакуцкий В.Т., Русьянова Н.Д. Сб. «Химические продукты коксования уг¬лей», ВУХИН, 1969, № 5, с. 232.
43. 0'Connor W.F., Schitt W.J., Moriconi F.J. Ind. Eng. Chem., 1957, v. 49, p. 1701.
44. Sturrok M.G., Gravy B.J. Can. J. Chem., 1971, v. 49, № 18, p. 3047.
45. A.C. 240700 СССР, С.Д. Разумовский, Л.В. Березова, Ю.Н. Юрьев, 1965, бюл. № 13, 23, 1969.
46. Инструментальные методы анализа функциональных соединений / Под ре¬дакцией С. Сига. М.: Мир, 1974, 464 с.
47. Инструментальные методы анализа функциональных соединений / Под ре¬дакцией С. Сига. М.: Мир, 1974, 464 с.
48. Рыбак Б.П. Анализ нефти и нефтепродуктов. М.: Госнауч.-техн. изд. нефтяной и горно-топливной литературы.-1962.-460 с.
49. Фасман А.Б., Сокольский Д.В. Стуктура и физико-химические свойства скелетных катализаторов. – Алматы: Наука, 1968. – 180 с.
50. Гильдбрад Е.И., Фасман А.Б. Скелетные катализаторы в органической химии.- Алматы: Наука, 1982.- 36 с.
51. Ешова Ж.Т., Мусаева А.Ж., Каирбеков Ж.К. Переработка угля Кияктинского местророждения в продукты топливного и химико-технологического назначения // Тезисы докладов международной научно-практической конференции молодых ученых по прикладным вопросам химии.-Алматы, 2000.- С.75-77.
52. Выбросы твердых частиц с отработанными газами бензиновых и дизельных двигателей в Европе (Переработка углеводородов) // Нефтяные технологии. 1998. № 5/6. С. 47.
53. Линдсей Р. Проблемы охраны окружающей среды при эксплуатации дизельного двигателя // Сер.Переработка нефти и нефтехимия. М.: ЦНИИТЭ-нефтехим, 1993. №. 12. С. 20
54. Левинтер М.Е. Ахметов С.А. Глубокая переработка нефти. М: Химия, 1992. 223 с.
55. Ёлшин А.И., Гришанов Г.П., Микишев В.А. и др. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2003. № 8. С. 26.
56. Каминский Э.Ф., Мелик-Ахназаров Т.Х., Хавкин В.А. и др. // Наука и технология углеводородов. 1998. № 1. С. 68
57. Каминский Э.Ф., Хавкин В.А., Курганов В.М. и др. // Мир нефтепродуктов. 2000. № 2. С. 9.
58. Джентри Дж.Ханмамедов Т., Уитцерли Р.Р. // Химия и технология топлив и масел. 2002. № 3. С. 11.
59. Халиков Д.Е., Обухова С.А., Везиров Р.Р. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2000. № 1. С 46.
60. Linguist L., Pacheeo M. // Oil and Gas J. 1999. V. 8. P.45.
61. Денисов Е.Т., Денисова Т.Г. // Кинетика и катали. 1996. Т. 37. №1. С.51
62. Разумовский С.Д., Никифоров Г.А., Глобенко Г.М. и др. Теория и практика жидкофазного окисления / Под ред. Эммануэля. М.: Наука, 1974. С. 298
63. Лихтерова Н.М., Лунин В.В., Торховский В.Н. // ХТТМ. 1999. № 4. С. 29.
64. Луговский А.И., Логинов С.А. и др. // Химия и технология топлив и масел. 2000. № 6. С. 35.
65. Гюльмалиев А.М., Гладун Т.Г., Головин Г.С. Структурные параметры и свойства углей // Химия твердого топлива. – 1999.-№5-С.3-17.
66. Амосов И.И., Тан Сю-и. Стадии изменения углей и парагенетические отношения горючих ископаемых // Изв.АН СССР.-1961.-С.118.
67. Еремин И.В., Гагарин С.Г. Об основных факторах метоморфизма углей в недрах // Химия твердого топлива.-1999.-№1-С.3-11.
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Химия факультеті
Катализ және мұнайхимия кафедрасы
Мұқталы Д.
ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН ОЗОНМЕН ӨҢДЕУ
ДИПЛОМДЫҚ ... 050721 - ... ... ... ... және ғылым министірлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Қорғауға жіберілді:
катализ және мұнайхимия
кафедрасының меңгерушісі
х.ғ.д., профессор ... ... " ... 2011 ж
тақырыбына
ДИПЛОМДЫҚ ... 050721 - ...
4 курс ... ... Д. ... ... ... аға ... ... Ж.К.
Норма бақылаушы
х.ғ.к., аға оқытушы ... ... ... ... ... жұмыстың зерттеу нысаны- кен орнынан тура айдалып алынған дизель ... мен ... ... ... "Л" дизель отыны.
Зерттеу жұмысының әдістемесі-дизель отынын алдын ала озон-ауа қоспасымен өңдеп, қаңқалы ... ... ...
Жұмыстың мақсаты- мұнайдан алынған дизель отынының сапасына озонның әсерін зерттеу.
Зерттеу жұмысының ... ... ... ... ... ... кен ... алынған дизель фракциясының физико-химиялық көрсеткіштерін және оның фракциялық құрамын анықтау;
* кен орны мұнайынан алынған және ПМӨЗ-нан алынған ... ... "Л" ... ... ... ... ... зерттеу;
* Озондау процесінің қолайлы жағдайларын анықтау.
* Бастапқы және озондалып гидротазаланған ... ... ... ... ... ... СІЛТЕМЕЛЕР
5
АНЫҚТАМАЛАР
6
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТПАЛАР
7
КІРІСПЕ
8
1
ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
10
1.1
1.2
1.3
Қазіргі таңдағы дизель отындарының түрлері және оларға қойылатын талаптар
Экологиялық таза дизель отындарын алу жолдары
Дизель отынының сапасына ... ... ... ... ... мен ... ... процесін жүргізу әдістемесі
32
2.2
Алынған өнімдерді анықтаудың физико-химиялық әдістері және құрал-жабдықтары
33
2.2.1
Дизель отыны құрамындағы күкіртті ... ... ... ... қату және ... ... ... анықтау
34
2.2.3
Дизель отынының фракциялық құрамын анықтау
35
2.2.4
Дизель отынының цетан индексін есеп жолымен анықтау
36
2.2.5
Дизель отынын ... ... ... ... ... ... микроскопия
40
2.2.9
Дизель отынының тығыздығын пикнометр көмегімен анықтау
40
2.3
Өлшемдер мен эксперимент ... ... ЖӘНЕ ... ... ... дизель отындарының және катализатордың физико- химиялық сипаттамалары
42
3.2
кен орнының ... ... ... ... ... өңдеу
47
3.3
-ның тауарлы маркалы дизель отынына озонның әсері
54
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР
61
62
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
ГОСТ 10742-71 Сынамалар алу
ГОСТ Р ... (ЕN ... ЕВРО ... ... 2070-82 Йод ... анықтау
ГОСТ 19006-77 Фильтрлену коэффициентін анықтау
СТ 22254-92 Шекті фильтрлену температурасы
ГОСТ 27768-88 Цетандық индексті ... саны - ... ... құрамындағы цетанның (С16Н34, гексадекан, цетан саны 100-ге тең) α-метилнафталинмен (цетан саны 0-ге тең) қоспасындағы көлемдік үлесі.
Дизель отыны -- ... ... ... ... отын. 180-360 ºC температурада айдалған мұнай фракциясы. ... ... -- ... қос байланысқа қосылуы, әдетте катализатор қатысында.
Отынның озонолизі (озондау) - сұйық отынды О3-пен ... -- ... ... ... ... ... құрамында никельден басқа алюминий болады.
Йод саны -- 100 г органикалық затқа қосылатын йод массасы (г), ол қосылыс құрамындағы қос ... ... -- ... ... ... белсенділігін, талғампаздығын және тұрақтылығын арттыратын зат.
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТПАЛАР
г - грамм
ИҚ спектр - инфра-қызыл ... - ... - ... ... - ... ... - ... басы
Қ.с - қайнаудың соңы
мин. - минут
МПа - мегапаскаль
мВ - ... - ... - ... ... - тепе-теңдік кинетикалық анализ
ЕО - Еуро Одақ
ДҚ - дизельді ... - ... ... - ... ... ... ...
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары дизель фракцияларын гидротазалауға көп көңіл бөлінуде. Бұл көлік құралдарын жаппай дизель қозғалтқышына ауыстырумен, күкіртті және ... ... ... ... ... күрт ... (80% ... дизель фракциясы гидрокүкіртсіздендіріледі) және оларды терең өңдеу қажеттілігімен байланысты. Нәтижесінде соңғы ... аз ... ... ... (0,02 - 0,05 % ) ... ... ... (90% жетті).
Дизель отынына сұраныстың күрт өсуіне байланысты қайта өңдеу ... ... - ... ... ... пен ... ... гидротазалау есебінен оның қорын көбейту өзекті мәселе болып ... Бұл ... ... ... ... салыстырғанда құрамында күкіртті және азотты қосылыстардың, шайыр заттарының, алкендердің және көпсақиналы ароматикалық көмірсутектердің едәуір көптігімен сипатталады. Сондықтан ... ... ... ... ... ... мен оның ... жолдарын қарастыру маңызды болып табылады. Қазіргі кезде ... ... ... бірі ... ... ... ... яғни іштен жану двигательдерінен шығатын газдардың қоршаған ортаға және адамға антропогендік әсерін алдымен ... ... күйе ... және ... ... мөлшерін төмендету болып табылады. Бүгінгі таңда дизель ... ... ... процестерін дамытумен қатар күкірттен арылудың көптеген жаңа өзгеше әдістері жасалып жатыр. Осы әдістердің бірі ... ... ... ала ... жатады.
Ғылыми жаңалығы:
Дипломдық жұмыста алғаш рет Жаңажол кен орнынан алынған дизель фракциясының физико-химиялық көрсеткіштері мен көмірсутектік құрамы анықталды.
Мұнайдан тура ... ... ... ... ... ала ... қоспасымен өңдеу процесінің қолайлы жағдайлары көрсетілді.
Практикалық маңыздылығы:Дизель отынын гидротазалау процесіне дейін озон-ауа қоспасымен өңдеу арқылы Еуропалық стандартқа сай тауарлы ... ... алу ... ... ... мақсаты: Мұнайдан алынған дизель отынының сапасына озонның әсерін зерттеу.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешілді:
-Жаңажол кен орнынан ... ... ... физико-химиялық көрсеткіштерін және оның фракциялық құрамын анықталды;
- кен орны мұнайынан алынған және ПМӨЗ-нан алынған дизель отынының "Л" маркалы ... ... ... әсері зерттелді;
-Озондау процесінің қолайлы жағдайлары анықталды.
-Бастапқы және озондалып гидротазаланған ... ... ... физико-химиялық әдістермен зерттелді.
Дипломдық жұмыстың көлемі мен құрылымы. Жұмыс кіріспеден, дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша әдебиеттерге шолудан, тәжірибе ... ... ... ... ... және ... әдебиеттер тізімінен құралады.
Кіріспеде жұмыстың міндеттері мен мақсаты айқындалып, тақырыптың өзектілігі көрсетіліп, зерттеу бағытын таңдау ... ... ... дизель отынының құрамы, физика-химиялық және катализдік қасиеттері бойынша әдеби деректер жинастырылған. Екінші бөлімде зерттеу нысандарының сипаттамалары мен тәжірибені ... ... ... ... бөлімде зерттеу нәтижелері мен оларды талдау, ал қорытындыда жұмыстың негізгі нәтижелерін жинастыру мен сараптау келтірілген. Жұмыс 65 ... ... 19 ... мен 27 ... ... ... әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-гі зертханасында жүргізілді.
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1 Қазіргі таңдағы дизель отындарының түрлері және ... ... ... ... дизель отындарына деген талап қарқындады. Дизель отындарының сапасын жақсарту ... ... ... көп ... ... Бұл ... дәл осы ... қатысты талаптарды қатаңдату жөніндегі концепция жасалған, әсіресе, олардың құрамындағы күкіртті заттардың (меркаптандар (R-SH), сульфидтер (R-S-R), дисульфидтер ... ... ... және т.б.) ... ... Бұл ... Швеция мемлекеті көшбасшы болып табылады, бұл ел 1990 жылдың өзінде І және ІІ классты дизель ... үшін ... ... ... Швециядан соң 1993 жылы АҚШ-та CARB стандарты енгізілген, ол дизель отынындағы ... ... ... Ал 1998 жылдан бастап АҚШ-тың мұнай өндейтін зауыттары ... ... ... 50 ... аспайтын дизельдерді шығаратын болды. Қазіргі уақытта дүниежүзінің аздаған ... ғана ... ... аз ... бар ... ... ала алады.
ТМД елдеріндегі дизель отындарының басты бөлігі ГОСТ 305-82 бойынша шығарылады. Мұнай өндірісінде ГОСТ 305-82 бойынша физикалық және ... ... ... ... ... үш түрлі маркасы шығарылады: Л (Ж) - жаздық, қоршаған ауа температурасы 0 °С-ден жоғары; З (Қ) - ... ... -20 °С ... ... ... (бұл ... қыстық дизель отынының қату температурасы < -35 °С мен < -25 °С аралығында болуы тиіс), ... ... ... ... ... түрі -30 °С ... ... (онда қату температурасы < -45 °С мен

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Акциз салығы.23 бет
Акциздер туралы13 бет
Гидротазалау25 бет
Дизель отыны13 бет
Форреактор қолданылатын өнімділігі 2 млн. 250 мың т/ж дизель отынын сутегімен тазалау қондырғысын дайындау160 бет
«Дизель сорғысының қалған режимді реттеуші»30 бет
Дизель отындарының пайдалану қасиеттері11 бет
Дизель отынын гидротазалау қондырғысы реактордың жобасы68 бет
Дизель отынын гидротазалау қондырғысының жобасы32 бет
Дизель қозғалтқышының отын айдаушы сорғысы22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь