«ПЛП Жанафарм» ЖШС базасында дәрілік Қырмызыгүл гүлдерінің және батпақты Иір тамырсабақтарының көмірқышқылды экстрактар негізінде алынатын таблеткалар өндірісін ұйымдастыру

Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Белгілеулер мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1 АНАЛИТИКАЛЫҚ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 9
1.1 Қазақстан Республикасында фармацевтика өндірісінің GMP стандарттарының талаптарына сәйкес негізгі даму бағыттары ... ... ...
9
1.2 Дәрілік өсімдік шикізаттарынан алынған дәрілік заттар өндірісіндегі сапаны қамтамасыз ету жүйесі және GMP талаптары...
10
1.3 Фармацевтикалық өндірісте көмірқышқылды экстракцияның қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19
1.4 Таблеткалардың өндірісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25
2 МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
3 ИНЖЕНЕРЛІК.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... 32
3.1 «Экскаир» таблеткаларының өндірісін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... .. 32
3.2 Өндірістің химиялық сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
3.3 Өндірістің технологиялық сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
3.4 Шикізаттардың, жартылай өнімнің және өнімнің сипаттамасы ... ... .. 33
3.5 Аппаратуралық сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 36
3.6 Қолданылатын технологиялық жабдықтың негіздемесі ... ... ... ... ... .. 36
3.7 Негізгі жабдықтың сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
3.8 Өндірістің технологиялық үрдісінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... 37
3.9 Өндірістің аумақтың сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 39
3.10 Өндіріс үрдісіндегі адамдар мен материалдар ағымының сызбасы ... 39
3.11 Материалдық баланс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
3.12 Технологиялық режимді нормалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
3.13 Энергетикалық баланс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 42
4 ӨНДІРІСТІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ ... ... ... 43
5 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ ВАЛИДАЦИЯСЫ ... ... ... .. 46
6 ТЕХНОКА.ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ ... ... ... ... ... ... ... 49
7 ӨНДІРІСТІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 51
8 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70
Қосымша А Технологиялық сызба
Қосымша Б Негізгі жабдықтың сызбасы
Қосымша В Аппаратуралық сызба
Қосымша Г Өндірістік аумақтыңсызбасы
Қосымша Д Өндіріс үрдісіндегі материал ағымының сызбасы
Дипломдық жоба «ПЛП Жанафарм» ЖШС өндірісінде дәрілік өсімдік шикізаттарынан көмірқышқылды экстракциялау әдісі бойынша алынған көмірқышқылды экстракт негізінде тынысалу жолдары ауруларына қарсы әсерлері бар дәрілік құралдар - таблеткалардың өндірісін ұйымдастыру.
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстанның фармацевтикалық саласы енді құрылып келеді. Ішкі нарықтың шектеулігінен өндірістер сыртқы сатылымға бағытталған. Бүгінде Қазақстанда тіркелген 79 фармөнімдерді өндірушілер жұмыс жасайды. Оларың ішінде 7 ірі зауыттар толық айналымды және GMP сертефикаттарын алған кәсіпорындар.
• Қазақстанның фармацевтикалық нарығының бәсекелестігін жоғарлату.
• Отандық дәрілік препараттардың сұранысын жоғарылату.
• Қазақстандық фармацевтикалық өндіріс кәсіпорындарына GMP стандарттарын енгізу басты өзектілігі болып табылады.
• GMP стандарттарын енгізу Қазақстанның фармацевтикалық нарығын жоғарылатады және ЕАЭО аумағындағы мемлекеттерге экспорттауға мүмкіндік береді.
Жұмыстың мақсаты: “ПЛП Жанафарм” ЖШС өндірісде батпақты Иір тамырсабақтары мен Қырмызыгүл гүлдерінің көмірқышқылды экстрактары негізінде алынған таблеткалар өндірісін GMP стандарттарының талаптарына тсай ұйымдастыру.
Зерттеу міндеттері:
Өкпе-тыныс алу жолдарының қабынуына қарсы және қақырық түсіруге арналған таблекткалар бойынша Қазақстандық фармацевтикалық нарығына маркетингтік талдау жаусау.
- GMP стандартының талаптары бойыша өндіріс орнын ұйымдастыру;
- Таблеткалардың технологиялық және аппаратуралық сызбасын жасау;
1. Фармакогнозия. Атлас: Учеб. пособие/ Под ред. Н. И. Гринкевич, Е. Я. Ладыгиной. — М.: Медицина, 1989. — 512 с.: ил.— (Учеб. лит. Для студ. мед. ин-тов. Фарм. фак.).
2. Мазнев Н. И. М 13 Энциклопедия лекарственных растений. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мартин. 2004. - 496 с.
3. Ковальов В.М., Павлій О.1., 1сакова Т.1. Фармакогнозія з основами біохіміі рослин. - Харків: УкрФА, 2000. - 703 с.
4. Фармакогнозия: Учебное пособие / Попова Н.В., Городнянская Л.М., Сербии А.Г., Ковалев В.Н. - Харьков: УкрФА, 1999. -318с.
5. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. — М.: Изд-во ГУГК, 1980. -340 с.
6. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. - Харь¬ков, 1999.
7. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений: В 2 т.-М.:Мир, 1986.-257 с.
8. http://www.fito.nnov.ru/
9. http://www.countrysideliving.net/
10. http://www.lectrava.ru/
11. Балабудкин М.А. Роторно-пульсационные аппараты в химико-фармацевтической промышленности. М.: Медицина. изд.фирма,1983. 160 с
12. Брок Т. Мембранная фильтрация. М.: Мир. изд. фирма, 1987. 464 с.
13. Захаров В.П., Либизов И.И., Асланов Х.А. Лекарственные вещества из растений и способы их производства. Ташкент: изд-во ФАН. изд.фирма, 1980. 187 с.
14. Пономарев В.Д. Экстрагирование лекарственного растительного сырья. М.: Медицина. изд. фирма, 1976. 210 с.
15. Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 3 / 2011
16. Большаков В.Н. //Вспомогательные вещества в технологии лекарственных форм. - 1991. - Ленинград. -- 48 с.
17. Бюлер Ф. //Поливинилпирролидон для фармацевтической промышленности. 2001. - С. 20-40.
18. Егошина Ю.А., Поцелуева Л.А., Галиуллина Т.Н. //Современные вспомогательные вещества в таблеточном производстве. Учебно-методическое пособие по фармацевтической технологии для иностранных студентов. - 2003. - Казань. -- 15 с.
19. Кульфиус Т. //Связующие агенты при влажной грануляции. - 2001. - С 10-15.
20. Lehmann K. //The use of aqueosus synthetic polimer dispersions for coating pharmaceutical dosage form. 1973. - P.126-136.
21. Библиографическая ссылка
22. Егошина Ю.А., Поцелуева Л.А. Современные вспомогательные вещества в таблеточном производстве// Успехи современного естествознания. – 2009. – № 10 – С. 30-33
URL: www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7784121 (дата обращения: 12.04.2015).
23. Ю.М. Бурашников, А.С .Максимов Сборник задач по курсу «Безопасность жизнедеятельности» часть 1, М., Издательский комплекс МГУПП, 2007.
24. А.С.Максимов, Ю.М. Бурашников «Промышленная водоочистка» М., Издательский комплекс МГУПП, 2006.
25. А.С. Максимов Методические указания к решению задач по курсу «Экология» на тему «Промышленные отходы», М., Издательский комплекс МГУПП, 2002.
26. А.С. Максимов Методические указания к решению задач по курсу «Экология» на тему «Водопотребление и водоотведение», М., Издательский комплекс МГУПП, 2002.
27. Мешковский А.П. связь между стандартами ИСО серии 9000 и GMP. Правила GMP как основа обеспечения качества лекарственных средств. //Материалы научно-практического семинара. –Москва, РФ,9-27апр.2001.5-9с
28. Мешковский А. Переход к GMP: что обсуждается и что остается за кадром. //Вестник Росздравнадзора.-2009
29. Чижевский И.М., Куликов Г.Б., Сидорин Ю.А. Охрана труда в полиграфии. М. «Книга» 1988.
30. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов М. Высшая школа 2000 г.
31. Т.А. Хван, П.А. Хван. Основы безапасности жизнедеятельности. Учебник для студен-тов. Ростов на Дону «Феникс» 2000.
32. И Емшанова С.В. Обеспечение качества отечественных лекарственных средств (оптимизация, технологии и совершенствование стандартизации производства твердых лекарственных средств).
33. Лин А.А., Слепнев Д.М., Разработка методических подходов к бизнес-пЛанированию внедрения GMP на фармацевтических производствах
34. Паршина Н., Ветютнева В.О., Сравнительный анализ систем обеспечения г качества лекарственны» средств в развитых странах и СНГ // Фармац. Ж.. - 2003. - №5.- С. 3-7.
35. Лекарственные средства. Надлежащая производственная практика. Руководство 42-01-2001. Изд. Офиц. Киев.- Минздрав Украины.- 2006.
36. Биоэквивалентность двух лекарственных препаратов Валацикловира.(Качество лекарственных средств)/ Шнауткшта,В.С.,Мыжанова,Н.К.// Фармация Казахстана.-2013.-№7
37. Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: принципы, методы, практика – М.: Альпина, 2007. – 340 с.
38. Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок. — М.: В.Шк., 1976.
39. Перевалов В.П., Колдобский Г.И. Основы проектирования и оборудование производств тонкого органического синтеза. – М.: Химия, 1997. – 287 с.
40. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1991. – 496 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ
модулі
Қорғауға ... ... ... ... № ___ ... ж. бастап модулінің жетекшісі__________ фарм.ғ.д, доцент Сакипова З.Б.
ЖҰМАМУРАТ АЙГЕРІМ МЕЙРБЕКҚЫЗЫ
4 КУРС 11-001-02 ТОП
ЖШС ... ... ... ... және ... Иір ... ... экстрактар негізінде алынатын таблеткалар өндірісін ұйымдастыру
5B074800 мамандығы бойынша технолог және техника бакалавр дәрежесін алу үшін ... ... ... ... ... Ғ. ... фарм. ғ.к.
Ибрагимова Л. Н.
Сакипов А. Е.
Алматы,2015
МАЗМҰНЫ
Нормативтік сілтемелер...........................................................................
4
Белгілеулер мен қысқартулар.................................................................
5
КІРІСПЕ...................................................................................................
7
1
АНАЛИТИКАЛЫҚ ... ... ... ... GMP ... талаптарына сәйкес негізгі даму бағыттары...........
9
1.2
Дәрілік өсімдік шикізаттарынан алынған дәрілік заттар өндірісіндегі сапаны қамтамасыз ету ... және GMP ... ... ... ... ... өндірісі.........................................................................
25
2
МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ.................................................................
29
3
ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ................................
32
3.1
таблеткаларының өндірісін ұйымдастыру..........................
32
3.2
Өндірістің химиялық сызбасы................................................................
33
3.3
Өндірістің технологиялық сызбасы........................................................
33
3.4
Шикізаттардың, жартылай өнімнің және ... ... ... ... жабдықтың негіздемесі......................
36
3.7
Негізгі жабдықтың сызбасы....................................................................
37
3.8
Өндірістің технологиялық үрдісінің сипаттамасы................................
37
3.9
Өндірістің аумақтың сызбасы.................................................................
39
3.10
Өндіріс ... ... мен ... ... ... ... ... нормалау........................................................
41
3.13
Энергетикалық баланс.............................................................................
42
4
ӨНДІРІСТІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АВТОМАТИЗАЦИЯЛАУ...........
43
5
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ ВАЛИДАЦИЯСЫ..............
46
6
ТЕХНОКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ............................
49
7
ӨНДІРІСТІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ..............................................................
51
8
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ.......................................................
62
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................
69
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР................................................
70
Қосымша А Технологиялық сызба
Қосымша Б ... ... ... В ... ... Г ... аумақтыңсызбасы
Қосымша Д Өндіріс үрдісіндегі материал ағымының сызбасы
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы дипломдық жобада төмендегі стандарттардан сілтемелер қолданылды
МЕМСТ ... 7625-86 ... 7933-89 ... 14192-96
МЕМСТ 17768-90 Е
МЕМСТ 24104-88
МЕМСТ 25336-82
ӘН 09140.07-2004
Сан ЕжН
№ 42-123-404988
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Өлшеуіш лабораториялық шыны ыдыс. Цилиндрлер, мензуркалар, колбалар, ... және ... ... ... ... тарасына арналған картон. Жалпы техникалық шарттар
Жүктерді таңбалау
Дәрілік заттар. Орамдау, таңбалау, тасымалдау және сақтау
Лабораториялық жалпылама қолдануға арналған және модель ... ... ... шарттар
Лабораториялық шыны ыдыстар мен қондырғылар. Типтері, негізгі параметрлері мен өлшемдері
Әдістемелік нұсқаулықтар. Жаңа ... мен ... ... ... ... ... және жарамдылық мерзімін анықтау
Балаларға арналған, емдік және диеталық тағамдық ... және ... ... ... ... және талдау әдістері
Тазартылған су
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
АНҚ
- аналитикалық нормативті құжат
БАЗ
- ... ... ... ... ...
- ... ... стандарт
ГХ
- газды хроматография
ДӨ
- дәрілі өсімдік
ДӨШ
- ... ... ... ... қалып
ЕФ
- еуропалық фармакопея
ЖШС
- жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
КазҰМУ
- Қазақ Ұлттық медицина университеті
ҚР
- ... ... ... ... ... ... метр
Мин
- минут
мкг
- микрограмм
мкл
- микролитр
мл
- миллилитр
мм
- миллиметр
МФ
- Мемлекеттік фармакопея
НҚ
- нормативті құжат
ОСТ
- ... ...
- ... ... ...
- тағы басқа
т
- температура
ТҮ
- технологиялық үрдіс
УАНҚ
- уақытша аналитиалық нормативті ... жоба ЖШС ... ... ... ... ... экстракциялау әдісі бойынша алынған көмірқышқылды экстракт негізінде тынысалу жолдары ауруларына қарсы әсерлері бар дәрілік құралдар - таблеткалардың өндірісін ұйымдастыру.
Тақырыптың өзектілігі. ... ... ... енді ... келеді. Ішкі нарықтың шектеулігінен өндірістер сыртқы сатылымға бағытталған. Бүгінде Қазақстанда тіркелген 79 ... ... ... ... ... ... 7 ірі ... толық айналымды және GMP сертефикаттарын алған кәсіпорындар.
* Қазақстанның фармацевтикалық нарығының бәсекелестігін жоғарлату.
* Отандық дәрілік препараттардың сұранысын жоғарылату.
* Қазақстандық ... ... ... GMP ... енгізу басты өзектілігі болып табылады.
* GMP стандарттарын ... ... ... ... ... және ЕАЭО аумағындағы мемлекеттерге экспорттауға мүмкіндік береді.
Жұмыстың мақсаты: "ПЛП Жанафарм" ЖШС ... ... Иір ... мен Қырмызыгүл гүлдерінің көмірқышқылды экстрактары негізінде алынған таблеткалар өндірісін GMP стандарттарының талаптарына тсай ұйымдастыру.
Зерттеу міндеттері:
Өкпе-тыныс алу ... ... ... және ... ... ... ... бойынша Қазақстандық фармацевтикалық нарығына маркетингтік талдау жаусау.
* GMP стандартының талаптары бойыша ... ... ... ... ... және ... ... жасау;
* Өдірістік аумақтың және өндіріс үрдісіндегі адамдар мен материалдар ағымының сызбасы
* Технологиялық ... ... ... ... ... ғылыми жұмыстың нәтижесін өндіріс орнына ұсыну.
Ғылыми жаңалығы
Алғаш рет өндіріс орнына GMP стандартының ... сай жоба ... өнім ... НТҚ ... ... ... тәжірибелік- өндірістік жасалынады.
Жұмыстың практикалық мәні
таблетканың Уақытша аналитикалық нормативтік құжаттардың жобалары Б. А. Атчабаров атындағы ғылыми клиника - ... ... ... ... ... ... таблетканың өндірісіне тәжірибелік - өндірістік регламенттер жасалады.
Дипломды қорғауға ұсынылатын мәселелер:
- дәрілік қырмызы гүл гүлдері көмірқышқылды экстракттары негізінде ... ... ... GMP ... сай ұйымдастыру;
Жұмыстың апробациясы. Диплом тақырыбы бойынша орындалған зерттеулердің негізгі нәтижелері атты конференцияда (27 наурыз - 5 ... 2015 жыл) ... ... жобаның негізгі нәтижелері 2 ғылыми еңбекте, яғни мақалада жарияланады.
Дипломдық жобанының көлемі мен құрылымы. Дипломдық жоба кіріспеден, әдебиеттерге шолудан, ... ... мен ... ... ... 4 бөлімінен, қорытындылардан, тұжырымнан, әдебиеттер тізімі мен тіркемелерден тұрады. Дипломдық жоба 70 бет мәтінде, компьютерде ... 10 ... және 4 ... бар. ... тізімі 50 отандық және шетелдік авторлардың ғылыми еңбектерін құрайды.
1 АНАЛИТИКАЛЫҚ ШОЛУ
1.1 Қазақстан Республикасында фармацевтика өндірісінің GMP стандарттарының ... ... ... даму ... ... ... ... халқының емдік дәрі-дәрмектерге қажеттілігі толығымен қанағаттандырылып отыр, бірақ отандық емдік дәрі-дәрмектерді өндірудің үлесі жалпы қажеттілігінің 15% ... Орын алып ... ... ... ... үкіметін, сонымен қатар фармацевтикалық өнім өндірушілерді де алаңдатпай қоймайды, себебі емдік дәрі-дәрмектер кез келген мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі ... ... Осы ... шешу үшін ... ... қадам фармацевтика және медициналық өндірісті дамытудың Мемлекеттік Бағдарламасы қабылдануы, мұндағы үлкен рөл дайын дәрі-дәрмектік формаларға бағытталған, қазіргі уақытта ... ... ... ... ... 90% астам. Бұдан басқа мемлекет фармацевтикалық саланы дамыту үшін басқа да заң және нормативті актілердің салалары ... ... ... ... ... отандық өндірушілердің өнімінің өсу үлесі 15% дейін жетті.
Қажетті нәтижеге жету үшін келесі шаралар комплексін орындау керек, соның ішінде ... ... ... және ішкі ... ... формалық дәрі-дәрмектер нарығын маркетингті зерттеу, тауарлардың өндіру, сапасы және бәсекеге лайықтылығын зерттеу.
Адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығын және халықтың көбеюі ... ... ... ... қартаюшы халықтың емделуіне және алдын алуына сұранысын арттыруда. Осының салдарынан емдік ... ... ... ... қолдану үшін емдік дәрі-дәрмектердің тұрақты өсуі.
Рационалды дәрі-дәрмектік формадағы бастырмалы әсер ететін препараттардың ... ... ... көп ... әсер ... ... ... болады, олар жұмсақ дәрі-дәрмекті форма, оған жақпа майлар, пасталар, кремдер, гельдер, линименттер жатады (1-диаграмма).
Қазақстан Республикасында сыртқа ... үшін ... ... ... ... ... түрде кең, оны екі үлкен топқа бөлуге болады: құрамында белсенді фармацевтикалық ... ... ... ... заттары бар емдік дәрі-дәрмектер және әрекет етуші заттары өсімдік текті дәрі-дәрмектер.
GMP ережелері өндірістің барлық ... ... ... ... ... ... үрдіс;
* валидациядан өткен (сенімділігі тексерілген) ең маңызды технологиялық үрдістер;
* белгіленген талаптарға сәйкес келетін өндірістік және ... ... мен ... ... білікті және кәсіби дайындығы бар өндірістік қызметкерлер құрамы мен сапаны қадағалаумен айналысатын қызметкерлер;
* сайма-сай зертханалық қызметтер;
* ... ... іс ... мен ... ... іс ... барлық кезеңдерінің орындалуын тіркейтін формулярлар;
* препараттар партиясына ілесетін хаттамалардың және дайын өнімді таратуды есепке алу журналдарының көмегімен өнім ... ... ... ... және ... ... және шағымдарды қарастыру жүйесі.
1.2 Дәрілік өсімдік шикізаттарынан алынған дәрілік заттар өндірісіндегі сапаны қамтамасыз ету жүйесі және GMP ... ... ... ... ... ... қауіпті факторлардың ішінде келесілерді атауға облады: өнімді алу, ыдыстарға бөлу, сынаманы алу, ... қою, ... ... ... ... ... үшін тапсыру, өндіріске енгізу, өндіріс кезеңдері (араластыру, түйіршіктеу, таблеткалау, орау және т.б.), ... ... ... ... ... қызметкерлердің қозғалыс жолдары, мүмкін контаминацияның тоғысу мүмкіндігі. Қазіргі уақытта өндіріс жағдайында өсімдік шикізаттарынан алынатын ... ... төрт ... ... ... ... (нативті) немесе галенді препараттар (номенклатурасы бойынша өндірістің жалпы көлемінде - 40%)
* Жиынтық, мейлінше тазартылған немесе жаңа ... ... ... ... өндірістің жалпы көлемінде -15%)
* Өсімдіктерден бөлінетін жеке заттегілерден алынатын препараттар (алкалоидтар, гликозидтер, кумариндер және т.б.) ... ... ... ... ... ... Кешенді (аралас) препараттар (құрамына өсімдіктерден алынған дәрілік заттегілермен бірге химиялық, ... ... ... ... ... ... бойынша өндірістің жалпы көлемінде -20%)
Жиынтық (нативті) немесе галенді препараттар
Бұл топтың препараттары жалпы номенклатураның шамамен 40% ... ... ... ... қою және ... сығындыларды, өсімдіктердің шырындарын, ұнтақталған өсімдіктердің жинақ-қоспаларын жатқызады. Бұл препараттар құрамына дәрілік (биологиялық белсенді), сонымен қатар түрлі ілестірмелердің топтары, ... ... ... ... Препараттардың бұл тобы олардың қолданысында көп уақыттан бері ... ... ... ... ... ... өз маңызын осы күні де жоғалтпаған.
Жиынтық, мейлінше тазартылған немесе жаңа галенді препараттар.
Бұл топтарға ... ... ғана ... ... ... да босатылған әрекетті заттегілердің қоспаларын жатқызады. Олар басым бөлігінде жеке ... ... ... ... ... Препараттардың бұл тобы фитопрепараттардың жалпы номенклатурасынан шамамен 15% құрайды.
Жаңа галенді препаттар сығындылар технологиясын оларды балласт заттегілерінен ... ... ... ... он ... ... екінші жартысында Германияда ойластырылған. Бірінші алынған препарат дигипурит болды, оның құрамына қанқызыл ... ... ... ... глизкозидтері енді.
Өсімдіктерден бөлінетін жеке заттардан дайындалатын препараттар.
Бұл препараттар фитопрепараттардың жалпы номенклатурасының ... 25% ... ... ... және инъекциялар түрінде қолданады.
Препараттардың өндірісі көп кезеңді технологиялық үрдіске негізделген, оның қатарында ББҚ (биологиялық белсенді қоспалар) ажырату мен тазартудың ... ... ... ... ... ... ... топтың құрамына өсімдік және басқа да дәрілік ... ... ... ... ... ... ... препараттардың жалпы номенклатурасының шамамен 20% құрайды.
Дәрілік препараттарды дайындау үшін қолданылатын ... ... ... түрі ... құжаттамалардағы талаптарға сәйкес келуі тиіс, ал дәрілік заттардың осы шикізаттан өндірісі алынатын өнімнің сапасы ... ... ... жауап беруі керек.
Осыған орай, Медициналық тағайындалған дәрілік өнімдерді тіркеу жөніндегі техникалық ... ... ... ... (ICH) ... ... ету ... бойынша әдістемелік ұсыныстарды әзірлеген:
:: ICH-Q8 Фармацевтикалық өнімдерді дайындау
:: ICH-Q9 Қатерлерді бақылауға ... ICH-Q10 Сапа ... ... ... ... ету - бұл жеке ... бірлесе отырып өнімнің сапасына ықпалын тигізетін барлық факторларды қамтитын ауқымды ұғым.
Сапаны ... ... ... ... 4 ... ... өткенін атап өту керек, олар: өнімнің сапасын шығуында қадағалау, үрдіс параметрлерін қадағалау арқылы сапаны қамтамасыз ету, сапа құнын ұтымды ету, ... ... ... алу, сапа ... ... ... және ... айналымының әр кезеңінде қатерлердің талдауларына препараттың қауіпсіздігін және тиімділігіне кепіл беруге арналған сапаның жүйесін түзу сапасына, ... ... ... айналымдарында жақсартуға әсер етеді.
Өнімнің өмірлік айналымы жаңа және қолданыстағы дәрілік заттарға арналған қызметтің келесі түрлерін ...
:: жаңа ... ... және ... таңдау бойынша іргелі зерттеулер;
:: Фармацевтикалық талдамалар;
:: Тәжірибелі-өндірістік тексеру мен технологияны тасу;
:: Өндірістік (сериялық) ... ... сату және ... Өнім ... ... ... ... барлық салаларына қатысты, соның ішінде келесілерге де:
* берілген өндірістік үрдіс;
* валидациядан өткен (сенімділігі тексерілген) ең маңызды технологиялық үрдістер;
* белгіленген талаптарға ... ... ... және ... жайлары мен көлік құралдары;
* білікті және кәсіби дайындығы бар өндірістік қызметкерлер құрамы мен сапаны қадағалаумен ... ... ... ... қызметтер;бекітілген жазбаша іс тәртіптер мен нұсқаулар;
* белгіленген іс тәртіптердің барлық кезеңдерінің ... ... ... ... ... ілесетін хаттамалардың және дайын өнімді таратуды есепке алу журналдарының көмегімен өнім өндірісін толығымен ... ... және ... ... және шағымдарды қарастыру жүйесі.
GMP басшылыққа алып отырған қағидасы ... тек ... ... ... ... ғана ... ... шығарылу үрдісіне де салынуында. Сондықтан препараттың тек сапа стандарттарына (мекеменің ... ... ғана сай ... ... оның ... іске ... отырғанында әрдайым сол бір әрекеттер тәртібіне, сол бір ... ... ... де кепілдіктер тудырылады. Нақты үрдісті қадағалаудың амалдары аз емес, соның ішінде:
- өндірістік базаны және оның жүйелерін қадағалау;
- бастапқы материалдардың сапасын ... өнім ... ... ... ... ... ... сапасын қадағалау;
- сайма-сай зат белгілерін қою және ... ... ... ... ... қадағалау;
- технологиялық материалдардың және өнімнің сапасын қоймада сайма-сай сақтау және т.б. арқылы қадағалау.
Осындай барлық әрекеттер хаттамалар, СОП, жұмыс нұсқаулары, ... ... мен ... ... және оны қадағалаудың тұтас үрдісі бойында орындалатын барлық міндеттемелері сипатталған технологиялық регламенттер түрінде белгіленген нысандалған және мақұлданған іс ... ... ... ... ... дәрілік заттары өндірісінің технологиялық үрдісі дегенде, біз өсімдік шикізатынан дәрілік заттарды немесе оның негізіндегі препараттарды қажеттігіне қарай ... және ... ... ... дәрілік заттарды өндіруді түсінеміз. Жеке технологиялық операциялар анық белгіленген әдістемелермен, тиесілі ... ... алу ... GMP ... ұстанумен өткізіліп, өндіріске берілген лицензияның және тіркеу құжаттамаларының талаптарына сәйкес келуі керек.
Жалпы талаптар:
:: технологиялық үрдіс ... ... іске ... ... ... ... ... және өнімдермен жүргізілетін барлық әрекеттер әдістемелерге сәйкес, хаттаманы түзумен іске асырылуы тиіс;
:: бастапқы және орау материалдары тапсырыспен сәйкестігін ... үшін ... ... ыдыс тазартылып, белгіленуі тиіс;
:: бүлінген материал хаттаманы түзумен, сапаны ... ... ... тергеледі;
:: материал мен дайын өнім өндірісті алған соң, немесе аяқтаған соң карантинге салынуы ... егер ... және ... бумаға оралған өнім сатып алынатын болса, онымен жұмыс бастапқы шикізатпен жүргізген тәртіпке ұқсайды;
:: барлық бастапқы заттегілер, орау ... мен ... ... шарттарында белгілі тәртіпте, серияларымен бөліп сақтау;
:: қоймадағы қорды ... FIFO ... ... ... ... ... ... және бастапқы шикізаттың санымен салғастыру;
:: түрлі өнімдермен жұмыс бір уақытта немесе кезегімен бір ... ... тиіс ... ... тоғыстыру);
:: материалдарды және контаминацияны қорғау;
:: шаңтүзуші материалдармен жұмыс әсіресе сақтық ... ...
:: ... ... ... және бөлмелерді белгілеу;
:: өнімді тасымалдау үшін қолданылатын көлікпен тасымалдайтын құбыр жолдарын және жабдықтарды ... ... ... ... бөлімнің жауапты қызметкерімен және сапаны қадағалау бөлімімен тергеледі;
:: өндірістік орын-жайларға рұқсат осыған уәкілетті қызметкерлер құрамына ғана ... ... ... ... ... ... өндірісіне жол бермеу.
Осы күннің өзінде АҚШ нарығының ЕС - FDA, ЕМА, ... ... PIC/S ... ... ... органадары сапасын дәріліз препарттар өндірушісіне сеніп тапсырып, тіркеу ... ... ... ... ... ... жариялауда. Нәтижесінде, өндруші өнім туралы білімдері мен оны түсінуінее онымен байланысты үрдістерге ... ... ... ... ... ... Соңғылары сапа жүйесінің жетілуіне және тиімділігіне тікелей байланысты (ICH Q10). ... ... ... ... ... ... ... GMP-инспекцияларының жиілігі мен тереңдігін жоспарлағанда реттеу органымен ... деп ... ... ... жасау барлық белгіленген талаптарға сәйкестігін құптау үшін, өндірістің, бақылаудың, шығарудың және сақтаудың сәйкес кезеңдерінде тұрақты ... ... іске ... ... Бұл ... тікелей қадағалаудың нәтижелері сенімділікті неғұрлым кем дәрежеде тудырса, соғұрлым ондай өнім ... әсер ... ... де ... сенімді болады.
Үрдістер мониторингін және дәрілік заттар сапасын қолдау үрдістің жоспарлы ревалидациясы және жоспарлы жабдықтың жоспарлы ... ... ... бас тартуға мүмкіндік береді. Ондай көзқарас мониторинг нәтижелерімен қадағалау нысаны тұрақтылықты көрсетсе, бұл қайта өндіруге құптау болып табылады. ... ... ... ... ... (ре)валидациялық серияларға қарағанда әлдеқайда сенімді. Сонымен қатар, жинақталдған деректер сапаны спецификалық қадағалаудың шектеріне негіздеме беріп, үрдісті және ... ... ... түсінуді жақсартуға, және оның салдары ретінде қадағалаудың әлдебір нүктелерінен бас тартып, қабылдау ... ... ... ... ... ... ... шығарылымына қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.
Дәрілік препараттардың, соның ішінде оның құрамдастарының өндірісі мен қолданысы әрқашан қайсыбір қатерді салдары ретінде қарастырып отыруды ... ... ... күні фармацевтикалық өнеркәсіпте сапа қатерлерін басқаруға алуды қолданудың мысалдары бар, алайда олар жеткілікті дәрежеде шектеулі және қатерлерді басқаруға алу ... ... ... ... ... аясына көрсете алмайды.
ICH Q 9 құжаты сапа қатерлерін басқаруды сапаның ... ... ... ... заттар сапасының қатерлерін басқарудың екі негіз қалаушы ... бар, ... сапа ... ... ... ... негізделіп, ақыр соңында науқасты қорғаумен байланысты болуы тиіс;
:: ... ... ... ... және сапа қатерлерін басқару үрдісін құжаттаудың деңгейі қатер көлеміне сайма-сай болуы керек.
Фармацевтикалық өнеркәсіпте өндірістік үрдістер сыни көзқарастан бағаланып, GMP ... ... ... тексеріледі. Ал оларда құрылымдық көзқарас пен қорытындыны құжаттау болмайтыны рас.
Қатерлерді басқару үшін, дәрілік заттардың өндірісі барысында өнім ... ... ... ... қолдануға ұсыныс бар:
:: қатерлерді басқаруда элементар әдістемелер (желілік сызбалар, қадағалау карталары және т.б.);
:: Болдырмаудың сипатын және салдарын талдау (FMEA);
:: Болдырмаудың ... ... және ... ... ... Қателер шежіресін талдау (FTA);
:: Қауіпті талдау жән сыни ... ... ... ... және ... ... зерттеу (HAZOP);
:: Қауіпті алдын ала талдау (PHA);
:: Қатерлерді ... және ... ... ... ... ... ... мәнімен берілсе, онда ықтималдардың санды шкаласын қолданады. Қатерді санмен бағалауда шамадағы баға ... ... ... ... сипатталатын алдын ала берілген жағдайлардың спецификалық салдарларының мүмкіндігін көрсетеді. Осылайша қатерді санды ... тек бір дара ... үшін ... ... , ... секілді санды (ішінара санды) анықтауыштарды қолданумен мәнін ... олар ... ... және ... ... ... бірқатар аспаптары ауырлық пен ықтималдылық дәрежелерінің көптігін қатерді салыстырудың бірыңғай бағасына біріктіру үшін қатерлі салыстырмалы өлшеуді қлданады. ... ... ... ... негізгі ережелерді ескерумен түзіледі:
* Әлеуетті қауіпті факторлардың талдауын жүргізу - дәрілік препараттардың шикізат пен материалды ... ... ... ... рұқсатты алуға дейінгі өндірісімен байланысты қауіпті факторларды анықтау.
* Сыни қадағалау нүктелерін (СҚН) анықтау - қауіпті ... жою ... оны ... ... дейін төмендету үшін қадағалауға жататын нүктелерді, іс тәртіптерін немесе өндірістік кезеңдерді анықтау.
* Сыни ... ... ... - СҚН қадағалауда тұрғанына кепіл бере алатын сыни шектерін ...
* СҚН ... ... салу ... түзу - СҚН ... ала ... ... немесе бақылаулар көмегімен тексеру.
* Кемшіліктерді жою шаралары. ... ... ... ... ... ... бағалау жүйесінің тиімділігін құптау үшін, оны тексеру (валидациясы)дің іс тәртіптерін орнату.
* СҚН байланысты барлық іс тәртіптердің және жазулардың ... ...
* Сыни ... нүктесі. Сыни қадағалау нүктесін анықтау - ... ... ... оның ... ... ... қатерін қадағалау, болдырмау, жою немесе қолданымды деңгейге дейін төмендету орындала алады.
1.3 Фармацевтикалық өндірісте ... ... ... ... өсімдік шикізатынан биологиялық активті заттарды алу технологиясы органикалық еріткіштермен сығындылау негізделген. Мұндай әдіс ... ... ... хош ... ... заттарының мөлшері мен табиғи байланыстың бұзылуына әкеледі. Көмірқышқыл оксиді көмегімен сірінділеу технологиясын қолдану өсімдік шикізат ... хош ... ... пен жоғары концентрацияда (тазалығы 98-99 % аралығы) ... ... ... ... [5, 6]. ... ... ... ароматты және биологиялық белсенді заттарға бай дәрілік өсімдік шикізатты алуда ... ... ... бар: ... гидролизге және автолизге ұшырату, су буымен айдау және т.б. Нарықтық қатынастардың даму нәтижесінде өңдеу өнеркәсіп ... ... ... және ... таза ... ... ... отырып, бәсекелесе алатын өнімдер дайындау - өндірістердің негігзі талабы. Осыған байланысты қазіргі таңда дәрілік өсімдік шикізаттарынан биологиялық белсенді ... ... ... ... ... кеңінен қолданылады. Эктрагирлеу әдістері, мысалы ретінде перколяцияны алсақ, өз ... ... деп ... ... Перколяция әдісі экстракциялау үрдісінің жылдамдығын қысқарта алмайды және сәйкесінше өнім шығысын ... ... бұл ... ... пайдаланудан шығуы мәлім. Сондықтан, соңғы кездері кеңінен қолданысқа ие ... ... және ... ... ... ... дәрілік өсімдік шикізаттарды инертті газдармен өңдеу жоғары сапалы өнім алу мүмкі ндігін қамтамасыз етеді. Берілген әдісте дәрілік ... ... ... ... жаңа ... ... табылады.
Отандық және шетелдік ғалымдардың жүргізген талдау жұмыстары бойынша көмірқышқыл газымен дәрілік өсімдік шикізатты және ... ... ... әр түрлі фазалық түрде өңдеуде қолдану аясы кең екенін дәлелдейді. Көмірқышқыл газдың газ фазасын қолданғанда шикізаттың кептіру, сақтау, жылу ... ... ... ... ... мүмкіндігін төмендетеді.
Берілген шарттарда (жылу әсерісіз, сұйылған және сұйытылған газбен экстракция жүргізуде) дәрілік өсімдік шикізаттардан бағалы компоненттер алу аймағында ... Б.С. ... ... Б.С. ... ... ... жалғастырғандар А.В. Пехов, Г.И.Касьянов, Е.П. Кошев, В.А. Карамзин, А.С. Гинбург, С.М. ... Н.Н. ... Б.И. ... Б.Н. ... О.И. ... және т.б., және де шетелдік мамандар Г. Бруннер, Р. Регомонти, В. Шульц. Болашағы жарқын инертті ... ... ... ... кеңінен қолданып жүрген газ - көмірқышқыл газы болып табылады. Оның ... ... ... ... ... ... ... шығуы мен қауіпсіз болады. Сонымен қатар, еріткіштің температурасын өзгерте ... ... ... ... ... ... етеді [7].
Көмірқышқыл 73,8 102-нан (критикалық қысым) 5,18 102 кПа (үштік нүкте) және сәйкес +31,05-тан -60 °С ... ... ... болады.
Көмірқышқыл экстракт алудың ең басты ерекшелігі, ... ... ... ... ... қысымнан жоғары болуы және температура 30 °С аспайтын режимде жүргізілуі (болуы). Сондықтан, көмірқышқыл газдың дәрілік өсімдік шикізатынан қажетті ... ... ... ... ... ескере отырсақ, көмірқышқыл газдың қасиетіне тікелей сүйенеміз. Экстракцияны төмен температурада жүргізуде, ... де ... ... ББЗ комплексін сірінділеуге арналған температуралық режим болмаса) көмірқышқыл газының температурасын көтерсе экстракция үрдісінде экстрактивті заттар мөлшері аз ... ... ... температура мен 58-62 Мпа қысымда өтетін эктракцияда дәрілік өсімдік шикізаттан ауыр фракциялар алынуы мүмкін, яғни көп мөшерде қажетті емес ... ... ... ... биологиялық белсенді заттарға бай алынған температуралық режим 15-20 °С ... ... ... қысымымен жүргізілгенде дәлелденді. Кейінгі температураның жоғарлауы критикалық температураға ... 31,1 °С, ... ... ... ... де экстрактивті заттардың шығысын төмендетеді.
Бұл сұйытылған түрде көмірқышқылдың критикалық нүктеде сұйық фазаның агрегатты тұрақсыздығымен түсіндіріледі. яғни эктрагирленіп ... ... ... ... ... ... төмендеуі (еріткіштің критикалық нүктедегі аймақта) [9]. Алынған көмірқышқыл экстракт алынған дәрілік өсімдік шикізатқа сәйкес келеді, экономиялық үнемді, антисептикалық қасиетке ие ... Және де, осы ... ... ... Дәрілік өсімдік шикізатты өңдеудің әр сатысында көмірқышқыл газдың түрлі агрегатты күйде қолдана аламыз. Көмірқышқыл газының технологиялық қолдану негізіне зерттеме ... ... ... ... ... ... жылдамдату, принципиалды түрде жаңа аппаратуралардың дайындауына әкеледі. Көмірқышқыл газ жасушаның ... ... ... саналады, бактериялардың және саңырауқұлақтардың өмір сүруін қамтымайтын, оттекті ... ... ... ... тұрақтануын реттейді, тотықтандыру үрдісін баяулатады.
Ғылыми-тәжірибелік негіздер бойынша ... ... ... ... ... ... ... қатты және газ тәрізді көмріқашқыл газдың ерекше қасиетін қолдана отырып, химиялық пассивті ортада төмен температурада ... ... ... ... ... ... мен өндірілетін өнімнің сапасын жақсартады. Көмірқышқыл газдың технологиялық қасиеттерін басқару үшін оның ... және ... ... ... керек. Көмірқышқыл газдың қасиетін басқаруда сұйытылған күйде (20 °С температурада) оның ... ... ... 2,4 тең ... ... таңда диэлектрлік тұрақтылық өзара молекулааралық заттардың күш әсері ... ... ... ... ... әр ... заттардың әсерінің күш шамасы жоғары болған сайын, заттар одан әрі жақсы ... ... ... ... тұрақтылық шамасы тұрақты полярлы емес және әлсіз полярлы заттар мәні жақын. Яғни, эфирлі және майлы майларда, ... ... ... (A, D, K), ... ... және т.б. ... ерітеді. Экстракция және айдауда 30 °С температурадан аспайтын еріткішпен экстрагирлегенде шикізаттан биологиялық ... ... ... ... майлар мен хош иісін сақтап қалады. Эфирлі майлардың ... ... ... ... ... газының ерекшелігі болады [10,11].
Дәрілік өсімдік шикізаттардан көмірқышқыл газбен экстракциялауда биологиялық белсенді заттарды алу жұмсақ режимді, жұмысы аз және ... ... ... ... тез технология - экологиялық таза жоғары сапалы экстракт алудың алдынғы шарттары. Қазіргі таңдағы жасалған негіздеме ... ... ... ... ... ... сірінділеуде селективті, кең ассортиментті үрдістің сипаттамасы беріледі. Осыған орай зерттеулерде және өндірістік өнеркәсіптерде тәжірибелік-өндірістік ... база ... ... ... ... ... кеңістіктегі қатты фаза алып отырады, ал бағалы химиялық компоненттердің құрылымы әртүрлі ... ... ие. ... ... ... бір ... ... фазаның құрылымын есепке ала отырып, экстракцияның теория жүзінде сипаттауға болады.
Өнеркәсіпте жоғары сапалы көмірқышқыл газды экстрактардың өндірісінің мағынасы ... ... ... ... ... көрсетілгендей, экстрактивті заттардың шығысы ең көп бөлінуі, келесі шикізатты дайындаудағы әдіске тікелей байланысты: 0.2-0.3 мм диаметрге дейінгі ұнтақтау [12].
Экстракция кезінде ... ... мән беру ... себебі ұнтақтау экстракцияның нәтижесіне әсер етеді. Осымен бірге, ... - ... ... ... ... ... ауытқуына зерттеулер жүргізілді.
Тәжірибеден алынған нәтижелерге сәйкес ерітіндінің көлемі шикізатта қалған экстракті заттарға әсері айтарлықтай емес, мысалы шікізатты ұнтақтау, ... бұл ... оң ... бар. ... оптималды қатынасынының дәрілік-өсімдік шикізаттарының әрқайсысына әртүрлі болуы экстракцияға дайындалған материалдың ішкі құрылысының әртүрі болуымен және экстрактивті заттардың құрамының ... ... ... ... ... ... биотехнологияның көптеген қолдану аумақтарында сұранысқа ие. Мысалы, жұмыста көмірқышқыл экстактарының натуралды ароматизатор ретінде қолданылуының заманауи жай-күйі мен ... ... ... [13, 14].
Қазіргі уақытта фармацевтика өнеркәсібінде өндіруге деген бет-бұрыс байқалуда. Аталған бағытта қорытындысында әртүрлі азық-түлік өнімдеріне өсімдік ... ... ... ... бағытталған зерттеулер жүргізілуде. Авторлармен экстактілерлдің химиялық құрамымен және оның ... ... анық үшін ... ... ... ... ... экстрагентті, эфирмайлы және өсімдік шикізатына экстрагент таңдауда келесі талаптарды басшылыққа алу қажеттігі анықталды [15].
Көмірқышқылды экстрактардың бірегейлігі басқа ұқсас, ... ... ... ... ... ... және ... емес спиртті және майлы экстрактілерден басым болуында болып табылады. Оның себебі, ... ... ... ... буды ... жолымен алуы кезінде жоғарғы температуралардың әсерінен өнімде алғашқы шикізаттың дәмі болмайды, тек иісімен ажыратылады және ... ... ... ингредиенттер болмайды. Осыған орай, аталған экстрактар заттай өнімдерді толық алмастыра алмайды және ... тек ... ... ... ... ... ... экстрактар (Этил спирті, ацетон және т.б.) қара түсті және консистенциясы ... ... ... ... ... ... мүмкін. Сондықтан сапасы төмен болып келеді [16].
Жұмыс кезінде өсімдік шикізатынан алынған ... ... ... құндылығын жорамалдау мен жобалауды құрайтын биотехнологияның заманауи бағыты ... ... ... ... ... мен эликсирлерді алуға жол беретін аса тиімділігі бар [16]. Олардың биологиялық және тағамдық ... ... ала ... ... ... және олардың бактерицидтік, химиялық құрамына талдауға қажетті ықылас бөлінбейді. Зерттеулер нәтижесінде көмірқышқыл экстрактарын кез-келген өнімге қосу, оған бактерицидті әсер ... яғни ... ... ... ... ... жасалды [17].
Көмірқышқылды экстрактау процестерінде қолданылатын шырғанақ, түймедақ, батпақты иір, итмұрын сияқты өсімдік шикізаттары ... ... ... ... кең таралған. Жұмыс барысында батпақты Иір тамырсабақтарының көмірқыщқыл экстрактысы құрамында оның түріне қарай әртүрлі биологиялық заттардың көп ... ... ... өсімдік шикізаты келешекте экстракты алудың нақты химиялық құрамын сақтаумен жүргізілетін технологияның ... болу ... ... ... ... жоғарғы сапалы өнім болуына және оны фармацевтика, тағам және басқа да өндірістерде кең қолданыста болуына байланысты ... ... - ... ... ... ... технологиялық және де технико-экономикалық бағыттарында келешегі бар. Осыған орай, экстракциялау процесін жандандырудың негізгі бағыттары болып келесілер табылады:
* ... ... ... ... экстрактыларын алудың жаңа технологияларын әзірлеу;
* Энергияны үнемдеудің әсерін жоғарылату.
Экстракциялық үрдістерді жетілдірудің бағыттарының бірі болып алғашқы материал ретінде үлгісіз ... ... ... қолдану болуы мүмкін. Оларға сирек кездесетін және аз зерттелген түрлер жатады.Өйткені көмірқышқылды экстракциялау технологиясы ... және ... ... соң, ... ... ... алынатын компоненттердің көлемінің жоғары болатын алғашқы материалды таңдау ... ... ... ... ... ... ... және организмнің толық жақсы қорытуын қамтамасыз ететін, дәрілік өсімдік шикізаттарға қажетті назар ... ... ... табылады. Өсімдік шикізаттарының осы тобындағы көмірқышқылды экстрактілері ішек микрофлорасының қалпына келуіне және сауығуына ... ... ... ... ... зат ... ... оны қорыту қажетті дәрежеде болады. Сонымен қатар, алғашқы шикізатының құрамынан, алынған экстрактілердің организмнен зиянды заттарды шығаруға байланысты ... ... ... ... ... ... ... да өнеркәсіптердің әртүрлі салаларында қолдану үшін сәйкес шикізаттарды алу үшін жаңа технологиялар әзірленуде.
Алғашқы шикізатты таңдау және талдаумен қатар, аталған ... ... ... ... ... ... үнемдеу және қажетті деңгейде қолдану үшін әдістері дайындаудың аса маңызы бар. Осымен бірге, алғашқы шикізатты алдын-ала дайындау үшін қолданысқа қажет ... ... ... ... ... Таблетка өндірісі
Таблеткалар - құрамында бір дозалық бір немесе бірнеше әсер етуші заттары бар және ... ... ... ... ... қатты дәрілік қалып. Таблеткалар ішке қабылдауға арналған. Кейбір таблеткаларды бүтін ... ... ... ... ала ... ... ... алдында суда ерітіп немесе дисперстейді немесе ауызда қалдырады, онда әсер етуші зат босап шығады.
Бөлшектер бір ... ... әсер ... заттардан және ас қорыту жолында дәрілік қалыптың қасиетін өзгерте алатын сұйылтқыштар, байланыстырғыштар, қопсытқыштар, сырғанатқыштар, майлағыштар сияқты қсалқы заттардан және ароматты ... ... ... ... ... ... ... бүтін дұрыс, дөңгелек цилиндрлер тәрізді болады, олардың үстіңгі және төменгі беттері жайпақ немесе дөңес, беттерінің ... ... ... да ... ... ... ... бөлу үшін сызаттар түсіріледі, жазулар және басқа белгілер салынады. Таблеткалар қабықпен қапталуы мүмкін.
Ішке абылдаға арналған таблеткаларды төмендегідей бөліп ... ... ... ... ... ... ... таблеткалар;
* еритін таблеткалар;
* дисперстелетін таблеткалар;
* ауыз қуысында ... ... ішке ... ... модификацияланған-босайтын таблеткалар.
Ұзақ уақыт бойында дәрілер басым жағдайда ұнтақтар немесе тамшылар түрінде әзірленіп, ... бұл ... 1880 жылы ... ... ... ... ... шығаруды игергеніне дейін жалғасады. Төрт жыл өтісімен ол дәрілерді таблеткалауға арналған машинаны құрастырады, ал 1886 жылы бір ... ... ... ... еткен UpjohnPillandGranuleCompany құрады.
Таблетка формасы түйіршіктермен, ұнтақтармен және ... ... ... ... мөлшерлеу дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.
Таблеткаларды алудың үш технологиялық ... ... кең ... ... ... ... түйіршіктерді қолданумен және тікелей сығымдау.
Бастапқы материалдарды таблеткалауға дайындау оларды ерітуді және бөліп өлшеуді көздейді. Шикізатты өлшеу аспирациясы бар сорып шығару ... іске ... ... ... соң, шикізат дірілдек жұмыс қағидасына негізделген ... ... ... ... ... және көмекші заттардың жалпы массада біркелкі үйлестірілуі үшіе, оларды мұқият араластыру қажет. Құрамы бойынша біртекті ... ... алу ... да, ... ... ... операция юолып табылады. Ұнтақтардың дисперсиялық, сусымалық, тыгыздық, ылғалдылық секілді түрлі физика-химиялық ... ие ... ... бұл ... ... түріндегі кезекті әрекеттегі қоспалауыштарыды қолданады, қалақтың пішіні әртүрлі бола алады, бірақ жиі қолданылатындарды ... ... зета ... ... ... ... белгілі қөлемдегі түйірлерге айналдыру әдісі, ол таблеткалауға жататын қоспаның сусымалы қасиетін жақсарту және оның қат-қабаттарға ажырауын болдыртпау үшін ... ... және ... ... ... - қосалқы заттегілер ерітінділерін қолданумен ... ... ... ... ... ... ... таблеттеуге материалды дайындаудың тек бір ғана операциялық кезеңінде ғана қолданды.
Ылғалды түйіршіктеу келесі операциялардан ... ... Бұл ... ... ... ... ... Ұнтақты елек арқылы елеп өткізеді.
* Ылғалдау. Байланыстыру заттегілері ретінде суды, спиртті, қант шырынын, желатиннің ерітіндісін және кархмалдың 5% желімін ... ... Әр ... ... ... арналған байланыстыру заттегілерінің қажетті мөлшерін сынау жолымен анықталады. Ол мақсатпен, жалпы түйіршіктелуі ... ... ... дәрежеге дейін ылғалдануы тиіс. Ылғалдануының жеткілікті дәрежеге жеткенін анықтау жолы мынадай: массаның шамалы мөлшерін (0,5-1г) бас бармақ пен сұқ ... ... ... ... ... ... тиіс (асыра ылғалданған) және 15-20 см биіктіктен құлағанда, үгілмеуі тиіс ... ... ... ... S (сигма) түріндегі араластырғышта орындайды, олардың қозғалыс жылдамдығы әртүрлі: алдыңғысы - 17-24 ... ... - 8-11 ... ... кері ... ... да мүмкін. Қоспалауышты босату үшін, оның тұрқын аударып, массаны қалақтарының көмегімен итеріп түсіреді.
* Үгіту (түйіршіктеудің өзі). Түйіршіктеуді алынған массаны 3-5 мм (№20, 40 және 50) үгу ... ... Тот ... ... жезден немесе қоладан әзірленген тесік електерді қолданады. Таблеткалық массаға үзілген сымдардың ... жол ... ... сым ... ... ... ... қолдануға болмайды. Үгуді арнайы үккіш машиналардың - түйіршіктегіштердің көмегімен орындайды. Тік тесілген цилиндрге ... ... ... үйіп ... оның саңылаулары арқылы серіппелі қалақтармен үгеді.
2 МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ
Бастапқы кезеңде www.dari.kz ... ... ... реестрінде 2015 жылы ҚР тіркелген өкпе-тыныс алу жолдарының қабынуына қарсы және ... ... ... ... тізімі зерттелді. Зерттеуге барлық дәрілік қалып түрлері алынды. Нәтижесінде 127 дәрілік препарат алынды, қорытындысы абсолюттік (саны) және салыстырмалы ... ... ... ... ... ел бойынша өкпе-тыныс алу жолдарының қабынуына қарсы және ... ... ... ... ассортименті құрылымы.
Өндіруші ел бойынша Отандық дәрілік ... ... ... - 10% (10 ... шетелдік өндірушілер арасында Германия - 8 % (10 препарат), Ресей - 4 % (5 препарат), Польша - 8% (10 ... ... - 6 % (7 ... ... - 3% (4 ... ... - 2 % ( 3 препарат), Франция - 8 % (10 ... ... - 5 % ( 2 ... ... - 2% (2 ... ... -16 %(20 препарат), Ирландия -9 % (12 препарат), Испания - 5% (6 ... ... - 2% (2 ... ... - 5% (6 ... Сингапур - 2% (2 препарат), АҚШ - 1% (1 препарат), Швейцария - 2% (2 ... ... - 9%(9 ... ... ... 1).
Өкпе-тыныс алу жолдарының қабынуына қарсы және қақырық ... ... ... ... ... ел ... (16 %) болып саналады. Шетелдік өндіруші елдер ассортиментінің сараптамасы ӘД ҚР ДСМ тек 18 ел ... алу ... ... ... және ... түсіруге арналған препараттар ассортиментінің дәрілік қалып бойынша сипаттамасы.
Сараптама дәрілік заттар ассортименті қатты және ... ... ... ... көрсетті (капсулалар, таблеткалар, ерітінділер, сироп, аэрозольдар, түйіршіктер, ингаляцияға арналған ұнтақтар, ингаляцияға арналған суспензиялар). Дәрілік заттар ассортиментінің көп бөлігін таблеткалар - 37 % (13 ... ... ... 2). ... ... қалып қолдануға ыңғайлы.
1 сурет - Өкпе-тыныс алу ... ... ... және қақырық түсіруге арналған препараттарды өндіруші елдер ... ... ...
2 ... - өкпе-тыныс алу жолдарының қабынуына ... және ... ... ... ... ассортиментінің дәрілік қалыптары бойынша жасалған диаграмма
Одан кейін аэрозольдерге - 27 % (35 препарат), ингаляцияға ... ... - 16% (20 ... ... - 7% (9 ... капсулалар - 5% (7 препарат), сироп - 4% (5 препарат),ингаляцияға ... ... - 2% (2 ... ... - 2% (2 ... ... заттар ассортиментінің ең аз бөлігін түйіршіктер мен ингаляцияға арналған ұнтақтар - 4 % (4 препарат) ... ... алу ... ... қарсы және қақырық түсіруге арналған дәрілік заттарды өндіруші өнеркәсіптер арасындағы Отандық ... және ... ... ... - ... алу ... қабынуына қарсы және қақырық түсіруге арналған препараттардың импорт көрсеткіші бойынша(%)
3 ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 таблеткаларының ... ... ... ... - ... ... ... жаңа өнімнің тез енгізіліп, игерілуін, еңбек ресурстары мен материалдық ресурстардың, қолданыстағы техниканың неғұрлым толық пайдаланылуын және осы ... ... ... оңтайлы ұштастыру, өнімнің кеңістік пен уақыт ішінде барлық дайындалу сатыларын келісіп алу жолымен ... ... ... ... ... ... ... Ө. ұ. үйлесімділік, ырғақтылық және өндірістің үздіксіздігі қағидаттарына негізделеді. Ол ... ... ... ... ... ең ... тасқынды, топтамалық және жеке-дара әдістер. Ө. ұ. элементтік (атқарымдық), кеңістіктік, уақыттық бөліктерге ажыратылады. Ол ... ... ... ... - ... және ішкі ... ... бастап жұмыс орнына дейін қамтиды. Ө. ұ. қоғамдық және жекеше нысандарға бөлінеді. Қоғамдық нысан ... ... ... туындайды және өндірістің мамандануы мен кәсіпорындардың мамандануын, кәсіпорынның ұтымды мөлшерін таңдауды және ... ... ... кәсіпорындардың кооперациялануын қамтиды. Өндірісті жекеше ұйымдастыру бірыңғай еңбек бөлінісінен туындайды, ол еңбектің кәсіпорын ішіндегі ... мен ... ... Өнеркәсіп өндірісін кеңістікте ұйымдастыру өнімді дайындау үдерісінің жеке үдерістерге бөлшектелуінен және кәсіпорынның жекелеген өндірістік буынынан тұрады. Осы деңгейде Ө. ... үш ... ... ... ... ... үдерісті жұмыс орнында, цех ішінде және цехтардың арасында ұйымдастыру. Негізгі Ө. ұ-мен қатар көмекші және қызмет көрсетуші үдерістерді ұйымдастырудың да зор ... бар. ... ... ... - ... мен ... қалыпты жұмыс жағдайында болуын қолдау, энергиямен, еңбек заттарымен, ... ... ... ... ету. Көмекші және қызмет көрсетуші үдерістерді ұйымдастыруда кәсіпорын мен басқа да бөлімшелердің аспаптық және ... ... ... және ... ... ... ... қамтылады. Өндірістің оңтайлы ұйымдастырылуы тиісті сапада өнім өндіру ... ... ... ... ... ... арттырылуын, өндіріс шығынының азайтылуын, еңбек жағдайының жақсартылуын, ... ... ... көтерілуін қамтамасыз етеді.
өндірісін ұйымдастыру кезіндегі негізгі қарастырылатын мәселелр:
* Бөлмелерді дайындау
* Персоналды дайындау
* Ауа температурасын және ... ... ... ... ... бөлмені GMP стандарттарының талаптарына сай қысымы мен температурасын және ауаның берілуі қарастырылады. Ұйымдастырылып отырған өндірістің цехындағы қысым 15 Па ... ал ... ... ... 10 Па ... ... температурасы 150С - 220С жетеді.
Бөлмедегі жабдықтар стандарттардыңталаптарына сай орналасқан. Әрбір жабдықтар GMP стандартының сертефикатын ... ... әр ... ... ... өтіп тұрады.
Тазалықты ұйымдастыру
Бөлме тазалығы және санитарлы тексеруден күніге 2 рет жүргізіледі, ... 1рет ... ... ... ... 2 рет ... ... Өндірістің химиялық сызбасы
таблеткаларының өндірісінде химиялық сызбасы жоқ.
3.3 Өнірістің технологиялық сызбасы
Өндірістің технологиялық ... А ... ... Шикізаттардың, жартылай өнімнің және өнімнің сипаттамасы
Құрамынан шикізаттарды қабылдау СОП ... сай ... ... ... ... - ... сипаттамасы
Аталымы
НҚ
Сапа көрсеткіші
Регламенттелген нормалар
Батпақты Иір тамырсабағының көмірқышқылды экстрактысы
ВФС 42-1936-89
Фенолдық қосылыстар 2% ... 6% ... ... ... ... экстрактысы
Аскорбин қышқылы
ФБ 42-2668-89
99 % кем емес
Кальций стеараты
ТУ 6-09-4233-76
98 % кем емес
Аэросил
Қант
Тазартылған су
ҚР МФ II, т.2
Сипаттамасы
Нитраттар
Алюминий
Ауыр металлдар
Бактериалды эндотоксиндер
Мөлдір түссіз ... (0,2 ... (10 ... (0,1 ... көп ... ... көп емес
3.4.2 Жартылай өнімнің сипаттамасы
2 кесте - жартылай өнімнің сипаттамасы
Атау
НҚ
Сапа көрсеткіші
Регламенттелген нормалар
1
2
3
4
Түйіршіктер
НҚ
Түйіршіктердің өлшемі
сусымалдылығы
Фракциялық құрамы
1 мм-ге дейін
ҚР МФ ... МФ ... ... ... ... ... біртектілігі
Таблеткалардың диаметрі
Судың мөлшері
ҚР МФ сай
ҚР МФ сай
5 мг +- 5%
ҚР МФ сай
ҚР МФ сай
ҚР МФ ... % көп ... ... өнім ... ... - дайын өнім сипаттамасы
Атау
НҚ
Сапа көрсеткіші
Регламенттелген нормалар
... ... ... ... ... ... ... сарғыш реңді, өзіне тән дәміне ие қышқыл-тәтті таблеткалар
ҚР МФ сай
ҚР МФ сай
5 мг +- ... МФ ... МФ ... МФ ... мм
2,5 % көп емес
Ауыз қуысында 3 мин
3.4.4 Материалдар сипаттамасы
4 кесте - материалдар сипаттамасы
Атауы
НҚ
Сапа ... ... ... ... этикеткалық қағаздан жасалған "Упаковщик" талоны
МЕСТ 18510-87
1 марка
МЕСТ 7625-86
Сыртқы көрінісі
Өлшемі.
Графикалық рәсімдеудің бекітілген түпнұсқасының сәйкестігіне - тест ... ... ... 18251-87
Сыртқы көрінісі. Таңбалау.
-
(ПВХ) поливинилхлоридт
ГОСТ 25250-88
немесе
Сыртқы көрінісі. Таңбалау.
Қаптау материалы
4 кестенің жалғасы
қабықша
Жеткізуші
импорттық жеткізуші ... және ... мм ... - 0,25) мм ... тазалығы.
Алюминиді фольга баспа
лакталған
Поставщик
ТТ 48-21-270-94
МЕСТ 745-79
или импортная
документация фирмы-поставщика
Сыртқы көрінісі. Таңбалау.
(174 +- 1) мм ... ... ... Өндірістің аппаратуралық сызбасы
Аппаратуралық сызба В қосымшасында келтірілген.
3.6 Қолданылатын технологиялық жабдықтардың негіздемесі
5 кесте - жабдықтар ... ... ... аталымы
Саны
Жұмыс бөлігінің материалы
Сипаттамасы
Ескерту
1
2
3
4
5
6
1
Елеуіш
1
Тот баспайтын құрыш
Саңылау диаметрі 1 мм
2
Елеуіш
1
Тот баспайтын құрыш
Саңылау диаметрі 0,5 мм
3
Араластырғыш
1
Тот баспайтын құрыш
Ресей, көлемі 125 л, айналым саны 35 мин., ... 380 ... ... ... ... ... 60 ... Өнімділігі 150 кг/ағ кем емес, саңылауларының диаметрі 2 мм
5
Кептіргіш шкафы
2-х секц.
Мырышпен қапталған темір
Ыстық ауамен автоматты қыздыру. Размерлері 2700*1900*600 мм
5-а
Астаушалары
40
Ағаштан
Размерлері 900*450 ... ... ... ... ... ... таблеткалардың диаметрі 9 мм, 12 мм, 14 мм. Өнміділігі 30000 табл/сағ
5 кестенің жалғасы
7
П/этил. бөшкелері
20-30
полиэти-лен
ГОСТ 17358 - ... ... ... (безбендер) 150 кг
2
Тот баспайтын құрыш
Ресей, Орехово-Зуево 495*350*1300мм
Бөлініс құны 50 гр.
9
Бу қазандығы
1
Кіреуке
Стандартты бұйым
10
Шағын диірмен
1
Тот баспайтын құрыш
Жұдырықты, өнімділігі 500 кг/сағ
3.7 ... ... ... ... ... Б ... келтірілген.
3.8 Өндірістің технологиялық үрдісінің сипаттамасы
"ЭКСКАИР" таблеткаларының технологиялық кезеңдерінің сипаттамасы.
1 кезең. Шикізатты дайындау
1.1 Қантты шағын диірменде ұсақтайды. Аскорбин қышқылын саңылауларының ... 1 мм ... ... кальций стеаратын саңылауларының диаметрі 0,5 мм ... ... ... Иір тамырсабақтарын және дәрілік қырмызыгүл гүлдерінің көмірқышқылды экстратысын төрт қабатталған дәке фильтрмен сүзеді.
1.2 Сыйымдылыққа 0.009 г ... Иір ... және 0.003 г ... ... ... ... ... және 40.0 спиртті таразылап саламыз. Қоспаны ерітеміз.
2 кезең. Эстрактардың спиртті ерітіндісін дайындау
Араластырғыш сыйымдылыққа алынған шырынның ... 8% қант ... ... ... ... Иір ... және дәрілік қырмызыгүл гүлдерінің көмірқышқылды экстратысымен дымдақылдайды.
3 кезең. Араластыру және дымқылдау
Алынған шикізаттарды қалақты араластырғышты 10 минут бойында араластырамыз.
4 ... ... ... ... ... түйіршіктеуге арналған гранулятор арқылы өткізеді /тордағы саңылаулар диаметрі - 3 ... ... ... ... ... ... 1,5 - 2 см ... төгеді. 45 - 500 дейінгі температурада кептіргіш шкафында 5-6 сағат бойында араластырумен кептіреді.
6 кезең. Түйіршітерді ... ... ... ... ... ... арқылы өткізіп, өлшейді.
7 кезең. Түйіршіктерді опалау
Араластырғышқа алынған түйіршіктерді, 0,500 кг аскорбин қышқылын, 0,015 кг ... және 0,6 кг ... ... ... 15 ... ... ... алынған қоспаны араластырғыштан алып полиэтиленді тараға салады.
8 кезең. Таблеттеу
Қоспаны "Префекта" таблеткалау баспағында таблеткалайды, таблетканың диаметрі 12 мм, ... ... 0,6 г. ... ... әр 30 ... сайын таблеткалардың сапасын беріктігіне, ыдырауына тексеріп, таблеткалардың орташа салмағын тексеріп отырады. Талаптарға сай келмейтін таблеткаларды, ... ... ... ... құрғақ полиэтиленді ыдысқа салады. Дайын өнімнің шығуы 60 кг кем емес.
9 ... ... ... ... блистерлерге қаптау
Дайын болған таблеткаларды контурлы ұяшықты блистерлерге қаптау.
10 кезең. Блистерлерді қорапқа орау
Блистерлерді 250 данадан қораптарға орау.
11 кезең. Қораптарды жәшікке орау
5 ... ... ... ... ... ... аумақтың сызбасы Г қосымшасында келтірілген.
3.10 Өндіріс үрдісіндегі адамдар мен материалдар ағымының сызбасы
Өндіріс үрдісіндегі адамдар мен материалдар ағымының ... Д ... ... Материалдық баланс
Серияның материалдық балансының есептемесі
Бастапқы деректер. № 10 таблеткаларының 1000 қаптамасының дайн өнім сериясына ... ... ... бір ... құрамы:
6 кесте - Таблетканың құрамы
Құрамы
Салмағы, мг
Пайыздық үлесі, %
1
2
3
Аскорбин қышқылы
5
0,83
Батпақты Иір тамырсабағының көмірқышқылды экстрактысы
9
1,5
Дәрілік ... ... ... ... ... ... ... таблетка салмағы:
600
Өндірістің жалпы технологиялық шығыны 2,5%
Серия өнімін дайындау үшін ... саны мына ... ... шығымы =0,6∙10000∙10=600000г=60кг (1)
Өндіріс ... ... ... шығындар есебімен х = 2,5%
ортақ шығымы
Gбастапқы өнім=60,0*102,5100=61,5кг ... ... ... 61,5 * ... 0,51045 ... Иір тамырсабағының
көмірқышқылды экстрактысы ... ... ... ... экстрактысы ... ... ... 61,5 ... ... ... ... 61,5 * ... кг
Матариалды баланс есептемесінің деректері 6 кестеде ұсынылған.
7 кесте - Технологиялық үрдіс кезеңдерінің материалдық балансы
Жұмсалды
Алынды
Шикізаттардың және жартылай ... ... ... және ... ... кг
Дана
Салмағы, кг
Дана
1
2
3
4
5
6
Шикізат
Дайын өнім:
Аскорбин қышқылы
0,51045
Қабықсыз таблткалары
60,0
№ 10 - 10 мың қаптама
Батпақты Иір тамырсабағының көмірқышқылды экстрактысы
0,9225
Шығындарды есептегенде
1,5
Дәрілік қырмызыгүл гүлдерінің ... ... ... ... ... Технологиялық режимді нормалау
8 кесте - Технологиялық режим нормалары
№р/с
Өткізілетін операция
Операция элементі
Сызба бойынша ... ... ... ... ... ... дайындау
Қантты ұсақтау,
елеу, таразылау
Шағын диірмен,
№1 елек, №2 елек,
безбен
30 мин
80 мин
110 мин
2
Дымқылдауды дайындау
Өлшеу
Еріту
Безбендер
Кіреуке. қазандық
15 мин
20 мин
35 мин
3
Дымқылдау
Өлшеу
Еріту
Безбен
30 мин
15 ... ... ... ... мин
5
Кептіру
Кептіру
Кептіргіш шкафы
300 мин
300 мин
6
Құрғақ түйіршіктеу
Құрғақ үгу
Гранулятор
60 мин
60 мин
7
Араластыру,
Опалау
Араластыру, опалау,
Түсіру, араластыру
безбендер
Араластырғыш
Безбендер
20 мин
10 мин
30 ... ... және ... ... ... ... мин
10
Таблеткаларды өлшеп, орау
п/этилен. дысты толтыру, өлшеп, орау
Полиэтилен ыдыс, безбен
30 мин
30 мин
11
Ресімдеу
Зат белгісін қою
20 мин
20 мин
12
Барлығы
16 сағ 50 ... ... ... ... үшін ... ... ... осы формула арқылы есептейміз
, (3)
Мұндағы, электр қозғалтқыш аппараттың немесе машинанын
қуаты, кВт;
электр қозғалтқыш ... ... ... 1 ... өнім шығару уақыты, сағ;
Бір типті аппараттар немесе жабдықтар саны, ...
9 ... ... ... атауы
Жабдықтардың атауы
Жабдық күші, кВт
Жабдықтың жұмыс істеу уақыты, сағ
Жабдықтар саны, дана
Электр энергиясын тұтыну, кВт*сағ
1
Елеуіш:
Саңылау диаметрі 1мм
Саңылау диаметрі 0,5 ... ... ... ...
Гранулятор
3
0,67
2
4,02
3
Құрғақ түйіршіктеу
Гранулятор
3
0,67
2
4,02
4
Опалау
Араластырғыш
0,9
1
2
1,8
5
Таблеттеу
Таблет пресс
50
2
2
200
6
Блистерге қаптау
Қаптау автоматы
0,55
0,5
2
0,55
Барлығы:
211,355
4 ӨНДІРІСТІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРУ
Химия өнеркәсібінде механикаландыру кешеніне және автоматтандыруға көп көңіл бөлінеді. Бұл - ... ... ... ... ... ... ... бұзудың, жұмыс жағдайының зияндығымен, қайта өндіріген заттардың жарылыс және өрт қаупінің тууымен түсіндіріледі.
Өндірісті механикаландыру барысында ауыр еңбек жеңілдетіліп, жұмысшылар саны ... ... ... ... деп ауыр қол ... жеңілдетуге бағытталған механизмдер мен машиналарды енгізуді айтамыз.
Аппараттардың жүктемесінен, машиналар қуатының күшеюіне, өнеркәсіп аумағының ауырлығына, қысымның, температураның және химиялық реакция ... ... қол ... ... ... ... ... Өйткені тәжірибелі жұмысшының өзі де, процесстің нормасынан ауытқу жағдайда тез ... ... ... ... ... ... жағдайлар салдарынан өрт, жарылыс апаттары болуы қауіпі бар.
Өнеркәсіптің дамуына - адам организмінің мүмкіндігінің шектеулігі, адамның тез шаршауы, қоршаған ... ... және ... жатқан ақпараттардың мөлшеріне дер кезінде көңіл аудармауы, жағдайы субьективті бағалау сияқты факторлар кедергі келтіреді.
Адамзатты ... ... ... технологиялық процесстерді, механизмдері машиналарды басқаруды автоматтандыратын, машина өндірісінің жаңа түрі - автоматтандыру заманы келді. ... ... ... ... ... ... өнімнің санының сапасының өсуін арттырып, шығарылған өнімнің арзан болуына септігін ... ... ... ... өнімнің сапасы артып, қалдық азайып, сапасыз өнім саны қысқарып шикізат пен энергияны үнемделіп, жұмысшылар саны қысқарып, құралдардың көп уақытқа шыдауына қол ... ... ... ... жабдықтарды апаттан сақтайды және атмосфераны, су қойнауларын өнеркәсіп қалдықтарының ластануынан қорғайды.
Химиялық технологияның кешенді автоматтандырылуы түрлі автоматтық жабдықтарымен қамтамасыз етіп ... ... ... арналған жабдықтарды қауіпті жағдайларда автоматты түрде қосу және тоқтатуды ... ... ... процесстерді автоматтандыру техникалық прогрестің жетекші бағыты, қоғамдық еңбектің өнімділігін ұлғайтудың неғұрлым тиімді жолдарының бірі және ... ... ... ... ... болып табылады.
Өндірістік процессрерді автоматтандыру технолгиялық құрал-жабдықтар жұмысының дәлірек, сенімдірек және сапалы болуына септігін тигізетінімді, ұтымды технологиялық процесстер ... ... ... ... Бұдан бөлек, ол өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды сондай- ақ кәсіпорындардың ұйымдық құрылымның жетілдірудің тиімді құралы болып табылады.
Операциялар мен процесстерді автоматтандыру, ... ... ... ... ... ... ... береді. Автоматтандырудың экономикалық тиімділігі көп жағдайда бұрыннан келе жатқан құрал-жабдықтар мен техгологияларды модернизация жасаумен, ... жаңа ... мен ... процесстерді жасаумен байланысты.
Автоматтандырудың маңызды міндеттердің бірі өнім бірлігіне ... ... және ... шығындарын төмендету, яғни өнімнің өзіндік құнын төмендету болып табылады.
Әр түрлі өндірістік процесстер мен операцияларды автоматтандыру нәтижесінде өнім бірлігіне жұмсалатын ... ... әр ... ... ... ... ... немесе материалдар жұмсалуының қысқаруы, өнім өндіру көоемінің ұлғаюы, құрал-жабдықтар жұмысын жөндеу арқылы кезеңін және қызмет ету мерзімінің ... және тағы ... ... жеткізідетін іс-тәжірибе көрсетті.
Автоматтандыруға жұмсалатын шығындар автоматтандырудың тандап алынған схемалары және көлеміне автоматика ... ... және тағы сол ... байланысты,
Біріңғай агрегатты жүйенің регуляторлар және басқада приборлардың пайда болуымен реттеудің көп контурлы жүйелерді қолдана басталды. Тікелей технологиялық ... ... ... ... өнімдердің сапасына ағынды бақылау жасаудың үздіксіз автоматты приборлары пайда ... Бұл ... ... ... ... ... жағынан әсер ету арқылы реттеудің көп контурлы жүйелерін іске асыруға ... ... ... ... ... үшін жеке ... ... көптеген нүктелерінде қолдану кешенді автоматтандыру жолындағы кедергі ... ... ... ... ... ... ... салдарынан операторларға олардың көрсеткіштеріне қадағалау қиынға соғады. Бұл кемшілікті жою үшін бақылау қалқанына орналасқан ... ... ... ... аз ... приборлар ұолданыла бастады. Бұл олардың көрсеткіштеріне бақылак жасауды жеңілдетіп, қалқандардың өлшемдерін қысқартады.
5 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ... ... пәні - ... ... өндірісінің технологиялық үрдісі.
Валидацияны тағайындау - ... ... ... ... үрдісінің дұрыстығын тексеру және өндіріс қызметкерлерінің бекітілген нормативті-техникалық құжаттарға сәйкес өндірістің бақылау параметрлерін орындау. ... ... - 10 000 ... ... ... ... ... жағдайлары:
барлық критикалық технологиялық жабдықтар, жүйелер және таза бөлмелер квалифицирленген болуы ... ... ... ... шикізаттар мен орама материалдары өндірісте қолданылуға рұқсат етілген және де бақылауда болуы қажет;
барлық қажетті ... ... ... ... ал ... ... оқытылған болуы қажет.
Валидация мына құжаттарға сәйкес жүргізіледі:
* технологиялық регламент,
* аналитикалық нормативті құжат АНҚ,
* аралық өнімді бақылау ерекшеліктері,
* ... ... СОП . ... ... ... дәрілік препараты өндірісінің технологиялық үрдісінің критикалық операцияларының валидациясына келесілер жатады:
* Шикізатты өлшеу;
* ... ... ... Таблеттеу;
* Таблетканың орамасы;
* Орамдау;
* Өнімді қорапқа салу;
* Қораптарды топтап орау.
10 кесте - Технологиялық ... ... ... ... ... ... ... көлемі
Технологиялық параметр
1
2
3
4
Шикізатты өлшеу
Дәрілік қырмызыгүл гүлдері
Жер өлшегіші
3 +-0,05 г
1 әрбір серия
Батпақты Иір тамырсабақтары
Жер өлшегіші
9+-0,05 г
1 ... ... ... ... г
1 әрбір серия
Кальций стеараты
Жер өлшегіші
6+-0,05г
1 әрбір серия
Аэросил
Жер өлшегіші
15+-0,05 г
1 әрбір ... ... ... ... ... массаны дайындау
Дәрілік сәлбен мен бұрышты жалбыз экстрактілерін, лимон қышқылын, сорбитті, крахмалды жүктеу
Реактор
Регламенттеуші көлем
1 әрбір серия
Время смешивания
Реактор
25 +- 5 ... ... ... ... ... ... ... гүлдерінің және батпақты Иір тамырсабақтарының көмірқышқылды экстрактысы, аскорбин қышқылы, кальций стеарат, аэросил, қант опасы
Реактор
Регламенттеуші көлем
1 ... ... ... уақыты
Реактор
25 +- 5 мин
1 әрбір серия
Температура
45+- 5
әрбір 10 мин
Визуалды бақылау
-
Мөлдір болуы керек
9
Опалау
Қоспаларды жүктеу
Реактор
Регламенттеуші көлем
1 ... ... ... ... ... ...
25 +- 5 мин
1 әрбір серия
Біріншілік ормадау
Орамдардың жарамдылығын тексеру
Визуалды бақылау
УНҚ
Өнімнің әрбір бірлігі
Біріншілік орамды қорапқа орамдау
Өнімнің жарамдылығын тексеру
Регламентке ... ... ... бірлігі
Өнімнің фальсификаттарын алып тастау
Регламентке сәйкестендіріп
Регламентке сәйкестендіріп
Өнімнің әрбір бірлігі
Басқа препарат инструкциясын алып ... ... ... әрбір бірлігі
Басқа препарат қорабын алып тастау
Регламентке сәйкестендіріп
Регламентке сәйкестендіріп
Өнімнің әрбір бірлігі
6 ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ
11 кесте - ... ... ... Өндірістің өзіндік құны
10000 конвалют

Атауы
Өлшем бірлігі
Шығын нормасы
Баағасы
(тенге)
Құны
1
2
3
4
5
6
НЕГІЗГІ ШИКІЗАТ
1
Қант опасы
кг
5.62
144.00
8295.408
2
Аскорбин қышқылы
кг
0.51045
1750.00
893.2875
3
Аэросил
кг
1.5375
3010.00
4627.875
4
Дәрілік қырмызыгүл гүлдерінің көмірқышқылды ... Иір ... ... ... ... п/сіз
кг
7
344.17
2409.19
7
Бумага ламинированная п/мен
кг
7
693.00
4851.00
Негізгі шикізаттың қорытындысы
118006.571
КӨМЕКШІ МАТЕРИАЛДАР
1
Қораптар
шт.
41
55.00
2255
2
Қапшықтар
шт.
10
39.00
390
3
Штамптар
шт.
10
5000.00
50000
4
Медициналық қолдануға арналған нұсқаулықтар
шт.
10000
0.95
9500
5
Крафт қағазы
м
1
202.05
202.05
6
Скотч
м
820
1.95
1599
7
Топтық этикетка
шт.
170
0.78
132.6
8
Басқа көмекші материалдар
0.55
0.55
Көмекші материалдар қорытындысы
6,4079.2
Басқа өндірістің шығындар
1
Еңбекақы + аударым
500.00
2
Басқа да ... ... ... ... ... ... ТОЛЫҚ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
Өндірістің өзіндік құн
182,785.771
Администраторлық шығындар
39%
7,559.26
Коммерциялық шығындар
20%
3,876.54
БАРЛЫҚ ТОЛЫҚ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
194,221.571
В. ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ МИНИМАЛДЫ ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ
Толық өзіндік құны
194,221.571
Минималды кіріс (рентабельдік)
30%
9245.55
11 ... ... ... ... ҚҰНЫ 10000 ... ҚҰНЫ бір ... ... ӨНДІРІСТІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Көбіне кәсіпорындарда орын алатын жазатайым жағдайлар жобалау кезінде ... мен ... ... сәйкес техникалық регламент талаптарын бұзу себептеріне байланысты болады, сәйкесінше ол қауіпсіздік шарттарының бұзылуына ... ... ... ... жеке ... мен ... жазатайым жағдайлардың, техногенді апаттардың, өрттер мен кәсіптік науқастанудың жанама, тіпті тікелей себебі де болуы мүмкін. Бұл себептердің ... ... және ... ... алдын-алу олардың пайда болуының мүмкіндігін айтарлықтай төмендетеді және ... ... ... ... ... ... мен ... ең маңызды міндеттерінің бірі болып саналады.
Соңғы кәсіби жұмыста ... ... ... ... және ... ... оса салада қолданылып жүрген техникалық регламенттерге, қауіпсіздік бойынша міндетті нормалар мен жетекшілік ережелеріне сәйкес болуы қажет.
Жобалау кезінде, әсіресе жаңа технологиялық ... ... ... ... ... ... қоса ... нормалар мен ережелерді дамыту), жаңа қорғаныс құралдары мен қауіпсіздік бойынша белгілі әдістерді жаңа ... ... ... және ... ұйымдастыру мәселелері аса маңызды.
Соңғы кәсіби жұмысты орындау кезінде қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өртке қарсы техника және ТЖ кезіндегі қорғаныс бойынша ... ... ... және ... ... әртүрлі болуы мүмкін. Демек, аталған сұрақтар бойынша қабылданатын шешімдер қарастылып отырған кәсіпорынның немесе өндіріс ... ... ... ... байланысын айқын көрсетуі шарт.
Жоба тақырыбына байланысты қауіпсіздік талаптары мен шарттарын ұйымдастыру және жанжақты ... ... ... ... ... ... негізделген шешімдер, сәйкесінше жұмыстың құндылығын арттыра түседі, бітіруші студенттің университет қабырғасында алған теориялық ... мен ... ... көрсетеді.
Өндірістік қауіпсіздік талаптары қамтылмаған, толық ашылып қарастырылмаған немесе технологиялық үрдіспен байланыстырылмаған соңғы кәсіби жұмыс толыққанды және қорғауға жіберілген жұмыс деп ... ... ... ... нұсқаулар университеттің барлық мамандық студенттеріне дипломдық жобаны орындауда көмек беруге арналған.
Дипломдық жобалау жұмысының ... әрі ... ... ... үшін ... кафедра ТҚжҚОҚ кафедрасымен соңғы курс студенттерінің тақырыптары мен ғылыми кеңесшілерін бекіткен сәтінен бастап тығыз байланыста жұмыс атқарулары қажет.
7.1 Соңғы кәсіби ... ... ... ... ... ... және жоспарланатын қауіпсіздік іс-шараларының мазмұны мен сипаты соңғы кәсіби жұмысқа (СКЖ) берілетін тапсырма тақырыбына байланысты болады.
Осылайша өндірістерді жобалау кезінде аймақ ... мен бас ... ... ... мен ... ... ... жобалауға, өндірістік үрдістерді орналастыру, көлік ағындарын ұйымдастыру, өртке қарсы су ... ... мен оның ... территорияның көркейтілуіне, тұрмыстық үймереттерге және т.б. қатысты техника қауіпсіздігі мен өрттің алдын-алу шаралары едәуір маңыздылыққа ие болады. Бұл мәселелердің әрқайсысы ... ... ... ... жеке ... бола алады.
Цехтарды жобалау кезінде қауіпсіздік шарттарын өндірістің технологиялық үрдісінің сиапты мен ерекшеліктеріне сәйкес (шикізатты, жартылай ... ... ... ... ... ... мен ... қоса алып), жабдықтардың жинақталуына, жұмыс орнының ұйымдастырылуына, эвакуациалау жолдарының, тұрмыстық ғимараттардың орналасуына байланысты ... ... да бір ... ... ... ұйымдастыра отырып, механикалық, химиялық, электрлік және басқа да жарақат түрлері мен ... ... ... оның ... пайдалану кезіндегі апаттық шарттар мен қоршаған ортаға кері әсерлерін қоса алып зерттеу аса ... ... ... ... ... ... қорғаныс шараларын ұйымдастыру қажет.
Қолданыстағы өндіріс орынын немесе цехты ... құру ... ... ... ... орындауда, ең басты еңбекті қорғау тұрғысынан нақты шарттардың дәл және ... ... ... жөн секілді. Бұл жағдайда СКЖ алдында болған өндірістік тәжірибе барысында жүргізген өзіндік бақылау мен ... ... ... кәсіби науқастану мен жарақаттану анализін беру ұсынылады. Жүргізілетін ... ... ... ... анықтауға болады және қорытынды ұсыныс ретінде олардың салдарын жою бойынша ... ... ... ... ... ұсынуға болады.
Құрастырушылық сипаттағы тапсырмаларды орындауда (машина, аппарат, қондырғыны ... ... ... сәйкес қажетті қауіпсіздік құралдарының құрастырушылық ұсыныстарын ескеру қажет ... ... ... ... ... ... және т.б.).
Егер соңғы кәсіптік тапсырманың тақырыбы зерттеушілік ... ... ... онда ... ... пен ... әдістері, орындау техникасы, зерттеу аппаратурасы мен құралдар оны жүргізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ұсынылатын қорытындылар мен ұсыныстар еңбек шарттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатына негізделеді.
Демек жоба ... ... жоба ... мен ... қауіпсіз және салауатты еңбек шарттарын ұйымдастыруға бағытталған келесі сұрақтарға көңіл аудару ... ... және ... ... ... ... ... еңбек сыйымды және монотонды жұмыстар мен операциялардың механизациясының міндеттілігі;
механикалық, термиялық және ... ... ... ... ... ... элементтерінің блоктауыштарының және құрастырымдық қоршауларының бар болуы;
бақылаушы-өлшеуші, ... ... және ... беруші автоматтар мен құралдардың орналасуы және құрылысы, жұмыс атқару тиімділігі;
жоғары қауіптілікті үрдістер үшін арнайы ... ... ... жұмыс істейтін аппараттар, көтергіштер, жоғары электр қауіптілігі және т.б.);
қолайлы метеорологиялық орта мен қолайлы жұмыс орынын ұйымдастыру
(желдету, ... ... ... қондырғылардың орналасуы; техникалық эстетика элементтері);
Өртке қарсы іс-шаралар ұйымдастыруда өрттердің пайда болуының алдын-алу ... тек ... ... материалдық құндылықтарын ғана емес, сонымен қатар адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ... және ... ... мен ... де ... есте ... ... көбінесе жазатайым жағдайлармен қоса жүретіндіктен, ал кейде жазатайым жағдайларға әкеліп соғатын себептер жанудың өршуін дамытатындықтан, СКЖ орындау барысында қауіпсіздік техникасы мен ... ... ... ... қоса алып ... ... қорғау, төтенше жағдайлар кезіндегі қорғаныс және қоршаған ортаны қорғау бойынша инженерлік есептеу жұмыстарын орындауға ... ... ... ... ... ... беріледі.
Бөлімді дер кезінде және сапалы түрде орындауы үшін студент дипломдық жоба жетекшісінен тапсырма алған соң кеңесшіге келуге ... ... ... ... ... және т.б. ... ... көшіріп алумен шектеліп қою рұқсат етілмейді. Өндірістік қауіпсіздік, ТЖ кезіндегі ... және ... пен ... ... ... ... қамтитын сұрақтардың қосынды есебі 8 беттен аспауы қажет.
Орындалған жұмыстың мазмұны мен сапасы ... ... ... қызметке дайындығын, алынған теориялық білімі және тәжірибелік ... мен ... ... ... пайдалану қабілетін көрсетуі қажет.
Тапсырманы орындау барысында студент диплом алдындағы тәжірибеден жинаған материалдарын зерттеп, ... ... ... ... және ... салауатты еңбек шарттарын, ТЖ кезінде нысандардың тұрақтылығын, жобаланатын нысанның қоршаған ортаға кері әсерінің төмендеуін қамтамасыз ететін іс-шаралар ұйымдастырады.
7.2 Кәсіпорын ... ... және ... санитарлы қорғаныс аймағы
Кәсіпорынның бас жобасы өндірістік нысандарды жобалаудың өртке қарсы және санитарлық нормаларына жауап беруі ... ... ... алаңын жобалау кезінде келесі қағидаларды ескеру қажет:
а) бөлінетін зияндылықтар (газ, шаң, түтін, шу т.б.) түрлеріне және атмосфераға лақтырылатын ... ... ... байланысты технологиялық үрдіс сипаты;
Осыған сәйкес кәсіпорын класы белгіленіп, кәсіпорын мен ... ... ... ... ... арасындағы санитарлық қорғаныс алаңының ені таңдалады. Санитарлық қорғаныс аймағының алаңын көгалдандырылу және ... ... ... алаңы бетінің күйі (орналастыру, көлбеулер, шалағай және сарқынды суларды шығаруды қамтамасыз ... ... ... ... ... және ... қауіпсіздігін ұйғару бойынша оларға қойылатын талаптармен қамтамасыз ету;
г) алаң бойына адамдардың жүруі үшін ... ... ... ені, жабындысы, авто көлік пен темір жол көлігіне қатысты орналасуы);
д) адамдар мен ... ... ... және ... ... ... ... кәсіпорын алаңында орналасатын өндірістік ғимараттар, үймереттер, жабық қоймалар және ... ... ... ... ... ... алшақтық (кесте 2);
ж) өндірістік зияндылықтар бөлінетін барлық өндірістік ғимараттар басқа ғимаратттар мен тұрғылықты кварталдарға қатысты алғанда басым желдердің бағытына ... ... ... ... бас жоспарында өртке қарсы іс-шаралар кешеніне кіретін барлық ғимараттар, оның ішінде ... ... ... ... су ... да ... ... жобада ғимараттар мен үймереттер өндірістің өрт қауіптілігіне, құрылыс бөлшектерінің отқа ... ... ... ... ... ... (шаң, газ, зиянды сәулеленулер және т.б.) бар ... және ... ... бір-бірінен және жақын маңайда орналасқан тұрғылықты аймақтардан белгілі ара-қашықтықта орналасуы қажет. ... ... мен ... ... ... ... бөлінетін зияндылықтардың сипаты мен көлеміне байланысты, өндірістің бес кластың біріне жатуына орай санитарлық ... ... ... тәуелді анықталады.
Кәсіпорын алаңына кіруге негізделген автокөлік жолдарының ені ... ... ... плюс 1,5 м ге кем ... ... ... барлық жағдайларда 4,5 м ден кем болмауы тиіс. Темір жол қақпаларының ені 4,9 м ден кем ... ... ... ... ... және ... ғимараттарға өрт сөндіруші көліктері кіре алатындай мүмкіндігі болуы ... ... ... ... ені 18 м-ге ... ... ... барлық ұзындық бойына бір жағынан ғана бір кіре беріс ... ... ал ені 18 ... көп болса кіре беріс міндетті түрде екі жағынан, сонымен қатар барлық ұзындық бойына да ұйымдастырылуы шарт.
Құрылыс ошағының аумағы 10 ... көп ... ені 100 ... көп ... үшін кіре берістер барлық жақтарынан да болуы қажет.
Бір жақтық бағыттағы жолдардың ені 3,75 м-ден, ал екі ... ... үшін 7,5 м ден кем ... ... ... алаңындағы жолдар мен өтпелдер тұйық, сақиналы және ... ... ... ... Тұйық жүйелі жолдарда тұйықталу соңында радиусы 10 м-ден кем емес топсалы айналып өту жолдарын немесе өрт ... ... ... үшін ... 12x12 м болатын алаң ұйғарылуы керек.
Өрт сөндіру мақсатында пайдаланыла алатын суаттарға немесе табиғи су көздеріне өту үшін ені 3,75 м, ... 12x12 м ... ... ... ... ... ... жолдардың шетіне дейіңгі ара-қашықтық 1,5 м-ден кем, ал эстакадалар мен тіреуіштердің сыртқы ... ... ... 0,5 ... кем болмауы қажет.
Жобаланатын нысанның бас жоспарында ғимараттар мен ... ... ... ... ... яғни ... және өртке қарсы талаптарға сәйкес жолдар, аяқжолдар, инженерлік жүйелер мен коммуникациялар өткізуге лайықты етіп ұйымдастру қажет.
Өндірістік аймақта ... ... жоба ... бос жатқан аумақ бойымен өрт сөндіруші машиналар кіре алатындай кем ... екі ... ені 6 ... кем ... ал ... 10 ... көп ғимараттар үшін барлық жақтарынан да кіре берістер ұйымдастырылуы керек.
Кәсіпорынның бас ... ... ... ... ... су ... ... желісі жобаланады, олар сәйкесінше бір-бірінен 150 м-ден алшақ болмауы, ғимарат дуалдарына 5 м-ден артық жақын болмауы, жолдардан 2 м ... ... ... Өрт ... жағдайға резервті су қорын қарастыру қажет (жер қойнауында орналасуы жағдайында бас жоспарда ол ... ... ... ... құрылғыларды қауіпсіз пайдалану және орналастыру
Цех ішінде (өндірістік ғимарат ... ... ... ... ... ... талаптарын ескере отырып, яғни қызметкерлерге арналған өтпелдер мен цехішілік көліктерге арналған өту жолдарының ... ені ... ... ... пен ... зерттеу негізінде құрамында: айналмалы және қозғалмалы элементтері бар, жұмыстардың биіктікте орындалуымен, жүктердің биіктікте тасымалдануымен ... ... ... ... кернеуінде жұмыс істеуімен, жоғары немесе төмеңгі температурадағы элементтері немесе беттік аймақтарымен, бу ... ... ... судың бөліну мүмкіндігі бар аймақтарымен т.б. сипатталатын жарақат қауіпті аймақтар белгіленеді.
Жарақаттардың алдын-алу іс-шаралары (қоршаулы, қорғаушы, тежекті құрылғылар, қашықтықтан басқару, ... ... ... құрылыс элементтері мен жабдықтар арасында алшақтықтар ұйымдастырылады, желілердің айқындауыш бояулары болады, сусымалы материалдарды шығару кезіндегі қауіпсіздік іс-шаралары, апаттық дабыл ... ... ... өшіп қалу т.б.), сонымен қатар апаттық жағдайлардың алдын-алу (ЭЕМ көмегімен қондырғыларды басқару, ... ... және ... ... ... автоматтандыру, жұмыс көрсеткіштерін, зиянды және қауіпті факторларды бақылау жылдамдығы, блоктауыштар және шектеуіштер, бақылауыш-өлшеуіш құралдар, аса жүктемеден қорғаныс, ... мен ... ... ... ... ... және эргономика тұрғысынан басқару пульттарына, сонымен қатар қызметкерлердің жұмыс орындарын ұйымдастыруға мұқият назар аударған жөн.
7.4 Электрқауіпсіздігі
Электр тоғымен ... ... ... электр қондырғыларымен жабдықталған ғимарат класын белгілеу қажет.
Белгіленген класс негізделген нышандарды көрсету қажет.
Электр тоғымен зақымдалудан қорғану іс-шараларын, электр ... ... ... ... жарылыс пен өрттердің пайда болуынан қорғаныс (арнайы орындалған электр қондырғыларын пайдалану; қауіпсіз кернеулік, күштік және жарықтандырғыш желілердің тоқ ... ... ... ... ... ... қалудан жеткіліксіз жерге орналастыру; блоктауды, ескерту дабылдарын ... ... ... мен өшіп ... жеке ... ... ... т.с.с.).
12 кесте - Электр тоғымен зақымдану дәрежесі бойынша ғимараттарды топтастыру (ЭҚЕ нен таңдама)
Ғимарат класы
Белгілері
Жоғары қауіптілігі ... ... ... ... жоқ
Жоғары қауіптілікті
-ылғал (меншікті ылғалдылық 75% дан жоғары);
- тоқ өткізгіш шаң ... тоқ ... ... болуы (металл, жер, темір бетонды, кірпіш
және т.б.);
-жоғары ... ... ... ... ... ... жоғары болып тұрады);
- адамның бір мезетте бір ... ... ... ... технологиялық қондырғыларымен,
механизмдермен және т.б. екінші жағынан электр
Аса қауіпті
- аса ылғалды (меншікті ылғалдылық 100% ға ... ... ... ... ... орта;
- жоғары қауіптілікті ғимараттың мір мезетте екі немесе одан
да көп ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі
Қысыммен жұмыс атқаратын қондырғыны қарастыру, Мемтехбақылау ұйымының тіркеуіне жататындарын және кәсіпорын ... ... ... анықтау қажет. Қысыммен жұмыс істейтін әр жабдыққа қатысты зиянды және қауіпті факторлар мен мүмкін болатын апат себептерін анықтау қажет.
Қысыммен ... ... әр ... қатысты бақылаушы-өлшегіш аппаратураны, қауіпсіздік жабдықтары мен автоматикасын таңдап, оларды негіздеу қажет. Қысыммен жұмыс істейтін ... ... ... ... оны ... ... ғимарат пен қызмет атқаратын жұмысшыларға деген талаптарды негіздеу қажет.
7.6 Техникалық регламенттің талаптарын енгізу
Техникалық реттеу - ... және ... ( ҚР Заңы 1.46 ст) ... басқа, бекітілген талаптарды сақтай отырып, мемлекеттік бақылау мен аккретизациялау жағдайларын ... ... ... қоса ... ... қызметтерге, өнімдерге қойылатын ерікті және міндетті түрдегі талаптарды орындау және қабылдаумен, бекітумен, анықтаумен байланысты құқықтық және нормативті қарым-қатнасты реттеу.
Техникалық регламент - ИСО, ... ТР және ... ... ... техникалық реттеу (өнімдерге, сонымен бірге ғимараттарға, құрылыстарға, үймереттерге, өндіріс үрдістеріне пайдалануға, сақтауға, тасмалдауға, жүзеге асыруға және жоюға) объектілеріне ... ... ... мен ... арналған міндетті түрдегі орындалатын құжат (нормативті құқықтық акт).
Техникалық ... ... ... ... бірақ қауіпсіздік облысында минималды қажетті талаптар ғана бекіте алады, кейде белгілі бір мақсаттарда ғана қолданылуы мүмкін, ... ... ... мен ... жеке ... мен ... ... мүлігін, мемлекеттік немесе муниципалды мүлігін қорғауда; б) қоршаған ортаны, ... мен ... ... мен ... ... ... адастыруға алып келетін іс-әрекеттердің алдын-алуда; г) энергетикалық тиімділікті қамтамасыз етуде.
Техникалық реттеу мен метрология облысындағы регламенттейтін ... ... ... ... ... ... ... Заңы;
- Қазақстан
Республикасының Заңы;
- Қазақстан
Республикасының Заңы;
* 2010 - 2014 ... ... ... ... ... бойынша мемлекеттік бағдарлама;
* 2010 - 2014 жылдардағы Қазақстан Республикасының сапа инфрақұрылымын құру мен ... ... ... салалық бағдарлама.
Өнім шығаратын жұмыстарда, технологиялық үрдістердің ... ... ... және т.б. ... ... регламенттермен сәйкестігі дәлелденуі қажет, кейде олар жоқ болса- стандарттармен немесе басқа нормативті құжаттармен дәлелденуі қажет. 3 - ... ҚР ... ... ... ... ...
8 ... ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
8.1 Қоршаған ортаға жобаланатын өндірістің жағымсыз әсері мәселелері
Осы бөлімді жазған кезде , ... ... ... ... ... пайдалану қажет. Студент жобаланатын өндірістің төмендегі келтірілген схемамен (1-сурет) сәйкес қоршаған ортаны ластау көздеріне сипаттама берулері ... ... ... ... отындық, энергетикалық ресурстарды көрсету; өнімді даярлау кезіндегі алынған ... ... ... өнімдері; оларды тазалау немесе жою әдістері, қайта пайдалану әдістері; олардың қауіптілік класстары; өндірістің қауіптілік класын анықтау және ... ... ... ... ... ... ... үрдістер мен мекемелердің экологиясындағы ұйымның тұрақты даму қатнасында ең бағалы және қызықтысы, дипломдық жұмыстағы келесі мәселелерді жасау:
* қалдықсыз өндіріс, ... ... ... ... ... ... және басқа күйінде) осы өндірістерде және аралас салалы өндірістерде, ... ...
* ... ... пайдалану;
* рұқсат етілген концентрацияға дейін зиянды заттардан ... ... ...
* ... ... ... қалдықтарды анықтаумен атмосферадағы технологиялық қалдықтардың зиянды заттардан тазалау;
* өнім ... ... және ... дәстүрлі түрін алмастыратын, шикізат өндірісі үрдісінде пайдалану, бірақ аздығымен ... оны алу ... ... ... ... келтіретін өнімдер;
* жеке технологиялық үрдістердегі немесе ... ... ... отынды жинау ша-ралары.
Жобаланатын өндірістерде, цехтарда, технологиялық ... үшін ... төл ... ... құруда немесе оны бағалауда келесі аспектілері қосылуы қажет:
* Цехтар мен ... ... ... ... ... мен цехтардың атаулары туралы, олардың бекітілген қуаттылығы, шығарылатын өнімдер мен олардың көлемдері туралы мәліметтер ...
* Жер ... ... Негізгі және қосымша ғимараттардағы бөлінген жер аудандары туралы мәліметтер келтіріледі, сонымен бірге ... ... ... ... ... қаптама аудандары мен көгалдандыру газондары туралы мәліметтер келтіріледі. Сонымен бірге осы бөлімде уақытша пайдаланылатын бөлінген жер аудандары туралы мәліметтер ... ... ... қоймалары, жолдар, құбыр өткізгіштер, электр берілісі желілері және басқада желілі үймереттер.
* Өнім түріндегі қосымша материалдар қорлары мен шикізат шығыны. ... ... ... мен ... түрі ... ... ... өнімдері мен шикізат шығыны атаулары, сонымен бірге жылдағы жалпы тұтынатын өнім ... ... ... ...
* Өнім түрі бойынша энергия қорының шығыны. Осы бөлімдегі ең маңыздысы, ... ... ... ... артуымен байланысты, өндіріске кететін шығын мен өнім ... ... ... ... электр энергиясы, газ, мазут, көмір және отынның басқа түрлері, сонымен бірге жылулық энергия; осы мәліметтерді өнім бірлігінде жалпы ... ... ... ... энергия бойынша қазандықта қанша шығындалады және қайтымды қорларды пайдаланғанда қанша болатындығы көрсетіледі.
* Өндіріс бойынша ... ... ... ... ... ... ... бөлінетін зиянды заттардың атаулары, олардың мөлшері, сонымен бірге тазалаудан өтпеген тасталынған заттар және ... ... ... ... бірге соңғы мәліметтерінде қанша зиянды заттар ауланды және ... ... және ... жойылды көрсетіледі. Өндірістің атмосфераға тасталған зиянды заттардың (жеке түрлері бойынша) жалпы көлемі, ... ... ... және қаншасы пайыздық мөлшерде рұқсат етілген мөлшердегі қалдықтар мен ... асып ... ... ... ... мәліметтер келтірілген.
* Атмосфераға зиянды заттардың қалдықтарын ... ... ... ... ... ... ұсыныстары көрсетілген мәліметтер, көздерден шыққан зиянды заттар мен олардың көлемдері туралы, шаң аулайтын жабдықтарды орнату туралы, оған ... ... және ... ... көрсетіледі, сонымен бірге атмосфеараға тасталынатын зиянды заттардың көлемі- максималды, жылдық-қосынды және өнім бірлігі мәліметтері келтіріледі, сонымен бірге қалдықтардағы (олардың көлемі мен ... газ ... ... ... ... ... ... Су объектілерінен алынған, судың көлемі. Мұнда су объектілерінің атаулары келтіріледі, ... ... су ... ... суды жинау лимитін бекіту және жылдағы алынған мөлшері, технологиялық және қосымша ... ... суды ... ... ... ... ауыз су шығындары мен тасмалдау кезіндегі судың жоғалымы туралы мәліметтер.
* ... су ... ... ... ағынды сулар көздерінің атаулары, жіберу режимі, бақылау-өлшеу аспаптары, ағынды сулардың максималды және орташа шығындары көрсетіледі (рН сутегілік көрсеткіштері, қалқымалы заттар, ... ... ... нормативті қоспалары).
* Тазалау үймереттерінің сипаттамалары. Мұнда тазалау құрылғыларының атаулары және ... ... ... ... оның ... ... қабілеттілігі және ингредиенттер бойынша тазалау тиімділігі беріледі.
* Су айналым жүйелерінің ... ... Осы ... ... ... төл құжатында міндетті түрде көрсетілмейді. Олар айналымдық ... ... ... ... ... ... атауы, судың шығыны, жүйелердің типтері, жазылу туралы мәлімет) және суды қайта пайдалану жүйелері (алғашқы және қайта пайдалану және ... ... ... ... туралы мәліметтер бар.
* Өндірістегі пайда болатын қалдықтардың сипаттамасы. Мұнда қалдықтардың атаулары, олардың мөлшері және пайдалану туралы ... ... ... ... осы мақсатта берілген басқа өндірістер мен мекемелер, қалдықтарды залалсыздандыру (жою), оларды қоймалау, ... ... және ... ... ... ... ... беріледі. Егер өндірістің, қалдықтарды көмуге (қоймалау) арналған полигоны мен жинайтын арнайы жерлері болса, оларды ... ... ... ... санитарлы-қорғаныстық аймақтардың өлшемдері және осы үймереттерді сипаттайтын басқада мәліметтер келтіріледі.
* Бұзылған жерлерді қайта өңдеу және ... ... ... ... алу. Мұнда бұзылған жерлердің ауданы мен егістікке, ауылшаруашылыққа, орман ағаштарын отырғызуға, су қоймалары мен басқада ... ... үшін ... ... ... ... туралы, сонымен бірге топырақтың өнімділік қабатын пайдалану мен оларды аршу туралы мәліметтері келтіріледі.
* Өндірістегі ... ... ... типі және ... олардың жүріп өткен уақыты, зиянды заттардың (СО, NОх, көмірсутегі) меншікті қалдықтары мен жылдық қалдығы туралы мәліметтер ...
* ... ... ... ... төленетін ақы, қалдықтарды орналастыру. Мұнда рұқсат етілген, бекітілген лимиттері, осы лимиттер шегіндегі төлем мөлшерлері, мен осы мөлшерден асып ... ... ... ... ... жеке ... және ... асып кетуі туралы мәліметтер келтіріледі.
+ Өндірістік орындардың табиғатпен толық ... ... ... төл ... жобаланатын және жұмыс істеп тұрған өндірістер үшін міндетті түрде болатын құжаты, соңғы уақытта осы құжат жыл ... ... ... ... ... жаңартылып отырады: өнімділіктің өзгеруі мен шығарылатын өнімнің түрі, жаңа тазалау қондырғыларының құрылғылары және т.б.
Дипломдық жобаларды ... ... ... ... ... істеп тұрған өндірістерді қайта қалпына келтіру) жобаның жазбасында экологиялық төл құжаттың ... ... ... ... ... экологиялық төл құжаттың барлық бөлімдерінің атаулары көрсетілуі керек; осы мәліметтер сандық материалдармен, кейде жазбаша түріндегі сипатта болуы мүмкін.
8.2 ... және ... ... ТЖ ... ... ... бойынша іс-шаралар
Бұл бөлімде екіншілей зақымдалу факторларының пайда ... ... ... ... заттардың қауіптілігін бағалау қажет, шикізат қорларын, аралық өнім мен дайын өнімдерді, ... ... ... мен ... шығару мүмкіндіктерін қарастыру керек.
Одан әрі нысанның орналасу аймағын сипаттау ... ... ... орман массивтерінің болуы - өрттің пайда болу көзі ретінде; өзен, көл маңайында орналасқан өнеркәсіптер үшін - су басу ... ... және ... ... су ... ... және т.б.). Өнеркәсіп алаңы құрылысының сипатын (құрылымын, тығыздығы мен құрылыс типін, өрттердің пайда болу және өршу ... ... ... өтпелдер мен қорғаныс паналарына кіре берістерде үйінділердің пайда болуы), жабдықтардың орналасу сипатын (ғимараттарда, ашық кеңістіктерде, үлдіріктерде), ғимартаттар мен үймереттердің техникалық ... ... ... ... ... жарық саңылаулары, төбе жабындысы, аралық жабындылары, ғимартаттың отқа төзімділігі, ғимаратқа қосарласып және оған ... ... ... паналардың болуы) көрсету керек.
Ең үлкен ауысымдағы тұрақты жұмыс ... мен ... ... ... орындарын көрсете отырып жұмыскерлер санын келтіру керек, энергетикалық және ... ... ... (жер ... жер ... ... ... орналасқан, ор, топырақ қабатында, ғимарат қабырғаларының ішінде орнатылған), ішкі ... ... ету ... ... ... ... ... (мысалы АҚ дабылы бойынша) жеке аймақтардың немесе барлық ... ... ... ... ажыратылу мүмкіндігінің болуын көрсету қажет.
Өндірістің газбен қамтамасыз ету жүйесінен автоматты түрде ажыратылу мүмкіндігін (егер мұндай мәліметтер бар ... ... ҚӘУЗ мен ... жарылыс қауіпті және жанғыш заттармен қамтамасыз ету жүйелерінің қауіпсіздігі мен сенімділігі ... ... ... қажет.
Өндірісті басқару жүйесінің санімділігіне, қызметкерлерді жұмылдыру аймағымен байланыс, хабарлау жүйесіне, жұмыс күшін толықтыру және басқарушы қызметкерлерді өзара алмастыру ... баға беру ... ... төмендету мақсатында өндіріс жұмысшыларын ТЖ қауіпі жайлы дер кезінде хабардар ету үшін жобада радиожелісі арқылы азаматтық қорғаныс (АҚ) ... ... ... және ... ... дабылдарының таралуын қарастыру қажет.
Бөлімде дауыстап сойлегіштердің, сиреналар, таблолардың орналасу орындарын (өндірістік ғимараттардың, этажеркалардың және өндіріс аймақтарының белгілену өстерінің ... ... ... ... ... көрсету қажет, сонымен қатар кәсіпорынның ТЖ және АҚ штабының дабылдарын цехтың ТЖ және АҚ ... ... ... ... ... ақпарат тарату микрофондары, сиреналарды қосу құрылғылары мен жарықтық таблолары орнатылған бөлмелерді атап көрсету қажет.
Жобада АҚ дабылдары ... ... ... ... ету талаптарына сәйкес жұмысты тоқтату, қызметкерлердің қорғаныс үймереттерінде жасырыну мүмкіндігін ... ... ... ... ... немесе қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындау мүмкіндігі болмаған жағдайда, арнайы кезекші қызметкерлерге қорғаныстық паналар ұйымдастырылуы қажет.
белгісі бойынша қауіпсіздік ... ... ... ... мен ... маңайындағы өрт, радиациялық және химиялық жағдайларды бақылап, қызметкерлерді қауіпсіз аймаққа шығару мүмкіндігін қарастыру қажет.
ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу нәтижесі ... ТОО "ПЛП ... ... ... батпақты Иір тамырсабақтарының және дәрілік Қырмызыгүл гүлдерінің көмірқышқылды экстрактысы негізінде алынатын таблеткалардың өндірісін ұйымдастыру. Дипломдық жобаның тапсырмасы бойынша барлық ... ... алу ... ... ... және ... түсіруге арналған таблекткалар бойынша Қазақстандық фармацевтикалық нарығына маркетингтік талдау ... ... ... ... өндіріс орнын ұйымдастырылды;
Таблеткалардың технологиялық және аппаратуралық сызбасын жасалды;
Өдірістік аумақтың және өндіріс үрдісіндегі адамдар мен материалдар ағымының сызбасы сызылды.
Технологиялық есептеулер ... ... ... ... ... нәтижесін өндіріс орнына ұсынылды.
ЖШС өндірісі GMP талаптарына сай ұйымдастыруға болатындығы дәлелденді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
* Фармакогнозия. Атлас: ... ... Под ред. Н. И. ... Е. Я. ... -- М.: ... 1989. -- 512 с.: ил. -- ... лит. Для ... мед. ин-тов. Фарм. фак.).
* Мазнев Н. И. М 13 Энциклопедия лекарственных растений. 3-е изд., испр. и доп. -- М.: ... 2004. - 496 ... ... В.М., ... О.1., ... Т.1. ... з основами біохіміі рослин. - Харків: УкрФА, 2000. - 703 с.
* ... ... ... / Попова Н.В., Городнянская Л.М., Сербии А.Г., Ковалев В.Н. - Харьков: УкрФА, 1999. -318с.
* Атлас ареалов и ... ... ... ... -- М.: Изд-во ГУГК, 1980. -340 ... ... М.Д. ... ... В 2 т. - Харь - ков, ... ... Т., ... Э. Введение в биохимию растений: В 2 т.-М.:Мир, 1986.-257 с.
* http://www.fito.nnov.ru/
* http://www.countrysideliving.net/
* http://www.lectrava.ru/
* Балабудкин М.А. Роторно-пульсационные аппараты в ... ... М.: ... ... 160 с
* Брок Т. ... ... М.: Мир. изд. ... 1987. 464 с.
* Захаров В.П., Либизов И.И., Асланов Х.А. Лекарственные вещества из растений и способы их ... ... ... ФАН. изд.фирма, 1980. 187 с.
* Пономарев В.Д. Экстрагирование лекарственного растительного сырья. М.: Медицина. изд. фирма, 1976. 210 с.
* ... ... ... . № 3 / 2011
* ... В.Н. ... ... в технологии лекарственных форм. - 1991. - Ленинград. -- 48 с.
* Бюлер Ф. ... для ... ... 2001. - С. ... Егошина Ю.А., Поцелуева Л.А., Галиуллина Т.Н. //Современные ... ... в ... производстве. Учебно-методическое пособие по фармацевтической технологии для иностранных студентов. - 2003. - Казань. -- 15 с.
* Кульфиус Т. //Связующие ... при ... ... - 2001. - С ... Lehmann K. //The use of aqueosus ... polimer dispersions for coating pharmaceutical dosage form. 1973. - P.126-136.
* Библиографическая ссылка
* Егошина Ю.А., Поцелуева Л.А. Современные вспомогательные ... в ... ... ... ... естествознания. - 2009. - № 10 - С. 30-33 URL: www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7784121 (дата обращения: ... Ю.М. ... А.С ... ... ... по ... ... 1, М., Издательский комплекс МГУПП, 2007.
* А.С.Максимов, Ю.М. Бурашников М., Издательский комплекс МГУПП, 2006.
* А.С. Максимов Методические ... к ... ... по ... на тему , М., Издательский комплекс ... 2002.
* А.С. ... ... указания к решению задач по курсу на тему , М., Издательский комплекс МГУПП, 2002.
* ... А.П. ... ... ... ИСО серии 9000 и GMP. Правила GMP как основа обеспечения качества лекарственных средств. ... ... ... - ... ... ... А. ... к GMP: что обсуждается и что остается за кадром. //Вестник ... ... И.М., ... Г.Б., ... Ю.А. ... ... в полиграфии. М. 1988.
* Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов М. Высшая школа 2000 г.
* Т.А. ... П.А. ... ... ... жизнедеятельности. Учебник для студен-тов. Ростов на Дону 2000.
* И Емшанова С.В. Обеспечение качества ... ... ... ... ... и совершенствование стандартизации производства твердых лекарственных средств).
* Лин А.А., Слепнев Д.М., Разработка методических подходов к бизнес-пЛанированию внедрения GMP на ... ... ... Н., ... В.О., ... анализ систем обеспечения г качества лекарственны>> средств в развитых странах и СНГ // ... Ж.. - 2003. - №5.- С. ... ... ... ... производственная практика. Руководство 42-01-2001. Изд. Офиц. Киев.- Минздрав Украины.- 2006.
* Биоэквивалентность двух ... ... ... ... ... Шнауткшта,В.С.,Мыжанова,Н.К.// Фармация Казахстана.-2013.-№7
* Грундинг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: принципы, методы, практика - М.: Альпина, 2007. - 340 ... ... Л.З. ... ... ... установок. -- М.: В.Шк., 1976.
* Перевалов В.П., Колдобский Г.И. Основы проектирования и ... ... ... ... ... - М.: Химия, 1997. - 287 с.
* Основные ... и ... ... ... Пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. ... Ю.И. ... и др. под ред. Ю.И. ... - М.: Химия, 1991. - 496 с.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өздігінен көтерілетін жүзбелі бұрғылау қондырғылары (ӨКБҚ)10 бет
Altheae officinalis L (Дәрілік жалбызтікен) өсімдігі вегетативитік мүшелерінің онтоморфозгенезі38 бет
Convolvulaceae vent. Тұқымдасының дәрілік түрлері өкілдерінің морфо-анатомиялық ерекшеліктері36 бет
Lamiaceae тұқымдасының құнды дәрілік түрі25 бет
Mysql мәліметтер базасында құрылған мәліметке php шаблонын қолданып сайт құру37 бет
SQL-дің жүйелік құрылым және мәліметтер базасында қолданылуы20 бет
Uster приборының көмегімен иіру процесін ұйымдастыру7 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет
«дәрілік өсімдіктер»7 бет
«Медбикелік ісі негіздері» пәнінен тәжірибиелік сабаққа арналған әдістемелік өңдеу 2 бөлім Дәрілік терапия тәсілдері және әдістері20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь