Туризмнің қальптасуы, даму тарихы


Кіріспе
Туризмнің қальштасып, даму тарихы
Алғашқы саяхатшылар.
Алғашқы туристік орындар.
Алғашкы турагенттіктер.
Алғашкы үйымдастырылған экскурсиялар.
Алғашқы орналастыру орындары.
Қазақстандағы туризмнің дамып қалыптасуы
Оқулықтан туризм мен өлкетанудың негізгі терминдері, түсініктері мен үғымдары және т.б. мәселелермен танысасыңдар. Оқулыктың мазмүны осы пәнді оқытудағы көп жылдық жинаған материалдар мен тәжірибе, туризм сферасындағы практика нәтижелері болып табылады.
1. Туризмнің негізгі түсініктері мен терминдері. Туризмнің
жүмыс формалары-мен түрлері, олардың классификациясы, анық-
тамплары.
2. Туризмнің даму тарихы. Хронологиялық тәртіп бойыиша
Еуропа елдеріндегі, Ресей, Кеңесгер Одағындағы және Қазақстан-
дағы туризмнің қалыптасып дамуына байланысты материалдар
берілді.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе

Оқулықтан туризм мен өлкетанудың негізгі терминдері, түсініктері мен
үғымдары және т.б. мәселелермен танысасыңдар. Оқулыктың мазмүны осы пәнді
оқытудағы көп жылдық жинаған материалдар мен тәжірибе, туризм сферасындағы
практика нәтижелері болып табылады.
1. Туризмнің негізгі түсініктері мен терминдері. Туризмнің
жүмыс формалары-мен түрлері, олардың классификациясы, анық-
тамплары.
2. Туризмнің даму тарихы. Хронологиялық тәртіп бойыиша
Еуропа елдеріндегі, Ресей, Кеңесгер Одағындағы және Қазақстан-
дағы туризмнің қалыптасып дамуына байланысты материалдар
берілді.

Туризмнің қальштасып, даму тарихы

Туризм қоғамда белгілі бір орын алатын құбылыс ретінде және термин немесе
түсінік ретінде тек XIX ғасырда ғана қалыптаса ба-стады. Одан кейінгі оның
даму тарихы (XX ғасыр) өзшдік толығу-ымсіі, жегіле, күрделене түсуімен
сипатталады'. Алайда туризм тер^ мип ретшде, қоғамдық қүбылыс р^тінде
бірден қальиггасқан жоқ. Оның қсьчыптасуына тікелей болмаса да, жанама
түрде әсер еткен тарихи алғы шарттар немесе факгорлар болды. Оларға жататын-
дар: 1. Ерте ғасырлардағы, әсіресе, орта ғасырларда (VII-XIV ғасырлар)
болған мемлекетгер мен халықтар арасындағы сауданың даліуы. 2. Орта
ғасырларда және XIX ғасырға дейінп мем-лекеттер арасында болған соғыс
қимылдары. 3. XV ғасырдан бас-талған жаңа жерлердің (Үлы географиялық)
ашылулары.
Сауданың дамуы халықгар мен мемлекетгер арасывдағы эконо-
микалық, мәдени т.б. қатынастарды нығайтты, жолға қоңды, баск^
мемлекеггер мен халықгар, олардың тілі, діні, салт- санасы, олар
мексн еткен жерлердің табиғаты туралы мәліметтердің жиналуына
неғіз болды. Халықгар арасындағы сауда қатынастарыньщ дамуы
Ескі дүниеде (Еуразия кдалығында, басқа кұрлықгыр ол кезде даму-
дың "төмеңдеу" сатысында тұрған) кұрлық бойьшша да және соиы-
мен бірге су жоддары (кемелер) арқылы да жүрген, Сауда кдтынас-
тарының ең айқын айғағы, тарихтағы белгілі, Үлы жібек жолының
болуы. Бүл жол Шығыс пен Батысты, Азия мен Еуропа халықгары
арасыңдағы байланыстарды қалыптастырып, олардың арасьша дә-
некер бодды. әр түрлі тауарлар тасыған керуеңдер күрамында 10
мыңға дейін аттар, түйелер болған. Тауарлардың ішівдеп ең бағалы-
сы әрине жібек матасы болған. Ол матадан Рим, Византия, Батыс
Европа, Иран және Араб феодалдары мен атқамінерлері киім киген.
Жібектен баска ұлы Жібек Жолы арқылы сол кезде жоғары бағала-
нған фарфор, қымбат бағалы асыл тастар, шәй, ьдмтай кэғазы, щж-
бат металдар, бор, қару-жарақ, оқ-дәрі, хұзім, бұршақ, анар т.б.
мәдени дақылдар және заттар тауарлар тасылған.
Жібек жолы сол кездегі Чанъаню (қазіргі Сиань) каласынан бас-талып, ары
қарай екіге бөлініп, бірі Турфан, екіншісі Хотон мен Яркевд арк^ілы
Кдшқарда тағы түйіскен. Турфан мен Қашкардан Орта Азия мен Кдзақ жері
арқылы одан ары Ресейге кдрай жоддар кеткен. Қашқардан өткен соң қазіргі
Ауғаныстаннан жол тағы екіге айырылып біреуі ощүстікке Үндістанға, екіншісі
батыск^ Бағдадкд, одан ары қарай Жерорта теңізіне барып тірелген. Егапетке,
Визан-тияға, Италияға т.б. елдерге жеткен. Керуеңдермен бірге жан-жақка әр
түрлі мақсатпен саудагерлер, жиһанкездерден баск^ (кеңде түщын кұлдар
түріңде) адамдар да барған. Олар арқылы бір елден екінші елдерге сол
кездегі ғылыми, техникалық табыстар, шаруашылық тәжірибелер ауысқан. Ежелгі
Үндістаннъщ ғалымдары математика, медицина, тіл білімі салалары бойышпа
улкен табыстарға жеткен. Бұл білімдер мен тәжірибелер Қытайға ауысып Қытай
ғылымын дамыды, өз кезегінде Қытайдан ғылыми мәліметтер басқа елдерге
ауысқан. VII ғасырдағы үлы қытай ғалымы-геофаф Сюань Цзан Үлы жібек жолы
бойымен бірнеше рет Қытайдан Үндістанға сапары кезінде жолда кездескен
қалалармен, өсімдіктермен, жануарлар дүниеимен, адамдар мен олардың
өмірімеи, түрмьіс-тіршілігімен, дінімеп, этникалық ерекшеліктерімен т.б.
жете танысуға тырысып, мәліметтер жинаған.
Туризмнің қоғамдық құбылыс ретінде қалыптасуына белгілі-бір дәрежеде
тарихи ғасырлардағы мемлекеттер арасында болған со-ғыстар да алғы шарт
болған. Соғыстар алдындығы стратегиялық және тактикалық жоспарлар кезінде,
алдын ала жүргізілген барлау (әскери барлау, барлау кезінде саудагерлерді
пайдалану т.б.) арқы-лы тек үрыстар болатын орындардың жер жағдайлары ғана
емес, сонымен бірге қарсы мемлекеттердің табиғи ерекшеліктері, мемлекеттік
қүрылымы, саяси жағдайлары, халқының түрмыс-тіршілігі мен үлттық
ерекшеліктері, кәсібі, діні т.б. туралы мәліметтер жиналып қорытындыланған.
Үшінші алғы шарт — XV ғасырдан басталған жаңа жерлердің (күрлықгардың,
дүние бөліктерінің) ашылуы болды. Мегелланның, Колумбтың, Куктың, Берингтің
т.б. саяхатшылардың жасаған экс-педициялары жер шарының баска қүрлықгары
мен орывдары жай-лы білімдердің жиналуына мүмхшдік берді. Олар өз кезегіңце
бүл жерлер мен кұрлықгардың болашақга игерілуіне жол ашты.

Алғашқы саяхатшылар.

Алғашқы саяхатшылар қатарына Океания (Мүхиттық аралдар) түрғындары
кіреді. Олар Оңтүстік-шығыс Азияда Микронезия, Тынық мүхитьша, Маркиза
аралдарына, Туамту архипелагына (то-паралына) Канос кдйықгарымен жүзіл
бара алған. Б.з.д. 500 ж. По-линезиялықгар 2000 мин кэшыкхықга орналаскдн
Гавай аралдары-на дейін жүзіл барған. Жүзу барысында арнайы құралдардың
болма-ғандығына қарамастан күн мен жүлдыздардың орналасуын, мұхит
толқындарының, бұлттардың қозғалысына жэне қүстардың үшу жолдарына қарай
отырып көкжиек сызығын бағдарлай білген. Олар-дың тұщы сулармен тамақ
қорын қалай толықгырып отырғандығы бізге белгісіз. Жерорта теңізі
жағалауының түрғындары өз саяхатта-рын сауда, діни және емдік, мақсатта
пайдаланғандығы белгілі. Діни кітаптарда керуен жолдарымен саудагерлер,
саяхатшылар жүріп өткен жерлері туралы мәліметтерді кездестіреміз.
Ертедегі грек оқымыс-тылары б.з.д. 5 ғасырдағы Герадот б.з.д. 4 ғғ. Пифей
т.б. жаңа терри-торияларды ашу басқа елдермен таньгсу мақсатыңцағы
үйымдасты-рылған жорықгарға қдтысқандығы мәлім. Б.з.д. 776 жылдан бастап
олимпиялық ойындардың өткізілуі, спорт сүйер қауымның, өнер адамдарының
Жерорта теңізі маңы елдерінен көптеп қатысуына бай-ланысты олимпия өтетін
аймақга, демалатын, спорттықжарыс өтетін ареналардың салынуына
мүмкіндіктер жасалады. Әртүрлі елдер, жерлер туралы мәліметтердің
жиналуына орай Страбон (63 ж. б.з.д.), Птоломей (90-163 б.з.д.)
карталарывда географиялық түрғьща кар-тоірафиялық мәліметтер берілген.
Ертедегі Рим туризм тарихына өзіндік үлес қосты. Рим имперасы аумағы
калалары тарихи-табиғи нысандары туризмнің дамуының алғы шарты больш
табылады. Римдіктер атпен 100 милдік кдшықгықта жүруге қолайлы жолдар
арқылы атақты Храм, т.б. тарихи ескерткіштерді табиғатта тамашалау
мақсатында, серуен жорықгар үйымдастырған. Егапет аумағывдағы ескерткіштер
мен пирамвдалар ьдызыгып тамашалашын танымдық нысандарға айналған. Рим импе-
риясының дәуірлеу заманында аукатты римджтер Грекияда білім алу мақсатывда
кейінірек ойьщ-сауьодка демалу, тынығу мақсатъщда адам-дардың Грекияға
көптеп келуін байкаймыз. Емдік мақсаттағы жылы минералдық бүлақгар
пайдаланылған.
Осы кезден бастагі Рим империясы аумағында мемлекеттік дема-лыс үйлері
ашыла бастады. Олардың орналасуыньщ өзі атаен бір күвдік жол жүруге
есептелінген. Олар мемлекеттің басты жоддар бойындағы қалаларда орналаскан.
Саяхатагылар мен мемлекетгік қызметкерлер, хат тасушьгаар Рим қаласынан
Кіші Азияға дейін т.б. шет аймақгарға шыга алған. Үлы Александр патшалығы
түсыңда түркі жершдеіі Эф-фес каласы ірі сауда орталығына айналған болатын
(б.з.д. 334 ж.)- Бүл калага жан-жақган келуші адамдар тобы (туристер)
акробаттар жөне сиқыршылар өнерін ідызықгауға, көңіл көтеруге, демалуға
келген екен. Рим империясыньщ күйреуі (б.з. I ғ.) байланысгы адамдардың бір
қала-дан екішігі калаға, бір елді мемлекетген екішш мемяекетке барып кайту
қозғалуы азайды. Инфрақүрлымдық салалардьщ, жолдардың демалыс
аймақгарының іске жарамсыз болуы — үры каракщьшардъщ көіггігінен, саякат
серуен кұру адам өміріне кзуш-кдтер туғызды. Соңдықган да 15 ғ-ға дейін
адамдардьщ көпшілігі киелі жерлерге бару мақсатыңда жо-лға шықкан.
Еуропалықгардың крест жорықгары кезівде көрші жерлерді басьш алу мақсатывда
адамдардың көпшілігі бөтен еддің жерін, бай-лығьш басьш алу мақсатыңда
әскери жорықгьщ жольмен жүріп сяыр-ған.
Нәтижесівде шығыска қарай дін адамдарымен оны уағыздаушы-лар Еуропа
халықгары, ал аурітшлар емдік сауықгыру орыңцарына барып демалуға
мүмкіңціктері болған. Адамдардың әр түрлі мақсатга өздері түрғаіі жерден
шет территорияларға шығуы географиялық бішмнің жаңа жер туралы
мәліметтердің жиналуьша әсер етгі Оңца сипатгама-лар, жазбалар
картографиялықмәліметгер Афанасий Никитин, Марко Поло, Васко де Гама,
Христофор Колумб сияқгы саяхатшылар нәтижесінен байкдймыз.
15-17 ғ.ғ. Үлы географиялық ашылыстар туризм тарихындағы қомақты орынға
ие. Қүрлықгар мен жаңа жерлердің ашылуы
жиһанкездердің атпен, жаяу, қайық, кеме, темір жолдарды игеру-ге саяхатпен
серуен экспедициялардың қалыптасуымен дамуына туризм түрлерінің шығуына,
пайда болуына әсерін тигізді.
Орыс саяхатшыларымен жиһанкездердің географиялық ашьшу-лары Евразияның
зерттелмеген аймактарын аіпуга, игеруте ат са-лысты.
1639 ж. В.Поярков, С.Дежнев, И.Масквитин Сібірді кесіп Охо-та теңізі
жағалауына шыққан.
1643-46 ж.ж. В.Д Поярков Якутск жерінен Тынық мұхит жағала-уына жетеді.
Ал С. Дежнев Азия мен Ам.ерика арасындағы бүғазды, ал 1696 ж. В.Т Атласов
Камчатканы ашып, орыс саяхатшыларын 1711 ж. Курил аралдарына шығарды. 1732
ж. И. Федоров экспеди-циясы Аляска жағалауына жетеді. В. Беринг Алеут
аралдарын аша отырып Азия мен Америка арасындағы бүғазды анықгаған, картог-
рафиялық мәліметгер жинаған. XVIII ғасырдағы орыс саяхатшьыа-ры Д.Я Лаптев,
Х.П Лаптев, С.И Челюскин, Г.И Шелиховтар Аме-рика, Азия жағалауларын, Охота
теңізі ауданын, Камчатка және Курил араддарын, Жапонияның солтүстігін
зерттеуде көп үлес қосты. XIX гасырдың басына қарай адамдар мекен ететін
кұрлықгардың ашылу процесі аяқгалды. Барлықірі өзендер, үлкен көлдер
зерттеліп, картаға түсіріледі. Адам мекендейтін аумақгардың жер бедерінің
негізгі ерекшеліктері айқыңцадды.
XIX және XX ғасырларда полюстар маңы игеріліп, мұхиттар
зерттедді, Азия қүрлығының аз зерттелінген ішкі аудандары назарға
алынды. Орыс саяхатшылары XIX ғасырдың басында алғашқы дүние
жүзілік саяхаттар жасады. Олар Н.Ф Крузенштерн және Ю.Ф Ли-
сянскийлер (1803-1804 жылдар) болды, олардың нәтижесінде Тынық
мұхитта жаңа аралдар ашыдды. Теңізшілер М.П Лазарев, Ф.Ф Бел-
линсгаузен Аустралияға, Полинезияға барды және Антаркгиданы
ашты (1821 ж). Саяхатшы Н.Н Миклухо-Маклай Жаңа Гвинеяны
толық зерттеді (XIX ғасырдың 70 жыддары), ал орыс зерттеушілері
П.П Семенов-Тянь-Шанский және Н.М Пржевальский т.б. Тянь-
Шань, Памир және Моңғолия арқылы Орталық Азияға ене отырып
бүл аймақгың игерілуіне зор үлестерін қосты.
XX ғасырға қарай орыс саяхатшылары мен теңізшілері Азия-
ның көптеген шекараға жақын жатқан географиялық аудандары
мен үлкен кеңістіктегі жерлерді, Еуропа мен Азияның барлық жа-
ғалауларын, Солтүстік Американың бірталай жағалауларын зерт-
теп шықгы, басқа да жаңалықгар ашты.

Алғашқы туристік орындар.
Көне заманнан бері туристер үшін ерекше орындар баста на-зарда болып
келген. Олардың ішінде бәрімізге белгілі әлемнің жеті кереметі де бар.
Олар:
1) Сфинксті қосып алғандағы (қазірге дейін сақгалған) көне Египет
пирамидалары;
2) Вавилондағы (кдзіргі Ирак) Семирамида аспалы бақгары;
3) Галикарнастағы (Түркия) мазар;
4) Олимпиядағы (Грекия) Зевс мүсіні;
Колос Родосский деп аталатын Гимос мүсіні (Грекияға жа-
қын жатқан Родос аралы);
6) Александриядағы (Египет) жүлдызшам (маяк);
7) Эфестегі (Түркия) Артемидтер храмы немесе Диана храмы.
Дүние жүзіндегі ерекше орындарға сондай-ақ Тадж-Махал
(Үндістан), Үлы қытай қорғаны, Петр қалашығы (Иордания), Алып
пиктограммалар (Перу), Машу-Пиешу қаддықгары (Перу), Боро-будур будда
храмдар кешені (Явааралы) жатады.
Көне заманда осы орывдарды көру үшін саяхаттар жасалынған. Осы жағдай
қазіргі туристердің Үлы Каньонды, Ниагара сарқыра-масын, үлттық парктерді,
мүхиттарды, көддерді және адам крлы-мен жасалынған үлкен қалаларды,
мүражайларды, ескерткіштерді аралап көретіндігі сияқгы нәрсе.

Алғашкы турагенттіктер.
1822 ж. Бристоддық (Үлыбритания) Роберт Смарт өзін алғашқы , параходттық
агент ретінде танытты.
Ол Бристоль каналымен жүретін және Дублинге (Ирлаңдия) баратын
параходтарға (кемелерге) жо-лаушыларды тіркей бастады.
1841 ж. Томас Кук әрбір жолаушыдан 1 шиллинг ала отырып Ланкастерден
Лонгоборуща дейін теміржол саяхатын көпшілік ада-мға (570) арнап
үйымдастырды. Бүл көпшілікке жарнамаланған алғашқы экскурсиялық поезд
болады, ал Кук экскурсиялық поез-дардың алғашқы агенті түрінде көріңці.
1847 жылдан бастап Кук-тың компаниясы саяхаттар мен экскурсияларға деген
билеттерді тек Англияда ғана емес, шет елдерге де тарата бастады. 1863 ж
Кук үлкен туристік саяхатты Швейцарияға, ал 1868 ж Солтүстік Амери-каға
үйымдастырды. қазіргі кезде Куктың компаниясы дүние жүзіндегі ең ірі
туристік үйымдардың бірі болып табылады. Жеке эксклюзивтік сапарларды
үйымдастырудың алғашқы маманы ағыл-шын Томас Беннет болды, ол Ослодағы
(Норвегия) британ консу-лының хатшысы бола отырып, Норвегияға жеке адамдар
үшін те-атр турларын үйымдастырды. 1850 жылдан бастап ол жеке турис-тер
үшін маршруттар, көлік, тамақ, туристік күрал жабдықгар үсына бастады, олар
үщін қонақ үй номерлері мен аттар туралы алдын-ала келісіліп отырды.

Алғашкы үйымдастырылған экскурсиялар.
II ғасырдың аяғы мен XVIII ғасырдың ортасында үлы ойшыл-дардың ықпалымен
Еуропаның кейбір оку орындарывда окушылар үшін к£ісқа экскурсиялар мён жаяу
серуеңцер қолданыла бастады. Олар белгілі поляк педагогы Ян Амос
Коменскийдің әдістері бой-ынша оқьпу мен тәрбиенің нақгыльвғы мен
көрнекілігі үшін өткізідді.
Ресейде экскурсиялық қызмет XIX ғасырдың екінші жарты-сында қалыптасты.
Бұл кезде жаратылыс тану әуесқойлар қоғамы Петербургте, Мәскеуда, Кдзанда,
Екатеринбургте, Тифлисте және басқа қалаларда белсенді жүмыс атқарды. 1902-
1909 жылдары Кав-каз тау қоғамы (Пятигорск) жұмыс істеді. 1905 жылы
Ресейдегі алғашқы экскурсиялық мекелердің бірі — Қырым-Кавказ тау клу-бының
Ялталық экскурсиялық бюросы құрылды. 1899 жылдан бастап Мәскеудегі
Педагогикалық қоғамда гимназиялардың, коммерциялық мектептердің окушыларьт
үшін жалпы білім беретін экскурсияларды ұйымдастыру бойынша комиссия жұмыс
ісгсді, ол Мәскеулік оку аймағының жаныңдагы Орталық экскурсиялық
комиссияның жұмысьш да бағыттап отырды.
Экскурсшшық қызметтің дамуы тарихи, мәдени және табиғи ескерткіштердің,
ансамбльдердің, мүражайлардың және әр түрлі көрмелердің ашылуымен қатар
жүрді. Бұл жағдайда ғылыми қоғам-дардъщ үсыныстық қызметі, зиялы қауым
өкілдерінің ұсыныстары әсер етті. 1872 ж. Мәскеуде Политехникалық мұражай,
ал 1873 ж. Тарихж мұражай қүрылды. XIX ғасырдың екінші жартысында Ре-сейде
тау саяхаттары кең тарай бастады. 1877 ж. Тифлистегі Кавказ жаратылыс тану
қоғамы жанынан елдегі алғашқы алъпілік клуб қүрылды. 1890 ж. Одессада
құрылған қырым тау клубы өзінің фили-алдарын Ялта мен Севостопольде ашты.
XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басыңца туризмнің дамуына көптеген ғылыми
және әуес-қойлық қоғамдар көп көңіл бөле бастады. Олардың ішінде Орыс
география қоғамы, Жаратьшыстану әуесқойлары қоғамы, Петербур-гтың халық
университеттері қоғамы т.б. бар.
Экскурсиялардың, шынга шығудың, жаяу жорықгар мен велоси-пед
серуеңцерінің кең таралуы, көіггеген ғылыми және кәсілодақгың қоғамдардың,
ұйымдардың, оқу орындарының туризм мен экскур-сшшарға деген ынтасы, орыс
зиялы кдуымының саяхаттарды, қозғ-алыс пен танымдық экскурсияларды халықты
ағарту үшін пайдала-нуға ұмтылуы туризм мен экскурсия әуесқойларының арнайы
ұйым-дарға бірігуіне алғышарт жасады. Сөйтіп, 1895 ж Орыс туристер қоғамы,
ал 1901 ж Орыс тау қоғамы кұрылды. Осы екі қоғам да 1917 жылға дейін
негізгі туристік ұйымдар болды.

Алғашқы орналастыру орындары.

Қонақ үй индустриясының алғашқы кәсіпорындарының пайда болуы Ежелгі Риммен
(б.з.д. 50 ж.) байланысты. Үлкен Рим импе-риясында жұмыстармен жиі басқа
жерлерге баратын әкімдер мен саудагерлер көп болды. Олар үшін қалалар мен
елдІ мекендерде, басты жолдар бойында аялдау бекеттері салына бастады. Рим
им-периясының кұлдырауымен бірге (б.з.д. I ғасыр) бұл аялдау бекеттері мен
таверналар тоқырап, тек орта ғасырларда сауда мен саяхаттың дамуына
байланысты қайта жаңғырды. Еуродалық экономикалық қайта өрлеу дәуіріндегі
қауырт дамуы, жаңа кәсіптердің, елдер ара- сыңдағы сауданың пайда болып,
дамып, кеңеюі қонак үйлерге деген қажеттілікті көбейтті. Сол кездерден
бастап-ақ қазіргі қонақ үй индустриясының негізі қалана бастады.
Туризмнің кдлыптасуындағы келесі кезең ХІІ-ХГУ ғасырларда басталған кайта
өрлеу және XVIII ғасырдағы Ағарту дәуірлері бол-ды. Бүл ғасырларда оқу-
білімінің, тәрбиенің, өнердің жан-жақты дамуына байланысты қоршаған ортамен
танысу, тәрбие, оның ішінде әсіресе, дене тәрбиесі қүралы ретінде, көп
жағдайда бала-лар тәрбиесімен байланысты Европаның сол кездегі
мемлекеттерінде, Батыс Еуропада, саяхаггар мен серуендер жиі найдаланыла
бастады. Олардың білім беру мен тәрбиенің маңыз-дылығы жайлы сол дәуірдің
үлы ағартушылары мен ойшылдары — Томас Мор, Руссо т.б. әр түрлі ойлар
айтып, өздерінің еңбектерін жазып қалдырған.
Туризим толық түрдегі қоғамдық қүбылыс және термин ретінде XIX ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Туризмнің даму тарихы жайлы
Қазақстандағы туризмнің даму тарихы
Туризмнің даму тарихы
Туризмнің дамуы және даму тарихы
Халықаралық туризмнің даму тарихы және оның кезеңдері
Халықаралық туризмнің тарихы
Халықаралық туризмнің қазіргі даму тенденциясы
Батыс Қазақстандағы туризмнің даму мүмкіндіктері
Туризмнің түрлері, ерекшелігі және даму перспективасы
Халықаралық туризмнің тарихи даму эволюциясын қарастыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь