Сезікті мен айыпкерден жауап алудыњ жалпы ережелері

Қазақстан Республикасы қ±қық қорғау органдарыныњ алдында т±рған мањызды мәселелерініњ бірі — зањдылықты бекіте түсу, барлық қ±қық б±зушылыққа жол бермеу, жасалған қылмыстарды дер кезінде ашып, олардыњ алдын алу.
Біздіњ мемлекетіміз жеке адамды жоғары азаматтылыққа тәрбиелеуге, зањдарды сыйлауға қандай да бір зањды б±зушылыққа жол бермеуге, қ±қықтық тәртіпті қорғауға белсенді түрде қатысуға үлкен кµњіл бµледі.
Адамдарды жан-жақты тәрбиелеу мемлекет алдында т±рған міндеттерді орындау кепілі болып табылады. Ал ол міндеттерді жүзеге асыру біздіњ мемлекетімізде, µкінішке орай, оњайға түспей отыр.
Аталған б±л міндеттерді орындау үшін кµптеген тергеу және сот органдарыныњ ж±мыстарында кездесетін кемшіліктерді жойып, олардыњ алдын алу қажет. Қылымысты жылдам әрі тез арада ашу үшін әрбір тергеу әрекеттерін жүргізу барысында, оныњ ішінде, әсіресе, жауап алғанда оњтайлы тактикалық әдіс-тәсілдерді кењінен қолдану керек.
Айып жарияланып, осы тағылған айып бойынша алынған жауап арқылы қарастырылып отырған қылмыстық іске қатысты кµптеген мән-жайларды анықтап, µте қ±нды деректерді алуға болады. Сондай-ақ сезіктелген адамныњ қылмысқа қатыстылығына байланысты нақты дәлелдемелердіњ болмауы, олардан жауап алу кезінде µте күрделі мәселе болып табылатындығы сµзсіз. Міне, м±ндай µзекті проблемаларды шешу үшін олардан жауап алу барысында д±рыс тактиканы ±станған жµн. Сондықтан да б±л µз кезегінде µте күрделі тергеу әрекеттерініњ бірі болғандықта, криминалистік тактикалық әдістер мен тәсілдер жµніндегі н±сқауларды зањ нормалары мен талаптарына сәйкес іскерлікпен пайдалану қажет. Жоғарыда айтылған мәселелер осы тақырыпты бітіру ж±мысы ретінде тањдап алуға бірден-бір себеп болып отыр.
Ж±мыстыњ зерттеу нысаны: Сезіктіден жауап алу тактикасы, әдістері, жолдары.
Ж±мыстыњ мақсаты мен міндеттері: Ж±мыстыњ негізгі мақсаты ­ сезіктіден, айыпкерден жауап алу тактиасын, әдіс-тәсілдерін, жолдарын айқындау. Осы мақсатқа сай мынадай міндеттер қойылды:
­ сезікті мен айыпкерден жауап алу жолдарын айқындау;
­ сезіктіден және айыпкерден психологиялық жауап алудыњ негіздерін ашып кµрсету;
­ айыпкерден жауап алар алдында жүргізілетін дайындық ж±мыстарын белгілеу;
­ сезікті мен айыпкерден қайшылықты жағдайда қолданылатын жауап алу тактикасын кµрсету;
­ сезікті мен айыпкерден жауап алудыњ барысын және қорытындысын хаттамаға енгізу жолдарын, әдіс-тәсілдерін айқындау.
Ж±мыстыњ әдіс-тәсілдері: бітіру ж±мысында белгіленген мақсат-міндеттерді шешу барысында жүйелеу, баяндау, сипаттау, экспериментальді қ±рылымдық-жүйелілік, логикалық, психологиялық талдау әдістері қолданылды.
Бітіру ж±мысыныњ дереккµздері: Қазақстан Республикасыныњ Конституциясы, Қазақстан Республикасыныњ Қылмыстық іс жүргізу кодексі, Қазақстан Республикасыныњ кодексі, жекелеген авторлардыњ ғылыми ењбектері және эксперименттер.
Бітіру ж±мысыныњ қ±рылымы: Бітіру ж±мысы бес тараудан, қорытындыдан, пайдалаылған әдебиеттер тізімінен т±рады.
        
        К І Р І С П Е
Қазақстан Республикасы қ±қық қорғау органдарыныњ алдында ... ... бірі — ... ... ... ... қ±қық б±зушылыққа жол
бермеу, жасалған қылмыстарды дер кезінде ашып, олардыњ алдын алу.
Біздіњ ... жеке ... ... ... ... ... қандай да бір зањды б±зушылыққа жол ... ... ... белсенді түрде қатысуға үлкен кµњіл бµледі.
Адамдарды жан-жақты тәрбиелеу ... ... ... ... ... ... ... Ал ол міндеттерді жүзеге асыру біздіњ
мемлекетімізде, µкінішке орай, оњайға түспей отыр.
Аталған б±л ... ... үшін ... ... және сот
органдарыныњ ж±мыстарында кездесетін кемшіліктерді жойып, олардыњ алдын алу
қажет. Қылымысты жылдам әрі тез ... ашу үшін ... ... ... ... оныњ ішінде, әсіресе, жауап алғанда оњтайлы тактикалық
әдіс-тәсілдерді кењінен қолдану керек.
Айып жарияланып, осы ... айып ... ... ... арқылы
қарастырылып отырған қылмыстық іске қатысты кµптеген ... ... ... ... ... ... ... сезіктелген адамныњ қылмысқа
қатыстылығына байланысты нақты ... ... ... ... ... µте күрделі мәселе болып табылатындығы сµзсіз. Міне, м±ндай µзекті
проблемаларды шешу үшін ... ... алу ... д±рыс тактиканы
±станған жµн. Сондықтан да б±л µз ... µте ... ... бірі ... ... ... әдістер мен
тәсілдер жµніндегі н±сқауларды зањ ... мен ... ... ... ... ... ... мәселелер осы
тақырыпты бітіру ж±мысы ... ... ... ... ... ... ... нысаны: Сезіктіден жауап алу тактикасы, әдістері,
жолдары.
Ж±мыстыњ мақсаты мен ... ... ... ... ­ сезіктіден,
айыпкерден жауап алу тактиасын, әдіс-тәсілдерін, жолдарын ... ... сай ... міндеттер қойылды:
­ сезікті мен айыпкерден жауап алу жолдарын айқындау;
­ сезіктіден және айыпкерден психологиялық жауап ... ... ... ... ... алар ... жүргізілетін дайындық ж±мыстарын
белгілеу;
­ сезікті мен айыпкерден қайшылықты ... ... ... ... ... ... мен айыпкерден жауап алудыњ барысын және ... ... ... әдіс-тәсілдерін айқындау.
Ж±мыстыњ әдіс-тәсілдері: бітіру ж±мысында белгіленген мақсат-міндеттерді
шешу барысында жүйелеу, баяндау, сипаттау, ... ... ... ... ... әдістері қолданылды.
Бітіру ж±мысыныњ дереккµздері: Қазақстан Республикасыныњ Конституциясы,
Қазақстан Республикасыныњ Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... жекелеген авторлардыњ ғылыми ... ... ... қ±рылымы: Бітіру ж±мысы бес тараудан, ... ... ... ... ... МЕН АЙЫПКЕРДЕН ЖАУАП АЛУДЫЊ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Жауап алу ...... ... ... және ... Ол ... ... қылмыстыњ мән-жайы, қылмыстыњ қашан
және кімдер жасағаны ... ... ... алуға болады.
Процессуалдық жағдайына байланысты жауап беретін адамнан ... ... түрі бар. Атап ... ... жәбірлеушіден жауап алу,
сезікті адамнан жауап алу, ... ... алу, ... ... деп тµрт түрге бµлінеді. Осы ... ... ... ... ол ... және айыпкерден жауап алу ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық
іс жүргізу кодексімен белгіленген, жауап алушы ... ... ... ... түрде сақтайтын тәртібі мен міндеттері кµрсетілген
(213 – бап), сезіктіден жауап алу (216 – бап), ... ... алу ... бап).
Жауап алу ісініњ жалпы ережелерін сақтамау зањды б±зу ... ... ... ... ісі ... ... ... деректер
дәлелдеме ретінде қолдануға болмайтындығына әкеп соқтырады.
Айыпталушыдан жауап алу ... ... ... ... ... ... және мазм±нын түсіндіруі тиіс. Содан кейін
тергеуші ... ... осы іс ... ... ... ... ... с±рап, тағылған айыптыњ ... ... ... ±сынады. Айыпталушы толық түсінік бергеннен
кейін оған ... ... (206, 209 – ... ... ... қылмыстық іс жүргізіп оытрған ... ... µз ана ... ... µзі ... білетін (сµйлейтін) тілінде
жауап беру және ... ... ... қызметі кµмегін
қолдануға қ±қығы бар.
Мылқау және ... ... алу ... ... ... ол
да зањға сәйкес ... ... ... алу ... ... ... белгілерін түсінетін және білетін аудармашы қызметін
атқаратын ... ... ... ... ... ... қылмыстық істер жүргізу зањында
белгіленген жауап алу ... ... ... әділ әрі жауап
алуға қолайлы екенін ... ... ... ... алу ... ... болуы — жауап алу тәртібініњ ... ... ... еркін ... ... ... және тағы да кµптеген себептерге байланысты болады.
Зањда іс ... ... ... ... алу ... ... оған ... әдіс-тәсілдер белгіленбеген, жауап ... ... ... ... берушініњ әдейі µтірік ... ... ... ... де ... Б±л ... мен ... тәжірибесі дамытқандай тактикалық тәсілдер
орындайды. Жауап алу Қылмысты? істер ... ... ... ... тәртібініњ тактикасы — б±л қылмыстық іс ... ... ... ... ... және ... жауап алуды қамтамасыз
ететін ењ ... әрі ... ... мен ... ... ... қылмыстық іс жүргізу тәртібінен айырмашылығы
қылмыстық іс ... ... ... қатылуына, сондай-ақ оларды
қолдану тергеушіге және жауап берушініњ бағытына, ... ... ... мен ... және адамгершілік кескініне, мінез-қ±лық
ерекшеліктеріне, әрбір жауап алуға қатысты ерекшеліктер мен ... ... ... ... — тергеушіге жауап алуды
мақсатты және ... ... ... ... қажетті
дәлелдемелер жинап және оны ... ... ... ... ... ... алу ... тактикалық тәсілдерді
қолдану зањдылығы ... ... ... ... түрде
айқындайды. Мысалы, ... ... ... ... ... ... ... яғни қылмыстық сот ісінде
б±л тәсілдерді қолдану мүмкіндігініњ ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктері, ењ
алдымен, зањ ... ... ... сақтауға бейімделген. Б±л —
негізгі, ... ... ... ... ... ... ережелрі мен
тәртібіне, қылмыстық іс жүргізу зањыныњ жауап алу ісін ... ... сай ... ... іс ... ... келтірілген қажетті дәлелдемелерді
зорлап, ... және ... да ... ... ... ... берушіні
алдау жолымен жауап алуға болмайтындығын тағы да ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын тактикалық тәсіл
мақсат емес, ол ... ... әділ ... алу үшін ... м±ны еркін әњгімелескен кезде кейбір ... ... ... ... ... ... кейде жауап
берушіден әділ, анық ... ала ... ... ... қажет.
Сонымен қатар тактикалық тәсілдіњ ... түрі ... ... ... ... ... ... іс жағдайына сай ... ... ... байланысты болып келеді.
Б±рмаланған жауаптыњ ... ... ... шын мәнінде
шатысуынан немесе алдын-ала ... ... ... ... жауаптыњ д±рыс еместігініњ себептерін анықтау, оған ... ... үшін µте кµп ... туғызады. Берген жауаптыњ
шыњдығы ... ... әр ... ... ... ... Бірақ
м±ндай алдын-ала бағалау тергеушініњ ойлау ж±мысына және ... ... ... ... ... ... алу ... тәсіліне жауап ... жасы ... ... ... мањызды әсер етеді.
Қолданылатын ... ... ... ... ... негізделеді. Психологиялық т±рғыдан қарағанда жауап ... ... мен ... ... ... ... жатқан
қылмыстық іске байланысты қатынас соњғысынан ... ... ... ... ... ... әрекеттестікте екі
жақтылық µзгешелік байқалады: жауап алушы мен ... ... ... және ... берушіге жеке ... ... ... ... б±л ... ... басқа түрлдеріне ... ... ... яғни жауап алудағы псиихологиялық
қатынас бір жақты жүреді. Б±л ... ... ... ... ... ... алу ... тактикалық тәсілдерді жауап
берушініњ µз ойын т±жырымдау ... ... ... ... ... ... іске ... нақты, дәл жауаптарды алу ... ... ... ... ... уақытта да байланыста
болуға мүдделі. Б±л µте қажет, ... ... ... ... ... ... ... күрделі іс, барлық жағдайды қайта ... ... ... ... тергеушініњ психологиялық байланыстыњ
тәсілдері мен ... ... ... ол жіберген орны ... ... ... ... алу ... ... ... мен
ањғайынгершілік, сенімен кру, қырындау, жалбақтау, әдепсіздік жасау,
асығыстық жасау және т.б. ... мен ... ... ... ... жауап берушімен ±стамды, биязы ... ... — іс ... ... ... мен іске ... ... орындалуына әкеледі, психологиялық қатынастыњ жақсаруына
ықпал етіп, айыпкердіњ д±рыс жауап ... ... ... ... МЕН СЕЗІКТІДЕН ЖАУАП АЛУ ТӘРТІБІ
Қылымыстық іс ... ... ... сәйкес тергеуші
айыпкерден айып тағылғаннан кейін ... ... ... алу ... ... келуден жалтарған жағдайда немесе оған іздеу салынған
жағдайда ол ... ... ... ... ... ... ... (217-бап, Қылмыстық іс ... ... ... ... тек қана ... беру ... ол µзін
қорғаудыњ да тәсілі, сондықтан да куә мен ... ол ... ... бас ... яки ... біле ... жауап берсе де оған жауапкершілік жүктелмейді. Сонымен қатар
оларға б±л ... ... ... ... негізінен, тергеу
жүргізіліп жатқан жерде алынады. Егер тергеуші қажет деп ... ... ... ... ... де жауап алына береді.
Тергеуші бір іс бойынша ... ... ... ... ... ... қатыспауына шаралар қолданады ... 217- ... ... ... ... алу оныњ ... деп мойындауынан басталады. Б±л жµнінде тағылағн ... ... ... ... ... айыбы µзгерген жағдайда
тағылған айып бойынша ... алу ... ... ... ... ... бекітіледі. Айып т±жырымдамасына ... ... ... айыпкерден толық түсінік алу қажет.
Айыпкерге ... қою оныњ ... ... ... ғана ... Айыпкердіњ жауабы хаттамада бірінші жақта ... ... ... сµзбе-сµз жазылады. Ол жауапты тек ... ... ғана ... осы ... ... іске ... мәлім жайттар бойынша да жауап ... ... ... ... µзін ... ... ... тілек қоюына, қорғаушы
алуына, тергеушініњ әрекеттері мен ... ... ... бар. Егер тергеушініњ әрекетін ... деп ... ... бас ... болады.
Зањ бойынша қорғаушы айып ... ... ... ... ... деп танылғаннан кейін іске қатысуға жіберіледі (ҚР ҚІЖК-ніњ 70-
бабыныњ 3-тармағы). Іске ... ... ... ... ... ... алуға қатынасуына, ... алу ... ... ... ... мен оларға с±рақ ... бар. ... ... ... айып ... ... ... мойындаған кездіњ µзінде де, µзін ... ... ... жауап толық, егжей-тегжейлі алынуы қажет.
Айыпкердіњ ... ... ... ... ... ... жањылыстырмауы керек, жауап алу әрекетін бәсењдетпеу
қажет. Егер әділ және анық ... жоқ ... б±л ... µз ... µзгертуіне еш нәрсе кедергі бола алмайды.
Айыпкер µз айыбын ... ... ... ол ... ... мен ... нақты, шын мәнінде мойындады, ... алу ... ... ... ... µзініњ кінәсін шын
мойындағандығы немесе мойындамағандығы ... білу үшін ... ... ... ... ... қажет.
Айыпкерге µзін кінәлі емес ... ... беру ... ... ... тек ... ғана ... Бірақ
б±л айыпкерден оныњ айыбын ... ... ... ... емес,
оныњ түсінігін анықтау және іске ... ... ... ашуына
бағытталады.
Егер айыпкердіњ µзі ... ... бас ... жағдайда тергеу
ісін тоқтатып қоймайды, онысымен тек ... ... ... қорғалу
мүмкіндігіне кедергі ететіндігін айыпкерге түсіндіру керек. Кейбір
жағдайларда ... ... ... ... әсер ... түсінік беруден бас тартса, тергеуші оныњ бас ... ... ... кµрсетуі тиіс. Хаттамаға ... ... ... ... Егер айыпкер м±ндай хаттамаға қол ... ... ... онда ... ... ... ... жүргізу ережелеріндегі айыпкерден жауап алу ... ... ... ... ... егер оныњ ... ... дәлелдемелер
кµбірек жиналған жағдайда, бірақ айыпты ... әлі ... ... ... ... кейін немесе қамауға алғаннан соњ 24 ... одан ... ... ... ... алар алдында қандай қылмыс
жасады деп сезіктеліп ... ... ... және б±л
туралы ... ... ... ... Ол ... ... ... туралы және іс үшін мањызы бар басқа ... ... алу ... ... оныњ ... ... жайлы ескертіліп айтылады және ... ... ... мен ... түсіндіріледі. Куәдан айырмашылығы
сезіктенуші келтірілген сезіктен және оныњ ... ... ... ... да оныњ ... ... ... сияқты анықтау үшін ғана емес, қорғану қ±ралы болып
саналады. ... ... оныњ ... ... ... емес ... ... сияқты сезіктіге де жауап беруден бас ... ... ... ... үшін ... ... тартылатындығы
ескертілмейді және б±л үшін жауап бермейді.
Сезіктіден жауап ... ... ... ... ... яғни сезіктіден жауап ... ... бір ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Айыпталушыдан жауап алу тактикасы58 бет
"резерфорд тәжірибелері. ритцтің комбинациялық принципі. бор-зоммерфольдтің квантталу ережелері. "12 бет
«Сезікті мен айыпталушының процесуалдық жағдайы»50 бет
Іс қағаздары компьютерде басуда ескерілетін емле ережелері14 бет
Адвокат-қорғаушының сезіктіге, айыпталушыға және сотталушыға білікті заң көмегін көрсетуі120 бет
Азаматтардың мүлкіне мұрагерліктің жалпы ережелері3 бет
Азаматтық құқықтарды қорғаудың түсінігі және жалпы ережелері27 бет
Акшалай талапты беріп қаржыландыру шартының жалпы ережелері29 бет
Алгоритмдік тілдің негізгі мінездемелері. Алфавиті, ережелері және мәліметтер типтері14 бет
Алдын-ала тергеу стадиясындағы сезікті мен айыпталушының конституциялық құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктері101 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь