Әдеби - патенттік шолу


«НАНКО» ЖАҚ Ресей инжиниринг компаниясы, ол рынокта 10 жылдан аса табысты ж±мыс істейді. Компания қауіпсіздік, µмірді қамсыздандыру жєне технологиялық процестерді автоматтандыру ең жаңа инженер ж‰йелерінің µңдеуші мен µндірушісі болып келеді. «НАНКО» ЖАҚ келесі бағыттармен мамандандырылады: єрт‰рлі қиындық деңгейдегі объектінің нєтижелі қауіпсіздік ж‰йесін қ±ру (қорғау сигналын беру жєне ж‰йенің периметрын қорғаныштары, ж±мыс уақытын есептеу, р±қсатты бақылау жєне басқару, µрт сµндіру сигнал беру ж‰йелері, автоматты өрт сөндіру жєне түтін шығару, цифрлік бейне бақылау, паркинг жєне т.б.).
Өндіріс орындарында, єкімшілік мекемелерде, пєтер-‰йлік кешенде өмір қамсыздандыру ж‰йелеріні диспетчерлеу жєне автоматтандыру (бірыңғай диспетчерлік пункті жасау жєне ж‰йелердің мониторингісі: жылу - жєне сумен жабдықтаудың, электр жабдықтаудың жєне жарықтандырудың, желдетудің жєне ауа тазартудың, газбен жабдықтаудың, лифтік шаруашылықтың, сонымен қатар насосты бекеттердің автоматтандыруы, жылы пунктілердің, бойлерлық, қазандардың жєне т. б.). Энергияны үнемдеудің нєтижелі кешенін қ±ру. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері ең жаңа басқарудың автоматтандырылған ж‰йелерінің таратылған қ±рылым қ±ру концепциясына сєйкес, ресей инженеріне арнайы µңделген жєне бейімделген. Өнеркєсіптің єрт‰рлі салаларында қолданылады.
«ДНК'2000» - жоғарғы деңгейдегі бағдарламалық қамтамасыз етуі (мәліметтерді жинау жєне талдау ж‰йесі, оларды шапшаң басқару м‰мкіншілігімен визуалдау). Қауіпсіздіктің, автоматтандырудың жєне диспетчерлеудің кешенді есептерін шешу ‰шін арналған.
«ДНК'2000» Windows 95|98, Windows NT орталарында ж±мыс істейді жєне кез келген қиындық объектілерде қолдануға болаты: кісі т±ратын жєне єкімшіліктерді ғимараттарда, ірі µнеркєсіпті мекемелерінде.
Функциялар:
- таратылған ж‰йелерді жасау,
- бірыңғай ақпараттық кеңістік жасауымен глобальды ж‰йелерді қ±ру (мөлтекаудан шектерінде, қалалар, облыстар).
Территориялық алысталған объектілердің мониторингісі.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
2. ЄДЕБИ – ПАТЕНТТIК ШОЛУ

НАНКО ЖАҚ Ресей инжиниринг компаниясы, ол рынокта 10 жылдан аса
табысты ж±мыс істейді. Компания қауіпсіздік, µмірді қамсыздандыру жєне
технологиялық процестерді автоматтандыру ең жаңа инженер ж‰йелерінің
µңдеуші мен µндірушісі болып келеді. НАНКО ЖАҚ келесі бағыттармен
мамандандырылады: єрт‰рлі қиындық деңгейдегі объектінің нєтижелі
қауіпсіздік ж‰йесін қ±ру (қорғау сигналын беру жєне ж‰йенің периметрын
қорғаныштары, ж±мыс уақытын есептеу, р±қсатты бақылау жєне басқару, µрт
сµндіру сигнал беру ж‰йелері, автоматты өрт сөндіру жєне түтін шығару,
цифрлік бейне бақылау, паркинг жєне т.б.).
Өндіріс орындарында, єкімшілік мекемелерде, пєтер-‰йлік кешенде өмір
қамсыздандыру ж‰йелеріні диспетчерлеу жєне автоматтандыру (бірыңғай
диспетчерлік пункті жасау жєне ж‰йелердің мониторингісі: жылу - жєне сумен
жабдықтаудың, электр жабдықтаудың жєне жарықтандырудың, желдетудің жєне ауа
тазартудың, газбен жабдықтаудың, лифтік шаруашылықтың, сонымен қатар
насосты бекеттердің автоматтандыруы, жылы пунктілердің, бойлерлық,
қазандардың жєне т. б.). Энергияны үнемдеудің нєтижелі кешенін қ±ру.
Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері ең жаңа
басқарудың автоматтандырылған ж‰йелерінің таратылған қ±рылым қ±ру
концепциясына сєйкес, ресей инженеріне арнайы µңделген жєне бейімделген.
Өнеркєсіптің єрт‰рлі салаларында қолданылады.
ДНК'2000 - жоғарғы деңгейдегі бағдарламалық қамтамасыз етуі
(мәліметтерді жинау жєне талдау ж‰йесі, оларды шапшаң басқару
м‰мкіншілігімен визуалдау). Қауіпсіздіктің, автоматтандырудың жєне
диспетчерлеудің кешенді есептерін шешу ‰шін арналған.
ДНК'2000 Windows 9598, Windows NT орталарында ж±мыс істейді жєне
кез келген қиындық объектілерде қолдануға болаты: кісі т±ратын жєне
єкімшіліктерді ғимараттарда, ірі µнеркєсіпті мекемелерінде.
Функциялар:
- таратылған ж‰йелерді жасау,
- бірыңғай ақпараттық кеңістік жасауымен глобальды ж‰йелерді қ±ру
(мөлтекаудан шектерінде, қалалар, облыстар).
Территориялық алысталған объектілердің мониторингісі.
ДНК'2000-да цифрлік бейне байқау ж‰йесі қоса салынған, к‰зет
орындарына тек қана ‰рейлер туралы бақылаудың хабарын тапсыруға р±қсат
етеді емес жєне, сонымен қатар, толық бейне суретін береді. ДНК'2000
єрт‰рлі ж‰йелерден тіркеу сыйысушылықсыз проблемасын шешеді жєне бірыңғай
мәліметтер қорын жасауға м‰мкіндік туғызады.
ДНК'2000 м‰мкіншіліктері:
- хабар барлық ж‰йелердің к‰й-жағдайы туралы бір мониторға
апарыла алады (м‰мкін, бірді єр этаждық жоспар );
- оператор бір компьютерден ж‰йелердің бєрімен мониторингті жєне
басқаруды µндіре алады;
- ж‰йеге р±қсаттың шектелуі (бірнеше компьютерге єрт‰рлі хабар т‰се
алады, пайдаланушыларға р±қсат єрт‰рлі қ±қықтарымен ‰лестірілген бола
алады);
- адамдық факторының әсерін азайту;
- қарапайым жєне ыңғайлы интерфейс. Бағдарлама пайдаланушысына
компьютермен ж±мыс арнайы дағдыларының талап қойылмайды;
- ж±мыс уақыттың нақты масштабында;
- мәліметтерді және оператор мен қызметшінің барлық єрекеттерін хаттау
жєне архивтеу. Ақпараттың бєрі мәліметтер қорында сақталады жєне лайықты
қ±қықты р±қсаты бар кез келген кезеңге пайдаланушымен кµрілуі м‰мкін. Осы
қорлардан хабарды принтерге шығаруға м‰мкіншілігі бар, сонымен қатар,
хабарды с‰зу. Оқиғалардың жазуы алысталған компьютерге шығарыла алады;
- ‰рейлі жєне апаттық хабарлаулардың бақылау - беруі;
-к‰йге келтіру қарапайымдылығы. Пайдаланушы µз мақсаттарыммен
сєйкестікте бағдарламаны жµндейді жєне түлендіруге м‰мкіншілігі бар.
- ‰рейлі жағдайларда операторға хабар беру;
- кешен кеңейтуді с‰йеу, кез келген кезеңде жаңа ж‰йені қосуға болады,
ж‰йелердің м‰мкіншіліктерін кеңейту, жаңа объекті қосу.
Ж‰йелік оқиғалардың журналы.
Мекенжай: 000958, Мєскеу, тау Воробьевы, МГУ, УПЦ ғимаратында
"физика". Хаттарға арналған :117331, Мєскеу, ал мен 64. телефон факс
:939-33-13,232-33-29,939-45-41. - Mail : nanko @ nanko. ru.
Реквизиттер: ЗАО "НАНКО" 117330 Мєскеу, Мосфильмовская,17 Б ИНН
7729014413 Р шоты 40702810400060000209 Фрунзе АКБ айырылуында "Кµпшілік -
Медиа банкі " шоты 30101810200000000739 БИК 044583739
Өндіріс қосымшалардың кешені бірлескен мәліметтер қорын белгілі бір
негізге с‰йеніп мұнайгаз өндіретін мекеменің бірыңғай ақпараттық кеңістікте
жасауға р±қсат етеді, оның ішінде тек қана мұнай өндіру емес, сонымен қатар
қосалқы µндіріс қызметтері (б±рғы компаниялар, транспорттық компаниялар,
жµндейтін зауыттар жєне т. б.).
Кез келген мұнай өндіретін мекемеде қызметің негізгі ‰ш бағыттары
бµлінеді:
негізгі µндіріс
µндіріс қамтамасыз етуі (қосалқы µндіріс)
қаражаттық - экономикалық қызмет
Негізгі µндіріске м±най шығару жєне дайындау, сулар мен газды жєне
пласттық қысым с‰йемелдеудің процестері жатады.
Қосалқы µндіріске геологиялық ‰лгілеу процестері, б±рғылаулар,
скважиналардың жµндеуінің, жабдықтау жµндеуінің, заттық - техникалық
қамтамасыз етудің, кµлік ж±мыс қамтамасыз ету жєне т. б. жатады.
Мекеменің қаражаттық - экономикалық қызметінің жоспарлау процестері
жєне µндірісте жоспарлау жєне есептеу, шығындардың есебінің шығару жатады.
Осы кешен негізгі жєне қосалқы µндірістердегі ақпаратты с‰йеуге жєне
µңдеуге және қаражаттық қосымшалармен интеграциялауға бағытталған.
Модульдік қ±рылымды, келесі кеңейту ‰шін ашық болады жєне єрбір тапсырыс
берушіге арналған конфигурацияланады.
Кешен қосымшаларының қазіргі редакциясы келесі модульдерден тұрады:
негіздік модуль - сµздіктерді басқару, кешен к‰йге келтіруін
қамсыздандырады, жєне мәліметтер қорының єкімі функцияларын орындайды;
µңдеу объектілері – кен орындарымен хабар басқаруын қамсыздандырады,
кен орындарын µңдеу жобаларын, бµлінген геологиялық объектілерге жєне µңдеу
объектілеріне;
µндіріс алаңның - µндіріс алаңдарының, объектілердің қызмет ету
алаңдарының есебі қамсыздандырады.
скважиналардың қоры - скважиналармен және технологиялық тєртіптермен
хабарды ж‰ргізеді;
жабдықтау - жабдықтау есебі қамсыздандырады инвентарлық (зауыттықпен)
нµмірлерге жєненемесе нµмірлерге жабдықтау объектіде орналасқан
технологиялық сүлбесімен жєне ‰лгілермен немесе инвентарь нµмірлермен
қ±бырлардың есебі.
OilServer кешенінің жаңа болжамаларының м‰мкіншіліктері:
кешен коммутация жасаушы сызықтармен алысталған пайдаланушылардың
ж±мыс шарттарына бейімделген;
қосымшалардың кешені Intranet ортасында ж±мыс істей алады. Браузер тек
қана клиентік машинада болуы жеткілікті.
Кешен суреттеуі.
М±най жєне газдың кен орындарын пайдалану жєне өңдеу µндіріс
қосымшалар кешенінің суреттеуі
OilServer қосымшаларының кешені қамсыздандырады:
бірлескен мәліметтер қорының негізінде мекеменің басқарудың
автоматтандырылған ж‰йесінің бағдарламалық - ақпараттық т‰йінін қ±руды;
мекеменің негізгі µндірістері ақпараттық ағындарының интеграциясын;
хабар єрт‰рлі аспектілеріне баяусыз, бір уақытта жєне ыңғайлы,
бекітілген рольдердің негізінде, р±қсатты, оның пайдаланушылардың єрт‰рлі
категорияларымен шапшаң талдауын;
нормативті талаптармен сєйкестікте хабарды µзгерту жєне ±сынуын;
хабарды бір рет енгізу жєне қайта-қайта қолдануының есебінен, биік
дєлдіктер жєне операциялардың нєтижелілігінің, хабарды қолдық µңдеулерінің
‰лесін қысқартуларынан, автоматтандырылған бақылауының б‰тіндігі жєне µзара
тєуелді мәліметтердің қайшылықсыздығынан өндірістік шығындарды азайтуын.
Мекеменің бірыңғай ақпараттық кеңістігі.
Кешен мұнай өндіретін мекемелерінің ақпараттық ж‰йесіне арналған негіз
бола алады. Ол өзіне тек қана м±най кєсіпшіліктіктері емес, сонымен қатар
қосалқы µндірістің лайықты қызметтерін қосады. М±най саласында POSC
халықаралық стандарттын қолданып, ресей мекемелерінің ерекшеліктерін есепке
ала Sterling Group арнайы өңделіп, OilServer қосымшаларының кешеніне
арналған негіз ретінде, Landmark µндірістері жєне Shlumberger пакеттер
бірыңғай ақпараттық кеңістікке интегралдауға р±қсат етеді. Єрт‰рлі
ж‰йелерге тап осы OilServer қосымшаларының кешені тапсыра алады.
Пайдаланушылардың категориялары
Мұнай кендерінің геологтері, мұнай кендерінің технологтері, мұнай
кендерінің механиктері, кен орындарын µңдеу бµлімі геологтері, µңдеу
бµлімінің скважиналарды зерттейтін геологтер, инженерлер, шығару бµлім
инженерлері, газды цех инженерлері, операторлар, ауысымды инженер,
технологиялық бµлім технологтері, бас механигі бµлімінің инженерлері,
маркшейдерлер, тематикалық партия геологтері, нормативті - мєлімет хабарды
басқаратын операторлар, осы бірлескен мәліметтер қорының єкімшілік тобы
(автоматтандырылған ақпараттық ж‰йелердің қызмет мамандары).
Кешен функциялары
Негіздік модуль
Анықтамалардың басқару жєне топтастырғыштардың, кешен к‰йге келтіруін
жєне мәліметтер қорының єкімі функцияларының орындалуы қамсыздандырады.
Өзіне келесі функциялар терімін қосады:
Анықтама - қосымшалардың кешен негіздік мєлімет хабары басқаруы ‰шін
арналған. Ол анықтамалық ақпараттың ‰ш шағын тобына µтуге р±қсат етеді -
жалпы анықтамалар, геологиялық анықтамалар жєне технологиялық анықтамалар.
Шартты н‰ктелердің координаталары - єрт‰рлі объектілердің жобалы жєне
нақты координаталардың суреттеуі ‰шін арналған (скважиналардың, кен
орындарының жєне т. б.) жєне оларға шартты атылардың салыстыруы.
Жабдықтау топтастырғыштары - жабдықтау топтастырғыштарының негізгі
жєне қосымша басқару т‰рлеріне р±қсат ‰шін арналған.
Материалдардық топтастырғыштары - материалдардың топтастырғыштарының
негізгі жєне қосымша басқару т‰рлеріне р±қсат ‰шін арналған.
Баспа - анықтамалармен есептеу нєтижелерінің жіберілу т‰рлары шақыруға
арналған меню пунктілеріне асу ‰шін арналған жєне есептеу нєтижелерінің
жабдықтау топтастырғыштарымен, материалдардың топтастырғышына жєне
жабдықтау ‰лгілеріне.
Ж‰йені к‰йге келтіру - басқаруға арналған т‰рлерге асу ‰шін арналған
жєне қосымшалардың кешен мінездемелерінің к‰йге келтірулері. Есеп беру
дєуірлердің басқару т‰рін, скважина мінездемелерінің сыпайылық
қиыстыруларының басқару т‰рін шақыруға осы арадан болады, жєне есептеу
нєтижелерінің к‰йге келтіруімен меню пунктілеріне µту.
Р±қсатпен басқару - объектті жєне функционал р±қсатпен басқару
т‰рлеріне р±қсат ‰шін арналған. Объектті жєне функционал меню пунктілеріне
µтуге осы арадан болады.
Өңдеу объектілері
Кен орындарының хабарын, кен орындарының µңдеу жобаларының, бµлінген
геологиялық объектілерге жєне µңдеу объектілеріне басқаруды
қамсыздандырады. µзінені келесі функциялар терімін қосады:
Геологиялық объектілер - геологиялықтарды объектілер туралы хабар
басқаруымен т‰рлерге р±қсат ‰шін арналған. Осы арадан элементтерінің
суреттеу т‰рлерін жіберуге болады, мысалы, геология кесуі элементтерінің,
µңдеу кесуі элементтерінің, кен орындарының, кен орындарының қ±рылымдарының
жєне таралу элементтерінің бауларының.
Өңдеу объектілері - мінездемелердің µңдеу объектілерінің суреттеуімен
жєне олардың т‰рларға р±қсат ‰шін арналған. Осы арадан µңдеу объектілерінің
есебімен т‰рлер шақыруға болады, µңдеу объектілерінің қасиеттерінің
суреттеуіне, тіреу торлардың, айқындардың µңдеу объектілерінде, хабар
басқаруына µңдеу объектісі қорлары туралы категориялармен, шығару
жоспарлауына арналған т‰рді µңдеу объектісінде жєне т‰рді басқарумен µңдеу
объекті.
Жобаларды µңдеулері - кен орындарының µңдеу жобаларының басқаруымен
т‰рлерге р±қсат ‰шін арналған. Лицензиялық учаскелердің басқаруымен т‰рді
шақыруға осы арадан болады, т‰рді хабар басқаруымен µңдеу жобалары туралы,
т‰рді жобада µңдеу объектілерінің басқаруымен жєне т‰рді скважиналардың
топталған жобаларының суреттеуімен.
Өндіріс алаңдары
Өндіріс алаңдарының есебі, объектілердің қызмет ету алаңдарының есебі
қамсыздандырады. Өзінені келесі функцияларды терім қосады:
Өндіріс алаңдардың есебі - µндіріс алаңдармен хабар басқаруы ‰шін
арналған. Әрбір µндіріс алаңдардың артынан ±йымдық жєне территориялық
бірліктерге єкімшілік жєне єкімшілік - территориялық баулардың тарихін
басқарылады.
Өндіріс алаңдардың к‰й-жағдайлардың суреттеуі - µндіріс алаңдардың к‰й-
жағдайлардың µзгертулердің тарих есебі ‰шін арналған.
Өндіріс алаңдардың ластануы - µндіріс алаңдардың ластанулардың тарих
басқаруы ‰шін арналған.
Өндіріс алаңдарындағы салулар - µндірістер алаңдарында салулардың
қ±рамы туралы хабар басқаруы ‰шін арналған.
Өндірістер алаңдарында жабдықтау - µндіріс алаңында жабдықтау
орналасқанды суреттеуі ‰шін арналған. Әрбір бірліктері жабдықтау ‰шін,
µндіріс алаңында орналасқан, қасиеттер, тоқтаулардың тарихін, оның т‰р
жазуға р±қсат етеді жєне аялдамалардың себептері, егер олар болса.
Есептеу нєтижелері - µндіріс алаңдарымен есептеу нєтижелерінің шақыруы
‰шін арналған. Келесі есептеу нєтижелерін осы арадан шақыруға болады:
алаңдардың к‰й-жағдайлары, жабдықтау орналастыру, объектілердің
орналастыру.
М±най кєсіпшіліктік объектілер
Өзіне келесі терім функцияларды қосады:
Ғылыми өндірістік бірлестік есебі - хабар басқаруы ‰шін арналған
туралы м±най кєсіпшіліктіктерді объектілерде. єрбір м±най кєсіпшіліктік
объектінің артынан т‰р ±йымдық жєне территориялық бірліктерге єкімшілік
жєне єкімшілік - территориялық баулардың тарих басқару м‰мкіншілігін
қамсыздандырады.
Ғылыми өндірістік бірлестіктің к‰й-жағдайлары - т‰рлердің шақыруы ‰шін
арналған, м±най кєсіпшіліктік объектілерді ж±мыс суреттеуші. Ғылыми
өндірістік бірлестік к‰й-жағдайларының есебіне арналған т‰рді, агенттердің
басқаруына арналған т‰рді шақыруға осы арадан болады, қайсылармен ғылыми
өндірістік бірлестікті ж±мыс істейді, жєне мерзімділік суреттеуіне
арналған т‰рді ғылыми өндірістік бірлестік ж±мыстары.
Ғылыми өндірістік бірлестік коллекторлары - ғылыми өндірістік
бірлестік коллекторларының басқару т‰рллеріне р±қсат ‰шін арналған. Ғылыми
өндірістік бірлестік коллекторларының к‰й-жағдайлардың µзгерту тарихтері
ғылыми өндірістік бірлестік коллекторларының есебіне арналған т‰рді жєне
суреттеуге арналған т‰рді шақыруға осы арадан болады.
Ғылыми өндірістік бірлестікте жабдықтау орналастыруы - жабдықтау
орналастыруы параметрлерінің суреттеуіне арналған т‰рлерге р±қсат ‰шін
арналған. Ғылыми өндірістік бірлестік коллекторларында ғылыми өндірістік
бірлестік жабдықтау есебі т‰рін жєне жабдықтау есебі т‰рін шақыруға осы
арадан болады.
Технологиялық баулар - ғылыми өндірістік бірлестік технологиялық
бауларының басқару т‰рлерінің шақыруы ‰шін арналған. Ғылыми өндірістік
бірлестік скважиналардың бауларының басқару т‰рін жєне ғылыми өндірістік
бірлестік бауларының басқару т‰рін шақыруға осы арадан болады.
Ғылыми өндірістік бірлестікте µлшеулер - µлшеулердің µткізуімен хабар
басқаруы ‰шін арналған м±най кєсіпшіліктіктерді объектілерде. єрбір
µлшеудің артынан т‰р µлшелінетін қасиеттер суреттеп айтуға, сонымен қатар
хабарды м±най демалысы туралы басқа ±йымдарға р±қсат етеді.
Газ шығыны - ±йымдармен газ шығыны есебі ‰шін арналған.
Ғылыми өндірістік бірлестігі ж±мыс жоспарлауы - м±най кєсіпшіліктік
объектілердің ж±мыс қ±растырылған жоспарларымен хабар басқаруы ‰шін
арналған.
Есептеу нєтижелері - келесі есептеу нєтижелерінің жіберілуіне арналған
т‰р шақыруы ‰шін арналған: газ шығынын айдың артынан, ғылыми өндірістік
бірлестікті т‰зу қор, ғылыми өндірістік бірлестік аралық байланыстар,
ғылыми өндірістік бірлестік жабдықтау орналастыру, ғылыми өндірістік
бірлестікті орналастыру, ғылыми өндірістік бірлестікке скважиналарды
байлау.
Скважиналардың қоры
Скважиналармен хабар басқаруы қамсыздандырады, технологиялық тєртіптер
қосады. Өзінені келесі функцияларды терім Қосады:
Қор к‰й-жағдайы - скважиналардың қор суреттеуіне арналған т‰рлерге
р±қсат ‰шін арналған. Скважиналардың қор суреттеуімен т‰рді шақыруға осы
арадан болады, суреттеуге арналған т‰рді скважиналардың ж±мыс
мерзімділіктері жєне скважиналарда апат менюі пунктіге µту.
Скважина ісі - скважиналармен хабар басқаруына арналған т‰рлерге
р±қсат ‰шін арналған. Б±рғылаумен жаңа скважиналардың енгізуіне арналған
т‰рді, скважина жобалы бағаналарының суреттеуіне арналған т‰рді, хабар
басқаруына арналған т‰рлер шақыруға осы арадан болады, геология кесуі
элементтерінің ашуларына, стратиграфияның, герметикалыққа байқаулардың
нєтижелердің суреттеуіне арналған т‰рді жєне скважина бекітуі меню
пунктісіне µту.
Скважиналардың баулары - объектілердің єрт‰рлі ‰лгілеріне
скважиналардың баулардың суреттеуіне арналған меню пунктілеріне р±қсат ‰шін
арналған. Әкімшілік, территориялық меню пунктілеріне, µңдеу объектісіне
µтуге осы арадан болады, тіреу торларға қосу.
Скважиналардың зерттеуі - жоспарлауға арналған т‰рларға р±қсат ‰шін
арналған жєне зерттеулердің есебінің, жєне зерттеулердің нєтижелерінің
суреттеуіне. Қисық меню пунктілеріне µтуға осы арадан болады жєне
қисықтықтың.
Ж±мыстың скважиналармен - тап осы пункті хабар басқаруына арналған
т‰рлардың шақыруына арналған меню подпунктілері біріктіреді бєріне
ж±мыстардың аспектілеріне скважинамен. Ж±мыстардың графиктердің
қ±растырушысына арналған т‰рды шақыруға осы арадан болады жєне ж±мыстардың
жоспарлау, ж±мыстардың орындалу жєне жабдықтау орналастыруы меню
пунктілеріне µту.
Скважиналардың ж±мысшы агенттері - агенттермен скважина ж±мыстары
суреттеумен т‰рларға р±қсат ‰шін арналған. Агенттердің суреттеуіне арналған
т‰рды шақыруға осы арадан болады, қайсылармен скважина ж±мыс істейді, жєне
олардың қ±рамды, скважина агенттерінің тарату суреттеуіне арналған т‰рды
µңдеу объектілерімен жєне ±йымдық бірліктермен пунктіге µту.
Скважиналардың µзара ықпалы - скважиналардың µзара ықпалын жасау
суреттеуі ‰шін арналған. Өрбір скважиналардың артынан т‰р скважиналар
суреттеп айтуға р±қсат етеді, қайсыларды ол ықпалын жасауды кµрсетеді, жєне
скважинаның, оған ықпалын жасауды кµрсетеді.
Жоспарлау ±йымдық бірліктермен - м±най шығаруымен жоспарлар суреттеп
айтуға р±қсат етеді т‰р єрбір ±йымдық бірлікке арналған ±йымдық бірлікпен
жоспарлау есебі ‰шін арналған жєне с±йықтықтың жєне су айдауға жєне
нормативтер тап осы ±йымдық бірлік скважиналарының қорымен.
Есептеу нєтижелері - есептеу нєтижелерінің жіберілу т‰рлары шақыру
‰шін арналған.
Есеп-қисаптар - есеп-қисаптардың жіберілу т‰рлеріне р±қсат ‰шін
арналған. Орта тєуліктік µлшеулердің есеп-қисап т‰рін скважиналардың
кµрсеткіштерінің есеп-қисап т‰рін, есеп-қисап т‰рін шақыруға осы арадан
болады.
- скважиналардың технологиялық тәртіптер ж±мыс суреттеумен т‰рлерге
р±қсат ‰шін арналған. Ғылыми өндірістік бірлестік жоспарлы суреттеуге
арналған т‰рлерді шақыруға осы арадан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Әдеби шолу
Поршенді сорғылардың бар конструкцияларына шолу және талдау, патенттік-техникалық шешімдер
Патенттік құжаттар
"Патенттік құжаттар"
Патенттік құжаттар жайлы
Балық өнімдерінің жаңа технологиясы бойынша патенттік зерттеу
Ежелгі Мысыр өміріне шолу
Абай мұрасының зерттелуіне шолу
Патенттік құқық және Қазақстан Республикасынан тыс жерде тауар таңбаларын қорғау
"әдеби көркемдеу құралдары және әдеби көркем тіл."
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь