Қысымда жұмыс істелетін ыдыстар мен бұйымдардың эксплуатациялық қауіпсіздігі


Химиялық өнеркәсіпте қысыммен жұмыс істелетін бұйымдар, ыдыстыр және коммуникациялар кеңінен қолданылады.
Эксплуатациялаудағы негізгі қауіптілікті газдар мен булардың адиабаталық кеңеюінен болатын ыдыстардың бұзылуы (физикаклық жарылыс). Физикалық жарылыс кезінде ортаның қысылған энергиясы аз уақыттың ішінде сынған ыдыс бөліктерінің кинатикалық энергиясына және соққы жарылысына айналады.
Ерекше қауіптілікті ыстық ортадағы жарылыс тудырады, себебі қалдықтары айналаға шашырап өрт тудырады, адамдар мерт болады.
Қысымда жұмыс істелетін ыдыстар мен бұйымдардың апат пен жарылысты тудыратын себептерін тізейік:
 Максималды температура мен қысымның ыдыс құрылымына сәйкес келмеуі;
 Қысымды шекті мәннен асыру:
 Механикалық мықтылықты жоғалту (металдың ішкі ақауы болған жағдайда, коррозия);
 Қабылданған жұмыс тәртібін бақыламау, мамандық қызметкерлердің жетіспеуі және техникалық қадағалаушының болмауы.
Осындай бұйымдар мен ыдыстардың эксплуатациялау кезінде қауіпсіздігінің талаптары арнайы ережелерде жетік баяндалған.
Ережеде жобалаудың, қондырғылардың, дайындаудың, реконструкцияның реттеудің, монтаждаудың жөндеудің техникалық диагностикалаудың және эксплуатациялаудың талаптары қарастырылған және төмендегілер бойынша таратылады:
 Су қысымында 1150С температурадан жоғары немесе гидростатистикалық қысымның есебісіз 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) қайнау температурасынан жоғары температурада жұмыс істейтін сұйықтықтардағы ыдыстар;
 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) бу және газ қысымында жұмыс істейтін ыдыстар;
 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) қысымнан жоғары қысылған, сығылған және ерітілген газдар енгізілген баллондарды тасымалдауға және сақтауға арналған ыдыстар;
 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) қысымнан жоғары қысылған, сығылған және ерітілген газдар, сұйықтықтар мен шашырайтын денелерді тасымалдауға немесе тасымалдауға арналған цистерналар және ыдыстар;
 Барокамералар.

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚЫСЫМДА ЖҰМЫС ІСТЕЛЕТІН ЫДЫСТАР МЕН БҰЙЫМДАРДЫҢ ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ
Қысымда жұмыс істелетін ыдыстар мен бұйымдардың жалпы сипаттамасы.
Химиялық өнеркәсіпте қысыммен жұмыс істелетін бұйымдар, ыдыстыр және коммуникациялар кеңінен қолданылады.
Эксплуатациялаудағы негізгі қауіптілікті газдар мен булардың адиабаталық кеңеюінен болатын ыдыстардың бұзылуы (физикаклық жарылыс). Физикалық жарылыс кезінде ортаның қысылған энергиясы аз уақыттың ішінде сынған ыдыс бөліктерінің кинатикалық энергиясына және соққы жарылысына айналады.
Ерекше қауіптілікті ыстық ортадағы жарылыс тудырады, себебі қалдықтары айналаға шашырап өрт тудырады, адамдар мерт болады.
Қысымда жұмыс істелетін ыдыстар мен бұйымдардың апат пен жарылысты тудыратын себептерін тізейік:
Максималды температура мен қысымның ыдыс құрылымына сәйкес келмеуі;
Қысымды шекті мәннен асыру:
Механикалық мықтылықты жоғалту (металдың ішкі ақауы болған жағдайда, коррозия);
Қабылданған жұмыс тәртібін бақыламау, мамандық қызметкерлердің жетіспеуі және техникалық қадағалаушының болмауы.
Осындай бұйымдар мен ыдыстардың эксплуатациялау кезінде қауіпсіздігінің талаптары арнайы ережелерде жетік баяндалған.
Ережеде жобалаудың, қондырғылардың, дайындаудың, реконструкцияның реттеудің, монтаждаудың жөндеудің техникалық диагностикалаудың және эксплуатациялаудың талаптары қарастырылған және төмендегілер бойынша таратылады:
Су қысымында 1150С температурадан жоғары немесе гидростатистикалық қысымның есебісіз 0,07 МПа (0,7 кгссм2) қайнау температурасынан жоғары температурада жұмыс істейтін сұйықтықтардағы ыдыстар;
0,07 МПа (0,7 кгссм2) бу және газ қысымында жұмыс істейтін ыдыстар;
0,07 МПа (0,7 кгссм2) қысымнан жоғары қысылған, сығылған және ерітілген газдар енгізілген баллондарды тасымалдауға және сақтауға арналған ыдыстар;
0,07 МПа (0,7 кгссм2) қысымнан жоғары қысылған, сығылған және ерітілген газдар, сұйықтықтар мен шашырайтын денелерді тасымалдауға немесе тасымалдауға арналған цистерналар және ыдыстар;
Барокамералар.

Қысымда жұмыс істелетін ыдыстар
Ыдыс - химиялық, жылулық және басқада технологиялық процестерді жүргізуге, сонымен қатар газ тәрізді және сұйық заттарды тасымалдауға арналған герметикалық жабық сиымдылық. Ыдыс шығатын және кіретін штуцермен шектелген.
Ыдыстарды және олардың элементтерін жобалау, сонымен қатар жобаның монтажын немесе реконструкциясы арнайы ұйымдарда жүзеге асырылады. Ыдыстарды дайындаудағы жобалар, техникалық жағдайлар және жоба мен нормативті құжаттардың мүмкін болатын өзгерістері уәкілетті органның келісімімен бекітіледі.
Ыдыс құрылымы сенімділігін және мерзімінің барлық уақытындағы эксплуатациясының қауіпсізідігін қамтамасыз ету және техникалық куәландыру, тазалау, шаю үрлеу, жөндеу және метал мен қосылыстың эксплуатациялық бақылауын жүргізуге мүмкіндікті қарастыру қажет.
Ыдысты ішінен және сыртынан қарауға кедергі келтіретін қондырғылар (араластырғыш, жыланшалар, табақша, қоршаулар және тағы басқалар) аланатын болу керек. Ыдыста суды толтыратын және төгетін, сонымен қатар гидравликалық сынақ кезінде ауаны жоятын штуцер болу керек. Ыдыстарды жасап шығаруға арналған материалдар берілген іске пайдалану шарттарын, ортаның құрамы мен сипатын және қоршаған ауа температурасының ықпалын ескере отырып, есептік қызмет мерзімінің ішінде олардың сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге тиіс.
Газбен қыздырылатын қондырғы ыдыстардың құрылымында қабырғаларын қажетті температураға дейін салқындататын сенімді тоңазытқыш болу керек.
Ыдыстар қажетті люктармен және көрсеткіш люктармен қаматамсыз етіледі, сол кезде көруге, тазалауға және жөндеуге сонымен қатар ішкі қондырғыны монтаждау мен жемонтаждауға болады.
Ыдыстардың ішкі диаметрі 800 мм жоғары болса үлкен люк, ал 800 мм төмен болса кіші люк деп аталады.
Үлкен және кіші люктер қызмет көрсетуге ыңғайлы жерде орналасады. Люк қақпақтары аланытың болу керек.
Ыдыстардың түбі келесідей болады: элиптикалық, жартылай сфералы, торосфералы, конустық, жазық және тағы басқа.
Дәнекерленген тігістер тесіктерді бітейді. Олар ыдысты дайындау кезінде бақылауға, монтаждауға және эксплуатациялауға ыңғайлы болу керек. Үлкен және кіші люктердің және штуцердің тұтқалары дәнекерленген тігістен алшақ орналасу керек.
Ыдыстарды жасап шығаруға арналған материалдар берілген іске пайдалану шарттарын, ортаның құрамы мен сипатын және қоршаған ауа температурасының ықпалын ескере отырып, есептік қызмет мерзімінің ішінде олардың сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге тиіс.
Ыдыстарды және олардың элементтерін дайындауда, монтаждауда және жөндеуде қасиеті мен сапасы стандартпен және техникалық жағдайлармен бекітілген материалдар қолданылады.
Ыдыстарды және олардың элементтерін дайындау, реконструкциялау, монтаждау, реттеу және жөндеу жұмыстарын қажетті сапада орындайтын, қажетті бұйымдармен қатамасыз етілген арнайы ұйымдар жасайды.
Дәнекерленген тігістер эксплуатация кезіндегі жоғарғы сапа сенімдіклікті көрсететін, сонымен қатар ақауларды тауып беретін әртүрлі әдістермен бақыланады.
Термиялық өңдеу, метал деформациясы секілді барлық технологиялық процестерден кейін бұйымды, жиналмалы бірліктерді және дәнекерленген байланыстарды тағы бір рет бақылайды. Әртүрлі бақылау нәтижелері есептік құжаттамада (журнал, формуляр, хаттама, маршрутты паспорт және тағы басқа) тіркеледі.
Ыдысты гидравликалық (пневматикалық) сынағынан өткізу. Осындай сынаққа эксплуатацияға дайын барлық ыдыстар ұшырайды.
Дайындалған жерінде бітетін және монтаждау үшін бөлшектеп тасымалданатын ыдыстар монтаждайтын жердің өзінде гидравликалық сынақтан өткізуге болады. Қорғаныс беті (изоляция) немесе сыртқы қаптамасы бар ыдыстар гидравликалық сынаққа қорғаныс бетті немесе сыртқы қаптамасын орнатқанша өткізеді.
Ыдыстарды гидравликалық сынақтан жұмысшы қысымнан 1,25 есе үлкен үлгілі қысымда, ал бөлшектері құйылу жасалған бұйым жұмысшы қысымнан 1,5 есе үлкен үлгілі қысымда жасалынады.
Ыдыстардың гидравликалық сынақ кезінде 5 бастап-40 дейінгі 0С температурадаға суды қолданады.
Үлгілі қысымдағы ыдыстарды ұстау уақыты қабырға қалыңдығына тәуелді және 10 минут пен 30 минут аралығында болады, ал бейметалдардан құйылған көп қабатты ыдыстар 60 минут уақыт аралығында ұсталады.
Үлгілі қысымда ұсталғаннан кейін есепті қысымға дейін төмендетіледі, содан кейін барлық беттік қабаттар сонымен қатар алынатын бөлшектер және дәнекерленген тігістер қаралады.
Ыдыс гидравликалық сынақтан өтті деп есептейді, егер сызат, тамшылар, дәнекерлеңген тігістердің терлеуі және негізгі металдағы көрінетін қалдық ақаулар, манометрдегі қысымның төмендеу болмаған кезде. Ақаулар табылған ыдыстар мен оның элементтері қайта гидравликалық сынақтан өткізіледі.
Гидравликалық сынақ жүргізу мүмкін болмаған жағдайда (мысалы, фундаментке қатысты су массасының кернеу үлкен болған жағдайда, қабат аралық қоршау болған жағдайда немесе ыдыстың өзіндегі қоршаудың болған жағдайында, суды құрту қиын болғанда, суды толтыруға кедергі келтіретін ыдыс ішінде футеровка болғанда және тағы басқалар) пневматикалық сынақ жүргізіледі. Оны акустикалық эмиссия әдісімен қысылған ауаның немесе инертті газды қолдану арқылы жүзеге асырады.
Пневматикалық сынақ кезінде келесідей қосымша қауіпсіздік шараларын қолданады: сыналатын ыдыс бар бөлмеден қысым көздерінің вентілді және манометрлерді алшақтап орнатады, ғимараттан қашық шығарады, адамдарды сынақ кезінде қауіпсіз орынға апарады.
Ыдыстардың маркалары мен құжаттамалары. Әрбір ыдыс паспортпен және эксплуатацияға қажет қосымша жетекші бетпен қамтылады, онда төмендегілер көрсетіледі:
Тауарлық белгі немесе дайындаушының аты;
Ыдыстың аты немесе белгіленуі;
Дайындаушының нумерация жүйесіндегі ыдыстың реттік нөмірі;
Дайындалған мерзімі;
Жұмысшы, есептік және үлгілі қысым, МПа;
Қабырғаның шекті жұмыс температурасы, 0С;
Ыдыс массасы, кг;
Бұл мәліметтер ыдыстада болу керек.
Арматура, бақылап-өлшегіш құралдар, қорғағыш қондырғылар. Жұмысты басқаруда және ыдыстарды эксплуатациялағанда ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дербес компьютердің жұмыс істеу қауіпсіздігі мен ережелері
Банкттік карталардың жұмыс істеу қауіпсіздігі
Отқа төзімді ыдыстар
Қымыз құюға арналған ыдыстар
Қағаз және картонмен істелетін жұмыстар
Қоршаған орта тұрақтылығы мен қауіпсіздігі
Компьютермен жұмыс істегендегі қауіпсіздік. ұялы телефон қауіпсіздігі
«Бастауыш сыныпта оқушыларға мәтіндік қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар мен мәселелер»
Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі
Еңбек қауіпсіздігі мен қорғаудың түсінігі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь