Созылмалы гепатит кезіндегі егеуқұйрықтардың оқшауланған қуығының жиырылу белсенділігін зерттеу

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1 Тепе.теңдіктің бұзылыу кезіндегі лимфа мен қан жүйелерінің күйі ... ..5
2 Ағзаның висцеральды қызыметіне органикалық және неорганикалық
улы заттардың әсері бұзылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1. Лимфа және оған жалпы сипаттама, лимфа айналымының
нейрогуморальді реттелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Қан және лимфа айналымы, олардың реологиялық және
биохимиялық қаситеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
1.3 Лимфа айналымы және оның нейрогуморалдық реттелу жолдары ... .37
2. Зерттеу материалдары мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
3. Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..44
3.1 Егеуқұйрықтардың улану кезіндегі лимфа ағысының және қан
клеткаларының көрсеткіштерін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
4 Нәтижелерді талқылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
Пайданалынған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
Зерттеу тақырыбының өзектiлiгi. Денсаулық үшін зиянды органикалық және бейорганикалық заттар улы және жоғары дәрежеде тұрақты болып табылады. Олар көбінесе канцероген, мутаген, тератоген немесе басқа аурулардың пайда болуын күшейтеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшыларының болжамына сай (ДДҰ материалдары, Женева, 2003), ХХI ғасырда улы заттардың (неорганикалық және органикалық) әсерінен әлемде жүрек-тамыр жүйелерінің аурулары, бауыр, бүйрек және т.б. аурулар кең таралуда. ХХ ғасырдың өзінде антропогендік факторлардың әсерінен, еңбекке жарамсыздық пен мүгедектіктің туындауының жоғары жиіліктің болуы, әлеуметтік мәні бойынша әлемде алғашқы орындардың бірін алса, бұл көрсеткіштер ХХI ғасырда да жалғасын таппақ.
Қоршаған ортаны ластаушы химиялық заттардың ішінде адам денсаулығына үлкен қауіп төндіретіндер неорганикалық улы заттармен қатар өндірістік токсиканттар: ұшқыш органикалық қосылыстар: тетрахлорметан немесе төртхлорлы көміртек (CCl4), бензол, толуол, бензеперин және басқалар.
CCl4 – организмде бос радикалдардың түзілуіне алып келетін улылығы жоғары заттар. Ол липидтердің тотығуын активтендіреді, бауыр клеткаларын зақымдайды, ал ауыр жағдайларда гепотоциттердің некрозына және дистрофияға алып келеді [1].
Жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижиелерінде [2, 3], кадмий иондарының лимфа ағысының жылжуы, лимфа тамырларының жиырылу белсенділігі мен иннетвациясына әсері анықталған. Кадмий иондарының лимфа ағысына, лимфадағы белок құрамына және ұлпалардың протеолитикалық белсенділігіне кері әсері туралы мәліметтер бар [4]. Лимфа жүйесінің транспорттық қызметі жеткілікті зерттелмеген, соның ішінде, организмнің органикалық улармен улануы кезіндегі лимфа түйіндерінің ролі зерттелмеген.
Жоғарыдағы мәселеге байланысты қазіргі кезде экстремалды жағдайларда (гравитация векторының өзгеруі, органикалық және неорганикалық улармен, оның ішінде бензол, CCl4, толуол және ауыр металл иондарымен улану) организмнің ортаға бейімделу реакциясы кезінде лимфа жүйесінің маңызы және пайда болған ауытқуларды қалпына келтіру жолдарында олардың басты ролін зерттеу өзекті мәселелер болып отыр. Улы заттар адам орагизмінде көптеген әртүрлі аурулар тудырады. Жүрек-қантамыр жүйелерінің ауруы кезінде инфаркт, инсульт, бітелген эндоартрит, тромбоздар сияқты ауыр асқынулар кезінде ұзақ уақыт еңбекке жарамсыздық пен мүгедектікке алып келетіні байқалады. Белгілі болғандай, көптеген жүрек-қантамыр жүйесі аурулары лимфа жүйесінің патологиялық үдерістерге қатысуына алып келеді, ал өз кезегінде лимфа жүйесі өзінің қорғаныштық-компенсаторлық және тасымалдау қызметтері арқылы аурулардың өтуін және организмнің күйін өзгертуі мүмкін [5, 6, 7].
Тірі организмнің тепе-теңдігін бұзатын экстремалды жағдайлардағы адаптациялық реакцияларға лимфа жүйесінің қатысу механизмін білу организмнің висцеральді функцияларына экстремалды факторлардың кері әсерін төмендету және профилактикалық шараларды жасауға мүмкіндік береді.
1 Оксенгендлер Г.И. Яды и организмы. - М.: Наука, - 1991, - 319 с.
2 Богомазов М.Я., Волкова Н.А. Особенности метаболизма кадмия при различных путях его поступления в организма // Гигиена и санитария. – 1984, -№ 5. - С. 41-42.
3 Толемисова А.М. Изучение комбинированного действия мышьяка и кадмия и протекторной роли сульфата в условиях эксперимента. Автореф… канд. мед. наук: 14.00.25. – Алматы, - 1999, - 24 с.
4 Булекбаева Л.Э. Участие лимфатической системы в адаптивных реакциях организма при действии хлорида кадмия // Тр. межд. конф. «Адаптация организма к природным и экосоциальным условиям среды». –Бишкек, - 1998, - С. 65.
5 Русньяк И., Фельди М., Сабо Д. Физиология и патология лимфообращения. - Будапешт, - 1957, - 856 с.
6 Бородин Ю.И. Проблемы лимфодетоксикации и лимфосанации // Труды ИК и ЛФ. - Новосибирск, - 2000, - Т.8. - С. 5-9.
7 Foldi M., Casley-Smith J.K. Limphangiology. - Stuttgart – New-York, - 1983, - 700 p.
8 Сафронов В. Г., Титов В.В., Хасанова Р. Ф. и др. Морфологические и биохимические показатели крови при отравлении белых крыс соединениями свинца, кадмия и ртути // Актуальные проблемы вет. науки: тез. докл. Моск. гос. акад. вет. мед. и биотехнология. - М., - 1999, - С. 73-74.
9 Сейдахметова З. Ж., Дюсембин Х.Д., Шыныбекова Ш.С. Содержание катехоламинов в крови лактирующих крыс при интоксикации солями тяжелых металлов // Известия МОН РК, НАН РК. сер. биол. и мед. - 2004, - №1, – С. 73-77.
10 Нурмухамбетова Б.Н. Лимфатический регион тонкий кишки в условиях нормальной жизнедеятельности при экзотоксикозе и эндоэкологической реаблитации: Автореф.. дисс.. докт.. мед... наук. – Алматы, – 1998. – 34 с.
11 Кроль М.Ю. Влияние серы и комплекса микроэлементов на кумуляцию тяжелых металлов в организме животных // Актуальные проблемы вет. науки: тез. докл. Москов. гос. акад. вет. мед. и биотехнология. – Москва, - 1999, - С. 81-83.
12 Schubert J. Chelating agents in biological system // Environ. Heth. - 1981, -Vol. 40, - P. 227-232.
13 Basage Н. Biochemical aspects of free radikals // Biochemistry and cells Biology. - 1990, - №7, - Vol. 68, – P. 989-998
14 . Сабирова З.Ф. Состояние здоровья детей в зависимости от экологии района проживания // Педиатрия, Россия, - 2001, - №2, – С. 110-111.
15 Linjen P., Staessen J., Fagard R., Amery A. Effect of cadmium on transmembrane Na+ and K+ transport systems in human erythrocytes // Br. J. Ind. Med., - 1991, - Vol. 48, - №6, - P. 392-398.
16 Нурмухамбетова Б.Н., Жаксылыкова А.К. Ультраструктурные изменения эндотелиоцитов обменных микрососудов регионарного лимфатического узла печени при хроническом отравлении хлористым кадмием // Матер. межд. научно - прак. конф. "Проблемы саногенного и патогенного эффектов экологического воздействия на вутреннюю среду организма" - Чолпон-Ата, - 2003, - Т. 1, – С. 73-75.
17 Shulka A., Shulka G.S., Srimal R.C. Cadmium-induced alterations in blood-brain barrier permeability and possible correlation with decreased microvessel antioxidant potential in rat // Human. Ехр. Тохiсо1. - 1996, - Vol. 15, - №5, - Р. 400-405.
18 Исакова Д.Т., Ташенов К.Т., Мурзамадиева А.Т. Влияние солей свинца на адсорбцию эритроцитами белка, глюкозы и холестерина // Изв. МОН РК, НАН РК. Серия биол. и мед. - 2001, - №1-2, – С. 38-42.
19 Sarkar S., Jadov P., Bhatnagar D. Lipid peroxidative damage on cadmium exposure and alterations in antioxidant system in rat erythrocytes: a study with relation to time // Biometals. – 1998, - Vо1. 11, - № 2. - Р. 153-157.
20 Noonan C. W., Sarasua S.M., Campagna D., Kathman S.J., Lybarger J. A., Muller Patricia W. Effects of exposure to low levels of environmental cadmium on renal biomarkers // Environ. Health Perspect. - 2002, - №2, – Vol. 10, –C. 151-155.
21 Койбасова Л.У. Механизмы действия ионов кадмия на сосудистый эндотелий и детоксицирующие свойства СУМС-1 // «Поиск» МОН РК. – 2000, - № 4-5, - С. 69-74.
22 Аюпова Р.С., Ташенов К.Т., Карынбаев Р.С., Макашев Е.К. Функциональное состояние печени при воздействии на организм солей тяжелых металов// Известия МОН РК, НАН РК. сер.биол. и мед. - 2001, - №4, – С. 17-22.
23 Ахметбаева Н.А., Омарова А.С. Влияние сорбентов (СУМС-1, Таган) на иннервационный аппарат лимфатических узлов при интоксикации хлоридом кадмия // Aktual Problems of Experimental and Clinical Physiology. International Scientific & Practical Conference devoted to the 10th fnniversary of the Republic of Kazakstan. – 2001, 3-5 Oktober. – P. 33-34.
24 Ozcaglar Hasan U., Agirdir B., Dinc O., Turhan M., Kilincarslan S., Oner G. Effects of cadmium on the hearing system // Acta oto-laryngol. – 2001, -121, - №3, – C. 393-397.
25 Lodenius M., Soltanpour-Gargari A., Tulisalo E., Heattonen H. Effects of asll application on cadmium concentration in small mamals // J. Environ. Qual. - 2002, - V. 31. - №1, – P. 188-192.
26 Novelli Ethel L.B. Vieira Eliane P., Rodrigues Ney L., Ribas Bartolome O. Rickassessment of cadmium toxicity on hepatic and renal tissues of rats // Environ. Res. A. – 1998, - №2, – V. 779, - P. 102-105.
27 Воскова Н.А., Гарибян Г.М., Карплюк И.А. Влияние содержание цинка в рационе на течение хронической кадмиевой интоксикации в эксперименте // Вопросы питания. – 1994, - №5, – С. 21-23.
28 Evans T.J., Casteel S.W., Turk J.T., Basta N.T. Subacute toxicokinetics and disposition of cadmium in orally exposed juvenile swine. 40 Annual Society of Toxicology Meeting, San Francisco, Calif., March 25-29, 2000 // ICP inf. Newslett. – 2001, - V. 27, - №2, – Р. 96.
29 Койбасова Л.У., Хантурин М.Р. Развитие эндотелий-зависимых реакций кровеносных сосудов в филогенезе позвоночных // В кн: Актуальные проблемы экспер. и клинич.физиологии. – Алматы, - 2001, - С. 188-190.
30 Кулкыбаев Г.А., Дюсембин Х.Д., Конкабаева А.Е. Содержание кадмия, свинца и меди в крови и грудном молоке родильниц, проживающих в зоне экологического напряжения (на примере г. Балхаша и Караганда) // Журнал Физиология человека. – 2002, - №3, - Т. 28, – С. 140-141.
31 Кольбай И. С., Мурзахметова М. К. Оценка эффективности защиты клеточных мембран биологически активными веществами при действии экстремальных факторов // Известия МОН РК, НАН РК. сер. биол. и мед. – 2001, - №4, - С. 62-67.
32 Yang C.F., Shen H.M., Zhuang Z.X. e. a. Cadmium–induced oxidative cellular damage in Hyman fetal lung fibroblastrs (MRC-5 cells) // Environ Health Perspect. – 1997, - №7, - V. 105, – P. 712-716.
33 Boscolo P., Carmignany M. Mechanismms of cardiovascular regulation in male rats Cadmium as a factor of hypertension // J.Chronic.Dis. rabbits chronicaly to cadmium // Brit. J. Industr. Med. - 986, - V. 43, -P. 605-610.
34 Пупышев А.Б., Гутина Е.М., Федина Р.Г., Мичурина С.В., Шурлыгина А.В., Вербицкая Л.В. Влияние бенз(а)пирена и режима постоянного освещения на состояние лизосомального аппарата печени крыс и билиарную экскрецию лизосомных ферментов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, - 2000, - №1, - Т. 139, - С. 40-43.
35 Основы общей промышленной токсикологии / под. ред. А.А.Толоконцева и В.А.Филова. – Л.: - 1976, - 304 с.
36 Забродский П.Ф. Общая токсикология / под.ред. Б. А. Курляндского, В.А.Филова. - М., - 2002, – С. 352-384.
37 Zheng Q.-Shan, Zheng J.-Song, Gui Ch.-Qing, Wang X.-Wen, Yang Hui-Jie, Li Ai-Hua, Wang You-Xia, Sun Rui-Yuan. Количественный анализ комбинированного эффекта красного элементарного селена в малых количествах и глюкуролактона на развитие цирроза печени, индуциро-ванного у крыс CCl4 // Chin. Pharmocol. Bull. - 2002, - 18, - №1, - С. 99-102.
38 Пронько П.С. Сатановская В.И., Горенштейн Б.И., Кузмич А.Б., Пыжик Т.Н. Влияние пирувата, треонина и фосфоэтаноламина на обмен эндогенного ацетальдегида у крыс с токсическим порожением печени // Вопросы мед. химии. – 2002, - №3, - Т. 48, - С. 278-288.
39 Jwai M., Morikowa T., Muramatsu A., Tanaka G. et al. Biological significance of AFP expression in liver injury induced by CCl4 // Acta. Histochem. et Cytochem. – 2000, - 33, - №1. – P. 17-22.
40 Ковлер М.А., Павленко А.А., Курганов Б.И., Авакумов В.Л., Сяткин С.П. Нормализующее действие приидоксальфосфата на активность аспартатаминотрансферазы при остром токсическом гепатите // Тезисы 1-й Межднар. конф. «Клинические исследование лекрарственных средств». – М., -2001, - С. 130-131.
41 Melin A., Perromat A., Deleris G. The in vivo toxity carbon tetrachloride and carrageenan on heart mikrosomes. Analyses by Fourier transform infrared spectroscopy // Can. J. Physiol. and Pharmacol. – 2001. – 79, - № 9, – P. 799-804.
42 Андреешева Е.М., Попова Т.Н., Артюхов В.Г., Матасова Л.В. Особенности сбободнорадикального окисления и каталитические свойства аконитатгидратазы в печени крыс в норме и при токсическом гепатите // Бюллтень эксперим. биол. и медицины. - 2004, - Т. 137, - №4, - С. 399-402.
43 Nguen T.D., Villard P.H, Puyoou F. et. al. Panax vietnamenesis protects mice against carbon tetracloride – induced hepatotoxity lack of modificftion jf CYP2E1 gene expression // Abstr. Internat. Sympos. on Microcomes and Drug Oidations, Stresa. – Torino, - 2000, - P. 186.
44 Юрова Е.Г., Асташов В.В., Казаков О.В. Структура брыжеечных лимфатических узлов у крыс с хроническим токсическим гепатитом и в условиях его коррекции лазерным излучением и фитосорбционными комплексами // В кн.: Проблемы экспериментальной клинической и профилактической лимфологии. – Новосибриск, - 2002, - С. 389-391.
45 Забродский П.Ф., Германчук В.Т. Влияние тетрахлорметана на показатели иммунной системы // Бюллетень экспер. биологии и медицины – 2004, - №1, - С. 56-58.
46 Padma P., Setty O.H. Studies on cytochrome oxidase in carbon tetrachloride treated rats // Jndian J. Exp. Biol. – 1999.– V. 37, - № 11, - P. 1139-1141.
47 Венгеровский А.И., Коваленко М.Ю., Чучалин В.С., Сапрыкина Э.В. и др. Метаболические эффекты преднизолона при экспериментальном токсическом гепатите // Сибир. мед. журн. – 2000, - №2, - С. 12-14.
48 Клишина И.М. Влияние гомогената трутеновых личинок на уровень белка и нуклеиновых кислот в условиях токсической гепатопатии // Матер. 55 регион. конф. по фармации, фармокол. и подготовка кадров. – Пятигорск, -2000, - С. 195-196.
49 Ищенко И.Ю., Мичурина С.В. Воздействие сорбента «Энтеросгель» на тканевой микрорайон печени и регионарные лимфатические узлы при эксперментальном токсическом гепатите // В кн.: Проблемы лимфологии и интерстициального массопереноса. – Новосибирск, - 2004, - Т. 1, – С. 180-181.
50 Кантария У.В., Кулагин О.Л. Изменение активности антиоксидантных систем печени при токсические гепатите на фоне применения "Селена" // Сб. тр. 68 итог. науч. сессии КГМУ и отдел. Мед-биол. наук Центр-Черноморск. науч. учрежд.. РАМН Курск. – Курск, - Ч.2. – 2003, - С. 42-43.
51 Торманов Н.Т., С. Т. Тулеуханов, С.С. Маркеева, Е.В.Швецова «Жас ерекшеліктер физиологиясы» «Қазақ университеті». – 2008, - 260 бет.
52 Сәтпаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А., Нілдібаева Адам физиологиясы, - Алматы, - 2004, - 424 бет.
53 Рымжанов К.С. «Адам және жануарлар физиологиясы» «Алматы», -1996. – 270 Б.
54 Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. Нормальная физиология: Учебник, Москва «Геотар-Медиа», - 2005, - 696 с.
55 Зайко Н.Н., Быць Ю.В.,Патологическая физиология. Триада-Х :2000, -250 б.
56 Нұрғалиев Ж.Н. Қалыпты физиологияның лабораториялық жұмыстары / студенттер үшін. – Алматы: 1993. – 254 бет.
57 Несіпбаев Т.,Жануарлар физиологиясы. Алматы, - 2001, - 365 Б.
58 Бородин Ю.И., Сапин М.Р., Этинген Л.Е., Григорьев В.Н. Труфакин В.А., Шмерлинг М.Д. Частная анатомия лимфатической системы, - Новосибирск, - 1995, - 157 с.
59 Жданов Д.А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы. –Ленинград, - 1952, - 336 с.
60 Сапин М. Р., Юрина Н. А., Этинген Л. Е. Лимфатичесикий узел. – 1978. – 266 с.
61 Куприянов В.В. Резервные потенции микролимфоносных путей // Проблемы лимфологии. – Новосибирск, - 1987, - С.37-38.
62 Johnston M.J. New research development in understanding lymphovenous Disorders // Lymphhovenous Assoc. of Ontario, Toronto,Canada, - 1997, - P. 11.
63 Булекбаева Л.Э. Роль корковых структур головного мозга и мозжечка в регуляции лимфообращения. – Алма-Ата: Наука, - 1974, - 228 с.
64 Потапов И.А. Очерки по физиологии лимфообращения. - Алма-Ата, «Наука», - 1977, - 270 с.
65 Гареев Р.А., Ким Т.Д., Лучинин Ю.С. Факторы лимфотока.- Алма-Ата, «Наука», - 1982, - 126 с.
66 Мырзаханов М.Р. Роль лимфатических узлов и сосудов в продвижении лимфы // Вестник НАН РК. – 1994, - №3. – С. 70-76.
67 Ахметбаева Н.А. Сравнительная характеристика адренергической иннервации лимфатических сосудов позвоночных // В кн.: «Венозное кровообращение и лимфообразование» - Алма-Ата, - 1989, - Ч. 1, - С. 29-30.
68 Борисова Р.П., Бубнова Н.А. Теория активного транспорта лимфы и анализ начального этапа патогенеза лимфедемы // Мат. I Съезда физиологов СНГ. – Сочи, - 2005, - Т. 1, - С.91.
69 Фионик О.В., Борисова Р.П., Бубнова Н.А., Семенов А.Ю., Чернышев О.Б. Влияние цитокинов на сократительную активность лимфатических сосудов при лимфедемы нижных конечностей // I Съезда физиологов СНГ. – Сочи, - 2005, - Т. 1, - С. 91.
70 Van Helden D.F., von der Weid P.-Y., Crowe M.J. Electrophysiology of lymphatic smooth muscle // Interstitium, Connective Tissue and Lymphatics. ed. Reed R.K. et al. Portland Press, London. – 1995, - P. 221-236.
71 Van Helden D.F., von der Weid P.-Y., Crowe M.J. Intracellular Ca++ release: a basis for electrical pacemaking in lymphatic smooth muscle // Smooth Muscle Excitation, ed. Bolton T,B, & Tomita T. Academic Press, London. –1996, -P. 355-373.
72 Zawieja D.C. Propagation and coordination of lymphatic contractile activity // Ann. Biomed. Eng.- Abstr. Annu. Fall Meet. Biomed. Eng. Soc., University Park, Pa, - 1996, - V.24, Suppl. - № 1, - P. 31.
73 Crowe M.J., Von der Weid P.-Y., Brock J.A., Van Helden D.F. Coordination of contractile activity in guinea-pig mesenteric lymphatics // J. Physiology. - 1997, - V. 500, - № 1, - P. 235-244.
74 Хантурин М. Р. Эволюция транспортной функции лимфатической системы: Автореф.. дисс… докт.. биол... наук. 03.00.13. – А., – 1996. – 34 с.
75 Bulekbaeva L.E., Khanturin M.R., Alibaeva B.N., Demchenko G.A. Evolution of neurohumoral control of lymphatics // Proceedings of 28 - Internat Congr. of Physiol. Sciences. St-Peterburg, Russia, - 1997. –P.197.
76 Khanturin M.R., Bulekbaeva L.E. Mechanisms of adrenergis influences on the reptilian lymphatic vessels contraction // Изв. МОН РК, НАН РК, серия биол. и мед. – 1998, - №2. – С. 82-86.
77 Бородин Ю. И., Пупышев Л. В., Трясучев П. М. Эксперимен-тальное исследование лимфатического русла. - Новосибриск. – 1975, – С. 138.
78 Фонталин Л.Н. Иммунологическая реактивность лимфоидных органов и клеток. - Л.: Медицина, - 1967, –С.
79 Гареев Р.А., Файзулина Ф.Р. Адсорбция белка на лимфоцитах // Мат. науч. конф. «Проблемы экспериментальной, клин. и профилактической лимфологии». – Новосибирск, - 2002, - С. 30-32.
80 Васильев Н.В. Очерки о роли кроветворной ткани в антигено-образовании. - Томск.. – 1975, – С. 125.
81 Беремжанова И.А., Булекбаева Л.Э., Коханина М.И. Нервная регуляция лимфообращения. – Алма-Ата, - 1980, - 202 с.
82 Куттумуратова А.Т. Роль лимфатической системы в онтогенезе осморегулирющего рефлекса // Вестник АН Каз. ССР. – 1984, - №4, - С. 66-67.
83 Алибаева Б.Н. Влияние фуросемида на водно-солевой гомеостаз щенят // Тез. международ. научно-практ. конф. посв.60-летию ИФЧЖ МОН РК. –Алматы, - 2005, - С. 9-10.
84 Алибаева Б.Н. Гомеостатическая функция лимфатической системы у низших позвоночных: Автореф. канд. биол. наук. – Алма-Ата. – 1981. – 24 с.
85 Булекбаева Л.Э., Ахметбаева Н.А. Развитие симпатических влияний на лимфаток в постнатальном онтогенезе у собак // Журн. эволю. биохим. и физиология. – 1982, - Т. 18, - №2, - С. 140-143.
86 Хасанов Ш.Р. Лимфообращение в условиях симпатической блокады // В кн.: Проблемы лимфологии и интерстициального массопереноса. - Новосибирск. – 2004, - Ч. 2, - С.158-159.
87 Гареев Р.А. О роли гипоталамуса в регуляции лимфотока // Автореф… дис… канд…мед...наук. – Алма-Ата, - 1970, - 22 с.
88 Булекбаева Л.Э., Миербекова С.А. Влияние лимбической коры на лимфоток у щенят в онтогенезе // Журн. эволюционной биохимии и физиологии. – 1977, – Т. 13, - №3, - С. 367-370.
89 Ташенова Л.К. Развитие регуляторных влияний старой и новой коры на лимфоток у собак в постнатальном онтогенезе: Автореф.. дисс.. канд.. мед… наук. – Алма-Ата, - 1984, - 26с.
90 Демченко Г.А. Скорость лимфотока при увеличении объема цереброспинальной жидкости // Известия АН Каз. ССР, сер. биол., - 1977, - №4, - С. 70-73.
91 Демченко Г.А. Функциональные связи между лимфатической системой и ликворными пространствами головного мозга: Автореф… дисс… канд… мед… наук. –Алма-Ата, - 1982, - 19 с.
92 Омарова А.С. О роли хвостового ядра в регуляции лимфотока: Автореф. дис. канд. биол. наук. - Тарту, - 1979, - 16 с.
93 Ташенова Л.К. Влияние электрического раздражения дорсального отдела гиппокампа на лимфоток у собак в постнатальном онтогенезе // Вест. АН Каз. ССР. – 1984, - №8, - С. 70-71.
94 Бондарева Г.Г., Кусебаева Ф.Я., Никитин Б.Н., Нилова Н.Е., Ахметова Б.С. Липидтранспортирующая функция липопротеидов плазмы илимфы при действии гиалуронидазы // Матер. IV Всес. симп. «Венозное кровообращение и лимфообразование» - Алма-Ата, - 1989, - Ч. 1. - С.47-48.
95 Ионина И.П. Функциональное состояние лимфатической системы при экспериментальной артеральной гипертензии: Автореф.. дисс.. канд.. биол.. наук. – Алма-Ата, - 1991, - 24 с.
96 Нургалиева К.Б. Особенности нейрогуморальной регуляции лимфодинамики при эксперименатльной гипертензии: Автореф. дисс.. канд.. мед.. наук. - Бишкек, - 1992, - 24 с.
97 Асташова Т.А., Асташов В.В., Морозов С.В. Свободные жирные кислоты в лимфе в нормальных условиях и при циркуляторных нарушениях // Мат. науч. конф. «Проблемы эксп., клин. и профилак. лимфологии». –Новосибирск, - 2002, - С. 30-32.
98 Вовк Е.И., Булекбаева Л.Э., Демченко Г.А. Функциональное состояние лимфатических узлов при ишемии-реперфузии кишечника // Мат. V Съезда физиологов Казахстана. - Караганда, - 2003, - С.73-74.
99 Булекбаева Л.Э., Вовк Е.И., Демченко Г.А. Лимфодинамические сдвиги при ишемии-реперфузии тонкого кишечника // Тез. междунар. научно-практ. конф. посв. 60-летию ИФЧЖ МОН РК. – Алматы, - 2005, - С. 34-35.
100 Соколов А.Д. К вопросу о рефлекторных влияниях адреналина и ацетилхолина с каротидной рефлексогенной зоны на лимфоток, артериальное давление и дыхание в онтогенезе // Известия АН Каз.ССР, серия биол. – 1966, - №4, - С. 60-65.
101 Гареев Р.А. Транскапиллярный обмен и лимфообразование. -А-Ата: Наука, - 1989, -190 с.
102 Кульбаев И.С., Костюшина Н.В. Микрогемодинамика и лимфоток в тонкой кишке при действии гистамина на фоне водной нагрузки и гипертермии у собак // Физиол. журн. СССР. – 1992, - Т. 78, - №5, - С. 54-59.
103 Мурзамадиева А.А. Роль стабилизаторов и тканевых регуляторов в гемато-лимфатическом обмене белка: Автореф... дисс… док… мед… наук. – Алматы, - 1995, - 40 с.
104 Лакпаева Ш.Г. Сравнительное исследование нейрогуморальной регуляции лимфо- и гемодинамики у рептелии: Автореф. дисс.. канд.. биол.. наук. – Алматы, - 1993, - 22 с.
105 Нургалиева К.Б., Лакпаева Ш.Г. Сравнительно-физиологическое изучение сдвигов гемо- и лимфодинамики при раздражении механорецепторов легких // III съезд физиол. Казахстана. - Алматы, - 1995, - С. 132.
106 Мырзаханова М.Н. Сравнительно-физиологическое исследование нейро-гуморальной регуляции венозного кровообращения и лимфотока у низших позвоночных: Автореф. дисс.. канд.. мед.. ..наук. – Алматы, - 1999, - С.22.
107 Исабекова С.Б., Карягина Н.М., Третьяков Ю.Я. Подходы к изучению лимфатических систем при воздействии экологического фактора температуры // Матер. науч. конф. Проблемы клинической и эксперим. лимфологии. –Новосибирск, - 1992, - Т. 1, – С. 76.
108 Алибаева Б.Н., Окушева З.Б. Об участии лимфатической системы птиц в водном обмене // Тр. ин-та физиол. АН Каз. ССР. «Регуляция функции лимфатической системы», - 1991, - Т.35, - С.5-11.
109 Омарова А.С., Аманжулова К.С. К участию Н2-гистаминорецепторов в сдвигах лимфо- и гемодинамики у уток // Тр. IV Всесоюзн. симп. веноз. крово- и лимфообращение. – Алма-Ата, - 1983, - С.49-50.
110 Хантурин М.Р., Нургалиева К.Б. Сравнительная оценка сократительных ответов лимфатических сосудов птиц на вазоактивные вещества // Докл НАН РК. - 1995, - №4, - С.92-97.
111 Carter R.D., Joyner W.L., Renkin E.M. Efects of histamine and some other substances on molecular selectivity of the capillary wall to plasma proteins and dextran // Microvasc. Res. - 1974. - Vol. 7, -№1, - P. 31-48.
112 Кульбаев И.С. Регионарные особенности взаимоотношения микро-гемодинамики и лимфообразования: Автореф. дисс. докт.. биол.. наук. -Л., - 1990, - 43 с.
113 Кульбаев И.С., Ткаченко Б.И., Ташенов К.Т., Костюшина Н.В. Регионарная микрогемодинамика и лимфообразование. – Алматы, «Fылым», -1997, - 208 с.
114 Galanzha E.J. Biomicroscopic and speckle – interformetric measurement of lymph flow velocity in single microvessels in norm and in drug application // SPIE Conf. of the Internat. Society for Optical Engineering: Optical Technologies in Biophysics and Medicine. - Saratov, - 2000, - P. 461-466.
115 Кульбаев И. С., Костюшина Н.В. Взаимоотношение сдвигов макро- и микроциркуляции с лимфотоком в конечности кошки при инфузии гистамина // Физиол. журн. СССР. - 1986, - Т. 72, - №9, - С. 1324-1330.
116 Кульбаев И. С. Отличия действия гистамина и серотонина на лимфо- и гемодинамику // Физиол. журнал СССР, - 1981, - №1, - Т. 67, - С. 142-147.
117 Хантурин М.Р. Изменения сократительной активности поясничной лимфатической цистерны степных черепах при действии гистамина // Известия АН Каз. ССР. сер. биол., - 1989, - №5, - С. 90-92.
118 Борисова Р.П. Общие черты и региональные особенности регуляции моторики лимфангионов крысы // В кн.: Проблемы лимфологии и интер-стицального массопереноса. – 2004, - Т. 1, - С. 65-69.
119 Орлов Р.С., Борисова Р.П. Тканевые факторы регуляции спонтанных сокращений лимфатических сосудов // Физиологический журнал СССР им. И.М.Сеченова. – 1981, - №1, - С. 17-20.
120 Mislin H. Die kontractilen Eingenschaaften der Lymphgefasse // Angiologica. - 1972, - №3, - Bd. 8, - P. 207-211.
121 Mawhinney H.J., Roddie I.C. Spontaneous activity of isolated bovine mesenteric lymphatics // J. Physiol. – 1973. – V. 229. – P. 339-348.
122 Мырзаханов Н. Функциональные особенности лимфообращения сельскохозяйственных животных: Автореф. дисс..докт. биол.. наук. – Алматы, - 1995, - 44 с.
123 Чумаков В.Ю., Борисов А.В., Гаряева Н.А., Гаряев П.А. Лимфангионы сердца / под ред.В.Ю.Чумакова и А.В.Борисова. - Абакан, - 1999, - 125 с.
124 Шахабаева Г. С. Регионарные и видовые особенности моторики лимфатических узлов: Автореф. дис. канд. – Семипалатинск, - 2001, - 36 с.
125 Камышников В.С, Колб В.Г. Клиническая биохимия. – Москва. – 2000. - Т. І-ІІ. - 480 с.
126 Блаттнер Р., Классен Х., Денерт Х. Эксперименты на изолированных препаратах гладких мышц. – Москва. Мир, - 1983, - 206 с.
127 Liss G., Lewis J.H. Drug-induced liver injury: what was new in 2008 // Expert. Opin. Drug. Metab. Toxicol. – 2009. – Vol. 5, № 8. – P.843-60.
128 Колотилова М.Л. Механизмы энтерособционной детоксикации цеолитсодержащим трепелом морских свинок при отравлении 4-ххлористым углеродом: Автореф.. канд.. мед... наук. Чуваш. Гос. университет. – Чебоксары. – 2000. – 26 с.
129 Куценко С. А. Основы токсикологии: научно-методическое издание. СПб: ООО "Издательство Фолиант". – 2004. – 720 с.
130 Assis D.N., Navarro V.J. Human drug hepatotoxicity: a contemporary clinical perspective //Expert. Opin. Drug. Metab. Toxicol. – 2009. – Vol. 5, № 5. – P.463-73.
131 Бородин Ю.И. Лимфатический регион: структура и функция // Труды II съезда физиологов Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск. -1995. - Ч.1. -С.51.
132 Бородин Ю.И. Лимфология: некоторые теоретические и прикладные аспекты // Тр. науч. конф. «Проблемы экспериментальной и клинической лимфологии». - Новосибирск, 1994. - С. 15.
133 Петренко В.М. Микроархитектоника капсулы брыжеечного лимфатического узла у человека и мелкопитающих животных // Сб. науч. тр., посвященный 25-летию ГУНИИ медицинских проблем Сверд. СО РАМН, 60-летию Красноярск. Гос. Мед. академии. – Красноярск, - 2001, - С. 49-50.
134 Pagano G. Redox-modulated xenobiotic action and ROS formation: a mirror or a window? // Human & Experimental Toxicology. – 2002. – Vol. 21, № 2. – Р. 77-81.
135 Padma P., Setty O.H. Studies on cytochrome oxidase in carbon tetrachloride treated rats // Jndian J. Exp. Biol. – 1999.– V. 37, - № 11, - P. 1139-1141.
136 Zhang J., Zong Ch., Li D., Zhan R. Взаимосвязь между локальной ренин-ангиотензин-альдестероновой системой и фиброзом печени крыс // Word. Chin. J. Dig. – 2002, - V. 10, - № 4, - P. 397-400.
137 Гайворонская В.В. Изыскание средств, защищающих и восстанавливающих функцию печени при повреждающих воздействиях. Автореф… дис.. канд… мед…. наук. – СПб., - 1992, - 29 с.
138 Ханыченко Л.К., Бульон В.В., Заводская И.С., Сапронов Н.С., Гапонова Л.В. Гепатозащитные свойства белков сои и возможность их использования в диетотерапии хронического токсическог гепатита // Бюллтень эксперим. биол. и медицины, - 2000, - Т. 129, - №3, - С. 283-286.
139 Яворский А.Н., Жукоцкий А.Н. и др. Влияние антиоксиданта- мексидола на гепатоциты при токсическом гепатите // 5-й Росс. Конгресс «Человек и лекарства». – Москва, - 1998, - С. 125.
        
        Қазақстан республикасы
Білім және ғылым министрлігі
Әл- Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биология және биотехнология факультеті
Биофизика және биомедицина кафедрасы
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: ... ... ... ... ... ... ... Төлеуханов С.Т.
Ғылыми жетекшілері
б.ғ.к ... ... Г. ... ... қызметкер,
б.ғ.к., асс.профессор ... ... ... ... ... ... М.С.
Орындаған ... ... ... ... Г.
Алматы 2015
Мазмұны
Кіріспе.................................................................................................................3
Негізгі бөлім.......................................................................................................5
* Тепе-теңдіктің бұзылыу кезіндегі лимфа мен қан жүйелерінің күйі......5
* Ағзаның висцеральды қызыметіне органикалық және ... ... ... әсері бұзылуы.................................................................................5
+ Лимфа және оған жалпы сипаттама, лимфа айналымының
нейрогуморальді реттелуі.........................................................................................5
1.2 Қан және лимфа айналымы, олардың реологиялық және
биохимиялық ... ... ... және оның ... реттелу жолдары.....37
2. Зерттеу материалдары мен әдістері ..........................................................43
3. Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау..............................................44
3.1 Егеуқұйрықтардың улану кезіндегі лимфа ... және қан ... ... ... ... ... ... тізімі..................................................................56
РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысы бетте жазылған ішінде 4 сурет, 3 ... бар, әрі ... ... тізімі 91, оның ішінде 16 шетелдік ... ... ... және ... ҚР БҒМ ҒК Адам және ... физиологиясы институтының лимфа жүйесі физиологиясы лабораториясында жүргізілді.
Сонымен қатар математикалық есептеулерден кейін M+-m ... ... ... ... кезінде -*р

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тәжірибедегі егеуқұйрықтардың бүйрегінің морфологиялық зерттеулері4 бет
Меншік құқығы жайлы жалпы ережелер13 бет
Рим құқығы19 бет
Өт тас ауруы8 бет
Улы гепатит кезіндегі шажырқай лимфа түйінінің жиырылу белсенділігі және оны түзету жолдарын зерттеу65 бет
6-7-жасар балалардың таным белсенділігін дамыту динамикасы, ерекшеліктері8 бет
HP инфекциясымен шақырылған асқазан секреторлық қызметі қалыпты созылмалы гастрит9 бет
«Информатика сабағында оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту »57 бет
Іріңді жара қоздырғыштары қатысында сорбенттің эфференттік белсенділігін зерттеу33 бет
Айналадағы әлеммен таныстыру сабағында қимылды ойындар арқылы бала белсенділігін арттырудың педагогикалық ерекшелігі35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь