АҚ “Рахат” даму жолдары

Кіріспе

“Рахат” даму жолдары
1. “Рахат” АҚ технико.экономикалық көрсеткіштерін талдау
2. “Рахат” АҚ өндірістік маркетингтік іс . әрекеттерін дамыту жөніндегі ұсыныстар мен нұысқалар.
3. “Рахат” АҚ өндірісінде тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы .
Кондитерлік өндіріс
4. Акционерлік қоғамның еңбек мотивациясын экономикалық бағалау
5.«Рахат» Акционерлік қоғамындағы еңбек ақыны ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар

Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша
Соңғы жылдарда Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және қоғамдық өмірінде болып жатқан өзгерістер шаруашылық іскерліктің жаңа жолдарын іздеумен ғана шектелмей, республика кәсіпорындары алдына жаңа экономикалық шарттарда өміршеңдікті қамтамасыз ету үшін маңызды мәселердің бір қатарын жолға қояды. Осы шарттарда маркетинг ерекше орынға ие болады. Өйткені ол құрылымдық - ассортименттік саясатты қалыптастыру кезінде осы механизмнің ең көкейтесті құрамдасы ретінде сипатталады. Маркетинг кәсіпорындарда кеңінен тарай бастады. Яғни едәуір қаныққан нарығы бар үлкен қалаларда орналасқан ірі кәсіпорындарда маркетинг құрыла бастады.
Ішпек – жемек өнімі адам үшін бірінші қажеттілікте болуы және жекелей басшыларда осы сала үшін маркетинг орыны және ролі айтарлықтай маңызды емес деген ойлар туындауына қарай бұрын маркетинг аса көңіл аудармаған.Қазіргі уақытта маркетингтік және өндірістік өткізу бағдарлану кезінде кәсіпорындардың да мақсатты бағалау мен іскер белсенділік философиясы айырмашылықтары күшінде мұндай пікірдің қыйсынсыз екені айқын.
Нарықтың тауарлармен толу мөлшері бойынша кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық іс-әрекетін басқару кезінде маркетингтің принциптері мен әдістерін қолдану қажеттілігі артады. Кәсіпорынның жемісі ең алдымен технологияларды игеру арқылы пайда болатын қажеттіліктерге жауап беру икемділгі мен жылдамдығы, сонымен қатар тұтынушылық сұраным жағдайының анықсыздығына бейімделу дәрежесіне тәуелді болады. Кәсіпорындағы басқарудың принципті жаңа жүйесін қалыптастыру кезінде маркетинг өндірістік - өткізу іскерлігін ұйымдастыру мен басқарудың Қазақстан шаруашылық тәжірибесі үшін жаңа құралы болып табылып, ол осы іскерлікпен оның мақсаттары және мәселелері жәйлі бұрынғы көзқарастарын айтарлықтай ерекшеленеді.
1. С.Н Нысанбаев., Г.А. Садыханова «Маркетинг негіздерің
Алматы“Қазақ университеті”. - 2012ж. 8-120 бет.
2. Котлер Ф.,Армстронг Г.,Сондерс Дж., Бонг В.«Основы маркетингаң.
Пер. С анг.2-е издание М., С-Пет. Изд. 2009ж.
3. Котлер Ф. «Основы маркетингаң. - Пер. С анг. Прогресс, 2005ж .
4. Ф.Котлер. «Маркетинг негіздерің.- Алматы: Жазушы, 2010ж,550 бет.
5. Кожанаваров К. «Маркетинг негіздеріңң. - Л. 2007ж.
6. Маркова В.Д.«Маркетинг услугң . - М.Изд-во БЕК. 2005ж
7.Жүнісов Б.Ж «Нарықтық экономика негіздерің.- Алматы, 2004. 2 том.
8.Сеитжан Сатыбалды ұлы. «Маркетинг нарықтануң.-Алматы:
“Білім”,2009ж,283 бет.
9. Хожаназаров Қойлыбай. «Маркетинг негіздерің. (оқулық) –Алматы.
“Экономика” , 2005ж.
10. Қаржы-қаражат. Ф.Сейдахметова. «Маркетингтің ерекшелігің.2007ж
-№ 9.-36-38 бет.
11. ҚазМУ хабаршысы. «Экономика сериясың, - И4(26). –2011ж.
М.: Есимжанова С.Р. «Становление маркетинга в экономике.
Қазахстанаң 123-127 бет.Менеджмент, 2006ж.
12. ҚазМУ хабаршысы. «Экономика сериясың, -И2( 24-25).-2011ж.
Есимжанова С.Р. «Особенности развития маркетинга в переходной
экономике Қазахстанаң,117-121бет.
13. Моррис Р.«Маркетинг. ситуации и примерың. - М. 2006 ж.
14. Дихтль Е., хершген Х. Практический маркетинг.- М.: Высшая школа, 2006
15. Аникеев С.А. «Методика разработки плана маркетингаң. - М.2006ж.
16. Голубков Е.П. «Маркетинг: стратегия, Планы, струтурың.
17.Коволев А.И. «Маркетинг анализң. - М. 2007ж.
18. «Все о маркетингең. - М.: Азимут-центр, 1992ж.
19. Дурович А.П. «Маркетинг в предпринимательской деятельностиң.
Минск, 2007ж.
20. Карлоф Б. Деловая стратегия. М. Экономика, 1991ж.
21. Жан-Жак Лонбен «Стратегический маркетинг. Европейская
перспективаң. С-Пет. Наука. 2006ж.
22. Маркетинг. Под ред. Романова А.Н. - М.: “ЮНИТИ”, 2006ж.
23. Нысанбаев С.Н.,Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері.-А.,2012 ж.
24. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.
М. 2007ж
25. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М., 1991ж.
26. Маркетинг. Эванс Дж. Берман Б. – М.: Экономика, 1993ж.
27. Дихтль Е., Хершген Х.Х. «Практический маркетингң. М. 2005ж.
28. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. «Маркетингң.
Учеб. Пособие. С.-Пет. 2009ж..
29. Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. «Маркетингң.
М. 2011ж.
30. Моррис Р. «Маркетинг : ситуации и примерың. - М. 2006ж.
31. «Справочник по маркетингуң. -М. 2008ж.
32. Тим Амблер «Практичекий маркетингң.Пер.с англ. С-пет. 2009 ж.
33. «Исследования рынка: выбор главного направленияң.
М. Дело. 2006ж.
34. Социалистік нарық шаруашылығы жаңа формасын құру туралы Үрімші. – 2004ж.
35. Реформа және даму. Пекин. – 2008ж.
36. Шыңжаң жоғары ғылми журналы. Пекин. – 2006ж.
37. Ильин А.И.« Планирование на предприятииң. Минск. 2010ж.
38. Кретов И.И. «Маркетинг на предприятииң. - М. 2004ж.
39. Стати М. «Методика планирования маркетинговой деятельности
фирмың. Маркетинг ,2008ж. - №2-Бет.
40. Воитоич С. Медиальная стратегия в маркетинговой комиуникации// маркетинг. – 2008.- № 2. – . 39-43 бет.
41. Назарбәев Н.Ә.ғасырлар тоғысында. – Алматы, өнер, 2006-272 бет.
42. Нұрсейіт А.Ш. нарық ілімінің игеру, қоғамдық тәжірбие бастауы//қаржы - қаражат. –2007ж. - №9.
43. Сергеев И-В. Экономика предприятия: Учеб. Пособие.
М.: финансы и статистика. 2010ж.
44. Экономика предприятия /под. Ред.в.Я.Хрипача.
Минск: эконом пресс. 2010ж.
45.Аяпова т.т. Арысов. Е.м. іскер адамның орысша-қазақша
экономикалық түсіндірме сөздігі. - Алматы, 1993ж.
46.Экономикалық предприятия: учебник. Под ред. Н.А. Сафронова.
М.:Юрист.2010.
47. Экономика предприятия / Под ред. Академика в.т. Семенова.
М.: 2008ж.
48. Экономика предприятия: учебник для вузов, Под ред.В.Я. Горфинкеля .М.: Юнити, 2008ж.
49. Маркетинг: Учебное пособие /Под ред .д.э.н. проф. Мамырова Н.К. –Алматы: экономика , 2009,- 304 бет.
50. « Пищевя промышленность ң. Журналь.-№ 2 .-№ 3, 2012ж.
        
        ЖОСПАРЫ
Кіріспе
“Рахат” даму жолдары
1. “Рахат” АҚ технико-экономикалық көрсеткіштерін ... ... АҚ ... ... іс - ... дамыту жөніндегі
ұсыныстар мен нұысқалар.
3. “Рахат” АҚ өндірісінде тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы –
Кондитерлік өндіріс
4. Акционерлік ... ... ... ... ... Акционерлік қоғамындағы еңбек ақыны ұйымдастыруды жетілдіру
бойынша ... ... ... ... ... ... экономикалық және
қоғамдық өмірінде болып ... ... ... ... жаңа
жолдарын іздеумен ғана шектелмей, ... ... ... жаңа
экономикалық шарттарда өміршеңдікті қамтамасыз ету үшін маңызды ... ... ... ... Осы ... ... ерекше орынға ие болады.
Өйткені ол құрылымдық - ассортименттік саясатты қалыптастыру кезінде осы
механизмнің ең ... ... ... ... ... ... тарай бастады. Яғни едәуір қаныққан нарығы бар үлкен
қалаларда орналасқан ірі ... ... ... ...... ... адам үшін бірінші қажеттілікте болуы және жекелей
басшыларда осы сала үшін ... ... және ролі ... ... ... ойлар туындауына қарай бұрын маркетинг аса ... ... ... және өндірістік ... ... ... да ... ... мен ... белсенділік философиясы
айырмашылықтары күшінде мұндай пікірдің қыйсынсыз екені айқын.
Нарықтың тауарлармен толу мөлшері бойынша ... ... ... ... ... ... ... мен
әдістерін қолдану қажеттілігі артады. Кәсіпорынның жемісі ең ... ... ... пайда болатын қажеттіліктерге жауап беру
икемділгі мен жылдамдығы, ... ... ... ... ... ... дәрежесіне тәуелді болады. Кәсіпорындағы басқарудың
принципті жаңа жүйесін қалыптастыру кезінде маркетинг ... - ... ... мен ... ... шаруашылық тәжірибесі
үшін жаңа құралы болып табылып, ол осы іскерлікпен оның ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді.
Қазіргі кезде маркетинг жетілген, әрі анықталған ғылыми және машықтық
құрамдас деңгейіне қолдануының айтарлықтай мол тәжірибесі мен ... көп ... және ... да осы ... ... мамандардың
еңбектерінде қарастырылған, тоқталып кетерлік жағдай, маркетинг осы орайда
қазіргі уақыттағы алдыңғы қатарлы елдерде қамтамасыз ... ... ... деңгейіне сай келеді.
Қазақстан Республикасында маркетингтің қалыптасу қажеттілгі басқару
теориясы мен тәжірибиесінің әлемдік даму ... ... ... ... ... даму ... ... пен сыртқы
орта өзгешіліктерін айқындайды. Сол себепті шешуші параметрлер ... осы ... ... ... дамыған елдерге тән емес және
белгісіз маркетингтің ... ... ... болады.
Біздің шартымызда маркетингтің классикалық схемасын енгізу процесі
айқын енкізіліп, кәсіпорында маркетингтің қалыптасу шарттарының ... ... ... проблемаларға әкеліп,маркетингтің дамыған
моделіне қарай жылжуды бағыттайды.Осы бағытта жүргізілетін ... ... ... шарттарға сәйкес айқын бағдарлы болып, тәжірибе
жүзінде агроөнеркәсіп ... ... яғни ... ... негізі бар
ұзақ мерзімді мақсаттармен және маркетингтің ұйымдастырушылдық ... ... ... Осы ... ... дамту арқылы азық -
түлік нарығын зерттеу негізінде ... өз ... ... қанағаттандыру және қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... ... ... пайымдаулары
қолданылған.
Осы сипатта таңдалған тақырыпта жұмыстың орындалуы өз ... ... ... ... ... және отандық кәсіпорындардың даму жолдары
мен айырмашылықтары және озық ... айта ... ... тарауда
нақтылы – Акционерлік ... ... ... ... ... жолдарын негізгі көрсеткіштер мен үлгілерді көрсету
арқылы, зерттеу жүргізіп, өндірістік іс-әрекетінің ... ... ... ... ... ... жасап, отандық
кәсіпорындар тәжірибиесінде келешекте ... ... мен оның ... ... айта ... байланысты бұл ғылыми жұмыстың ... ... орны мен оның ... ... ... зерттеу
арқылы Қазақстан кәсіпорындардағы маркетинг ... ... ... ... ... ... мәнін ашу болып табылады.
Қойылған мақсатқа жету үшін ... ... ... ... мен дамуы сипатталған;-маркетингтің негізгі
концепциялары сипатталған;-кәсіпорындағы маркетингтің атқаратын ... және ... ... ... ... даму ерекшеліктері айқындалған;-«Рахатң акционерлік қоғамына
толық талдау ... ... ... орны мен ... ... АҚ маркетингті пайдалану
және дамыту жолдары
2.1. “Рахат” АҚ технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау
Акционерлік Қоғам “Рахат” бұрынғы кондитер кәсіпорыны ретінде ... Осы ... ... ең ... ... ... ... Москва қаласына көшірілген ликер зауытының құралдары мен сол
зауыттың ... ... 1958 жылы жаңа ... салу мен ... ... ірі реконструкциясы болды. Одан кейінгі ірі реконструкция 1978-1979
жылдар ... ... ... ... қатар административті-тұрмыстық
корпус салды/49/.
Қазақстан Республикасы өз алдына тәуелсіздік жариялауымен бірге 1991
жылы егемендік алып, ... ... ... , ... салаларға
өзгеріс жасады. Ал 1992 жылы кәсіпорын ... ... ... ... ... ... кәсіпорын жекелешендіру
жүргізіп акционерлік қоғам құрылды. Кәсіпорын ... ... ... ол оның құрамына жұмысшылар мен кәсіпорын қызметкерлері
кіреді.
Ал 2004-95 жылдары кәсіпорын мүлдем жаңа және ... ... ... ... ... ... ... орналасқан өндіріс көлемі
5,3 гектардан турады. Ал2006 жылы мемелекет экономикалық реттеитін заңдылық
жұйеде көптеген алға ... ... ... ... ... әсерін
тигізді. Сонымен қатар,кәсіпорын ішінде де ... ... ... ... 2006 ... алғашқы айларындақ- сату
көлемі бұрынғы жылдармен салыстырғанда 2.5 есе ... ... ... түрі ... ... ... және оларды сату болып
табылады.
Кәсіпорын атмосфераны ластауға қарсы ... ... және ... ... ... ... ... аспайды.
“Рахат” акционерлік қоғамдағы жабдықтың ... ... ... ... ... ... жетіп 2009 жылы 12 мың тонаға жуық
кондитерлік тағамдар өндірілген.
Кәсіпорында 2010- нан астам адам ... ... ... ішінде 300-ден аса
мамандар мен инженер-техникалық жұмыскерлер істейді. ... бір ... ... оны ... ... мәселерді шашуға қабілетті еңбек
жұмысын сақтау үшін шаралар қолданды.
“Рахат”Акционерлік Қоғам кондитерлік тағамдарын ... ... ... ... ... ... тағам - тәттілер шығарады.
Шоколад, Карамел Печенье, Вафли, Мармелад, ... ... ... ... ... фабрикаттар барлығы 200-ден аса атауға ие. Қазіргі
кезде кәсіпорынның алты цехы ... ... ... ... корамель,
ирис, шоколад кәмпиттер, зефир, драже цехтері бар. қоймадағы дайын ... ... ... ... ... ... тең жартысын Алматы қаласы мен
Алматы Обылстарға өткізумен айналсады. 2007 жылдардың ... ... 7 ... ... ... ... құралдардың құны 2009-2011жылдар
аралығында 1494.689 млн.теңге құрап,122.4пайыз өскен.Сонымен қатар негізгі
құралдарға кіретін түлерінде айта ... ... ... ... ... 2009 жылы 155.205 млн.теңге болса, 2011 жылы 160.814 ... ... ... ... Ал ... мен саймандарда
1268.406 млн.теңге болып,122.9 пайыз құрап өсу ... ... ... ... ... ... басқадай түрлеріде160.4
млн.теңге болып,өсу қарқыны 124.0 пайызға жетіп төмендеген.
(1-кесте)
“Рахат” Акционерлік Қоғамынің негізгі техника-экономикалық
көрсеткіштері
|Көрсеткіштер ... | Есеп | ... | өсу |
| ... | ... ... |
| | | 2009ж. | 2010ж. | | ... ... |Тонна |3444 |5489 |+2045 |159,4 ... | | | | | ... Өнім ... |Мың |332658 |621506 |+288848 |186,8 ... ... |теңге | | | | ... Өнім ... |Мың |211712 |281912 |+69200 |132,7 ... ... | | | | ... | | | | | |
|1 ... ... |61473 |51177 |-102296 |83,2 ... ... | | | | | ... ... |1087 |942 |-145 |86,7 ... орта саны | | | | | ... ... |теңге |6053 |12189 |+6136 |2 есе ... | | | | | ... ... |216474 |327785 |+111311 |151,4 ... | | | | | ... ... |Мың |548054 |699149 |+151095 |68,3 ... құны ... | | | | ... ... Қоғам негізгі экономикалық - техникалық
көрсеткіштерінің ... ... ... 2009 ... тонна, яғни, 332.658 мың теңге ... ол 2010 жылы 5488 ... мың ... ... ... ие ... көруге болады.
Сондықтан бұл ... ... орта саны 2010 жылы 2009 ... азайып,86.7пайыз құрап, орта айлық жалақы 2 есе өскендігі. бұл
жағдай ... ... ... ... ... ... ... оларды ынталандырған. Нәтижеде бұл көрсеткіштер өспелі ... ... ... ... жасауына ықпал етті деуге болады.
(2-кесте)
Акционерлік Қоғамның қаржы көрсеткіштері
|Көрсеткіштер |2009ж. |2010ж. | өсу ... |
| |млн ... |млн ... |% ... Қорлардың барлығы | 290143 | 280643 | 96,7 ... ... ... ... пен | 281131 | 251714 | 89,6 ... | | | ... ... өнім | 9018 | 28929 | 320,8 ... ... | 63317 | 63925 | 100,9 ... ... |1192 |63925 |779,9 ... ... ... |354652 |353865 |99,8 ... | | | ... ... |4806662 |4223654 |87,9 ... |19044 |32345 |169,8 ... ... |5180358 |4609864 |88,9 ... | | | ... ... ... ... қөрсеткіштерін
жоғарғыдағы кесте бойынша ,қысқаша сипаттай кетуды жөн ... ... жылы ... ... 280643 млн.теңге ,1990 жылмен салыстырғанда
төмендеп 96,7 пайыз ... Ал ... ... өнім өсіп 2010 ... млн. теңге құрап ,өсу қарқыны 320,8. Сонымен ... ... ақша ... өсу ... 100,9 пайызбен 779,9 пайыз өскен, бірақ
негізгі құралдармен барлық активтердің жылдық ... ... ... ... ... нәтижесі мен пайдалылығы
|Көрсеткіштер |2009ж. |2010ж. |2011ж. |өсу ... |
| | | | |2010/ |2011/ |
| | | | |2009 |2010 ... ... түскен табыс |3153,2 |4308,4 |5049,4 |136,6 |117,2 ... ... өнім құны |2647,9 |3722,3 |4331,2 |140,6 |116,4 ... ... табыс |388,7 |586,2 |718,2 |151 |122,5 ... ... |216,0 |378,4 |406,6 |144,9 |107,5 ... ішінде: | | | | | ... және ... |134,3 |276,7 |247,4 |206 |111,8 ... | | | | | ... Өткізу шығындары |56,2 |78,7 |127,4 |140,0 |162,1 ... ... ... ... |19,7 |23,0 |31,6 |116,7 |137,4 ... ... |196,4 |207,8 |311,6 |105,8 |149,9 ... ... | | | | | ... ... емес қызметтен | | | | | ... ... | | | | | ... ... дейінгі қызмет- |196,4 |207,8 |311,6 |105,8 |149,9 ... ... ... | | | | | ... Табыс салығы | | | | | ... ... ... ... |196,4 |207,8 |311,6 |105,8 |149,9 ... ... табыс | | | | | ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... Таза табыс |196,4 |207,8 |311,6 |105,8 |149,9 ... ... ... |75,2 |54,9 |76,6 |73,0 |139,5 ... Сату ... |50,5 |35,4 |43,4 |70,0 |161,3 ... ... Акционерлік қоғамның нәтижесі мен пайдалығын
туралы көрсеткіштерді көре ... . ... ... ... және жалпы шығын
көрсетілген,табыс әр жыл сайын артып отырған, мысалы: 2011 жылы 718,2 млн
теңге жетіп, өсу ... 122,4 ... ... Ал ... ... ... 2011 ... млн теңгеге жетіп,өсу қарқыны 107,5 пайыз құраған. Жалпы
бұл кестеден шығындар табыстан аспайтындығын, қызметінің ... ... ... , тауар пайдалығы мен сату пайдалылығы да
өскен.
2.2 “Рахат” АҚ өндірістік маркетингтік ... ... ... мен ... бүгінгі таңда “Рахат”Ашық Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... болып саналады. Оған
дәлел ретінде оның әлемдік стандартқа сай ... де ... және ... өның ... ... байлансты деуге болады. Ал ол
кәсіпорынның қызметінің табыстылығы мен ... ... ... ... Ашық ... ... қызметінің жемісті болуына ондағы
жүзеге асырып жатқан бірқатар маңызды іс-шаралармен ... ... ... бұл ... ашық ... қоғам ретінде өзгерістер енгізді.
Және нарықтық қатынастар шеңбернде өз қызыметін ... ... ... ... ... ... мен өндірістік құрал-жабдықтары
жаңартылып, автоматизацияланды, жаңа ... ... ... заманның талаптарына сәйкес кондитерлер мен технологтардың
білігтілігін жоғарлату мақсатында ... ... ... ... ... ... -кондитерлік өнеркәсіп үшін қажетті шикізаттар мен
құрал-жабдықтарды өндіретін ... ... ... ... ... нығайтылды. Шет елден ... ... ... ... (хош иістендіргіштер) және т.б.
тасымалданады. ... ... ... ... ... оны
жетілдіріп отыру қажет.Сондықтан “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамның ... ... ... ... ... бір қатар мәселерді шешу жолдары
туындайды.
Солардың бірі - жұмыскерлердің біліктілігін ... ең ... ... ... инженерлер, ... ... мен ... ... ... ... мен ... ұйымдастыруы қажет. Бұл мамандар қазіргі заманның
білім жүйелерін меңгеріп,жаңа өнім өндіру ... ... ... Сол
үшін кәсіпорын тарапынан жоғары сапалы жұмыскерлерінің санын көбейту оның
өзекті мәселесі болуы ... Бұл ... ... ... ... ... ... сапа, өткізу,тарату сияқты бөлімшелерінің
қызметін жетелеп ... жүйе құру ... Яғни әр ... ... тиісті білікті мамандары арқылы өз мәселеріне ... мол ... ... Сонымен қатар, шетелдік мамандардан білім
алмастыру немесе мерзімдік стажировкалар ұйымдастыру арқылы ... ... ... Әсересе кондитерлік өнеркәсіптің шебер-
кондитерлері Швейцарияның білікті ... ... ... ... ... семинарларды,қарым-қатынастарды нығайту қажет.
Менеджментті дамыту.Әрбір кәсіпорынның қызметін жүзеге асыруда басты мәселе
оның басқару тиімдлігінде болды. “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамның ... ... ... оның қандай ... ... ... ... ... жоспарлау, бақылау, ынталандыру,
ұйымдастыру, функциялары арқылы жүзеге асырылады. Бұл кәсіпорында негізінен
бақылау функцияы әрбір өндіріс кезеңінде тұрақты ... ... ... ... ... өнімді өндірудің барлық кезеңінде оның бәсеке
қабілеттілігін көрсетуге ... ... және ... ... ... ... төмендетті деуге болады. Жалпы бақылау функциясын іске
асыру біріншіден, есеп және есеп беру жүйелерін ұйымдастыруға негізделеді.
Басқарушылық есеп ... құру ... ... ... ... ... Сонымен қатар әрбір бөлімшелердің қызметін
қадағалау арқылы ... ... ... мен ... анықтауға
болады. Әрине бұл кәсіпорында ұйымдастырушылық-экономикалық қамтылу
дәрежесі ... ... оны ... құру мен ... мәселесі
ескерілуі тиіс. Ол үшін жаңа басқарушылық стильдері, модельдерді қарастыру
қажет. Менеджмент ... ... ... мен ... ... ... ... керек, мысалы әрбір ұйым бөлімшелерінің қызметін тиімді
болуы үшін орталықсыздандыру жұйесін енгізуге ... Яғни әр ... ... ... өз ... ... сонда өзінше әр бөлімнің тиімділігі артуы мүмкін.
Нәтижесінде ұйымның рентабілділігі артып, ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін ... ... ... де ... ... ... мәселесі.Сонымен қатар, бұл кәсіпорында негізінен
жарнама қызыметін жетілдіру қажет сияқты. Себебі егер де ... ... ... ... ... арқылы одан да табыстырақ кәсіпорын болуы мүмкін.
Сондықтан, жарнаманы қалыптастыру ... ... ... ... ... өнім ... ... жарнама түрлері арқылы хабардар ... ... ... ... жолдарымен жеткізуге болады. Сонда
кәсіпорынның өнімдері тартымды жарнамалармен тұтынушылардың ... ... ... ... Бұл ұйымға көбінесе өз өнімдерін таныту мен
жарнамалау бағытында ... ... ... конкурстарға қатысу
қажет. Мысалы, “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамы сапаның алтын белгісінің
иегері атанып,“Қазақстаның белгісі” сиымен ... . Сол ... ... және республикалық байқауларда сапалы өнім өндіру негізінде
жүлделі орындарға ие болып жүр. ... ... де ... ... атқаруына оның өнім сапасы мен тұтынушыға деген пайдалылығын ... ... ... ... және және оны ... ... ... кәсіпорынның маңызды шараларының бірі ретінде қарастырылады. Жарнама
негізінен тауарды немесе қызметті ... ... ... т.б. ... мен ... таныстырудың бірден – бір тиімді
құралы. Ол неғұрлым сапалы және тартымды ... ... ... ... Ашық ... Қоғамның өнімдері біздің елде айтарлықтай
танылған танылған деуге өнімдері ... елде ... ... ... ... кәсіпорынның қызметінің табыстылығына, өнімның өтімділігіне
жарнаманың алатын маңызы зор.
(1-үлгі)
Нарықтағы “Рахат” АҚ жарнамалық шараларының дәйектілігі
|№ |Сатып ... ... ... шаралар ... ... ... | ... |Тауар жәйлі білім алу ... ... АҚ ... |
| | ... ... ... және бар болуы|
| | ... ... ... ... ... қатынас |Тауардың тұтынушылық қасиеттермен |
| | ... осы ... ... ... |
| | ... дың ... ... |
| | ... ... ... ... ... ... ниет |Потенциялды тұтынушылар мақсатты ... |
| | ... ... кондитер тағамдар |
| | ... ... ... тұрақты |
| | ... ... |
|V ... алу ... ... алуды және келесі жолы |
| | |оны ... ... ... экономикалық байланысын жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... т.б. ... елдерімен
байланстарын нығайту арқылы техналогияны тәжірбиелік қолдану ... ... ... өнеркәсіптің құрал-жабдықтары мен жаңа машиналар
түрлерін, сонымен қатар қазыргі заманғы өзық ... ... ... даму ... ... ... қолдану
жағыдайларын ұйымдастыру. Мысалы, “Рахат” Ашық акционерлік Қоғамы бүгінгі
таңда бірнеше ... ... ... ... бар:
❖ “Кондинаф” ,Голландия (какао бұршақтары);
❖ “Драгоко” , Австрия (жемс иістендіргіштер);
❖ “Кроклан” , Нидерланды ( кондитерлік майлар);
... , ... ... мен ... ... , Франция (мұздатқыш құралдары);
❖ “Шнейдерэлектик” , Франция (электр құралдары);
Міне , ... ... ірі ... ... “Рахат” Ашық
Акционерлік Қоғамы өз қызметін жетілдіру мен дамыту бағытында тұрақты және
өзара тиімді қарым-қатынас ... ... ... ... отыр. Яғни бұл
кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызыметін одан-әрі дамыту немесе ... ... ... ... Ол үшін ... ... ... өзара
серіктестік қатынастағы келісім-шарттар мен байланыс түрлері бар. Сонымен
қатар, бұл ұйім үшін шетелдік байланстарды ... ... ... ... да ... болады. Себебі, ол бірқатар
экономикалық шығындардың төмендеуінеәкелуі мүмкі. ... ... ... алу ... олардың шикізаттарымен материялдарын
жабдықтауда ... ... ... де аз ... ... артықшылықтары мен кемшіліктері
|тауар түрлері |факторлар |артықшылықтары ... ... ... ... ... ... ... |талаптары ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... жоғары | ... ... ... | |
| ... мен қасиеттері.|демографиялық | |
| ... ... ... | |
| | ... | |
| ... ... орталығы- ның |Базар |
| | ... ... ... |
| ... тауар шығару |Жарнама тарату, |саудан-ың |
| ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
|Ирис конфеты ... ... ... ... |
| ... | | |
| ... ... ... | |
| | ... | ... | ... | |
| | ... | |
| | ... ... ... ... | ... ... |
| | | ... алу. |
3. ... АҚ ... ... ... және ауыл ... ... өндіріс
Алматы кондитер фабрикасы «Рахат» АҚ өзінің алғашқы өнімін 1942 жылы
шығарды.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... және салалық ғылым мен техника дамуының заманауи
деңгейіне сәйкес ... ... ... ... Кондитерлік
өнімнің 230-дан астам атауы өндіріледі: конфеты ... ... и ... ... карамель с фруктовыми,
сбивными, помадными и переслоенными начинками, леденцовая, глазированная;
ирис восьми наименований; мармелад на ... ... ... в ... ... и ... бело-розовый зефир и зефир глазированный;
плиточный шоколад десертный, молочный, ... ... с ... ... ... ... ... с корпусами из орехов, изюма; вафли
весовые и ... ... ... и ... печенье в
различной упаковке; восточные сладости четырех различных ... в ... ... “На здоровье!” шоколад, конфеты, печенье, вафли, драже на
заменителях сахара с пониженной калорийностью, разрешенные для ... ...... өндіру бойынша толықтай өндіріс тізбегі бар, яғни
какао-тұқымын қайта өңдеуден бастап дайын өнім және жартылай ... ... ... ... ... асатын, Қазақстандағы бірінші
кәсіпорын. Орталық Азия территориясында аналогы жоқ жоғары ... ... ... ... ғана ... ... қатар жаңа
европалық форматтағы шоколадтарды шығаруға м:мкіндік береді.
Какаодан шоколадқа дейін
Сұрыптау, тазалау, қуыру, ұсақтау, перемалывание, конширование – ... ... ... ... ... ... циклының аз
бөлігі. Шоколад негізінде тәтті, құнарлығы жоғары (100г өнімде шамамен
550ккал), өз қасиетін ... ... бойы ... ... ... өнім.
Шоколад құрамында 50-55% көміртегі, 32-35% май, 5-6% ... ... ... ... ... (4-5%), ... - теобромин и кофеин ... ... ... и витамины В1,В2 и РР.
Шоколад өндірісіндегі заманауи фабрика электронды басқару арқылы жүзеге
асатын автоматтандырылған линияны сипаттайды. Кез келген ... ... және ... ... ... ... өндірістің әртүрлі кезеңінде ұстауға мүмкіндік ... ... өнім ... ... ... және консерванттарды
пайдаланбай, үзақ мерзімді ... ... ... ... өнім ... ... ... линиясының жұмысы «Виртуалды ми» деп
аталатын компьютермен бақыланып отырады, яғни өндірілетін ... ... осы ... жадында сақталған бағдарламаны таңдайды және
өзі барлық процестердің дұрыс жүзеге асуын ... ... ... температура режимін және операциялардың атқарылуының ... ... ... өз ... ... қажетті түзетулер енгізіп
отырады.
Өндіріс процестері:
Қуыру
Фабрикада какао-бұршақтарды тазалайды және сорттайды, сосын арнайы
аппарттарда 130—150°С ... ... ... ... ... және ... бөлшектері буланып, ұшып кетеді және бұршақтар
біртектес қара-қоңыр түске ие болады. Обжарка какао — это очень ... ... ... от ... (как и от ... во многом зависит
качество будущего шоколада, его запах и ... ... для ... ... сорта какао (или какао одного ... но ... в ... ... ... ... шоколада держат способы и
условия обжарки какао-бобов в секрете. После обжарки ... ... ... и одновременно отделяют от нее ... (так ... и ... ... ... измельчают. Чем лучше
будет измельчена какао-крупка на этом этапе, тем ... ... и ... вкус ... ... ... ... какао, прошедших через
измельчающее оборудование, не ... ... 75 мкм — ... ... какао-тертым.
Прессование
Какао-тертое содержит 54% какао-масла — очень ценного вещества,
необходимого для ... ... ... ... ... ... и ... В результате какао-масло отделяется от ... ... в ... ... для ... какао-порошка.
Смешивание и измельчение
Какао-тертое, сахар и часть какао-масла смешиваются в ... ... ... ... ... на ... Эта стадия
является очень важной при выработке шоколада: чем выше ... ... ... ... ... внимание: общее содержание натуральных ... в ... ... во ... ... не ... качество, но и
стоимость шоколада. Особенно это касается содержания какао-масла — продукта
сколь ценного, столь и дорогого. А вот в ... ... ... ... ... ... ... Отсюда и возникают такие
«привлекательные» ... ... не ... ... ... не слишком искушенных клиентов.
Конширование
После смешивания и ... ... ... ...... вымешиванию при высоких температурах.
Конширование — это ... ... (до 24 ... ... в ... из шоколадной массы испаряется лишняя влага, улетучиваются остатки
дубильных веществ, а твердые частицы какао ... ... при этом ... ... ... а вкус — ... нежным,
«тающим». После обработки шоколадной ... в нее ... ... предусмотренные рецептурой: какао-масло и ...... ... и оптимизации ее отливки в формы; натуральный ароматизатор
(ванилин) — для придания шоколаду более тонкого, изысканного аромата.
Темперирование
Темперирование — это ... ... ... ... ... ... ... который требует большого опыта и ... ... ... ... ... ... охладить, но из-за содержания в
ней какао-масла делать это приходится в несколько этапов. Дело в том, ... — это ... жир. При ... оно ... ... но в зависимости от условий охлаждения может принимать разные
формы. Темперирование необходимо для ... ... ... ... в
наиболее стабильную форму. Для этого горячий шоколад ... ... ... а ... ... нагревают до 32°С. Если хотя бы на одном из ... ... ... технология, это сразу же отразится на ... и ... ... ... на его ... может появиться
характерный белый налет. Такая «седина» — результат ... ... ... «седина» не сразу, а спустя некоторое
время. Кроме того, при ... ... ... ... ... и рассыпчатым. При этом его вкусовые свойства сохранятся,
но вот товарный вид будет безнадежно испорчен.
Формование
После темперирования ... ... в ... формы. На этом же
этапе, если того требует рецептура, в шоколад вносят ... ... ... ... этого шоколад отправляют в холодильные камеры.
Здесь шоколад застывает, а его ... ... ... ... ... с застывшим шоколадом переворачивают вверх дном — и ... ... и ... ... ... ... является его упаковка и
маркировка. И если шоколад ... ... ... то это ... ... упаковка, которую вы заказывали.
Условия и срок хранения
Шоколад следует ... и ... при ... ... ... ... менее 75%. В случае несоблюдения этих ... ... ... и ... свой ... ... ... шоколада «ВК» составляет 12 месяцев. Это выгодно отличает
наш ... от ... ... многих других производителей. Обратите
внимание, что такой срок ... ... ... ... на всех ... ... производства.
Выбор технологических линий ведущего оборудования
|Подгруппа ... ... или ... ... |
| ... |оборудование |льность, ... |
| ... | ... ... |
| ... | | ... | | | |я ... с |8,0 ... |9,36 |1 ... | ... ... | | ... | | | | ... с |6,0 ... |6,24 |1 ... | ... | | ... | | | | ... |2,0 ... для ... |1,365 |2 ... ... ... ... | ... формы | | | | ... |4,2 ... |2,26 |2 ... | ... ... | | |
| | ... мармелада | | ... |1,8 ... |1,95 |1 ... | ... ... | | ... в | ... ... в ... | | ... | | | | ... ... |1,17 |1 ... ... | |линия производства | | ... | ... ... | | ... |23,0 |- |- |8 ... ... по ... цеху
|Изделия |Процент к |Выработка товарной продукции |Вид |
| ... | ... и |
| ... | ... |
| | ... ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... с ... ... ... |12,5 |2,0 |4,0 |1,0 |В |
| | | | | ... |
|«Буревестник» |12,5 |2,0 |4,0 |1,0 | ... |12,5 |2,0 |4,0 |1,0 | ... |12,5 |2,0 |4,0 |1,0 | ... с ... ... ... |18,75 |3,0 |6,0 |1,5 |В |
| | | | | ... ... |18,75 |3,0 |6,0 |1,5 | ... ... ... ... |6,25 |1,0 |2,0 |0,5 |В ... |
|«Красная |6,25 |1,0 |2,0 |0,5 | ... | | | | | ... ...... ... |330 г ... |20,0 |1,4 |2,8 |0,7 | ... |20,0 |1,4 |2,8 |0,7 | ... |20,0 |1,4 |2,8 |0,7 | ... ... в ... | ... |6,4 |0,45 |0,9 |0,225 | ... |6,4 |0,45 |0,9 |0,225 | ... |6,4 |0,45 |0,9 |0,225 | ... |6,4 |0,45 |0,9 |0,225 | ... | | | | | ... и|14,4 |1,0 |2,0 |0,5 |В ... ... | | | | |по 200 г ... | | | | | ... |100 |23,0 |46,0 |11,5 |- ... ... ... ... ... на ... ... цеха, различается по ... ... и ... ... ... при ... ... бестарным способом в силосах. Доставляются
сахаровозом и через приемный щиток ХЩП-2 (1) при ... ... в ... для ... (2). В ... ... сахара-песка
необходимо поддерживать относительную влажность воздуха не выше 60 %. Это
должно быть ... ... ... ... поступают и хранятся в мешках по 50 кг или в ... ... ... орехового сырья должен быть сухим, светлым и
оборудован установкой для ... ... ... 10 – 15 оС и ... ... ... не более 70 %.
В складе скоропортящегося сырья поддерживается температура 0 - 4 оС ... ... ... не более 70 %. Там хранятся жиры (маргарин,
масло сливочное, кондитерский жир, кокосовое масло) в ... ... кг. ... молоко поступает в алюминиевых флягах.
Сухое молоко – в бумажных мешках с полиэтиленовыми вкладышами массой 20
– 25 кг.
Какао порошок привозится и ... в ... ... по 20-25 ... ... ... – в ... коробках с полиэтиленовыми вкладышами
массой по 20-25 кг. Хранят в чистых, сухих, светлых, ... ... при ... 18±3 оС и ... ... ... не ... %. Молочная кислота поступает и ... в ... ... ... 11,5 кг, ... и ... – в полиэтиленовых канистрах
по 8-10 кг. Хранят их в закрытых затемненных помещениях при температуре ... 25 ... ... ... подварка) поступает на предприятие в
цистернах. Сырье ... ... в ... ... ... в
помещении для хранения должна быть не выше 6-8 оС, а ... ... 70-80 %. ... хранится в цистерне, которая оборудована
змеевиками для подогрева патоки (t=55-60 оС ) с ... ... ее ... ... в том же ... что и ... ... к производству.
Сырье, необходимое для производства кондитерских изделий, подвергается
предварительной обработке. ... ... в ... ... ... орехов) от примесей, измельчении некоторых видов ... ... им ... ... и ... производственных процессов.
Прошедшее предварительную обработку, сырье дозируется для получения
различных рецептурных ... ... к ... ... в следующем: сахар-
песок из роторного питателя, расположенного под силосом ХЕ-176 при помощи
пневмотранспорта подается в ... ... (3), ... ... на
просеивание в просеиватель «Тарар» (4). Просеивание ведется ... сита с ... ... не ... 2 мм. В ... могут
содержатся мелкие частицы ферромагнитных примесей, для отделения которых
применяют ... ... ... ... ... ... весы АВ-50 МК (5), где ... учет и контроль сырья.
Подготовленный таким образом сахар-песок поступает в ... (6), ... ... ... на ... ... с ядрами орехов и разным сыпучим сырьем должны быть предва-
рительно очищены, с поверхности щеткой и вспороты по шву. ... ... ... ... вскрытия мешков должны собираться в специальный
сборник и ... с ... ... ... ... ... ... мешков с их внутренней поверхности в вывернутом
виде с распоротым швом вверх.
Подготовка ядра ... ... в ... ... очищают от
посторонних примесей вручную на сортировочном столе. Для удаления оболочки
ядра орехов обжаривают в ... ... ... (22) где из ... ... влага, а под воздействием высокой температуры в
результате биохимических ... ... ... вкус и ... орехи остывают в тележке (23), а затем их подают на измельчение
в ... ... МД-400 (24). ... тертый орех
шестеренчатым насосом (13) идет на производство.
Для подготовки к ... ... ... ... протирочные машины. Яблочное пюре подвергают десульфитации путем
нагревания и перемешивания в ... ... с ... ... ... 25-30 °С в ... ... поступлении на фабрику сгущенного молока его подвергают анализу на
кислотность. Из бочек сгущенное молоко ... в ... ... ... с ... ... 1,5 мм, ... на весах.
Сгущенное молоко фильтруется и поступает на ... ... ... ... в ... жиры при распаковке коробов осматриваются, и в ... слой ... ... использованием жир растапливается путем
подогревания до температуры, близкой к точке плавления, в жиротопках ... с ... в ... ... теплая вода из бойлера с
терморегулятором. Сливочное масло после ... ... ... и
используется непосредственно в производстве.
Поступающие на фабрику блоки шоколадной и белой глазури расплавляют
в ... ... при ... до температуры 45 оС.
Шоколадную глазурь темперирую в ... ... ... ... Глазурь поступает с температурой 45 оС, затем охлаждается до 29 оС.
Это способствует ... ... ... Затем следует быстрый
разогрев.
Какао-порошок просеивают через сито с диаметром ячеек 1 – 1,5 мм.
Ванильную пудру просеивают через сито с ... 1,5 – 2 ... ... и эссенции растворяют в воде при температуре 70 -
80 оС и ... ... сито с ... ... не ... 0,5 ... полуфабрикатов
Приготовление сиропов
На предприятии используются сахарный, сахаро-паточный, сахаро-паточно-
молочный и агаро-сахаро-паточный сиропы.
Сахарные ... ... ... ... в ... обычно при
нагревании.
Сахаро-паточный и сахаро-паточно-молочный сиропы получают непрерывным
способом. Непрерывное ... ... ... ... ... ... в воде при ... патоки и сгущенного молока в
непрерывно действующем смесителе и ... ... ... давлением в змеевиковой варочной колонке. Сахар-песок поступает в
бункер (28) шнекового ... ... ... его в ... (29). Сюда
же двуплунжерные насосы непрерывно ... ... ... до 60 оС патоки и воду, подогретую до 70 оС. В смесителе ... и ... ... ... ... ... ... чего смесь превращается в кашицу. Продолжительность
перемешивания 2,5-3 мин. ... ... с ... 60-65 ... ... ... ... змеевика варочной колонки (31).
Избыточное давление внутри змеевика ... МПа, ... ... ... 0,17-0,2 МПа. Эти ... ... ... смесь до температуры 120-125 оС,
обеспечивающей полное растворение кристаллов сахарозы в течение 1-1,5 ... ... ... ... пароотделитель (32) и фильтр в приемный
сборник (33), при этом происходит выделение влаги и ... ... ... ... ... подается на приготовление помадной
массы.
Приготовление помадной массы
Сахаро-паточный или ... ... ... ... пюре и ... ... ... на приготовление
различных конфетных масс, подаётся по трубопроводам с центральных ... в ... баки ... ... ... помощью плунжерных насосов-дозаторов с регулируемым ходом ... и ... ... перекачиваются в секционный смеситель (29) ... ... и ... ... ... подготовленная рецептурная смесь подаётся насосом (30) в
змеевиковую варочную колонку (31), где уваривается при давлении пара на 400-
500 кПа до ... для ... ... – 116-120 ... для молочной помады – 110-118 оС ... ... ... во ... ... молока к стенкам змеевика);
- для фруктовой помады – 124-130 ... ... ... с ... долей сухих веществ:
- для сахарной и фруктовой помады – 87-90 %;
- для ... ... – 88-90 ... ... ... (32) и затем поступает ... ... ... ... ... из ... воронки поступает в шнек сбивальной машины,
где сбивается и охлаждается. ... ... ... ... воды в ... рубашки шнека с температурой не менее 12 оС, при
этом происходит интенсивный процесс кристаллизации.
При выходи из ... ... ... ... ... ... ... – 70-75 оС;
- молочная – 65-70 оС;
- фруктовая – 75-85 оС.
После сбивания масса поступает в сборник (35), из него ... ... ... ... (25) с ... и ... ... В
процессе темперирования в помадную массу добавляют другие ... ... ... вино, подварки, масло и др., всё ... в ... 15-20 ... ... ... ... (45) ... дозируют орех тертый, часть какао-масла,
сахар–песок, ... ... ... ... ... (44) и загружается
в виде сахарной пудры. Качество пралиновой массы ... от ... ... частиц, которая должна составлять не менее 85 %. ... ... ... ... полученная масса обрабатывается на
пятивалковой мельнице (46). После вальцевания ее ... в ... куда ... оставшееся по рецептуре какао-масло и тщательно
перемешивают в ... 10 – 20 ... при ... 40 – 42 єС.
Шоколадная масса готовится также, как и пралиновая. Отличие в том, ... ... ... используется какао-тертое.
Приготовление мармеладной массы
Мармеладная масса готовится следующим образом. Сухой агар загружают ... с ... ... на 1-2 ч для ... ... агар загружают в
смеситель с рубашкой (3) и ... ... ... его в воде. Затем
сюда добавляют в нужных пропорциях сахар и ... ... ... и ... в ... для ... (6). Из варочного
аппарата масса поступает в пароотделитель (7). ... ... ... 30-34 %, температура массы на выходе 106-107 ... ... из ... ... в ... ... (8)
[10].
3.4 Описание работы поточно-механизированных линий
Поточно-механизированная линия производства отливных конфет
с формующим агрегатом «Винклер и Дюннебир»
Подготовленная к ... ... ... из ... ... ... перекачивается в отливочные ... ... ... и Дюннебир» (36), где ... ... в ... формы и выстойка корпусов конфет. Агрегат состоит
из цепного транспортера, на котором крепятся поликарбоновые ... ... ... ... ... ... транспортера; передвижной ванны для отливочных головок.
После структурообразования конфетные корпуса специальным механизмом
выталкиваются из форм, транспортером выводятся из ... и ... ... ... ... (37) для ... ... конфет
шоколадной глазурью. После застывания в охлаждающем шкафу (38) происходит
прочное сцепление ... ... и ... ... механическую
прочность изделий, что позволяет производить завертывание конфет ... ... ... на ... ... ЕУ-7 (39).
Завернутые конфеты скребковым ... (40) ... на ... (41) и ... в ... ... оклеиваются в полуавтомате
ОМ (42).
Поточно-механизированная линия производства пралиновых конфет
Готовая пралиновая масса подается на ... ... в ... ... в ... машину (47), внутрь валков
подается холодная вода (t=9-18 єС). Для ... ... ... ... хорошо
формовалась, ее необходимо охлаждать в тонком слое до ... на 4-5 ... ... ... ... жиров, входящих в рецептуру. Масса
для формования ... с ... ... транспортера в
промежуточный бункер, снабженный мешалкой и водяной рубашкой для обогрева.
Масса из ... ... ... в ... ... ... (48) на
формование. Корпус шнека имеет водяную рубашку для ... ... ... в охлаждающем шкафу-транспортере с клеенчатой лентой,
лежащей на ... ... ... ... ... ... и ... одинаковы.
Резательная машина (49) служит для резки конфетных жгутов на отдельные
корпуса.
Далее пралиновые корпуса подаются на ... в ... ... охлаждения корпуса температурой 24-26 єС направляются в глазировочную
машину, затем в охлаждающий шкаф и далее на ... и ... ... ... конфет типа
«Золотая нива»
На предприятии имеется 2 линии для производства куполообразных конфет.
Они различаются наличием оборудования и ... ... ... ... ... МТ-250 (25) ... перемешивание
провальцованной пралиновой или шоколадной массы с добавлением сливочного
масла, вкусовых и ... ... при ... 29-30 єС. ... масса приобретает жидкообразное состояние, ее ... ... в ... автоматическую темперирующую машину
(26), в которой масса темперируется при 26-27 єС в непрерывном потоке и ... ... на ... и формование в машину (51).После
формования корпуса непрерывно проходят ... ... ... в ... холодный воздух 1-3 єС. Пройдя через шкаф в ... 4-5 мин, ... ... за счет ... жира и ... ... на линии для выработки конфет «Красная Москва» корпуса поступают
по транспортеру в глазировочную ... для ... ... По ... из ... машины корпуса непрерывно обсыпаются
какао-порошком, перемешанным с сахарной пудрой и перемешиваются на верхнем
конвейере (53), приспособленном для ... ... ... ... ... и ... ... корпуса за счет прилипания к ... ... они ... в охлаждающий шкаф, в котором за время
прохождения в течении 2-2,5 мин при температуре воздуха 7-8 єС ... ... ... ... ... ... в ... для художественного оформления. В декорирующую машину поступает
белая ... ... они ... на ... ... на ... ЕФ-4 (55), ... и упаковку.
На линии для производства конфет «Трюфели» отсаженные ... ... ... ... на ... ... а ... на
охлаждение. Охлаждение обсыпанных конфет происходит 2 мин при температуре
воздуха 8-9 єС, после чего ... на ... и ... ... ... ... называется часть производственной площади, где работник
выполняет отдельные операции, ... при этом ... ... ... ... ... ... на предприятиях
общественного питания имеют свои ... в ... от ... его мощности, характера выполняемых операций, ассортимента
выпускаемой продукции.
Площадь рабочего места должна быть ... ... ... ... ... создание безопасных условий труда, а
также удобное расположение инвентаря, инструментов.
Рабочие места в цехе располагаются по ходу технологического процесса.
Размеры ... ... ... быть ... ... ... руки работника находились в наиболее удобном положении.
Как показывает опыт организации рабочего места повара, расстояние ... до ... ... ... на ... обычно размещают запас посуды, не
должно превышать 1750 мм. Оптимальное расстояние от пола до средней ... Эта зона ... ... удобной для повара. Очень удобно, когда
стол имеет ... ... для ... инструментов. В нижней части
стола должны быть полки для посуды, разделочных досок.
Около производственных столов и ванн устанавливают ... ... ... ... ... быть ... ... количеством
инструментов, инвентаря и посуды. К производственному инвентарю предъявляют
требования: прочность, надежность в работе, эстетичность.
Существует три вида ... ... ... ... и ... состав темного шоколада, обладающего горьковато-сладким вкусом,
входит какао-масса, сахар и ... По ... ... на ... ... из ... и ... на 35% из какао-массы с добавлением какао-
масла. И в темном «кувертюре» ... ... быть ... ... ... в этом ... ... содержание какао увеличивается -
47% (из них 31% - какао-масло). В основном, ... ... ... ... ... для конфет, глазирования, отливки, ганажа для выпечки, в
приготовлении мусса, мороженого, щербета и горячего шоколада.
А. Простой или ... ... на ... бане при 122 ... до 80.5 F (± 33 F)
Подогревать до 89.6 F (± 34 ... ... ... при 68 ... °С)
(27 °С ± 0.5 °С)
(32 °С ± 1.0 ... ... ... при 122 F (50 ... до 80.5 ... до 89 F (32 °С) ... ... стабильно и
подвижно
Окончательная кристаллизация при 68 F
(20 °С).
Результат
Жидкое состояние
Молекулярное соединение не стабильно и подвижно
Полутвердое ... ... ... ... соединение не
стабильно и не ... к ... ... к ... ... ... на ... бане при 113 F
Охлаждать до 79 F (± 33 F)
Подогревать до 88 F (± 34 ... ... ... при: 68 ... ... °С ± 0.5 ... °С ± 1.0 ... °С)
Объяснение реакции:
Действие
Растапливать при 113 F (45 °С)
Молекулярное соединение не стабильно и ... ... до 79 F ... ... не ... и не ... ... до 88 F
(31 °С)
Молекулярное соединение стабильно и подвижно
Окончательная кристаллизация при 68 ... ... ... ... ... ... к ... состояние
Готов к хранению
С. Белый шоколад
Растапливать на водяной бане при 113 F
Охлаждать до 77 F (± 33 ... до 86 F (± 34 ... ... ... при: 68 ... ... °С ± 0.5 ... °С ± 1.0 °С)
(20 °С)
Объяснение реакции:
Действие
Растапливать при 113 F (45 ... до 77 F (25 ... до 86 F (30 ... ... при 68 F
(20 °С)
Результат
Жидкое состояние
Молекулярное соединение не стабильно и подвижно
Полутвердое состояние (густая паста)
Молекулярное соединение не стабильно и не ... к ... ... ... и подвижно
Застывшее состояние
Готов к хранению
Молочный шоколад состоит из ... ... ... цельного
молока, какао-масло и разных добавок, в ... ... и ... ... ... с ... требований законодательства,
должен содержать 55% сахара, 25% какао. А оставшиеся 20% -это ... ... и ... ... (6%). Этот ... ... шоколад идеален
для муссов. Он также прекрасно подходит для отливки (украшения) благодаря
своим карамельным и ... ... ... это ... ... ... и сахара. В его состав
входят какао-масса, сахар и порошковое цельное молоко. Этот вид ... ... ... в ... ... для ... ... а также при глазировании и ... ... ... еңбек мотивациясын экономикалық бағалау
«Рахат» Акционерлік қоғамында 2700 адам еңбек етеді. Жұмыскерлердің
денсаулығын ... үшін ... ... ... ... ... ... стажына сый ақылар аударады. Әділ және өнімді еңбек
сәйкесінше алғыс айтулар ... сый ... ... бағалы сыйлықтармен
марапаттау, кондитер өнімдерінің топтамасымен, марапаттау қағаздарымен
(кәсіпорында ... ... әр 10 жыл ... ... ... мерей
тойларға; туған күндеріне; тұңғыш ... ... және ... ... рәсімдерін ұйымдастыру, тұрмыс деңгейлері төмен жұмыскерлерге
көмек ... ... ... ... ... кесірінен жоғалтқан мүліктің
орнын толтыру түрінде қосымша әлеуметтік жеңілдіктер де ... ... ... ... мотивациялаудың жүйесі (ЕОМЖ)
мен еңбекті оптималды ынталандыру механизмі (ЕОЫМ) өзара тоғыса ... ... ... ... ... негізін құрайды.
«Рахат» АҚ – ның ... ... ... түрлеріне төмендегілер
жатады:
1. Еңбек ақы, кәсіпорын қызметінің нәтижесіне жұмыскердің қосатын
үлесінің объективті ... ... ... мен тартымдылығын, өзіндік дербестігі мен
жауапкершілігін арттыруға бағытталған түрлі жиындар.
3. ... ... ... арттыру және қызмет сатысында
көтерілу.
4. Жұмыскерлерді моральды ынталандыру.
Еңбек ақының ... ... ... ... мен ... ... қасиеттеріне, кәсіпорынның шаруашылық қызметіндегі
еңбегінің нәтижесіне байланысты. Еңбек ақының ... ... ... ... ... ... еңбек ақы;
• өзге де ынталандырушы және орнын толтырушы төлемдер.
«Рахат» Акционерлік қоғамында еңбек ... ... ... ... ... ... ... еңбектің саны мен сапасына тәуелді беру;
• жұмыскердің мамандану деңгейіне, еңбек шартына байланысты ... ... ... ... өсу ... орта жалақының өсу қарқынынан
асып түсу керек.
Еңбек ақы жұмыс күшінің ... ... ... ... ... ... ... орнында өнімді қызмет етулеріне ынталандырады.
«Рахат» Акционерлік қоғамында еңбек ақының уақытында төленуі қатаң
бақыланады. Кәсіпорындағы еңбек ... ... ... 11 суретте берілген.
Мотивация, кері байланыс, нәтижелілік, мақсаттарды қою, ... ... ... ... жұмыс жүргізіледі. «Нәтижелілікті
бағалау – нәтижеге байланысты еңбек ақы – стратегиялық мақсаттарды анықтау
... ... ... ... ... технологиялық
тізбек құрылуда.           
11- сурет. «Рахат» АҚ – ғы еңбек ақының құрылымы.
Қосымша ақы мен ... ... ... ... күндерге,
мейрамдарға, түнгі жұмысқа және бригадирлікке төленеді. Сондай-ақ, ең
бастысы – ... ... ... ... ... кез келген жағдайда
міндетті түрде орындалуы тиіс. Егер жоспар орындалса, онда жұмыскердің
тұрақты ... 0,5-ке ... ... сома тұрақты жалақыға қосылып
төленеді. Мысалы, ... ... ақы – 47.500 тг ... онда ... ... 47.500 тг х 0,5= 23.750, 47.500 тг + 23.750= ... Демек, жұмыскердің алатын еңбек ақысы 71.250 теңгені құрайды. Осы
тәрізді шаралардың ... ... ... арта ... ... ... ... кадрларға деген көз-қарас стратегиялық
ресурс ретінде өзгеруде. «Рахат» Акционерлік қоғамының кадрлар саясатының
мақсаты – ... ... қол ... ... еңбек
ресурстарына жүйені құру арқылы ... Бұл ... ...... ... ... ... жетуге
ынталандырады; екіншіден – қол жеткізген ... ... ... ...... ... әділ ... және
көтермелейді.
Персоналдың еңбегін ұйымдастырудың алуан тәсілдерімен қатар (әр түрлі
моральдық және ... ... ... ... ... есебіне мамандану деңгейін жоғарылату және т.б), ... ... ... қоюдың түрі туралы, критикалық бағалаулар,
бағынушылардың сұрақтарына жауап беру және т.б) ... ... өз ... ... ... және жемісті
жұмыс істеулеріне ниеттендіре отырып, үлкен мотивациялаушы әсер тигізеді.
«Рахат» Акционерлік қоғамындағы еңбек ... ... ... ... ... ... мысал ретінде қарастырайық.
Өндіріс директорының мотивациясы:
1. Өндіріс көлемін машина қуаттылығының өзгеріссіз жағдайында, үрдістерді
жақсартуға байланысты, 10 %-ға ... ... ... ... ... ... 8%-ға ... төмендету (салмағы 20%);
3. Өндіріс секторының жұмыскерлерін марапаттаудың жаңа жүйесін енгізу
(салмағы 10%);
4. Өндірістің жаңа бағытын жобалау (салмағы ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстар
«Рахат» АҚ мысалында жазылды. ... ... ... өндіру.
Кәсіпорында еңбек ақыны ұйымдастыру ұжымдық келісім-шарт бойынша
реттеледі. Бұл ... ... ... ... үшін ... болып табылады. Кәсіпорын еңбек ақы төлеуде ... ... ... әр ... ... ... ... белгіленіп, соған сай
еңбек ақысы төленеді.
Жалпы кәсіпорында еңбек ақыны төлеу жақсы ұйымдастырылған. Еңбек ақыны
төлеуді жұмысшының білім деңгейі, ... ... ... ... ... жұмысқа алғанда, оларға жеңілдіктер беріледі. Яғни, ... олар ... ... ... ... ынталандырады деп тарифсіз еңбек ақы төлеу ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыскердің еңбек ақысы
толықтай оның істеген жұмысының нәтижесіне байланысты болады. Бұл ... ... ... ... ... Жұмыстың соңғы нәтижесін толық және дұрыс мөлшерлеуге мүмкіндік болу
керек;
Істелген жұмыстың соңғы нәтижесіне ... ... ... болу ... Бір ... ... бір — ... жақсы біліп басшыларға сенулері
керек;
- Ұжым онша үлкен болмай мамандар;басшы ... ... ... ... болу керек;
Осы жағдайларға карай отырып «Баян Сұлу» зауытында бұл тарифсіз еңбек
ақы төлеу жүйесін қолдануға ... ... бар ... көруге болады.
Ұсынылып отырған еңбек ақыны тарифсіз жүйе бойынша төлеудің келесідей
жүйелері бар:
- Жұмыскердің еңбек ақысының көлемі жұмыскерлер ұжымына, олардың ... ... ... ... ақы ... ... байланысты.
- Әр жұмыскерге тұрақты коэффицент тағайындалады. Бұл ... ... және ... ... ... нәтижесіне және салымын
көрсетеді
- Әрбір ... ... ... ... ... айтылғандай әр жұмыскердің еңбек ... (Зпi) оның ... ... ... ақы қорындағы пайын көрсетеді және келесі формула
арқылы табылады:
= ... - ... ... ... еңбек ақы қоры;
- әр жұмыскерге еңбек ақы ... ... ... жұмысқа
қатынасу коэффиценті (балл есебінде немесе басқа қабылданған шартты бірлік
бойынша);
- әр ... ... ақы ... ... ... жұмысқа
қатынасу коэффиценті (балл есебінде немесе басқа қабылданған ... ... ... ... ... күш ... ... ақы қоры бөлінетін жұмыскер саны.
Жұмыстың әртүрлі еңбек ақы ... ... ... ... ... ақы ... жүйесінің негізі бола тұра ең маңызды жұмыс болып табылады.
Жаңа жүйені ... ... оның ... нәтижесінің сапасы
санына байланыстылығы, жоғары екпінмен жұмыс істеуге ынтықтыру, өзінің ... күш ... ... ... бәрі осы ... ... дұрыс
ұйымдастыруға байланысты. Бұл сетканың жоғарғы дәрежелігі мен нақтылы
негіздігі еңбек ақы ... ... ... ... ... ... ... негізгі себебі болып табылады.
Сетканы ұйымдастыру кезінде келесі мәселелерді шешу ... ... ... жалпы сипатты жұмысшылар категориясын табу
(жұмыскерлер, мамандар, ... ... ... ... басшылары,
олардың көмекшілері, т.б.);
2) жұмысшылардың біліктілік тобының санын анықтау, ... ... ... ... әр ... ... ... сәйкес біліктілік тобына және қатынас
вилкасына бөлудің өлшемін, талабын және ... анық дәл ... ... ... ... ... мен өзгешелігін есепке
алған дұрыс. Бұрынғы еңбек ақы төлеу ... ... ... ... ... т.б. нормативтік кұжаттарды қолдануға болады.
Жұмыскердің еңбек ақысының көлемінің ... ... ... ... ... ... болу үшін жергілікті зауыт ішінде
пайда нормативін ұйымдастырған жөн. Бұл нормативке байланысты ... ... ... ақы ... қоры ... Егер кәсіпорында бірнеше бөлімдер
болса, онда жалпы зауыттың еңбек ақы төлеу қаржысын бірнеше жеке ... ... ... бөлуге тура келеді.
Жұмыскердің еңбек ақысы мына формула арқылы табылады:
(5)
Мұнда: , , - еңбек ақының 1,3...j бөлімдердегі мөлшері;
, , - ... 1,2...j ... ... мәні;
, , - 1,2...j бөлімдегі жұмысшылар саны;
, , - 1,2...j бөлімдердің еңбек ақы төлеу қоры;
- жұмысшының жұмыс істеген сағаты.
Жалпы ... ақы ... қоры ... ... ... ... тең болу керек:
=++...+= (6)
Мұнда: m- кәсіпорынның бөлімдерінің саны;
Кәсіпорынның жеке ... ... ақы ... ... ... ... ... Мұнда бірнеше варианттар болуы мүмкін:
- Бұрын қалыптасқан сайма сайлықты (прапорцияны) қолдануға болады.
- Жеке бөлімдердің кәсіпорынның шығарған өнімдегі пайы. Бұл ... ... ... ... ... ірі ... ... өнім шығаруға қатынаспайтын бөлімдер бар. Және оларсыз өнім шығару
процесі дұрыс жұмыс істемейді (транспорт ... ... цех, ... ... Нақтылы бөлімнің Кі коэффициентінің жалпы мәнінің кәсіпорын бойынша
Кі мәніндегі пай ... Бұл ... ... ... ... сенім болғанда ғана пайдаланған тиімді.
Бекітілген еңбек ақыны төлеудің қатынас вилкасы арқылы ... ... ... ақы төлеу қорын ұйымдастыру кезінде 1- 2 ... үшін жеке ... ақы ... ... ... ... тамақ
дайындау комбинаты үшін. Бұл қорды нақтылы ... ... ... ... ... АҚ даму жолында өнім өндіру мен ... ... ... ... бағыттарды анықтау қажет:
— кәсіпкерлік жолды анықтау;
— өндірісті жандандыру;
— стратегаялық мақсаттарды анықтау және ... ... ... ... ... даму бағытын қарастыру;
— өнім өндіру ... ... ... ... ... жалақы төлеу балансын ұстану.
Қорытынды
Қазақстан Республикасы өз алдына тәуелсіздік жариялауымен бірге 1991 ... ... ... ... ... , көптеген салаларға ... Ал 1992 жылы ... ... түрін өзгертумен айналсып,соңғы
негізінде еңбек коллективімен кәсіпорын жекелешендіру жүргізіп акционерлік
қоғам құрылды. Кәсіпорын басшылығы ... ... ... ол оның
құрамына жұмысшылар мен кәсіпорын қызметкерлері кіреді.
Ал 2004-95 жылдары кәсіпорын мүлдем жаңа және жаңартылған құралдар ... ... ... ... ... орналасқан өндіріс көлемі
5,3 гектардан турады. Ал2006 жылы мемелекет экономикалық реттеитін заңдылық
жұйеде көптеген алға жылжулар басталып, кәсіпорынның ... ... ... ... қатар,кәсіпорын ішінде де ... ... ... ... 2006 ... ... ... сату
көлемі бұрынғы жылдармен салыстырғанда 2.5 есе ... ... ... түрі ... өнімдер өндіру және оларды сату болып
табылады.
Кәсіпорын атмосфераны ластауға қарсы әрекет жасайды және ... ... ... ... ... аспайды.
“Рахат” акционерлік қоғамдағы жабдықтың бекітілген қуаттылығы 32,2
тонналық ... ... ... ... 2009 жылы 12 мың ... жуық
кондитерлік тағамдар өндірілген. Кәсіпорын өз өндірісін одан ... ... ... ... ... функциялы қызметінің
бөлім құрылымын құруды ойластырып 2007 - жылы ... ... ... ... ... ... мақсатына жетуі көбнесе
факторлар мен функционалды ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырса,
мұнда әрбірі сол қызметті функционалды мақсатты жеке тұлғасы, ... тобы ... ... ... ... ... ... қызыметін функционалды сипатында таңдалып алынған тауар
түрлері және рынок саны ең ... ... ... ... ... Бұл ұйымдастыру түрінде тауарлар. Рыноктары бірқалыпты болады. 1-
үлгіде көрсетілгендей маркетинг бөлімшелері ... ... ... ... ... бұл ... өндіретін өнімдер ассортименті
көбейген сайын өндіріс ... ... , ... ... ... икемдену және оған ... беру ... ... бұл түрі ... ... ... ... икемділігі жоғары жаңалықтарды енгізу
мен қатар жаңа технологияларды пайдаланып ... жеке ... мен ... ... отыр.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. С.Н Нысанбаев., Г.А. Садыханова «Маркетинг негіздерің
Алматы“Қазақ университеті”. - 2012ж. 8-120 ... ... ... ... Дж., Бонг ... ... С ... издание М., С-Пет. Изд. 2009ж.
3. Котлер Ф. ... ... - Пер. С анг. ... 2005ж .
4. Ф.Котлер. «Маркетинг негіздерің.- Алматы: Жазушы, 2010ж,550 бет.
5. Кожанаваров К. «Маркетинг негіздеріңң. - Л. 2007ж.
6. Маркова ... ... . - ... БЕК. ... Б.Ж ... экономика негіздерің.- Алматы, 2004. 2 том.
8.Сеитжан Сатыбалды ұлы. «Маркетинг нарықтануң.-Алматы:
“Білім”,2009ж,283 бет.
9. Хожаназаров Қойлыбай. «Маркетинг негіздерің. (оқулық) –Алматы.
“Экономика” , 2005ж.
10. Қаржы-қаражат. ... ... ... 9.-36-38 ... ... ... ... сериясың, - И4(26). –2011ж.
М.: Есимжанова С.Р. «Становление маркетинга в ... 123-127 ... ... ... хабаршысы. «Экономика сериясың, -И2( 24-25).-2011ж.
Есимжанова С.Р. «Особенности развития маркетинга в переходной
экономике Қазахстанаң,117-121бет.
13. Моррис Р.«Маркетинг. ... и ... - М. 2006 ... ... Е., ... Х. ... ... М.: Высшая школа, 2006
15. Аникеев С.А. «Методика разработки плана маркетингаң. - М.2006ж.
16. Голубков Е.П. «Маркетинг: стратегия, ... ... А.И. ... ... - М. 2007ж.
18. «Все о маркетингең. - М.: ... ... ... А.П. «Маркетинг в предпринимательской деятельностиң.
Минск, 2007ж.
20. Карлоф Б. Деловая стратегия. М. Экономика, 1991ж.
21. Жан-Жак ... ... ... ... ... ... ... Маркетинг. Под ред. Романова А.Н. - М.: “ЮНИТИ”, 2006ж.
23. Нысанбаев С.Н.,Садыханова Г.А. ... ... ... Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.
М. 2007ж
25. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М., 1991ж.
26. Маркетинг. Эванс Дж. ... Б. – М.: ... ... ... Е., Хершген Х.Х. «Практический маркетингң. М. 2005ж.
28. Маслова Т.Д., ... С.Г., ... Л.Н. ... Пособие. С.-Пет. 2009ж..
29. Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. «Маркетингң.
М. 2011ж.
30. Моррис Р. «Маркетинг : ситуации и ... - М. ... ... по ... -М. ... Тим ... «Практичекий маркетингң.Пер.с англ. С-пет. 2009 ж.
33. «Исследования рынка: выбор главного направленияң.
М. Дело. ... ... ... ... жаңа формасын құру туралы Үрімші. –
2004ж.
35. Реформа және даму. Пекин. – ... ... ... ... ... Пекин. – 2006ж.
37. Ильин А.И.« Планирование на предприятииң. Минск. 2010ж.
38. ... И.И. ... на ... - М. ... ... М. ... планирования маркетинговой деятельности
фирмың. Маркетинг ,2008ж. - №2-Бет.
40. ... С. ... ... в ... ... – 2008.- № 2. – . 39-43 бет.
41. Назарбәев Н.Ә.ғасырлар ...... ... 2006-272 ... ... А.Ш. нарық ілімінің игеру, қоғамдық тәжірбие бастауы//қаржы -
қаражат. –2007ж. - ... ... И-В. ... ... ... ... финансы и статистика. 2010ж.
44. Экономика предприятия /под. Ред.в.Я.Хрипача.
Минск: эконом пресс. 2010ж.
45.Аяпова т.т. Арысов. Е.м. іскер адамның орысша-қазақша
экономикалық ... ... - ... 1993ж.
46.Экономикалық предприятия: учебник. Под ред. Н.А. Сафронова.
М.:Юрист.2010.
47. Экономика предприятия / Под ред. ... в.т. ... ... ... ... учебник для вузов, Под ред.В.Я. Горфинкеля .М.:
Юнити, ... ... ... ... /Под ред ... ... Мамырова Н.К.
–Алматы: экономика , 2009,- 304 бет.
50. « Пищевя промышленность ң. Журналь.-№ 2 .-№ 3, ... ... және сату ... ... |2009 ж |2010 ж |2011 ж |өсу ... |
| ... | | | | |
| | |млн. ... |млн. |
| | |т |% |т |
|1 ... конфеттер |380 |400 |105,3 |
|2 ... ... |250 |280 |112 |
|3 ... ... |200 |220 |110 |
|4 ... |130 |140 |107,7 |
|5 ... |350 |400 |114,3 ... ... ... ... |Тауар ассортименті |2009 |2010 |өсу ... ... | | | | |
|1 ... ... |360 |370 |102,8 |
|2 ... ... |230 |220 |95,7 |
|3 ... конфеттері |175 |197 |112,6 |
|4 ... |110 |115 |104,5 |
|5 ... |280 |320 |114,3 ... ... ... ассортиментінің пайдалылығы
|№ |Тауар ассортименті |2009 жыл |2010 жыл |
| | ... ... |% ... ... |% |
| | | ... | | ... | |
|1 ... ... |380 |360 |105,6 |400 |370 |108,1 |
|2 ... ... |250 |230 |108,7 |280 |220 |127,3 |
|3 ... ... |200 |175 |114,3 |210 |190 |110,5 |
|4 ... |130 |110 |118,1 |150 |130 |115,3 |
|5 ... |350 |280 |125,0 |380 |310 |122,3 ... ... ... ... ақы, төлемдер

Тұрақты бөлім:
➢ Оклад бойынша

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нарықтық экономикадағы кәсіпорын баға белгілеуін басқарудың мәні және оның негізгі концепциялары. «Рахат» АҚ мысалында34 бет
Рахат Акционерлік Қоғамындағы маркетингті пайдалану16 бет
«Абайтану» пәні бойынша лекция тезистері44 бет
Абайдың әділеттілік туралы іліміне шолу6 бет
Адам туралы ғылымдар жүйесіндегі педагогиканың ролі7 бет
Антикалық дәуір музыкасы. қайта өрлеу дәуіріндегі музыкасы. 18-ғасырдағы музыка11 бет
Атлантида ол қандай болған?6 бет
Балалар ойынының жіктелуі. Шығармашылық және ережелі ойындар. Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік - рольдік ойындары10 бет
Бастауыш мектеп оқушыларында көркемдік-эстетикалық тәрбиені қалыптастырудың теориялық негіздері42 бет
Воллейбол6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь