ҚР-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6

1 ЭКСПОРТТЫҚ.ИМПОРТТЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.1 Экспорттық.импорттық операцияларды ұйымдастырудың негізгі шарттары
және экономикалық мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.2 Қазақстанда экспорттық.импорттық операцияларды жүзеге асырудың
теориялық.әдістемелік негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.3 Экспортты.импорттық операцияларды мемлекетік реттеудің шетелдік
тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

2 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМІНЕ ЭКСПОРТТЫ.ИМПОРТТЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ӘСЕРІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.1Қазақстанның экспорттық операцияларының ел экономикасына әсерін
талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.2 Қазақстанның импорттық операцияларының ел экономикасына әсерін
талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.3 Қазақстан Республикасының сыртқы сауда жағдайының ел экономикасына
әсерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41

3 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКСПОРТТЫ.ИМПОРТТЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
3.1 Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыстарын жетілдіру
бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
3.2 Қазақстанның экспорты, импорты және бәсекеге қабілеттілігі:
проблемалары, мүмкіндіктері және шешімдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
3.3 Экспортты.импорттық операцияларды мемлекеттік қолдау мен реттеудің
басым бағыттары және қолға алынған шаралар кешені ... ... ... ... ... ... ... .72

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...88

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .90
Сыртқы экономикaлық қaтынaс дaмуының негізін қaлaушы фaкторы қaзіргі нaрықтық жaғдaйдa тәуелсіз Қaзaқстaн Республикaсының әлемдік шaруaшылықтaғы орнын aнықтaйтын, экспортты-импортты оперaциялaр құрaйды. Тaуaрлaрды экспорттaу-импорттaу мәселелері бойыншa хaлықaрaлық қaтынaстa Қaзaқстaн Республикaсының шетелдік серіктестерімен өзaрa қaтынaсы қaрaстырылғaн, әрине, ол кез келген дaмушы мемлекеттің перспективті стрaтегиялық жоспaрлaудa экономикaлық зерттеуді жүргізу үшін өзекті компонент болып тaбылaды.
Қазақстанның Кеден одағына кіруі осы мәселелерді шешуде маңызды орын алады. Кеден одағыныің құрылуы қазіргі қалыптасқан және жаңа өндірістердің дамуы үшін, Ресей мен Беларуське өнім шығаруға жағымды жағдайлар туады. Осы орайда Үкімет Қазақстан экономикасына инвестицияларды тарту және дайын өнім экспортын дамыту мақсатын көздейді. Бұл жерде техникалық реттеу, санитарлық және фитосанитарлық бақылау саласындағы реттеу базасын бірыңғайландыру мен дамыту арқылы отандық тұтынушыларды сапасыз тауарлардан қорғауды қамтамасыз ету қолға алынды.
«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүм¬кіндіктері» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 28 қаңтардағы Жолдауына сәйкес «Кедендік одақты құру үш елдің экономикасы үшін барынша тиімді шешім болып табылады. Ол үш елдің ішкі нарығында, сонымен бірге сыртқы әлеммен де сауда айналымының елеулі түрде өсуіне, Еуроазиялық кеңістікте әлеуметтік-экономикалық және саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуде елеулі рөл атқарады. Біріншіден Біртұтас кеден аймағын құру үш елдің әртүрлі бағыттар бойынша кең ауқымды ынтымақтасу мүмкіндігін арттырады. Ең алдымен бірлескен өндірістер мен кооперацияларды құрудағы күш жігерді біріктіреді. Кеден одағы ең алдымен өзара инвестицияларды ынталандырып, бірлескен кәсіпорындар құрып, бизнесті дамыту үшін жағдай жасайды. Екіншіден, кеден бекеттерінің сыртқы шекараларға ауыстырылуына байланысты кедендік тарифтер жеңілдейді.
Қатысты дипломдық жұмыста ақпарат мұқият таңдалды және реттелді. Жұмыс барысында белгісіз факторлар ашылды, бүл қазіргі кезде сыртқы экономикалық әрекетте тауарлардың экспорты әртүрлі және Қазақстанға әлемдік нарықта үлкен баға береді. Көптеген ақпарат құралдарын зерттеу менің көзқарасымды кеңейтті.
Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорындардың көбісі сыртқы экономикалық әрекетке қосылады, бұл оларға валюта табысын алуға, сыртқы экономикада тұрақты орын алуға, бәсекеге қабілетті өнім шығаруға мұмкіндік береді. Сыртқы саудада операциялардың үш негізгі түрі кездеседі:
• экспорт — тауарды (қызмет және жұмыс) шетел сатып алушысына сату және еліне жеткізу;
• импорт — тауарды шетел сатушысынан сатып алып, сатып алушы еліне жеткізу;
1. Қазақстан Республикасының кеден кодексі.Астана, 2003жылғы сәуірдің 5-і.
№401-11 ҚРЗ. // Егемен Қазақстан. 11.04.03. №83-86 (23296)
2. Закон Республики Казахстан от 18.06.96. №9-1 “Об экспортном контроле”
// Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996г., №8-9,ст. 240
3. Приказ Председателя Агентства таможенного контроля Республики
Казахстан от 4.06.03. №267 “Об утверждении Инструкции по
осуществлению экспортного контроля таможенными органами Республики
Казахстан”.
4. Тауарлар экспортын жанама реттеу шаралары жөніндегі Тұжырымдама.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002ж. 2-шілдедегі №714 қаулысымен
мақұлданған.
5. Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан-2030: Барлық қазақстандықтардың өсіп-
өркендеуі,қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің
Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан, 11-қазан. 1997ж.
6. Назарбаев.Н.А. Об основных направлениях внутренней и внешней политики
на 2003год/ Послание Президента народу Казахстана // Казахстанская
правда. 30-апреля. 2002г.
7. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015жылдарға арналған Стратегиясы. Қазақстан Республикасы
Президентінің 2003жылғы 17-мамырдағы №1096 Жарлығымен бекітілген.
8. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010года,
утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4.12.01. №735
9. Программа действий Правительства Республики Казахстан на 2000-
2002годы
утвержденная Указом президента Республики Казахстан от 17.02.00. №344
“О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана
до 2030 года”.
10. Программа Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы,
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 28.03.02. №827
“О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана
до 2030 года”.
11. Казахстан в цифрах. Статистический сборник. Агентства Республики
Казахстан по статистике. Алматы: 2003г.
12. Статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник.
// Под ред. К. С. Аборлева Алматы: Агенства Республики Казахстан
по статистике 2003 г. 616 стр.
13. Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан. Статистический
сборник. Агентства Республики Казахстан по статистике. Алматы: 2001г.
14. Казахстан: анализ торговой и инвестиционной политики.
//Под. ред. С. Байзакова. Астана-Алматы: Аркаим, 2002 г.
15. Нурсеитов.А.А. Бишимбаев.С.К. Мукашев.Ж.Б. Система государственного
регулирования внешней торговли Республики Казахстан: теория, практика и
пути совершенствования. Астана 2002 г.
16. Мадияров Д. М. Сыртқы экономикалық саясат және экономикалық
қауіпсіздік. Оқулық – Алматы: Экономика, 2001ж. 198 бет.
17. Токаев К. Внешная политика Казахстана в условиях глобализации.
Алматы: Гаухар. 2000 ж. 584 стр.
18. Г.Н. Доғалова. Халықаралық экономика. Алматы: Экономикс. 2000 ж.
19. Келимбетов.К.Н. Стратегия экономического роста. Астана, 2001 г.
20. Грачев.Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Москва, 2001 г.
21. Покровская.В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической
деятельности. Москва, 1999 г.
22. Миклашевская.Н.А. Международная экономика. Москва, 2000 г.
23. Балабанов.И.Т. Внешнеэкономическая связь. Москва, 2000 г.
24. Дегтярев.О.И. Внешнеэкономическая деятельность. Москва, 1999 г.
25. Каренов.Р.С. Основы государственного регулирование экономики.
Алматы,1999 г.
26. Мамыров.Е.Н. Государственное регулирование экономики в условиях
Казахстана. Алматы: Экономикс. 1998 г.
27. Примбетов.Е.У. Экспорт и его регулирование в условиях переходной
экономики. // Автореферат диссертаций на соискание ученой степени к.э.н.
Алматы, 1999 г.
28. Арынов.Е.М. Экспортная ориентация национальной экономики.
// Автореферат диссертаций на соискание ученой степени к.э.н.
Бишкек, 1994 г.
29. Сәрсембекова.С.Е. Эффективность и механизмы развития
экспортоориентированных пройзводств Павлодарской области.
//Автореферат диссертаций на соискание ученой степени к.э.н.
Костанай, 2003 г.
30. Сулейменов М. А. Роль таможенной службы Республики Казахстан
в правовом регулировании ВЭД в условиях рынка: Автореферат: 18.00.02
Алматы 2002 г. 30 стр.
31. Айтекенов.К. Исекешев.А. Орынбаев.Е. Приоритеты
индустриально-инновационного развития Казахстана и роль
государственных институтов развития. // Экономист 2003 г. №11 стр 25
32. Арыстанбеков.К. Анализ экспортных возможностей Казахстана.
// Аль-Пари 2002 г.
33. Жуйриков.К.К. Проблемы и перспективы развития внешторговой
деятельности Республики Казахстан. // Банки Казахстана 2001 г. №12 ст 15.
34. Кажумуратова.А. Экспортный потенциал: классификационные признаки
формирования. // Евразийское Сообщество 2000 г. №2(30) стр 76-84.
35. Кулекеев.Ж. Открытая внешнеэкономическая политика Казахстана
в контексте изменений в мировой экономике. // РЦБК №11 1998 г. стр 26.
36. Кусайнов.М. Стратегическое приоритеты развития Казахстана до 2010 и
2030 года. // Экономист 2003 г. №11 стр 17-24.
37. Келимбетов.К.Н. Основные направления экономической политики
до 2010 года. // Аль-Пари 2001г. №1 стр 5-7.
38. Момент нестабильности. // Континент 2002 г. 20 марта-2 апреля.
39. Рахимова.Б. Импортозамещение как составляющая промышленная
политика. // Саясат 2003 г. №2.
40. Нурсеит.Н. Оценка экспортной ориентаций, импортозамещающего
потенциала и конкурентоспособности продукций промышленности
Казахстана. // Аль-Пари 2001 г. №3-6 стр 161-171.
41. Радостовец.Н. Поддержка экспорта – реализация промышленной политики. // Казахстанская правда 2003 г. 22 апрель.
42. Сәрсембекова.С.Е. Импортозамещающие и экспортоориентированные
пройзводство Павлодарской области. // Саясат 2001 г. №7-8
43. Сәрсембекова.С.Е. Сравнительные аспекты конкурентоспособности
экспортоориентированных пройзводств. // Евразийское Сообщество 2003 г. №2 (42).
        
        Дипломдық жұмыс
тақырыбы: ҚР-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері
5В050600- ... ... ... ... ...
Астана 2015
Мазмұны
бет
Кіріспе .......................................................................................................................6
1 экспорттық-импорттық операцияларды ... ... және ... ... Экспорттық-импорттық операцияларды ұйымдастырудың негізгі шарттары
және экономикалық мазмұны...............................................................................9
1.2 Қазақстанда экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асырудың ... ... ... ... ... реттеудің шетелдік
тәжірибесі.............................................................................................................21
2 Қазақстанның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсерін талдау...................................29
2.1Қазақстанның экспорттық ... ел ... ... ... ... операцияларының ел экономикасына әсерін
талдау....................................................................................................................33
2.3 Қазақстан Республикасының сыртқы сауда жағдайының ел ... ... ... Қазақстанның экспортты-импорттық операцияларын жетілдіру жолдары..........................................................................................56
3.1 Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыстарын жетілдіру
бағыттары............................................................................................................56
3.2 Қазақстанның экспорты, импорты және ... ... ... және ... Экспортты-импорттық операцияларды мемлекеттік қолдау мен реттеудің
басым бағыттары және қолға алынған шаралар кешені.............................72
Қорытынды...........................................................................................................88
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.........................................................90
КІРІСПЕ
Сыртқы экономикaлық ... ... ... ... фaкторы қaзіргі нaрықтық жaғдaйдa тәуелсіз Қaзaқстaн Республикaсының әлемдік шaруaшылықтaғы орнын aнықтaйтын, экспортты-импортты оперaциялaр құрaйды. Тaуaрлaрды экспорттaу-импорттaу ... ... ... ... ... ... шетелдік серіктестерімен өзaрa қaтынaсы қaрaстырылғaн, әрине, ол кез келген дaмушы ... ... ... ... ... зерттеуді жүргізу үшін өзекті компонент болып тaбылaды.
Қазақстанның Кеден одағына кіруі осы мәселелерді шешуде маңызды орын алады. ... ... ... ... ... және жаңа өндірістердің дамуы үшін, Ресей мен Беларуське өнім шығаруға жағымды жағдайлар туады. Осы орайда ... ... ... ... ... және ... өнім ... дамыту мақсатын көздейді. Бұл жерде техникалық реттеу, санитарлық және ... ... ... ... ... бірыңғайландыру мен дамыту арқылы отандық тұтынушыларды сапасыз ... ... ... ету ... ... Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 28 қаңтардағы Жолдауына сәйкес не ұзақ мерзімід ... ... ... іске ... ... ол ... ... шарттар және тұрақты қойылымдар бойынша жүргізілуі керек;
* Сыртқы- импорттаушыларға қаржылық және ... ... ... ... ... Мемлекет бюджеттен фирмалық және банктік несиелерді субсидиялайды, олар мақсатты болу ... және тек қана ... ... алу үшін ғана ... ... ... керек.
Экспортты сақтандыру сыртқы және ішкі болып бөлінеді:
* Ішкі- бюджетті қорлар арқылы ірі капитал салымдары кезінде экспортты өндіріске тәуекелдердің жарты бөлігін ... ... ... ... іске ... ... ... бюджет есебінен экспорт бойынша саяси және коммерциялық тәуекелдерді өз мойнына алады. Саяси тәуекелдерге соғыстар, саяси жағдайдың тез өзгеруі жатады. Коммерциялық- ... ... ... ... ... және ... жүйелеріндегі өзгерістер.
2. Қазақстанда экспортты операцияларды реттеудің негізгі құралы ... ... ... ... ... ... кезде төлем көлемін анықтайтын жүйелендірілген қойылымдар тарифі немесе кеден баж салығы.
Қазіргі кезде кеден тарифінде баж ... ... түрі ... ... ... ... ... баж салықтары- төлем тауар құнына пайыздық қатынас түрінде бекітіледі;
Арнайы баж салықтары- олардың көлемі тауар көлемінен алынатын ... құн ... ... іске ... ... - бір ... ... бір тауарға қатысты арнайы баж салығы бекітіледі.
Соңғы жылдары біздің еліміз әртүрлі мемлекеттермен сыртқы экономикалық ... ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеу және Қазақстанда халықаралық сауда саясатының тәртіптерін сақтау мақсатында СЭӘ тарифтік және тарифтік емес реттеу механизмдері қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... Реттелудің тарифтік әдістері кедендік тарифті қолдануға бағытталған. Кедендік тариф тауарлардың жүйелендірілген тізімін көрсетеді, Кедендік тариф үш маңызды функцияны орындайды.
Фискалды, импортты және ... ... ... ... ... ... ... бөлігін толтыру көздерінің бірі болады. және басқа Қазақстан Республикасының басқа нормативті актілерімен жыл сайын төлемдер және салықтар
Кедендік ... ... ... ... табысты бөлігін құраушы болып табылады. Қазақстан Республикасының заңдармен және нормативті актілерімен жинақтар және төлемдер бойынша жыл ... ... ... ... ... кедендік жинақтар және салықтар бойынша тапсырмалар жыл сайын жоғарылайды. Отандық өндірушіні қорғайтын кеден импорттың өсуіне қызығушілық ... ... ... операцияларды реттеп кедендік тариф отандық өндірісті дамыту үшін қолайлы жағдайлар құру қажет, жергілікті ... ... ... бәсекелесінен, ал басқа жағынан халықаралық сауданы кейңейтеді.
Баланстық. Бұл функция экспортты баж салықтарына ... және олар ... ... ... жою мақсатында жүргізіледі. Оларға деген ішкі бағалар әлемдік бағалардан төмен. Басқа жағынан, экспортты баж ... ... ... ... нарыққа шикізатты тауарларды жеткізуді шектеу мақсатымен анықталады.
Кедендік тариф дамушы елдермен және өтпелі экономика елдерімен қолданылады. Төмен қаржылық және ... ... осы ... ... ... ... салықтарды жинауға қабілетсіз, осыдан қажетті деңгейде әлеуметтік төлемдерді, экономиканы қаржыландыруға қабілетсіз. Кедендік төлемдерді және ... ... өте ... себебі олар тауардың шекарадан өту кезеңінен бастап 10 күн ... ... ... Алайда импортты тарифті бюджетті табыстардың маңызды көзі ретінде жергілікті өнеркәсіп тарифтің арқасында импортты өнімнің аналогын шығарғаннан кейін қолдануға болады. ... ... ... ... ... ... ... кедендік баж салығы; қорғаныс баж салығы; ҚР кеден органдарына лицензия беру ... ... ... ... кедендік жинақтар; бастапқы шешім қабылдауға төлем. ҚР СЭӘ ... ... ... ... ... емес ... де ... СЭК реттеудің тарифтік емес механизмдері әсер етудің жоғары ... ... ... ... емес ... ... қарама қайша болып келеді. Басқа жағынан, Әлемдік сауда ұйымы реттелудің тарифті емес шараларын жақсарту бойынша және сыртқы сауданы реттеуге ... ... ... ... ... жағынан, кейбір тарифтік емес әдістер жойылмайды, себебі ішкі ... ... ... ... сауда-экономикалық қатынастарына әсер етеді. Қазақстанда қабылданған тарифтік емес
1. ... ... ... ... ... ... импорт және экспортты тікелей шектеуге бағытталған әдістер. Оларға лицензия және квоталар, сонымен ... ... ... және ... шектеулер немесе ден қоюлар, лицензиялар жатады.
2. Тауарлардың және транспорт құралдарының ... және ... ... ... және ... ... сертификация, валюталық бақылау, кедендік құнды анықтау әдістері, және басқа құжаттар.
3. Қауіпсіздік техникасы, экология, санитарлы-ветиринарлы нормалар, ... ... ... ... ... және ... ... емес механизмдерді лицензиялаудың негізгі белгісі- өз тауар өндірушілерін қорғау, мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... әрекетін реттеуде тарифтік және терифтік емес әдістер қолданылады. СЭӘ реттеу механизмін таңдау әр мемлекеттің ... ... ... Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі>> АҚ (KAZNEX INVEST) ... даму ... бірі ... ... және ... ... емес ... дамыту мен алға бастыруға және экономиканың басым секторларына шетелдік инвестицияларды тартуға неғұрлым жағымды жағдай жасау ... ... ... ... ... ... қызмет атқарады.
KAZNEX INVEST өз қызметін Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік ... ... ... асырады.
ұлттық басқарушы холдинг>> АҚ-ң еншілес ұйымы экспорттық-несиелік сақтандыру корпорациясы>> АҚ (ары ... ... ... ... ... агенттігінің қызметін орындайтын бірден-біржалғыз мамандандырылған сақтандыру ұйымы болып табылады. ҚазЭкспортКепіл еншілес ... ... 2004 ... ... ... жолдауына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 мамырындағы № 442 Қаулысысымен ... ... ... ... ... шикізаттық емес салаларында экспортқа бағытталған өндірістерді дамытуға бағытталған Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2003-2015 жылдарға арналған ... іске ... жаңа даму ... бірі ... ...
ҚазЭкспортКепілдің міндеттері:
- шикізаттық емес тауарлар мен қызметтердің экспортын ... ... ... ... инвестицияларды сақтандыру (қайта сақтандыру).
ҚазЭкспортКепіл сақтандыру қызметінен басқа келесі ... ... ... ... ... ... сақтандыру мәселесі бойынша консультациялық қызмет;
- саласында қайта ... ... ... ... ... ... 2010 ... соңынан бастап Қазақстандық шикізаттық емес өнімдерді сатып алушыларға қаржылай көмек ұсынудың жаңа бағдарламасын әзірлеп іске қосты. Бағдарламаның негізгі мақсаттарының бірі ... ... ... ... ... ... ... ұсынумен олардың тарапынан қазақстандық өнімдерге деген сұранысты қолдау болып табылады. Қаржыландыру есеп айырысулардың ... ... ... Қазақстанның екінші деңгейдегі банкілері арқылы жанама түрде ... ... ... үшін ... ... ... ... сақтандыру өтемімен және оның қаражатының есебінен) мынадай мүмкіндіктер ұсынады:
* Эмитент-банктердің міндеттемелерді орындамау тәуекелінің 100%-ға дейінгі бөлігін сақтандыру;
* Өнімдердің ... ... ... ... кеңейту.
KazExportGarant комп. сақтандыру өтемімен саудалық қаржыландырудың сұлбасы мынадай болып келеді:
сұлбасы бойынша рәсімнің ... ... ... ... ... ... ... жасасады.
* Импорттаушы Импорттаушының банкіне (Эмитент-банкіге) аккредитивті шығару туралы арызын ... ... ... ... ... ... ... сұратумен аккредитивті шығарады.
* Экспорттаушының банкі (Растаушы банк) пен KazExportGarant комп. өзара Сақтандыру келісімшартын жасасуы.
* Экспорттаушының банкі (Растаушы ... өз ... ... ... құжаттық аккредивке авиза қояды.
* Тауарларды/қызметтерді жеткізу.
* Экспорттаушы Экспорттаушының банкіне (Растаушы банкіге) аккредитивтің шарттары мен мерзіміне сай ... ... ... құжаттарды ұсынады.
* Экспорттаушының банкі (Растаушы банк) пен KazExportGarant Салым келісімшартын жасасады (аккредитив ... ... ... үшін салымды орналастыру).
* Экспорттаушының банкі (Растаушы банк) Экспорттаушының пайдасына арнап кепілдік бойынша төлем жүргізеді ... ... ... ... сонымен қатар ол Эмитент-банк арқылы импорттаушыға сұратылған мерзімге арнап қаржыландыруды ұсынады. Экспорттаушының банкі (Растаушы банк) құжаттарды ... ... ... ... ... ... (Эмитент-банк) белгіленген күнге арнап қаржыландыру сомасын (негізгі борыш пен пайыздарды) қайтарады.
* Экспорттаушының банкі (Растаушы банк) KazExportGarant-тың салым сомасын ... ... ... (негізгі борыш пен пайыздарды) қайтару.
Сақтандырумен қорғау арқылы ... ... ... ... ... ... болуы;
* Эмитент-банктің төлемді аккредитив шарттарымен белгіленген мерзімде орындамауы.
Саяси тәуекелдер:
* Эмитент-банк елінің мемлекет органының кемсітушілік сипатқа ие, аккредитивтің орындалуына кедергі ... ... ... ... ... ... ... экспроприациялау, тәркілеу бойынша әрекеттері не болмаса Банктің қызметіне араласуы;
* Эмитент-банктің ... ... ... ... өз ... орындауын кедергі болып отырған соғыс, азаматтық толқулар, жаппай сипаттағы ереуілдер;
* Эмитент-банк елінің мемлекет органының еркін айырбасталатын ақшаға айырбастауды және/не болмаса ... ... ... аударуды шектейтін не оған тыйым салатын әрекеттері.
Сақтандыру өтемінің үлесі қандай?
* Саяси тәуекелдер бойынша - ... ... ... ... Коммерциялық тәуекелдер бойынша - аккредитив сомасының 100%-на дейін..
Сақтандыру тарифының көлемі қандай?
Сақтандыру тарифының көлемі елдік ... баға ... және ... ... ... ... талдаулардың нәтижелеріне негізделе отырып белгіленеді.
Қаржыландыру шарттары және Импорттаушының банкіне (Эмитент-банкіге) қатысты қаржыландыру шығындары:
* ... ... ... ... емес тауарды/қызметті жеткізу келісімшарттары бойынша ұсынылады.
* Қаржыландыру ставкасы: СIRR + ... 2%
* CIRR ... - бұл ... ... және даму ұйымына енетін елдердегі экспорттық кредиттік агенттіктер белгілеуі мүмкін экспорттық кредиттер бойынша ең аз ресми ставка: ол әр ... 15-і күні ... ... ... және ... ... (сол елдің ішкі нарығында орналастырылған және сол елдің ұлттық ақшасымен көрсетілген) бойынша белгіленетін пайыздық ставкаға ... ... ... ақпарат ашық сипатқа ие және ол OECD сайтында жарияланып отырады.
* Қаржыландыру мерзімі - 1 ... ... Бір ... еің ... ... ... жіберу құжаттарының әрбір алынған жинағы бойынша орналастырылады) - 150 миллион теңге не ... ... ... ... ... қатысты аккредитив шеңберінде құжаттардың бірнеше жинағы ұсынылуы ... және бір ... ... ең аз ... ... бойынша лимит белгіленбейді, лимит құжаттардың әрбір жинағының сомасы бойынша ғана белгіленеді.
кәсіпкерлікті дамыту қоры>> АҚ - ... ... ... АҚ-ң ... ... ... ... - Қазақстандағы шағын және орта бизнестің сапалы түрде дамуына ... ... ... ... ... ... ... болып екінші деңгейлік банктер арқылы жеке кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру, пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау, банктер алдында кепілдік ... ... ... және ... ... ... емес қолдау көрсету табылады. қоры елдегі кәсіпкерлікті дамыту бойынша басты мемлекеттік даму институты болып табылады, қордың ... 14 ... мен ... және ... ... ... ... бар.
АҚ энергетика, көлі, металлургия, химия және фармацевтика сияқты және т.б. басым салалардағы (құрылыс материалдары, ... АӨК және ... ірі ... іске ... ... ҚДБ - ... отандық экономиканы әртараптандыруға бағытталған Қазақстанның бірегей қаржы институты.
Банк қазақстандық өнімді жеткізуші резидентке де, қазақстандық өнімді сатып ... ... де ... беру ... ... ... қоса алғанда, экспорттық операцияларға несие беру қызметін ұсынады.
Қазақстан Республикасының сауда-өнесркәсіп палатасы - ... ... ... мүдделерін ел ішінде де, шет елдерде де ұсыну, қорғау және жылжыту болып табылатын коммерциялық емес, мемлекеттік емес ... ҚР СӨП ... және ... ... ... ... (көрмелер, бизнес-форумдар және басқа да іскерлік шаралар өткізу) көрсетеді, сыртқы экономикалық қызмет бойынша ... ... ... сауда операциялары бойынша құжаттарды растайды, серіктестер арасында туындаған дауларды қарастырады.
ҚР СӨП мемлекеттік бағдарламаларды (ҮИИД және ) іске ... ... ... және ҚР ... ... Ұлттық координациялық кеңестің жұмысына қатысады.
Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарда үдемелі индустриалдық - ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылдың 29 қарашасындағы 1625 ... ... ... ... ... экспорттаушылардың шығынын орнын толтыру жолы арқылы шығару бойынша мемлекеттік қолдау жасау жағдайлары мен Ережелері бекітілді. ( экспорттауды ... және ... ... ... әрі - Бағдарлама) Бағдарлама мақсаты экспортқа бейінделген және экономиканың шикізаттық емес жүйесіндегі жұмыс ... ... - ... көлемін ұлғайту және қазақстандық өнімдер экспорты географиясын кеңейту үшін кешенді қолдауды қамтамасыз ету болып табылады.
Бағдарлама шағын және орташа кәсіпкерлік ... ... ... істеуші және өңдеу жүйесінің мүмкіндігі бар экспортшыларын қолдауға арналған.
Бағдарлама мына бағыттар бойынша іске асырылады:
- экспортшылар шығыны орнын толтыру ... - ... және ... ... ... агенттігі>> АҚ);
- экспортшыларды сервистік қолдау (оператор - экспорт және инвестициялар бойынша Ұлттық агенттігі>> АҚ);
- саудалық ... ... ... ... - ... - несиелеу қамсыздандыру корпороциясы>> АҚ).
Экспортшылар шығыны орнын толтыру экспортшы кәсіпорындардың сыртқы рынокка отандық өнімдерді шығару ... ... ... ... ... ... ... жағдайда экспортталатын өнім қаржылық орнын толтыру бойынша экспорттық түрлері тізбесіне ... ... ... ... ... түрлерінің орнын толтыруға мыналар жатады.
- шетелдерде өнімдерді және тауарлық белгілерді тіркеу;
- шетелдерде ... ...
- ... өкілдіктерді ұстау (кеңсе, қоймалар, сауда нүктелері);
- жалдау мен коммуналдық қызметтерді қосқанда;
- ... ... ... жарнамалау;
- шетелдердегі көрмелерге қатысу (көрме алаңдарын жалдау, жаймаларды дайындау, тіркеле жарнасы, үлестіру материалдары);
- ... ... ... ... ... ... қазақстандық өндіріске тарту.
Аталған бағдарлама ... ... ... және ... ... 50 пайызы көлемінде шығындардың бір не бірнеше түрінің орны толтырылуы мүмкін.
Экспорттаушы шығындар орнын толтыруға тапсырыс және экспортты, шығындарды ... ... ... ... егер ... ... кеңсені жалдаған үшін шығын орын толтыруға өтініш берсе, онда экспорттаушының шығынын айғақтайтын құжаттар ретінде кеңсені ... ... ... ... ... ... ... сол елге экспорт барын айғақтайтын құжаттар көрсетілуі керек.
Экспорттаушыларды сервистік қолдау - бұл ... ... ШОБ - ті ... мен ... ... ... ... көрсету саналады.
Отандық кәсіпорындарды сервистік қолдау аясында мынадай қызметтер көрсетіледі:
- экспорттық рыноктар бойынша маркетингтік және ... ... ... елдердің рыноктық ахуалы туралы саудалық ақпаратпен қамтамасыз ету;
- кәсіпкерлерді экспорттық қызмет мәселелері бойынша оқыту;
- ... ... ... қазақстандық өнімдер туралы хабардар ету;
- қазақстандық өндірісшілердің ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және өткізу;
- Қазақстанда, сондай-ақ, шетелде сауда-экономикалық миссияларды, форумдарды ...
- ... ... ... іздестіру.
Серваистік қызметтің қолдауын экономиканың өңдеу жүйесіндегі қазақстандық өндірісшілер, өз өнімдерін экспорттаушылар, сондай-ақ шетелдік рынокқа шығуды ... ... ... ... ... ... ... аясындағы мемлекеттік қолдауға жатады:
- қаржыландыру экспорттық бекет ...
- ... ... ... ... міндеттерді орындау бойынша коммерциялық және саяси тәуекелдікті қамсыздандыру.
Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау ... ... ... экспорт географиясын кеңейтушілерге , жаңа өнімдерді өткізушілерге (әсіресе, инновациялық) қаржыдық көмек берумен ... және орта ... ... ... ... экспорттаушы кәсіпорындарға басымдық беріледі.
Кәсіпорынның шетелдік тұтынушымен өнімді өткізу бойынша төлемді жартылай немесе толық шегере тұруға ... ... ... ... ... кейін кәсіпорын қызмет көрсетуші банкіге жүк құжаттарын тапсырады. Банк жөнелтілген жүк ... ... ... экспорттық-несиелік қамсыздандыру корпороциясы>> АҚ депозиті есебінен ақшалай қаржы ... ... соң ... мен ... ... ... ... қатынас күшіне енеді. Сөйтіп банкінің қатысуымен экспорттық ... ... ... ... ... қазақстандық өнімді сатып алушыны несиелендіруді жүргізеді.
Несиелеу мерзімі - 1 жылға дейін.
Несие сомасы - АҚШ 1 ... ... ... ... ... ... ... қазақстандық өнімдерді сатып алушылар үшін қаржыландыру құнын атаған жөн (яғни импорттаушы) - соңғы сатып алушы үшін несие ... ... АҚШ ... ... 6 ... 11 ... дейін дәлізде құбылмалы болады. Мұндай айырмашылық қамсыздандыру бойынша тарифіне негізделеді. Ол қаржыландыру құнына ... және ... ... ... ... ... Мысалы, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан елдері бойынша қамсыздандыру тарифі жылдық 3 пайыздан ... ... ... ... есеп ... ... ... жүк тиелгеннен кейін түсетіндігі ескерілгенде біздің кәсіпорындар үшін бәсекелестік баға ... ... ... ... ... ...
Аталған Бағдарламаның үлкен басымдылығы,қазақстандық өнімді Экспорттаушы мен Импорттаушыға өз банкілерінде ... ... онда ... ... ... ... ... кепілдік және қаржылық жағдайы, сонымен бірге барлық есеп айырысу мен валюталық есептері бойынша айналымы бар. ... ... ... банкілермен олардың деңгейі АҚШ долларының жылдық 2 пайызын құрайтын жағдайын қарастырады.
Осы бағдарлама бойынша экспорттаушы кәсіпорынға ... ... үшін ... кезекте экспорт-несие қамсыздандыру корпороциясы>> АҚ - нан ... ... ... Ол ... ... несиесін қаржыландыру үшін экспорттаушыға қызмет ететін банкіге депозиттік шарт бекітуге байланысқа шығады. Өазірші таңда Қазкоммерцбанк, БанкТұранӘлем, БанкЦентрКредит және ... осы ... ... ... ... ... ... білдіріп отыр. ҚазэкспортГарант экспорттаушы кәсіпорындарға қаржылық көмек жасайтындығы жөнінде хат республиканың екінші деңгейдегі барлық ... ... ... ... ... ... импортшы банкінің қазақстандық экспорттаушы пайдасына аккредитив ашуға келісімі болмаса;
- импортшы банкінің қаржылық ... ... ...
- егер ... мен газ ...
Аккредитив талабына сәйкес келетін жүк тиеу құжаттары берілуден бастап кәсіпорын есеп шотына экспорт кірісі 5 жұмыс күніне дейін ... ... ... АҚ ... ... Оған ... ... шаралар белгілеу жүктелген. МҚК бұрын сыртқы экономикалық келісімдер бойынша шикізатсыз жүйе экспорттаушыларын тек ... және ... ... бойынша қызмет көрсетіп келді. Шетелдердегі осындай ұйымдардың қызмет тәжірбиесіне сәйкес МҚК ... ... ... ... сұранысын қолдау мен ынталандыру мақсатында оларды несиелендіру бойынша механизм ұсынды. Сондай-ақ өнімдер географиясын кеңейту ... МҚК ... ... енді және 2010 жылы ... бюджеттен 1,5 миллиард теңге бірінші транш бөлінді. 2015 жылға дейін қызметтің бұл жаңа бағытын дамыту үшін ... тағы 18 ... ... бөлу ... ... ... ... мақсаттарының бірі -- отандық компаниялардың ... ... ... ... Осы мақсатта арнайы бағдарламасы қабылданды, оның операторы -- АҚ ... және ... ... ... ... ... кіреді).
ҮИИДБ іске асыру жылдарында Қазақстанда экспорттаушыларды ... және ... ... ... жолға қойылды. Бұл бағытта шикізаттық емес сектордың 1500 жуық кәсіпорын осы бағыттағы мемлекеттік қолдаумен қамтылған.
Экспортты қолдау ...
* 2013 жылы АҚ ... және ... ұлттық агенттігі Белоруссияға, Ресейге, Украинаға, Қытайға, Грузияға, Қырғызстанға 81 отандық өнім өндірушілер қатысқан 6 сауда миссиясын ... ... ( ... , , концерні, , , Алматы синтетикалық жуу құралдары зауыты, , , , ПК , , және ... ... 57 млн. АҚШ ... ... сомаға экспорттық келісімшарттар жасасты.
* АҚ жұмыс істеп ... ... және ... әлеуеті бар кәсіпорындардың халықаралық мамандандырылған көрмелерге қатысуын ұйымдастырады. Осы жылы 37 қазақстандық компания (химия, құрылыс, азық-түлік, ... ... ... ... ... техникасы, фармацевтика салалары) 25 халықаралық мамандандырылған көрмелерге қатысты. Нәтижесінде Ресей, Өзбекстан, Моңғолия, Әзірбайжан, Қырғызстан нарықтарына 27,8 млн. АҚШ ... ... ... экспорттық келісімшарттар жасалды.
* Тауар таңбаларын ілгерілету - шет ... ... ... таныстырылым іс-шараларын ұйымдастыру. 2013 жылы концерні, , , , , , Rixos Lake Borovoe, және т. б., ... 48 ... ... ... ... Венгрияда, Ауғаныстанда, Түркияда, Германияда, БАӘ, ҚХР таныстырылды. Бұл компанияларды 50 млн. АҚШ долларынан ... ... ... келісімшарттарын жасауға алып келді.
* Ұлттық стендтерді ұйымдастыру - ұлттық (өңірлік) ... ... ... ... арналған тиімді құралдардың бірі. 2013 жылы 27 отандық компания ҚХР-да (азық-түлік, химия, металлургия салалары), Ресейде ... ... ... ... Германияда (азық-түлік), Түркменстанда (құрылыс саласы) ұлттық стендтерде таныстырылды. 7,5 млн. АҚШ ... ... ... -- осы ... ... көрсеткіші.
* Кәсіпорындар сыртқы нарықтарға шығу кезінде орын алған шығындардың 50% өтеу ... ... ... рет 2010 жылы ... ... ... ... мемлекеттік көмекті алушылар туралы шешімді қабылдайтын мекемеаралық комиссия қабылдайды. 2013 жылдың нәтижелері бойынша 181 млн. ... ... 51 ... ... ... ... ... стратегия.
Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі АҚ агенттігімен ... ... ... ... ... экспорттық стратегиясын (ҰЭС) әзірлеумен айналысып жатыр. ҮИИДМБ екінші бесжылдығы өнімнің қосымша құнын арттыруға және еліміздің экономикасының интернационализация ... ... ... ... ... ... ұйымына кіргеннен кейін қатаң бәсекелестік алдан күтіп тұр. Осының бәрі қазақстандық кәсіпорындарға тауарлар мен қызметтер жеткізудегі ... ... ... ... да ... ... сыртқы нарықтарды меңгеруге мүмкіндік беретін Ұлттық экспорттық стратегияны әзірлеу қажеттігін көрсетіп тұр.
ҰЭС міндеттері:
* Шикізаттық емес экспорт ... ...
* ... ... ... ...
* Экспорт қызметі барысын бұрынғыдан да тиімдірек ... ... ... ... болашақ үрдістерге болжам жасау;
* Экспортты қолдаудың жалпы ұлттық жүйесін ...
* ... ... ... қабілеттілігін жоғарылату.
Табысқа жету жағдайлары.
ЖШС - ас тұзының ... ... ... дистрибьюторы - Ресейдегі бүгінгі күні ең үлкен сауда желісімен тұз жеткізу туралы келісімшарт жасасты. 2018 жылға ... ... 250 млн. ... ... өнім ... ЖШС ... ... сауда желісінің бас кеңсесімен келісімшарт жасасқан бірінші қазақстандық компанияға айналды. Компания үшін бұл федералдық нарықта ұзақ мерзімде өз ... ... және ... ... ... ... тауарлардың әлеуетін көрсету мүмкіндігі.
Алматылық кәсіпорны - лак-бояу материалдарының өндірушісі - осы жылдың ... ... ... ... ЖШС ... өкілдігін ашты. Кәсіпорын 2006 жылы құрылған. АҚ ... ... ... ... ... ... ... түрде пайдаланады, соның арқасында соңғы бір-екі жылда компания Түркменстанға, Тәжікстанға, Қырғызстанға және Моңғолияға шыға ... Осы ... ... ... ... осы жылы 500 тоннаны құрайды, ал 2014 жылы компания бұл көрсеткішті екі есе ... ... ...
, ... тікұшақтар өндірушісі, Моңғолияның нарығына шығуда. Компания Моңғолия аумағында ЕС145 тікұшақтарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізу, кеңес беру жәрдемі және техникалық қолдау, ... ... мен ... ... ... ... меморандумға қол қойды. Осы жылы АҚ агенттігі қазақстандық тікұшақтардың таныстырылымын Белоруссияда, Украинада, Түркменстанда Әзірбайжанда өткізді. Сонымен қатар компания біздің ... ... ... ... ... ... осы ... төтенше жағдайлар, қорғаныс, денсаулық сақтау, ішкі істер министрліктерінің басшылықтарымен келіссөздер жүргізу мүмкіндігне ие болды. Бүгінде ... ... ... ... әлемдік экспорттаушылардың арасында 40 орынды иемденіп отыр.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 17 қаңтардағы № 732 жарлығымен бекітілген Қазақстаның ... ең ... 30 ... ... ... ... тұжырымдамама экономикалық өсу өндіріс пен экспорттың әртараптандырылуына және елдің дамыған бизнес-секторына негізделетіні ескеріледі.
2050 жылға қарай Қазақстан экономикасы жаһандық нарықта бірқатар ... ... өнім және ... ... ... ... орындарға ие ғылымды көп қажет ететін өнім мен инновациялардың жоғары үлесі бар нарықтық, ... ... ... Ел ... ... және ... ғалымдарды тарту орталығына айналады.
Шикізат қорлары және негізінен ... ... ... ... ... көзі болуын тоқтатып, көпсалалы ұлттық экономиканың өсуін қолдайтын болады. Экономикадағы құрылымдық өзгерістер шикізат емес экспорт үлесінің артуына ... ... ... емес ... ... ... 70%-ға дейін артады, ол экономиканың шикізат тауарларына бағалардың құбылуына тәуелділікті төмендетеді және макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді.
Бәсекелестікті және жеке ... ... ... ... ... ... ... шешу үшін экономикада мемлекет рөлін қысқартуға бағытталған шаралар қабылдауды ескереді. Экономикада мемлекеттің рөлін оңтайландыру мемлекеттік ... ... және ... ... және ... ... қатысу деңгейін төмендетуге, мемлекеттік активтерді басқару тиімділігін арттыруға бағытталады. Негізінен, 2014-2016 жылдарға арналған ... ... ... ел ... ... ... жеке ... қатысты қысқартуға бағытталған. Оған ұлттық компаниялар акцияларын бастапқы жариялау бойынша бағдарламаның іске асырылуының жалғасы жәрдемдеседі.
Орта мерзімді кезеңде ... ... ... ... өнеркәсібі, тау кен-металлургия секторы) экономикалық өсу көшбасшылары болып қала бермек, алайда ұзақ мерзімді перспективада мемлекеттің негізгі табыс көхі болуын тоқтатады. ... ... ... ... ... ... ... барлау, инжиниринг және сервис қызметтері дами бастайды. Базалық өнеркәсіп салалары арасында ... ... уран ... және тау ... ... басым болып табылады.
Өңдеу өнеркәсібі саласында қосымша құн тізбектерін құру мүмкіндіктерін, сондай-ақ ... ... ... отырып мемлекеттік саясат металлургия, мұнай-газ өндірісі, агрохимия, өнеркәсіптік химикаттар, полимерлер және пластмассалар, құрылыс материалдарын шығару және машина жасау ... ... ... ... бағытталады. Олардың дамуы үшін елде қалыпты экономикалық, инфрақұрылымдық және ... ... ... ... ... санының өсуі салдарынан азық-түлік тауарларына өсіп жатқан әлемдік сұраныс, сондай-ақ жаһандық климат өзгерістері Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінің әлемдік нарықта жаңа ... ... ... ... ... ... әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі тұжырымдамада адамды ... ... ... күші ... дамыту үшін қажетті жағдай жасауды ескеретін адами капиталдың ... ... ... өсу ... университеттерді, кәсіпкерлік пен мемлекетті инновациялық кластерлерді біріктіретін ұлттық инновациялық жүйе болуы ... ... ... ... ірі компанияларды және жаңа бастамаларды тарту орталықтары ірі қалалар және олардың негізінде пайда юолатын инфрақұрылымы ... қала ... бола ... ... ... ... - стан - дық ... экспортының өсуіне және елдің сыртқы сауда балансының жақсаруына оң әсер етеді.
Бірінші кезекте, ол айтарлықтай дәрежеде экспортқа бағытталған, өндірісі ... онша ... емес ... үшін оң серпін береді. Теңге бағамының өзгеруі нәтижесінде тауарлардың теңгеге шаққандағы құны ... ... ... ... өндірудің өзіндік құны төмендейді). Бұл қазақстандық өнім жеткізушілердің өнім бағаларының артықшылығы есебінен ... ... ... қабілетінің артуына жол ашады.
Kaznex Invest агенттігі бес жылдан ... ... бері ... ... ... өз ... шетелге шығаруға көмектесуде. Бұл орайда, өңделген өнім шығаратын компаниялардың ... ... ... ... Олар машина жасау, металлургия, химия, азық-түлік, фармацевтика, құрылыс компаниялары және басқа да салалар. Өңдеу секторының шамамен 1500 кәсіпорны ҮИИДБ жылдары ... ... ... ... ... ... көмек алды. Менің ойымша, теңге бағамының өзгеруі экспорттаушылар үшін қорғау шарасы қызметін атқарып, қазақстандық экспорт көлемін ұлғайтуға мүмкіндік туғызады. Бүгінде, ... ... ... тізімінде 42-ші орын алады, ал экспорт географиясы 1119 елден тұрады.
Сондай-ақ, тауар өндіруші экспорттаушыларға қосымша табыс алу мүмкіндігінің пайда ... да атап өту ... Оны олар өз ... ... ... ... Ол сондай-ақ, отандық компаниялар - дың шетелдік ... ... ... арттырып, экспансия үшін жағдай туғызады.
Биылғы жылы біз экспортты Қырғызстанға, Тәжікстанға, ... ... ... Ресейге (Челябі, Омбы, Новосібір, Самара, Орынбор, Екатеринбург, Қазан), Қытай, Иран және Ауғанстан елдеріне шығаруды жоспарлап ... ... ... ... ... Ресейдегі және Орталық Азия елдеріндегі салалық халықаралық көрмелерге қатысуына да ... ... ... ... ... бағамының өзгеруі нарық экономикасындағы қажетті шарт болып табылады. Көптеген дамушы экономикалар валюта бағамын төмендетті, ал ол сол ... ... ... ... ете түсті. Кезінде АҚШ, Қытай және Ресей дәл ... ... ... ... шараларына барды.
Екінші жағынан алғанда, шетелдік валютаға қатысты ұлттық валюта ... ... ... тауарлардың ішкі рыноктағы бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Бұл шара импорттық тауарлар бағасын өсіріп, олардың ... ... ... ... ... ... ... импортқа шектеу қояды, яғни импортты алмастыру жүзеге асады. Былайша айтқанда, валюта бағамының өзгеруі ұлттық өнеркәсіп үшін, әсіресе, ... ... ... ... ... ... табылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жасалған жұмыс нәтижесінде Қазақстан Республикасында экспортты-импортты операциялардың дамуы өзінің позицияларын ... ... ... ... береді. Экспортты операциялардың субъекті болып кәсіпорын-экспортерлер табылады, олар нарыққа ... ... алты жыл ... Қазақстанның сауда серіктесі Ресей болып табылады, ол мемлекет импорт және экспорт көлемі бойынша бірінші орын алады. ... екі ... ... ... ... ... ... айналымының азаюына нақты тенденция анықталды. Белгілі жағдайда бұл экономика ... екі ... де ... ... ... ... валюта курсының өзгеруі әсер етеді. Қазақстан және ... ... ... ... әсерінен табады.
Теңге тұрақталған кезде қазақстандық экспорттың бесекеге қабілеттігі азаяды және мпорт тауарларына жол ашылады. Бұндай жағдайларда импорттың өсімі және ... ... ... ... ... нашарлайды.
Экономикалық тоқырауға дейін теңгенің тез ревальвациясы, Россия тауарларының үлесін Қазақстанның импортының жалпы көлемінде көбейтті, ... ... ... ... нақты өсімі байқалғаннан кейін біржылдан кейін байқалады.
Нақты көрсеткіштер бойынша рубльге қатысты ... ... ... ... Ресейден импорт көлемінің азаюына алып келді. Нақты көрсеткіштер бойынша теңге курсының өзгеруі Қазастанның ... ... ... әсер еткен жоқ.. Ресейге экспорттың өсуіне байланысты Ресейдің Қазақстан экспортының жалпы көлемі де жоғарылады. Бұл біздің ... ... ... ... ... ... әсерін көрсетеді.
Қазақстанның Ресеймен сауда айналымы тауарларды көрші елден алып ... ... ... екі ... қысқарды. Ресей келесі тауарларды жеткізуде маңызды орын алады: бөлшектер, күштік жабдықтар, көліктер, өнеркәсіптік жабдықтар, ... ... ... бұл ... алу ... ... және ТМД ... арасында іске асырылады. Ресейден Қазақстанға тауарлы жеткізулердің ... ... ... осы категориясына әсер етті. Сауда қатынастарының ТМД-ға қатыспайтын елдермен сауда қатынастары ... олар ... ... жабдықтардың негізгі үлесін құрайды. Осы категориядағы тауарлардың географиясы кең, және бұл экономика үшін қолайлы. ... ... және ... арасындағы сауда операцияларын дамытудың негізгі факторларының бірі ... ... ... ... ... және ТМД елдері үшін автокөлік, өнеркәсіп жабдықтары және транспорт құралдарының жалпы көлемі әлемнің басқа елдерінен әкелінеді және осы ... ... ... ... ТМД ... ... ... бойынша тауарлар алынады. Сондықтан Қазақстан үшін отын-энергетика тауарларын алу тиімді.
Қазақстанның экспортының жалпы көлемінде 65% минералды өнімдерін құрайды, бағалы металлдары және ... ... ... ... экспорттер сауда-айналымын төмендету қарқынын жоюға болады деп болжамдайды. Егер Қазақстанда экономиканың инновациялық қайта құрылымы басталса, онда үш ... ... біз ... ... экспорттай аламыз. Бұл мұнай химиялық комплекс өнімдерінің көлеміне тиісті, бұлар осы мемлекетте құрылылуы ... Бұл ... ... ... ал ... ... өнімдер болып, тек өнеркәсіпте ғана емес күнделікті тұрмыста ғана қолданылады.
Қорыта айтқанда, отандық ... ... ... ... ... жаңа өнімдерді ашуға және әлемдік нарықтарға жаңа өнімді шығаруға ынталандырады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ҚРЗ. // ... Қазақстан. 11.04.03. №83-86 (23296)
2. Закон Республики Казахстан от 18.06.96. №9-1 "Об экспортном контроле"
// ... ... ... ... 1996г., №8-9,ст. 240
3. Приказ Председателя Агентства таможенного контроля Республики
Казахстан от 4.06.03. №267 "Об ... ... по ... ... ... ... ... Республики
Казахстан".
4. Тауарлар экспортын жанама реттеу шаралары жөніндегі Тұжырымдама.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002ж. 2-шілдедегі №714 қаулысымен ... Н.Ә. ... ... ... ... ... және әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің
Қазақстан халқына Жолдауы // ... ... ... 1997ж.
6. Назарбаев.Н.А. Об основных направлениях внутренней и внешней политики
на 2003год/ Послание Президента народу Казахстана // ... ... ... 2002г.
7. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015жылдарға арналған Стратегиясы. Қазақстан Республикасы
Президентінің 2003жылғы 17-мамырдағы №1096 Жарлығымен ... ... план ... ... ... до 2010года,
утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4.12.01. №735
9. Программа действий Правительства Республики Казахстан на ... ... ... ... ... от 17.02.00. №344
"О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана
до 2030 года".
10. Программа Правительства Республики Казахстан на ... ... ... ... ... ... Казахстан от 28.03.02. №827
"О дальнейших мерах по ... ... ... ... ... 2030 ...
11. ... в цифрах. Статистический сборник. Агентства Республики
Казахстан по ... ... ... ... ежегодник Казахстана. Статистический сборник.
// Под ред. К. С. Аборлева Алматы: Агенства Республики Казахстан
по статистике 2003 г. 616 ... ... ... в ... Казахстан. Статистический
сборник. Агентства Республики Казахстан по статистике. Алматы: 2001г.
14. Казахстан: анализ торговой и инвестиционной политики.
//Под. ред. С. ... ... ... 2002 ... ... Бишимбаев.С.К. Мукашев.Ж.Б. Система государственного
регулирования внешней торговли Республики Казахстан: теория, ... ... ... ... 2002 ... ... Д. М. Сыртқы экономикалық саясат және экономикалық
қауіпсіздік. Оқулық - Алматы: Экономика, 2001ж. 198 бет.
17. ... К. ... ... ... в ... ... Гаухар. 2000 ж. 584 стр.
18. Г.Н. Доғалова. Халықаралық экономика. Алматы: Экономикс. 2000 ... ... ... ... роста. Астана, 2001 г.
20. Грачев.Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Москва, 2001 г.
21. Покровская.В.В. ... и ... ... ... ... 1999 г.
22. Миклашевская.Н.А. Международная экономика. Москва, 2000 г.
23. Балабанов.И.Т. Внешнеэкономическая связь. Москва, 2000 г.
24. Дегтярев.О.И. Внешнеэкономическая ... ... 1999 ... ... ... ... регулирование экономики.
Алматы,1999 г.
26. Мамыров.Е.Н. Государственное регулирование экономики в условиях
Казахстана. Алматы: ... 1998 ... ... ... и его ... в ... переходной
экономики. // Автореферат диссертаций на соискание ученой степени к.э.н.
Алматы, 1999 г.
28. Арынов.Е.М. Экспортная ориентация национальной экономики.
// ... ... на ... ... ... ... 1994 г.
29. Сәрсембекова.С.Е. Эффективность и механизмы развития
экспортоориентированных пройзводств Павлодарской области.
//Автореферат диссертаций на соискание ученой степени к.э.н.
Костанай, 2003 г.
30. ... М. А. Роль ... ... ... ...
в правовом регулировании ВЭД в условиях рынка: Автореферат: 18.00.02
Алматы 2002 г. 30 стр.
31. Айтекенов.К. Исекешев.А. Орынбаев.Е. ... ... ... ... и ... ... ... // Экономист 2003 г. №11 стр 25
32. ... ... ... ... ...
// ... 2002 ... Жуйриков.К.К. Проблемы и перспективы развития внешторговой
деятельности Республики Казахстан. // Банки Казахстана 2001 г. №12 ст 15.
34. Кажумуратова.А. ... ... ... ... ... // Евразийское Сообщество 2000 г. №2(30) стр 76-84.
35. Кулекеев.Ж. Открытая внешнеэкономическая политика Казахстана
в контексте ... в ... ... // РЦБК №11 1998 г. стр 26.
36. Кусайнов.М. Стратегическое приоритеты развития Казахстана до 2010 и
2030 года. // ... 2003 г. №11 стр ... ... ... ... экономической политики
до 2010 года. // Аль-Пари 2001г. №1 стр ... ... ... // ... 2002 г. 20 ... апреля.
39. Рахимова.Б. Импортозамещение как составляющая промышленная
политика. // Саясат 2003 г. №2.
40. Нурсеит.Н. Оценка ... ... ... ... и конкурентоспособности продукций промышленности
Казахстана. // Аль-Пари 2001 г. №3-6 стр ... ... ... ... - ... ... политики. // Казахстанская правда 2003 г. 22 ... ... ... и ... ... ... области. // Саясат 2001 г. №7-8
43. Сәрсембекова.С.Е. Сравнительные аспекты конкурентоспособности
экспортоориентированных ... // ... ... 2003 г. №2 (42).

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 104 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
Ақша қаражаттар қозғалысының есебі39 бет
Біріккен кәсіпкерлік8 бет
Банктің активті операциялары13 бет
Банктердің факторингтік операцияларының экономикалық негіздері62 бет
Валюталық операция түрлерін жүргізетін және реттеу органдары мен ұйымдары30 бет
Валюталық операциялардың даму тарихы3 бет
Валюталық операциялардың жіктелуі23 бет
Валюталық шоттар17 бет
Есептік регистрлердің жеңілдетілген формасын қолданатын шағын кәсіпорындардағы бухгалтерлік есептің әдістемесі11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь