АҚ «ҰССО» сынау лабораториясында өнімнің сапасын талдау

КІРІСПЕ 3
1 НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР 5
1.1 КО СЭҚ ТН код бойынша өнімді талдау 8
1.2 Лак бояу материалының құрамын талдау 9
1.3 Лак бояу материалын классификациясы бойынша талдау 10
2 АҚ «ҰССО» ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ 15
2.1 Сапа облысындағы кәсіпорын қызметін талдау 15
2.2 АҚ «ҰССО» бөлімдерін талдау 16
2.3 АҚ "ҰССО" ұйымдастырушылық құрылымы 19
2.4 АҚ "ҰССО" сынақ зертханасын талдау 20
3 ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТ БОЙЫНША ӨНІМНІҢ САПА КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ
23
4 ӨНІМ САПАСЫН ТАЛДАУ 29
4.1 Сапа туралы жалпы түсінік 29
4.2 Сапа көрсеткіштерін талдау 31
4.3 Қауіпсіздік сапа талаптарын талдау 32
4.4 Қоршаған ортаны қорғау талаптарын талдау 33
5 АҚ «ҰССО» СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫНДА БОЯУЛАРДЫ СЫНАУ
34
5.1 Сынау жүргізу шарттары 34
5.2 Өнімді сынау әдістері 35
5.3 Бүгіліс кезінде қабықшаның созылғыштығын анықтау әдісі 35
6 ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ 41
6.1 Сертификаттаудың негізгі түсініктері 41
6.2 Сертификаттау схемасының таңдалуы 44
6.3 Өнімді сертификаттау тәртібі 45
ҚОРЫТЫНДЫ 47
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 48
ҚОСЫМШАЛАР 49
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында сертификаттау және стандарттау саласында жаңа үдеріс бой көтеруде. Атап айтқанда бұл сала нақты жолға қойылып, әлемдік талаптарға толықтай жауап бере алатын, сұраныстарға сай өндіріс саласын жаңа деңгейге шығару мақсатында арнайы стратегиялық бағыттар таңдап алынды. Дегенмен, әлі шешімін күтіп жатқан, жетілдіру мен назар аударуды қажет ететін көкейкесті мәселелер де жетерлік. Атап айтсақ отандық сертификаттау және стандарттау саласында білікті мамандар азшылық етуде және соңғы үлгідегі құрал-жабдықтар жеткілікті емес. Бұл мәселелерге саланың әлі де болса жаңа жолға түсу кезеңін бастан кешуі, құрал-жабдықтардың тек импорттық жолмен тасымалдануы негізгі себеп болып табылады.Бұл мәселелер болашақтың еншісіне берілер уақытта шешімін табатынына күмән жоқ.
Адамзат өмірінің соңғы он жылдықтары экономика мен тұрмыста түрлі технологиялық үдерістердің күрт қаулап өсуімен ерекшеленеді. Солардың алдыңғы қатарында құры¬лыс саласы да бар.
Әрине, құрылыс индустриясының, соның ішінде бояу өндірісі мен өнеркәсібінің қайта дамуы үшін едәуір уақыт пен жағдайдың тұрақтылығы, кәсіпкерлер мен халықтың осы іске белсенділігі қажет. Нақты дамуға бет алған бес-алты жыл бұған аздық ететіндей. Шамасы соған байланысты болар, қазіргі күні құрылыс нысандарын әрлеуге қажетті көптеген материалдар шетелдерден тасымалданып жүр.
Бояу өнімдері өздерінің қасиеттеріне байланысты әр түрлі конструкция бойынша қолданылады. Ал ол конструкциялар өзінің құрылыста қолданылу шартына, яғни оларға түсетін салмақты ауырлығына немесе жеңілдігіне байланысты алуан түрлі болып келетіні мәлім. Олай болса, сол конструкцияларды өз талабына сай етіп жасау үшін, оған пайдаланылатын бояу өнімдерінің құрамы да өзінің сапалық қасиеті жағынан әр түрлі болып келеді. Бұл талаптардың бәрі мемлекеттік стадарттар мен техникалық шарттарда еске алынып, нормаланады.
Сонымен қорыта айтқанда, ел экономи¬касын дамытуда, оны әртараптандыруда құры¬лыс саласының, атап айтқанда бояу өнімінің маңызы зор.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі.
1) Техникалық регламент бойынша өнімнің сапа көрсеткіштерін;
2) Қауіпсіздік сапа талаптарын;
3) Классификациясы бойынша бояу түрлерін;
4) Бояу құрамын талдау.
Жұмыстың мақсаты. Бояу сапасын техникалық шарттағы сынау әдістерімен талдау және сертификат беру жолдарын қарастыру.
Зерттеудің міндеттері.
1) Бояу өнімінің сапасын талдау арқылы әр процестерге қатысты мәселелерге кең түрде шолу жасау
2) «Ұлттық сараптау және сынау орталығында» бояуды сынау және оған сертификат беру процедураларын талдау.
Кітаптар:
1 ҚР-ның техникалық регламенті «Сәйкестікті растау процедуралары», 2007
2 Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО / М.З. Свиткин, В.Д.Мацута, К.М.Рохлин – СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕИ, 1999.
3 Аскаров Е.С. Управление качеством. Учебное пособие. – Алматы: «Pro Service», 2007
4 Аскаров Е.С. Стандартизация, метрология и сертификация. - Алматы: ТОО Печатный Дом «Домино», 2005. – 276 б.
5 ҚР-ның техникалық регламенті «Сәйкестікті растау процедуралары», 2005
6 Швандар В.А., Панов В.П., Купряков Е.М. и др.; Под редакцией Швандера В.А. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для ВУЗов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
7 ҚР СТ ИСО/МЭК 17025–2007 Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар
8 Шадрин А.Д. Менеджмент качества. От основ к практике. 2-е изд.,испр. – М.:ООО «НТК «Трек», 2005
9 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы – «Санитарно-эпи-демиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними» от 18 августа 2004 года N 631.

Интернет-сілтемелер:
10 ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия
http://vsegost.com/Catalog/13/1312.shtml
11 ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия
http://library.novosel.ru/show.php?c=14&id=1235
12 Центр сертификации РОСПРОМТЕСТ
http://www.rospromtest.ru/content.php?id=134
13 Национальный центр экспертизы и сертификации
http://www.naceks.kz/ru/about/
14 Издания "Пояснения к ТНВЭД РФ" в 3-х томах, МЭРТ
http://www.tks.ru/db/tnved/prim/c8536
15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1398. Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей»
16. Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний
http://vsegost.com/Catalog/35/3544.shtml
17. ГОСТ 6806-73: Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе.
http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1608.pht
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Физика-техникалық факультеті
Жылуфизика және техникалық физика кафедрасы
Қорғауға жіберілді:
______________ Бөлегенова С.Ә.
(қолы,күні)
Дипломдық жұмыс
АҚ ... ... ... ... ... - ... және ... мамандығы
Орындаушы
4курс студенті _________________________________Тұрсынкәрім А.Қ.
(қолы,күні)
Ғылыми жетекші
т.ғ.к., доцент _________________________________ Бектібай Б.Ж.
(қолы,күні)
Алматы, 2012
Мазмұны
КІРІСПЕ
3
1
НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР ... СЭҚ ТН код ... ... ... бояу ... құрамын талдау
9
1.3
Лак бояу материалын классификациясы бойынша талдау
10
2
АҚ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ
15
2.1
Сапа облысындағы кәсіпорын қызметін ... ... ... "ҰССО" ұйымдастырушылық құрылымы
19
2.4
АҚ "ҰССО" сынақ зертханасын талдау
20
3
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТ БОЙЫНША ӨНІМНІҢ САПА ... ... ... ... ... ... түсінік
29
4.2
Сапа көрсеткіштерін талдау
31
4.3
Қауіпсіздік сапа талаптарын талдау
32
4.4
Қоршаған ортаны қорғау талаптарын талдау
33
5
АҚ ... ... ... СЫНАУ
34
5.1
Сынау жүргізу шарттары
34
5.2
Өнімді сынау әдістері
35
5.3
Бүгіліс кезінде қабықшаның ... ... ... ... ... ... схемасының таңдалуы
44
6.3
Өнімді сертификаттау тәртібі
45
ҚОРЫТЫНДЫ
47
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
48
ҚОСЫМШАЛАР
49
КІРІСПЕ
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында сертификаттау және ... ... жаңа ... бой көтеруде. Атап айтқанда бұл сала нақты жолға қойылып, әлемдік талаптарға толықтай жауап бере алатын, сұраныстарға сай өндіріс саласын жаңа ... ... ... арнайы стратегиялық бағыттар таңдап алынды. Дегенмен, әлі шешімін күтіп жатқан, ... мен ... ... ... ... көкейкесті мәселелер де жетерлік. Атап айтсақ отандық сертификаттау және ... ... ... ... ... ... және соңғы үлгідегі құрал-жабдықтар жеткілікті емес. Бұл мәселелерге саланың әлі де болса жаңа жолға түсу кезеңін бастан кешуі, құрал-жабдықтардың тек ... ... ... ... ... болып табылады.Бұл мәселелер болашақтың еншісіне берілер уақытта шешімін табатынына күмән жоқ.
Адамзат ... ... он ... ... мен ... түрлі технологиялық үдерістердің күрт қаулап өсуімен ерекшеленеді. Солардың алдыңғы қатарында құры - лыс саласы да бар.
Әрине, құрылыс ... ... ... бояу ... мен ... ... ... үшін едәуір уақыт пен жағдайдың тұрақтылығы, кәсіпкерлер мен ... осы іске ... ... ... дамуға бет алған бес-алты жыл бұған аздық ететіндей. Шамасы соған байланысты болар, ... күні ... ... ... қажетті көптеген материалдар шетелдерден тасымалданып жүр.
Бояу өнімдері өздерінің қасиеттеріне байланысты әр түрлі конструкция бойынша қолданылады. Ал ол ... ... ... ... ... яғни ... ... салмақты ауырлығына немесе жеңілдігіне байланысты алуан түрлі болып келетіні мәлім. Олай болса, сол конструкцияларды өз талабына сай етіп ... ... оған ... бояу ... құрамы да өзінің сапалық қасиеті жағынан әр ... ... ... Бұл ... бәрі ... стадарттар мен техникалық шарттарда еске алынып, нормаланады.
Сонымен қорыта айтқанда, ел экономи - ... ... оны ... құры - лыс саласының, атап айтқанда бояу өнімінің маңызы зор.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі.
1) Техникалық регламент ... ... сапа ... Қауіпсіздік сапа талаптарын;
3) Классификациясы бойынша бояу түрлерін;
4) Бояу құрамын талдау.
Жұмыстың мақсаты. Бояу сапасын техникалық ... ... ... ... және ... беру ... ... міндеттері.
1) Бояу өнімінің сапасын талдау арқылы әр процестерге қатысты мәселелерге кең түрде шолу жасау
2) ... ... және оған ... беру ... ... ... Бояу сапасын талдау жолдары.
Зерттеу тақырыбы. Ұлттық сараптау және ... ... өнім ... ... ... ҚР ... бояу өнімдерін сынау және сертификаттауға талдау жасау.
Қорғауға жіберілген нәтижелер. ҚР ... ... ... мен ... нәтижелері.
Жұмыстың практикалық мәнділігі. Жұмыста көрсетілген талдау нәтижелері практика жүзінде қолданылуы мүмкін.
1 НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР
Бастапқы ақпарат негізінен мына ... ... ... ... Берілген жағдайда дипломдық жұмысты әзірлеуге базалық және анықтамалық ... ... ... АҚ даму ... ... ... сапа менеджменті жүйесі, бояу өнімі туралы ақпарат, сертификаттау жұмыстарының құжаттары, сынау әдістері.
Құжаттарды ...
1 ... ... ... ... ... ...
- өнімнің нормативтік құжаттары және сынау әдістері,
- аккредиттелген сынау лабораториясының жағдайы,
- сынау лабораториясын сапа бойынша ... ... ... АҚ АҚ СМЖ ... ... ... ... СЖ ішкі құжаттамалары,
- мәліметтерді тіркеу құжаты (есептеме, хаттама, журналдар),
- құқықтық және нормативті-құқықтық ... ... ... АҚ АҚ СМЖ ... тізімі:
нормативтік құжаттамаларға келесі сілтемелер қолданылады:
- СТ РК 1.1-2003
- СТ РК ИСО ... -
- СТ РК ИСО ...
- ... 2-96 ... -
- СТ РК ... ...
- СТ РК 3.4-2003
- СТ РК 3.58-2005
- СТ РК ...
- СТ РК ...
- СТ РК ...
- РМГ 43-2001 ... ... АҚ АҚ СМЖ келесі құжатталған процедураларына қолданылатын сілтемелер:
- РК-01
- Пр-01
- Пр-02
- Пр-03
- Пр-09
- Пр-10 ... ... ... ... ГОСТ 9.104-79 ... мен ... ... ... ... Лак бояу жабыны. Эксплуатация шартының тобы
ГОСТ 9.401-91 Тоттану мен ескіруден сақтаудың бірегей жүйесі. Лак бояу жабыны. Климаттық факторлардың ... ... ... сынау әдiстері мен негізгі талаптар
ГОСТ 9.403-80 ... мен ... ... ... жүйесі. Лак бояу жабыны. Сұйықтықтардың статикалық әсерлерге шыдамдылығын сынау ... ... 9.407-84 ... мен ескіруден сақтаудың бірегей жүйесі. Лак бояу жабыны. Сыртқы түрін бағалау әдістері
ГОСТ ... ... ... ... жүйесі. Жұмыс аймағының ауасына жалпы санитарлық-гигиеналық талаптар
ГОСТ 12.1.016-79 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс аймағының ауасы. Зиянды заттар ... ... ... ... ... 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Заттар мен материалдардың өрт және ... ... ... ... және ... анықтау әдістері
ГОСТ 12.3.002-75 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өндірістік процесстер. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
ГОСТ 12.3.005-75 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының ... Бояу ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Қауіпсіздіктің жалпы талаптары
ГОСТ ... ... ... ... ... Желдеткіш жүйелер. Жалпы талаптар
ГОСТ 896-69 Лак бояу материалдары. Жылтырлығын анықтаудың отоэлектрлік ... ... 4765-73 Лак бояу ... ... төзімділігін анықтау әдісі
ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) Лак бояу ... ... ... ... ... ...
ГОСТ 5346-78 Пластикалық майлау. Конусты пенетрометрмен пенетрометрді анықтау әдістері
ГОСТ 6128-81 Химиялық өнімдерге арналған металл қалбырлар. Техникалық шарттар
ГОСТ 6589-74 Лак бояу ... ... ... ... ... ...
ГОСТ 6709-72 Дистилденген су. Техникалық шарттар
ГОСТ 6806-73 Лак бояу материалдары. Бүгіліс кезінде қабықшаның созылғыштығын анықтау әдісі ... 8420-74 Лак бояу ... ... ... ... әдісі
ГОСТ 8784-75 Лак бояу материалдары. Жамылатындығын анықтау әдісі
ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) Лак бояу материалдары. Сынау жүргізу үшін лак ... ... алу ...
ГОСТ 9147-80 Лабораториялық фарфорлық құрылғы мен ыдыс. Техникалық шарттар
ГОСТ 9825-73 Лак бояу материалдары. Терминдер, анықтамалар мен белгілер
ГОСТ ... Лак бояу ... ... ... ... ... (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) Лак бояу ... Сынауға сынамаларды таңдап алу
ГОСТ 9980.3-86 Лак бояу ... ... ... Лак бояу ... Маркировкасы
ГОСТ 9980.5-86 Лак бояу материалдары. Тасымалдау мен сақтау
ГОСТ 14192-96 Жүктерді маркировкалау
ГОСТ 15140-78 Лак бояу ... ... ... әдістері
ГОСТ 15150-69 Машиналар, құралдар және басқа ... ... ... ... аймақтар үшін орындау. Сыртқы ортаның климаттық факторларына дәрежелер, эксплуатация шарттары,сақтау және тасымалдаудың әсер етуі
ГОСТ 17537-72 Лак бояу ... ... және ... ... ... массалық үлесін анықтау әдістері
ГОСТ 19007-73 Лак бояу материалдары. Кебу деңгейі мен уақытын анықтау әдістері
ГОСТ 21903-76 Лак бояу ... ... ... ... ... ...
ГОСТ 24104-2001 Лабораториялық таразылар. Жалпы техникалық талаптар
ГОСТ 25336-82 Шыны лабораториялық құрылғылар мен ыдыстар. Түрлері, ... ... мен ... ... 28246-89 (ИСО ... Бояу мен лактар. Терминдер мен анықтамалар
ГОСТ 28513-90 Лак бояу материалдары. Тығыздығын анықтау әдістері ... 29251-91 (ИСО ... Шыны ... ... ... 1-бөлім. Жалпы талаптар
ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76) Лак бояу материалдары. Түсті визуальді салыстыру әдісі
ГОСТ Р 51121-97 ... емес ... ... ... ... ... ... КО СЭҚ ТН коды бойынша өнімді талдау
Кеден тарифы және Қазақстан республикасының сыртқыэкономикалық қызметiнiң ... ... ... ... ... ... ... интерпретациясының негiзгi ережелерi.
Бiртұтас кеден тарифы - үшiншi елдерден бiртұтас кеден аумағына (КО СЭҚ ТН ) кеден ... ... ... бiртұтас Тауарлық номенклатурасымен сәйкес жүйелi тасылатын тауар қолданылатын кеден баждары мөлшерлерiнiң төбесi.
Тауарлардың (бұдан әрi - ... СЭҚ ... ... ... ... қызметiнiң Тауарлық номенклатурасындағы классификация келесi ережелер бойынша iске асады:
- ... ... топ және ... топтар ҚР-ның СЭҚ ТН-ның қолдануы тек қана ыңғайлы болу үшiн тура келедi; ... СЭҚ ... ... классификацияcsның заң мақсаттары үшiн тауарлық позициялар мәтiндерiнен сүйене және бөлiмдерге ... ... ... ... ... егер ... мәтiндермен басқа ескерiлмесе iске асады, келесi жағдайлармен сәйкес:
а) қандай да бір ... ... ... ... кез келген сілтеме сондай тауарға жиынтықсыз немесе аяқталмаған түрде сілтеме ретінде ... ... Егер ... немесе аяқталмаған түрде болса, бұл тауар жиынтықты немесе аяқталған тауардың негізгі қасиеттеріне ие ... ... ... немесе шашылған түрде ұсынылған жиынтықты немесе аяқталған тауарға сілтеме түрінде қарастырылу керек;
б) қандай да бір материал ... ... ... тауарлық позиция атауында кез келген сілтеме осы материалдың немесе заттың басқа материалдар немесе заттармен қосылысы немесе ... ... ... ... ... бір материал немесе заттан тұратын тауарға деген кез келген сілтеме осы материал немесе заттардан толықтай ... ... ... ... ... ... ... керек.
СЭҚ ТН - өнім түрлерінің классификацияланған топтарының атаулары және ... ... ... ... ... код декларациялау немесе кедендік салық секілді кедендік операцияларды жүзеге асыруда тауарлық классификациялау кезінде қолданылады.
Өнімнің ... ... ... ... ... ... әкелу үшін, кедендік бақылаудан өту үшін қажет. Осындай кодтау ҚР кедендік шекарасы ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар кедендік декларацияның автоматтандырылған өңделуін және СЭҚ жүзеге асырудағы кеден мүшелеріне көрсетілетін басқа да мәліметтердің автоматтандырылған өңделуін жеңілдету үшін ... ... ТН ... ... мен ...
СЭҚ ТН коды 10 саннан құралады, олар келесі түрде түсіндіріледі:
- Алғашқы 2 сан (мысалы, 32) - СЭҚ ТН-ң ... ...
- ... 4 сан (мысалы, 3209) - тауарлық позиция;
- Алғашқы 6 сан ... 320910) - ... ... ... 10 сан, ... жүк ... көрсетілетін тауардың толық коды (мысалы, 3209100009) - тауарлық подсубпозиция.
СЭҚ ТН коды тек ... ... ... ... тағайындалады.
3209 - диспергирленген немесе су ... ... ... ... мен ... модифицерленген табиғи полимерлердің негізіндегі бояулар мен лактар (эмаль мен политураны қосқанда):
3209100009 - су-дисперсионды лак бояу ... ... Лак бояу ... ... ... ... арналған су дисперсионды лак бояу материал құрамы:
Байланыстырушы - полимердің су дисперсиясы (латекс) 7-50%
Еріткіш - су ... - ... ... ... - ... ... ... қоспалар (аддивтер) - 2-4%
1253490200660 ... Лак бояу ... ... ... лак ... судағы органикалық полимер дисперсия қолданылады.Су қайнағаннан кейін пигмент бөлшектері мен толықтырғыш арасында өзара байланыс жүреді. Нәтижесінде боялған ... ... ... ... ...
Лак бояу жабынының негізгі қасиеттері - олардың түрлерін таңдау мен ... ... ... ...
- ... пен созылғыштық;
- суға төзімділік (қабықшаның жуылғыштығы);
- атмосфера- және УФ- төзімділік;
- үйкеліске шыдамдылық;
- буға төзімділік;
- негізге арналған адгезия;
- ұсақталуға төзімділік;
- ... ... ... беріктілігі мен сарғаюға деген төзімділігі және т.б.
Құрамына қарай байланыстырушылар келесідей негізгі түрлерге бөлінеді:
- акрилді дисперсиялар;
- стирол-акрилді;
- бутадиен-стирольді;
- винилацетатты.
Технологиялық ... ... - ... диспергирлеу, беткі ақауларын жою және де бояуды өндіру, тасымалдау, сақтау мен жабынын қалыптастыру сияқты үдерістерді жеңілдететін, тездететін және ... ... ... - ... сақтау кезіндегі қасиеттеріне ықпал етеді.
Қоюландырғыштар - бояуды сақтау кезінде қасиеттерінің ... ... ... ... ... аққыштық, қайта жөндеу кезіндегі ыңғайлылық) ықпал етеді.
Көбікөшіргіш - жабын материалын көбіктенуге бейімділігіне ... ... ... ... ... - ... ... және микробиоцидті жұғуға жағылған жабынға ықпал етеді.
Коалесценттер, еріткіштер - кебу уақыты мен ... ... ... ... ...
1.3 Лак бояу ... ... бойынша талдау
- СДЛБМ мына түрлер бойынша классификацияланады: лактар, бояулар, грунтовкалар мен шпатлевкалар.
- Түсі бойынша ... ... ... ... (қара, сұр, ақ түсті) және түрлі түсті.
Химиялық құрамы бойынша сапа көрсеткіштері А қосымшасында көрсетілген.
Қаптама белгілері
- Қаптама ... ... ... ... лак бояу ... ... қаптамасының белгілері ГОСТ 9825-73 сәйкес;
б) қаптама классы белгілеріне нұсқаулығы бар нормативті-техникалық құжатқа сәйкес;
в) эксплуатация шарттарының белгісі:
климаттық факторлардың әсер ету ... - ГОСТ 9.104-79 ... ... ... ... ... белгілерінде лак бояу материалын жағудың технологиялық ретінің қабат санын көрсету немесе қаптаманы стандарттарға немесе техникалық шарттарға сәйкес белгілеу.
- Лак бояу ... ... жағу ... мен ... ... ... ... бөледі. Эксплуатация шартының түрлі әсерлері кезінде олардың белгілерін тиремен бөледі.
1-кесте. Қаптама белгілеріне мысалдар
Қаптама белгілері
Қаптама сипаттамасы
Эмаль МЛ-152 көк. ... ... ашық ... 11 ... ... ... МЛ-152 көк эмаль қаптамасы
Эмаль ХС-710 сұр. Лак ХС-76.IV.7/2
Қышқыл ерітінділері әсері кезіндегі IV ... ... ... ХС-76 ... лактанған ХС-710 сұр эмаль қаптама
Эмаль ХВ-124 көгілдір.V.7/1-Т2
Тропиктік құрғақ макроклиматтық аудандағы химиялық немесе басқа да өндірістермен ластанған атмосферада V класс ... ... ХВ-124 ... ... ... ... ... жабық ғимараттарда VI класс бойынша эксплуатацияланатын ФЛ-03қ ... ... ПФ-115 ... қою ... ... ашық ... III ... бойынша эксплуатацияланатын 896 қою сұр ПФ-115 эмаль қаптамасы
2-кесте. Артықшылық бойынша сапа көрсеткіштерін талдау
Лак бояу материалдар тобы
Топ ... ... ... ... шарттары)
Атмосферотөзімді
1
Ашық алаңдарда эксплуатацияланған түрлі климаттық жағдайлардың атмосфералық әсеріне төзімді жабын
Шектеулі атмосферотөзімді
2
Түрлі климаттық жағдайларда жылытылған немесе жылытылмаған ғимарат ішінде немесе ... ... ... ... төзімді
4
Тұщы суға және оның буына, сондай-ақ теңіз суына төзімді ... ... ... ие ... ... және ... да ... төзімді, жарқырап тұратын, термореттегіш, керісінше өсу, материалдардың сіңіруін, терілерді, ... ... ... ... ... ... және т.б. ... майға төзімді
6
Минералды майлар мен консистентті жағармай, жанармай, керосин және басқа да мұнай өнімдерінің ... ... ... ... ... ... және т.б. сұйық химиялық реагенттер немесе олардың буының әсеріне төзімді жабын
Термотөзімді
8
Жоғары температура әсеріне төзімді жабын
Электроизоляциондық және ... ... ток, ... ... ... ... ...
Консервациондық
3
Өнімді сақтау, тасымалдау мен өндіру процесі кезінде уақытша қорғау мақсатында қолданылатын лак бояушы жабын ... ... ... ... ... мен ...
Қабық түзуші СДЛБМ атауы
СДЛБМ белгілері
Негізгі қабық түзуші заттардың атауы ... және ... ... сополимерлері, олардың эфирлері және басқа да стирилді ... ... ... және ... да ... хлоркаучук,
Циклокаучук
Сополимеровинил ацетатты
ВД-ВС
Басқа винильді қоспалы винилацетатты сополимерлер
Пентафтальді
ВД-ПФ
Модифицерленген алкидті шайыр
Негізгі лак бояу материалдарының белгілерін ... ... лак бояу ... белгілері үшін әріптік-цифрлық жүйе қолданылады. Ол эмаль, бояу, ұнтақтық бояу, ... ... үшін 5 ... ... ... және лак үшін 4 топтық белгіден құралады.
- Белгінің бірінші тобы лак бояу материалдың түрін анықтайды және 1-таблицаға ... , ... ...
- ... ... тобы ... ... затты анықтайды (шайыр,сополимер, олиф түрін және т.б.) және ... ... екі ... ... [10]. ... бояу ... үшін екінші топтың алдына материалдың әртүрлілігін айқындайтын индекс қойылады:
Б - ... (без ... - суда ... ... - ... - ... - ... (порошковые).
Индекс екінші топ белгісінен тире арқылы бөлінеді.
Сондай-ақ екінші мен үшінші топ ... ... тире ...
- ... ... және эмальдарды белгілеудегі таңбалардың үшінші тобы лак бояу материалының ... ... ... және ... ... ... белгіленеді.
Жартылай дайын лактардың таңбаларының үшінші тобын 0 санымен белгілейді.
Сондай-ақ майлы қою ... үшін ... тобы 0.
- ... ... тобы осы лак бояу ... ... реттік номерді анықтайды және бір, екі немесе үш санымен белгіленеді.
Майлы бояулар үшін таңбалардың төртінші тобындағы реттік нөмердің орнына бояу ... ... ... ... сан қойылады.
1 - табиғи олиф;
2 - ... ... - ... ... - ... олиф;
5 - аралас олиф.
Реттік нөмерден кейін материалдың кейбір ерекшеліктерін көрсететін әріптік ... (1-2 ... ... ... ... Мысалы:
ЭС - құрамында ... ... су, ... СК - ... және суық кептіру,
ТЖ - тез ... және ... ... ... ... ... кейін интервал арқылы жазылады.
- Таңбалардың бесінші тобы эмальдардың, бояулардың түсін анықтайды және толық сөзбен көрсетіледі. Бірдей түстердің көптүрлі ... түс ... ... ... ... ... ... және т.б.).
Түстің сөздік атауынан кейін осы түсті нөмерлейтін (сұр 571, сұр 579 және т.б.) түстің үлгілерінің ... ... ... ...
б) Лак бояу ... белгілерінің мысалдары
Лак БТ-783
Лак жазуы - ... ... - ... ... ... лак бояу материалдың белгісі;
7 - белгілеу бойынша материалдар түрі;
83 - реттік нөмері.
Бояу МА-025 жасыл
Бояу жазуы - ... ... - ... ... ... лак бояу ... ... - жақсы ұнтақталған;
2 - белгілеу бойынша материалдар түрі;
5 - ... ... - бояу түсі ... АҚ ... ... МӘЛІМЕТ
2.1 Сапа облысындағы кәсіпорын қызметін талдау
АҚ стандарттау, метрология және өнімнің ... ... ... ... ... ... көрсетулер және менеджмент жүйесі бойынша нарықтағы жетекші кәсіпорын болып табылады.
Ұйымның стандарттау, метрология және сәйкестікті растау саласында біртұтас ғылыми-техникалық ... ... ... 18 ... ... филиалдар желісі бар.
Филиал ұсынған қызметтердің түрлері :
- Стандарттау
- Метрология
- Өнімді сынау
2-сурет. АҚ ... ... ... ... - ... ... қызмет көрсету. Шаруашылықпен айналысатын субъектілерге әдістемелік және тәжірибелік көмек көрсетіледі, нормативтік құжаттардың жобалары әзірленеді.
Екінші бағыты - ... ... ... ... ... ... ... және республиканың ұйымдары мен кәсіпорындарына жоғары дәлдіктегі өлшеулерді орындауда тәжірибелік және әдістемелік көмек көрсету арқылы өлшемдердің бірлігін ... ... ... ... ... ... маңызды үшінші бағыт - сертификаттау. АҚ өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау, сапа менджменті ... ... ... OHSAS, HACCP ... жұмыс жүргізу құқығына аккредиттелген.
2.2 АҚ бөлімдерін талдау
Стандарттау бөлімін талдау
АҚ -ның анықтамалық-ақпараттық қорында ұсынылатын қызмет көрсетулердің жылдам және ... ... ... ... туғызатын ауқымды нормативтік базасы бар.
Нақты айтқанда, мемлекеттік, мемлекетаралық, халықаралық және ұлттық сатндарттар, санитарлық ... мен ... ... нормалары және ережелері, ережелер, ұсыныстар, топтастырғыштар, директивалар және ... да ... және ... ... ... ... ... құжаттар.
Қызмет көрсетулер тізбесі:
- нормативтік құжаттар жобаларын әзірлеу;
- нормативтік ... ... ... ... ұйым ... ... және ... каталогтық беттерін құрастыру;
- өнімді өндіріске белгілеу бойынша жұмыстарға қатысу;
- өнімді таңбалау ісіне көмек көрсету және оның мемлекеттік тілге ... ... ... ... ... ... ... реттеу мәселелері бойынша келісім негізінде және өз ... ... ... және ... көмек көрсету;
- өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша ... ... ... -ның ... ... ... ... өлшем бірліктерін қамтамасыз ету болып табылатын, өз қарамағында екі мың бірліктен ... ... ... ... ... ... ... бар, аккредиттелген салыстырып тексеру бөлімшелерінен тұратын тармақталған салыстырып тексеру базасы бар.
Қызмет көрсетулер тізбесі:
- өлшем құралдарын салыстырып ... және ... ... ... ... ... ... туралау;
- өлшемдерді, соның ішінде аса күрделі және дәл өлшемдерді жүргізу;
- өлшем ... ... және ... ... істерін жүргізуге қатысу;
- сынау, аналитикалық және өлшеу зертханаларында өлшемдердің ... ... ... ... ... ... тексеру құқығына заңды тұлғаларды аккредиттеу ісіне қатысу;
- келісім негізінде метрология саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және әзірлеу ісіне ...
- ... ... ... ... ... ... метрологиялық қызметтеріне келісім негізінде ғылыми-әдістемелік және техникалық ... ... ... талдау
АҚ аккредиттеу саласына Қазақстан Республикасындағы міндетті сертификаттауға жататын өнімдер мен қызмет көрсетулердің барлығы дерлік енеді, соның ...
- ауыл ... ... және ... өнеркәсібінің өнімдері;
- парфюмерлік-косметикалық өнімдер;
- жеңіл өнеркәсіп өнімдері;
- құрылыс материалдары;
- буып-түйетін ... ... ... тауарлар;
- тұрмыстық химия тауарлары;
- электротехникалық, радиотехникалық, электронды бұйымдар;
- металлургиялық өнеркәсіп өнімдері;
- газ;
- мұнай химиясы өнімдері;
- қызмет ... ... ... ... үй, ... ... ... көрсету және автокөлік құралдарын жөндеу, мұнай өнімдері базалары және ЖҚС, химиялық тазарту);
- СМЖ
- OHSAS;
- HACCP.
Сынау бөлімін ... ... ... ... ұлттық, мемлекетаралық және халықаралық стандарттарға сай өнімдерге сынау жүргізеді. Сынау жұмыстарын сынақ мерзімінен ... ... бар ... ... мамандар және Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің 4 ... ... ... сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеуі негізгі территорияда орындалатын жұмыстарды қамтиды.
Өнімді сынау ісін ... және ... ... және ... ... ... СЗ құзыретінде.
Зертханада менеджмент жүйесін ендіру, қуаттау және ... қоса ... ... ... ... өкілеттікке және ресурстарға ие болатын басқарушы және техникалық қызметшілер бар.
Тамақ және ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... және ... физика-химиялық көрсеткіштерін, пестицидтерді, радионуклидтерді, витаминдерді, нитрозаминдерді, бенз(а)пиренді айқындайды.
Барлық сынаулар қазіргі заманғы құралдарда жүргізіледі: прогресс-БГ, VARIAN-3800 газ хроматографы, Флюарат-02-2М, ... ... ... ... ИнфраЛЮМ-ФТ-10, микротолқынды пеш, жарғақты сүзгіш және басқалары.
Жеңіл өнеркәсіп тауарларын, ойыншықтарды, парфюмерлік-косметикалық өнімдерді, ыдыс, медициналық және ... ... ... дезинфекциялайтын құралдар мен зергерлік бұйымдарды сынау бойынша бөлімше сапа көрсеткіші және қауіпсіздігі бойынша, соның ішінде ауыр металл тұздары, формальдегидтер, талшықты ... ... ... ауа ... ... беттік электр кедергісі, бекітілу беріктігі және т.б. ... ... ... ... ... ... жиһаз және ағаш өңдеу тауарлары бөлімшесі шамамен 30 көрсеткішті айқындауға ... ... ... ... ... ... яғни ол ... мынадай: серіппелі жұмсақ элементтердің ұзақ мерзімділігі, серіппесіз жұмсақ элементтердің қалдық деформациясы, соққы ... ... ... және т.б.
Автокөлік құралдары бөлімшесі тежеуіш жүйесі, рөлдік басқару, шуды өлшеу, салондағы зиянды заттардың ... ... ... бірге ластаушы заттардың бөлінуі сияқты көрсеткіштерді айқындайды.
Қызмет көрсетулер тізбесі:
- тамақ және ауыл ... ...
- ... ... өнімдері,
- парфюмерлік-косметикалық өнімдер және тұрмыстық химия,
- ойыншықтар,
- ...
- ... және ... ... ... ... құралдар,
- зергерлік бұйымдар,
- құрылыс материалдары,
- жиһаз және ағаш өңдеу тауарлары,
- автокөлік ... ... АҚ ... ... ... ... АҚ
Шаруашылық бөлімінің бастығы
Бас бухгалтер
Директор орынбасары
Материалдық бухгалтер
Жүргізушілер ҰлтССО АҚ
Админ ... ... беру ... ... ... СО
Басшы СБА УПСМ
Бағдарлаушы кеңес
Асхана
Кассир АҚ
Анықтау сараптамасының басшысы
Сынау лабораториясы бөлімінің бастығы
Басшы СЗ УЛ
Жетекші орынбасары ҰлтССО АҚ
Администратор ҰССО
Лаборатория меңгерушісі
Микробиология бөлімі ... және ... СЗ ... және ... ... ... ... және маман СЗ АС
Физико-химия бөлімі жетекшісі және лаборанттар
Инженер - программист
Токсикология ... ... және ... АҚ ... ... талдау
4-сурет
Сынау лабораториясы
Микробиологиялық сынау бөлімі
Токсикологиялық сынау бөлімі
Физико-химиялық сынау ... ... ... ГОСТ ... ... ... және ... көрсеткіштеріне сәйкес өнімнің түрлеріне байланысты сыртқы түрі, дәмі, иісі, балғындығы, консистенция, ылғалдылығының мөлшері, хлорлы натрий, нитрат пен нитрит, ... ... және т.б. ... ... ... ...
Сынауды қамтамасыз ету бөлімінің тағайындалуы ретінде үлгілерді таңдау, қабылдау, оларды тіркеу, бөлімдерге тағайындау, нормативтік құжаттар мен картотека фондын басқару, ... ... ... ... метрологиялық қамтамасыз ету қарастырылады.
5-сурет. Физико-химиялық сынау бөлімі
Микробиологиялық сынау бөлімі азық-түлік өнімі мен ... ... өнім ... мен ... ... ... сертификациондық сынау жүргізуге арналған.
Бұл бөлімнің мақсаты тұтынушылардың денсаулығына қауіпті патогендік микрофлора немесе бұзылу микроорганизмдерімен тұқымдастырылған өнімдердің таратылуына тыйым салу. ... ... III - IV ... ... ... жұмыс істеуге негізделген.
6-сурет. Микробиология бөлімі
Токсикология бөлімі өнім сапасы мен токсикологиялық ... ... ... ... өнімдері мен азық-түлік шикізаттарына сынау жүргізуге арналған.
Бұл бөлім қажет құрылғылармен қамтамасыз етілген: атомдық-абсорбционды спектрофотометр, , ... ... су буы, ... пеш, таразы, лабораториялық ыдыстар т.б.
Атомдық-абсорбционды талдау металдарды анықтаудың селективті әдісі болып табылады.
Әдістерді қолдану аясы кең: ерекше таза заттарды, ... ... мен ... ... орта объектілері (су, ауа, және т.б.), биологиялық және ... ... ... ... ... ... т.б. ... Токсикология бөлімі
Жұмыс түрлерiнiң тiзiмi:
Электролабораторияның мамандары электр өлшеуiш жұмыстарды объекттерге шығумен жүргiзедi және ... ... ... ... ... ... ... және жөндеуден кейiн) пайдалануға электр қондырғылар енгiзу;
- жоспарлы ескертiлген сынауларды ... ( ... ... және т.б.) ... ... периодты сынаулары [13].
3 ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТ БОЙЫНША ӨНІМНІҢ САПА КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ ... бояу ... өрт ... және ... ... ... Лак бояу ... жарылысқа қауіптілігі және өртке қауіптілігі жарылыс пен өрттің пайда болуын шақыратын, оның құрамына кіретін химиялық заттардың көрсеткіштерімен және физико-химиялық қасиеттерімен ...
- Лак бояу ... ... қауіпті және өртке қауіпті химиялық заттардың белгілі бір көрсеткіштері қолданылуы керек.
- Лак бояу ... ... ... сол ... ... және өртке қауіптілік көрсеткіштері анықталуы керек.
- Лак бояу материалдарда жарылысқа ... ... бар ... ... ... ... ... Бір-бірімен әрекеттесу кезінде тұтануға, жарылысқа немесе жанатын газға әкеп соғатын заттармен лак бояу материалдарын бірге сақтау, тасу және қолдануға тыйым ...
- Лак бояу ... ... ... тасу, сақтау, қалдықтарды жою және пайдалану кезінде жарылыс және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ... пен ... ... ... ... алу шаралары жүргізілуі керек:
а) Өндіруші тұтынушыны лак бояу ... ... және ... ... ... ... ...
б) Тұтынушы мәлімдеуші көрсеткен арнайы ақпараттағы лак бояу материалдарын қауіпсіз қолдану талаптарын сақтау керек;
- Өрт және жарылыстың ... болу ... ... үшін ... шаралар қарастырылу керек:
а) өртке және жарылысқа қауіпті ұшпа органикалық қосылыстарды қауіпсіздеу қосылыстарға ауыстыру;
б) органикалық сұйытылған лак бояу ... ... ... ...
в) ... құрғақ қалдықты лак бояу материалдарын қолдану;
г) өртке қауіпсіздік талаптарын сақтау.
Лак бояу материалдарының химиялық ... ... Лак бояу ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету қауіпті химиялық заттарды қолдануды ... ... лак бояу ... ... ... үлесін азайту жолымен жүзеге асады.
- Лак бояу материалдарының құрамында тексерілмеген сенсибилизденген әрекеттегі химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Лак бояу ... ... ... ... ... ... ... секілді органикалық қосылыстарды қолдануға тыйым салынады.
- Лак бояу материалдарының құрамында сынап, мышьяк және ... ... ... ... ... қолдануға тыйым салынады.
- Құрылыстағы ішкі жұмыстарға арналған лак бояу материалдарының құрамында ... ... ... және ... қосылыстарынан тұратын химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Целлюлоза эфиріндегі лак бояу ... және ... ... ... лак бояу ... ... қосылыстардың үлесі 60% аспауы керек.
- Лак бояу материалдары адам ағзасына тікелей немесе жанама кереғар әсер ететін зиянды химиялық заттарды бөліп ... ... ... ... ... заттарды бөліп шығаруда олардың шекті концентрациясына қатысты жалпы концентрациясы ... ... ...
Елді мекендегі негізгі ұшпа органикалық қосылыстардың жұмыс аймағы мен атмосфералық ауадағы гигиеналық нормативтері Ә ... ... ... ... қосылыстардың шаруашылық-ауыз су және мәдени тұрмыстық су ... ... ... және ... гигиеналық нормативтері Б қосымшасында көрсетілген [10].
4-кесте. Елді мекендердегі жұмыс аймағы және атмосфералық ауадағы ауыр ... ... ... ... ауыр ... бар қосылыстар
ПДКр.3., мг/м[3]
ПДКатм., мг/м[3]
Максимальді бір реттік
Ортатәуліктік
Хром (VI) триоксид
0,03/0,01
-
0,0015
Қорғасын және оның бейорганикалық қосылыстары
-/0,05
0,001
0,0003
Кадмий және оның ... ... ... бояу ... ... ... ... талаптары
- Лак бояу материалдары қажетті мөлшерде қапталған, маркировкаланған, қауіпсіз сақтау мәліметтерімен жабдықталған жағдайда сақтауға рұқсат ...
- Лак бояу ... ... ... келесі жағдайлармен қамтамасыз етілуі керек:
а) Өнімнің тұтыну қасиеттері мен қауіпсіздік көрсеткіштерінің өзгеруіне алып келетін ... әсер ... ... болдырмауға себеп болатын қаптаманың бүтіндігінің, беріктігінің, герметикалық бүтіндігінің сақталуы;
б) лак бояу материалының әр ... ... ... ... ... және ... ... төтенше жағдайлар пайда болғанда істелетін нұсқаулықтар құжаттарының болуы;
в) лак бояу материалдарының азаматтардың ... мен ... ... және жеке ... ... меншіктерге, қоршаған ортаға, жануарлар мен өсімдіктердің денсаулығы мен өміріне ... ... ... алатын еңбек қорғау әдістері мен тәсілдерін қолдану;
г) қызмет етуші ... ... ... жеке ... жабдықтары, алғашқы медициналық жәрдем көрсету құралдары секілді қажетті жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету;
- Өнімді сақтау жұмыстарына қауіпсіздіктің ... ... үшін ... біліктілігі бар маман ғана жіберіледі.
- Лак бояу ... ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық нормалар және өрт қауіпісіздігі ережелерінің талаптарына сай ... ... ... бояу ... тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптары
- Лак бояу материалдары талапқа сай қапталған, маркировкаланған, қауіпсіз тасымалдау мәліметтерімен қамтамасыз етілген жағдайда тасымалдауға рұқсат ...
а) ... ... ... лак бояу ... тасу ... ... жұмыс жасау тәсілдері мен қауіпсіздік талаптары туралы ... ...
б) өрт ... құралдары мен тәсілдерін қоса алғандағы апаттық жағдайлардың алдын алу және олардың салдарларын жою ... ... ... ...
- Лак бояу материалдарын тасу кезіндегі қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... тиіс.
- Өнімді тасуға қауіпсіздік талаптарын білетін қажетті біліктілігі бар маман жіберілуі тиіс.
Лак бояу материалын тарату бойынша қауіпсіздік талаптары
- Лак бояу ... ... үшін олар ... сай ... ... ... ... тасымалдау және тарату ақпараттарымен қамтамасыз етілуі тиіс.
- Лак бояу материалдарын тарату кезіндегі қауіпсіздік шаралары химиялық өнімнің қауіпсіздік ... ... ...
- ... ... ... талаптарын білетін қажетті біліктілігі бар маман жіберілуі тиіс.
- Лак бояу ... ... ... ... ... ... мен өрт қауіпісіздігі ережелерінің талаптарына сай болуы тиіс.
Лак бояу материалын қолдану кезіндегі қауіпсіздік талаптары
- Лак бояу материалдарын қолдану үшін олар ... сай ... ... ... ... ... қолдану кезіндегі қауіпсіздік ақпараттарымен қамтамасыз етілуі тиіс.
- Қауіпсіз қолдану бойынша ақпаратты өндіруші әзірлеуі тиіс.
- Лак бояу ... ... ... ... қолдану бойынша ақпаратта мынандай мәліметтер болуы тиіс:
а) лак бояу материалдарымен жұмыс жасауда жеке қорғаныс құралдары туралы;
б) лак бояу ... ... ... мен денсаулығына, заңды және жеке тұлғалардың, мемлекеттік меншіктерге, қоршаған ... ... мен ... денсаулығы мен өміріне қауіпті әсерінің алдын алатын еңбек қорғаудың әдістері мен тәсілдері туралы;
- Лак бояу ... ... ... ... қолдану бойынша ақпараттарда мыналар ескерілуі тиіс:
а) қоршаған орта мен азаматтарға зиянын тигізетін және ... ... ... ауа және ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық бақылауға жататын химиялық заттардың тізімі;
б) сенсибилизденуші қасиеттерге ие химиялық заттардың тізімі;
в) ... ... ... ... ... және жеке ... ... тізімі;
г) лак бояу материалдарын қолданудағы қауіпсіздікті бақылайтын қажетті техникалық құралдардың тізімі;
д) адамның лак бояу ... ... ... ... өмірі мен денсаулығына, заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттік меншіктерге, ... ... ... мен ... ... мен ... қауіпті әсерінің, сонымен бірге апаттық жағдайлардың алдын алатын әдістер мен тәсілдер бойынша ұсыныс;
е) апатты ... ... алу ... ... ... ... қойылатын талаптар және өрт сөндіру, жарылыстан қорғану құралдары.
- Лак бояу материалдарын өндірістік қолдануды қажетті біліктілігі бар, ... ... ... ... ... қорғаныс құралдарымен жабдықталған және жұмыс істеуші тұлғалардың ... ... ... жауап бере алатын тұлға жүзеге асыруы тиіс.
- Лак бояу ... ... ... ... ... өрт ... және ... қауіпсіздік мынандай жолдар арқылы қамтамасыз етілуі тиіс:
а) лак бояу материалдарын қолдануға байланысты қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ... ... мен ... ... мен ... ...
б) лак бояу материалдарын қолданудағы қауіпсіздіктің техникалық құралдарын пайдалану;
в) лак бояу ... ... ... ... ... ... ... ауада және қоршаған орта нысандарындағы зиянды химиялық заттарға өндірістік зертханалық бақылау жүргізу;
г) жұмыс жасаушы тұлғаларды тікелей ... ... ... ... ... салу үшін арналған қауіпсіздік белгілерін, белгілі бір іс-әрекетке рұқсат ету, сонымен ... ... және ... ... ... алатын қажетті құрал-жабдықтар туралы ақпараттың белгілерін пайдалану;
д) жұмысшылардың білімін тексеру, апатты жағдайлардың алдын алу әдістерін жетілдіру және ... ... ... ... ... лак бояу ... айналысатын тұлғалар үшін қауіпсіз еңбек жағдайын жасау, Қазақстан Республикасының ... ... ... қамтамасыз ету.
Лак бояу материалдарының қалдықтарын жою және кәдеге ... ... ... Лак бояу ... ... жою және кәдеге жарату адамның лак бояу материалдарымен тікелей қарым-қатынасының, азаматтардың өмірі мен денсаулығына, заңды және жеке ... ... ... ... ортаға, жануарлар мен өсімдіктердің денсаулығы мен өміріне қауіпті ... ... ... ... ... қауіпсіздік құжатында қарастырылған Қазақстан Республикасының заңына сәйкес шараларды ... ... ... асуы тиіс.
- Лак бояу материалдарының қалдықтарын кәдеге жарату және жою кезінде зиянды химиялық заттардың ... ... ... ... атмосфералық ауада ашық су қоймалары және топырақта рұқсат етілген концентрациядан аспауы тиіс.
- Лак бояу материалының кәдеге жаратудың артықшылығы олардан ... лак бояу ... ... ... ... алу болып табылады.
- Кәдеге жарату лак бояу материалдарының қалдықтарын өнеркәсіптік ... ... ... ...
- ... ... қалдықтар өнеркәсіптік қалдықтарды залалсыздандыру, көму полигондарында термикалық залалсыздандыру және көму жолдарымен жойылу керек.
- Лак бояу материалдарының кәдеге жарату және жою ... ... ... талаптар сақталуы және Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жұмысшылардың қауіпсіз еңбек шаралары қамтамасыз етілуі тиіс.
Лак бояу материалдарының адам мен ... ... әсер ету ... бағалау
- Лак бояу материалдары азаматтардың өмірі мен денсаулығы үшін, жеке және заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... ... мен ... өмірі мен денсаулықтары үшін қауіпті болып табылады.
- Лак бояу материалдарының мынандай зиянды әсерлері болуы мүмкін:
а) ... - ... ... тері мен көру ... ... әсерлері теріге немесе тыныс жолымен ағзаға түскен кезде сенсибилиздеуші әсер, мутагендік әсер, канцерогендік әсер, эмбриотропты, ... және ... ...
б) ... ... ... мен ... - өткір және созылмалы токсикалық, мутагендік әсер, канцерогендік әсер, эмбриотропты, гонадотропты және тератогенді әсер;
в) жарылыс, өрт ... ... ... немесе бүлінуі.
- Өндіруші жаңа лак бояу материалдарын жасап шығаруда қауіптің мүмкіндігін қарастырады және мынандай ... ... ... ... ...
а) ... түрлері мен себептерін анықтау;
б) жарылыс қаупінің, өрт қаупінің және химиялық қауіптің сандық көрсеткіштерін анықтау;
в) азаматтардың өмірі мен ... жеке және ... ... меншіктері, мемлекеттік меншіктер, қоршаған орта, жануарлар мен өсімдіктердің өмірі мен денсаулықтарына зиянды факторлардың әсерін бағалау және қауіптің ... болу ... ... [15].
4 ӨНІМ САПАСЫН ТАЛДАУ
4.1 Сапа туралы жалпы түсінік
Өнімнің сапасы ─ бұл ... ... ... үлкен себепші болатын өнімнің пайдалылығының жиынтық ерекшелігі мен кәсіпорынның ... ... бірі ... саналады. Өнімнің сапалылығы тек техникалық, тауар тану ғана ... ... ... ең ... экономикалық санаты болып табылады. Экономикалық санаты ретінде ол тұтыну ... ... ... Егер де ... құны ─ бұл жалпы алғанда тауардың пайдалылығы болса, ал өнімнің сапалылығы ─ бұл оны ... ... ... ... ... ... көрінуі.
Өнім сапасы - өнімнің сатып алушының белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандыруға жарамдылығын сипаттайтын сапалық қасиеттерінің жиынтығы және тиімділігінің ... Өнім ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер болуы мүмкін. Өнімнің сапалық қасиеттері өнімнің өндірістік және тұтынушылық қасиеттері болып ... ... ... қасиеттері оны әзірлеу барысында қалыптасады және оған өнімді дайындау ... қол ... ... ... қасиеттері тұтынушылардың нақты сұранымын қанағаттандыруға бағытталған. Қолданыстағы стандарт талаптарына сай келетін өнім тұтынуға жарамды деп есептеледі. Осы талаптарға сай ... өнім ... ... ... ... сапалы өнімде жақсартылған немесе жаңа тұтынушылық қасиеттер болуға тиіс және ... ... ... ... сыйымдылығы, энергия сыйымдылығы, шикізат шығыны жөнінен орташа көрсеткішпен салыстырғанда елеулі сапалық және сандық көрсеткіштерге ие болуға тиіс. ... ... ... - ... ... арттырудың маңызды шарты. Өнім сапасын арттыруға әсер ететін факторлар: еңбектің саналы түрде ұйымдастырылуы, технологиялық үдерістердің ойдағыдай жүргізілуі, ... пен ... да ... ... ... ... өсуі, ғылыми техникалық процестің жоғары қарқыны сапа мәселесіне күрделі, комплекстік мінездеме береді.
Сапа ─ бұл ... ... ол , , , , , ... тығыз байланысты. Сапаны зерттеу арқылы сапаның өндіріс тиімділігімен ... баға ... ... ... еңбек өнімділігінің көрсеткіштерін анықтау, өнімнің өзіндік құнын және тағы басқа мәселелерді түсінуге болады.
Өнімнің сапа деңгейі оның салалық көрсеткіштері ... ... ... Бұл ... анықтау үшін мұның әрбір көрсеткіштерінің сандық маңызын білу және ұқсастық өнім көрсеткіштерімен салыстыру қажет.
Өнімнің сапасын ... ─ сапа ... ... оның ... ... - ... және ... шарттық талаптарға сай келуі үшін ... ... мен ... ... ... нысанына өнімнің сапасына әсер ететін процестер жатады. Олар ... өмір сүру ... ... ... ... ... және өндірістен кейінгі ... ... ... басқару жүйесін енгізу кәсіпорында мынандай міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:
- жоғары ... ... ... ... ... өнім көлемін ұлғайту және оны сататын нарықты (рынокты) ... ... ... ... ... ... ... қарастыру;
- өнімнің бәсекеге жарамдылығы және қаржы жағдайының тұрақтылығы жөніндегі проблемаларды ... ... ... ... ... ... жақсарту ─ басқарылатын процесс.
Нарықтық қатынастар жағдайында өнімдер сапасының жоғарылауының бағыттылығы, экономиканың ... ... ... ал ... ... жету ─ ... және әлеуметтік сферадағы қайта қалыптасудың негізгі мақсаттарының бірі болып табылады.
түсінігінің ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін жоғарылату, қорытынды жақсы қаржылық көрсеткіштерге жету мәселесін шешумен байланыстыруға мүмкіндік ... ... ... бұл өнім ... ... нарықтық қатынастардың дамуының және өнім сапасын әлемдік стандарттарға бағыттануы ... ... ... ... ... ... оның ... маңызын түсіну болып табылады. Ол үшін практикада өнімнің өзіндік ерекшелігіне байланысты төмендегідей әдістер пайдаланылады:
- өлшеуші әдіс ... ... ... ... әдісі - бұл тіркеуге және есептеуге негізделген. Тіркеу әдісі мынадай ... атап ... ... ... ... ... анықталуы мүмкін;
- есептеу әдісі - өнім сапасы жөніндегі көрсеткіштерді анықтау үшін арнайы математикалық үлгілерді ... ... ... әдіс - адам ... ... есту, дәм, түйсінуді талдауды қамтиды. Бұлар адамдардың біліктілігі, дағдылығы және қабілеттілігіне байланысты;
- әлеуметтік әдіс - ... оны ... ... ... ... ... пікірлерді талдау және жинау негізінде жүзеге асырылады;
- сапаршылық әдіс - мамандар тобы арқылы жүзеге асырылады.
4.2 Сапа көрсеткіштерін ... ... сапа ... ... ... ... кіретін улы компоненттер туралы ақпаратты олардың қауіптілік классын, агрегаттық күйін, жұмыс ... ... ... ... ... көрсете отырып талдау;
- улы компоненттерінің адам ... ... ... ... және ...
- ГОСТ 12.4.011 ... жеке ... құралдары.
Өнімге қойылатын талаптар мен нормалар Г қосымшасында көрсетілген.
5-кесте. Қорғаныс және декоративті қасиеттері бойынша сапа ... ... ... ... ... ... шартындағы кемінде қызмет мерзімі, жылы: У1 ХЛ1 УХЛ1
2
ГОСТ 9.401 және 9.7 бойынша
B1, O1,T1, OM1
1
Шектеулі атмосферотөзімді
2
Эксплуатация шартындағы ... ... ... ... У2, У3, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3
2
ГОСТ 9.401 және 9.7 ... В3, О2, Т2, Т3, ОМ2, ... ... ... ... бойынша
2 Суыққа төзімді, циклдер, кемінде
5
9.8 бойынша
Қоршаған ортаны қорғау талаптарының сапасын ... ... ... ... ... ... ластануынан қорғау мақсатында атмосфералық ауаны қорғау аймағындағы талаптарға сәйкес бекітілген атмосфералық ауаға зиянды заттардың таралу нормативтерін сақтай отырып бақылау ... ...
- ... өндіретін кәсіпорындардың қалдықтарындағы зиянды заттардың концентрациясын бекітілген тәртіпте аттестацияланған өлшеу жүргізу ... ... ...
- ... ... ағын ... ... ластануынан қорғау мақсатында ластаушы заттарды ағынды суларға ... ... ... ... ... ... экологиялық бақылау ұйымдастырылуы тиіс.
- СДЛБМ-ды сүзгілеу, құрал жабдықтарды жуу кезінде пайда ... ... ... ... ағын су түрінде өндіріске қайтарады, залалсыздандырады немесе арнайы контейнерге жинап, қайтадан кәдеге жаратуға жібереді.
- Құрал-жабдықтарды және ... ... ... ... ... қалдықтарды залалсыздандыру, сақтау өндіріс және тұтыну қалдықтарымен айналысудағы нормативті ... ... ... ... жүзеге асырылады [11].
Қабықшаның сыртқы түрінің сапа ... ... ... ... ... ... ... немесе жасанды жарықта сыналушы үдгіден 0,3 м қашықтықта визуалды түрде анықтайды. Қайшылықты жағдайда қабықшаның сыртқы түрін бағалауды шашыраңқы күндізгі ... ... ... және ... ... сапа ... ... СДЛБМ 0 °С жоғары температурада тасымалдайды.
- СДЛБМ-ын тығыз жабылған ыдыста қоймаларда 5 °С ... ... ...
- Қолдану бойынша нұсқаулар:
Нұсқау НҚ немесе ТҚ-ғы нақты материалды ... ... ... ... ... +8 °С ауа ... қолданады.
Өндірушінің кепілдемесінің сапа көрсеткіштерін талдау
- Өндіруші ... және ... ... толықтай орындаған жағдайда СДЛБМ-ң стандарт талаптарына, НҚ немесе ТҚ-ң нақты ... ... ... ...
- Сақтау мерзімі нақты СДЛБМ-ң НҚ немесе ... ... ... ... ... қасиеттерінің көрсеткіштері және сынау әдістері Д қосымшасында көрсетілген [11].
4.3 Қауіпсіздік сапа талаптарын ... ... ... ... ... ... тек ... қорытынды бар болғанда ғана қолданады.
- Кәсіпорынға, сынау мен материалдарды қолдануға қатысты жұмыс қауіпсіздігі ГОСТ 12.3.002 және ГОСТ 12.3.005 ...
- ... ... бір сұрыпының улылығы НҚ немесе ТҚ-да көрсетіледі:
а) СДЛБМ құрамына кіретін улы компоненттер ... ... ... ... ... деңгейі, жұмыс аймағы ауасындағы мүмкін концентрациядағы агрегаттық күйі көрсетілген түрлері;
б) улы ... ... мен адам ... ... әсер ... ГОСТ 12.4.011 бойынша жеке қорғау әдістері.
- Жұмыс аумағы ауасындағы ... ... ... және ... ... ... деңгейдегі әсерлер.
- ГОСТ 12.1.005 бойынша жұмыс аймағы ауасындағы зиянды заттардың құрамын тексеру.
- ГОСТ 12.1.005 және ГОСТ 12.1.016 ... ... ... ауасындағы зиянды заттардың құрамын анықтайды.
- СДЛБМ өндіру мен ғимараттарда жағуға қатысты жұмыстар ГОСТ 12.4.021 ... ауа ... ... ... ...
- СДЛБМ нақты бір түріне НҚ пен ТҚ-да өндіріс кезінде өрт сөндіру мен от сөндіру құрамының алғашқы құрамы ... ...
4.4 ... ... ... талаптарын талдау
- Атмосфералық ауаны кәсіпорынның зиянды заттарынан қорғау ... ... ... ... саласының талаптарына сәйкес ауаны ластайтын қоқыстарды тастау туралы бақылау ұйымдастырылу керек.
- СДЛБМ-ын өндіретін кәсіпорындардың зиянды заттардың қоқысын белгіленген ретте ... ... ... ... ...
- СДЛБМ-ын фильтрлеу, құрылғылар мен коммуникацияны тазарту кезінде пайда болатын барлық сұйық қоқыстарды ластанған ағынды су ретінде кәсіпорынға ... ... ... ... контейнерге жинап, утилизацияға жібереді.
- Құрылғыларды тазалау кезінде пайда ... ... ... ... немесе тазарту өндіру мен тұтыну шығындары туралы нормативтік құқықтық акт арқылы жүзеге асады [10].
5. АҚ ... ... ... ...
5.1 ... жүргізу шарттары
Сапаны басқаруда өнім сапасын бақылау ерекше орын алады. Бақылау - алға қойылған мақсатқа жетудің ең тиімді құралдарының бірі және ... ... ... ... жоғарғы сапалы өнім шығару шарттарын дұрыс пайдалануға әсер етеді. Ал осы бақылаудың ерекше түрі - дайын өнімді сынау. ... (МСТ ... - ... объектісінің қасиеттерінің сандық және сапалық сипаттамаларын экспериментальды анықтау.
Сынау ... ... ... ... ... сынау мақсаты сандық және сапалық баға беру болса - бағалануы, ал егер, сынау мақсаты тек объект ... ... ... сәйкестігін бекіту болса - бақылануы мүмкін. Екінші жағдайда сынау бақылауға жақын келеді. Мысалы, ... ... ... ... ... ... сынаулары - әрбір өнімнің тапсырыс берушіге жеткізу мүмкіндігін анықтау үшін жүргізілетін сынаулары.
Кезеңдік сынаулар - өндіріс технологиясының тұрақтылығын тексеру ... ... бір ... ... ... 1 рет) өткізілетін сынаулар.
Сертификациялық сынаулар өнімді талап етілген қауіпсіздікке, қоршаған ортаны қорғау талаптарына, кей жағдайда, өнімнің маңызды көрсеткіштерін: сенімділігін, үнемділігін ... үшін ... ... - ... ... НТҚ ... ... нақтылап растау бағытындағы іс-әрекет жүйесінің элементі.
Сынау объектісі - бұл сынауға ұшырайтын өнім.
Сынау ... - ... ... ... ... ... ... өнімнің бірлігі немесе оның бөлігі. Мысалы, өнім партиясы сыналады, яғни ... ... - бұл ... ... ... бұл кезде сынау процесінде тек осы партиядан таңдап алынған өнімдердің сипаттамалары бағаланады немесе бақыланады, нақ осы өнімдер сынау жүргізуге арналған ... ... ... және ... ... ... ... сынауларының толық нәтижелерін алу үшін қолданылады.
Сынау объектісінің басты белгісі - сынау нәтижелері бойынша осы объектіге қатысты ... ... ... ... немесе жарамсыздығы, келесі сынауларға ұсынылуы, сериялап шығарылуға жіберілуі, т.б.). Өнім түріне және сынау бағдарламасына байланысты жаппай ... ... ... ұшырайтын өнім партиясы немесе бірлік өнім, өнім сынамасы немесе сынама алынатын ... ... ... ... ... ... ... сынау объектісі болуы мүмкін және сынау нәтижесі бойынша қабылданған шешім тікелей макетке ... ... ... ... - ... ... қатты күңгірт біртекті қабыршықты түзуші, органикалық ерітінділер және суда жұқа қабық түзуші заттардың ерітіндісі.
Бояу - кепкеннен ... ... ... жұқа ... түзуші, пигменттің суспензиясы немесе олифтегі, майдағы толтырғыштар мен пигменттердің қоспалары немесе жұқа қабық түзуші дисперсиясы.
- ... лак бояу ... ... ... сиккативтер, пластификаторлар, қатырғыштар және т.б. қосымша компоненттерді құруы мүмкін.
- Лактар, бояулар, ұнтақ бояулары және эмальдар арнайы немесе декоративтік қорғаныш ... бар ... ... ... мен шпатлевкалар арнайы қасиеттері бар жабын түзеді.
5.2 Өнімді сынау әдістері
Ауқымды әдіс: екі үлгі немесе бір үлгіні және ... ... ... ... ... ... ... жасанды күндізгі жарықта түсті салыстыру камерасында қарастырады.
Үлгілерді қатар қояды және олар бір-біріне түйістіріледі немесе көзден шамамен 500 мм ... бір ... ... қосылады. Сыналушы жабын түсін эталон немесе стандартты материал жабынының түсімен салыстырады.
Салыстырудың ... ... ету үшін ... орналасуын уақыт өткен сайын ауыстырып тұрады.
Арнайы жабындылар түрі ... ... ... ... үшін тексеру әдісін қызығушылық танытушы жақтардың келісімі бойынша орнатады.
Жылтырлығы бойынша үлкен айырмашылығы бар ... ... ... тексерудің арнайы әдістемесі қажет. Үлгілер табиғи күндізгі жарықта немесе түс ... ... ... ...
а) ... ... ... тексеру.
Үлгілерді жылтырдағы минимальді өзгешелікті қамтамасыз ететін көру бұрышымен тексереді. Мысалы, тексеріліп жатқан қабықша көзге ... үшін ... ... ... ... ... түс ... камерасында тексеру.
Үлгілерді 0° бұрыш жарықта 45° бұрышта тексереді.
5.3 Бүгіліс ... ... ... ... ... ... Сапа бақылау үшін таңдап алынған қаптамаларды ашар алдында мұқият ... ...
- ... лак бояу ... ... ... таңдап алады.
Қалыпты температурада жабысқақтығы жоғары, сонымен бірге төмен температурада қатуға бейім ... және ... ... ... ... ... ... жарылыс және өртке қауіпті қасиеттерін есепке ала отырып нақты материалдың нормативті-техникалық құжаттамасында көрсетілуі тиіс.
- Сынамаларды ... ... ... ... ...
а) ... үшін таңдап алынған қаптамалардың ішінен дәлірек сынама таңдап алынады;
б) бұл ... ... ... құралады;
с) біріккен сынамалардан орташа сынамаларды таңдап алады.
- Сұйық материалдарың (лактар, ... ... ... эмальдар, бояулар және т.б. ) сынамасын үстіңгі бетіндегі қабықшасын алып, әбден араластырғаннан кейін таңдап алады.
Әр ... ... және ... металл контейнердегі сұйық материалдардың сынамасын ыдыстың кез келген нүктесінен алады. ... ... ... және ... ... резервуарлары және жинайтын ыдыстар) сұйық материалдардың сынамасын үш деңгейде таңдап алады:
- ... - ... ... 250 мм ...
- ... - лак бояу материалының бағана биіктігінің ортасынан;
- төменгі - ыдыстың түбінен 250 мм дейін. ... ... ... ... ... және ... ... 1:2:1 арақатынасында алынған сынамалардың тең араластырылуымен құрайды. ... ... ... бұранда болса, материалдың төменгі қабатынан алынатын сынаманы бұранда арқылы алу ... ... ... және қойма ыдыстарынан сұйық материал сынамаларын құю кезінде (құюдың басында, ортасында және аяғында) алу керек.
- ... ... ... (қою ... ... шпатлевкалар және т.с.с.) дәл сынамаларының қабықшасын алып тастағаннан кейін алады.
Қабаттарға отырып кеткен жағдайларда материалды бірдей күйге жеткенге дейін ... ... ... ... қиын ... ... ыдыс ... теңдей орналасқан өнімнің кез келген нүктесінен ала ... ... ... арнайы контейнердегі лак бояу материалдарын араластыру үшін ... ... ... және ... ... қолмен айналдыратын араластыру құралын қолдану арқылы араластыруға болады.
Теміржол немесе автоцистерналарда лак бояу материалдарын араластырушы құрылғылардың көмегімен араластырады.
- ... ... және ... ... ... ... ұнтақ бояулар, қатты шайырлар және т.с.с.) дәл сынамаларын ... кез ... ... ... ... ... кез келген нүктеден ұнтақ тәріздес күйге дейін үгіту ... ... ...
Ұнтақ тәріздес материалдардың сынамаларын тік ось немесе диагоналінен сынама таңдаушыны батыра ... ...
- ... ... ... дәл ... біріктіреді, әбден араластырады, осылайша материалдың біріккен сынамасын алады.
- Біріккен сынамадан ... ... ... ... кварттау әдісімен немесе (паста тәріздес материалдар үшін) таңдау әдісімен орташа сынаманы алады.
Сұйық материалдар үшін біріккен сынама ортаңғы ... ... ... ... тәріздес, ұнтақ тәріздес және қатты материалдардың ортаңғы сынамаларының массасы 0,5 кг аз болмауы тиіс.
Сурет, көркем сурет, ... ... ... ... декоративті жұмыстарға арналған лак бояу материалдарының орташа сынамасының массасы нақты материалдардың нормативті-техникалық құжаттамасында көрсетілуі тиіс ... ... Лак бояу ... ... ... ... созылғыштығын анықтауға арналған құрылғы панель түрінде берілген. Бұл панельде 12 болат өзекше орналасқан, олардың 9 ... ... ал 3 ... ... ... басқа диаметрдегі өзекшені орнату үшін алынады.
Әрбір өзекшенің жұмыс істеуші бөлігінің ұзындығы 55 мм.
Тегіс, төбесі ... 1-ден 4-ке ... ... ... ... 1, 2, 3 және 4 мм ... ... екі струбцинамен бекітеді.
5-тен 12-ге дейінгі цилиндрлік өзекшелердің диаметрлері 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16 және 20 мм ... Егер лак бояу ... ... ... ... ... онда 15, 16 және 20 мм ... орнына 25, 30, 32, 35, 40, 45 және 55 мм ... ... ... ... болады. Суретте көрсетілгендей 1-12 аралығында өзекшелер, 13-те панель, 14-те струбцина орналасқан.
8-сурет. Болат ... ... ... ... ... құрылғыдағы өзекшелердің диаметрімен бірдей В типті немесе А ... ... ... ... Сынауға арналған үлгілер ГОСТ 21631 - 76, ГОСТ 13726 - 78 бойынша қалыңдығы 0,25 -- 0,30 мм ... ... ... ... лак бояу қабықшасынан, 0,25 -- 0,32 мм қара ... ... ... алюминийленген бет пен лентадан жасалған ұзындығы 100 -- 150 мм және ені 20 -- 50 мм ... ... ... ұсынады.
Лак бояу материалдарының нормативтік-техникалық құжаттамасында көрсетілген болса, басқа материалдан алынған пластинкаларды қолдануға болады.
Алдын ала боялған, рулонды материалдардан ... ... ... ... ... ... пластинкаларды кесіп алуға болмайды.
- 4 ұлғайтатын лупа.
- Лак бояу қабықшасының қалыңдығын өлшеу құралының қателігі 10% аспауы керек.
Сынауға дайындық
- ... лак бояу ... ... ... құжаттамасында нұсқаулығы жоқ болса, сынау үшін үлгілерді ГОСТ 8832 - 76 бойынша дайындайды.
а) Сыналушы лак бояу ... ... ... ... басқа нұсқаулық жоқ болса, материалды жағардың алдында ... лас ... ... ... татсыз, таза және тегіс болуы тиіс.
б) Лак бояу материалын жағу, қабықшаның қалыңдығы, қабаттардың ... ... ... және ... сыналушы материалдың нормативті-техникалық құжаттамасында көрсетілуі тиіс.
Бояу жаққыш арқылы материалды жаққан кезде пластинканың ... ... ... ... ... сынар алдында сыналушы лак бояу материалының нормативті-техникалық құжаттамасында көрсетілгендей жағдайда сақтайды.
Нормативті-техникалық құжаттамада нұсқаулық болмаса үлгілерді (20 +- 2) °С температурада және ... (65 +- 5) % ... ... сақтайды: суық кептіру жабындылы үлгілерді 48 сағат ішінде және ыстық кептіру ... бар ... кем ... 3 ... Кебу ... мен ... ГОСТ 19007 - 73 ... анықтайды.
Сынау жүргізу
- Нормативті-техникалық құжаттамада нұсқаулық болмаса үлгілерді (20 +- 2) °С ... және ... (65 +- 5) % ... ылғалдылығында сынау жүргізіледі.
- Пластинканы үлкенірек диаметрдегі (20 мм) - өзекшеге орнатады және оны ... қыса ... 1 -- 2 с ... 180° ... ... ... ... Егер кемшіліктер жоқ болса, үлкен диаметрдегі өзекшеден ... ... ... ... ... ... дейін пластинканы бүге береді.
- Егер лак бояу материалының ... ... ... ... ... ... онда сынауды тек сондай диаметрдегі өзекшені қолдану арқылы жүргізеді.
Нәтижелерді өңдеу
- Сынаудың нәтижесі ретінде үлгіні ... ... ... ... ... ... ... өзекшенің минимальді диаметрін алады.
- Металл өзекшеде бүккен кездегі қабықшаның созылмалылығын бағалауды үш пластинканы бір ... ... ... ... ...
- ... ... кем дегенде екі сыналушы қабықшада сәйкес келуі тиіс, егер сәйкестік ... ... алты ... ... ... ... пластинканың шетіндегі 5 мм дейінгі қашықтық есепке алынбайды.
9-сурет. А типті құрылғы
Суретте көрсетілгендей 1-де өзекше, 2-де тіреу ... А ... ... ... ... реверсивті ось арқылы бекітілген екі металл пластинадан тұрады; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 және 20 мм ... ... ... өзекшелердің реверсивті осьтарымен қатты байланған жиынтықтан; пластинканың бүгілу бұрышын 180° дейін шектейтін тіреуден. Сынау ... ... 1 мм ... бүгіліп және деформацияға ұшырамауы үшін оның орнына диаметрі 1 мм пластинканы ... Егер лак бояу ... ... ... ... диаметрі 25, 32, 40, 45 және 55 мм өзекшені қолдануға болады.
Сынау жүргізу
Пластинканы сәйкес диаметрлі өзекшесі бар ашық ... ... Одан ... ... 1 -- 2 с ... ... жабады, нәтижесінде пластинка өзекшенің айналасында 180° бүгіледі. Қабықшаның үстіңгі қабатын лупамен қарап, оның ... ... ... В ... ... көрсетілгендей 1-7 аралығында өзекшелер, 8-де тіреу орналасқан [17].
6 ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ
6.1 Сертификаттаудың негізгі түсініктері
Өнімдерді сертификаттау Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау ... ... ... ... сертификаттау импорттық өнімдерге де бекітілген.
Біртекті өнімдерді өзіндік ерекшеліктері бойынша сертификаттау жүйесі келісімді тәртібін жасайды.
Тәртіп, өнім сипаты таңдап алынған сертификаттау құрылымы ... ... өнім ... ... ... ... сай ... сертификаттау жұмысы қандай кезекпен жүргізілуін және оның маңызын анықтайды.
Сертификаттау тәртібі ИСО МЭК нұсқауларының жалпы принциптеріне сай ... ... ... тексерілетін тауардың параметрлік сипаты мына нышандарға қарай таңдап алынады:
- өнімнің бірдейлігін анықтау ... ... - бір ... ... жатады;
- тапсырылған өнімнің техникалық құжатына сәйкестігі;
- заң актілеріне сәйкес, міндетті сертификаттауда, басқа талаптарды ... ... ... ... ... ... каупсіздік нормасын, экологиялық өнімге нормалық құжаттарда бекітілген талаптраға сәйкес ... және шын ... ... ... алғанда өнімді өндірген өндірістің, сынақтың, тапсырудың, нақты өнімінің пайдасының ерекшеліктері еске алынады. Сертификаттау құрылымы Мемлекеттік стандартпен немесе өкілетті ... ... ... ... ... ... ... сертификаттау құрылымын таңдап алып сертификаттау органына ұсынады.
Сертификаттау - дайындаушы (сатушы, атқарушы) мен тұтынушыға (сатып алушыға) ... ... ... ... жұсыстың, қызмет көрсетудің нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін жазбаша растауы.
Мемлекеттік сертификаттау жүйесі - өз құзіреті шегінде сертификаттау саласындағы жұмыстарды ... ... ... ... ... жеке немесе заңды тұлғалардың және Қазақстан Республикасындағы ... және ... ... ... ... тәртібін белгілейтін нормативтік құжаттардың жиынтығы. ... ... ... өнімдер, қызмет көрсетулер, жұмыстар, сапа жүйелері, қызметкерлер, жұмыс орындары т.б. табылады.
Өнімді, қызмет көрсетулерді және басқа ... ... ... ... үшінші жақтар қатысады. Бірінші жаққа жататындар дайындаушының, екінші жаққа жататындар сатып алушының мүддесін қорғайтындар.
Үшінші жақ - ... ... ... ... ... ... жеке тұлға немесе орган.
Сертификаттау жүйелері ұлттық, аймақтық және халықаралық деңгейлерде құрылады. Біздің елімізде сертификаттау саласындағы жұмыстарды ... ... ... ... ... ... метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.
Сәйкестік сертификаты - мемлекеттік сертификаттау жүйесінің ережелері бойынша берілген, ... ... ... ... ... ... ... көрстеулердің, техникалық регламенттердің, стандарттардың немесе өзге де нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне қажетті сенімділік қамтамасыз етілгендігін ... ... ... ... ... - ... берушінің (дайындаушының, сатушының) өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын, мемлкеттік сертификаттау жүйесі белгіленген түрдегі құжаты.
Сәйкестік белгісі - ... ... ... ... ... ... осы ... процестің, жұмыстың немесе қызмет көрсетудің нақты стандартқа немесе ... ... ... ... ... сенімнің қамтамасыз етілетінін көрсететін, белгіленген тәртіппен қорғалған белгі.
Сертификаттаудың мақсаттары. Сертификаттау мынандай мақсаттарға жетуге бағытталған:
- ... ... ... ... алдын-ала хабардар болуы үшін;
- тұтынушының өнім шығарушының (сатушының, орындаушының) арам ниеттілігінен қорғау;
- өнімнің (қызметтің, жұмыстың) қоршаған ортаға, адам ... ... жеке ... ... ... өнімнің (қызметтің, жұмыстың) өндіруші көрсеткен сапа көрсеткіштерін растауы үшін;
- мекемелер мен кәсіпкерлердің ел ішіндегі тауар рыногында, сонымен қатар халықаралық, экономикалық, ... ... және ... ... ... ... жағдай жасау.
Сертификаттаудың принциптері. Сертификаттауды жүргізгенде мына принциптерге сүйену керек:
- Сертификаттаудың заңдылық негіздеріне (Қазақстан Республикасында ... ... , ... және басқа да нормативтік актілерге негізделген).
- Сертификаттау жүйесінің ашықтығы (сертификаттау жұмысына отандық және оның ... ... және ... ... кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар қатыса алады).
- Сертификаттау ережелерін және нұсқауларын халықаралық нормалармен және ... ... ... ... мен ... белгісінің шет елдерде танылуы және халықаралық, аймақтық, басқа елдердің сертификаттау ... ... ... ... үшін ... ... ... және жабдықтығы сертификаттау кезінде оның барлық қатысушылары - дайындаушылар, тұтынушылар, сертификаттау органдары, сонымен қатар барлық мүдделі жақтар - ... ... ... жеке ... оның ережелері және нәтижелері туралы хабарландырылуы қажет. Тағы да ескеретін жағдай - сертификаттау кезінде коммерциялық құпия болып табылатын ... ... ... ... ... және ... ... екіге өлінеді. Міндетті сертификаттауға жататын өнім тізімін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
Міндетті сертификаттау - ... ... ... міндетті талаптарға сәйкестігін уәкілетті органның растауы. Тауар сапасына қойылатын ... ... ... ... ... және ... алмасымдылық жатады.
Заңына сәйкес ерікті сертификаттау өтініш ... ... ... ... ... ... өнімнің, процестердің, жұмыстардың, қызмет көрстеулердің өтініш беруші айқындайтын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін растау мақсаттарында жүргізіледі. Ерікті сертификаттау міндетті сертификаттауды ... ... ... ... ... ... және ... белгісі Қазақстан Республикасының барлық аймақтарында қолданылады.
Бояу еден мен төбеге арналған жеке ... түрі ... өрт ... ... ... ... міндетті түріне жатады. Бояуға деген өрт сертификатының бар болуы адам өмірі мен ... лак бояу ... ... екендігін растайды.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында міндетті сертификаттау, ал шет елдерде - ... ... ... ... ... экономика жағдайында ерікті сертификаттауды қолдану саудадағы техникалық кедергілерді жою шарты ретінде қалыптасып ... ... ... ... ұлғайта отырып дайындаушыға рыноктан орын алуға мүмікндік береді. Мысалы, ерікті сертификаттау Францияда осы ... ... ... ... және оның ... өнім NF белгісіне ие болады. Мұндай белгісі жоқ өнімдерге сұраныс жоқ. Осы ... ... ... 75% ... ... ... ...
Сертификаттау органы мынандай функцияларды атқарады:
- өнімді (қызметті) сертификаттайды, сәйкестік белгісін қолдануға сертификат ... ... ... ... ... ... инспекциялық бақылау жүргізеді;
- өздері берген сертификатты тоқтатады немесе жояды;
- мәлімдеушіге қажетті ақпараттарды беріп тұрады.
Сертификаттау органы сәйкестік ... ... ... және ... ... ... ... жауапты.
Тіркеуден өткен сынау зертханасы нақтылы өнімге сынау немесе нақтылы сынақ түрлерін жүргізеді және сертификаттауға қажетті ... ... ... ... өздері жүргізген сертификаттау сынақтарының нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне, дұрыстығына және әділдігіне жауапты.
Егер сертификаттау органы сынақ зертханасы ... ... онда ол ... ... деп ... ... ... ол сарапшы-аудитор - белгілі қызмет саласында тіркеу ... ... ... ... ... үшін ... тәртіпте аттестатталған маман. Оның біліміне, тәжірибесіне, іскерлігіне, яғни оның ... ... беру ... ... ... мен дұрыстығы тікелей байланысты.
Сертификаттау жұмыстарына атқарушы өкіметтің бірнеше ... ... ... ... осы ... ... мемстандарт ұлттық орган ретінде үйлестіріп отырады. Үйлестіру сертификаттау жүйесін, сертификаттау ... ... ... ... ... ... бағындыру туралы келісім түрінде қалыптастырады.
6.2 Сертификаттау схемасының таңдалуы
және ... лак бояу ... ... ...... арыз берушінің таңдауы бойынша өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін растауда және өндірістің тұрақтылығы күмән тудырмайтын сериялық өнімді сертификаттау үшін жүргізіледі (В ... 3с, 4с, 5с және 6с ... арыз ... ... бойынша өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін растауда қолданылады.
2-схеманы ұзақ мерзімді келісім-шарттар бойынша келіп түсетін импорттық өнімді сертификаттаған кезде немесе жекелеген ... ... ... ... тұрақты жеткізген кезде қолдануға болады;
- ... ... ... ... жан-жақты және қатаң бақылау қажет болған кезде қолданады;
- 5 және 6-схемаларды:
а) сынақтарға арналған іріктеудің нақты ... ... ... ... ... үшін жеткіліксіз;
б) технологиялық процестер сыртқы факторларға сезімтал;
с) шығарылатын өнім сипаттамаларының ... ... ... ... белгіленген;
д) өнімнің жарамдылық мерзімі сынақтарды ұйымдастыру және жүргізу үшін қажетті уақыттан кем;
е) өнімді түрлендірудің жиі ... ... өнім ... ... өткеннен кейін ғана сыналуы мүмкін өнімдерді сертификаттаған кезде ... ... ... ... жататын өнім схемасы
Схема нөмері


Растау түрі
СВ
СВ
СВ
СВ
П
Е
Өндіріс жағдайын талдау
+
+
Сынау
+
+
+
+
+
+
ИК
+
+
+
Сапа жүйесін сертификаттау
+
Сертификаттау уақыты
1 жылдан көп емес
3 ... көп ... ... көп ... ... көп емес
6-схема түпкілікті бұйымды сертификаттауды көздемейтіндігімен ерекшеленеді және жинақтаушы бұйымдарды сертификаттау үшін ұсынылған.
6-схеманы, егер сипаттаманы сертификаттаған ... ... ... мен олардың мәндері Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетін болса, өзінің сапа менеджменті жүйесіне сертификаты бар ... ... ... ... ... ... кезде қолдануға да болады [12].
+ Өнімді сертификаттау тәртібі
1) Сертификаттауға өтініш беру (Е қосымшасы). Өтініш беруші өтінішін сертификаттау органына, ол жоқ ... ҚР ... ... береді. Сертификаттау органы өтінішті қарап, өтініш беруге ... ... ... ... ... берушіге сертификаттауды қандай орган жүргізетінін хабарлайды. Қажет болған жағдайда қосымша мәліметтер беріледі.
2) Өтінім бойынша шешім қабылдау, оның ішінде схеманы таңдау (Ж ... ... ... жүргізуге арналған шарт жасасу.
4)Үлгілерді іріктеу, сәйкестендіру және оларды ...... ... ... ... бұл сертификаттау схемасында көзделсе).
6) Сәйкестік сертификатын беру (К қосымшасы). Өнімнің сапасы ... ... ... ... ... ... және басқа құжаттар сертификаттау органында талданылып, өнімге қойылатын талаптарға сәйкес немесе сәйкес емес екендігі туралы тұжырым ... ... ... ... ... ... жасалып, оң шешім болғанда сертификаттау органы сәйкестік сертификатын береді. ... ... ... ... ... бекітеді, бірақ 3 жылдан көп болмауы керек.
7) Сәйкестік белгісін пайдалану. Дайындаушы сертификаттау органынан лицензия алып, сертификатталған ... ... ... ... құқын алады.
8) Инспекциялық бақылау. Сертификатталған өнімге инспекциялық ... ... ... ... ... ... жылына 1 мәртеден аз болмауы керек.
Сертификаттау жүргізу этаптары:
- Сертификаттау жүргізуге арыз беру;
- Сертификаттау жүргізу туралы арыз ... ... ... ... ішінде сертификаттау схемасын таңдау;
- Үлгілерді таңдау мен идентификациялау және оларды сынау;
- Өндіріс бағасы (егер бұл ... ... ... ...
- Алынған нәтижелерді талдау және сәйкестік сертификатын беру (немесе ... ... ... ...
- ... беру және ... белгісін қолдануға лицензия;
- Сертификатталған өнімге инспекциондық бақылау жүргізуді ... ... ... сертификаттау схемасында көрсетілген болса);
- Өнім сәйкестігі ... ... ... ... ...
- ... ... нәтижесі туралы ақпарат [5].
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмыста құрылыс материалдары жабдықтарының бірі - лак ... АҚ ... ... ... ... қарастырылды.
Жұмыстың бастапқы бөлімінде АҚ -ның жалпы сипаттамасына, яғни, даму тарихына, ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... қатар, сертификаттау нысаны - лак бояу ... ... ... ... ... ... талаптары, қабылдау ережелері қарастырылды.
Кейінгі бөлімдерде өнімнің сапа талаптары, өнімнің техникалық регламент бойынша сапа көрсеткіштерін талдау, Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... өнім сәйкестігін растау реті, орындалатын барлық жұмыс түрлері, ... ... ... нормативтік құжат түрлері туралы ақпарат берілді. Барлық ақпарат жаңадан қабылданған ҚР-ның ... ... ... ала ... ... ... жүргізу үрдісінде сынау орталығының жұмысы елеулі орын алады. Дипломдық жұмыстың бір бөлімінде АҚ -ның сынау орталығына, сынау орталығындағы сапа менеджмент ... сапа ... ... ... ... ... ... регламент бойынша өнімнің сапа көрсеткіштерін талдау бөлімінде өнімнің өрт пен жарылыс қауіпсіздігі, ... ... ... ... ... ... тарату бойынша қауіпсіздік, қолдану кезіндегі қауіпсіздік, өнім ... жою және ... ... ... ... ... Сондай-ақ адам мен қоршаған ортаға әсер ету қауіпі бағаланып, елді ... ... ... мен ... ауадағы ауыр металдардың қосылыстарының гигиеналық нормативтері көрсетілді.
Өнімді ... ... ... созылғыштығын анықтау әдісі қарастырылды.
Дипломдық жұмыста сериялап өндірілетін бояу ... ... үшін ... ... ... АҚ ... өтінішінен бастап, инспекциялық бақылауға дейінгі барлық атқарылған шаралар толығымен ... Бояу ... ... ... ... ... процедуралары, сынау жабдықтары, негізгі нормативтік құжаттар, сынау нәтижелері талданды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДИЕБЕТТЕР ТІЗІМІ
Кітаптар:
1 ҚР-ның техникалық ... , ... ... ... и ... ... ... на основе международных стандартов ИСО / М.З. Свиткин, В.Д.Мацута, К.М.Рохлин - СПб.: Изд-во СПб ... ... ... Аскаров Е.С. Управление качеством. Учебное пособие. - Алматы: , 2007
4 Аскаров Е.С. Стандартизация, метрология и сертификация. - ... ТОО ... Дом , 2005. - 276 ... ҚР-ның техникалық регламенті , 2005
6 Швандар В.А., Панов В.П., Купряков Е.М. и др.; Под редакцией Швандера В.А. ... и ... ... ... ... для ВУЗов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
7 ҚР СТ ИСО/МЭК 17025 - 2007 ... және ... ... құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар
8 Шадрин А.Д. Менеджмент качества. От основ к практике. 2-е изд.,испр. - М.:ООО

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сүт өнімдерінің оның ішінде ірімшік өнімінің сапа элементтеріне талдау жүргізу74 бет
Кәсіпорын еңбек өнімділігін жоғарылату мақсаты мен еңбекақыны өсіру шаралары74 бет
Органикалық химия лабораториясында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері8 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет
"Өнімнің өзіндік құнын талдау."4 бет
«Қой шаруашылығындағы шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру» (Алматы облысының мәліметтері негізінде)147 бет
ААҚ сынау зертханасы жағдайында құрлыс өнімдерінің сапасын талдау40 бет
Ауылшаруашылық өнімнің дамуы22 бет
АҚ “ҰССО” жағдайында құрлыс материялдарының сапасын талдау65 бет
Дайын өнімнің аудиті22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь