Оралхан Бөкейдің монологтары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1 МОНОЛОГ . О. БӨКЕЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КӨРКЕМ
МӘТІННІҢ АЖЫРАМАС КОМПОНЕНТІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7

2 ОРАЛХАН БӨКЕЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ МОНОЛОГ
ТҮРЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

3 О.БӨКЕЙДІҢ МОНОЛОГТАРЫНДА ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ
ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
Қазақ әдебиеті тарихынан елеулі орын алатын, есімі ерекше аталатын жазушының бірі – Оралхан Бөкей. Оның шығармалары зерттеп, кеңінен қарастыруды қажет ететін дүниелер. Қаламгердің шығармаларын жай ғана оқып өте шықпайтынын Оралханды ерекше ықыласпен оқитын кез келген оқырман біледі, қай туындысы болмасын бейжай қалдырмайды. Оралхан – сан қырлы талант. Оның тілдік қолданысы, қиялы, ой өрісі – бәрі бөлек дүние. О.Бөкейдің тағы бір ерек тұсы – шығармаларында монологты қолдануында. Оралханның монологтары үлкен, жан-жақты зерттеуді қажет етеді.
Осы зерттеу жұмысы Оралхан Бөкей шығармаларындағы монологтардың құрылымын зерттеуге арналады.
Зерттеу жұмысының өзектілігі:Оралхан Бөкей сөз саптауымен, тілдік қолданысымен, шығармаларындағы оқиға желісінің ерекшелігімен, күрделілігімен біраз адамның назарын өзіне аударары сөзсіз. Жазушы осы уақытқа дейін әдебиет саласы бойынша да, тіл саласы бойынша да біраз зерттелінді. Ал шығармаларындағы монолог та, оның құрылымы да әлі қарала қоймаған.
Оралханның қай шығармасын оқымаңыз, әйтеуір бірнеше монолог қатары көзге ұшырасады. Кейіпкердің ішкі сөйленісі, автордың өз монологы, тіпті өзге құбылыс иесі атынан берілген монологтардың көптігі сонша, шығарманың өзі тұтас монологқа құрылғандай әсер қалдырады. Сондықтан да Оралханның монологтары үлкен бір әлем, тереңірек зерттеуді қажет етеді.
Көркем шығармадағы монологтық құрылымды қазақ тіл білімі саласында да, орыс линвистикасында да баса назар аударып зерттей қоймады. Көркем шығарма тілінің ең маңызды да, өзекті бөлімі – монологтар.
Монолог – белсенді сөйлеу қызметінің нәтижесінде тікелей қабылдауға арналған сөйлеу түрі. Монолог тек қана ауызша сөйлеу ыңғайында бола бермей, жазбаша түрде де кездеседі. Екі жағдайда да (ауызша және жазбаша) негізгі ерекшелігі – бір адамның сөйлеуі немесе бір адамның ойы. Монологтің өзіне тән байымдау, синтаксистік құрылым, лексикалық бірліктерді (единицаларды) таңдап жұмсау, біршама жинақы пікір сияқты өзгшеліктері болады. Бұл аталған пікірлердің сөйлеу немесе жазу жанрларына байланысты (көркем монолог, шешендік сөз, тұрмыстағы әңгіме, т.б.), функционалдық- коммуникативтік қызметіне қарай (сипаттау, баяндау, әңгімелеу, сендіру, т.б.) әртүрлі монологтар көрініс береді. Монологтың бір көрінісі ретінде көркем шығармада, әсіресе, прозалық дүниедегі авторлық баяндау, бір жағынан, әдеби тілді ауызекі сөйлеу тіліне біршама жақындатса, екінші жағынан, тыңдармандар мен оқырмандарды оқиғаға араластырып жіберетін ұлы сөз зергерлері де бар.
Көркем шығармада монолог тәсілін қолданудың ерекшеліктері өте көп. Автор монолог арқылы оқиғаны тереңінен аша алады. Монологтың шығармада (сөйлеуде) белсенді қолданылуы оның «диалогтандыра түсуі».
1 Болғанбаев Ә. Қазақ тілінің лексикологиясы. – Алматы: Мектеп, 1988. – 147 б.
2 Майтанов Б. Монолог құрылымы. – Алматы: «Ценные бумаги», 2006. – 195 б.
3 Хализев В. Речь как предмет художественного изображения. Литературные направления и стили. – Москва, 1975. – 213 б.
4 Шалабаев Б. Көркем проза тілі. Алматы, 1994. – 81 б.
5 Қазақ совет энциклопедиясы. – Алматы: «Қазақ ССР Ғылым Академиясының Бас редакциясы», 1976. – 740 б.
6 Қазақ тілі энциклопедия. – Алматы: «IDO-TIPO», 1998. – 810 б.
7 Прәлиева Г. Ішкі монолог. Алматы, 1985. – 130 б.
8 Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. Алматы: Ғылым, 1984. – 56 б.
9 Ысайлов Е. Әдебиет теориясының мәселелелері: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 288 б.
10 Страхов Н. Вопросы литературного творчества в курсе психологии. – Саратов, 1959. – 280 б.
11 Балақаев М. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Алматы: Арыс, 2008. – 310 б.
12 Оразәлиева Э. Когнитивті лингвистика: қалыптасуы мен дамуы. Монография. Алматы, 2007.– 487 б.
13 Кеңесбаев І. Қос сөздің кейбір жасалу жолдары.// Учение записи КазГУ. – Алматы, 1946. – 310 б.
14 Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. – Алматы: Мектеп, 1964. – 252 б.
15 Қаратаев М. Қазақтың тұңғыш эпопеясы (М.Әуезов туғанына 70 жыл). – Алматы: Жазушы, 1967. - 180 б.
16 Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М., «Просвещение», 1965. – 408 с.
17 Ахметов Ә. Қазақ тіліндегі троптардың парадигматикалық және линго-стилистикалық негізі. Ғылым министирлігі ғылым академиясы хабарлары. Алматы, 1997. – №1
18 Сералиев М., Нұрғожина Ш. Эмоционально-экспрессивная лексика казахского разговорного языка. – Алматы: ПКО «Казснабобразования», КазНУ, 1995. – 131 с.
19 Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі. – Алматы: Қаз.мем.оқубас., 1962. – 456 б.
20 Өміралиев Қ. ХV-XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі. – Алматы, 1976. – 269 б.
21 Балақаев М. Қазақ әдебиеті тілі және оның нормалары. – Алматы, 1984. – 182 б.
22 Ахметов З. Әдебиеттану терминдер сөздігі. – Алматы: Ана тілі, 1998. – 384 б.
23 Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. – Алматы: Мектеп, 1978. – 192 б.
24 Сыздық Р.Ғ. Сөз құдіреті. – Алматы: Атамұра, 2005. – 32 б.
25 Мәшһүр Жүсіп Қ. Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік. – Павлодар: Павлодар Университеті баспасы, 1999. – 382 б.
26 Әлкебаева Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. – Алматы, 2007. – 243б.
27 Ахметов З., Шаңбаев Т. Әдебиеттану терминдер сөздігі. – Алматы, 1998. – т. 2. – 376 б.
28 Аханов К. Тіл білімдерінің негіздері. – Алматы: Санат, 2003. – 496 б.
29 Хасенов Ә. Тіл білімі. – Алматы, 2003. – 416 б.
30 Сәткенова Ж.Б. Б. Соқпақбаев шығармаларындағы метафораның танымдық сипаты: ҚазҰУ хабаршысы, Филология сериясы. – Алматы, 2005. - №4
31 Жанұзақов Т. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 2008. – 965
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ........................................................................................................................5
1 МОНОЛОГ - О. БӨКЕЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КӨРКЕМ
МӘТІННІҢ АЖЫРАМАС КОМПОНЕНТІ..............................................................7
2 ОРАЛХАН БӨКЕЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ... ... О. ... ... ... ... ЕРЕКШЕЛІГІ.........................................................................................28
ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................55
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................................57
КІРІСПЕ
Қазақ әдебиеті тарихынан елеулі орын алатын, есімі ерекше аталатын жазушының бірі - Оралхан Бөкей. Оның шығармалары ... ... ... ... ... дүниелер. Қаламгердің шығармаларын жай ғана оқып өте шықпайтынын Оралханды ерекше ықыласпен оқитын кез келген оқырман біледі, қай туындысы ... ... ... Оралхан - сан қырлы талант. Оның тілдік қолданысы, қиялы, ой өрісі - бәрі ... ... О. ... тағы бір ерек тұсы - ... ... ... Оралханның монологтары үлкен, жан-жақты зерттеуді қажет етеді.
Осы зерттеу жұмысы Оралхан Бөкей ... ... ... зерттеуге арналады.
Зерттеу жұмысының өзектілігі: Оралхан Бөкей сөз ... ... ... шығармаларындағы оқиға желісінің ерекшелігімен, күрделілігімен біраз адамның назарын өзіне аударары сөзсіз. Жазушы осы уақытқа дейін әдебиет саласы бойынша да, тіл ... ... да ... ... Ал ... ... та, оның құрылымы да әлі қарала қоймаған.
Оралханның қай шығармасын оқымаңыз, әйтеуір бірнеше ... ... ... ... ... ішкі ... автордың өз монологы, тіпті өзге құбылыс иесі атынан ... ... ... ... ... өзі ... монологқа құрылғандай әсер қалдырады. Сондықтан да Оралханның монологтары үлкен бір әлем, тереңірек зерттеуді қажет етеді.
Көркем шығармадағы ... ... ... тіл ... ... да, орыс линвистикасында да баса назар аударып зерттей қоймады. ... ... ... ең маңызды да, өзекті бөлімі - монологтар.
Монолог - белсенді сөйлеу қызметінің нәтижесінде тікелей қабылдауға ... ... ... ... тек қана ... ... ... бола бермей, жазбаша түрде де кездеседі. Екі ... да ... және ... ... ерекшелігі - бір адамның сөйлеуі немесе бір адамның ойы. Монологтің өзіне тән ... ... ... ... ... ... таңдап жұмсау, біршама жинақы пікір сияқты өзгшеліктері болады. Бұл аталған пікірлердің сөйлеу немесе жазу жанрларына байланысты (көркем монолог, шешендік сөз, ... ... т.б.), ... ... ... ... (сипаттау, баяндау, әңгімелеу, сендіру, т.б.) әртүрлі монологтар көрініс береді. Монологтың бір көрінісі ретінде ... ... ... ... ... ... ... бір жағынан, әдеби тілді ауызекі сөйлеу тіліне біршама жақындатса, екінші жағынан, тыңдармандар мен оқырмандарды оқиғаға араластырып ... ұлы сөз ... де ... ... монолог тәсілін қолданудың ерекшеліктері өте көп. Автор монолог арқылы оқиғаны тереңінен аша алады. Монологтың шығармада ... ... ... оның . Ішкі ... ... ... ... болып жатқан оқиғаның жай-сипаты беріліп, кейіпкердің психологиясы ашыла ... ... ... ... кейіпкер психологиясын жан-жақты ашып, персонаж образын қалыптастыруға қызмет етеді. ... ... ... ... құрылғандығы, оқырманның жандүниесімен астасып, жан түкпіріне тереңдеп кететіндігі де ... ... ... ... ... Сондықтан да, жұмыстың өзектілігі болып шығармалардағы монологтарды жан-жақты ашу, ... ... ... ... ... болып табылады.
Жұмыстың мақсаты мен міндеті: ... ... ... ... ... ... ... идиостилін таныту. Осы мақсатқа орай зерттеу жұмысында мынадай міндеттер жүктеледі:
- шығармалардағы монологтарды жинақтап, топтастыру;
- шығармадағы ... ... ... ... ... құрылысына қарай ажырату;
- монологтардағы тілдік бірліктердің қолдану ерекшелігін анықтау;
Зерттеудің нысаны: Оралхан Бөкей шығармаларындағы монологтардың құрылымы және ... ... ... ... ... ... дереккөздері: Оралхан Бөкейдің бір романы (), үш повесі (, , ), үш ... (, , ). ... ... ... ... топтау, талдау.
Зерттеу жұмысында орыс тілінде жазылған Сопочкина Галина Алексеевнаның (2003) атты диссертациялық ... және ... ... ... мәселелерін қарастырған В. В. Виноградов, Б. ... Г. ... Б. ... т.б. ... ... басшылыққа алынды.
Жұмыстың құрылымы: жұмыс кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімнен тұрады. Негізгі бөлім үш тараудан тұрады. Бірінші ... ... ... ... ... ... ... екендігі дәлелденсе, екінші тарауда көркем шығармалардан алынған монологтардың түрлері анықталады. Ал үшінші тарауда монолотардың ... ... ... ... ... ерекшелігі кеңінен қаралады.
1 МОНОЛОГ - ОРАЛХАН БӨКЕЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КӨРКЕМ ... ... ... ... ... әдеби толқының ірі өкілдерінің бірі Оралхан Бөкеев шығармалары қазақ әдебиеті тарихында көрнекті орын алады. Автордың қазақ әдебиеті ... ... ... ... небір жаухар туындылары Ә.Кекілбаевтың сөзімен айтқанда: [1, 99].
Қаламгер туындылары сыншылардың қырағы назарынан тыс қалмады, мұның өзі ... ... пен ... ... ойға мол ... шығармаларының бір оқыған адамын бейтарап қалдыра алмас қуатында еді. О.Бөкеев шығармаларының көркемдік қасиеті, қаламгер ... тіл ... ... ... толғамдарды М. Қаратаев, С. Қирабаев, Р. Нұрғалиев, Н. Ғабдуллин, Ә. ... Д. ... Р. ... Б. ... және Б. ... Е. ... Т. ... еңбектерінен кездестіреміз. Әдебиет әлеміне өзіндік үнімен келген О. Бөкеев шығармашылығы сыншылар қауымын бей-жай ... Оның ... жаңа ... ерекше құбылыс ретінде бағаланды да, мерзімді баспасөз бетінде, жекелеген еңбектерде сан қилы ... ... ... ... Атап айтсақ, Т. Тоқбергенов (1981), Б. Ғабдуллиннің (1992), Е. Әмірханның , Б. Әлімжановтың , Д. ... , Ә. ... , Ә. ... атты ... мен зерттеу еңбектері қаламгер шығармаларын әр қырынан қарастырды. О.Бөкеев шығармашылығын арнайы зерттеген ... ... Ө. ... , Г. Жәлелованың , Қ. ... , Ж. ... атты ... ... ... Оралхан Бөкей әлеміне аяқ басып, зерттеп, зерделеген бірнеше дипломдық жұмыстарға шолу жасап көрейік: деген ... ... ... жұмыста Оралхан творчествосын сөз етіп, ондағы терең философиялық іздер, адам мен табиғат жаратылысының берілуіне кеңінен тоқталған. Сонымен бірге ... ... ... Қ.О. ... деген мақала бар. Мұнда: - деп келіп, ... ... ... ... адам мен ... ... ашуға ұмтылады.
Оралхан Бөкейдің қай шығармасын алып қарамайық, онда әлемдік деңгейде қаралатын мәселелер, сан адамдың санасын сансыратқан ... ... ... ... ... ... Осы айтылғандар туралы дипломдық жұмысында қаралған. Жоғарыда аталған жұмыстардың барлығы әдебиет саласына тиесілі. Ал ... ... ... ... ... ма деген сауал қоятын болсақ, оған ... ... ... бола ... ... жаңа леп, өзгеше сарын әкелген О. Бөкей жазушы, драматург, ... ... ... ... ... ... стильдік ерекшеліктерге бай, сан тақырыпқа сауал боларлық құнды ... ... ... ... ... ... - оның ... көркемдік жетістігі мен өзектілігінде, бүгінгі күн өмір құбылыстарын шынайы бейнелей алғандығында, туындыларының күрделі философиялық ойлары мен ... ... ... ... ... мен ... публицистикасы мен өнер, әдебиет жайындағы ой толғауларының тарихи, теориялық жағынан ғана емес, тілдік тұрғыда да ... ... ... ... ... жеке ... тақырыбы болуға лайық.
Бөкеев ұлттық өмірімізден тарихи психологиялық, әлеуметтік шығармалар жазып, қазақ ... ... із ... бірегей суреткер. Оралхан қашан да уақыт алға қойған ... ... ... ... ... Ойы да, ... да ұшқыр қаламгер. Жазушы қаламынан туған шағын әңгімелерінің өзі мәңгілік мәселелерді көтерген әлемдік ... озық ... ... ... туындылар.
Жазушы шығармаларына байланысты әдеби сын мақалалар мен көлемді еңбектерде қайсыбір туындылары ара тұра сөз ... ... ... ... ... тұрғыда арнайы толық зерттелген жоқ.
Қазақ жазушыларының ішінде монолог тәсілін кең қолданған жазушының бірі - ... ... Оның қай ... ... ... арқылы кейіпкер психологиясын керемет ашқан. Кейіпкерлері өз-өзімен жай ғана ... ... ... олар ... ... жағдайды сөз етеді, философиялық ой қозғайды. Монолог арқылы көп мәселені көтереді. Оралханның ... бір ... ... бетке созылуы мүмкін. Сонымен қатар бірінде айтылған дүние екіншісінде мүлде қайталанбайды.
Көркем шығармада авторлық идеяның жазушы еркінен тыс, сәл ... ... ... асуы жиі ... ... процесте композициялық элементтер қарым-қатынасының рөлі зор. Дүние жүзі әдебиеті ... ... ... ... заңды жалғасын тауып, дами түскені мәлім. М. Горький, М. ... А. ... Л. ... А. Толстой, К. Федин, Л. Андреев туындылары күрделі дәуір қаһармандарының азапты ... сана ... өмір ... сай ... ішкі сөздер, құпия қымбат ойлар ағымына жоспарлы мақсатпен, типтік жағдайлардағы характер ... ашу үшін ... көз ... ... ... зерделеуден өтетін өмір шындығының сенімділігіне айқын кепілдердің бірі - ... ... ... тек ... хас дара ... оның сөйлеу мәнерінен көрінеді. Бұл, әрине, диалогтың эстетикалық мәнін анықтайды. Монолог арқылы да мінездер ерекшелігі, ойлау сипаттары, образдың дүниетанымдық арналары ... ... ... ... ... ... кейде автор мақсатының басты дәні көп ретте ішкі ... ... ... Ашық ... ... ... ойлауда да образдың даму логикасына сәйкес психологиялық дәлелдемені керек қылатын сюжеттік-композициялық бастаулар шешімі ... [2. ... Е. ... [3. 105], - ... көркем шығарманың тілі - сезімнің, толғаныстың, сөздің, ойдың бірыңғай ағыны әспеттес әсер қалдырады.
Монолог, автор сөзі, ... төл сөз ... ... ... бірімен-бірі араласып келіп, бірінен-біріне білінбей ауысуы арқылы автор баяндауын кейіпкерлердің сөйлеу ... ... ... ... ... ашу көзделеді. Әсіресе көркем шығарма тілін талдағанда монолог арқылы мәтінді ... ... зор [4, ... - ... ... ең маңызды бөлшегі іспетті. ұғымына сөздіктерде бірнеше анықтама берілген, олардың келтірген тұжырымдамаларының барлығы дерлік бірдей. Бұрын жазылған ... ... - 1) ... шығармада кейіпкердің өзіне немесе көрерменге арнаған сөзі; 2) проза немесе поэзияда қаһарманның өзі ... ... ... ... 3) ... ... ... лирикалық толғанысы. Бір ғана кейіпкермен шектелетін пьеса немесе эстрадалық ... сөз ... ... ... ... ... поэтикалық драмасы, т.б. [5, 134] деп қысқа ғана мағлұмат берілген болса, ал кейіннен ... ... ... ... ... ... ... - белсенді сөйлеу қызметінің нәтижесінде тікелей қабылдауға арналған сөйлеу түрі. Монолог тек қана ауызша сөйлеу ыңғайында бола ... ... ... де ... Екі ... да (ауызша және жазбаша) негізгі ерекшелігі - бір адамның сөйлеуі ... бір ... ойы. ... өзіне тән байымдау, синтаксистік құрылым, лексикалық бірліктерді (единицаларды) таңдап жұмсау, біршама жинақы пікір сияқты өзгешеліктері болады. Бұл аталған пікірлердің сөйлеу ... жазу ... ... ... ... ... сөз, тұрмыстағы әңгіме,
т.б.), функционалдық- коммуникативтік қызметіне қарай (сипаттау, баяндау, әңгімелеу, сендіру, т.б.) әртүрлі монологтар көрініс ... ... ... ... ... кейіпкерлер тілі, ғылыми баяндама, үгіт-насихат мақсатындағы сөз, т.б.) монологтің стилистикалық ерекшеліктерін танытады. Кейбір ғалымдардың ... ... ... ... ... ... жиі ұшырасуы, аудиторияға тікелей қарата сөйлеу дәстүрі, т.б.) оны , яғни адресаттарды (тыңдаушылар мен оқырмандарды) сөйлеуші немесе жазушы өзінің ... ... ... ... Монологтың бір көрінісі ретінде көркем шығармада, әсіресе, прозалық дүниедегі авторлық баяндау, бір жағынан, әдеби тілді ... ... ... ... жақындатса, екінші жағынан, тыңдармандар мен оқырмандарды оқиғаға араластырып жіберетін ұлы сөз зергерлері де бар. Демек, монолог туралы сөз болғанда тек ... ... ... ... ... болады. Ғылыми баяндамада да, көпшілік алдында сөйлегенде де, екеу, үшеуара сөйлескенде де, монологтың шебер құрылуы арқылы тыңдармандарымен диалог құрып ... ... де ... [6, ... ... монологты қолданудың мақсаты - қаламгер мәтін ішінде монологқа жүгіне отырып, кейіпкердің психологиясын, ішкі жай-күйін, тебіреніс-толғанысын ашады. ... ... ... ... ... ... ... оқи отырып әсерленеді, шығарма кейіпкерінің ішкі сезімінен хабардар болады. Бүгінгі таңға ... ... тіл ... ... ... жайлы зерттеулер де, көркем мәтіндегі монологтік талдау да сирек кездеседі. деген тақырыпта дипломдық жұмыс қорғалған. Бұл ... ... ... ... ішкі ... ... ... қос үнді сөздің ішкі монологты қалыптастырудағы қызметі мен ерекшелігі турасында қаралған. Сонымен қатар ... ... ... та ... ... орыс тіл білімі саласында да монологтың құрылымына, олардың қолданылу аясына аса көп ... ... ... ... ... ... ... тәсіліне, олардың өзара байланысу түрлерін зерттеген ғалымдар В.Н. Волошинова (1929) және Г.М. Чумакова (1975) болды. Бұлардың қатарына ... (1968), ... (1977), ... (1986), ... (1986), ... (1986), ... (1989), ... (1990), Китайгородская (1993) монологтың берілу тәсілдерінің функционалды-стилистикалық ерекшеліктеріне сипаттама жасаған зерттеу ... ... ... ... ерекшелігі және функционалды әртүрлілігі туралы сұрақ орыс тіл білімінде толық қарастырылмаған. Бұл сауал төңірегінде ... (1986), ... (1993), ... (1994), ... (1994) ... шолулар жасап кеткен.
Ал қазақ ғалымдарының ішінде монолог жайында Г. ... ... ... ... ...

Пән: Әдебиет
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оралхан Бөкейдің “Қар қызы” повесінің лексика-фразеологиялық ерекшеліктері56 бет
Бөкей Оралхан9 бет
Көркем әдебиеттегі аңыз және мифтің мәні67 бет
Оралхан Бөкей (1943-1993)19 бет
Әдеби тіл және жалпыхалықтық тіл жайлы55 бет
Бөкеев Оралхан (1943-1993 жж.)18 бет
Оралхан Бөкей повестеріндегі автор-кейіпкер мәселесі8 бет
Оралхан Бөкей шығармаларындағы автор-кейіпкер мәселесі10 бет
Оралхан Бөкей шығармаларындағы аңыздық желі44 бет
Оралхан Бөкей өмірі мен шығармашылығы38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь