Жергілікті бюджет


Жоспар

Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен шығыстары 1
Жергілікті бюджеттің кірістері мен шығыстары 8
Жергілікті қаржылар.Жергілікті звенолардағы бюджеттік процесс 10
3. Жергілікті бюджет 13
Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен шығыстары

Жергілікті қаржыда билік пен басқарудың жергілікті органдарының сан қырлы қызметінің қаржы базасы болып табылатын жергілікті бюджеттерге маңызды роль беріледі.
Жергілікті бюджет - бұл ұлттық табысты аумақтық тұрғыда қайта бөлуге мүмкіндік жасайтын және билік пен басқарудың жергілікті органдарының қаржы базасын жасауды қамтамасыз ететін экономикалық қатынастардың жиынтығы.
Жергілікті бюджеттерді қалыптастыру мен пайдалану өндіріс пен айырбасқа қатысушылар арасындағы, атап айтқанда: кәсіпорындар мен мемлекет арасындағы, меншіктің барлық нысандарындағы макроэкономиканың өндірістік және өндірістік емес салаларының кәсіпорындары, ұйымдары мен мекемелері арасындағы, бюджет жүйесінің буындары арасындағы, мемлеект пен халық арасындағы қоғамдық өнім құнының қозғалысын білдіреді.
Жергілікті бюджеттердің экономикалық мәні олардың мынадай арналымында көрінеді:
• билік пен басқарудың жергілікті органдарының ақша қорларын қалыптастыру;
• бұл қорларды жергілікті деңгейдегі инфрақұрылым салалары мен халықтың арасында қайта бөлу.
Жергілікті бюджеттер билік пен басқарудың жергілікті органдарының сан қырлы қызметінің негізгі қаржы базасы бола отырып, олардың экономикалық дербестігін нығайтады, шаруашылық қызметін жандандырады, ведомствоға қарасты аумақтарда оларға инфрақұрылымды дамытуға, аумақтың экономикалық әулетін кеңейтуге, қаржы ресурстарының резервтерін ашып пайдалнуға мүмкіндік жасайды.
Сөйтіп, жергілікті бюджеттерді жергілікті деңгейдегі экономикалық және әлеметтік міндеттерді жүзеге асыруда елеулі рөл атқарады. бұл тұтынудың қоғамдық қорларын бөлген кезде көрінеді. Жергілікті бюджет арқылы мемлекеттік бюджет қаражаттарының басым бөлімі әлеуметтік инфрақұрылымға жұмсалады.
Дүниежүзілік және отандық тарих жергілікті шаруашылықты дамытудағы, әкімшілік-аумақтық бөліністерді абаттандыру мен олардың санитарлық жағдайын жақсартудағы, сондай-ақ әлеуметтік сфера мекемелерін ұстаудағы жергілікті қаржының маңызын дәлелдеп отыр. осылай әлдеқашан болған және бұл тенденциялар жиырмасыншы ғасырдың 80-90 жылдары күшейді.
Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде биліктің жергілікті органдарының бюджеттері мемлекеттің бүкіл қаржы ресурсының 30-дан 60% қайта бөледі (Англия, АҚШ, Жапония, Германия және т.б.) және аймақтың өндіргіш күштерін, бүкіл әлеуметтік сферасын дамытуда, нарықтық инфрақұрылым құрып, кеңейтуде маңызды рөл атқарады

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Жоспар

Жергілікті бюджеттердіњ мєні, кірістері мен шыѓыстары 1
Жергілікті бюджеттіњ кірістері мен шыѓыстары 8
Жергілікті ќаржылар.Жергілікті звенолардаѓы бюджеттік процесс 10
3. Жергілікті бюджет 13Жергілікті бюджеттердіњ мєні, кірістері мен шыѓыстары

Жергілікті ќаржыда билік пен басќарудыњ жергілікті органдарыныњ сан ќырлы ќызметініњ ќаржы базасы болып табылатын жергілікті бюджеттерге мањызды роль беріледі.
Жергілікті бюджет - б±л ±лттыќ табысты аумаќтыќ т±рѓыда ќайта бµлуге м‰мкіндік жасайтын жєне билік пен басќарудыњ жергілікті органдарыныњ ќаржы базасын жасауды ќамтамасыз ететін экономикалыќ ќатынастардыњ жиынтыѓы.
Жергілікті бюджеттерді ќалыптастыру мен пайдалану µндіріс пен айырбасќа ќатысушылар арасындаѓы, атап айтќанда: кєсіпорындар мен мемлекет арасындаѓы, меншіктіњ барлыќ нысандарындаѓы макроэкономиканыњ µндірістік жєне µндірістік емес салаларыныњ кєсіпорындары, ±йымдары мен мекемелері арасындаѓы, бюджет ж‰йесініњ буындары арасындаѓы, мемлеект пен халыќ арасындаѓы ќоѓамдыќ µнім ќ±ныныњ ќозѓалысын білдіреді.
Жергілікті бюджеттердіњ экономикалыќ мєні олардыњ мынадай арналымында кµрінеді:
билік пен басќарудыњ жергілікті органдарыныњ аќша ќорларын ќалыптастыру;
б±л ќорларды жергілікті дењгейдегі инфраќ±рылым салалары мен халыќтыњ арасында ќайта бµлу.
Жергілікті бюджеттер билік пен басќарудыњ жергілікті органдарыныњ сан ќырлы ќызметініњ негізгі ќаржы базасы бола отырып, олардыњ экономикалыќ дербестігін ныѓайтады, шаруашылыќ ќызметін жандандырады, ведомствоѓа ќарасты аумаќтарда оларѓа инфраќ±рылымды дамытуѓа, аумаќтыњ экономикалыќ єулетін кењейтуге, ќаржы ресурстарыныњ резервтерін ашып пайдалнуѓа м‰мкіндік жасайды.
Сµйтіп, жергілікті бюджеттерді жергілікті дењгейдегі экономикалыќ жєне єлеметтік міндеттерді ж‰зеге асыруда елеулі рµл атќарады. б±л т±тынудыњ ќоѓамдыќ ќорларын бµлген кезде кµрінеді. Жергілікті бюджет арќылы мемлекеттік бюджет ќаражаттарыныњ басым бµлімі єлеуметтік инфраќ±рылымѓа ж±мсалады.
Д‰ниеж‰зілік жєне отандыќ тарих жергілікті шаруашылыќты дамытудаѓы, єкімшілік-аумаќтыќ бµліністерді абаттандыру мен олардыњ санитарлыќ жаѓдайын жаќсартудаѓы, сондай-аќ єлеуметтік сфера мекемелерін ±стаудаѓы жергілікті ќаржыныњ мањызын дєлелдеп отыр. осылай єлдеќашан болѓан жєне б±л тенденциялар жиырмасыншы ѓасырдыњ 80-90 жылдары к‰шейді.
Дамыѓан нарыќтыќ экономикасы бар елдерде биліктіњ жергілікті органдарыныњ бюджеттері мемлекеттіњ б‰кіл ќаржы ресурсыныњ 30-дан 60% ќайта бµледі (Англия, АЌШ, Жапония, Германия жєне т.б.) жєне аймаќтыњ µндіргіш к‰штерін, б‰кіл єлеуметтік сферасын дамытуда, нарыќтыќ инфраќ±рылым ќ±рып, кењейтуде мањызды рµл атќарады:
олар арќылы µндірістік ортаны ќаржыландыруѓа ж±мсалатын шыѓындардыњ ‰лкен бµлігі µтеді (жергілікті µнеркєсіпті, су шаруашылыѓын, кµлікті жєне басќаларын ќаржыландыруѓа ж±мсалады);
жергілікті бюджет арќылы µндірістік емес ортаныњ дамуы ќаржыландырылады, сµйтіп, ќоѓамдыќ µндіріске жанама ыќпал жасалады;
т±тынудыњ ќоѓамдыќ (єлеуметтік) ќорларын бµле отырып, жергілікті бюджеттер ж±мыс к‰шін ±дайы молайтып отыруѓа м‰мкіндік туѓызады.
Ќазаќстан Республикасыныњ жергілікті бюджетініњ ќ±рамы облыстыќ бюджеттерді, ќалалардыњ (аудандыќ мањызы бар ќалаларды ќоспаѓанда) жєне аудандардыњ (ќалалардаѓы аудандарды ќоспаѓанда) бюджеттерін ќамтиды. Ќазіргі кездегі Ќазаќстандаѓы жергілікті бюджеттер кірістері мен шыѓыстары бойынша мемлекеттік бюджеттіњ ќаражаттары кµлемініњ 50% аралыѓын ќ±райды. Олар мемлекеттік бюджеттіњ ќ±рамды бµлігі болып есептелмейді, республикалыќ бюджетпен бірге ќоѓамныњ мемлекеттік бюджеттіњ жиынтыѓын ќ±райды.
Ќаржы ќатынастарын ±йымдастырудыњ бюджет т‰рінде екі тенденция ќатар µмір с‰реді:
даѓдарыстан шыѓу жєне т±раќтандыру маќсатымен экономиканы басќаруда орталыќтандырылѓан негіздерді дамытудыњ анаѓ±рлым ортаќ процесініњ ќамтып кµрсетілуі ретінде ќаржы ресурстары ќозѓалысын басќарудыњ нысандары мен єдістерініњ ж‰йесін орталыќтандыру;
ќаржы ќорларын ќалыптастыру мен пайдалануда билікпен басќарудыњ жергілікті органдарыныњ функцияларын к‰шейте отырып ќаржыны орталыќсыздандыру.
Екінші тенденция жергілікті органдардыњ жергілікті жаѓдайларѓа жуыќтыѓымен дєлелденеді.
Ќаржы ќатынастарыныњ єкімшілігін ж‰ргізудіњ ќаѓидаты ќаржыныњ баќылау функциясын ж‰зеге асыру м‰мкіндігі болып табылады: неѓ±рлым аз дєрежеде белгілі бір ќаржы ќатынасы немќ±райды баќылауѓа берілсе, соѓ±рлым оны орталыќсыздандырылѓан реттеуге жатќызѓан д±рыс.
Д‰ниеж‰зілік ќаржы теориясы мен практикасы жергілікті бюджеттер бюджет ж‰йесініњ дербес бµлігі ретінде ж±мыс істейтіндігін айќындайды. Бюджеттіњ кµлемін, баптар бойынша кірістер мен шыѓыстардыњ наќтылы ќ±рылымы мен мµлшерін µзі аныќтайтын ќаѓида ±ѓынылады. Оныњ атќарылулы басќарудыњ аймаќтыќ органдарыныњ б±л саласындаѓы ќ±ќыќты аныќтайтын республикалыќ зањнаманыњ негізінде ж‰зеге асырылады.
Басќа жаѓынан аймаќтар белгілі бір матасушылыќта болатын бірынѓай шаруашылыќ кешенніњ бір бµлігі болып саналады жєне одан тыс µмір с‰ре алмайды. Аймаќтыќ ±дайы µндірістіњ мазм±ны мен сипаты б‰кіл ќоѓамдыќ ±дайы µндіріс дамуыныњ негізгі зањдылыќтарымен аныќталады.
Сондыќтан басќарудаѓы централизімнењ ќажеттігін орынды, µндірістіњ наќтылы жай - к‰йімен шарттасылѓан шектерде ќажет етеді. Аймаќтардыњ экономикалыќ дербестігі абсолюттік бола алмайды. Ол єрдайым салыстырмалы жєне аймаќ неѓ±рлым кіші болса, б±л дербестіктіњ кµріну шегі де аз болады, яѓни шешімдер ќабылдауда орталыќќа тєуелсіз еркін болады. Оныњ ‰стіне аймаќтардыњ єлеуметтік - экономикалыќ дамуыныњ кєзіргі дењгейі, бюджеттік µзара ќатнастардыњ ќалыптасќан сипаты, нарыќтыќ экономикаѓа кµшу кезењініњ к‰рделілігі республика жергілікті бюджеттерініњ кµпшілігініњ наќтылы дербестігі туралы айтуѓа м‰мкіндік бермейді. Сондыќтан єлеуметтік инфра ќ±рылымды халыќты єлеуметтік игіліктердіњ кепілдікті минимумымен ќамтамасыз ететін мµлшерлерде ќаржыландыру ‰шін ќаражаттардыњ жеткіліктілігі ќаѓидаты ж‰зеге асырылуы тиіс. Єр бір єкімшілік - шаруашылыќ бірлігі дербестігініњ бір оњтайлы дењгейі болуы тиіс, б±л денгейдіњ критийі осы аймаќтыќ экономикалыќ м‰дделерініњ ењ жоѓары м‰мкіндікте іске асыруда болып келеді.
Аймаќтардыњ экономикалыќ дербестігініњ мањызды шарттарыныњ бірі оларда аймаќтыќ ресурсарды жањѓырту табиѓатты ќорѓау жµніндегі шараларды ќаржыландыруѓа ќажет ќаражаттардыњ кепілдіктік кµздерін жасау болып табылады.
Аймаќтыњ экономикасын басќарудаѓы орталыќтандырылѓан жєне жергілікті негіздердіњ оњтайлы ‰йлесуін аныќтаудыњ ортаќ ќаѓидаты былайша т±жырымдалады: экономикалыќ дамудыњ стратегиясын аныќтаудаѓы централизм, оны іске асырудаѓы дербестік.
Оперативтік - шаруашылыќ дербестігі жергілікті буында шыѓыстардыњ 50 % кем емесін жабатын кірістердіњ оќшауланылѓан, бектілік берілген ж‰йесін жасауды, бюджетке ±заќ мерзімге кірістердіњ ќатањ бектілік берілуін ќажет етеді.
Дамыѓан нарыќтыќ экономикасы бар елдерде ±лттыќ табысты бюджет арќылы ќайта бµлу " фискалдыќ федерализм" теориясы негізінде ж‰зеге асырылады.
Теорияныњ мєні мынада. Б‰кіл мемлекеттік шаруашылыќ жалпы ( экономиканыњ мемлекеттік секторына кіретін барлыќ кєсіпорындар, мекемелер жєне єкімшілік ќ±рылымдар) кµп дењгейлі ж‰йе болып келеді, онда басќарудыњ функцияларын дењгейлер арасында бµлу жєне олардыњ сатылас бойынша зањды баѓынышы болады. Осыѓан байланысты назар аударылатын мєселелер мыналар:
Мемлекеттік секторды басќару дењгейлерініњ оњтайлы саны;
Басќару дењгейлерініњ арасында µкілеттіліктерді оњтайлы бµлу;
Єлеуметтік шыѓыстарды неѓ±рлым тиімді ќаржыландыру дењгейі;
Биліктіњ жергілікті органдарын басќаруѓа жєне ќаржыландыруѓа орталыќ ‰кіметтіњ араласу дєрежесі;
Билік пен басќарудыњ жергілікті органдарыныњ шыѓыстарын ќаржыландырудаѓы меншікті ќаражаттардыњ ‰лесі;
Мемлекеттік экономиканыњ барлыќ дењгейлерінде ќаражаттарды ж±мсауѓа баќылау жасаудыњ нысаны.
Фискалдыќ федерализм саясаты басќарудыњ жергілікті органдарыныњ орталыќќа ќаржылыќ тєуелділігін азайтуѓа баѓытталѓан. Б±л жергілікті бюджеттердіњ ѓана емес, сонымен бірге жалпы мемлекеттік бюджеттіњ де тапшылыѓын тµмендетудіњ жолы, жергілікті єлеуметтік проблемеларды шешудегі наќты дербестікке апаратын жол. Б±ѓан аймаќтардыњ салыќтыќ автономиясын дамыту, жалпымемлекеттік салыќтарѓа ±стемелер µндіріп алу немесе меншікті салыќтарды ( экологиялыќ, м‰лік салыќтары, м±раѓа салынатын салыќ, т±тынуѓа салынатын салыќ) белгілеу жµніндегі оларѓа ќ±ќыќ беру есебінен жетеді. Б±л орайда жергілікті органдарды ќаражаттарды тиімді пайдалануѓа ынталандырылмайтын, оларды ќаржылыќ дербестігінен айыратын орталыќ бюджеттен ж‰ргізілетін трансферттік аржыландыру ќысќарады.
Басќа елдегі аумаќтыќ басќаруды дамытудыњ тєжірибесі басќаруды орталыќсыздандырудыњ, ведомстволыќ баѓыныштаѓы аумаќтарды дамытудыњ єлеуметтік жєне экономикалыќ проблемаларын шешуде биліктіњ жергілікті органдарына кењ ќ±ќыќтар берудіњ ќажеттігін ќолдайды. Унитарлыќ мемлекеттіњ жаѓдайына Ќазаќстанѓа сєйкес фискалдыќ федерализм ±ѓымныњ мєні саќталѓан кезде "фискалдыќ регионализмге" ауыстырылуы м‰мкін.
"Бюджеттік реттеу" аумаќтыќ дењгейге µздеріне ж‰ктелген функцияларды толыќ орындауы ‰шін меншікті кіріс кµздері жетіспеген кезде жалпымемлекеттік салыќтар мн кірістерден т‰сетін т‰сімдердіњ бір бµлігін беру жолымен ж‰ргізіледі. Ќазаќстанда салыќтарды жалпымемлекеттік жєне жергілікті салыќтарѓа бµлудіњ к‰ші жойылуына байланысты " бекітілген" жєне "реттеуші" кірістер мен салыќтар терминдері пайдаланылмайды дей т±рсаќ та субвенциялар, бюджеттік алымдар, есеп айырысу бойынша бекітілетін ќаражаттар мен басќа трансфеттер нысанындаѓы бюджеттік реттеу процесі сияќты іс ж‰зінде кірістерді бекітіп беру саќталынѓан.
Ќазаќстан Республикасында жергілікті бюджеттер коммуналдыќ зањи т±лѓаларѓа бекітілген; м‰лікпен жєне єкімшілік-аумаќтыќ бµліністіњ меншігіндегі µзге де м‰лікпен бірге єкімшілік-аумаќтыќ кономикалыќ жєне ќаржылыќ негізін ќ±райды; т‰сімдер мен бюджет тапшылыѓын ќаржыландыру (профицитін пайдалану) есебінен ќалыптасатын, Конституциямен, зањдармен жєне Ќазаќстан Республикасы Президентініњ жєне ‡кіметтіњ актілерімен ж‰ктелген міндеттерді ж‰зеге асыру ‰шін жергілікті атќарушы органдар белгілейтін жергілікті бюджеттік баѓдарламаларды ќаржыландыруѓа арналѓан тиісті мєслихаттыњ шешімімен бекітілген єкімшілік-аумаќтыќ бµліністердіњ аќша ќорлары болып табылады.
Нарыќтыќ ќатынастар, басќарудыњ жергілікті органдарын реформалау жергілікті бюджеттердіњ кіріс кµздерініњ ќалыптасуына єсер етіп отыр.
Жалпы жеке аумаќтар мен аймаќтар бюджеттеріне ќаражаттардыњ т‰су кµлемі мен ќ±рылымына елдегі экономикалыќ жаѓдай: ќаржы-бюджет саясаты, µндіріс дамуыныњ аймаќтыќ дењгейі, оныњ ќ±рылымы, инфляция ќарќыны, баѓаныњ µсуі т.с.с. сан алуан факторлар єсер етеді.
"Ќазаќстан Республикасыныњ бюджет кодексіне", "Ќазаќстан Республикасыныњ жергілікті басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ зањыны сєйкес жалпы жергілікті бюджеттерге т‰сетін т‰сімдер республикалыќ бюджеттіњ т‰сімдеріне ±ќсас жєне мыналарды кірістіреді:
салыќтардыњ, алымдардыњ жєне бюджетке тµленетін басќа да міндетті тµлемдердіњ т‰сімдері;
салыќтыќ емес т‰сімдер (коммуналдыќ меншіктен т‰сетін т‰сімдер; облыстыќ бюджеттен, республикалыќ мањызы бар ќаланыњ, астананыњ, ауданныњ (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) бюджеттерінен ќаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердіњ тауарлар (ж±мыстар, кµрсетілетін ќызметтер) µткізуінен т‰скен т‰сімдер; жергілікті бюджеттерден ќаржыландырылатын мемлееттік мекемелер ±йымдастыратын мемлекеттік сатып алулар µткізуден т‰скен аќша т‰сімдері; осы мемлекеттік мекемелер салатын айыпп±лдар, µсімп±лдар, санкциялар, µндіріп алулар; жергілікті бюджеттерге т‰сетін салыќтыќ емес басќа да т‰сімдер);
жергілікті бюджетке т‰сетін т‰сімдер (жергілікті бюджеттерден ќаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітіліп берілген мемлекеттік м‰лікті сатудан т‰сетін т‰сімдер);
жергілікті бюджеттерге т‰сетін ресми трансферттердіњ т‰сімдері.
Жергілікті бюджеттерден берілген кредиттерді µтеуден, коммуналдыќ меншіктегі мемлекеттіњ ќаржы активтерін сатудан, жергілікті атќарушы органныњ ќарыздарынан т‰сетін т‰сімдер жергілікті бюджеттерге есептеледі.
Дамудыњ ќазіргі кезењінде Ќазаќстан Республикасы жергілікті бюджеттері кірістерініњ негізін аумаќтаѓы шаруашылыќ ж‰ргізуші субъектілер мен халыќтыњ салыќтыќ т‰сімдері (96,7%) ќ±рап отыр.
Т‰сімдердіњ екінші кµзі республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер болып табылады. Єйтсе де, орта есеппен, олар т‰сімдердіњ 20% ќ±рѓанмен, бірќатар субвенциялыќ облыстардыњ бюджеттеріне єлеуметтік-экономикалыќ ќажеттіліктерді ќаржыландырудыњ ќолайлы дењгейіне жету ‰шін меншіктік салыќтыќ жєне басќа т‰сімдердіњ жетіспейтіндігінен б±л т‰сім кµзі 50% дейін барады. Б±л м±ндай облыстардыњ салыќ базасыныњ нашарлыѓымен байланыты. Б±л жаѓдайда республикалыќ бюджет арќылы бюджеттік алынымдар мен субвенциялар тетігініњ кµмегімен т‰сімдерді ќайта бµлу проблемасы кµкейтесті болып табылады, яѓни б±л тетік объективті негізделген жетілдіруді ќажет етеді.
Жергілікті бюджеттердіњ проблемасы сондай-аќ олардыњ меншігінен ќ±райтын шаруашылыќ салалары (т±рѓын ‰й шаруашылыѓы, мєдениет жєне шыѓармашылыќ мекемелері, коммуналдыќ инфраќ±рылым - су ќ±быры, кµлік, тазалау службасы жєне басќалары) бюджеттерді ќалыптастыруѓа кіріс бермек т‰гіл залалды болып табылады жєне жергілікті бюджеттер ќаражаттарыныњ едєір жеп ќоятындыѓында болып отыр. Меншікті республикалыќ жєне коммуналдыќ етіп бµлген кезде биліктіњ жергілікті органдарыныњ басќаруына залалды кєсіпорындар немесе шамалы кіріс єкелетіндері берілді.
Жергілікті бюджеттердіњ шыѓыстары да республика бюджетініњ шыѓыстары сияќты негізінен мына баѓыт бойынша ж‰зеге асырылады: жалпы сипаттаѓы мемлекеттік ќызметтер кµрсету; ќорѓаныс, ќоѓамдыќ тєртіп жєне ќауіпсіздік; білім беру, денсаулыќ саќтау; єлеуметтік кµмек жєне єлеуметтік ќамсыздандыру; т±рѓын ‰й - коммуналдыќ шаруашылыѓы; мєдениет, спорт, туризм жєне аќпараттыќ кењістік; ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыѓы жєне ќоршаѓан ортаны ќорѓау; µнеркєсіп жєне ќ±рылыс; кµлік жєне байланыс; экономикалыќ ќызметті реттеу (кєсіпкерлік ќызметті ќолдау); басќа да баѓыттар: аудандар (облыстыќ мањызы бар ќалалар) бюджеттеріне берілетін ресми трансферттер, республикалыќ бюджетке берілетін ресми трансферттер, жергілікті атќарушы органдардыњ борышына ќызмет кµрсету. Аудан (облыстыќ мањызы бар ќалалар) бюджетініњ шыѓыстарына денсаулыќ саќтау, сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс ќызметі, экономикалыќ ќызметті реттеу баѓыттары бойынша ж‰зеге асыру кµзделінбейді.
Жергілікті бюджеттерден кадрларды ќайта даярлау жєне мемлекеттік мекемелер ќызметкерлерініњ біліктілігін арттыруды ќоса алѓанда, ќызмет т‰рлерін орындайтын мемлекеттік мекемелердіњ ќызметін ќамтамасыз етуге, бюджеттік инвестициялыќ жобаларѓа (баѓдарламаларѓа), жергілікті басќару органдарыныњ зањдарында кµзделген µзге де функцияларына ж±мсалатын шыѓындар да ќаржыландырады.
Жергілікті бюджеттерден ќаржыландырылатын жергілікті атќарушы органдарды ±стауѓа арналѓа шыѓындар ‡кімет бекітетін штат саныныњ жалпы лимиті жєне заттай нормалар негізінде жоспарланады.
Республикалыќ мањызы бар ќала, астана бюджеттерініњ ќ±рамына ќаладаѓы ауданныњ, аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) бюджетініњ ќ±рамында ќаладаѓы ауданныњ, аудандыќ мњызы бар ќаланыњ, кенттіњ, ауылдыњ (селоныњ), ауылдыќ (селолыќ) округініњ бюджеттік баѓдарламалары мынандай баѓыттар бойынша кµзделеді:
Ќаладаѓы ауданныњ аудандыќ мањызы бар ќаланыњ, кенттіњ, ауылдыњ (селоныњ), ауылдыќ (селолыќ) округтіњ єкімі апаратыныњ ж±мыс істеуі; шаруашылыќтар бойынша статистикалыќ есепке алуды ж‰зеге асыру; азаматтыќ хал актілерін тіркеу жµніндегі ќызметті ќамтамасыз ету; мектепке дейін тєрбие беру мекемелерін материалдыќ техникалыќ ќамтамасыз ету; ерекше жаѓдайларда сырќаты ауыр адамдарды дєрілік кµмек кµрсететін ењ жаќын денсаулыќ саќтау ±йымына жеткізуді ±йымдастыру; м±ќтаж азаматтарѓа ‰йінде єлеуметтік кµмек кµрсету; елді мекендердіњ санитариясын ќамтамасыз ету; жерлеу орындарын к‰тіп ±стау жєне туысы жоќ адамдарды жерлеу; елді мекендерді абаттандыру жєне кµгалдандыру; мєдениет мекемелерін материалды-техникалыќ ќамтамасыз ету жєне басќа да баѓдарламалар.
Жергілікті бюджеттердіњ шыѓындарына ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жергілікті бюджет жайлы
Жергілікті бюджет және жергілікті салық салу жүйесінін құрылымы.
Жергілікті бюджет және оның қалыптасуының негіздері
Жергілікті бюджет аймақтық экономиканың негізін құраушы ретінде
«Жергілікті бюджет және оның қалыптасуының негіздері»
Бюджет баланысы. Бюджет тапшылығы
Бюджет балансы. Бюджет тапшылығы
Бюджет жүйесі және бюджет құрылымы
Мемлекеттік бюджет және бюджет жүйесі
Бюджет жүйесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь