Сезікті мен айыпкерден жауап алудыњ жалпы ережелері


Қазақстан Республикасы қ±қық қорғау органдарыныњ алдында т±рған мањызды мәселелерініњ бірі — зањдылықты бекіте түсу, барлық қ±қық б±зушылыққа жол бермеу, жасалған қылмыстарды дер кезінде ашып, олардыњ алдын алу.
Біздіњ мемлекетіміз жеке адамды жоғары азаматтылыққа тәрбиелеуге, зањдарды сыйлауға қандай да бір зањды б±зушылыққа жол бермеуге, қ±қықтық тәртіпті қорғауға белсенді түрде қатысуға үлкен кµњіл бµледі.
Адамдарды жан-жақты тәрбиелеу мемлекет алдында т±рған міндеттерді орындау кепілі болып табылады. Ал ол міндеттерді жүзеге асыру біздіњ мемлекетімізде, µкінішке орай, оњайға түспей отыр.
Аталған б±л міндеттерді орындау үшін кµптеген тергеу және сот органдарыныњ ж±мыстарында кездесетін кемшіліктерді жойып, олардыњ алдын алу қажет. Қылымысты жылдам әрі тез арада ашу үшін әрбір тергеу әрекеттерін жүргізу барысында, оныњ ішінде, әсіресе, жауап алғанда оњтайлы тактикалық әдіс-тәсілдерді кењінен қолдану керек.
Айып жарияланып, осы тағылған айып бойынша алынған жауап арқылы қарастырылып отырған қылмыстық іске қатысты кµптеген мән-жайларды анықтап, µте қ±нды деректерді алуға болады. Сондай-ақ сезіктелген адамныњ қылмысқа қатыстылығына байланысты нақты дәлелдемелердіњ болмауы, олардан жауап алу кезінде µте күрделі мәселе болып табылатындығы сµзсіз. Міне, м±ндай µзекті проблемаларды шешу үшін олардан жауап алу барысында д±рыс тактиканы ±станған жµн. Сондықтан да б±л µз кезегінде µте күрделі тергеу әрекеттерініњ бірі болғандықта, криминалистік тактикалық әдістер мен тәсілдер жµніндегі н±сқауларды зањ нормалары мен талаптарына сәйкес іскерлікпен пайдалану қажет. Жоғарыда айтылған мәселелер осы тақырыпты бітіру ж±мысы ретінде тањдап алуға бірден-бір себеп болып отыр.
Ж±мыстыњ зерттеу нысаны: Сезіктіден жауап алу тактикасы, әдістері, жолдары.
Ж±мыстыњ мақсаты мен міндеттері: Ж±мыстыњ негізгі мақсаты ­ сезіктіден, айыпкерден жауап алу тактиасын, әдіс-тәсілдерін, жолдарын айқындау. Осы мақсатқа сай мынадай міндеттер қойылды:
­ сезікті мен айыпкерден жауап алу жолдарын айқындау;
­ сезіктіден және айыпкерден психологиялық жауап алудыњ негіздерін ашып кµрсету;
­ айыпкерден жауап алар алдында жүргізілетін дайындық ж±мыстарын белгілеу;
­ сезікті мен айыпкерден қайшылықты жағдайда қолданылатын жауап алу тактикасын кµрсету;
­ сезікті мен айыпкерден жауап алудыњ барысын және қорытындысын хаттамаға енгізу жолдарын, әдіс-тәсілдерін айқындау.
Ж±мыстыњ әдіс-тәсілдері: бітіру ж±мысында белгіленген мақсат-міндеттерді шешу барысында жүйелеу, баяндау, сипаттау, экспериментальді қ±рылымдық-жүйелілік, логикалық, психологиялық талдау әдістері қолданылды.
Бітіру ж±мысыныњ дереккµздері: Қазақстан Республикасыныњ Конституциясы, Қазақстан Республикасыныњ Қылмыстық іс жүргізу кодексі, Қазақстан Республикасыныњ кодексі, жекелеген авторлардыњ ғылыми ењбектері және эксперименттер.
Бітіру ж±мысыныњ қ±рылымы: Бітіру ж±мысы бес тараудан, қорытындыдан, пайдалаылған әдебиеттер тізімінен т±рады.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
К І Р І С П Е

Қазақстан Республикасы қ±қық қорғау органдарыныњ алдында т±рған мањызды
мәселелерініњ бірі — зањдылықты бекіте түсу, барлық қ±қық б±зушылыққа жол
бермеу, жасалған қылмыстарды дер кезінде ашып, олардыњ алдын алу.
Біздіњ мемлекетіміз жеке адамды жоғары азаматтылыққа тәрбиелеуге,
зањдарды сыйлауға қандай да бір зањды б±зушылыққа жол бермеуге, қ±қықтық
тәртіпті қорғауға белсенді түрде қатысуға үлкен кµњіл бµледі.
Адамдарды жан-жақты тәрбиелеу мемлекет алдында т±рған міндеттерді
орындау кепілі болып табылады. Ал ол міндеттерді жүзеге асыру біздіњ
мемлекетімізде, µкінішке орай, оњайға түспей отыр.
Аталған б±л міндеттерді орындау үшін кµптеген тергеу және сот
органдарыныњ ж±мыстарында кездесетін кемшіліктерді жойып, олардыњ алдын алу
қажет. Қылымысты жылдам әрі тез арада ашу үшін әрбір тергеу әрекеттерін
жүргізу барысында, оныњ ішінде, әсіресе, жауап алғанда оњтайлы тактикалық
әдіс-тәсілдерді кењінен қолдану керек.
Айып жарияланып, осы тағылған айып бойынша алынған жауап арқылы
қарастырылып отырған қылмыстық іске қатысты кµптеген мән-жайларды анықтап,
µте қ±нды деректерді алуға болады. Сондай-ақ сезіктелген адамныњ қылмысқа
қатыстылығына байланысты нақты дәлелдемелердіњ болмауы, олардан жауап алу
кезінде µте күрделі мәселе болып табылатындығы сµзсіз. Міне, м±ндай µзекті
проблемаларды шешу үшін олардан жауап алу барысында д±рыс тактиканы
±станған жµн. Сондықтан да б±л µз кезегінде µте күрделі тергеу
әрекеттерініњ бірі болғандықта, криминалистік тактикалық әдістер мен
тәсілдер жµніндегі н±сқауларды зањ нормалары мен талаптарына сәйкес
іскерлікпен пайдалану қажет. Жоғарыда айтылған мәселелер осы
тақырыпты бітіру ж±мысы ретінде тањдап алуға бірден-бір себеп болып
отыр.
Ж±мыстыњ зерттеу нысаны: Сезіктіден жауап алу тактикасы, әдістері,
жолдары.
Ж±мыстыњ мақсаты мен міндеттері: Ж±мыстыњ негізгі мақсаты ­ сезіктіден,
айыпкерден жауап алу тактиасын, әдіс-тәсілдерін, жолдарын айқындау. Осы
мақсатқа сай мынадай міндеттер қойылды:
­ сезікті мен айыпкерден жауап алу жолдарын айқындау;
­ сезіктіден және айыпкерден психологиялық жауап алудыњ негіздерін ашып
кµрсету;
­ айыпкерден жауап алар алдында жүргізілетін дайындық ж±мыстарын
белгілеу;
­ сезікті мен айыпкерден қайшылықты жағдайда қолданылатын жауап алу
тактикасын кµрсету;
­ сезікті мен айыпкерден жауап алудыњ барысын және қорытындысын
хаттамаға енгізу жолдарын, әдіс-тәсілдерін айқындау.
Ж±мыстыњ әдіс-тәсілдері: бітіру ж±мысында белгіленген мақсат-міндеттерді
шешу барысында жүйелеу, баяндау, сипаттау, экспериментальді қ±рылымдық-
жүйелілік, логикалық, психологиялық талдау әдістері қолданылды.
Бітіру ж±мысыныњ дереккµздері: Қазақстан Республикасыныњ Конституциясы,
Қазақстан Республикасыныњ Қылмыстық іс жүргізу кодексі, Қазақстан
Республикасыныњ кодексі, жекелеген авторлардыњ ғылыми ењбектері және
эксперименттер.
Бітіру ж±мысыныњ қ±рылымы: Бітіру ж±мысы бес тараудан, қорытындыдан,
пайдалаылған әдебиеттер тізімінен т±рады.

1. СЕЗІКТІ МЕН АЙЫПКЕРДЕН ЖАУАП АЛУДЫЊ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жауап алу дегеніміз — зањда кµрсетілген тергеу және сот
әрекеті. Ол арқылы жасалған қылмыстыњ мән-жайы, қылмыстыњ қашан
және кімдер жасағаны жµнінде толық мәліметтер алуға болады.
Процессуалдық жағдайына байланысты жауап беретін адамнан жауап алудыњ
бірнеше түрі бар. Атап айтатын болсақ, жәбірлеушіден жауап алу,
сезікті адамнан жауап алу, куәгерден жауап алу, айыпкерден жауап
алу деп тµрт түрге бµлінеді. Осы тергеу әрекетініњ ішінде ењ
күрделісі ол сезіктіден және айыпкерден жауап алу болып табылады.
Жауап алуды жүргізудіњ жалпы ережелері Республикамыздыњ қылмыстық
іс жүргізу кодексімен белгіленген, жауап алушы т±лғаныњ жауап алу
үстінде міндетті түрде сақтайтын тәртібі мен міндеттері кµрсетілген
(213 – бап), сезіктіден жауап алу (216 – бап), айыпталушыдан жауап алу (217
– бап).
Жауап алу ісініњ жалпы ережелерін сақтамау зањды б±зу болып табылады
және жүргізілген тергеу ісі жарамсыз болып, алынған деректер
дәлелдеме ретінде қолдануға болмайтындығына әкеп соқтырады.
Айыпталушыдан жауап алу алдында тергеуші қаулыда кµрсетілген
айыпты жариялап, мәнін және мазм±нын түсіндіруі тиіс. Содан кейін
тергеуші айыпкерден µзініњ осы іс бойынша айыптымын деп
есептейтінін немесе есептемейтінін с±рап, тағылған айыптыњ мәнісіне
байланысты жауап беруді ±сынады. Айыпталушы толық түсінік бергеннен
кейін оған с±рақтар қойылады (206, 209 – баптар).
Егер жауап беруші қылмыстық іс жүргізіп оытрған тілде сµйлей
алмаса, µз ана тілінде немесе µзі жақсы білетін (сµйлейтін) тілінде
жауап беру және тергеуші тағайындаған аудармашы қызметі кµмегін
қолдануға қ±қығы бар.
Мылқау және сањыраудан жауап алу қажеттілігі туындаған кезде ол
да зањға сәйкес шешіледі. Олардан жауап алу барысына тергеуші
олардыњ сµйлеу белгілерін түсінетін және білетін аудармашы қызметін
атқаратын адамды шақырады (213-баптыњ 7-тармағы).
Тергеу тәжірибесі кµрсеткендей қылмыстық істер жүргізу зањында
белгіленген жауап алу тәртібі толық, жан-жақты, әділ әрі жауап
алуға қолайлы екенін білдіреді. Сонымен қатар жауап алу нәтижесініњ
кейде тµмен болуы — жауап алу тәртібініњ б±зылғандығыныњ себебінен,
жауап берушілердіњ еркін баяндау мүмкіндіктерін қолдана
алмаушылықтарынан және тағы да кµптеген себептерге байланысты болады.
Зањда іс жүргізу барысында бекітілген жауап алу жалпы түрде
келтірілген, оған нақты әдіс-тәсілдер белгіленбеген, жауап алу
барысында шатасуы немесе жауап берушініњ әдейі µтірік айтуы сияқты
мүмкіндіктерде қолданылатын айла-әрекеттер де берімейді. Б±л рµлді
криминалистика мен тергеу тәжірибесі дамытқандай тактикалық тәсілдер
орындайды. Жауап алу Қылмысты? істер жүргізу зањымен белгіленген іс
жүргізу тәртібініњ тактикасы — б±л қылмыстық іс жүргізу зањыныњ
ережесіне негізделген, анық, толық және жан-жақты жауап алуды қамтамасыз
ететін ењ ±тымды әрі тиімді тәсілдер мен әдістер жүйесі.
Тактикалық тәсілдердіњ қылмыстық іс жүргізу тәртібінен айырмашылығы
қылмыстық іс жүргізу зањымен бекітіліп, қатылуына, сондай-ақ оларды
қолдану тергеушіге және жауап берушініњ бағытына, тергеушініњ іс
жүргізу жағдайы мен психикалық және адамгершілік кескініне, мінез-қ±лық
ерекшеліктеріне, әрбір жауап алуға қатысты ерекшеліктер мен бірқатар
жағдайларға байланысты. Тактикалық тәсілдер — тергеушіге жауап алуды
мақсатты және ойдағыдай жүргізуіне, тергеу ісіне қажетті
дәлелдемелер жинап және оны тексеруге барынша мүмкіндіктерді
қолдануға жәрдем етеді. Жауап алу барысында тактикалық тәсілдерді
қолдану зањдылығы келесідей кейбір жағдайларды міндетті түрде
айқындайды. Мысалы, зањдылықты, танып-білу тиімділігін, іріктеу
ықпалын, кәсіптік этикаға сәйкестігін, яғни қылмыстық сот ісінде
б±л тәсілдерді қолдану мүмкіндігініњ шегін айқындайды.
Жауап алуда тактикалық тәсілдерді қолдану мүмкіндіктері, ењ
алдымен, зањ негізінде қатањ түрде сақтауға бейімделген. Б±л —
негізгі, мызғымас, айқын шарт. Тактикалық тәсіл зањныњ ережелрі мен
тәртібіне, қылмыстық іс жүргізу зањыныњ жауап алу ісін жүргізудіњ
нақты ережесіне сай жүргізілуі тиіс.
Қылмыстық іс жүргізу зањында келтірілген қажетті дәлелдемелерді
зорлап, қорытып және басқа да зањға қайшы жолмен, жауап берушіні
алдау жолымен жауап алуға болмайтындығын тағы да қайталап µткен жµн.
Жауап берушіден жауап алған кезде қолданылатын тактикалық тәсіл
мақсат емес, ол д±рыс, толық, әділ жауап алу үшін қолданылатын
әдіс.
Тергеуші м±ны еркін әњгімелескен кезде кейбір мәселелерді
толықтыру немесе анықтау керек болған жағдайда кейде жауап
берушіден әділ, анық жауап ала алмаған кезде қолдану қажет.
Сонымен қатар тактикалық тәсілдіњ қолданылу түрі жауап ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жауап алудың жалпы ережелері
Жауап алу процессі
Жауап алу, оның түсінігі мен міндеттері
Айыпталушыдан жауап алу тактикасы
«Сезікті мен айыпталушының процесуалдық жағдайы»
Шығындардың классификациясы жалпы ережелері
Жауап алу жəне беттестіру
Мұрагерліктің жалпы ережелері
Тасымалдау шартының жалпы ережелері
Мұрагерлік құқықтың жалпы ережелері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь