Өндірістік тәжірибені өткендігі туралы есебі («Жартас» ЖШС материалдары негізінде)

Кіріспе
3
«Жартас» ЖШС өндірістік қызметінің жалпы мінездемесі 4

«Жартас» ЖШС.нің өндірістік.шаруашылық жағдайын талдау
«Жартас» ЖШС.нің технико.экономикалық көрсеткіштерін талдау 8
«Жартас» ЖШС кәсіпорнындағы еңбек өнімділігін талдау 14

Кәсіпорындағы ресурстарды қолданылу тиімділігі 20

«Жартас» ЖШС.дегі маркетингті басқару 27

Қорытынды 31

Қолданылған әдебиеттер тізімі 32
Нарықтық экономикада өнеркәсіптің тиімді еңбек етуі оның иелігінде бар ресурстарды, атап айтқанда қаржы, еңбек ресурстарын тиімді басқаруға байланысты болып келеді. Оларға қажеттілікті дұрыс жоспарлау, кәсіпорын қызмітнде дұрыс пайдалан білу, ұйымдастыру, бақылау сияқты шаралардың рационалды түрде жүзеге асырылуы кәсіпорындағы менеджменттің мақсатты қызмет етуін көздейді.
Ұлттық экономикадағы нақты саланың дамуын қамтамасыз етуде, отандық өндірушілердің өнімдерін әлемдік нарықтың сұранысына сәйкестендіру бағытында атқарылатын іс-шаралардың тобына шығарылатын өнімдердің бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету мәселесін жатқызуға болады. Қазіргі кезде өзекті болып отырған мемлекеттің экономикалық құрылыс өнімдерінің сапалылығын және бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру әрекеттері де сыртқы өндірушілердің ұқсас өнімдеріне төтеп бере алатын отандық өнімдердің өндірілуіне тәуелді.
Нарық экономика жағдайында ұйымның тиімді жұмысының негізінде тұтынушылар қажеттілігі немесе нарықтық бағыт жатыр. Сондықтан да ұйымның жаңа өндірістік бағдарламасын жасағанда ерекше бір бағыт ұстануы қажет. Тиімді технологияны іске қосып, өндірісті жүзеге асырғанда ұйымға жоғарғы табыс әкелетін, оның таңдалған тауарлық саясаты мен стратегиясына сәйкес тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыратын өнімді өндіру жоспары алға шығады. Осыған байланысты, мемлекетіміздің макроэкономикалық саясатын қалыптастыруда ғылыми негізделген іс-шараларының рөлі мен маңызы барынша арта түспек. Ал атқарылуы тиіс іс-шаралар жаһанданудың қазіргі таңғы талаптарына сәйкестендіріліп, әлеуметтік және экономикалық факторлардың дәрежесін ғылым мен инновациялардың соңғы жетістіктеріне сүйене отырып жүзеге асырылуына талап қойылуда.
Тәжірибе өту туралы есептің негізгі мақсаты «Жартас» ЖШС өндірістік-шаруашылық қызметінің экономикалық тиімділігін талдау, яғни теориялық білімді тәжірибе жүзінде бекіту болып табылады. Аталған мақсатқа жету үшін осы жұмысты жазуға келесі міндеттер қойылды:
 кәсіпорынға қысқаша сипаттама беру арқылы өндірістің ерекшеліктерін талдау және бағалау;
 кәсіпорынның негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау;
 кәсіпорында еңбек ресурстарын басқару жүйесін және оларды қолдану тиімділігін талдау.
Зерттеу объектісі болып құрылыс өнімдерін өндіруге маманданған «Жартас» ЖШС табылады.
Аталған жұмыс кіріспеден, 4 бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
1. Бигель Дж. Управление производством. Количественный подход. - М.: Мир, 2004. – 354 б.
2. Брасс А.А. Основы менеджмента. — Мн.: Экоперспектива, 2004. – 256 б.
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. 3-е изд. — М.: Гардарика, 2005. 454 б.
4. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руково¬дителя-практика: Пер. с англ. — М.: Дело, 2003. – 240 б.
5. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход: Пер. с польск. — М.: Мир, 2004. – 170 б.
6. Ермолович Л.Л.'' Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия'', БГЭУ,Мн, 2001 – 245 б.
7. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование. Мн.: Новое знание, 2004 – 420 б.
8. Киллен К. Основы управления. - М.: Экономика, 2005. – 320 б.
9. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Стратегическое управление персоналом: Учебно-практическое пособие для студентов заочного образования. - М.: ИНФРА-М, 2004. -230 б.
10. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент /Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. – 230 б.
11. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. — М.: Прогресс, 2003. Т. 1, 2.
12. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менедж¬мента / Пер. с англ. М.: Дело, 2005. – 180 б.
13. Общий и специальный менеджмент: Учебник / Общ. ред. А. Г. Гапоненко, А. П. Панкрухина. М.: Издательство РАГС, 2004. – 180 б.
14. Общий курс менеджмента в таблицах и графиках: Учебник для вузов/ Б.В. Прыкип, Л.В. Прыкина, Н.Д. Эриашвили, З.А. Усман; Под ред. проф. Б.В. Прыкина. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. – 160 б.
15. Основы менеджмента и маркетинга/ Под ред. Р.С. Седегова. — Мн.: Вышэйш. шк., 2005. – 250 б.
16. Основы управления/ Под ред. В.П. Радугина. — М.: Высш. шк., 2006. — фирма — мар¬кетинг: Пер. с англ, М.: Прогресс, 2004. -246 б.
17. Савицкая Г.В.''Анализ хозяйсвенной деятельности предприятий АПК'', Новое знание, Мн, 2004 – 145 б.
18. Седегов Р.С., Кабушкин Н.И., Кривцов В.Н. Управление персо¬налом. Сотрудники как фактор успеха организации. — Мн.:Тэхналопя, 2004. – 240 б.
19. Системы качества: Сборник нормативно-методических до¬кументов. М.: Издательство стандартов. 2004. -165 б.
20. «Жартас» ЖШС 2007-2009 жж. жылдық есеп мәліметтері.
        
        АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ
кафедрасы
Өндірістік тәжірибені өткендігі туралы
ЕСЕБІ
( ЖШС материалдары негізінде)
мамандығы
Орындаған:
_________________
(студенттің қолы)
4 курс, 06-05 тобы, ... М.К. ... ... ... ... Ж.Т., ... профессор
Кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісі
_____________________
(жетекшінің қолы)
Байырбеков Т.С.
Алматы, 2010
Мазмұны
Бет.
Кіріспе
3
*
ЖШС өндірістік қызметінің жалпы мінездемесі
4
*
ЖШС-нің өндірістік-шаруашылық ... ... ... ... ... ... ЖШС кәсіпорнындағы еңбек өнімділігін талдау
14
*
Кәсіпорындағы ресурстарды қолданылу тиімділігі
20
*
ЖШс-дегі маркетингті басқару
27
Қорытынды
31
Қолданылған әдебиеттер тізімі
32
Кіріспе
Нарықтық экономикада өнеркәсіптің тиімді еңбек етуі оның ... бар ... атап ... ... ... ресурстарын тиімді басқаруға байланысты болып келеді. Оларға қажеттілікті дұрыс жоспарлау, кәсіпорын қызмітнде дұрыс пайдалан білу, ұйымдастыру, бақылау ... ... ... ... жүзеге асырылуы кәсіпорындағы менеджменттің мақсатты қызмет етуін ... ... ... ... саланың дамуын қамтамасыз етуде, отандық өндірушілердің өнімдерін әлемдік нарықтың сұранысына сәйкестендіру бағытында атқарылатын іс-шаралардың тобына шығарылатын өнімдердің бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... отырған мемлекеттің экономикалық құрылыс өнімдерінің сапалылығын және бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру әрекеттері де ... ... ... өнімдеріне төтеп бере алатын отандық өнімдердің өндірілуіне тәуелді.
Нарық экономика ... ... ... ... ... тұтынушылар қажеттілігі немесе нарықтық бағыт жатыр. Сондықтан да ұйымның жаңа өндірістік бағдарламасын жасағанда ... бір ... ... ... Тиімді технологияны іске қосып, өндірісті жүзеге асырғанда ұйымға жоғарғы табыс әкелетін, оның таңдалған тауарлық саясаты мен стратегиясына сәйкес тұтынушылардың ... ... ... ... ... алға ... Осыған байланысты, мемлекетіміздің макроэкономикалық саясатын қалыптастыруда ғылыми ... ... рөлі мен ... барынша арта түспек. Ал атқарылуы тиіс іс-шаралар ... ... ... ... сәйкестендіріліп, әлеуметтік және экономикалық факторлардың дәрежесін ғылым мен инновациялардың соңғы жетістіктеріне сүйене отырып жүзеге асырылуына талап қойылуда.
Тәжірибе өту туралы ... ... ... ЖШС ... ... экономикалық тиімділігін талдау, яғни теориялық білімді тәжірибе жүзінде бекіту болып табылады. Аталған мақсатқа жету үшін осы жұмысты жазуға ... ... ... кәсіпорынға қысқаша сипаттама беру арқылы өндірістің ерекшеліктерін талдау және бағалау;
* кәсіпорынның негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау;
* кәсіпорында еңбек ... ... ... және ... қолдану тиімділігін талдау.
Зерттеу объектісі болып құрылыс өнімдерін өндіруге маманданған ЖШС ... ... ... ... 4 ... қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
1 ЖШС ... ... ... ... ЖШС 1996 жылы ... ... қызметі құрылыс саласымен байланысты. Ол келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
* мұнай-газ және ... ... үшін ... ... ... мен ... өндіру;
* штамптер мен прессқалыптарды жасау;
* металл қаңқаларында жиһаз ... ... ... ... ... ... жасау.
Кәсіпорынның меншік жері, әкімшілік ғимараты, қоймалары мен үш өндірістік цехтары бар. 1999 жылы ... ... ... ... және тау-кен өнеркәсібіне арналған шетелдік аналогтардан кейбір параметрлері бойынша асып түсетін және баға ... ... ... болатын жинақы тұрғын вагондарды өндіруді бастады. Осы уақыт аралығында кәсіпорын бүкіл Қазақстан ... ... ... ... ... ғимараттарын және кешендерін өндіріп орнатты. Жоғары даярлығы бар инженерлік мамандар кез-келген күрделі ... ... ... ... ... ...
ЖШС келесі жұмыс түрлерін орындауда біраз тәжірибе жинады:
* өндірістік және азаматтық құрылыс үшін ... ... ... мен ... химиялық және мұнай-химиялық өндіріс үшін құрал-жабдық жасау мен орнату.
ЖШС ... ... ... және ... ... сапа ... ... істейді. Құрама бірігулердің сапасын тексеру үшін қолданылатын рентген-зертхана бар, сонымен қатар пневмогидросынақтар зертханасы бар, ол ... ... ... ... ... мен ... ... және беріктігін тексеру үшін қолданылады. Өндірісте қолданылып отырған сапа бақылау жүйесі барлық қажетті бақылау-материалдық саймандармен, құрал-жабдықтармен және жоғары даярлығы бар ... ... ... ЖШС 1997 ... бастап кинотеатрлар, ЖОО-ры, мектептер, мейрамханалар және дәмхана-барлар үшін ... ... ... Осы ... кейбір өнімдерге топтамалы өндіру басылды.
Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның ұйымдық құрылымын, басқару аппаратын талдаудың мазмұны мен маңызы зор болып ... Бұл ... ... иесі, қызметкерлері, коммерциялық және басқа да тұлғалар ... ... ... ... ... ... ... алатынына байланысты. Шаруашылық субьектілердің ұйымдық құрылымының қызметін талдаудың көмегімен кәсіпкерлік қызметінің жоспары жасалады, кәсіпорынның даму қорлары анықталып, бөлімшелерінің, жұмысшыларының ... ... ... ... ... аппаратын 1-суреттен көре аламыз. Мұнда серіктестіктің бөлімшелері ... ... ... ... ... ... ... міндеттері:
* ЖШС кадрлық саясатын жүзеге асырады.
* қажетті мамандықтар қызметкерлерінің кадрларымен филиалды ... ... ... ... асырады.
* бөлімнің барлық қызметіне басшылықты жүзеге асыру, оның ... ... ... ... лауазымдық нұсқаулығын әзірлеу, сектор қызметкерлеріне міндеттерін табысты орындау үшін қажетті жағдайлар жасау және секторға ... ... ... үшін ... ... ... ... кұрылымдық бөлімшелерінде сектордың атынан әрекет жасау.
Бас директордың функциялары мен міндеттері:
* ... ... ... және ... ... ... ... айналымын, ішкі еңбек ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету жұмыстарын үйлестіреді;
* штат кестесінде көзделген бос лауазымдарға қою үшін мәліметтер базасын ... ... ... ... ... бойынша шешім қабылдайды және басшылықпен келіседі;
* бөлімшелерге аттестация ... және ... ... аттестация нәтижелері бойынша тиісті құжаттарды рәсімдеуді жүзеге асырады.
* біліктілігін көтеру жөніндегі құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстарын қорытады, солардың негізінде ... ... ... ... ... оқыту жоспарларын жасайды;
* бөлімшелердін орындайтын жұмыстардың тиісті құпиялық режимін қамтамасыз етеді;
* қызметкерлерінің ауысуы мен ... ... ... ... түскен қызметкерлерді көтермелеу және еңбек тәртібін бұзғаны, жұмыста жіберілген қателіктер үшін қызметкерлерге тәртіптік жаза ... ... ... ... ... ... қызметін тікелей басқарады, яғни жабдықтаушылармен, тапсырыс берушілермен, тұтынушылармен келісім-шарт жасайды, қызметкерлерді жұмысқа қабылдап, жұмыстан шығарады, ... ... ... ... ... ... ... жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару бойынша бұйрықтар дайындайды, олардың еңбек ету стаждарын есептейді.
Бас инженер кәсіпорын өндірісінің үздіксіздігін ... ... оның ... ... шаралар ұсынады. Ол сонымен қатар өндірістік-техникалық бөліміне, зертханаға, энергетика бөліміне, сорап станциясының бөлімшесіне, канализация бөлімшесіне, еңбекті қорғау және ... ... ... шеберханасына, орталық диспетчерлер қызметіне, су құбырлары желілері бөлімшелеріне басшылық етеді.
Шаруашылық бөлім
Экономика бөлімі
Кадр бөлімі маманы
Кадр бөлімінің басшысы
Бас директор
Коммерциялық директор
Өнімді өткізу ... ... ... ... және сату бөлімі
Өндіріс бойынша директор орынбасары
Өндірістік бөлім
Құрылым-дық бөлшектерді жөндеу цехі
Бөлшек ... ... ... өндіру цехі
Бақылау бөлімі
Дайын өнімдер қоймасы
Сурет 2 - ЖШС басқаруының ұйымдық құрылымы.
Бас экономист кәсіпорынның экономикалық дамуы ... ... ... ... ... ... Бухгалтерия кәсіпорынның барлық қаржы-шаруашылық қызметімен айналысады.
Экономикалық тұрғыдан қарағанда жұмыс күшіне деген ... ... ... ... ... ... ... емес жұмыс уақыт режимінде) қолданған жөн. Атап айтқанда, осындай әдіс дамыған батыс елдерінің кадрлық саясатына тән. ... ... ... ол ... ... ... резервімен қамтамасыз етеді (егер қызметкерлердің жұмыс істеген уақыты бойынша емес, оның жұмыспен қамтылған саны арқылы санасақ), бұл ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Қойма меңгерушісі бақылау бөліміне бағынады және қоймадағы тауарлы-материалдық құндылықтарды қабылдап алу, сақтау және жіберу бойынша, тауарлы материалдық ... ... ... ... ... ... жеңілдету және тездету бойынша оның қол астындағы қызметкерлерді басқарады. Қоймадағы тиеу, жөнелту, әкелу сияқты Жабдықтау бөлімінің басшысы да ... ... Оның ... ... ... ... бойынша жаңа жобаларды әзірлеу және енгізу, сату жөніндегі менеджерлердің ... ... ... жабдықтау үшін нарық сегментін анықтау, аса ірі көлемдегі келісім-шарттар ... ... ... ... тауардың төленуі бақылау сияқты жұмыстар кіреді. Сондай-ақ ол тапсырысшыларға тауарды жеткізуді ұйымдастырады, жүргізуші-экспедиторларға маршрут бағытының жоспарын құрады.
2 ... ... ... ... ... ... ... талдау
Компанияның қаржылық жағдайы қалыпты өндірістік және коммерциялық қызметті жүргізу үшін қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілгендігімен, қаражаттарды орналастырудың және ... ... ... да ... қалыпты қаржылық қатынастарымен, төлем қабілеттілігімен және қаржылық тұрақтылығымен сипатталады. Табыстарды, шығындарды және ... да ... ... талдау компанияның қаржылық есебінің (бухгалтерлік баланс, табыстар мен шығындар туралы ... ақша ... ... туралы есеп), салықтық және статистикалық есептердің және басқа да құжаттардың негізінде жүргізілген.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау үшін ең ... оның ... - ... ... ... жасау қажет. Талдаудың ақпараттық негіздері болып , , өндірістік жоспарлар табылады. Кәсіпорын қызметін толығырақ ... үшін оның ... ... ... өсу ... ... ... (1-кесте).
Кесте 1 - ЖШС-нің 2007-2009 жылдардағы технико-экономикалық көрсеткіштері

Көрсеткіштер
Өлш. бірлігі
Нақты көрсеткіштер.
Өсу ... ... ... ... ... ... ...
Өткізілген өнім көлемі
мың тг.
145684,8
112652,4
115653
79,4
102,7
*
Жұмысшылар саны
адам
170
155
125
73,5
80,6
*
Еңбек ақының жылдық ... ...
1 ... ... ... ... тг.
856,9
726,7
925,2
107,9
127,3
*
Жұмысшылардың орташа айлық еңбекақысы
тг.
34500
37785
47240
136,9
125,0
Кесте 1 жалғасы
*
Өнімнің 1 тг. ... ... ... өзіндік құны.
мың тг.
90589,7
91623
103022
113,7
112,4
*
Өткізуден түскен пайда
мың тг.
55095,1
21029,4
12631
22,9
60,0
*
Негізгі құралдардың орташа жылдық қалдық құны
мың ... ... ...
Қор сыйымдылығы
тг.
0,07
0,09
0,10
142,8
111,1
*
Қормен қарулану
тг/адам
61,9
69,2
93,0
150,2
134,4
*
Өнімнің рентабельділігі
%
37,8
18,6
10,91
28,86
58,6
Ескерту - ... [20] ... ... ... отырып жасалған.
1-кестеде көрсетілгендей, 2009 жылы өндіріс көлемі 2007 жылға қарағанда 20,6 %-ға төмендеді. ... ... ... ... ... қабілеттілігінің төмендеуімен, негізгі шикізат бағасының өсуімен және негізгі шикізат бағасының маусымдылығымен, сонымен қатар айналымдағы қор бөлігінің негізгі қорға инвестициялануымен ... Осы ... ... ... таза ... және 20,6 %-ға бағалық түрде жалпы төмендеуі жиһаз цехында өндірілетін өнімге сұраныстың қысқаруымен ... ... ... 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда өндіріс көлемінің өсуі байқалады, бұл кезең аралығындағы өсу қарқыны 2,7 %-ды құрайды. ... ... ... ... өнім ... ... әкелген. Кестеде көрсетілгендей, өдірілген өнім көлемі мен сатылған өнім көлемінің шамасы ... ... ... болып келеді, бұл өндірілген өнім көлемінің тұтастай өткізілетіндігін білдіреді.
Зерттеліп отырған кәсіпорында еңбек ететін жұмысшылар саны жыл сайын ... ... атап ... 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда олардың саны 19,4 %-ға, ал 2009 жылы 2007 ... ... 26,5 %-ға ... Бұл ... ... ... ... жетілдірумен, өндірісте автоматтандырылған құрылғылардың енгізілуімен байланысты жұмысшылар санының қысқаруымен түсіндіріледі.
Алайда, жұмысшылар санының қысқаруы жылдық еңбекақы қорының қысқаруына әкелмеген. Керісінше, 2009 жылы 2007 ... ... 0,7 %-ға, ал 2009 жылы 2008 ... ... 0,8 %-ға ... Бұл ... орташа айлық еңбекақы көлемінің қарастырылып отырған жылдарда сәйкесінше 36,9 %-ға және 25,0 %-ға өсуімен байланысты орын ... ... ... ... ... өнімділігі жыл сайын артып келеді, атап айтқанда 2009 жылы 2007 жылмен салыстырғанда 7,9 %-ға, ал 2009 жылы 2008 ... ... 27,3 %-ға ... Бұл негізінен жұмысшылар санының азаюымен, оған қоса, жоғарғы технологияларды қолдану есебінен өндіріс ... ... ... ... болды.
Өндірілген өнімнің 1 теңгесіне жіберілген шығын көлемі 2009 жылы 2007 жылмен салыстырғанда 43,3%-ға, ал 2009 жылы 2008 ... ... ... ұлғайған. Бұл негізінен өнімнің өзіндік құнының қарастырылып отырған кезең аралығында сәйкесінше 13,7 %-ға және 12,4 %-ға өсуі ... орын ... ... ... ... ... ... бағасының қымбаттауы, негізделмеген әкімшілік шығындармен түсіндіріледі, сонымен қатар негізгі қызмет түрінің бағытының өзгеруі және шығарылатын өнімнің құрамының ... әсер етуі ... ... түскен пайда көлемі өндірілген өнім көлемінің және оның ... ... ... тәуелді болады.
Өнімнің өзіндік құнының ұлғаюы есебінен өткізуден түскен пайда көлемі жыл сайын ... ... ... 2009 жылы 2007 ... ... 77,1 %-ға, ал 2009 жылы 2008 ... қарағанда 40,0 %-ға қысқарған.
Негізгі құралдардың орташа жылдық қалдық құны қарастырылып отырылған жылдарда сәйкесінше 10,3 %-ға және 8,3 %-ға ... ... ... ... ... бір жағынан қорлар құрылымын қалыптастыруда кәсіпорынның прогрессивті технологиялық саясатты ұстануымен анықталса, екінші жағынан қызмет ... ... ... ... ... ... капиталды пайдалануды бағалайтын бірнеше көрсеткіштер бар. Олардың арасындағы ең негізгі көрсеткіш болып қор қайтарымдылығы, қор сыйымдылығы ... ... ... Оның қасиеті сонда, оның алымын бірнеше бөлек цех және ... - ... ... ... ... болады. Бұл техникалық өндірістік учаскілеріне деген жерін, қор пайдаланудағы жалпы көрсеткішін анықтауға мүмкіншілік береді. Қор сыйымдылығы негізгі қордың орташа жылдық құны мен ... ... ... ... ... ... ... анықталады. Қор сыйымдылығы 2009 жылы мен 2008 жылмен салыстырғанда ... 11,1 %-ға, ал 2007 ... ... 42,8 %-ға ... Бұл ... ... ... сайын, соғұрлым кәсіпорынның қорларды тиімсіз қолдануын көрсетеді.
Қор ... ... ... ... ... жалпы көрсеткіш ретінде, кәсіпорынның эффектілігін көрсетеді. Қор қайтарымдылығы өнімді өткізуден түскен түсім мен негізгі қордың орташа жылдық құны ... ... ... ... Бұл ... қор ... көрсеткішіне кері көрсеткіш болып табылады, сондықтан бұл шаманы 1 санын қор сыйымдылығы шамасына бөлу ... да ... ... Бұл ... неғұрлым жоғары болған сайын, кәсіпорын қызметінің тиімділігі соғұрлым жоғарылайтындығын білдіреді. Қор қайтарымдылығы 2009 жылы мен 2007 ... ... 28,3 %-ға ... ал 2009 жылы 2008 ... салыстырғанда 5,7 %-ға кеміген. Бұл көрсеткіштің төмендеуі өнімді өткізуден түсетін түсімнің төмендеуімен, негізгі қордың орташа құнының төмендеуімен түсіндіріледі.
Қормен қарулану ... ... ... жылдық құны мен жұмысшылар санының арақатынасы ретінде анықталады. Бұл көрсеткіш 2009 жылы 2007 ... ... 50,2 %-ға, ал 2009 жылы 2008 ... ... 34,4 %-ға ... Бұл негізгі құралдардың орташа құнының артуымен және жұмысшылар санының айтарлықтай азаюымен түсіндіріледі.
Жалпы алғанда, кәсіпорынның 2007-2009 ... ... ... жүргізілген талдау кәсіпорынның таза пайда табатындығын көрсетті. Дегенмен, ол пайданың көлемі жылдан жылға азайып келеді. Бұл көбінесе өндіріс көлемінің төмендеуінен және ... ... мен ... ... ... ... өнімнің өзіндік құнының төмендеуінен болып отыр. Кәсіпорын жаңа технологияларды қолдану арқылы жұмысшылар санын оптимизациялау бағатында жұмыс жасайды, соның нәтижесінде жұмысшылар саны ... ... ... өнімділігі жоғарылаған. Жалпы алғанда, кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін жақсарту үшін өнім бірлігінің бағасын әдетте қымбаттатады, дегенмен оның бағасы ... сай ... ... сондықтан, өнімнің өзінндік құнын төмендету бойынша шаралар жүйесін әзірлеу ... Айта кету ... ... ... ... да ... оң әсер ... өйкені оның нәтижесінде өндіріс көлемінің ұлғаюына қатысты шығындар аз ... ... ... табыстылығы артады.
Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршендігінің кепілі мен жай-күйінің орнықтылығының негізі оның қаржы тұрақтылығы болып табылады. Ол ақша ... ... орын ... отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен қызметті сатудың үздіксіз процесін қамтамасыз ете ... ... ... ... ... ... ... қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз ... ... ... үшін ... ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді.
Әдетте, кәсіпорындар кезеңдегі және жылдық бухгалтерлік есеп беру көрсеткіштеріне сүйене, ... ... ... ЖШС-нің кезеңдік бухгалтерлік баланс көрсеткіштеріне талдау жүргізіп, оның нақты жағдайын көруге болады. 2-кестеде ... ... ... ... ... коэффициентері кәсіпорынның төлем - қабілеттігінің негізі болып саналады. Абсолютті өтімділік көрсеткіші кәсіпорынның ... ... ... өтеу ... ... және оның шамасы неғұрлым жоғары болған сайын, кәсіпорынның қысқа мерзімді ... ... ... өтеу ... ... 2 - ... ... бойынша 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 11,8 %-ға ... Бұл ақша ... 177 % - ға ... ... ... отыр.
Кесте 2 - ЖШС қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштері
№№
Көрсеткіштер атауы
2008
жыл
2009
жыл
Aуытқуы
(+\-)
%
*
Ақша қаражаттары
6133
16990
10857
277,0
*
Қысқа ... ... ... ... ... ... тыс активтер
1553454
38975
-1514479
2,5
*
Тауарлы материалдық қорлар
666011
1129442
463431
169,5
*
Меншікті капитал
354775
38975
-315800
10,9
*
Жинақтық капитал
2265274
2480617
215343
109,5
*
Тартылған капитал
342039
1910499
1568460
558,5
*
Қарыз капиталы
1910499
2519592
609093
131,8
*
Ағымдағы міндеттемелер
342039
888626
546587
259,8
* ... ... ... ... ... ... (1/10)
0,017
0,019
0,002
111,8
*
Тез өтімділік коэффициенті ((1+2)/10)
0,04
0,18
0,14
450,0
*
Жалпы өтімділік коэффициенті ... ... ... коэффиценті (6/7)
0,15
0,016
- 0,13
10,6
*
Қаржыландыру коэффициенті (6/8)
1,04
0,02
- 1,02
1,9
*
Қарыз және меншікті кұралдардың арақатынасы (9/6)
5,39
64,6
59,21
1198,5
*
Қарыз қаражаттарын ұзақ мерзімге тарту коэффиценті ... ... ... ... (6/4)
0,23
0,04
0,19
17,4
*
Ағымдық өтімділік коэффиценті (3/10)
2,08
1,56
0,52
75,0
*
Тауарлы- материалды қорлардың ағымдық активтеріндегі үлесі ... ... ... 2009 жылы 2008 ... салыстырғанда 350%-ға артқан. Бұл көрсеткіштің мұндай қарқынмен өсуі қысқа мерзімді дебиторлық қарыздардың 1596 % - ға ... ... ... ... ... 2009 жылы 2008 ... ... 159,8%-ға өссе, ал ағымдағы активтер небәрі 94,1 %-ға өскен. Осы ... ... ... ... ... осы ... аралығында 75%-ға кеміген.
Тәуелсіздік коэффициенті - меншікті капиталдың кәсіпорын активтерін қалыптастыру көзінің жалпы көлеміндегі үлесін сипаттайды. Ол ... ... ... ... ... қаражатқа тәуелді екендігін және меншікті қаражатын қалай пайдалатының білуге болады. Кесте мәліметтері бойынша бұл ... 2009 жылы 2008 ... ... 89,4 %-ға ... Бұл ... ... осы уақыт аралығында 89,1%-ға азаюының және жинақтық капиталдың 9,5 %-ға өсуінің әсерінен болуы мүмкін.
Қаржыландыру ... - ... және ... ... ... ... Ол ... активтерінің қай бөлігі меншікті қаражат есебінен, қай бөлігі қарыз қаражаты есебінен ... ... 2 - ... ... ... ... капитал 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда небәрі 9,5 %-ға өссе, осы мерзім аралығында тартылған капитал 458,5 %-ға артқан. Осылардың әсерінен ... ... 98,1 %-ға ...
Қарыз және меншікті кұралдардың арақатынасы - кәсіпорын активтерінің қай бөлігі қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылатындығын көрсетеді, яғни 1 теңгеге қанша қарыз ... ... 2009 жылы 2008 ... ... бұл ... 1098,5 %-ға ... Бұл ... қарыздарының алдыңғы жылмен салыстырғанда көбеюін білдіреді.
Қарыз ... ұзақ ... ... ... - ... ... қаржыландыру үшін тартылған ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздардың меншікті капиталмен ... ... ... ... ұзақ ... тарту коэффициенті - кәсіпорын активтерін қаржыландыру үшін тартылған ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздардың меншікті капиталмен қатар үлесін көрсетеді. Бұл ... ... аз ... ... кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын көрсетеді. 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 24,3 %-ға ... ... ... - ... ... ... бөлігі иммобильді сипаттағы құндылықтардың бекітілмегендігін сипаттайды. Аталған көрсеткіш ... ... ... аралығында 82,6%-ға кеміген.
Ағымдық өтімділік коэффициенті КЛТ- ағымдық активтердің қанша есе ағымдық міндеттемелерді ... ... ... ... және ... тек ... ... есеп айырысу мен дайын өнімді өткізуде ғана емес, соымен қатар, қажет болған ... ... ... қаражаттарын сату жағдайындағы төлем мүмкіндігін көрсетеді. Ол өнімді қаражаттардың ағымдық міндеттемелерді жабатындығын анықтауға мүмкіндік береді, сол ... ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар, кәсіпорынның ағымдық міндеттемелері бойынша тез есеп айырысу қабілетін көрсетеді. 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 25%-ға төмендеген. Бұл ... ... ... ...
Тауарлы-материалдық қорлардың (ТМҚ) ағымдағы активтеріндегі үлесі - ағымдық активтердің қанша бөлігін тауарлы-материалдық қорлар алатындығын ... ... ... ... ... 2009 жылы 8,18 %-ды ... Бұл 2008 ... салыстырғанда 7,24 % -ға көп.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдай ... ... оның ... жағдайының қанағаттанарлық екенгідігіне көз жеткізуге болады. Дегенмен, талдау нәтижесінде біраз теріс көрсеткіштер анықталды, көбінесе ол кәсіпорынның қарыз ... ... ... ... ... кәсіпорындағы сыртқы және ішкі факторлардың ауытқуы әсерінен туындауы мүмкін.
+ ЖШС ... ... ... ... ... ... өнімділігі көлемінің деңгейіне кәсіпорындағы еңбек ресурстарының қолданылу деңгейі әсер етеді. Еңбек ресурстарының қолданылу толықтығын бір жұмысшының ... ... ... аралығында жұмыс күні мен сағатының саны арқылы, сонымен қатар жұмыс уақыты қорының қолданылу деңгейімен бағалауға болады. Мұндай талдау жұмысшылардың әрбір ... ... ... ... ... бойынша және жалпы кәсіпорын бойынша жүргізіледі (3-кесте).
Жұмыс уақытының қоры (ФРВ) жұмысшылар санына (W), бір жұмысшының орташа бір ... ... ... істеген күндер санына (Д) және жұмыс күнінің орташа жалғасуына (7) тәуелді:
ФРВ = ЧР х Д х П ... ... ... ... ... ... қоры ... 9570 сағатқа кем. Себепкер шарттардың оның өзгеруіне әсерін абсолют айырымдар әдісімен анықтауға болады:
ФРВчр=(ЧРф - ЧРпл}х Дпл х Ппл= ... х 286 х 8 = +59488 ... = (Дф - Дпл )х ЧРф х Ппл= (286 - 270) х 151 х 8 = -19328 ... = {Пф - ... Дф х ЧРф = = (8- 7,8 ) х 270 х 151 = -8154 ч. ... ... ... тұрғандай кәсіпорын бар еңбек ресурстарын жеткілікті толық қолданбайды. Орташа алғанда бір жұмысшы 286 ... ... 270 күн ... ... ... байланысты жұмыс уақытының жоспар бойынша толық күндік шығындары бір ... 16 күн, ... - 2416 күн, ... 18844 ... ... ... ішкі ауысымдық шығындары да біраз: бір күн ішінде олар 0,2 ... ... ал ... жұмысшылардың барлық істеген күндеріне - 302 ... ... ... олар ... да ... ... ... істелінген уақытының нақты қоры жұмыс уақытынан тыс істелген сағаттарынан да тұрады.
Жұмыс ... ... ... және ішкі ... ... ... анықтау үшін жұмыс уақыты балансының нақты және жоспар бойынша берілгендерін салыстырады.
Кесте 3 - Кәсіпорынның еңбек ресурстарын қолдану деңгейі
Көрсеткіш
Есеп беру жылы ... ... ... саны ... жылда бір жұмысшының атқарған жұмысы:
-күн (СД)
270
286
16
-сағат (Ч)
2106
2288
182
Жұмыс күнінің орташа ұзақтығы (Л), ... ... ... ... - ... [20] ... ... пайдалана отырып жасалған.
Олар жоспарда қарастырылмаған әртүрлі объективті және субъективті жағдайлармен байланысты ... ... ... ... ... ... жұмысшылардың ауыруы уақытша жұмыс қабілеттілігін жоғалтумен, себепсіз қалулармен, құрал-жабдық, мәшине, механизмдердің ... ... ... ... қалумен, жұмыстың, шикізаттың, материалдардың, электр энергиясының, отының жоқ болуымен және т.б. ... ... түрі ... ... ... ... ... болғандары ерекше түрде. Еңбек ұжымына тәуелді себептерге байланысты жұмыс уақытының шығындарын азайту қосымша капитал салымдарын қажет етпейтін және тез ... ... ... әсер ... өнім ... ... қоры болып табылады.
Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек өнімділігінің жалпылайтын, жеке және ... ... ... ... есептеу тәртібі. Орташа жылдық, орташа күндік және орташа сағаттық өндірудің өзгеру шарттары. Еңбек өнімділігінің өсу қорларын есептеу ... мен ... ... ... ... ... үшін жанама және қосымша көрсеткіштерді жалпылайтын жүйе қолданылады.
Жалпылайтын көрсеткіштерге бір жұмысшының ортажылдық, ортакүндік және ортасағаттық өнім ... ... ... ... өнімнің бір жұмыс істеушіге орташа жылдық бағалық түрдегі өнімділігі. Жеке көрсеткіштер - ол ... ... өнім ... ... ... ... еңбек сыйымдылығы) немесе белгілі бір өнімнің бір адам-күн немесе адам-сағат ішінде таза түрде шығарылуы. Қосымша ... ... бір ... ... ... ... шығындалған уақытты немесе уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмыс көлемін бейнелейді. 3-кестеде еңбек өнімділігін талдау үшін бастапқы мәліметтер берілген.
Кесте 4 - ... ... үшін ... ... ж.
Нақты
2009 ж.
Ауытқуы
*
Өнімнің өндірілу көлемі
Табиғи түрде
Бағалық түрде мың тг.
4216,4
112652,4
3682
115653
-534,4
3001
*
Жұмысшылардың орташа саны:
өнеркәсіпті-өндірістік мамандардың(ППП)
жұмысшылардың (W)
151
115
125
97
-26
-18
* ... ... ... ... үлес ... (УД), % түрінде
76
77
-1
*
Бір жыл ішінде бір жұмысшының жұмыс күнінің саны
286
270
-16
* ... ... ... ... (П),с
8
7,8
-0,2
*
Жұмыс істелген уақыттың жалпы саны:
Бір жыл ішінде барлық жұмысшылардың (Т), ад.-с,
Сонымен қатар бір ... ... ... ... ... жұмыс,мың. Тг:
Бір жұмыс істеушінің (ГВ)
Бір жұмысшының (ГВ')
901,2
1161,3
756,9
1005,6
-144,3
-155,7
* ... ... ... ... ісі ... ... орташа сағаттық атқарған ісі (ЧВ)
402,1
477,5
75,2
*
Уақыттың өндірістік емес шығындалуы ад.-с
1747
* ... ... ... ... ... ... - Кесте [20] мәлімет көзін пайдалана отырып жасалған.
Еңбек ... ең ... ... болып бір жұмыс істеушінің өнімнің орташа жылдық ... ... ... ... ... тек жұмысшылар өндіруіне ғана емес, соңғылардың кәсіпорын-өндірістік қызметкерлердің жалпы санының үлес салмағына да тәуелді, сонымен қатар олардың жұмыс ... ... ... саны мен жұмыс күнінің ұзақтығына да тәуелді. Бұдан бір жұмысшының орташа жылдық өнім өндіруі келесі шарттардың көбейтіндісіне тең:
ГВ = УД х Д х П х ЧВ ... ... ... ... ... ... ... деңгейінің өзгеруіне әсер ету есебін абсолют айырымдар әдісімен іске асырамыз. 4-кестенің берілгендері бойынша ... ... ... ... ... ... ... 144,3 мың теңгеге аз орындалған. Жұмысшылардың еңбек өнімділігінің 155,7 мың теңгеге ... ... ... ... ... ... ... азаюы және жұмысшылардың орташа сағаттық өндіруінің көбеюіне байланысты. Оның деңгейіне жұмыс ... ... аса ... пен ... ... кері әсер ... Сондықтан талдауды осы бағытта тереңдету керек. Кәсіпорын жұмысшыларының орташа жылдық өндіру деңгейіне шарттардың әсер ету есептеуін абсолютті айырымдар әдісімен ... ... ... 5 - ... ... ... жылдық өндіру деңгейіне шарттардың әсер етуі
Шарт
Есептеу алгоритмі ГВ мың. ... ... ... санында жұмысшылар үлесінің
ГВ уд = УД х ГВпл = 0,01 * 1161,3 = +11,61
* Бір жұмысшының жұмыс істеген ... ... д ... * ГВпл ... = - ... ... күнінің ұзақтығы
ГВ п =Удф*Д*П * ЧВпл = 0,76*270*(-0,2)*0,4021= -16
* Орташа сағаттық ... чв = Удф х Дф х Пф х ЧВ = ... = ... - Кесте [20] мәлімет көзін пайдалана отырып жасалған.
Осыған ұқсас түрде жұмысшының ... ... ... өзгеруі талданады, ол бір жұмысшының бір жыл ішінде істеген күндерінің санына, жұмыс күнінің орташа ұзақтығына және орташа ... ... ... = Д х П х ЧВ ... шарттардың әсерін абсолютті айырымдар әдісімен есептейміз:
ГВд =Д х Ппл х ЧВпл= -16 х 8 х 0,421 = ... х П х ЧВпл = 270 х (-0,2) х 0,421 ... = Дф х Пф х ЧВ = 270 х 7,8 х 0,4775 = 989, 82 ... ... ... негізгі көрсеткіштерінің және шартының бірі ретінде міндетті түрде орташа сағаттық өзгеруі талданады, оған жұмысшылардың орташакүндік пен ... ... ... ... ... ... ... әдістемені орташа сағаттық өндіруді талдау үшін қолданамыз, бұл әдіс бойынша өнімнің еңбек сыйымдылығының өзгеруі мен оның құндық бағалауына ... ... осы ... көлемі тәуелді. Шарттардың бірінші тобына өндірістің техникалық деңгейі, өндірісті ұйымдастыру, ақау мен оны жөндеуге байланысты уақыттың ... емес ... ... ... ... Екінші топқа өнім құрамы мен кооперативті жеткізу деңгейінің өзгеруіне байланысты өнім ... ... ... бағалауына қатысты шарттар кіреді. Осы шарттардың орташа сағаттық өндіруге әсерін есептеу үшін қатар қою әдісі қолданылады. Орташа сағаттық өндірудің ... пен ... ... ... оның мөлшерінің үш шартты көрсеткіштерін есептеу қажет.
Орташа сағаттық өндірудің бірінші шартты көрсеткіші жоспармен салыстырмалы шарттарда есептелуі қажет (өнімді ... ... ... құрамының және өндірістің техникалық деңгейінің жоспар бойынша болуы кезінде). Бұл үшін тауар өнімінің өндіруінің Нақты көлемін құрылымдық ... және ... ... (ВПк п) ... оның ... мөлшеріне түзеу керек, ал жұмыс істелген уақыт саны - уақыттың өндірістік ... (Тн) және НТП ... ... ... ... уақыт үнемделуіне (Тэ), оны алдын-ала анықтау керек. ... ... ВПф / (Тф - Гн + Гэ) = 115653 / ... == 472,7 мың тг
Алынған нәтижені жоспарлықпен салыстырсақ, онда еңбек интенсивтілігін ұйымдастыруға байланысты орташа сағаттық өндірудің қалай өзгергенін білеміз, ... ... ... жоспарлыққа жақын:
ЧВинт = 472,7-402,1 = +70,6 мың тг.
Екінші ... ... ... ... ... ... ... Тэ-ге түзелмейтіндігімен ерекшеленеді:
ЧВусл = ВПф/ (Тф - Тн ) = 115653/ (270 270 - 1367) = 366,3 мың ... ... ... ... ... жоспар асыра үнемделу есбінен алынған және алдыңғы нәтижелер арасындағы айырым өнімнің орташа сағаттық өзгерісін көрсетеді:
ЧВтэ = 366.3 - 355,08 = 11,22 мың ... ... ... ... ... ... өндірістік емес шығындалуына түзетілмейтіндігімен ерекшеленеді:
Чвусл3= (ВПф) / Тф = (100 800 - 2300) 7 270 270 = 364,45 мың ... мен ... ... ... айырмасы уақыттың өндірістік емес шығындалуының орташа сағаттық өндіру деңгейіне әсерін бейнелейді:
ЧВ Тн = 364,45 - 366,3 = -1,85 мың тг.
* ... ... ... ... ... талдауда оның еңбек ресурстарын да талдаудың маңызы зор. ... ... ... өнім ... ... ... да ... болады. Ал жұмысшылардың жұмыс уақыты қоры олардың санының өсуімен бірге жүреді. Жұмысшылардың жалпы және ... ... саны ... ... ... ауытқуы және жұмыс күшінің салыстырмалы үнемделуі есептеледі. Бұдан басқа жұмысшылар үлесін бөлумен жұмыс істеушілер ... ... оның ... ... ... мен санның талдауы 6- кестеде орындалды.
Кесте 6 - ... ... ... мен ... ... ... ... саны
Нақты саны
Ауытқуы
2008 ж.
2009 ж.
адам
%
адам
%
адам
%
1. Жұмысшылар
109
72
95
76
14
94,74
2. Басқарушылар
15
10
10
8
5
125,00
3. Мамандар
9
6
10
8
-1
75,00
4. ... - ... [20] ... ... пайдалана отырып жасалған.
Талданып отырған кезеңде жұмыс істеушілердің ... саны 30 ... ... ... істеушілер құрамы шамалы өзгерді - жұмысшылар мен мамандар 5 %-ға және сәйкес 25%-ға, дәл осы кезде жетекшілердің саны ... және ... ... ... бұл ... ... кезеңде еңбек өнімділігінің көрсеткішіне кері әсер етті.
Жұмыс істеушілер санының салыстырмалы ... мына ... ... ... ... б, Чрщ ф - ... ... ... жоспар бойынша және нақты саны;
Кв - ... ... ... ... 0,87 = 22 ... ... түрде жұмысшылар санының салыстырмалы ауытқуын есептеуге болады:
Ч109 - 96 0,87 = 11 ... ... ... ... ... ауытқу еңбек өнімділігінің төмендеуі есебінен жұмысшылар санының нақты салыстырмалы көбеюін ... ... ... ... өнім ... ... ... орындалуын талдайық (7-кесте).
Кесте 7 - Өнім өндіру жоспарының орындалуын ... өнім ... ... ... ... ... ... тг.
4216,4
3682
87,3
Ақшалай түрде, мың тг.
112652,4
115653
102,6
Ескерту - Кесте [20] мәлімет көзін пайдалана ... ... ... ... ... ... отырылған жылы натуралды түрдегі өнім көлемі жоспарланған көлемінен 22,7 %-ға аз ... Ал ... ... өндірілген өнім көлемі жоспардағыдан 2,6 %-ға ... ... Бұл ... өнім ... ... ... ... қымбаттауының есебінен өнім бағасын жоғарылатудың нәтижесінде орын ... ... мен ... ... өсу ... ... ... өзгерістері кезінде жұмысшылар мен мамандар санының қысқаруы ... ... ... мен ... ... кәсіпорында жұмыс күшінің қозғалысы талдаудың маңызды объектісі болып табылады, ... ... ... деңгейі - еңбек өнімділігі мен өндіріс тиімділігіне әсер ететін шарттардың бірі.
Жұмысшылар кадрларының қозғалысын талдау ... ... ... жолымен орындалады:
* Жалпы айналым коэффициенті, қарастырылып отырған кезеңде қабылданған және шығарылған жұмысшылар санының жұмысшылардың орташатізімдік санына қатынасы түрінде есептеледі.
* Қабылдау ... ... ... ... ... - қабылданған жұмысшылар санының орташатізімдік жұмысшылар санына қатынасы.
* Шығару бойынша жұмыс күшінің айналу коэффициенті - ... ... ... ... ... санына қатынасы.
Берілген талдау 7-кесте түрінде орындалады. Жұмыс күшінің жалпы айналым коэффициенті жоспарлымен салыстырғанда 0,09%-ға ... және ... ... ... ... ... ... назар аудару керек, себебі жұмыс күшінің жалпы айналым коэффициентінің көбеюі еңбек жағдайының нашарлауының себебі болуы мүмкін.
Кесте 7 - ... ... ... ... ж. ... ж.
нақты
Жоспардың орындалуы
(+;-)
%
Жұмысшылардың орташа саны
119
125
6
105,0
Қабылданды, адам
15
20
5
133,3
Жұмыстан шығарылды, адам
15
35
20
233,3
сонымен қатар:
өз қалауы бойынша және еңбек тәртібін бұзғаны үшін
-
16
16
-
Жалпы айналым ... ... ... коэф.
0,12
0,16
0,05
133,3
Шығарылу бойынша айналымдылық коэф.
0,12
0,28
0,17
233,3
Ескерту - Кесте [20] мәлімет ... ... ... ... ... ... бойынша есеп беру жылында алдыңғы жылмен салыстырғанда кадрлардың айналымдылық коэффициенті жоспарланған көлемінен 76 %-ға ... ... Оған ... ... ... ... және ... адамдар санының жоспардағыдан сәйкесінше 33,3 %-ға және 133,3 %-ға артық ... ... ... отыр. Жұмыстан шығарылған адамдар ішінде өз қалауымен және ... ... ... ... 16 адам ... Бұл кәсіпорындағы еңбек тәртібінің жиі бұзылуын және жұмысшылардың жұмыс шарттарымен қанағаттандырылу деңгейінің төмендігінен болуы мүмкін.
Шығарылу бойынша жұмыс күші ... ... ... цехта еңбекті ұйымдастыруға, жұмысшылардың еңбек жағдайы мен ... ... ... ... ... мен ... жалақының өсу қарқыны қатынасын талдау. Еңбек өнімділігінің өсуі мен орташа жалақының арасында тығыз байланыс бар, сондықтан да ... ... ... ... ... өсуі мен орташа жалақы қатынасын бағалау маңызды болып табылады. Еңбек ақы - жалдамалы жұмысшының ... алу ... ... қатысты еңбек ресурсын экономикалық жүзеге асыру нысанының құқығы. ... ... ... ... яғни ... ... өндіріс факторларының бірінің сапасын жақсарту үшін, сатып алушыға жалдамалы жұмысшыларға еңбек ... ... ... ... элементтерінің бірі болады.
Нарықтық экономика жағдайында еңбек ақы ... ... және ... емес бірқатар факторлар әсер етеді. Нарыққа өткеннен кейін еңбек ақыға қатысты жаңа ... ... ... ... ... ... ... еңбек нарығы пайда болады. Оның субъектілері ретінде мыналар болады: ... ... ... ... ... ... Олар белгілі еңбек ресурсы санына сұраныс білдіреді. Сонымен бірге жалдамалы жұмысшылар - ... ... ... Олар ... ... ... ... сапалы санын ұсынады. Ал объекті, ол белгілі бір ... ... ... ... ресурсы санын қолдану құқығы болады.
Жалақының негізгі элементі - жалақы мөлшерлемесі. Бірақта ол еңбек нәтижесіне әсер ететін жұмысшылардың мүмкіншіліктерін, ... ... ... ... Сондықтан жалақы құрылымында тағы бір элементті бөліп айтуға болады, ол өтпелі бөлігі. Ол еңбек ... жеке ... ... ... ... қосымша төлем және т. б.) Сонымен бірге табыстың ... ... де бар. Ол ... нақты кәсіпорында алатын мүмкіншілігі (материалды көмек, бағалы сыйлық, зейнетақы сақтандыруы). Жұмысшы үшін ... ... ... ... отбасының жақсы тұрмысын жақсартатын табыс.Жұмыс берушіге өз жұмысшыларына еңбекақы төлеу ол ... ... ... үшін ... ... ... қоса ... беруші өнім бірлігіне жұмыс күшінің шығындарын қысқартуға ұмтылады.
Сәйкес еңбекке сәйкес ... ... ... ... ... әрекеттік есепке алу
Өлшеу - бөлу
Қайта өндіру
Ресурстық шығарушы
Кәсіпорын қызметінің нәтижесіне қосқан үлесі, еңбек ... мен ... ... орналасқан ауданға байланысты жұмысшылар жалақысының өзгешелігі
Сурет 2 - ... ... мен ... ... ... ... ... қорын және орташа жалақыны талдау. Берілген талдауда есеп беру кезеңінде еңбек ... ... ... ... және салыстырмалы (өндіріс көлемінің өзгеруін ескере отырып) ауытқуы есептеледі. Жалақы қоры ... ... ... ... ... ... ... () жалпы кәсіпорын, өндірістік бөлімшелер мен жұмысшылар деңгейлері ... ... ... ... ... ... қаражаттарды () жалақының жоспарлық қорымен () салыстырылуы арқылы анықталады:
* жұмысшылардың жалақы қорының ауытқуы:
басшылар үшін:
* мамандар ... ... ... 9 - ... қоры ... жоспардың орындалуын талдау
Жұмыс істеушілердің дәрежесі
Жалақы қоры
Қор түзеуші көрсеткіш бойынша жоспардың асыра орындалу есебінен ауытқуы
Еңбек төлемінің нақты ... ... ... ... ж.
Қор түзуші көрсеткіштің жоспарлыдан Нақты мәнге есептелуі
абсолютті
салыстырмалы
жұмысшылар
4223 016
3 483 988
-739 028
3882 759
-340257
398 771
басшылар
253 ... ... ... ... ... ... 464
152 183
-31 981
171 665
-12 799
19 482
қызметкерлер
94 347
77 836
-16 ... ... ... ... ... 947 964
-837 447
4460 859
-324 552
512 895
Ескерту - Кесте [20] мәлімет көзін пайдалана отырып ... ... ... ... есептелген қаржы мен өнім өндіру бойынша жоспар орындалу коэффициентіне түзетілген жоспар бойынша қор арасындағы айырым ретінде анықталады.
, ... ... қоры ... салыстырмалы ауытқу;
- жалақының нақты қоры;
- өнім өндіру бойынша жоспар орындалу коэффициентіне түзетілген жалақының жоспарлы қоры;
және - ... ... ... ... ауысымды және тұрақты жалпы саны ;
- өнім өндіру бойынша жоспардың орындалу коэффициенті.
9-кестеден жалпы персонал бойынша жалақы қорының ... ... ... орын алғаны көрініп тұр. Өнім өткізу бойынша жоспардың орындалмауына байланысты жалақы қорының салыстырмалы асыра шығындалуы (18,77%) орын ... Есеп беру ... ... ... қоры ... өнім өндіру мен өткізу жоспарының орындалмағанына қарамастан 7,27% үнемдеу алынды, бұның ... ... бір ... ... ... ... кәсіпорын жұмысшыларының құрамында өзгерістер( 1,39%-ға) табылады, сонымен қатар жоспармен салыстырғанда олардың санының 5%-ға төмендеуі. ... ... ... ... ... ... өсуімен салыстырғанда еңбек өнімділігінің өсуінің жоспарлы озу коэффициенті 0,59 ... ... -0,40, яғни бұл ... ... ... ... жалақы өсу қарқынымен салыстырғанда еңбек өнімділігінің арттыру қарқынынан озу оң ... ... ... және болашақта есеп беру және алдыңғы жылда болмаған өнім ... ... ... айта кету ... ... өзгеруінің нақты қарқыны мен орташа жалақы арасындағы қатынас коэффициентінің жоспармен салыстырғанда 0,99-ға тең, оның мәні жоспар деңгейіне қарсы жалақы шығындарының ... ... ... ... ... ... өзгеруін есептеу үшін негізгі болып табылады. Бұл өзгеріс мына формула бойынша есептеледі:
, ... - 1т ... ... ... өзгеруі, %;
Коп - еңбек өнімділігі мен орташа жалақының жоспармен салыстырғанда өзгерісінің нақты қарқыны қатынасының ... - ... ... ... ... жалақының үлес салмағы, %.
Еңбек көрсеткіштеріне жүргізілген талдаудан еңбек өнімділігі бойынша жоспардың орындалмағаны жайлы қорытынды жасауға болады. Оның себебі ... бір ... ... ... ... 22 ... ... жұмыс істеушілердің жалпы санында жұмысшылардың үлес салмағының 5%-ға азаюы ... ... ... азаюы (16 күнге) бір жұмысшының жылдық өндіруіне кері әсерін тигізді, оның 756,9-901,2=-144,3 мың.тг төмендеуне әкеліп соқты.
Еңбек өнімділігі бойынша жоспардың орындалмауы ... ... ... 4216,7 ... 3682 ... дейін төмендеді. Бірақ өндіру бойынша жоспардың орындалмауымен қатар, сонымен қатар есеп беру кезеңінде жұмыс істеушілердің саның азаюынан еңбек төлемдері қоры ... ... ... ( ... ... ... басшылардың (0,66%-ға) және қызметкерлердің (4,41%-ға) жалақылары төмендеді, бұл ... ... ... ... ... ... еңбек өнімділігін арттыру үшін жағдай жасалу керек, яғни біріншіден еңбек ұйымдастыруды жақсарту керек және жұмысшылардың ауруына байланысты ... ... ... азайту мақсатымен жайлы жағдай жасалуы керек, сонымен қатар еңбек тәртібін және оның ... үшін ... іс ... жақсарту бойынша шаралар қолдану, мысалы, сыйақыдан айыру, сөгіс, ақшалай айып және т.б.
* ЖШс-дегі маркетингті басқару
ЖШС-ның ... ... ... ... ... жаңа тауарлар және жарнама бөлімі бар. Маманмен бөлім басшысы қызыметіне нарықтық кешенді жүйелі түрде зерттеу, өнім түрлерін талдау және ... ... ... жаңа ... ... ... ... өткізуді ынталандыру бойынша шараларды орындау кіреді. Маркетингті басқару бөлімінің үш қызметкері сатуларды талдау баға белгілеу ... ... ... ... ... ... ... және тағамдардың жеке топтары жөнінде бағаларды құрумен айналысады. Мұндай ұйымдастыру бөлімшелердің өзара байланыстары білгірлік шектері, персонал ... ... өз ... ... шешімдер қабылдау үшін жауапкершілікті айқын анықтайды. Кездесетін қиыншылықтар нарықтың дамуы, кәсіпорындарда маркетингтің қызыметін ұйымдастырудың тәжірибесі ... олар ... ... ... ... маркетингі қыдыметіне жұм салатын қаржының шекелуімен түсіндіріледі.
Сонымен нарық экономикасының әлемдік тәжірибесі халық шаруашылығы салаларын басқарудың ... ... үшін ... өз ... ... қалу және ... мақсатында оның жұмысының екі негізгі кезеңі -өндірумен өнімді ... жаңа ... яғни ... іс ... ... ... тудырады. Кәсіпорын маркетингінің негізгі принциптері оның концепцияларынан қалыптасып , мыналардан тұрады:
Біріншісі, фирманың нақты белгіленген коммерциялық түпкі әрекет нысанасына ... ұзақ ... ... ... сәйкес рынок үлесіне жету. Сайып келгенде мақсатқа жетуге арналған маркетинг қызметі үш басты компонентін анықтайды: мерзімін, ресурстарды, жауапкершілікті. Осыдан ... ... ... мүмкіндіктерінен бастап барлық маркетингтік жағдайдың ұзақ мерзімге арналған болжамын белгілейді.
Екіншісі, фирманың өз ... ... ... жету ... ... ... айқындау. Өйткені табысты әрекетті тек қана барлық маркетинг құралдары жиынтығы ғана қамтамасыз етеді. Ал жиынтық түрінде емес, тек жеке ... ... ... ойдағыдай нәтиже бере алмайды, керісінше түбінде бір бірімен байланыспаған, кейде тіпті қарама-қарсы ... ... ... ... қанағаттанып, жоспарлаған мақсатына жете алмайды.
Үшіншісі, әрекеттенуге таңдап алған рыноктың жағдайын және өз талабына ... ... ... алу, ... бірге ол рынокқа нысаналы әсер ету.
Төртіншісі, "келешекті сезу" және соған байланысты жаңа тұтыну ... ... ... Тек осы ... ең ... коммерциялық нәтижеге жетуге болады.
Бесіншісі, фирманың сыртқы ортасының өзгерісіне өзіне ыңғайлы тез және тиімді ... ... ... ... ... ... көрсету. Ондай болмаған жағдайда коммерциялық табысқа жету және ... ... алу ... ... ... ... ... техника, технология салалары тез дамуда. Бұл бәсеке жағдайын тез арада өзгертіп, ... ... ... ... тез ... ... жатқан рынок жағдайларына бейімделу жолдарын іздегенді талап етеді. Тек осы әдіспен фирмалар тиімді жұмыс жасай алады. Бұл ... ... ... ... ... асырылады. Маркетинг шараларын белгілеу жұмысы рынок мүмкіндіктерін талдаудан басталады. Бұл талдау комплексті маркетингтік зерттеуді жүргізу арқылы ... ... ... ... ... ... нарықтағы мүмкіндіктерін әділ бағалау және алдына қойылған мақсатына минималды қауіп-қатерсіз жету үшін тиімді бағыттарын ... ... ... ... ... ... ... белгілі сатылардан тұрады:
Біріншіден, зерттелетін мәселені анықтау сатысы маркетинг зерттеулердің бастапқы қадамы ... ... ... нақты белгілеу арқылы тек қажетті ақпарат жинап, мәселені тиянақты шешу жолдары белгіленеді. Зерттеу сатысының сапалы орындалуы зерттелген мәселе бойынша ... аз ... тез ... ... ... ... ұтымды шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайда зерттелетін мәселенің өзін және зерттеу мақсатын анықтау үшін алдын ала ... ... ... ретті ақпаратты жинап, талдау сатысы зерттеу мәселесі ... шешу ... ... да ... ... жүргізіледі. Екінші ретті ақпараттың жалпы құндылығын бағалау үшін оның жақсы ... мен ... ... ... ... ... көп түрлі көздерден алынады. Егер екінші ретті ақпарат ... ... ... онда ... ... жинау қажет.
Үшіншіден, бастапқы мәліметтердің жалпы маңыздылығы бағаланады. Ол үшін оның ұтымды жақтары мен кемшіліктері анықталады. ... ... ... үшін ... ... ... қажет.
Төртіншіден, мәліметтерді талдау сатысына келсек, мұнда әртүрлі мәліметтерді талдау, оларды өңдеу әдістері ... ... ... ... алу, ... ... ... шығару жұмыстары жүргізіледі.
Бесіншіден, зерттеу қорытындыларын шығару арқылы шешімдер мен ұсыныстар болжанылады және ... ... ... шешу жолдары белгіленеді. Зерттеу қорытындысы бойынша есеп беру дайындалады. Оның ... ... ... ... іс-тәжірибесінде нарықты сегменттеу арқылы ЖШС мынандай нәтижелерге ие ... ... ... ... деген қажетін қанағаттандыру деңгейін максималды дәрежеге жеткізеді;
* ... ... ... ... өткізуге кеткен шығындары ұтымды және үйлесімді болуын ... ... ... ... ... ... ... негізінде қолайлы маркетинг стратегиясын жасауға көмектеседі;
* тауардың, фирманың бәсекелік қабілетін жоғарылатуды қамтамасыз етеді;
* бұрын ... ... ... жаңа ... ... шығу ... ... күресті жоюға немесе оны төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл бәсекеге кететін шығынды ... 10 - ... ... ... есептің тараулары және олардың мағынасы
Тарау аты
Тараудың мағынасы
Есеп кіріспесі
Есеп берілген ... ... ... тапсырыс беруші.Зерттеу мәселесі мен мақсатын анықтау. Орындаушы туралы мәліметтер.Зерттеудегі материалдарға сілтеме, тараулардың қысқаша сипаты. Есеп ... ... ... және ... ... айту
Зерттеу әдістемесі
Зерттеу сатыларын сипаттау. Маңызды анықтамалар тізімі. Мәліметтердің алынған көздері, олардың көлемі және оларды жинауда, өңдеуде қолданылған ... ... ... және ... ... ... ... басшылығына ұсынылған шешім тізбегі және пайдалы болатын зерттеу қорытындылары.
Қорытындылар мен ұсыныстар
Зерттелген ... ... ... оның даму ... мен ... ... мәселелерді шешутәсілдері туралы мамандардың пікірлері.
Қосымша мәліметтер тіркесі
Анкета. Оларды толтыру нұсқаулары, статистикалық кестелері мен ұсыныстарды ... ... ... ... ... ... үш стратегия қолданылады.
1) Дифференциялды емес маркетинг. Мұнда тұтынушылардың мұқтаждықтарын айырмай, олардың ортақ мұқтажы белгіленеді. Бұл ... ... ... ... ... ... соған сәйкес маркетинг бағдарламасы ұсынылады. Дифференциялды емес маркетинг үнемді болады, себебі тауарды өндіру, қоймалау, ... ... ...
2) ... ... Мұнда фирма рыноктың бірнеше сегментіне шығып, әрқайсысына жеке ұсыныс дайындайды. Әр түрлі тауар ұсынып, соның негізінде тауарды өткізу көлемін ... және ... ... ... ... ... Бұл стратегия ресурстары шектеулі кәсіпорындарда қолданылады. Үлкен рыноктың кішігірім үлесінде жұмыс ... ... ... өз ... бір ... ... үлесіне бағыттайды.
Фирманың маркетинг мүмкіндіктерін анықтау жұмысы болашағы кең нысаналы рынокты ... ... ... ... ... ... дұрыс анықтаудың өзі фирма тағдырын, оның болашағын белгілеуде аса зор орын алады. Өйткені ... ... ... жұмыс жасап, маркетинг күштерін әлсіретпей, таңдаған тұтынушылар тобының қажеттіліктерін қанағаттандырып, барлық күшін нысаналы рынокта шоғырландыруға ... ... ... ... ... ... жізеге асырудың келесі кезеңі, яғни нысаналы рынок үшін маркетинг кешені қарастырылады.
Сонымен жоғарыдағы маркетингті жүзеге асыру технологиясы дұрыс жүзеге асырылған ... онда ... жеке ... ... фирмалар рыноктық экономикадағы бәсекелестік жағдайында жетістікке жете алады деген тұжырым жасауға болады.
Қорыта ... ... ... зерттелген кәсіпорынның қазіргі жағдайына толық талдау жасалынған. Оның нарықтағы орны, іс-әрекетін ұйымдастыру және маркетинг қызметі қарастырылып оларға баға ... өту ... ЖШС ... ... ... ... өндірістік-шаруашылық, қаржылық қызметіне жан-жақты талдау жасалды. Талдау нәтижелері 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда өнімді өткізуден түскен табыстың төмендегенін көрсетті. Бұл ... ... ... ... ... болды. Негізгі мәселелердің бірі - өнімді өткізуден түскен табыс үлесінде шығындар үлесінің жоғары ... ... ... ... ... ... ... үшін қысқа уақыт мерзімінде және ұзақ уақыт мерзімінде шығындар бөлігіне аса назар аударуы қажет. Өндіріс бағдарламасын жоспарлау, кәсіпорынның өмірлік циклі ... ... ... ... шығындарын нақты жоспар және осы жоспардың орындалуын қатаң бақылауға алу қажет. Бірақ ең маңыздысы - ... ... ... деңгейінде өнім сапасын сақтау болып табылады.
Жалпы алғанда, кәсіпорынның 2007-2009 жылдардағы технико-экономикалық көрсеткіштеріне жүргізілген талдау кәсіпорынның таза пайда ... ... ... ол ... көлемі жылдан жылға азайып келеді. Бұл көбінесе өндіріс көлемінің төмендеуінен және шикізаттардың ... мен ... ... ... ... ... өзіндік құнының төмендеуінен болып отыр. Кәсіпорын жаңа технологияларды қолдану ... ... ... ... ... ... жасайды, соның нәтижесінде жұмысшылар саны қысқарып, нәтижесінде еңбек өнімділігі жоғарылаған. Жалпы алғанда, кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін ... үшін өнім ... ... ... ... ... оның ... бәсекеге сай келмеуі мүмкін, сондықтан, өнімнің өзінндік құнын төмендету бойынша ... ... ... ... Айта кету керек, еңбек өнімділігін жоғарылату да барынша оң әсер етеді, өйкені оның нәтижесінде өндіріс көлемінің ... ... ... аз болады, сөйтіп кәсіпорын табыстылығы артады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдай жасау барысында оның ... ... ... ... көз ... ... Дегенмен, талдау нәтижесінде біраз теріс көрсеткіштер анықталды, көбінесе ол ... ... ... ... түсіндіріледі. Мұндай нәтиже кәсіпорындағы сыртқы және ішкі факторлардың ауытқуы әсерінен туындауы мүмкін.
Жүргізілген талдау нәтижелері бір жұмысшыға ... ... ... жоғарылағандығын көрсетті. Кәсіпорындағы жұмысшылар санының азаюы еңбек өнімділігі ... ... бұл ... ... ... еңбекті оптимизациялау нәтижесінде болды. дегенмен кәсіпорын табыстылығының жыл ... ... ... ... ... ... ... құнының төмендетудің тиімді жолдарын іздестіруді қажет етеді.
.
Қолданылған әдебиеттер ... ... Дж. ... ... ... ... - М.: Мир, 2004. - 354 ... Брасс А.А. Основы менеджмента. -- Мн.: Экоперспектива, 2004. - 256 ... ... О.С., ... А.И. Менеджмент: Учебник. 3-е изд. -- М.: Гардарика, 2005. 454 б.
* Вудкок М., ... Д. ... ... Для ... - ... Пер. с ... -- М.: ... 2003. - 240 б.
* Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход: Пер. с ... -- М.: Мир, 2004. - 170 ... ... Л.Л.'' ... ... ... предприятия'', БГЭУ,Мн, 2001 - 245 б.
* Ильин А.И. Планирование на предприятии: ... ... В 2 ч. Ч. 1. ... ... Мн.: ... ... 2004 - 420 ... Киллен К. Основы управления. - М.: Экономика, 2005. - 320 б.
* Кибанов А.Я., ... Л.В. ... ... ... ... пособие для студентов заочного образования. - М.: ИНФРА-М, 2004. -230 б.
* Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент /Пер. с англ. СПб.: ... 2004. - 230 ... Кунц Г., ... С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. -- М.: Прогресс, 2003. Т. 1, 2.
* ... М. X., ... М., ... Ф. ... ... - мента / Пер. с англ. М.: Дело, 2005. - 180 б.
* Общий и ... ... ... / Общ. ред. А. Г. ... А. П. Панкрухина. М.: Издательство РАГС, 2004. - 180 ... ... курс ... в ... и ... Учебник для вузов/ Б.В. Прыкип, Л.В. Прыкина, Н.Д. Эриашвили, З.А. Усман; Под ред. ... Б.В. ... -- М.: ... и ... ... 2005. - 160 ... Основы менеджмента и маркетинга/ Под ред. Р.С. Седегова. -- Мн.: Вышэйш. шк., 2005. - 250 ... ... ... Под ред. В.П. Радугина. -- М.: Высш. шк., 2006. -- ... -- мар - ... Пер. с ... М.: ... 2004. -246 б.
* Савицкая Г.В.''Анализ хозяйсвенной деятельности предприятий АПК'', Новое знание, Мн, 2004 - 145 б.
* Седегов Р.С., ... Н.И., ... В.Н. ... ... - ... ... как ... успеха организации. -- Мн.:Тэхналопя, 2004. - 240 б.
* Системы качества: Сборник нормативно-методических до - ... М.: ... ... 2004. -165 ... ЖШС ... жж. ... есеп мәліметтері.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өндірістік тәжірибені өткендігі туралы есебі («БААТ» ЖШС материалдары негізінде)29 бет
АІІБ-ның тергеу бөлімінде өткен өндірістік тәжірибе есебі4 бет
1)Тәжірибелік психология пәні.2)Психологтың мектеп алды тобындағы балалармен жүргізілетін жұмысының мазмұны8 бет
ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде Қазақстандағы халық-ағарту саласында мұсылмандық білім беру55 бет
«Жартас» ЖШС17 бет
Нарық жағдайында еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру59 бет
«Жартас» ЖШС туралы28 бет
«Жер құқығы» пәні бойынша контактілі дәрістер материалдары45 бет
«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәнінің оқу-әдістемелік материалдары90 бет
«Туристік қызметтер менеджментінің ерекшеліктері («ABDI Travel» ЖШС-ның материалдары негізінде)»81 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь