Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелеу жайлы

Кіріспе 3
1. Қазақстан Республикасындағы Ипотекалық несиелеудің
теориялық негізі
1.1. Ипотекалық несиелеудің экономикалық мәні және
түрлері .5
1.2. Шетел тәжірибесіндегі ипотекалық несиенің дамуы ... ... ... 13
2. Қазақстан Республикасындағы Ипотекалық несиенің даму
жағдайын талдау
2.1 Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктердің
ипотекалық несиелеу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
2.2 Қазақстан Ипотекалық Компаниясының
қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
3. Қазақстан Республикасыңдағы ипотекалық несиелеуді
дамыту жолдары
3.1 Ипотекалық несие механизмін жетілдіру ... 44
3.2 Ипотекалық несиені сақтандыру ...50
Қорытынды ... 55
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ...57
Қосымшалар
Тақырыптың өзектілігі.Еліміз нарықтық қатынастарға көшкен сәттен бастап көңіл бөлген мәселенің бірі банк жүйесінің жүмысы болды. Алғашқы кезеңде банктер негізінен кәсіпорындар мен ұйымдарға қызмет көрсетіп, соларға қысқа мерзімді несиелер беріп келді. Бірте — бірте әр банктің тұрақты клиенттері іріктеліп, сондай-ақ жеке тұлғалардың салымдары көбейе түсті. Сонымен бірге көптеген несие алушы занды тұлғалардың жақсы емес несиелік тарихы да банктер үшін оңайга соққан жоқ. Сол себепті банктер соңғы жылдары жеке түлғаларға көбірек көңіл аударатын болды.
Ұлттық банк тарапынан екінші деңгейдегі банктерге талаптың күшейтілуі нәтижесінде банктердің саны азайғанымен, олардың таза активтері жылдам қарқынмен өсуде. Сөйтіп, жеке тұлғаларға дәстүрлі банк қызметтерінен бөлекше несие беруге жол кеңінен ашылды. Бұл — ипотекалық несие болып отыр.
Ипотека алғаш рет Грецияда пайда болған. Дамыған нарықты экономика елдерінде, ең алдымен Америка Құрама Штаты мен Еуропада кеңінен тараған. Ипотекалық несие - бұл қозғалмайтын мүліктерді (тұрғын үйді, өндіріс ғимараттарын, жерді және т.с.с.) кепілге ала отырып, ұзақ мерзімге берілетін несиені білдіреді.
«Ипотекалық несие және оның Қазақстан Республикасында дамуы », осы тақырыбымның өзектілігі қазіргі кезде адал еңбекте берекет барын білетін біздің халық өз жағдайын өзі түзетуге ниеттенді. Несиенің арқасында. Адамның жақсы, жаман өмір сүруі өзіне байланысты. Материалдық жағын түзегісі келген адам, ең бірінші, баспананы ойлайтыны анық. Баспанаң болса, былайша айтқанда — тәелсізбіз.
Бітіру жұмысының мақсаты - елдің экономикалық және әлеуметтік дамуын қолдайтын маңызды фактор — ол ипотекалық несие, сонымен қатар оның ролі елдің экономикалық дағдарыстан шығуда маңызды болып келетінін ашық, тереңдей жеткізе білу. Қазіргі таңда бұл өте актуалды мәселе. Шетелдік және отандық тәжірибеге сүйене .отырып, ипотекалық нсиелеудің даму жағдайын көрсету, сондай-ақ шетелде қолданылатын ипотекалық несиенің түрлерін, оның әдістерін зерттеп, Қазақстанда оларды жетілдіру жолдарын іздеу.
1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы 1995 ж.
30 наурыз №2155.
2. ҚР банктер жене банк қызметі туралы 1995 ж. 31 тамыздағы
№2444 Заңы.
3. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» ҚР ПрезидентініңЗаң
күші бар Жарлығы 1995 ж. 23 желтоқсан № 2723, 1997ж. 11 шілде № 154-1, 2000ж. 8 қараша № 96-П Завдарымен енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен 2002ж. 1 қыркүйегіне берілген.
4. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі,Алматы 1999ж.
5. ҚР-ның Азаматтық кодексіне ипотекалық несиелеу мәселелері
бойынша толықтырулар енгізу туралы ҚР-ның заңы: 200Зж. 3
маусым №426. (Ресми газет 2003ж. 14 маусым №24, 4 бет).
6. ҚР-ның кейбір заң актілеріне ипотекалық несиелеу мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР-ның
заңы: 2003ж. 3 маусым №427, Егемен Қазақстан 2003ж. 10
маусым № 140-141, 5бет.
7. Регламент розничного кредитования. 30.04.2004г.
8. Положение об ипотечном кредитовании физических лиц. 2004г.
9. Основные требования к ипотечным жилищным займам, права
требования по которым приобретаются ЗАО «КИК» и
руководство по их выдаче и доверителъному управлению.
30 апрель 2002г.
11. Процедура проведения оценки залогового имущества и
методические рекомендации по определению стоимости
объекта залога. 6 май 2000г.
12. Правила об условиях приобретения АО «КИК» у банков
второго уровня и организаций, осуществляющих Отдельные
ввды банковских операций прав требования по ипотечным
жилищным займам, выдаваемым на строительство жилищ.
2004г.
13. Процедура уступки прав требований ЗАО «КИК». 27 февраль
2004г.
14. Временное положение о системе стройсбережений. 2000г.
15. Временное положение о порядке выдачи и обслуживания
ипотечных банковских займов (кредитов) на ремонт жилья,
права требования по которым приобретаются ЗАО «КИК».12


июня 2002г.
16. Временное положение «0 механизме реструктуризации
долгосрочных ипотечных кредитов». 19 март 2000г.
17. «Коммерциялық банктер операіщялары» С.Б.Мақыш, Алматы
Қазақ Университеті 2002, 207-212 б.
18. Банковское дело под ред. Г.С. Сейткасимова, А. Қаржы-
Қаражат, 1998г. 159-173стр.
19. Жылжымайтын мүлік экономикасы М.Қ. Байгісиев, А. Қаз.
Унив., 2003ж.
20. Ақша айналысы және несие, С.Б. Мақыш, Алматы, Қазақ
Университеті, 2000ж.
21. Основы организации ипотечного кредитования, В.А.
Кудрявцев, Е.В. Кудрявцева, Москва, Высшая школа, 1998г.
22. Введение в управление недвижимостью. М., Паритет: 1997г. '
23. Жилищная экойомика /Пер. с англ.; Под ред. С.Н.Волнова,
М.: Колос, 1997г.
24. Ипотека в России: вчера, сегодня, завтра. Под ред.
А.П.Иванова, В.И.Бусова, М.: Инфра, 1994г.
25. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящий доход
недвижимости /Пер. с англ. М.: Дело, 2000г.
26. Кеңес Энциклопедиялық сөздігі. Алматы,1978ж.
27. //Егемен Қазақстан, 21 қаңтар 2003ж. Ипотекалық несие-
түрғын үй алудың қолайлы мүмкіндігі.
Қазақстан ашық нарықтық экономикасының дамуы, I бөлім.
Алматы Экономика 1999г. (Материалы научно-практической
конференций, посвященной году народного единства и
национальной истории/. С.Б.Мақыш, «Ипотека-несиені
қамтамасыз ету формасы».
28. Несиеде несібе мен нәсіп бар.//Жас Алаш 19 сәір, 2003ж.
29. Қазақстан Ипотекалық компаниясы ЖАҚ-тың ипотекалық
несиелері: шарттары мен ерекшеліктері. // Егемен Қазақстан 10
тамьіз, 2001ж.
30. ҚР Үлттық Банкі, Жылдық есеп. 2002ж.
31. Ипотека-аңыз бен ақиқат.//Егемен Қаз/нДО қаңтар 2004ж.
32. Ипотека: мировой опыт. Деловой мир. №2(7) февраль 2000г.
33. Ипотечные облигации КИК — как основной инструмент
финансирования ипотеки в Казахстане.

Банки Казахстана №10 2003г.
34. Самый главның^результат выпуска ипотечных облигаций -
доверие крупных инвесторов. РЦБК №4(84) апрель 2003г.
35. Главные достиженил ипотечного рынка еще впереди.
РЦБК 2003г.
36. Финансирование жилищного строительства и развитие
ипотечного кредитования. Транзитная экономика №3 2003г.
37. Ипотечное кредитование как основное направление
долгосрочного финансирования жилищного строительства в
РК.
38. Рынок ипотечных кредитов и проблемы его развития в
Казахстане.
39. Вторичный рынок ипотечного кредитования в РК. Проблемы
становления и развития.
40. Нужна ли нам ипотека? Континент. №12(74) 12-25июнь 2002г.
41. Юридические вопросы ипотечного свидетельства: критическая
заметка. РЦБК апрель 2003г.
42. Государственное управление и ипотечное кредитование в
современной экономике. Маркетинг №1(62) 2001г.
43. Современные про'блемы ипотеки. Банки Казахстана №8 2001г.
44. Теория и практика ипотечного кредитования.
Мир финансов. Февралъ,2004г.
45. Развитие ипотечного кредитования. Финансово-кредитные
проблемы рыночной экономики Казахстана. Материалы
республиканской научно-практической Конференции (2 часть)
Алматы 2002г.
46. Почему Г.Марченко рекламирует программу частного банка?
Комсомольская правда.Казахстан. 11-18 апрель 2003г.
47. «Жилстройбанк Казахстана» как форма реализации мехаюізма
жилищных строительных сбережений.
Банки Казахстана №10,2003г.
48. О развитии рынка ипотечного кредитования жилья.
Экономика и статистика №2,2003г.
49. Перспективы развития ипотечного кредитования в Казахстане.
Казахстан в эпоху глобализации: экономика, образование,
право. Том2.
50. Ипотека в РК. Казахстан на пути к новой модели развития:
тенденции, потенциал и императивы роста: Материалы
международной научно - практической конференции,
Алматы, 2001г.
        
        Мазмұны
Кіріспе 3
1. Қазақстан ... ... ... ... ... экономикалық мәні және
түрлері .5
Шетел тәжірибесіндегі ипотекалық несиенің ... ... ... ... ... ... ... талдау
Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктердің
ипотекалық несиелеу ерекшеліктері…………………………..……..27
Қазақстан Ипотекалық Компаниясының
қызметін талдау………………………………..……………………...36
3. ... ... ... ... ... ... механизмін жетілдіру ....44
Ипотекалық несиені сақтандыру ... ... ... ... ... өзектілігі.Еліміз нарықтық қатынастарға көшкен сәттен
бастап ... ... ... бірі банк ... жүмысы болды. Алғашқы
кезеңде банктер негізінен кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... несиелер беріп келді. Бірте — бірте әр банктің
тұрақты клиенттері іріктеліп, сондай-ақ жеке ... ... ... ... ... көптеген несие алушы занды тұлғалардың жақсы емес
несиелік ... да ... үшін ... ... жоқ. Сол ... ... жылдары жеке түлғаларға көбірек көңіл аударатын болды.
Ұлттық банк тарапынан екінші деңгейдегі банктерге талаптың күшейтілуі
нәтижесінде банктердің саны азайғанымен, ... таза ... ... ... ... жеке тұлғаларға дәстүрлі банк қызметтерінен
бөлекше несие беруге жол кеңінен ашылды. Бұл — ... ... ... ... ... рет ... пайда болған. Дамыған нарықты экономика
елдерінде, ең алдымен Америка ... ... мен ... ... ... несие - бұл қозғалмайтын мүліктерді (тұрғын ... ... ... және ... ... ала ... ұзақ мерзімге
берілетін несиені білдіреді.
«Ипотекалық несие және оның Қазақстан Республикасында дамуы », осы
тақырыбымның ... ... ... адал ... ... ... білетін
біздің халық өз жағдайын өзі ... ... ... ... жақсы, жаман өмір сүруі өзіне ... ... ... келген адам, ең бірінші, баспананы ойлайтыны анық. Баспанаң ... ...... ... ... - ... экономикалық және әлеуметтік дамуын
қолдайтын маңызды фактор — ол ипотекалық несие, сонымен ... оның ... ... ... ... ... ... келетінін ашық,
тереңдей жеткізе білу. Қазіргі таңда бұл өте актуалды мәселе. Шетелдік және
отандық тәжірибеге сүйене ... ... ... даму ... сондай-ақ шетелде қолданылатын ипотекалық несиенің түрлерін, оның
әдістерін зерттеп, ... ... ... ... ... ... ... бітіру жұмысының алдында келесідей міндеттер түр:
➢ Ипотекалық несиенің ... ... ... несинің шарттарын анықтау;
➢ Шетелдік тәжірибеде қолданылатын ипотекалық несие
түрлерін, оның әдістерін қарастыру;
➢ Қазақстан Ипотекалық Компаниясының қызметін ... ҚР ... ... банктердің ипотекалық несиелеу
ерекшеліктерін, сонымен қатар тәжірибе жүзінде және оны
жетілдіру жолдарын қарастыру;
➢ Қазақстанның ЕДБ-дің ипотекалық несиелеуді жетілдіру
бойынша ұсыныстар жасау;
➢ Қазақстандағы ипотекалық ... ... және ... ... ... жүмысының зерттеу объектісі — КР-дағы ипотекалық несиенің дамуы
және жетілдіру жолдары.
Зерттеу жұмысының құқықтық, теориялық және ... ... ... жазу ... шетел ғалым экономистерінің, соның ішінде ... В.А. ... С.Н. ... А.П. ... В.И. ... ... ... Дж. т.б., сондай-ақ С.Б. Мақыш, Г.С. ... ... ... ... ... экономистерінің еңбектері пайдаланылған.
Бітіру жүмысының кұрылымы. Жұмыс кіріспеден, үш ... ... ... ... бөлімде ҚР-дағы ипотекалық
несиенің теоиялық негіздері, яғни ипотеклық несие ұғымы,
түрлері, шарттары, сонымен қатар шетел тәжірибесіндегі
ипотекалық несиенің дамуы қарастырылды. Екінші бөлімде ҚР
екінші ... ... ... ... ... ... ... Ипотекалық Компаниясының» қызметі
жөнінде,сонымен қатар ... ... және ... ... несиенің даму
жағдайы қарастырылды. Ал үшінші бөлімде ипотекалық несиені ... ... ... ... ... ... ... дамыту жолдары қарастырылды, Бітіру жұмысының көлемі 70 бет,
онда 4 ... 3 ... ... ... ... Ипотекалық несиелеудің
теориялық негізі
1.1. Ипотекалық несиелеудің мәні, түрлері.
Әрбір адам артында із қалдыру үшін бұл ... үй ... ағаш ... ... ... қажет деген ғибрат сөзде саналы ... ... ... ... ... ... ... алынуы жайдан - жай болмаса
керек.
ҚР Президентінің 1997 ... 5 ... ... және ... тарту үшін ҚР экономикасының басым секторларының тізбесін
бекіту туралы» ... ... ... үй ... ... ... бірі болып бекітілген.
❖ 2004 жылғы 19 наурыздағы «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін,
бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге ... ... деп ... ... Қазақстан халқына Жолдауында
2005 жылдан бастап тұрғын үй қүрылысында жаңа ... ... ... ... ... ... сезіммен айтып өтті.[1]
Тұрғын үй жылжымайтын мүлік саласына жататындықтан қазіргі кезде
халықаралық ... ... - ... деп ... ... елде заңды түсінікте ипотека дегеніміз -ипотекалық
ссуда алу мақсатында жылжымайтын мүлікті кепілге салу ... ... ... ... ... ... ... тікелей байланысты басқа
да өзіне сай жер ... ... сол ... ... берілетін құқығымен
бірге, обьектілердің кепілдігін білдіреді.
Ипотека — қарыз алу мақсатында ... - ... ... жазбаша міндеттемесі.
Жылжымайтын мүлкі бар азаматтардың ең бір пайдалы ... - ... жеке іс ... келген кезде жылжымайтын мүлікті кепілдікке
қойып банкіден қысқа және орта мерзімге ипотекалық несие алуына болады.
Жылжымайтын мүлік ... ... ... ... осы ... ... ... бірі -жылжымайтын мүлік обьектілерінің жоғары бағасы
мен жылжымайтын мүлікті ықтамал тұтынушылардың ағымдағы табыстары ... ... шешу ... ... ... үшін ипотекалық несие — тұрғын үйге деген қажеттілік пен
табыс деңгейі арасындағы қайшылықтарды шешу ... ... ... ... үшін ... ...
нарықтағы сұранысты кеңейту механизмі.
Қаржы нарығы үшін ипотекалық несиелеу - табыс пен тәуекелдің тұрақты
қайшылығын шешу ... ... өзі аса ... және ... ... ... бөлінеді.
Қазіргі шақта өндірістің экономикалық ауыр жағдайға байланысты ең ... ... және жеке ... үй болып саналады.
Еліміздің нарықты экономикаға көшкен кезеңінде жылжымайтын ... жеке ... үй және т.б.) ең ... капитал десек артық болмас.
Ипотеканын экономикалык маңызы дегеніміз ол - ... ... ... ... ұйымдарынан несие алу мақсатында жылжымайтын мүлікті кепілдікке
қоюдың бір түрі.[2]
Кез-келген азаматтың қазір өз ... ... ... бар және ... белгілі нарық құндылығы ретінде иеленуіне және ... ... ... ... іске ... ... ... мүліктерін кепілдікке қою құқығын, олардың негізгі ... ... ... ... ... оны өндіріп алу ниетімен жылжымайтын
мүлік нарығы көлемді және перспективалы қылады.
Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығы 8-9 жыл ... ... және ... ... ретінде пайда болған. Жылжымайтын мүлік нарығы ипотекалық
несиенің болашағын да, оны ... қою ... ... ... ... ... ... Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Заң күші бар Жарғысы ... ісін ... ... ... ету мәселесін шешіп берді.
Несиеге деген сұраныс өте жоғары, осыған орай оларды өтеу кепілдігі
қажет. Нарық ... ... ... ... ... ... әдістерінің бірі кепілдік болып табылады. ... ... ... ... жағдайы бізде ұмыт болып қалған, бірақ нарық
экономикасының аса ... ... бірі — ... өмірімізге қайта
ендіруге мүмкіндік берді.
«Ипотека» термині алғаш рет б.э.д. VI ғасырдың басында Грецияда ... ... ... ... ... ... жыл ... I
- II ... Рим ... ... ... ... жоғарыда атап
өткендей ... ... ... ... ... болған.
Ипотекалық несие — бұл қозғалмайтын мүліктерді (тұрғын ... ... ... және ... ... ала ... ұзақ мерзімге
берілетін несиені білдіреді. Ипотекалық несиенің ... ... ... ... (№ 1 ... ... ... мақсаты - халықтың өзінің және несие қаржысы
есебінен еркін нарықта дайын тұрғын үй ... ... ... ... үй ипотекалык несиені — бұл банктің клиентке тұрғын үй сатып
алуға арнап беретін ақшалай қаражаты. Клиент өз ... ... ... үшін ... ... ... ... - ақ ай сайын белгіленген
көлемде қарыз қаржысын қайтарып отыруы тиіс.
Несие есебінен сатып алынған тұрғын үй қарыз ... ... ... ... ... ... толық өтегенге дейін банкке кепілдікке қойылады.
Ипотекалык несиенің ең басты артықшылыгы — сіз өзіңіздің меншікті
тұрғын ... ... ... ие боласыз да, ал алған несиені бірнеше
жылға созып, бірте-бірте өтей аласыз. Ипотекалық несиені алу үшін ... ... ... ... қандай да бір қосымша кепілзат талап
етілмейтіні де маңызды.
Жалпы, ... ... ... ... не? Мақсат - халықтың
жағдайын жақсарту, көп отбасылықтарға көмек көрсету
Тұрғын үй құрылысын үзақ мерзімді қаржыландырудың негізгі ... ... мен ... ... жүйесі жатады. Қазақстан үшін де
тұрғын үй саясатының ... ... - ... ... мен ... үй ... нарықтық қатынастардың қалыптасуы Қазақстанда
1991 жылдан басталды. Содан бергі ... ... ... алу
және жекешелендіру», «Меншік туралы», «Кепілдік туралы», «Инвестициялық
қызмет туралы», ... ... ... ... «Жылжымайтын мүлікке
құқықтарды мемлекеттік тіркеу және олармен мәміле туралы» т.б. тұрғын үй
саласында нарықтық қатынастарды ... ... ... база
жасалды.
Тұрғын үйге деген сұраныс пен ұсыныс деңгейі, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Сонымен
қатар тұрғын үй құрылысы да мұнда үлкен роль атқарады. Бүл ... ... ... тұрғын үй құрылысының көрсеткіштерінің
динамикасы төмендегі кестеде көрсетілген. (№1 ... ... ... бәсеке туғызу мақсаты бір-бірінен ... ... ... ... ... ... жатады:
• ипотекалық несиелеу мерзімінің ұзақтығы (3-20 ... ... ... мен ... ... ... негізгі
қарыздың қайтарылымы мен пайыздарды төлеудің қабылданған
кестесіне байланысты ипотекалық несиелер екі базалық тапке
шоғырланады.
1. Пайыздарды да, ... ... ... да ... ... төлеу.
2. Несиені кезең-кезеңімен бөлшектеп төлеу.
Ипотекалық несиелеудің осы екі типі негізінде ... ... ... ажыратуға болады. Олар:
➢ бір қалыпты төлеу — қарыз алушы ... ... ... ... тең ... ... ... несиені тізбелеп төлеу — негізгі сома бірдей ... де, оның ... ... ... ... де кеми береді;
➢ төлем сомасын ұлғайта қайтару — алғашқы ... ... ... ... ... ... несие сомасының белгілі бір кезекдерде қайталануы -
әрбір уақыт кезеңінде несиенің келісілген сомасы ... ... ... ... ... көп ... нақты қарыз алушының мүдделерін
ескереді, оның табыс динамикасы ерекшеліктерімен санасады, сөйтіп қарыз
алушының ... мен ... ... ... ... ... екі ... да қолайлы жолдары таңдалып алынады.
Ипотеканың түрлері көп болған сайын, оны пайдаланылатын қарыз алушылар
шеңбері де ... ... ... ... ... ипотека түрлерінің көбейюі
кредитордың тәуекел деңгейін де ... ... және дер ... ... ұлғайтады.
Тәуекелді басқару проблемасы ипотекалық несиелеу бағдарламасын жүзеге
асыру барысында пайда болатын ірі мәселелердің бірі. Егер бұл ... ... ... ... ... өзіне тән артықшылықтарын жоғалтып,
оның орнын капиталдар нарығын инвестициялаудың басқа жолдары басып ... де жоқ ... ... ... ... ... екі түрі бой
көрсетеді. Олар — несиелік және пайыздық тәуекелдер.
Несиелік тәуекел — ... ... ... өтеу мен ... ... ... ... мүліктің несие алушының кредитор алдындағы
міндеттемелерін орындауға жеткіліксіздігі. Несиелік тәуекелді ... ... ... ... ... жатады.
Андеррайтинг дегеніміз — несие ... ... ... бас ... ... ... ... жағдайы және кепілдікке беретін
жылжымайтьш ... ... ... ... ... және ... екі ... бөліктен тұрады:
❖ қарыз алушының несие мен пайызды қайтару мүмкіндігін
көрсететін ... ... ... ... ... ... ... бағалау.
Карыз алушынын төлем мүмкіңдігін тексеру үшін негізінен үш көрсеткіш
зерттеледі:
1. тұрғын үй үшін ... ... ... - ... өтеу ... ... айлық сомасының бір айдағы табыс мөлшеріне қатынасы;
ұзақ ... ... ... - ұзақ ... ... барлық төлемдердің бір ... ... алу ... - ... ... ... жылжымайтын мүлік құнына қатынасы.
Несиелік тәуекелден басқа кредитор пайыздық ... де ... ие ... ... ... ... - ... алушыл^рдың ипотекалық несиелер
үшін төлейтін пайыздар деңгейі мен ипотекалық банктер ... ... ... төлейтін пайыздар деңгейі арасынағы теріс ... ... ... ... айырмашылық туындауының негізгі себептері -инфляция,
сондықтан инфляция әсерін есептеу пайыздық тәуекелге ... ... ... ... ... ... қарқыны жоғары және оны болжау қиындыққа
түсетін жағдайларда ипотекалық ... ... ... ... ... ... ... жағдай тәуекелді азайтуға
өз әсер - жәрдемін тигізеді. Оларға, ... ... ... және ... ... ... ... жатады.
Мөлшері қалықтайтын ипотекалық несиелеу инфляция мәселесін
пайыздар деңгейін белгілі бір ... қосу ... ... ... сайын мөлшері де өседі, егер ивдекс төмендесе пайыздық мөлшер
де кеми бастайды.
Бекітілген ... бар ... мен ... ... ... ... комбинацияларды «гибридтік» ипотека деп атайды. Гибридтік
ипотека жағдайында ... үш, бес, жеті ... ... ... да, уақыт өте келе жыл сайынғы индексациялау арқылы қалықтау
мөлшері пайдаланылады.
Ипотекалық несиелеудің «табысқа ортақ» түрі инфляция ... ... ... ... екі ... ажыратуға болады:
✓ сату багасының сатып алу бағасынан артық мөлшерінен кредитордың өз
үлесін ... ... ... өз ... ... ... алатын ипотека.[3]
Ипотеканың бірінші түрінің шарты бойынша несие алушы несиені нарықтық
мөлшерден төмен деңгейде алады, ал кредитор болса ... сату ... алу ... артығының бір бөлігіне ие болады. Пайыз мөлшері мен
кредиторың «табысқа ... ... ... ... ... ... ... ең үзақ мерзімі он ... ... ... ... Он жыл ... кейін объект қайта қаржыландырылады, ... өзі ... ... ... ... ... ... кредитор үшін пайдалы, себебі оны кездейсоқ (күтпеген)
инфляциядан қорғайды. Ал ... ... үшін ... - ... ... ... ... бір бөлігіне ие ... ... ... табысты жылжымайтын мүлікті қаржыландыру ... ... ... ... ... үшін бұл ... түсы ... пайыздық мөлшер деңгейінің кемуінде.
1-Сурет
Ипотекалық несиелеудің жалпыға ортақ сызбасы'
* Көзі - Коммерциялық банктер операциялары. С.Б.Мақыш. Алматы,2004ж.
1-Кесте
Қазақстан Республикасының тұрғын үй ... ... |1998 |1999 ... - ... ... ... мың ... ... |50 |0,40 ... |110 |0,85 ... |65 |0,46 ... |80 |0,56 ... |100 |0,69 ... - ... қ. /бағасы АҚШ/ң мвің долл. ... |49 |0,68 ... |133 |0,93 ... |342 |0,78 ... - Алматы қ. /бағасы АҚШ/ң мың долл./ ... |8 |0,25 ... |13 |0,26 ... |20 |0,26 |
* - баға ... ... ... мөліметтерді пайдалану арқылы жүзеге
асты.
Халыққа ұзақ мерзімді ипотекалық несие беру,тұрғын үй сатып ... ... ... немесе жинағының есебінен іске
асырылмайды. Дүние жүзінің көптеген елдерінде тұрғын үйді ... ... ... ... үй ... ... негізгі нысаны ғана емес, ... бұл ... ... ... ... да ... табылады, мұвда
осы салаға қажетті ... ... ... ... шешуші ролді банк
құрылымдары алады. Тұжырымдама заемшы-азаматтарға банктер мен өзге ... ұзақ ... ... ... ... ... ... үшін қажетті
ұзақ мерзімді ресурстармен қамтамасыз етудің тетігі бар ... ... ... ... құруды көздейді, ұзақ мерзімді ипотекалық несие
беру саласына несиелік ресурстарды тартудың шешуші шарттары елде ... - ... ... ... қажетті заңнамалық-нормативтік негіз
әзірлеу және халықтың тұрмыс жағдайы деңгейін көтеру болып табылады. Өзекті
мәселелердің бірі — ... ... ... және олар ... рәсімдерін, заемшылардың төлем қабілеттілігін бағалау
ережелерін, сондай-ақ қаражаттар ... ... ... ... Қазақстан Республикалсындағы Ипотекалық несиенің даму жағдайы
2.1 ... ... ... ... ... ... ... несие көбіне ипотекалық банктер арқылы беріледі. Біздің
отандық банктеріміздің тәжірибесіңде ипотекалық несие беру барысы енді ... ... ... ... ААҚ ... ... өз қызметін
біріктірген «Тұрғын үй құрылыс»'банкімен берілген болатын.
Қазіргі коммерциялық ... ... ... ... несиелеу
процесіндегі тәуекелдің болуына байланысты туындайды. Несиелік тәуекел —
бұл қарыз алушының алған негізгі қарызы мен оған ... ... ... ... ... ... қалу ... білдіреді. Сондықтан да,
несиелік тәуекелдің алдын-алу үшін ... ... ... ... бір ... қамтамасыз ету формасын талап етеді. Әлемдік
тәжірибеде кеңінен ... ... ... ... ... ... ... отандық банктер жаппай ипотекалық несие бере бастады.
Мұндай несиені банктердің бәрінің бергені дүрыс болды, ... ... ... ... ... ... несие әлі де болса қымбат,
ұзақ мерзімге берілмейді. Осы ... ... ... банк ... Бүгіндері елімізде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясының» ... ... ... төрт жылдың жүзі болып қалды. Бұл компанияға келесі
тарауда жеке ... Бүл ... ... ... ... тығыз
байланыста, әсіресе, «ЦентКредит» банкімен бірлескен жоба туралы бұл
күндері көп ... ... ... ортасында халыққа тұрғын үй ... ... ... ... жүргізу үшін 3-15 жылға дейінгі
мерзімге ұлттық теңгемен ипотекалық ... беру ... ... ... ... ... жоқ. Бірлескен жоба дамытылып, 2003 жылдың ... ... ... ... жоғарғы тарауларда атап өткендей 2005-
2007ж. Президнтіміздің Жарлыгы бойынша халыққа жетілген түрі жете ... ... ... ... қандай жеңілдік бар? Оның берілу себебі
неде? Осы және басқа да сауалдар, ... ... ... ... ... несиелерді беру қызметін жүзеге асырған «Цент Кредит
Банкіне» тоқталып өтеміз, сонымен қатар осы ... ... мен ... ... ... ... халықтың сұранысы жаман емес, яғни халықтың
белсенділігі артып келеді. Қаржы институтгары ұсынып отырған несиенің ... ... ... ... ... ... Өйткені, оның
тиімді тәсіл ... ... ... Сондықтан банкке келген
клиенттер өздеріне сенімді болған соң келеді. Несиелеу тәсілі — банктік
қызметтің қызықты қызметтерінің ... ... ...... және ол жыл ... ... келеді. Соңғы кезде несиеге деген сұраныс легі молайды. Орташа
және одан көп. ... бар ... ... ... ... ... басшысы екінші дәрежелі банктердің бәріне ... ... ... ... ... шақырған еді. Бірінші болып
Банк ... үн ... ... ... ... ... ... 4 пайыз болып келсе, қазір ол 3 пайызға төмендеді. Нәтижесінде
жұртшылық несиені 10 пайызбен алу ... ие ... ... ... және одан да жоғары болған еді.
Қазір Қазақстан Ипотекалық Компаниясы мен ЦенрКредит банкі арасындағы
бірлескен жобаның пайыздық ...... ... банктер арасындағы
төменгі пайыздық көрсеткіштердің бірі.
Тағы айтып кететін жайт - несие тік ... ... ... 15-10 жылдық мерзімге дейін болып келсе, ал ... оның ... ягни — 20 ... ... Демек, ұзақ мерзімді ипотекалық несие.
Несиені алу үшін ... 15 - 30 ... ... ал ... ... ... 2005-2007 жылдарға арнап бекіткен Жарлығы бойынша 10
пайызын алдымен төлейді, яғни ипотекалық ... алып ... ... ... Егер ... ... өз табысы жетпесе, онда ол ағайын-туыстарының
табыстарын ... ... ... ... ... қымбаттауда, оны кейбіррулер жаппай
ипотекалық несие беру үрдісімен байланыстырады. Үй ... ... ... бар. Оған ... ... де, ... деңгейдегі
саяси оқиғалардың да ықпалы болды. Түрлі салымдардың депозиттері көбейіп
жатыр. Сонымен қатар, уақыт ... ... ... ... да молаюда. Тіпті,
соңғы жылда бюджеттегі мекемердің жалақылары едәуір ... ... ... ... бағдарламасын жүзеге асыра бастағалы
пәтерлердің бағасы жоғарлауда. Сондықтан оның әсері жоқ деп айта ... бір ... ... жағынан банктердің ипотеқалық несиені жаппай бере
бастауы. тиімді, өйткені банкаралық бәсекелестік туады. Ал ... ... ... ... Ол ... халыққа тиімді, арзан ... ... ... ... ... ... облыстарда филиалдары бар, несиелеумең сол
филиалдар және Алматыдағы филиал айналысады.
Бірінші сәуірден ... ... ... ... ... мен ... ... ипотекалық несиелеу ... ... бере ... Экранға бұрынғы бас банкирдің шығуын
жұрт алғашында түсінбеді. Бұл қызық жайттың анығы ... ... ... ... бір ғана ... ... ... елімізде ипотекалық
несиелеу бағдарламасын дамытуды жылдамдату ... ... және ... ... жоба болғандықтан түсуге келісім берген екен.
Егер де ЦенрКредит банкінің орнында еліміздегі басқа бір банк ... де, бас ... ... ... бас тартпаған болар едім,-деп
журналистерге берген сұхбатында хабарлаған.
Ипотекалық несиені, жоғарыда айтып өткендей Тұрғын үй құрылысы ... ал ... күні ... Әлем ... ... ... Халық
банкі және т.б. еліміздің екінші деңгейлі банктері және сонымен ... ... ... ... ... ... ... жылдық пайызының деңгейі 13-16 пайыздар шамасында
еді. Егер қарапайым есептің өзіне жүгінсек. банктердің 10 жылға деп, 10 ... ... ... ... оны 15 мың Доллар қылып қайтаруымыз керек. Және
айлық көлемі 1000 доллардан кем ... ... Оның ... ... ипотекалық несиенің бастапқы ... ... 25 ... ... ...... ... банктік несиеде төтенше
шиеленісте көрінеді. Өндірістің құлдыраған, елдің қаржы ... ... ... жағдайда несиенің құрылымы бірден ... ... ... алу ... Ұзақ мерзімді несиені, бұған ипотекалық
несиелеуді де ... ... ... ... ... ... ... жоқтығына байланысты береді. Сондай-ақ тұрақсыздық жағдайда
несие өндірісті қолдауға және оны өтеудің сенімді кепілі ретінде аса ... ... ... ... бас ... тұрғын үй
қорын толтырып, оның көркемдік - сәулет деңгейін ... ... ... үй ... ... үлес қосу ... ипотекалық несиемен берілетін пәтердің әр шаршы метрі 450-750
долларга бағаланады. Ал осындай үйлердің ... ... ... ... ... шаршы метр) баршаның қалтасына сай келе бермейді. 50 мың доллардан
әрі ипотекалық жолмен үй алу ... ... рет ... ... беру және ... үй ... жүргізу тәсілін игере отырып көптеген бастамаларды енгізген Тұрғын үй
қүрылыс банкі деп жоғарыда айтып өттік. ... ... ... ... ... тұрғын үй есеп жинақ шотын жүргізу жүйесі бойынша әр ... ... 6 ай ... ... үй жинақ шотын ашып, керек қаржысының 45%-ін
шотқа жинаган кезде өзінің төлем қабілетіне ... ... 55 ... несие алуға құқылы.
Тұрғын үй жинақ ... ... ... өздерінің отбасылық
бюджеттеріне қарай ай сайын тұрғын үй жинақ шотына ... ... ... ... ... ... Ал жинақ мерзімі аяқталып АҚШ долларының
бағамы өскен жағдайда Банк жинақ шотыңдағы ... ... ... ... өз ... ... болады.
Қарыз алушылардың төлем қабілетін банк төлем қабілетін анықтайтын
коэффициент ... ... яғни ... қабілеті бар азаматтардың айлық
несие қайтару төлем ... ... ... ... табысының 30-40 % дан ... ... Егер ... ... ... ... ... жетпесе банк
оның отбасылық төлем қабілетін ескереді.
Ипотекалық несие беру жолдары алғашқы ... ... ... ... ж. азаматтарға берілген несиенің саны 5 есе өскен. Тұрғын үй ... ... осы ... ... ... ... бойынша халыққа
тиімді жағдайларды ескеріп, несие беру тәртібіне ұдайы өзгерістер енгізіп
отырған, ол ... көбі ... ... ... ... бірі азаматтар үй сатьш алу үшін алған несиелерін ... ... ... ... ... ... банк бірдең'кепілдікке
алынған жылжымайтын мүлікті талап етпей, жеңілдетілген ереже тәртібін
қолданатын. Ол ... ... ... ... ... жағдайда
банк несие алған азаматтардың сол төлем қабілетін ескере отырып, несие өтеу
мерзімін белгілі бір ... ... ... ... әрі ... ... береді.
Өткен уақыттарга талдау жасай отырып банк ... ... ... да ... мүліктерін кепілдікке алу арқылы қысқа мерзімді
несие беру жөнінде тиімді ереже ... ... Оның ... ... ... үй ... келген азаматтар сатып алатын үй қүнының кем дегенде 30 ... ... бар ... банк ... ... ... несие бере
алады. Мысалы, сіз 2 бөлмелі пәтеріңізді 3 ... ... ... ... Онда сіз ... ... үйді кепілдікке қойып қысқа мерзімге
ипотекалық несие алып, ескі үйіңізді сату тәсілімен несиені өтейсіз. ... да ... шот ашу ... ... белгілі бір аймақта түрып, басқа
аймақтан несиеге пәтер ... ... ... ... (ипотекаға) ие болуға үмітті азаматтар түрғын үй
жинақ шоттарын орывдап үй алу мақсатына ... ... ... банк ... ... ... алған үйді алады.
Республикамызда түрғын үй алуды армандайтын ... көп, ... ... ... бірі — ... айтып өткен тәсіл бойынша несие
арқылы алу. Бүл тәсілдер қазіргі ... ... ... ... ... жетістіктерге ие болып отыр.
Үлттық банк тарапынан екінші деңгейдегі банктерге талаптың ... ... саны ... ... таза ... жылдам
қарқытІЬн өсуде. Сөйтіп, жеке ... ... банк ... несиелер беруге кеңінен жол ... Бұл ... ... ... ... ... ... отыр.
Ипотека дамыған нарықты экономика елдерінде, ең алдымен жоғарыда айтып
өткендей Америка Қүрама ... мен ... ... ... Бүл ... ... несие түрімен салыстырғанда "елеулі артықшылығы бар
екендігімен байланысты. Атап ... ... ... екі ... ... ... ... Клиент несиені едәуір ұзақ мерзімге ала ... ... ... мүлікті, яғни түрғын үйді ^ өзінің йелігівде
сақтап қалады. Ал ... ... банк ... ... несиенің орнын
толтырудың қай жағынан да үтылыссыз нүсқасына ие болады.
Ипотекальщ ... ... ... ... ... ипотекалық несие - қатаң түрде анықталған ... ... ... қайтармаған жағдайда жылжымайтьш мүлік сатылады
және одан түскен түсім кредитордың ... ... ... ... ... мүліктердің өтімсіздігіне байланысты, ... ... ... ... ... ... ... кейбір екінші деңгейдегі
банктері Алматы қаласындағы Рысқұлов көшесінен төмен ... ... ... ... яғни ол ... ... ... өтімсіздігіне
байланысты, соған байланысты ол үйлерді кепілге сату қиынға соғады.
Екіншіден, ипотекалық несилердің басым бөлігінің ... ... Олар ... үйлерді, сол сияқты, өндірістік ғимараттарды сатып алу,
немесе қайта қүру және жер ... ... ... ... ... ... үзақ мерзімге 10-20 жылға беріледі.
Мерзімнің үзақтығы несиенің ... соза түсу мен ... ай ... ... ... ... азайтады.
Ипотекалық несиенің қүжатталуының өзіндік ерекшеліктері бар. Кейбір
елдерде екі басты құжат ... ... ... ... қайтару міндеттемесі
(ссуда туралы, векеельдік келісім шарт), сол ... ... ... ... ... ... туралы акті (закладная) - несиені қамтамасыз етуге
қарыз алушының меншігін салуға ... ... ... ... ... алушының беретін жылжымайтын мүлік түріндегі кепіл туральі қарыздық
куәлік.
Ипотекалық несие алу барысывда толтырылатын салынған мүлік ... ... ... ... ... ... Салынған мүлік туралы
актісі екінші реттагі нарықта айналысқа түседі. Екінші ... ... ... ... басы артық несиелік ресурстарды, яғни ... ... ... несиелеу мақсатывда тартуды қамтамасыз ету болып
табылады.
Басты бір ерекшелігі овдағы салынған мүлік туралы актілердің ... ... ... ... жүмыс жасауымен сипатталады.
Бірінші реттегі нарықта кредитор және қарыз алушы тікелей бір-бірімен
келісім шарттық қатынасқа түседі. Мысалы, коммерциялық ... ... ... ... ... ... мүлік туралы актілердің бірінші
реттегі нарығының қатынасушыларына, бір жағынан, бұл ... ... ... ...... мүлікті кепілге алып азаматтарға
ипотекалық несие беруші коммерциялық немесе ипотекалық ... ... ... ... ... реттегі нарықта ипотекалық несие бойынша берілген салынған
мүлік туралы актілер сатылады, яғни ... ... ... ала отырып,
несие берген банк немесе компашія қамтамасыз етілген бағалы қағаздарды
шығарады да оларды басқа ... ... ... ... әлеуметтік және экономикалық ролінен
басқа, еліміздің банк жүйесінің түрақтылығын және тиімділігін арттыруда
және ... ету үшін де ... ... мәні ... несиелеу ең төменгі тәуекелді банктік операцияны білдіреді.
Ипотекалық несиелеуде тәуекелдің басым бөлігі қарыз алушы мен инвестордың
басывда болады. Банк әр ... ... ... ... ... пайдалана отырып, өзінің тәуекелін төмендетеді. Бірақта бұл,
тек қарыз алушының несиелік қабілетін багалауды және ... ... ... ... ... ... ... несиелеудегі тәуекелді
төмендетуге ссудалардың мақсаттылық сипаты мүмкіндік береді. Жылжымайтын
мүлікпен ... ... ... ... ... ... тәуекелі төмен болып келеді.
Нарықтық экономикаға көшкеннен кейін Қазақставда да ипотеканың
негіздері ... ... ... ... ... ... модель
қалыптаса бастады.
Қазақстанда ипотеканың дамуы республика Президентінің 1995 ... ... ... ... ... ... заң күші бар Жарлығынан
бастау алады. Үкіметтің осы бағыттағы жүмысының бірінші кезеңі 2000 ... ... ... Қазақстан Республикасында тұрғын үй қүрылысын үзақ
мерзімді қаржыландыру және ипотекалық ... ... ... ... ^олды. Үсынган түжырымдаманың негізі жаңадан салынған
түрғын үйді, сондай-ақ қайталама нарықтағы түрғын үйді қоса ... ... ... ... үй ... алу үшін азаматтарға үзақ мерзімді ипотекалық
несие берудің нарықтық жүйесін ... ... ... қазақстандық банктер жеке түлгаларға түрғын
үй сатып алу үшін ... ... ... деп ... өттік. Бірақ
солардың қызметінде жүртты қаймықтыратын бір нәрсе - несие ... ұзақ ... мен ... ... ... ... ... Мүның себебі түсінікті де: халық ... ... ... ... ... соған сәйкес банктер де несиені үзақ мерзімге бере
алмайды. Қаржыгерлер тілімен айтқанда, елімізде ... ... ... не ... ... қиындықтан шығудың бір амалы ... ... ... ... Онда ... үзақ мерзімді ипотекалық несие
беретін кредиторларды қайта қаржыландыруды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... көзделген. Осындай
алға қойылған мівдетті іске асыру үшін ... ... ... 2000 ... ... ... ... қүрылды. Бүл туралы ... ... ... ... қоса ... ягни 2004ж. наурызда Президентіміз
Н.Ә. Назарбаев алдағы екі жылға (2005-2007 жылдарға) Жарғы бекітті. Сонымен
қатар түрғың үй ... ... 3 млн. ... бөлінді. Жоғарғы
бөлімдерде айтып өткендей осы жарғыда ипотекалық несиенің пайыз мөлшері он
пайыз, ал бастапқы ... ... ... ... он бес ... ... деп бекітті. Бүл жарлық енді қазақ азаматтары үшін түрғын үйге
ие'болуына жеңілдік ... - ... ж. ... Қазақстан Реапубликасының екінші деңгейлі
банктерінің несиелік қүрылымы*, %(1,с.100)
|Несиелік |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 ... | | | | | ... ... |15 / 20ж. |15/20ж. |15 / 20ж. |10 / 20ж. ... | | | | | ... |16-18 % |18% |7% |13,6 тг |10% ... | | | | ... ... үй|30% |20% |10% |15% |10% ... | | | | | |
|% | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |үй ... | |үй ... |Несие |Жоқ ... | | | ... нан| ... | | | | | ... ... |Несие ... ... ... |Жоқ ... ... ... | ... | |
|ақшаға | | | | | |
|; ... | | | | | ... |2 ... ... |Жоқ |3 айдан кейін ... ... |
| | | ... | | ... ... % - | ... |соманың ... 1 |
| |50 | | | |% ... |%. | | |2 % (тг.) |млн. |
| | | | | ... |
|айып пүл | | | ... ... |
| | | | | |= 55 ... | | | |- жоқ. |МРП ... | | | | | |
* Көзі - ҚР ... ... ... ... ... ... ... 10.05.2004 ж. www.nationalbank.kz
2.2. Қазақстан Ипотекалық Компаниясының қызметін талдау.
2000 жылы 20 ... ... ... шешімімен «Қазақстан
Ипотекалық Компаниясы» жабық акционертік қоғамы қүрылды. Бүгінгі таңда оның
бірден бір акционері Үлттық ... өзі ... ... Ипотекалық Компаниясының» негізгі мақсаты үзақ мерзімді
түрғын үй ипотекалық несиелерін халыққа ... ... ... ... жеделдетуді де мақсат етеді.
Осы арада компания қызметінің үйымдастырылуы туралы айтар болсақ, ең
әуелі «Қазақстан Ипотекалық ... ... ... ... ... несие береді, содан кейін қарыз алушыға талап қою құқығын алады.
Бұл құқық ... ... ... ... ... ... ... Бүдан әрі
компания ипотекалық қайталама нарықтың операторы ретінде банктерден ақылы
негізде ипотекалық ... ... ... ету ... ... алады және
«сатып алынған» талал ету қүқығымен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар
шығарады. ... ... ... ... қорлары,
сақтандыру компаниялары, банктер және т.б.) сатып алады. ... ... ... қаржыландыру жүзеге асырылып, тұрғын үйді несиелеу
үшін ақша қаражатының толассыз ағымы ... ... ... ... өзі
әсіресе жинақтаушы зейнетақы қорларының (ЖЗҚ) ... ... ... компанияның қүнды қағаздарына салу арқылы Жинақтаушы
Зейнетақы Қорларының активтерін әртараптандыруға мүмкіндік береді.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ЖАҚ өзі құрылғаннан ... ... ... ... міндетщл өз кезегімен орындалуда. Ол алғашывда
ипотекалық несиелеу ... ... ... ... және Астана
қалаларывда байқап көрді. Кейін компания қызметі ... он ... атап ... ... Астана, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған,
Қарағанды, Көкшетау, Павлодар, Орал, Өскемен, Шымкент және ... мен ... ... ... жүзеге асырып отырған несиелеу бағдарламасының отандық нарық
үшін бірегей екенін айту ... ... оның ... ... бар:
сыйақы мөлшері біршама төмен; несие валюталық баламасы белгіленбей ... ... үзақ ... ... ай ... ... ... өтеледі.
Бүгівде «Альянс Банк» ААҚ, «Астана ... ААҚ, «АТФ ... ... Банкі» ААҚ, «БТА-Ипотека» ААҚ және ... ... ААҚ ... ... ... әріптес
банктері болып табылады.
Ипотекалық несие алуға бекінген азаматтар тікелей ... ... ... ... қаржы институттарының біріне келуіне болады. Соңцай-
ақ олар несие сомасы сатып ... ... үй ... ең ары кеткенде 70 %-
ын өтеу үшін берілетінін, ал тұрғын үй құнының кем дегеңце 30 %-ын ... өз ... ... ... ... бүл ... да ... қолайлы
барлық жағдай қарастырылған.
Компания кепілдік қүнының 70 %-дан астамын қүрайтын, бірақ 85 ... ... ... ... ... де ... алуы ... Бүл
үшін қарыз алушы шарт бойынша немесе әріптес банкпен кепілдік қүнының 70 %-
нан ... ... ... ... тәуекелді азаматтық — қүқықтық
жауапкершілік жағынан ... ... ... ... ... ... ... түрғын үй қүнының 15 %-ын төлесе жеткілікті. ... ... ... 10 ... ... ... төлем мөлшері айлық таза табыс мөлшерінің 35 %-
нан аспауы керек. Бүл қарыз алушының қалыпты түрмыс ... ... ... Сонымен бірге бүл коэффициент қарыз алушының табысына 1

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеуді дамытудың негізгі бағыттары»32 бет
Ипотекалық несиелеу20 бет
Ипотекалық несиелеу жүйесі31 бет
Ипотекалық несиелеу жүйесі туралы77 бет
Ипотекалық несиелеу және оны ұйымдастыру-құқықтық негіздері62 бет
Ипотекалық несиелеу және оның ерекшеліктері71 бет
Ипотекалық несиелеу нарығы7 бет
Ипотекалық несиелеу – Қазақстан нарығындағы ұзақ мерзімді несие28 бет
Ипотекалық несиелеудIң теориялық негIздерI105 бет
Ипотекалық несиелеуді ұйымдастыру30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь