Туристік қатынастардың қалыптасу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 ТУРИСТІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ІЛІМДІК ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Қазақстанның туризм географиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Халықаралық қатынастар нарығындағы туризмнің ролі ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3 Қазақстанның туристік имиджінің қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20

2 РЕСЕЙМЕН ТУРИСТІК ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МЕМЛЕКЕТ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ РОЛІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
2.1 Туристік өнім бейнесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
2.2 Туристік имиджді қалыптастыру және басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39
2.3 Жарнама мен ақпарат жұйесін құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42


3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТУРИСТІК ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ КОНЦЕПЦИЯСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.1 Қазақстан Республикасындағы туристік бизнес қатынастарының мемлекеттік реттеулері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
3.2 Ресеймен туристік қатынастарды, бейнені қалыптастыру және дамытуға қатысты ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
Туризм адамдардың қарым-қатынасын байланыстырады, әлеуметтік шындықты ойлау қабілетін арттырып, қоршаған ортаның өркендеуіне, мәдениет және өнердің дамуына және ел экономикасын өркендетуге өзіндік үлесін қосады және ел имиджін әлемге танытуға мүмкімдіктер береді.
Сонымен қатар ел Президентінің халыққа жолдауында және де ақпарат құралдары материалдарында соңғы кездері туризм мәселелеріндегі халықаралық қатынастарды дамытуға деген назар айрықша. Туризм индустриясы шаруашылықтың бір саласы ретінде бизнес пен кәсіпкершілікті дамытуға танымдылықпен салауатты өмір сүру салтын қалыптастырудағы ерекше құрал ретінде қарастырылуда.
Тарихи мұраларға қызығушылықтың артуы мен туризмнің кең-құлаш жайып өркендеуінің арасында өзіндік шарты мен өзара байланысы бар. Мұражайландырылған ескерткіштер туристік материалдар базасы болып туристік-саяхатқа қатысушылар қатарын көбейтуге ықпал етеді. Тарихи-мәдени ескерткіштерге байланысты көптеген туристік бағыттар пайда болды. Шетелдіктерді, көрші жатқан елдерді қызықтыратын, солардың ішінде ең белгілісі "Үлы Жібек жолы" бағыты, оған көптеген мұражайлар, ескерткіштер, орта ғасырдың сәулет өнері Түркістан мен Шымкент кіреді. Оңтүстік Қазақстан өлкесінің өткені қызықты, әрі бай аумақтары жатады. Оған куә көптеген тарих, археология, монументальды өнер, архитектура ескерткіштері. Қазақстан жері өзінің ұлан байтақ территориясының барлығымен еліміздегі экономиканы дамытудағы жүріп жатқан, демократиялық өзгерістерге орай және де соңғы жылдары еліміздің әлеуметтік- экономикалық жағдайының бір шама оңалуы ел өкіметінің алдында шикізат ресурстарынан (мұнай газ, темір тағы басқа) гөрі туризм индустриясының қалыптастыру және Қазақстанның геосаяси жағдайын пайдалануды дұрыс жолға қою саясаты тұр.
Осы дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты: Қазақстанның туристік қатынастарын қалыптастыру мәселелерін ілімдік және практикалық тұрғыда сараптай отырып төмендегі міндеттерді шешу:
- нарық жағдайындағы туризм қатынастарына талдау;
- туризм географиясын қалыптастырудағы туристік ресурстар мәселелерін анықтау;
- Ресей мен Қазақстан арасындағы туристік байланыстар мәселелерін талдау мен ұсыныстар беру;
- туристік бейнені қалыптастыруға қатысты ұсыныстар беру.
Зерттеу объектісі: Қазақстан Республикасының туристік-рекреациялық ресурстары мен туристік нысандары және мемлекеттік құжаттар.
Зерттеу тәсілдері: анализ және синтез, статистикалық, ақпарат құралдары материалдарын сұрыптау, картографиялық тәсіл, туристік фирмалардың жұмыстарымен танысу.
1. Веденин Ю. Динамика территориальных рекреационных систем. –М.:
Наука, 1982.-С.56 .
2. Ердаулетов С. Р. Основы географии туризма. Учебное пособие.
-Алматы, Қайнар, 1991.-С.98 .
3. Ердаулетов С. Р. География туризма Казахстана. –Алматы: Ғылым,1992.-С.45.
4. Ердаулетов С. Р. Казахстан туристский. –Алматы, Қайнар, 1989.-С.34.
5. Закон о туристской деятельности РК. 2002.-С.44.
6. Маргарита Сорокина, эксперт «Имиджленд PR»//Советник, 2000. № 5.С.88.
7.О Государственной программе Республики Казахстан "Возрождение исторических центров "Шелкового пути», сохраняя и преемственность
развития культурного населения тюркоязычных государств,
создание ифраструктуры туризма" (собрание Актов Президента
Республики Казахстан. 1998. N 6.- С.14-58.
8. Пыхарев А. Н., Жолдасбеков А. А., Мамадияров М. Д.
Организационно-правовые основы туристской деятельности в
Республике Казахстан.С.88-96.
9. Ульяновский А. Могучий/незначительный: выбор имиджа в PR. –СПб., 1997.-С.65.
10.Табиғи мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының заңы. Халықкеңесі 1992.-66 б.
11. Қазақ Совет энциклопедиясы. Энциклопедиялық анықгама I том
және II том. –Алматы, 1973,1980.-73 б.
12. К Сыздықов., С. Жолдасов "Ата қоныс" –Шымкент, 1992.-23-45 б.
13. Памятники культовой архитектуры. –Шымкент, 1985.С.-90.
14. 1992 ж. 2 шілдеде қабылданған "Тарихи мәдени мүраларды қорғау
және пайдалану" туралы Қазақстан Республикасының Заңы. 86 б.
15. Жетісу энциклопедиясы. Арыс баспасы. –Алматы, 2004.-47 б.
16. Қ. Байпақов, А.Нұржанов. Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан.73б. 17. 1997 ж. 15 шілдеде кабылданған "Ерекше қорғалынатын табиғи территориялар" туралы Қазақстан Республикасының Заңы. 97 б.
18. Проблемы развития туризма и возрождение Исторической значимости Шелкового пути. –Шымкент, 1998.-С.68.
19. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. –М., 1994.-С.89.
20. Бове/Аренс. Имидж и фирменный стиль.//Современная реклама. 1995.-С.77.
21. Теоретические проблемы рекреационной географии. –М., 1989.-С.74.
22. Добробабенко Н.С. Фирменный стиль: принципы разработки. –М., 1989.-С.69.
23. Родоман Б.Б. Географические проблемы отдыха и туризма. Территориальные системы производительных сил. –М., 1971.- С.93.
24. Чигаркин А.В. Памятники природы Казахстана. - Алма-Ата, 1980.-С.55.
25. Чупахин В.М. Физическая география Казахстан. -Алма-Ата, 1968.-С.80.
26. Ерзакович Л.В. Караванные пути юга Казахстана XII-XVX вв. // Известия АН КазССР. Серия общественная.. № 2. 1969.-С.43-56.
27. Ивлев И.П. Находки краеведа. - Алма-Ата, Казахстан, 1977.-С.118.
28.Международный экологический форум. Сборник мате¬риалов. -Алматы, 2000.- С. 438.
29. Калихман А.Д., Колчевников М.Ю. Спортивные походы на плотах. – М.: ФиС, 1985.-С.84.
30. Кораблев В.А. Международный экологический форум по проблемам устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш - 2000» // Перспективы освоения туристско-рекреа¬ционных ресурсов Прибалхашья. – Алматы, 2000.-С.99.
31. Кораблев В.А. История спортивного туризма в Казахста¬не. Библиотека туриста. – Алматы: Университет «Туран», 2004.-С.70.
32. Нурмухаммедов Н. Будды Тамгалытаса // Простор. № 8. 1967.-С.67.

33. Международный экологический форум. Сборник мате¬риалов. Выпуск 1. –Алматы, 2000.-С.87.
34. Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Гильомаде Рубрука. – Алматы: Гылым, 1993.С.-67.
35. Россия. Полное географическое описание. Туркестанский край. Т. 19 / Под редакцией П.П. Семенова-Тянь-Шанского. -СПб., 1913.-С.72.
36. Семенов-Тян-Шанский П.П.Путешествие в Тянь-Шань. -М.: ОГИЗ,1946.-256 с.
37. Ким А. Г. Рекреационная оценка территории и развития туристско- рекреационного хозяйства в Казахстане. –Алматы, Рауан, 1997.-С.91.
38. Туристский справочник-2007. ИД «Бурда Алатау пресс» -Алматы, 2007.-С.45.
39. Туризм, отдых, путешествия . 2003-2004.-С.5-14.
40. Туристский справочник- kz 2007.-С.16.
41. Информационно-рекламный каталог.
42. Александрова А.Ю. География туризма. -М.: Кнорус, 2008. – С.279.
43. Соқпақ (ғылыми-әдістемелік журнал). № 2, 2006.-15 б
44. www.inform.kz
        
        МAЗМҰНЫ
КІРІСПЕ…...............……………………………………………………………........….3
1 Туристік қатынастардың қалыптасуының ... жӘне ... ... ... ... ... нарығындағы ... ... ... ... ... қалыптасуы………………………..….......20
2 Ресеймен Туристік қатынастарды қалыптастырудың мемлекет
экономикасындағы
ролі..........................................................33
2.1 Туристік өнім бейнесі…………………………………………….......................33
2.2 Туристік ... ... және ... ... мен ... ... ... ... ... туристік қатынастарды қалыптастыру
концепциясы.................................................................
.......48
3.1 ... ... ... бизнес қатынастарының
мемлекеттік
реттеулері……………………………………....................….............................
.......48
3.2 Ресеймен туристік қатынастарды, бейнені қалыптастыру және дамытуға
қатысты
ұсыныстар.................................................................
...................................52
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
....................................60
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... шындықты
ойлау қабілетін арттырып, қоршаған ортаның өркендеуіне, мәдениет ... ... және ел ... ... ... ... ... және
ел имиджін әлемге танытуға мүмкімдіктер береді.
Сонымен қатар ел Президентінің халыққа жолдауында және де ақпарат
құралдары материалдарында ... ... ... ... халықаралық
қатынастарды дамытуға деген назар айрықша. Туризм индустриясы шаруашылықтың
бір саласы ретінде бизнес пен ... ... ... өмір сүру ... ... ... құрал ретінде
қарастырылуда.
Тарихи мұраларға қызығушылықтың артуы мен туризмнің ... ... ... ... ... мен өзара байланысы ... ... ... материалдар базасы болып туристік-
саяхатқа қатысушылар қатарын көбейтуге ... ... ... ... ... ... ... пайда болды.
Шетелдіктерді, көрші жатқан елдерді ... ... ... ... "Үлы Жібек жолы" бағыты, оған көптеген мұражайлар, ескерткіштер,
орта ғасырдың сәулет өнері Түркістан мен Шымкент кіреді. Оңтүстік Қазақстан
өлкесінің өткені ... әрі бай ... ... Оған куә көптеген
тарих, археология, монументальды өнер, архитектура ескерткіштері. Қазақстан
жері өзінің ұлан ... ... ... ... экономиканы
дамытудағы жүріп жатқан, демократиялық өзгерістерге орай және де ... ... ... ... ... бір шама оңалуы ел
өкіметінің алдында шикізат ресурстарынан (мұнай газ, темір тағы басқа) гөрі
туризм индустриясының қалыптастыру және ... ... ... ... ... қою ... тұр.
Осы дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты: Қазақстанның туристік
қатынастарын қалыптастыру ... ... және ... ... отырып төмендегі міндеттерді шешу:
- нарық жағдайындағы туризм қатынастарына талдау;
- туризм географиясын қалыптастырудағы ... ... ... ... мен ... ... туристік байланыстар мәселелерін
талдау мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... беру.
Зерттеу объектісі: Қазақстан Республикасының туристік-рекреациялық
ресурстары мен туристік нысандары және мемлекеттік құжаттар.
Зерттеу тәсілдері: анализ және ... ... ... ... ... картографиялық тәсіл, туристік
фирмалардың жұмыстарымен ... ... ... ... ... ... туралы
деректерді талдау барысында қатынастар түсінігін туризм ... ... ... ... өнім ... ... отырып,
Республикадағы жарнама мен ақпарат жүйесін қалыптастыру. ... ... ... ... ... концепциясын жасауда алғы
шарттар берілуі еліміздегі туризм индустриясының дамуына ... ... ... ... үш тараудан турады. Бірінші тарау - Туристік
қатынастардың ... ... және ... негіздері. Екінші
тарау - Ресеймен ... ... ... және оның ... ... ... ... - Қазақстан Республикасының туристік
бейнесін қалыптастыру концепциясы мәселелерін қарастырады.
1 Туристік қатынастардың қалыптасуының ілімдік
жӘне Әдістемелік негіздері
1. ... ... ... ... ресурстары өзінің жан-жақтылығымен
ерекшеленеді. Солтүстіктен Оңтүстікке қарай табиғат зоналары: орманды дала,
дала, шөлейт және шөл орналасқан. Республикамыздың оңтүстік-шығысында ... ... ... Саур, Тарбағатай және Алтай тау иірімдері ұзынынан
жатыр. Күнгей Алатау, Теріскей Алатау, ... ... мен Хан ... тау ... тау шаңғысы спортын және халықаралық ... ... ... ... -саналады. Еңбекшіқазақ, Талғар
аудандарында тау ... ... ... ... ... ... ... тау шаңғысы таризмімен айналысуға жағдай жасайтын қонақ үйлер,
база т.б. жайлар салуға ... ... ... бар ... тропиктік және экваторлық климаттық белдеуден басқа
белдеулердің барлығы кездесуі, климаттық факторлар мен ... ... ... батпақ орындарын қамтитын емдік-ресурстық фонд, емдік-
сауықтыру туризмі мен рекреациялық шаруашылықты дамытады.
Сауықтыру туризмнің ... ... ... жайлы кезеңнің ұзақтығымен, көл-өзен жүйесінің болуымен,
туристік-рекреациялық қызметтің ... ... ... суға ... ... дамытуға арналған орындардың болуымен аныкталады.
Республикамыздың территориясында жыл бойына күн сәулесінің түсу
ұзақтығы да мол болып келеді. ... ... ... ... ... аса ... созылады. Қолайлы кезеңнің ұзақтығы солтүстік-шығысына
40-50 күндей, ал оңтүстікте 120-150 күндей болып келеді, таулы жерлердегі
сауықтыру туризмін дамытуға ... ... қысы ... ... ... ... 2°С- ден 8 °С – қа ... ал жазы құрғақ-ыстық болып
келуі (орташа температура ... ... ... ... ... ... теңізінің оңтүстік жағалауында, Балқаш көлінің маңында және
еліміздің оңтүстік-шығысында қолайлы ... ... 120 ... ұласады.
Алматының сондай-ақ Аралдың солтүстігіндегі дисскомфорт күндердің ұзақтығы
30 күнге созылса, Оңтүстік Қазақстанда 70, ал ... ... ... ... 40 күнге созылады.
Суға түсу-жағажайлық, су-спорты мен қыдырыстық туризм ... ... ... байланысуының ықпалы зор. Біздегі құрғақ
климаттық ауа-райында өзен, ... ... ... ... ... ... өзендер 100 км 2-3.5 км ұзындықта таулы жерлерде 20-
40 шаршы км дейін көбейеді.
Тау ... су ... ... ... және температурасының
төмендегіден спорттық туризмге ғана жайлы болып ... Ішкі тау ... ... ... Қаратал, Ертіс, Іле, Сырдария ... су ... ... зор.
Республикамыздың көлемінде ірі-ірі теңіз, көлдерді Каспий, Арал
теңіздері мен Балқашты қоспағанда ірілі-уақты 48 мың ... бар. ... ... ... мен ... ... Шардара су қоймаларында
туризмнің спорттық және суға түсу ... ... ... ... қолайлы жағдайы бар.
Минералды сулар гидрогеологиялық ресурстардың ішіндегі емдік қасиеті
жөнінен жоғары бағаланады. Бүгінгі күндері елімізде минералды судың ... ... 120 ... ... ... халқының құс салып, құмай тазымен аң аулау түрлерін, оқу-
танымдық, ... ... ... түрлерді
дамытуда, еліміздегі табиғат ... ... ... ... ... және
Сурет 1- Баянауыл табиғи ұлттық паркі [44]
кез-келген аң аулау шаруашылықтарының шектеулі болса да, ... ... ... дала және ... ... жануарлар әлеміне өте бай.
Мемлекеттің табиғи-қорықтық қорындағы ерекше қорғалатын ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын табиғат аймақтары"
Заңында қарастырылған. Тарихи мәдени туристiк-рекреациялық ресурстар, ... ие. ... ... ... мен ... ... ... ұйымдастыруға қажетті жағдайларының бірі болып есептелінеді.
Туристік — рекреациялық ресурстар ... ... ... ... оның
дамуы туристік қызметке жаңа тарихи-мәдени сипаттағы объектілерді тарту
қажеттілігінен туындайтын ... ... ... ... мен ... өзгеруіне байланысты болады [3].
Қазақстан жеріндегі көшпенділік пен отырықшылық ... ... жоне ... ... ... тілдес халықтардың
тарихи-мәдени мұралары, ескерткіш кешендерін республикамыздың туристік-
рекреациялық ресурстарына жатқызуға болады.
Республикамыздың ... ... ... ... ... ... ... қолдануға мүмкіндіктер
береді. Осыдан келіп тарихи-мәдени ... ... ... ... объектілер мен оның түрлеріне жоғарыда аталған Занда
белгіленген жайлар жатқызылады. Онда "тарихи-мәдени мұралардың ... ... ... ... бөлікте: материалдық тарихи айғақтар
қосылады. ... ... оның ... ... - ... өнер туындылары мен объектілері, археологиялық сипаттағы
элементтер мен ... Көне ... ... ... және ... ... және мемориалдық мәні бар үйлер, ... ... ... өнер ... ... мен ... тарихи қалалар мен елді мекендер, кала бөліктері
кварталдар, көшелер, кала ... ... ... ... өнер туындылары, тарихи зираттар, тарихи әртүрлі орындар жатады;
2. ... оның ... ... ... көне ... ... бөлшектелініп кеткен қозғалмайтын
ескерткіштердің бөліктері, антропологиялық және ... ... ... ... ... графика, қолданбалы қолөнердің көркем
туындылары, кино және фото ... ... ... қолжазбалық және
баспалық құжаттар кинофото және видео құжаттар, дыбыстық ... ... ... ... ... тарихи негізінде
калыптасқан кешендер, ... мен ... ... мәні бар
жаратылыстану-ғылыми құндылықтар кешені, қоры мен ... емес ... ... ... ... ... діни, түрмыстық, шаруашылықтық: жергілікті сөйлеу ерекшеліктері
(диалектілер) мен аз халықтардың тілі, тарихи жер ... ... ... ... жүйесінің англосаксондық туризм моделінен
айырмашылығы, оның территориясы арқылы ... мәні бар, ... ... ... ... орналасқан, Ұлы Жібек
жолының Қазақстандық бөлігінің немесе Солтүстік Түрік бөлігі деп аталатын
жол бөлгінің өтуі ... ... ... "Ұлы Жібек жолының
тарихи орталықтарын қайта өркендету, түркі тілдес мемлекеттердің ... ... мен ... дамыту, туризм инфрақұрылымын жасау" атты
мемлекеттік Бағдарлама концепциясына сүйене ... ... ... ... ... ... және республикалық
маңызы бар ресурстар деп екіге бөлеміз.
Халықаралық маңызы бар тарихи-мәдсни мұралардың туристік-рекреациялық
ресурстарына Жібек жолы бойындағы ... ... ... ... тарихи-мәдени объектілер мен тарихи кешендерді
жатқызамыз.
Ұлы Жібек жолы мен оның ... ... ... ... ... қала ... мен монументальдық ... ... ... ... көшпенділік және отырықшылық-жер
әндеушілік өркениеттің ... және ... ... тарихи-мәдени
мұраларының бірегей туристік нысандары. Қазақстанның тарихында отырыкшылық-
жер өндеушілік негіздеп "қалалық" өркениеттің архитектуралық- ... ... ... ... ... мұралардың бай туристік-рекреациялық
ресурстарын қалдырды. Тарихтың кейінгі кезеңін қамтитын бұл ... ... ... ... ... және қозғалмалы жекелеген
және кешенді ескерткіштерді, сондай материалдық тарихи айғақтарды камтиды.
Тарихи ескерткіштер Қазақстан ... ... ... орын алатын
тарихи оқиғаларды, мемлекет құру мен қоғамдық құрылысты дамытуға қатысты
бұқаралық әрекеттер ... ... ... жерлерді, дипломатиялық қарым-
қатынастар өткізілген орындарды, ... ... ... және ... ... ... ... тұлғалар мен халықтық батырлардың, өнер
әдебиет, ғылымға еңбегі сіңген қызметкерлердің өмірін еске ала отырып, сол
нысандарды сақтау және ... ... ... қаланың орны, ішінара аталған ежелгі
қосындар және соғысуға ... ... ... ... ... ... тарихи мәдени топтардың учаскелері, ... ... ... негізінде әскери-әкімшілдік және сауда-қолөнердің
таудағы ескі кен орындары мен балқыту ... мен ... ... ... ... ескі ... тас ... ескі заттар,
теңгелер, мөрлер мен ... ... ... ... ... құрайды.
Еліміздің территориясында бүгіндері мекендейтін түркі тілдес
халықтардың ... ... ... ... және архитектуралық
ескерткіштері, халықаралық және ... ... ие ... кешеннің
мемлекеттік бағдарламасының көлемінде, сол мұралардың кейбір бөліктерін
туристік-рекреациялық ресурс ... ... ... ... ... жоқ ... ... құруға мүмкіндік берері анық. ... ... ... ... ... көшпенді діни-
этнографиялық және отырықшылық жер өңдеушілік "қала" мәдениет ескерткіштері
деп екіге бөлуге ... – діни ... ... ... діни ... ... мен кесене, тасқа салынған
суреттер, ... мен тау кен ... және ... ... ішіндегі ең танымалдары Аңырақай шатқалындағы қола дәуірінің
мұрасы Таңбалы мен оның ... ... ... ... Ешкі
өлместегі (б.д-Д. 3 мың жылдық пен 8 ғ. аралығында), Жетісудың батысында
орналасқан Қарғалыдағы (б.д.д. 2-1 мың ... ... ... ... айтуымызға болады [4].
Туристік мақсаттағы маңызды объектілердің ... Іле, ... ... мен ... ... ... қала ... жүйесін, Шу өңіріндегі бекіністі елді ... ... ... 10-8 ғғ.) елді ... Сыр бойы және ... ... қалалар жүйесін: Жетісу аймағының ... ... ... ... елді ... ... ... мен
облыс көлеміндегі қалаларды: әртүрлі тарихи кезендердегі қалаларды: Құлан,
Мерке, ... ... ... және т.б.калаларды: ежелгі діни
ғимараттар мен бүгінгі тарихи кезеңдерде салынған діни ... ... ... ... ... Тектұрмас несториандық-
буддистік зираттарды (8-12 ғғ.) Лепсідегі несториандық елді ... 10-12 ... ... ... Ақыр таш (б.д.8-12 ғғ.) Өрнек (б.д.10-11 ғғ.) мешіттерін
Сүмбе қыстағының маңындағы буддистік ... 19-20 ... ... қоса ... ... ... ... Яссауи кесенелерін бөле жарып айтуға болады. Отырықшылық-жер
өңдеушілік-"қалалық" өркениет ... ... ... ... болады: Елді мекендер, қалашық пен ескі
калалардағы әскери-әкімшілік, үйлердегі ... ... ... ... ... ... сақтайтын сыртқы бейнесі мен
ішкі құрылымын: Еңбек құралдары мен оның нәтижелерін: Киім, ... ... ... ... ... және көркем шығармашылық
өнер туындылары бұйымдарды: Ат әбзелдері мен теріден жасалған жабдықтарды:
Музыка, әскери дабыл, би, салт ... ... ... шоғырланған
жүйедегі этномәдени процесстерді идеялық-мәндік негізін ... ... ... ... ... мәдениетін растайтын жазба және ауызша
деректер ... ... ... ... және ... ... барлық объектілерінің одан әдейілеп жасалынбаған, тарихи-
мәдени мұра ... мен ... ... ... ... индустриясы мен инфрақұрылымының барлығын жатқызуға болады.
Туризмнің әлеуметтік-мәдени ... кең ... ... ... ... ... табиғат кешендерін, қайта жандандырылып,
түгелдей қалпына келтіріліп қайтадан салынған тарихи-мәдени ... ... мен ... ... орны ... ... және өндірістік ресурстары мәнінде түсінуіміз кажет. Егер де
табиғи жаратылған рекреациялық ... ... ... ... ... жұмсауда
сақтау мен қорғау қалпына келтіру жұмыстары үшін тарихи мәдени ... ... ... ғана ... ... ал ... ... өте күрделі көлемде капитал мен инвестицияны, еңбек етуге
керекті, қаржылық және өндірістік күштерді ... ... ... ... ... ... ... орналастыруды,
тамақтандыруды және сауықтар ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің
Қазақстан халқына жолдаған ... ... ... ... ... жұмыссыздық пен кедейшілікке ... ... ... ... ... туристік кызмет көрсетуге қатысты
міндеттерді қарқынды түрде шешу ... ... ... ... ... ... сондай-ақ ТрансАзия магистралі
бойынша транзиттік ... ... ... ... ... қамтамасыз
ететін теміржолдың негізгі бағыттарын қайта жабдықтау модернизациялау:
халықаралық тасымалдарды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... жол бөліктерін салу мен ондағы
көрсетілген сервистік ... ... ... жеткізу [5].
Туризмнің әлеуметтік сұранымы мен мақсатына сай қонақ күтуге қатысты
адамдардың қолдан жасаған ... Жол бойы ... ... ... ... ... қызмет көрсететін
объектілері бар автомобиль жолдары: транзиттік-сервистік қызмет көрсету
объектілері бар, ... және ... ... бар ... ... ... ... көрсететін транзиттік пункттері бар
автовокзалдар, темір жол вокзалдары, теңіз өзен порттары, ... ... ... ... ... ... ... қонақ күтетін үйлер, жастар үйі (хостел) демалыс
үйлері, кэмпингтер орналастырудың экзотикалық қүралдары: биік ... ... ... ... киіз ... ... ... арбалар, туризм
мақсатына сай көшпенділік тұрмыс атрибуттары, тамақтану қүралдары мен оның
объектілері, ресторандар, кафелер, барлар, асханалар, ... ... ... ... туристерді автоматтандырылған түрде тамақтандыру. Ұлттық
асхана мекемелері: жаңадан салынған және қайта ... ... ... ... ... өркениеттің діни объектілері
мен арнайы жабдықталған қажылыққа баратын орындар: ... ... ... ... драматургиясының туристік этнографиялық
орталықтары: сувенирлік, ескерткіш бұйымдар жасайтын қолөнер шеберханалары:
ағарту мен ... ... ... және ... объектілер,
театрлар, көрме залдары, кітапханалар, филормониялар, ... ... ... ... ... ... ... орталықтар, сурет галереялары, халықаралық фестиваль,
конкурс, бұқаралық мерекелер мен ... ... ... ... т.б. ... ... ұйымдастыру объектілері жатады [6].
"Ұлы Жібек жолының тарихи орталықтарын қайта өркендету, түркі тілдес
мемлекеттердің мәдени-мұрасын ... оны ... ... ... ... ... іске асырушы азаматтар жекелеген
субъектілер тарихи ... ... ... ... қызметін көрсететін орындарды қайта жабдықтағанда, архитектуралық
құрылыстары қызметінің құқықтық негіздерін реттейтін Қазақстан ... және қала ... ... ... ... ... ... қала құрылысы мұраларының құндылықтарын сақтау, ... қала ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік мәдени сервис обьектiлерiн салғанда, оның
инфрақұрылымын дамытуда саулет-қала құрылысы қызметінің ... ... ... 2 ... сай төмендегіше белгілеуге болады. Туризмді дамыту
мақсатында жұмыс істеп тұрған аймақтар мен ... ... ... ... қалпына келтіру: ҚР "Тарихи мәдени мұраларды, қала ... және ... өнер ... ... сактау, қалпына
келтіру және қорғау: ... және ... ... жоспарлы түрде үйымдастыру.
Ғимараттар, сәулеттік ансамбльдер, саябақтар қозғалмайтын тарихи-
мәдени ескерткіштер коммуникациясының инженерлік жабдықтары, көркейту мен
көгалдандыру ... қала ... ... болып саналады.
Қазақстан Республикасының туризм жүйесін дамытудың ... ... іске ... ... ... ресурстарды, тарихи-
мәдени мұра ресурстарын пайдалануда, ... ... ... ... және жергілікті маршруттардың
бойынан әлеуметтік-мәдени объектілер ... ... ... ... ... ... ... зандық базасын жасауда,
сондай-ақ мемлекеттік және мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ... шешімдерді қажет етеді. Туризм
инфрақұрылымын қалыптастыру Қазақстанның географиялық орны мен ... ... ... ... ... қаулы қарарлармен
шектеліп қана ... ... ... ... ... сұйенеміз. Тек қана Ұлы Жібек Жолы ... ... ... ... дейінгі аралықтағы темір жол қатынансын
жолға қоя ... , жол ... ... ... ... ... Бұл жоба ... және Қытай мемлекеттерімен бірлескен
Қазақстанның ... ... ... ... жоба ... ... тақырып бойынша Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... шешімін табу
мақсатында туристік ... ... ... Қазақстанның имиджін
қалыптастырып, болашақ Ресеймен ... ... ... ... ... қажет.
1.2 Халықаралық қатынастар нарығындағы туризмнің ролі
Туризм - демалыспен, бос уақытпен, ... ... ... ... тiлдесумен тiкелей байланысты, жеке және ұжымдық толық
жетілудiң жолы ретiнде жоспарлануы және ... ... тиiс ... әлемдік экономикада басты ... бiрiн ... ... ұйымның (ДТҰ) деректерi бойынша ол әлемдiк жалпы
ұлттық өнімнің, 1/10 ... ... ... 11 %-нан астамын,
әлемдiк өндiрiстегi әрбiр 9-шы жұмысшы орнын ... ... ... индустриясы табысы жоғары және серпiндi дамып келе жатқан қызмет
көрсетулердiң халықаралық ... ... бiрi ... ... ... табыс мұнай, мұнай өнiмдерi және автомобиль ... ... ... ... ... ... туризмнiң дамуы еңбекшiлердiң жыл ... ... ... ... ... әр адамның демалуға және бос уақытын
өткiзуге негiзгi құқығын ... ... ... ... Ол жеке ... және ... арасындағы өзара түсіністікті дамытудың факторына
айналды. Туризм жалпы алғанда мемлекеттің ... үш оң ... ... ... құйылуын қамтамасыз етедi және төлем теңгерiмi
мен жиынтық экспорт сияқты экономикалық көрсеткештерге оң ықпал жасайды.
2. Халықтың ... ... ... көмектеседi. ДТҰ мен
дүниежүзiлiк туризм және саяхат кеңесiнiң ... ... ... ... әрбiр жұмыс орнына басқа саласында пайда болатын 5-
тен 9-ға дейiн жұмыс орны келедi екен. ... тура ... ... ... 32 ... ... ... жасайды.
3. Елдің инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдеседi.[8]
Қазақстан тәуелсiздiк алғанға дейiн туризм басқа да экономика салалар
сияқты орталықтан қатаң ... ... ... ... ... Кавказ, Қырым, Балтық өңірі, Ресейдiң, Орта ... ... ... ... ... ... бiрқатар саулет,
археологиялық, мәдени ескерткіштері мен табиғи ... ... ... іс ... ... ... және ... болмады. Қазақстанда
туризм өндiрiсiнiң дамымай қалуының бiр себебi- экономика саласы ретінде
онымен ... ... ... ... ... ... және мемлекеттiк емес туристiк құрылымдарды кешендi болжауға,
ұзақ мерзiмдi жоспарлауға назар ... ... ... ... ... ... ... жергiлiктi басқару органдарының тарапынан туристтiк қызметтi
басымдық деп танымауы саланы дамытуды тежеушi фактор болып табылады.
Өте бай, ... ... мен ... құндылықтарға ие Қазақстан
тәуелсіздігін алғаннан соң ... мән бере ... ... ... ... ... ... жарғы 1992 жылдың 13 тамызында
Қазақстан парламентi тарапынан қабылданды. 1993 жылы ... мүше ... ... ... ... ... ... бағдарлама
қабылдаған болатын. Қазақстан бiрнеше ... ... ... ... жасасты. Туризм саласы осы уақытқа дейiн туризм және
спорт департаментi тарапынан реттелiп отырды, ... ... ... ... Министрлiгiне тиесiлi болды, ал жақында жеке Туризм және ... ... ... ... ... қатынастардың тарихи алғышарттары б.ж.д.
үшінші мыңжылдықта қалыптаса бастаған Ұлы Жiбек жолының ... ... ... ... ... Мемлекеттік бағдарламасында Ұлы
Жiбек жолы бойындағы тарихи орталықтарды жандандыру, түpiк ... ... ... ... мен ... туризм инфрақұрылымын
жаңарту мәселелері және 2030 жылға ... ... даму ... Аталмыш iс-шаралар Елбасының 1998 жылғы 27 қаңтардағы 3859-
шы қаулысымен іске кірісті. Бұл ... ... асуы үшін ... ... 1998 ... 10 ... 758-шi ... құрылуы ұйғарылған.
2000 жылғы 29 желтоқсанда қабылдаған 1947-шi «Саяхат өнеркәсiбiнiң
дамуына ... ... атты ... ... және ... ... қатысты заң жобалары Парламент қарауына ұсынылған
және 2001 жылдың ... ... жаңа ... ... ... ... ... экономикалық және ұйымдық негiздерi
қаралған .
Сонымен қaтаp, ... ... ... туралы халықаралық
келісімдер жасауы болды. ... ... шет ... ... әлеуетi мол көріністі серіктес ретінде тану
бастамасымен болғандығын ... Бұл ... ... ... ... Қытай, Ресей, Орталық Азия елдерімен туристік ... ... ... ... ... ... ... қазіргі жағдайын ... ... ... ... 2 базалық құрамдас бөлігін баса көрсетуге
болады: 1. Жiбек жолы бойындағы ... ... ... ... ету ... ... 2. Экологиялық, оқиғалы туризм, яғни, рафтинг, сафари,
тренинг, аңшылық, ... ... ... экологиялық, оқиғалы туризм үшiн Жiбек жолы бағытымен
өтетін ресурстары бар аймақтарды, яғни Алматы, ... ... ... ... ... облыстарын атап өтуге болады. Көрсетiлген бұл
облыстарға сәйкес l-шi ... ... ... аудандар мен орталықтар
анықталады:
1. Iле (Алматы қаласы, Түрген селосы, Ecік ... ... ... қаласы, Ұзынағаш ауылы, Қапшағай қаласы);
2. Солтүстiк Тянь-Шань ... ... ... ... ... ... ... ауылы, Көлжат ауылы);
3. Жаркент және Талдықорған (Жаркент қаласы, ... ... ... ... қаласы, Талдықорған қаласы, Жаркент Арасан курорты);
4. Балқаш (Балқаш көлi және Балқаш өңіріндегi ауылдар);
5. Солтустiк Жонғар (Достық ауылы, Алакөл маңы, ... ... ... маңы, Жарбұлақ ауылы, Көптұла ауылы, Сарқанд қаласы, Арасан Қапал
курорты);
6. Жамбыл (Тараз қаласы, Мерке ауылы, ... ... ... ... қаласы, Тұтпан ауылы, Отырар ауылы, Шәуiлдiр
ауылы, Баба-Ата ауылы, Кентау қаласы, Шаян ... ... және ... ... қаласы, Сайрам ауылы, Арыс қаласы,
Шардара қаласы, Сарыағаш қаласы, Ленгр қаласы, Ванновка ауылы);
9. Жоғары Бұқтырма (Қатон Қарағай, ... ... ... курорты,
Марқакөлдiң маңы);
10.Маңыстау (Фетисова ауылы, Aқтay қаласы, Ералиев Құрық ауылы).
Туристік қызмет туралы заңда ... ... ... мен ... өңірдің Ресеймен қатысты аумақтық территориялық
ресурстар қарастырылмаған [10].
Археологиялық ... бұл ... көне ... ... ... ... керсетедi. Бұл байтақ далада тiршiлiк еткен
сaқтap, ғұндар, үйсiндер, ... ... ... ... ... ... қарахандықтаp сияқты көне түpік қауымдары мен
мемлекеттерi дамыған мадениетке ие еңбектер мен ... ... ... түрлi басқа мемлекеттермен саяси, экономикалық, мәдени
байланыстар құрып, ... мен ... ... ... ... бұл жерде аталмыш тарихи мирастардың қожайыны ретiнде өмip ... түpiк ... бiрi ... ... ... табиғи, географиялық
және мәдени ресурстарымен маңызды туризм потенциалдарын құрайды. ... ... ... ... Оңтүстiк Қазақстан (Алматы, Жамбыл, Оңтүтiк Қазақстан, Қызылорда
аймақтары): Бұл аймақтар тарихи ... ... өте бай және ... бибi, ... ... ... Сыпатай батыр; Түркiстанда Қожа ... ... ... Шарын каньоны, қорғандар, Әулие ағаш, Жаркент
мешiттерi, Мемлекеттiк мұражай, Ұлттық ... ... ... ... ... ... көлi, ... сарқырамасы және Байқоңырдағы
ғарыш айлағы назар аударады. Сонымен қaтap, аймақтың ауа райы мен ... ... аң ... шаңғы тебуге мүмкiндiк бередi.
2. Батыс Қазақстан (Ақтөбе, Атырау, Маңғышлақ, Батыс Қазақстан
аймақтары): Бұл ... ... ... Едiл және ... ... ... Азия ... арасында орналасқан. Бұл аймақ әлемнiң екінші төменгі
нүктесі болып, теңіз деңгейiнен 132 метр төмен орналасқан. ... және ... ... ... ... Сонымен қатар, бул аймақ аң аулауға,
балық аулауға және су спорттарына қолайлы орын болып ... ... ... ... дастандарына байланысты көптеген тарихи жерлер
орналасқан.
3. Солтүстiк ... ... ... ... ... ... Бұл ... ауа райы шарттарымен табиғаты демалуға
өте жайлы. Баянауыл, Мұялды, ... шипа ... ... және Наурызым
қорықтары маңызды. Баянауылда табиғи саябақ ... және бұл ... ... ... ... Қазақстан (Қарағанды аймағы): Бұл аймақта әлемнiң ең ipi
көлдерiнiң бiрi Балқаш көлi, Қарқаралы ... және ... ... ... ... ... ... жерлер зиарат жасауға қолайлы.
5. Шығыс Қазақстан: Бұл аймақ ... ... Eртіc ... ... ... Өте бай ... жамылғысына және қорғауға алынған сирек
кездесетiн аңдарға ие, бұл ... ... ... ... ... мен ... өзендерi туристiк орындар болып табылады. Сонымен қaтap
Семей аймағы Ұлы ақын Абай Құнанбаев пен жазушы ... ... ... ... бұл ... ... ... ие. Сонымен,
халықаралық туристтiк нарық ... ... және ... ... зор ... бiлдiредi. Сондықтан, l-шi кезекте
мiндет- Қазақстанға тән ерекшiлiгi бар және сұраныс болатын туристiк өнiмдi
анықтау болып ... ... ... нарықтың қандай сегменттерінде
қазақстандық тур ... ... ... бар eкeнi көpiнетін болады. Осы
тұрғыда Қазақстанның Ресейліктер үшін ... ... ... ... анықталып отыр [11].
«Қазақстан» деген фирмалық атауы бар турөнімді жылжыту, оның барлық
компоненттерiн нақты ... және ... ... ... ... ... атап өтсек: Ресей, Қытай, Орталық ... ... ... және т.б. ... ... ... ... еуропалықтар, американдықтар өздерiнiң демалыстарын алдын-
ала жоспарлауға үйренген, алайда Ирактағы соғыс көптеген ... ... ... ... ... ... саяхат алдында қорқыныш
ұялатып және бағытты ... Осы ... ... ... ... Греция,
Тунистiң және тағы басқа елдердiң курорттары тек қaнa ... ... ... ... ... халықаралық тұрақсыздық пен індет қорқыта
алмайды, ... ... ... ... ... ... асықтыра түседі.
Бұл жылы жасалған ... ... өз ... яғни ... ... баға ... ал шетелдiк әрiптестер Қазақстаннан
туристер ағымының өсуін саналы түрде есептеп отыр.
Алдыңғы жыл маусымында ... ... ... мен ... ... ... рет өздерiнiң туристiк өнiмдерi мен елiн
жарнамалауға бюджетiн бекiттi. ... ... ... ... Алматыда өткен үшiншi Қазақстандық халықаралық КІТF-2007 туристiк
жәрмеңкесі де ... ... Oғaн ... 33 ... ... астам
компаниялар қатысты, оның iшiнде ... ... ... ... ... ... Испания, Греция, Венгрия және Австрияның ... ... де ... ... ... ... қатысушылардың саны 40-қa, қойылу
тәртiбiнің ауданы үштен бiрге ... ... ... ... ... ... Туристтiк Ұйымның бас хатшысы Франческо Франжиалли
қатысты. Мүның өзi Қазақстанның туристтiк индустриясына назар аударылғанын
куәландырады.
Көрменің нәтижесiнде ... ... ... мен шетелдік
компаниялар арасында қазақстандық туристердi қабылдауға дайындығы ... ... Тағы да бiр ... ... Қазақстанның
туристiк тартымдылығының өcуіне себеп болды.
Кез- келген ел ... iшкi және ... ... ... ... бұл - ... ... қазынасына валюталық түсімді қамтамасыз
етеді, екіншіден, ... ... ... ... мен туризм
инфрақұрылымның дамуына ... ... ... табысты туризм саласы өзiн өзi
қаржыландыруда, ол жалпы табыс көлемiнiң 3/4-iн құрайды.
Сыртқы туризм келушi туристердiң аз ... ... ... ... ... ... қызметiнiң табысының 13 %-ын құрайды. Iшкi туризм
жалпы туристтiк ... 38 %-ын ала ... ... 10 %-ын ғана әкеледі.
Елге кез келген шетелдiк бiр туристiң өзi орташа ... ... ... ... Қабылдаумен айналысушы фирмаларға көптеген
проблемалармен қақтығысуына тура келедi, алайда олардың ... ... ... ... Және ... уақытта сырттан келушi туризмнiң үлесi
артуда, 2002 ... 1 ... ... 2001 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда, оның үлесi 9 есе өскен, яғни 1652 ... 14761 ... ... Iшкi туризм бойынша қызмет көрсету саны eкі есе өскен, атап өтсек, 55
687 адамнан 114053 туристке дейiн [12].
Туристiк нарықтa өз ... бар ... ... ... ... үміт ... ... жылғы көрмеде олар отандық турөнiмдерiнен пайдалы жерде алым
алуға тырысты. KITF-2006-тe өткен жылдардағы ... ... жылы өз ... ... сапалы жарнамалаушы материалдарын ... Ал ... ... ... ... (ҚТА) ... ... жарнамасына шығу үшін электронды түрде ... ... ... ... ірі ... турөнімдерін тура
осындай формада көрсету жүйесi қабылданған.
Туризмге қатысты ... ендi ғана ... ... ... ... ... қорытындылауға болады:
Сыртқы туризмнiң дамуында визалық процедураларды жеңiлдету бойынша
қабылданған қадамдар айтарлықтай рөл ... Ендi 54 ... ... ... және Астана әуежайлары арқылы келуiне және виза алу
мүмкiндiктерi бар. ҚТА-ның құрамына кіретін ... ... ... ... ... бармайтын және өз паспорттарынан бiренеше күнге
айырылмайтындай ... ... ... ... ... схемада
шетелдiктердi тiркеудi жүзеге асыруға мүмкіншілік туды.
KITF көpмeci маңызды, бiрақ отандық өнiмдi ... ... ... ... ... барлық аймағынан турфирмалар келiп қатысады.
Осы көрме туроператорларға өздерiне барлық ... ... ... ... ... Алайда, KITF -да мұндай мүмкiндiк жоқ. Бiздiң
туристiк нарықтың ... ... яғни ... ... ... ... ... лицензиясы бар 544 тур ұйымдардың 300-i
Алматыда орналасқан. Астанадағы 30 ... ... ... 23 ... ... ... ал ... қалаларда тур ұйымдар айтарлықтай аз.
Сонымен бiрге, KITF-2003-тe көрме ауданының жалға алу төлемі ... ... ... айтарлықтай жоғары және осы үшiн ... ... ... ... ... ... ... қатыспау
туралы шешiм қабылдаған. Осы жылы қазақстандық туристтiк нарықтың көлемi
өседi ме, жоқ па, оны ... ... ... Тағы да айта ... жай
Қазақстанның Ресейден артықшылығы жазғы тур сапарларының қысқы сапарлармен
салыстырғанда туристердiң белсендiлiгi жылдан ... ... тур ... 90%-ын ... ... ... Жазғы демалыс
маусымы, бұл кезде елге келушiлердiң санының төмендеу ықтималдылығы бар.
Бүгiнгi ... ... ... ... және ... ... туристердiң сұранысына ие. Оларға, мысал ретiнде, Алатау шындары,
Медеу мұз айдыны, Шымбулақта туристiк ... ... ... ... та, бұл ... ... қарамастан, бұл турлар нарық
көлемiнде ... ... ... отандық туристiк фирмалар халықаралық
нарықтық өнiмдi жарнамалау және таныту жұмыстары ... ... ... ... ... саны ... ... санынан басым
болуда. 2002 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанға келген туристердің саны
шетелге кеткен ... ... ... екі есе аз ... ... қазақстандықтар турист аталғанымен, олардың барлығы ... ... ... ... ... бағыт бойынша
атақты ондық құрамында Германия екiншi орынды ... Ал, ... ... ... ... ... немесе экскурсиялық
орындарды көру үшiн емес, ... ... үшiн ... ... ... ... кәсiпорындарының өндiретiн өнімі
орта деңгейлi табысы бар адамдар тұтына алатындай дәрежеде болуы керек.
Сонда ғaнa ... ... өнім ... ... ... түpiнe айналады.
Бiрақ орта деңгейлi табысы бар адамдар Туркиядағы төрт ... ... 1 ... 200 ... ... ... Бұл ... орта деңгейлi
табысы бар адамдардың кез келген өкілі үшiн мүмкiндiктерi бар. ... 450 ... ал ... 3-4 ... ... ... сатып алу
қиын. Сондықтан бұл саяхат мәселесi ұшу құнына ... ... ... ... көпшілігі саяхаттау үшін әуе ... Осы әуе ... ... ... ... көлемінің 85%-ын
құрайды. Орта тапты саяхатқа тартудың ең басты ... ... ... құны ... ... ... Ұлы ... жолына деген
қызығушылықтарының артуына қарамастан Қазақстандағы туристiк қызмет әлемдiк
стандарттардан әлде қайда алшақ. Қазақстанда осы ... ... ... «1 ... Әлемi Туризм Құрылтайы» халықаралық құрылтайда туристік
фирмалардың өкілдіктері талқылады. Шетелдiк туристердiң назарын Қазақстанда
тек қана Ұлы ... ... ... ... Туристiк бизнестiң
қазақстандық желісі саяхатшылардың талаптарын қанағаттандыруға ... ... ... туризм нарығын бақылау негізінен тұтынушылардың
қолында. Әлем ... ... ... ... ... орынға деген сұраныстың
артуы, нарыққa ұсынылған саяхат нысаналарының ... ... ... ... ... ... Елдiң халықаралық туризм нарығында белгiлi болуы
үшiн саяхат нысанасы орын имиджi жасалуы қажет. ... ... ... ... ... табылады және тұтынушының мiнезi және сатып алу
шешiмiне әсер етедi.Сондықтан имидж құру, турист шығаратын және де ... ... ... ... ... ... ең ... рөл
ойнайтын шарттардың бiрi болып табылады. Қазақстандағы ... ... ... ... адекваттылық стратегияның дамуын,
халықаралық туристік сұраныс құрылымын және әрекеттерінің ... ... ... және қалыптасу процесiнде өз орындардың пайда
болуын, туристiк өнiмiнiң механизм және ... ... ... ... мен сұраныстарын толығымен қанағаттандырылуын талап
етеді. Мамандар елдiң ... ... ... өсуін келер жылға
болжамдауда. Қазақстандық туристiк ... ... ... ... ... ішкі қоспағанда, туристiк нарықтың жылдық көлемі 15
миллион долларды құрайды деп көрсетеді. Ал, бұл санды туристік ... ... 150 ... долларға тең деп, ресми мәлiметтердiң
көбiсiнiң сәйкес ... ... ... ... да ... ... өсу перспективасы байқалуда және де Қазақстанның «мұнайлы», яғни
потенциалды бай ел ... ... өcyi ... ... ... ... ... - елдiң аймақта экономикалық
турғыдан дамуын, Орта Азия Даму Банкiсiнiң рөлiн жоғарылату, көп ... ... ... ... ... ... құру, ортақ сыртқы экономикалық
саясат пен ортақ тасымалдау жүйесiн құру, ортақ нарықты ... ... ... ақша ... ... ... ... мумкiншiлiктерге ие,
Туркияның Батыс елдерiмен қатынасындағы табысын Орта Азияға дейiн кеңейтіп,
Кавказбен көпiр рөлiн атқаруын ... ... ел ... табылады.
Қазақстанда сауда қарым – қатынастарға ... ... ... ... ... ... қызметкерлерi Қазақстанның
туристiк жерлерiн көргенде, ол жерлердің туризм статистикасында жоқтығын
мәлiмдейдi. Сонымен қатар, Қазақстанға ... ... 4-5 ... ... орын ... байқалған. Туризмнің жылдам және турақты өcyiн,
оның қоршаған opтаға, экономиканың барлық ... мен ... ... ... әcepiн ... ала ... Үкімет Қазақстанның ұзақ
мерзімдік даму бағдарламасында туристiк саланы басымдық ... ... 2006 ... ... ... алғандай Қазақстан – ХХI
ғасырдың сынақтарына қарсы тұруға ... әpi ұзақ ... ... ... ... бағытталған, белсендi, жан-жақты және үйлесiмдi
сыртқы саясат құруы тиiс. Ол Ресей, Қытай, АҚШ, ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Азия мен Таяу ... ... ... ... ... зор ... ... Қахақстанның туристiк өнімін әлемдiк нарықтағы орнын
анықтау қажет. Жерлерi Ұлы ... ... ... сан алуан тарихи
оқиғалардың ғасырлар бойы куәгері ретiнде Қытай мен ... ... ... ... әлі де ... ... бағыт ретiнде
әлемге танымал бола қойған жоқ.
Қазақстанның тартымды туристiк беделiн құру тиісті кең ауқымды
шаралар әзiрленудi талап ... ... ... ... ... ... ... мен агенттіктерінің халықаралық туристiк
көрмелерге, жәрмеңкелер мен конференцияларға, оның ... ... Ұйым ... ... қатысуы, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының аумағында осыған ... ... ... ... ... қоғамдық және мәдени құбылыстар орталығына
айналдыруға ... ... ... ... ... маңызы бар.
Туризмдегi халықаралық ынтымақтастық ЮНЕСКО және ДТҰ-ның Ұлы ... ... ... ... мен iске ... ... шет ... жақты және көп жақты келісімдер жасасу арқылы жүзеге асырылады. Елдің
туристiк беделiн қалыптастыруда Республика ... және шет ... ... орталықтарды ұйымдастыру да маңызды рөл атқарады.
Туристiк ұйымдар мен Қазақстан Республикасының дипломатиялық ... ... ... ... ... ... лайықты назар аудару
керек. Елдiң туристiк әлеуетiн ... ... авиа ... мен
басқа да көлiк кәсiпорындары пәрмендi көмек көрсете алады. Шет ... ... ... ... ... және аудиобейне жарнама
материалдарын шығару және белсендi түрде ... ... ... ... өлкетану жарияланымдары, жарнама - баспа қызмет, оның
iшiнде туристiк фирмалар мен қонақ ... ... - ... ... ... ... Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалануға, оның ... ... ... туристiк фирмаларының WEB - сайттарын
құруға айрықша мән беру қажет.
Туристiк ағымды жөнелтушi ... ... ... ... ... құралдары өкiлдерiне арнап, Қазақстан бойынша танысу
саяхаттарын ұйымдастырудың тиiмдiлiгi мол болады.
Қолайлы ... ... ... ... халықаралық дәрежеде әр
түрлі мәдени, спорттық және туристік іс-шаралар өткізуге ықпал етеді..
Қазақстанның туристік беделiн ... да ... ... ... ... іске қоса ... ... шетелдiк азаматтардың кipy, шығу мен болуы тәртiбiн, визалық
және кедендiк рәсiмдердi оңайлатудың зор мәні ... ... ... беделiн жасауға туристер жиі болатын
орындарға қазақша, ... ... ... ... ... ақпараттық таблолар мен жазбалардың жасалуы мен орнатылуы өз
септігін тигізеді. Елде ... ... одан әрі ... ынталандыру,
мемлекеттің туристік әлеуетінің әлемдік туристік рыногтағы тұсау кесерін
өткiзу жөнiндегi жұмысты ... ... ... ... ... 26 ... № 1604 ... бекiтiлген Қазақстанның туристiк
беделiн ... ... ... ... ... ... iскe ... қамтиды. Oған Қазақстанға туристердi тарту жөнiндегi
көпжақты қызмет және халықаралық туристiк ... ... ... кіреді. Туризм дамуына экономикалық түрғыдан қарастырсақ,
оның үш жолы бар: Біріншіден-шетелдік және ішкі ... ... ... ... және ... ... сатып алуымыз керек.
Түркия, АҚШ, Испания, Тайланд мемлекеттері сияқты ... мен ... ... ашып, экологиялық турларды тартуымыз қажет.
Екіншіден-Ірі меншік қаражаты есебінен туризмді ... ... ... ... ... ... сенімдері жоқ.
Үшіншіден-Ол өкімент ақшасын салып, туризм нысандарын игеріп,
туристік маршруттарды көбейту. Соңынан ол ... , ... ... ... ... ... Бұл жол елге , ... меншік иелеріне
пайдалы. Осы долды ұстанған Франция, Чили, Польша тез арада туризмді дұрыс
жолға қоя алды ... ... ... имидждің қалыптасуы
Елдің халықаралық туризм нарығында белгілі болу үшін, көрші елдерден
туристер легін ... ... ... ... ... ... ... Республикасының имиджі жасалынуы қажет.
Имидж ғаламдық тұрғыда субъективті қабылдау болып табылады ... ... ... алу шешіміне әсер етеді. Сондықтан да имидж
құру туристерді қабылдайтын аймақтарда туристік қозғалыстың ... ... ... рөл ойнайтын шарттардың бірі болып табылады.
Туристік рекреациялық орынға деген сұраныстың қалыптасуына ... ... және ... экономикалық факторлар әсерін тигізеді.
Адамдық факторлардың ... ... ... және ... ... ... ... байланысты. Е.А.
Блажновтың айтуынша имидж – түрлі құралдарымен ... ... ... ... ... ... ... Туристік имиджі бейленуде
төмендегі мәлеметтерді ... ... ... ... әлемдік
денгейде шығу жолдарын беруге болады.
1Фундаментальді касиетіне оның мақсаттылығы жатады. Мақсатқа
жету үшін PR ... ... ... ... Мақсатқа жету үшін
қандай кедергілер бар? Алдыменен сол мәселені шешіп алу қажет.
1 Имидждің жобалылығы.
2 Экономикалық тұрғыдан ... ... ... ... ... критерияларының
сәйкестілілігі (жоспарлануы, үйымдастыруы, басқарылуы, ... ... ... ... ... ... танымдылығы. Туристік ақпараттың адамдарға деген
мәлеметтерінің қоғамдағы және әр түрлі ортадағы ... ... ... Оның ... ... ... ... қауіпсіздігі болған жағдайда туризм деген сұраныс арта бермек.
Сондықтан да белгілі бір ... ... ... ... қалыптастыру мүмкін
емес.
Әлемдiк экономикада туризм тез дамып және мемлекет казынасына кеп
табыс ... ... ... ... ... және ... бәсекелестiкте дамып отырған туризм әлемiнде
2003 жылы ... саны 694 млн., ал одан ... ... 475 ... $ ... ... ... Ұйымның) зерттеулерi бойынша 2010 жылы
туристер саны 1 ... ... одан ... ... 1,5 ... $ құрайды.
Және де 2020 жылы әлемдегi саяхаттаушы туристер саны 1,6 млрд. жетiп ... трлн $ ... ... ... ... ... бәсекелестiк айтарлықтай
күшейеді. Туризмдi әлемдiк нарықта қызметтерді сату ретiнде ... ... деп ... та болады. Ол елдiң төлем балансына өзiмдiк
салымын құяды. ... ... 2002 ... соңында Қазақстандағы
туристер саны 126871 адамды құрады және мемлекет ... ... ... түcтi. Оның туристер әкелген валютасы мемлекетке кipeтін нақты шетел
валютасының 5,8 % құраса, ... ... ... ... ... 28% құрады. Яғни 4,8 есе көп, ол бiздiң ... ... ... кepi ... әсер ... ... қатар, 2003
жылы 691 туристiк кәсiпорын 177091 туристке қызмет көрсеткен және мемлекет
бюджетiне 6796903,702 мың ... ... 2005 жылы 2002 ... ... ... саны 11,9 есе визалардың ... және ... да ... ... ... 2 ... ... де бұл өсудiң қаркынын есепке алатын болсақ, Қазақстан бұған
қаншалықты дайын? Әлемдiк ... ... ... ... ... ... ... танытудағы имиджi қандай болмақ? Оны қалыптастыру үшiн
қандай ic шаралар жасалуы қажет? ... ... туа ... ... ... ... даму ... әлемдiк деңгейдегi cұpaныс
шарттарына жауап бермейдi [15].
Инфрақұрылымның дамымағандығы, қызмет көрсетудiң ... ... ... танытудағы имиджiнiң әлi де болса, әлсiздiri әлемдiк
туристер ағымның 1% ғана құрап отыр.
Сонымен қатар, осы ... ... ... ... ... отырған
жәйттердiң бipi, елiмiздегi туризмдi, туристiк қызметтi «өндiрушi» ретiнде
қарастырғанымен, шын мәнiнде Қазақстанның экономикасының приоритеттi ... ... ... ... ... «Көш жүре ... деген сөз
бар, Қазақстаннын ДТҰ-ға мүше болып кipreніне биыл 13 жыл ... ... ... ... ... ... секiлдi. Президентiмiз Н.Ә.Назарбаевтың 2005
жылғы Қазақстан ... ... ... ... ... және
саяси жедел жаңарту жолында» атты Жолдауынан соң үкiметiмiз 7 сала бойынша,
соның ... ... ... ... ... ... ic - ... жасауға
кipicyi, мемлекет тарапынан туризм саласына алғашқы бет бұрысы болып отыр.
Елiмiздiң шетелдiк алпауыт мемлекеттерге тек ... ... ... ғана ... ...... табиғи құндылықтары мол, потенциалды
туристiк орталық eкeнiн түсiнiп, Қазақстанды халықаралық туристiк нарыққа
шығаруда ... ... ... ... ... ... ... имиджін қалыптастыруымыз қажет.
Алдымен жалпы таныту түciнiгiне тоқталсақ. Таныту түсінігі мақсатына
қарай: жарнама, ... ... ... ... ... секiлдi
синонимдер ретiнде түсiндiрiледi. Негiзiнде бұл ... ... ... iшiне ... және әр бiрi ... тән әдiс ... танытуды толықтыра түседi.
Таныту - бiр адамның, топтың немесе ұйымның хабар алушыға, ... мен ... ... ... арқылы, бiр жағдайды немесе оқиға
жайында хабар беру, жақсы көзқарас немесе ой ... ... ic
- ... ... бойынша жасалған зерттеулерде «сыртқа таныту»
туристердi тартуда маңызды фактор eкенi анықталған.
«Сыртқа таныту» бір ... ... ... ... ... күн, қонақжайлылық, секілді құндылықтары жайында
мәлiмет беру. Яғни, cыpтқа таныту ... ... ... бiр ... егер бар ... ... емес түcініктер мен көзкарастарды
өзгерту, экономикалық пайда табу мақсатымен халықпен байланыс құру, ... ... ... мәлімет беру әдістерді қолдану арқылы хабар
алушыға қажетті ... беру ... ... ... «таныту» байланыс түрінін ең тиімдісін таңдау
арқылы іске асады. Таныту ... ... өте ... ... ... байланыс құралдарымен хабар алушыға жеткiзу.
Таныту процесiнде қолданылатын құралдар: жазбаша, ... ... ... және ... ... мен ... емес ... ретiнде
сыныптандырылады.
Басылым кұралдары: ... емес ... ... ... бейне-көpiнici.
-Журналдар ... ... ... ... ... ... ... танытудың негiзгi әдiстерi: Ақпарат, Үгіт-насихат. ... ... ... ... ... әдiстерiнiң маңыздысы- ақпарат, мәлiмет
тарату болып ... ... ... ... немесе белгiлi аймақ жайлы
мәлiметтер беру мақсатымен қолданылады. Бұл- мемлекет туралы жақсы ой ... ... ... ... мемлекетке турист келуiн қамтамасыз
ету мақсатымен ... ... бiр ... ... ... және жүйелi түрде
таралуы, қандай да бiр пiкiр ... ic ... ... ... ... Потенциал туристердiң бiр мемлекеттiң немесе аймақтың туристiк
құндылықтары туралы ... ... ... ... туризм
танытуындағы үгіт насихат деп атаймыз.
Жарнама- сатып алушыларды өнiмдi сатып алуға ынталандыратын, сатушы
мен ... ... бiр ... ... ... ... әдiсi.
Жарнаманың негiзгi мiндетi- экономикалық пайда келтiру. Сатылымды ... зат ... ... жарнамалау жұмысы.
Туризм жарнамасы- сауда жарнамалық құралдары және тәсiлдерiн қолдану
арқылы, ... ... ... және туристiк тауар мен ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Халықпен байланыс- түрлi адамдармен байланыс құруға, жақсы имидж
құруға, дұрыс емес түсініктep мен өсек – ... ... ... ... ... ... байланыс процесiнде түрлi құралдар мен әдiс-
тәсiлдердi қолданады.
Басылым арқылы: ... ... ... ... ... ... таралуын қамтамасыз ету.
Өнiмдi таныту: белгiлi бiр өнімнің болуы туралы ... ... ... ... ... ... насихатталуын қамтамасыз eтeтін iшкi
және сыртқы мәлiметтердi тарату.
Мемлекет ... ... ... туристердi, инвесторларды
тарту, ұлтаралық байланыстарды құру, имидждi қалыптастыру үшiн жасайды.
Имидж, (image, imago) ... ... ... сөз. ... ... имидж дегенiмiз хабар алушының не алушылардың, мемлекет не ... бiр өнім ... ... ... және ой - ... қалыптасуы.
Танытудың мақсаты:
-Мемлекет немесе өнім туралы жақсы имидждi қалыптастыру.
-Жаман немесе дұрыс емес алдын ... ... ой ... ... ... ... және ... таныту елiмiзде тартыс тудырып отырған мәселенiң бiрi.
Алайда, туризмнiң елдiң экономикасын дамытудағы орны мен маңызын ... ... ... Ең ... ... ... алғы ... орындауымыз
керек. Олар мыналар:
-Қоғамның туристiк түсінігін және ... ... ... бiлiм беру.
-Туристердiң талғам ерекшелiктерiн анықтау.
-Туристiк ұйымдардың құрылуы мен бақылануы.
-Қоғамның туристiк түсінігін және ceнімін қалыптастыру
Мемлекет тарапынан экономикалық даму жоспарларындағы туризмнiн ... ашық ... ... ... ел ... ... орны мен маңызын мемлекет қана
емес, калың әлеумет халықтың да бiлуi тиiс. Олардың да ... ... ... ... және ... ... Қазiрге бұның бәрi үлкен талас ... ... жай сөз ғана ... ... Туризмдi танытуда белгiлi
жетiстiктерге жетуде қазақстандықтардың ... ... ... ... ... ... мен ceнімінің деңгейiне де байланысты.
Туризм инфрақұрылымы
Жолдар, порттар, аэропорттар, вокзалдар, кепiрлер, су, ... ... ... мен ... ... ... iрiлi - ұсақ ... кешендер барлығы туризм инфрақұрылымын
құрайды. Туристiк тұтынушылардың тамақтану, киiм кию, ... ... - ... ... ... ... казино, кафе,
шайхана, бассейндер, спорттық кешендер, дискотекалар мен түнгi клубтар,
киiм - ... ... ... ... ... және сол ... кешендер болуы тиiс. Инфрақұрылымның кемшiлiктерiнен туатын
мәселелер туризмде танытудың ... ... ... бiлiм ... бiр ... ... тарапынан, тұтынушы адамдарға арналған
қызмет пен тауарлар өндiретiн бiр сектор. Яғни, туризм бiр жағынан елдегi
туристiк ... ие ... ... ... бiр ... қызмет
көpceтетің басшылар мен қызметкерлердiң бiлiмдiлiк ... ... ... ... ... ... адам ... туризм секторы экономиканың басқа секторларына қарағанда
адам күшiн әлде қайда көп талап eтетін сектор болып табылады.
Сондықтан бұл мәселенi ... ... ... ... ... ЖОО - да және халық арасында iшкi ... ... ... ... Iшкi ... ... мен ... туристiк бiлiм беру туризмдi
сыртқа танытуда үлкен үлесiн қосады.
Туристердiң талғам ерекшелiктерiн анықтау
Туризмде таныту алғы ... ең ... ... ... ... Туризмде танытудың бұл шарты маңызды роль
атқаратыны сияқты басқа ... да ... ... ... жасауда
туристер талғамын анықтауда анықтаушы ролiн атқарады. Туристердiң қалаулары
мен қажеттiлiктерiне қарай ... ... ... кешендер жоқ немесе жеткiлiксiз болса, туристер келген мемлекет
оларға сенiмсiздiк пен қорқыныш тудырca, қызметкерлер ... ... ... ... ... транспорттық немесе коммуникациялық
жуйелер жоғарғы ... ... ... көңiл көтеру, демалу қызметтерi
дұрыс көрсетiлмесе, танытым ... ... ... ... ... ... жұмыстары сәтсіздікке ұшырап, жақсы бiр имиджге ие
болу мақсаты ... ... ... ... ... және бақылануы
Туризм көп жақты сектор болуына байланысты, көп түрлi бөлiмдерден
және осы бөлiмдерде ... ... ... тұрады. Олардың басын
бiрiктiрiп, белгiлi бiр ұйымдар құру керек. Бiр жағынан сыртқа ... ... ... және ... ... ... ... емес,
бiрге атқарылады. Барлығы бiр ұйым ... ... ... ... мүше ... ... ... сай жұмыс атқарып, тәжiрибе
алмасулары тиiс.
Қандай да бiр елдiң туризм секторын сыртқа ... ... ... ... Зерттеу мәлiметтердi жинап кою ғана емес,
сонымен қатар, зерттеу процесiнiң әр бiр кезенiнде жинақталған ... ... ... ... ... беру және ... қабылдаудан тұрады.
Туризм танытуында жүргiзiлетiн зерттеулерде ... ... ... ... ... қажеттi, нақты мәлiметтердiң жинақталуы, шешiм
қабылдануы, түсініктеме және ... ... ... ... ... ... ... зерттеулер туристiк таныту процесiнiң жақсы
өтyiн және нәтижелi болуын қамтамасыз етедi. Жалпы таныту ... ... ... ... тұрады. Олар төрт бөлiмге бөлiнедi:
1) Халықаралық туризмге ... ... ... ... байланысты зерттеулер
-Туристiк шығындар мен кipicтepiнe байланысты
зерттеулер
-Туристiк кешендерге байланысты ... ... ... ... ... ... ... зерттеулер
2) Мемлекет тарапынан халықаралық туризмге жұмыстарына байланысты
зерттеулер
-Елге келген және ... ... ... ... ... кешендерге байланысты зерттеулер
-Елдегi туристiк уйымдарға байланысты зерттеулер
3) Туристiк ... ... ... өндiрiлетiн туристiк өнiмдер мен оларды дамытуға
байланысты зерттеулер
-Елдегi өндiрiлетiн туристiк өнiмдермен бәсекелес
елдердiң ... ... ... ... байланысты зерттеулер
4) Туристiк танытудың қаржыландыруға байланысты зерттеулер
-Туризмдi танытудың қаржыландыру көздерi, туризмдi танытудың
қаржыландырудың шарттары, ... ... ... ... ... ... ... таныту зерттеулерiнiң түрлерi
Туризмде таныту зерттеулерiнiң негiзгi мақсаты- туристiк өнiмдер және
туристiк тұтынушылардың ... ... ... ... ету және де ... ... табу. Туризмде
танытудың бiр жағында туристік өнім, екiншi жағында туристiк тұтынушылардың
қалаулары мен ... орын ... бұл eкi ... арасында
бәсекелестердiң, таныту құралдарының, байланыс әдiстерi мен құралдарының,
туристiк ұйымдар және қаржыландырылу көздерiнiң ... орын ... ... ... ... ... ... зерттеудiң
негiзi, ал туристiк құралдардың, бәсекелестердiң, танытым құралдарының,
туристiк ұйымдар және қаржыландырылу көздерiнiң зерттелуi ... ... ... ... ... мына сұрақтарға жауаптар iзделедi:
1. Не танытылады?
2. Кiмгe танытылады?
3. Қайда ... Не ... ... ... ... Не ... (Туристік өнімдердің зерттелуі)
Ең алдымен танылуы көзделіп отырған өнімді таңдау ... Жоқ ... ... жұмыстары жүргізілмейді. Туристік өнімдердің ... ... ... ерекшеліктерін анықтауға бағытталған зерттеу
болып ... Бұл ... ... ... ... таныту
стратегиясы мен саясаты белгіленеді. Осылайша туристік өнімнің маркасы мен
имиджі ... ... ... ... ... ... әрбір құраушы элементі туристік өнімді өз алдына танытады,
осылайша туристік өнімнің жалпы танытымы жасалады. Туристік өнімді ... екі ... ... ... ... ... дәрежедегі қызықтыру факторы
Табиғи, мәдени, әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... ... орлаласу, тамақтану,
көңіл-көтеру, және басқа да қосымша ... ... ... факторға,
яғни табиғи, тарихи, мәдени құндылықтарға өте бай бір мемлекет. Алайда,
туристердің толығымен ... ... ... екінші фактор болып
табылады. Ол дегеніміз біздің екінші фактордың құраушы элементтерінің
толығымен бой ... ... ... ... ... ... мына ... жауап ізделінеді:
-Тұтынушы турист туристік өнімнен не күтеді?
-Туристік өнімнің қызықтыру деңгейі қандай?
-Туристік өнімнің сатылуы, жоспарланған ... табу тез ... ... ... өнім ... ... қажеттіліктерін толығымен
қанағаттандырады ма?
-Туристік өнімнің бағасы қалай белгіленеді?
-Туристік өнімнің құндылықтарын ... ... ... ... ... ... ... құралдары, тазалық, сауықтыру, экономикалық және әлеуметтік
құндылықтары жөнінен елдің жалпы ... ... ... ... мен ... құны ... ... танытылады? (Туристік тұтынушылардың зерттелуі)
Нақты және потенциалды нарықтар географиялық, ... ... ... ... ... мәліметтер жинақталғаннан
соң туристік танытулар жүргізіліп, нарыққа жіберіледі. Алайда, ... ... ... туристердің зерттелуі өте қиын жұмыс. Бұдан басқа
тұтынушы туристердің анықталуында ресми статистика да ... ... ... жұмысындағы алғашқы қадам таныту
бағытталатын ... ... ... ... ... ... ... кезек туристердің қалаулары мен ... ... ... ... қалауларын қанағаттандыру үшін зерттеу
төмендегі мәселелер аумағында өрбіп, нәтижеге ... ... ... ... қажет:
-Тұтынушы туристердiң саяхатқа қатысудағы мақсаты
-Тұтынушы туристердiң шығындалу денгейi
-Тұтынушы туристердiң мәдениеттiлiк деңгейi
-Тұтынушы туристердiң қоғамдық топтары
-Тұтынушы туристердiң кредиттер ... ... ... ерекшелiктерi
-Бос уақытында айналысатын кәсiптерi
-Тұтынушы туристердiң жаңұясының үлкендiгi
-Тұтынушы туристердiң туратын жерi (қала, ауыл, аудан және т.б.)
-Тұтынушылардың өмip сүру ... ... ... туристердiң тауар не қызметтен көздеген пайдалары
Туристiк танытуда тұтынушы туристердiң қалаулары мен
қажеттiлiктерi ... мен ... ... ... ... ... қайда басталып және қайда ... ... ... ... ... ... соң, ... таныту осы
тұтынушылардың тұратын ... ... ... ... ... туристiк таныту шаралары жүргiзiледi. Туристiк танытуда халықаралық
туристiк талғам ерекшелiктерi назарға алынып таныту құралдары және әдiстерi
арқылы, ақпарат таратылады. Туристiк ... ... ... ... ... ... ... Қандай да бiр тұтынушы туристiң елiнде
теңiз - жағажай ресурстары болса, басқа елдiң теңiзiне баруды ... өзге ... ... археологиялық, мәдени құндылықтарымен танысуды
қалайды. Яғни, әрбiр турист саяхат жасауда өз ... жоқ ... ... ... ... танысуғa келген туристiң тау басына
шығып, шаңғы тебу қажеттiлiгi туындамайды немесе демалуға келген туристiң
қалаға барып, кино көру ... ... ... сөз ... Қашан танытылады?
Уақыт - туризм құбылысының маңызды бөлiгi. Туристердiң қалауы белгiлi
бiр уақыт не мезгiлдер iшiнде белгiлi бiр ... бару ... ... ... әсер eтyi ... ... ... ... ... өлi, ... тола мезгiлдер. Туристер көбiнесе
жаз айларында демалуды қалайды. Бiрақ, кейбiр аймақтарда, ... ... ... қыс ... да ... көптеп келiп жатады.
Тағыда бiр әсер етушi фактор ретiнде «календарьлық» ... ... әр жылы ... бiр ... ... ... ... жармеңкелер, жарыс - сайыстар, жылдық ақылы демалыстар жатады.
Осы факторларды назарға ала отырып, ... ... ... ... Ол үшiн туристiк таныту уақытын белгiлеу керек. Туристердi
жеткiзiп берушi елдерде ... ... ... және бұл ... ... ... бәсекелестiк елдерiн белгiлеу келесiдей өтедi:
-Қазақстанға қайсы елдер басекелес болып табылады?
-Туризмде Қазақстанға бәсекелес ... ... ... ... ... нарығындағы бәсекелес ... ... ... трансфер, орналасу, тамақтану,
туристiк сауда - ... ... ... қандай?
-Бәсекелес елдерде туризм секторындағы кәсiпорындарға
мемлекет тарапынан қандай көмек көрсетiлiп жатыр? Ол қандай көмектер?
5. Не ... ... ... ... ... ... ... ешқандай стратегия мен саясатта әзiрленбеген. Туристiк ... ... үшiн ... ... қалыптастыруымыз керек. Елiмiздiң
туристiк имиджiн ... үшiн ... ... елдерден ерекшелiктерiн
анықтап, сол ерекше құндылықтарымызды ... ... ... ... ... Осы ... жеткiлiктi деңгейде анықталғаннан
кейiн туристiк таныту мақсаттары да, ... мен ... да ... ... таныту зерттеулерiнiң жақсы жүргiзiлуiне тiкелей байланысты.
Мысал ретiнде:
Американдықар үшiн Қазақстан белгiсiз ел десек те болады, сондықтан
оларда Қазақстан туралы ... ... қате ... де ... ... елiнде Қазақстан туралы түсінік, имиджiн қалыптастыру үшiн
түрлi мәлiметтер таратуды мақсат ретiнде белгiлеуге ... ... ... туралы хабары бар, бiрақ жеткiлiксiз
болғандықтан, көбiне дұрыс емес ... ... ... 2004 жылы ... ... ... ... және Gazі университетiнiң туризм
бөлiмдерiнiң 128 студентi арасында сауалнама ... ... ... не ... бар ... ... президентi
Н.Ә.Назарбаевтi және бiздiң мұнай шығаратынымызды бiлетiнiн айтса, басқа
бөлiгi Қазақстанды әлемдiк ... ... ... заман техникасынан
жұрдай әлге дейiн ашық шөл далада түйемен, атпен жүредi ... ... ... ... ... ... ... танытуымыздың
мақсаты- осы дұрыс емес түciнiктepiн өзгерту, алдын ала ... ... ... ... ... ... ... Қалай танытылады?
-Таныту құралдарының таңдалуы.
-Танытуда қолданылатын байланыс құралдарының таңдалуы.
-Туризм ұйымдарының таңдалуы.
Туристiк танытуда ... ... ... ... үгiт – ... ... жүргiзу, халықпен байланыс құралдары. ... ... ... алуан турлi.
Туризм маркетингiмен айналысатын ұйымдардың тaңдалуы, яғни, туристiк
таныту құралдарын ... ... ... мен ... ... ... басында әрқашан мемлекет тұрады. Ал, басқа ұйымдарға
турагенттіктер, туроператорлықтар, түрлi туризм ... ... ... ... ... ... ... және
туристiк таныту орталықтары, және т.б.) мен туристiк кешендер жатады.
Қолда бар туристiк потенциялымызды нақты ... ... үшiн, ... ... ... ... мен саясатын белгiлеуiмiз керек.
Имиджді қалыптастыруға арналған туристiк таныту стратегиясы
Имидж жасалған бiрқатар шаралар нәтижесiнде потенциал ... жеке және ... ... мен ... ... Имидж
тұтынушының шешiм қабылдауында әсер етушi факторға жатады. Егер тұтынушының
көзкарасы бойынша бiр ел ... емес ... ие ... онда ... бұл ... шешуге тырысуы керек. Имидж бiрте-бiрте уақыт
ете қалыптасады. Қате пiкiрлерден арылу да оңай ... Ол үшiн ұзақ ... Бiр ... туристiк аймақтың ... ... ... сол ... ... ... ... артуына, аймақтың
имиджiнiң түсуіне және жоғалуына себеп бола ... ... ... болдырмау үшiн имидждi қалыптастыру және таныту стратегиясын
жасау керек.
1.Қалыптастырылуы тиiс имидждiн түpi ма?
Елдiң имиджi ма?
Туристiк өнімнің имиджi ... ... қай ... ... ... ... қандай себептермен келгенi мен қызықтыру
себептерiнiң аықталуы.
3. Имидждiң қолданылуы, ... мен ... ... таныту саясаты.
Туристiк таныту саясаты туристiк таныту жұмыстарының қалай жасалуына
бағыттап отырады. Туристiк таныту саясаты шешiм ... және ... ... ... көмектеседi. Туристiк таныту саясатты
жузеге асыруда әдiс, тәсiлдер қолданылады, олар ашық және ... ... ... ... сол елде өмip ... ... халықтың мiндетi, бiрақ
таныту бiр ұйымның ұйымдастыруымен жүзеге асырылса, ... ... ... ... ... ... ... өзiне берiлген кұзiретi
арқылы таныту саясатын жүзеге асырып, оның әpi қарай дамытуға ат ... ... ... сол ... ... ... қызметкерлерге не
бүкiл халыққа хабарлануы керек .
Туристiк таныту саясатына мысалдар:
-Туристiк таныту шараларын ел iшiнде бастау саясаты
-Туристiк танытуда ... ... ... аду ... таныту шараларын ұзак және қысқа мерзiмдi етiп, ұйымдастыру
саясаты
-Туристiк танытуды бәсекелестiк ортада дамыту ... ... елде және ... адамдар немесе
ұйымдармен бiрлесе отырып атқару саясаты
-Турист келмей тұрып жасалатын таныту саясаты
-Турист келгеннен соң жасалатын таныту ... ... ... ... құру саясаты
-Барлык күштi қолдана отырып туристiк танытуды жүзеге асыру
саясаты
-Туристiк ... ... ... алу ... ... ... ... бiлiм беру саясаты
Шетелдерде Қазақстан туралы жақсы бiр имидждiн қалыптасуы үшiн бұл
елдерге Қазақстандағы әлеуметтiк және мәдени жұмыстар, демократия мен ... ... ... ... ... және iшкi жағдай, табиғат
пен қоршаған ортаға деген жауапкершiлiк, туристiк құндылықтар және басқа да
факторларлармен сыртқы дүниенiң ... мен ... ой - ... керек [17].
Қазақстанда сыртқа таныту, тартымды туристiк беделiн құру үшiн ... ... ic - ... ... ... Қазақстанның туристiк фирмалары мен агенттіктерiнiң халыкаралық
туристiк көрмелерге жарменкелерге және конференцияларға оның ... ... ... қатысу. Қазақстан Pеспубликасы аумағында ... ic ... ... ... ... Евразияның мәдени және
коғамдық құрылыстар ортасына айналдыруға ықпал ететін конrpecтік туризмдi
дамыту.
2. Қазақстанды танытатын ... ... ... суреттер, танытым
фильмдерi сияқты мәлiмет алу құрал – ... ... ... ету.
3. Туризмдегi халықаралық ынтымақтастық ЮНЕСКО және ДТҰ «Ұлы Жiбек
Жолына» байланысты ... ... мен іске ... қатысу.
4. Елдiң сыртқа танытудағы және туристiк ... ... ... және ... ... ... орталықтарын
ұйымдастыру.
5. Туристiк ұйымдар мен Қазақстан ... ... ... ... ... ic - ... ... тажиiрибелерiн
пайдалануына лайықты назар аудару.
6. Ұлттық авиатасымалдаушы мен басқа да көлiк кәсiпорындары арқылы
елдiң туристiк әлеуетiн ... ... ... ... ... ... арттыру.
8. Жаңа ақпараттық ... ... онын ... ... ... - ... ... Қазақстанның туристiк
фирманың және қонақ үй, жарнама, баспа қызметi ... ... ... жүйесiнде Қазақстанның туристiк фирмалардың WEB сайттарын құруға
айрықша мән беру қажет.
9. ... ... ... ... ... ... мен ... Ақпарат Құралдары) өкiлдерiне арнап, Қазақстан бойынша ... ... ... ... ... ... ... халықаралық дәрежеде
әртурлi мәдени спорттык және туристiк ic - шаралар өткiзу .
11. Қазақстанның ... ... ... есепке алудың
компьютерлiк бiрiнғай жүйесiн iске қосып, бiрiнғай ақпарат алу орталығын
ашу. ... ... ... ... кipyi, шығуы мен болуы
тәртiбiн, визалық және ... ... ... зор мәні ... ... ... Республика беделiн жасауға ... ... ... қазақша - орысша мәтiндерiне ... ... ... ... жасалуы мен орнату.
13. Шетелдерде оқып жүрген Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... СD, VCD, таныту кiтаптарын,
брошюраларды тарату жумыстарын ... ... ... мен ... ... ... туристерiнiң қызығушылығын тудыратындай үгіт - насихат жұмыстарын
жүргізілуі ... ... ... ... ... ... экономикасындағы
ролі
2.1 Туристік өнім бейнесі
Ресеймен туристік қатынастарды қалыптастыруда ... ... және оның ... ... ... ... ... саласы
сияқты сұраныс және ұсыныс сауда талабына сай өнім шығарады. Бұл жағдайда
шет ел тұтынушыларының бейiмделуiне қарай жасалған халықаралық сауда ... ... ... iшкi ... ... қарастыру қажет және
алғышарттар жасау керек.
Халықаралық саяхаттық ... ... ... ... ... және ... ... ызалы алып механизм, сондықтан
бiрiншi мақсатымыз- Қазақстанда ғaнa мәні бар және ... ие ... өнiм (ары ... ... ... ... ... қандай
сегменттерiнде Қазақстандық тypөнім жақсы көрсеткiштерге ие болатындығы
байланысты. Оған мысал жаз ... ... ... ... ... ... ... Орынбор, Орал аймағы мен
Сәбәрден ... ... ... рекреациялық аумақтарына келіп
демалуын жатқызамыз.
ДТҰ ұсыну есебiнде келтірілген анализ негізінде және ... ... ... eкi ... ... ... ... Жiбек
жолы мәдени саяхаты (салт-дәстүрлiк және ... және ... ... ... ... (сафарилер, рафтингтiк, треккингтiк, альпинистiк,
аң аулау, балық аулау). Бұл жағдайда эко-қызық хикаялы саяхат қорлары ... ... ... жолы бағыты арқылы өтетін аймақтарды басып
көрсету ... ... ... ... ... ... ... Ақмола
облыстары.
Сонымен бiрге, туризмдік ұйымдастыру аймақтарында ландшафтардың
жоғарғы ... ... ... ... ... ұлттық табиғат қорықтары (МҰТҚ) сипаттайды. Атап ... ... ... , ... ... облысы), «Ақсу
Жабағылы» (Оңтүстiк Қазақстан ... ...... ... ... (Қарағанды облысы), «Бурабай» және «Көкшетау» Шортанды-Бурабай
базаларындағы ... ... ... ... ... ... қорығы.
Орталық Азия аймақтарында саяхаттың спецификасын есепке алу
қажет. Жiбек жолы ... және ... ... саяхаттарға негiзгi
шетелдiк саяхатшылар ағыны Қазақстан, Синьцзян-ұйғыр автономиялық ... ... ... ... региондарының барлығында тұрақты
қоныстанған. Осылайша, Қазақстандық тур өнім тек қана Бiрiккен Орта Азиялық
тур өнім қурамында ғaна ... ... ... ... ... азық-түлiктiң институционалды элементтерi өкiмeт ... ... ... ... тур ... регион бойынша
көршiлес тур өнімдерге (баға/сапа қатынасында) орын ... ... ... ... бiр ... ... мөлшерде
қабылдауды талап ету және мерзімсіз ... ... ... ... ... ... табылады.
Жоғарыда көрсетiлген сегменттерге сәйкес келетін инфрақұрылымның
белгiлi анықталған талаптары болады. Бұл қарапайым, өте қымбат емес, ... ... ... ... ... және уақытша) экологиялық
таза орындарда туристік бағыттарда орналасқан, тұтынушылардың бір ... 2
-3 күн ... ... ... ... ... ... пайда көредi.
Бұлар ең алдымен Алматы, Астана, ... ... ... ... жағдай және табиғи – шикiзат ресурстары бизнес ... ... ... ... Қазақстанға келушiлердiң бизнес-
туристiк сандарын ұлғайтyға мүмкiндiк ... ... ... ... негiзiнен халықаралық стандартқа сәйкес келедi.
Алматы қаласы Республика үшiн стратегиялық (ауалық, көлiктiк, темір жолды)
қамал және де ... ... тек осы қала ... ... Қала ... ... үйлерiнде жиылыстардан басқа демалыс пен көңiл көтерулерге жақсы
жағдай ... ... ... ... 500 ... метр көлемдегi радиусында
керемет демалыс ... ... ... ... ... да ... зонаға айналады. Мемлекетiмiздiң жас астанасы ретінде қалаға
деген қызығушылық артуда, ішкі және халықаралық ... ... ... ... мен ... қатты әсер етеді.
Негiзгi туристiк өнім- көлiк болып табылады. ... ... ... үлкен рөл aтқapaды. Сондықтан саудада
ұлттық авиатасымалдауды ерекше жетiлдiру негiзгi ... бiрi ... ... ... бәсекелестiгiн жойып, оның тиiмдiлiгiн аналогты
бағытты рейстердi ашып шешуге болады.
Мемлекетiмiздiң территориясының көлемiне қарай автобус және ... ... ... ... ... сауда ceгментінің бiршама бөлiгiн
құрайтын кейбiр ... өз ... ... ... ... ... дамыған елдердiң көбiнде iшкi саяхаттық сауда ... ... 50% ... кipiciн құрайды. Бұл жағынан салыстырғанда
Қазақстан бiршама алдыда. Сонымен бiрге iшкi ... ... ... ... ... ... ... керек. Кейбiр демалыс
орындарының, санаторийлердiң және саяхат базаларының қызметтерiнен ... осы ... ... ... көңiл бөлiнбегендiктен, мемлекеттiң
бюджетi үлкен соманы ала алмайды, инфрақұрылымның ... ... ... және ... ... ... жағдайларына елеулi
нұқсан келтiрiлуде. Үлкен экономикалық мүмкiндiк оқушыларға, жастарға,
зейнеткерлерге, мүгедектерге, ... және ... ... басқа да
азаматтарға мемлекет, мемлекеттiк және мемлекеттiк емес, басқа қайырымдылық
қорлары мен ... ... ... ... ... бюджеттен тыс
қаражатпен қамтамасыз етiлетiн әлеуметтік саяхаттың дамуын көрсетеді.
Сонымен бiрге мүгедек және қарт ... ... ... ... ... тұтынушылар тобын құрайды, және де туристiк назар аударуға
және көлiк қаражатына, көптеген ... ... ... жоқ балалы
жанұялар да өсiп келе жатқан туризм индустриясының нарығының бiр бөлiгiне
жатады. Осы себептерден туристiк ... ... ... ... аса
маңызды факторлардың бiрi болып табылады [19].
Туристiк ресурстардың жене қызметтердiң таралуына ... ... ... ... ... ... бұл ... шаралар қолданбаған. Сондықтан да нақты саясатты және туристік
қорлардың ... ... ету- ... ... ... қызметкерлерді арнайы дайындауды көтеру, туризмнiң
әлеуметтiк-экономикалық, даму маңыздылығы ... және ... ... ... ... ... берудi жоғарылату. Мемлекеттiк және
жергiлiктi басқару орғандарымен шағын бизнес кәсiпорындарына, сонымен ... ... ... іске ... ... беру практикасы жалғасын
табуы керек. Әлеуметтiк туризмнiң дамуына, сонымен ... ... ... ... ... ... отбасылық саяхаттар, мүгедек және қарт адамдардың туризмi, отандық,
және тәрбиелiк маңызы зор жастар және ... ... ... және жебеушiлiк, қайырымдылықтар мадақталуы керек. Осы
сұрақтардың барлығын шешу ... ... ... ... ... ... институционалды орын табады.
«Қазақстан» атты фирмалық, туристiк өнім алға жүру үшiн оның барлық,
компоненттерiнiң ... анық ... және ... қандай буынында
орналасқанын сұрауымен бiрге өтім арналарының ерекше ... ... ... ... . Бұл ... Ресей туристік рыногы
Қазақстанның туристік рекреациялық ресурстарына деген Ресейліктердің ... ... ... т.б ... ... ... ... туристік
өнім жасаулары керек.
Қазақстан тибиғатының ерекше әсемдiлiгi туризм ушiн орасан ... ... ... жағынан: шөлдер - 40%, жартылай
шөл далалар - 23%, далалар - 20%, орманды далалар - 7%, ... ... ... ... ... ... түрде төрт табиғи зоналар
ауысып тұрады: орманды ... ... ... шөлейттi, шөлейттi жерлер.
Шеткi оңтүстiк және оңтүстiк - шығыста Тянь-Шань, Жоңғар Алатауы, Сауран,
Тарбағатай және ... ... ... және ... Қазақстанның таулы аймақтарында тұрғындар үшiн
көптеген демалыс орындары салынған. Олардың даму қабiлеттiлiгiне спорт және
демалу түрлерiмен ... ... бар. ... ... ... ... ... келедi. Кептеген туристер мен демалушылар орманды
аймақтарға және альпiлiк ... ... ... ... жер шары ... ... климаттың барлық түрлерi,
тропикалық және экваторлықты ... ... ... ... ... ... Қара теңіз және оңтүстiк қырым жағалауларына қарағанда
көбiрек [19].
Республиканың климаттық ... ... ... және ... ... мүмкiндiк бередi. Ол үшiн орта таулы белдеу
көбiрек ... ... ... және ... ... ... ... Олар қолайлы хабарласуды, көңiлдi саяхат жасауды қамтамасыз
етедi. Туристiк шаруа Каспий теңiзi жағалауында да ... ... ... ... табиғат факторы болып көлдер және өзендер табылады. Олар
туристiк обьектiлердi сумен қамтамасыз ... және ... ... ... ... және де ... су спортымен
шуғылдануына, балық аулауына жағдай ... ... ... көл бар. ... ... Республиканың
солтүстiгi мен оңтүстiгiнде орналасқан. Олар Тобыл-Есiл өзендерi арасында
және Торғай сарқырамасында, сонымен бiрге Ертіс ... және ... ... ... ... ... шөлейт және жартылай шөлейт
аймақтарында тұзды, ащы-тұзды, сульфатты, ас тұзы және ... ... аз ... ... та ... ... батпақты емдiк болып
келедi, мысалға Tepicкeн, ... ... ... және Жаңақорған
станциясы. Тұщы және аз тұщылы көлдерде, яғни Каспий және Арал теңiздерi
бұрындары ... бай ... ... уақытта өкiнiшке орай Өзбекстан,
Түркменстан мақта өнiмдерiнiң өркендеуiне байланысты ... және ... ... Арал ... ауыр ... ... және демалыстың сәттi өркендеуiне орман шаруашылығының
атқаратын ролi зор. ... ... үшiн ... ... ... бар ... сонымен қатар ол рекреациялық аумақтарда шуыл деңгейiн
төмендетедi, желдi ... және ... ... ... етедi.
Сондықтан да курорттық және демалыс орындарының әрқашан орманды немесе
жасыл желектi парктiк аймақтарда орналасуы ... ... ... орман орталығы Оңтүстік және Шығыс Қазақстан
таулы ... ... ... Солтүстiк Қазақстан аймақтарында
орналасқан. Бiрiншi ... олар ... ... және ... ... ... екіншіден қылқан жапырақты, аралас және үлкен
жапырақты тау бектерлерiнде ... ... ... ... бұл ... ... туристiк базалар құpy өте баяу жүрүде. Қоршаған орта
фондарында Көкшетау және Баянауыл таулары ... ... ... ... ... Жер» деп aқындар осы Көкшетау тауының жалдарын айтқан.
Оның төбесiнен көкке оралған граниттi жартасты ... ... ... ... ... жартасы өзiнiң үлкен граниттi тақталарымен әсем.
Бәрiнен де өзiнің қызықты ғажайып қалпымен «Жұмбақтас» ... ... ... Бурабай көлінің зүмірәтті суларынан көтерiлген ол әрбiр
туристтi баурап алады. Жел мен жаңбырдан ... ... ... ... Бұл жер ... таза ... ала ... және көк көлдің,
тыныштықтың жері. Бурабайдың климаты құpғақ, салауатты. ... ... ... ... ұрыла келе өзiнiң көркем cypeтіне ие ... ... ... ... жұпар иiciмен қаныққан ауа, емдiк
балшықтар, күн, қымыз – міне адамдардың денсаулығына қажет негiзгi ... ... ... ... минералды сулардан асып түceтiн
қайнар ... бар. ... ... ... емдiк шипалы балшық кені бар.
Бурабай курорты өзiнiң әдемiлiгiмен, өсiмдiк, жануар және ... атқа ие ... ... ... ... ... атқа ие
болған.
Сурет 2- Бурабай курорттық аймағы [45]
Көкшетау қыpaттapының орталық бөлiктерiн мұхит деңгейiнен 947 метр
биiктiкте ... ... тауы алып ... ... ... ... жүздеген метрге жалғасқан қыpaттap массивтi кристалды жыныстардан,
үлкен және найзалы жота-жоталардан, қарағайлы-қайыңды ... ... ... ... Күн, су, жел, жер ... ... әсерінен
миллиондаған жылдардан кейiн олар жануарлар ... ... ... ... ... ... ие ... ертегiлер мен аңыздар Бурабай бiрегей аймағына арналған.
Бурабай көптеген көлдер ... ... ... бiрi Шеже ... ... ... ... орналасқан. Көлдiң ұзындығы 7 км. асады,
eнi 3 км. ... ал ... 18 м. ... ... балықтар кездеседi:
алабуға, шортан және т.б. көл Шортанды ... ... ... ... ... ... тeмір жол бекетi бар аудан орталығы.
Негiзiнен алғанда ... ... ең ... және ... ... ... ... оның тұнықтығынан түбiндегi шаяндардың қозrалысын бақылаyға
болады. Бәрiмiзге белгiлi шаяндар тек таза суда өмір ... ... ... ... көксерке, түқы, қара балық мөңке,
тұрғындар селедка деп атайтын репус ... ... және олар ... ... көлi қайық, катамаран жүзу үшін ... ... ... Көл
өзiнiң көркем атырабымен даңқты, егер көл айналасымен жүрiп өтетін болса,
ол 12 км, онда ... ... ... ... ... ескерткiш –
«билеп тұpғaн» аққайың шалғыны орналасқан. Көлдiң шығыс жағалауы - ... ... өте ... ... жағажай. Көкшетау тауының орманды
бектерiнде, шыңында жатқан пілдің қалпына келетiн Оқжетпес жартасы ... ... Оның ... ... ... ... ... 18 метрге
Жұмбақтас (скала Загадка) жартасы көтерiледi. Бурабай кез-келген epтегіден
де ... Тау, ну ... және ... үйлесiмi тек ландшфттық қайталанбас
әсемдiгiн ғaнa қурамайды, ... ... ... ... - ... ... демалыс үйлерi, спорттық,
сауықтыру лагерлер аймағы. Бұл ... ... ... ... табиғат
аясында, демалyға Қазақстанның әртүрлi аумағынан және ТМД елдерiнен он
мыңдаған ... ... ... емханаларында демалу ағзаларын ... ... ... ... ... ... ... eмдiк
балшықтары мен минералды суларымен атақты. Курорт дала шөптерiнің иiсiмен
қаныққан таза ауа және ну ... ... ... ... орташа алқаптарға
қарағанда артық Қырымнан еш кем ... ... ... ... ... ... оңтүстiк батысындағы Баянауыл таулары да көркем.
Бұл бүкiл Солтүстiк Қазақстандағы табиғи ... аса ... ... ... ... ... құрылған күрделi таулы –төбелi массив.
Мұнда қайыңдар мен шоқылы шалғынмен араласқан карағайлы тоғай жайылып
жатыр. Қалалар аралығындағы шұңқырларда ... ... ... ... ... ... ... және Сабындыкөл тущы көлдерi жатыр.
Баянауыл таулы -орманды алқабында көптеген булақ көздерi және көлдер,
таза ауа, әдемi сай-салалар, қарақат пен ... ... ... ... ... балықтар молшылық. Бұл жерлердiң климаты
керемет. Қазақ, халқы бұрыннан Баянауылды адамның cayығyынa күн, ауа ... ... ... ... ... даңқтауда. Қылқан жапырақты
ормандардан басқа Eртic, Есiл және Тобыл аңғарларының жапырақты ... ... ... ... жомарт силаған. Бұл жерде бәрi қарама-қарсы,
түрлi-түстi, көзiңдi ... ... ... ... ... ... Қазақстанның ландшафты аймақтарын кесiп өтyiнe болады: ... ... ... ... дала және ... ... Тянь-Шань шырша
орманын, альпiлiк және субальпiлiк шалғындар, мәңгiлiк қар мен мұздақтар.
Қазақстан табиғаттың қарапайым ескерткiштерiне - су, жел және ... ... ... ... ... мен ... үңгірлер,
сақырамалар, сақталған және қазып алынған фауна және флораларға бай.
Қазақстанда және ... ... ... ... ... ... қадағаланады. Мысалы: ТМД–ның туризмге деген шығыны ... 3%-iн ... ... мына ... ... ... ... мен демалуға жiберiлетiн тауарлар мен қызметтердiң ... ... ... ... ... ... Жұмысшыларға
санаторийлерге, демалыс үйлерiне, пансионат, турбазаларға тегін және
жеңiлдендiрiлген жолдамалар беру – ... ... ... ... алудың бiрi болып табылады.
Бәрiмiзге белгiлiдей, бос уақыттың артуы ағарту мен бiлiм ... әcepiн ... ... ... 17-19 дан ... ... ... мектеп) дейiнгi жастардың пайызы жыл сайын үлкен бос уақыт көлемiн
ие және олар осы ... ... және ... ... ... ... күшейтуге елеулi әcepi болып, жеке ... ... ... ... ... Зерттеулер берiлген
териториядағы туры кipic шамасымен олардың туристік қозғалысқа қатысуы
арасындағы ... ... ... Бұл ... ... ... ... өмір деңгейi жоғары қоғамды жоғары индустриялық
елдерге қатысты. Тұрғындардың кipici, ... ақ ... ... ... социалды - профессионалды құрылымымен тығыз байланысты.
Соңғы ... ... ... ... ... қызмет етудiң жаңа
түрлерi туындады. ... ... мен ... ... ... ... ... Бұл қонақ үйлерi, кемпингтер,
автомобильдерге техникалық қызмет ... ... ... ... болды.
Демалыстың тағы бiр түpi - ата-аналардың балаларымен бiрге демалуы
жетiлдi. Осыған байланысты туристiк обьектiлердiң құрылысы ... ... мен ... ... ... ... турбазалардың
салынуына көп көңiл бөлiндi.
Туристiк топтардың өcyi дипломатикалық байланысты ... ... ... ... мен ... ... қатынастарды және
ұсыныстарды пайдалану, туристiк жарнамаларды айырбастау амалдандырады [21].
Жоғарыдағы талданып ... ... ... ... ... ... ... үшін қажеттіліктен туындап отыр. Ал егерде
статистикаға сүйенетін болсақ, тек ... ... ... ... сол ... рекреациялық жерлердегі ... ... ... ... ... ... түрлерімен айналысушылар мен
аң-құс аулаушылар, саңырауқұлақ терушілер өз алдында. Екі ел ... ... ... ... ... Ресейліктер өз демалыстарын
Қазақстан аумағында өткізері анық.
2.2 Туристік имиджді қалыптастыру және басқару
Қазақстан мен ... ... ... ... ... орнатуға теміржол торабы үлкен рол атқарады.
КСРО-дағы ең ... алыс ... ... ... ... ғасырдың 60-шы жылдары байланыс жолдары министрлігі және ... ... ... ... ... ... ... Сонда тек қана 5
поезд болды. Олар 2000 туристерді тасымалдады. Саяхаттардың географиясы
шектеулі ... 1983 жылы 1600 жуық ... ... мен 650 ... ... саяхат жасады.Ол кейініректе қысқартуға ұшырады.Туристік
поездармен ... ... бола ... ... мен ... ... жаулап алды. Қозғалудың жылдамдығы мен комфорттылығы,
аз уақыт ... ... ... ... ... өту, ... еліміздің
қазіргі заман жетістіктерімен, тарихымен, мәдениетімен танысу- осының бәрі
туристерді поездармен саяхаттауға қызығушылық тудырады. Темір жол туристік
саяхаттардың ... ... мен ... ... ... ... Олардың
арасындағы еш күмәнсіз ең көпшілігі туристердің графиктік поездарда
саяхаттары ... ... Ол ... ... қызметін атқарады.
Олардың туристік базадан ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... көрсету) бар, сонымен қатар олардың орын
ауыстыруға мүмкіншілігі бар, осы ... ... ... ... ... ... Қалалардың арасында орын ауыстырулар негізінен
түнде болды, ал күн бойы туристер экскурсияда жүреді. Туристік поездардың
арасындағы ең ... ... ... ... Бұл ... ... ... кейін табиғат аясында демалуды жақсы көретін ірі ... ... ... Осындай поездар 1966 жылы пайда болып, ... мың адам ... Ал 1983 жылы олар қала ... 2,5 млн. ... ... ... ... демалысты мазмұнды, қызықты өткізуге
мүмкіншіліктері зор. ... ... ... жоқ болатыны да
маңызды: арнайы поезд белгіленген уақытта келіп кетеді, ал белсенді ... ол ... ... ... үшін ... ... ... көрсетілетін
қызметтердің әртүрлілігі бойынша ұзақ ... ... ... ... болды. Осындай темір жол саяхаттардың түрінің жақсы
болашағы бар. ... ... жол ... ... шеңберлі маршруттарда
жатыр. Ең алғаш осындай маршруттар бойынша поезда 1981 жылдың ақпанында
жүре бастады. ... ... ... саяхатқа тек қана бір қала немесе
облыс ... ... ... бар. Елдің кез-келген
ауданында путевканы сатып алған туристер, ... ... ... ... ... ... орналасып, қонақ үйлерде бірнеше күн
тұрып, осы ... ... ... ... ... ... жүретін
туристік-экскурсиялық поездға отырады. Саяхаттан кейін, олар ... ... ... оралып, үйлеріне қайтады [22].
Ресей- ұлы темір жол державасы. Қазіргі ... ... ... ... жол бар: Мәскеу темір жолы, Октябрьдік, Калининградтық, Солтүстік,
Горький, Оңтүстік ... ... ... ... алды,
Свердловск, Оңтүстік Орал, Батыс-Сібір, Красноярск, ... ... ... ... жолдары.
Көптеген турфирмалар темір жолдар турларын ұсынады, бірақ ... ... ... мен поездары бар. Бірақ темір жолда жай ғана
турфирма қызметін атқаратын бір ғана ... ... бар. Ол- ... ... ... ... туристік поездар ұйымдастырылады.
Поезд 10 ... ... ... ... ... ... ... Выборгқа дейін жүреді. Выборгта экскурсиялық бағдарлама
жасалған. Кешке туристер Иматраға қайтып келеді. Осындай ... ... ... ... ... қатар Финляндиядан арнайы поездар
жүреді.
Туристер Ресейге жиі ... ... мен ... келеді. Осы елдер
кері бағыттарда да әйгілі. Бірақ негізгі бағыты-Финляндия.
Ресей Федерациясы да темір жол туризмін дамытып жатыр. Туризмнің бұл
түрі қазіргі ... ... өте ... және ... өзіне тартатын
туризмнің түріне жатқызылады. Сондықтан да ... мен ... ... ... темір жол тораптары батыс және солтүстік
аймақтарда толығымен жүзеге асыру
Сурет 3- Мәскеудегі ... ... бар. Сол үшін ... ... Финляндия мен Ресей
арасындағы темір жол арқылы өтетін туристік ... ... жол ... ... ... ... негізін құрайды.
Магистральді темір жолдардың ұзындығы 13,7 мың шақырымды құрайды, олардың
30% екі ... ... 3 мың ...... ... ҫ бөлігі тепловозды тартумен ... ... ... ... ... ... магистральді темір жолдар
мемлекеттің меншігінде қалады. ... ... ... ... ... ... ... келісімдермен “саяхатқа
контракт бойынша халықаралық конвенция” ... ... ... ... мен ... ... ... конвенциясының т.б.
шеңберінде реттеледі.
ТМД территориясы бойынша туристерді ... ... ... және 1994 жылғы 22 қазанда қабылданған ... ... ... ... ... ... ... заң
актісімен реттеледі.
Түркістан, Жетісу мен Сібірді байланыстыратын темір жол линиясын салу
идеясы 1887 жылы пайда ... Осы ... ... ... шекаралас
регионға әскери енуін нығайту, Түркістаннан Сібірге мақтаны оңай шығару,
Сібірден Түркістанға арзан ... ... ... Трассаның әртүрлі
варианттары қарастырылған, бірақ аяғында 1906 жылы министрлер ... ... ... Алматы) –Луговая-Арыс линиясының
құрылысына ақша бөлуді ... ... ... уақытша
эксплуатацияға 1913 жылы, үнемі пайдалануға 1916 ... ал ... ... – 1924 ... Тек қана ... мен ... қосу ғана қалды.
Осы миссияны орындаған Түркістан-Сібір темір жолы болды. ... ... ... 1926 жылы КП ОК ... ... ... Міне
осы темір жол торабы ... ... тек ... алып ... ... т.б. Орталық Азия елдеріне жетуіне жол ашқан ... ... 19 ... Ақсу-2 станциясында Ақсу-Дегелен жаңа
темір жол магистралі бойынша тұрақты қозғалыстың ... ... ... жол ... мен Шығыс Қазақстан облыстарын байланыстырады. Осылайша,
тәуелсіз Қазақстан тарихында ең ... ... жол ... 184 ... ... ... Солтүстік, Шығыс Қазақстан ... Жаңа ... жол ... ... осы ... 600 шақырымға азайтады. Осы жағдай жүк жіберушілердің көлік
шығындарының азаюына, тасымалдаудың уақытының азаюына әкелді.
Соңғы жылдары ... ... ... ... ... Ақтау порты айлағы мен Ақтау – сити ... ... ... ... Әрине Каспий акваторииясында Ресейлік
Астрахань, Волга ... ... Қара ... ... шығу ... ... халықаралық туристік қатынас тек Ресеймен ... ... Баку ... және Иран ... ... Оның өзі ... ... круиздік теплоходпен саяхаттау
(флотель) ... ... ... Сонымен қатар кішігірім
яхталармен ... ... ... Волга -Беломорканал су жолын игеру
болашақта ... ... ... айтып өтеміз. Ресеймен оның
Астрахань аймағымен қарым- қатынас ... ... үшін ... бұл аймақта біздің қанадстарымыз қазақ диаспорасының шоғырланған
жерлері. Шекара ... ... ... ... кездеседі [23].
2.3 Жарнама мен ... ... ... ... ... ... орындалуда жарнама
үлкен роль атқарады. Ол қоғамға социалды – мәдениеттi және ... ... ... ... - бұл ... ... ... емес, адамдардың
ұсыныстарының жетілуіне актуалды қалыптастыру бағыты. Жарнама ... ... ... ... және ... алу ... ... көмегімен туристiк кәсiпорындар өткiзудiң жаңа нарығын
игередi. ... ... ... ... ... бұл ... ұдайтып,
туристiк қызмет етудiң сапасының жоғарылауына себеп болады.
Жарнама туристік қатынастар көлемiн ұлғайтады. Туристiк қызмет ... өтім ... ... ... ... ... ... болашақта тұрақтылық және сенiмдiлiктi қамтамасыз етеді.
Обьектiге жарнаманың тәуелдiлiгiн негiзгi eкi жарнама түрінен
айтyға болады: тауарлық және беделдi.
Тауарлық ... ... ... - туристiк азық-түлiкке сұранысты
қалыптастыру және ынталандыру. Осындай жарнама ... ... ... ... және оны caтуға ақпараттар жасайды.
Абыройлы немесе беделдi - ... ... ... ... ... ... тиiмдi eкенін көрсетедi. Оның ... ... және ... ... ... беделмен туристiк
жеке шаруашылықтардың ceнімін және оларға ұсынылатын ұсыныстарды құру.
Беделдi жарнамаларды ... ... ... ... ... бойынша туристiк фирмалардың жарнама мумкiндiгi мен жарнамалау
талаптарын айырады. Жарнамалау мумкiндiгi ... ... ... жеке шаруашылық мумкiндiктерiн толығымен ақпараттандыруға
негiзделген. Оның мекен-жайы заңгерлiк сол ... жеке ... ... мүмкін.
Заңгерлiк тұлға өзiнiң қызметтестерiнiң ... және ... ... ... ұйымдарының фирма шарттарымен алдын-ала танысуы
мүмкін. Жеке тұлға негiзгi ... ... ... ... ... ... және ... мумкiндiгiне байланысты сапардың ұзақтылығын
таңдайды. Жарнама мумкiндiгi тек қана ақпараттап қана қоймай, сонымен қатар
клиенттерді жоғарғы сапалы ... ... ... ... ... ... екендігіне көздерін жеткізу.
Талап ету жарнамасы iскер серiктестерiне фирманың бар екендігін және
оның ... ... үшін ... ... жарнаманың көмегімен
туристiк фирмалар, материалды техникалық ресурстарды (офистер орындары,
транспорттар, жиhаздар, ... ... және ... ... ... ... ... қиындықтарын шешедi.
Жарнамалық, көңіл бөлу ерекшеліктерінің тәуелділігін ақпараттық
сендiретiн және еске түсіретін жарнамалармен айырады. Ақпараттық ... ... ... оның шарттарын, сипаттамаларын, сенімділігі
туралы ақпараттарды әлеуметтiк клиенттерге жеткiзу болып табылады.
Жарнаманың агрессивтi көбiрек нандыратын ... ... ... ... клиенттердi бiртiндеп жарнамаланған азық-түлiктi ... ... ... өз ... ... қалыптастырудан, сату
тәртiптерiн кеңейтуден т.б. тұрады.
Еске түсiрушi жарнама белгiлi азық-түлiктiң ... ... ... ... ... ... хабардар ету үшiн арналған.
Жалпы аудиторияға есер ету тәсiлi бойынша рационалды және эмоционалды
жарнамаларды айыру қажет.
Рационалдық жарнама, ... ... ... көңiл бөледi,
көбiнесе ауызша түрде ақпараттарға дәлелдемелер келтіреді.
Эмоциялық жарнама сезiмге, эмоцияға, еске түсіруге ассоциация ... ... әсер ... Оның ... ... және ... дыбыс.
Көптеген жарнамалық қаратулар әр түрлi комбинациялардың түрлерiн
өзiмен бiрге көрсетедi.
Жалпы аудиториядағы ... ... ... ... келесi
ажыратулардан тұрады:
-тұтынушылардың (нapық буыны) aнық бiр ... нық ... ... және ... ... кең ... бағытталған
бұқаралық жарнама.
Жарнаманың территорияға ... ... ... жарнама (жеке қоныстанған пункттер территорияларына
дейiнгi нақты сату орнының - масштаб);
-аймақтық - ... ... ... қамтиды;
-жалпы улттық - барлық мемiлекеттер масштабында icке асады;
-халықаралық.
Жарнама қаржының әртүрлi бастауларын ... ... ... ... ... келесi түрде ажыратылады: жеке ... ... (кiшi ... және ... ... бiрiккен жарнама, бiр туристiк өнiм ... ... ... жарнамалық күштерiнің бiрiгулерiн қаpaстыpaды.
Вертикалды бiрiккен жарнама туристiк ... ... ... ... ... ... және ... күшейтулердi
бiрiктiрудi жорамалдайды.
Бiрiккен жарнаманың кiшi – гірім ... ... ... ... бюджеттi ұлғайту;
-жарнамалық ақпараттарды кеңiнен спектор жабдықтарында таратуды
қолдану;
-бүтiндей аудиторияларды бұқаралық қамтуды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... жарнама;
-радио және тележарнама;
-жарнамалық сувенирлер;
-тура почталық жарнама;
-сыртқы жарнама;
-көрмелер және жәрмеңкелер;
-компьютерлендірілген жарнама.
Жарнамаларды тарату жабдықтарын таңдауда және ... ... осы ... ... ... ... болып табылатындар:
-жарнамалар мақсаты;
-өнiмдi жарнамалайтын специфика;
-жарнаманың күштiк әcepi және қалау бойынша кеңiнен қамту;
-бүтiндей аудиториялардың сипаттамасына ... ... ... ... ... ... жабдыққа сену деңгейі;
-бәсекелестердiң жарнамалық қайраткерлiгi;
-қатысты жабдықтардың бар болуы;
-ақпараттарды таратудың анықталған жабдықтарымен ... ... жеке ... кемшілігі және
артықшылығы, ерекшелігі.
Ақпараттарды ... ... ... ... ... ... бөлу ... Ол келесi түрде ескеріледі:
1. Жарнамаға кеткен жалпы шығындар.
2.Мыңдаған oқыpмaндap (көрермендер, тыңдаушылар) ... ... ... ... ... есептеледі:
Жарнама құндылығы = ... ... ... ... ... басылым тиражы
Мындаған oқыpмандар (көрермендер, ... ... ... Сонымен қaтap, пайдасыз аудиторияларды ескерумен
жарнаманың қараған аудитория бөлiгiне, бiрақ та фирманың ... ... ... қайраткерлiктің iске асуы ... ... және ... ... ... ... байланысты.
Жетicтiктерi бойынша оның жинақталуы шараларды таңдау және жарнаманың
мақсатын нақты ... ... ... ... ... ... ... бойынша aғымдық
жумсау болып табылады. Бiр yaқытта олар сату көлемнің өсуіне ... ... ... ... ... өнiмнiң жарнамаға жұмсалатын
басты жиынтығы оның өмiрлiк циклiнiң бiрiншi сатысында, жеткiлiктi ... ... ... ... алып ... Сондықтан жарнамаға кеткен
шығындарды инвестидиялық шығындардың бiр ... ... ... Тәжірибеде
көрсетiлгендей, нәтижелерi нөлге жақын жарнамалық, шығынның жеткiлiктi емес
көлемi кезiнде Мерфидiң бiр заңынан табылған көрініс.
Бюджеттiң жетелi ... ... ... ... ... ... ... тудырады. Бiрақ та бұл барлық жабдықтардың тез арада
шығындалғанын бiлдiрмейдi. Жарнамаларды ... ... ... ... ... ... табу ... жарнамалық қайраткерлiктер сияқты жарнамалық бюджеттi өңдеу
субъективтi, ... ... және ... осы ... жауапты
индивидуалды ерекшелiктерiн, еліктеуге тұрарлық тәжiрибенi, интуициадан
теуелді мәнді дәрежелердi талап ... ... ... ... ... шешудi шартты
түрде eкi блоққа бөлемiз.
Жарнамалық қызметiнiң экономикалық тиімділігін анықтау күрделi
мәселе, ... ... ... ... ... дарынсыз идеяларға бiр
мөлшерде ... ... ол ... сату ... ықпал eтуін
өлшеумен анықталады. Берiлген көрсеткіштер шамасын нақты тұрақты етіп ұстау
үшін, тек қана егер де ... ... ... ... ... ... әсер етуден кейiн ғана жүредi. Бiрақ та бұл қымбат тұратын
туристiк қызмет ... ... ... ... ... ... ... ұсынымы түседi, содан кейiн ғана олар қажеттi ақпараттармен
танысады. Тек осыдан кейiн ғана ... ... ... ... және оны өз ... ... ... керек екендiгiн беруi мүмкін.
Фирма айналымының өcyiнe жарнаманың ықпал ету ... ... ... және ... берiлгендердi талдайды. Бiрақ та бiр
көңiл аударарлық жай, ... ... ... ... оның ... ... aқ туристiк кәсiпорынның орналасу ... ... ... деңгейiне байланысты. Туристiк фирмаларда тәжірибе жүзiнде
жарнамалардың рентабельдiк көрсеткiштерi қолданылады, яғни алынған пайданың
шығынға қатынасымен анықталады. Ол ... ... ... ... ... қызмет көрсету рентабельдiгi, %
П- товарды жарнамалаудан алынған пайда, теңге;
u- жарнамалауға берiлген товар шығыны, ... ... ... ... ... ... ... анықталған бағаларға ие болады. Бiрақ ескере
кететін бiр жай, ... ... ... ... ... психологиялык, әсер ету деңгейiне тура тәуелдi.
Жарнамалық қайраткерлiктiң экономикалық және коммуникативтi тиiмдiлiк
арасында, ... ... және ... ... ... әр ... жiктелу мумкіндігі негізгі жіктеуге қандай белгi
қойылғанына байланысты болады. Даму мақсатынанан шыға ... ... ... ... ... және сатып алyға тұтынушылардың негiзгi
деңгейiн дайындау, келесi жарнамалар түрлерiнен бөлiнедi:
1. ақпараттық жарнама - тауар жөнінде ... ... ... қызметін және олардың сипаттамаларына, артықшылықтарына, жаңа
енгізулеріне (потенциалдық ... ... ... ... ... кезiнде қолданылады) бағытталған.
«Анзоффа матрицалары» жiктелулерi бойынша бұл саты өнімнің өмiрлiк
циклi «қиын сәби» деп аталады.
2. заттандыратын ... - ... ... көбiрек агрессивтi
түpi, негiзгi мақсаты тұтынушыларды тек берiлген бәсекелес өнiмдi тұтынуға
сендiруге талпыныс ... деп ... сату ... талпыныс
сатысына, товарлар туралы ақпараттарға тұтынушыларды итермелеу ... ... ... ... жарнама- негiзiнен жарнамалайтын тауарларды
бәсекелестерiнiң тауарымен салыстырады.
4. есте ұстау жарнамасының мақсаты - белгiлi бiр ... ... ... ... ... қызметті, кандидатты, фирмаларды) және
оның сипаттамасын (өте жоғары сату сатысында қолданылады) eciнe салу болып
табылады.
5. ... ... - еске ... ... әр ... сатып
алынған товарларды тұтынушылардың ұстануына, өз жақтарынан дұрыс таңдау
жасағандарына сендiру болып табылады. Анзоффа ... ... бұл ... деп ... [24].
3 Қазақстан Республикасының туристік қатынастарды қалыптастыру
концепциясы
3.1 Қазақстан Республикасындағы туристік бизнес ... ... ... ... ... жаңа саласы сияқты туристік
қызмет ету ... ... ... ұйымдасқан - ... ... ... және оның ... ... капиталды
қаржы бөлуiн және материалдық базаны мықтауды талап етедi.
Туризм ... ... ... ... ... ... ... тiкелей байланысты. Сондықтан ол өздiгiнен
бiлiм алуда, мәдениетте және халықаралық танымда ... ... ... ... өркендеп дамуына аң аулау ... ... ... обьектiлер кiредi. Қазiр Республикада 10 мемлекеттiк
қорықтар, 6 ұлттық табиғат паркi, 64 аң ... ... ... тапсырыс,
19 мемлекеттiк аң аулау шаруашылығы, 400-ден астам спортты-аң ... бар. ... осы ... ... ... ... кезектi сақталым қоры ретінде қарастыру керек.
Халықаралық түсінік бойынша ... ... ... ... ... ... ... топтарының қызметiн дамытуда. Бүгiнде
туризм қызмет сферасына қонак үйлiк, ... ... ... ... ... кәсiпорындар және туризмнiң қызметiн
маңыздандыратын (музей, туристiк ресурстар, шоу - бизнес және көңіл ... ... ... ... ... ... ... және тұрақты тұрғындар үшiн бiр уақытта
сиымдылығы 30579 жататын орынды құрайтын 465 қонақ үй қызмет етедi. Қонақ
үйлiк ... ... 10 % ... яғни ... ... ... ... 2 мың. орыннан келеді. Бүгiнгi күнде ... ... ... фирмалар қызмет етедi. Қазақстан Республикасы территориясына
келушi және кетушi туристерге ... ... 30-ға жуық ... ... ... ... азаматтары Германияға (17500
адам), Қытайға (22000 адам), Түркияға (14000 ... ... ... ... (3000 адам) шығады, ал Қазақстанға туристер ... ... ... (4000 ... ... (3000 адам), Туркменстаннан
(3000 адам), Жапониядан (3000 адам) келедi. Республикадағы негiзгi ... ... ... 45 пайызын, Алматы облысы 6 пайызын, Астана 30
пайызын туристiк ... ... Бул ... 51 ... жоғары
туристiк көлемi келедi. Туризм сферасында 300 мың aдaмғa жуық ... ... ... ... шаруашылығының көптеген салалары ... ... ... жасайды: ауылшаруашылығы (туристер үшiн азық-
түлiк), көлiк, сауда, бiлiм беру және т.б.
Қазақстан Республикасында туризм ... 1994 жылы ... Бұл ... ... туризм индустриясы негiзiнен Совет стереотипiне
қызмет ... Сол ... ... ... ... болған:
Қазтурсовет, БММТ "Спутник", Интурист. 1994 ... ... ... ... күрт құлдырау басталды. Бұл құлдыраудың негiзi ... және БММТ ... ... ... ... 1998 жылы- берiлген
көтерiлy деңгейi 30 пайызды құрады, 1994 жылы 3 ... ... ал ... бастап туристiк қызмет көрсетудiң кepi балансы басталды.
Қазақстан Республикасының туристiк ... ету ... күйi ... ... ... ... көрсетiледi [25].
Қазақстан Республикасының туристiк қызмет ету құрылымының күйi (2005 жыл)
|Қызмет |100 |100 |100 |100 |0 |000 ... | | | | |000 | ... саны | | | | | | ... |25 |51 |69 |45 |77,5 |88,6 ... | | | | | | ... |20 |30 |13,3 |24 |33,75 |23,8 ... | | | | | | ... ... |25 |15 |16,2 |30 |30 |28,6 ... |30 |4 |2,5 |1 |б,75 |19 ... ету | | | | | | |
1) РГП ... ... ... ... ... бәрi ... кipiciнe туризмнен әсер еттi. Осы кезде ... ... алып келу ... ... ... кipic ... ... 2008 жылға дейiн белгiлi шаралар қолданбаса, туризмнен келетiн
кipic көлемi 9 есеге дейiн кeмyi ... және 136,3 млн. ... ... ... ... ... себебi болып, туристердi қызмет етудiң
азаюы болып ... ... 1995 жылы ... етiлген туристер саны 950 мың
адамды құрады, ал 1996 жылы бұл көлем 791 мың ... ... ... ... 30 ... ... Мұндай төмендеу темпi 2004 жылға дейiнгi
қызмет етiлген ... ... 400 мың ... ... ... ... көптеген себептер әсер етедi, олар жергiлiктi тұрғындарда
ақшаның болмауы, жұмыссыздық, әлеуметтiк ... және т.б. ... ...... ... реттеу үшін және осы ауданда ... ... ... ... ... бұл ... ... құжаттардың
болмауы, құқықтық актiлер, қажеттi құрылымдардың болмауы (мемлекеттiк немес
ұйымдық). Туристерге қызмет ету ... ... ... ... төмендеуде
қызмет ету көлемiнiң құрылымының ... ... ... cұpaныстық
Республикадағы тауарлардың тапшылығы. Шекараның ашықтығы (одан epкiн ету)
және халықаралық өлшеулер бойынша ... ... жеке ... ... туристердi шетелге жiберу өсті. Туристердiң негiзгi
шығуынa себеп- тауар сатып алу және ... ... ... ... Яғни, Қазақстан Республикасынан 1992 жылдан 1995 жылға дейiн
шамамен 416 млн. ... ... ... ... 1995 жылдан 1998 жылға
дейiн 590 млн. доллар АҚШ-қа шыққан. Осы ... ... ... ... ... жуықты құpaды.
Қазiргi кезде Қазақстан Pеспубликасының туризм индустриясында ғылыми,
aқпapaттық және әдiстемелiк ... ... ... ... ... кадрларды дайындау өте төмен ... ... ... ... объектiлерi үшiн oқy және ғылыми ... ... әсер ... ... байланысты Қазақстан
Pеспубликасының ... ... ... талдау арқылы осы саланың
экономикасында күрт төмендеу жыл сайын күшеюде деп ... ... ... ... ... ... және ... меңгеру
келесiдей болады: әлеуметтiк, экономикалық және туристiк әлсiз дамыған
инфроқұрылым (коммуналдық шаруашылық, ... ... ... объектiлер дамымаған); туризмнiң материалды - техникалық
базасының ... даму ... ... кезде егеменді Қазақстанға бұрын ... ... ... шешуіне тура келеді. Туризмнің өркендеуі мемлекеттің
осы салаға көңіл ... ... ... ... ... ұлы ... экономикалық механизміндегі оның орны маңызды. Болжау себептеріне
тоқтай отырып, ... ... ... ... сұрағына көңіл бөлу қажет,
әйтпесе, қызмет көрсетілген туристердің саны 400 мың ... ... ... келген туристердің саны 175 мың адамға дейін көтерілуі
мүмкін.
Азаматтардың экономикалық ... ... ... ішкі ... ... 1994 ... ... кірістен
туристік айналымның 136 млн. долларға дейін көлемі ... ... ету ... ... ... туристік баланс жақсаруы
мүмкін, сонда ол 59 млн. доллар жақсы тиімділік беруі мүмкін [26].
Туристік ... ... ... ... 25 млн. -нан 18 ... ... Туристік фирмалардың пайдалары 21 млн. ... 15 ... ... ... ... ... 720 мың ... дейін азаяды.
Осының бәрі Қазақстан Республикасының ... ... ... қонақ
үй, турфирма және халық шаруашылығының басқа да салаларының жағдайларының
төмендеуіне алып ... ... ... ... ... ... бірақ та туристік қаржы арқылы мемлекетке көптеген ... ... 1994 ... туристік ақша айналымның жалпы саны 950 млн.
долларды құрады. 1999 жылғы қорытынды бойынша ... ... 14 ... ... Туристік қызметтен туристік фирма және кәсіпорындар 18 млн.
доллар көлемінде пайда көрді.
Туризмнің үлкен экономикалық тиімділігі ... ... ... ... яғни ... ... ... қонақжайда
тұрақтанғанда, мейрамханаларда тамақтанғанда ақша төлейдi. Осы кезде ақша
рециркуляциясы жүредi - оларға туристер ... ... және т.б. ... ... ... индустрия қызметкерлерiнiң қонақжайлылығынан,
өздерiнен де ақша көп мөлшерде жұмсалынады. ... ... ... коэффициентi 1,7 - 2,0 болады. Бұл еңбек ақы ... ... 1,7 ден 2,0 ... қолданылатынын бiлдiредi. Туризмде бұл эффект 3
есеге дейiн улғайады. 2015 жылға дейiн туризмнiң өркендеу процесiн реттеу
кезiнде, ... ... ... ... ... ғана емес,
ішкі туризмге және экскурсиялық қызмет көрсетуге сүйенедi. Тек қана осы
түрлерi ... ... ... мүмкін. Бұл жерде АҚШ ... ... ... етуден және iшкi туризмнен кipiсті - ... ... (75%) ... ... есепке алу қажет.
Осындай туризм түрлерiмен қолданатын әр бiр елде өте, ... саны бар ... еске ... қажет. Мысал ретінде, Алматы
қаласында ... ... ... ... 75 мындай уақытша ... ... ... тұрғылықты шетел азаматтары) бар. Негiзiнен бұл
адамдар 45 жасқа дейiнгi, яғни ... ... үйде ... ... ... ... Сондықтан да олардың ... ... ... ... Егер осы адамдардың 25 % бiр жыл аралығында әр сенбi және
жексенбi күндерi ... ... ... онда бүтiндей 1 млн. адам – жолға
шығады. Осындай тур уақытында, берiлген iшкi ... түpi және ... ... ... шамамен бiр адам 20 долл. шығынданады десек, онда бiр
жылда кіріс 20 млн. долл. құрауы ... Бұл ... ... ... ... егер де оларды рециркуляция тиiмдiлiк ... ... онда ... ... 60 млн. ... құрайды. Бұл үшiн әртүрлі көптеген
қызмет ету элементтерін турға енгізу қажет.
Бiрiншi орында ... ... ... ... үшiн ... курьерлар қайта таратуды және оларды Қазақстанның халық
шаруашылығының ... ... үшiн ... ... ... қажет.
Шетелдiк нарықта Отандық туристiк өнiмдердiң өcyiнe маңызды көңiл бөлу
қажет. Ол үшiн «шет ... ... ... өcipy ... ұлттық
орталық» құру қажет. Осындай құрылымның көмегімен тек қана ... ғана ... ... ... ... ... басқа да
мумкiндiктерi дамуы мүмкін. Максималды жылдық ... ... 2 млн. ... ... Өз ... бұл құрылымдар мемлекетке 10 млн. долл.
аралығында кipic бередi [28].
Осы ... ... ... ... ... мемлекеттiк
енгiзу жалпы көлем бойынша 10- 20% жуық өнiмдi құрайды, ал басқа жабдықтар
тиімділік мәні бар жеке секторларымен ... ... ... ... ... ескере отырып, осы жарнамаға өздігінен
қатысуға мүмкіндік жасайды. Сондықтан өнімнің ... ... ... ... өсу туралы сұрақтарды шешу үшiн жүргiзушi құрылым
болуы мүмкін.
3.2 Ресеймен туристік қатынастарды, бейнені қалыптастыру және дамытуға
қатысты ұсыныстар
Қазақстан ... ... ... ... ... ... емес,
бiрақ та оның жерi ежелден Еуропа және ... ... ... ... туристiк имиджінің құрылуы- шарасы үшiн ендiк масштаб
комплексiнiң сәйкес келуiн талап ету. Негiзгi имиджді ic ... ... ... және ... ... көрмелерде, жәрмеңкелерде және
конференциялардағы Қазақстан агенттiгi, сонымен бiрге БТҰ ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
территориясындағы ұқсас ic ... ... ... ... ... ... шетелдік мемлекеттермен екіжақтылы және
көпжақтылы келісімдерді қорытындылау, Ұлы ... жолы ... БТҰ ... ... тарату және өңдеуде тiкелей қатысуымен iске асады.
Елдердiң туристiк имиджін қалыптастыруда маңызды емес рөлiн, ... ... ... ... ... ... ... атқарады.
Елдердiң туристiк потенциалдық жарнамаларына ұлттық әуеліктасымалдағыш ... да ... ... ... ... мүмкін.
Қазақстан туралы жоғары сапалы полиграфты және ... ... ... ... ... және басып шығару
қажет. Қазақстанға туристердi қызықтыру ... Жаңа ... ... ... мән беру керек, сонымен қатар Қазақстан
фирмаларында интернет желiсiнде ... ... ашу ... ... және туристiк ағынды елдер ішіндегі жалпы
ақпараттық құралды ұсынушылар үшiн Қазақстан бойынша ... ... ... болуы мүмкін.
Жағымды туристiк беделдi жасау Қазақстанда әртүрлi мәдени, ... ... ... ... ... өткiзуге әсер бередi. Туристiк
беделді қалыптастыру үшiн Қазақстан шығу және ... ... шет ... келу ... ... және ... ... жеңілдету
арқылы бiрдей компьютерленген есеп жүйесi жұмысын еңгiзiлyi керек.
Қонақжай Республика беделiн құру үшін және де туристер жиi ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық табло мен сырт жазулар жасау, құру керек.
Туризм индустриясында маркетингтік қызметтiң жетiстiктерi
Нарықтық экономиканың ... ... ... ... қолданылатын өндiрiстiк сауда қызметiнiң түpiнe сұранымды
көбейттi. Олардың ... ... ... ... ... ол тек нарық
сұранымын тиімді ғана ... ... ... ... ... бақталастық күресте ... ... ... ... ... ... ұзақ ... бойы туризм саласында
қажетттi қолданылым таппады. Бiрақ та туристiк қызметте бақталастың ... ... ... ... ... мен ... ... тәжiрибесiне маркетингтiң негiзгi ... ... ... ... ... туризм анық еңбек мазмұнымен,
көрсетiлетiн қызмет ... сату ... және т.б. ... бар. ... ... мiнездемелi бейнелерiнiң жалпы қатары
бар, осылар оны ... жеке ... ... ... ... ... ... әдiстерiнiң әлемдiк тәжiрибеде жиналған түйiн
ретiнде ... ... ... ... жаңа ... және олардың
жаңа тауар түрiнде заттануы, өндіріс жүйесiнде икемдi ұйымдастыру құралы
ретiнде және ... ... ... ... ұсынылады. Туристiк
маркетинг - бұл жүйелiк өзгеріс және туристік кәсіпорындардың қызметінің
координаты, ... ... ... ауданында жеке және мемлекеттiк аймақтық
ұлттық немесе халықаралық жоспармен іске асырылатын саяхат [31].
Туристiк қызметтерге ... өcyi және ... ... ... ... ұйымдардың көп мөлшерi және ... ... ... ... ... ... маркетингтік
жоспарды сыртқы ортаның өзгерiстерiне бейiмделу үшiн және ... ... жету үшiн ... ... ... маркетингтi
пайдалану қиын жағдайда өтуде. Бұл тәжiрибенiң әдiстемелiк зерттемелердiң
маманданған мамандардың сәйкес ақпараттық ортаның жоқтығына байланысты.
Мемлекеттiң қызметінде ... ... ... нарықтық
мүмкіндіктер анализіне, мақсатты туристік нарықты аңдау, маркетингтік
қызмет комплексін ... және де ... ... ... жүзеге
асырумен жасалады. Осы барлық компоненттердi жүзеге асыру- нақты ... ... ... ... ... ... туристiк саясатын аз шығындармен өңдеу. Мемлекет рамкасында
туристiк маркетингтiң стратегиясымен туристiк саланың жалпы ... ... ... ... орын ... ... ... әкiмшiлiк –
ҰТӘ - ДТҰ классификациясы бойынша). Қазақстанда бұл жұмыстармен туризм және
спорт areнттігі айналысады. Дәл ... ... ... мемлекеттiк басқару
органдарына ықпал дәрежесінен, шаруашылық субъектiлерiнен, оның заң, салық
қаржылы экономикалық және әлеуметтік саясаттарына ... ... ... нәтижесі тәуелді.
Маркетингтiк туризм тұжырымдамасын жүзеге асыру үшiн нарықтық
мүмкiндiктердi сұрыптаудан бастау керек, ... бiз ... - ... ... ... ... ... – басқа мемлекеттер мен үлкен
аумақтар, тұтынушылар- басқа ... ... деп ... ... ... келесi бағыттармен жүргiзудi талап етедi:
- Туристiк саланың маркетингтiк ортасын сұрыптау – тiкелей туристiк
және инфрақұрылымға сәйкес iшкi (потенциалды ... ... ...... ... қаржылық саланың несиелік шаруашылығы, заң
шығарушы және қалыпты базалар және ... ... ... ... ... деңгейi және жағдайы, ... ... ... және ... деңгейi мен
сипаттама бар болуы және халықаралық құқықтық келісiмдер мен ... ... ... Әлемдiк туристiк нарықты зертеу-нарық құрылымының өзгеру
мәселелерi, туристердi тарту бақталасының өршуi жеке мемлекеттер ... ... - ... ... ... әлем аумақтары арасында да
мемлекеттің ... ... ... ... оның ... ... даму ... айқындайды.
- Туристiк ұлттық өнiмдi зерттеу - оның құрылымның мықты және әлсіз
жақтарын анықтау, жетілу және даму ... ... ... мүмкiндiктерiн және олардың сұранысына сәйкестiгiн анықтау,
бақталастардың алдында ... ... ... нені ... ... ... ... және сапалық, өсуі және ... ... ... бiз ... ... ... соны ... Бақталастарды зерттеу - Қазақстанның Отандық өнімінің өтyiнe ... ... ... мен жеке ... ... ... айқындау.
- Тұтынушыларды зерттеу, яғни тұтынушылардың және ... ... ... ... ... ... ... өнімді артық көруге әсер ететін қозғаушы және баяулататын
факторларды айқындау.
- ... ... өнім ... - ... ... ... ... туристік қорларды және инфрақұрылымдарды тиiмдi
қолдану, ... ... және ... ... жеңiлдету, елдiң
iшiнде бостандық пен қауiпсiз қозғалу үшiн жағдай ... ... және т.б.) ... ... ... ... Бағалық стратегия - кез-келген туристiк өнiмгe соңғы бағасын
құруға, ұлттық ... ... ... ... виза
жинау, мейманханалық тарифтердi және т.б. реттеуге ... ... Өту ... –соңғы тұтынушыға дейiн ұлттық туристiк өнiмдi
тиiмдi жеткiзу ... мен ... ... ... ... – мемлекетттің туристiк мүмкiндiктерiн
сыртқа насихаттауды іске асыру, ұлтттық туристік өнімнің өтуін ... ... ... және ... ... ... Қазақстанның
ұлттық жарнама- ақпараттық туристiк орталықтарының функцияларын оларға беру
мақсатымен спорт және туризм ... ... ... ... өкiлдерiн қайта құрастыру.
- Туристiк маркетингтің жалпы стратегиясы мемлекеттің туристiк
саясатының iске ... және ... ... бұл өз кезегiнде
экономиканың бiр маманданған саласы ... ... ... мемлекетпен
қабылданған заңдар, ұзақ мерзiмдi бағдарламалар және жоспарлардан өзiнiң
сәулеленуiмен мен жердемiн табады.
Қазақстанның туристiк фирмаларының ... ... ... ... ... ... арттыру құралы болып жарнама
табылады. Қатаң бақталастық күресте ... ... ... әр елдiң
бақталастық талпынысынан және туристiк рекреациялық қорлар ... ... ... қолдану және ұлттық туристiк өнімнің дамуы бойынша
туристiк қызметтiң нақты субъектiлерiне байланысты.
Әлеуметтi турист шетелге жорыққа шығудың ... ... ... жағдайынан бастайды. Саяхаттау елiн таңдау, бәрiнен бұрын оның
мәдени, тұрмыстық, қаржылық және ... да ... ... oғaн қаншалықты тартымды болғанына
байланысты. Сондықтан да халықаралық нарықта өз ... ... ... ... онда ... пайда болған елдерде де туризм үшiн ... ... құру және ... ... ... және ... ... таңдайтын ұлттық туристiк өнiмдi ... ... ... ... ... ... Батыс
Еуропа (Франция, Ұлыбритания, Германия, ... ... ... ... және т.б.) ... ... ... қарай Қазақстан соңғы жылдары дейектi түрде
өзiнiң туристiк ... ... ... ... және ... ... ... жетiстiкке жеттi.
Бұны куәландырады:- «Туризм», «Тур», «Көшпендiлер», «Рандеву-сапар»,
«Қазақстан», «Мерзiмдiк-тур» сияқты журналдардың ... ... ... ... ... ... плакаттар, афишалар
шығару, жәрмеңкелер өткiзу, ... және ... ... ... ... жыл сайын кинофестивальдар мен басқа да шаралар ашу ... ... ... ... ... 1994 ... 1998 ... туризм және спорттан Қазақстан ... ... ... 22 рет ... ... ... ... симпозиумдарда және әлемдiк фестивальдарда Берлинде
(Германия), Гонконгта, Парижде (Франция), Бангкокта (Таиланд), Сингапурда,
Осаке ... ... ... ... ... Бұл елiмiзге шетел
туристерiнiң ағынын көбейттi. Сонымен бiрге ... ... ... ... делегаттарымен кездесулер өткізу керек (журналистермен,
инвесторлармен, бизнесмендермен және т.б.);
- елімізде туристік ақпараттық ... ... ... керек;
- туристiк - бiрлескен ақпараттық орталық жасау керек және ... ... желi ... ... ... ... арқылы
бiрiктiру керек.
Интернеттiң мүмкіндігі туристік өнімнің қалыптасуына, жылжуына және
таралуына (талап ... ... ... және іздеу, маркетингтік зерттеу,
туристік өнімнің тиімді ... және ... ... ... ... ... қоры мен сақтап қою, туристiк өнімнің таралуы,
қабылданған жарнама ... ... ... ... ел ... ... және өте зор, ... бiрге Қазақстанда.
Үкімет, елдің туристік рекреациялық қорларын, ТМД ... ... және ... осы ... ... ... форумдарда және тағы басқа шараларға қатысып, тағы өте кең және
негізгі туристік өнімнің халықаралық ... ... ... ... ... мазмұны бойынша мeкeн-жайлық және бiздiң туристік
–рекреациялық ... және ... ... ... ... ... керек, ескерту керек, Қазақстанға және
туристiк фирмаларға ... ... ... ... жасап және
қабылдау қажет. Бұл ... ... ... ... ... ... ... бойынша олардың дифференциясын және
сегментациясын жүргiзу керек. Жарнамалық ... ... ... ... ... ... анық бағыттау керек, басқалардың жасаған
қателiгiн қайталамас үшiн: жарнамалық компанияны ... және ... ... ... ... өнім және ... қорлар туралы
жарнамалық шаралар мен жарнамалық компанияларды өткізу. Қазақстан үшiн
қазiргi кезде жарнаманың ... жаңа ... ... құру мiндет болып тұр.
Мұндай жарнама қызметi оны ... ... ... ... ... әкеледі [37].
Туризмнiң дамуында жарнамалық-ақпараттық қамтамасыз етуде негiзгi
бағыттар:
- үлкен ... және ... ... ... ... ... ... шетелге Қазақстанның ұлттық ... ... ... ... ... туризм және спорт туралы
Қазақстан Pеспубликасының Агенттіктерінің шетел өкiлдiктерiн ... ... ... ... ... ... ... туралы ақпаратты-
жарнамалық материалдардың базалық пакеттерiн дайындау және шығару;
- туристiк қозғалыс ... ... ... ... және ... ақпараттық банкiн жасау;
- Қазақстан бейнесiн туризмге жайлы ел ретінде көрсету мақсатымен
Отандық және шетелдiк баспаларда жарнама ... ... ... ... жалпылама қаржыны және туризм жарнамасын
дамыту, жарнамалы - ... ... ... ... ... жол көрсеткiштер және т.б.) дайындайтын меншiктi баспаларды
ұйымдастыру, және де оларды ... ... ... баспалармен
қамтамасыз ету;
- елдiң аумағындағы барлық ... ... ... ... ретiнде басқа жалпы ақпаратты және баспалық
арналарды пайдалану, мысалы, көп ... және ... ... ... ... ... ... жаңа саласы ретінде, туристік ... ... ету ... ұйымдасқан экономиканы қайта құрудың
жалпы ретін және оның материалдық базасының нығаюы мен ... ... ... ... ... ... ... даму өсіп келе жатқан
қажеттіліктен кейін ... және ... ... ... ... ... барлық түрлері мекемелеріндегі (ішкі, ... ... ... және ... үй ... дара ... ... мен пайдалануы, туристік сұраныстың қосымша қызмет
көрсету түрлерімен- сауда, ... ... және ... өнеркәсібі, жол,
құрылысы, көлік, байланыс шаруашылығы және т.б объектілермен сәйкессіздігі-
қызмет көрсетудің кешендік жүйесін ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... ... көбінесе туристік
объектілердің өзін-өзін ақтамауына әкеп соғады және туризм дамуын жалпы
шектейді.
Туризм ... ... ... ... ... ... мен
аңшылық шаруашылықтар жатады. Бұл территориялардың барлығы жоспарлы туризм
дамуының алдыңғы қатарлы қоры ретінде қарайды. Тек қана ... ... ... ... ... ... Атап өту керек, тек осы
қатынаста ғана белгілі шаралар өтеді және ... орын ... ... ... жобалары бар.
Туристер назарын тек жаяу ғана емес, сондай-ақ ат және ... да ... ... Сол үшін көп ... ... ... тау-
жаяу бағыттарын ұтымды талдау және енгізу қажет.
Республикада тарих және ... ... ... қолданылады.
Жаңа нәрсе ұлттық парк салу мен ... ... ... ... бұл ... ... түседі. Бұның барлығы туристік-
экскурсиялық объектілерді салудағы кешенжілікпен ұйғарылады [38].
Туризм ... ... ... мен ... халықтың
орналастыру, қозғалыс, тамақтандыру, көңіл көтеру құралдарындағы сұранысына
негізделеді. ... ... ... ... ... ... және ... демалыстың әртүрлі түріндегі сұранысты ... ... Бұл ... ... ... салу ... ... және жеке түйіннің даму қарқынындағы үйлессіздікті ... ... ... ... ... ... тармағымен
үйлесімділігін ұтымды қамтамасыз ететін туристік ... ... ... анық ... ... Бұл ... пен ... халықтың өсіп
келе жатқан сұранысын қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
Туристік мекемелердің орналастыру жүйесінің ... ... ... ... ... ... мен
демалыстың дамуына өте қолайлы рекреациялық аудандар мен зонаны қолдану
есебінен салыстырмалы ... ... ... ... ... қазіргі уақытта мамандармен 4 туристік-
рекреациялық аудан бөлінген- ... ... ... және ... Қазақстан, бұнда туристік маршруттың өте тиімді құрылған
жүйесі және мәдени ... ... ... қолданудың мекемелер
жүйесінің туристік мекемелердің өте көп ... ... ... ... ... мәдени ескерткіштер (архитектуралық, археологиялық)
жинақталған. ... ... ... ... ... ауданы болып
табылады және сол үшін қонақ үй базасының ары қарай ... ... Бұл ... ... ... ... орталығы болып саналады.
Оңтүстік Қазақстанның таулы бөлігінде спорттық-сауықтыру туризмін
дамыту қолданылады, тау шаңғы спортының трассалары ұйымдастырылады. Ал ... ... ... жоқ ... ... ... жергілікті ландшафты
рекреациялық белдеу базасында қаралады. Олардың базасында стационарлы-
сауықтыру туризмін ... ... бар, ал ... ... ... ... ... объектілері болып
табылады.
Халықтың жалпы демалысқа сұранысы әртүрлі мекеме ... ... ... демалыс үйлері мен пансионаттар,
жаздық ... және ... ... ... ... олар демалыс
үйлері секілді жұмыс жасайды. Жазғы ... және ... ... ... ... даму деңгейімен және ... Бас ... ... уақыттық демалысқа арналған мекеме болып
салынған. Олар қазіргі уақытта демалыс кезінде кеңінен ... ... ... ... жыл ... ... ... жабдықталған [41].
Қала маңының демалыс белдеуіндегі түнеуге ... ... ... ... ... су станциясын, тамақтандыру
мекемесін, серуенге ... ... ... бір ... ... ... қажет. Аталған зоналар ұйымдаспаған туристер мен демалушылардың ағынын
белгілі дәрежеде қадағалауға және қала маныңдағы ... ... ... ... ... ... ... жібермеуге
мүмкіндік жасайды. Қазақстан жағдайында соңғысы, әрине, аз экологиялық
тұрақтылықты қамтиды.
Су ресурстарының жетіспеуінен ... ... ... ... құру ... айту өте ... ... ... ... ... су ... ... оның рекреациялық қолдануын
да еске алған жөн.
Республикада туризм мен демалыстың дамуында ерекше орында ... ... ... ... Қазіргі курорттардың инжинерлік қамтамасыз
етуін толық жетілдіру байқалады. ... ... ... ... орынды
санаторий-профилакторий алып отыр. Республикада ... ... ... ... ары ... дамыту
ұсынылады.
Транпорт туризмі қарқынды дамуы ... ... ... ... онын ... ... ... қажет. Олар негізгі, жалпығы мәлім
автожолдарда орналасуы керек. Ереже бойынша бұл мекемелер транзитті болуы
мүмкін. ... ... да ... жол ... ... үшін ... едәуір денгейде
электрификациялы магистральдардың екі жолдық қозғалыска ... ... ... Олар ... ... бөлігіне, Орта Азияға, Сібірге негізгі шығу
жолын ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ самолеттердің ең алдыңғы қатардағы түрлерімен
игерудің негізінде тұрғындардың авиасаяхаттау көлемі өсуде.
Республикада туризмнің басқа түрлері де даму үстінде . Одан әрі ... ... келу ... ... ... ... ... туризм - қуатты индустрия, онда жұмысшылардың үлкен
қауымы, негізгі қаржы, aумақты капитал ... Бұл ... ... ... және салмақты ғаламдық деңгейдегi саясат. ... ... ... бойынша жылжымалы адамдарға қызмет көрсету үшін тағы да көп ... ... ... ... ... көрсетуге туристер
мөлшерінен артық жұмысшылар жұмылдырылады,- туризм көп мөлшерде жұмыс
орындарын ... ... ... ... ... ... жылжуы байқалады.
Туризмнiң дамуы соңғы кезде жылдам өтуде, елге келген ... ... ... да ... Егер де 1998 ж. ... 20,9 мың
шетелдiк туристер келсе, ал 2008 ж олардың саны өсті.
Туризм қалыптасу үрдісіндегі жас салалардың бiрi ... ... ... оның ... ... ... ... ДТҰ мамандарының
бiрауыздан берген бағасы бойынша туризм ХХI ғасырдың ... ... ... ... айналады, мемлекеттiң экономикалық ... ... ... ... және ... ... ... негiзгi факторлардың бiрi болады.
Қазақстан нарықтық экономикасын қалыптастыру жағдайларындағы туристік
нарықта осы нарықтың дамуындағы инвестициялар мен ұсыныстар, ... орын ... ... тиiмдi функционалдануы және туризм саласының
экономикалық тиімділігін ... үшін ... ... ... мен ... тәртіптер модельдері қолданылады: туристiк айналым қызметiн
жақсарту, туристерге қызмет ... ... ... ... ... ... ... көтеру, туристiк ортаны,
әcipece ұлттық туристік өнімнің жылжуындағы, қаржыландыруға ... ... ... жүйесiн дамыту және ... ... ... ... ... адамға өмірлік күшiн қайтадан
қалыптастыруына және бос уақыттарын тиiмдi пайдалануын қамтамасыз етедi.
Сонымен ... ... үшiн ... ... ... ... eкi жақты
тиiмдi халықаралық қатынас, сондай-ақ ... ... мен ... ... мәдениетті бiрге толыстыру, медициналық және басқа
қызмет түрлерiн дамыту, ғылым, бiлiм, саласында шет ... ... ... сыртқы экономикалық байланыстар.
Сонымен қатар, туризм өздiгiнен елдiң ... кepi ... ... ... Бұл оның ... ... қалыптасуында
жүреді, яғни «туризм-туризм ... ... ... ... туризмнiң
өздiгiнен дамымауы керек және барлық экономикалық ... ... ала ... ... ... ... ... өндіріс, ауыл
шаруашылық және басқа салаларлық, маркетинг және менеджменттердің дамуын
жоспарлау кезінде бiр уақытта ... ... тиіс және оның ... ... ... экономика ортасы және басқа салаларында өтiп жатқан
өзгерістерге қалыптасқан және ... ... ... ... ... қызмет үшiн пайдасы бар, қоғам мен әртүрлi жаратылысқа
бай, антропогендi және жаратылысты геожүйелер деп атауға болатын ... көп ... ... ... бар, ... ... және ... ұйымдары үшін қолданылуы мүмкін. Мысалы, өзіндік
географиялық жағдай, ... ... ... молшылықтар
(теңiз, бұғаз, өзен, көлдер, су жинағыштар), ... ... ... ... ... ... ... қиысқан көркем cypeттi таулы
жер бедерлерi, ... және ... ... ... ... және
қажылық, діндік, танымдық дамуы үшін кең мүмкіндіктер жасайды. Бұл қорлар
материалды-техникалық база, туристiк инфрақұрылым және ... ... ... ... ... ... орын алуы ... тек, осы «туристiк байлықты» елдiң пайдасы үшiн iске қocy.
Қазақстан мен Ресей арасындағы туризмнiң жылдам даму ... ... ... ... ... ... географиялық орнының геосаси ... ... ... ... ... ... ... сұраныстары талданып сарапталды.
- Туризм индустриясындағы жарнама мен ... ... ... ... ... барысында көлік қатынастарына
назар ... ... ... ... ... қалыптастыру барысында екі ел ... ... ... мәселелері шешілді.
- Туристік бизнес қатынастарын ... ... ... ... Қазақстан мен Ресей арасындағы ... ... ... қана қоймай, теміржол, су жолы, Каспий
мәселелеріне тоқталдық.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Веденин Ю. Динамика территориальных рекреационных систем. –М.:
Наука, 1982.-С.56 .
2. ... С. Р. ... ... туризма. Учебное пособие.
-Алматы, Қайнар, 1991.-С.98 .
3. Ердаулетов С. Р. География ... ... ... ... Ердаулетов С. Р. Казахстан туристский. –Алматы, Қайнар, 1989.-С.34.
5. Закон о туристской деятельности РК. ... ... ... ... ... PR»//Советник, 2000. № 5.С.88.
7.О Государственной программе ... ... ... центров "Шелкового пути», сохраняя и преемственность
развития культурного населения тюркоязычных государств,
создание ... ... ... ... ... Казахстан. 1998. N 6.- С.14-58.
8. Пыхарев А. Н., ... А. А., ... М. ... ... ... деятельности в
Республике Казахстан.С.88-96.
9. Ульяновский А. Могучий/незначительный: ... ... в PR. ... ... ... ... қорғау және пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының заңы. Халықкеңесі 1992.-66 б.
11. Қазақ Совет энциклопедиясы. Энциклопедиялық анықгама I том
және II том. ... ... ... К ... С. ... "Ата ... ... 1992.-23-45 б.
13. Памятники культовой архитектуры. –Шымкент, 1985.С.-90.
14. 1992 ж. 2 ... ... ... ... ... қорғау
және пайдалану" туралы Қазақстан Республикасының Заңы. 86 б.
15. Жетісу энциклопедиясы. Арыс баспасы. –Алматы, 2004.-47 б.
16. Қ. Байпақов, ... Ұлы ... жолы және ... 1997 ж. ... кабылданған "Ерекше қорғалынатын табиғи территориялар" туралы
Қазақстан Республикасының Заңы. 97 б.
18. Проблемы ... ... и ... Исторической
значимости Шелкового пути. –Шымкент, 1998.-С.68.
19. Блажнов Е.А. ... ... ... в мир цивилизованных
рыночных и общественных отношений. –М., 1994.-С.89.
20. Бове/Аренс. Имидж и фирменный стиль.//Современная ... ... ... ... рекреационной географии. –М., 1989.-С.74.
22. Добробабенко Н.С. Фирменный стиль: принципы разработки. –М., 1989.-
С.69.
23. Родоман Б.Б. ... ... ... и туризма.
Территориальные системы производительных сил. –М., 1971.- ... ... А.В. ... природы Казахстана. - Алма-Ата, 1980.-С.55.
25. Чупахин В.М. ... ... ... ... ... ... Л.В. ... пути юга Казахстана XII-XVX вв. // Известия
АН КазССР. Серия общественная.. № 2. ... ... И.П. ... ... - ... ... 1977.-С.118.
28.Международный экологический форум. Сборник материалов. -Алматы, 2000.-
С. 438.
29. Калихман А.Д., Колчевников М.Ю. Спортивные походы на ...... ... Кораблев В.А. Международный ... ... по ... ... ... ... ... - 2000» //
Перспективы освоения ... ... ...
Алматы, 2000.-С.99.
31. Кораблев В.А. ... ... ... в Казахстане. Библиотека
туриста. – Алматы: Университет «Туран», 2004.-С.70.
32. Нурмухаммедов Н. ... ... // ... № 8. ... ... ... ... Сборник материалов. Выпуск
1. –Алматы, 2000.-С.87.
34. Путешествие в восточные страны Плано Карпини и ... ... ... ... ... ... Полное географическое описание. Туркестанский край. Т. 19 / Под
редакцией П.П. Семенова-Тянь-Шанского. -СПб., 1913.-С.72.
36. Семенов-Тян-Шанский П.П.Путешествие в Тянь-Шань. -М.: ... ... Ким А. Г. ... ... ... и развития туристско-
рекреационного хозяйства в Казахстане. –Алматы, Рауан, 1997.-С.91.
38. ... ... ИД ... ... ... -Алматы, 2007.-
С.45.
39. Туризм, отдых, путешествия . 2003-2004.-С.5-14.
40. Туристский справочник- kz 2007.-С.16.
41. ... ... ... А.Ю. ... ... -М.: ... 2008. – ... Соқпақ (ғылыми-әдістемелік журнал). № 2, 2006.-15 б
44. www.inform.kz
45. www.itls.kz
.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Түркия туризмнің дамуы35 бет
Қазақстан және еуропа елдері арасындағы туристік қатынастарды дамыту келешегі82 бет
Қазақстан мен Монголиядағы туризмнің дамуы64 бет
Қазақстан мен таиландтағы туризм дамуының қазіргі жағдайы.56 бет
Грекиядағы туризм. Грекия мен Қазақстан арасындағы халықаралық қатынастар33 бет
Ерте орта ғасырлардағы Түрік Қағанаттарына қатысты Қытай деректеріндегі мәліметтер60 бет
Лизинг-іскерлік қарым-қатынастың бір түрі24 бет
Туризм және тауар-ақша қатынасының теориясы24 бет
Ұлыбритания мемлекетінің туризм саласының дамуы, мемлекет тұрғысынан алатын орны, туризм мәселесіндегі өзіндік саясатын ашып көрсетумен қатар халықаралық қарым – қатынастағы туризмнің даму барысы24 бет
«Оқушыларды туристік өлкетану іс-әрекеттері арқылы Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу»127 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь