М а к р о э к о н о м и к а


Түсініктеме жазбахат
Пәннің тематикалық жоспары
Пәннің мазмұны
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Авторлар
Экономика – бұл көп деңгейлі күрделі жүйе. Ол әр түрлі экономикалық пәндермен меңгеріледі. «Макроэкономика» өздігінен ғылымды білдіріп, жалпы елдің экономикалық жүесіндегі қызметтердің мәселелерін қарастырады және барлық экономика үшін жалпы мәселелерді, сонымен қатар, жиынтық шаманың қызметін зерттейді.
Макроэкономикалық ғылымның негізін Мейнард Кейнс 1930-шы жылдары Ұлы депрессия кезеңі жүргізілгеннен кейін экономикалық механизмді зерттей отырып, қалады.
Макроэкономиканың мақсаты мемлекеттегі экономикалық құбылыстарды меңгеру: шығарым, жұмысбастылық және еркін нарықтағы баға деңгейінің тұрақтылығы.
Макроэкономикалық мәселелерді бір ғана тұтынушы, фирма, сала тұрғысынан шешуге болмайды. Макроэкономика тек қана елдің экономикасын сипаттамайды, ол оның даму заңдылығын анықтап, экономикадағы себеп-салдарлық байланыстарды зерттейді.
«Макроэкономика» курсын меңгеру студенттерге экономикалық жағдайларды дұрыс бағалауға, сонымен қатар, осы және басқалай экономикалық мәселерді сауатты шешуге мүмкіндік береді.


1-тақырып. Макроэкономика пәні және
макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері

Макроэкономика пәні. Макроэкономикалық талдау әдістері. Макроэкономикалық үлгілер. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. Қорлар мен ағындар. Айналым ағындарының үлгісі. «Ағу» және «инъекции» (құю). Макроэкономикалық тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Макроэкономикалық саясат.

2-тақырып. Макроэкономикалық көрсеткіштер

Жалпы ішкі өнім: мәні мен мағанасы. ЖІӨ-ді есептеу әдістері: қосымша құн бойынша, шығындар бойынша және табыстар бойынша. Атаулы және нақты ЖІӨ. ЖІӨ дефляторы. Тұтыну бағасының индексі. Тұтынушылық қоржыны. Ұлттық санақ жүйесіндегі басқа да көрсеткіштер. Кірістер мен шығыстардың шеңберлік айналымы. Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдігі.
1. Мамыров Н., Есенғалиева Қ.С., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика. Алматы.: Экономика, 2003
2. Мухамедиев Б.М., Дуламбаева Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж. Макроэкономика. Оқу құралы - Алматы. Қазақ университеті, 2008. – 250 б.
3. Макроэкономика [текст] учебник. МГУ им. М.В.Ломоносова, КазЭУ им.Т.Рыскулова,2007. - 666 с.
4. Агапова Т.А. Макроэкономика [текст] уч-к Т.А.Агапова; рук. А.В.Сидоровича, 2007. – 496 с.
5. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: изд-во МГУ, 1994.
6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1997.
7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.:Дело, 1993.
8. Гальперин В. М., Гребенников П.И., Леусский А .И., Тарасевич Л. С. Макроэкономика. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.-1997.-720 с.
9. Долан Э. Дж. Макроэкономика. С.-Петербург, 1994.
10. Киселева Е.А. Макроэкономика [текст]: курс лекц./ Е.А.Киселева, 2007 г.- 352 с.
Қосымша әдебиеттер
11. Сакс Д., Ларрен. Макроэкономика: глобальный подход. М.: Изд-во МГУ, 1998.
12. Микро-макроэкономика. Практикум. Задачи, тесты, ситуации. С.-П., 1994.
13. Кругман П.Р., Обстфелбд М, Международная экономика. Теория и политика: Учебник для ВУЗ-а. Пер.с англ. Под ред. В.П.Колесова.-МГУ экономический факультет,ЮНИТИ,1997-799с.
14. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник.-МГУ.-1997-416с
15. Бурда М., Виплош Ч, Макроэкономика .-С-Пб.:Судостроение.-1998-544с
16. Макконелл К., Брю С. Экономикс. Т 1, М., 1992.
17. Самуэльсон П. Экономика. Т. 1,2. М.: НТО “АЛГОН” ВНИИСИ, 1992.
18. Хейне П. Экономический образ мышления. / Пер. с англ. – М.: Новости, 1991.
19. Линвуд О., Гайгер Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. М.:Инфра.,1996.
20. Лэйард Р. Макроэкономика. Курс лекций для российских читателей. М.: Джон энд Санз, 1994.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жоғары кәсіптік білім

М А К Р О Э К О Н О М И К А

5В051900 - Организация и нормирование труда,
5В051200 – Статистика мамандықтарына арналған

Мak 2204

(2 кредит)

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Алматы - 2009
Алғы сөз

1. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ ЖАСАЛДЫ

2. РЕЦЕНЗЕНТТЕР:

3. № Қазақстан республикасының білім және ғылым
министрлігінің бұйрығымен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ІСКЕ ЕНГІЗІЛДІ.

4. Типтік оқу бағдарламасы 5В051900 - Еңбекті ұйымдастыру және
нормалау, 5В051200 – Статистика
мамандықтарына арналған
мамандықтары бойынша білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартына сәйкес жасалды

5. Бағдарлама Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетіндегі
Қазақстан Республикасының экономикалық мамандық бойынша жоғары оқу
орындарының Оқу-әдістемелік бірлестігінде шығаруға ұсынылды

Бұл типтік бағдарламаны Қазақстан Республикасының білім және ғылым
Министрлігінің рұқсатынсыз көбейтуге және таратуға болмайды

Мазмұны

Түсініктеме жазбахат

Пәннің тематикалық жоспары

Пәннің мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Авторлар

Түсініктеме жазбахат

Макроэкономика пәнінен оқу бағдарламасын құрастыру қисыны
Макроэкономика пәнінің ерекшеліктерін және экономикаға макроэкономикалық
тұрғыда жақындау қажеттілігіне негізделеді. Осыған байланысты курста
төмендегілер қарастырылады: ұлттық есеп жүйесіне негізделген
макроэкономикалық өлшемдер жүйесі; экономикадағы тауарлар мен ақша ағынының
айналым моделі; макроэкономикалық тепе теңдіктің негізгі үлгілері: AD-AS,
Кейнс кресі, IS-LM; тепе-теңдік жағдайдан ауытқудың себептері мен
нысандары; жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсынысқа ақша - несие және бюджет-
салық саясатының әсері; мемелекет экономикасына сыртқы сектордың әсері.
Соңғы кездегі қаржы экономикалық дағдарыстың себебінен Қазақстан
үшін тұрақты экономикалық өсу маңызды мәселеге айналды. Осыған байланысты
бұл мәселе курстың барлық тақырыптарында қарастырылады яғни
Макроэкономика курсының өзегі болып табылады.

Пәннің тематикалық жоспары

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Кіріспе

Экономика – бұл көп деңгейлі күрделі жүйе. Ол әр түрлі экономикалық
пәндермен меңгеріледі. Макроэкономика өздігінен ғылымды білдіріп, жалпы
елдің экономикалық жүесіндегі қызметтердің мәселелерін қарастырады және
барлық экономика үшін жалпы мәселелерді, сонымен қатар, жиынтық шаманың
қызметін зерттейді.
Макроэкономикалық ғылымның негізін Мейнард Кейнс 1930-шы жылдары Ұлы
депрессия кезеңі жүргізілгеннен кейін экономикалық механизмді зерттей
отырып, қалады.
Макроэкономиканың мақсаты мемлекеттегі экономикалық құбылыстарды
меңгеру: шығарым, жұмысбастылық және еркін нарықтағы баға деңгейінің
тұрақтылығы.
Макроэкономикалық мәселелерді бір ғана тұтынушы, фирма, сала
тұрғысынан шешуге болмайды. Макроэкономика тек қана елдің экономикасын
сипаттамайды, ол оның даму заңдылығын анықтап, экономикадағы себеп-
салдарлық байланыстарды зерттейді.
Макроэкономика курсын меңгеру студенттерге экономикалық жағдайларды
дұрыс бағалауға, сонымен қатар, осы және басқалай экономикалық мәселерді
сауатты шешуге мүмкіндік береді.

1-тақырып. Макроэкономика пәні және
макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері

Макроэкономика пәні. Макроэкономикалық талдау әдістері.
Макроэкономикалық үлгілер. Экзогенді және эндогенді айнымалылар. Қорлар мен
ағындар. Айналым ағындарының үлгісі. Ағу және инъекции (құю).
Макроэкономикалық тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Макроэкономикалық саясат.

2-тақырып. Макроэкономикалық көрсеткіштер

Жалпы ішкі өнім: мәні мен мағанасы. ЖІӨ-ді есептеу әдістері: қосымша
құн бойынша, шығындар бойынша және табыстар бойынша. Атаулы және нақты ЖІӨ.
ЖІӨ дефляторы. Тұтыну бағасының индексі. Тұтынушылық қоржыны. Ұлттық санақ
жүйесіндегі басқа да көрсеткіштер. Кірістер мен шығыстардың шеңберлік
айналымы. Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдігі.

3-тақырып. Макроэкономикалық тұрақсыздық: экономикалық циклдар,
жұмыссыздық, инфляция

Экономикалық айналым және и негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер
динамикасы. Потенциалды ЖҰӨ. Жұмыссыздықтың түрлері және оның табиғи
деңгейі. Оукен заңы. Жұмыссыздық деңгейін реттеу. Инфляция мәні және оның
түрлері. Шығындар инфляциясы. Сұраныс инфляциясы. Инфляция мен
жұмыссыздықтың арасындағы өзара байланыс. Филлипс қисығы.

4-тақырып. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс.
АD-AS үлгісі

Жиынтық сұраныс және оны құрамы. Жиынтық сұраныстың бағалық емес
факторлары. Жабық экономикадағы қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі
жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдігі. Жиынтық ұсыныс
сілкіністері. АD-AS үлгісіндегі макроэкономикалық саясат.

5-тақырып. Тұтыну және жинақтау

Табыс-шығыс үлгісінің алғышарттары. Қолдағы бар табыс. Тұтыну мен
жинақтау. Тұтыну функциясы және жинақтау функциясы. Инвестициялар мен
олардың түрлері. Нақты болған шығындар мен жоспарланған шығындар. Кейнстік
крест. Кейнс мультипликаторы. Өндіріс көлемінің тепе-теңдігіне жету тетігі.

6-тақырып. Ақшаға сұраныс және ұсыныс

Ақша функциясы. Ақша агрегаттары. Ақшаға сұраныстың классикалық және
кейнстік теориясы. Баумоль-Тобин үлгісі. Ақша теориясының сандық теңдеуі.
Ақша айналымының жылдамдығы. Нақты және атаулы пайыз мөлшерлемесі.. Фишер
теңдеуі. Ақша ұсынысынң үлгісі. Ақша мультипликаторы. Монетарлық саясаттың
құралдары.

7-тақырып. Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS-
LM үлгісі

IS-LM үлгісіндегі негізгі айнымалылар және оның теңдеуі. Ақша және тауар
нарықтарындағы тепе-теңдік. IS және LM қисықтарын шығару. IS және LM
қисықтарының көлбеуі және ығысуылары. IS-LM үлгісіндегі тепе-теңдік. AD-AS
және IS-LM үлгілерінің өзара байланысы.

8- тақырып. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
П е д а г о г и к а пәнінен оқу құралы
М.О.Әуезовтың өмірбаяны
Қ.Р реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігі ( Қ.Қ.А )
Академик Ө.А.Байқоңыров
Ө.А.Байқоныровтың өмір жолы
А,Е,Д,К,Ғ витаминдері
Қ.А.Ясауи кесенесі
Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция м а т е р и а л д а р ы
М.О.Әуезовтің тарихи көзқарастары
«Қазақстан тарихы» пәнінен қ ы с қ а ш а л е к ц и я ж и н а ғ ы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь