Биосорбенттердің микроорганизмдердің антибиотикке сезімталдығына әсері

Кіріспе 3
І. Көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдер, олардың ерекшелігi 5
ІІ. Мұнаймен ластанған топырақты тазалауда микроорганизмдерді
қолдану 9
ІII. Микроорганизмдердің антибиотикалық препараттарға төзімділігі 13
ҮI. Қорытынды 16
Ү. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 18
Әлемдік мұхиттардың ластануы адамзат алдында тұрған ең маңызды мәселеге айналды. Қазіргі күні мұхит және теңіздердің көмірсутектермен және бірінші қатарда мұнай және мұнай өнімдерімен ластануы ерекше қауіп тудырып тұр /1/.
Теңіздердің мұнаймен ластануының негізгі көзі теңіз кемелері.Теңізге түсетін мұнайдың басым мөлшері теңіз астылық мұнай өндіргіш қондырғыларының апатқа ұшырау нәтижесінен болады. Күрделі тоннажды танкерлардың мұндай апаттары болашақта да болатынына күмән жоқ /2/.
Теңіз суына мұнайдың түсуінің көбеюі және осының салдарынан халық шаруашылығына тиетін зардабы нәтижесінен элемдік мүхиттың мұнаймен ластануымен күресу сүрақтары дүниежүзілік актуальды мәселелер қатарына енді. БҰҰ құрамында арнайы теңіз суларының мұнаймен ластануымен күресу комитеті бар. БҰҰ-ның мәліметтері бойынша бүкіл дүние жүзінде 1967 ж. 1850 млн. т. мұнай өндірілген, 1970 ж. 2200 млн т., 1979 Ж.-2956 млн.т. мұнай өндірілген. Қазақстандағы мұнай өнімінің жылдық мөлшері 40 млн.т. құрайды /3/.
Теңізде мұнаймен күресу сүрақтары халықаралық мекемелер сауалына айналды және бірнеше мәрте дүниежүзілік және ұлттық-ғылыми теңізді зерттеуге арналған конференцияларда қарастырылды. Бірақ қолданылған шараларға қарамастан теңіздің мұнаймен ластануы жылдан жылға өсіп бара жатыр, және қазіргі кезде миллиондаған тонналармен тіркеледі /4/.
Мұнаймен ластану мұнай өндіру мен өңдеу аймағында ғана кездесіп қоймайды, мұндай жағдайға кез-келген аудан немесе қала үшырауы мүмкін /5/.Мұнай және мұнай өнімдерімен ластану флора мен фаунаның, биоценоз құрамының өзгеруін туғызады 161. Мұнайдың улылық дәрежесі олардың химиялық құрамының әртүрлі мөлшерімен, әсіресе ұшқыш ароматты көмірсутектердің (толуол, ксилол, бензол және нафталин) құрамымен анықталады. Көмірсутектер бактериалық хемотаксисті бұзып, олардың суқоймаларындағы органикалық заттардың ыдырауын бөгейді. Ароматты көмірсутектер (фенол, толуол, «шикі» мұнай) темен концентрацияда да (0,6 %) улы әсер етеді /11/.
Мұнай - күрделі субстрат, мұнайды жеке штамм толық ыдырата алмайды, өйткені қажетті барлық ферменттер жиынтығына ие болмайды. Субстраттарды пайдалану арнайылылығы бар микроорганизмдердің аралас дақылдарын пайдалану мұнайды толық деструкциялауға мүмкіндік береді /8/. Су көздерінің өздігінен тазалану процестеріне автохтонды және аллохтонды органикалық заттардың минерализациясын іске асыратын микроорганизмдер қатысады: бірінші реттік продуценттердің биомассасын пайдаланатын қарапайымдылар және шаян тәрізділер; микроорганизмдер мен микробалдырлар, жоғары сатыдағы өсімдіктер.
1. Миронов О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами. -Л.: Гидрометеоиздат, 1985, 143 с.
2. Миронов О.Г. Нефтяное загрязнение и жизнь моря. Киев, «Наукова думка», 1973, 68 с.
3. Надиров Н.К. Нефтегазовый комплекс Казахстана // Нефть и газ, №3, С. 9-31.
4. Миронов О.Г. Биологические ресурсы моря и нефтяное загрязнение.
М., «Пищевая промышленность», 1972. С.37-67.
5. Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Колоденко В.П., Шкидченко А.И.,
Петрикевич СБ. // тезисы и докл. Конф. «Экобиотехнология: борьба с
нефтяным загрязнением окружающей среды». Пушкино: Изд-во НЦ БИ. РАН, 2001, с 41.
6. Квасников Е.И., Клюшникова Т.М. Микроорганизмы - деструкторы нефти в водных бассейнах. Киев. «Наукова думка», 1981, 132 с.
7. Бирштехер Э. Нефтяная микробиология. Л., Наука. 1957, 314 с.
8. Демиченко А.Я. Демурджан В.М. Востановление нефтегагрязненных почвенных экосистем; М., Наука, 1988. С.197-206.
9. Оборин А.А., Масливец Т.А., Базейкова И.Н., Плещева О.В., Оглабина А.И. // Востановление нефтезагрененных почвенных экосистем. М: Наука, 1988, С.140-159.
10. Мансуров З.А., Мофа Н.Н., Кетегенов Т.А., Червякова О.В.
Ликвидация разливов нефти на воде: реальные пути и перспективы решения
проблемы .для Каспия. // Международная практическая конференция
«Перспективы устойчивого развития экосистем Прикаспийского региона». 29-30 июня. 2004, 45с.
11. Затучная Б.М. Некоторые результаты моделирования процесса распада нефти морской среде./Труды ГОИН, 1975, вып. 127, С.46-54.
12. Сайфулина З.Н., Киреева Н.А. Некоторые пути ускорения биодеструкции нефти в почве. // Микробиологические методы защиты окружающей среды (5-7 апреля 1988. Пущино), Тезисы докл. Пущине 1988.С.148.
13. Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Колоденко В.П., Шкидченко А.И.,
Петрикевич СВ. // Тезисы докл. Конф. «Экобиотехнология: борьба с
нефтяным загрязнением окружающей среды»,Пущино: Изд-во НЦ БИ. РАН, 2001, С 41.
14. Ергалиев Т.Ж., Диаров М.Д., Кальжигитов Х.С, Рилажанов Е.Г., Утепбергенова Ж.Ж. Влияние антропогенных факторов на здоровье населения Атырауской области. // 'Международная научно-практическая конференция «Перспективы устойчивого развития экосистем
Прикаспийского региона». 29-30 июня. Алматы 2004.С105-106.
15. Ергалиев Т.Ж., Диаров М.Д., Кальжигитов Х.С., Рилажанов ЕГ Утепбергенова Ж.Ж. Влияние антропогенных факторов на здоровье шееленил Ать.рауекой облаети. // Международная научно-ирактичеекая ГнфЭниия «Перспективы устойчивогового развития экосистем Прикаспийского региона».29-30 июня. Алматы 2004. С.105-106.
16. Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море. Киев, «Наукова думка », 1971.
17. Ли И.Г., Сыдыкбекова Р.К. Изучение морфологических, культуральных и 'физиолого-биохимических признаков бактериальных штаммов-деструкторов нефти и нефтепродуктов. // Секция 1. Актуальные проблемы ботаники и зоологии и экологиию 52 с.
18. Миронов О.Г., Кирюхина Л.Н., Кучеренко М.И., Тархова Э.П. Самоочищение прибрежной акватории Черного моря. -Киев: Наукова думка, 1975.
19. Мишустин Е.Н., Перцовская М.И. Микроорганизмы и самоочищение почвы. М: АН СССР., 1954. 651 с.
20. Деградация ароматических углеводородов дрожжами. // Материалы 6 Всесоюзного сьезда ВМО, Рига, 1980.№3. С 42.
21. Розанова Е.П., Назина Т.Н. Углеводородокисляющие бактерии и их активность в нефтяных пластах // Микробиология. 1982. Т. 51. Вып.2. С. 342- 348.
22. Билай В.И., Коваль Э.З. Рост грибов на углеводородах нефти. Киев, « Наукаова думка», 1980. 340 с.
23. Копытова Ю.П., Миронов О.Г., Цуканов А.В., Влияние некоторых экофакторов на самоочищение морской воды от нефть./ Водные ресурсы 1982, №2, С.129-136.
24. Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море. Киев, «Наукова думка », 1971.
25. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Алматы, 2004, стр. 36.
26. Смирнов В. Отработавшие скважины - угроза природной среде. // Экология устойчивое развития, №2, февраль, 2004, С.33.
27. Файзулина Э.Р., Чулаков Н.Ш., Алиев Р.М. Экологические исследование в районах Западного и Восточного Кашагана в связи с разработкой нефтяного месторождение в шельфовой зоне. // Биотехнология. Теория и практика. №3-4, 2000. С.168.
28. Шаталов А.А., Новиков А.Д., Яненко А.С., Биодеградация нефтяных загрязнений морскими облигатными нефтеоокисляющими микрооргенизмами. // ІІ Московский Международный конгресс. Биотехнология: состояние и перспективы развития. С. 45.
29. Цыбань А.В., Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой облати Черного моря. Киев «Наукова думка », 1970. С. 274.
30. Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов; Справ.изд./ А.Л. Бандман, Г.А. Войтенко, Н.В. Волкова и др.Л.: Химия, 1990, 732 с.
31. Bergy's Manual of Systematic Bacteriology. / Eds. KniegN.R., Holt Y. U.
Baltimore; London: Williams and Wilkins, 1984. V. 1. P. 154.
32. Патин C.A. Влияние загрязнение на биологические ресурсы и продуктивность Мирового океана. М., 1979, 251 с.
33. Файзов К.Ш., Раймжанов М.М., Алимбеков Ж.С. Экология Мангышлак - Прикаспийского нефтегазового региона. Алматы. Гылым.2003.237 с.
34. Орлов Д.Г., Малинина М.С., Мотузова Г.В. Химическое загрязнения

35. почв и их охрана. М.: Агропромиздат, 1991,303с.
36. Ковикова В.В. перевод с англ. Почвенная микробиология М.: Колос. 1979. С 148.
37. Шапошников В.Н., Козлова Е.И., Аркадьева Е.Н. Изучения микрофлоры нефтесодержащих сточных вод // Микробиология 1968, №3. T.37.
38. Розанова Е.П., Назина Т.Н. Углеводородоокисляющие бактерии и их активность в нефтяных пластах // Микробиология. 1982. Т.51. Вып. 2. С. 342-348.
39. Розанова Е.П., Кузнецова СИ. Микрофлора нефтяных месторождений. М: Наука 1997, 198 с.
40. Ворошилова А.А., Дианова Е.В. Окисляющие нефть бактерии
показатели интенсивности биологического окисления нефти в природных условиях //Микробиология. 1952. Т.2. Вып.4. С 408-415.
41. Барышникова Л.М., Грещенков В.Г., Аринбасаров М.У., Шкидченко Е.Н., Боронин Л.М. Биодеградация нефтепродуктов штаммами-деструкторами и их ассоциация в жидкой среде. // Прикл. биохимия и микобиология. 2001. Т.37. №5. С. 542-545.
42. Толеген Ж., Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н. Исследование природы
антибиотических веществ, продуцируемых Lactobacillus cellobiosus II Биотехнология. Теория и практика. - 2001. - № 1(2). - С. 32-35.
43. Квасников Е.И., Шишлевская,Т.Н., Коваленко Н.К.
Антагонистическая активность молочнокислых бактерий по отношению к возбудителю кишечных заболеваний домашних птиц // Микробиологический журнал.-1983.-№5.-0.27-32. .
44. Кигель Н.Ф. Новый бактериальный препарат «АФ» на основе
молочнокислых бактерий и его биологические свойства // Журнал микробиол. 2000. №5. С.27-32.
45. Сборник инвестиционных предложений 1 Международного
инвестиционного конгресса «Новейшие технологии в системе интегральных
процессов территорий стран АТР», Владивосток, 2000г.-276с.
46. Микроорганизмы и охрана почв / Под ред. Д.Г. Звягинцева. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 206с.
47. Никитина Е.В. Особенности распределения и физиологического состояния микроорганизмов нефтешлама - отхода нефтехимического производства / Е.В. Никитина, О.И. Якушева, С.А. Зарипов, Р.А. Галиев, А.В. Гарусов, Р.П. Наумова // Микробиология. - 2003. Том 72. - №5. - С.699-706.
48. Вредные вещества в промышленности, T.I, 2, 3. / Под ред. Лазарева Н.В. -М: Химия, 1976, 1977.
49. Деградация природных полимеров мицелиальными грибами-
продуцентами биологически активных веществ./ В.Г. Бабицкая, В.В. Щерба. // Прикл. Биохимия и микробиология. -1991. -27, №5. - С.687-694.
50. Микробиология, том 64, №2, 1995, с. 197-200, Л.А. Головлева, З.И. Финкелыптеин, Б.П. Баскунов.
51. Плазмиды биодеградации нафталина в ризосферных бактериях рода Pseudomonas / В.В. Кочетков, В.В. Балашина Е.А. Мордухова // Микробиология том 66, №2 1997 стр.211-216, март- апрель.
52. Выделение и характеристика микроорганизмов- деструкторов
полициклических ароматических углеводородов Пунтус И.Ф., Филонов А.Е., Кошелева И.А., Гаязов P.P., Карпов А.В., Воронин A.M. // Мкробиология Т.66, №2, 1.997, С.269-272.
53. Микробиология, том 64, №2, 1995, с. 197-200, Л.А. Головлева, З.И. Финкелыптеин, Б.П. Баскунов.
54. Исмаилов Н.М. Нефтяное загрязнение и биологическая активность почвы // Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем. -М.: Наука, 1992. - с. 227-235.
55. Звягинцев Д.Г., Гузев B.C., Левин СВ., Селекцкий Г.И., Оборин А.А. Диагностические признаки различных уровней загрязнения почв нефтью // Почвоведение. - 1989.- 1. С. 72-78.
        
        ӘЛ – ФАРАБИ  АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Микробиология кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Биосорбенттердің микроорганизмдердің антибиотикке
сезімталдығына әсері
Орындаған:
4 курс ... ... ... ... ... ... ... жіберілді
Кафедра жетекшісі
б.ғ.д., профессор
Жұбанова А.А.
Алматы 2008
Жоспар
Кіріспе
3
І. Көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдер, олардың
ерекшелігi
5
ІІ. Мұнаймен ластанған топырақты тазалауда микроорганизмдерді
қолдану
9
ІII. Микроорганизмдердің антибиотикалық ... ... ... ... ... ... көлемі: 21 беттен және 55 әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кілтті сөздер: көмірсутек тотықтырғыш микроорганизмдер, ... ... ... таңда қоршаған ортаның басты ластаушы көзі- мұнай және мұнай
өнімдері болып табылады. ... және ... ... ластану биоценоз
құрамының өзгеруін туғызады. Бірақ, микрофлора құрамының мұнай тотықтыратын
микроорганизмдері мұнай фракцияларын энергия ... ... ... ... ... ... ... келу барысында
микробиологиялық процестердің тиімділігі жоғары ... ... ... ... пен су ... тазалауда көмірсутек тотықтыратын
микроорганизмдер негізінде алынған биопрепараттарды пайдалану келелді болып
табылады.
Жұмыстың негізгі ... ... ... ... ... зерттеу болып табылады.
Кіріспе
Әлемдік мұхиттардың ластануы адамзат алдында тұрған ең ... ... ... күні ... және ... ... ... қатарда мұнай және мұнай өнімдерімен ластануы ерекше қауіп
тудырып тұр ... ... ... негізгі көзі теңіз кемелері.Теңізге
түсетін мұнайдың ... ... ... астылық мұнай өндіргіш
қондырғыларының ... ... ... ... Күрделі тоннажды
танкерлардың мұндай апаттары болашақта да болатынына күмән жоқ /2/.
Теңіз суына мұнайдың түсуінің ... және ... ... ... ... ... нәтижесінен элемдік мүхиттың мұнаймен
ластануымен күресу сүрақтары дүниежүзілік актуальды ... ... БҰҰ ... арнайы теңіз суларының мұнаймен ластануымен күресу
комитеті бар. ... ... ... бүкіл дүние жүзінде 1967 ж. 1850
млн. т. мұнай өндірілген, 1970 ж. 2200 млн т., 1979 Ж.-2956 ... ... ... ... ... жылдық мөлшері 40 млн.т. құрайды
/3/.
Теңізде мұнаймен күресу сүрақтары ... ... ... және бірнеше мәрте дүниежүзілік және ... ... ... ... ... Бірақ қолданылған
шараларға қарамастан теңіздің мұнаймен ластануы ... ... өсіп ... және ... ... ... ... тіркеледі /4/.
Мұнаймен ластану мұнай өндіру мен ... ... ғана ... мұндай жағдайға кез-келген аудан немесе қала үшырауы мүмкін
/5/.Мұнай және мұнай өнімдерімен ... ... мен ... ... ... туғызады 161. Мұнайдың улылық дәрежесі олардың химиялық
құрамының әртүрлі ... ... ... ... ... ... бензол және нафталин) құрамымен анықталады. Көмірсутектер
бактериалық хемотаксисті бұзып, олардың суқоймаларындағы ... ... ... ... ... ... ... «шикі»
мұнай) темен концентрацияда да (0,6 %) улы әсер етеді /11/.
Мұнай - ... ... ... жеке штамм толық ыдырата алмайды,
өйткені қажетті барлық ферменттер жиынтығына ие болмайды. Субстраттарды
пайдалану арнайылылығы бар ... ... ... пайдалану
мұнайды толық деструкциялауға мүмкіндік береді /8/. Су көздерінің өздігінен
тазалану процестеріне автохтонды және аллохтонды ... ... іске ... ... ... бірінші реттік
продуценттердің биомассасын пайдаланатын қарапайымдылар және ... ... мен ... ... ... кезде табиғи ортаны мұнай және мұнай өнімдершен ... ... ... ... ... ... озық әдіс болып
-микробиологиялық әдіс есептеледі. Өз ... бүл ... ... ... ... екі, ... тэуелсіз жолын ұсынады:
1. Аборигенді микрофлораның белсенділігін биогенді элементтер және
минералды-органикалық тыңайтқыштарды қосу ... ... ... ... ... ... ... мұнаи ыдыратқыш микроорганизмдер
штамдарын биопрепарат ретінде енгізу /10/.
Белсенді мұнай тотықтырғыш ... ... ... ... пайдалану перспективті және эффективті әдіс болып
табылады /11/. Бұл ... ... ... ... ... ... және ... деструкторларын таңдап алу ... ... ... ... бір ғана ... көмірсутек
тотықтырғыш микроорганизм штамы толығымен мұнай өнімдерін ... ... ... ... ... ... пайдалану тиімділігі жоғары
болып есептелінеді.
Іздеу және бөліп алу микробиологтардың алдында ... ... ... ... ... ... ең ... микроорганизмдерді топырақка енгізгенде антогенез жүреді және
енгізген микроорганизмдердің өсуін тежейді.
Осыған байланысты, енгізілген микроорганизмдердің ... ... ... ... өмір сүру ... ... Жаңа, сонымен катар барлық белгілі әдістердің ішіндегі ең ... бірі ... ... ... ... және ... топырақтағы өмір сүруін анықтау үшін таңба
ретінде қолдану.
Жасалынған жұмыстың негізгі ... ... ... ... сезімталдылығын зерттеу болып табылады.
І. Көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдер, олардың ерекшелігі
Топырақтың, ағын сулардың мұнаймен ластануынан тазартудың перспективті
биотехнологиялық әдістеріне ... ... ... ... ... ... тотықтырушы микроорганизмдер кіреді/12/.
Мұнайдың көмірсутектерін сіңіру қабылетіне микроорганизмдердің әртүрлі
жүйелік топтары жатады. Қазір ... көп туыс ... ... ... ... ... олар ... көмірсутегін сіңіре алады
/13/. Белсенді мұнай және мұнай өнімдерінің ... ... ... ... ... ... Alcaligtnes,
Flavobacterium, Acinetobacterium, Bacillus, Arthrobacter, ... ... ... ... мәліметтер бойынша түрлердің көбісін Pseudomonas туысына
жатқызған/15/.
Миронов, Жер орта теңізінен ... ... ... ... Pseudomonas туысына жатқызды. Оның ішінде қатаң галофильдер
кездеседі ... ... ... ... көрсеткіштері пристанның
гептадеканға қатынасы, фиктанның октадеканға немесе пристан мен фитанның
санының ... және ... ... ... ... ... мұнай
қалдықтарында көрсетілген қатынастар тез өсті, бұл биологиялық анализбен
дәлелденген мәлімет бойынша теңіз ... ... ... ... ... ... таксономиялық топтарының
ішіндегі кездесетін туыстың өкілдері Rhodococcus және ... ... ... ... бар культура ... ... ... ... ... ... ... алынған
мұнай тотықтырғыш микроорганизмдердің систематикалық орналасуын анықтау,
олардың әртүрлі уытты топтарға ... ... ... 10 штамы
Bacillus туысына, 8-і Pseudomonas туысына, 1 культура Rhodococcus және
Mycobacterium ... ... ... бұл туыс ... ... ортаның әртүрлі жағдайларына
төзімді және өзінің биодеградациялаушы қасиетін тұрақты сақтай алады.
Жағалау ... көп ... ... ... ... ... ... ценоздарда белгілі бір ауытқу тудырған. Топырақтарда көмірсутек
тотықтырушы бактериялар көбінесе беткі қабаттарда байқалған. Олардың саны ... ... ... ... ... ... және тереңдеген сайын саны
азайған. ... ... ... ... ... ... ... аэробтарға қарағанда бактериялар саны 3 есе көп ... ... ... 55 ... ... ... алынған,
мұнайдың көмірсутектерінде өсе алған, олар Pseudomonas, ... Vibrio, ... ... ... ... ... өнімдерінде өсе беретін микроорганизмдер культураларының саны, өсу
жылдамдығы олардың мекен ету ортасына байланысты. Мұнай өнімдерімен ... ... ... ... көп мөлшерде культуралар алынды.
Теңіз суында және түпкі қалдықтарында мұнай көмірсутектерін энергиямен
көміртектің жалғыз көзі ... ... ... бар ... және ... өнімдерінің тотығуына әкеліп соғады
/18/.
Санта-Барбара және Калифорния кендерінің шикі мұнайдың ... ... ... үшін ... ... аралас культурасы пайдаланылды. Биодеградация барлық
компоненттерде бір мезгілде басталады, бірақ әртүрлі ... ... ... ... ... табиғи желденген
мұнайдың хроматограммалары лабораторияларда микроптар ... ... ... ... өте ... ... ... тотықтырушы бактериялардың көбі қалыпты парафиндерді жеңіл
утилиздейді, олардың мұнайдағы санын басқа қоспаның ыдырау уақыты анықтай
алады-изопарафиндер, ... және ... ... ... ... ... біріншіден ең жеңіл қоспалар тотығады.
Циклопарафиннің тотығуы, парафиндік тізбектің болуына байланысты ... ... ... ... ... ... сан мөлшері, бициклогексан мен декаменді тотықтыратын штамдар
санынан көп. Алайда циклопарафиндер ... ... ... қалыпты
парафинге қарағанда, бірақ парафиннің бүйірлік үзын тізбегінің болуы оның
тотығуына ат салысады. Бұл шикі ... ... ... бүйірлік тізбегінің болуына тәуелді және ... ... көп ... ... екенін көрсетеді /18/.
Атлантида мүхитының мұнайымен ластанған жағалауынан 30 штамм көмірсутек
тотықтырушы микроорганизмдер ... ... ал ... ... sp. және ... sp. ... Бақылаулар нәтижесінде
н-парафиндер 2 организм үшін де керемет ... ... ... ... қабілеттілігі өте жылдам. Пристан тек
Brevibacterium -ды ... ... мен ... ... Ациклді және ароматты қоспалардың ... ұзын ... ... бар кезде өткен /19/. Басқа бөлініп алынған
бактериялар ароматты заттарды утилиздеді, мысалы, нафтамин, метилнафтамин,
бірақ қарапайым ... ... ... ... ... ... сияқты /20/.
Акваторийдің әртүрлі аймақтарынан бөлініп алынған бактериялар
ароматикалық және қаныққан ... ... ... ... ... ... Теңіз суында мұнай өнімдері деградациясының пайда
болуына және олардың тотығуына, липолитикалық ... әсер ... ... ... ... ... фракциялар және басқа
қоспаларды ыдыратуда белсенді қатысады.
Сондықтан бүл культуралар әртүрлі экожүйелерді ... ... ... ... /21/. ... ... және ... ластанған аймақтарды тазалауға, ... ... ... ЕХ-91, ... ... ... sp. ... БТ/ негізінде жасалған «Экойл» препаратын пайдалануды ұсынған.
Бұл препарат ПО «Нижневолскнефть» мұнаймен ... ... ... ... ... көрсетті. Суқойма 6 Ч 106 ... ... ... ... Екі айдан соң суқойма
ластығы 0,06% көрсетті.
Rhodococcus rubber 1418 және ... ... 1715 ... ... мен оның ауыр ... жалғыз көмірсутек және энергия
көзі ретінде пайдалануға қабілеттілігін көрсетті. 5% мұнай бар сұйық
ортада осы ... ... екі апта ... 26°С ... ... 62 %-
ға дейін ыдыратуға қабілетті.
Мұнайдың бактериялармен тотығу процесіне әртүрлі факторлар әсер етеді.
Мұнайдың бактериялармен тотығу процесінде маңызды роль ... Ең ... ... ... ... ... алынған 20-30°С
температурадағы микроорганизмдер, сонда да көмірсутектің 0°С-60°С-де тотығу
жағдайлары ... ... ... көмірсутек утилизациясын
температурасы эр 10°С- ге күшейту 3 есе көтеріледі. Әрі қарай зерттеу
нәтижесінде ... ... ... 30 мл ... 10 апта 1°С, ... -ге сэйкесінше 37,8 - 43,5; 54,6%-ке психрофильді ... ... ... ... мұнайдың басқа түрлері 10 апта уақытта толық
тотықпады, орталық лайлануы және мұнайдың эмульгирленуі байқалады.
Мұнаймен ... ... ... газ ... әсер етуі ... ... бар. ... жанармай 0,002 мм қалыңдыкпен газ
алмасуға көзге көрінерліктей әсер ... 0,03мм ... май ... ... 85%-ға ... ал 1-4 мм ... газ ... тіпті
баяулатпаған. Мұнайлы пленка қабатының ыдырауына температура, ... ... ... еруі әсер ... 30°С-да газ алмасу жылдамдығы, 20°
С-ге қарағанда 1,22 рет тез жүрген. ... ... ... дәрежесі
мен жылдамдығына бактерияларды қосу әсер етеді. Табиғи микрофлораға мұнай
өнімдерінің ... ... ... үшін Ps. ... қосылған. Биодеградация жылдамдығы үш есеге
көбейген.
Ашытқылар мен ... да ... ... ... ... ... бай ... суларында кездеседі. Көмірсутек
тотықтырғыш ашытқылар ... ... бар ... суларында да
кездеседі /22/.
Теңіз суында шикі мұнайды тотықтандыратын қабілеті бар және ... ... ... кездеседі. Көпшілігі теңіздің бай
культурасынан бөлініп ... ... ... ... ... ... ... түрлері терригенді ластануы мүмкін
аймақтардан алыс жерлерде өте сирек кездеседі /23/.
Г.П. Славлина қара ... ... ... ... ... мен ... ... өсу қабілеттіліктерін зерттеген /24/.
Clodosporium elegans және P. Zonatum өсу ... 85-92% ... ... 30-65% шикі ... ... ... утилизацияланған.
Cladosporium resinae гомологиялық спирт, альдегид және қышқылдарға дейін
тотығатын, аралығы бар ұзын тізбекті алканда жақсы
дамиды.
Ашытқылардың ароматикалық ... және ... ... ... қабілетін зерттеуде, кристал утилизациясы Candida
lypolitica-ға мінезді, ал кейбір Candida ... және Candida ... ... ... ароматикалық көмірсутектерді және құрамында
қалыпты алкандары бар көмірсутектерін ... ... бар. ... ... тез ұшып ... түрлері ашытқы организміне тежеуші
әсер етеді /23/.
Ашытқыларды мұнайы бар аквариумға қосу ... ... баяу ... әкеледі. Эмульгирленген мұнай тамшылары ашытқылармен
қоршалып алынған, және олар мұнай ... ... еніп ... ... ... ... тотықтырушы ашытқылардың тығыздығы мен
локализациясы ашытқылардың мұнай биодеградация процесінде ... және осы ... ... ... ... Ашытқының
өсімдік клеткалары гидростатикалық қысымға, осмотикалық ... ... ... ... ... ... ... ластанған топырақты тазалауда микроорганизмдерді
қолдану
Өндірістің кез-келген ... ... ... ... ... ... шешу жобалары
Рессей мен ТМД елдерінде нашар қойылған. ПАУ-дың ... - ... ... ... ... ... бактериалдық штамдарын
қолданып жасалады, негізінен Pseudomonas бактериялар туысы [24, ... ... ... қолдану туралы мәліметтер
отандық әдебиеттерде өте аз. ... ... ... ... де ... назар салынбайды.
Қол жеткізілген эдебиеттерді сараптау барысында АҚШ пен ... ФРГ - да) ... ... ... полиароматты
экотоксиканттардың биодеградациясына көптеген ... ... ... /26/. ... ... ... ... келесілеріне
жобалар жасалуда:
1. Топыраққа ... ... ... ... ... ... ... микроорганизмдер суспензиясын енгізеді.
2. Топыраққа арнайы қоректік орта енгізіледі, құрамында азот, фосфар,
микроэлементтер мен ... ... ... ... ... ... гидрофобты қосылыстардың солюбилизациясына көмектесетін
заттар қосылады. Бұндай ... ... ... ... ... тез ... ФРГ -зерттеушілері бұл
бағыттарды дамытып жатыр /27/.
Қоректік ортамен микроорганизмдер ... ... ... ... - ала ... ... ... ғалымдары экотоксиканттарды
алдын - ала УФ өңдеп, ары ... ... ... ... ... ... ... бұл процессті
потенттен өткізген /28/.
Аналитикалық селекция ... ... ... ... (АЗС
пен мұнайсақтаушылар, Мәскеу қаласы, Мәскеу облысы.) Ортада жоғары мүлай
өнімдері қатысында дами алатын (5% ... ... ... ... /29/. Бұл
культура зерттеліп Pseudomonas putida штамы 91-96 ... ... ... негізінде торфтық биопрепорат жасау технологиясы дайындалды, ол
"Псевдомин" деп ... оның ... ... ластанған топырақтарды
өндірістік жағдайда рекультивациялау
үшін қолдануға болады.
АҚШ пен Еуропа елдерінде нафтолин, антроцен, фенантрен, перен мен ... ... үшін ... процесстерін зерттеді /30/. Ароматты
экотоксиканттардың деградациясының ... ... ... /31/.
Бірақ зерттеулер ұсақ мамандану ... - бір ... ... ... Көп компонентті қоспалар (10 заттан артық)
құрамында полиароматты көмірсулар тұратын ... мен ... ... ... ... ... ... және шателдік әдебиеттерде де
жоқ.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындыласақ, қазір Ресей мен ... ... ... ластаушылардың биодеградация
саласында белсенді зерттеулер жүргізілуде, детоксикация процесінде басты
орынды ақ ... ... ... ... ... ... ... бөлінген. Полиароматты заттарды
деструкциялауда ... ... ... саңырауқұлақтар
туралы мәліметтер үзілген сипаты /32/. Көп ... ... ... ... ... ... туралы мәліметтер қолға
түскен әдебиеттерде табылған жоқ.
Биоремедиация қазір ... және жиі ... пен ... ... ... ... альтернативті болып табылады, әдіс
пен топырақ, жер асты суын және ... эко ... ... ... тазарту үшін қолдануға болады /33/. Старостин Н.Г. ... ... ... метаноокисляющие штамм для биоремедиации
in situ” ... ... ... ... ... ерекше назар ... ... ... ... бір ... ... бар ... ықтималдық пен табиғи экотоптардан психотрофты метанотрофты
культураларды – sMMO продуценттерін бөліп алу әдісінің схемасы ... ... ... ... ... - ... сипаты бар ... ... ... мен ... ... құрамы және т.б.).
2) Табиғи нұсқаларды маманданған өңдеуден өткізу және
3) sMMO экспрессиялайтын психотрофты метан тотықтырушы
штаммдардың жинақталуы үшін ... ... ... ... көмірсуларды қолданып, өсу ортасынан құрамын өзгерту арқылы
және т.б.). Бұл әдісті орындау барысында метанатрофты бактериялар
культураларын тоғыз жинақы дақылын алды, олар ... ... ... 15 - 20°С - да sMMO ... ... үшеуі таза культуралар түрінде
алынды: екі штамм Methylosinus туысынан және біреуі Methylocystis.
Бөлінген штаммдардың культуральды морфологиялық ультрақұрлымды,
физиологиялық метобалитті сипаттамасы берілген. Жаңа штаммдардың
қасиеттерің ... ... ... ... ... экожүйелердің
ремедиация процесстерінде қолдануға болатынын көрсетті /35/.
Топырақты, топырақ ... ... ... ... ... ... мұнай тотықтырушы микроорганизмдер препаратын өз
жұмыстарында Т.П. Голодяев қарастырған (ДВО РАН Биолог - ... ... ... лабораториясы) /36/.
Ол ұсынған проектің негізінде органикалық полютантарды (мұнай
өнімдерін) трансфармациялауда ... ... ... жатыр.
Ферментативтік белсенділігінің полифункциональділігі мен көбею жылдамдығы
жоғары болғандықтан басқа ... ... ... мен ... тез ... ... ... көмірсуларына әсері
жоғары /37/.
Мұнай - микроорганизмдердің даму ортасы. Мұнайдың және ... ... ... ... улы әсері кеңінен зерттеледі.
Зерттеулердің көп бөлігі мұнайдың бактериялық қауымдастығына ... ... ... бір ... ... ... ... субстраты болып табылады, ... ауру ... ... кең ... ... ... үшін ... көзі екенін ескерсек, оларды бактериялар дамуының
стимулдеушісі ретінде де ... ... ... ... өте ... екендігі белгілі. Ол алкандардың (парафинді
немесе ... ... ... циклоалкандардың (нафтендер),
ароматикалық көмірсутектердің, оттекті, күкіртті және азотты топтардың ... ... ... ... Әр ... кеніштердің мұнайлары, өздерінің
құрамы жағынан әртүрлі болып келеді. ... АҚШ, ... ... ... ... ... ... келеді. ТМД елдерінің мұнайларының
құрамында алкандар басым келеді.Бүл топтардың сандық сапалық қатынастары
олардың ... ... ... ... ... ... құрамындағы парафиндердің немесе нафтендердің,
не болмаса ароматикалық көмірсутектердің мөлшеріне байланысты ... ... ... ... ... ... үш ... бөледі:
метанды (парафинді), нафтенді және ... ... ол ... алты класқа бөледі: метанды, ... ... ... ... ... ... ... ластаушы заттар, сонымен қатар, өндірістік кәсіпорындардың
ағынды ... ... ... әсер ... Соның
нәтижесінде микробтық түрлердің, ... ... ... ... ... Микробтық ... ... ... ... ауруын туғызып, басқа
гидробионттардың (молюскалар, ... ... ... ... ... ... ... 2000 жылы 12 мың итбалық өлген. Олардың
жүрек (16%), бауыр (56%), өкпе (24%) және т.б. ... ... ... ... мұнаймен ластануы Қазақстан үшін басты мәселелердің
бірі болып саналады. Табиғи экожүйелерді ластаушы басты аймақтардың ... ... ... ... ... ... ... кезде Жетібай
және Қаламқас мұнай орындарындағы ... ... ... ... және су ... герметикалық жағдайда болмауынан су мен мұнай
қоршаған ортаға төгілуі болып табылады. 1 т ... ... ... судың
шығыны 2т суға тең, 2 млн. м ағынды судың шамамен 3 млн. м3 -ге ... ... ... ... ... ... мұнай өндіру кешендерінің бірі «Маңғыстаумұнайгаз»
ААҚ болып табылады. Ол республиканың батыс және оңтүстік - батыс аймағында
орналасқан. Мұнай өндіру орындарындағы ... ... ... ... жоқ ... бүл аймақтарда түзды және улы ... ... су ... пайда болады. Ағынды суладың құрамында никель, бром,
мырыш, кремний және басқа да көптеген химиялық ... ... ... ... ... экожүйенің өздігінен қалпына келуі үзақ
жылдар бойы жүреді. Мұнаймен ластанған ... пен ... ... ... химиялық, механикалық және ... ... ... әдіс ... мұнайдың 80%
залалсыздандыра алса, химиялық ... ... ... ... ... диспергаторлар мұнайдан да улы /44/. Мұнайды
диспергаторлар көмегімен ыдырату әдістері алғаш рет 1967 жылы ... ... ... ... ... қолданылды. Мұнай төгілген
аймақта пайдаланылған Юмың тонна диспергатор әсерінен, сол ... ... ... ... жойды. Осы мәліметтерден
кейін, ... ... ... ... ... бас тартты /45/.
ІII. Микроорганизмдердің антибиотикалық препараттарға төзімділігі
Микроорганизмдердің ... ... ... ... ... маңызды жұмысы болып ... ... ... бір ... ... ... ... онда оларды сезімтал деп ... ... ... ... ... механизмі
болса, онда оны тұракты деп ... /49/. ... өмір ... ... ... ... ... Мұнда
таңдамалы эрекет түсінігінде қожайын ... өмір ... ... ... ... микроорганизмдердің белгілі түрі мен туыстық
тобына белсенділігінің қарым-қатынасы жатыр.
Таңдамалылықпен ... ... ... ... жөніндегі түсінік тығыз байланысты. Дегенмен қазіргі
кездегі көзқарас бойынша антибиотиктерді кең және тар ... ... бөлу ... және оларды бұлай жіктеу критерилерінің
жоқтығынан сынға ұшырауда /50/. Бұндағы қателік ... ... ... ... ... ал ... тар спектрлі
антибиотиктерді қолдану резистенттіліктің дамуына ықпал ... ... ... болып табылады. Бұл ... ... ... яғни ... ... мысалы,
тетрациклиндер, алғашқы жылдарында көптеген ... ... ... ... ... қазіргі кезде өз
белсенділік спектрінің көп ... ... ... ... энтеробактериялардағы қалыптасқан резистенттіліктің жоғалтып
алды. Цефалоспориндер 111 үрпақты негізінен белсенділік ... ... ... олар ... ... энтерококктар, листерин,
атипті қоздырғыштарға әсер етпейді.
Антибиотикрезистенттілік-табиғи биологиялық процесс. Қазіргі уақытта
біз ... ... ... ... ... ... ... қажетті препараттар санының өсіп ... ... ... ... проблема. Оған жауапсыз қалатын,оған жол беретін
ешқандай ел жоқ. Табиғи экожүйеге антропогендік әсердің дәрежесін ... оны ... ... ... ... ... мәселесі болып табылады
/52/.
Дәстүр бойынша антибактериалды препараттар - ... ... ... ... жартылай синтетикалық (табиғи
молекулаларды ... ... ... ... ... цефазолин)
және синтетикалық (мысалы, сульфаниламидтер ... деп ... ... уақытта мұндай бөлу өз өзектілігін жоғалтқан, ... ... ... ... ... ... ... хлорамфеникол), ал
кейбір препараттар (фторхинолондар), de facto жасанды қосылыстар болып
табылады.
Антибиотиктер дәрілік заттардың ең көп ... ... ... таңда
Ресейде 30 жуық эртүрлі антибиотиктер тобы қолданылса, ал препараттар саны
(дженериктерді санамағанда) 200-ге жуық. ... ... ... ... мен әсер ету механизмінің өзгешелігіне ... ... ... ... ... ... ерекшелігі басқа дәрілік заттарға
қарағанда олардың нысана-рецепторлары адам ұлпаларында емес
микроорганизмдер клеткасында жатыр. Екіншіден, антибиотиктер
белсенділігі түрақты емес және ол уақыт өте төмендейді, ... ... ... ... ... ... биологиялық құбылыс және оны болдырмау
немесе жою мүмкін емес.
Микроорганизмдердің ... ... ... және жүре
пайда болуы мумкін.
• Шынайы табиғи тұрақтылық алғашқы ... ... ... ... салдарынан нысананың қашықтығы немесе
микроорғанизмдерде антибиотиктің ... ... ... сипатталады.
Бактерияларда табиғи тұрақтылық болғанда антибиотиктер клиникалық тұрғыдан
тиімсіз болып табылады. Табиғи резистенттік ... ... ... болып табылады және жеңіл
аныкталады.
• Жүре пайда болған тұрақтылықты микробты ... ... ... ... ... ... ... өмір сүруін сақтау қасиетімен түсіндіріледі. Кей кездері
микробты популяцияның көп бөлігі жүре ... ... ... ... жүре ... резистенттіліктщ көрінуі антибиотиктің
клиникалык тиімділігінің төмендеуімен қосарланып жүруі мендетті емес /55/.
Бактериялардың антибиотиктерге трақтылығының ... ... ... ... ... ... модификациялау.
2. Антибиотик инактивациясы.
3 Антибиотикті микробты клеткадан белсенді шығару.
4. Микробты клетканың сыртқы қүрылымының ... ... ... ... қалыптасуы.
Тетрациклиндер. Белсенді бөліну- бұл механизм грамм оң және грамм теріс
микроорганизмдер арасында кең таралған. Резистенттілік ... ... ... тез ішкі және ... ... ... ... басқа бөліп және сәикес белоктар (TetA, TetE)
грамм теріс ... ... ... ... (TetL, Tet К) ... ... /52/. Тетрациклинге тұрақтылык жиіліп клиникалық маңызды
бактерияларда біршама жоғары.
Полимиксиндер - грамтеріс бактерияларға бактериоцидтік әсер ... ... ... ... ... ... ... заттарға әсер
етеді. Қалыптасқан тұрақтылық аз зерттелген /55/.
Нитроимидазол - ... ... ... клеткада
белсендіріледі, бұл кезде бос радикалдар бактерия ДНК-сын бұзады. Анаэробты
бактериялардың тұрақтылығы аз ... және ... ... ... ... антибиотиктер тобына жатады.
Стрептомициннің негізгі продуцент! Streptomyces griseus. ... ... ... және ... ... ... ... жақсы ериді. Стрептомициннің органикалық қышқылдарының тұздары барлық
органикалық ерітінділерде ерімейді.
Цефалоспорин - табиғи және жартылай ... ... ... ... ... Цефалоспориндер р-лактамазаға тұрақты және грам
оң, грам теріс бактериялардың дамуын басады, бірақ бұл антибиотиктің
белсенділігі ... ... ... кен ... және тұрмыстық ағынды сулардың көмірсутектері мен
улы химиялық ... жыл ... ... ортаға түсіп ластайды. Оларды
тазалауда механикалық, химиялық және ... ... ... және ... ... ... толық және
тиімді емес. Қазіргі таңда микробиологиялық ... ... ... ... ... ... ... әлемдік
деңгейде пайдалануда.
Микроорганизмдердің антимикробты препараттарға төзімділігін
анықтау микробиологияда маңызды жұмысы болып табылады. Егер
микроорганизмдердің белгілі бір ... ... ... ... онда оларды сезімталдығы бар. Ал микроорганизмдердің
антимикробты қосылыстарға резистенттілік механизмі болса, онда оны ... ... ... - ... өмір ... таңдамалы
түрде басатын заттар. Мұнда таңдамалы әрекет түсінігінде ... өмір ... ... ... ... емес, микроорганизмдердің
белгілі түрі мен туыстық тобына белсенділігінің ... ... ... ... ... ... ... түсінік тығыз байланысты.
Зерттеу жүмысы ... ... ... ... келесі
қорытындылар жасауға болады:
1. Диффузионды-дискі әдісінің көмегімен Р. mendocina-Ш ... ... ... P. stutzeri - НЮ ... ... ... ... левомицитин,
эритромицитин, ципрофлаксацин, цефазолин антибиотиктеріне, P. alcaligenes
- HI 5 ... ... ... ... ... көрсетілді.
2. Сериялы сүйылту әдісінің көмегімен Р. mendocina-Ш штамының
ципрофлаксацин, цефазолин антибиотиктеріне, P. stutzeri - НЮ ... ... ... ... ... ... ... антибиотиктеріне, P. alcaligenes
- HI 5 штамы ... ... ... ... ... ... ... анықтаған зерттеулер бойынша
болашақта мұнай тотықтырғыш культуралардың антибиотикрезистенттілік
банкін құруға және осы культураларды модельді, ... ... ... ... мақсатта мұнай және мұнай
қалдықтарымен ластанған топырақгы тазалауда ... ... ... Осы ... ... ... бактериялардың түрақты
мутантты штамдарын алуда, бастапқы микроорганизмдердің сипаттамасы
ретінде қолдануға болады.
Ү. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Миронов О.Г. Взаимодействие ... ... с ... -Л.: ... 1985, 143 ... ... О.Г. ... загрязнение и жизнь моря. Киев, «Наукова
думка», 1973, 68 с.
3. Надиров Н.К. ... ... ... // ... и газ, ... ... ... О.Г. Биологические ресурсы моря и нефтяное загрязнение.
М., «Пищевая промышленность», 1972. С.37-67.
5. Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Колоденко В.П., ... ... СБ. // ... и докл. Конф. «Экобиотехнология: борьба с
нефтяным загрязнением ... ... ... ... НЦ ... 2001, с 41.
6. Квасников Е.И., Клюшникова Т.М. Микроорганизмы - деструкторы ... ... ... ... ... ... 1981, 132 ... Бирштехер Э. Нефтяная микробиология. Л., Наука. 1957, 314 с.
8. Демиченко А.Я. Демурджан В.М. ... ... ... М., ... 1988. ... ... А.А., ... Т.А., Базейкова И.Н., Плещева О.В., Оглабина
А.И. // Востановление нефтезагрененных почвенных экосистем. ... 1988, ... ... З.А., Мофа Н.Н., ... Т.А., ... ... разливов нефти на воде: реальные пути и ... .для ... // ... практическая конференция
«Перспективы устойчивого развития экосистем ... 29-30 ... 2004, ... Затучная Б.М. Некоторые результаты моделирования процесса ... ... ... ... 1975, вып. 127, С.46-54.
12. Сайфулина З.Н., Киреева Н.А. Некоторые пути ускорения биодеструкции
нефти в почве. // Микробиологические методы защиты окружающей среды
(5-7 ... 1988. ... ... ... Пущине 1988.С.148.
13. Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Колоденко В.П., Шкидченко ... СВ. // ... ... Конф. «Экобиотехнология: борьба с
нефтяным загрязнением окружающей среды»,Пущино: Изд-во НЦ БИ. РАН,
2001, С 41.
14. Ергалиев Т.Ж., ... М.Д., ... Х.С, ... ... Ж.Ж. ... ... факторов на здоровье
населения Атырауской области. // ... ... ... ... ... ... ... 29-30 июня. Алматы 2004.С105-106.
15. Ергалиев Т.Ж., Диаров М.Д., ... Х.С., ... ... Ж.Ж. ... антропогенных факторов ... ... ... ... // ... ГнфЭниия «Перспективы
устойчивогового развития ... ... ... ... 2004. ... ... О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море. Киев, «Наукова
думка », ... Ли И.Г., ... Р.К. ... ... и ... ... бактериальных
штаммов-деструкторов нефти и нефтепродуктов. // Секция 1.
Актуальные проблемы ботаники и ... и ... 52 ... ... О.Г., ... Л.Н., Кучеренко М.И., Тархова Э.П.
Самоочищение прибрежной ... ... ... ... Наукова
думка, 1975.
19. Мишустин Е.Н., Перцовская М.И. Микроорганизмы и самоочищение почвы.
М: АН СССР., 1954. 651 с.
20. ... ... ... ... // ... ... ... ВМО, Рига, 1980.№3. С 42.
21. Розанова Е.П., Назина Т.Н. Углеводородокисляющие ... и ... в ... ... // Микробиология. 1982. Т. 51. Вып.2.
С. 342- 348.
22. Билай В.И., ... Э.З. Рост ... на ... ... ... ... думка», 1980. 340 с.
23. Копытова Ю.П., Миронов О.Г., Цуканов А.В., Влияние ... на ... ... воды от ... ... ... №2, ... Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море. Киев, «Наукова
думка », ... ... ... Казахстана в новом тысячелетии. Алматы, 2004, стр.
36.
26. Смирнов В. Отработавшие скважины - угроза природной ... ... ... ... №2, ... 2004, ... Файзулина Э.Р., Чулаков Н.Ш., ... Р.М. ... в ... ... и ... ... в ... с
разработкой нефтяного месторождение в шельфовой зоне. ... ... и ... №3-4, 2000. ... ... А.А., ... А.Д., ... А.С., Биодеградация нефтяных
загрязнений морскими ... ... // ІІ ... ... конгресс.
Биотехнология: состояние и перспективы развития. С. 45.
29. Цыбань А.В., Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой облати
Черного моря. Киев «Наукова ... », 1970. С. ... ... ... ... ... Галогенпроизводные
углеводородов; Справ.изд./ А.Л. Бандман, Г.А. Войтенко, Н.В.
Волкова и ... ... 1990, 732 ... Bergy's Manual of ... ... / Eds. ... Holt
Y. U.
Baltimore; London: Williams and Wilkins, 1984. V. 1. P. 154.
32. ... C.A. ... ... на ... ... и
продуктивность Мирового океана. М., 1979, 251 с.
33. Файзов К.Ш., ... М.М., ... Ж.С. ... ... ... ... региона. Алматы. Гылым.2003.237 с.
34. Орлов Д.Г., ... М.С., ... Г.В. ... загрязнения
35. почв и их охрана. М.: Агропромиздат, 1991,303с.
36. Ковикова В.В. перевод с ... ... ... М.: ... С ... ... В.Н., Козлова Е.И., Аркадьева Е.Н. Изучения микрофлоры
нефтесодержащих сточных вод // Микробиология 1968, №3. T.37.
38. Розанова Е.П., ... Т.Н. ... ... и ... в ... ... // Микробиология. 1982. Т.51. Вып. 2.
С. 342-348.
39. ... Е.П., ... СИ. ... ... М: Наука 1997, 198 с.
40. Ворошилова А.А., ... Е.В. ... ... ... ... ... окисления нефти в природных
условиях //Микробиология. 1952. Т.2. Вып.4. С 408-415.
41. Барышникова Л.М., Грещенков В.Г., Аринбасаров М.У., ... ... Л.М. ... ... ... и их ассоциация в жидкой среде. // Прикл. биохимия и
микобиология. 2001. Т.37. №5. С. ... ... Ж., ... И.А., Гаврилова Н.Н. Исследование природы
антибиотических веществ, продуцируемых Lactobacillus cellobiosus II
Биотехнология. Теория и ... - 2001. - № 1(2). - С. ... ... Е.И., ... ... Н.К.
Антагонистическая активность молочнокислых бактерий по отношению к
возбудителю кишечных заболеваний ... птиц ... ... ... ... Н.Ф. ... бактериальный препарат «АФ» на основе
молочнокислых бактерий и его ... ... // ... 2000. №5. ... Сборник инвестиционных предложений 1 Международного
инвестиционного конгресса «Новейшие технологии в ... ... ... ... ... ... ... и охрана почв / Под ред. Д.Г. Звягинцева. - М.: Изд-
во МГУ, 1989. - 206с.
47. Никитина Е.В. ... ... и ... ... ... - ... нефтехимического
производства / Е.В. Никитина, О.И. ... С.А. ... ... А.В. Гарусов, Р.П. Наумова // Микробиология. - 2003. Том
72. - №5. - ... ... ... в ... T.I, 2, 3. / Под ред. ... -М: Химия, 1976, 1977.
49. Деградация природных полимеров мицелиальными грибами-
продуцентами биологически ... ... В.Г. ... ... // ... ... и ... -1991. -27, №5. - С.687-
694.
50. Микробиология, том 64, №2, 1995, с. 197-200, Л.А. Головлева, ... Б.П. ... ... биодеградации нафталина в ризосферных бактериях рода
Pseudomonas / В.В. ... В.В. ... Е.А. ... ... том 66, №2 1997 ... ... апрель.
52. Выделение и характеристика микроорганизмов- деструкторов
полициклических ароматических углеводородов Пунтус И.Ф., Филонов
А.Е., Кошелева И.А., ... P.P., ... А.В., ... A.M. ... Т.66, №2, 1.997, ... ... том 64, №2, 1995, с. 197-200, Л.А. Головлева, З.И.
Финкелыптеин, Б.П. Баскунов.
54. Исмаилов Н.М. Нефтяное загрязнение и биологическая активность ... ... ... ... и ... ... экосистем. -М.:
Наука, 1992. - с. 227-235.
55. Звягинцев Д.Г., Гузев B.C., Левин СВ., Селекцкий Г.И., Оборин А.А.
Диагностические признаки ... ... ... почв ... ... - 1989.- 1. С. 72-78.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биосорбенттердің микроорганизмдердің антибиотикке сезімталдығына әсерлері46 бет
Мұнай тотықтырғыш бактериялардың коллекциялық штамдарының антибиотикрезистенттілігін зерттеу25 бет
Экобиотехнология пәнінен дәрістер жинағы67 бет
Протей. Аурухана ішілік инфекциядағы ролі3 бет
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері5 бет
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2.санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері21 бет
1.Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. Оларға қойылатын талаптар.2.Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері7 бет
Азотты заттардың микроорганизмдердің әсерінен өзгеріске ұшырау салдары5 бет
Азотты заттардың микроорганизмдердің әсерінен өзгеріске ұшырауы6 бет
Микроб ферменті, классификациясы. Микроорганизмдердің көмегімен органикалық заттардың, азот, күкірт, фосфор және темір қосылыстардың өзгеріске ұшырауы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь