Өндірістік тәжірибені өткендігі туралы есебі («БААТ» ЖШС материалдары негізінде)

Кіріспе
3
«БААТ» ЖШС өндірістік қызметінің жалпы сипаттамасы 4

«БААТ» ЖШС.нің өндірістік.шаруашылық жағдайын талдау
«БААТ» ЖШС.нің табыстылық деңгейін және экономикалық көрсеткіштерін талдау 8
Кәсіпорын өнімінің сапасын талдау
12

Кәсіпорынның шикізаттармен жабдықталуын талдау 18

Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларын талдау 22

«БААТ» ЖШС.дегі маркетингті басқару 27

Қорытынды 30

Қолданылған әдебиеттер тізімі 32
Нарықтық экономикада өнеркәсіптің тиімді еңбек етуі оның иелігінде бар ресурстарды, атап айтқанда қаржы, еңбек ресурстарын тиімді басқаруға байланысты болып келеді. Оларға қажеттілікті дұрыс жоспарлау, кәсіпорын қызмітінде дұрыс пайдалан білу, ұйымдастыру, бақылау сияқты шаралардың рационалды түрде жүзеге асырылуы кәсіпорындағы менеджменттің мақсатты қызмет етуін көздейді. Осы талаптарды ескере отырып, мемлекеттің ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен өндіріс жағдайын қарқынды дамыту мақсатында жаңа бағыттар белгіленуде. Осыған байланысты, мемлекетіміздің макроэкономикалық саясатын қалыптастыруда ғылыми негізделген іс-шараларының рөлі мен маңызы барынша арта түспек. Ал атқарылуы тиіс іс-шаралар жаһанданудың қазіргі таңғы талаптарына сәйкестендіріліп, әлеуметтік және экономикалық факторлардың дәрежесін ғылым мен инновациялардың соңғы жетістіктеріне сүйене отырып жүзеге асырылуына талап қойылуда.
Нарықтық сұранысты еске ала отырып, кәсіпорын тек өнім өндіріп қана қоймай, сонымен қатар халықты жұмыспен қамту, жаңадан жұмыс орындарын ашу, еңбекақыларын есептеу, жаңа ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін қолдана отырып, бәсекелестерінің арасынан жоғарғы сапалы өнімімен ерекшеленіп, өз орнын нарықта таба білуі қажет.
Шаруашылық ортаның динамикалық өзгеру жағдайында жаңа құрал-жабдықтар мен прогрессивті технологияларды жүйелі түрде ендіру, инновация мен ғылыми-техникалық погресс нәтижелерін қолдану арқылы кәсіпорынды басқару мен еңбектің жаңа әдістерін қолдану негізінде кәсіпорын қызметінің тиімділігін жоғарылатуға қол жеткізуге болады. Сонымен қатар, ресурстарды үнемдеп жұмсау, жоғарғы өнімді техникамен технологияны қолдану кәсіпорын қызметінде өте маңызды мәселе болып табылады.
Тәжірибе өту туралы есептің негізгі мақсаты «БААТ» ЖШС өндірістік-шаруашылық қызметінің экономикалық тиімділігін талдау, яғни теориялық білімді тәжірибе жүзінде бекіту болып табылады. Аталған мақсатқа жету үшін осы жұмысты жазуға келесі міндеттер қойылды:
 кәсіпорынға қысқаша сипаттама беру арқылы өндірістің ерекшеліктерін талдау және бағалау;
 кәсіпорынның негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау;
 кәсіпорында еңбек ресурстарын басқару жүйесін және оларды қолдану тиімділігін талдау.
Зерттеу объектісі болып құрылыс өнімдерін өндіруге маманданған «БААТ» ЖШС табылады.
Аталған жұмыс кіріспеден, 4 бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жалпы алғанда, тәжірибе есебінде оны жазуда қойылған барлық міндеттер шешіледі деген ойдамын.
1. Бигель Дж. Управление производством. Количественный подход. - М.: Мир, 2004. – 354 б.
2. Брасс А.А. Основы менеджмента. — Мн.: Экоперспектива, 2004. – 256 б.
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. 3-е изд. — М.: Гардарика, 2005. 454 б.
4. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руково¬дителя-практика: Пер. с англ. — М.: Дело, 2003. – 240 б.
5. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход: Пер. с польск. — М.: Мир, 2004. – 170 б.
6. Ермолович Л.Л.'' Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия'', БГЭУ,Мн, 2001 – 245 б.
7. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование. Мн.: Новое знание, 2004 – 420 б.
8. Киллен К. Основы управления. - М.: Экономика, 2005. – 320 б.
9. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Стратегическое управление персоналом: Учебно-практическое пособие для студентов заочного образования. - М.: ИНФРА-М, 2004. -230 б.
10. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент /Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. – 230 б.
11. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. — М.: Прогресс, 2003. Т. 1, 2.
12. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менедж¬мента / Пер. с англ. М.: Дело, 2005. – 180 б.
13. Общий и специальный менеджмент: Учебник / Общ. ред. А. Г. Гапоненко, А. П. Панкрухина. М.: Издательство РАГС, 2004. – 180 б.
14. Общий курс менеджмента в таблицах и графиках: Учебник для вузов/ Б.В. Прыкип, Л.В. Прыкина, Н.Д. Эриашвили, З.А. Усман; Под ред. проф. Б.В. Прыкина. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. – 160 б.
15. Основы менеджмента и маркетинга/ Под ред. Р.С. Седегова. — Мн.: Вышэйш. шк., 2005. – 250 б.
16. Основы управления/ Под ред. В.П. Радугина. — М.: Высш. шк., 2006. — фирма — мар¬кетинг: Пер. с англ, М.: Прогресс, 2004. -246 б.
17. Савицкая Г.В.''Анализ хозяйсвенной деятельности предприятий АПК'', Новое знание, Мн, 2004 – 145 б.
18. Седегов Р.С., Кабушкин Н.И., Кривцов В.Н. Управление персо¬налом. Сотрудники как фактор успеха организации. — Мн.:Тэхналопя, 2004. – 240 б.
19. Системы качества: Сборник нормативно-методических до¬кументов. М.: Издательство стандартов. 2004. -165 б.
20. «БААТ» ЖШС 2007-2009 жж. жылдық есеп мәліметтері.
        
        АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ
кафедрасы
Өндірістік тәжірибені өткендігі туралы
ЕСЕБІ
( ЖШС материалдары негізінде)
мамандығы
Орындаған:
_________________
(студенттің қолы)
4 курс, 06-05 ... ... З. А. ... ... ... қолы)
Бралимов А.Ж. э.ғ.к., профессор
Кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісі
_____________________
(жетекшінің қолы)
Ахметов Б.А.
Алматы, 2010
Мазмұны
Бет.
Кіріспе
3
*
ЖШС өндірістік қызметінің ... ...
... ... ... ... ЖШС-нің табыстылық деңгейін және экономикалық көрсеткіштерін талдау
8
2.2
Кәсіпорын өнімінің сапасын талдау
12
*
Кәсіпорынның шикізаттармен жабдықталуын талдау
18
*
Кәсіпорынның негізгі өндірістік ... ...
... ... ... ... ... экономикада өнеркәсіптің тиімді еңбек етуі оның иелігінде бар ресурстарды, атап айтқанда қаржы, еңбек ресурстарын тиімді басқаруға байланысты болып ... ... ... ... жоспарлау, кәсіпорын қызмітінде дұрыс пайдалан білу, ұйымдастыру, бақылау сияқты шаралардың рационалды түрде ... ... ... ... ... ... ... көздейді. Осы талаптарды ескере отырып, мемлекеттің ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен өндіріс жағдайын қарқынды дамыту мақсатында жаңа ... ... ... ... ... макроэкономикалық саясатын қалыптастыруда ғылыми негізделген іс-шараларының рөлі мен маңызы барынша арта түспек. Ал атқарылуы тиіс ... ... ... таңғы талаптарына сәйкестендіріліп, әлеуметтік және экономикалық факторлардың дәрежесін ғылым мен инновациялардың соңғы жетістіктеріне сүйене отырып ... ... ... ...
Нарықтық сұранысты еске ала отырып, кәсіпорын тек өнім өндіріп қана қоймай, сонымен қатар халықты жұмыспен қамту, жаңадан жұмыс орындарын ашу, ... ... жаңа ... ... ... қолдана отырып, бәсекелестерінің арасынан жоғарғы сапалы өнімімен ерекшеленіп, өз орнын нарықта таба білуі қажет.
Шаруашылық ортаның динамикалық ... ... жаңа ... мен прогрессивті технологияларды жүйелі түрде ендіру, инновация мен ... ... ... қолдану арқылы кәсіпорынды басқару мен еңбектің жаңа әдістерін қолдану негізінде кәсіпорын қызметінің тиімділігін жоғарылатуға қол жеткізуге ... ... ... ... үнемдеп жұмсау, жоғарғы өнімді техникамен технологияны қолдану кәсіпорын қызметінде өте ... ... ... ... өту ... ... негізгі мақсаты ЖШС өндірістік-шаруашылық қызметінің экономикалық тиімділігін талдау, яғни теориялық білімді тәжірибе жүзінде бекіту болып ... ... ... жету үшін осы ... ... келесі міндеттер қойылды:
* кәсіпорынға қысқаша сипаттама беру арқылы өндірістің ерекшеліктерін талдау және бағалау;
* кәсіпорынның негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау;
* кәсіпорында ... ... ... жүйесін және оларды қолдану тиімділігін талдау.
Зерттеу объектісі ... ... ... өндіруге маманданған ЖШС табылады.
Аталған жұмыс ... 4 ... ... ... ... тізімінен тұрады. Жалпы алғанда, тәжірибе есебінде оны ... ... ... ... ... ... ойдамын.
1 ЖШС өндірістік қызметінің жалпы сипаттамасы
ЖШС 1998 жылы Алматы қаласында құрылған. Өндірістік қызметінің сипаттамасы сыра өндірісі болып табылады. ... ... ... ... ... өзінің жеке балансы, банк мекемелерінде есеп айырысу және т.б. шоттары бар, өзінің тауарлық белігісі және заңды түлғаның басқа да ... бар. Ол өз ... ... және ... емес ... сатып алуға, өзінің мүлкі бойынша жауап беруге құқылы болып табылады. ... ... ... - жеке ... ... ... Шаруашылық қызметті жүргізуге қажетті ғимараттар, құрылғылары және механизмдері ... ... ... 3,127 га ... жер ... бар. ... сумен жабдықталу көзі болып мінсіз тау суы болып табылады. Зауыт территориясында оны тау суымен жабдықтайтын зауыттық скважина бар. ... және ... ... орталықтандырылған болып келеді.
ЖШС сыраны өндіру және шығаруға мамандандырылған. Бірақ зауытты ... ... ... ... салымдарын қаржыландыру көзін табу үшін кәсіпорын алкольсіз ішімдіктер өндірісін қолға алған. Оларды өндіру үшін өнеркәсіптік ғимарат салынған және ... ... ... құю ... ... эксклюзивті линиясы қалыптастырылған.
Осылайша, ЖШС қызметінің негізгі түрлері болып сыра мен алкагольсіз ... ... ... және ... ... табылады.
Сыра дайындауда қолданылатын дәстүрлі технологияларды сақтау мақсатында зауыт 7 жылдан бері капиталды түрде біртіндеп реконструкциялану үстінде. ... ... ... ... ... өндіріс орнына айналатын болады.
Кәсіпорынның миссиясы - сыра қайнату ісіне өнер сияқты қарап қызмет ... ... өнім ... және ... қоғамда сыра тұтыну мәдениетін дамыту болып табылады. Кәсіпорын үшін оның негізгі құндылықтары бюолып келесілер саналады:
* сапалы өнім ...
* өз ... үшін ... ... ... ...
* тиімді жұмыс істеу.
Сыра өндірудің негізгі шикізаты сыра қайнату арпасынан арнайы технология бойынша өніп шығарылған сыра ашытқысы, су, ... және ... ... табылады. Өз өнімін өндіруде сыра қайнату зауыты ... ... ... пен ... ... ... ... айтқанда, біз сыра ашытқысы сақтауға және өңдеуге келіп түсетін қоймадан бастаймыз, оның арнайы жайларында белгіленген ауа температурасы бір қалыпты ... ... өзі ... ... ... сақтауға мүмкіндік береді. Арнайы диірмен сыра ашытқысын жібітуге және жұмсартуға арналған, содан соң сыра ашытқысы одан әрі сыра ... үшін ... ... ... ... Сыра қайнату зауытының жұмысындағы тағы бір маңызды буын - өндірістік лаборатория, оның заманауи жабдығы және тәулік бойы жұмыс істеу ... ... ... кезеңдерінде және тәуліктің кез келген уақытында судың, салқындатылған суслоның, ... ... ... ... мүмкіндік береді. Микробиологиялық лабораторияда сондай-ақ таза ашытқы ... ... ... ... оны ... сыра қайнату холдингінің (Дания) таза ашытқы дақылы мұражайынан алып келеді.
Кәсіпорынның негізгі өндірістік бөлімі ... ... ... ... Оны ... көруге болады.
Сурет 1 - ЖШС ... ... ... цехы сыра ... аса маңызды әрі негізгі функциясы - сусло қайнату үшін ... ... Бұл ... ... ... сыра ашытқысы жаншылып, сусло алынады және оған құлмақ қосылып, қайнатылады. Неміс өндірушілерінің ең заманауи жабдығы бұл цех ... ... ... ... етеді.
Ашытқы цехы ашытқыны езуге және сақтауға арналған. Бұл цехтан ... ... ... өтіп ... ... беріледі, ол жерде сыра суслосы қайнатудан кейін салқындатылады.
Ферментация цехы қайнатудан кейін ... сыра ... ... үшін ... цилиндрлі-конусты танкілерге айдалады. Суслоны сыраға айналдыру үшін, айдау кезінде ағынға ашытқы беріледі, түбінде ол суслоны сыра етіп ... ... ... жете ... ... ... сүзгілеу цехына айдалады. Сыраның сақтау мерзімін ұлғайту мақсатымен оны ашытқыдан бөліп алу ... бұл ... сыра ... ... ... ... ... - кремний негізіндегі минерал, ұнтақ түрінде қолданылады). Сүзгіден өткен сыра ... сыра ... ... ... ал одан ... және ... жіберіледі. кәсіпорнының құю цехы неміс өндірушілерінің ең заманауи жабдығымен жарақталған. Цехта бутылкаға, алюминий банкаға ... ... ... толық автоматтандырылған желістері жұмыс істейді. Мұқият жуылып және арнайы бергіштердің көмегімен тексерілгеннен кейін ғана бутылкалар құюға жіберледі, ал ... соң ... ... ... жапсыру және орау процестері жүреді.
Дайын өнімдер қоймасы арнайы ауа-жылу шымылдықтары сыраны тиеп жіберу күніне ... ... ... үшін қойманың ішінде керекті температураның сақталуын қамтамасыз етеді. Бұл жерден сыраны Алматы қаласы мен ... ... ... үшін ғана ... сондай-ақ сыра қайнату компаниясының өнімін Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізетін вагондарға да тиеу ... ... ... ... сыра көптеген дүкендердің, супермаркеттердің, барлар мен мейрамханалардың сөрелеріне түсіп, содан кейін, тұтынушыларға жетеді.
Өндірістің тиімді қызмет етуі қашан да ... оның ... ... ... ... Оның ... еңбекті ұйымдастыру мен бөлістіру, өкілеттіліктерді делегирлеу маңызды болып табылады. Себебі осы факторлардан өндірістің үздіксіз ... ... ... болады. Сондықтан кәсіпорындағы басқару процесіне баға берейік. ... ... ... ... ... ... 2 - ЖШС-дегі басқарудың ұйымдық құрылымы.
2-суретте көрсетілгендей, кәсіпорынды басқарудың түрі сызықтық-функционалдық болып табылады.
Бас директордың қарамағында 7 бөлім ... ... Бас ... міндеттеріне кәсіпорынның мүліктік және басқа құқықтарын қорғау жатады. Сонымен қатар, кәсіпорын қызметіндегі болуы ... ... ... ... ...
Бас бухгалтер жылдық есептік мәліметтерді құрастырады, салық ... және оны ... ... Оның ... ... және ... ... етеді.
Экономист кәсіпорынның экономикалық тиімділігін болжаумен, жоспарлаумен және қызмет нәтижелері көрсеткіштері бойынша есептілік өткізеді.
Бухгалтер ... ... ... ... ... ... мекемеге келіп түсетін қаражаттарды қабылдайды, кәсіпорын міндеттемелері бойынша қолма-қол есеп айрысады және жұмысшыларға еңбекақы үлестіреді.
Жабдықтау бөлімі ... ... ... роль ойнайды, себебі оның құзіретіне шикізаттар қорын басқару, оны қалыптастыру келеді. Кәсіпорын шикізаттарды отандық ... ... ... ... ... ... ... бөлімі мемлекеттік стандарт талаптарына сай келетін кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... және бағалайды, өндірілген өнімді экспертизадан өткізеді, яғни өнім сапасын бақылайды, нәтижесінде ақаулығы бар өнімдерді саралайды.
Әкімшілік-шаруашылық бөлім ... ... ... қызметкерлерінің жұмыс жасау графигін даярлайды, оларды басқарады, сондай-ақ оның қарамағында электрик, еден жуғыштар, канцелярия бөлімі ... ... ... қызмет етеді.
Кәсіпорында бір ғана заңгер қызмет етеді, ол кәсіпорындағы жабыдқтаушылармен және тұрақты ірі сатып алушылармен жасалатын келісім-шарттардың ... ... ... сондай-ақ кәсіпорынның сот алдында жауапкершілігі болған жағдайда, оның ... ... ... ... ... ... жинақтау, таңдау, оқыту сияқты шараларды ұйымдастырады, қызметшілер бойынша әс қағаздарын жүргізеді.
Кәсіпорын алдағы уақытта өндіріс құрылымын өзгертуді жоспарламайды. Кәсіпорын ... ... ... бәсекеге қабілетті өнім шығару мақсатында өндірісті реконструкциялау бойынша мақсатты бағдарланған шараларды іске асыруда. ЖШС-нің иелігінде атты ... ... бар, онда ... ... ...
2 ЖШС-нің өндірістік-шаруашылық жағдайын талдау
2.1 ... ... ... және ... ... ... соңғы үш жылдағы қаржылық жағдайын талдай отырып, оның тұрақты түрде жақсарып келе жатқанын байқауға болады. ... ... ... ... ... ...
Өндірілетін сыраның сапасы оны өндіруде қолданылатын шикізаттың сапасына тікелей ... ... Өз ... ... ... ... ... шикізаттар мен материалдар қолданады. Шикізаттар мен материалдарды жеткізу темір жол вокзалынан және жеке жабдықтаушылардың автокөліктері арқылы жүзеге ... 1 - ... ... ... табыс және сату рентабельділігі
Көрсеткіштер
Өлш. бірл.
2008
2009
1. Жіберілетін бағадағы өнімді өткізуден түскен табыс.
мың тг.
499 480,7
697 686,1
2. Қосылған құн салығы
мың тг.
83 246,8
116 ... ... ... ... ... ... ... өнімді өткізуден түскен табыс
мың тг.
361 426,9
509 100,3
5. Өнімді өндіруге және ... ... ... ... 038
392 259
6. Өнімді өткізуден түскен табыс
мың тг.
76 388,9
116 841,3
7. Рентабельділік
%
26,8
29,8
Республика аумағында өсірілмейтін және ... ... мен ... ... шет елдердің өндіруші-зауыттарынан тікелей сатып алады. Кәсіпорындағы ... ... ... ... мақсаттық жұмыстар іске асырыады. Кәсіпорынның өндіретін сырасы 2009 жылы республикалық конкурста екі алтын және бір күміс алқа ұтып алды.
Сыра - ... ... ... ... ... ... және жаз уақыттарында оны өндіру кәсіпорында үш ауысыммен жүзеге асырылады, ал күз жәәне қыс айларында ... ... ... бір ... немесе толық емес апта бойынша өндіріледі. 2-кестеде кәсіпорын иелігінде бар ... ... ... ... ... ... ... жаңарту бойынша бірқатар шаралар жасалды. Атап айтқанда, қайнату цехы құрылысын аяқтау бойынша жұмыстар жүргізілді, бродильдік-лагерлік ... ... ... ... ... ... құрылыс көлемі 95,7 млн.теңгені құрады.
Кесте 2 - Кәсіпорын қуаттылығын игеру динамикасы
Көрсеткіш
Ед. ... ... ... ... ... ...
мың. дал
2100
3000
142,9
Выпуск продукции
мың. дал
1364,75
1919,36
140,6
Использование мощности
%
65
64
98,4
Егер өндірісті ... ... ... ... ... жұмыстарды ескеретін болсақ, онда негізгі құралдардың тозу деңгейі 23%-ды құрайды, ал бұл ... ... ... ... коэффициентінің 0,77 %-ға тең болатындығын көрсетеді.
Ендігі кезекте кәсіпорын қызметіне ... баға беру ... оның ... көрсеткіштеріне талдау жүргізейік (3-кесте).
Кесте 3 - ЖШС-нің 2008-2009 жылдардағы негізгі экономикалық ... ... ... ж.
Өсу қарқыны
(+,-)
%
1
Натуралды түрдегі өндіріс көлемі
мың дал.
1364,75
1919,36
554,61
140,6
2
Құндық түрдегі өндіріс көлемі
мың тг.
350814
481720
130906
137,31
3
Сатылған өнім ... ... ... ... ... ... қоры
мың тг.
38967
60790
21823
156,0
6
Өткізілген өнімнің бір теңгесіне жұмсалған шығын
тиын
78,9
77
-1,9
97,6
7
Сатылған өнімнің өзіндік құны
мың тг.
285038
392259
110221
138,67
8
Сатудан түскен табыс
мың тг.
76388,9
116841,3
40452,4
152,96
9
Негізгі қорлардың орташа жылдық құны
мың ... ... ... ... 2008 жылы ... 1364,75 мың. дал өнім ... ал в 2009 жылы ... көлемі 1919,36 мың теңгеге дейін өсті, ол алдыңғы жылмен салыстырғанда ... ... 554,61 мың ... ... ... ... ... мәні 2008 ж. 350814 мың теңгені, 2009 ж.- 481720 мың теңгені құрады, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 37,31%-ға ... ... жылы ... өнім ... 2008 жылмен салыстырғанда 40,86%-ға немесе 147673,4 мың теңгеге өсіп, 509 100,3 мың ... ... ... ... ... ... ... персонал санына да әсер еткен. Егер 2008 жылы олардың саны 172 ... ... ал 2009 жылы - 201 ... ... бұл ... ... ... 16,86 %-ға артық. Бұл құбылыс өндіріс көлемінің ұлғаюымен түсіндіріледі.
Ал жұмысшылар санының өзгеруі жылдық жалақы қорының ... ... 2008 жылы ... ... ... 38967 мың теңгені құраса, ал 2009 жылы жұмысшылар санының өсуіне байланысты жалақы қоры 60790 мың ... ... 56 %-ға ...
Бір жұмысшыға шаққандағы еңбек өнімділігі 2008 жылы 2039,6 мың ... ... ... ал 2009 жылы - 2396,6 мың ... ... өскен, яғни алдыңғы жылдармен салыстырғанда 357 мың теңгеге өскен.
Орташа айлық жалақы көлемі де ... егер 2008 жылы ол 18879 мың ... ... ... ... ... ... 2009 жылы то в 2009 жылы 25203 мың теңгеге ... ... ... өсу қарқыны 33,5% құрады.
Қарастырылып отырлған жылдар аралығында сатылған өнімнің өзіндік құны да өсіп ... ... ... ... ... ... 38,67%-ға артқан.
Өнімнің шығарылуы мен сатылуын талдау натуралды және құндық көрсеткіштер бойынша жүргізіледі. Өнімді шығару мен сатылуды ... ... ... өнім ... ... біздің жағдайда 1 дал өлшем бірлігін пайдаланамыз. 1 дал өнім 10 ... ... шама ... ... Ендігі кезекте 4-кесте мәліметтерін талдайық.
Кесте 4 - ... ... және ... талдау
Көрсеткіштер
Өлшем бірлігі
2008 ж.
2009 ж.
Өсу қарқыны
(+, -)
%
1.Натуралды түрдегі өнімнің өндірілуі
мың дал.
1364,75
1919,36
554,61
140,6
2. ... ... ... ... ... ... ... қарастырылып отырылған уақыт мерзімінде өндіріс көлемі ғана ... ... ... өнім ... де ... 2008 жылы өндірілген өнім көлемі 1364,75 мың дал. болса, 2009 жылы 554,61 мың ... ... 40,6 %-ға ... және 1919,36 мың ... ... өнім көлемі де өскен: 2008 жылы 350814 мың теңге, ал 2009 ж - 481720 мың теңгені құраған, бұл алдыңғы ... ... 130906 мың ... артық.
Тауарлық өнім көлемінің өсуімен бірге сатылған өнім көлемі де өскен. Егер 2008 жылы оның ... 361426,9 мың ... ... ал 2009 жылы ... өнім көлемі 40,86%-ға немесе 147673,4 мың теңгеге өсіп, есепті кезеңде 509100,3 мың ... ... ... ... ... мен ... өнім ... өзгеуін қарастырайық (кесте-5).
Кесте 5 - Тауарлық өнім және сатылған өнім көлемінің өзгеруін талдау
Жылдар
Тауарлық өнім көлемі, мың тг.
Өсу ... өнім ... мың ... ... ... өндірілген және сатылған өнім көлемі 2008 жылы 3 %-ға төмендесе, ал 2009 жылы 33,2 %-ға ... ... ... 3 жыл ... ... 37,3 %-ға ... Ал ... өнім көлемі 40,9 %-ға өскен, орташа жылдық өсу қарқыны 15,1 %-ды құраған.
Өндіріс көлемі бойынша жоспардың орындалуын ... ... ... ... ... өнім өндірісінің жалпы нәтижелеріне ғана сүйенуге болмайды, сондықтан ішкі ... ... ... ... орындалу ырғақтылығын талдау қажет.
Кесте 6 - Ырғақтылықты талдау
2009 жыл ... ... өнім ... (мың дал) ... ... өнім ... (мың дал)
Оның ішінде жоспар есебінен өндірілген өнім көлемі
Қаңтар
74,75
72
72
Ақпан
74,75
82,2
74,75
Наурыз
74,75
95
74,75
Сәуір
174,4
190
174,4
Мамыр
174,4
225,8
174,4
Маусым
200
220
200
Шілде
200
280
200
Тамыз
200
280
200
Кесте 6 жалғасы
Қыркүйек
174,4
215
174,4
Қазан
74,75
102,66
74,75
Қараша
74,75
88,7
74,75
Желтоқсан
74,75
68
68
Барлығы
1571,7
1919,36
1562,2
Кәсіпорындардың ырғақсыз жұмысы тұтынушыларды ... ... ... ... сапасының нашарлауына және өндірістік емес шығындардың өсуіне, өндірістік ... ... ... ... ... төмендеуіне әкеледі. Аталған келеңсіз жағдайлар өнімнің өзіндік құнының ұлғаюына, пайданың және кәсіпорын қызметінің рентабельділігінің ... ... ... ... ырғақтылығын талдау үшін ырғақтылық коэффициентін есептейді, ол жоспар есебінен өндірілген өнім көлемін жоспарланған өнім көлеміне қатынасы ретінде анықталады. 2009 жыл үшін ... ... ... = 1562,2 / 1571,7 = 0,99.
Шамасы 0,99-ға тең ырғақтылық коэффициенті кәсііпорынның ырғақты қызмет ... ... ... ... ... ... шикізаттармен дер кезінде жабдықталуы және матеериалдық-техникалық қамтамасыз етілу деңгейі сияқты факторлар әсер етеді.
+ Өнімнің сапасына әсер ететін факторларды және өнім ... ... ... ... ... ... ... сыра маркасының қайсыбір түрін таңдауда басты рольды оның сапасы алады. Сондықтан бұл ішімдік ... ... ... оны өндірушілер үшін өте маңызды.
Сыра - алкогольділік деңгейі төмен, шөлді басатын, ... ... және ... ... дәмі бар ішімдік. Сыраның құрамында су, этил спирті және ... ... ... ... және ... активті заттар: ақуыз, көміртегі, микроэлементтер және витаминдерден ... Сыра ... ... ашық ... және күңгірт түсті болады, ал сыраны өндіруде қолданылатын ашытқы түріне ... ... және ... ... ... ... ... нарығындағы сыралардың 90%-ы төмен ашыған сыралары ашық түсті сыраға жатады, оларға құлмақтың әлсіз дәмі, құлмақ иісі және құлмақ ащысы тән. ... ... ... ... ... және ... препараттардың қоспасы бар қайнатылған миядан жасайды. Сыраның күңгірт түсті сұрыптарын ... ... ... ... ... ... күңгірт түсті сыраның миялық-карамельді тәттірек дәмі, аздап құлмақтың ащылығы бар және ... ашық ... ... салыстырғанда қанық түсті болып келеді.
Өнімнің сұрыптық құрамына байланысты оның сапа көрсеткіштері арасындағы айырмашылық сыра өндірісінің ... ... ... ... ... ... ... қымбатқа түседі және капиатал салымын көбірек қажет етеді. Есесіне, өнім сапасының жеткілікті деңгейін қамтамасыз етеді. Күңгірт ... сыра ашық ... ... ... ... ... сақтау мерзімі 2-3 айға ұзағырақ, дәмі күштірек, алкогольділік деңгейі жоғарырақ болып келеді. Оларға нарықтағы сұраныс жоғары болып ... және оның ... ... 20-55 жас аралығындағы ер адамдар саналады. Сыраның бұл түрі ашық түсті сыраға қарағанда қымбатырақ компоненттерден тұрады, атап ... ... мия, ... мия, күйдірілген мия, колер және т.б. Олар өндірісте көп шығындарды қажет етеді. Дегенмен, дайын өнімнің табыстылығын жоғарылатады, соның ... ... ... ... ... ... кәсіпорны негізінен ашық түсті сыраны өндірумен және сатумен айналысады. Олардың өнімдерінің қатарына атты сыра ... ... ... ... күңгірт түсті сыраның аса үлкен емес сссортименттерін өндіреді. (, ). Сыра ... ... ... ... ... 7 - 2009 ... натуралды түрдегі өнім өндірісі
Сыра ассортименті
Өлшем бірлігі, дал.
Ассортименттік топтағы үлес салмағы, %
Игристое
806131,2
42
Корона
191936
10
Немецкое
383872
20
Аха
172742,4
9
NS
172742,4
9
160
191936
10
Барлығы
1919360
100
7-кестеде көрсетілгендей, зауыттың негізіг сыра ассортиментінің құрамы ашық түсті сыра ... ... ... ... мәліметтеріне сәйкес, өндірілетін өнімнің 18%-ы күңгір түсті сыра сұрыптарына келеді, ал ашық түсті сыра сұрыптарына сәйкесінше қалған 82%-ы ... ... ... сыра сапасы жақсы деп айтуға болады. ЖШС-нің күңгірт түсті сыра сегменті ... ... ... ... отандық өндірушілердің , и маркалары болып табылады. ... ... ... көрсеткіштері оны дегустациялау процесінде анықталады. Сыраның органолептикалық көрсеткіштерін бағалауда балдық жүйе қолданылады. Ол бойынша анықталған әрбір ... оны ... мен ... қарай балл жүктеледі. Дегустация нәтижелері дегустациялық карталарда тіркеледі, олар жауапты ұйымдастырушымен өңделеді. Алматы қаласының нарығындағы ... ... ... сыра ... органолептикалық көрсеткіштері бойынша талдау 8-кестеде көрсетілген. Сыраның барлық көрсеткіштерінің балдарын қосу барысында анықталған жиынтық балдардың ... 22-25 ... ... жағдайда сыраның сапасы жоғары саналады, 19-21 балл аралығында - жақсы, 13-18 балл ... - ... ... және 12 балл және одан аз балл ... ... ... ... төмен болып саналады.
Кесте 8 - Алматы қаласы ... ... ... ... ... сапасын органолептикалық көрсеткіштері
Органолептикалық көрсеткіштер
Максимум балы
ЖШС
АҚ
"Пиво-варенная компания "DERBES" ЖШС
"Балтика"
концерні


"DERBES"

Тұнықтылығы
3
1
2
1
3
Түсі
3
2
3
1
2
Дәмі
5
3
4
2
4
Құлмақ ащысы
5
5
5
4
5
Иісі
4
4
3
2
4
Көпіршіктенуі
5
3
4
3
5
Барлығы
25
18
21
13
23
8-кестеде көрсетілгендей, сырасы және ... ... ... ... оның ... ... ... деп айтуға болады.
Өнім сапасының сыртқы көрсеткіштері оның түсімен, мөлдірлігімен және тұнықтығымен анықталады. Берілген көрсеткіштерге сыраны ашытқылық ... ... күйі әсер ... Әдетте ол фильтрациялық құрылғылардың тиімді жұмыс істеуімен анықталады. Кизельгурлық фильтрациялық құрылғылар моральдық тозған және ... ... ... ... ... шамасы жетпейді. Бұл көрсеткіштің жоғары деңгейі АҚ-нда байқалады. Бұл ... ... ... мен ... ... ... ... болды.
Сыраны тазалау деңгейі сондай-ақ бағаны қалыптастыруға әсер етеді, ал ... ... ... басты назарды аударатын өнім сапасының көрсеткіші болып табылады. Сыраның жоғары деңгейдегі көпіршіктенуі мен ... ... ... денатуризациялау әсер етеді. Фильтрациялық құрылғылардың тиімді жұмысын ... ... ... ... ... Бұл әдісті қолдану арқылы сыраның барлық нәрлі қасиеттерін ... ... оның ... жақсартуға мүмкіндік береді.
Өнім сапасының дәмдік қаситеттерінің төмендігі әдетте сыраны өндіруде сапасы нашар шикізаттар қолданудың әсерінен болады, сондай-ақ оны ... ... ... ... ... ... орын алуы мүмкін. Мысалы, оған температуралық режимді стандарттан тыс жоғарылату немесе оны ескі жабдықтарда әзірлеу ... ... ... ... ... ... оның ... бұл көрсеткішінің жоғарырақ екендігі анықталды. Бұл негізінен жақсы дамыған ... ... ... ... көптігімен түсіндіріледі. 8-кесте мәліметтерін талдай келе, ЖШС-нің ... ... ... ... ... күшті позицияларын байқауға болады. Олардың қатарына құлмақ ащысы мен сыра иісі жатады. ... ... ... қолданылатын шикізат сапасына тікелей тәуелді болады. Оның негізгісі арпа ... ... ... ... және ... ... болып табылады. Сыраның негізгі сұрыптық ерекшеліктері (түсі, дәмі, ... ... ... және ... оның ... байланысты болады.
Өндірістік көзқарас тұрғысынан дайын өнімнің сапасы оны өндіруде қолданылатын шикізат пен құрылғылардың ... ... ... ... яғни ... шикізаттардың сапасын қатаң түрде қадағалау және технологиялық құрылғыларды жаңартып отыру жоғары сапалы сыраны өндірудің басты шарттары болып табылады. Өнімнің сапасының ... ... ақау ... ... ... Ақау ... және түзетілмейтін болып екіге бқлінеді. Ақаулы өнімді өндіру өнімнің өзіндік құнының жоғарылауына, сатылған өнім ... ... ... оның ... ... ... төмендеуіне әкеп соғады.
11-кестеде көрсетілгендей, ақаулардың абсолюттік түрде және жалпы үлес салмағы ретіндегі динамикасы ... ... ... Өндіріс көлемінің 40,6 %-ға ұлғаюы кезінде ақауланған өнім көлемі 2008 жылы 73,8 %-ға өскен, оның ішінде экспедициондық ақау 17,8 %-ға, ... емес өнім ... ... ... ... сыртқы ақаулар көрсеткіштері екі есе көбейген, тауарды ... ... 25%-ға ... ... зауыттың жабдықтау жүйесінің тиімділігінің артуын білдіреді.
Өнімнің сапасының жоғары деңгейіде болмауының негізгі себептері болып шикізат сапасының төмендігі, өндірісті ұйымдастыру ... ... ... еңбектің жетіспеушлігі, өндірістің ырғақсыздылығы саналады. Ішкі ақаулардың ... ... ... ... саналады: этикетка жапсыратын машинамен дұрыс жұмыс істей алмау, құйылатын машинаның толмай қалуы, тасымалдау және ... ... ... ... ... ... ... қасиеттерінің төмндігі және т.б. Ақаулардың алдын ала алмау натуралдық, ... ... ... әкеледі.
Кесте 11 - ЖШС-ндегі өнімді қайтару деңгейі мен өнім ... ... ... ж.
2009 ж.
Өзгеруі
(+,-)
%
Өндіріс көлемі
мың дал
1364,75
1919,36
554,61
140,6
Өндірістік ақаулар
мың дал
40,5
70,4
29,9
173,8
Экспедициялық ақаулар
мың дал
30,2
35,6
5,4
117,8
Стандарттық емес өнім
мың дал
16,8
26,6
9,8
158,3
Рекламациялар саны ... ... өзге ... қосылып кетуі оқиғалары
дана
2
1
1
100
Қайтарлыған тауарлар
мың дал
8
6
-2
75
Сыртқы ақаулардың пайда болу себептеріне өнімді сақтау мерзімінің кемдігі есебінен ... ... ... ... ... Берілген көрсеткіш негізінен сыраның сұрыпы мен рецептурасымен анықталады. Мәселен, ашық ... сыра ... ... ... ... ... сырадан аз болып келеді, жоғарыда айтылып кеткендей, зауыттың сыра ассортиментінде ашық түсті сыраның үлесі жоғары, ... бұл ... ... ... ... ...
Кесте 12 - ЖШС-ндегі ақаулар деңгейі мен қайтарылған тауарлар көлемін талдау

Көрсеткіш
Өлш. бірл.
2008 ж.
2009 ж.
Өзгеруі
(+,-)
%
1
Құндық ... ... өнім ... ... өнім ... ... ... көлемі
мың тг.
3858,9
7225,8
3366,9
187,25
4
Ақаулы өнімдер көлемі
мың тг.
2806,51
4817,2
2712,4
173,8
5
Тасымалдау кезіндегі жоғалтулар
мың тг.
1754,07
1445,16
-308,91
82,38
12-кесте мәліметтері бойынша талданып отырылған ... ... 87 %-ға ... құндық шамада 3366,9 мың теңгеге өскен, бұл тауардың сақталу ... ... ... ... ... ... көбінесе ашық түсті сыра сұрыпын шығаратындықтан, оған қажетті шикізаттар да тез ... ... ... ... ... ... болашақта да өсуі ғажап емес. Кәсіпорындағы ақауланған өнім көлемі құндық шамада 5780,64 мың теңгеге ... ... ... ... көлемінің 308,91 мың теңгеге төмендеуі байқалады, бұл негізінен машиналар паркін жаңартумен және арнайы көліктер - ... ... ... болды.
3 Кәсіпорынның шикізаттармен жабдықталуын талдау
Сыра өндіру стандарттары бойынша оны өндіруде күңгірт түсті құлмақты, ... ... ... күрішті, бидайды, майынан арылған жүгері ұнын қолдауға ... ... ... ... ... ... басты талаптар - бұл тазалық және сатылатын шикізаттың ... сай келу ... ... ... ... өндірісте қолдану экономикалық тұрғыда тиімді және технологиялық түрде негізделген. Сондықтан 10-11% -тік ... ... үшін 20 %-ке ... ... емес ... ... ... препараттарды қолдаусыз пайдаланбау қажет. Ал егер 20 %-дан жоғары құлмақталмаған арпаны қолданғанда ферменттік препараттарды ... ... ... ... ... өндіруге қажетті шикізаттардың негізгі түрлерінің тізімі 9-кестеде келтірілген. Бұл тізім жабдықтаулардың аймағы, бір жылдағы ... ... құны мен ... ... ... ала ... құрастырылған (2009 жыл нәтижелері бойынша).
Кесте 9 - Сыра ... ... ... ... ... ... ... аймағы
Бір жылдағы қажеттілік
Құны,
млн. теңге
Транспорттық шығындар, млн. теңге
Өнім құнындағы транспорт шығындарының үлес ... ... ... Чувашия, Германия
130
2990
260
8,6
Күріш
Алматы облысы, Талғар ауданы
340
816
60
7,3
Мия
карамельді мия
Алматы облысы, Текелі, Дания
Словакия
7500
100
235,450
41,550
17,6
9-кестеде көрсетілгендей, шикізаттар кәсіпорынға әртүрлі ... ... ... ... құны ... ... ... үлесі жоғары. Күріш пен арпа Қазақстанда сатып алынады, сондықтан тасуға кететін шығындар қатысты түрде онша ... ... Ал мия ... мен Словакиядан әкелінеді, сондықтан көлік шығындары өнімнің құнының 17 %-нан ... ал ... ... бұл ... 8,6%-ды құрайды. Сондықтан, кәсіпорында логистикалық тұжырымдаманы енгізуде ең бірінші кезекте сатып алуларды басқару жүйесіне басты назарды ... ... Оны ... арқылы көлік шығындарын қысқартуға болады.
Сыра өндірісінде қолданылатын жоғары сапалы карамельді құлмақ шет елдерден әкелінеді. ... ... бұл түрі көп ... ... Бұл негізінен құлмақты көп қажет ететін жоғары сапалы сыра сұрыптарын өндіру ... ... ... ... реконструкциялауды жүзеге асыру барысында шикізаттың бұл түрін ... ... ... ... ... ... бір тоқсанда бір рет сатылып алынады, тапсырыс 30 күнге бөлінеді, оның 90%-ы Словакиядан, 10%-ы Текеліден әкелінеді. ... ... ... 250 ... ... Бір ... ... бағасы 1500 АҚШ долларын құрайды. Оларды жеткізу темір жол арқылы жүзеге асырылады, себебі тасымалдаудың бұл түрі ең арзан болып саналады. ... ... ... кесіп өтуіне байланысты шеекарада транзиттік жүктерді рәсімдеу бойынша посттарда тұрақтап қалуы себебінен тауар дер уақытында ... ... ... ашытқылар Голландиядан тікұшақпен жеткізіледі. Бұл көліктің ең қымбат түрі болып саналады және көліктік шығындар берілген шикізаттің өзіндік құнына ... әсер ... ... ... ... ... ... бұл жағдайда ашытқылардың сақтау мерзімінің аздығымен - небәрі 24 сағатқа жарамдылығымен түсіндіріледі. Тасымалдау ... ... ... ... ауа көлігі табиғи факторларға тәуелді болады және келеңсіз жағдайлар туындаған кезде шикізаттардың лер уақытында ... тек ... ... ғана үзіп ... ... ... ... бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл өз кезегінде біріншіден, келесі жабдықтауға дейін зауыттың шикізатсыз қалуына, соның есебінен өндірісінің тоқтап ... ... ... ... ... көп ... ... тура келеді.
Одан басқа, жабдықтау бөлімі тары сатып алумен айналысады: оның 30%-ын Өзбекстаннан, 30%-ы Қазақстаннан, және 40%-ы ... ... ... ... ... ... ... шарты болып оның материалдық ресурстарға қажеттлікті қанағаттандыратын жабдықтау көзімен қамтамасыз етілуі саналады. ... ... ... ... ... ... ... бойынша келісім-шарттармен қамтамасыз етілу деңгейін және олардың орындалуын ... ... ... ... ... қажеттілік жабдықтауға келісім-шарттармен 91,4%-ға қамтамасыз етілген, қалғаны ішкі резерв көздері есебінен (өткен кезең қалдығы) қамсыздандырылған. Жоспар бойынша қамтамасыз етілу ... ... = (956 + ... = ... ... ... нақты түрде 1,7%-ға орындалмаған:
Кқамн= (956 + 10000)/11135 = 98,3%
Яғни, арпаға қажеттілік тек 98,3%-ға ғана орындалған. Жоспар ... ... ... ... ... ... ... барлық шикізаттар жабдықтаушылардан сатып алынған, бірақ нақты түрдегі қамтамасызз етілу деңгейі жоспарлаған мөлшерден 15,4%-ға кем. Бұл ... ... ... ... және ... дер ... жеткізілмеуі салдарынан тез бұзылуымен түсіндіріледі.
2009 жылы күрішпен қамтамасыз етілу деңгейі барлық көрсеткіштерр ... ... ... ... ... 6,6%-ы ішкі ... ... ал қалған 93,4%-ы жабдықтаушылармен келісім-шарттар есебінен қанағаттандырылды.
Кқамж = (500 + 7100)/7600 = 100%
Шикізаттармен ... ... ... ... ... (500 + 7005)/7600 = 98,6%
Яғни, келісім-шарттар 98,6%-ға орындалған, қалған 1,4%-ы жеткізу кезіндегі жоғалтулардан тұрады.
Кесте 10 - 2009 жылы ... ... ... қанағаттандырылуы және олардың нақты орындалуы
Шикізат
Жоспарлық қажеттілік, тонна
Қанағаттандыру көзі
Бекітілген келісім-шарттар
Қажеттіліктердің келісім-шарттармен қанағаттандырылуы, %
Жабдықтаушылардан келіп түсті
Орындалған келісім-шарттар, %
Ішкі
Сыртқы
арпа
11135
956
10179
10150
99,7
10000
98,5
ашытқы
130
-
130
130
100
110
84,6
күріш
340
-
340
340
100
340
100
мия
7600
500
7100
7100
100
7005
98,6
Жабдықтау нарығын және ... ... ... ... ... ... Республикасында сыра өнеркәсібі ең жақсы дамып келе жатқан сегменттердің бірі болып ... ... ... оның иондық құрылымы сыраның органолептикалық көрсеткіштерінің қалыптасуын күшті әсер етеді. Технологиялық су ішуге арналған судың барлық ... ... ... ... ...
Құлмақ - сыра өндірісінің дәстүрлі және анағұрлым қымбат ... ... ... Оның ... ащы дәмі және иісі бар, ол ... ... ақуыздардан арылтады, антисептик ретінде әсер етеді, микрофлора ... ... ... ... ... ... Құлмақтың екі түрін ажыратады: ащы және хош ... Оның ... ... ... болып 3%-ды құрайтын дубильдік заттар болып табылады.
Ферменттік препараттар 20%-дан асатын мияланбаған шикізаттарды қолданғанда өңделетін шикізат массасының ... ... ... ... қолданылады. Анағұрлым перспективті құрал болып мультиэнзимді композицияларды (МЭК) қолдану саналады, бұл өндіруде 60 %-ға ... ... ... ... сыраның жоғары сапасын сақтауды қамтамасыз етеді.
4 Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларын талдау
Негізгі өндірістік қорларды ... ... - бұл ... ... қозғалысымен құрылымын, құрамын зертеу, олардың жаңалану және техникалық жетілу деңгейін зерттеу, немесе оның бөлімшелерінің негізгі қорлармен қамтамасыз етілуін және ... ... ... ... ... ... қорларды пайдалану деңгейін зерттеу және қуаттың резервтерін табу өндірісті қуатты ... ... ... пайдалану көрсеткіштерін есептеу, сонымен қатар нәтижесі бойынша шараларды өңдеу.
Негізгі қорларды талдау көзі болып - бухгалтерлік есеп, статистикалық есеп ... және ... ... ... ... өнеркәсіптік және өнеркәсіптік емес өндірістік
қорлар бойынша жүргізіледі. Жыл басындағы өндірістік қорлардың құны жыл ... ... ... және кеткен қорлардың құны жыл соңындағы өндірістік қорлар құны ескеріледі. Өндірістік қорлар ... ... ... құру үшін ... ... жаңа ... енгізу кезінде келіп түседі, ал тозу кезінде және сату кезінде өндірістен кетеді . ... 11 - Сыра ... ... ... құрылымына талдау жүргізу.
Көрсеткіштер
жыл басы
келді
кетті
жыл соңы
Мың тг
%
Мың тг
%
Мың ... ... ... ... ... ... ... құрылымын, қозғаласын және жағдайын толық бағалаған соң ... ... ... жеке ... ... ... олардың құрамындағы өзгерістерді анықтауға талдау жүргізейік (12-кесте). ... ... ... есепті жылы сыра зауытының өндірістік қорларының құрамы ... ... ... емес ... қорлардың жоқтығынан өнеркәсіптік өндірістік қорлар 100 пайыз. Жыл ... ... ... ... құны 5293 мың ... 4767 мың теңгеге, яғни 526 мың теңгеге кеміді. ... ... ... ... ... талдау нәтижесінің теріс көрсеткіші болып табылады. Ол 3350 мың теңгеден 2962 мың ... яғни 63,3 ... 62 ... ... 12 - Сыра ... ... өндірістік қорларының құрамы мен құрылымын талдау.
Құрамы
Жыл басы
Жыл соңы
Өсу
қарқ,
%
мың тг
%
Мың тг
%
1.Өндірістік өнеркәсіптік қорлар
5293
100
4767
100
90
2. Оның ішінде:
-ғимараттар
-үймереттер
1058,6
422,1
20
8
906
334
19
7
85,6
79,1
3.Ғимараттар мен үймереттердің ... ... ... ... ... мен құрылғылар
2890
54,6
2612,4
54,8
90,4
7.Өлшеуіш құрылғылар
84,7
1,6
82
1,7
96,8
8. Көлік құралдары
520
9,8
520
10,9
-
Белсенді бөлігінің барлығы
3350
63,3
2962
62
88,4
Берілген кесте бойынша сыра зауытының өнеркәсіптік өндірістік қорлар құрамы мен ... ... ... ... қорлар жыл басында 5293 мың теңгені құраса, жыл соңында ол 4767 мың теңгені құрап ... ... Оның ... ... ... ... 1058,6 мың теңге, яғни өндірістік өнеркәсіптік қорлардың 20 пайызын құраған, жыл соңында ол 906 мың ... яғни жыл ... ... ... ... 19 ... құрайды. Ал үймереттерге келетін болсақ, яғни құрылыстар жыл ... 422,1 мың ... ... жыл ... олар 334 мың ... Бұл ... ... өзгеруі жыл соңындағы өндірістік қордың белсенді бөлігінің төмендеуі себебінен. Ғимараттар мен үймереттердің ... құны жыл ... 1480,7 мың ... яғни 28 ... болса, жыл соңында 1240 мың теңге, яғни 26 пайызды құрайды.
Белсенді бөлігінің барлығы жыл ... 3350 мың ... ... 63,3 ... ... ал жыл соңында ол 2962 мың теңгені, яғни 62 пайызды құрайды, яғни 388мың теңгеге кеміген. Оның өсу қарқыны 88,4 ... ... мен ... жыл ... 2890 мың ... ... жыл ... 2612,4 мың теңгені құрайды.
Ұйымның техникалық деңгейі өндірістік қорлардың жастық кұрамы мен де ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі туралы, құрал-жабдықты ауыстыру қажеттілігі туралы сонымен қатар қорқайтарымдылығын жоғарылатудың потенциалды мүмкіндіктері туралы білуге жол береді. ... ... ... ... түрлері бойынша, оның ішінде қызмет көрсету уақыты бойынша бөлініп қазіргі уақыттағы қызмет көрсету мерзімі нормативті көрсеткішпен салыстырылады. Қызмет көрсету ... 20 ... ... ... қажетті қор қайтарымдылық пен сапа деңгейін қамтамасыз ете алмайтын, ескі қорлардың үлестік салмағы анықталады.
Кесте 13 - Сыра ... ... ... ... ... ... ... (2009).
Жасы
Сомасы, мың тг
Үлес салмағы, %
5 жылға дейін
3350
63,3
5-10 жылға дейін
520
9,8
10-20 жылға дейін
20 жылдан жоғары
Барлығы
3870
100
Кестеде көрсетілгендей, өнеркәсіптік ... ... ең ... үлес ... ... ету ... 5 ... дейінгі, яғни 63,3 пайызды немесе 3350 мың теңгені құрады.
Құрал-жабдықтардың қызмет ету мерзімі 10 ... ... яғни 9,8 ... ... ... құны 520 мың теңге. Кәсіпорында 10-20 ... ... және 20 ... ... ... қызмет жасаған агрегаттар жоқ.
Кәсіпорынды құрал-жабдықтың нақты бір түрімен қамтамасыз ету ... бар ... ... ... ... ... салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Кәсіпорынның өндірістік қорлармен қамтамасыз етілуін еңбектің қор ... ... ... ... ... ... қарулануы деген үш көрсеткіш сипатайды.
Бұл көрсеткіштерді анықтау кезінде негізгі өндірістік қорлардың орта жылдық құны, адамдардың орта жылдық ... ... 14 - Сыра ... ... ... ... етілуін талдау.
Көрсеткіштер
өлшем
бірлігі
өткен жыл
Есепті жыл
Ауытқуы
%
1 .Негізгі өндірістік
қорлар
Мың тг
5293
4767
90
2 .Құрал-жабдық
құны
Мың тг
3350
2962
88,4
Кесте 14 жалғасы
3.Өндірістік мақсатқа арналған
электро энергия
Мың тг
775,4
801,9
103,4
4.Өнеркәсіптік
өндірістік ... ... ... ... ... ... өндірістік қорлармен қамтамасыз етілуі өткен жылмен есепті жыл арасында біршама өзгергені байқалады. Мұнда негізгі ... ... өсу ... 90 ... ... және ... құнының өсу қарқынының 88,4 пайыз екендіктерін ескере отырып, өндірістік мақсатқа арналған электроэнергияның өткен жылы 775,4 мың ... ... ... жылы 801,9 мың теңге -Ікв/м-ға өскенін байқаймыз. Оның өсу темпі 103,4 пайызды құрайды.
Қор қарулануы есепті жылы 87,7 мың ... ... 10 ... ... ... 64,6 мың ... яғни 11,6 пайызға кеміген. Бұл негізгі өндірістік қорлар құнының кемуімен байланысты. Соған қарамастан, ... ... 4,4 мың ... ... ол өнім ... өсуімен сипатталады.
Кестеде көрсетілгендей сыра зауытының негізгі өндірістік қорларын пайдалану тиімділігінің өзегергені байқалады. Тауарлы өнім көлемі өткен жылы 8839 мың ... ... ... жылы ол 8905 мың ... ... Негізгі өндірістік қорлардың орта жылдық құны өткен жылы 5293 мың теңгеден есепті жылы 4767 мың ... ... ... ... ... ... өткен жылы 3350 мың теңге болса, есепті жылы 2962 мың ... ... Сол ... ... ... үлес салмағы 63,3 пайыздан, 62 пайызға кеміді. Қор қайтарымдылық өткен жылы 1,67 ... ... ... жылы 1,87 ... ... оның өсу қарқыны 112 пайызды құрайды. Ал машина жабдықтарының 1-теңгесіне қорқайтарымдығы 2,6 теңгеден 3 теңгеге жоғарлады. Өсу қарқыны 115,4 пайызды ... Қор ... ... жылы 0,6 ... есепті жылы 0,54 теңгеге төмендеген, өсу темпі 90 пайыз. Бұл көрсеткіш қор ... ... ... болып отыр.
Негізгі өндірістік қорларды пайдалану тиімділігін талдау барысында қорқайтарымдылығын тек тауарлы өнім көлемі ... емес ... ... ... ... да ... керек. Негізгі өндірістік қорлардың табысы бойынша қор қайтарымдылығы негізгі қызметтен түскен табыстың негізгі ... ... орта ... ... ... ... ... 15 - Сыра зауытының негізгі өндірістік қорларын пайдалану ... ... ... өнім ... ... өндірістік қорлардың
орта жылдық құны
мың тг
5293
4767
-526
90
Соның ішінде:
Машина жабдықтары
мың ... ... ... қайтарымдылығы
теңге
1,67
1,87
+0,2
112
5.Машина жабдықтарының 1-
тг-не қор қайтарым-ғы
теңге
2,6
3
+0,4
115,4
б.Қор сиымдылығы
теңге
0,6
0,54
-0,06
90
Кестедегі мәліметтер бойынша негізгі өндірістік ... ... ... ... ... ... ... көруге болады. Жиынтық табыс өткен жылы 1476 мың теңгені құраса, ал есепті жылы оның ... 1439 ... ... 37 мың ... төмендеді. Яғни оның өсу темпі 97,5 пайыз. Соған қарамастан жиынтық табыс бойынша қорқайтарымдылық 0,2-ге өсіп, оның өсу ... 107 ... ... ... орай ... табыстың белсенді бөлігінің қор қайтарымдығының өсу темпі 68,2 пайызды құрап, оның деңгейі төмендеген.
4 ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның рыноктық және өндірістік стратегиясын анықтайтын басқарудың ... ... ... ... Осы ... ... ол нақты тұтынушылардың, нақты зерттеу мен болжау ... мол ... ... ... өнім ... ... ішкі және ... рыноктың қазіргі жағдайын және оның болашағын білуге бағытталады. Сонымен бірге, кәсіпорынның маркетинг ... ... ... баға ... қамтамасыз ету, өнімді өткізу мен жарнамалауды ынталандыру, тауарларды өткізуді тиімді ... ... қою, тағы ... да ... ... ... ... нарықтың қатынастардың ықпалымен үнемі қозғалыста болатын маркетинг қызметі рыноктың шарттары мен ... ... ... ... ... ... алу, сату ... ең жоғарғы мөлшерде пайда табуды, сонымен бірге оның міндеті - кәсіпорын қызметінің тұрақтылығын барынша ... және ... ... ... ... ... қызметі жүйесінде, сол сияқты кәсіпорынның басқада жеке міндеттерін шешіледі:
+ рынок, тауарлар, тұтынушылар және бәсекелестер жөнінде сенімді, дер кезінде және ... ... ... ... ... ... өндірудегі мүмкіншілігі.
+ тұтынушыларға ықпал етілетін сұраныс, рынок, бәсекелестер.
Нарықты зерттеу - тұтынушыларды жаңа немесе жеңілдетілген тауарды алуға ... ... ... - ... ... ... қызметтің маңызды бөлігі, себебі, тұтынушылардың сұрау салуды зерделеусіз кәсіпкер үшін ... ... ... ... қызметі үшін нарыққа жан - жақты талдау жасау нағыз коммерциялық табысқа жеткізеді. Қазіргі уақытта серіктестіктің негізгі мақсаты жергілікті нарықты ... ... ... да қалалардың нарығына шығу.
Жаһанға жайылған қаржы дағдарысының салдарынан отандық сыра нарығы ... даму ... ... ... ... ... ... өндірушілердің бірқатары елімізде әлі таныла қоймаған халықаралық компаниялардың ... өтіп ... ... Сыра ... компаниялардың маркетолог мамандары жасаған болжамына сенсек, үстіміздегі жылы Қазақстанда соңғы он жыл ішінде алғаш рет сыра сусынын тұтыну мөлшері 20-25%-дан ... ... ... маркетологы Виталий Лисуновтың есебінше алдағы 2-3 жыл көлемінде аталмыш сауда нарығы өзінің шығар ... ... ары ... ... ... ... даму көрсеткіші шеңберінде ғана өсетін болады. , - деді ол . Егер өсу екіпіні дәл осылай болса, биылғы жылы ... сыра ... ... орта есеппен жан басына шаққанда 35-36 литрден ... ... ... ... да әріптесімен үндес естілді. , - дейді, ... ... ... ... ... таратқан болжамдарға сүйенсек, 2010 жылғы Қазақстанда жалпы сыра нарығы 55 миллионнан 59 ... ... ... ... ... ... сауда нарығының құрылымы да өзгеріске ұшарайтын сияқты. Өткен күзде маркетологтар ... ... бар ... ... Premium және Elite ... ... Соңғы бірнеше жыл бойы аталған сегменттер дамудың жоғарғы деңгейін көрсетіп келген және де бұл өндіруші компанияларға да өте ... еді, ... ... сыра ... ... ... әлдеқайда көп. Алайда, экономикада орын алғна тұрақсыздық ... ... ... ... , - деп ... ... ... Сонымен қатар олар тығырықтан шығу үшін шетелдік жаңа компанияларға активтерінің жартысын сату амалдарын да іске ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өндірістік тәжірибені өткендігі туралы есебі («Жартас» ЖШС материалдары негізінде)30 бет
Кәсіпорын өнімінің сапасын бағалау және оны арттыру бойынша ұсыныстар63 бет
Алматы облыстық мемлекеттік соттар мұрағаты27 бет
«Жер құқығы» пәні бойынша контактілі дәрістер материалдары45 бет
«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәнінің оқу-әдістемелік материалдары90 бет
«Туристік қызметтер менеджментінің ерекшеліктері («ABDI Travel» ЖШС-ның материалдары негізінде)»81 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
«Қосымша білім беру жүйесінде ересектер арасындағы педагогикалық қарым-қатынасты жетілдіру» (өзгетілді ересектерге қазақ тілін оқытып-үйрету материалдары негізінде)37 бет
Іс жүргізу материалдары2 бет
Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен дәріс материалдары100 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь