С++ тілінде сілтемелерді қолдану


І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім.
1) С++ тілінде сілтемелерді қолдану, сілтеме жалған ат болып
табылады
2) Көрсеткіш ретінде сілтемені қолдану
3) Программалардың ішіндегі сілтемелерді түсіндіруге
арналған комментарийлерді қолдану
4) Сілтемелермен жүмыс істеу ережелері
ІІІ.Қорытынды
Дербес компютердің жадысы ақпаратты сақтауға арналған ұяшықтардың жиынтығын әрқайсысының жеке номері бар байтты береді. Бұл номерлер адресс деп аталады. Олар жадының кез-келген байтына баруға мүмкіндік береді. C++ тілінің программисттің құзырына динамикалық жадының басқарудың қолайлы құралын ұсынады, ол сілтемелер деп аталады. Сілтемелер- бұл өзінің мәні ретінде жадының байтының адресін сақтайды. Сілтемелердің көмегімен динамикалық жадыға С++ тілінде анықталған мәліметтердің кез- келген типін орнластыруға болады. Олардың кейбіреулері (Byte, char, short int,boolean) жадыдан 1 байт орын алады, ал қалғандары аралас. Сондықтан, көрсеткіштер мәліметтердің тек алғашқы байтының орнын анықтайды.
Cілтеме сөзі сілтемені жекеше көрсеткендегі атау сөзінің синонимі іспеттес. Сілтемені әрдайым аталып шығатын көрсеткіш ретінде қарастыруға болады. Сілтемені көрсететін формат:
тип & атау:
мұндағы тип- сілтеменің нұсқайтын мөлшерінің типі; &-бұдан соң келетін атау ауыспалы сілтеме типінің атымен келетін сілтеме операторы, мысалы:
int kol;
int& pal= kol; // pal сілтемесі kol үшін альтернативті аты
const char & CR= ‘/n’; //тұрақты сілтеме
Мына ережелерді есте сақтаңыз:
1. Ауыспалы сілтеме оны суреттегенде ол функция параметрі болған кездегі басқа және extern деп жазылған немесе кластық деректер атауына сілтеме жасалған кездегі басқа жағдайларда оның инициалдануы тиіс.
2. Инициалданғаннан соң сілтемеге басқа ауыспалы тиесілі болуы мүмкін емес.
1. Герберт Шилдт «С++ базовый курс (третье издание)» Москва-Санкт-Петербург-Киев, Вильямс,2007;
2. Павловская Т.А. «С/С++ Программирование на языке высокого уровня» Питер, 2004;
3. Павловская А.Т., Щупак Ю.А. «С/С++ Структурное программирование» Питер, 2007;
4. Архангельский А.Я. «Язык С++ в С++Builder» М.Бином-Пресс, 2008;
5. Лаптев В.В. «С++. Объектно-ориентированное программирование» Санкт-Петербург, Питер,2008.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар
І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім.
1) С++ тілінде сілтемелерді қолдану, сілтеме жалған ат болып
табылады
2) Көрсеткіш ретінде сілтемені қолдану
3) Программалардың ішіндегі сілтемелерді түсіндіруге
арналған комментарийлерді қолдану
4) Сілтемелермен жүмыс істеу ережелері
ІІІ.Қорытынды

Кіріспе
Дербес компютердің жадысы ақпаратты сақтауға арналған ұяшықтардың
жиынтығын әрқайсысының жеке номері бар байтты береді. Бұл номерлер адресс
деп аталады. Олар жадының кез-келген байтына баруға мүмкіндік береді. C++
тілінің программисттің құзырына динамикалық жадының басқарудың қолайлы
құралын ұсынады, ол сілтемелер деп аталады. Сілтемелер- бұл өзінің мәні
ретінде жадының байтының адресін сақтайды. Сілтемелердің көмегімен
динамикалық жадыға С++ тілінде анықталған мәліметтердің кез- келген типін
орнластыруға болады. Олардың кейбіреулері (Byte, char, short int,boolean)
жадыдан 1 байт орын алады, ал қалғандары аралас. Сондықтан, көрсеткіштер
мәліметтердің тек алғашқы байтының орнын анықтайды.
Cілтеме сөзі сілтемені жекеше көрсеткендегі атау сөзінің синонимі
іспеттес. Сілтемені әрдайым аталып шығатын көрсеткіш ретінде қарастыруға
болады. Сілтемені көрсететін формат:
тип & атау:
мұндағы тип- сілтеменің нұсқайтын мөлшерінің типі; &-бұдан соң келетін атау
ауыспалы сілтеме типінің атымен келетін сілтеме операторы, мысалы:
int kol;
int& pal= kol; pal сілтемесі kol үшін альтернативті
аты
const char & CR= ‘n’; тұрақты сілтеме
Мына ережелерді есте сақтаңыз:
1. Ауыспалы сілтеме оны суреттегенде ол функция параметрі болған кездегі
басқа және extern деп жазылған немесе кластық деректер атауына сілтеме
жасалған кездегі басқа жағдайларда оның инициалдануы тиіс.
2. Инициалданғаннан соң сілтемеге басқа ауыспалы тиесілі болуы мүмкін
емес.
3. Сілтеме типі сілтемеленелетін мөлшер типіне сәйкес болуы тиіс.
4. Сілтемелерге нұсқағыш анықтауға, сілтемелер массиві мен сілтеме үстіне
сілтеме жасауға рұқсат етілмейді.
Көбінесе сілтемелер функциялар параметрлері және функциялар қайтаратын
типтер түрінде қолданылады. Сілтемелер функцияларда адреспен берілетін
айнымалыларды, адрестерді жою операциясынсыз қолдануға мүмкіндік береді,
бұл программаның оқылуын жақсартады.
Сілтеменің нұсқағыштан айырмашылығы жадыда қосымша кеңістікті
иеленбейді және жай ғана басқа мөлшердің атауы болып табылады. Сілтемеге
операция жасау өзі сілтенетін мөлшердің өзгеруіне әкеп соқтырады.

1.С++ тілінде сілтемелерді қолдану.
Сілтемелерді қолдану С тілінен мұрагерлікпен қалды. Параметрлердің өзгеру
процесін жеңілдету үшін, С++ тілі сілтеме деген түсінік енгізді. Сіздің
прогрммаңыз өзгеріске мәнін беру үшін қолданылады. Келесі негізгі
концепцияларды білу қажет:
– Ауыспалы типтен кейін амперсандты (&) орналастырысымен, хабарлама
және инициализация сілтемесі үшін программа ішінде ауыспалыны
хабарлайды және жалған атты белгілеуге қосып алу операторы
қолданылады, мысалы:
int& alias_name = variable',.
– Сіздің программаңыз сілтемені көрсеткіш ретінде жібере алады, ал
функция болса, сілтемені қолданбай ақ сәйкес көрсеткіштердің
мағынасын өзгерте алады.
– Амперсендты (&) орналастыра, көрсеткіш типінен кейін, функция
ішінде сізге көрсеткішті сілтеме ретінде хабарлаған дұрыс.
Көргеніміздей, функция ішінде сілтемелерді қолдану көрсеткіш мағынасының
өзгеруін жеңілдетеді.

Сілтеме жалған ат болып табылады.
Прогрммада сілтеме С++ жалған атты (немесе екінші атты) құруға мүмкіндік
береді. Көрсеткіш типінен кейін программа ішінде сілтемені хабарлау үшін
амперсанд (&) белгісін көрсетесіз. Төменде көрсетілгендей, сілтемені
хабарлауда, сіз оған ауыспалы, бұл сілтемеге жалған ат болып келетін жедел
түрде анықтауыңыз қажет.
int& alias_name = variable; --- Сілтемеге хабарлама
Сілтеме хабарланғаннан кейін біздің программамыз ауыспалыны немесе
сілтемені қолдануы мумкін:
alias_name=1001;
variable = 1001;
Келесі SHOW_REF.CPP прогрмасы alias_name атымен сілтеме құрады және number
ауыспалы жалған атты қосып алады. Келесі прогрмма сілтеме ретінде де
қолданылады:
#include iostream.h
void main(void)
{
   intnumber=501;
   int& alias_name = number; Создать ссылку
   cout "Переменная number содержит " number endl;
   cout "Псевдоним для number содержит " alias_name endl;
   alias_name = alias_name + 500;
   cout "Переменная number содержит " number endl;
   cout "Псевдоним для number содержит " alias_name endl;
}
Көргендей alias_name сілтемесіне программа 500 есе көбейтеді.
Қорытындысында number сәйкес ауыспалыға да программа 500 қосады. Оған
сәйкес сілтеме жалған ат немесе екінші ат болып қызмет етеді. Компиляциядан
өткізіп және прогрмманы жібергеннен кейін, сіздің экранда келесілер шығады:
С:\ SHOW_REF ENTER
Переменная number содержит 501
Псевдоним для number содержит 501
Переменная number содержит 1001
Псевдоним для number содержит 1001
Осы көрсетілгеннен кейін, сілтемені қолданғаннан кейін түсінуге қиындықтар
туады. Бірақ сіздің көретініңіз, функцияның ішіндегі көрсеткіш өзгерісін
сілтеме қолданғаннан кейін едәуір жеңілдетеді.

Сілтемеге хабарлама
С++ сілтемесі көрсеткішке көңіл бөлетін программа өзі жалған атқа (екінші
атқа) ұсынады. Сілтемеге хабарлау үшін ауыспалы типінен кейін жедел түрде
амперсанд (&) қою керек, айнымалылар аты және ол сілтемеге жалған ат болып
табылады:
float& salary_alias = salary;
2.Көрсеткіш ретінде сілтемені қолдану
Сілтеменің негізгі функйиясының ішінде көрсеткіштердің өзгеру процесінің
жеңілдетуінен тұрады. Number айнымалысы number_ alias аты бар REFERENC.CPP
программасы қосып алады. 1001 мағыналы айнымалыны қосып алатын change_value
функцияны айнымалыға программа сілтеме жібереді:
#include iostream.h
void change_value(int &alias)
{
   alias = 1001;
}
void main(void)
{
   int number;
   int& number_alias = number;
   change_value(number_alias);
   out ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
С++ тілінде диаграмма тұрғызу
С++ программалау тілінде Бір өлшемді массивтер. Сұрыптау
C/С++ программалау тілінде қарапайым программаларды құру жолдары
С++
Html тілінде таблицалар құру
Дәріс кешені с/с++ тілдері
С++ ішкі бағдарламалар
HTML тілінде «Мұхтар Шаханов» атты сайт жасау
HTML тілінде программалау
Си тілінде программа құру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь