Жергілікті бюджет

Жоспар

Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен шығыстары 1
Жергілікті бюджеттің кірістері мен шығыстары 8
Жергілікті қаржылар.Жергілікті звенолардағы бюджеттік процесс 10
3. Жергілікті бюджет 13
Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен шығыстары

Жергілікті қаржыда билік пен басқарудың жергілікті органдарының сан қырлы қызметінің қаржы базасы болып табылатын жергілікті бюджеттерге маңызды роль беріледі.
Жергілікті бюджет - бұл ұлттық табысты аумақтық тұрғыда қайта бөлуге мүмкіндік жасайтын және билік пен басқарудың жергілікті органдарының қаржы базасын жасауды қамтамасыз ететін экономикалық қатынастардың жиынтығы.
Жергілікті бюджеттерді қалыптастыру мен пайдалану өндіріс пен айырбасқа қатысушылар арасындағы, атап айтқанда: кәсіпорындар мен мемлекет арасындағы, меншіктің барлық нысандарындағы макроэкономиканың өндірістік және өндірістік емес салаларының кәсіпорындары, ұйымдары мен мекемелері арасындағы, бюджет жүйесінің буындары арасындағы, мемлеект пен халық арасындағы қоғамдық өнім құнының қозғалысын білдіреді.
Жергілікті бюджеттердің экономикалық мәні олардың мынадай арналымында көрінеді:
• билік пен басқарудың жергілікті органдарының ақша қорларын қалыптастыру;
• бұл қорларды жергілікті деңгейдегі инфрақұрылым салалары мен халықтың арасында қайта бөлу.
Жергілікті бюджеттер билік пен басқарудың жергілікті органдарының сан қырлы қызметінің негізгі қаржы базасы бола отырып, олардың экономикалық дербестігін нығайтады, шаруашылық қызметін жандандырады, ведомствоға қарасты аумақтарда оларға инфрақұрылымды дамытуға, аумақтың экономикалық әулетін кеңейтуге, қаржы ресурстарының резервтерін ашып пайдалнуға мүмкіндік жасайды.
Сөйтіп, жергілікті бюджеттерді жергілікті деңгейдегі экономикалық және әлеметтік міндеттерді жүзеге асыруда елеулі рөл атқарады. бұл тұтынудың қоғамдық қорларын бөлген кезде көрінеді. Жергілікті бюджет арқылы мемлекеттік бюджет қаражаттарының басым бөлімі әлеуметтік инфрақұрылымға жұмсалады.
Дүниежүзілік және отандық тарих жергілікті шаруашылықты дамытудағы, әкімшілік-аумақтық бөліністерді абаттандыру мен олардың санитарлық жағдайын жақсартудағы, сондай-ақ әлеуметтік сфера мекемелерін ұстаудағы жергілікті қаржының маңызын дәлелдеп отыр. осылай әлдеқашан болған және бұл тенденциялар жиырмасыншы ғасырдың 80-90 жылдары күшейді.
Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде биліктің жергілікті органдарының бюджеттері мемлекеттің бүкіл қаржы ресурсының 30-дан 60% қайта бөледі (Англия, АҚШ, Жапония, Германия және т.б.) және аймақтың өндіргіш күштерін, бүкіл әлеуметтік сферасын дамытуда, нарықтық инфрақұрылым құрып, кеңейтуде маңызды рөл атқарады
        
        Жоспар
Жергілікті бюджеттердіњ мєні, кірістері мен шыѓыстары
Жергілікті бюджеттіњ кірістері мен шыѓыстары
Жергілікті ќаржылар.Жергілікті звенолардаѓы бюджеттік процесс
3. ... ... ... ... кірістері мен шыѓыстары
Жергілікті ќаржыда билік пен басќарудыњ ... ... ... ... ... ... болып табылатын жергілікті
бюджеттерге мањызды роль беріледі.
Жергілікті бюджет - б±л ±лттыќ табысты аумаќтыќ т±рѓыда ќайта
бµлуге м‰мкіндік жасайтын жєне билік пен ... ... ... ... ... ... экономикалыќ ќатынастардыњ жиынтыѓы.
Жергілікті бюджеттерді ќалыптастыру мен пайдалану µндіріс пен
айырбасќа ќатысушылар арасындаѓы, атап айтќанда: кєсіпорындар
мен мемлекет ... ... ... ... ... жєне µндірістік емес
салаларыныњ кєсіпорындары, ±йымдары мен мекемелері
арасындаѓы, бюджет ж‰йесініњ буындары арасындаѓы,
мемлеект пен ... ... ... µнім ... білдіреді.
Жергілікті бюджеттердіњ экономикалыќ мєні олардыњ мынадай
арналымында кµрінеді:
билік пен басќарудыњ жергілікті ... аќша ... ... ... ... ... салалары мен
халыќтыњ арасында ќайта бµлу.
Жергілікті бюджеттер билік пен басќарудыњ ... сан ... ... ... ... бола отырып, олардыњ экономикалыќ дербестігін
ныѓайтады, шаруашылыќ ќызметін жандандырады, ведомствоѓа
ќарасты аумаќтарда оларѓа инфраќ±рылымды дамытуѓа, аумаќтыњ
экономикалыќ єулетін кењейтуге, ќаржы ресурстарыныњ
резервтерін ашып ... ... ... ... ... жергілікті дењгейдегі
экономикалыќ жєне єлеметтік міндеттерді ж‰зеге
асыруда елеулі рµл атќарады. б±л т±тынудыњ ... ... ... ... ... бюджет арќылы
мемлекеттік бюджет ќаражаттарыныњ басым бµлімі єлеуметтік
инфраќ±рылымѓа ж±мсалады.
Д‰ниеж‰зілік жєне отандыќ тарих ... ... ... ... ... ... санитарлыќ жаѓдайын жаќсартудаѓы, сондай-аќ
єлеуметтік сфера мекемелерін ±стаудаѓы жергілікті
ќаржыныњ мањызын дєлелдеп отыр. осылай єлдеќашан болѓан
жєне б±л тенденциялар жиырмасыншы ѓасырдыњ 80-90 жылдары
к‰шейді.
Дамыѓан ... ... бар ... биліктіњ жергілікті
органдарыныњ бюджеттері мемлекеттіњ б‰кіл ќаржы ресурсыныњ
30-дан 60% ќайта бµледі (Англия, АЌШ, Жапония, ... ... жєне ... ... к‰штерін, б‰кіл єлеуметтік
сферасын дамытуда, нарыќтыќ инфраќ±рылым ќ±рып, кењейтуде
мањызды рµл атќарады:
олар арќылы µндірістік ортаны ќаржыландыруѓа ж±мсалатын
шыѓындардыњ ‰лкен ... ... ... ... ... кµлікті жєне басќаларын ќаржыландыруѓа
ж±мсалады);
жергілікті бюджет арќылы µндірістік емес ортаныњ дамуы
ќаржыландырылады, сµйтіп, ќоѓамдыќ µндіріске жанама
ыќпал жасалады;
т±тынудыњ ќоѓамдыќ (єлеуметтік) ќорларын бµле ... ... ... ... ... ... м‰мкіндік туѓызады.
Ќазаќстан Республикасыныњ жергілікті бюджетініњ ќ±рамы облыстыќ
бюджеттерді, ќалалардыњ (аудандыќ ... бар ... жєне ... ... аудандарды
ќоспаѓанда) бюджеттерін ќамтиды. Ќазіргі кездегі
Ќазаќстандаѓы жергілікті бюджеттер кірістері мен
шыѓыстары бойынша мемлекеттік бюджеттіњ ќаражаттары кµлемініњ
50% аралыѓын ќ±райды. Олар мемлекеттік ... ... ... ... ... ... бірге ќоѓамныњ
мемлекеттік бюджеттіњ жиынтыѓын ќ±райды.
Ќаржы ќатынастарын ±йымдастырудыњ бюджет т‰рінде екі тенденция
ќатар µмір с‰реді:
даѓдарыстан шыѓу жєне ... ... ... орталыќтандырылѓан негіздерді дамытудыњ
анаѓ±рлым ортаќ процесініњ ќамтып кµрсетілуі ретінде
ќаржы ... ... ... нысандары мен
єдістерініњ ж‰йесін орталыќтандыру;
ќаржы ќорларын ќалыптастыру мен пайдалануда билікпен ... ... ... ... ... ... ... жергілікті органдардыњ жергілікті жаѓдайларѓа
жуыќтыѓымен дєлелденеді.
Ќаржы ќатынастарыныњ єкімшілігін ж‰ргізудіњ ќаѓидаты ... ... ... ... ... ... табылады:
неѓ±рлым аз дєрежеде белгілі бір ќаржы ќатынасы немќ±райды
баќылауѓа берілсе, соѓ±рлым оны орталыќсыздандырылѓан
реттеуге жатќызѓан д±рыс.
Д‰ниеж‰зілік ќаржы теориясы мен практикасы ... ... ... ... ... ретінде ж±мыс істейтіндігін
айќындайды. Бюджеттіњ кµлемін, баптар бойынша кірістер мен
шыѓыстардыњ наќтылы ќ±рылымы мен мµлшерін µзі аныќтайтын ќаѓида
±ѓынылады. Оныњ атќарылулы басќарудыњ ... ... ... ... ... ... ... ж‰зеге асырылады.
Басќа жаѓынан аймаќтар белгілі бір матасушылыќта ... ... ... бір ... ... саналады
жєне одан тыс µмір с‰ре алмайды. Аймаќтыќ ... ... мен ... ... ... ... µндіріс дамуыныњ
негізгі зањдылыќтарымен аныќталады.
Сондыќтан басќарудаѓы централизімнењ ќажеттігін орынды,
µндірістіњ наќтылы жай - ... ... ... ... ... ... дербестігі абсолюттік
бола алмайды. Ол єрдайым салыстырмалы жєне аймаќ неѓ±рлым
кіші болса, б±л ... ... шегі де аз ... ... ... орталыќќа тєуелсіз еркін болады. Оныњ
‰стіне аймаќтардыњ єлеуметтік - экономикалыќ дамуыныњ
кєзіргі дењгейі, ... ... ... ... ... ... кµшу ... к‰рделілігі
республика жергілікті бюджеттерініњ кµпшілігініњ наќтылы
дербестігі туралы айтуѓа м‰мкіндік бермейді. Сондыќтан
єлеуметтік инфра ќ±рылымды халыќты єлеуметтік
игіліктердіњ кепілдікті минимумымен ќамтамасыз ететін
мµлшерлерде ... ... ... ... ж‰зеге асырылуы тиіс. Єр бір єкімшілік -
шаруашылыќ бірлігі дербестігініњ бір оњтайлы дењгейі
болуы тиіс, б±л денгейдіњ ... осы ... ... ењ ... ... іске асыруда болып
келеді.
Аймаќтардыњ экономикалыќ дербестігініњ мањызды шарттарыныњ бірі
оларда ... ... ... ... ќорѓау жµніндегі
шараларды ќаржыландыруѓа ќажет ќаражаттардыњ кепілдіктік
кµздерін жасау болып табылады.
Аймаќтыњ экономикасын басќарудаѓы орталыќтандырылѓан жєне
жергілікті негіздердіњ оњтайлы ‰йлесуін аныќтаудыњ ортаќ
ќаѓидаты ... ... ... дамудыњ
стратегиясын аныќтаудаѓы централизм, оны іске
асырудаѓы дербестік.
Оперативтік - шаруашылыќ дербестігі жергілікті буында
шыѓыстардыњ 50 % кем емесін жабатын ... ... ... ... ... ±заќ ... ... ќатањ бектілік
берілуін ќажет етеді.
Дамыѓан нарыќтыќ экономикасы бар елдерде ±лттыќ табысты бюджет
арќылы ќайта бµлу " фискалдыќ федерализм" ... ... ... мєні мынада. Б‰кіл мемлекеттік шаруашылыќ жалпы (
экономиканыњ мемлекеттік секторына кіретін барлыќ
кєсіпорындар, мекемелер жєне єкімшілік ќ±рылымдар)
кµп дењгейлі ж‰йе ... ... онда ... ... арасында бµлу жєне олардыњ сатылас бойынша зањды
баѓынышы болады. Осыѓан байланысты назар аударылатын
мєселелер мыналар:
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... арасында µкілеттіліктерді оњтайлы бµлу;
Єлеуметтік шыѓыстарды неѓ±рлым тиімді ќаржыландыру дењгейі;
Биліктіњ жергілікті органдарын басќаруѓа жєне ќаржыландыруѓа
орталыќ ‰кіметтіњ ... ... пен ... ... ... ... меншікті ќаражаттардыњ ‰лесі;
Мемлекеттік экономиканыњ барлыќ дењгейлерінде ќаражаттарды
ж±мсауѓа баќылау жасаудыњ нысаны.
Фискалдыќ федерализм саясаты басќарудыњ ... ... ... ... ... ... ... бюджеттердіњ ѓана емес, сонымен бірге жалпы
мемлекеттік бюджеттіњ де ... ... ... ... проблемеларды шешудегі наќты
дербестікке апаратын жол. Б±ѓан аймаќтардыњ салыќтыќ
автономиясын дамыту, жалпымемлекеттік салыќтарѓа ±стемелер
µндіріп алу немесе ... ... ( ... ... ... ... салыќ, т±тынуѓа салынатын салыќ)
белгілеу жµніндегі оларѓа ќ±ќыќ беру есебінен жетеді. Б±л
орайда жергілікті органдарды ќаражаттарды ... ... ... ... ... орталыќ бюджеттен ж‰ргізілетін
трансферттік аржыландыру ќысќарады.
Басќа елдегі аумаќтыќ басќаруды дамытудыњ тєжірибесі ... ... ... аумаќтарды
дамытудыњ єлеуметтік жєне экономикалыќ проблемаларын
шешуде биліктіњ жергілікті органдарына кењ ... ... ... ... мемлекеттіњ
жаѓдайына Ќазаќстанѓа сєйкес фискалдыќ федерализм
±ѓымныњ мєні саќталѓан ... ... ... ... ... ... дењгейге µздеріне ж‰ктелген
функцияларды толыќ орындауы ‰шін меншікті кіріс
кµздері жетіспеген ... ... ... ... т‰сетін т‰сімдердіњ бір бµлігін беру жолымен
ж‰ргізіледі. Ќазаќстанда салыќтарды жалпымемлекеттік жєне
жергілікті салыќтарѓа бµлудіњ к‰ші жойылуына байланысты "
бекітілген" жєне "реттеуші" ... мен ... ... дей ... та субвенциялар,
бюджеттік алымдар, есеп айырысу бойынша бекітілетін ќаражаттар
мен басќа трансфеттер нысанындаѓы бюджеттік реттеу процесі
сияќты іс ж‰зінде кірістерді бекітіп беру ... ... ... ... ... зањи
т±лѓаларѓа бекітілген; м‰лікпен жєне єкімшілік-аумаќтыќ
бµліністіњ меншігіндегі µзге де м‰лікпен бірге
єкімшілік-аумаќтыќ кономикалыќ жєне ... ... ... мен ... ... ... ... есебінен ќалыптасатын,
Конституциямен, зањдармен жєне Ќазаќстан Республикасы
Президентініњ жєне ‡кіметтіњ актілерімен ж‰ктелген міндеттерді
ж‰зеге асыру ‰шін жергілікті атќарушы органдар белгілейтін
жергілікті бюджеттік баѓдарламаларды ќаржыландыруѓа
арналѓан ... ... ... ... бµліністердіњ аќша ќорлары болып
табылады.
Нарыќтыќ ќатынастар, басќарудыњ жергілікті органдарын
реформалау жергілікті бюджеттердіњ кіріс кµздерініњ
ќалыптасуына єсер етіп ... жеке ... мен ... бюджеттеріне ќаражаттардыњ
т‰су кµлемі мен ќ±рылымына елдегі экономикалыќ жаѓдай:
ќаржы-бюджет саясаты, µндіріс дамуыныњ аймаќтыќ дењгейі,
оныњ ќ±рылымы, инфляция ... ... µсуі ... ... ... єсер ... Республикасыныњ бюджет кодексіне", "Ќазаќстан
Республикасыныњ жергілікті басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањыны сєйкес жалпы жергілікті бюджеттерге
т‰сетін т‰сімдер республикалыќ бюджеттіњ ... ... ... ... алымдардыњ жєне бюджетке тµленетін басќа да
міндетті тµлемдердіњ т‰сімдері;
салыќтыќ емес т‰сімдер (коммуналдыќ меншіктен т‰сетін т‰сімдер;
облыстыќ бюджеттен, республикалыќ мањызы бар ... ... ... ... бар ... ... мемлекеттік мекемелердіњ
тауарлар (ж±мыстар, кµрсетілетін ќызметтер) µткізуінен т‰скен
т‰сімдер; жергілікті бюджеттерден ќаржыландырылатын мемлееттік
мекемелер ±йымдастыратын мемлекеттік сатып алулар µткізуден
т‰скен аќша т‰сімдері; осы ... ... ... ... ... µндіріп алулар;
жергілікті бюджеттерге т‰сетін салыќтыќ емес басќа да
т‰сімдер);
жергілікті бюджетке т‰сетін ... ... ... ... ... ... берілген
мемлекеттік м‰лікті сатудан т‰сетін т‰сімдер);
жергілікті бюджеттерге т‰сетін ресми трансферттердіњ т‰сімдері.
Жергілікті бюджеттерден берілген кредиттерді µтеуден,
коммуналдыќ меншіктегі ... ... ... жергілікті атќарушы органныњ ќарыздарынан т‰сетін
т‰сімдер жергілікті бюджеттерге есептеледі.
Дамудыњ ќазіргі кезењінде Ќазаќстан ... ... ... негізін аумаќтаѓы шаруашылыќ
ж‰ргізуші субъектілер мен халыќтыњ салыќтыќ т‰сімдері
(96,7%) ќ±рап отыр.
Т‰сімдердіњ екінші кµзі республикалыќ бюджеттен берілетін
трансферттер болып табылады. Єйтсе де, орта ... ... 20% ... ... ... облыстардыњ
бюджеттеріне єлеуметтік-экономикалыќ ќажеттіліктерді
ќаржыландырудыњ ќолайлы дењгейіне жету ‰шін меншіктік
салыќтыќ жєне басќа т‰сімдердіњ жетіспейтіндігінен б±л т‰сім
кµзі 50% ... ... Б±л ... ... ... ... байланыты. Б±л жаѓдайда республикалыќ бюджет
арќылы бюджеттік алынымдар мен субвенциялар ... ... ... бµлу проблемасы кµкейтесті
болып табылады, яѓни б±л тетік объективті негізделген
жетілдіруді ќажет етеді.
Жергілікті бюджеттердіњ проблемасы сондай-аќ олардыњ меншігінен
ќ±райтын шаруашылыќ ... ... ‰й ... ... шыѓармашылыќ мекемелері, коммуналдыќ инфраќ±рылым - су
ќ±быры, кµлік, тазалау ... жєне ... ... ... ... т‰гіл залалды болып табылады жєне
жергілікті бюджеттер ќаражаттарыныњ едєір жеп ќоятындыѓында
болып отыр. Меншікті республикалыќ жєне коммуналдыќ етіп
бµлген кезде биліктіњ жергілікті ... ... ... немесе шамалы кіріс єкелетіндері
берілді.
Жергілікті бюджеттердіњ шыѓыстары да республика бюджетініњ
шыѓыстары сияќты ... мына ... ... ж‰зеге
асырылады: жалпы сипаттаѓы мемлекеттік ќызметтер кµрсету;
ќорѓаныс, ќоѓамдыќ тєртіп жєне ќауіпсіздік; білім беру,
денсаулыќ саќтау; єлеуметтік кµмек жєне ... ... ‰й - ... ... спорт, туризм жєне аќпараттыќ кењістік; ауыл,
су, орман, балыќ шаруашылыѓы жєне ќоршаѓан ортаны ќорѓау;
µнеркєсіп жєне ќ±рылыс; кµлік жєне байланыс; ... ... ... ... ќолдау); басќа да
баѓыттар: аудандар (облыстыќ мањызы бар ќалалар)
бюджеттеріне берілетін ресми трансферттер,
республикалыќ бюджетке ... ... ... ... ... ќызмет кµрсету. Аудан (облыстыќ мањызы бар
ќалалар) бюджетініњ шыѓыстарына денсаулыќ саќтау, сєулет,
ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі, экономикалыќ ќызметті
реттеу баѓыттары бойынша ... ... ... ... ... ќайта даярлау жєне
мемлекеттік мекемелер ќызметкерлерініњ біліктілігін
арттыруды ќоса алѓанда, ќызмет т‰рлерін орындайтын мемлекеттік
мекемелердіњ ќызметін ќамтамасыз етуге, бюджеттік инвестициялыќ
жобаларѓа (баѓдарламаларѓа), ... ... ... ... µзге де ... ... да ќаржыландырады.
Жергілікті бюджеттерден ќаржыландырылатын жергілікті атќарушы
органдарды ±стауѓа арналѓа шыѓындар ‡кімет бекітетін ... ... ... жєне ... ... негізінде
жоспарланады.
Республикалыќ мањызы бар ќала, астана бюджеттерініњ ќ±рамына
ќаладаѓы ауданныњ, аудан (облыстыќ ... бар ... ... ... ауданныњ, аудандыќ мњызы
бар ќаланыњ, кенттіњ, ауылдыњ (селоныњ), ауылдыќ (селолыќ)
округініњ ... ... ... ... ... ... ... мањызы бар ќаланыњ, кенттіњ, ауылдыњ
(селоныњ), ауылдыќ (селолыќ) ... ... ... ... ... ... ... есепке алуды
ж‰зеге асыру; азаматтыќ хал актілерін тіркеу жµніндегі
ќызметті ќамтамасыз ету; мектепке дейін тєрбие ... ... ... ... ... ... сырќаты ауыр адамдарды дєрілік кµмек
кµрсететін ењ жаќын денсаулыќ саќтау ±йымына жеткізуді
±йымдастыру; м±ќтаж азаматтарѓа ‰йінде єлеуметтік кµмек
кµрсету; елді мекендердіњ санитариясын ... ету; ... ... ... жєне ... жоќ ... ... елді
мекендерді абаттандыру жєне кµгалдандыру; мєдениет
мекемелерін материалды-техникалыќ ќамтамасыз ету жєне
басќа да баѓдарламалар.
Жергілікті бюджеттердіњ шыѓындарына єлеуметтік
инфраќ±рылымдарды - білім беруді, денсаулыќ
саќтауды, халыќты ... ... ... ... ... - кµлікке жєне байланысќа ж±мсалѓан
шыѓыстар басым болып отыр.
Ќорѓанысќа ж±мсалатын шыѓыстардыњ ... тобы ... ... ... пен єскери коммиссариаттардыњ
шыѓындарын ќаржыландыруды білдіреді.
Ресми трансферттерде - жоѓарѓы бюджетке (б±л жерде
республикалыќ бюджетке) беру ‰шін жергілікті
бюджеттерден ќаражаттарды алуѓа ж±мсалынѓан шыѓыстардыњ
‰лес салмаѓы ... ... ... ... ... ... дєрежесіне
байланысты немесе табиѓи жаѓдайы бойынша орта есеппен
елдегіден жоѓары салыќ базасы жєне тиісінше, салыќ т‰сімдерініњ
жоѓары ... бар ... ... ... ... ... да ... бµліністердіњ
єлеуметтік-экономикалыќ даму дењгейін тењестіру ‰шін
пайдаланылады.
Жеке функциялыќ топтар бойынша ... ... ... ... шыѓыстарыныњ ‰лесіне єлеуметтік-т±рмыстыќ
инфраќ±рылымда ќаржыландыру баѓыттары бойынша ол басым орын
алады.
Жергілікті дењгейдегі ... ... мен ... ... ... ... аумаќтыќ бµліністердіњ
єлеуметтік-экономикалыќ даму дєрежесін
аныќтайтын мынандай факторларѓа байланысты: µндірістік
объектілердіњ болуы, табиѓи ресурстар, єлеуметтік жєне
т±рмыстыќ инфраќ±рылым объектілері, бµлініс ... ... ... жєне ... ... жєне ... ... жергілікті µкілетті органдар
єзірлейтін жергілікті бюджеттік баѓдарламалар
негізінде ж‰зеге асырылады. ... ... ... ... жєне іске ... ... ... баѓдарламалардыњ єкімшілеріне -
жергілікті атќарушы органдары мен оларѓа баѓынышты
мемлекеттік мекемелерге ... ... ... зањи жєне жеке ... ... ... ‡кіметінен
(республикалыќ бюджеттен кредит алу жолымен)
‰кіметпен келісілген аймаќтыќ инвестициялыќ
баѓдарламмаларды ќаржыландыру ±шін ќарыз
ќаражаттарын ... ... бар. ... алу ... ... ... ... шыѓару немесе ќарыз алу
нысанында ж‰зеге асырылады; олардыњ тєртібін ‡кімет аныќтайды.
Бюджеттік баѓдарламаларѓа кірістірілетін мемлекеттік мекемелер
шыѓыстарыныњ сметаларыныњ жергілікті атќарушы органдардыњ
ќаржылыќ р±ќсаттарына сєйкес осы ... ... ... ќабылдауды оњтайландыру сметаларды нµлдік
негізде жасау жєне бюджеттерді ... ... ... пайдалану єдісі арќылы м‰мкін.
Бюджеттерді нµлдік негізде жасау єдісі мынада: жыл сайын жања
смета жасалады, ал бюджеттік мекеме µзініњ баѓдарламасын
толыќ ... жєне ... ... ... ... ±йымдыќ шаралар мен єрт‰рлі мекемелер арасында
ресурстарды бµлудіњ ќандай ... ... ... ... ... ењ ... дєрежеде жєрдемдесетінін
аныќтау ‰шін бюджеттік баѓдарламалардыњ µлшеуге еретін
нєтижелерін ќаржыландыру ‰шін пайдаланылады. Б±л
єдісте шыѓыстардыњ ... ... ... ... буындаѓы бюджет рєсімі тиімділік µлшеміне негізделуі
м‰мкін.
Жергілікті бюджеттіњ кірістері мен шыѓыстары
жергілікті бюджеттерге т‰сетін т‰сімдер ... ... ... жєне ... кіріктіреді:1салыќтардыњ,
алымдардыњ жєне бюджсткс тµлснетін бас-
ќа да міндетті толемдердіњ т‰сімдсрі (кестені
ќарањыз);2сачыќтыќ емес ... ... ... ... ... республикалыќ мањызы бар ќала-
ныњ, астананыњ, ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ... ... ... мекемслердіњ
тауарлар (ж‰мыстар, кµрсетілетін ќызметтер) еткізуінен т‰сетін
т‰сімдер; жсргілікті бюджеттерден ќаржыландырылатын ... ... ... бар ... ... т‰сімдер
астана, аудан (облыстык, мањызы бар кдла) бюджеттеріне
т‰сетін т‰сімдер.Салыќтар:1. Жеке табыс салыѓы 2.
Єлеуметтік салыќ. 3. Жеке т‰лѓалар, жеке ... зањи ... ... ... ... 4. Жер салыѓы.
5. Бірыњѓай жер салыѓы. 6. Жеке жоне зањи т‰лѓалардыњ колік
ќ‰ралдарына салынатын салык. 7. Акциздер (республикалык.
бюджетке т‰сетін газ конденсатын ќоса ... шикі ... ... ... ... ... ... мемлекетгік аитомобиль жолдары ар-кылы ж‰ріп
откені ‰шін алым жоне б‰л жолдардыњ болінген ... ... ... орналас-тырѓаны ‰шін толем.2.
Ќоршаѓан ортаны ластаѓаны ‰шін толем. 3. Жер ‰сті су
коздерініњ ресурстарын ... ... ... 4. ... ... толем. 5. Жергілікті мањызы бар ерекше
ќорѓалатын табиѓи аумаќтарды пайдаланѓа-ны ‰шін толем.
6. Жер учаскелерін пайдаланѓаны ‰шін толем. 7. Жеке
косіпкерлерді жоне зани ... ... ... ... 8. Ќызметтіњ жекелеген т‰рлерімен
ай-налысу к‰кыѓы ‰шін лицензиялыќ алым. 9. Аукциондардан
алынатын алым жоне басќа да ... мен ... ... ... ... ... µткізуден т‰сетін аќша т‰сімдері; осы
мемлекеттік мекеме-лер салатын айыпп‰лдар, µсімп‰ддар,
санкциялар, µндіріп алу-лар; жергілікті бюджеттерге т‰сетін
салыќтыќ емес басќа да ... ... ... ... ... ... мемлекеттік мекемелерге
бектіліп берілген мемлекеттік м‰лікті сатудан т‰сетін
‰сімдер);4жергілікті бюджеттерге т‰сетін ресми
трансферттердіњ т‰сімдері. Жергілікті бюджеттердіњ
шыгыстары да республикалыќ бюджеттіњ шыѓыстары сияќты
негізінен мына баѓыттар ... ... ... ... ... ќызметтер кµрсету; ќорѓаныс,
ќоѓамдыќ тєртіп жєне ќауіпсіздік; білім беру, денсаулыќ
саќтау; ... ... жєне ... ... ... шаруашылыѓы; мєдениет, спорт, туризм
жєне аќпараттыќ кењістік; ауыл, су, ... ... жµне ... ортаны ќорѓау; µнеркµсіп
жєне ќ‰рылыс; кµлік жєне байланыс; экономикалыќ ќызметті
реттеу (кєсіпкерлік ќызметті ќолдау); басќа да ... ... ... бар ... бюджеттеріне
берілетін ресми транс-ферттер, республикалыќ бюджетке
берілетін ресми трансферт-тер, жергілікті атќарушы органдардыњ
борышына ќызмет керсету. Аудан (облыстыќ мањызы бар ќала)
бюджетініњ шыѓыстарында денсаулыќ саќтау, ... ... жєне ... ... ... ... реттеу
баѓыттары бойынша ж‰зеге асы-ру кµзделінбейді..
Жергілікті бюджеттерден кадрларды ќайта даярлауды жєне
мемлекеттік мекемелер ќызметкерлерінщ біліктілігін
арттыруды ќоса алѓанда, ќызмет ... ... ... ... ќамтамасыз етуге,
бюджеттік инвести-Циялыќ жобаларѓа (баѓдарламаларѓа),
жергілікті басќару орган-Дарыныњ зандарында кµзделген
µзге де функцияларына ж‰мса-латын шыѓындар да
ќыржыландырылады.Жергілікті ... ... ... ... ... шыгындар ‡кімет бекітетін штат саныныњ
жалпы лимиті жµне заттай нормалар негізінде жоспарланады.
Жергілікті бюджеттердіњ шыѓыстарында єлеуметтік
инфра-ќ‰рылымдарды - білім беруді, денсаулыќ
саќтауды, ... ... ... ... экономикалыќ са-лалардан - кµлікке жµне байланысќа
ж‰мсалѓан шыѓыстар ба-сым болып отыр,ќорѓанысќа ж‰мсалатын
шыѓыстардыњ функциялыќ тобы ... ... ... ... пен ... ... ќаржыландыруды білдіреді.
Ресми трансферттерде - жоѓарѓы бюджетке (б‰л жерде
рес-публикалыќ бюджетке) беру ‰шін жергілікті
бюджеттерден ќара-жаттарды ... ... ... ... ... ... ќаржылар.Жергілікті звенолардаѓы бюджеттік процесс
жергілікті ќаржы — аќша нысанындаѓы ќоѓамдыќ µнімніњ бір
бµлігін жергілікті басќару органдары µздеріне артылган
функ-цияларѓа сєйкес жасау, бµлу, ... ... ... ... ... ... мемлекеттіњ
ќаржы ж‰йесініњ мањызды ќ‰рамды белігі болып табылады. Ол
жергілікті бюджеттерді, арнаулы бюджеттен тыс ... ... ... ... ... ... ... ќаржысын
кіріктіреді.жергілікті ќаржыныњ жай-к‰йі єрќашанда,
біріншіден, елдіњ жалпы экономикалыќ жаѓдайына, екіншіден,
тиісті аумаќтардыњ экономикалыќ µлуетіне, ‰шіншіден, ... ... ... ... ќ‰ќыѓы мен міндеттерін
белгілі бір дєрежеде реттеп отыратын мемлекеттік зањдардыњ
дењгейіне, тµртіншіден, биліктіњ жергілікті органдары
ќ‰зыры-ныњ дєрежесіне байланысты болады..Жергілікті
ќаржыныњ ... оныњ ... мен ... ... ... ... ... органдарына ж‰ктелінген функциялардыњ
сипатымен, сондай-аќ мемлекеттіњ єкімшілік-аумаќтыќ
ќ‰рылысымен жєне оныњ ... ... ... ... ... µздерінс ж‰ктелген функцияларды толыќ
орындауы ‰шін мсншікті кіріс коздері.жетіспеген кезде
жалпымемлскеттік салыќтар мен кірістерден т‰сетін
т‰сімдердіњ бір белігін беру жолымен ж‰ргізіледі.
Ќазаќ-станда ... ... жєне ... ... ... ... ... "бекітілген"
жµне "реттеуші" кірістер мен салыќтар терминдері
пайдаланылмайды дей т‰рсаќта субвенциялар, ... есеп ... ... берілетін ќаражаттар мен басќа
трансферттер ныса-нындаѓы бюджеттік реттеу процесі ... ... ... ... беру ... ... ... т‰сімдері мен ж‰мсалымыныњ ќ‰рамы мен
ќ‰рылымы єкімшілік-аумаќтыќ бµліністсрдіњ
єлеуметтік-экономикалыќ даму дєрежесін
аныќтайтын мынадай факторларѓа байланысты: µндірістік
объектілердіњ болуы, табиѓи ресурстар, µлеуметтік жєне
т‰рмыстыќ инфраќ‰рылым ... ... ... жиілігі, табиѓат-кли-мат жаѓдайлары жµне
т.с.с.Бюджеттерді ќалыптастыру жергілікті окілетті
органдар єзірлейтін жергілікті бюджеттік ... ... ... ... ... ... негіздеу жµне іске асыру -
жергілікті бюджеттік баѓдараламалар-дыњ єкімшілеріне -
жергілікті атќарушы органдар мен оларѓа баѓынышты
мемлекеттік ... ... ... зањи жµне жеке ... ... Ќазаќстан
Республикасы ‡кіметінен (республи-калыќ бюджеттен кредит алу
жолымен) ‰кіметпен келісілген ай-маќтыќ инвестициялыќ
баѓдарламаларды ќаржыландыру ‰шін ... ... ... бар. Ќарыз алу жергілікті ат-ќарушы
органдардыњ баѓалы ќаѓаздарын шыѓару немесе ќарыз
алу нысанында ж‰зеге асырылады; олардыњ ... ... ... ... ќаржыда билік пен басќарудыњ жергілікті органдардыњ
сан ќырлы ќызметтерініњ ќаржы базасы болып табылатын
жергілікті бюджеттерге мањызды рµл беріледі.
Жергілікті бюджет – б±л ... ... ... ... ... ... ... жєне билік пен басќарудыњ
жергілікті органдарыныњ ќаржы базасын жасауды
ќамтамасыз ететін экономикалыќ ќатынастардыњ жиынтыѓы.
Жергілікті бюджет (єкімшілік-аймаќтыќ бірліктердіњ бюджеттері)
– облыстыќ бюджет, республикалыќ ... бар ... ... ... ... ... ... бюджеті.
Жергілікті бюджеттіњ ќ±рылымы:
1) кірістер: салыќтыќ т‰сімдер; салыќтыќ емес т‰сімдер; негізгі
капиталды сатудан т‰скен т‰сімдер; ресми трасферттер
т‰сімдері;
2) ... ... ... сальдо;
4) таза бюджеттік кредиттеу: бюджеттік кредиттеу; бюджеттік
кредиттерді µтеу;
5) ќаржылыќ активтер мен жасалатын операциялар бойынша ... ... ... алу; ... ... ... ... т‰сімдер;
6) бюджет дефициті (тапшылыѓы), профициті;
7) бюджет тапшылыѓын ... ... ... ... ... ... ... ќаражаттар
ќалдыќтарыныњ ќозѓалысы сияќты бµлімдерден ќ±ралады.
Демек, бюджеттерді бекіту жєне бюджеттердіњ атќарылуы ... ... ... Республикасы Бюджет
кодексініњ 13-бабыныњ 1-тармаѓында кµрсетілген осындай
ќ±рылым бойынша ... ... ... ќалыптастыру мен пайдалану µндіріс пен
айырбаќа ќатысушылар арасындаѓы, атап айтќанда: кєсіпорындар
мен мемлекет арасындаѓы, меншіктіњ барлыќ нысандарындаѓы
макроэкономиканыњ ... жєне ... ... ... ±йымдары мен мекемелері
арасындаѓы, бюджет ж‰йесініњ буындары арасындаѓы, мемлекет
пен халыќ арасындаѓы ќоѓамдыќ µнім ќ±ныныњ ќозѓалысын
білдіреді.
Жергілікті бюджеттердіњ экономикалыќ мєні олардыњ мынадай
арналымында ... пен ... ... ... аќша ... ќорларды жергілікті дењгейдегі инфраќ±рылым салалары мен
халыќтыњ арасында ќайта бµлу.
Жергілікті бюджеттер билік пен басќарудыњ жергілікті
органдарыныњ сан ќырлы ќызметініњ негізгі ќаржы
базасы бола ... ... ... ... шаруашылык ќызметін жандандырады, ведомствоѓа
ќарасты аумаќтарда оларѓа инфраќ±рылымды дамытуѓа, аумаќтыњ
экономикалыќ єлеуметін кењейтуге, ... ... ашып ... м‰мкіндік жасайды.
Сµйтіп, жергілікті бюджеттер жергілікті дењгейдегі экономикалыќ
жєне єлеуметтік міндеттерді ж‰зеге асыруда елеулі рµл атќарады.
Б±л т±тынудыњ ќоѓамдыќ ќорларын бµлген кезде кµрінеді.
Жергілікті ... ... ... бюджет
ќаражаттарыныњ басым бµлігі єлеуметтік
инфраќ±рылымѓа ж±мсалады.
Д‰ниеж‰зілік жєне отандыќ тарих жергілікті шаруашылыќты
дамытудаѓы, єкімшілік-аумаќтыќ ... ... ... ... ... ... сондай-аќ
єлеметтік сфера мекемелерін ±стаудаѓы жергілікті
(муниципалды) ќаржыныњ мањызын дєлелдеп отыр. Осылай
єлдеќашан болѓан жєне б±л тенденциялар жиырмасыншы
ѓасырдыњ 80-90 ... ... ... ... бар ... ... жергілікті
органдарыныњ бюджеттері мемлекеттіњ б‰кіл ќаржы
ресурстарыныњ 30-дан 60% ќайта ... ... ... ... жйне т.б.) жєне ... ... ... єлеуметтік сферасын дамытуда, нарыќтыќ
инфраќ±рылым ќ±рып, кењейтуде мањызды рµл атќарады:
олар арќылы µндірістік ... ... ... ... бµлігі µтеді (жергілікті µнеркєсіпті,
ауыл шаруашылыѓын, су шаруашылыѓын, кµлікті жєне басќаларын
ќаржыландыруѓа ж±мсалады);
жергілікті бюджет арќылы µндірістік емес ортаныњ дамуы
ќаржыландырылады, сµйтіп, ... ... ... ... ... ... ќорларын бµле отырып,
жергілікті бюджеттер ж±мыс к‰шін ±дайы молайтып
отыруѓа м‰мкіндік ... ... ... бюджетініњ ќ±рымы облыстыќ
бюджеттерді, ќалалардыњ (аудандыќ мањызы бар ќалаларды
ќоспаѓанда) жєне аудандардыњ (ќалалардаѓы аудандарды
ќоспаѓанда) бюджеттерін ќамтиды. Ќазіргі кезде Ќазаќстандаѓы
жергілікті бюджеттеркірістері мен шыѓыстары ... ... ... ... 50% ... ќ±райды. Олар
мемлекеттік бюджеттіњ ќ±рамды бµлігі болып есептелмейді,
республикалыќ бюджетпен бірге ќоѓамныњ мемлекеттік бюджетініњ
жиынтыѓын ... ... ... ... ... ... ќатар µмір с‰реді:
1) даѓдарыстан шыѓу жєне т±раќтандыру маќсатымен экономиканы
басќаруда орталыќтандырылѓан негіздерді дамытудыњ анаѓ±рлым
ортаќ процесініњ ќамтып кµрсетілуі ретінде ќаржы ресуртары
ќозѓалысын басќарудыњ ... мен ... ... ... ... ... мен пайдалануда билікпен
басќарудыњ жергілікті органдарыныњ функцияларын
к‰шейте отырып ќаржыны орталыќсыздандыру.
Екінші тенденция жергілікті органдардыњ жергілікті жаѓдайларѓа
жуыќтыѓымен ... ... ... ќаѓидаты ќаржыныњ баќылау функциясын ж‰зеге
асыру м‰мкіндігі болып табылады: неѓ±рлым аз дєрежеде белгілі
бір ќаржы ќатынасы немќ±райлы баќылауѓа берілсе, соѓ±рлым оны
орталыќсыздандырылѓан реттеуге ... ... ... ... ... ... жергілікті
бюджеттері кірістерініњ негізін аумаќтаѓы шаруашылыќ ж‰ргізуші
субъектілер мен ... ... ... ... отыр.
Жергілікті бюджеттнрдіњ шыѓыстарында єлеуметтік
инфра-ќ±рылымдарды – білім беруді, денсаулыќ
саќтауды, халыќты ... ... ... ...... жєне ... ... басым болып отыр.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Жергілікті бюджет және оның қалыптасуының негіздері»11 бет
«жергілікті бюджеттің қалыптасуы мен тиімді пайдалануының есебі мен аудитін ұйымдастыру»91 бет
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуында жергілікті бюджеттің әсерін талдау (Қызылорда облысы Қармақшы ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мысалында)33 бет
Батыс елдердегі жергілікті бюджеттер және салық салу жүйесі32 бет
Жергiлiктi бюджеттiң қалыптасуындағы жанама салықтардың экономикалық мазмұны61 бет
Жергілікті бюджет аймақтық экономиканың негізін құраушы ретінде18 бет
Жергілікті бюджет жайлы102 бет
Жергілікті бюджет және жергілікті салық салу жүйесінін құрылымы.46 бет
Жергілікті бюджет және оның қалыптасуының негіздері24 бет
Жергілікті бюджетті жоспарлауды ұйымдастыру12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь