Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы

§ 1. ЖАЗАНЫҢ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
§ 2. АЙЫППҮЛ
§ 3. БЕЛПЛІ БІР ЛАУАЗЫМДЫ АТҚАРУ НЕМЕСЕ БЕЛГІЛІ БІР ҚЫЗМЕТПЕН АЙНАЛЫСУ ҚҮҚЫҒЫНАН АЙЫРУ
§ 4. ҚОҒАМДЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ТАРТУ
§ 5. ТҮЗЕУ ЖҮМЫСТАРЫ
§ 6. ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША ШЕКТЕУ
§ 7. БАС БОСТАНДЫҒЫН ШЕКТЕУ
§ 8. ҚАМАУ
§ 9. ТӘРТІПТІК ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕ ҰСТАУ
§ 10. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ
§ 11. ӨЛІМ ЖАЗАСЫ
§ 12. АРНАУЛЫ ӘСКЕРИ НЕМЕСЕ ҚҮРМЕТТІ
АТАГЫНАН, СЫНЫПТЫҚ ШЕНІНЕН, ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ
ДӘРЕЖЕСІНЕН, БІЛІКТІЛІК СЫНЫБЫНАН ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК
НАГРАДАЛАРЫНАН АЙЫРУ
§ 13. МҮЛІКТІТӘРКІЛЕУ
Жазаның жүйелері деп қолданылып жүрген қылмыстық заң-да белгіленген соттар үшін міндетті және тұжырымды, ауыр-лышна қарай белгілі тәртіппен орналасқан жазаның түрлерін айтамЬІз.
Қылмыстық заңның өзінде барлық соттар үшін міндетті бо-лып табылатын жекелеген жазаларды қодданудың шарты, шегі және тәртібі белгіленген. Мұның өзі республика аумағында қылмысқа қарсы күрес саласында біркелкі жазалау қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сотталған адамға қелтірілетін айырудың мәніне қарай жазаның түрлері мынадай топтарға
бөлінеді:
1. Сотталған адамға моральдық жағынан әсер ететін жаза түрлері. Бүған жататындар: қоғамдық жүмыстарға тарту, арнау-лы, әскери немесё құрметті атағынан, сыныптық шенінен, дип-ломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемле-кеттік наградадан айыру.
2. Сотталған адамның қүқығына шек қоюмен байланысты жазатүрлері: белгілі бір лауазым аткару немесе белгілі бір қыз-метпен шүғылдану қүқығынан айыру, әскери қызмет бойынша
шектелу.
3. Сотталған адамды материалдық жағынан айыруға байла-нысты жазалар: түзеу жұмыстары, айыппүл, мүлікті тәркілеу;
4. Сотталған адамның қүқығынан немесе бас бостандығы-нан айыруға байланысты жаза түрлері: өлім жазасы, бас бос-тандығынан айыру, кдмау, тәртіптік әскери бөлімде үстау. Жаза түрлерін топтастырудың бұдан басқа түрлері жалпыға мәлім. Жаза жүйелеріне кіретін барлык жазатүрлері негізінен үш топ-қа бөлінеді: Бірінші топты негізгі жазалар қүрайды. Негізгі жа-залар дегеніміз заң бойынша жеке-дара жаза ретінде, жазаның мақсатын жүзеге асыру үшін колданылатын жаза түрлерін айта-мыз.
Қылмыс жасады деп танылған адамдарға мынадай негізгі жазалар:
а) айыппұл салу;
б) белгілі бір лауазым атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысук;үқығынан айыру;
1. Конституция РК, Алматы, 1995.
2. УК Республики Казахстан, Алматы, 1997.
3. Сборник постановлений пленума Верховного Суда Республики Казахстан. Алматы, т 1-2, 1997
4. Каиржанов Е.К. Уголовная право Республики Казахстан. Общая часть Алматы , 1997
5. Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть - Ал¬маты, 1997; Схемы по уголовному праву Республики Казахстан.Общая часть - Алматы, 1998
6. Уголовное право (право Казахстанское, право международное) Учебное пособие. Алматы. Гылым, 1998
7. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Общая характеристика. Срав¬нительные таблицы. Под ред. И.И.Рогова. 1-вып. - Алматы, 1997
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. Б.В.Здра-вомыслова- - М., 1996
9. Уголовное право России. Общая часть. Под ред. А.И.Рарога. - М., 1997
10. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. -М.,1996 и др. учебники по общей части уголовного права.
11. Уголовное право. Общая часть . Учебник /Под. ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.1997
12. Уголовное право Казахской ССР . Общая часть . Алма-Ата 1986
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - М., 1996
14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / Под. ред. Ю.И. Скуратова, О.М. Лебедева. М. 1996
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Ответ. редактор А.И. Бойко. Ростов -на- Дону . 1996
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ответ. редактор В.И. Радченко. М.1996
17. Научно практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. / Под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород. 1996
18. Практикум по уголовному праву . Учебное пособие / Под. ред Л.Л. Кругликова. М.1997
19. Комментарий к Уголовному кодексу Казахской ССР. - Алма-Ата., 1970
20. Курс советского - уголовного права. Т.1-3. - М., 1970
21. Курс советского уголовного права. Т.1-2. - П., 1968, 1970 .
22. Сборник задач по Общей части уголовного права. / Ответ, редакторы Н.С. Гагарин, С.М. Рахметов. Алматы, 1997
23. Сборник задач по уголовному праву Республики Казахстан / Общая часть /, / Г.Ф. Поленов, М.Н. Сыздыков. Алматы , 1994
        
        ЖОСПАР
§ 1. ЖАЗАНЫҢ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
§ 2. АЙЫППҮЛ
§ 3. БЕЛПЛІ БІР ЛАУАЗЫМДЫ АТҚАРУ НЕМЕСЕ БЕЛГІЛІ БІР ... ... ... 4. ... ... ТАРТУ
§ 5. ТҮЗЕУ ЖҮМЫСТАРЫ
§ 6. ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ ... ... 7. БАС ... ... 8. ... 9. ... ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕ ҰСТАУ
§ 10. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ
§ 11. ӨЛІМ ЖАЗАСЫ
§ 12. АРНАУЛЫ ӘСКЕРИ НЕМЕСЕ ҚҮРМЕТТІ
АТАГЫНАН, ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... АЙЫРУ
§ 13. МҮЛІКТІТӘРКІЛЕУ
§ 1. ЖАЗАНЫҢ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
Жазаның жүйелері деп қолданылып жүрген ... ... ... үшін ... және ... ауыр-лышна қарай белгілі тәртіппен
орналасқан жазаның түрлерін айтамЬІз.
Қылмыстық заңның өзінде барлық ... үшін ... ... табылатын
жекелеген жазаларды қодданудың шарты, шегі және тәртібі белгіленген. Мұның
өзі республика аумағында ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сотталған адамға қелтірілетін
айырудың мәніне қарай жазаның түрлері мынадай топтарға
бөлінеді:
1. ... ... ... жағынан әсер ететін жаза түрлері. Бүған
жататындар: қоғамдық жүмыстарға тарту, ... ... ... ... сыныптық шенінен, дип-ломатиялық ... ... және ... ... ... ... ... қүқығына шек қоюмен ... ... бір ... ... немесе белгілі бір қыз-метпен шүғылдану
қүқығынан айыру, әскери қызмет бойынша
шектелу.
3. Сотталған адамды материалдық жағынан ... ... ... жұмыстары, айыппүл, мүлікті тәркілеу;
4. Сотталған адамның қүқығынан немесе бас ... ... жаза ... өлім ... бас ... ... ... әскери бөлімде үстау. Жаза түрлерін топтастырудың бұдан басқа
түрлері жалпыға ... Жаза ... ... ... ... ... топ-қа бөлінеді: Бірінші топты негізгі жазалар қүрайды. Негізгі жа-залар
дегеніміз заң бойынша жеке-дара жаза ретінде, жазаның мақсатын ... ... ... жаза ... ... ... деп танылған адамдарға мынадай негізгі жазалар:
а) айыппұл салу;
б) белгілі бір лауазым атқару немесе ... бір ... ... ... жүмыстарға тарту;
г) түзеу жүмыстары;
д) әскери қызмет бойынша шектеу;
е) бас бостандығынан шектеу;
ж) қамау;
з) тәртіптік ... ... ... бас ... ... өлім жазасы қолданылуы мүмкін.
Екінші топқа қосымша жазалар жатады аныңмақсатын жүзеге асыруда оған
көмекші роль ... ... ... ... Республикасы Жоғарғы
Соты Пленумының "Жаза тағайындалғанда ... ... ... ... 24 маусым 1993 жылғы № 3 ... ... ... жаза ... ... баса ... ... жөн, өйткені
негізгі және қосымша жазаларды дұрыс үйлестіре білу оны ... ... ... ... ... ... жазаның мақсатына ...... ... да ... ... ... қосымша жазаларды қол-дану немесе қолдану ... онда ... оны ... ... ... қарап, қолданған
шешімнің тұжы-рымдарын үкімде міндетті түрде ... ... Ал ... ... ... үкімнің қорытынды бөлімінде ондай шешімнің
қабылданбауына сілтеме жасалмайды. ... ... ... ол жауапқа
тартылған қылмыстық заңның бап-тарында қосымша жаза ... ... ... сот оны ... ... 55-бабында көрсетілген шарттар
болған жағдайда ғана осы бапқа сілтеме жасай отырып, ... ... ... міндетті түрде көрсете отырып, оған қосымша жазаны
қолданбауы мүмкін.
Қосымша жаза жеке-дара тағайындалмайды, ол тек қана ... ... ... ... жазалардан басқа мынадай қосымша жазалар:
а) арнаулы, ... ... ... атағынан, сыныптық шенінен,
дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және ... ... ... ... ... ... ... 2-бөлігі).
Үшінші топқа негізгі де, қосымша да жаза ретінде қолданы-латын жазалар
жатады. Оларға жататындар: айыппүл салу, белгілі бір ... ... ... бір ... ... ... ... Осы көрсетілген жаза
түрлері негізгі жаза ... ... да ... ... ... ... реттерде қосымша жаза ретінде қоса ... да ... ... ... ... занда мазмұны мен мәні әр түрлі жаза
түрлері көрсетілген. Бүл жаза-ларды дұрыс қолдану — қылмыспен тиімді ... ... ... ... ... Енді осы ... ... сипаттама береміз.
§ 2. АЙЫППҮЛ
Қылмыстық кодекстің 40-бабы ... ... — осы ... ... ... ... және жаза тағайындау сәтіне
қолданылып ... ... ... ... ... бір ... сәйкес
келетін мөлшерде не сот-талған адамның жалақысының немесе ол қылмыс жасаған
сәтіне белгілі бір кезең ішіндегі өзге де ... ... ... акдіа өндіріп алу (40-бап, 1-бөлігі).
Қылмыстық кодекстің 40-бабында көрсетілгендей айыппұл негізгі немесе
қосымша жаза қатарында қолданылуы мүмкін. ... жаза ... ... ... сотталған адам белгілі бір материалдыққиындыққатап болады.
Айыппұл-дың жазалау қасиеті дәл осындай жағдайда көрініс ... ... үкім ... ... ... ... адам және ... үшін
тәрбиелік мәні зор және мұның өзі қыл-мыстан сакгандыруда ерекше роль
атқарады. Айыппұл ... және ... жаза ... тек қана ... ... және ... шегінде ғана қолданылады.
Егер айыппұл қылмыс сараланған ... ... ... онда ол ... ... ... жаза ретін-де қолдануға жатпайды. Тек
қана мұндай жағдайда айыппұлды Қылмыстық кодекстің 55-бабы бойынша ... гөрі ... жаза ... ... болғанда ғана қолда-
нады.
Айыппұл Қазақстан Республикасының зандарымен ... ... ... ... ... жиырма мыңға дейінгі шегінде немесе
сотталған адамның жалақысының ... екі ... бір ... ... өзге де ... ... ... Айыппұлдың мөлшерін
жасалған қылмыстың ауырлығы мен сотталған адамның мүліктік жағ-дайын ескере
отырып сот белгілейді. ... ... ... ... қылмыстың
ауырлығына, кінәлінің материал-дық, отбасылық ... ... ... ... сот ... жеке-дара анықталады. Занда айыппүлдың
төменгі және жоғарғы шегі көрсетілген. Егер сот айыппұл ... ... ... ... алса, онда ол жиырма бестен жиырма мыңға ... ... Егер сот ... төлеудің негізіне сотталған адамның
жалақысының немесе ол ... ... ... ... бір кезең ішіндегі өзге
табысының мөлшерінде: екі аптадан бір жылға дейін ... ... өзге де ... ... ... ... басқа алатын жеке еңбек
қызметі, авторлык қаламақы, мүлікті жалға беруден ... ... ... құқығы бойынша айыппұлды орындау сотқа жүктеледі. Сот үкім
күшіне ... ... бір ай ... ішінде сотталған адамға айыппұлды
төлеуді міндеттейді. Егер сртталған адамның ... ... ... жоқ ... онда сот ... өтініші бойынша оны бөліп төлеуді
немесе төлеу-ді завда ... ... ... ... ... ... адам айыппүлды дер кезінде төлемесе, жазаның бұл түрі сот арқылы
күшпен ... ... ... айыппұлды төлеуден әдейі жалтарғаны үшін
жауаптылық белгіленген. Әдейі жалтару деп сотгалған адамның өзінің ... ... да ... ... ... жасырып оны төлеуден
ашық бас тартуы болып табылады.
Жазалаудың негізгі түрі ретінде тағайындалған айыппұлды төлеуден әдейі
жалтарған ... ол осы ... және ... көзделген
ережелер сақтала отырып, айлық есептік көрсеткіштің үш еселенген ... ... ... үшін ... бір ай түзеу жұмыстарының, немесе сек-
сен сағат қоғамдық жұмыстарға тартудың, ... он ... ... ... ... тартумен түзеу жұмыс-тарымен немесе қамаумен ауыстырылады.
§ 3. БЕЛПЛІ БІР ... ... ... ... БІР ҚЫЗМЕТПЕН АЙНАЛЫСУ
ҚҮҚЫҒЫНАН АЙЫРУ
кұқығынан айыру мемлекеттік қызметте, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарында белгілі бір ... ... не ... бір ... бір ... атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу немесе
өзге де қызметпен айналысуға тыйым салудан тұрады (41-бап).
Қылмыстық кодекстін осы ... екі ... әр ... жаза біріктірілген:
белгілі бір лауазымды атқарудан және белгілі бір ... ... ... бұл түрі сот ... ... қылмыстың мәніне қарай сотталған
адамды одан әрі белгілі бір лауазымды атқару немесе ... бір ... ... ... ... ... ... мысалы
көлік құралда-рын жүргізуші адамдардың жол қозғалысы және көлік құрал-дарын
пайдалану ережелсрін бұзғаны үшін ... ... ... ... ... бабын пайдала-нып сеніп тапсырылған бөтен
мүлікті иемденген немесе ысы-рап ... ... ... ... мүмкін.
Белгілі бір лауазым иесі болу немесе белгілі бір қызметпен шұғылдану
құқығынан айыру қылмыстық жаза ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір лауа-зым иесі болу ... ... ... ... ... айыру қажет болғанда, мұндай адамдарға осы
қүқықтарды одан әрі жүзеге асыруға ... ... ... ... жазаны қолдану негізінен кызмет бабын немесе кәсіптік қызметін
пайдаланып қылмыс жасайтындардың қылмысты қайталап ... ... ... тәсілмен қылмыс жасаудан сақтандыру болып табылады. ... ... иесі болу ... ... бір ... шұғылданудың өзара айыр-
машылығы мынада: біріншісі сотталған ... ... ... ... ... иесі болуға тыйым салады. Мыса-лы, материалдық жауапкершілікке
байланысты лауазымдық қызмет атқармау.
Екіншісі, сотталған адамның белгілі қызметпен (кәсіппен) ... ... ... ... ... ... ... салу, көлік құралда-рын жүргізуге байланысты кәсіпті атқаруды тыю,
т.б. ҚК-тің 41-бабының 2-бөлігіне сәйкес:
Белгілі бір ... ... ... ... бір ... ... ... жазаның негізгі түрі ретінде бір жылдан бес жылға ... және ... ... ... алты айдан үш жылға дейінгі
мерзімге белгіленеді.
Белгілі бір ... иесі болу ... ... бір қызметпен айналысу
құқығынан айыру ... жаза ... ... ... ... ол ... ... ретінде немесе Қылмыстық ... ... сай ... жаза ... ... ... бұл түрі қосымша жаза ретінде істелген іс-әрекет сараланатын
қылмыс кұрамының санкцияларында арнайы көрсетілген жағдайда ... ... ... де кінәлінің істеген іс-әрекетінің мәніне қарай
сот оны белгілі бір лауазым иесі болу ... ... бір ... құқығынан айыру қажет деп тапса қолданылады. ... ... ... ... ... орындамаудың салдарынан
адамның еңбек қабілетінің үштен бір ... ... ... ... ұзақ
уақытқа денсау-лығы бүзылып айыппұлға немесе бас бостандығына шек коюға
жазалаумен бірге (114-бап, ... ... жаза ... ... белгілі бір уақытқа шұғылдану қүқығы-нан ... ... да ... ... кодекстің 41-бабының талабына сәйкес сот белгілі
бір лауазымды атқару немесе ... бір ... ... ... ... түрі ... ... көрсетілмесе де оны қолдану қажеттілігі
туралы үкімде көрсетіле отырып қосымша жаза ... ... ... адамдар сот белгілеген мерзім ішінде бұрынғы істеп жүрген
жүйесінде ... ... ... ... ... салуы заңда көрсетілмеген.
Мысалы, белгілі сот үкімі бойынша қойма меңгерушісі ... ... ... ... сол ... жүк тиеуші, күзетші және ... ... ... басқаруға қақысы жоқ жұмыспен айналысуға құқылы
немесе дәрігерлік юлзметпен шұғылдану ... ... бір ... адам сол ... ... жұмысты, атап айтқан-да, ... ... ... ... ... жұмыстарды атқаруға
қүқылы. Белгілі бір лауа-зым иесі болу ... ... бір ... ... айыру жазасын орындаудың тәртібі мен шарттары арнаулы
Ережеде көрсетілген.
Қылмыстық жазаның осы ... ... ... жаза-ның орындалу
мерзімін есептеудің маңызы аса зор.
Бұл жазаны бостандығын шектеуге, ... ... ... ... ұстауға немесе бас бостандығынан ... ... жаза ... ... ол ... ... ... түрлерін өтеудің барлық
уақытына қолданылады, бірақ бұл ... оның ... ... ... ... есептеледі. Жазалаудың басқа негізгі түрлеріне ... жаза ... ... бір ... ... құқығынан айыру тағайындалған
жағдайда, сондай-ақшарттытүрде сотталған кез-де оның мерзімі үкім ... ... ... ... ... жаза ... сот ... күшіне енгеннен кейін ол касақана
орындалмаса оған ... ... адам ... ... ... ... ... 4. ҚОҒАМДЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ТАРТУ
Қоғамдық жұмыстарға тарту деп жергілікті өкімет органда-ры белгілеген
жұмыстарды сотталған адамның қоғамның пай-дасына тегін ... ... бүл түрі ... жаза ... ... ... Ерекше
бөліміндегі баптардың санкцияларында тікелей көрсетілген жағдайларда ғана
қолда-нылады. Қоғамдықжұмыстардың сот ұзақтығын 60 ... 200 ... ... 4 сағаттан аспайтын мөлшерде тағайын-дайды және сотталған
адам оны ... ... және ... бос ... ... адамдардың істейтін қоғамдық жұмыстарының тізбегі ... ... ... ... басқару органдары арқылы белгіленеді. Сот-
талған адам қоғамдық жұмыстарды орындаудан жалтарған рет-те олар ... ... 45 және ... ... ... шегінде бас
бостандығын шектеумен ... ... ... ... Бұл орайда
сотталған адам қоғамдық жұмысты өтеген ... ... ... ... жұмыс
үшін бас бостандығынан шектеудің немесе бір күн ... болу ... ... елу бес ... ... ... мен ... жастан
асқан еркектерге, жүкті ... ... ... ... ... ... ... немесе екінші топтағы мүгедектерге қоғамдық жұмысқа
тарту тағайындалмайды.
§ 5. ТҮЗЕУ ЖҮМЫСТАРЫ
Түзеу ... ... ... мәжбүрлеп еңбекке тарта отырып, үкімде
көрсетілген мерзімде оның ай сайынғы табы-сының бір ... ... ... ... қыл-мыстық жазаның бір түрі ... ... жаза ... тек ... түрі ... ... кодекстің Ерекше
бөлімінің санкцияларында арнаулы көрсетілген реттерде ғана қолданы-лады.
Түзеу жұмысына сотталған адам бас ... ... ... ұжымынан бөлінбейді, өзінің жұмы-сын, қызметін сотталғанға
дейін еңбек еткен ұжымында жал-ғастыра береді. Оның түзелуі осы өзі ... ... ... ... ... ... ... Мұның өзі
сотталған адамға еңбек ... ... ... ... бақылау жүргізуіне толық мүмкіндік береді.
Сонымен бірге түзеу жүмысы бас бостандығынан айыру жазасы сияқты
сотталған адамға ... бір ... ... ... ... да әсер етеді.
Түзеу жұмысы тағайындалған сотталған адамның түзелуі міндетті түрде
қоғамға ... ... ... ... ... ... басқа үйымда
жүзеге асырылады. Жазаны өтеу мерзімінде сотталған адамның еңбегі ... ие ... Жаза өтеу ... оның ... ... бір ... ... өндіріледі. Түзеу жүмысы ... өтеу ... мен ... ... ... ... ... Бұл жазаға сотталған
адамдар өз бетінше жұмыстан кетіп қалуға қақысы жоқ. Мұндай ретте жұмыстан
босану үшін ... ... іске ...... ... ... қажет. Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық
кодексі бойынша ... ... ... ... орны ... ғана ... ... жұмыс орнында өтеу деген сөз ... ... ... ... лауазымында немесе кәсібімен шұғылдана беруге болады
деген мағынаны білдірмейді. Егер ... ... ... ... ... ... жасалған болса, онда сотталған адам ... ... ... ... ... ... ... Бірақ үкім сотталған адамның
жұмыс орнында ... ... ... ... екі ... екі ... дейінгі
мерзімге белгіленеді және ... ... ай ... ... ... 20 ... дейінгісі мемлекет кірісіне үсталады.
Қылмыстық кодекстің 43-бабының 3-бөлігіне сәйкес:
Түзеу ... ... ... ... соттың үкімімен
белгіленген мөлшерде, бес ... ... ... ... ... ... ұстап қалу жүргізіледі.
Еңбекке жарамсыз деп танылған, тұракты жұмысы жок не-месе оқу ... қол үзіп ... ... ... жұмыстарын тағайындауға
болмайды. Мұндай ... егер осы ... ... бөліміндегі тиісті
баптың санкциясымен айыппұл түрінде жаза көзделмеген болса, бір ай ... үшін ... ... бір ... ... ... тең айыппұл
сомасының есебінен сот түзеу жұмыстарының орны-на айыппұл ... Егер ... ... ... өтеу ... пайда болса, сот түзеу
жұмыстарын айыппұл салумен де ауыстыра алады.
Жаңа ... ... ... жұмыстарына сотталған адамның жазасын
өтеуден әдейі бұлтарғаны үшін жауаптылық белгіленген. Мұндай жағдайда сот
түзеу жұмыстарының өтел-меген ... нақ сол ... бас ... қамауға алу немесе бас ... ... ... ... алады.
Қылмыстық орындау заңы бойынша: 1) ... ... ... кірісу туралы берген ескертпесінен 15 күн өтіп ... ... ... ескертпеден кейін се-бепсіз жағдайлармен келмесе; ... ... және ... салынған әрекеттерді жазбаша ескертуден
кейін бұзса; 4) бұрынғы ескертуге қарамастан тағы да жұмысқа мас ... ... ... ... ... ... 5) сотталған адам түзеу жұмысын
өтеуден бас тарту мақсатында бой тасалап қалса, олар ... ... ... ... ... ... орындау қылмыстық орындау
инспекцияларына жүктелген. Оны ... ... ... ... ... ... 6. ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ БОЙЫНША ШЕКТЕУ
Әскери қызмет бойынша шектеу жазаның негізгі түрі бо-лып табылады.
Қылмыстық кодекстің 44-бабының 1-бөлігіне сәйкес: келісім-шарт бойынша
әскери ... ... ... ... ... ... ... бойынша әскери қызметін өтеп жүрген офицерлерге осы Кодекстің ... ... ... ... ... әскери қыз-метке қарсы
қылмыс жасағаны үшін, сондай-ақ келісім-шарт бойынша әскери ... ... ... ... кызметшілерге осы Кодекстің ... ... ... ... түзеу жұмысының орнына үш ... екі ... ... ... ... ... шектеу тағайындалады.
Сонымен, қылмыстық занда осы бапты қолдану үшін ... ... ... бұл жаза келісім-шарт бойынша әскери қызмет өтеп
жүрген сотталған әскери қыз-метшілерге; екіншіден, ... ... ... өтеп ... ... үшіншіден, бұл жаза көрсетілген адам-
дардың тек ... ... ... ... ... ... ... немесе Қылмыстық кодекстің Ерек-ше бөлімінің тиісті ... ... ... ... қолданылуы мүмкін.
Қылмыстық кодекстің 44-бабының 2-бөлігінде әскери қыз-мет бойынша
шектеудің екі түрі ... 1) Осы ... өтеу ... сотталған
адамның лауазымы көтерілмейді (бата-льон командирі полк ... ... ... командирі лауазымына).
2) Осы жазаны өтеу кезінде сотталған адамның кезекті әске-ри ... ... ... аға лейтенантқа, аға лейтенант капитанға
жоғарыламайды). Бұл ... өтеу ... ... атақ беру үшін ... мерзімге есептел-мейді.
Қылмыстық кодекстің 44-бабында көрсетілмеген әскери қызмет бойынша
шектеуге жол ... ... өтеу ... ... ... ... 1-бөлігінде үш
айдан екі жылға дейінгі мерзім деп белгіленген.
Әскери қызмет ... ... ... ... үлес ... үкімімен белгіленген, бірақ 20 процент-тен аспайтын ... ... ақша ... ... ... ... 7. БАС БОСТАНДЫҒЫН ШЕКТЕУ
Бас бостандығын шектеу сотталған адамды қоғамнан оқшау-ламай арнаулы
мекемеде бір ... бес ... ... ... оны ... жүзеге
асыру жағдайында үстаудан тұрады. Бас ... ... ... ... ... ... жұмыстарымен ауыстырған жағдайда ол бір
жылдан аспайтын мерзімге тағайындалуы мүмкін ... ... бұл түрі ... жаза ... жеке-дара тағайында-лады. Бас
бостандығынан шектеу негізгі ... ... ... ... ... ... көптеген баптарының санкцияларында арнайы көрсетілген.
Мысалы 108-баптағы ден-саулыққа жан күйзелісі ... зиян ... ... ... кісі ... ... өзін-өзі өлтіруге дейін жеткі-
зу, т.б. құрамдар. Бас бостандығынан шектеуге ... ... ... — қоныс колонияларында Рес-публика көлемінде өтейді. Жергілікті
өкімет және басқару ор-гандары осы жазаны өтеуге ... ... ... Бас ... ... мерзімі заңда 1 жылдан 5
жылға дейінгі мерзім деп белгіленген. Заң бойынша бас ... ... ... ... ... ... ... немесе екінші топтағы мүгедектерге,
жүкті әйелдерге, сегіз жасқа дейінгі балалары бар әйелдерге, елу ... ... ... жасқатолған еркектерге, қасақана қылмыс
жасағаны үшін соттылығы бар адамдарға, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... (45 бап, 3-бөлігі).
Бас бостандығын шектеуге сотталған адам жазаны өтеуден әдейі ... сот бас ... ... ... ... нақ сол мерзімге
бас бостандығынан айыру түріндегі жазамен ауыстыра алады. Бұл ... ... ... өтеу ... бас ... ... бір күні үшін
бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас ... ... ... ... ... бостандығынан шектеу жазасын өтеудің тәртібі және ... ... ... ... ... бойынша белгіленеді.
§ 8. ҚАМАУ
Бүрынғы Қазақ ССР Қылмыстык, кодексінде қамау жаза түрі ... еді. ... бұл түрі ... рет ... ... ... ... негізгі жаза ретінде енгізіліп отыр. ... ... ... ... ... дегеніміз сотталған адамды
тағайын-далған жазаның ... ... ... ... ... ... ұстау болып табылады.
Қамау өзінің мәні жөнінен қысқа мерзімдегі бас ... ... ... ... жаза ретінде сот арқы-лы ... ... ... ғана ... ... ... ... бөлімінің
көптеген баптарында қамау балама негізгі жаза ретінде көрсетілген. ... ... ... зиян ... 106 — ... 107-бап,
1-бөлігі — азаптау; 108-бап — ... жан ... ... ... ... бір айдан алты айға дейінгі ... ... ... ... ... жұмыстары немесе айыппұл салу қамаумен ауыстырылған
жағдайда ол кемінде бір ай мерзім-ге тағайындалуы мүмкін ... ... үкім ... ... он алты ... ... адам-дарға, сондай-ақ
жүкті әйелдер мен кәмелетке толмаған балалары бар әйелдерге қолданылмайды.
Әскери қызметшілер ... ... ... ... ... ... қамауды өтейтін орын — арнаулы қамау үйлері болып табы-лады. Осы
жазаға сотталғандар жазасын осы мекемеде өтейді. ... ... ... ... ... ... ... басқа адамдардан бөлек ұсталады.
Осы жазаны өтеу-дің нақты тәртібі қылмыстық атқару ... ... ... ... ... ... тағайындалғандар сотталғандық атақ алады.
§ 9. ТӘРТІПТІК ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕ ҰСТАУ
Шақыру ... ... ... кдамет өткеріп жүрген ... ... ... және ... ... қызметтерінде
келісім-шарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілерге,
егер олар сот үкім шы-ғарған ... ... ... ... ... ... ... бітірмесе, тәртіптік әскери бөлімде ұстау тағайын-далады
(47-бап, 1-бөлігі).
Тәртіптік әскери бөлімде ұстау жазаның негізгі түрі ... ... оны ... ... ... қорға-ныс министрлігі арқылы жүзеге
асырылады, Қылмыстық ко-декстің ... ... ... әскери
бөлімде ұстау-дың мерзімі көрсетілген. Бұл жаза әскери қылмыстар жасаға-ны
үшін осы Кодекстің Ерекше бөліміндегі ... ... ... ... сот істің мән-жайы мен кінәлінің жеке басын ескере отырып, ... ... ... бас ... ... орнына дәл сол мерзімге
тәртіптік әскери бөлімде ұстаған дұрыс деп тапқан жағдайда үш ... ... ... ... белгіленеді. Бас бостандығынан ... ... ... ... ... ... бас бос-тандығынан айыру түрінде
жазасын өтеген адамдарға қолданыл-майды (47-бап, 1-бөлігі).
Заңға сәйкес ... бұл ... ... ... бір ... бұл жаза ... ... Ерекше бөлімінде көрсетілген
әскери қылмыстарды ... ... ... ... 16-
тарауындағы әскери қыл-мыстарды бұл жаза ... ... жаза ... ... ... ... Мысалы: бұйрыққа бағын-бау
немесе оны өзгедей ... ... ... ... қарсылық көрсету
немесе оны қызметтік міндеттерін бұзуға мәжбүр ету (368-бап, 1-бөлігі);
бастыққа ... күш ... ... ... ... ... тіл ... (371-бап) т.б.
Екіншіден, бұл жаза сот арқылы ... емес ... ... ... ... ... сот ... мән-жайы мен кінәлінің
жеке басын ескере отырып екі жылдан ас-пайтын мерзімге бас ... ... ... ... ... орнына тәртіптік әскери бөлімде ұстау
кезінде тәртіптік әскери бөлімде ұстау мерзімі тәртіптік ... ... бір күні үшін бас ... ... бір күні ... ... 2-бөлігі).
Жазаның бұл түрі шақыру бойынша әскери қызмет өткеріп жүрген әскери
кызметшілерге, сондай-ақ қатардағы және ... ... ... ... ... қызмет өткеріп жүрген әскери кызметшілерге ғана
колданыла-ды. Көрсетілген жаза офицерлік құрамдағы ... ... ... заңына сәйкес жазаның бұл ... өтеу ... ... ... Осы жазаға соттал-ғандарды жаза өтеу
мекемесіне жіберудің және оларды қабыл-дай ... ... ... ... ... ... ... белгіленеді.
Тәртіптік әскери бөлімде жазасын өтеген немесе осы жаза-дан мерзімінен
бұрын босатылған әскери қызметшілер соттал-ған деп саналмайды ... 10. БАС ... ... ... ... (48-бап) дегеніміз сотталған адам-ды сот
белгілеген мерзімде күшпен қоғамнан ... оны ... ... ... ... ... ... болып табылады. Бас боставдығынан
айыру жазаның ең ауыр ... бірі ... ... Бас бостандығынан айырыл-
ғанда сотталған адамның қүқылық жағдайы елеулі шектеуге түседі, ол ... өз ... ... ... ... атқаруға шек қойылады, уақыт
мөлшері өз бетімен пайдалануға тежеу салынады, т.б.
Бас бостандығынан айыру жазасын сот істелген қылмыстың қоғамға ... орын ... ... қылмыс-тың мәнін, кінәлінің жеке басын
ескере отырып, қылмыс істеген адамның бостандықга жүріп ... ... оның ... ... окшаулап түзеуге ықпал ететін ерекше шараларды
қолдану қажет деп ... ғана ... ... ... ... ... 24 ... 1993 жылғы «Жаза тағайындағанда ... ... ... ... № 3 қаулысынца соттардың назары ауыр
қылмыс, ... ... ... ... ... ... ... келмейтін адамдарға занда көрсетілген ... ... ... ... ... Со-нымен қатар ауыр емес қылмыс
жасаған, ... ... ... қабілетті айыпты адамдарға жаза
тағайында-ғанда бас бостандығынан айырмайтын, занда көрсетілген ... ... ... жөн ... ... айтылған.1
Бас бостандығынан айыру жазасы тек негізгі жаза ретінде 6 айдан 15
жылға, ал ... ... ... ... ... ерекше ауыр
қылмыстар үшін 20 жылға дейінгі ... не өмір ... ... ... ... үшін бас ... айыру 10 жылдан аспауға
тиіс.
Түзеу жүмыстарын ... бас ... ... бас ... ауыстырған жағдайда ол алты айға жетпейтін ... ... ... ... ... жаза тағайындау кезінде бас
бостандығы-нан айыру мерзімдерін ішінара немесе толық қосқан ... ... ... ең жоғары мерзімі Қылмыстық кодекстің ... ... ... ... ... және 75-бабының төртінші
бөлігінде көзделген жағ-дайларда — жиырма бес жылдан, ал ... ... отыз ... ... ... ... қылмыстық заң өмір бойына бас бостындығынан айы-ру өмірге
қастандық жасалатын аса ауыр ... ... үшін ... өлім ... ... ғана белгіленеді және сот өлім жазасын қолданбауға болады
деп ұйғарған жағдайлар-да ... ... ... ... ... бас бостандығынан айыру жазаның жеке түрі емес, өлім жазасына балама
жаза екендігі, яғни өлім жазасының орнына ғана тағайын-далатыны аян. ... бас ... ... ... ... ... аса ауыр ... және бұл қылмыстар бір немесе бірнеше адамдардың өміріне қасақана-
лықпен қол сүғылуы, бірақ сот істің ... ... ... және
кінәлінің жеке басының жағымды кдсиеттерін ескере отырып өлім жазасын
қолданбай-ақ, оның ... ... өмір ... бас ... ... тағайын-дайды. Өмір бойы бас бостандығынан айыру әйелдерге, сондай-
ақ он сегіз жасқа толмай қылмыс жасаған адамдарға және үкім ... ... бес ... ... ... ... ... 48-бабының талаптарына сәйкес бас ... жаза өтеу ... ... ... а) ... ... үшін жеті жылдан аспайтын мерзімге бас ... ... ...... ... ... ... өтеу үшін жаза Қылмыстық кодекс бойынша адам біріншіден, ... ... ... ... сол абайсызда істеген қылмы-сы үшін
Қылмыстық кодекстің Ерекше бөліміндегі баптың санк-циясы ... 7 ... бас ... ... жазасына сотталуы керек. Бүл жерде адамның
бұрынғы соттал-ғандығы есепке алынбайды);
б) қасақана кішігірім немесе ауырлығы орташа және ауыр ... ... бас ... ... тұңғыш рет сотталған адамдарға, сондай-ақ
абайсызда ... ... үшін жеті ... ... ... ... айы-руға сотталған адамдарға — жалпы режимдегі ... ... ... ... ... жіберу үшін мы-налар
талап етіледі: 1) істелген қылмыс ... ... ... оны сотталған
адам бірінші рет істеуі; 2) бұл істелген қасақана ... ... орта және ауыр ... ... ... ... 3) ... жасаған
қылмыстары үшін жеті жыл-дан астам ... бас ... ... ... ... ... аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға түңғыш
рет сотталған адамдарға, сондай-ак сотталған адам ... бас ... ... ... болса, қылмыстардың қайталануы кезінде ... аса ... ... ... ... — қатаң режимдегі
түзеу колонияларына (Сонымен катаң режимдегі түзеу колонияла-рына: аса ауыр
қылмыс жасағаны үшін бас ... ... ... рет ... бас ... ... ... өтеген, қылмысты қайталап істегендер,
қылмыстардың аса қауіпті қайталануын істеген әйелдер ... ... аса ... ... ... ... өмір ... бостандығынан айыруға сотталған адамдар — ... ... ... ... ауыр қылмыс жасағаны үшін бес жылдан астам мерзім-ге бас
бостандығынан ... ... ... ... ... қауіпті
кдйталануы кезінде жаза мерзімінің бір бөлігін түрмеде өтеу түрінде, бірақ
бес жылдан аспайтын мерзім-ге тағайындалуы мүмкін.
Заң ... ... ... ... ... ... ... үкім шығарған сот арқылы істің накты жағдайларына
қарай шешіледі. Үкіммен тағайындалған түзеу мекемесінің ны-
санын өзгертуді Қазақстан ... ... ... ... 11. ӨЛІМ ... ... — жазаның ең ауыр, ерекше түрі болып табы-лады.
Өлім жазасы — ату жазасы адамның өміріне қол ... ... ... ... ... ... кезінде немесе ұрыс жағдайында мемлекеттік
сатқындык, бейбітшілікке және адамзаттын қауіпсіздігіне карсы қылмыс және
ерекше ауыр әскери ... ... үшін ғана ең ауыр жаза ... ... (49-бап, 1-бөлігі).
Қылмыстық кодекстің 49-бабына сәйкес өлім ... — ату ... ... істегені үшін қолданылуы мүмкін: ауырлататын
жағдайдаадам өлтіргені (96-бап, 2-бөлігі); геноцид (160); ... ... ұрыс ... ... ... ... (165); ... немесе
қоғам қайрат-керінің өміріне қастандық жасау (167); соттөрелігін немесе ал-
дын ала ... ... ... ... ... қол сұғу (340); соғыс
уақытында немесе үрыс жағдайында бұйрыкха ... ... оны ... ... ... соғыс уақытында немесе үрыс жағдайында
бастықка ... ... ... оны ... ... бұзуға мәжбүр
ету (368-бап, 3-бөлігі); соғыс уақытында немесе ұрыс жағдайында ... күш ... ... ... ... соғыс уақытында немесе
ұрыс жағдайындағы қашқындық (373-бап, 3-бөлігі); соғыс уақытында немесе
ұрыс ... ... ... пайдалану, биліктің асыра қолданылуы немесе
әрекетсіздік (380-бап, 3-бөлігі); жауға ... ... ... ... тас-тап кету (383-бап).
Өлім жазасын қарастырған Қылмыстық кодекстің баптары-ның санкциялары
баламалы болып келеді. Онда сот 20 жылға ... ... бас ... жазасын немесе өлім жазасын немесе өмір бойына бас ... ... жол ... Іс ... өлім ... соттар іс бойын-ша
аса ауыр кінәлінің қауіптілігін ... ... ... ... колданады.
Өлім жазасы кешірім беру тәртібі мен жиырма бес жыл бас ... өмір ... бас ... ... ... ... мүмкін.
Өлім жазасын колданғанда сот • 'рбір нақты іс бойынша жаза тағайындаудың
жалпы негіздерін .і.Ісшылыққа алады (ҚК. ... ... ... ... ... ерекше ауыр-,іыгы, жазаны
ауырлататын төтенше мән-жайлармен катар қыл-мыс істеген адамның айрықша
кауіптілігі, ... ... ... бірге, адам еместік іс-
әрекеттерге барып, өте ауыр қылмыстар істеуі негіз бола алады. Сондықтан ... ... ... ... қылмыстық істерді карағанда сол барлық уақытта
да сотталушының психикалық жай-күйін ерек-ше ... ... ... барлық жағдайда істелген кылмыс-тың анықтаған мән-
жайларын және сотталушының мейлінше ... ... ... ... ... дәлел-денген болуы керек.
Өлім жазасын қолданудың ерекшелігі сол, бұл тұрғыдағы қылмыстарды
қарау облыстык соттардың құзыретіне жатады және ... ... ... ... қатысуымен жүргізіледі.
Өлім жазасы әйелдерге, сондай-ак он сегіз жасқа толмай қылмыс жасаған
адамдарға және сот үкім ... ... ... бес ... ... еркектерге
тағайындалмайды.
Туған күннен кейінгі тәуліктің басталуы адамды 18-ге тол-ған деп
санауға негіз ... ... үшін ... бес ... ... үкім ... істеген емес) кезбен өлшеу қажет. Өлім жазасы туралы үкім ерте
дегенде ол ... ... соң 1 ... ... орындалады.
Әлем елдерінде өлім жазасын қолданудың тәртібі әр түрлі.
Көптеген ... ... ... заңы ... өлім жазасы Отанға
опасыздық, шпиондық, кісі өлтіру, адам-дарды ақы алу үшін ... ... ... және ... да ауыр ... ... үшін колданылады.
Европаның бірне-ше мемлекеттерінде: Италия, Германия, Франция, Скандина-вия
елдерінде, Латын Америкасы, Австралияда өлім жазасын ... ... ... Соты 1976 жылдан өлім жазасын колдануды кдйта жанғыртты. ... ... 37 ... ғана өлім жазасы колданылады.
Өлім жазасын орындаудың тәртібі Қазақстан ... ... ... ... 12. АРНАУЛЫ ӘСКЕРИ НЕМЕСЕ ҚҮРМЕТТІ
АТАГЫНАН, СЫНЫПТЫҚ ШЕНІНЕН, ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ
ДӘРЕЖЕСІНЕН, БІЛІКТІЛІК ... ЖӘНЕ ... ... ... ... кодексінің 50-бабы, 1-бөлігінде
ауыр немесе аса ауыр қылмыс ... үшін ... ... сот ... ... ескере отырып, оны кұрметті, әскери арнаулы немесе өзге ... ... ... ... ... ... ... алады.
Ауыр немесе аса ауыр қылмыстардың түсінігі Қылмыстық кодекстің 10-
бабының 4, 5-бөліктерінде берілген. Қылмыстық
кодекстің ... ... ... бұл ... жаза тек ... жаза түрі ... ... Республикасының мемлекеттік ... ... ... Президенті берген кұрметті, әскери, ... өзге де ... ... ... дипломатиялық дәрежесі немесе
біліктілік сыныбы бар адамды ауыр немесе аса ауыр ... үшін ... сот үкім ... ... ол сотталған адамды осы наградалардан, атақ-
тардан, біліктілік шенінен, дипломатиялық ... ... ... айыру туралы Қазақстан Республика-сының Президентіне ... ... ... ... ... (50-бап, 2-бөлігі).
Мемлекеттік наградалар Қазақстан Республикасының мем-лекеттік
наградасы туралы арнаулы ... ... ... ... ... аса ерен еңбегі үшін Президенттің жарлығымен ... ... ... ... ... қайраткер, еңбегі сіңген жоғары мектеп қызмет-
кері, т.б.).
Әскери атақтар — Республика қарулы күштерінің ... ... ... ... атақтары әр түрлі ведомстволар мен үкімет сала-сындағы өкімет
функциясын, өкілдігін жүзеге асыратын адам-дарға ... ... ... ішкі ... ... ... атақтарға, мемлекеттік аттестациялык департамент беретін
ғылыми атақтар (профессор, доцент, ғылым ... ... ... ... шен ... ... белгіленген.
Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге біліктілік сыныпта-ры ... — он ... ... ... ... дәреже — Сыртқы істер министрлігі қыз-меткерлеріне,
өкілетті ... ... ... беріледі.
Арнаулы, әскери немесе қүрметгі атағынан, сыныптык шені-нен,
дипломатиялық ... ... ... және ... ... ... байланысты пайдаланатын жеңілдіктер мен
артықшылықтардан қоса ... Осы ... ... ... айыру-ды сот мерзімсіз уақытқа белгілейді.
Сотталған адамды атақтары мен наградалардан айыру тура-лы ұсынысты
соттиісті органдарға үкім ... ... ... соң ... тез ... ... атақтары мен наградаларынан айыру ту-ралы үкімнің
көшірмесін алғаннан ... ... ... ... белгіленген тәртіппен арнаулы
күжаттарға сотталған адамның атактары мен наградаларынан айырылғандығы
туралы белгі соғып, ... ... үшін ... ... ... ... айыру туралы шара қолданып, қабыл-данған шешім жайлы үкім
шығарғанын сотқа хабарлайды.
Егер сот үкімі кассациялық немесе бақылау ... ... ... ... ... жоқ ... немесе оның кінәсінің дәлелденбеуі
себепті бүзылса, онда сот төралқа кду-лысын атақтар мен наградалар берген
органға ... ... ... бүрынғы қүқығын қалпына келтіру туралы
мәселе қояды.
§ 13. МҮЛІКТІТӘРКІЛЕУ
Мүлікті тәркілеу — сотталған адамның меншігі болып табы-латын мүліктің
бәрін ... бір ... ... ... ... ... ... алу
болып табылады (ҚК. 57-бап). Қыл-мыстық кодекстің ... ... бұл жаза тек қана ... жаза ... пайдакүнемдік қылмыс
жасағандарға және кінәлінің іс-әрекеті сараланатын бапта басқа жазалармен
бірге мүлікті ... ... ... ... ғана ... байланысты кінәлінің істеген қылмысын саралай-тын бапта,
мүлікті ... ... жаза ... ... сот онда оған бұл ... ... алмайды. Кейбір жағ-дайларда қылмыстык, заң мүлікті
тәркілеуді міндетті ... ... ... ... ... аса ... ... үрлық (175-бап, 3-бөлігі); тонау (178-бап, 3 бөлігі);
қарақ-шылық (79-бап, 3-бөлігі), қорқытып алғаны ... ... ... ... ерекше құнды заттарды үрлаға-ны (180-бап, 2-бөлігі);
жалған ақша немесе бағалы қағаздар ... ... сату ... ... төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп айырысу кұжаттарын жасау
немесе сату ... ... ... реттерде сот мүлікті тәркілеуді
тағайындауға міндетті. Мүндай жағдайда сотқа оны ... тек ... ... ... ... ... ... байланы лы неғұрлым
жеңіл жаза тағайындалғанда ғана қүқық береді.
Басқа жағдайларда ... ... ... жекеленг >н
баптарында мүлікті ... ... ... ... ;;

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Радиобиология және ветеринарлық радиобиология43 бет
Қаламқас кен орнында мұнай өнімін жинау және дайындау47 бет
«Жаза ұғымы және оның мақсаттарының тиімділігі»65 бет
Абайсызда жасалған қылмыстар үшін жазалардың тиімділігі150 бет
Айыппұл түріндегі жазаны атқару10 бет
Бас бостандығынан айыру жазасы11 бет
Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны атқарудың ерекшеліктері34 бет
Еңбек қызметiмен байланысты жазатайым оқиғалар мен қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тексеру және есепке алу ережесi12 бет
Жаза11 бет
Жаза жүйесі38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь