М а к р о э к о н о м и к а

Түсініктеме жазбахат
Пәннің тематикалық жоспары
Пәннің мазмұны
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Авторлар
Экономика – бұл көп деңгейлі күрделі жүйе. Ол әр түрлі экономикалық пәндермен меңгеріледі. «Макроэкономика» өздігінен ғылымды білдіріп, жалпы елдің экономикалық жүесіндегі қызметтердің мәселелерін қарастырады және барлық экономика үшін жалпы мәселелерді, сонымен қатар, жиынтық шаманың қызметін зерттейді.
Макроэкономикалық ғылымның негізін Мейнард Кейнс 1930-шы жылдары Ұлы депрессия кезеңі жүргізілгеннен кейін экономикалық механизмді зерттей отырып, қалады.
Макроэкономиканың мақсаты мемлекеттегі экономикалық құбылыстарды меңгеру: шығарым, жұмысбастылық және еркін нарықтағы баға деңгейінің тұрақтылығы.
Макроэкономикалық мәселелерді бір ғана тұтынушы, фирма, сала тұрғысынан шешуге болмайды. Макроэкономика тек қана елдің экономикасын сипаттамайды, ол оның даму заңдылығын анықтап, экономикадағы себеп-салдарлық байланыстарды зерттейді.
«Макроэкономика» курсын меңгеру студенттерге экономикалық жағдайларды дұрыс бағалауға, сонымен қатар, осы және басқалай экономикалық мәселерді сауатты шешуге мүмкіндік береді.


1-тақырып. Макроэкономика пәні және
макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері

Макроэкономика пәні. Макроэкономикалық талдау әдістері. Макроэкономикалық үлгілер. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. Қорлар мен ағындар. Айналым ағындарының үлгісі. «Ағу» және «инъекции» (құю). Макроэкономикалық тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Макроэкономикалық саясат.

2-тақырып. Макроэкономикалық көрсеткіштер

Жалпы ішкі өнім: мәні мен мағанасы. ЖІӨ-ді есептеу әдістері: қосымша құн бойынша, шығындар бойынша және табыстар бойынша. Атаулы және нақты ЖІӨ. ЖІӨ дефляторы. Тұтыну бағасының индексі. Тұтынушылық қоржыны. Ұлттық санақ жүйесіндегі басқа да көрсеткіштер. Кірістер мен шығыстардың шеңберлік айналымы. Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдігі.
1. Мамыров Н., Есенғалиева Қ.С., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика. Алматы.: Экономика, 2003
2. Мухамедиев Б.М., Дуламбаева Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж. Макроэкономика. Оқу құралы - Алматы. Қазақ университеті, 2008. – 250 б.
3. Макроэкономика [текст] учебник. МГУ им. М.В.Ломоносова, КазЭУ им.Т.Рыскулова,2007. - 666 с.
4. Агапова Т.А. Макроэкономика [текст] уч-к Т.А.Агапова; рук. А.В.Сидоровича, 2007. – 496 с.
5. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: изд-во МГУ, 1994.
6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1997.
7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.:Дело, 1993.
8. Гальперин В. М., Гребенников П.И., Леусский А .И., Тарасевич Л. С. Макроэкономика. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.-1997.-720 с.
9. Долан Э. Дж. Макроэкономика. С.-Петербург, 1994.
10. Киселева Е.А. Макроэкономика [текст]: курс лекц./ Е.А.Киселева, 2007 г.- 352 с.
Қосымша әдебиеттер
11. Сакс Д., Ларрен. Макроэкономика: глобальный подход. М.: Изд-во МГУ, 1998.
12. Микро-макроэкономика. Практикум. Задачи, тесты, ситуации. С.-П., 1994.
13. Кругман П.Р., Обстфелбд М, Международная экономика. Теория и политика: Учебник для ВУЗ-а. Пер.с англ. Под ред. В.П.Колесова.-МГУ экономический факультет,ЮНИТИ,1997-799с.
14. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник.-МГУ.-1997-416с
15. Бурда М., Виплош Ч, Макроэкономика .-С-Пб.:Судостроение.-1998-544с
16. Макконелл К., Брю С. Экономикс. Т 1, М., 1992.
17. Самуэльсон П. Экономика. Т. 1,2. М.: НТО “АЛГОН” ВНИИСИ, 1992.
18. Хейне П. Экономический образ мышления. / Пер. с англ. – М.: Новости, 1991.
19. Линвуд О., Гайгер Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. М.:Инфра.,1996.
20. Лэйард Р. Макроэкономика. Курс лекций для российских читателей. М.: Джон энд Санз, 1994.
        
        ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жоғары кәсіптік білім
М А К Р О Э К О Н О М И К ... - ... и ... труда»,
5В051200 – «Статистика» мамандықтарына арналған
Мak 2204
(2 кредит)
Қазақстан Республикасының білім және ... ... - ... ... Рысқұлов атындағы ҚазЭУ ЖАСАЛДЫ
2. РЕЦЕНЗЕНТТЕР:
3. « » № ... ... ... және ... ... ... ЖӘНЕ ІСКЕ ЕНГІЗІЛДІ.
4. Типтік оқу бағдарламасы «5В051900 - Еңбекті ұйымдастыру және
нормалау», 5В051200 – «Статистика»
мамандықтарына арналған
мамандықтары ... ... ... ... жалпыға міндетті
стандартына сәйкес жасалды
5. Бағдарлама Т.Рысқұлов атындағы ... ... ... ... ... ... бойынша жоғары оқу
орындарының Оқу-әдістемелік бірлестігінде шығаруға ұсынылды
Бұл типтік бағдарламаны Қазақстан Республикасының білім және ғылым
Министрлігінің рұқсатынсыз ... және ... ... ... тематикалық жоспары
Пәннің мазмұны
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Авторлар
Түсініктеме жазбахат
Макроэкономика ... оқу ... ... ... ... ерекшеліктерін және экономикаға макроэкономикалық
тұрғыда жақындау қажеттілігіне негізделеді. Осыған ... ... ... ... есеп ... ... ... жүйесі; экономикадағы тауарлар мен ақша ағынының
айналым моделі; макроэкономикалық тепе теңдіктің негізгі үлгілері: «AD-AS»,
«Кейнс ... ... ... жағдайдан ауытқудың себептері мен
нысандары; жиынтық сұраныс пен ... ... ақша - ... және ... саясатының әсері; мемелекет экономикасына сыртқы сектордың әсері.
Соңғы кездегі қаржы экономикалық дағдарыстың себебінен Қазақстан
үшін тұрақты экономикалық өсу ... ... ... ... байланысты
бұл мәселе курстың ... ... ... ... ... өзегі болып табылады.
Пәннің тематикалық жоспары
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
Кіріспе
Экономика – бұл көп деңгейлі күрделі жүйе. Ол әр ... ... ... ... ... ... ... жалпы
елдің экономикалық жүесіндегі қызметтердің ... ... ... ... үшін ... ... сонымен қатар, жиынтық шаманың
қызметін зерттейді.
Макроэкономикалық ғылымның негізін Мейнард Кейнс 1930-шы жылдары Ұлы
депрессия кезеңі ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттегі экономикалық құбылыстарды
меңгеру: шығарым, жұмысбастылық және еркін нарықтағы баға ... ... бір ғана ... ... ... ... болмайды. Макроэкономика тек қана елдің экономикасын
сипаттамайды, ол оның даму ... ... ... себеп-
салдарлық байланыстарды зерттейді.
«Макроэкономика» курсын меңгеру студенттерге экономикалық жағдайларды
дұрыс бағалауға, ... ... осы және ... ... ... ... мүмкіндік береді.
1-тақырып. Макроэкономика пәні және
макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері
Макроэкономика пәні. ... ... ... ... ... және ... айнымалылар. Қорлар мен
ағындар. Айналым ағындарының үлгісі. «Ағу» және ... ... ... ... ... ... саясат.
2-тақырып. Макроэкономикалық көрсеткіштер
Жалпы ішкі өнім: мәні мен мағанасы. ЖІӨ-ді ... ... ... бойынша, шығындар бойынша және табыстар бойынша. Атаулы және нақты ЖІӨ.
ЖІӨ ... ... ... ... ... ... Ұлттық санақ
жүйесіндегі басқа да ... ... мен ... ... ... ... тепе-теңдігі.
3-тақырып. Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар,
жұмыссыздық, инфляция
Экономикалық айналым және и негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер
динамикасы. Потенциалды ЖҰӨ. ... ... және оның ... ... заңы. Жұмыссыздық деңгейін реттеу. Инфляция мәні және оның
түрлері. Шығындар инфляциясы. Сұраныс ... ... ... арасындағы өзара байланыс. Филлипс қисығы.
4-тақырып. Жиынтық сұраныс және ... ... ... ... және оны ... Жиынтық сұраныстың бағалық емес
факторлары. Жабық экономикадағы ... және ұзақ ... ... ... пен ... ... ... Жиынтық ұсыныс
сілкіністері. АD-AS үлгісіндегі макроэкономикалық саясат.
5-тақырып. Тұтыну және жинақтау
«Табыс-шығыс» үлгісінің алғышарттары. Қолдағы бар ... ... ... ... ... және жинақтау функциясы. Инвестициялар мен
олардың түрлері. Нақты ... ... мен ... шығындар. Кейнстік
крест. Кейнс мультипликаторы. Өндіріс көлемінің тепе-теңдігіне жету тетігі.
6-тақырып. Ақшаға сұраныс және ұсыныс
Ақша функциясы. Ақша агрегаттары. ... ... ... ... теориясы. Баумоль-Тобин үлгісі. Ақша теориясының сандық теңдеуі.
Ақша айналымының жылдамдығы. Нақты және атаулы пайыз ... ... Ақша ... үлгісі. Ақша мультипликаторы. Монетарлық саясаттың
құралдары.
7-тақырып. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-
LM үлгісі
IS-LM үлгісіндегі негізгі айнымалылар және оның ... Ақша және ... ... IS және LM ... ... IS және ... көлбеуі және ығысуылары. IS-LM үлгісіндегі тепе-теңдік. AD-AS
және IS-LM үлгілерінің өзара байланысы.
8- тақырып. ... ... ... мақсаттары. Дискрециялық және ... ... ... ... ... ... Баға деңгейі өзгергендегі ынталандырушы ... ... ... ... ... эффектісі.
9-тақырып. Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу
Капиталды жинақтау ұғымы және оның түрлері. ... ... ... өсу: ... түрлері, факторлары, қарқындары.
Экономикалық өсудің Кейнстік үлгісі. Р. Солоудың неоклассикалық үлгісі.
Тұрғындар санының өсуі мен ... ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттары.
10-тақырып. Бюджеттік тапшылық және мемлекеттік қарыз
Ішкі және сыртқы мемелкеттік қарыздар. ... ... ... бюджет құрылымы. Мемлекеттік бюджетті теңестіру. Бюдет
тапшылығы және оның ... ... ... ... ... және
қарыздың өзіндік қайта өндіру ... ... ... ... Мемлекттің қарызын басқару.
11-тақырып. Төлем балансы және валюта бағамы
Төлем балансы және оның құрылымы. ... ... ... ... ... ашық ... ... Валюталық жүйе және валюталық
бағам. ... ... ... Ашық ... IS-LM ...... ... Айырбас бағамының тәртіптері және жиынтық сұраныс
Ашық экономикадағы тағайындалған айырбас ... ... ... ... жетілген мобильдігі. Капиталдың толық мобильдігі
шартындағы бюджеттік және ақша саясаты. Тұрақсыз айырбас ... ... ... сұраныстың қисығын тұрғызу. Табыс және айырбас
бағамына фискалдық экспансия мен ақша саясатының ... ... ... және сауда саясаты
Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылықтары. Хекшер-Олинның сыртқы сауда
теориясы. Халықаралық сауда қатынастары. Әлемдік сауданың даму ... ... ... ... ... ... ... тарифтік
және тарифтік емес шектеулер. Тарифтік саясаттың мәні мен ... ... жуық ... Макроэкономика пәні және оның әдісі
2. Негнізгі макроэкономикалық көрсеткіштер
3. Макроэкономикалық тұрақсыздық; ... ... ... ... ... және ұзақ ... ... дамудағы жиынтық сұраныс
пен жиынтық ұсыныс
5. Тұтыну және қор жинау функциялары
6. Ақша ... ... ... ... және ақша ... ІS-LM ... ... және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-
теңдік
8. Фискалдық саясат және оның құралдары
9. Капиталдың жинақталуы және экономикалық өсу ... ... ... ... ... ... қарызын басқару
11. Табыс пен айырбас бағамына фискалдық және ақша саясатының әсерлері
12. Халықаралық сауда қатынастары және ... ... ... ... ... ... Мамыров Н., Есенғалиева Қ.С., Тілеужанова М.Ә. ... ... ... ... Б.М., ... Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж. Макроэкономика.
Оқу құралы - Алматы. Қазақ университеті, 2008. – 250 ... ... ... ... МГУ им. ... ... - 666 ... Агапова Т.А. Макроэкономика [текст] уч-к ... ... 2007. – 496 ... Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: изд-во МГУ, 1994.
6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1997.
7. Фишер С., ... Р., ... Р. ... ... ... Гальперин В. М., Гребенников П.И., Леусский А .И., ... Л. ... ... ... ... и ... с.
9. Долан Э. Дж. Макроэкономика. С.-Петербург, ... ... Е.А. ... [текст]: курс лекц./ Е.А.Киселева, 2007
г.- 352 с.
Қосымша әдебиеттер
11. Сакс Д., ... ... ... ... М.: Изд-во МГУ,
1998.
12. Микро-макроэкономика. Практикум. ... ... ... ... ... П.Р., Обстфелбд М, Международная экономика. Теория и политика:
Учебник для ВУЗ-а. Пер.с ... Под ред. ... ... ... Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник.-МГУ.-1997-416с
15. Бурда М., Виплош Ч, Макроэкономика .-С-Пб.:Судостроение.-1998-544с
16. Макконелл К., Брю С. ... Т 1, М., ... ... П. ... Т. 1,2. М.: НТО ... ВНИИСИ, 1992.
18. Хейне П. Экономический образ мышления. / Пер. с англ. – М.: ... ... О., ... Т. ... теория и переходная
экономика. М.:Инфра.,1996.
20. Лэйард Р. Макроэкономика. Курс лекций для российских читателей. ... энд ... ... ұжымы:
Мәуленова С.С. - Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық ... ... Қ.С. - ... ... ... Экономикалық Университеті,
э.ғ.к., доцент;
Мухамедиев Б. М. - әль-Фараби ... ... ... ... э.ғ.д.,
профессор.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь