Полимерлі материалдардың реологиясы және жылуфизикалық қасиеттерін зерттеу

КІРІСПЕ
1. ПОЛИМЕРЛІ, ПЛАСТИКАЛЫҚ СҰЙЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫҢ ДИСПЕРСТІ ОРТАЛАРЫНЫҢ ЖЫЛУФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
1.1 Лак және краскалы заттардың жылуфизикалық қасиеттерін өлшеу.

1.2 Полимерлер, пластикалы созылымдар мен дисперсті орталардың
жылуфизикалық қасиеттері.

1.3 Құрылымдық өзгерістер және оның тұтқыр сұйықтар реологиялық
сипаттамасында атқаратын қызметі. Эластикалық қасиеттері.


2. ЛАК.БОЯУЛАР ӨНДІРІСІНІҢ ЖАРТЫЛАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЫЛУФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

2.1 Тұтқыр бояулы сұйықтардың дәрежелік реологиялық күй
теңдеулері. Тұтқыр бояулы ағыс параметрлерін анықтау.
2.2 Лак.краскалардың реологиялық қасиеттері
2.3 Оствальд дәрежелік заңына бағынатын тұтқыр сұйықтардың
дөңгелек құбырдағы ағысы

3. ЕСЕПТЕУ ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІ
4. ҚОРЫТЫНДЫ
Құрылыста кеңінен қолданылатын полимерлік және лак-краскалы материалдар өздерінің қасиеттерінің арқасында дәстүрлі материалдардың қатарына жатады. Полимерлік өнімдерді қалай сипаттауға болады: полимердің типі, өңдеу тәсілі, қолдану аймағы, сынаудың стандарттық шарттарында анықталған қасиеттері. Олар жеңіл, ұзақ уақытқа жарамды, жылуөткізгіштігі мен электрөткізгіштігі төмен, технологиялық тұрғыдан сапалы, химиялық орнықтылығы жоғары, безендіруге бейім және тағы басқа қасиеттері бар. Құрылыста қолданылатын лак, бояу, эмальдар мен полимерлердің көпшілігі безендіруге арналған және жабындар ретінде қолданылады. Полимерлік материалдарды, оның ішінде қорғаныштық безендіруге арналған сырлы жабындарды қолдану адам мен материалдардың шығынына алып келетін өрт санының артуына түрткі болып отыр, өйткені, олардың құрамында органикалық қабықша түзетін заттар өте көп. Қабаттарының саны көп ғимараттарды салу, қазіргі заманғы технологияларды, үлкен мөлшерде бөлгіш материалдарды қолдану саны артқан сайын өрт сөндірушілердің жұмысы тіптен көбейіп кетті. Өрттерге жоғарғы температура, көміртегі тотығы, улы түтін ғана емес, сонымен қатар термиялық бөлінуге бейім жоғары улы өнімдер, жарылыстар, иондаушы сәулелену мен өзге қауіпті факторлар да әсер етеді. Сондықтан органикалық жабындардың өрт қауіпсіздігін жоғарылату проблемасы өзекті болып отыр, оның шешімі үлкен практикалық маңыздылыққа ие. Осы себепті экономикалық тұрғыдан дамыған елдерде полимерлік құрылыс материалдарын түрлі ғимараттарда қолдану мәселесіне баса назар аударылуда. ТМД елдерінде сырлы бояулы жабындарды өндіру кемігенімен материалдардың осы түрінің нарықтағы сұранысы артып келеді және оны импорттың есебінен шешуде. Қазіргі таңда ТМД-дегі сырлы бояулы материалдардың қажеттілігі сыр мен бояулардың импортының есебінен 90%-ға қанағаттандырылуда. Қолдану барысында қабаттарды арттыру мүмкіндігі, түрлі сырлы бояулы жабындардың ара-жігінің ашылуы және осы себептен жабынның өрт қауіптілігі қасиеттері де өзгеріске ұшырайды. Безендіру материалдары мен жабындары, оның ішінде сырлы бояулы заттар құрылыста қолданылатын полимерлік материалдардың басым бөлігін алады. Сырлы бояулы заттардың тұтану заңдылықтары мен жану процесінің дамуын терең зерттеу теориялық та, тәжірибелік те тұрғыдан аса үлкен қызығушылық туғызады. Термиялық талдау әдісі мен жанудың жылулық теориясының негізгі қағидаларын қолдана отырып, сырлы бояулы жабындардың тұтану көрсеткіштері мен жанғыштығын болжауға кинетикалық тұрғыдан талдаудың методологиясы жасалған. Термиялық жұқа материалдарға қоса тұтану мәліметтері бойынша сырлы бояулы жабындардың жылуфизикалық қасиеттерін бағалау методологиясы да дамытылған. Жанғыш заттар мен материалдардың бөлінуінің тиімді макрокинетикалық параметрлерін қолдануға негізделген «макрокинетикалық» тәсілды сыртқы жылу ағынының массалық жану жылдамдығына әсер етудің бағамына, жылу бөліну жылдамдығына, тұтану барысындағы жылу ағынының тығыздығының критикалық мәніне қолданудың мүмкіндігі көрсетілді.
1. Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий.-Л.:Химия,1989.-384 с.
2. Рейбман А.И. Защитные лакокрасочные покрытия. -5-е изд., перераб. И доп.-Л.: Химия, 1982.-320 с.
3. Чеботаревский В.В., Кондратов Э.К. Технология лакокрасочных покрытий в машинстроении. – М: Машинстроение, 1978. – 295 с.
4. Фройштетер Г.Б.,. Трилиский К.К. Реологические и теплофизические свойства пластичных смазок. – Москва: Издательство «Химия» 1990.
5. Смольский Б.М., Шульман З.П., Гориславец В.М., Реодинамика и
теплообмен нелинейно вязкопластичных материалов. – Минск: Наука и техника, 1970.
6. Фройштетер Г.Б., Смородинский Э.Л., Радионова Н.В. Течение и теплообмен неньютоновских жидкостей в трубах.Киев:Наукова думка,1990.
7. Крупа А.А.,Городов В.С. Химическая технология керамических материалов.-киев.:Высшая школа,1990.
8. Калинчев Э.Л. Закономерности формования термопластов литьем под давлением и разработка путей развития технологии литья и оборудования:дис...докт.техн.наук.-М.,1975.
9. Клименко В.П., Поляков С.А. Вибрационное приготовление высококонцентрированных шликеров//Стекло и керамика. -1986. -№4.
10. Двинских Ю.В., Попильский Р.Н., Костин Л.И. Теплофизические свойства термопластичных литейных шликеров некоторых высокоогнеупорных оксилов//Огнеупоры.1979.-№2.
11. Первушин В.Е., О неизотермическом структурном течений вязкопластичной жидкости в круглой трубе//Изв.АН СССР.Механика жидкости и газа.-1974.-№1.
12. Шульман З.П.Конвективный –и массоперенос реологический сложных жидкостей.-М.:Энергия,1973.
13. Жукаукас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. –М.:Наука,1982.
14. Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течений
жидкости в трубах.-М.:Энергия,1967.
15. Данилевич С.Ю., Фройштетер Г.Б., Радионова Н.В. Исследование теплообмена в неньютоновских жидкостях при постоянном тепловом потоке на стенке трубы//Промышл.теплотехника.-1980.-№2.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Физика ... және ... ... ... ... ... ... және жылуфизикалық қасиеттерін зерттеу
Орындаған: 4 курс студенті _____________________С. Болат
Ғылыми жетекші: ... ... ... ... ... Ж.Қ. Шортанбаева
Қорғауға жіберілді:
Кафедра меңгерушісі, профессор __________________С.Ә. Бөлегенова
Алматы, ... ... ... ... - ... -формуладан, қорытындыдан және -әдебиеттр тізімінен тұрады.
Негізгі объектісі: полимерлі, пластикалық, лак-краскалы ... ... ... ... ... ... ... өзгеріс, дисперсті, дисперсионды орта, физикалық-математикалық нобай.
ГЛОССАРИЙ
Реология - серпімді, пластикалы, тұтқыр қасиеттерінің үйлестіктерінен тұратын тұтас ортаның деформациясы мен аққыштығын ... ... - ... ... таралған өте ұсақ қатты бөлшектер
Адгезия -
Коагезия -
Адсорбция -
Ламинарлық ағыс - ... ... ... ... ... қозғалатын реттелген ағысы
Стационарлық ағыс - жүйенің әрбір нүктесінде гидродинамикалық айнымалылар уақыт бойынша ... ... ... ... ... ... ... тұтқырлық,
динамикалық тұтқырлық,
кинематикалық тұтқырлық,
сұйық тығыздығы,
жылуөткізгіштік коэффициенті,
жылусиымдылық коэффициенті,
көлденең және радиусты жылдамдықтар,
көлденең, радиалды координаталар,
L - канал ұзындығы,
g - ... түсу ... - ... ...
Т - ... - бастапқы температура.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. ПОЛИМЕРЛІ, ПЛАСТИКАЛЫҚ СҰЙЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫҢ ДИСПЕРСТІ ОРТАЛАРЫНЫҢ ЖЫЛУФИЗИКАЛЫҚ ... Лак және ... ... ... ... ... ... пластикалы созылымдар мен дисперсті орталардың
жылуфизикалық қасиеттері.
1.3 Құрылымдық өзгерістер және оның тұтқыр сұйықтар реологиялық ... ... ... Эластикалық қасиеттері.
2. ЛАК-БОЯУЛАР ӨНДІРІСІНІҢ ЖАРТЫЛАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЫЛУФИЗИКАЛЫҚ ... ... ... ... дәрежелік реологиялық күй
теңдеулері. Тұтқыр бояулы ағыс параметрлерін анықтау.
2.2 Лак-краскалардың реологиялық қасиеттері
2.3 Оствальд дәрежелік заңына ... ... ...
дөңгелек құбырдағы ағысы
3. ЕСЕПТЕУ ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІ
4. ҚОРЫТЫНДЫ
КІРІСПЕ
Құрылыста кеңінен қолданылатын полимерлік және ... ... ... ... ... ... ... қатарына жатады. Полимерлік өнімдерді қалай сипаттауға болады: полимердің типі, өңдеу тәсілі, қолдану аймағы, сынаудың стандарттық шарттарында анықталған қасиеттері. Олар ... ұзақ ... ... ... мен ... ... ... тұрғыдан сапалы, химиялық орнықтылығы жоғары, безендіруге бейім және тағы ... ... бар. ... қолданылатын лак, бояу, эмальдар мен полимерлердің көпшілігі безендіруге арналған және жабындар ретінде қолданылады. Полимерлік материалдарды, оның ішінде ... ... ... ... ... қолдану адам мен материалдардың шығынына алып келетін өрт санының артуына түрткі болып отыр, өйткені, олардың құрамында органикалық ... ... ... өте көп. ... саны көп ... салу, қазіргі заманғы технологияларды, үлкен мөлшерде бөлгіш материалдарды қолдану саны артқан сайын өрт сөндірушілердің жұмысы тіптен көбейіп кетті. Өрттерге ... ... ... ... улы ... ғана ... ... қатар термиялық бөлінуге бейім жоғары улы өнімдер, жарылыстар, иондаушы сәулелену мен өзге ... ... да әсер ... ... ... ... өрт ... жоғарылату проблемасы өзекті болып отыр, оның шешімі үлкен практикалық маңыздылыққа ие. Осы себепті экономикалық тұрғыдан дамыған ... ... ... ... ... ... қолдану мәселесіне баса назар аударылуда. ТМД елдерінде сырлы ... ... ... кемігенімен материалдардың осы түрінің нарықтағы сұранысы ... ... және оны ... есебінен шешуде. Қазіргі таңда ТМД-дегі сырлы бояулы материалдардың қажеттілігі сыр мен бояулардың импортының есебінен 90%-ға қанағаттандырылуда. ... ... ... арттыру мүмкіндігі, түрлі сырлы бояулы жабындардың ара-жігінің ашылуы және осы себептен жабынның өрт қауіптілігі қасиеттері де өзгеріске ұшырайды. Безендіру ... мен ... оның ... ... бояулы заттар құрылыста қолданылатын полимерлік материалдардың басым бөлігін алады. Сырлы бояулы ... ... ... мен жану процесінің дамуын терең зерттеу теориялық та, ... те ... аса ... ... ... Термиялық талдау әдісі мен жанудың жылулық теориясының негізгі қағидаларын қолдана отырып, сырлы бояулы жабындардың тұтану ... мен ... ... ... ... ... методологиясы жасалған. Термиялық жұқа материалдарға қоса тұтану мәліметтері бойынша сырлы бояулы жабындардың жылуфизикалық қасиеттерін бағалау ... да ... ... ... мен ... ... тиімді макрокинетикалық параметрлерін қолдануға негізделген тәсілды сыртқы жылу ағынының массалық жану жылдамдығына әсер етудің бағамына, жылу ... ... ... ... жылу ... ... критикалық мәніне қолданудың мүмкіндігі көрсетілді.
1. ЛАК, БОЯУ МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ
1.1 Полимерлі және лак, бояу ... ... ... ... ... ... немесе жасанды материалдар жатады, оларды қоршаған ... ... ... ... ... ... ... үшін, сонымен қатар архитектуралық-шығармашылық безендіру және тазалық-гигиеналық жағдайларды жақсарту үшін тұтқырсұйық күйінде құрылыс материалдары мен ... ... ... ... ... материалдар негізгі және көмекші деп жіктеледі. Негізгі материалдарға сырлар, бояулар, лактар мен эмальдар жатады, көмекші материалдар - ... және ... ... ... мен т.б. Сырлар боялатын заттың текстурасын жасыратын мөлдір емес түсті безендіру және қорғаныш жабынын жасау үшін арналған. ... ... ... жабын түзеді және өңделетін бетті шекті тазалау, сонымен қатар боялатын қабықшаны механикалық бұзылулардан сақтау үшін қажет. Сырлардың құрамына байланыстыратын ... ... ... және ... заттар - пигменттер кіреді. Кейбір жағдайда олардың ... ... ... ... толықтырғыштар және технологиялық және қолдану қасиеттерін жақсарту үшін арнайы үстемелер қосылады (қатаюды үдеткіштер - ... ... және т.б.). Лак ... - ... ... синтетикалық полимерлердің, битумның, ұшпа ерітінділердегі олифаның дисперсиялары. Эмальды сырлар (эмаль) - ... ... май ... ... суспензиясы - әдеттегі сырлармен салыстырғанда құрамында толықтырғыштардың мөлшері аз, жарқырауы да жақсы. Грунтты құрамдар қорғалатын бет пен ... ... ... Грунттар әдетте сырлар сияқты заттардан тұрады, бірақ, олардың құрамында пигменттер аз болады. Шпаклевка кеуектерді толтырып, боялатын ... ... үшін ... Жабыстыратын заттың ерітіндісімен қоса оның құрамында толықтырғыштың айтарлықтай мөлшері де болады, оның рөлін әдетте бор атқарады. Шпаклевкаларға ... ... ... пасталар жақын, оның құрамында желімнің мөлшері мен өзге байланыстырушы заттардың ... көп ... Олар ... ... ... яғни ... жабысуды қамтамасыз етеді. Сырлы бояулы материалдарды жабын түзуші заттардың сипаты бойынша (майлы, глифтальді, эпоксидті, әкті, ... және т.б.), ... ... ... қатысты (сулы және сусыз), судың әсеріне қатысты (суға берік және суға берік ... ... аясы ... ... ... ... ... электр оқшаулаушы және т.б.) жіктейді.
Сырлы бояулы материалдар өздерінің реологиялық қасиеттері бойынша ньютондық сұйықтардан айтарлықтай ерекшеленеді. Физикалық табиғаты мен ... ... ... ... дәрежесіне қарай ағыстың алуан түрлері кездеседі. Оларға пластикалық және ... ... тән, олар ... массасындағы түрлі дәрежедегі құрылымдануға қатысты жүзеге асады. Пластикалық ағыс жоғары ... ... ... ... типографиялық, офсетті, шығармашылық, су дисперсиялық және т.б.) сырлардың көптеген ... ... Ол ... құбылысымен байланысты. Құрылымдық тұтқырлықтың байқалуы көптеген жағдайларда оң қасиет ретінде танылады: сырлар паста сияқты, бұл ... және ... ... ... рөл ... ... пигменттер тұнбайды, сырларды қалың қабаттармен жаға беруге болады. Ол үшін ... ... ... мен ... ... таңдап алу керек. Мысалы, алкидтерге полиамидтерді (олигомерлер), бентондарды (бентониттің органикалық негіздермен өзара әсерлесу өнімдері), алюминий алкоголяттарын, дегидратталған майсана ... ... ... ... жоғары дисперсті пигменттер мен толықтырғыштарды (тальк, каолин, аэросил, титанның қос тотығы, ... ... ... және ... ... (Al және Zn стеараттары, балауыз) қолдану оларда өзіне тән жеткілікті ... ... бар ... құрылымдардың түзілуіне алып келеді. Тиксотропты сырлар осы принципке сай ... ... алу үшін ... ... ... ... ... негізіндегі тиксотропты сырлар мен грунттар жасалады және қолданылады (КЧ-771, ХС-416, ЭФ-094, ВД-ВА-27Т маркалы және т.б.). Орныққан ... ... ... ... ... алайда, бетке оңай жағылады, егер осы құрылым бұзылмаған болса. Осындай материалдар кәдімгі бингам ... ... ... ... ... ... ... тұтқырпластикалық Шведов-Бингам ағыстарының теңдеуімен бейнеленеді.
Ұнтақты сырлардың құймаларының тұтқырлығын капиллярлық АКВ-2, КВПД вискозиметрлерімен және ... РВ-7 ... ... шартты түрде құйма тамшысының көкжиекке 60° жасай ... ... шыны ... бетімен аққан кезінде пайда болатын іздің ұзындығы ... ... ... ... ... ... ... сырларды салыстыру үшін құйманың аққыштық көрсеткішін (ҚАК) анықтауға арналған приборды қолданады. ҚАК күштің әсерінен 10 мин ... ... ... ... ... құйманың массасымен (г) сипатталады.
Көптеген жағдайда беттік ... ... ... ... мен ... ... құймалардың тозаңдандыруға бейімділігін және үлдірді батыру қабілеті, жағылған тамшылардың жылдамдығы, олардың бет бойынша ағуы сияқты маңызды қасиеттерді ... ... ... ... ... ... ... және диперсті бөлшектердің өзара бірігуі кезінде босап шығатын жаңа бетті түзу үшін ... ... ... ... ... пропорционал болады.
Сырлы бояулы материалдардың беттік керілуі көпкомпонентті жүйе ... ... ... ... ... ... беттік белсенділігімен анықталады. Өсімдік майын араластырып дайындалған сырлардың ауамен шекаралас ... ... емес ... ... бар (25 -- 35 ... ... олар түрлі беттерге жақсы жағылады.
Жылуфизикалық қасиеттердің жылулық әсерге қатынасы материалдардың сапасының ... және ... ... ... Материалдың температурасын 1°С-қа көтеруге қажетті жылулық энергия мөлшері жылусиымдылық деп аталады. Жылусиымдылықты тәжірибелік тұрғыдан жүйенің жылулық баланс теңдеуін қолдана ... ... ... Жылусиымдылық химиялық құрамға, материалдардың құрылысына, олардың температурасы мен ылғалдылығына тәуелді. ... ... ... ... ... 15 -- 100° С ... ... 0,335-тен 1,047 кДж/(кг° С) дейінгі аралықта жатады, ал табиғи және жасанды тас материалдар үшін - 0,754-тен 0,921 кДж/(кгХ Х°С) дейін. Ал ... ... үшін ... ... ... аз. ... температура айырымы болғанда анағұрлым аз қыздырылған бетерге жылу беріледі. ... ... ... ... (керамика, табиғи тастар, шыны) немесе электрондардың соқтығысынан және олардың атомдармен соқтығысуынан (металдар) болады. Минералды кристалдық материалдар үшін жылуөткізгіштік температура артқан ... ... ал ... ... кері ... тән. ... ... - температуралар айырымы болғанда бірлік уақытта бірлік беттен ... жылу ... Оны ... ... мына ... ... отырып табады:
(1.1)
Мұндағы Q- жылу мөлшері, Дж; - жылу ... ... ... қима ... м; - жылу ... өту уақыты; - температуралар айырымы, ; - ... ... м. ... кері шама ... ... деп ... Жылуөткізгіштік материалдың химиялық құрамы, оның кеңістіктік торының құрылымы күрделенген сайын, кристалдық күйден аморфты ... ... ... ... ол ... кеуектілікке аса сезімтал. Төменде салыстыру үшін орташа тығыздығы әр түрлі кейбір материалдардың жылуөткізгіштігінің мәндері келтірілген. Кеуектілігі артқан сайын материалдар белгілі ... ... ... ... ... ... ... [0,023 Вт/(м-°С)]. Жылуөткізгіштігі төмен материалдар үшін ұсақ кеуекті құрылым болған жақсы, өйткені, осы жағдайда конвекцияның есебінен жылу ... яғни ... ауа аз ... ... - ... ... материалдар мен қабырғалар және жабылған ғимараттарды салу үшін ... ... ... ... бірі. Қыздыру барысында тербеліс амплитудасының артуы атом аралық қашықтықтың өзгерісіне және қатты денелердің ... ... алып ... Жылулық ұлғаюды сипаттау үшін әдетте сызықты ұлғаюдың температуралық коэффициентін қолданады. Оны температуралық тігіндерді қондырғанда, ... ... ... ... ... құрамын таңдағанда ескеруге тура келеді. Ол қыздыру барысында үлгінің салыстырмалы ұзаруымен сипатталады. Органикалық полимер материалдардың сызықты ұлғаюының ... ... ... ... ... үлкен. Егер кварц шыны үшін ол 0,5-10~6 болса, дюралюминий құймасы үшін 2,2-10~6, болат үшін 12-10~6, онда поливинилхлорид үшін (80 -- 90) X ХЮЛ, ... үшін (160 -- 230) :: 10~~6 ... ... ... ... ... сайын термо орнықтылық - бір және көп ... ... ... ... ... ... ... артады. Термо орнықтылықты әдетте температурамен анықтайды, оны тез қыздырып, кенет суытқан кезде материалдың беріктілігі күрт төмендеп кетеді. ... ... ... пен ... ... ... серпімділік модулі кеміген сайын, материалдың біртектілігі артқан сайын ұлғаяды. Материалдың балқымай, жоғары температураларға беріктілік қасиеті отқа беріктілік деп ... Отқа ... ... ... осы ... мәнінде пирамида пішінді үлгі деформацияланады және төбесі негізіне жетеді. Отқа берік заттарға отқа беріктілігі 1580° С аз емес ... ... ... ... ... ... және т.б.). ... температураларда материалдар балқығанға дейін бұзылуы мүмкін. Материалдардың жоғары температураларда химиялық және механикалық бұзылуға орнықтылығы ыстыққа ... деп ... ал өрт ... ... ... ... беру ... физика-механикалық қасиеттерін сақтау қабілеті - отқа беріктілік деп ... Отқа ... шегі - ... ... ... оттың әсеріне қарсылық көрсету ұзақтығы. Қорғалмаған металл қондырғылардың отқа беріктілік шегі, ... 0,54 тең, ... ... - 1-2, ... - 2-5 сағ. Өрт қауіптілігі дәрежесіне қарай материалдар жанатын, қиын жанатын және ... деп ... ... ... мысал ретінде көптеген органикалық материалдарды айтуға болады, қиын ... ... ... текті материалдар жатады (арболит, фибролит және т.б.). Отқа беріктілікті ... үшін ... ... - антипирендерді (аммонилік қоспалар, бор-фосфорқышқылдық тұздар, силикаттар және т.б.) қолданады. Сырлы бояулы жабындарды бетке жаққанда тұтқырлық мәні үлкен ... ... ... ... анықтайды. Сырлы бояулы материалдардың шартты тұтқырлығы дегеніміз - ... ... бір ... калибрленген сопло арқылы секундтар ішінде үздіксіз ағып шығуы. Маңызды технологиялық көрсеткіш ретінде сырлы ... ... ... алынады, ол боялатын материал бетінің 1 м беті арқылы шығынымен сипатталады. Осы көрсеткіштің мәні сырлы бояулы заттың ... ... ... бұл оның ... ... білдіреді. Жабындылық пигменттің оптикалық қасиеттеріне, оның дисперстілігіне және байланыстырушы заттағы көлемдік концентрациясына, сондай-ақ сырлы бояулы ... ... ... ... Жабындылыққа қабықша түзетін материалдың химиялық құрамы мен түсі, байланыстырушы заттың физика-химиялық қасиеттері, ерітіндінің түрі және т.б. ... әсер ... ... ... ... ... ... оптикалық құбылыстардың салдарынан жүзеге асады. Жабындардың механикалық қасиеттері көптеген ... ... ... ... ... сонымен қатар айтарлықтай дәрежеде жабындардың безендіруші функцияларына әсер ... ... ... ... ... майысқыштық, соққыға беріктілік, адгезия жатады. Қаттылық - жабынға өзге дене ... ... оның ... қарсылығы. Қабықшаның қаттылығы - ішінара құрғау дәрежесін, сонымен қатар беттің беріктілігін сипаттайтын ... ... ... ... ... ... бірі. Жабынды майыстыру жанама түрде оның эластикалығымен, яғни морт сынғыштыққа қарсы қасиетімен сипатталады. ... мәні ... ... ... ... оның минимал диаметрін анықтауда жатыр. Адгезия - ... ... ... ... бетпен байланысу қабілеті. Адгезия мәніне жабындардың механикалық және қорғаныштық қасиеттері тәуелді болады. ... ... үшін үш ... әдіс бар ... ... қабаттан ажырату әдісі, кері соқпамен торлы кесу әдісі). Суға орнықтылық - сырлы бояулы жабындардың ... ... ... ... ... Аязға беріктілік - сырлы бояулы материалдың қатыру-ерітудің бірнеше циклдарынан соң өзінің ... ... ... қалу ... Термиялық орнықтылық - жабынның өзінің функцияларын белгілі бір уақыт ... ... ... ... ... ... температура мәні. ПФ-115 эмальдері бетті температураның 60-800 С дейін периодты әсерінен сақтайды. Атмосфераға орнықтылығы - ... ... ... белгілі бір уақыт ұзақтылығында атмосфералық жағдайларда өзінің қорғаныштық және безендіру қасиеттерін сақтау ... ... ... ... ... сырлы бояулы жабынның қызмет ету мерзімімен бағалайды (жыл, ай). Атмосфералық әсердің салдарынан бұзылулар орын алып, қорғаныштық және безендіру қасиеттерінің дәрежелері ... ... ету ... жергілікті жердің климаттық және арнайы шарттарына тәуелді болады. Сырлы ... ... ... ... шығынына қатысты бұзылулардың түрлеріне мыналар жатады: жарқырауының жоғалуы, түсінің ... ... ... және ... ұстап қалуы. Барлық үдетілген сынақтар (атмосфералық, коррозиялық беріктілігі, ұзаққа шыдамдылығы) толығымен табиғи ... ... ... бейнелей алмайды. Олардың құрамында стандартты әсер ету факторларының саны шекті, ал олардың саны ... ... ... көп ... ...
Қазіргі таңда заманауи шарттарда сырлы бояулы материалдардың үш негізгі даму бағыттарын жіктеп ... ...
- ... ... ... сырлы бояулы материалдар;
- суда еритін сырлы бояулы материалдар;
- ұнтақты сырлы бояулы ... ... ... ... ... ... ... жөндеуге қатысты бояу жұмыстарында басымдылыққа ие.
Дәстүрлі СБМ балама ретінде суда еритін және ұнтақты СБМ ... Суда ... СБМ ... ... ... ... ерекшеленеді, оларды суды еріткіш ретінде қолданады. Бұл ... ... ... ... өз ... ... қоймайды. Алайда, суда еритін СБМ органикалық еритін материалдар сияқты қолдану коэффициенттері төмен және қолданылған сырлы бояулы материалдарды ... ... ... ... ... ... сырлы бояулы материалдар - бұл көпкомпонентті жүйелер, қатты бөлшектерден - қабықша түзетін негіз бен оларды ... ... ... - ... ... Олар пигменттелмеген - лактар және пигменттелмеген - сырлар болуы мүмкін.
Ұнтақты сырлар негізіндегі ... ... ... ... ... ... және ... физика-механикалық қасиеттерімен сипатталады; олар түрлі салаларда кеңінен қолданылады. Алайда, ұнтақты сырларды жөндеу жұмыстарында қолдану жоғары қатаю температурасы сияқты ... ... ... Осы ... шешу үшін ... ... ... жөн. Екінші тарауда ұнтақты сырлардың тиімді қатаю режимдерін терморадиациялық әдіспен анықтаудың теориялық моделінен тұрады. ... ... ... ... ... ... ... жабынның ақауларын жергілікті жоюға мүмкіндік жасайды. Терморадиациялық қатаю процесін 1 суреттегі сызба түрінде бейнелеуге ... ... 1 . ... ... ... ... инфрақызыл сәуленің ену сызбасы:
1- үлдір; 2- сырлы бояулы материал; l1 - үлдірдің қалыңдығы; l2 - ... ... ... ... қалыңдығы; tв - қоршаған ортаның температурасы; х - температура максимумының координатасы; а - СБМ ... ... ... ... ... б - үлдір қабаты жұтқан ... ... ... в - СБМ ... ... ... ... ағынының бөлігі; г - СБМ қабаты жұтпаған сәуле ағынының бөлігі.
Полимерлі материалдар әскери ауыр техника өндіру өнеркәсібінде, құрылыста, ... ішкі ... ... ... ... жасауда және тағы басқа көптеген аймақтарда қолданады. Әрбір аймақта ЛБМ өзінің негізгі қасиеттерін көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ... және бұзылудан сақтай аламыз. Сонымен қатар ЛБМ-ның тұрмыстағы және безендіру аймағындағы сәндік ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескермеуге ... ... адам ... ... ... мен ... беру, ерекше текстура таңдай, бірегей ішкі көрініс құру - ... да ... ... қабілетті. Олар келесі негізгі қызметтерді атқарады: біріншіден, жарықты ... ... ... ... ... немесе радиоактивті сәулеленуге ұшырағанда спектрдің көрінетін аумағында люминесценциялануы мүмкін), термоиндикаторлық (белгілі температурада түсін немесе жарқырауын өзгертеді), отқа төзімді, суға ... ... ... Сыртқы келбеті бойынша (ақаудың болуы, бетіндегі кедір-бұдырдың болуы) лакбояулы ... 7 ... ... ... ... ... алу үшін пленка құраушының химиялық қасиеті және ... ... ... ... ... ... материалдар (ЛБМ) қолданылады; құрамында термопластикалық пленка құраушылары бар ЛБМ (битумдық, эфирцеллюлоздық ... ... ... бар ЛБМ ... майлы лактар, майлы бояулар); майлармен модификацияланған ЛБМ (алкидті лактар). Лакбояулы төсемді ауылшаруашылықтың барлық салаларында және күнделікті өмірде ... ... ... ... астамы машина құрылысында қолданады (оның 20%-автомобиль құрылысында), 25 %-үй құрылысында. Үй құрылысында ... ... ... жұмыстарында) алу үшін ЛБМ-ды өндірудің және қолданудың ең жеңіл әдісін пайдаланады. Көбінесе ЛБМ-ды бірнеше рет ... ... ғана ... ... ... (2 ... 2. ... лакбояулы төсем: 1-фосфатты қабат, 2- грунт; 3- ... ... ... ... ... ... лакбояулы төсемнің ені 3-30 мкм шамасында ауытқиды, көп қатпарлыда 300 мкм-ге дейін. Алынған төсем көп қатпарлы болуы үшін (мысалы төзімділігі ... ... ... ... ... ... ... лакбояулы төсем), сонымен қатар әрбір қабат өзінің ерекше функциясын атқарады: қабат-грунт (іргесі) астыңғы қабатқа ... ... ... ... ... ... ... металлдың электрохимиялық коррозиясын бәсендетеді, аралық қабат(шпатлевка) - бетті тегістейді; жоғары қабат - ... ... ... ... ... арттыру үшін соңғы қабатта лак болады) қабат сәндеу үшін және ... ... ... үшін ... Мөлдір төсемді материалды алу үшін лакты төзімді қатпарға жағады. Комплексті лакбояулы ... ... ... ... ... іс-әрекеттерден тұрады. Осы әрекеттер дайындаудан, ЛБМ-ды ... одан ... оны ... ... ... ... және аралық өңдеуден тұрады. Технологиялық процессті таңдау ЛБМ типіне, лакбояулы төсемді қолдану жағдайына, астыңғы ... ... ... бояу ... ... ... беттік аумақты дайындаудың сапасы лакбояулы төсемнің астыңғы қабатқа қатысты адгезиялық төзімділігін және оның ұзақ уақыт бойы ... ... ... бір ... дәрежеде анықтайды. Металлдың бетін дайындау механикалық немесе қол құрал-жабдықтары арқылы тазартудан, құм ағыны немесе бөлшек ... ... және ... ... ... ... Соңғысы төмендегіден құралған: бетті майсыздандыру;
уландыру - тотты кетіру және т.б. тот ... ... ... ... ... ... ... кейін); конверсиялық қатпарлау (беттің тегін өзгерту; ұзақ уақыт бойы кетпейтін комплексті лаккраскалы төсемді ... ... Оған ... ... суда ... үш рет орын ... ... пленканың пайда болуына негізделген фосфаттауды жатқызамыз; оксидтеуді жатқызамыз (көбінесе анодтағы ... әдіс ... ... және ... ЛБМ-ды сылау әдістері әртүрлі және оны қолданудың бірнеше әдістері бар: қолмен (валик арқылы, шпатель арқылы) - ірі ... ... бояу үшін (үй ... ... ... шаруашылық құрылымдарын), ақауларды түзету үшін, күнделікті өмірде; табиғи жолмен кептірілетін ЛБМ қолданылады. Су ... ... ... ... осында нәтижесінде электро-, хемо-, термотұнба түзілетін әдіс қолданылады. Зарядтың таңбасына байланысты заттың боялатын бетін ано - және ... ... түзу ... ... яғни электрофорез нәтижесінде ЛБМ бөлшектері анод немесе ... ... ... ... ... бағытталып қозғалады. Катодтық электротұнба түзілу (анодтағы секілді металлдың қышқылдануы болмайтын) ... ... ... өте жоғары лаккраскалы төсем алынады. Электротұнба түзу әдісі заттың бұрышын, шеттерін, ішкі аймақты коррозиядан қорғауға жақсы ... ... ... бір ... етіп жағу ... ... ... болып табылатын бірінші қабат екінші қабаттың электротұнба түзуіне кедергі жасайды. Хемотұнба түзу кезінде құрамында қышқылданатын ... бар ... ... ЛБМ ... ... ... ... болатын қабатпен әрекеттескенде, оның бетінде ЛБМ-ның жоғарғы қатпарының коагуляциясын тудыратын поливаленттік иондардың жоғарғы концентрациясы пайды болады. Термотұнба түзу ... ... ... ... ... ... осында сулы дисперсиялық ЛБМ құрамына қыздырылған кезінде еру қасиетін ... ... БАЗ ... ... ... астынан өткізу - боялатын дене ЛБМ ағынының астынан өткізіледі. Осы әдіс түйіндерді, әртүрлі машина бөлшектерін және ... бояу үшін ... ... ... ... кемшілігі - ЛБМ шығынының өте жоғары болуы (бояйтын камера және ... ... ... түзілуі салдарынан желдеткішке әкелетін тұрақты аэрозоль түрінде болады); пневмотозаңдату кезеңінде 40% - ға жетеді. Шығынды азайту үшін (1-5%-ға ... ... ... ... ... (50-140кВ) тозаңдатуды қолданады: ЛБМ бөлшектері тәждік разряд немесе контактілік зарядталу нәтижесінде зарядқа (әдетте теріс зарядқа) ие болады және ... ... ... ... осы ... ... ... электрод ретінде қолданылады. Осы әдіспен металға және металл еместерге көп қатпарлы лаккраскалы төсем ретінде сыналады. Сонымен қатар градиентті лаккраскалы ... ... ... ... ... ... келмейтін пленка құраушылардың термодинамикалық ерітінді дисперсияларының қоспасы бар ЛБМ-ды бір рет сылау арқылы алады. Ортақ еріткіштің булануы немесе пленка ... ... ... ... ... ... ... өздігінен қатпарланып ұсақталады.
Сыланған ЛБМ-ді кептіру (қатайту) 15-250C жүргізіледі (салқын, табиғи жолмен ... және ... ... (ыстық, "пештік" кептіру). Табиғи жолмен кептіру тез кебетін пленка құраушылардан құралған немесе молекулалар арасындағы қанықпаған байланыс бар, қатайтатын зат ретінде О2 ауа ... ... ... ... құраушылардан тұратын ЛБМ және екі қабат ЛБМ-ды (қатайтатын зат бояу алдында ... ... ... болады. Төсемнің қасиеті ЛБМ-дың құрамымен анықталады (пленкақұрылымның типімен, пигментпен және т.б), сонымен қатар төсемнің ... ... ... ең ... физика механикалық сипаттамасы-астыңғы қабатқа қатысты адгезиялық беріктілігі, қаттылығы, майыстырғандағы және соққандағы беріктілігі. Одан ... ... ... ... қарсы төзімділікпен, ауаға төзімділігімен, химияға төзімділігімен және басқа қорғаныс қасиеттері бойынша, мысалы мөлдірлігі және ... ... ... ... және түсінің жиілігі, жарқырау деңгейі бойынша бағаланады. ЛБМ-да қоспалардың және пигменттердің болуы жабықтылыққа әкеліп соғады. Соңғысы басқа да ... ... ... ... қорғаныс қасиетін арттырады (коррозияға төзімділікті) және төсемге арнайы қасиетті ... ... ... ... ... ... ... әртекті денелер бетінің бірігуі (астыңғы қабат пен лакбояулы материалда), екі ... ... ... ... ... ... күшімен анықталады. Адгезия лаккраскалы пленкалардың іргесі болып ... Ол ... ... ... ... ... ... және берілген астыңғы қабат үшін қолданылуын анықтайда. Адгезия дәрежесі тек химиялық байланыстың беріктігін ғана ... ... ... ... ... ... ... немесе кедір-бұдырлы беттер адгезияны үлкейтеді, себебі бояу мен астыңғы қабаттың әсерлесу ауданы боялатын заттың сызықтық өлшемінен асып түседі. ... ... ... - ... ... немесе белгілі бір қатты дененің кіруіне шыдамдылығы. Барлық бояулар мен лактар, сонымен қатар ... ... үшін ... ... маңызды және ол бұйымның қолданысқа дайындығымен тікелей байланысты. Майысқақтық - лаккраскалы пленканың деформациялық күш түсіргеннен соң бастапқы ... ... ... ... Лаккраскалы пленкалардың деформациялық мүмкіндігі - қатпарлардың ажырауына және жарылуына ... ... ... ... сызықтық өлшемінің өзгеруі температураның және қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдығы өзгеруі салдарынан пайда ... ... ... үшін ... ... ... ... Сонымен қатар майысқақтықты анықтау үшін қысым түсіреді (ISO 1520) ... бос ... ... ... Төзімділік немесе үлгітөзімділік - физикалық ... ол ... ... ... ... ... ... Төзімділік немесе үлгітөзімділік пленканың ұзақ уақыт қолданыста болуын ... ... ... ... ... ... үшін ... үлгілік орталар, әсер ету жылдамдығы және салмақ күші қолданылады. Ең кең таралған әдіс - айналмалы диск ... (ISO 7784), ... ... диск ... бір ... ... және ... төсемге әсер етеді. Айтылған әдістердің ешбірі нақты өлшем бермейтінін айта кету ... ... ... ... ... сыру ... ... нәтиже, ал маятник арқылы нашар нәтиже алуға болады. Дәл ... ... ... үшін ... ... ... болу себебі берілген қасиеттердің барлығына және де нәтижеге әсерін тигізеді. Мысалы: коагезия, адгезия көрсеткішіне молекула ішіндегі тізбек ... ... ... деформациялық күш әсері түскеннен кейін төсем бейімділігі өз қалпын сақтайды, ... ... ... ... ... ... Және де төзімділік бұзылуы табиғаты бойыншы өзінің физикалық параметрлеріне сәйкес. ЛБМ-дың көп бөлігі органикалық ертінділерден ... сол ... ... төсемнің өндірісі жарылысқа және өртке қауіпті болады. Сонымен қатар қолданылатын ерітінділер улы (ПДК 5-740 мг/м3). ЛБМ-ды ... ... ... ... керек; ЛБМ-ды көп шығындағанда және қымбат ерітінділерді қолданғанда оны кейінгі пайдаға асырған жөн - ... ... булы ... ... ... кем емес ерітінділер) сұйық немесе қатты жұтқыштармен (активті көмір, цеолит) жұтқызу. Бұл жолда органикалық ... ... жоқ және аса ... қатты заттар құрамды ЛБМ басым болады. Осы ... ең ... ... қасиеттерге ие (бірлік қалыңдықта) ерітінді түрінде қолданатын ... ... ... ... ... ... ... астыңғы қабатты суландыру арқылы жақсартылуы, эмальді сақтаудағы беріктігі ... ... ... ... сулы және органикалы-дисперсиялық бояу күйіне дейін ЛБМ-дың жасалу стадиясында немесе функционалды қоспаларды жағу процесінде жүргізіледі, мәселен, ... бояу ... 5-7 ... ... ... ... сулағыштар, коалесценттер, антикөпірткіштер және т.б.). Сапалық пен лаккраска төсемнің уақытқа ... ... үшін ... ... ... ... арқылы физика-механикалық (адгезия, майысқақтық, қаттылық және т.б.), безендіргіш және қорғаныс қасиеттерін (антикоррозиялық, атмосфераға төзімділік, сужұтқыштық қасиеттері) ... ... ... ... жеке әрі аса маңыздырақ сипаттамалармен (мысалы, лакбояулы төсемнің атмосфераға төзімділігі - жалтырауын жоғалту, таяздау) немесе ... жүйе ... ... ... ... ... тәуелді xiin мәні бағалар түрінде (шамасына қатысты шексіз) берілген n-қасиеттер тобымен сипатталады және R ... ... ... ... ... (1.2) ... ... x0i=(амин/а6) (аi, а6макс, амин - нақты, минималды және максималды сипаттамалардың базалық мәндері); ki - i-нші қасиетінің салмақтылығы (лаккраскалы ... ... ... ... К - ... коэффициент. Төсемнің жылуфизикалық сипаттамаларының маңыздыларына басқа кез келген ... ... ... ... ... ... ... (немесе көлемдік) жылу кеңею коэффициенті. Жылуфизикалық сипаттамаларды білу жылуалмасу аппаратында төсем құрау ... ... ... ... ... ... радио және электрлі аппарат элементтері үшін қажетті. Пленка қабатының жылуөткізгіштігін термоиндикаторлық ... ... ... ал ... ... ... коэффициентін - төсемдегі қыздыру кернеуі мәні анықтайды. Лаккраскалы төсем қажетті жылу изоляциялы материал ретінде де ... ... ... ... жылуөткізгіштігі болаттың жылуөткізгіштігінен 100-400 есе, мыстың жылуөткізгіштігінен 1000 есе аз. Яғни бұл ... ... ... ... өткізіп, заттың тез қызып кетуін болдырмайды. Және де кристалды полимерлер негізінде ... ... жылу және ... өткізгіштігі аморфты негізде жасалған төсемдерден төмен келеді. Қалыпты шарттарда ... ... ... ... ... ... жылусыйымдылығынан 2 есе жоғары, ал металдікінен 3-5 жоғары. Төсемнің жылуфизикалық қасиеттері температура өзгерісімен байланысты және X,a ... ... ... ... ... аморфтан қарағанда күрделі сипатқа ие. Жылу кеңею коэффициенті меншікті жылусыйымдылығының функциясы болып табылады.
Мыс пластинкалардағы жабындарда электрлік беріктігі АИИ-70 қондырғысында, ... ... ... ... ... ... ... анықтайды. Жабынның ең маңызды жылуфизикалық сипаты, басқа ... - ... ... жылусиымдылқ және сызықты немесе (көлемдік) жылулық ұлғаю коэффициенті болып табылады.
Тұтқыр сұйық материалдардың жылуөткізгіштігін өлшеу үшін жылулық ... ... ... ... Бұл әдіс симметриялы жазық бикалориметр көмегімен жүзеге асырылады.
Сурет 3. ... ... ... ... 4-термопара; 5-тығыздау; 6-штифт; 7-қақпақ; 9-прокладка; 10-штуцер; 11-капилляр
Симметриялы жазық биколориметр - 1 мыс ... ... ... ... және ... 100 мм және қалыңдығы 10 мм 2-дисктен тұрады. Дисклер, жазық және цилиндрлік беттер жағынан қақпақ пен ... ... ... ... ... 6- фарфор штифтпен қамтамасыз етіледі. Қақпақты корпуспен жалғастыру 9-резиналы прокладкамен тығыздалады.
Бикалориметрді зерттеліп отырған сұйықпен толтыру 10-штуцер арқылы, ал оның ... 11- шыны ... ... ... тасталынады.
Бикалориметрді үздіксіз суыту режимімен қамтамасыз ететін шарттар (қоршаған ... ... ... және ... ... ... мәні) жүзеге асыру УТ-15 ультратермостат көмегімен жүзеге асады. Жылуөткізгішті өлшеу барысында уақыт аралығындағы температура ... ... ... ... М 17/2 типті гальванометр көрсеткіші бойынша жүргізіледі. ... ... ұшы ... ... ... да 3-винтімен бекітіледі. Термопараның термоэлектроды бикалориметрден 5- ті нығыздау арқылы шығарылады. Термопараның суық ұшы ... ... ... ... Бикалориметрдің суытылу темпі гальванометр көрсеткіші бойынша, мына қатынастан есептелінеді
τ=lnN1-lnN2τ2-τ1
ал ... ... мына ...
λ=TFcp'ρ'δR' ... ... ... ρ'- оның ... δ- зерттеліп отырған сұйық қабатының қалыңдығы;
R'- ядроның қалыңдығының жартысы.
F мәні былай анықталады ... ... C', C- ... толтыратын зерттеліп отырған сұйық пен ядроның сәйкес толық ... ... ... әдіспен (1.3)-формулаға сәйкес жылуөткізгіштікті өлшеу қателігі мына қатынастан анықталады
ελ=εT2+εF2+εcp'2+ερ12+εδ2+εR12
Стационар жылу режимінде, цилиндр ішіндегі температура өрісін сипаттайтын ... ... шешу ... ... ... ... коэффициентін анықтау үшін есептеу тәуелділігі алынады
1rdtdr+d2tdr2+d2tdz2=-qλM ... r, ... ... t-температура; λM-ішкі цилиндр материалының жылуөткізгіштік коэффициенті; q=QPIr0l-радиусы r0, ұзындығы l электр қыздырғыштың ... ... ... - ... бетіне біртекті мөлдір жабын құрайтын зат ... Бұл ... ... буланған кезде пайда болады. Көптеген полимерлер пленка құруға қабілетті, сондықтан оларды пленка жасағыштар деп атайды. ... ... ... нц-0218 лагын өндіріп, жүзеге асырады. НЦ-0218 (нитроцеллюлозды) лагы құрамына шайыр, пластификатор және ... ... ... ... кіретін өндірістік целлюлоза нитраттар ертіндісінен тұрады. НЦ-0218 лагы бөлме ішінде пайдаланатын ағаш бұйымдарына безендіргіш және эстетикалық ... ... ... НЦ лагы ... ... ... ... де, өткізбеуге де болады. НЦ-0218 лагы тегістеу мен жалтыратуға өте ыңғайлы және температура өзгерісіне төзімді ... және ... бет ... Лак ... ауа ... ... ... алдын-ала тазартылған және өңделген бетке тампон арқылы жүргізіледі.
Эмаль - ... ... ... сәйкес келетін лак-краскалы материал түрі. Эмаль синтетикалық және жасанды полимерлер ерітінділеріне кіретін пигменттер мен ... ... ... ... ... ... қарағанда айтарлықтай берік. Рошалдық лак-краскалы завод әртүрлі ... ... ... НЦ ... ХВ ... ПФ ... НЦ ... көбінесе ішкі және сыртқы қолданыстағы ағаш, металл бұйымдарына арналған, ол тегіс және ... бет ... ... ... тез ... НЦ ... ... тозаңдау әдісімен немесе бояу жаққышпен жағады. ПФ эмалі алдын ала тегістелген ағаш, не металл үстіне жағылады. Краска - ... ... ... су ... ... ... ... ерітілген қатты бөлшектер суспензиясы. Жаңа және перспективті түрлерінің бірі жағу ... ... ... ... ... ... ... құрайтын ұнтақты бояу болып табылады.
Лак-краскалы материалдың келесі түрі тегістегіш. Тегістегіш деп аса ерекше адгезиялық беріктік құрайтын эмаль немесе ... ... ... материалдар әртүрлі компоненттер қосындысынан тұрады және негізгі компоненті пленкақұрағыш зат. Маңыздылығы бойынша екінші ... ... түс ... ... айтуға болады. Маңызды элементтердің қатарына ерітінді кіреді. Оның функциясы - жабысқақтықты төмендетіп, сапалы төсем құру үшін ... ... ... ... ... ... бетті лак краскалы төсемнің деформативті қасиеттерінің байланысы зерттеу нәтижелерінде төсемнің беріктігі мен сыртқы ... ... ... ... бар ... ... Лак краскалы төсемнің сыртқы көрініс сапасы дегеннің түбінде ақаулардың болу-болмау (қосылған жерлер, іздер, шегрендер, штрихтар, толқындар, т.б.) түсінігі ... ... ... ... болуы міндетті түрде олардың физика математикалық қасиеттеріне әсерін тигізеді. Бетінде ақаулардың болуына байланысты қорғаныс-безендіру төсемдерінің құртылу ықтималдығы ... ... ... ... ... ... S-беттік ауданы. (1.5) теңдеуден көрініп тұрғандай, S беттің бірдей ауданында ақау концентрациясының ... ... ... ... ... жоғарылайды. 3 және 4 суретте координаталарда созылу диаграммасы көрсетілген.
сурет 4. ПС-160 бояуы негізіндегі ... ... ... мкм; 2-1,37 мкм; 3-1,45 мкм; 4-1,54 мкм; 5-1,74
түйіршіктіліктері
сурет 5. ПС-160 бояуы негізіндегі пленканың керілу диаграммасы
1-0,74 мкм; 2-0,77; 3-0,8 мкм; 4-0,86 мкм; 5-1,2 ... ... ... ... ... ... бұзылу сипатына ие екені байқалады. Бояу құрамы түріне тәуелсіз, беттің бұдырлығының өсуімен бірге пластикалық деформациясы өсіп, серпімділігі ... ... ... Ra=0.74 мкм ПС-150 ... ... ... ... құраушы бөлігі εсер=0.935 құрайды, ал пластикалық бөлігі εплас=0.065, сол сияқты беттік бұдырлығы Ra=1.2 мкм болғанда сәйкесінше 0.7857 және 0.2143. ... ... ПФ-115 бояу ... ... үшін де ... Ra=1.2 мкм ... деформацияның серпімділік құраушы бөлігі - 0.481, ... - 0.519, ... Ra=1.74 мкм ... ... 0.28 және 0.719. ... ... алынған, ПФ-115 бояуы негізінде алынған пленка бетінің бұдырлығы ПС-160 краскасы негізіндегі пленкаға қарағанда жоғары. ... ... ... ... қасиеттері мен құрамының әсерінен екендігі айқындалады (пигменттер мен толтырғыштардың үйкеліс дәрежесі, олардың дисперсиялығы бояу тұтқырлығы, бояу ... ... ... және т.б.) ПС-160 бояу негізіндегі пленкаларға көбінесе ... ... ... ... ... Осындай ПС-160 бояуы негізіндегі пленкаларда деформацияның серпінді құраушы бөлігі 0.935-0.7857, ал ПФ-115 бояуы үшін көбіне пластикалық деформация тән, және де ол ... ... Бояу ... ... тәуелсіз пленка бетінің кедір-бұдырлығы көбейген сайын беріктілік пен қатысты деформациясы төмендейді. Яғни ПС-160 бояу негізінде пленка бұдырлығы Ra=0.74 мкм ... ... ... Rp=69.4 кг/см2, қатысты деформациясы Ɛтол=3.1%, ал Ra=0.86мкм ... ... 50.5 ... және 1.75% . ПФ-115 бояуы негізінде қарастыратын болсақ, пленка бұдырлығы Ra=0.74 мкм болса, Rp ... ... 57.7 ... ... ... ... ал Ra=1.74 мкм болғанда сәйкесінше 44.1 кг/см2 және 23% .
Оылайша жүргізілген зерттеулер қолданылу кезіндегі төсемнің ... ие ... ... ... ... ... ... боялатын беттің сапасына ие болып), нәтижесінде беттің бұдырлығын анықтайтынындай краскалы құрамды ... ... ... таңдай отырып, содан осы красканың сәндік және қорғаныс ... де ... ... ... ... мен ... ... жылуфизикалық қасиеттері.
Механикалық әсердің салдарынан пластикалы созылымды заттардың қасиеттері өзгеретіндіктен олардың жылуфизикалық қасиеттерін зерттеу барысында, алынатын нәтижелерге түрлі өлшеу ұяшықтарына ... ... ... ... ... алу керек. Тәжірибелер нәтижесі бойынша коллоидты диірмен түріндегі гомогенизаторда ығысу жылдамдығы 100, 1000 және 10000 с мәнінде алдын ала бұзылған ... ... ... ... ... ... ... 2 мин). 1 кестеден көрініп тұрғандай, механикалық бұзылулар изотропты күйде анықталған жылуөткізгіштік пен жылусиымдылық мәндеріне кері әсерін тигізбейді - ... ... ... шегінен аспайды.
1 кесте. Механикалық бұзылудың пластикалы созылмалы бояулардың жылуфизикалық қасиеттеріне әсері
t, ... ... ... ... ... ... ... c-1
λ, Втм∙К
Cp, Дж/(кг∙К)
ауытқу,
δλ
δсp
20
30
40
50
0,1474
0,1447
0,1428
0,1390
2416
2442
2468
2510
0,1518
0,1491
0,1463
0,1432
2398
2428
2455
2492
2,98
3,02
2,81
3,00
0,75
0,57
0,53
0,71
Созылмалы бояуларлары компоненттердің құрамы нақты мәндер аралығында жататындықтан, сонымен қатар олардың ерекше қасиеттеріне сай өлшеу ... ... ... ... ... ... мәліметтердің жаңғыртылуын ескеру керек. Бірдей технологиямен дайындалған лабораториялық параллель үлгілердің жылуөткізгіштігі мен жылусиымдылығын анықтау барысында мәліметтердің ... 2 ... ...
2 кесте. Үлгілік кальцилік жүйе пластикалы созылымдарды лабораториялық үлгілерінің жылуөткізгіштігі мен жылусиымдылығын анықтау барысындағы жаңғыртылуы
t, ... ... ...
λ, ... ... ... Дж/(кг∙К)
δλ
δсp
20
30
40
60
80
100
0,1450
0,1430
0,1410
0,1370
0,1330
0,1288
2210
2239
2274
2320
2382
2440
0,1396
0,1378
0,1356
0,1318
0,1276
0,1240
2115
2145
2180
2218
2277
2333
3,85
3,77
3,98
3,94
4,23
3,87
4,49
4,38
4,31
4,59
4,61
4,58
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, бір ғана үлгі үшін нәтижелердің жаңғыртылуы өлшеу дәлдігінің шегінде жатыр. Кестелердің мәліметтеріне жүгінсек, мәліметтерді жаңғырту ... ... ... ... отырған үлгілердің жылуөткізгіштік коэффициентін жазық бикалориметр әдісімен, ал жылусиымдылық микрокалориметр әдісімен ... ... ... жылуөткізгіштікті анықтау кезінде акалориметрдің көмегімен анықталған температура ... ... ... ... микрокалориметр әдісімен алынған жылусиымдылықтар пайдаланылды. Пластикалы созылымдар жылуөткізгіштігінің λ тәжірибелік мәндері жоғарғы кестеделерде ... Осы ... ... тұрғандай, олардың жылуөткізгіштігі температура артқан сайын дисперсті орталарының жылуөткізгіштігінің өзгерісіне ұқсас түрде өзгереді; барлық созылымды бояулар үшін λ мәні ... ... ... салыстырғанда көп. Температуралардың зерттелген интервалында пластикалы созылымдар мен олардың дисперсті орталары үшін жылуөткізгіштіктің температураға сызықты тәуелділігі сақталады. Көмірсутекті пластикалы ... үшін ... ... ... ... нүктесінің басында бұзылады; церезин үшін осы нүкте шамамен 50 ℃ ... ... ... ... құбылыс құрылымның өзгерісімен түсіндіріледі: сабынның еруі кезінде шлам ақиқат ерітіндіге айналады. Эмальдар мен бояулардың жылусиымдылықтары температура артқан сайын ... ... ... ... ... ... Осы ... келтірілген мәліметтерге сай температуралардың зерттелінген интервалында созылымдардың барлық түрлерінің жылусиымдылығы сызықты ... ... Бұл ... λi ... ... ... нүктесінің басында бұзылады. Осы құбылыс көмірсутекті пластикалы созылымдар мысалында жақсы байқалады. Барлық түрлі созылымдар жылусиымдылығы
cp ... ... ... np артық болады. Осы қосымшаларда созылымдар мен олардың дисперсті орталарының тығыздықтары жөнінде тәжрибелік мәліметтер келтірілген. Жылуөткізгіштік сияқты созылымды бояулар ... ρi ... ... сайын кемиді; созылымдардың тығыздықтары дисперсті орталарының тығыздығынан жоғары, тек мұнда көмірсутекті созылымдар ғана ... ... ... ... ... мәліметтерге жүргізілген талдау көрсеткендей, пластикалық созылымдар мен олардың дисперсті орталарының ... ... мен ... ... температура интервалына тәуелділігі мынадай теңдеулермен бейнеленеді:
λt=λ201-αt-20 (1.6)
cp=cp201+βt-20 ... ... ... ... ... Вт/(мК); cp-20℃ мәніндегі жылусиымдылық, Дж/(кгК); ... ... ... кг/м; α, β, γ- ... ... пен тығыздықтың температуралық коэффициенттері. Алынған тәжірибелік материалға жасалған талдау мен оны өңдеу нәтижелері ... ... ... ... мен ... ... ... ортаның қасиеттері мен қоюландырғыштың концентрациясымен анықталады; бұл көрсетілген параметрлердің температураға ... ... ... өрнектеуге мүмкіндік берді:
λt=λ201.15-0.34*10-2x-0.2*10-3t (1.9)
cp=cp201.08-0.25*10-2x-0.3*10-3t (1.10)
мұндағы x- қоюландырғыштың концентрациясы, % масса. Берілген (1.9) және (1.10) ... ... ... үшін ... пен ... % ... ... мүмкіндік береді. Олардың жылуфизикалық қасиеттерін ... ... ... ... созылымдар мен сабынды және сабынсыз қоюландырғыштар негізіндегі пен шамаларының ... пен ... ... ... ... ... сақталады. Осы құбылыстың болу себептерін анықтау жұмыстың өзекті мәселесіне айналды. [1, 2] жұмыстарда дисперсті жүйелердің жылуөткізгіштігінің ... ... ... ... ... ... жылуөткізгіштігін дисперсті фаза мен дисперсті ортаның жылуөткізгіштігімен байланыстыратын жартылай эмпирикалық өрнектер шығарылған. Алайда, ... - ... ... ... жүйелер, олар өздерінің дисперсті фазаларының ерекше күй шарттарымен айрықша қасиет танытады. Оларды алу процесінде ... ... және ... ... күйінде - дисперсті ортаны ұстап тұратын күрделі үшөлшемді құрылымдық сүлбе түрінде оған қол ... ... ... ... сай дисперсті фазаның жылуөткізгіштігін анықтау қиынға соғады жән сәйкесінше [2, 3] еңбектерде ... ... ... әдістерін қолдану мүмкін емес. Мұнай өнімдерінің көп ... ... ... бойынша тәжірибелік мәліметтерді жалпыландырудың өзге әдісі белгілі. Бұл әдіс ұқсастық теориясын қолдануға негізделген. Нақты заттардың арасында, оның ... көп ... ауыр ... ... ... дәлдікпен сәйкес күйлер заңы орындалатын топтар да табылуы мүмкін. Осы жағдайда атмосфералық қысымдағы олардың жылуөткізгіштігі мына ... ... ... ... ... τ=τ0 мәніндегі әрбір термодинамикалық ұқсас зат үшін жылуөткізгіштіктің мәні; τ=TT*- келтірілген температура; T*- сипаттық температура; fτ-ұқсас ... тобы үшін ... ... Таза ... ... ... жалпыландыру барысында сипаттық параметрлер ретінде әдетте критикалық параметрлер, ... ... ... ... немесе молекула аралық әсердің потенциалдық функциясының параметрлері, яғни ... ... ... ие ... ... және оларды тәжірибенің көмегімен немесе есептеу арқылы жеткілікті дәл анықтауға болады. Мұнай өнімдері - күрделі ... ... мен ... ... үшін жоғарыда көрсетілген параметрлердің көмегімен жылуөткізгіштікке қатысты мәліметтерді жалпыландыру мүмкін емес, өйткені, аталған жағдайда олардың нақты физикалық мәні жоқ. ... ... үшін ... ... ... ... сипаттық температураны анықтау үшін сапалық тұрғыдан жылуөткізгіштік пен тығыздықтың бірдей өзгеру сипатын қолдануға болады. Көпшілік ... ... оның ... ... ... көп ... қоспалары үшін Н.Б. Варгафтиктің белгілі интерполяциялық ережесі дәлелденеді:
λ1λ2=ρ1ρ243 ... ... өз ... ... ... қатынастан шығады. Бұл қатынаста сұйықтың жылуөткізгіштігі тығыздықпен мына теңдеу арқылы байланысқан:
λ=Bρ43 ... В - ... ... үшін ... ... өзара әсерлесуінің химиялық табиғатын бейнелейтін параметрлермен тығыздықтың ... ... ... сапалы тұрғыдан жақсы сәйкес келеді. Бұл жағдай (I.6) әмбебап функцияны мына ... ... ... береді:
λ*=λ*βT=λ*(τ) ... γ ... ... ... ... ... (1.8) теңдеуден табылады; алайда, T=0 K мәніндегі бастапқы тығыздықты ... оны ... ... ... Температуралық коэффициент бастапқы тығыздық таңдап алынған температура мәніне тәуелді. Осы температура өзгеріске ұшырағанда, тығыздықтың температуралық коэффициентінің абсолют шамасы γ ... ... ... β' T1 және T2 температураларындағы тығыздықтың ρ1 және ρ2 қос мәні ... ... ... ... ... T2-T1 артқан сайын β' есептеу ... арта ... ... ... температураға арналған өрнекті былай жазуға болады:
τ=β'T ... ... ... ... заттардың термодинамикалық ұқсас тобын анықтап қана қоймайды, сонымен қатар практикалық құндылығы жоғары, өйткені, заттың тығыздығы -ны өлшеумен ... ... ... ... ала ... ... еңбекті қажет етпейтін әдістермен анықталады. 2 суретте дисперсті орталар үшін 20-140 ℃ температуралар интервалында мынадай тәуелділік бейнеленген: ... τ=β'T ... ... майлардың дисперсті орталарының жылуөткізгіштігінің жалпыландырылған тәуелділігі λx=0.2 мәні τ=0.2 ... ... оны ... алынған температура мәнінде анықтайды.
сурет 6. λ'-τ координаталарындағы созылымды бояулар дисперсті
орталарының жылуөткізгіштігінің жалпыландырылған тәуелділігі
Тәжірибелік мәліметтердің жалпыландырылған тәуелділіктен ... ... ... ... ... ... оның мәні %-дан ...
λ*=1.326-1.625τ ... ... ... ... ... ... Сәйкесінше, барлық дисперсті орталар үшін (1.18) өрнегі бойынша жалпыландырылған тәуелділік жеткілікті жақсы орындалады. Келтірілген мәліметтерден көрініп тұрғанындай, созылымдар мен ... ... ... ... ... ... ұқсастық бар екен. Аталған ұқсастықты созылымды бояу жылуөткізгіштігіне қатысты тәжірибелік мәліметтерді жалпыландыру және осындай жүйелердің тобын анықтау үшін қолдануға ...
1.3 ... ... және оның ... ... ... сипаттамасында атқаратын қызметі. Эластикалық қасиеттері.
Тұтқыр сұйықтықтың реологиялық қасиетін бағалауда, ерекше сипатты үш аймақты ажырата білу керек: тұтқыр сұйық ... дене ... ... ... (пластикалық күй), өтпелі аймақ және орныққан тұтқыр ағыс аймағы. Тұтқыр ... ... ... ... ағыс ... ... параметрлерін талдау негізінде беріледі. Эйринг теориясы бойынша, бастапқы тепе-теңдік күйінен ... ... ... баръер шыңы арқылы кинетикалық бірліктің өтуін, мүмкіндігі дененің берілген температурасында және берілген көлемде осы ... ... ... ... ... ... ... жүйенің ∆F Гельмгольц энергиясымен (еркін энергия) немесе ... ... ... P ... энергиясымен ∆G (термодинамикалық потенциал) анықталатын ерекше текті ... деп ... ... ∆G=∆U-T∆S+P∆V=∆H-T∆S ... ∆U- ішкі ... ∆H- ... ағыс ... ... T- ... ... температурасы; ∆V- жүйе көлемінің өзгерісі. (1.19) теңдеудегі жоғары емес қысым үшін P∆V ... ... ... яғни ... және тұтқырлықтың температурадан тәуелділігін мына күйде жазуға болады
η=A°exp∆GRT ... ... ... ... ... ... физикалық мағынасы бойынша, ∆H жылу мен ∆S энтропия нольге тең болғанда, энергетикалық барьерді толғымен өтімді деп санауға болатын уақыттағы, өте ... ... ... ... ... ... фаза концентрациясы. (1.21) өрнектері бойынша мынадай теңдікке қол жеткізуге болады:
ΔGқұр=RTlnηcηc(1+5C) ... ... ... ... % масса. ΔSқұр шамасы ΔGқұр арқылы былайша анықталады:
ΔSқұр=-d∆GқұрdT ... мәні ... ... жылдамдығында да, тұрақты ығысу кернеуінде де алынады. Бейсызық ағын сызығына ие сұйықтар үшін ... ... ... ... τ=const ... анағұрлым айқын физикалық мағынасы бар мәліметтерде τ=const ... ... мен ... ... анықтау нәтижелері салыстырылған. (1.22) және (1.23) өрнектерінен көрініп тұрғанындай, аталған анықтамалар дисперсті жүйе мен ... ... ... ... ... тәуелділіктерін өлшеуге негізделген.
Тұтқыр сұйықтардағы құрылымдық ауысуларды талдау үшін тұтқыр ағыстың активация параметрлері қолданылуы ... ... ... ... ... ΔGқұр, аталған шама құрылымдық сүлбе бөлшектерінің арасындағы өзара әсерді бейнелейді және ΔSқұр ... ... - бұл шама ... ... ... ... тікелей байланысты.
7-суретте жоғарыерігіш церезин мен қойытылған мұнай майы тұтқыр пластикалы сұйығы үшін тұтқырлықтың температурадан тәуелді ... ... 7 ... ... ... ... толығымен бұзылғанда, яғни жүйе жоғары ньютондық ағыс режиміне шыққанда оның тұтқырлы-температуралық тәуелділігі ... орта үшін ... ... ... ... ... ағыс режимінде ∆G-ң өте жоғары мәндері, жаңа жағдайдағы кинетикалық бірліктің өтуі үшін қажет ... ... ... ... ... ... ... ∆Gқұр активация энергиясымен байланысты. ∆Gқұр берілген кернеулік жағдайдағы ∆G ... ... ... ... ... ... ... ∆Gt-->infinity айырымы ретінде анықталады. ∆Gt-->infinity=∆GM болғандықтан дисперсиялық ортаның активациясы
∆Gқұр=∆G-∆GM ... ... ... аз бұзылған сайын, ∆Gқұр соншалықты көп болады; Қойылтқыш концентрациясы ұлғаюымен ∆Gқұр белгілі шекке ... ... және ... ... сайын төмендейді; τ-тұрақты кезінде ∆Gқұр азаюы құрылымның ... ... ... ... ... ... өзерісі бойынша тұтқыр сұйық ағысында құрылым бұзылуының сипаты жайлы айтуға болады. ∆Gқұр активация энтропиясының құрылымдық ... ... ... ... өзгерісін көрсетеді, өйткені ∆S- жүйенің термодинамикалық ықтималдық функциясы болғандықтан. ... ... ... ... ... және ... ... және оның жылжу жылдамдығының 10 ретінен астам интервал өзгерісін қамтитын жалпыланған реологиялық сипаттамасы 8-суретте көрсетілген стр ... 8. ... ... ... ... ... және ∆Sқұр өзгерісі және оның жалпыланған реологиялық сипаттамасы. ... ... - ... ... сұйық; пунктирлі сызық - біртектенген тұтқыр сұйық. Қисықтардағы - деформацияға тән нүктелер.
τT-аққыштық шегіне жеткенге ... ... ... ... 0-1-2; бұл ... ... ... бөлшектері сыртқы күштің әсерінен дисперсионды ортаның жұқа қабықшалары бойымен жылжи алатындықтан, асқынтөменгі жылдамдық ағысы ... ие. ... ... ... ... деп ... оған ... жылжу жылдамдығы 10-8c-1; тұтқыр сұйық тұтқырлығы бұл режимде 1010-1011Па∙с ... ... ... ... ... ... ... шарт үшін қолдануға болмайды, және тұтқыр сұйық тәртібін жорғалағыштық аймақта жоғары дәлдікпен қатты дене тәртібіне ұқсас деп санауға болады. ... ... ... ... ... ∆Gқұр және ∆Sқұр максимумы сәйкес келеді. ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан жылжу бағытына қарай өте ретті құрылымдар түзуіне және ... ... ... өріс ... Оның ... полимерлік сұйық анизотропты болады; сондықтан кейбір критикалық жылжу кернеуіне 0.7-0.8 τT ... ... өсуі ... ... ... ... және ... сызық 2-нүктесіне қарай майысады. Қисық ағыстың түзу сызықты емес екендігі және бұзылмаған құрылыммен деформациялағанда байқалатын ... ... бұл ... бір ... ... өзгеріс субмикроскопиялы қалыңдық қабықшаларындағы тұтқырлықтың әсерінен пайда болған күш, ... ... ... әсерлесетін күшіне тең немесе үлкен мәніне дейін жылжу жылдамдығы ұлғайғанда болады. Нәтижесінде каркас және полимерлі сұйық құрылымы бұзылады, сәйкесінше ... ... де ... өседі; бұл жүйенің шыға берісінде орныққан ағыс режимінде, полимерлі сұйықта асқын аномалия көрінгенде өте шапшаң байқалады; τ мәне γ ... ... Ары ... ... кедергісі γ-нан тәуелсіз болғанда асқын аномалиядан оның ... ... өту ... ... ... ... болған жағдайда) тұтқырлықтың 5-6 ондық ретіне түсуімен, сәйкесінше жылжу жылдамдығының үлкен өсуі байқалады; ... ... ... қасиетінің бұл ерекшелігі біріншіден оның құрылымдық каркасы ерекшелігімен шартталған.
Бұзылмаған құрылым деформациялануынан беріктелуіне өту нүктесі анық физикалық ... ие және ... ... ... ... ... τбер.- мәні деформациялану жылдамдығынан тәуелсіз және максимал беріктілік күйінде құрылымның беріктілігін сипаттайтын τT-аққыштық шегіне сәйкес.
τбер. және τT шамалары полимерлі ... ең ... ... болып табылады, өйткені олармен үлгінің тұтастығы жоғалмайтын шексіз үлкен деформация беруге қабылетті қатты денеге, сұйықтарға тән ... ... өту ... ... суреттен көрінетіндей беріктік шегіне жеткенге дейінгі 0-1-2 қисық участкесі және одан өткеннен ... (2-6 ... ... сұйықтардың деформациялануының сандық және сапалық заңдылықтары орнатылған. Салыстырмалы тұрғыда аз күш ... ... ... серпімді дене сияқты болады. Түсірілетін күшті көбейткенде деформацияның өсуі жылжу кернеуінен асып түседі және ... ... ... ... ... Осы кезде құрылымдық каркаста олардың қалпына келуі ... ... ... интенсивтілігі артады. Күш түсіруді тоқтатқанда байланыстың бір бөлімі қалпына ... оның ... ... ... ... ... ... ориентациясы сақталады. Сондықтан екінші рет сынағанда полимерлі сұйықта беріктілік ... және ... ... шамасының төмендеуі байқалады. τ жылжу кернеуінің төмендеуі жайлы екінші ретті сынақта майлы солидолдың 20℃ ... ... 8 ... ... 9. ... үздіксіз өспелі күш түсірілгендегі майлы солидол үшін жылжу кернеуінен қисықтық тәуелділігі:
1-бірінші сынақ; 2-екінші ... және одан ... күш ... ... шегі шектік беріктілікке сәйкес келетін орнықты мәнге жеткенше төмендей береді.
Аққыштық шекке тең ... ... ... толық бұзылуы болмайды, өйткені байланыстың үлкен қозғалғыштығы олардың тез қалпына келуін ... ... ... ... мәніне бұзылған және орныққан байланыстардың динамикалық тепе-теңдігі ... ... ... ... ... ... ағыстарында бұзылуға жұмсалатын энергия шығынын талап ететін құрылымдық каркас болады. Осы ... ... ... 7 ... (3-5 ... ... ... көрінісі береді. Қарастырылып отырған суреттегі (2-3-5-4) шектелген қисықтар, бұзылған құрылыммен материалдың өтпелі күйін сипаттайды. γ-ның үлкен мәнінде құрылымның ... өте ... ... оның одан арғы өсуі жүйе ... ... әсер ... Бұл жағдай ∆Gқұр және ∆Sқұр нольге тең болғанда (7 сурет, 6-нүкте) ... ... ... ағыс режиміне сәйкес келеді. Оның үстіне сұйық дисперсионды ортаның тұтқырлығынан 1.5-2.0 есе көп кәдімгі дисперсияға айналады.
Эластикалық қасиеттері. Реологиялық ... ... ... сұйықтардың серпімділік қасиетін көрсетуінің ерекше маңызы бар, өйткені қарапайым жылжу шартындағы серпімді сұйықтардың ағысы ... ... ... тек ... ғана ... және де ... ... кернеулер пайда болады. Атап кеткендей полимерлі сұйық үшін ... ... ... ... ... ... және ретсіздігін дәлелдейтін серпімді деформация) 1% аспайды. Жоғарыэластикалықты байқалтатын механизм, сұйықтардағы серпімділіктің әсерінен айырмашылығы бар. Сұйықтардың серпімдіпластикалық қасиеттерін ... таза ... ... ... аспайтындығын көрсетті. Осы деформация бойынша бағаланған әртүрлі жүйе үшін жылжудың шартты-лездік модулі орташа 103 Па құрайды. ... ... ... ... ... ... ... оның үстіне жылжу модулі түседі. Алайда жылжу модулі оның шамасы 20 есе немесе одан да көп кемігенде орныққан ағыс ... ... ... Осы берілгендерден серпімді емес дисперсионды ортасымен дисперсті жүйе класына жататын сұйықтар ағысы ... ... ... ... ... эффектісі елеусіз болуы керек. Кейінгі зерттеулерде көрсетілгендей, бұл басқа дисперсті жүйелер үшін де, мысалға, егер дисперсионды орта серпімді қасиет танытпаған, ... ... үшін ... ... ... ... ... деформацияның болмауын, әртүрлі диаметрлі капиллярлардан сұйықтың сорғалаған ағысы капиллярдан шыққан кезде ұлғаймайтындығы дәлелдейді. Жоғары ... ... ... полимерлер ерітіндісі, аққан сұйық диаметрі капилляр диаметрінен бірнеше есе үлкен болады.
Соңғы жылдардағы көптеген зерттеу ... ... ... ... кернеуді үлгінің тұтастығының үзілу мүмкіндігі ескерілетін анықтау әдістері және нормаль кернеуі жанама кернеумен теңбе-тең ... асып ... ... ... типі үшін ... ... талқыланған. Осы мәліметтерді талқылау қоймалжың сұйықтардан ерекше ... ... ... ... Олар ... ... ... Бұндай жүйелерде беріктік шегі өте аз. ... ... ... ... ... ... жоғарыполимерлерді қосады.
2. ЛАК-БОЯУЛАР ӨНДІРІСІ ЖАРТЫЛАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЫЛУФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
2.1 Тұтқыр бояулы сұйықтардың дәрежелік ... күй ... ... дейін жарияланған ньютондық емес сұйықтарға қатысты жұмыстардың ... не ... не ... ... Элис, де Хавен, Сиско, Балкли-Гершель модельдерінде) мынадай қатынас түріндегі дәрежелік реологиялық күй теңдеуіне ... ... ... k- сұйық консистенциясының өлшемі (неғұрлым аққыштық аз болса, k соғұрлым көп); n- дәреже ... жиі ... оны ағыс ... деп ... (2.1) ... ... ең алғаш рет Оствальд ұсынған, оны кейінірек Рейнер жетілдіре түскен [5]. Неғұрлым ағыс индексі n ... ... ... ... ... ағыс қисығының бейсызықтығы анық көрінеді. Отсвальд-Рейнердің (2.1) дәрежелік заңын мынадай түрге түрлендіруге болады:
(2.2)
мұндағы - жалған квазиньютондық ... оны ... ... ағысы үшін мына қатынаспен өрнектеуге болады:
(2.3)
10 суретте (2.1) ... ... ... ньютондық емес сұйық ағысының заңдылықтарының кесікіні келтірілген. 10,a суреттегі ағыс қисықтары (n1 ағыс индекстері үшін) (2.1) ... ... ... ... ал 10,б ... жалған тұтқырлықтың ығысу жылдамдығына тәуелділігі (2.2) қатынасы бойынша тұрғызылған. 9, б ... n0 ... ... ... артқан сайын ұлғаяды . Мұндай қасиет (жалған тұтқырлықтың ығысу жылдамдығы артқан сайын кемуі) псевдопластикалық сұйықтарға тән. n=1 ... (2.3) ... заң ... ... ағыс ... ... ... жалған тұтқырлығы тұрақты және ығысу жылдамдығына тәуелді ... ... су ... n=1 ... ... заңымен сипатталатын сұйық мысалымен cәйкес келеді. Егер суды қылқаламмен тік қабырғаның бетіне жағатын болсақ, онда белгілі бір уақыттан соң ... су ... ... ағады, өйткені, судың динамикалық тұтқырлығы .
Сурет 10. ... ... ... ... ... ... ағыс қисықтары түрінде; б - жалған квазиньютондық тұтқырлықтың ығысу жылдамдығына ... ... б ... (2.4) ... ... ағыс ... n>1 жағдайы үшін жалған квазиньютондық тұтқырлықтың ығысу жылдамдығына тәуелділігі берілген. n>1 жағдайында жалған тұтқырлық ... ... ... ... ... ... (2.3) қатынасындағы дәреже көрсеткішінің шамасы (n>1) ... ... ... ... ... (n-1)>0. Мұндай қою сұйықтар дилатантты деп аталады, ал жалған тұтқырлықтың ығысу жылдамдығы артқан сайын ұлғаю эффектісі дилатансия деп ... ... ... ... тән ... Дилатантты қасиеттерді дөрекі дисперсті және жоғары концентрленген суспензиялар танытады, олардың өзі ... ... ... ... ... ... қос тотығының, слюданың, крахмалдың ұнтақтарының сулы суспензиялары, сонымен қатар сулы өзен құмы).
2.2 Лак және бояулардың реологиялық ... ... ... ... ... мысалы болып табылады, олардың қасиеттері n

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жоғары концентрациялы алюминий тотығы суспензиясының гидродинамикасы және жылуалмасуын фазалық құрылымдық өзгеруімен сандық зерттеу30 бет
Мономер сипаттамасы16 бет
Mn2+,fe3+,co2+,ni2+ иондарының кейбір полимерлі және төмен молекулалы лигандтармен комплекстүзілуі47 бет
Акриламид және метилакрилат негізіндегі жаңа термосезімтал сополимерлерін синтездеу және зерттеу36 бет
Алкилароматты көмірсутектерді оксигенирлеу реакциясының полимерметалды комплекспен катализденуі33 бет
Биологиялық активті заттарды полимерде иммобилизациялау41 бет
Жартылай ет фабрикаттарына арналған буып-түйгіш материалдар8 бет
Жүгері крахмалы негізінде биоыдырайтын жабқыштар технологиясын жасау47 бет
Жүгері крахмалы негізінде биоыдыратын жабқыштар технологиясын жасау7 бет
Кен орнында қабатқа су айдау технологиясы23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь