«Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәні бойынша электронды-әдістемелік құралды құрастыру

ПАЙДАЛАНҒАН БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 4
КІРІСПЕ 5
1 ХХІ ғасыр . ақпараттық технологиялар ғасыры 7
1.1 Ақпараттық жүйенің мүмкіншіліктері 7
1.2 Электрондық оқулықтарды құру жолдары және оларға қойылатын талаптар 10
1.3 Электрондық оқыту 13
1.4 Сайтты құру технологиялары 16
1.4.1 HTML 17
1.4.2 PHP бағдарламалау тілі 19
1.4.3 MySQL 22
1.4.4 Macromedia Dreamweaver 24
1.5 Қосымша 25
2 «Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәні бойынша электрондық оқулықты жүзеге асыру 28
2.1 Сайттың құрылымы 28
2.2 Сайттың жалпы түрі 29
2.3 Сайттың пайдаланушы бөлігі 29
2.4 Сайттың деректер қоры 36
2.5 Сайттың ішкі құрылымының сызбасы 38
ҚОРЫТЫНДЫ 40
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 41
ҚОСЫМША А 43
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры.
Ғылымның барлық салаларында ақпараттандыру үрдісі жүріп жатыр. Компьютерлік технология кеңінен қолданылып, оның маңыздылығы барған сайын артып отыр. Осыған себепті, қазіргі кезде Интернет желісінің кең өріс алуына байланысты сайт жасау жұмыстары өзекті іске айналды. Әрбір мекеме немесе жеке тұлға өзі не бизнесі жайлы жарнамалық мәліметтерді жылдам құрастыратын, өзгертетін деңгейде болуы тиіс.
Заман талабына сай іnternet айтарлықтай қарқынмен дамуда. Маңызды мәселе оқу орындарында білім беру сайттарын өңдеу және білім беру жүйесінде іnternet-технологияларды пайдалану болып табылады.
Шешілетін ғылыми мәселенің қазіргі заманғы жағдайын бағалау: жасалып отырған сайтты жоғарғы оқу орындарындағы менеджмент мамандықтардың оқу жоспарындағы ақпараттық менеджмент пәндерін оқытуда көмекші құрал ретінде қолданылатын болады.
Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару студенттердің жан-жақты дайындалуындағы менеджмент мәдениетінің ерекше бөлігі деп санауға болады. Бүгінгі таңда «Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәніне байланысты жалпы оқытуға арналған білім беру сайттары аз, осы бір кемшіліктің орнын толтыру курстық жұмыстың өзектілігі болып табылады.
Курстық жобаның мақсаты: «Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәні бойынша сауатты, әрі ыңғайлы электрондық оқулықты жасау.
Көзделген мақсатты жүзеге асыру үшін келесі міндеттер қойылды:
 тақырыпқа сәйкес материалдарды жинап, оларды өңдеу;
 электрондық оқулықты жасау алғы шарттары, құру жолдары және оған қойылатын талаптарды меңгеру;
 сайтты құру технологияcын таңдау және оны компьютерге орнықтыру, баптау;
 «Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәні бойынша электрондық оқулықты жобалау және оны жүзеге асыру;
 жасалынған тәжірибеден қортынды шығару.
Зерттеу объектісі: «Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәні бойынша электрондық оқулық.
Зерттеу пәні: «Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәні және электрондық оқулықты құрастыру жолдары және оған қойылатын талаптар. Сапалы және тиімді электрондық құрал жасау технологиялары.
Зерттеу әдістері: «Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәнін оқыту бойынша әдебиеттерді теориялық талдау, саралау әдісі.
1 Мансурова М. Компьютерлік орта – Алматы, 2004. – 570 с.;
2 Альберт М., Хедоури Ф., Мескон М.Х. Основы менеджмента М.: Дело, 2002. – 704 с.;
3 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 756 с.;
4 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. М.: Знание, 2003. – 235 с.;
5 Большаков А.В., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. СПб.: Питер, 2002. – 820 с.;
6 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. 3-е изд. М.: Гардарика, 1998. – 432 с.;
7 Виханский О.С. Менеджмент. М.: Экономист, 2003. – 485 с.;
8 Маменова Б. Сайт жасаудың негізгі қағидалары. //Информатика негіздері №6, 2007. – 158 с.;
9 Шапошников И. Web-сайт своими руками. - СПб: Изд-во «Питер», 2002г. – 325 с.;
10 Ж. Омарова. Сайтты жасау ережелері. //Информатика негіздері №10, 2009. – 100 с.;
11 Евсеев Д.А. Web-дизайн в примерах и задачах: учебное пособие/ Евсеев Д.А., Трофимов В.В., под редакцией Трофимова В.В..-М.; КНОРУС, 2009. – 516 с.;
12 Бердышев С.Н. Искусство оформления сайта: Практическое пособие// С.Н. Бердышев.-М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2009. – 432 с.;
13 Орлов C.А., Проектирование информационных систем, СПб: Санкт-Петербург, 2003. – 465 с.;
14 Томилова Н.И. «Проектирование информационных систем». ЭОС. КарГТУ, 2008. – 644 с.;
15 Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. – Алматы: РГИИ, Дауир, 1992. – 400 с.;
16 Жұмахан Л. Бүкіләлемдік интернет желісінде Web-парағын жасау тәсілі.// Информатика негіздері №4, 2009. – 204 с.;
17 Бөрібаев Б. HTML тілінде құжат жасау негіздері. //Информатика негіздері №6, 2004. – 128 с.;
18 Дуванов А.А. Web-констурирование HTML. СПб.: //БХЛ-Петербург//, 2001. – 512 с.;
19 Галкин. С.С. Основы PHP Корона принт. 2001.– 632 с.;
20 Доронов. PHP 4. Специальный справочник. Питер. 2001.– 268 с.;
21 Хеслоп «РНР с самого начала», Санкт-Петербург, 1995. – 784с.;
22 Черный А.И. Самоучитель Flash и PHP, Питер, 2004. – 396 с.;
23 Гусенкова А.И. учимся работать в PHP 2007. – 560 с.;
24 Мазуркеевич А., Еловой Д. «PHP настольная книга программиста»,2005. – 432 с.;
25 Зольников Д.С. PHP 5. Как самостоятельно создать сайт любой сложности. – М.: НТ Пресс, 2005. – 874 с.;
26 Дронов В. Разработка интерактивных web-сайтов на РНР – СПб 2005. – 665 с.;
27 Гринер А. PНP, Mysql, М., 2008. – 474 с.;
28 Веллинг Л., Томсон Л., Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL, 2005. – 530 с.;
29 Кудиц Н. Изучение PHP, Mysql, 2005. Санкт-Петербург. – 360 с.;
30 Хестер Н. Создание Web-страниц в Dreamweaver. – М.: НТ Пресс, 2005. – 565 с.;
        
        КУРСТЫҚ ЖОБА
Тақырыбы:
МАЗМҰНЫ
ПАЙДАЛАНҒАН БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 4
КІРІСПЕ 5
1 ХХІ ғасыр - ... ... ... ... ... ... оқулықтарды құру жолдары және оларға қойылатын талаптар 10
1.3 Электрондық оқыту 13
1.4 Сайтты құру технологиялары 16
1.4.1 HTML 17
1.4.2 PHP бағдарламалау ... ... ... ... ... пәні ... ... оқулықты жүзеге асыру 28
2.1 Сайттың құрылымы 28
2.2 Сайттың жалпы түрі 29
2.3 Сайттың пайдаланушы бөлігі 29
2.4 ... ... ... ... ішкі ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 41
ҚОСЫМША А 43
ПАЙДАЛАНҒАН БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
Ұсынылған ... ... ... ... белгілеулер мен қысқартулар тізімі пайдаланылады:
* UML
- Unіflеd Моdеlіng ... ... Hyper Text Markup ... РНР
- Personal Home Page;
* SQL
- Structured Query Language;
* ... ... ... ... ... АЖ
- World Wide Web;
- Cascading Style Sheets;
- Structured Query ... ... ... ... тақта;
- ақпараттық жүйе.
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму ... ... ... бірі, себебі ХХІ ғасыр - білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры.
Ғылымның ... ... ... ... жүріп жатыр. Компьютерлік технология кеңінен қолданылып, оның маңыздылығы барған сайын артып отыр. Осыған себепті, ... ... ... ... кең өріс алуына байланысты сайт жасау жұмыстары өзекті іске ... ... ... немесе жеке тұлға өзі не бизнесі жайлы жарнамалық мәліметтерді жылдам құрастыратын, өзгертетін деңгейде болуы тиіс.
Заман ... сай ... ... ... ... ... ... оқу орындарында білім беру сайттарын өңдеу және білім беру жүйесінде іnternet-технологияларды пайдалану болып табылады.
Шешілетін ғылыми ... ... ... ... ... жасалып отырған сайтты жоғарғы оқу орындарындағы менеджмент ... оқу ... ... ... ... ... көмекші құрал ретінде қолданылатын болады.
Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару студенттердің ... ... ... ... ... ... деп санауға болады. Бүгінгі таңда пәніне байланысты жалпы оқытуға арналған ... беру ... аз, осы бір ... ... толтыру курстық жұмыстың өзектілігі болып табылады.
Курстық жобаның мақсаты: пәні бойынша ... әрі ... ... ... ... мақсатты жүзеге асыру үшін келесі міндеттер қойылды:
* тақырыпқа ... ... ... ... өңдеу;
* электрондық оқулықты жасау алғы шарттары, құру жолдары және оған ... ... ... ... құру ... ... және оны ... орнықтыру, баптау;
* пәні бойынша электрондық оқулықты жобалау және оны ... ... ... тәжірибеден қортынды шығару.
Зерттеу объектісі: пәні бойынша электрондық оқулық.
Зерттеу пәні: пәні және электрондық ... ... ... және оған қойылатын талаптар. Сапалы және тиімді электрондық құрал жасау технологиялары.
Зерттеу әдістері: пәнін ... ... ... ... ... саралау әдісі.
Курстық жобаның тәжірибелік маңыздылығы: сайтты жоғарғы оқу орындарындағы ... ... ... ... ... ... ретінде қолданылуына болады.
Автордың қорғауға шығарылатын негiзгi ережелері:
* жобаның өзектілігі, мақсаты және міндеттері;
* ... ... ... ... электрондық оқулықтың функционалдық моделі;
* электрондық оқулықтың интерфейстік жобалауы.
Курстық жобаның құрылымы және көлемi: ... ... ... 2 ... ... және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Бірінші бөлімде пәні туралы мәлімет ... ... ... ... ... ... ... оқытудың негізі, оқулықты жасау алғы шарттары, құру жолдары және оларға қойылатын талаптар қарастырылған, екінші бөлімде программалық өнімнің ... ... ... ... ... ... ... деректер қоры бөліміне қысқаша сараптама берілген және оқулықтың ішкі құылымының сызбасы ұсынылған [1].
1 ХХІ ғасыр - ... ... ... қазіргі заманғы есептеу машиналары болмаған кезде адамдар барлық есептеу, іс-жұмыстарын қолмен істеген. ... ... ... дамуына байланысты көптеген қажетті ақпарат құралдары пайда бола бастады. Осы пайда болған құралдар ішінде әрине өзімізге аса ... ... ... ... де бар. ... арқылы ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға және де қабылдауға болады. Оның осы тиімді жақтарын пайдалана отырып, тиісті жұмыстарды атқаруға ... ... Дами келе ... ... тілдері пайда бола бастады.
Қазіргі таңда дүниежүзілік компьютерлік интернет желісі - ғасырдың 90-жылдары компьютердің дамуына Internet және World Wide Web ... ... ... тигізгені барлығымызға мәлім. Қазіргі кезде осы бағытта да компьютер өте үлкен қарқынмен дамуда. Оперативті ақпаратты алудағы негізгі құрылғының бірі ... Internet ... - ... тор - WWW [World Wibe Web]. ... тор ... өзара бiр-бiрiмен байланысы ретiнде берiледi. Берілуі бойынша Internet желісі ... ... ... ... ... ... ... оны құра білуде қажет. Ол әрине көптеген ... ... ... ең ... ол не ... құрылып жатыр? Әрбiр Web-сайт тексттен, суреттерден, видео үнтаспаларынан тұруы мүмкiн. Мұндай сайттар ғаламшардың кез-келген нүктесiндегi компьютерде болуы мүмкiн. Сондықтан да ... ... ... ... ... араласуынсыз елестету тіптен мүмкін емес [2].
1.1 Ақпараттық жүйенің ... ... ... ... және ... қоғамда ақпараттық жүйенің пайда болуына әкелді. Жүйе - ... ... және ... бір ... ... ... ... жиынтығы. Жүйе туралы ұғым қашанда элемент, тұтастық, құрылым, байланыс, қатынас, қосалқы жүйе сияқты түсініктермен байланысқан. Жалпы білімнің барлық салаларында бұл ұғым әр ... ... ... ... ... ... оны құру және жұмыс істеу мақсатымен бейнеленеді. Ақпараттық жүйе нақты экономикалық объект үшін ... ... ... қандай да бір облыста тапсырма шешімін қабылдау ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз етеді.
Ақпараттық жүйелер - мәліметтерді жинақтау, өңдеу және басқару қызметтерін автоматты түрде жүзеге асыратын және ... ... ... ... ... программалық қамсыздандыру және қызмет етуші персонал енетін қолдану саласына бейімделген арнайы жүйе ... ... ... ... ... жүйе ... ақпаратты өңдеуге арналған негізгі техникалық құрал ретінде дербес компьютерді пайдаланумен түсініледі. Үлкен ұйымдарда ақпараттық жүйенің техникалық базасы ... ... ... ... мэйнфрейм немесе супер ЭЕМ кіреді. Сонымен қатар, ақпараттық жүйенің техникалық тағайындалуы адамның ... ... ... ... ... оған арналған және онсыз алу және тағайындау мүмкін емес. ... мен ... жүйе ... ... ... ... ... арнайы программалық құралдармен жабдықталған ақпараттық жүйенің техникалық базасы және құралы болып табылады [4].
Ақпараттық ... ... - бұл ... ... атқарымдылық тағайындалуы мен олардың ішкі ортадағы өзара әрекетін анықтайтын ... ... ... мен элементтері арасындағы ішкі кеңістікте уақытша байланыстары мен қатынастарының салыстырмалы орнықты тәртібі.
Ақпараттық жүйенің құрылымы оның ... ... деп ... ... ... жиынтығынан тұрады. Жүйеше - бұл белгілі бір атауы ... ... ... ... ... ... жалпы құрылымын пайдалану саласына тәуелсіз, жүйелер жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда құрылымдық мағынасын классификация деп, ал жүйешелерді ... деп ... ... ... ... 1.1 ... сәйкес көрсетілген.
Ақпараттық жүйе
Техникалық қамсыздандыру.
Математикалық
қамсыздандыру.
Программалық қамсыздандыру.
Ақпараттық қамсыздандыру.
Ұйымдастырушылық
қамсыздандыру.
Құқықтық
қамсыздандыру.
Сурет 1.1 Ақпараттық ... ... ... ... ... құрылымы
Ақпараттық жүйе компьютерлер, компьютерлік желілер, бағдарламалық өнімдер, мәліметтер базасы, адамдар, әр түрлі ... және ... ... ... және т.б. элементтерден тұратын орта. АЖ-нің негізгі мақсаты - ақпаратты сақтау мен жіберуді ұйымдастыру. Ақпараттық жүйе ақпаратты ... адам - ... ... ... ... [6].
Кез келген міндеттегі ақпараттық жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін процестерді мына ... ... ... ішкі ... ... ... ақпаратты енгізу;
* кіріс ақпаратты өңдеу және оны ыңғайлы ... ... ... ... үшін ... шығару немесе басқа жүйеге жіберу;
* кері байланыс - кіріс ақпаратты түзету үшін осы ... ... ... ... ... ... ... кез келген АЖ талқыға салынуға, жүйені құрудың жалпы принциптері негізінде ... және ... ... АЖ ... және дамушы болады;
* АЖ-ні құру кезінде жүйелік ... ... ... ... ... ... ... оның негізінде шешім қабылданады;
* АЖ-ні ақпаратты өңдеудің адам - ... ... ... қабылдау керек [7].
АЖ-нің жұмысын түсіну үшін ең алдымен олар шешетін мәселенің мәнін, сонымен қатар ол енгізілген ... ... ... алу ... Мысалы, шешімді қабылдауды қолдау үшін компьютерлік АЖ-нің мүмкіншілігін анықтау кезінде мыналарды ... ... ... ... басқарушылық есептердің құрылымдығын;
* шешім қабылдану керек болатын фирманың басқару иерархиясының деңгейін;
* шешіліп жатқан ... ... ... ... қатыстылығын;
* қолданылатын ақпараттық технологияның түрін.
Компьютерлік АЖ-де жұмыс істеу технологиясы компьютерлік емес, саладағы мамандарға ... және ... ... ... ... мен ... ... үшін қолданылуы мүмкін.
Қазіргі қоғамның ақпарттануы мен іс жүзінде ... ... ... iшiнде бiлiмде де, жаппай жаһанды коммуникациясының мінездемесі - ақпартаттық-коммуникциалық технологиялардың белсендi қолдану процесi [8]. ... орай оқу ... ... ... ... және ... беру үшін ақпарттық технологиялар қолданылады.
+ Электрондық оқулықтарды құру жолдары және оларға қойылатын талаптар
Электронды оқулық дегеніміз - ... ... ... ... оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электронды оқулық оқушының ... ... оқу ... ... отырмай, өтілген және оқушының ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Себебі, ... ... ... ... ... қажет элементінің жанында жазуы болады.
Электронды оқыту бейне, аудио, мультимедиа технологиясы мен олардың әр түрлі комбинацияларын енгізуге байланысты болып отыр.
Электронды ... ... ... ... ... ... ақпараттық білім беру ортасын құру және оны тиімді пайдалану болып табылады [9].
Электронды оқулық мынандай жағдайларда тиімді: кері байланыспен ... ... ете ... ... ... көп рет ... кезде уақытты үнемдейді; белгілі бір бөлім бойынша білімді тексереді; қысқа мәтінмен көрсете, айта және модельдей ... ... пен ... ... ... . ... берудің кез келген саласында пайдалану окушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана коймай ... ... ... ... ... ... жағдай жасайды.
Оқыту үрдісінде оқыту әдістерін тиімді пайдалану, білім беру жүйесін тұтастай ақпараттандыру арқылы жаңа оқыту технологиясын ... ... ... ... дамуына мүмкіндік жасайды. Оқыту процесінде компьютерге негізделген жеке әдістемелер оқу мақсаттары мен ... ... ... ... ... ... оқытудың жеке тұлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу материалын тиімді ... ... ... ... ... ... байланысты оқу іс-әрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын оқушылардың өзіндік іс-әрекетін, оқытушының әрбір оқушымен жеке тұлғалық оқу ... ... және ... мен оқу ... оқытушылармен бірге ұйымдастыруды жобалайды [10].
Осылайша ақпараттық технологиялардың дамуы жаңа әдіс-тәсілдердің пайда болуына және сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады.
Электронды оқытудың ... ... ... ... ... ... ... мультимедиалық бағдарламалар және Интернет.
* Электронды оқытуды әзірлеудің бағдарламалық құралдары.
* Оқу үрдісін басқарудың ақпараттық жүйесі.
Мемлекеттік стандарт бойынша электронды оқулықтың ... ... ... қойылады: оның құрылымы, функциясы, мазмұны, оқыту элементтері, көркемделуі, құжаттандырылуы.
Электронды оқулықты құру жолы. Электронды оқулықты құруда мынадай ... ... ... ... Белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электронды оқулықтың сол пәннің типтік бағдарламасына сәйкес болуында.
* Электронды оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен ... ... ... ... негізгі: зертханалық және практикалық тапсырмаларды орындауға арналған қосымша материалға ... ... ... ... ... ... және ... бақылау сұрақтарынан тұратын тест материалды дайындауда пайдаланылатын әдебиеттер тізімдері бөлімдерін қамтуын.
* Электрондық оқулықтың кәдімгі ... ... ... яғни ... ... қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек.
* Белгілі бір ... ... ... 2-3 ... ... атрық болмауы тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса, онда экранда пайда болатын оң жақ тік төменгі көлденең ... ... ... ... ... көп пайдалануына тура келеді. Мұның өзі пайдалаушының материалға қатысты ойын бөледі және мәтінді ... ... оңға ... ... беру пайдаланушының шыдамдылығына да әсер етеді.
* Бір қатардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы тиіс. Себебеі материлды баспаға ... ... ... ол А4 ... ... ... түсетіндей болуы керек.
* Оқулықты шектен тыс иллюстрациялық, анимациялық тұрғыдан көркемдеу ... кері ... ... ... ... ... пәндерге атап айтқанда, физика, химия, биология сияқты пәндерге қатысты процестерді анимациялап көрсету тіпті кинофильмдер мен диафильмдер ... MPEG.AVI ... ... ... ... ... гипермәтінде формат арқылы электрондық оқулыққа кірістіру оқулықтың көркемдік, әдістемелік деңгейін арттырады [11].
Электронды оқулықтың құрлымы. Кез келген оқулық екі негізгі бөлімге ... ... және ... ... ... тағыда екі бөлім қосылады: басқарушы және диагностикалық. Оқулықтың мазмұнды ... ... ... ... ... ... Процесттік бөлім келесі компонеттерден тұрады: модельдеуші, бақылаушы, ... ... ... ... ... ... бағытталған. Бұл, мәтіндік ақпарт болып табылады. Демонстрациялық компонент бұл - ... ... яғни ... ... ... ... бөлім. Бақылау - бекітуші компонент оқушының материалдық қадам көрсетеді. Бағыттаушы бөлім электронды оқулықтың программалық қабықшасы. Диагностикалық бөлім ... ... ... ақпаратын сақтайды. Электронды басылымның мазмұнының құрылымына қойылатын талаптар [12].
Электронды басылым контенті оқытудың үш ... ... ... ... ... ... - оқытудың ірі синтаксистік, семантикалық, фрагматикалық бірлігі болып табылады және ... ... ... ... және ... ... ... байланысы бар блоктардың кезектелуінен тұрады;
* 2-деңгей.
Блок - оқытудың орташа синтаксистік, сегмантикалық, ... ... ... ... және сабақтан сабаққа өтетін ақпараттар мазмұны және көлемнің біртіндеп өсуінің байланысы бар блоктардың кезектелуінен тұрады;
* 3-деңгей.
Сабақ - ... ... ... ... ... ... болып табылады және оқытудың бірнеше элементтерінен тұрады. Сабақ оқытуда теорияның материал, ... ... ... - ... және тестілер міндетті элементтері болуы тиіс. Оқытуда міндетті емес ... ... ... графика, аудио және видео. Электронды оқулықтарды безендіруде қойылатын талаптар.
Электронды оқулықты безендіруде ... ... ... және ... ... ... құру ... Мұнда сөздердің шегі болуы қажет.
* Мәтіннің қарібі мемлекеттік стандартқа сәйкес болуы шарт. Негізгі қаріпті ... ... ең ... ... ... ... Көлемі кіші және ең қолайлы қаріптер керекті кезде қолданылуы қажет.
* Электронды оқулықты безендіруде ашық фондарды тек қана қалың қаріппен жазған ... ... ... бар ... ашық ... ... қажет. Қара түсті фон қолданылмайды. Қаріптің түсін стандартты қара немесе қою көк түсті қолдану керек. ... ... ... атын ... ... ... алу үшін ... Фондық түс қолданушының назарын ең төменгі мөлшерде алуы қажет. Негізгі мазмұндағы абзацтар үлкен болмау керек. Олар оқыту материалдарының қабылдауын ... ... ... басылымында графикада көмекші мәндер болуы керек және ол оқытудан алшақ кетірмей оқыту материалын ... ... ... ... діни және басқа материалдарды баспаға берген кезде суреттерге баса назар ... ... ... алу ... ... ... негізгі мазмұнның контекстінде үйренушінің өз қалауымен қосылуы керек.
* Басқару элементтері түсінікті, бір мәнді және ... ... ... ... ... ... ... болдырмауы керек.
* Электронды оқытылу басылымында ашық аумақта ... ... ... және ... ... саны мен ... ... болуы керек, өйткені олар компьютердің жадысында көп орын алады және оларды алу кезінде компьютермен желі ... ... ... ... ... болып табылады [13].
Электронды оқулық мынандай жағдайларда тиімді: кері байланыспен ... ... ете ... ... түсініктемелердің көп рет қолданған кезде уақытты үнемдейді; белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... айта және модельдей алады.
Электронды оқулықтың кемшілігіне экраннан ақпаратты қабылдауы (кітапты оқудан қарағанда экраннан мәтіндік ... ... ... кері ... бар) және ... ... ... әлде қайда жоғары.
Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды сабаққа пайдалану - оқытудың жаңа ... бір түрі ... ... ... ... дамыған, шетелдік білім жүйесінен қалыспайтын жас ұрпаққа білім беру жолындағы ортақ міндетті өз мәнінде жүргізу үшін, ... ... ... ... ... отырсақ жұмысымыз өнетін болады деп ойлаймын.
1.3 Электрондық оқыту
Білім беруді ақпараттандырудың президенттік бағдарламасы электронды оқулықтарды жасауға себепші ... ... ... ... ... берудің мазмұнының 60%-ы және кәсіби білім берудің 10%-ы түрлі сандық интерактивті ... ... беру ... ... ... ... (ЭУ); мультимедиалық оқыту бағдарламасын (МОБ); виртуалды саяхаттарды (ВС); электронды ... ... (ЭДҚ) және т.б. ... ... ... ... ... бізді қуантады.
Электронды оқулықтардың, дәстүрлі қағаз кітаптардан айырмашылығы болып келеді және педагогика ... ... ... Ян Амос ... тұжырымдаған: дидактиканың алтын ережелеріне сәйкес келеді ... ... әр ... авторлар көзбен көру арқылы ұсынған. Мектеп оқушылары оқу ... көру ... ... ... ететін түрлі суреттер, сызбалар, фотосуреттерді көре алады, тарихи және географиялық карталарды, көркем экспонаттарды және тағы басқа көптеген нәрселерді қарастыра ... ... ... ... жатқан құбылыстардың өзара байланысын және олардың түпкі мағыналарын ашатын жан бітірімдер ерекше орын алады. ... ... ... ... биология пәнінен тәжірибелер жүргізіп және зертханалық жұмыстарын үйінде отырып компьютерде орындай алады.
Оқу материалын бірнеше рет көре алу ... ... жеке ... ... сай: біреулеріне өмір бойы есте сақтап қалу үшін ... рет ... шығу ... ... - ... ... рет қарап шығу қажет. Бұның барлығы мүмкін, өйткені оқушы электронды оқулықпен жеке жұмыс жасайды.
Оқу материалы түгелдей көркемделген. Мұғалімге көрнекі ... ... ... ... ... Көркемделуі кәсіби деңгейде орындалған. Слайдтар - бұл принтер арқылы қағазға басып ... ... ... ... ... ... басқа да түрлері интерактивті, олар дыбысталған, оларда ... ... ... ... шынайы қарым-қатынастың элементтері бар. Оқушы мәтінді оқып қана қоймай, сонымен қатар тапсырмаларды орындай және сұрақтарға жауап бере отырып оқу ... ... ... болады.
Барлық электронды оқулықтар қазақстандық білім беру стандартына сәйкес жасалған. Олар нақты бір ... ... қана ... сондай-ақ жалпы оқытылу пәнінің мазмұнына бағытталған, бұл оқушыға оқу материалын ... етіп және ... ... байланысын көрсете алады. Оқытудың педагогикалық маңыздылығы бар интерактивті орта пайда болады.
Әрбір ... ... ... ... ... ... біріншіден ғылым докторлар мен кандидаттар, профессорлар мен доценттер, республикамыздағы қандай да болмасын пән саласындағы ең жақсы мамандар. Сонымен қатар, авторлық ... ... ... және ... ... ... жан ... дизайнер, дыбыс операторлары және басқалар кіреді.
Үштік бағамен оқығысы келетін балалар болмайды. Олар әр ... ... ... ... ... сабақты жіберіп алуы; жаңа материалды тыңдамай, түсінбей қалуы; бірден ойды түсінбей ... ... ... ... қала ... ... ... мұндай қарама-қайшылықтарды жоққа шығарады, олар оқушыға оқу материалына жүгінуін қаншалықты қажет етсе, соншалықты мүмкіндік береді. Ол бір ... оның ең ... ... ... ... ... ата-ана өз баласына сапалы білім беруді қалайды. Сабақтан сабаққа, сыныптан сыныпқа бұған көмекке келетін ... Ал ... ... оқулықтар, өзінше бір репетитор ретінде мұғалімге оның дербес өздік жұмысын сапалы ұйымдастыруға көмектеседі. Бірақ бір ... ... бұл ... ... өзі ... ... тиіс, ол бұл оқулық арқылы балалардың алға жылжуын көре отырып және қазір көптеген мектептерде интерактивті тақталар мен мультимедиалық кабинеттер бар ... өз ... ... ... ... ... ... керек.
Электронды оқулық - бұл оқушыға ғана емес, сонымен қатар мұғалімге де көмек. Бұл ... ... ... ... ... қашықтан кәсіби қарым-қатынас жасау құралы. Өйткені біздің электронды бағдарламалар - бұл көбінесе ... ... ... ... оның жан-жақтылығының арқасында, олар әдістемелік деректер қоры бола алады. Сіздер жасаушыларға өздеріңіздің ұсыныстарыңызды бере аласыздар және Сіздің тәжірибеңіз республикамызға ... бола ... ... ... қол ... республикамыздың мектептерін қамтудың арқасында мүмкін болды. Интерактивті тақта - бұл байланыстырылған компьютер, бейнені ... ... ... ... сенсорлық экран. Тақта бетіне қол жүргізіп, компьютермен жұмысты бастауға болады. ... ... ... ... ... ... ету мәтіндермен, объектілермен, аудио және видеоматериалдармен, интернет-қорлармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді, ашық құжат үстіне қолмен жазуға және ақпарат сақтауға болады.
Тақтада ... ... ... ... ... ... ... тақта сияқты сурет салуға, түрлі сызбалар сызуға болады, нақты уақытта экранда үлкейтіп көрсетілген бейнеге белгілер ... кез ... ... ... және ... ... өңдеу үшін компьютерлік файл түрінде сақтауға, басып шығарғыштан шығаруға, факс немесе электронда пошта арқылы жіберуге болады [16].
Интерактивті ... ... ... ... ... ... саусақтармен жазу керек. Баяндамашы арнайы байрақша арқылы экрандағы бейнемен жұмыс жасайды: белгілейді, астын сызып, ... ... ... сызбаларды салып немесе оларды түзеп, мәтінге түзетулер енгізеді. Сенсорлық құрылғы қол тиген ... оны және жазу ... ... ... ... ... ... таратады. Тақта түрлі түсті үш байрақшасы бар қағаз бергімен және өшіргішпен ... ... ... ала ... ... ... ... белгілеп қойса, сонда ИТ лезде қағаз бергіден, мысалы, жасыл түсті байрақша ... ... ... ... ашық ... беру ... ... нақты коммуникативті ептілікті, басқа мектептердегі құрбы-құрдастарымен ынтымақтастықта түрлі мәселелерді шешудегі икемділікті қалыптастырады.
Онлайн күйдегі интерактивті тақтамен жұмыс ... ... ... ... ... сонымен бірге Интернет желісімен белсенді өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Негізгі мақсаты ақпараттпен ... ... ... яғни ... ... ... ... қабілеті;
* ақпаратты қисынды өңдеуге қабілеттілігі;
* алынған ақпараттың ақиқаттығы мен пайдалылығын бағалау ептілігі;
* дербес маңызды ақпаратты таңдау ептілігі;
* ... ... ... ... және шет тілде, сонымен қатар оны өңдеу әдістері туралы білімді меңгеру ептілігі.
Мектеп оқу ... ... ... - бұл ... ... оқытуға шығу түрін болжамдайтын, ауылдық білім беру ортаның мұнан ары байуы. Оқу-танымдық және ... ... ... және өз ... ... ... өзін өзі бағдар етуге жақындайды.
Адамгершілік педагогикасының негізгі принциптерін бейнелеп көрсететін тұлғаға-бағдарланған тәсіл әлем педагогикалық ынтымақтастығының қазіргі ... ... беру ... ... ... басым екені мойындалған. Бұл оқу үрдісінде оқушының жеке ... мен ... ... алатын танымдық іс-әрекеті жататынын білдіреді.
Оқу үрдісіне интерактивті оқытуды енгізу білім ... өз ... бар жаңа ... оқушыларының, шығуына себеп болады, жаңа ой өрісі ептілігі, білім алуда жаңа мәдениет қалыптасады. Мұғалімге оқу ... ... ... ролі ... ... мұғалім мен оқушының жұмысы - ынтымақтастықта, яғни бірлесіп пайда ... ... ... ... ой ... ... ... сүйене отырып талқылауға мүмкіндік береді. Оқушыға түрлі табиғи, физикалық процестерді модельдеу, түрлі жағдайдағы құбылыстарды, олардың қасиеттерін сипаттайтын шамаларын өзгерте ... ... ... ... ... ... электронды негізімен оқу, іздеу-танымдық іс-әрекеті маңызды мекептік, пәндік зерттеулерінің элементтеріне ие болады.
1.4 Сайтты құру технологиялары
Web-сайт - бұл ... ... және ... аты мен ... бар, анықталған түрде ұсынылған ақпарат. Пайдаланушы Web-сайтты ... ... үшін ... деп ... арнайы бағдарламалар пайдаланылады. Браузер біз жолында енгізетін сайттың атына байланысты өз терезесінде сәйкес ақпаратты жүктейді.
Web-сайт өзара байланысқан ... ... ... әр бір бетінің осы бетке сәйкес сайт ... және файл ... ... Internet ... болады. Осылайша, Web-сайт - бұл Web-серверде орналасқан және жеке адресі бар ... ... ... құжаттардан (Web-беттерден) тұратын ақпараттық ресурс. Web-сайтты Internet желісіне қосылған компьютері бар кез ... адам көре ... ... ... шығу үшін домендерді қолдануға болады. Ал ондағы аудан, үйге қатынас жасау үшін сайттар қолданылады. Қандай да бір мекемеге немесе жеке ... және ... да бір ... арналған желінің логикалық түрде аяқталған элементі. Әрбір сайттың өз адресі болады, ол әріптен тұрады.
1.4.1 HTML
Hyper Text Markup Language - ... ... ... тілі. Бұл оның көмегімен гипермәтін, яғни мәтінде мәтіннен басқа суреттер, кестелер және тағы басқа қолдануға болатын және оларды біріктіруге, ... ... Web ... ... ... ... тілі дегенді білдіреді.
Бұл тіл сайт құру технологиясы ... ... өте ... ... базалық болып табылады. Бірақ шамадан тыс қарапайымдылығы оның кемшілігі болып табылады. HTML сайт құру ... ... ерте ... ... өте ... жауап берді, бірақ оның ары қарай дамуымен маңызды мәселелер туды:
* ... ... ... ... кестелермен, тізімдермен, фотосуреттермен басып шығару;
* желіден ақпаратты батырманы басу кезінде гепермәтінге сілтеме ... ... ... ... ... ... үшін форма құру;
* электрондық кестелерді, бейне клиптерді, аудио клиптерді және тағы да ... ... ... тікелей өз құжаттарына енгізуге.
HTML тілі арнайы бағдарламалар - ... ... ... Netscape ... ... ... немесе Internet Explorer (Microsoft фирмасынікі)) көмегімен Интернет желісінде көруге арналған мәтін беттерін құрастыру мен безендіруге ... HTML ... ... ... ... ... немесе Word-та құруға болады [18].
HTML қабықшасы - беттiң ... (HEAD) және ... ... ... ... (BODY) орналасқан қарапайым дескриптор. Тақырыбы және денесi бар HTML дескриптордың жазылу үлгiсi:
;
;
... жолы ... ... бередi. Құжат тақырыбы келесi мәлiметтердi қамтиды:
* Беттiң аталуы: және дескриторлары беттiң ... ... Ол HTML ... денесiнiң құрамына кiрмейдi.
* Стиль: HTML құжатты басқарудың элементтерi мен стилдерiн тақырыпқа енгiзу қажет болған жағдайда қолданылады.
* ... МЕТА ... ... ... ... сөздер, арнайы әрекеттер қажет болған жағдайда қолданылады.
Кез келген ... ... оның ... ... мен ... ... кiлттiк сөздер жайлы мәлiметтер онша қажет бола бермейтiндiктен ... ... ... ... жиi қолданыста емес. Дегенмен әрбiр құжаттың атауы болуы тиiс, сондықтан дескрипторы жиi ... ... ... ... HTML ... ... орналасатын негiзгi бөлiгi және дескрипторлары арқылы iске асырылады. Құжат денесiне енгiзiлетiн информация келесiдей болуы мүмкiн:
* Мәтiн - ... ... ... ... Олар оқылуы жеңiл әрi түсiнiктi болу үшiн форматталуы да мүмкiн.
* Графикалық кескiн - құжатта жылжуға немесе информацияны ... ... беру үшiн ... ... ... ... - Web түйiннiң iшiнде оңай жылжуға және желiнiң басқа да тұстарына жылдам өтуге ... ... ... және ... ... - ... Java аплеттерiмен, Flash, Shockwave программаларымен жұмысты басқаратын дескрипторлар құжат денесiнде орналасуы тиiс.
* Түсiнiктемелер - ... ... ... ... - лар мен ... ... түсiнiктеменi құжат денесiнiң кез келген тұсына енгiзуге болады. Түсiнiктеме үлкен HTML-беттер құрғанда өте тиiмдi. Түсiнiктеме ... ... ... ... форматтау - HTML тiлiнiң ең қарапайым және ең қуатты құралы. Себебi Web-бет форматталған мәтiннен тұрғанда ғана түсiнiктi әрi әсем ... ...
* ... - ... бетте орналасуы дес - крип - тор - лардың align ... ... ... ... - нысты болады. Align атрибуты төрт түрлi мәннiң ... ие ... ... left (сол жақ шетi ... right (оң жақ шетi ... center (бет ... justify (мәтiн енi бойынша). Мысалы, жоғарыда келтiрiлген ... ... ... ... орналастыру үшiн HTML кодтың абзац дескрипторының align атрибутына center мәнiн меншiктеу керек. Абзацтармен жұмыс ... тағы бiр ... ... ... ... беруге болады. Мәтiн жолдарының арасындағы интервалдар style ... ... ... ... үлгiсi: , мұндағы pt - интервал өлшем бiрлiгi - ... ... ... - ... ... ... оның ... деңгейде дайындалғанын анықтайды. Дизайн тиiмдi - лiгi ... бұл ... ... ... ... әрi ... безендiрiлуi. Шрифттермен жұмыс iстей бiлу осы дизайн тиiмдiлiгiне қол жеткiзудiң негiзгi шарттарының бiрi. Сондықтан әрбiр web-бет құрушы шрифттермен жұмыс ... ... ... ... тиiс. ... уақыттағы ең танымал және белсенді дамушы тіл болып РНР табылады.
1.4.2 PHP бағдарламалау тілі
РНР - бұл ... ... ... ... ... ... генерациясына қажетті бағдарламалау тілі. Бетті РНР және HTML-дің көмегімен ашуға болады. Пайдаланушы ... ... ... ... html-код қосылған РНР операторларын орындайды және нәтижені пайдаланушының ... ... Бұл ... дәл ... ASP және Cold ... ... ... Дегенмен ASP және Cold Fusionға қарағанда, РНР ашық ... ... өнім ... ... және платформалы тәуелсіз. РНР Windows NT және Unix-тің көптеген ... ... ... Ол ... ... ретінде жіберіле береді. Егер жіберілу Apache модулі түрінде болса РНР оңай және жылдам ... ... Бұл ... ... ... ... ... қосымша шығындар болмайды. Сондықтан нәтижесі тез шығады және сервердегі сақтаудағы ... ... ... ... ... ... [20]. ... тарихы 1995 жылы Расмус Лердорф (Rasmys Lerdorf) Perl тіліндегі қарапайым қосымшаны ойлап табуымен ... Ол ... ... пайдаланушылардың оның резюмесін сараптайды. Содан бұл қосымшамен ... адам ... оны ... ... саны өсе түсті. Ледорф өзінің жаңалығын Personal Home Page Tools ... 1 деп ... және оны ... ... ... Осы ... ... РНР-дің танымалдылығы арта түсті.
Ылғи кездесетін жәйт сияқты оны өңдеу мен толықтыру ... ... Оны ... ... үшін Расмус Си-ға жазылған пакеттің жаңа версиясын жасап шығаруға осылайша құрал жұмыстың атауға ие ... РНР /Fl ... Home Рage /Forms ... ары ... ол РНР 2 деген атаумен де белгілі болады. Бұл версия ... ... осы ... ... ... Оның ... және Perl тілі стилінде ауыспалы атау алуы, болатын формаларды автоматты интерпетациялауға берілгендермен интеграциясына, және РНР операторларын html код беттерге ... ... ... ... қоса бұның барлығы қате жылдам жұмыс жасайтын болды. Өйткені РНР Apаche ... ... еді. 1997 жылы РНР ... ... ... [21].
PHP ... Linux-пен бірге, Unix бірнеше модификациялары (HP-UX, Solaris және OpenBSD сияқты), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS және тағы да ... ... ... ... үшін ... web-серверлердің көп бөлігін қолдайды (көптеген серверлер үшін РНР модуль ретінде қойылады, CGI ... ... ... ... РНР CGI ... ... қызмет атқара алады);
* деректер базасының кең көлемін ... ... ... ... ... үшін DBX ... ... DBX пайдаланатын кез келген деректер базасымен жұмыс жасауға болады);
* Java объектілерін қолдайды, оларды РНР ... ... ... ... ... суреттерді, PDF файлдарды, Flash роликтерді қалыптастыруға мүмкіндік береді; кез келген мәтіндік деректерді (XHTML, басқа XML-файлдар) беруге, сервердің файлдық жүйесінде ... ... және ... ... ... қарапайым синтаксис және тәжірибелік пайдаланудағы ыңғайлылық.
PHP мүмкіндіктері өте кең. PHP сервер жағында жұмыс жасайтын скриптерді жазу кезінде пайдаланылады, осылайша, РНР кез ... CGI ... ... ... ... өңдеу, динамикалық беттерді генерирлеу, cookies жіберу және қабылдау) орындайтынның барлығын орындай алады. Бірақ, РНР дәл солай басқа да ... ... ... ... береді [22].
PHP-дағы сайттың негізгі артықшылықтары:
* PHP-да сайт құру кезінде C++ немеес Perl-те маңызды ұсақ-түйектерді ... алу ... емес ... ... ... ... ... болуы, сценариге рұқсат құқығы, түрлі модульдерге нақты жолдар және т.б.).
* PHP-да сайт ... ... ... ... базасымен жеңіл жұмыс болып табылады. РНР-да сайт құру кезінде деректер базасымен және сайттың web-беттерімен өзара ... ... ... ... өте қарапайым болады, себебі көлемі үлкен деректер базасымен жұмыс жасау үшін РНР-да кірістірілген функциялар бар.
* PHP-да сайт құру кезінде ... жаңа ... ... ... де РНР ... ... өте ... Осылайша, ұсақ-түйектер жайлы ойлауға емес, ал сайт құру ... ... ... тоқталу мүмкіндігі туады. Сондықтан РНР-да сайт құру тартымды болып табылады.
* ... ... ... ... ... орындалады.
Осылайша, РНР-ның сайт құруға арналған мықты да ыңғайлы құралдардан тұратыны көрініп тұр. Сондықтан өз сайтыңызды РНР-да құру өте ... Және де оны ... ... онда сайтта РНР-да құру тек тыныштық қана емес, сонымен қатар көңіл сыйлайды. РНР-да сайт құруды бастағанда қандай да бір басқа ... ... ... ... ... ... ... асыру ортасы ретінде РНР тілі таңдалды. PHP - бұл ... ... ... ... ... жазу үшін өңделген бағдарламалау тілі. PHP аббревиатурасы білдіреді. Тілдің синтаксисі басын C, Java және ... ... PHP ... үшін өте қарапайым. РНР артықшылығы web-өңдеушілерге динамикалық генерирленетін ... тез құру ... ... ... ... [24].
PHP-нің қандай да бір тұтынушы жағында орындалатын басқа кодтан, мысалға, JavaScript-тен айтарлықтай ерекшелігі РНР-скрипттердің сервер жағында орындалатыны болып табылады және ... ... өте ... ... ... мүмкіндік береді. Соңғы бірнеше жылда web-өңдеудің танымал тілдерінің біріне ... өте ұзақ ... осы жылы 1997 жылы да РНР ... Зив ... мен Энди ... (Andi Gytmans) қосылды. Олар Израил университеттерінің бірінде ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға тырысты. Осы жерде олар көптеген қиындықтармен, бұл технологияның шектеулі екеніне кездесуге тура келді. Яғни Энди мен Зив РНР 2-нің ... ... ... ... оған ... әсіресе тілдің синтаксисіне қайта өңдеу қажет деген тұжырымға келді. Бірнеше ай ... олар бұл ... ... ... ... Оның ... бұл жұмыс оларға университеттің оқу жүктемесі ретінде ... ... ... Зив пен Энди ... ... Ол ... барлық өзгерістерді қуана қабылдады. Осы кезеңнен бастап РНР ... ... ... РНР Group ... ... болады. Бірлескен әрекет нәтижесінде алынған өнім 1998 жылы РНР 3 деген атаумен жарық көрді. Бұл жердегі РНР 3-тің ... ... ... ... ... ... Бұл арнайыландырылған модульді тудыратын РНР-дің жан-жақты өңдеуіне әкелді. ... ... РНР ... көлемдегі берілгендер қоры мен хаттамалармен жұмыс жасауға мүмкіндік тудырды. 1998 жылы ... ... саны 10000 ... Ал РНР ... серверінің 10 пайыздай шамасына орнатылды. Баспаларда 20-дан астам мақала мен 2 кітап РНР ... ... РНР 3-тің ... ... соң Энди ... және Зив ... РНР-дің ядросын өңдеуге кірісті. Ең бірінші кезектегі мәселе өндірісті жоғарылатуды шешу керек еді. Zend Engine деп аталатын жақ ... бұл ... ... ... және 1999 жылы ... болды [26].
РНР 4 бұл қозғалыста жұмыс жасаушы ретінде 2000 жылы жарыққа шықты. ... ... ... ... РНР 4-тің ... зор еді. РНР 4-тің ... ол ... доменінің 20 пайыздан көбінде қолданыла бастады. РНР 4-тегі ХМL мен ... ... ... ... ... кітапқаналар күрделі өңдеуге ұшырады. Мынадай танымал кеңейтулер SAX, DOM, және XSLT қазір libxml2-нің құрал-сайманын пайдаланады. ... ... тағы да жаңа екі ... ... - ... және SOAP. Somple XML XML - ... ... айтарлықтай оңайлатады. SOAP-тың кеңеюі РНР-де ХМL - хабарламаның көмегімен басқа қосымшалармен ақпарат ауысатын сценарий құруға мүмкіндік ... ... ... РНР ... ... ... ... web-сервистермен интеграциялауға мүмкіндік туындайды.
РНР 5 My SQL (My SQL Improved) жаңа кеңeйтулер Му SQL - ... ... 4.1.2 және ... ... жасауға арналған. Му SQL - ге тек қана ... ... ... қатар объекті жобалаушылық интерфейс жүзеге асады. Бұл модульдің қосымша ... ... ... ... ... [27].
РНР 5-тің басқа кеңейтілуі өзіне төмендегілерді қосады:
* Tidy - HTML-құжаттарды сараптау және түзету ... Perl - Perl ... ... SPL - ... интерфейстердің стандарты жиынтығын анықтайтын ZE2-нің кеңеюі;
* РDО - PHP-нің мәліметтеріне әмбебап интерфейс ұсынады;
* PІMP - GD ... ... ... ... ... ... арналған жаңа кітапхана;
* Бұдан басқа РНР 5-те есте сақтаудың әлдеқайда жылдам диспетчері пайдаланылады.
РНР 5 REAR ... ... ... ... керекті қасиеттермен толықтырылған.
1.4.3 MySQL
Бүгінгі таңда технологияның қарқынды дамуына байланысты компьютерлердің ... ... ... үлкеюде. Қазіргі компьютерлердің мүмкіндігіне байланысты программалар да аз жасалып жатқан жоқ. Соның ішінде РНР тілінің артықшылығы - ... ... ... ... ... Solid, dBase, mSQL, Sybase, Empress, MySQL, Velocis, FilePro, Oracle, Unix dbm ... ... ODBC ... - бұл ... ... ... ... MySQL бұл қолдануға өте тиімді және үлкен жылдамдықта жұиыс ... ... MySQL ANSII 92 ... SQL ... Query ... ... сұраныс құра алады. Бұл тіл арқылы таблица қосуға және жоюға ескі ... ... ... ... ...
MySQL-дің қысқаша мүмкіндіктері:
* бір уақытта берлігендер қорымен жұмыс істеушілерге шексіз мүмкіндік береді;
* ... ... саны 50 млн. ... ... MySQL командалардың орындалу барысында северлердің ішіндегі ең жылдамы;
* қауіпсіздігі қарапайым және әсерлі жүйе;
* ... ең қиын ... ... ... Мысалы SELECT * FROM table1 WHERE id IN (SELECT id FROM table2);
* берілгендер қоры ... ... ... ... ... негізгі үш облыс бар:
* скриптерді сервер жағында орындау үшін құру;
* скриптерді командалық жолда орындалу үшін құру;
* тұтынушы жағында ... GUI ... ... интернет үшін бағдарламалау тілдерінің ішінде ең жас, келешегі мол және тез дамушы болып табылады, оның басқа тілдермен салыстырғандағы үлесі тез ... Оның ... ... түрлі технологияларды қолдауы, сервермен, деректер басымен үйлесімділігі, қарапайымдылығы және тегіндігі [30]. PHP+MySQL-де сайт құру қиынырақ, бірақ қорытындыда ... сайт ... және ... ... ... ... HTML және ... байланысын салыстыру төменде 1.1 кестесінде көрсетілген.
Кесте 1.1 ... және ... ... ... өте ... ... тілі болғандықтан, алдымен бағдарламалау принциптерін, содан кейін барып тікелей РНР-дегі бағдарламалауды қабылдауды үйрену керек ... ... ... ғана ... ... ... жаңарту қиынырақ, себебі қолмен орындалады
Динамикалық сайттарды құруға болады. Ақпарат ... ... ... ... ... жүйесі арқылы жүзеге асыруға болады
Пайдалы скрипттерді қолдануға мүмкіндік бермейді
Скриптерді беттің кез ... ... ... ... ... ... ... болады
РНР сайтты орналастыруға арналған бірнеше төлемсіз хостингтер бар, алайда, сенімді жұмыс үшін ... ... ... көлемі өскен сайын ондғы ақпаратты ауыстыру қиындайды
Ақпараттың MySQL деректер базасында сақталуы ... ... ... саны ... ... ... әсер етпейді
Пайдаланушыға көп беттердегі үлкен көлемді ақпаратты парақтау ыңғайсыз болуы мүмкін. Ыңғайлы етіп ... үшін ... ... ... ... ... ауыстырып отыру керек
Жазылған бағдараламалық модульдер сайтта орналастырылатын ақпаратқа тәуелді емес. Өзгертулер ақпаратты деректер базасында өзгерту ... ... ... ... ... ... ... - сайтты құру және басқару құралы. Ол ... үшін ең ... ... және ... ... құралы рөліне жаман емес кандидат.
Оң жақтары: ыңғайлылық, функционалдылық, интерактивті анықтаманың болуы, әмбебабтық.
Теріс жақтары: көлемділік, қор сыйымдылық, коммерциалық мәртебе.
Macromedia Dreamweaver - әр ... ... ... және Internet ... ... ... құруға және басқаруға арналған кәсіптік РНР редакторы. HTML ... ... ... ... ... ... жұмысын істеу кезінде, Dreamweaver арқылы бұл жұмысты жеңілдетеді және өзіңіздің жобаларыңызды үздік етіп ... үшін ... ... ... ... сайттарды құру және өңдеуге арналған көптеген құрал-жабдықтардан тұрады. Код редакторлары Dreamweaver қолдайтын түрлі мәтіндік құжаттарды ... ... ... визуалды өңдеу мүмкіндігі сонымен қатар жоба дизайнін кодты жазбай-ақ тез құруға немесе өзгертуге мүмкіндік береді. Dreamweaver ... ... ... яғни жұмыстың нәтижесін бірден экраннан көруге болады. Сонымен бірге ол код көзіне толық рұқсатты ұсынады және оған FrontPage-де ... ... ... ... ... ... құруға және параллель РНР меңгеруге болады. РНР - бұл ... ... ... ... көз жеткізуге болады. Dreamweaver редакторымен жұмыстың қарапайымдылығы - ... ... ... ... және оларды ыңғайлы панелден тікелей құжатқа түсіру мүмкіндігі.
Adobe Dreamweaver CS3 ... ... кең ... ... ... WYSIWYG-редакторлар категориясына жататын (яғни What You See Is What You Get), және бұл ... ... ... бар: ... интерфейс, функцияны жөнге келтіру, үлкен жобаларды қолдау және тағы басқа. Бұл бағдарламада жұмыс жасау үшін HTML жетік білу ... емес (WYSIWYG ... ... да осы - нені ... соны ...
DreamWeaver WYSIWYG технологиясын пайдаланатын басқа редакторлардан, бірінші орында өте таза HTML-кодты генерирлейтіндігімен бірнеше қадамға алда. Dreamweaver HTML-кодты, ... оның ... ... ... HTML) және стильдердің сарқырамалық кестелерін (Cascading Style Sheets) қолдайды.
Dreamweaver-ге деректер базасының басқаруымен ... ... ... пайдалы функциялар қатары қосылған. Бұл функциялар бұрын бөлек сатылған, енді бір мықты программада толық жиынтық алған. ... ... ... ... ... ... ... web-құжаттың бастапқы мәтінімен өте таза жұмысымен ерекшеленеді. Кодтармен тікелей ... ... ... тасталмаған, бірақ минимумге әкелінген. Бағдарламаның визуалды жобалау құралдарынының мықты арсеналы бар, сонымен қатар, web-беттерді арнайы көру бағдарламалары сияқты, мысалға, Microsoft Internet Explorer ... ... ... ... - интернеттің барлық бүгінгі стандарттарын қолдайтын және тіпті қиын тапсырмалардың жұмысының орындалуын жеңілдететін мықты ... бірі ... ... ... ... уақыттағы барлық маңызды интернет-стандарттарды қолдауын, пайдалану қарапайымдылығын, CSS, фреймдармен, белгілеу кестелерімен, ... ... ... web-сценарийлермен, сондай-ақ серверлік бағдарламалаудық түрлі дамыған құралдарымен жұмыс жасауға арналған құралдарының болуын жатқызуға болады. Ең бастысы - ... әр кез ... ... бағдарламалық қамтама рұқсат ете алмайтын, біртиптік элементті беттерді өте қарапайым құруға мүмкіндік беретін шаблондарды қолдайды.
Dreamweaver ... - бұл, ... ... өнім үшін ... тыс ... талаптар. Екінші - жоғары баға.
1.5 Қосымша
5В070300 мамандығына арналған пәннің силлабусы (жұмыс оқу бағдарламасы) және ... оқу ... ... саны - ... Бақылау түрі: емтихан.
1.5.3 Курстың мақсаты:
o cтуденттердің теориялық және ... ... ... теориясының қазргі кездегі концепциялары мен принциптерін, түсініктері мен жалпы ... ... ... ету;
o ақпараттық менеджмент және сапаны басқару туралы базалық түсінікті қазіргі кездегі талаптарға сәйкес ұйым қызметін түрлендірудің күшті ... мен ... ... ... негізгі бөліктері ретінде беру.
1.5.4 Курстың міндеттері:
* менеджмент, ақпараттық менеджмент және ұйымдағы сапаны басқару ... ... ... ... ... ... ... менеджмент әдістері мен оны басқару қызметінде қолдану туралы түсінік; ақпараттық қор мен сапаны басқару принциптері мен ... ... ... ... ... ... құралдарын қолдану дағдысын қалыптастыру;
* ақпаратты жылжу процесінің жеке элементтер арасындағы ... ... ... және өнім мен ... ... ... үшін жағдайларды құру іскерлігі;
* өзін жетілдіру әдістері туралы түсінік болу;
* кәсіпорынның ақпараттық жүйесінің қызметін өз бетімен ұйымдастыру және ақпараттық процесті ... мен ... ... сұрақтарды шешу іскерлігі болу.
1.5.5 Пререквизиттері:
* ;
* ;
* .
1.5.6 Постреквизиттері:
* ;
* ;
* ... ... ... 1.2 кестеге сәйкес көрсетілген.
Кесте 1.2
Дәрістер курсы

Дәрістің мазмұны
Сағат саны
1
Ұйым мен басқару процесінің элементтері
2
2
Менеджмент функциясы және ... ... ... және ... ... ... тиімділігі және тұлғалық жетілдіруі
2
5
Менеджмент сапасының негіздері
2
6
Менеджментке жүйелік және процестік тәсілдер
2
7
Үздіксіз жетілдірудің теориясы
2
8
Үздіксіз жетілдірудің құралдары мен әдістері
2
9
Халықаралық стандарттар және ... ... ... ... ...
2
10
Үздіксіз жетілдіру концепциясы
2
11
Ішкі және сыртқы бенчмаркинг
2
12
Ақпараттық менеджмент - базалық түсініктері
2
13
Ақпараттық логистика
2
14
Ақпараттық логистика
2
15
Бизнес-реинжиниринг
2
Барлығы сағат ... ... ... ... 1.3 кестеге сәйкес көрсетілген.
Кесте 1.3
Тәжірибелік жұмыстардың курсы

Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны
Сағат саны
1-2
Жекешелік жетілдіру: көпшілік алдында сөйлеу практикумы
2
3
Менеджмент теориясы
1
4
Менеджмент функциялары. ... ... ... ... және ... ... ... басқарудың жалпы концепциясы
1
8
Ұйымдағы басқарудағы процестік тәсіл
1
9
Ұйымның қызметін жетілдіру: технологиясы, ... ... мен ...
1
11
Сапа менеджментінің жүйесін басқару
1
12
Үздіксіз жетілдірудің концепциялары
1
13
Ұйымдағы ақпараттық менеджмент
1
14
Ақпараттық ағындарды басқару
1
15
Бизнес - процестерді моделдеу. IDEF0 - тағы ... ... ... ... ... ... СӨЖ 1.4 кестеге сәйкес көрсетілген.
Кесте 1.4
Студенттің өздік жұмысы СӨЖ

Тапсырма
Көлемі
Сағат саны
1
Эссе түрінде презентацияны талдау
эссе 1 бет
3
2
Қазіргі менеджмент
1-2 ... ... 1-2 бет ... ... ... бет
3
5
Лидерлік теориясы
1 бет
3
6
Сапаны басқарудың теориясы
1 бет
3
7
Процестік тәсіл
1 бет
3
8
Үздіксіз жетілдірудің теориясы
1 ... ... мен ...
5 ... қызметінде ИСО 9001 стандартын қолдану
1 бет
3
11
Ұйым менеджментінің қазіргі терминдері
1 бет
3
12
Үздіксіз жетілдірудің концепциялары
1 бет
3
13
Ұйымның ... ... ... ... ... ... ... пәні бойынша электрондық оқулықты жүзеге асыру
2.1 Сайттың құрылымы
Сайтты құрмастан бұрын оған сәйкес келетін талаптарды бөліп алған дұрыс: пайдаланушыларды ... ... ... ... толтыру; ыңғайлы пайдаланушы интерфейсінің болуы. Сайт құрылымын өңдеу қажет. Сайт құрылымы:
* Негізгі бет - сайт туралы жалпы ақпарат;
* ... ... ... - менеджмент туралы қысқаша мағлұмат;
* Дәрістер - пәні бойынша дәрістер;
* Тәжірибелік жұмыстардың ... - ... ... ... ;
* ... ... үшін ... - СӨЖ сабақтарына арналған материалдар;
* Емтихан ... - ... пәні ... .
* Әдебиеттер тізімі;
* Хабарласу - сайтты өңдеуші туралы мәлімет.
Сайттың дизайнын өңдеу өте қиын және көп еңбекті қажет етеді. ... ... ... ... мен ... таңдағанда әлеуметтік және педагогикалық аспектілерге сүйену қажет. Сайттың ... құру ... Adobe ... ... ... ... ... пайдалану ұсынылады. Әдетте сайттың жоғарғы бөлігіне сайт атымен үйлесетін логотип орналастырылады. ... ... ... навигация сол жағында орналасуы тиіс. Сайттың php-кодын бағдарламалау үшін Adobe ... CS3 ... ... ... Визуалдық бағдарламалау мүмкіндіктерінің арқасында тіпті бір жол кодты енгізгеннен кейін де сайттың бейнесін көре ... ... ... ... ... ... шықты:
* жобалау кезінде бейтарап, ашық түстер таңдалды;
* жоғарғы бөлікте сайттың тақырыбы орналасқан;
* мәзір сайттың сол жақ бөлігінде;
* экранның ортасында ... ... ... орналасқан;
* сол жақ төменгі бөлігінде күнтізбе мен сағат көрсетілген.
Сайттың сызбасы оның жалпы сыртқы бейнесін ұсынуға көмектеседі. Ол беттер арасындағы ... ... етіп ... Егер ... беттің құрылымы дұрыс болса, онда онымен жұмыс ... ... ... ... ... ... навигациясын, оның ішіне қандай бөлімдер кіретінін көрсету керек. Өңделген сайт негізгі ... ... ... ... ... ... пайдалану үшін арналған, сайттың жеке жұмысын қамтамасыз ететін файлдар жүйесінен тұрады.
2.2 Сайттың жалпы түрі
Сайтты құрар алдында ол сәйкес келетін ... ... ... дұрыс: пайдаланушыларды бөлу; деректер базасы кестелерін бағдарлама әкімшілерінің өңдеу мүмкіндігі; ыңғайлы ... ... ... ... ... ... өте қиын және көп еңбекті қажет етеді. Сайтты безендіруде, ... ... мен ... ... ... және ... аспектілерге сүйену қажет. Сайттың дизайнін құру кезінде Adobe Photoshop сияқты танымал бейне редакторын пайдалану ұсынылады. Әдетте сайттың жоғарғы бөлігіне сайт ... ... ... ... ... ақпарат ортада, навигация сол жағында, пошталық адрес төменгі бөлікгінде орналасуы ... ... ... ... үшін Adobe ... CS3 web-беттер редакторы қолданылды. Визуалдық бағдарламалау мүмкіндіктерінің арқасында тіпті бір жол кодты ... ... де ... ... көру беруге болады. Нәтижесінде дизайн келесідей болып шықты:
* жобалау кезінде бейтарап, ашық түстер таңдалды;
* жоғарғы ... ... ... ... ... сол жақ бөлігінде навигация, дәрістердің тізімі, хабарласу, күнтізбе және сағат орналасқан;
* экранның ... ... ... ... орналасқан;
* төменгі бөлігінде өңдеушінің пошталық адресі көрсетілген.
Сайт екі ... ... ... ... ... және ... Пайдаланушы бөлігі жалпы пайдалану үшін арналған, сайттың жеке ... ... ... ... жүйесінен тұрады. Администраторлық бөлік өз кезегінде тек сайтқа өңдеушінің ғана рұқсаты бар.
2.3 Сайттың пайдаланушы бөлігі
Берілген ... ... ... бөлікті жобалау, сайттың құрылымдық сызбасы және оның барлық жұмыс істеу принциптері қарастырылып, сипатталатын болады. Сайтта пайдаланушы келесі міндеттерді шешеді:
* сайт ... ... ... ... танысу мүмкіндігі;
* дәрістерді таңдау мүмкіндігі;
* әдебиеттерді қарастыру ... ... пәні ... ... ... сөз ... Ол ... атты файл), жүктеуші бет болып табылады. көрінісі 2.1 суретке сәйкес ... 2.1 ... ... оның ... және қосымша (дәрісті енгізуші автор, енгізілген күні, ... ... және ... ... ақпараттарын көруге болады. Дәрістер сілтемелерінден тұрады. бөлімінде пәнінен дәрістерді, оқулықтарды және т.б. қолдана алады. беті 2.2 ... ... ... ... осы ... ашсақ, Ол үшін мазмұны бөлімінен дәрістер сілтемесін таңдайды. Нәтижесінде 2.2 суретке сәйкес ... ... ... ... Егер осы ... дәрістердің кез-келгенін таңдап дәрістің толық түрін көрруе болады.Мысалы, беті 2.3 суретке ... ... 2.2 ... 2.3 ... сол жақ ... ... мәзір арқылы басқарылады және қосымша ақпараттар мен ... ... ... ... пән тақырыптары, жазылу) тұрады. Бұның бәрі берілген сайттың әр бір ... бар. ... тек ... ортасында орналасқан мәтінде ғана болады.
Сайт мәзірі 2.4 суретке сәйкес көрсетілген.
Сурет 2.4 Сайт мәзірі
Сурет 2.5 беті
пәні туралы орындалу ... ... ... ... жұмыстар берілген. бетін жоғарғыда көрсетілген 2.5 суретке сәйкес көруге болады. Ал ... ... ... 2.6 ... ... ... Сонымен қатар,СӨЖ материалдары 2.7 суретке сәйкес, ал СӨЖ-дің біреуі 2.8 суретке сәйкес көрсетілген.
Сурет 2.6 ... 2.7 ... 2.8 ... ... ... ... арналған сұрақтар-материалдары беті 2.9 суретке сәйкес көрсетілген.
Сурет 2.9 беті
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ұсынылатын және емтихандарға дайындалуға, арналған әдебиеттер тізімі 2.10 суретке сәйкес ... 2.10 ... ... ... ... туралы мәліметтер жазылған 2.11 суретке сәйкес көрсетілген.
Сурет 2.11 бөлімі
Егер пайдаланушы өзінің жаңалықтары мен дәрістерін енгізгісі келсе байланысу ... ... ... ... ... ... Кейін администраторлық жиналған жаңа материалды сайтқа енгізеді.
2.4 Сайттың ... ... - ... ... ... өте тез, ... ... жұйесі. Деректер базасы деректерді тиімді сақтауға, іздеуге, сұрыптауға және алуға мүмкіндік береді. Құру және өңдеу үшін 2.12 суретке сәйкес ... ... ... құрылған және онда бес кесте бар.
Сурет 2.12 ... ... ... ... ... ... әр бір кестесі сайт бетінде көрінетін қажет ақпараттан тұрады. Мысалға, 2.1 ... ... ... ... ... ... ... ақпараттар енгізіледі.
Кесте 2.1
кестесі
Өріс аты
Өріс типі
Өріс сипаттамасы
Id
int(11)
беттің идентификатор
Page
varchar(255)
беттің ... ... ... ... кілттік сөздері
Text
Text
беттің мазмұны
2.2 кестеге сәйкес көрсетілгендей кестесі дәрістерді сақтау үшін ... Осы ... ... ... шығарылады.
Кесте 2.2
кестесі
Өріс аты
Өріс типі
Өріс сипаттамасы
Id
int(11)
идентификатор
Title
varchar(255)
дәрістің тақырыбы
meta_d
varchar(255)
дәрістің қысқаша сипаттамасы
meta_k
varchar(255)
кілттік сөздер
aftor
varchar(255)
дәрістің авторы
discription
Text
тэгтермен дәрістің қысқаша сипаттамасы
cat
Int(3)
дәрістердің ... ... ... ... ... ... кестесінде дәрістерді бірнеше категорияларға бөліп, сұрыптауға кестесі жұмыс атқарады.
Кесте 2.3
кестесі
Өріс аты
Өріс типі
Өріс сипаттамасы
Id
int(2)
идентификатор
Title
varchar(255)
категория ... ... ... ... ... ... ... саны көп болуы мүмкін. Олардың тізімін бір бетке шығару тиімді болмайды. ... бір ... 30 ... болса, оны бетке шығарғанда уақыт көп алады және ... ... ... Сондықтан дәрістерді бірне бөлікке бөліп, сұрыптап шығару тиімді болады. Оны 2.4 ... ... ... ... жүзеге асырады.
Кесте 2.4
кестесі
Өріс аты
Өріс типі
Өріс сипаттамасы
Id
int(2)
идентификатор
str
int(2)
бір беттегі дәрістердің саны
бетінің ... ... ... Оның ... 2.5 кестеге сәйкес көрсетілген.
Кесте 2.5
кестесі
Өріс аты
Өріс типі
Өріс сипаттамасы
Id
int(11)
идентификатор
Title
varchar(255)
мысалдың ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы
Date
Date
Уақыт
Text
Text
Тэгтер мен мысалдың мазмұны
Құрылған кестелерді 2.12 суретке ... ... ... ... ... өзгертуге болады.
2.5 Сайттың ішкі құрылымының сызбасы
Берілген тарауда ... ішкі ... ... ... және оның ... ... ... принциптері қарастырылып, сипатталатын болады. Сайтта пайдаланушы келесі міндеттерді шешеді:
* Сайтты толық мүмкіншіліктерін тегін ... ... ... ... ... ... таңдау мүмкіндігі;
* Практикалық сабақтармен танысу мүмкіндігі;
* Оқырман-студенттердің жеке орындауына арналған ... ... және ... ... ... ... ... мүмкіндігі;
* Хабарласу мүмкіндігі.
Сайттың құрылымдық сызбасы 2.13 суретке сәйкес келтірілген. Сайттың сол жақ соңғы бөлігінде сағат, күнтізбе және ... ... ... Олар ... ... ... береді. Мысалы пайдаланушы өзіне керекті дәрісті табу үшін ідзеу қосышасымен таба алады.Сайт қашықтық оқу түрінде оқитын ... мен ... үшін де ... зор. Кез ... ... ... ... материалдары мен студенттерге арналған жеке жұмыс тапсырмаларын ... ... ... ... ... ... осы сайтқа жолдауына болады.
Дәрістер
Негізгі беті
Дәріс 1
.....
Дәріс 15
СӨЖ-ға дайындалу үшін материалдар
СӨЖ 1
.....
СӨЖ 15
Тәжірибелік жұмыстардың жоспары
ТЖ ... ... ...
Менеджмент туралы түсінік
Емтихан сұрақтары
Сурет 2.13 Сайттың құрылымдық сызбасы
Студенттер мұнда пәніне байланысты өзіне ... ... ... таба ... ... оқытушылар да сайтты көмекші құрал ретінде қолдана алады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Болашақ білімді жастардың қолында. Осыған орай оқу процесін дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор. ... ... бірі оқу ... ... беру ... ... және ... беру жүйесінде іnternet-технологияларды пайдалану болып табылады. Бүгінгі таңда пәніне байланысты жалпы оқытуға арналған, қазақ тіліндегі, ... беру ... өте аз, осы бір ... ... ... ... көзделді.
Курстық жобаны жазудағы басты мақсат пәні бойынша сауатты, әрі ыңғайлы ... ... құру ... ... жету үшін ... ... ... жүзеге асырылды:
* тақырыпқа сәйкес материалдар жиналып, олар өңделді;
* электрондық оқулықты жасау алғы шарттары, құру жолдары және оған ... ... ... ... құру ... ... оны ... орнықтырып, бапталды;
* пәні бойынша электрондық оқулықты жобалап, жүзеге асырылды;
* жасалынған тәжірибеден қортынды шығарылды.
Тақырып бойынша бүкіл негізгі түсініктер мен ... ... ... шешілді. Сайтта пәніне сәйкес дәрістер, тәжірибелік жұмыстар, СӨЖ тапсырмалары ... ... бұл ... ... мен ... ғана емес, пәнін меңгергісі келетін кез келген пайдаланушы қолдана алады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Мансурова М. ... орта - ... 2004. - 570 ... ... М., ... Ф., ... М.Х. Основы менеджмента М.: Дело, 2002. - 704 ... ... А.А., ... А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. М.: Банки и ... ... 1998. - 756 ... ... Н.И. Основы менеджмента. М.: Знание, 2003. - 235 с.;
* Большаков А.В., ... В.И. ... ... ... и практика. СПб.: Питер, 2002. - 820 ... ... О.С., ... А.И. ... ... 3-е изд. М.: ... 1998. - 432 ... Виханский О.С. Менеджмент. М.: Экономист, 2003. - 485 с.;
* Маменова Б. Сайт жасаудың негізгі қағидалары. ... ... №6, 2007. - 158 ... ... И. ... ... ... - СПб: Изд-во , 2002г. - 325 с.;
* Ж. Омарова. Сайтты ... ... ... ... №10, 2009. - 100 с.;
* Евсеев Д.А. Web-дизайн в примерах и задачах: учебное пособие/ Евсеев Д.А., ... В.В., под ... ... В.В..-М.; КНОРУС, 2009. - 516 с.;
* Бердышев С.Н. Искусство оформления сайта: ... ... С.Н. ... ... ... "Дашков и К", 2009. - 432 с.;
* Орлов C.А., Проектирование информационных систем, СПб: Санкт-Петербург, 2003. - 465 ... ... Н.И. . ЭОС. ... 2008. - 644 с.;
* Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как ... ... - ... ... Дауир, 1992. - 400 с.;
* Жұмахан Л. Бүкіләлемдік интернет желісінде Web-парағын жасау ... ... ... №4, 2009. - 204 ... Бөрібаев Б. HTML тілінде құжат жасау негіздері. //Информатика негіздері №6, 2004. - 128 ... ... А.А. ... HTML. СПб.: ... 2001. - 512 ... ... С.С. ... PHP Корона принт. 2001. - 632 с.;
* Доронов. PHP 4. Специальный справочник. ... 2001. - 268 ... ... , ... 1995. - ... ... А.И. Самоучитель Flash и PHP, Питер, 2004. - 396 с.;
* Гусенкова А.И. учимся ... в PHP 2007. - 560 ... ... А., ... Д. ,2005. - 432 ... Зольников Д.С. PHP 5. Как самостоятельно создать сайт ... ... - М.: НТ ... 2005. - 874 ... ... В. ... ... web-сайтов на РНР - СПб 2005. - 665 с.;
* Гринер А. PНP, Mysql, М., 2008. - 474 ... ... Л., ... Л., ... ... с ... PHP и MySQL, 2005. - 530 с.;
* Кудиц Н. Изучение PHP, Mysql, 2005. Санкт-Петербург. - 360 ... ... Н. ... ... в Dreamweaver. - М.: НТ Пресс, 2005. - 565 с.;
ҚОСЫМША А
(міндетті)
Компакт-дискінің мазмұны
Курстық жобаның түсіндірме ... ... ... ... мазмұны:
* курстық жобаға түсініктеме хаты;
* курстық жобаның презентациясы;
* пәні ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Карьерлердегі таужыныстарды қазу-тиеу жұмыстарының параметрлерін есептейтін бағдарламалық жүйе құру33 бет
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет
«Райымбек Агро» ЖШС-те СМЖ және қаупсіздік жүйесін дайындау79 бет
«Стандарттың ISO 9001:2015 жаңа нұсқасын ISO 9001:2008 нұсқасымен салыстыру»26 бет
Аграрлық жоғары оқу орындарына сапа менеджмент жүйесін енгізу негізінде ауыл шаруашылығын білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуді жетілдіру137 бет
Аудиторларды бағалау кезеңдері5 бет
Көлік қызметіндегі негізгі сервис элементтерін зерттей отырып, қызмет сапасының деңгейін, оны басқару мәселелерін анықтау нәтижесінде қызмет сапасын жетілдіру жолдары31 бет
Макарон38 бет
Менеджмент жүйелері19 бет
Мотивация мен сапа менеджменті жүйесі71 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь