Аймақты әлеуметтiк экономикалық дамуын жоспарлау мәселелерi

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
I БӨЛІМ. Әлеуметтiк.экономикалық дамуды жоспарлаудың теориялық және методологиялық негiздерi
1.1. Әлеуметтiк.экономикалық жоспарлаудың мақсаты және оның түрлерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2. Аумақтың әлеуметтiк.экономикалық дамуын жоспралаудың мазмұны, көрсеткiштерi мен құрылымы ... ... ... ... .8
1.3. Әлеуметтiк.экономикалық дамуды жоспралаудың әдiстерi және оны жасау тәртiбi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
1.4. Әлеуметтiк.экономикалық дамуды жоспарлаудың құқықтық негiздерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
1.5. Жоспарлаудың шетелдiк тәжiрибесi ... ... ... ... ... ... ... ...21

II БӨЛІМ. Аумақтың әлеуметтiк.экономикалық дамуын жос.пар¬лау тиiмдiлiгiн талдау
2.1. Қазақстан Республикасының 2000.2002 жылдарға әлеуметтiк.экономикалық дамуын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
2.2. Оңтүстiк Қазақстан облысының 2000.2002 жылдарға әлеуметтiк.экономикалық даму көрсеткiштерiн талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
2.3. Оңтүстiк Қазақстан облыс дамуының негiзгi басым бағыттары бойынша бағдарламалардың орындалуын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49

III БӨЛІМ. Оңтүстiк Қазақстан облысының 2005.2010 жылдарға дейiн әлеуметтiк.экономикалық дамуының негiзгi бағыттары
3.1. Оңтүстiк Қазақстан облысының 2005 жылға дейiн әлеуметтiк.экономикалық дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
3.2. Оңтүстiк Қазақстан облысының 2010 жылға дейiн стратегиялық жоспарды iске асыру бойынша iс қимял стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...81
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..82
Бiздiң алға қарай тұрақты жылжуымыздың басты шарты – бiздiң қоғамымыздың алға қойылған мақсаттарға қол жеткiзудегi бiртұтастықы, халықтың барлық жiктерi мен топтарының ортақ мiндеттердi шешуге бағытталған стратегия айналасындағы топтасуы. Сондықтан стратегиялық жоспарлау мен стратегиялық бақылау, есептiлiк пен жауапкершiлiк жүйесi қажет.
Экономикалық тiрлiгiмiздiң мiндеттерiн шеше отырып, Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi дамуының Стратегиясында келешекке деген көзқарасын Елбасы Нүрұлтан Назарбаев баян ет¬кен болатын. Онда қоғамымыздың болашағы ен мемлеке¬тiмiз¬дiң мұратын iске асыруға, өзiмiздiң басым мақсат¬тарымызды дұрыс айқындауға, тиiстi стратегияларымызға таңдау жасап, осы жолмен жүру үстiнде ерiк-жiгер мен төзiмдiлiк таныта отырып, күш-қуатымызды, уақытымыз бен ресурстарымызды жөнсiз зая кетiруден сақтандыру үшiн қажеттi бағыттары айқын көрсетiлген. Мемлекетiмiз бен қоғамымызды құрудың дұрыс стратегиясын таңдап алужың өмiршең мәнi бар. Екшеле талданып жасалған стратегиялық жоспар назарды жинайқтайды, тәртiпке жұмылдырады. Бiздiң әлiмiз осы айтылған перспективаларға қол жеткiзуi үшiн мынадай ұзақ мерзiмдi 7 басымдықты iске асыру қажет:
1. Ұлттық қауiпсiздiк.
Аумақтық тұтастықын толық сақтай отырып, Қазақстанның тәуелсiз егемен мемлекет ретiнде дамуын қамтамасыз ету.
2. Ішкi саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы
Қазақстанға бүгiе және алдағы ондаған жылдар iшiнде ұлттық стратегиясын жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн iшкi саяси тұрақтылық пен ұлттық бiртұтастықты сақтап, нығайта беру.
3. Шетел инвестицияларының деңгейi жоқары, дамыған нарықтық экономикаға негiзделгеен экономикалық өсу.
Экономикалық өрлеудiң нақтылы, тұрлауы және барған сайын арта түсетiн қарқынына қол жеткiзу.
4. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, бiлiмi мен әл-ауқаты.
Барлық қазақстандықтардың өмiр сүру жағдайларын, денсаулығын, бiлiмi мен мүмкiндiктерiн ұдайы жақсарту, экологиялық ортаны жақсарту.
5. Энергетика ресурстары.
Мұнай мен газ өндiрудi және экспорттауды қалыпты эконо¬ми-калық өрлеу мен халықтың тұрмысын жақсартуға жәрдемде¬се¬тiн табыс алу мақсатында жедел арттыру жолымен Қазақстанның энергетикалық ресурстарын тиiмдi пайдалану.
6. Инфрақұрылым, әсiресе көлiк және байланыс.
Осы шешушi секторларды ұлттық қауiпсiздiктi нығайтуға, саяси тұрақтылық пен экономикалық өрлеуге жәрдемдесетiндей етiп дамыту.
7. Негiзгi мiндеттермен ғана шектелетiн кәсiпқой мемлекет.
1. "Қазақстан-2030" даму стратегиясы.
2. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономи¬ка¬лық да¬му-ының индикативтж жоспары туралы. 2000 жылдың 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы ҮҮкiметiнiң N722 Қаулысы.
3. Қазакстан Республикасының әлеуметтiк-эконо¬мика¬лық дамуының индикативтiк жоспарын жасау ережелерiн бекiту туралы 2000 жылдың 3 наурыздағы Қазақстан Республикасы Үкiмiнiң N432 Каулысы.
4. Евграшин А. Француздык индикативтi жоспарлау¬дың тәр¬-биесi Ресей экономикалық журналы - 1998 ж. - N2.
5. Ихданов Ж.О., Сансызбаева Т.Н. и др. Планово-фи¬нан¬¬совые механизмы регулирования экономики. -Алматы: Экономика, 1998.
6. Ихданов Ж., Орманбеков Э. -Экономиканы мем¬ле¬кетiк реттеудiң өзектi мәселелерi. Алматы; Экономика, 2002.
7. Коньюнктурные обследования. Агентство по ста¬тис¬тике и анализу РК - 2003 - январь.
8. Кошанов А.К. и др. Формирование государ¬ствен¬¬ного предпринимательства в РК в условиях смешан¬ной экономики. Алматы, 2000.
9. Мамыров И.К., Ихданов М.О. Государ¬ст¬вен¬ное регули¬рва-ние в условиях Казахстана: теория, опыт, проблемы: Учеб¬ное пособие. -Алматы: Экономикс, 1998.
10. Основные целевые индикаторы и направления государ¬ствен¬-ной социально-экономической политики Казахстана. Азия: эко¬номика и жизнь; 2001 г. - N21, 27.
11. Оңтүстiк Қазақстан облысының 2010 жылға дейiн стра¬те¬гия-лык дамуынын жоспары.
12. Петров А. П.; Демилова С. М., Климов С.М. – ин¬ди¬ка¬тивтiк жоспарлау: теориясы жене оны жақсарту мәселелерi Санкт-Петербург; Знание, 2000.
13. Самуэльсон П. Экономикс. Т.2.
14. Серков А. Уровень и качество жизни: понятия, ин¬ди¬ка¬то¬ры, современное состояние в России. Росийский эконо¬ми¬чес¬кий журнал - 2000 - N7.
15. Серков А. Прогназирование и индикативное плани¬ро¬ва¬ние в сельском хозяйстве. Экономист – 2001 – N11.
16. Толебаев Г. Сельское население Казахстана: штрихи к соци-ологическому портрету. “Саясат” – 2002 – N9.
17. Ысқақов Н. Әлеуметтiк саясат нарық экономикасында. Саясат – 2001 ж. -N12.
18. Ысқақов Н. Әлеуметтiк қорғау жүйесi және адам дамуының индексi. Аль-Пари –2002 ж. –N5.
19. Шаккум М. М. Жоспарды iске енгiзу механизмдерi. Ресей экономикалық журналы. – 1999 ж. –N7.
20. Шаккум М. К формированию системы индикативного пла-нирования и ее инвестиционно-бюджетного инструментария. Российский экономический журнал. – 1999. –N12.
21. Шогенов Б.А. Индикативное планирование как под¬сис¬те¬ма государственного планирования. Экономика сельскохо¬зяй¬ственных и перерабатывающих предприятий; 2002 г. –N10.
22. Социально-экономическое положение Южно-Казах¬стан¬ской области за 2001-2002 год. Управление статистики – 2003 - январь.
23. Казахстан 1991-2001 годы: Информационно-аналити¬ческий сборник. Агенства РК по статистике – Алматы: Экономика.
        
        Дипломдық жұмыс
Аймақты әлеуметтiк экономикалық дамуын жоспарлау мәселелерi.
2004ж.
МАЗМҰНЫ
Кiрiспе……………………………………………………………….3
I БӨЛІМ. Әлеуметтiк-экономикалық дамуды жоспарлаудың ... ... ... Әлеуметтiк-экономикалық жоспарлаудың мақсаты және оның
түрлерi……………………………………………………………………….5
1.2. Аумақтың ... ... ... ... мен ... ... ... жоспралаудың әдiстерi және оны
жасау тәртiбi………………………………………………15
1.4. Әлеуметтiк-экономикалық дамуды ... ... ... ... ... ... Аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуын ... ... ... ... ... ... әлеуметтiк-
экономикалық дамуын талдау………………….......................………….29
2.2. Оңтүстiк Қазақстан облысының ... ... ... даму ... ... Оңтүстiк Қазақстан облыс дамуының негiзгi ... ... ... ... ... Оңтүстiк Қазақстан облысының 2005-2010 жылдарға дейiн
әлеуметтiк-экономикалық дамуының негiзгi бағыттары
3.1. ... ... ... 2005 ... ... ... ... Оңтүстiк Қазақстан облысының 2010 жылға дейiн стратегиялық
жоспарды iске асыру ...... ... ... алға қарай тұрақты жылжуымыздың басты шарты – ... алға ... ... қол ... бiртұтастықы,
халықтың барлық жiктерi мен топтарының ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық жоспарлау мен
стратегиялық бақылау, есептiлiк пен жауапкершiлiк жүйесi қажет.
Экономикалық тiрлiгiмiздiң мiндеттерiн шеше отырып, Қазақстанның ... ... ... Стратегиясында келешекке деген көзқарасын Елбасы
Нүрұлтан Назарбаев баян еткен болатын. Онда ... ... ... мұратын iске асыруға, өзiмiздiң басым мақсаттарымызды ... ... ... таңдау жасап, осы жолмен жүру
үстiнде ерiк-жiгер мен ... ... ... ... ... ресурстарымызды жөнсiз зая кетiруден сақтандыру үшiн қажеттi бағыттары
айқын көрсетiлген. Мемлекетiмiз бен қоғамымызды ... ... ... ... өмiршең мәнi бар. Екшеле талданып ... ... ... ... ... ... Бiздiң әлiмiз осы
айтылған перспективаларға қол жеткiзуi үшiн ... ұзақ ... ... iске асыру қажет:
1. Ұлттық қауiпсiздiк.
Аумақтық тұтастықын толық сақтай отырып, Қазақстанның тәуелсiз егемен
мемлекет ретiнде дамуын қамтамасыз ... Ішкi ... ... пен ... ... ... және ... ондаған жылдар iшiнде ұлттық
стратегиясын жүзеге асыруға мүмкiндiк ... iшкi ... ... ... бiртұтастықты сақтап, нығайта беру.
3. Шетел инвестицияларының деңгейi ... ... ... ... ... өсу.
Экономикалық өрлеудiң нақтылы, тұрлауы және барған сайын арта ... қол ... ... ... ... ... мен әл-ауқаты.
Барлық қазақстандықтардың өмiр сүру жағдайларын, денсаулығын, бiлiмi
мен мүмкiндiктерiн ұдайы жақсарту, экологиялық ... ... ... ... мен газ ... және экспорттауды қалыпты экономикалық ... ... ... ... ... табыс алу мақсатында жедел
арттыру жолымен Қазақстанның энергетикалық ресурстарын тиiмдi пайдалану.
6. Инфрақұрылым, әсiресе көлiк және байланыс.
Осы шешушi ... ... ... ... ... пен ... өрлеуге жәрдемдесетiндей етiп дамыту.
7. Негiзгi мiндеттермен ғана шектелетiн кәсiпқой мемлекет.
Ісiне адал әрi ... ... ... қол ... ... ... қабiлеттi Қазақстанның мемлекеттiк қызметшiлерiнiң ықпалды
және осы ... ... ... ... орта және ... мерзiмге әлеуметтiк-экономикалық
саясатты жоспарлау және этап бойынша стратегиялық мақсаттарға жету – кез-
келген мемлекеттiң, ... ... ... ... және ... ... ... жұмыста аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуының
индикативтiк жоспары мәселелерiне, жоспардың тәсiлдерiне, ... ... ... ... жағдайына сараптама
жасалынады. Соның негiзiнде келешекте күтiлетiн нәтижелер айқындалады.
Осы дипломдық жұмыстың мақсаты:
- нарықты экономика ... ... ... ... аймақ экономикасының күштi және әлсiз жақтарын, ... ... ... дамуын жоспарлау;
- экономикалық өсiмдi қамту арқылы, облыс тұрғындарының өмiр сүру
деңгейiн болжау.
I БӨЛІМ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫІ ДАМУДЫ ЖОСПАРЛАУДЫі ... ЖӘНЕ ... ... жоспарлаудың мақсаттары мен мiндеттерi.
Жоспарлаудың түрлерi.
Кез келген қоғам, өзiнiң ... даму ... ... өмiр сүре ... ... ... қоғамның даму мақсатын,
сол мақсатқа жетуге қажеттi экономикалық ресурстар көлемiн – ... ... ... жоспардың тиiмдi варианттарын, үҮкiметтiң экономикалық,
техникалық саясаттарының ... ... ... үшiн ... ... ... экономикалық прогностиканың барлық әдiс-
тәсiлдерiн, құралдарын қолдануға және ... ... ... ... ... экономикалық жоспарлау процесi.
Жоспарлау – экономиканың объективтi заңдары мен заңдылықтарын зерттеп
түсуiне бiлу және оларды саналы ... ... ... ... ... ... ғылыми негiзде дайындау мен ... ... ... ... ... мақсаты – экономикада
баланстық үйлесiм мен макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшiн
белгiлi бiр пропорциялар мен ... қол ... ... дегенiмiз өндiрiстiң әр түрлi элементтерi
(машиналар, құрал-саймандар, шикiзат және материалдық қорлар, жұмыс күшi)
арасындағы, әр ... ... ... өнiм ... ... ... ... құрылымдары мен өндiру көлемдерi және тұтыну ... ... ... арасындағы белгiлi сандық қатынастар.
Экономикалық пропорциялар өздiгiнен (стихиялық) және адамның ... ... ... ... ... ... ... формацияның қалыптаса бастаған алғашқы
кезеңiнде, пропорциялар нарықтық үйлестiру механизмi арқылы және ... ... Оған ... даму ... ... ... тiп
отырады. Тауар өндiрушiлер экономикалық заңдардың бар-жоғын сезбесе де, сол
заңдардың талабына сәйкес қызмет жасайды. Мысалы, ол өндiрген тауарына ... ... тек ... жұмсаған шығынын есептеп қоймай, ... ... ... ... ... Оған құн заңы ... ... Сонымен,
бiрiнен-бiрi туындап отыратын, бiрiмен-бiрi тықыз ... ... ... ... ... ... жүйесi құрылады.
Яғни, экономиканың құрылымдық бөлiктерi арасында белгiлi бiр ... ... Оны бiз ... деймiз.
Өндiрiс күштерiнiң дамуы жоқары деңгейге жеткен кезде, ... ... де, ... де ... ... ... бола алмайды.
Осы жағдайда экономикалық пропорциялар жүйесiн, пропорционалдықты
саналы түрде құру ... ... ... ... ... – жоспарлылық болып табылады.
Жоспарлау төменде көрсетiлген мiндеттердi атқарады:
1. қоғамның әлеуметтiк-экономикалық дамуының ... ... ... ... экономикасының сандық және сапалық сипаттамаларын
белгiлеу;
3. материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын орынды ... ... ... және ... мәселелердi
шешудiң тиiмдi жолдарын таңдау;
4. жекелеген ... мен ... даму ... мен ... 1 ... көрсетiлген классификацияға сәйкес жiктеледi:
Жоспарлаудың деңгейiне ... ... ... ... ... ... ... ұйым iшiнде (iшкi
жоспарлау); микроэкономикалық (салалық көрсеткiшдертi жоспарлау).
Жоспарлау мерзiмiне байланысты: ұзақ ... ... (5 ... ... арғы ... орта ... (1 жылдан 5 жылға дейiн); ағымдағы
жоспарлау (1 айға дейiн, 1 ... 1 ... ... ... процесiнiң
мазмұнына (жоспарлау объектiсiне) байланысты: экономикалық жоспарлау
(өндiрiстiк қатынастардың даму ... ... ... ... әлеуметтiк жоспарлау (демография процестерiн, халықтың өмiр
сүру деңгейiн, ... ... даму ... ... ... прогресстiң даму ... ... ... ... пайдалану болжамы, қоршаған ортаны қорғау).
Сонымен, жоспарлаудың негiзгi мақсаттарына ... ... ... ... ... және экономиканы мемлекеттiк реттеу
шараларын жасау;
- экономиканың өсу қарқынын, қажеттi сапасын қамту және қолдау;
- ұлттық экономиканың циклдiк тепе-теңдiгiн орнату және ... ... ... шешiмдердiң үйлестiлiгiн қамту;
- ұлттық экономиканың тұрақты дамуын қамту.
Макроэкономикалық Ұзақ ... ... ... Орта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мен тәжiрибесiнде жалпы мемлекеттiк
макроэкономикалық жоспарлаудың ... ... ... ... бар. Солардың iшiнде Қазақстан үшiн стратегиялық және
индикативтi жоспарлардың маңызы зор болып отыр.
Стратегия – ұғымы ежелгi грек ... ... ... ... ... тура ... “генерал шеберлiгiн” бередi.
Стратегиялық жоспарлау - Үкiметтiң, аумақ әкiмшiлiктерiнiң, мекеме
және фирма ... ... ... ... кiрiс және ... ... баға және ... қорғау бойынша ұзақ мерзiмдi жобалары.
Индикативтi жоспарлау – ... ... ... ... және ... соны iске ... ... жоспарланған
мерзiмге iс шаралары және мемлекетiк экономикалық реттеуiш тiзiмi ... ... ... ...... экономиканың бiр
қалыпты дамуын, оның құрылымдық өзгерiстерiн, дағдарысты жағдайлардың алдын-
алу және ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету. Сондықтан, индикативтi жоспарлау төмендегi
талаптарға сай болуы шарт:
- ... ... ... ретеуде қолданылатын
құралдардың тиiмдi болуына қол жеткiзу;
- нарық ... ... ... ... өзiн-өзi
реттеу деңгейiнiң жоқары болуын қамтамасыз ету және шаруашылық
жүргiзшi ... ... ... ... ... ... жасау;
- әлемдiк тәжiрибеде кеңiнен қолданылып жүрген және ... ... ... ... мен ... ... ... экономикалық саясаттың тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету.
1.2 Әлеуметтiк-экономикалық жоспарлаудың мазмұны, көрсеткiштерi мен
құрылымы
Жоспарлау – басқарудың ... ... және ... ... шығу ... бiрi. Нарықты экономикаға өту кезiнде басқару
жүйесiн одан әрi дамыту және осы кезеңге тән жаңа ... ... ... ... жандандыру – бүгiнгi күннiң өзектi мәселелерiнiң
бiрi.
Жоспарлау – белгiлi мерзiмге есептелген басқару объектiлерiн ... ... ... ... ... қызметiнiң бiр түрi.
Басқару объектiсiнiң даму қарқыны жән келешекте күтiлетiн күйi бар жоспар –
жоспарлау процесiнiң ... ... ... мақсат және оларды iске
асыру бойынша iс-шаралар жүйесi мiндеттi түрде болу ... ... ... ... Жоспарлау алдын-ала қабылданған ... және ... ... ... ... Әр ... жағдайларға байланысты жоспарға тұрақты түзетулер
енгiзiледi, сондықтан ... ... ... және өзгерiстерге бейiмделу
қажет.
3. Жоспарлау процесi қате iстердi болдырмауға және қолданбаған
мүмкiндiктердi ... ... ... ... ... төменде көрсетiлген.
|ЖОСПАРЛАУ ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
1 ... Жоспарлау процесiнiң негiзгi элементтерi.
Жоспарлау төмендегi принциптерге негiзделiнедi:
❑ ЖҮЙЕЛIЛIК;
❑ ЖИНАІТЫЛЫҚ;
❑ ҮЙЛЕСIМДIЛIК;
❑ ИКЕМДIЛIК;
❑ РЕСУРС МҮМКІНДIКТЕРIНIҢ ...... ... жасау және негiздеу барысында экономиканың
барлық элементтерiн есепке алу қажеттiгн ...... ... ... және ... барысында, оның iске
асырғанда салдарын ескеру ... ...... ... жұмыс iстеуiн және дамуының
нәтижелi болуына жоспар шешiмiн бейiмдеу.
ИКЕМДІЛІК – жоспар шешiмiнiң тұрақты болатын өзгерiстерге бейiиделуiн
ұйқарады.
РЕСУРС ... ...... бар ... ұтымды және
нәтижелi пайдалану қажеттiгiн ұйқарады.
Экономикалық және әлеуметтiк дамудың барлық жақтары, ... ... ... мен ... ... ... салалары мен
құрылымдарының дамуындағы сандық және сапалық өзгерiстер бiрiмен-бiрi ... ... ... ... ... ... мынадай
талаптарға сай болуы керек:
- экономикалық және әлеуметтiк даму ... ... ... ескеруi керек;
- болжам мен жоспардың мақсаты мен мiндетiн жеткiлiктi ... ... ... негiзде, яғни жоспарлардағы көрсеткiшi орындаушыны анық,
нақты көрсетуi керек;
- ... ... яғни ... ... пен ... ... барлық
жақтарын қамтуы қажет;
- аймақтар мен салалардың ерекшелiктерiн ескерiп, көрсетуi керек;
- қоғамдық өндiрiстiң жоқары тиiмдiлiгiне және iстiң ... ... ... ... ... ...... шешiмiнiң нақтылы бiр
тапсырмасын санмен көрсету формасы. Жоспарлық көрсеткiштер өзiнiң сыртқы
белгiсiне және ... ... ... ... ... ... Олар:
сандық және сапалық; натуралдық және құндық; абсолюттiк және салыстырмалық;
нормативтiк (директивтiк) және есептiк көрсеткiштер.
Сандық көрсеткiштер жоспардағы тапсырманың сандық белгiсiн ... ... және ... ... екiге бөлiнедi. Көлемдiк көрсеткiштер,
мысалы, өндiрiлген өнiмнiң көлемiн ... ... ... ... ... т.б. ... көрсетедi.
Сапалық көрсеткiштер өндiрiс тиiмдiлiгi, экономикалық құбылыстар мен
процестердiң сапалық белгiлерiн ... ... ... ... ... ... ресурстардың шығын нормасы).
Натуралдық көрсеткiштер ұдайы өндiрiс процесiнiң физикалық өлшем
бiрлiктерiмен өлшенетiн ... ... ... ... ... ... ... бойынша). Кейбiр экономикалық құбылыстар шартты-
натуралды ... ... ... ... ... ... натуралдық-заттық
құрамын басқа құндық өлшеммен көрсетедi. Олардың арқасында әр түрлi салалар
өнiмдерiн, еңбек шығыны мен оның ... ... ... ... ... ... ... көптеген байланыстар мен
пропорциялар анықталады.
Абсолюттiк көрсеткiштер өнiм, еңбекақы, т.б. көлемдерiн көрсетедi. Ал
салыстырмалық көрсеткiштер салыстырмалы ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы
органның төменгi органдарға, кәсiпорындарға бекiткен тапсырманы көрсетедi.
Олардың бiрi түрi болып нормативтiк көрсеткiштер саналады, олар ... ... ... ... ... шарт ... ... мақсаты экономикалық дамудың ... ... және ... салдарын анықтау болғандықтан ол экономиканы
жоспарлаудың алғашқы сатысы ... ... ... ... ... ... ... жоймайды, керiсiнше экономикалық және әлеуметтiк дағдарыстан шығудың
бiр тәсiлi болып жаңа құндылыққа және сапаға ие ... ... ... экономика дамуында ұйымшылдық және жоспарлылық
күшею тенденциясы тән. Барлық елдерде болждау және ... ... ... ... ... ... қатар, экономиканы мемлекеттiк реттеу
жүйесiнде жоспарлаудың мазмұны және мақсатты өзгеруде.
Экономиканы мемлекеттiк ... аса ... және ... ... ... болып табылады.
Индиактивтiк жоспарлаумен қамтамасыз етудiң маңызды себептерiне
төмендегiлер жатады:
1. Ұлттық ... ... ... ... ... ставка
және т.б.) мемлекеттiң ролi артуда. Макроэкономикалық балансты орнатуға
және қолдауға мемлекет ... ... тұр және ... ... ... алуда. Сөзсiз, мұндай басқару – ұлттық экономика дамуының ... ... ... бiлiмсiз және стратегиясыз мүмкiн емес.
2. Нарықтық қарым-қатынастың қажетi жоқ немесе ... ... ... ... қолдану қажет (қорғаныс жүйесiнде,
ғылым және бiлiм саласында). Бұл ... ... ... ... тыс ... ... ... Мемлекеттiк жоспарлаудың негiзгi мiндетi – инфляцаны,
жұмыссыздықты, ... ... және т.б. ... Қазiргi кезде ұлттық экономиканың интеграциясы мемлекеттiк немесе
макроэкономикалық жоспарлаудың ролiнiң ... ... ... ... ... ... азаю және ... қауiпсiздiк жүйесiн құру
сияқты, глобальды мәселелердi шешу үшiн ... ... ... ... ... ... құралады:
1. Өткен жылдың әлекметтiк-экономикалық дамуына сараптама.
2. Жобаланған мерзiмге әлеуметтiк-экономиккалық даму саясатының ... ... ... ... ... ... Салықтық-бюджеттiк саясат.
4. Іүрылымдылық саясат.
1. Сауда саясаты.
2. Баға саясаты;
3. Құнды қағаздар нарығының саясаты;
4. Инвестиция ... ... ... ... ... Ауыл ... Іүрылыс;
4. Көлiк және байланыс;
5. Қаржы саласы;
6. Сауда;
7. Ғылым және технологиялар.
6. Әлеуметтiк даму
1. Халық, жұмыспен қамту және еңбек ... ... ... ... және ... ... қорғау;
3. Әлеуметтiк-экономикалық дамуда әйелдердiң қатысуы;
4. Бiлiм беру;
5. Денсаулық сақтау;
6. Мәдениет, ... және ... ... ... ... ... шешу мерзiмiнiң ұзақтықына
байланысты индикативтiк жоспарлар жүйесi стратегиялық, орта мерзiмдiк, ... ... ... олар ... салалық деңгейдi қамтиды.
Республика Президентi Н.Назарбаевтың 1997 жылғы Қазақстан ... ... ...... ... ... ... жоспарлар ұзақ мерзiмге жасалады және ұлттық экономика
дамуының ұзақ мерзiмдiк мақсаттарын, ... ... ... оларды жүзеге асыру кезеңдерi мен мемлекеттiк ... ... ... белгiлейдi.
Стратегиялық жоспарлау – көптеген мемлекеттер, iрi және орта
компаниялар соңғы кездерi ... ... ... ... бiлiм саласы. Ол
басқаруда ертеден қолданылып келедi, ... жиi және кең ... ... ... ... ... басталады және тек әскери ғана емес,
сонымен қатар ... ... пен ... ... да ... қазiргi кезде жеке ғылым саласы ретiнде қалыптасады.
Стратегиялық жоспарлар төмендегi бөлiмдерден тұрады:
1. саланың ағымдағы қал-күйiне баға беру;
2. жоспарлы кезеңдегi министрлiк ... ... ... ... SWOT – ... қол ... мүмкiндiктерiн талдау;
5. мақсаттарға қол жеткiзу стратегиясы;
6. стратегияларды жүзеге асыру кезеңдерi, немесе аралық мақсаттар.
SWOT – ... ... ... ... тiлiнде күштi
әрiптерiнiң аббревиатурасы. Қазақ тiлiнде күштi (ұтымды) және ... ... мен ... ... бередi. Ол сыртқы және iшкi жағдайларды
жүйелеу негiзiнде алға қойған мақсаттарға жету ... ... ... ... ... мазмұны көрсетiлген.
ЖОСПАРЛАУ
Миссия
Басты
мақсат
Күштi
жақтар Әлсiз
жақтар
Мүм-
кiндiк
тер ... ... ... Жоспарлау мазмұнының схемасы.
Оңтүстiк Қазақстан облысының даму жоспарының
SWOT-талдауы.
Миссия – аумақтық мүмкiндердi iске ... ... ... нақты
секторын өркендету.
Басты мақсат - облыс тұрғындарының тұрмыс деңгейi мен оның ... ... Ауыл ... дамуына ауа райының қолайлығы.
2. Облыстың жоғарғы транзиттiк әлеуетi
3. Көптеген еңбек ресурстарының саны
4. Жекеменшiктiң көп ... ... ... ... (мақта, талшығы)
6. Мәдени және тарихи орталықтардың саны
Әлсiз жақтар
1. Өндiрiстiк ... ... ... Облыстың субвенциялық бюджетi
3. Қаржы ресурстарының жеке секторға өту қабiлетiнiң төмендiгi
4. Нақты жер ... ... ... ... с-әрекеттердiң өсуi
6. Экологиялық және эпидемиологиялық жағдайдың өршуi.
Мүмкiндiктер
1. Үлкен ... ... ... ... ... ... Ауыл ... өнiмдерi мен қайта өңдеу өнiмдерi үшiн сыртқы
және iшкi ... ... Кiшi және орта ... ... ... емес ... инвестицияларды тарту
5. Шекаралық сауда мен қызмет түрлерiнiң ұлғаюы
6. Альтернативтi энергия көздерiн пайдалану
Қатерлер
1. Облыстың электр тарату және сумен ... ету ... ... ... Халықтың заңсыз көшiп қонуы және контрабандалық қылмыспен
айналысуы.
3. Көршi мемлекеттерден аймақта билiкке ... ... және iшкi ... ... импорттық тауарларға, сауда
кедергiлерiне жол беруi.
Күтiлетiн нәтижелер
- Кiрiстi көбейтудiң және салық салу ... ... ... ... ... ... ... әлеуетiн диверсмкациялау үшiн негiз қалау.
- Ауыл шаруашылығын сауықтыру және оны әрi ... ... және ... ... қабiлеттi қайта өңдеу өндiрiстердi құру;
- Облыс өндiрiсi мен халқын жұмыспен қамту көлемiнде, орта және шағын
кәсiпкерлiктiң үлесiн арттыру.
- Қазiргi ... ... ... ... және
маркетингтiк қызмет көрсетудi ... ... ... ... ... ... Облыстың құрылымдық экономикалық реформаларын аяқтау және
жергiлiктi өнiмдердiң ... ... ... Транзиттiк әлеуетiн жүзеге асыру және облыстың көлiк жүйесiнiң
бiртұтастықын қамтамасыз ету.
- Облыстың энергетикалық (газ, ... және су ... ... ... ... Жергiлiктi ерекшелiктерiн ескере отырып, облыстың аудандары мен
қалаларын ... ... ... ... ... және оны ... даму ... болжау деңгейi неғұрлым жоқары болса
экономиканы басқару iсi де ... ... ... ... ... бiр ... ... жай-күйi, даму
жолдары туралы ғылыми-дәлелдi пiкiр. Болжамдарды зертеп дайындау процессi
болжау деп аталады. Болжау – ... ... ... саласында даму теория
мен практиканы байланыстырып тұратын өте маңызды түйiн ... ... ... екi ... ... ... болжап айту, яғни
мәселенiң болашақтағы перспективасын, жәй-күйiн суреттеп, бейнелеп беру.
Екiншiсi, болжап көрсету, ескерту, яғни ... ... ... ... ... пайдалана отырып, оны шешу жолдарын көрсету, анықтау.
Қазiргi кезде, ғалымдардың бағасы ... ... ... 150-ге жуық әдiсi бар. Iс жүзiнде ... 15-20 ... ең ... ... ... ... (эксперттiк баға әдiстерi) екi топқа бөлiнедi:
дербес эксперттiк баға беру және ... ... баға ... ... ... интервью (сұхбат) жүргiзу; логикалық анализ жасау;
сценарий құру әдiстерi жатады. Екiншi топқа: ... ... ... ... (“дөңгелек стол”) және “Дельфи” әдiсi кiредi.
Математикалық әдiстер де екi топқа бөлiнедi: экстрополяциялық әдiстер
және модельдер құру ... ... ... ең кiшi ... ... ... ... көрсеткiштер әдiстерi енедi. Екiншi
топқа құрылымдық модельдер, матрицалық модельдер әдiстерi жатады.
Жоспарлаудың ғылыми негiздерiне объективтi экономикалық ... ... ... ... ... ұдайы өндiрiс теориясы, жүйелiк, кешендiлiк,
жоспар жасау тәртiбi, ретi мен логикасының ... және ... мен ... ... ... ...... деңгейде жалпы мемлекеттiк жоспарларды
әзiрлеумен байланысты нақтылы әрекеттердiң тәртiпке бағындырылған ретi.
Оның негiзге идеясы барлық жоспар ... ... ... және ... ... ... ... Жоспар жасау логикасының негiзгi
элементтерiне төмендегiлер жатады:
1. жоспарлау кезеңiндегi экономика дамуының ... ... ... ... пунктi);
2. базистiк кезеңдегi экономика дамуын талдау және оның деңгейлерiнiң
параметрлерiн ... ... ... қоғамның қажеттiлiктерiнiң көлемi мен құрылымын
анықтау;
4. қоғамның қорлары мен ... ... және ... ... дамуы жоспарының жобасын әзiрлеу;
5. жоспар жобасын талқылау және бекiту.
Жоспар жасау логикасы жоспарлау қағидалары деп аталатын белгiлi бiр
заңдылықтарға ... ... ... ... төмендегiлердi
жатқызуға болады:
1. Басқарудың ғылыми нақтылы және тиiмдi болу қағидасы. ... ... ... ... ... ... ... шет елдiк тәжiрибе мен ғылымның жетiстiктерi ... тыс ... ... ғылыми нақтылануы жиналған тәжiрибенi, ... ... ... және ... ... ... адамның кез
келген идеясын дұрыс пен табумен) сиыспайды.
2. Жоспарлаудың үздiксiз болуы. Ұзақ мерзiмдiк жоспарлар ... ... ал орта ... ... қысқа мерзiмдiк жоспарлардан
құрылуы тиiс.
3. Жалпы ... және жеке ... ... ... ... ... ... жалпыхалықтық мүдделердiң, ұжымдар мен
жеке ... ... ... тиiдi ... ... ... ... iлмеу, экономиканы басқарудың тиiмдiлiгiн
төмендетедi.
4. Жетекшi ... ... ... ... ... үйлесiмдiктi
(сандық қатынастарды) қалыптастыру ... ... ... ... – бар ... ... сол ... үшiн аса маңызды
салалар мен аумақтарды дамытуға, iрi әлеуметтiк-экономикалық ... ... ... ... ... ... ... мен кешендiлiгiн қамтамасыз
ету қағидасы. Жоспарлардың бiрлiгiн ... ету екi ... ...... ... ... жүйесi мен
реттегiштерiнiң бiрлiгi, екiншiден – материалдық бiрлiгi. Жоспарлардың
кешендi ... кез ... ... ... экономиканың барлық жақтарын,
байланыстарын бiр-бiрiнен ажыратпай қамту керек екенiн бiлдiредi.
Жоспардың жасалу ерекшелiктерiне, қамтитын ... ... ... үшiн бiрнеше әдiс қолданылады. Олар: экономикалық анализ (талдау),
нормативтiк, баланстық, экономикалық-математикалық, бағдарламалық-мақсаттық
т.б. әдiстер.
Жоспар жасау iсi, ... ... ... өткен мерзiмдегi
көрсеткiштерiн талдауды, зерттеудi талап етедi. Бұл жұмысты орындау үшiн
экономикалық анализ ... ... ... ... ... т.б. ... ... iсi, бiрiншiден, экономика дамуының өткен ... ... ... ... етедi. Бұл жұмысты орындау ... ... әдiсi ... Оның ... ... ... ... пайдаланылмаған ресурстарды тауып, оларды қолдану жолдарын,
салааралық қатынастардың тиiмдiлiгiн, өткен мерзiмдегi жоспардың орындалуы,
не орындалмау себептерiн, жоспарлау iсiнде ... ... ... ... Ол үшiн ... ... және ... топтастыру, теңеу,
индекстер мен корреляциялық коэффициенттердi есептеу, статистикалық
әдiстердi қолданылады.
Экономика ... ... ... нақтылау үшiн, әсiресе,
пайдаланатын материалдар мен шикiзат ... ... ... ... ... ... мен ғылыми-зерттеу институттары жасайтын
прогессивтiк жоспарлау нормалары мен нормативтердi пайдаланады.
Баланыстық әдiс, ... ... ... ... ... негiзгi әдiс. Бұл әдiс экономикадағы барлық пропорцияларды
құру құралы болып ... ... ... ... ... ... ... негiзiнде үш топқа бөлiнедi. Олар:
материалдық, еңбек ресурстары,құндық баланыстар. ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Еңбек баланстарының көмегiмен экономика салаларында еңбек ресурстарын
тиiмдi пайдалану жолдары, халық шаруашылығын жұмысшы және ... ... ету ... ... ... арқылы қоғамдық жиынтық өнiм мен ұлыттық табыстар
бөлудегi дұрыс экономикалық ... ... ... халықтық қаржылық ресурстарын ... ... ... ... ... ... ... вариантын
анықтау үшін экономикалық-математикалық әдіс қолданылады. Осы әдіске ... ... ... ... ... ... болжамдық халық шаруашылығы балансының моделі, салааралық өнім
өндіру және тұтыну балансының ... ... ... ... ... өндірісті жоспарлу
ісінің көптеген күрделі мәселелері шешіледі.
Жоспарлаудың бағдарламалық мақсаттық әдісі ... ірі ... ... ... ... ... ... Себебі, кез-келген саланың дамуы басқа да салалардың шикізат
беретін, отын-энергия, ... ... ... және сол ... ... сол ... әр түрлі қызмет көрсететін салалардың
даму ... ... ... ... Сондықтан, алға қойған
мақсатқа жету жолдарын көрсететін жоспар жасалған кезде осы ... ... ... ... әдіс ... ... және ... жасағанда қолданылады. Бағдарламаларда алға қойған ... және сол ... жету ... мен ... ... ... ... экономика дамуындағы
күрделі мәселелер ... ең ... ең ... ... әлеуметтік мәселені айқындауға мүмкіндік береді; екіншіден-сол
мәселені шешу үшін керекті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиімді
пайдалану ... ... ... ... ... шеші ... ... экономика мүмкіндіктері мен ресурстарын үйлестіреді, соның
арқасында жоспардың ... ... ... ... ... ... ... салалық және аумақтық ... ... ... ... ... ... жоспарлау
жөніндегі агенттігінің “Министрліктер мен ведомстволарға арналған жылдық
стратегиялық ... ... ... ... ұсыныстарына”,
Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиясына, Қазақстан Республикасының 2010
жылға дейінгі стратегиялық даму ... ... ... ... ... ... ескере отырып жасалынады.
Әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспары жыл сайын
республика, облыс сондай-ақ аудандар мен ... орта ... ... ... және ... емес, ұсыныс сипатына ие, яғни нарық
субъектілеріне бағыт ... ... ... Индикативтік жоспар
экономиканың барлық салалары ... ... ... ауыл ... ... және т.б.) ... аймақтың алдағы кезеңдегі әлеуметтік-
экономикалық дамуының мақсаты мен ... және ... ... жоспарлау қазіргі таңда тұрған мәселелерді кешенді
шешуге және этап бойынша ... ... ... ... орта және ... ... ... саясатын
айқындайды.
Жоспарлау барысында, ең алдымен мақсат айқындалады немесе жобаланған
кезеңде неге ... ... . ... ... ... ... жетуге есептелген істің тәуір ... ... ... Қолда бар ресурс, басылымдықтарға және мүмкіндіктерге қарай әр
экономика саласының статегиясы ... ... ... даму ... және ... ... ... орта бизнестік,
кедейшілікпен және жұмысыздыққа ... ... ... ... ... ... жоспарлаудың құқықтық негіздері
Халық шаруашылық салаларының даму барысын стратегиялық жағынан болжау-
жоспарлау керек екендігін өмір ... ... және осы ... ... бөлімдерінде олардың экономиканы басқаруда алатын ролі, маңызы
дәлелденді. Экономика дамуын болжау және ... ... ... үшін, 1997 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасы Президентіне
тікелей бағынатын Стратегиялық ... ... ... ... ... ... болжау негізінде оның басыңқы бағыттарын
анықтау және ... ... ... ... оған ... ... ... индикативті жоспарды әзірлеу алғашында ... ... ол ... соң жаңа ... ... ... агенттігіне
тапсырылған болатын. Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 ... ... қол ... ... Республикаcының мемлекеттік органдарының
жүйесін жетілдіру және қызметтерін ... ... ... ... аталған функцияны қайтадан құрылғн Экономика және ... ... бұл ... Экономика және бюджеттік жоспарлау
болып қайта аталып, индикативтік жоспарды жасау аталған органға жүктелді.
Әлеуметтік-экономикалық дамуының ... ... ... ... Қазақстан Республика үкіметінің жыл сайын
шығатын ... ... ... ... және ... Республикасында мемлекеттік жергілікті басқару
туралы” Заңына сәйкес негізделеді.
Қазақстан Республикасынң әлеуметтік-экономикалық дмуының индикативтік
жоспары туралы Қазақстан Республика ... ... әр жыл ... ... онда ... облыстар және ұлттық компаниялар, мекемелердің
жоспаланған мерзімге мақсаты, мінедеттері және ... ... ... ... ... беріледі.
Аумақтың индикативтік жоспары Қазақстан Республикасының жоспарланған
мерзімге арналған даму индикаторларына (1 ... және ... ... ... ... ... және ... Стратегиялық жоспарлау жөніндегі агенттігінің
“Министрліктер мен ... ... ... ... ... ... әдістемелік ұсыныстарына” сәйкес жасалады.
Қазақстан Республикасы Үкіметі 2003-2006 ... ... ... ... ... ... 1 ... және аумақтардың даму болжамы осы индикаторлардың өсу
қарқынынан ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі.
2003-2006 жылдарға Қазақстан Республикасының макроэкономикалық
көрсеткіштерінің болжамы
|Көрсеткіштер |2001 ж. |2002 ж. ... |
| ... ... | |
| | | |2003 ж. |2004 ж. |2005 ж. |2006 ж. ... ... ішкі |3251 |3751 |4210 |4706 |5312 |6134,7 ... ... ... | | | | | | ... ... АҚШ ... |22,2 |24,4 |26,7 |29,1 |32,1 |36,3 ... долл. теңгеге |146,7 |153,5 |157,4 |161,7 |165,5 |169,1 ... ... | | | | | | ... |17,7 |20,4 |22,2 |23,6 |24,3 |24,6 ... деңгейі, | | | | | | |
|% | | | | | | ... ... ... |2508,0 |3136,0 |4000,0 |4231,0 |4527,0 |5008,0 ... ... млн. | | | | | | ... долл. | | | | | | ... ... |9677,0 |10166,6 |10606,0 |11235,0 |13244,0 ... АҚШ ... | | | | | | ... ... |7849,9 |7530,0 |8240,0 |8715,0 |9185,0 |10093,0 |
|млн. АҚШ ... | | | | | | ... ... ... |2147,0 |1926,6 |1891,0 |2050,0 |3161,0 ... долл. | | | | | | ... ... |775,7 |1193,1 |1372,0 |1177,3 |1295,1 |1498,5 ... млрд. | | | | | | ... | | | | | | ... ... |1999,5 |2292,0 |2477,6 |2741,5 |3140,1 |3762,7 ... ... | | | | | | ... ... ... | | | | | | ... ... ... |5154,0 |4686,5 |4642,3 |5383,1 |7707,7 |
|мұнай бағасы, млн. | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... |24,4 |25,1 |21,2 |21,0 |22,0 |22,5 ... АҚШ | | | | | | ... | | | | | | ... ... |18,2 |18,3 |15,9 |15,8 |16,5 |16,9 ... ... АҚШ | | | | | | ... | | | | | | ... Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың шетелдік тәжірибесі
Басқа елдердегі жоспарлау тәжірибесін біздің әлеуметтік-экономикалық
жағдайымызға өзгертпей ... алу ... ... Бұл ... ... ... ... басқа елдерден саяси, табиғи экономикалық, әлеуметтік-
демографиялық, этно-мәдени және тағы да басқа ... ... ... ... ... біз ... ... құру
процесіндеміз және де ... ... ... ... нарықтық экономикаға өткен бізге ұқсас бір ел жоқ;
3. басқару жүйесі мен ... ... ... ... ... ... тиісті негіздеусіз жүргізіледі және “революциялық”
көрініс табады, ал нарықтық ... ... ... ... эволюциялық даму “нәтижесі” болып табылады.
Бірақ та шет елдер тәжірибесін ғылыми қорытындылау қажеттігі келесі
жағдайлар бойынша ... ... ... ... ... мен ... ... негізін, түбірін анықтауға
мүмкіндік туады, екіншіден, аралас экономиканың жалпы заңдылықтарын анықтау
мүмкіндігі туады, және де бұл Қазақстан тжағдайында ... ... ... ... жасайды, үшіншіден, мұндай толықтыру
мемлекеттік реттеудің ... ... ... ... ... және
де керек болған жағдайда экономикалық ... ... ... республиканың араласу мөлшерін ескере отырып,
реформаларды дұрыс жолмен ... ... ... ... ... ... ... шығатын қорытынды-көптеген алдыңғы қатарлы елдерде экономиканы
мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары ретінде халық ... ... мен ... ... ... ... бағдарлама жасау
қарастырылады.
Осыған байланысты, шет елдердің жоспарды жасау жзәне ... ... өте ... Өнерксібі дамыған елдерде (АҚШ, Франция,
Ұлыбритания, Германия, Қытай) индикативті ... ... ... ... бірі ... жоқары нәтижесін дәлелдеді және
осы елдердің тәжірибесі белгілі бір шаруашылық туғызады.
Капиталистік елдерде бағдарламалаудың ... ... ... ... ... қолданылды. Францияда дайындалған саларалық
бағдарламалар барлық шешуші ... ... ... және ... маңызды және тұтастай болжауда үлкен рол атқарады. Бұл тәжірибе
біздің жағдайға пайдалы ... еді. ... ... ... ... ... шаруашылық мәселелерін тиімді шешу ... ... ... ... орта мерзімдегі жоспарлаудың ... және ... ... ... ... ... бұл ... Жоспарлау бойынша Комиссириат жүргізеді.
Реттеуші органдардың басты мінеттерінінің бірі аймақтардың үйлесімді
кешенді ... ... ету. ... ... 1982 жылы ... ... ... шаруашылық жүйесін басқару иерархиясының
үш деңгейінің функциялары ... ... ... ... Ал ... құрамына кіретін кантондар мен аудандардың
өзіндік даму ... ... ... және ... ... ... ... мәселелер мен оларды ... ... ... ... ... ... де ... дамыған нарықтық жүйедегі елдердің көптеген ... ... Бұл ... басты ой, жергілікті билік органдары
өзінің әлеуметтік-экономикалық саясатын жүргізе ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау тәжірибесін қорытындылай келіп американдық
маркетинг маманы ... ... ... ... ... ... ... бөледі. Соның ішінде жоспарлау:
1. Басшылардың үнемі болашақты ойлауын ынталандыруға мүмкіндік береді;
2. Мемлекет және ... ... ... ... ... ... ... және олардың орындалуын қадағалауға жол
ашады;
4. Алдағы мәселелердің және ... ... ... ... ... ... өзгерістерге дайындықты күшейтеді;
6. Барлық қызметкерлердің міндеттерінің ... ... ... ... ... ең ... ... бірінші, екінші және алтыншыны
айтуға болады, өйткені қазіргі жағдайда жоспарлауда осы 3 пункт ... өте аз ... ... мемлекеттердің тәжірибесінен мемлекеттердің
экономикасын реттеудегі күшті тетіктерінің бірі қаржы-бюджет ресурстарын
пайдалану және ... ... ... ... ... Осы механизмдерді
негізге ала отырып, бірнеше тұжырым жасауға болады. Біріншіден, ... ... ... (субсидиялар, дотоциялар, субвенциялар, бюджет
шығындарын жоспарлау) халық шаруашылығының басымдылықтарын және білімді ... ... ... ... дамыту мәселелері ... ... ... ... мемлекеттік бюджет арқылы ұлттық табыстың
үлесі 50 пайыздан жоқары, 580 ... ... ... ... ... ... үшін ... механизмі үлкен ролді атқарады.Бұл механизм ... ... ... ... ... ... ... олар
өндіріс және өнеркәсіп салаларының тез дамуына әкеледі.Ол деген импортты
ауыстыратын және бәсекеге түсе ... ... ... ... мемлекет әлеуметтік және ғылым салаларына шығындарын азайтпауы
қажет. ... ... бұл ... ... қанағаттандары алмаса,
ол қайтадан шығындалуға мәжбүр болады және бұл ... ... ... ... өте үлкен болады.
Австрия, Италия, Франция үкіметтерінің баға деңгейін реттеу АҚШ
елімен салыстырғанда өте ... ... және ... ... басқару
органдармен жүзеге асырылады. Мысалы, Францияда мемлекеттік баға реттеу
қызметтері бәсекелестік ... ... ... және ... бағаның бестен бір бөлігін қамтиды.
Мемлекеттік баға реттеудің басты объектісі ауыл шаруашылық ... ... ... ... тәжірибе көрсетіп отыр. ... ... ... ... ... бөліп көрсетеді. Біріншіден,
ол табиғи климаттық жағдайға ... Бұл ... ... және
аграрлы сектор субъектісінің табиғи-климаттық фактордың қолайсыз жағдайда
да ... пен ... ... объективті және өзекті проблемаға айналдырады.
Оны шешуде басты рол ауыл шаруашылық өнімдеріне бағаны ... ... сол ... ... ауыл ... ... арқылы
ынталандыру.
Екіншіден, тұрғындардың тамақ өнімдеріне қажеттілігін уақытында
қамтамасыз етілуіне ауыл шаруашылық өнімдерін ... ... ... ... ... ... түрдегі міндеттерді шешуде және
тұрғындардың өмірін қамтамасыз етуден ауыл шаруашылық өнімдеріне баға ... ... ... ... ... шеттеп тұра алмайды.
Осындай объективті араласу әр ... ... ... ... тікелей, жанама, құқықтық және аймақтық реттеуде орын алады.
Олар ... әр ... ... ... ерекшеліктеріне
байланысты.
Қытай Халық Республикасында экономиканы ... ... ... бір ... ... Қытайдағы экономикалық
реформалардың стратегиясы ұйымдық аспекутіде болғанмен ... ... ... негізделіп ерекшеленеді. Көптеген экономикалық реформаларды
бастан кешірген басқа елдерге қарағанда, қытайдың ... ... ... ... ... ... салалық және аймақтық
жоспарды үйлестіру, ... ... ... ... және ... ... “ғылым-өндіріс” циклін жоспарлау, несие-салық және баға
саясатын жүйемен жүргізу) қолданды. Сол сияқты нәтижелер бір қатар Оңтүстік
Шығыс Азия елдерінде-Жапонияда, Тайландта ... ... ... ... ... ... ... негізін жекеменшік және мемлекеттік секторларының тіркестігі
құрайды, соның ... ... ... ... ... дербестікте жұмыс істегендіктен, Қытайда ... ... ... Қытайда қазіргі жоспарлау ... ... ... ... ... ... принципіне
сәйкес құрылады.
Экономиканың өзекті мәселелері мемлекеттің қатысуымен ... ... ... ... және ... даму қарқыны, бағыттары және мақсаттары;
2) өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының негізгі өнім ... ... ... ... ... ... ... мөлшері және оларды
үйлестіру;
4) негізгі ... ... ... ... ... халықтың материалыдқ және рухани тұрмысын көтеру;
7) мемлекттік бюджет, несие қаржыларының түсуі және шығыны, ақша эмиссиясы;
8) валюта кірісінің тепе-теңдігі және ... ... ... стратегиялық тауарларды және материалдық ресурстарды сатып алу және
үйлестіру;
10) сыртқы сауда тауар айналымы және экспорт бағасы;
11) ... және ... ... ... және ... ... ... денсаулық сақтау және әлеуметтік саланың басқа да салаларын
дамыту;
13) экономика және техника саясатының негізгі бағыттары;
14) негізгі ... ... ... және сала ... ... мемлекеттік жоспардың
негізгі элементі болып табылады. Мемлекет қоғамдық өндіріс және ... ... ... қамтиды.
Жалпы ұлттық экономикаға қатысты сұрақтарды шешу ... ... ... ... ... және олар керекті материалдық және қаржы
ресурстарымен қамтылған. Бұл шешімдерорталық органдардың ... Бұл ... ... жүйесінің негізгі айырмашылығы болып
табылады. Қытай мамандары, осындай ... ... ... ... ... қолдану қажет деп есептейді.
Сонымен қатар, қазіргі заманға сай, ... ... ... қойылады:
- орталықтырылған басшылықты күшейту қажет;
- ұлттық экономикасының тепе-теңдігі қамту бойынш жұмысты ... ... ... ... ... ... қамту;
- мекемелердің шаруашылық қызметі мемлекеттік жоспарға кіру қажет, немесе
нарық өзгерістеріне сәйкес реттеу қажет.
Қытай экономистері жоспарлаудың үш ... ... ... ... экономикаға қатысты міндеттер мемлекетпен орталықтырылған
жағдайда орнатылады. Мемлекеттік органдар сол бойыншадирективтік жоспар
жасайды, ол ... ... үшін ... ... жоспардың
көрсеткіштері екі түрге бөлінеді: орындалуға міндетті және лимиттер.
2. ... ... ... ... ... ... ... немесе жоспарлау органдарымен бағыттауыш жоспар ретінде
орнатылады.
3. ... ... ... ... ... ... жоспарда
қарастырылмайды. Мекемелер, өздерінің және нарықтың нақты жағдайына сәйкес,
өз бетінше жоспар ... ... ... ... деңгейден және мерзімнен құралатын
бюір тұтас жүйе – ... (10-20 жыл), орта ... (5 жыл) және ... мерзімді жоспарлау-экономика, ғылым, техника және әлеуметтік
саланың даму ... ... ... ... ... ... болжамдарға және экономикалық дамудың қарқынына сәйксе-
экономика ... ... ... жүйесінде-ұзақ мерзімді жоспарлау жетекші орын алады.
Оны Қытай экономистері келесі себептермен түсіндіреді:
1. Ұзақ ... ... ... ... ... толық
пайдалануға мүмкіндік береді.
2. Ұзақ мерзімді жоспар-өндірістің технологиялық, аумақтық және ... ... ... ... мерзімді жоспар-ұзақ мерзімді және жылдық жоспардың байлансыты тобы
және онда ұзақ мерзімді стратегия міндеттері анықталады.
Орта мерзімді (5 ... ... ... мәселелер орын алады:
1) экономика дамуының қарқыны;
2) экономикада қалыптасқан негізгі пропорциялар;
3) ұлттық ... ... ... көрсеткіштері;
4) ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерін дамыту және ... қала және ауыл ... ... өмір сүру деңгейі;
6) табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау;
7) халықтың табиғи өсуі және туу ... ... ... және ... саясатының маңызды
бағыттары;
9) жоспарды орындау бойынша негізгі ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік саланы
ұйымдастырудың негізгі формасы болып табылады.
Сонымен, ұзақ және орта ... ... ... және
экономика дамуында жетекші роль атқарады. Ұзақ және орта ... ... ... ... арқылы іске асырылады. Қытай
мемлекеттік жоспарлау органдары, жылыдқ жоспарды іске ... ... ... және проблемаларға сәйкес, орта мерзімді жоспарды
қарастырып, түзеті енгізуге мүмкіндіктері бар. Осыған ... ... құру ... ... орта және ... ... ... қамту
қажет.
Ұзақ және орта мерзімді жоспарды жасауда келесі тәсілдер қолданады:
- жалпы тепе-теңдік ... ... ... ... ... жасау тәсілі
Жоспар төрт этап бойынша жасалады:
1) дайындық жұмысы;
2) Бақылау цифралырын жасау;
3) Жоспардың ... ... ... Жоспарды қарастыру, бекіту және төменде тұрған органдарға жіберу.
Қытайда индикативтік жоспарды іске асыру бойынша мехъанизм ... ... ... Соған байланысты, мемлекеттік макроэкономикалық реттеу
тәсілдері және жаңа ... ... ... ... мемлекеттік макроэкономикалық реттеудің мақсатын үш негізгі топқа
бөлуге болады:
1. Экономика өсуін қамту.
2. Экономикалық тұрақтылықты қамту.
3. Экономикалық әділдікті ... ... ... ... арасында байланыстық бар, ол өз
бетінші бір жүйені құрайды, онда әр бір ... ... ... Сонымен қатар, макроэкономикалық реттеу, сол ... ... ... отырып, жалпы комплекстьің мақсаттары
қарастырады-ол экономиканы дамыту және қоғамының тұрмыс халін жақсарту.
Қазіргі таңда, ... ... ... келесі негізгі
акспекттерді қамтиды:
1.Экономиканың даму ... ... ... ... ... ... ... тым жоқары қарқыны ... ... ... ... ... және бағаның
өсуіне әкеп соғуы мүмкін.
Соңғы 10-12 жылда экономика дамуның ... ... ... ... ... ... амалсыз төмендетуге әкеп соқтырды, бұл даму
қарқынының құрт төмендеуінің себебі болды. Қытай ... ... ... ... ... ... және оның ... сақтау қажет деп ... ... ... ... ... ... ... жылдық өсуі 9,9 % құрады.
Сонымен қатар, 1984 ... 1985 ... %,1992 ... %, ... – 13,5 % ... ал 1990 жылы бұл ... ең төмен болып 3,8 пайызды
құрады.
1996-2000 жылдар мерзіміне экономика дамуның деңгейін жылына 8-9 пайызда
сақтау жобаланған ... ... ... ұсынысы және бағаны ұсынуға болатын деңгейін қамту.
3. ... ... ... ... Қытайда соңғы жылдарда,
шығындар қарқыны, түсім қарықынан ... ... ... ... Экспорт және импорт мөлшерін реттеу.
Дамыған елдердің шаруашылық тәжірибесі көрсеткендей, экономиканы ... ... ... табиғи-тарихтық, табиғи экономикалық және әлеуметтік
мәдени ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... пен ... ... кіру ықыласы ескеріледі.
ІІ БӨЛІМ
АУМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫН ЖОСПАРЛАУ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ
1. Қазақстан Республикасының 2000-2002 жылдарға әлеуметтік-экономикалық
дамуын ... ... ... ... аспектісі
бүгінгі күні ғылыми зерттеулердің ең ... ... ... ... ... саясатын қалыптастыруда түрлі аудандар халықының
өмір сүру деңгейімен сапасын теңестіру мүдделерінің іргелі (тиянақты)
маңызы бар. Осы ... ... ... ... орында тұр, өйткені
тұрғындар тықыздығы (адам/км2), қалалық және ... ... ... ... кірісті бір жанға шаққанда деңгейі, тұтыну ... ... саны мен ... ... ... ... және т.б. ... байланысты Қазақстанның аумақтық
әкімшілік аудандары бір-бірінен тым ... ... ... саны ... ... үлес салмағы 1,8%-дан (Қарағанды облысы) 20,3 %-ға
дейін (Оңтүстік Қазақстан облысы) ауытқиды. Ал ... ... ... бір ... ... ... ... минималды деңгейінен 4 есе
үлкен. Сонымен ... ... 60 %-ға ... ... ... ... ... сүреді. Халық тықыздығының орта республикалық деңгейінде (шаршы ... ... бұл ... 17 ... ... ... ... 2 адамға
(Маңғыстау облысы) дейін ауытқитын облыстар да бар.
Сондай-ақ, Қазақстанның Орталық және Оңтүстік аймақтарының ғылыми-және
ғылыми-техникалық әлуеті деңгейі тым жоқары және он ... ... ... ... ... салыстыруға болмайды.
Осындай жағдайларды есепке ала отырып, аумақтық әлеуметтік-
экономикалық даму ... ... ... ... ... ... ... мүдделерді ескеретін, оң жақтарын ... мен ... ... ... ... бірте-
бірте теңестіруге алып келетіндей болуы тиіс .
Осы ... ... ... ... ... ... ... орта мерзімді жоспарының ... ... ... ... ... ... ... |2000 ж. |2001 ж. |2002 ж. |2002 ж. |
| ... | |2000 ... |ге | | ... |
| | ... |2000 ... |2001 ... |
| | ... |жылға |теңге |%-бен | |
| | | ... | | | ... |1760,3 |1880,2 |106,8 |2064,5 |109,8 |117,3 ... | | | | | | ... | | | | | | ... |430,5 |511,6 |118,8 |524,9 |102,6 |121,9 ... | | | | | | ... өнім ... | | | | | ... ... |548,3 |107,6 |293 |118 |127 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... көрсеткіштердің жылдан-жылға қарқынды ... ... ... ... ... 2002 жылы өнеркәсіп өндірісінң ... ... 2064,5 ... ... ... бұл 2001 ... 9,8 %
артық, 2000 жылы өнеркәсіп өндірісінң көлемі 1760,3 млрд теңгені ... жылы ... ... өсуі ... жылдармен салыстарғанда
республиканың барлық ... ... Кен ... өнерукәсібінде
өндіріс көлемі 2001 жылмен салыстырғанда - 14,8%, өңдеу ... ... 2000 ... салыстырғанда тиісінше –16,5 %-ға, 9,7 %-ға. 2002 жылы
электр ... газ бен су ... және ... ... ... ... жылмен салыстырғанда 98,1 % болды.
Ауыл шаруашылығы. 2002 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі ағымдағы
бағалармен 524,9 млрд, теңге ... 2001 ... ... 2,6 % ... жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 430,5 млрд. ... ... жылы 2000 ... 122 %құрады. 2002 жылы барлық шаруашылық санаттарында
өткен жылмен салыстырғанда малдың барлық түліктері мен құс басы ... ... ... пен шару ... есебінен қол жеткізілді. Ал
осы кезде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарда ірі қара мал, ... мен ... ... саны азаюда.
Барлық облыстардың ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілері –мүйізді
ірі қара, қой мен ешкі басын, 12 ... мен ... 11 ... ... ... қоса ... ... Мкаңғыстау облысында шошқа 33 %-ға,
құс 65 %-ға, жылқы 3 %, Қызылорда шошқа мен құс 5 %-ға, Атырауда құс 5 ... жылы ... ... ... мал ... өнім түрлерін өндіру өскені, ал Маңғыстау облысында ет өндірудің
1,3 %-ға ғана және жұмыртқа 47 %-ға ... ... 2002 жылы ... ... мен ... көлемі бағалау
бойынша 293 млрд. теңгені құрады, бұл 2001 жылмен салыстырғанда 27 % артты.
Жалпы ... 1930,9 мың ... метр 9359 ... ... ... ... ... арналғаны-тиісінше 1438 мың шаршы метр және 8127 ... ... ... 29,4 ... ... ... бағытталды, ол 2001 жылдан 7,9 %
жоқары. Барлық меншік нгысандағы кәсіпорындар мен ... ... ... мың ... метр 11,2 мың жаңа ... ... ол 2001 ... деңгейінен
7,6 % жоқары.
Тұрғын үйлердің жалпы алаңының 1 шаршы метрінің орташа құны 18 ... ... (2001 ... мың ... ), соның ішінде тұрғындардың өздері
салғаны –7,8 мың теңге(2001 жылы-7,5 мың теңге).
Шағын бизнес. Статисикалық тіркелім деректерінде ... ... жылы ... ... 115,8 ... ... ... кәсіпорын
тіркелген, бұл көрсеткіш 2001 жылдан 14,5 пайызға жоқары, 2000 ... 19 ... ... ... 75 ... ... жұмыс істейтін
(экономикалық қызметті жүзеге асырған немесе асыра алатын) кәсіпорындар.
Осы кәсіпорындардың әрбір ... яғни 42,6 ... ... 2002 ... жұмыс істейтін (экономикалық қызметін нақты жүзеге асырған)
кәсіпорындар қатарын құрайды.
Белсенді ... ... ... ... көпшілігі (43 %)
саудаға, автомобильді және үй мүліктерін жөндейтін салаларға, өнеркәсіп
саласында (13,1 %) және ... ... ... жасауға, жалдау
және кәсіпорындарға қызмет көрсететін салаларға (11,7 %) тиесілі.
2000 жылмен салыстырғанда, Атырау (84,6 %), Маңғыстау (17,9 %), ... (16,6 %) ... және ... (23,3 %) ... ... ... кәсіпорындар саны қарқынды өскені байқалады.
Республиканың шағын бизнес кәсіпорындарында 469,6 мың адам жұмыспен
қамтылған, ... ... ... ... 45363,9 млн. ... болды, бұл
2001 жылдың деңгейінен 7,0 пайызға жоқары.
Шағын бизнес ... ... 2002 жылы жүк ... ... ... ... ... және коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын ... жүк ... ... ... ... 1437,9 млн. Тоннаны
құрап, 2001 жылмен салыстырғанда 9,1 % ... ... ... ... ... ... 2002 жылы –714,3 млрд. теңгені, 2001 жылы-690 млн. Теңгені,
2000 жылы –635 млн. Теңгені құрады.
Инвестициялар. Негізгі капиталға ... ... 978,9 ... ... бұл 2001 жылмен салыстырғанда 16 %көп.
2002 жылы инвестиция көлемінің өскені республиканың 12 аймағында
байқалды. ... ... ең ... ... ... (1,8 ... Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Атырау, ... ... ... ... (1,2-1,4 ... ... облысында және
Алматы қаласында (10-14 %) байқалды.
Павлодар, Маңғыстау , Шығыс Қазақстан және ... ... ... ... салыстырғанда инвестиция көлемінің төмендеуі
байқалды.
Жалпы республика көлемінде шет ел инвестицияларын ... ең ... ... Қазақстн (57 %), Атырау (29 %), Ақтөбе және Қарағанды
(әрқайсысы 4 %) ... ... ... 2002 жылы ... ... сауда айналымы (кеден
статистикасының деректері бойынша ұйымдаспаған сауданы есепке ... млн. АҚШ ... ... 2001 ... ... 3 % ... ... экспорт – 7672,1 млн. АҚШ долларына (5 % өсті), импорт-5303,1 ... ... (2 %) ... ... ... ТМД ... ... 23,4 %-ды құрады
(2001 жылы – 30,3 %)
Қазақстан өнімедрін негізгі сатып алушылар ... ... ... %), ... ... (16 %) Қытай (10,7 %), Италия (9,9 %),
Швецария (7,4 %), БАЭ (5,4 %), Украина мен Иран (3,1 ... ... (2,8 ... (2,2 ... (1,5 %), ... мен АҚШ (1,3 %-дан),
Өзбекстан (1,2 %).
Бағалар. 2002 жылы тұтыну ... ... 2001 ... 105,1 % ... 2000 ... салыстырғанда – 117 %-ды. Азық-
түлік тауарларыфның бағалары мен ... – 4,7 %, ... ... – 5,7 %, ... ... – 5,5 ... Өнеркәсіп өнімін
өндіретін кәсіпрындардың бағалары 2001 жылмен салыстырғанда 13,2 % ... 2002 жылы ҚР ... ... жедел деректері бойынша
Қазақстан Республикасының мемілекеттік ... 28,6 млрд ... ... ... ... құрайды. Түсімдер көлемі 664,8 ... 2001 ... 9,0% көп, ... мен ... 636,2 млрд тенге
(12,5 %көп)болды .
Есеп ... ... мен ... ... бойынша қаржылық
нәтиже табыс есебінде 63,6 млрд тенге сомасында қалыптасты,бұл 2001 жылдан
86% көп. ... ... ... кәсіпорындардың жалпы санынан
залалды кәсіпорындардың үлесі 35,6% болды. ... ... ... ... ... ... денгейдегі банктердің эканомика
салаларында салған кредиттік салымдары-620,6 млрд. тенге. Олардың көбеюіне
тұрақты серпін ... ... ... ... ... орта және
ұзақ мерзімді кредиттер үлесі –57,6 %,шет ел валютасынлағы ... ... Банк ... ... ... 556,6 млрд. тенгені
құрады, бұл өткен 2001 жылдан 38,9% көп, соның ішінде халықтың ... –233,9 ... ... болды, бұл 2001 жылдан 36,7% көп.
Әлеуметтік сала
Жұмыссыздық және ... ... ... 15 жас және ... ... ... халықтың саны 7,7 млн. ... ... ... 7млн. ... қамтылған. Жалдамалы
қызметкерлердің саны 4,1 млн. адам, олардың мемлекеттік және ... ... –3,3 млн. ... жеке ... –0,5 млн, ... –0,3 млн. адам ... қамтылға.
Жұмыссыздар саны 2000-2001 жылдармен салыстырғанда 57 мың аамға
көбиіп, 2002 жылы 666,8 мың адам ... ... ... 8,7% құрады
(2001 жылы –8,2%, 2000жылы -8%).
2002 жылы ... ... ... ... ... ... 203,3 мың
адам өтініш білдірді.ү Эканомикалық ... ... ... тіркелген
жұмыссыздар санының үлесі 2,7% құрайды. Жұмыссыздардың 58,4%-әйелдер, ауыл
әйелдері –34,4%.
2002 жылы 137,4 мың адам ... ... оның ... 2,9 ... ... ... |2000 жылы |2001 жылы |2002 жылы ... тұрғыдан белсенді |7 |7,3 |7,7 ... ... адам | | | ... салаларында жұмыс |6,4 |6,8 |7 ... ... адам | | | ... ... адам |611,7 |638,7 |666,8 ... ... , % |8 |8,2 |8,7 ... табыстары .2002 жылды халықтың жан басына орташа атаулы
қшалай табыстары 8745 тенгені құрап, 2001 ... ... 12,6%, ... ... ... 8745 тенгені құрап, 2001 жылмен ... ал ... ... ... 6,3% ... 2000 ... ... -130%
және 121% құрады. Республиканың әр аумақтарында халықтың табыстары өзгеше:
ең жоқары Астана қаласында –14184 ... ең ... ... облысында
–4219 теңге және олардың арасындағы айырма-3,4 ... ... ... ... саны 2002 жылы бір шама ... ... көбінесе
ауыл жерлерінде шоғырланған, соның ішінде Маңғыстау облысының 83,6 % ... ... ... ... ... ақы төлеу. 2002 жылы атаулы жалақы 21171 теңге болды, бұл 2001
жылмен салыстырғанда 15,9 %, ... ...... Оның деңгейі
күнкөрістің ең төмен деңгейінің шамасынан 4,6 есе, еңбекке ақы ... ... ... 5,1 есе ... Ең ... еңбекке ақы қаржы
қызметкерлерінде-55126 теңге, көлік және ... –54356 ... және ... ... 40056 ... ... Ең аз және
жоқары еңбек ақы төлеу мөлшері ... ... 5,8 ... ... жоқары және төмен еңбекақы мөлшерінің айырмасы, теңге.
Демографиялық процестер. Еліміздің халық саны – 14825,7 мың ... ... ... 8370,1 мыңы (56,5 %)- ... және 6455,6 ... %) – ауыл ... ... табиғи өсімі соңғы 2 жылда 73741 адам
болды.
Туылғандар саны 187,2 мың адамды ... ... туу ... ... 2001 ... ... сақталды. Туу коэфицентінің ең ... ... ... ... сақталып тұр - 23%, ең төменгі (10,9%)-
Қостанай облысында.
Республика бойынша жалпы 126,5 мың адам өлімі ... ... 1000 ... ... 10,3 ... ... тіркелген өлім
оқиғаларының аса көп ... өлу ... ... ... ... ... 1 жасқа толмаған 3229 нәрестенің өлімі
тіркелді, немесе бұл әрбір 1000 тірі ... 19,5-і ... көші қоны ... ... 2001 ... салыстырғанда 1,6 есе
кеміп, 55880 адамды құрады. Республикадан тыс жерлерге 104436 адам көшіп
кетті, ... ... ... елдерінде, 30244-ТМД елдерінен тыс жерлерге
көшті.
Қазақстан экономикасының ... үш ... ... талдау республиканың
әр аумақтарында өмір ... ... ... ... ... Оның ... ... даму
жоспарларын дайындау барысында аумақтық ерекшеліктер ... ... ... ... ... Сондай-ақ, салалық
және аймақтық деңгейдегі шаралардың сәйкессіздігі де аймақтардағы халықтың
тұрмыс деңгейі көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... ... ... жылдарға әлеуеттік
экономикалық даму көрсеткіштерін талдау.
Өнеркәсіп өндірісі. 2002 жыл ... ... ... ... өсуі ... 2002 ... 126,2 млрд. теңгенің
өнім өндірілді немесе 2001 жылға (үй шаруашылығын қоса ... 114,3 ... ... –119,8 ... ... өнеркәсіп өнімінің негізгі өсімі өндеу ... ... ... оның ... ... ... өндірісі көлемінің
86,4 % келеді.
2002 жылда ... ... ... отын энергетика пайдалы
қазбаларын алу есебінен ... ... ... ... ... жылы ... ... көлем индексі 6,6% өсті.
Электр қуатын өндіру, газ бен суды тарату өндірісінде өткен жылмен
салыстырғанда құлдырауы екі ... ... ... ... ... газ
тәрізді отынды тарату – 22,6% төмендеді.
Өңдеу саласының дамуына мұнай өндірісінің өсімі қомақты әсер ... ... ... 14,4 % ... шаруашылық өнімдерін өңдеу мен азық-түлік өнімдерін өндіру
саласында физикалық индекс көлемінің өсімі 2001 жылмен ... ... ... ірі ... ... қой мен ешкі еті және ... ет
фабрикаттарының (3,8%), тазартылған май мен басқа да ... ... есе), ... ұны (1,4 есе), мал ... (1,5 есе), ... ... (1,9
есе) өсімі байқалды.
Тоқыма, тігін салаларының кәсіпорындары ... ... ... ... и К” ЖШС (1,5 есе), ... и юг” ЖШС (1,9 ... (2,6 есе), ... ЖАҚ (1,2 есе), “Шардара-Мақта” ЖАҚ ... ... Сала ... 2002 жылмен салыстырғанда өнім көлемі 1,3 есе
артты. Өткен жылмен салыстырғанда түрлі жұмыс ... (15 есе), ... (2,3 есе), ... ... (4,6есе), ерлер мен балалардың сырт киімі
(1,6 есе), мақта талшығы (1,3 есе).
“Химфарм” ААҚ фармацептикалық препараттарды ... ... ... ... көлемі 133,4% құрады.
Шина өндірісінің жандануыны байланысты резина және пластмасбұйымдар
ыөндірісінің өнім ... (126,6%) ... Жыл ... ... ... млн. ... өнім, 27,6 мың дана жеңіл автокөліктерге, жүк ... мың ... ... ... –0,3 мың дана ... ... ... кезеңде қалыптасқан өндірістің жедел өсу
қарқыны сақталуда. Жалпы сала бойынша ... ... ... ... 157,3% ... ... ... жалпы сала бойынша шаралар
шеңберіндегі ірі отандық тауар ... ... ... ... өнім ... арттырумен байланысты, атап айтқанда , темір ... ... ... ... ... ... ... ниет білдіру хаттамаларына сәйкес импорталмастыру
өнімін шығаруда. 2003 ... 1 ... 9,8 ... ... ... ... тұрған және жаңа кәсіпорындарды іске қосу, әрекет
етуші ірі және орта ... мен ... ... ... ... ... ашу мен жаңа өнім ... шығару бойынша шаралар
өткізілуде.
Жыл басынан бері жаңа өндірістерді, тоқтап тұрған кәсіпорындарды іске
қосу, әрекет ... ... ... және жаңа өнім ... ... ... ... 40 кәсіпорында 4955 жұмыс орны құрылды:
Ауыл шаруашылығы Ауыл шаруашылығының жалпы өнім ... 2002 ... ... 64,5 ... ... ... бұл 2001 ... салыстырғанда
107,3 % (индикативтік жоспарға-116,1 %) құрады. Мұнда мал шаруашылығының
21,7 млн. ... ... ... ФҚИ ... жылмен салыстырғанда 102,1%
(102,8 %), егіншілік өнімі-43,3 млрд. теңге ФҚИ –110,2% (124,1%)
Облыста 2003 ... 1 ... 49 мың ... (2002 ... басндағы
көрсекішпен 8,8 мыңға артық, 2001 жылдың басындағынан 12,6 мңға артық)
әрекет етуде, оның ... 47,7 мың ... ... ... ... 8ғ6
мың, 9,2 мың), 913-өндіріс кооперативі, 459-шаруашылық серіктестік және 14-
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын, олырдың негізгі ... ... ... ... және мал ... ... ... нақты секторын дамыту
|Көрсеткіштер |2000 ж. |2001 ж. |2002 ж. |2002 ж. |2005 |
| ... ... ... |2000 ... |
| ... |теңге |теңге |жылға | |
| | | | ... | |
| | | | | ... |2002 |
| | | | | | ... ... ... |105,3 |110,4 |126,2 |119,8 |163,6 |129,6 ... млрд ... | | | | | | ... шаруашылығының |56,2 |60,1 |67,6 |120,2 |70,8 |104,6 ... млрд ... | | | | | | ... ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 20 қазандағы 229 “2002 жылғы
көктемдегі-дала” және жиын ... ... ... ... ... ... ... мәселелері туралы қаулысын
орындау үшін республикалық бюджеттен 80 млн. теңге көлемінде ... ... ... ... ... ішкі ережелер
әзірленді, олар жанар-жағар май, тұқым, тыңайтқыш, гербицид, ауылшаруашылық
машиналарына қосалқы бөлшектер алу мен ауылшаруашылық ... ... ... ... ... ... ... жол ашу
мақсатында 2 ауылдық несие серктестігі (АНС) ... оның ... 2001 ... ... мен ... несие” құрылды. Жыл басынан бері бұл ... егіс және ... ... ... үшін Сайрам және Ордабасы
Аудандарындағы ауылшаруашылық тауарөндірушілеріне 235,2 млн. ... ... АНС ... құру ... жалғауда.
Нәтижеде облыс шаруашылықтарындағы жалпы егіс көлемі ағымдағы ... мың га ... бұл 2001 ... ... 17,4 мың га ... ... ... және бұршақты дақылдар 236,2 мың га алқапта ... ... –209,8 мың га), ... ... және ... –55,6 мың га (47,7 мың ... дақылдар – 217,3 мың га, бұл өткен жылғы деңгейден 12,1 мың га артық
Мақта – ... егіс ... ... ... ... ... 14,1 мың ... қысқарды немесе 170,2 мың га-ға ... (184,3 ... ... ... ... ... ... және бұршақты
дақылдар орығы 232,7 мың га алқапта аяқталды. ... ... ... 550,4
мың тоннаны құрады, өнімділігі 23,7 ц/га, бұл өткен жылмен салыстырғанда
226 мың тоннаға және 6,5 ц/ға ... ... 36,2 мың ... ... 6,5 ц/га ... 23,4 мың тонна дән алынды.
Шитті мақта жиыны 360,1 мың ... ... бұл ... ... 54,4 мың ... кем ... ... тапсырманың 120%
орташа өнімділігі 21,5 ц/га құрады, бұл өткен жылғы тдеңгеден 1,2 ... ... ... ... алқабындағы мақта көбелектері мн
өрмікшілердің көбею әсер етті. Мұнда ... ... ... ... ... мен ... инсектицидтердің тиімсіздігіне байланысты
қанағаттандырарлықсыз жүргізілгендігін атап өткен жөн.
167,4 мың га алқапта күздік дақылдар ... ... ... ... тауарөндірушілері толық қамтамасыз етілді. Тұқым
қажеттілігі 32 мың ... ... , 35 мың ... ... ... ... ... 2002 жылға ранлған асыл тұқымды мал шаруашылығын
дамытуды субсидиялаудың ... ... ... 2002 ... ... ... асыл тұқымды шаруашылықтарынан 66,9 млн.
теңге көлемінде квота бекітілді, оның ішінде бұқының тұқымын ... ... аыл ... жұмыртқаға-8 млн. теңге, асыл тұқымды танағ - 45,5
млн. теңге. Жыл қортындысы бойынша бұл квота толығымен игерілді.
Республиканың асыл ... ... ауыл ... мал басын
сатып алуға облыстың селекциялық орталықы республткалық ... 44 ... ... оның ... ... ... қой мен қара көл шаруашылығына ... ... және ... мал ... ... 13 млн . теңге.
Облыс бойынша 20025 жылда өткен жылмен салыстырғанда шаруашылықтың
барлық санаттарында мал ... ... ... өсті және барлық мал
мен құс саны артты.
Мал мен құстың 2003 ... 1 ... ... мың бас ... өткен жылмен салыстырғанда 108,4%;
Шошқа –23,6 мың бас немесе 122,1%;
Қой мен ешкi-2,2 млн. бас ... ... мың бас ... ... мың бас ... 104,9 %
Құс-1,8 млн бас немесе 138,7%
Көлiк. Өнеркәсiп және ауыл ... ... ... субьектiлерi кiрiсiнiң нақты өсiмiне байланысты өндiрiс
көлемдерiнiң артуы көлiк кешенiнiң ... ... ... ... жылда облыстың барлық көлiк түрлерiмен 12,3 млн. тонна жүк
тасымалданды немесе өткен жылғы ... 122,2 %, оның ... ... жол
көлiгiмен 11,7 млн тонна жүк тасылды ... ... 625,3 ... (76,3%).Жеке кәсiпкерлер мен көлiктiк емес ұйымдармен тасымалданған
жүк көлемiнiң бағасын қоса есептегенде облыс бойынша барлығы 52,8 млн ... ... ... ... 2002 жылда 371,2 млн жолаушы тасымалданды
немесе өткен жылмен салыстырғанда 98,2 %, бұл мына ... ... ... ... ... (73,5%), ... жол көлiгiмен (95,4%) және
автомобильмен (99,4%) болды. Әуе көлiгiмен тасымалдау көлемi 2,2 есе артты.
Жеке ... мен ... емес ... ... ... ... қоса ... облыс бойынша барлығы 502,1 млн жолаушы
тасылды, өсiм өткен жылмен ... 18,5% ... ... ... жүк пен ... ... ... 2002
жылда сәйкесiнше 474,6 млн. теңге және 2,1 млрд. ... ... ... ... ... ... және ... деңгейде.
2002 жылда өткiзудiң барлық арналары бойынша 67,2 ... ... ... ... бұл 2001 ... ... ... 8% артық.
Тауар айналымының көлемi ресми тiркелген кәсiпорындар бойынша 19,1
млрд. теңге құрады, бұл нақты ... 9% ... ... ... нары ... ... ... тауар
айналымы марапаттауды қоса есептегенде 47,3 млрд. теңге құрады немесе өсiм
өткен ... ... 7,5%. ... ... ... ... ... саласы.2002 жылы мемлекеттiк бюджеттiң кiрiсi контингент
бойынша 33,2 млрд. теңгенi құрады, немесе ... 112,5% -бен ... 15,5 ... ... республика бюджетiне түстi (жоспардың орындалуы
127,1%). ... ... кiрiс ... жоспары 102,3%-бен орындалып,
17,7 млрд. теңгенi құрады.2000-2001 жылдармен салыстырғанда мемлекеттiк
бюджетке төлемдерден ... ... 12,9 ... ... жергiлiктi
бюджетке 7,6млрд теңгеге артық кiрiс болды.
Кiрiстер құрылымында салық түсiмдерiнiң ... 98% -ды, ... ... %-ды ... ... ... ... қаржыландыруға 13,8 млрд.
теңге (100%) субвенция ... ... ... ... ... 97,6%), әлеуметтiк салық
(99,8%), жеке тұлғалардың табысынан ұсталатын жеке табыс салықынан (99,3%)
басқа салықтар мен ... ... ... өсу ... байқалған салық көздерi; заңды тұлғаардың
корпаративтiк табыс салықы (124,8%), қосымша құн салықы ... ... ... төленбеген салықтарды өндiру маңызды мәселе
болып саналады. Бюджетке ... ... ... ... ... 111,7 млн. ... ... 3847,5 млн теңгенi
құрады. Ґткен жылдың сәйкес кезеңiмен салыстырғанда ... ... ... ... ... (42 млн. ... Отырар (0,4 млн.
теңгеге), Сарыағаш (19,1 млн. теңге), Созақ (2 есе), ... (1,5 ... және ... ... (3 млн. ... ... ... Инветиция саласында күннен күнге экономиканы реттеудiң
формалары мен әдiстерi жетiлдiрiлуде. 2002 жылы ... ... ... ... 27,5 млрд. теңгенi құрап, ... ... 101,0 ... ... жылы ... ... ... және формалды ... ... ... ... мен ұйымдар меншiгiндегi негiзгi
капиталдың орындалуы 18,9 ... ... ... бұл ... ... 100,2 пайызы болды, оның iшiнде;
-республикалық бюджеттiң есебiнен- 923,4 млрд. теңге игерiлдi,
яғни былтырғы ... ... 35,7 ... ... бұл ... бойынша
орындалған қаржы көлемiнiң 4,9 пайызы;
- жергiлiктi бюджеттiң қаржысы бойынша 2,1 млрд.теңге немесе 2001
жылмен ... 109,0 ... ... бұл ... ... ... қар
көлемiнiң 11,1 пайызы;
- ұйымдармен мекемелердiң және халықтың өз ... ...... ... жылмен салыстырғанда 106,7 пайызды құрады, бұл облыс
бойынша орындалған қаржы көлемiнiң 68,57 пайызы;
- ... ... ... бойынша 2,9 млрд.теңге, яғни 2001 жылмен
салыстырғанда 106,7 пайызды ... бұл ... ... орындалған қаржы
көлемiнiң 15,44 пайызы.
Негiзгi капиталдағы инвестиция көлемi негiзiнен жеке меншiк ұйымдар
мен мекемелердiң қаржысымен 14039,4 ... ... 2001 ... 9,7 ... көп.
Қаржылардың басым бөлiгi негiзгi қорды құруға және iске ... ... ... және ... дамытуға – 3280,1 млн.тенге,
денсаулық сақтау және әлеуметтiк қызмет – 2244,6 ... кен ... – 2195,1 ... ... ... бен су ... ... – 1772,0 млн.тенге, кокс өнiмдерi және мұнай өңдеу өндiрiс –
1708,1 млн.тенге,қозғалмайтын мүлiкпен операция – 1414,4 ... ... – 128,9 ... ... ... – 1136,1 млн.тенге,тоқыма
бұйымдарына – 1070,8 млн. тенге, өзге де минералды ... емес ... – 794,5 ... бiлiм беру ... 526,2 ... ... –668,9 млн.тенге,ауыл шаруашылығы – 475,3
млн.тенге, сауда, қонақжайлар және ресторандар – 276,9 ... ... ... игерiлуi былтырғы жылмен салыстырғанда
Шымкент қ. – 9,0 пайызға, ... қ. – 12,1 ... және ... – 9,3 пайызға төмендедi.
Осы жылдың басынан берi әлеуметтiк кешендер және ... ... 3875,4 ... бағытталды. Оның iшiнде тұрғын үй құрылысына –
961,8 млн.теңге жұмсаып, былтырғы жылмен салыстырғанда 61,2 ... ... беру ... – 668,9 ... 2001 ... ... ... кем, денсаулық сақтау кешендерiне – 2244,6 ... ... ... 3,2 есе ... жылы ... ... ... 3762,5 млн.теңге соммасы iске
асырылған. 1887 ғимараттардың жалпы көлемi 257,9 мың ... метр ... ... ... ... тиiсiнше 1625 бiрлiгiне (203,8 мың ... ... жылы ... ... iске қосу 2001 ... ... Шымкент
қаласында 74,9 пайызға, Сайрам ауданында – 7,1 пайызға ... ... ... ... ... ... берiлген:
Бiлiм беру кешендерi:
- Түлкiбас ауданы Каучук ауылындағы 225 ... ... ... мектеп;
- Сарыағаш ауданындағы 50 оқушға арналған 2 сыныптың қайта құрылысы;
- Бәйдiбек ... 150 ... ... қосымша құрылысы;
- Сайрам ауданындағы 75 оқушы орнының қосымша құрылысы;
- Арыс ауданындағы 240 оқушы орнына арналған мектеп;
- Бәйдiбек ... 60 ... ... арналған мектеп;
- Сайрам ауданы Көмекшбұлаұ ауылындағы 6 жанұялық (60 орындық) балалар үйi;
- ... ... ... орта ... (176 ... ... қосымша
құрылысы);
- Сарыағаш ауданы, Шенгельдi ауылындағы (кеңейтiлген) 275 оқушы ... ... ... орта ... ... ауданы, Қоссейт ауылындағы Сырдария орта мектебiнiң астындағы
балалар бақшасын қайта құру орындалды;
- Шымкен қ. “Азат” мөлтек ... 5 ... ... Кентау қ. Абылайхан көшесiндегi N4 орта мектеп;
- Түркiстан қ. Сауран селосындағы ... ... орта ... ... ... ... селосындағы ӘльФараби атындағы орта мектеп;
- Төлеби ауданы, Бенеткеш селосындағы орта мектеп;
- Түлкiбас ауданы, Жиенбай ауылында 88 оқу ... ... ... ... ... ... Шымкент қаласындағы онкодиспансерiнiң бақылау клиникасының лабораториясы;
- Шымкент қаласындағы облыс өкпе аурулары ауруханасының ғимараты.
Мәдениет кешендерi:
- Сайрам ауданындағы “Мәртөбе” ... ... да ... ... ... ... жағына күрделi жөндеу жұмыстары орындалды.
Сыртқы экономикалық қызмет. ... ... ... ... ... ... ... негiзгi бағыты сыртқы
нарықтардың коньюктурасына тәуелдiлiктi өмендету және ... ... кету ... ... ... бәсеке қабiлеттiлiгiн көтеру
негiзiнде сауда айналымының құрылымын өзгерту болып табылады.
2002 ... ... ... ... 68 елдерiмен
жасалды. Облыста сыртқы сауда айналымы 336,6 млн. АІШ долларын құрады, ... 2001 ... ... 2,4 ... ... ... iшiнде, экспорт
– 204,5 млн. АІШ долл. құрап 6,9 ... ... ... – 132,1 млн. ... ... және 5,6 пайызға өстi. Экспорт импорттан артық болып ... ... 72,4 ... ... ... ... ... қалыптасты
(2001 жылы – 94,7 млн. АІШ доллары көлемiнд жағымды).
Есеп беру кезеңiнде сыртқы сауда айналысының негiзгi ... ... ... ... ... түсiмдерiнiң үлесi жалпы сыртқы ... 39,2 ... ... ... айналымында ТМД елдерiне жалпы көлемнiң 48;1 ... ... – 35,4 ... Азия ... – 16,4 ... Америка және
Африка елдерiнде – 0,1 пайыз келедi.
Экспорттық жеткiзулер бойынша ... 37 ... ... ... ... ... тұтынушылар Ресей Федерациясы (экспорттың
барлық көлемiнiң 31,6 ... ... (26,9%), ... мен ұытай
(10,5%), Турция (3,0%), Өзбекстан (2,5%), Швейцария (2,2), ... ... (1,4%), ... (1,3%) елдерi болып табылады.
Минералды өнiмдер бойынша экспорттық ... ... ... 2002 ... ... жылмен салыстырғанда жалпы экспорттық көлемде
минералды ... ... 23,3 ... ... ... ... ... 37,9 есеге, дизельдi отын 7,6 есеге, мақта ... ... ... және ... өнiмлерi 1,8 есеге төмендеген.Сонымен ғатар, 2001
жылмен салыстырғанда қаржылай алғандағы өңделмеген кұмiстiң экспорты ... ... ... 2,1 ... мыс ... – 86,0 ... ... және
iрi тартылған ұн – 35,4, рафинирленген қорғасын – 22,0 мақта ... ... қара ... ... мен ... ... – 18,2, тотықпайтын
болаттың лерирленген сынығы мен ... – 18,1 ... ... ... ... жабдығтаушылар Ресей федерациясы (49,1
пайыз импорттың барлық ... ... (11,3 ... Турция (6,1)
пайыз, Укранина (3,6 пайыз), Өзбекiстан (3,3 ... ... (2,7 ... (2,6), ... ... (2,4 ... Польша (2,1), ұырғызстан (2,0
пайыздан), Бельгия (1,7), Жапон (1,3), ... (1,2), ... мен ... ... ... (0,6 ... болып келедi.
Шағын кәсiпкерлiк. 2002 жыл бойынша тiркеуден өткен кәсiпкерлiк
құрылымдардың саны 93,4 мың ... оның ... – 219,8 мың адам ... 82,8 мың жеке кәсiпкерлiк құрылымдар және шаруа шаруашылығы, ... ... ... ... оның ... ... iстейтiнiң 7,3 мың дана, бұнда
73,1 мың адам жұмыс атқарады. ... ... ... ... ... 24% өстi. ... шағын кәсiпкерлiк мекемелерiнде 292,9 мың адам
жұмыс атқарады (2001 ж. – 272,1 мың адам, 2000 жылы – 247,3 мың ... ... ... белсендi тұрғындарының 36 пайызын құрады.
2002 жылда кiшi бизнестiң кәсiпкерлiк құрылымдармен 66,9 теңгеге өнiм
өндiрiлiп, ғызмет көрсетiледi (2001 ж. – 49,4 ... ... 2000 жылы – ... …р бiр ... ... ... 5,4 млн.теңгенiң өнiмiн өндiрi,
ғызметiн көрсеткен.
2002 жылы ... ... ... ... 10,4 млрд.теңге
салық төледi, бұл көрсеткiш (2001 жылы – 2,3 ... 2000 жылы – ... ... ... ... ... кiшi кәсiпкерлiк құрылымдарынан
тұскен бюджет тұсiмi 4,5 есеге өстi. Салықтың құрт себебi Шымкент ... ... ... ... қоса ... ... ... тұлғалардан
9,8 млрд.теңге бюджетке салық төленедi. Бұл көрсеткiштi әрбiр ... ... 1,3 ... ... ... ал жеке тұлғаға шағғанда 11 ... ... ... ... ... бойынша жағдай былай көрiнедi: кiшi
кәсiпкерлiк субъектiнде ауыл шаруашылығымен 51,5% айналысады, саудада ... ... және ... – 2,8%, ... ... және
ауылшаруашылығы өнiмдерiн ғай өңдеуде – 1,6%, ... ұй ...... – 0,8% және ... ... -9% ... ... жұмыс
iстейдi.
Әлеуметтiк сала
Жалдамалы жұмыспен қамту: 2002 жылдың ... ... ... ... ... саны (есеп мәлiметтерi бойынша) 275,1 мың адам
болды.
Жалпы жалдамалы ғызметкерлердiң 203,8 мың адамы – iрi және ... 71,3 мың ... ... ... ... ... ... жұмыс iстеген.
Iрi кәсiпорындарда ғызметкерлер санының азаюi ауыл шаруашылығы, аң
аулау және орман шаруашылығында – 12,8%-ға ... ... ұй және ... ... iстеушiлер саны сауда, автомобильдер мен ұйде ... ... ...... құрылыс саласында – 27,1%-ға
көбейген.
2001 жылдың 11 айымен салыстырғанда жұмыс ... ... ... ... байғалады, Сайрам ауданына басға (1,6 пайыздығ пунктiне
азайған).
Ресми тiркелетiн еңбек рыногi. 2002 жылы жұмыспен ... ... 22063 адам ... ... ... ... жұмыс iздеген адамдар санының көбейгенi
байғалады. Мәселен, ... саны ... ... 2 есе, ... ... ... жылдың 1 қаңтарына жұмыспен ғамту ұйымдарына 531 ... деп ... ... Бiр бос орыннан 23 жұмыссыз ұмiт еттi.
2003 жылдың 1 қаңтарына ... ... ... ... ... 12318 адам ... ... тiркелген жұмыссыздығ деңгейi 2001
жылмен салыстырғанда 0,3 пайыздығ пункт кем болып, 1,35 пайызды құрады.
2003 ... 1 ... ... ... жұмыссыздардың едәуiр бөлiгi
Шымкент (18%), Кентау (16%) ғалаларында және Мағтарал ... ... ... жұмыссыздығтың ең жоқары деңгейi Кентау ғаласында
(5,79%), ең азы ... ... ... ... ... ... бойынша бос орын жәрменкесi 14 аудан және ... Онда 591 ... ... ... 1026 адам тұрағты жұмысға
орналасты, 259 адам ғоғамдығ-ағылы жұмысға, 126 адам – ... ... 1016 ... кеңе ... ... 1 ... ... бойынша әртұрлi себептерден өндiрiсiн 3
кәсiпорын толығ, 16 кәсiпорын жартылай тоғтатты, 5 ... ... ... ... ... тұгел көштi. Амалсыз демалыстарда жұрген
ғызметкерлер 4,2 мың адамды құрады. ... ... ... ... ... 0,4 ... ... 0,57% болып ғалыптасты.
Еңбек рыногының негiзгi көрсеткiштерi
5 кесте
|Көрсеткiштер |2000 жыл |2001 жыл |2002 жыл ... ... адам |16431 |14285 |12318 ... ... ... |8029 |8563 |9504 ... адам | | | ... ғамтылғандар, адам |9489 |11721 |11029 ... ... % |2,2 |1,6 |1,35 ... жағдай
Ағшалай табыстар мен шығындар. 2002 жылдың ... ... ... ... ... орташа табыстары 4922 теңге болды, бұл 2001 жылдың
тиiстi кезеңiнен 27,4 пайызға көп. 2002 жылдың ... жан ... ... ең аз ... ... ... жылдың тиiстi кезеңiмен
салыстырғанда 1,7 есе көбейiп, 4040 теңгенi құрады, 2000 ... ... 2048 ... ... аз ... ... 30% тұтыну туарларын сатып алу мен
ғызметтер көрсетудiң еншiсiнде.
Жалданып жұмыс iстейтiндердiң ... ағы ... 2002 ... ... айларында бiр ғызметкердiң орташа айлық атаулы жалағысы 13510 теңге
болды, 2001 жылы – 10980 теңге, 2000 жылы – 9560 ... Оның ... ... ең аз ... мөлшерiнен 3,3 есе асты.
2002 жылдың қаңтар-қарашасында 2001 жылдың 11 айына ... ... өсуi ... сақтау және әлеуметтiк ғызмет саласында
30,8%, бiлiм беру ғызметкерлерiнде 29,5%. Ал ... ... ... осы ... iшiнде 8,7 пайызға ғана өскен.
Ең көп орташа айлық жалағы – 23568 теңге қаржы ғызметiнде, ең азы ... ... ауыл ... ... және олардың арасындағы айырма –
4,7 есе.
1.12.2002 жылы шаруашылық ... ... ағы ... ... басымен салыстырғанда 35,6 пайызға азайып, статистика мәлiметтерi
бойынша 445,7 млн.теңгенi құрады.
Демографиялық жағдай. 2002 жылдың 1 ... ... ... ... мың адам болды, соның iшiнде 743,0 мың (35,9 ... – ғала ... мың (64,1 ... – ауыл ... екi ... ... ... өсуi 45,1 мың адам болды.
2002 жылдың қаңтар-қараша ... ... ... ... ... (13,8 ... ... ауданында (10,7 пайызға) және Бәйдiбекте
(10,2 пайызға) бағалды.
Облыс бойынша жалпы туу коэффициентi 1000 ... ... ... құрды.
2002 жылдың 11 айында 13,7 мың адам өлiмi тiркелдi, бұл өткен ... ... 5,1 ... көп. Оның ... 52 пайызы – ауыл тұрғындары
болған.
Облыстағы барлық тiркелген өлiм жағдайларының жартысы ған ... ... ... ... ... облыстағы 1 жасға дейiнгi 741
нәрестенiң шетiнегенi ... 2001 ... 11 ... салыстарғанда 12,8
пайызға азайған. 1 жасға дейiнгi нәрестелердiң шетiнеу ... ... ... ... тыныс алу органдарының ауруына тұсiп
тұр.
2002 жылдың 11 ... ... ... ... тiркелген неке – 12,4
мың, ажырасу – 1,8 мың, 2001 жылдың қаңтар-қарашасында тиiсiнше 103,6%және
104,0%.
2002 ... ... ... 13,0 мың адам ... ... ... ... кеткендер – 4,6 мың адам. Халықаралық көшi-
ғонда 2002 11 айында көшiп-ғону сальдосы оң ... ... 4383 ... ... ... әлеуметтiк жағдайын көтеретiн кедейшiлiк
және жұмыссыздығпен кұресетiн бағдарламаны қабылдағаннан берi аз ... саны 13,7 ... 5,7 ... ... бiрiншi болып енгiзiлген әлеуметтiк карта әр аз
ғамтылған жанұяның ... ... және оның ... ... ... ... ... қаралған 428,3 мың жанұяның, кедейшiлiк шегiнде
36,6 жанұя ... ... саны 178,9 мың адам ... ... таңда
олардың саны 117,2 мың адамға дейiн азайды, 2000 жылмен ... ... ... сан 2,3 есе азайды.
“Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек ... ... ... ... ... ... саны 164593 адамға 1008,5 ... ... ... көмек тағайындалып, 982,4 млн.теңге төлендi. Атаулы
әлеуметтiк көмек бойынша қарыз 26,1 млн.теңгенi құрады.
2002 жылы аз ... ... ... 1546,8 ... ... ... көрсетiледi.
Ағ ғамтылған адамдар әкiсдерге, мекеме, коммерциялық ... ... – 1706 сол ... 16,4 ... көмек
көрсетiлдi, 2998 аз ғамтылған адамдар ағысыз емделiп, 42 млн.теңгеге ... ... ... және ... ... 13172 адам 272,7
млн.теңгеге көмек алды. ұайрымдылық қорлармен 2150 аз ... ... ... көлемiнде көмек көрсетiлдi. Дiни және ... 4418 ... ... ... 25,6 ... ... алды.
Жалғыз басты ғарт адамдарға көмек көрсету жұмыстары жалғасуда. 2,5 ... ғарт ... ... ғызмет көрсетiлетiн 26 әлеуметтiк көмек
берушiлерi жұмыс атқарады, 137 асханаға 4688 аз ... ... ... ... сататын 51 дұкенге 1587 адам ... ... 824 аз ... мұгедектер облыс бюджетiнен 0,8
млн.теңгеге көмек алды. ұариялар кұнiнде 16282 ... 164,4 ... ... және ... ... ... Облыста киiм
жинайтын 174 пункт ашылды.
2002 жылы ... ... ... 648 ... 6,6 ... қосымша
зейнетағы алды:
Жылдың басынан “Ардагерлер ұйiнде” 2851 соғыс ардагерлерi ағысыз ... ... 1 ... ... шегiнен төмен тұратын жанұялар туралы
мәлiмет
6 кесте
|Аудандар мен ғалалар |Кедейшiлiктiң ... ... |
| ... ... | |
| ... ... |
| ... сай, | |
| ... ... | |
| ... | |
| | ... ... ұй |
| | ... ... |
| | | ... ... |550 |3927 |- ... |961 |13622 |- ... |2110 |16998 |- ... |587 |8485 |- ... |540 |7624 |- ... |2583 |16832 |- ... |2067 |13000 |- ... |1265 |8091 |- ... |768 |9570 |- ... |779 |7995 |- ... |546 |5255 |- ... ... |574 |3295 |- ... ғаласы |2455 |1214 |- ... ... |2350 |13095 |- ... ... |6138 |23680 |2040 ... бойынша |24273 |164593 |2040 ... ... ... ... ... ... кесте
| Аталуы ... ... ... ... ... ... ... тұрған |1. 40 ... iске ... ... ... ... iске |қосылды ... ж.N9) ... ... |2. 4955 ... орны ... ... жаңа ... |3. ... алмастырушы өнiм|
| ... ... 1, есе өстi. ... ... ... |Электр ғаутының ғүнын |1. Облыс бойынша бiрыңғай |
|мен коммуналдығ ... ... ... ... ... ... жұйелердi|2.“Тұркiстанэнерго” Аұұ |
|(20.04.2002 ж.N4) |мемлекетке ғайтару. |бас ... ... | ... ... Ауыл шаруашылық |Ауыл шаруашылығының |1. Дәндi дағылдардың жалпы|
|өндiрiсiн ... ... ... ... ... өстi. |
| ... |2. Мал. Саны ... |
| ... ... ... iрi қара – |
| ... ... |
| | |ғой мен ешкi – ... |
| | ... – 7,1%; |
| | ... – 22,1%; |
| | |ғұс – 38, %. ... ... ... ... өндiрiсiн|1. Жаңадан 1384 |
|мен дамытудың ... ... жаңа ... ... ... |
|бағдарламасы ... ашу, жаңа |2. 5262 жаңа ... орны ... ж.N227) |өнiм ... ... ... ... ... ... ... |1. Аз ... ... ... бағдарламасы |әлеуметтiк көмек беру, |азаматтар есепке алынды. ... ж.N10) ... ... |2. Оларға 12,9 млн.теңгеге|
| ... ... ... ... |
| ... ... |3. 7207 адам еңбекке |
| ... ... |
| | |4. ... ... |
| | ... көмектер |
| | ... ... ... ... ... ... негiзгi басым бағыттары бойынша
бағдарламалардың орындалуын талдау.
Облыстың әлеуметтiк-экономикалық және халықтың тұрмыс жағдайын
жағсарту ... ... ... ... экономикасының орындалуы
көрсетiлген бағдарламалар Қазақстанның 2030 жылға дейiн даму стратегиялық
даму жоспарына ... ... ... ... ... ... болып
табылады.
1. 2002-2003 жылдарға арналған өнеркәсiп саясаты және импорт алмастыру
бағдарламасы.
Оңтүстiк Қазақстан облысының 2002-2003 жылдарға арналған ... және ... ... ... облыс әкiмиятының 2002 жылғы 19
қаңтардағы N9 ғаулысымен және облыстық маслихаттың 2002 жылғы 28 наурыздағы
N18/183-II ... ... мына ... ... ... даму ... ... облыс өнеркәсiптерiне 9000 сериялы ИСО сапа жұйесiн
енгiзу, инновациялығ-инвестициялық саясат.
2002 жылы ... iске ... ... ... ... ... тұрған, жаңадан қосылған кәсiпорындарды, өндiрiстi кеңейту,
жаңа өнiмнiң тұрлерiн шығару бойынша жұмыс жұргiзiлдi. Олыс ... ... 12 ... 3414 жұмыс орны құрылды, оның iшiнде өндiрiстiң
кеңеюi есебiнен “Терiскей” ЖШС – 163, ... ... ... ЖШС ... “Асем-ай” ЖШС – 66, “Темiртас” ЖШС – 17 жұмыс орындары құрылды.
Өнiмнiң жаңа ... ... ... ... ЖШС және ... ... ... ААҚ, “Южполиметалл” ЖАҚ – 243 жұмыс орны құрылды. ¦ш жаңа
кәсiпорындар құрылды, оның iшiнде- Шымкент ғаласында ... аяғ ... ... – 232 жұмыс орынды; мақтарал ауданында “Мағта ... – 300 ... ... ... ... ... ЖШС – 250 жұмыс орны
iске қосылды. Көп уағыттан берi тоғтап тұрған “ИнтерКомШина” ААҚ 1890 ... ... СЖұ цехы ШБ- 153 ... орнымен iске қосылды.
Сонымен айта кететiн жайт, “ИнтерКомШина” ААҚ шикiзаттың жоғтықына
байланысты тоғтап тұр. ұазiргi таңда ... ... мен ... ... кезде шығған кемшiлiктердi жолға ғою ... ... ... ... шара ... ұшiн ... ... компаниясына
хат жолданды.
Жұмыс орындарын ғалпына келтiру мен жаңаларын ашу жөнiндегi ... ... ... ... 148,4% ... ... бойынша 2301
жұмыс орны болса, жыл басынан берi құрылғаны – ... ... ... жұмысшы саны 65 адам құрайтын металды ... ... ЖАҚ iске ... ... ... жаңа ... ... 2003 жылғы 3 тоғсанға жоспарланған.
Сонымен ғатар 2003 жылғы 1 қаңтарға қосымша жұмыс орынын ашу ... ... ... ... ... ғаласындағы жаңа өнiм тұрiн шығару бойынша ... ... ...... орны;
• Созағ ауданындағы “Терiскей” ЖШС-де – 37 ... ... жылы ... ... ... 40 кәсiпорында тоғтап ... iске ... жаңа ... ... ғолда бар өндiрiстi кеңейту
және жаңа өнiм тұрлерiн шығару арғасында 4955 жұмыс орыны құрылды.
ұаржылық емес секторы бойынша өндiрiс көлемi 2001 ... ... оның ... өңдеу өнеркәсiбiнде – 6,6%.
Техниканы жаңарту және ғолда бар өндiрiстi кеңейту, жаңа технологияны
дамыту ұшiн жағдай жасау, кәсiпорындарды ... ... ... бөлу ... ... дамуына әсерiн тигiздi.
Бағдарламада қарастырылған өнеркәсiп өндiрiсi көлемi бойынша,
өнеркәсiптiң ... ... ... ... фармацептикалық
кәсiпорындарда: “Химфарм” ААҚ (тапсырмаға 115%), машина құру кешенiнде:
“Карнавал” ААҚ ... ... ААҚ ... ... Аұ ... бөлiмшесi (136,5%), өндiрiстi басға металға жатпайтын ... ... ААҚ ... ... ААҚ ... және тiгiн өнеркәсiбiнде: “Восход” ААҚ (116%), ауылшаруашылық азығ-
тұлiктерiн өңдеуде: “Шымкентпиво” ЖШС (151,5%), “Шымкентсұт” ЖШС ... ... iске ... ... 2002 жылғы ұР ұлттық компоняилармен
11,6 млрд.теңге көлемiнде ниет бiлдiру хаттамаларына ғол ғойылды. Импорт
алмастыру өнiмiн ... ... 12 ... ... 2002 жылы 9,8
млрд.теңгенiң немесе 2001 жылмен салыстырғанда 1,3 есе көп импорт алмастыру
өнiмi жiберiлдi. Жанар-жағар май, ... ... ... экскаваторлар және емдiк препараттар жiберiлдi.
“Химфарм” ААҚ өндiрiстiк ... ... ... ... GMP ... ... жылы мамыр айында индустрия, энергетика және коммуналдығ
шаруашылық департаментi ОҚО ... ... ... бағылау
жөнiндегi басғармасымен және “ҰССО” ААҚ ОҚБ ... ИСО 9000ХС ... ... және ... ... жұмыс мәжiлiсiн өткiздi.
Кәсiпорында сапа жұйесiн енгiзу жұмысы жалғасуда.
Облыстың инновациялығ-инвестициялық саясатында ОҚО ... ... ... инвестициялық жобалары анықталды.
2. Энергетика кешенiмен шаруашылықты дамыту жөнiндегi 2001-2005
жылдарға арналған бағдарлама.
Оңтүстiк Қазақстан облысының 2001-2005 жылдарға ... ... ... ... ... ... ... 2001 жылы
әзiрленiп, облыс әкiмиятының 2002 ... 20 ... N4 ... ААҚ мен ... МҚК ... ... ... электр
қуатын тасымалдау, жергiлiктi көздерден және ... тыс ... ... ... ... ... бойынша департамент ауғымды
жұмыстар өткiзуде. Отын, ЖЖМ және қосалғы бөлшектер, негiзгi ... ... ... ... ... ... ... ғұны аздап
артты. Өткiзiлген жұмыс нәтижесiнде Шымкент ғаласындағы электр қуаты ... 4,25 ... ... ал облыс бойынша бұл көрсеткiш 4,25 теңге
дейiнде ғалды. Облыс ... ... ... анықталды.
Энергетикалық кешендi дамыту мағсатында энергетикалық жұйелердi жеке
тұлғалардан мемлекетке ғайтару жұмыстары ... Бұл, бас ... құру ... ... ... ... ... болатын. Бұл шаралар 90
пайызға орындалды. Бұгiнгi таңда облыс әкiмiнiң шешiмiмен ... бас ... ... құрылды.
ГРС-1, ГРС-4 ғондырғыларында газдың ... және ... дәл ... ... бас ... ... ... толығымен
аяқталады.
3. 2000-2002 жылдарға арналған ауыл шаруашылық өндiрiсiн дамыту
бағдарламасы
Ауыл шаруашылық өндiрiсiн 2000-2002 ... ... ... ... 2002 жылы ... ... ... жағдайды
ескере отырып, ауылшаруашылығын дамытудың негiзгi ... ... ... ... ... ... экономикалық өсiмге
қол жеткiзуге және ауылшаруашылық өнiмдерiнiң негiзгi тұрлерi өндiрiсiнiң
тұрақтануына мүмкiндiк бердi.
Облыста ... ... ... ... ... ... ғатары өткiзiлуде, ... ... ... ... ... ... ... қаржылық сауығтыру
жұргiзiлуде, нарығ инфрақұрылымдары дамуда.
Облыста 2003 жылғы 1 қаңтарға 49,1 мың ... (2002 ... ... 8,7-ге ... ... ... оның iшiнде 47,7 мың
шаруа (фермер) шаруашылығы (8,6-га артық), 913-өндiрiс кооперативi, ... ... және 14 – ... ... ... олардың негiзгi ғызмет тұрi асыл тұғымды тұғым және ... ... ... өндiрiсiн оңайландыру бағдарламасын орындау
мағсатында 2002 жылдың нарығ ғажеттiлiгiне ... ... ... ... ... ... ... дағылдар ағымдағы жылы 732,2 мың га егiлдi, бөл өткен
жылдың егiс ... ... 17,4 мың га ... ... ... 106,6 мың га ... жатған 106,7 мың гектар жердiң ... ... ... тапсырма орындалған жоғ: дәндi дағылдар егiсi
27,3 мың га, мағсары – 48 мың га, ... – 1,2 га, ... – 400 га ... ... 80,5 ... ... ... жалпы жиыны бағдарламамен салыстырғанда
122,3%-ға, оның iшiнде бидай – 143,3%-ға , шиттi ...... ... 154,2%-ға және бағша – 144,8%-ға орындалды. Облыстың ауылшаруашылық тауар
өндiрушiлерi мұндай ... ... ... ... ... мақта, көкөнiс, бағша және жемiс ... ... егiс ... бойынша тапсырмасы сәйкесiнше 125,9%-ға, ... %-ға, ... ... жылы дәндi дағылдардың 1644 тонна асыл тұғымын 2002 жылғы астық
есебiнен ... 16615 мың ... ... оның ... 11560 ... асыл тұғымды шаруашылықтар төледi.
Облыста шетелдiк және жергiлiктi селекциядағы жаңа сорттарды ендiру
бойынша жұмыстар жұргiзiлуде.
Сонымен ... ... ауыл ... ... ... ... әлеуметтi ғалпына келтiруге ғомағты әсер ететiн,
бiрғатар шаралар қабылданды. Сонымен, көктемгi және ... дала ... ... ... ... “Харрикейн Ойл Продак” ААІ-мен 12 мың
тонна (7 көктемде және 5 ... ... ... май сатылды.
ІР ¶Үкiметiнiң 2002 жылғы 20 ағпандағы N229 “2002 жылғы көктемгi дала
және жиын-терiм ... ... ... ... ... ... мәселелерi туралы” ғаулысын iске асыру мағсатында
Республикалық бюджеттен 80 млн. теңге ... ... ... ... ... iшкi ережелерi әзiрлендi, олар
жанар-жағар май, тұғым, ... ... ... ... ... ... және жалдауға немесе ауылшаруашылық техникасын
сатып алуға жұмсалды.
Жоқарыда көрсетiлген ... ... ... ... ... және
мағсатты пайдалануы мағсатында облыстық ... ... мен ... ... ... ... шарт жасалды. Барлық
несие сомасы тiкелей несие алущыларға бағытталды.
Облыс аймақтарында жер кадастрын өткiзу техникалық ... ... ... ... 2002 ... су қорғау аймағы мен катарларын бекiтуге
50 млн. теңге бөлiнедi. Бұл ... ... ... ... суару жұйелерiн сумен ғамтуды көтеруге және суармалы жерлердiң
ғайтарымын арттыруға мұмкiндiк бередi. 2002 ... 27 ... ... 39,1 млн ... жұмысы игерiлдi.
Облыс аймақтарында ... ... ... ... Отырар, Төлеби, Созағ аудандарында және Арыс, Кентау
ғалаларында АНС құру ... ... ... ... ... жылы 1 қаңтарға ауылшаруашылық малдардың саны өткен жылдың
тиiстi 2002 жылмен салыстырғанда барлық ... ... ... оның ... iрi қара 8,4%, оның iшiнде сиыр – 3,2%, ғой мен ешкi – 7,9%, жылғы
– 7,1%, тұйе – 4,9%, ... – 22,1% және ғұс – ... және ғұс ... көбейуi, олардың жекменшiк ұй шаруашылығында
көбейуiне ... ... ... ... мен ... ... барлық мал
тұрлерi бойынша өсiм байғалады.
Шошға санының төмендеуi ... ... ... ... және Арыс ... ... тұйе – ... мақтарал, Шардара
аудандарында.
2002 жылы 2001 жылмен салыстырғанда жалпы облыс бойынша еттiң тiрiдей
салмақтағы өндiрiсi 0,2%-ға, сұт – ... ...... және жұн –
3,2%-ға өстi.
Бағдарламамен салыстырғанда жұмыртға өндiрiсiнен басға барлық ... ... ... Ет өнiмi 19,6%, сұт – 4,1% және жұн – 8,1%. ... ... ... жа малдарды келешекте көбейтуге ғалдыру
арғасында.
ұырым геморрогиялық безгегiн ... ... ... ... облыс бюджетiнен 18 млн.теңге бөлiндi. Ауылдығ ... ... КГБ ... аккрицилтiк құралдар барлық бөлiнген
соммаға сатып алынып және жеткiзiлдi.
4. Кәсiпкерлiктi ғолдау мен ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiктi ғолдау мен
дамытудың аймағтық бағдарламасы 2002 жылы жасалынған және бекiтiлген. Облыс
әкiмиятының 2002 жылғы 6 ... N227 ... ... жылы ... ... ... бағдарламасын iске асыру
нәтижесiнде кәсiпкерлiк ... 16,6% ... ... ... 50% астамын шаруа және фермер шаруашылықты құрайтындығын
атап өткен жөн.
Шағын ... ... ... ... жұмысшылар саны 292
мыңнан астам адамды құрайды, бұл ... ... 18 ... ... ... 2001 ... қарағанда 7,4%-ға артық. Шағын бизнесте
жұмыс iстейтiндердiң жалпы республикалық көрсеткiштегi ұлесi 17,7% құрайды.
Бұгiнде ... ... ... ... ... ... тартылған
тұрғындарының 36% астамы әрекет етедi.
Өткiзiлген мониторинг мәлiметтерi бойынша 2002 жылы ... ... ... ... ауыл ... ... және әрбiр
бесiншiсi сауда, автомобильдер мен ұйде пайдаланылатын бұйымдарды жөндеуге
ғатысты салады, әрбiр оныншы ғызмет ... ... ... ... жылы ... 1384 ... тұлға болып құрылған кәсiпорындар
ашылып, 5262 жаңа жұмыс орны ... оның ... 4395 жаңа ... орындары
және 867 әрекет етушi өндiрiстерде қосымша ашылды.
Облыстың шағын бизнесiндегi құрылымдығ бiрлiктер санының негiзгi
өсiмi ауыл ... ... мен ... ... ... ... ғалыптасты.
Соңғы жылдары шағын бизнестегi ... ... ... ... ... 2002 жылы олар 66,9 млрд.теңгенiң өнiмiн
өндiрiп ғызметiн көрсеттi, бұл 2001 ... 17,5 ... ... ...... жылы ... кәсiпкерлiк субъектiлерiмен бюджетке 3,4 мрд.теңге
төленген, бағдарламада қарастырылғаны – 4 ... мен ... ... ... ... ең ... ұлес салмағы
Шымкент ғаласының кәсiпкерлiк құрылымдарына 58,4% келедi, Тұркiсатн ... ... – 7,9%, ... - 5%, ... -7% және ... ауданы - 6%.
Салық төлемдерiнiң ең төмен ұлес салмағы Бәйдiбек, ұазығұрт, Отырар
аудандарының ұлесiнде, сәйкесiнше 0,7%-дан. Бұл осы ... ... ... құрылымдарының басым бөлiгi – бiрыңғай жер салықы
мен салық ... ... ... ... ... ... ... шаруашылықтары.
2002 жыл барысында кәсiпкерлiк құрылымдарын қаржылық ғолдау екi
бағытта жұрдi: шағын ... ... ... ... ... ... және кәсiпкерлiктi жергiлiктi және облыстық бюджет қаржысынан
бюджеттiк несиелендiру. Сонымен ғатар, экономика салалары ... ... ... ... ғолдау жөнiндегi басғарма
әлеуметтiк бағдарламаларды ғолдаудың ... қоры ... ... ... несиелендiрудiң бағдарламасына сәйкес 2002 жылы 7 аудан мен
Кентау ғаласында жлпы соммасы 22 млн. 545 мың ... ... 389 ... мен ... ету ... ... оның iшiнде осы
несиенiң 50%-дан астамын әйелдер алды.
Алынған ... ... ... ... ғой мен ешкi, ... ... ғұс алуға және мал азығын дайындауға бағытталды.
Бұгiнде несие қаржыларының ... ... ... ... ... ... жылдарда олар 16,5 млрд.теңге сомасында несие бөлсе, ... ... ... ... 28 млрд ... ... ... деңгейлi банктердiң несие беру ... ... ... ... ... ... арттыру бағытында өзгередi –
бөлiнген несиелердiң едәуiр бөлiгiн, 38%-ын ауылшаруашылық ... ... ... ... жылдар аралықында облыстық бюджеттен 699,8 млнютеңге
бөлiндi.
Бюджеттiк ... ... ... ... ... ... өндiрiс, оның iшiнде ауылшаруашылық өнiмiн
өңдеу саласы табылады.
1997-2002 жылдар ... ... ... 143,6 ... ... барлық қаржылай көмектiң 20,5% бағытталды.
Облыстық маслихаттың 2002 жылғы 29 ғазандағы N24/221-2 шешiмiмен ... ... ... ... облыстық қаржыландыру көлемi 100
млн.теңгеге ... 2002 жылы ... ... 99,06 ... көлемiнде 13
кәсiпкер несие қаржыларын алды.
Кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi жұмыс ... бiрi 2002 ... ... ... жұмыс жұргiзу болды. “Бизнес-инкубатор
СодБи” ғоғамдығ ... ... ... ... қордың 2003 жылға
арналған бағдарламасы әзiрленген.
Облыста шағын ... ... ... ЖАҚ ... ... ... баты мiндеттердiң бiрi – бұл несие қаржыларын ғайтару. Жыл
қорытындысы бойынша облыстық бюджетке ғайтарылған несие ... ... ... құрады, жоспар 100 млн.теңге болса, несие қарызы 107,3%
өтелдi.
1.01.03 жылы төлм ... ... ... ... ... ... ... 45,7% өтелдi.
2002 жылғы ғыркұйекте облыс тауар өндiрушiлерiнiң ... ... ... айының басында облыстық “Жылдың ең ұздiк кәсiпкерi”
конкурсы өттi. ... ... ... және ... ... ... құралдарында жарияланған мораторий бойынша тұсiнiк
берiлдi.
Бiздiң облыста ғұғығтық статистика мәлiметтерi бойынша кәсiпкерлiк
субъектiлерiне 14 ... ... ... ... яғни ... 6 ... 2001-2005 жылдарға арналған облыс автокөлiк жолдарының құрылысы мен
ғайта ... ... ... ... км ... ... бар ... жолдарының ағымдағы жөндеу
жұмыстарына, кұтуiне және көгалдандыруына қаралған 287,1 ... ашығ ... ... 2002 ... ... ... ... және кұтiлуiне 136,8 млн.теңге жұмсалды. Орташа жұмыстарының ғұны
конкурстың қорытындысы бойынша 159,3 ... ... ...... 145,0 км автокөлiк жолдары жөнделдi.
Отырар ауданында 3 млн.теңгег тасғыннан ... ... орта ... ғалпына келтiрiлдi.
6. Облыс халғын 2002-2005 жылдары әлеуметтiк қорғаудың облыстық кешендi
бағдарламасы.
Кешендi бағдарлама 2002 жылдың 19 ... ОҚО ... ... ... және 2002 ... 28 ... 18/184-2 ... мағұлданды. Бұл бағдарлама келесi бөлiмдерден тұрады: “Аға ұрпағ”
бағдарламасы, “…йелдердiң, балалардың және жасөспiрiмдердiң денсаулығын
қорғау”, ... ... ... ... және ... ... ... жұзеге асыру мағсатында әлеуметтiк ғолауға
мұғтаж азаматтар есепке алынып отырды. 2002 жылы 4807 ... ... ... 10201 ... ... теңестiрiлген азаматтар, 3889
жалғызбасты ғариялар, 96478 көп балалы аналар және 648 – 80 ... ... ... ... ... ... азаматтарды әкiмият, кәсiпорындар, ұйымдар
басшыларына шефтiк көмекке бекiту жұмыстары ұйымдастырылған. 2002 жылы ... ... ... ... 12,9 ... ... шефтiк көмек
көрсетiлдi. Бұл жұмыс тұрi материалдығ көмектен басға, ... ... ... көрсетуге және пәтерлерiн жөндеп беруге мұмкiндiк бердi.
Соғыс ардагерлерi мен ... ... ... көп ... бөлiнедi. Мысалы, өткен жылы “Ардагерлер ұйiнде”
2851 адам 28,5 ... ... ... 454 ... ардагерлерi 8
млн.теңгеге тегiн ем қабылдап, демалды.
9 мамыр – жеңiс кұнiне ғарсы 5188 соғыс ардагерлерiне 10,4 млн.теңге
көлемiнде ... ... ... (әр ... - 2000 теңгеден).
ұазiргi жағдай бойынша 26 ... ... ... көрсететiн
бөлiмщелер 2465 жалғызбасты ғарияларға ғызмет көрсетуде.
137 асхана, киiм-кешек пен аяғ киiм ... 174 ... ... ... ... ... 51 ... жұмыс iстеп тұр.
648 жалғызбасты 80 жастан асған ғарияларға жалпы ... ... ... 850 ... ... ағы ... 1 топтағы
мұгедектерге зейнетағы, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемағы ұйлерiне ... ... 24 ... ... N1275 әкiм ... ... 150 орынға тұрғылықты мекенi жоғ адамдарға арналған ... ... ... ... ... тұр. ... онда 126 адам ... ашылау мерзiмiмен бастап бұл жерде 600 азамат әлеуметтiк оңалтудан
өттi.
Жұмыссыздардың жұмысға орналасуына жәрдем ... ... ... ... ... бағдарлама сәйкес
жұмыссыз әйелдердiң еңбекке орналасуына ерекше назар аудрылып отыр. 2002
жылы жұмыс iздеу ... 8499 ... ... ... оның 4184-i ... 2861 әйелдер ағылы ғоғамдығ жұмыстарға тартылды. ... әйел ... ... ... ... жағсарту мағсатымен облысымыздың аудандар
мен ғалаларында әкiм мен ... ... ... мен
жұмыссыздардың ғатысуымен бос орын жәрмеңкелерi ... ... ... ... ... 14 ... мен ғалаларында
өткiзiлдi.
“Атаулы әлеуметтiк ... және ... ... ... ... тұсiндiру жұмыстары бойынша кездесулер облыс аудандарының ауыл
аймақтарында және ғалаларда өткiзiлп жатыр.
Оралман ... ... ... ... алыс және ... ... 82 мың отбасы немесе 17711
адам көшiп келдi. Келгендердiң көпшiлiгi 82 мың ... ... ... ... да әлеуметтiк-тұрмыстық жағдайларын жағсарту жөнiнде тиiстi
көмек алуда. Биылғы жылы алғаш рет ... 20 ... ... ОҚМУ ... ... ... жолданды, 27 оралман техникалық
зауытға тұрағты орнласты, сондай-ағ оралмандар мектеп, офис ... ұй ... ... ... ... бейiмдей орталықының кұрделi жөндеу жұмыстары
аяқталды. “Оралман” республикалық ғоғамдығ бiрлестiгiнiң филиалы жанына ... пiшу цехы ... Онда ... және ... ... етiк және ... ... iстейдi, көрпе, көрпеше, шапан, бас киiмдер тiгу мен басға да
ұлттық ғолөнер бұйымдары жөнiндегi цехтар жұмыс iстей бастады.
III БӨЛIМ
ОңТ¦СТIК ұАЗАұСТАН ... ... ... ... ... ДАМУЫНЫң НЕГIЗГI БА¤ЫТТАРЫ
ұоғам дамуын болжаудың негiзгi бiр бағыты болып экономикалық болжау
танылады. Экономикалық болжау объектiсi – ... ... ... ... ... заты – ... объектiлердiң даму заңдылықтары, болашағ жай-
кұйi және экономикалық прогностиканың барлық әдiс-тәсiлдерiн, құралдарын
ғолдануға және ... ... ... ... әжiстемелерiне
негiзделген экономикалық болжамдар жасау процесi.
3.1 Оңтүстiк Қазақстан облысының 2005 ... ... ... даму ... өнеркәсiп өндiрiсiндегi негiзгi басымдығтар мұнай өңдеудi,
өнеркәсiптiң тау-кен және өңдеу салаларын дамыту болып ғалады. Химия ... ... ... ... ... ... ... және тамағ
өнеркәсiптерiнiң, көлiк және байланыстың дамуы қарастырылатын болады.
Болашағы. 2003-2005 жылдары өнеркәсiптiң дамуын бұрынғсынша ... мен ... ... ... ... жылы ... өнiм көлемi 2002 жылмен салыстырғанда 129,6%
артып, 136, млрд.теге ... ... ... ... негiзiнен тоғтап тұрған
“ИнтерКомШина” ААҚ ... iске ... ... ЖАҚ жаңа металды
мырыш өндiрiсiн iске қосу, тамағ өнеркәсiбi кәсiпорындары мен ... ... жаңа ... ... есебiнен өсетiн болады.
мақта өңдеу саласында жаңа кәсiпорындарды iске қосу ... ... ... ... ... ... салыстырғанда 2003 жылы 1,7%-ға,
2005 жылы – 2,7%-ға арттыру қарастырылуда.
2005 жылы өңдеу саласындағы өндiрiс көлемi 131,6 ... ... ... ... ... ... ... ғазбалар алу, кең байыту
көлемiнiң, экспортталатын өнiмнiң бәсекеге қабілеттiгi өсiмiн ғамтамасыз
етуге жағдай жасау болып ... Уран алу ... өсiмi ... ... БК ... ... пайдалану жолымен, “Терiскей” ЖШС алтын кенiн
пайдалану есебiнен қарастырылады. 2005 жылы бұл ... өсiмi 2002 ... ... ... ... ... ғолда бар өндiрiстiк қуатын арттыру қарастырылуда, 2002
жылы мұнай өнiмдерi өндiрiсiнiң көлемiн 3392 мың ... ... 2005 жылы ... мың ... дейiн жеткiзу көзделуде, бұл – атобензиннiң 4 маркасын –
830,6 мың тоннаға, керосиндi – 76,2 мың тоннаға, мазутты 1612,2 мың ... ... ... ААҚ ғызметiн ғалпына келтiру мен оның ... ... ету ... …р ... ... ... көлемiн инвестиция тарту арғылы 2005 жылы ұш еседен аса ... ЖАҚ ... ЖАҚ КБК қоса ... ... ... ... 2005 жылы 2002 жылмен салыстырғанда 60%-
ға, металды мырыш, бояу, ғұбыр, қосып-ажыратғыштар цехтарын iске ... ... ... –6 ... дейiн арттыру қарастыруда.
Машина жасау кешенiн дамыту бағдарламасы номенклатураны ұлғайтуды,
жаңа цехтарды, қосалғы бөлшектер шығаруды, жаңа машиналарды жинау желiлерiн
ашу, мұная газ ... ... ... мен ... ... ... РМК ... өндiру арғылы өндiрiс көлемiн арттыруға бағытталған.
Тоқыма және тiгiн өнеркәсiбiн дамыту бәсекеге қабілеттi өнiм өндiру
көлемiн ... ... ... ... iске ... технологияларды
жаңарту, цехтарды реконструкциялау негiзiнде құрылатын болады. ... ... ... жаңарту жөнiндегi бизнес жоспар әзiрленген, “Эластик” ААҚ-да
әйелдер шұлығын шықаратын машиналар орнату қарастырылуда. “Сенiм фабрикасы”
ЖШС фабриканы кеңейтулi қарастыруда.
Тартылатын ... ... ... ... мен ... жаңа өнiм ... ... бағытталған болады, бұл
импорт алмастыру деңгейiн арттыруды, тауарлы өнiмнiң бәсеке қабілеттiлiгiн
қарастырады.
Ауыл шаруашылығын дамыту басымдығтары
мақта, көкөнiс, жемiс-жидек, сұт пен ет ... ... ... ... ... ... Қазақстан халғына
Жолдауына анықталған мiндеттерге сәйкес, Қазақстан Республикасының 2003-
2005 ... ... ... ... ... iске ... облыста қабылданатын шаралар:
- өңдеу кәсiпорындарын олардың өзiндiк айналым қаржысын ... ... ... ... жөнiндег;
- ауылдығ округтерге ағпараттық – маркетингтiк жұйенi ғалыптастыру
жөнiндегi;
- ауылдығ ... ... құру ... қаржы проблемасын шешу
жөнiндегi;
- облыс аудандарында “ұазАгрОҚаржы” ЖАҚ желiсi бойынша МТС құру.
Межеленген мағсаттарға жетуге облыстағы әзiрленген мақта және ... ... ... 2005 ... ... агроазығ-тұлiк
бағдарламаларжы iске асыру ығпал етедi.
2002 жылғы деңгейге өсiмдi 104,6%-ға ұлғайта ... ... iске ... есебiнен 2005 жылы жалпы өнiм ... ... ... ... ... ... шаруашылығының жалпы өнiм көлемiн 2002
жылғы 37 млрд.теңгеге ... 2005 жылы 41,8 ... ... ... ... ... 2003 жылы 340 мың тоннадан 2005 жылы 350
мың тоннаға дейiн астық өндiрудi бiртiндеп арттыру ... ... ... құрайды. Астық өндiрiсiнiң өсiмi егiс көлемiнiң артуынан
ғалыптасады.
2003-2005 ... ... ... егiс ... ... арттыру
қарастырды немесе 51 мың га-дан 53 мың ... ... ... ... ... ... ... өнiмдiлгiнiң 2003 жылы 19 ц/га-дан 2005 жылы 20 ... ... ... ... жиын 335 мың ... 345 мың тоннаға дейiн
немесе 3%-ға артады.
Көкөнiстiң жалпы жиыны 2003 жылы 352 мың тоннадан 2005 жылы 360 ... ... ... ... ... артуы, жеке капиталды тарту есебiнен асыл
тұғымды шаруашылықты одан әрi дамыту жоспарлануда.
Аграрлық сектордағы ... ... ... ... ... асыл тұғым шаруашылығын субсидиялау, жаппай ... ... ... ... бағдарламалары iске асатын болады.
Егiн өсiру технологиясын жетiлдiру ... ... ... ғалпына келтiру мен суармалы жерлердiң тиiмдiлiгiн ... iске асру ... ... ... және еттi маш шаруашылығы, биязы жұндi, жартыла
қылшық жұндi және қаракөл қой шаруашылығы, құс шаруашылығы мен ... ... ... ... жыл сайын 2,5 – 2,8 млрд.теңге көлемiнде
ауылшаруашылық өндiрiсiн, ... ... ... ... алу мен ауыл ... ... дамытуға жұмсалатын қаржылар
инвестицияланатын болады.
Ауылшаруашылық мал басы санын селекциялық асылдандыру жұмысын дамыту,
ветеринарлық ғызмет пен жем ... ... ... ... ... Созақ және Отырар ауылды аудандарында шағын
кәсiпкерлiк субъектiлерiн дамыту, ... ... ... ... ... және ХТТ ... жөнiндегi шаралар қабылданатын болады.
Инвестициялық ғызмет ауыл шаруашылығын, ... ... ... ... ... жылы мал мен ғұс ... ... көлемi 60,7 мың тоннаға жетедi
немесе 2003 жылғы деңгейден ... ... сұт 461,2 мың ... ... 107,2%, ... – 155,9 ... ... 110,2% және жұн 4111
тонна ... 107,2% ... жылы 2002 ... салыстырғанда мал шаруашылығының жалпы өнiм
көлемi 24,4%-ға артады.
Экономиканың нақты секторының негiзгi ... ... ... ... ... максаты - сыртқы нарыққа шығуды, коммуникация
мен жылжымалы құрамнын техникалық жағдайын жақсартатын тиiмдi ... жүйе мен ... ... ... ... және
телекоммуникация жолдарын дамыту төмендеулердi қарастырады:
2005 жылы 2002 жылмен салыстырғанда ... жол ... жүк ... ... құрайды;
2005 жылы жолаушы тасымалдау көлемi 2002 жылғы деңгеймен салыстырғанда
13%-ға артады.
Жеке кәсiпкерлер мен көлiкке жатпайтын мекемелердiң жүк ... ... қоса ... 2002 ... 2005 ... аралықында
автокөлiкпен тасылған жүк ... ... ... ... ... жүк ... едәуiр артады немесе өсiм 61%-ды құрайды.
Автомобиль жолдарын ұзындығы 2005 жылы 2001 ... ... ... жылы ... ... ... күрделi жөндеу ұзақтықын 15 км
дейiн және орташа жөндеудi 124 км дейiн арттыру күтiлуде, 2004 жылы күрделi
жөндеу ұзақтықын 20 км және ... ... 123 км ... жоспарлануда.
Республикалық дәрежеден жолдарды орташа жөндеуден өткiзу ұзақтықы 2005 жылы
2002 жылмен салыстырғанда 300 км дейiн артады, ал курделi ... ... км ... басқа, жергiлiктi жолдар бойынша 2003 жылы 222 км, 2004 жылы —
252 км, 2005 жылы — 300 км жолды ... ... ... жоспарлануда.
Күтiлетiн саяхат саласының дамуы мен Түркiстан ... ... ... ... ... әуе ... жолаушыларды
тасымалдау көлемi бiршама өсетiн болады.
Телефон байланысының уақьгттық төлемге өтуiне ... ... ... ... ... 2005 жылы 2002 ... салыстырғанда 17,1%-
ға артады.
Сыртқы сауда қызметi
Болашағы. 2003-2005 ж.ж. сыртқы экономикалық ... ... ... әлеуеттi арттыру, импорт ауыстырушы өнiм ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру болып табылады.
2005 жылы 2001 жылмен салыстырғанда тауар айналымы 6,7 пайызға өсуi
күтiлуде және оның ... 368,5 млн. АК,Ш ... ... ... 23,3 ... ... ... 22,2 пайызға төмендейдi, сауда
балансының жағымды сальдо - 173,1 млн. АКД11 долл. ... ААІ,, ... ЖАІ, ... ААІ, ... ААІ-ында
экспортқа бағытталған өндiрiстердiң даму, тоқыма өнеркәсiбiнде жаңа
кәсiпiпорындарды iске ... ... ... ... жеңiл
өнеркәсiбiнде жаңа тауардын түрлерiн шығару, минеральдық өнiмдердiң ... ... ... қорғасын, мақта, мал және өсiмдiк өнiмдерiнiң,
тоқыма заттарынын экспортының ... ... ... ауыстыру өнiмдерiнiң игерiлуiне, "ИнтерКом-Шина" ААІ-ының iске
қосылуына, ауыл шаруашылық салаларының, өнiмдерiн ... ... ... дамуына байланысты шина, машина және қондырғылар, ... ... ... ... түрлерiнiң: майлар және жануарлар
майлары және өсiмдiк ... ... ... ... ... ... ... 2003-2005 жылдары инвестицияны тартылуының көлемi жылдан-
жылға 8 пайызға өcyi күтiлуде. 2005 жылы инвестицияның ... ... - 30,3 ... ... болып, 2001жылға шаққанда 137,7 пайызын
құрайды.
2003-2005 жылдардың аралықында 17075 оқушы орны бар 56 ... бiiм ... 21 ... 15 ... мен емхананың, 47 коммупалдык,
мақсаттағы объектiлердiң, соның iшiнде Кентау-Түркiстан су құбырларының
(51км), ... ... ... ... ... (143 км), ... (33,8), Арыс каласының (12км), Шардара каласының су құбырларының
(30 км), ... ... ... ... қайта жаңартуының (187 км)
құрылысы және қосымша жаңарту жұмыстары жоспарлануда. Шымкент ... ... ... ... ... және мұз алаңдарының құрылысы,
Түркiстан қаласындағы "Өнер орталықы" үйi мен драмтеатрдың iске ... ... ... тетiктерiн 1162,7 мың. шаршы метр тұрғын
үйге пайдалану күтiлуде.
Шағын кәсiпкерлiктiң ... ... ж.ж. ... ... ... ... ауыл ... дамыту, ауыл шаруашылық өнiмдерiнiң қайта
өңеуу, өнiм ... ... ... ... және ... үшiн ... ... болып қала бередi.
2005 жылы кәсiпкерлiк құрылымдарының саны 89,5 мың бiрлiктi құрайтын
болады, бұл 2002 жылдан 8,2 мың ... ... 16,9 ... ... ... 292,4 мың ... ... бизнес өкiлдерi төрт жыл iшiнде 222,1 ... ... ... және ... көрсетедi, сонымен қатар 2005 жылы өндiрiс көлемi ... ... бұл ... 2002 ... 16,9 п а й ы зға жо ғар ... ... бойынша 2003 жылы облыс және ... ... және орта ... ... құрылымдарын дамытуға 335
млн.теңге, ал 2005 жылы 400 млн.теңге белiнетiн ... ... және ... ... ... тудыратын жағдайлардың көп факторлығы және
онымен күресу әдiстерi мен ... ... ... ... ... ... төмендету жөнiндегi аймақтық бағдарлама iске
асырылады. Негiзгi басымдықтар аймақтың еңбек ... ... ... шектелген адамдарды қолдау, экологиялық, инфрақұрылымдық және
демографиялық факторлардың келеңсiз әсерiн төмендетуге, халықтың денсаулық
сақтау, бiлiм, ... ... ... ... жеткiзуге бағытталатын
болады. Ірiктеу және тұрғындардың, мақсатты топтарын жұмысқа орналастыруға
ықпал ету шараларын қамтамасыз ету арқылы, еңбекпен айналыспайтын ... ... ... ... ... 2003 жылы - 9,0 мың адам, 2004
жылы – 10 мың, 2005 жылы — 11,0 мың ... ... ... ... ... ... ... әcipece орта мектептi,
колледждер мен кәсiпттiк мектептердi бiтiрушiлер ... ... ... ... ... ... ... iске асатын
болады. Осы бағдарлама шеңберiнде «Жастарды ... ... және ... ... оқу ... мен ... ... органдарының өзара
әрекеттестiгiн пилоттық жоба, сондай-ақ “Еңбекке бейiмделуiн”, және ... атты ... ... жылдар аралықында 3800 жұмыссыз кәсiби оқуға, ... ... ... арттыруға жiберiледi. ... ... ... ... ... ... мәлiметтерi
бойынша бiрыңғай банкi жасалынды, еңбекпен ... ... ... ... ... ... ... күйiнен халықтың
жекелеген топтарын алып шығару үшiн, облыста ... ... iске ... және жыл сайын осы мақсаттар үшiн 60-70 млн.
теңге бөлiнедi. Осы шараларды iске асырған жағдайда ең ... ... ... өмiр ... саны 2002 ... 168,9 мың адамнан 2005 жылы 142,8
мың адамға дейiн төмейндедi. Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк ... ... ... 2002 ... 893 теңгеден, 2005 жылы 713 теңгеге дейiн
төмендейдi.
Мемлекеттiк атауы әлеументтiк көмекке жергiлiктi ... 2003 ... ... ... 2004 жылы-3,3 млрд. 2005 жылы-3,7 млрд. теңге жұмсалады.
Халық, еңбекпен қамту ресрустарын дамыту.
Болашағы. Орта ... ... ... саны өсiп, 2005 жылы 2060,0 ... ... ... Көшi-қон процестерiнiң оң жағдайы қалыптасып, халықтың
көшi-қон процесi жалғасады.
2003-2005 жылдары көшi-қон сальдосы 400-500 ... ... ... 34 мың ... көшiп келуi жобалануда, оның iшiнде оралмандар
отбасына аса назар бөлiнежi.
Әлеументтiк саясатты, оның ... ... және ... ... ... бойынша жұмыстар жүргiзiледi.
Экономикалық белсендi халық саны 3,1 пайызға көтерiледi деген болжам
бар. Ірi ... ... iске қосу ... шағын және орта
бизнестiң және жеке кәсiпкерлiктiң дамуы есебiнен экономика саларында ... саны 4,4 ... ... ... ... ... сақталып, 2002 жылғы 12329 теңгеден 2005 жылы 16203 теңгеге
дейiн көтерiледi. Еңбекақы қоры 2005 жылы ... ... 44,1 ... ... ... 34,7 пайызға көтерiледi.
Халықтың ақшалай кiрiсi 2003 жылдың 60000,2 теңгеден, 2005 күнкөрiстiң
ең төменгi шама шегiнен төмен ... ... 33,9 ... 30,2 пайызға
айтуға мүмкiндiк бередi. ... ... ... көзi-еңбек ақы және
халықтың өзiнше табыстары ... ... ... ... ... ... ... өседi. Жан басына
шыққандағы ауыл тұрғындарының ақшалай шығынының ара ... ... 42 ... ... ... “Мектеп алдындағы тәрбие”, “Дарын”,”Орта бiлiм ... ... ... ... iске ... ... ... ойдағыдай дамуына ықпал етедi. Осыған байланысты жаппай оқу,
ақпараттандыру, оқулықтардың ... жаңа ... ... ауыл мектебiн
дамыту бағдарламаның келекшектегi негiзгi мәселелерi бола бермек. 2003 жылы
“Ауыл мектептiң ... ... ... ... мекеме саны 4
бiрлiкке көбейедi. 2004-2005 жылдары тағы 6 мекеме құрылысы жоспарлануда,
сонымен ... ... саны 107 ... 2005 жылы ондағы балалар саны 13,8
мың болды. Бiлiм ұйымдарында 5-6 ... ... ... ... ... жұмыстары жалғасады.
Мектеп алды оқу ұйымдастырылған мекпетке дейiнгi мекеме саны 2001 жылы
70 бiрлiктен, 20005 жылы 86 ... ... ... 865 ... ... ... ... Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауына сәйкес, ауылды
жерлерде оқу жағдайын жақсарту, 3 ... ... ... ... азайту
және мектептердiң материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында, бiлiм
беру жүйесiн одан әрi ... ... ... 2002-2003 жылдар
аралықында облыстың аудандары мен қалаларында 15 ... ... ... орта бiлiм беру ... жаппай орта бiлiм беру ,
кешкi мектептер, басқа ... ... және ... ... ... ... қоса ... мемлекеттiк
мекемелердiң саны 2005 жылы 1029 данаға дейiн өседi.
Қазақстан Республикасының ¶Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 наурыздағы ... ... және даму ... ... ... 6 хаттамасына
сәйкес, ауыл мектептерiнде күрделi жөндеу жүргiзу үшiн 2003-2005 жылдар
аралықында 17,5 млн. ... ... жылы ... ... алды ... 100 пайызға қамтылған болды.
Жалпы бiлiм беру мектептерi оқушылардың саны 2005 жылы 550,9 мың ... жылы ... ... ... ... ... жылы Түлкiбас ауданында 1 мемлекеттiк кәсiби мектеп ашылуы
жоспарланды, сонымен ... ... саны 2002 жылы 9,1 мың ... ... 9,4 адамға дейiн өседi.
Колледждер бойынша, оқушылар саны 2002 жылғы 17,08 мың адамнан, ... 17,56 мың ... ... өседi, оның iшiнде бюджет есебiнен-4,63 мың
адам, өсу қарқыны 11,6 пайыз болады.
2003-2005 жылдары 6 ... ... емес және 13 ... ... ... ... дайындайтын жоқары оқу орындары болды.
Мемлекеттiк жоқары оқу орындарының студенттерiнiң жалпы саны 2002 жылы
37,1 мың адамға, 2005 жылы 40,5 мың ... ... ... сақтау.
Болашағы. Қазақстан Республикасы Президентiнiң халыққа Жолдауын iске
асыру, медициналық көмектiң аз шығынды нысандарына ауысу, медициналық ... ... ... жетiмдiлiктi қамты, Денсаулық жылына
байланысты iс-шаралар бойынша жұмыстар жалғасады.
Осы мақсатта мыналар көзделедi:
- ... ... iске ... арқылы халықтын аурусырқаттылыгын, соның
шлнде олеумегпк маңызды ауруларды төмендету жеңiмен шаралар қолдану;
- ... ... ... ... жүйесiн дамыту мақсатында, медикалық-
санитарлық көмек беретiн жүйелердi қайта құруды жүргiзу, соның нәтижесiнде
амбулаториялық-емханалық мекемелер саны 2003 жылдың 185 ... ... 194 ... ... ... ... саны 2003
жылдың 142 бiрлiгiнен, 2005 жылы 146 бiрлiкке, емханалар тиiсiнше - 151-154
дейiн өседi;
- емдеу-профилактикалык; мекемелердi, ocipece ... ... ... ету;
- материалдық-техникалық базаны нығайту, ... ... ... ... ... күрделi құрылысқа қаржыны көтеру бойынша шаралар
қабылдау;
- 2005 жылга дейiн дәрiхана мекемелерiн 728-ге ... ... ... 5 ... - ... ... “Химфарм” ААІ-ның өндiрiс көлемiн
және дәрiлер түрлерiн көбейту;
- Түркiстан, ... ... ... ... ... ... ... және қайта жөндеу;
- Халық арасында салауатты өмiр ... ... ... жауапкершiлiк бойынша жұмыстарды күшейту, денсаулық сақтау,
бiлiм беру, спорт, мәдениет және ақпарат ... ... ... iске ... ... халықтың ауру-сырқаттылығын, соның iшiнде
әлеуметтiк маңызды ауруларды ... ... ... ... ... ... денсаулық сақтау жүйесiн дамыту мақсатында, медикалық
–санитарлық ... ... ... ... құруды жүргiзу, соның
нәтижесiнде амбулаториялық –емханалық мекемелер саны 2003 ... ... 2005 жылы 194 ... ... ... ... саны 2003 ... 142 бiрлiгiнен, 2005 жылы 146
бiрлiкке, ... ... – 151-154 ... ... ... ... мекемелердi, әсiресе ауылдық жерлерде кадрлармен
қаматамасыз ... ... ... ... ... медициналық жабдықпен және
санитарлық көлiкпен қамту, күрделi құрылысқа ... ... ... ... 2005 ... ... дәрiхана мекемелерiн 728-ге дейiн жеткiзу, оның
iшiнде 5 ...... ... ... ... ... көлемiн
және дәрiлер түрлерiн көбейту;
- Түркiстан, Кентау қалаларында, Сарыағаш, Шардара ... ... ... және қайта жөндеу;
- халық арасында салауатты өмiр ... ... ... ... бойынша жұмыстарды күшейту, денсаулық
сақтау, бiлiм беру, спорт, мәдениет және ... ... ... спорт
Болашағы. Кiтапхана және клубтары жоқ, халық саны 1000 ... ... 2003 –2005 ... 46 кiтапхана, 28 ауылдық клубтар ашылуы
жоспарланды. Кiтапханалар әлеуметтiк ... ... ... ... тiл ... ... ... клубтардың
кiтапханалардың материалдық- техникалы базасын одан әрi нығайту бойынша
жұмыс жүргiзiледi, ... ... ... ... ... ... қолдау және тарихи- мәдени ... ... ... ... қаражаты есебеiнен, ... ... ... ... ... ... кино көрсету көзделдi, сол
мақсатта 14 кинозал ашу жоспарланды.
Салауатты өмiр салтын ... ... ... ... ... және ... барлық халықтың қолын жеткiзуге қамту
2003-2005 жылдардың басым бағыттары болып табылады. Осы ... ... ... ... ... ... демалыс орындарында
жаңа спорт алаңдарының құрылысы және ... ... ... ... ... ... ... Түркiстан және Кентау ... жүзу ... ... ... ... кешенi, Кентау қаласындағы ... ... ... ... ... Ордабасы ауданының Темiрлан
ауылында балалар мен ... ... ... ... көзделуде.
2003 жылы Түлкiбас ауданында балалр мен жасөспiрiмдер спорт ... ... ... ... ... ... мектебiн ашу
жоспарланды.
3.2 Оңтүстiк-Қазақстан облысының 2010 жылға ... ... ... ... ... ... ... Әлеуметтiк даму
Мақсат: Халық санын көбейту
1.1 Туу деңгейiн көтеру және сақтау мақсатында, халықтың туу ... мен ... ... ... бiрiншiден төлемдерi орындау қатаң саясаты арқылы
жүргiзiледi- бала туғанға жәрдемақы, аз қамтылған отбасылардан 1 ... ... ... ... ... және ... ... оқу
кезiнде тегiн тамақпен қамту. Халық үшiн сапалы бiлiм берудiң ... қол ... ... ... ... сақтау үшiн барлық
жағдай жасау.
Отбасылық қарым-қатынас құру, ... ... ... ... ... ... ... жөнiнде бiлiм беру
енгiзiледi.
Мынадай шаралар қолданылады:
- жастардың тұрғын үй мәселесiне жәрдемдесу;
- кадрларды ... және ... ... ... iске ... ... еңбекпен қамту саясаты жүргiзiледi;
- профессионалдық бiлiм алу және өз iсiн ашу үшiн ... ... ... ... және ... тұрған әйелдердi нақты ... ... ... ... ... ... базаларын
нығайту;
Оңтүстiк Қазақстан облысына республика бойынша туу деңгейi ең жоқары,
сондықтан, ... ... ... саны 2133,5 мың ... ... Хылықтың туу денсаулығын жақсарту мен сақтау
Бала туу және емiзу, қауiпсiз ана болу ... ... ... және ... ... ... ... коммерциялық емес бiлiм алуы
қамтамасыз етiледi. Ерте бала жасынан әйелдер және ... ... алу ... ... жүргiзiледi.
Отбасына жоспарлау сұрақтары бойынша кеңес қызметтерi кең енгiзiледi.
СПИД және де басқа ... ... ... ... төмендету
мақсатында қарж бөлiну жоспарлануда.
1.3 Көшiп-қону процестерiн реттеу
Еңбекке қабiлеттi халқтың ... ... ... ... ... ... ... ету жөнiндегi ... ... ... ... ... шаралар деп ... ... ... ... ... несие берудi қоса алғанда,
несие беру жүйесiнiң әр түрлi ... ... ... ... кеңейтiлуге және тиiмдi iске асыруға ... ... ... ... ... және ... ... мәселелерiн шешу, көшiп келушiлердiң әлеуеметтiк ... ... ... кiруi үшiн ... ... жөнiнде нақт
қолдау көрсету жөнiнде ... ... ... iшкi көшу-қонуд реттеудiң аймақтық саясатын жүргiзу керек,
оның ... ... ... тез ... ... ... ... арттыру болуға тиiс.
1.4. Өлiм деңгейiн төмендету және өмiрдiң ұзақтылығын көтеру
Денсаулық ... ... ... ... ... ... медицина қызметiне қол жеткiзуiн жақсарту.
2. Халықты экономикалық, экологиялық және әлеуметтiк ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасын iске
асыру, ... ... қала ... кәсiпорындары бар елдi
мекендердi, кiшi елдi ... ... ... ... халықтың өмiр
сүру деңгейiн көтеру.
2.1 Ауылды әлеуметтiк-экономикалық дамытатын нақты шаралар жасау
Әлеуметтiк-экономикалық ... ... ... ... ... әр 5 жыл ... қабылданады.
Бағдарламаға өнiмдi тарату, ақпараттық маркетингттiк жүйелер,
машиналық технологиялық ... ... ... ... ... ... ... Мәдениеттiк құрылыс бойынша мектептердiң, ... ... ... ... жаңа ... күрделi
жөндеуi, авто жолдарын қалпына ... ... ... стагнациясына байланысты тоқтап тұрған ... және жаңа ... ... ... Орта және ... ... бюджетке кәсiпкерлiк субъектiлерiнен қаржы түсуi көбейедi.
Кiшi және ... ... орта ... ... 2 ... ... ... деңгейiнiң төмендеуi, жалпы отбасылар санынан
15-18 пайыз құрайтын кедейлiк шегiнде тұратын отбасылар саны ... ... ... ... орнықты пайдалану және ... ... ... ... ... ... өмiр сүру үшiн ... жасау, халықты өзiн-
өзi қамту, жаңа жұмыс көздерiн құру.
3.1 Жұмысссыздарды қайта ... ... ... ... ... ұйымдастырудағы нақты мақсат: олардың
мiндеттi түрде еңбекке ... ... тиiс. ... байланысты
жұмысқа орналастыру қызметтерi iске асыратын ұмыссыздарды қайта даярлау
бағдарламаларының ... ... ... ... ... ... арттырудың бұдан басқа,
неғұрлым оңтайлы жолы, ұзақ уақыт ... ... ... ... орнгаластыру мәселелерi ... ... ... секторымен өзара iс-қимылы болуы мүмкiн. ... ... ... ... ... кәсiпорынға қайта
даярлау курстарына ... ... ... ... тарапынан
қосымша ақы төлеу тетiгiн енгiзу мүмкiндiгiн зерделеу қажет.
3.2 Жұмыс берушiлердiң бұрынғы жұмыс орындарын сақтауын және ... ... ... ... ... бизнес пен жеке
кәсiпкерлiктi дамытуға жәрдемдесу
Бизнестiң даму мүмкiндiктерiн кеңейту - ... ... ... ... ... және ... ... ынталандыру жолдарының
бiрi.
Сонымен, өндiрiстi кеңейтуге, шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... Село
үшiн өзара байланысты мынадай ... ... ауыл ... ... ... және ... ... шаруа
(фермер) қожалықын, халықтың жеке қосалқы шаруашылығын, селодағы ауыл
шаруашылығына ... жоқ ... ... ... инфрақұрылымын
дамытуға, шағын несие берудi кеңейтуге жәрдемдесу арқылы село ... ... және ауыл ... ... ... жөнiндегi
бағдарламалар неғұрлым маңзыд болады. Несиелiк одақтардың ... ... ... қажет.
Жастарға өз iсiн ашу мақсатында арналған несие ... ... ... ... ... ... кәсiби оқу мақсатында арналған гранттiк
немесе өзге қаржылық көмек ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруды экономикалық тұрғыдан мақсатты ету.
Осыған байланысты қоғамдық инфрақұрылымды дамыту үшiн қоғамдық
жұмыстар бағдарламаларын ... iске ... ... ... ... ... ... мүмкiндiктер iзқдестiру.
Барлық деңгейлердегi кәсiптiк бiлiм беру жүйесi кәсiптiк мектептер,
лицейлер, колледждер және жоқары оқу орындары ... ... ... ... тиiс. Бiлiм беру ... бiлiктi маманды еңбек рыногына
шығару тетiгiн жасауға тиiс.
3.5. ... ... ... ... ... мақсатында мынадай ... ... ... ... ... ... кiшi және шағын
дамытатын бағдарлама iске енгiзiледi.
4. Әлеуметтiк инфрақұрылымының ... ... ... жiктерiн сапалы бiлiм беру бағдарламаларымен
қамтамасыз ететiн бiлiм берудiң тиiмдi жұмыс ... ... ... ... жiктерiне арналған сапалы медициналық көмекке iс
жүзiнде қол жеткiзу деңгейiн ... ... ... денсаулығының жай-күйiн
жақсартуды қамтамасыз ететiн, денсаулық сақтаудың пәрмендi жұмыс iстейтiн
жүйесiн құру, денсаулықты көтермелеу мен ... ... ... ... күшейту.
Халықтың кедейлiк деңгейiн азайтуға, қайыршылықты жоюға бағдарланған,
халықты әлеуметтiк жағынан қамтамасыз етудiң тиiмдi жұмыс iстейтiн ... боып ... Бiлiм беру ... ... ... бiлiм беру ... кәсiби-техникалық мектептерде және
колледждерде әр ... ... ... ... ... бақылауды
ұйымдастырғанда компьютерлiк бағдарламаларды қолдану. “Қолтаңбалы
экономика”, ... ... ... және терроризмге қарсы”, “Салауатты
өмiр сүру” сияқты ғылыми жұмыстарды игерудi жалғастыру. Оқу процессiне жаңа
аппараттық технологияларды ... ... ... кәсiпкерлiктi ұйымдастыру және дамыту,
экономика және басқару, студенттер үшiн ... ... ... ... ... ... ... оқу бағдарламаларының
сағаттарын көбейту.
4.2. Бiлiмге қол жетiмдiлiктiң теңдiгiн қамтамасыз ететiн шараларды
енгiзу.
Барлық балалар үшiн ... ... орта ... ... ... ... кемiстiгi бар балалар үшiн арнаулы бiлiм беру
ұйымдастырып, олардың ... ... ... ... ... ... Жай
және арнаулы ектептерде оқуға мүмкiндiгi жоқ балалар үшiн ... ... ... және орта ... бiлiм беру ... жүйесiн
сақтау, жастарды оқыту және тәрбиелеуге қажеттi жағдайлар жасау бойынша
жұмыстар жүргiзу.
4.3. Бiлiм беру жүйесiнде ... ... үшiн ... ... ... ... мен ... техникалық
базасын ұсынатын және оқушылардың өндiрiстiк тәжiрибелерiмен ... ... бiлiм беру ... ... қол ... ... ... мектептер және кәсiпорындар арасында келiсiмдер жасауды тәжiрибеге
енгiзу.
4.4. Оқыту мен тәрбиелеу жүйесiнiң бiрлiгiн қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ауыратын
науқастар санының өсуi, нашақорлар санының өсуi, жас өспiрiмдер мен ... ... ... өмiр ... ... ... өсуi және осы
әрекеттердi СПИД ауруының таралуына мүмкiндiк ... бiлiм ... ... оқу ... бiлiм ... ... тапсырмасын қойып отыр:
- кәсiби бiлiм беретiн оқу ... ... ВИЧ, ... ... жұғатын инфекциялар және репродуктивтi денсаулық
мәселелерi бойынша тиiмдi бiлiм беру бағдарламаларын енгiзудi белсендiру;
- IIБ, ... ... ... ... ... тәрбиелеу
жұмыстары бойынша координациялық Кеңес ұйымдастыру.
4.5. Бастапқы және орта кәсiби бiлiм беру мекемелерiн ... ... ... ... беру ... ... ... банкiн ұйымдастыру
және дамыту, жыл сайын ... ... ... және ... мен ... ... ... отыру. Оқу орындарын
бiтiрушiлердi жұмысқа орналастыру үшiн ... ... ... ашу, ... ... ... және мектеп жастарын мемлекеттiк тапсырыс
бойынша оқытуға келiсiм шарттары жасалуын қамтамасыз етедi. Жүмысқа тұрғалы
жатқан жұмыссыздар үшiн бос ... орны және оқу ... ... ... ... ... көтеру.
Мектептердiң қаржыландырылуы жергiлiктi бюджет есебiнен жүргiзiлетiнiн
ескеере отырып:
- орта бiлiм берудi ... ... ... ... ... ... ... жүргiзу;
- бiлiм беру ұйымдарының құрылысына және ... ... бос ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Оқушылардың оқумен толық қамтылуын қамтамасыз ету бойынша iс ... ... ... ... уақтылы әлеуметтiк және материалдық көмек
көрсету үшiн көп балалаы және аз қамтылған отбасыларынан балаларды анықтау.
4.8. Салауатты өмiр салтын ... ... ... ... бар ... және ... үшiн қауiптi аурулардың пайда болуы
мен дамуының алдын алатын профилактикалық ... ... өмiр ... (СӨС) және ... ... денсаулық
сақтаудың жалпы саясатының ажырамас бөлiгi болуға тиiс. СӨС-н қалыптастыру
днсаулық сақтау мен бiлiм берудiң ғана ... ... ... бұл ... ... ақпарат салаларында да жүйелi жұмыстар жүргiзiлуге тиiс.
СӨС-н қалыптастыру мәселелерiн үйлестiретiн органның ... ... ... ... ол ... ... ... шеңберiнде ғана
жұмыс iстеумен шектелмеуге тиiс.
Салауатты өмiр салтын қалыптастыру ... бiлiм ... мен ... ... ... ... оқу орындарындағы,
жұмысшылар ұжымдарындағы әрбiр азаматына ... ... ... және т.б. ... ... ... ... медициналық көмек көрсетудi ұйымдастыруды жетiлдiру.
Алғашқы медициналық-санитарлық жәрдемдi нығайту, ... ... ... ... ... ... – бұл денсаулқ сақтаудың бүкiл
жүйесiнiң бiрiншi негiзi. Ол тиiстi қызметтердi ... ... ... ... ... ... ұйымдастырып, оған қол жетiмдiлiктi
қамтамасыз ету жолымен ... ... ... ... ... қанағаттарынуды бiлдiредi. Бұл шаралар ... ... ... отбасылық медицина институтын одан әрi дамыта
отырып, халыққа медициналық ... ... ... ... ... ... болып табылады. Халықпен ... ... нақ ... ... ... ФАП, ... ... ауруханаларды,
отбасылық жәрiгерлiк амбулаторияларды, емханаларды медициналық жабдықтармен
жасақтау және ... ... ету ... ... ... ... ... қамтамасыз етудi жетiлдiру. Облыста фармацевтiк
және медициналық өнеркәсiбiн ... үшiн ... ... ... ... ... дәрi-дәрмек заттарынан, негiзгi дәрi-дәрмектерге
арналған бағаны негiзсiз өсiруден қорғауды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... мөлшерiн көбейтуi бойынша
бадарлама жасайды.
4.11. Қоршаған ортаның маниторингiн және ... ... ... жай-күйiн жетiлдiру
Облыстағы атмосфера мен судың ықтимал ластануының өсуiн барынша шектеу
мақсатында, өнеркәсiптiң барлық салалары үшiн заңмен бекiтiлген ... ... ... нормалары енгiзiледi.
4.12. Халыққа сапалы медециналық көмек ... ... ... жүйесiн құру
Қаржыландырудың орталықтандырылған мемлекеттiк жүйесi медициналық
қызмет ... ... ... ... неғұрлым отайлы тәсiлi болып
табылады және мейлiнше тиiмдiлiктi және халықтық ... ... ... Бұл ретте салада жан басына қаржыландыру ... және ол ... ... ашықтықымен қатар жүргiзiледi.
Ерiктi медициналық сақтандыруды дамыту бойынша ... ... ... ... ... ... ... ана мен
баланы қорау тегiн ... ... ... ... ... бюджет қаражаты есебiнен нақты жүзеге асырылады.
5. Әлеуметтiк қорғау
5.1. Халықтың нақты табысының артуын ... ... ... мемлекеттiк саясатында есептiк көрсеткiштi
емес, ең төменг i күнкөрiстiк мөлшердi деңгейiн қолдану қажет. Оның ... ... ... шын мәнiнде мұқтаждарға көрсетiлуге тиiс. Әлуметтiк
қамсыздандыру жүйесiнiң көмегiмен халықты қайсыбiр қызмет саласына тартуды
ынталандыру – онша сәттi ... ... ... ... үшiн бiрден бiр
ынталандыру – еңбекақы төлеу болуға тиiс.
5.2. Халықтың әлеуметтiк ... осал ... ... ... ... ... тобы халықтттың әлеуметтiк ... ... ... ... ... бағдарламасы 2002-2005 жылдарда:
әйелдердiң, жастардың ... ... ... ... ... iсi ... комиссияда есепте тұрған
жасөспiрiмдердiң мамандық тадауына және ... ... ... ... ... ... мен ... қамқорлығысыз қалған балаларға
кәсiптiк маман беруге көмек көрсетiлдi.
6. Өнеркәсiптiк-технологиялық саясат
Мақсат: машина жасау мен ... ... ... ... ... мен ... есебiнен облыстың индустриялды кешенiн
қалыптастыру, iшкi нарықтағы ахуалды күшейту мен өткiзудiң сыртқы ... ... және ... ... ... кәсiпорындарының қаржылық тұрақталу процессiн аяқтау.
Экономиканы кеңiнен инвестициалау үшiн ... ... ... мен
кәсiпорындар қаржыларын тарату механизмiн жасау шетелдiк капитал үшiн
инвестициялық климатты жақсарту.
6.2. ... ... ... ... ... ... интеграцияланан құрылымдар құру
Обылыста аграрлық ... ... ... ... жұмыс iстеуде,олар: мақта ... мен ... ... сатып алатын, өндiретiн және өткiзетiн
“Қазақстан мақтасы” ... Одан ... ... ЖШС базасында жүзiм
өндiрушiлердiң ассоциациясы құрылды, олар жүзiмдiктердi ... 10 ... ... ... ... құру жұмыстары 2010 жылға дейiн жалғаса
бередi.
7. Аграрлық-индустриялдық саясат
Мақсат: тұрғындарды жоқары сапалы тамақ өнiмдермен,ал өнеркәсiптi
бәсекеге қабiлеттi өнiм ... ... ... ... ету.
7.1. Несиелiк серiктестiктер, фермерлердi несиелендiру қорларын,
ипотекалық несие қорларын, сервистiк және ... ... ... ... ... құру обылыстың барлық аудандарында кең
өрiс алады. ... ... ... 5 ... ... ... ... тауарөндiрушiлердi материалды-техникалық ресурстармен
қамтамасыз ету жолдарымен лизингтiк ... ... және ... ... ... жыл сайын 10 пайызға
дейiн машина-трактор паркiн жаңарту арқылы оның құрылымын ... ... ... ... ... беру схемасын
жетiлдiру. Облыстың өнеркәсiп кәсiпорындары:
''Южмаш'' ААІ, ''Экскаватор'' ААІ, ... ... ... ... ААІ, ауылшаруашылық машиналардың қосалқы бөлшектерi мен
жабдықтарының импорталмастыру ... ... ... ... Экономиқалық өсудi жеделдетiруге ықпал ететiн және облыс
экономикасындаы ... ... ... ... ... жаңартылған және тиiмдi де кешендi көлiк қызметiн
көрсету.
Саладағы ахуалды тұрақтандырып, облыстың және ... ... ... мен ... жол ... ... арқылы тұрақты өсу
үшiн жұмылдыру. 2005 жылға дейiн жүқ тасу ... 11 млн. ... ... 38,1 млн. адамға жеткiзу;
Жүмыс iстеп тұрған коммуникациялар жүйесiн қолдау, оның техникалық жай-
күйiн тиiстi ... ... ... ... ... ... ... жолдарының ұзақтықы 2005 жылы 5350 км болады. 1220
км автожолға орта және ... ... ... ... ... ... сервистiк инфрақұрылымы, экономиканың
басқа секторлары мен коорперацияны қалыптастыру;
Мемлекетарлық қаумдастықтарға қатысу арқылы көлiк-коммуникациялық
желiсiн ... ... ... ... ... және ... дамыту жөнiндегi инвестициялық бағдарламаларды ... ... ... ... ... ... ... қанағаттандыруды
қамтамасыз ететiн кәсiпорындар желiсiн құру.
9. Қоршаған ортаны қорғау және ... ... ... ... ... ... Су ... тапшылығын қысқарту, сумен жабдықтаудың деңгейiн
арттыру
Су ресурстарының барлық түрлерiн, ең алдымен, ... ... жер асты су ... ... ... ... ... жабдықтауды жақсарту жөнiнде iс шаралар ... Су ... ... мен ... ... жағдайында саланы экономикалық
әдiстермен басқаруға көшудi мемлекет иелiгiнен алу ... ... ... Қалдықтарды пайдалану деңгейiне арттыру
Ресурс-энергия үнемдеушi технологияны белсендi түрде ... ... мен ... ... қызметтi ынталандыру.
Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарының мониторингiн жүзеге асыру, зиянды
қалдықтарды көмудiң ... ... ... бағалау.
10. Салық-бюджет саясаты
Мақсат: басты әлеуметтiк-экономикалық мiндеттердi шешуде ресурстарды
шоғырландыру және қаржыландыру үшiн бюджетке кiрiстердiң тұрақты ... ... ... ... ... ... Бюджетаралық қатынастарды жетiлдiру;
- Облыстың аудандары мен қалаларына субвенция төлеу ... ... ... жүйесiн жетiлдiру
Даму бюджетiмен келесi бадарламалар ... ... ... ... ... аясындағы салларда жаңа объектiлер салу;
осы замаңғы жабдықтар сатып алу және ... ... ... ... ұлттық-мәдени құндылықтарды қайта түлету.
ҚОРЫТЫНДЫ
Нарықтық экономика мен оның ... ... ... ... ... және ... зерттеу нәтижелер төмендегiдей тұжырымдар ... ... ... даму ... ... сөзсiз үлкен. Бiрақ,
жоспарлаудың ғылыми- методологиялық және ... ... ... ... ... ... және ұсыныстың-
реттеушiлiк, мемлекеттiк және жеке меншiкке негiзделген белсендi шаруашылық
жүргiзудi ынталандыру рөлдерiн атқаруы тиiс.
2. ... ... даму ... аймақтық шаралары
республиканың стратегиялық жеке жалпы мемлекеттiк мүдделердi ескеретiн,
облыстар мен аудандардың әлеуметтiк-экономикалық ... ... ... теңестiруге балып келетiндей болуы тиiс.
3. Макроэкономикалық және оның салалық-аймақтық ... ... ... ... ... ... әлi өте төмен
деңгейде және он әдiстемелiк қамтамасыз ету жаңа ... ... ... ете маңызды сфера ... ... ... ... ... ... ... Әлеуметтiк-экономикалық дамуды стратегиялық жоспарлау ... ... ... ... обьектiсi ретiнде ресми статусқа ие
болуы керек. Сонда ғана бұл мәселелердi ... ... ... ... Аумақтық экономикалық саясаттың тиiмдiлiгi жоспарлау сапасы артқан
сайын өсе ... ... ... даму стратегиясы.
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық ... ... ... 2000 ... 15 мамырдағы Қазақстан Республикасы ҮҮкiметiнiң
N722 Қаулысы.
3. ... ... ... дамуының
индикативтiк жоспарын жасау ... ... ... 2000 жылдың 3
наурыздағы Қазақстан Республикасы Үкiмiнiң N432 Каулысы.
Евграшин А. ... ... ... ... ... журналы - 1998 ж. - N2.
Ихданов Ж.О., ... Т.Н. и др. ... ... экономики. -Алматы: Экономика, 1998.
Ихданов Ж., Орманбеков Э. -Экономиканы ... ... ... ... Экономика, 2002.
Коньюнктурные обследования. Агентство по статистике и анализу РК - 2003 -
январь.
Кошанов А.К. и др. ... ... ... ... в ... ... ... Алматы, 2000.
Мамыров И.К., Ихданов М.О. Государственное ... в ... ... опыт, проблемы: Учебное пособие. -Алматы: Экономикс,
1998.
Основные целевые индикаторы и направления ... ... ... ... ... экономика и жизнь; 2001 г. - ... ... ... 2010 ... ... ... ... А. П.; Демилова С. М., Климов С.М. – индикативтiк жоспарлау:
теориясы жене оны ... ... ... ... ... Самуэльсон П. Экономикс. Т.2.
14. Серков А. Уровень и качество жизни: ... ... ... в ... ... ... ... - 2000 - N7.
15. Серков А. Прогназирование и индикативное планирование в ... ... – 2001 – ... ... Г. ... ... Казахстана: штрихи к
социологическому портрету. “Саясат” – 2002 – N9.
17. Ысқақов Н. Әлеуметтiк саясат нарық ... ...... ... ... Н. ... ... жүйесi және адам дамуының индексi.
Аль-Пари –2002 ж. –N5.
19. Шаккум М. М. ... iске ... ... ... ... – 1999 ж. ... Шаккум М. К формированию системы индикативного планирования и ... ... ... экономический журнал.
– 1999. –N12.
21. Шогенов Б.А. Индикативное планирование как ... ... ... ... ... ... 2002 г. –N10.
22. Социально-экономическое положение Южно-Казахстанской области за
2001-2002 год. Управление статистики – 2003 - январь.
23. Казахстан ... ... ... сборник.
Агенства РК по статистике – Алматы: Экономика.
-----------------------
Жоспарлаудың деңгейi
Жоспарлау мерзiмi
Жоспарлау процесiнiң мерзiмi
Жоспарлау

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау71 бет
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуында жергілікті бюджеттің әсерін талдау (Қызылорда облысы Қармақшы ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мысалында)33 бет
Нарық жағдайындағы аймақтық әлеуметтік-экономикалық жүйені басқару ерекшеліктері32 бет
Әлеуметтік - экономикалық дамуды аймақтық жоспарлаудың теориялық және әдістемелік негіздері94 бет
«Қазақстанның ежелгі дәуір тарихы» пәні бойынша практикалық (семинар) сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау32 бет
Муниципалды менеджмент басқарудың жаңа жүйесі68 бет
1990 жылдан бастап Қазақстанның әкімшілік-аймақтық даму тарихы5 бет
9 сынып химия пәні бойынша аймақтық компоненттердің мазмұнын анықтау16 бет
«АХҚЗ» АҚ өндірістік қалдықтарының және шығарындыларының аймақтың қоршаған орта компоненттеріне тигізетін антропогендік әсері53 бет
«Жамбыл аймақтық электр желілері» АҚ28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь