Мүлікке салынатын салықтардың экономикалық маңызы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

I. МҮЛІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5
1.1 Мемлекеттік бюджет кірісіндегі салықтардын экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5

1.2 Мүлікке салынатын салықтардың тұрлері және мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
15

1.3 Мүлікке салынатын салықтардын жекеленген шет елдердегі алыну механизмін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
26

II ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҮЛІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫҢ АЛЫНУ МЕХАНИЗМІ ... ..
32

2.1 Мүлікке салынағын салықтарды есептеу механизмі ... . 32

2.2 Мүлікке салынатын салықтардын бюджет кірісіндегі алатын рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36

ІІІ МҮЛІККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

44

3.1 Мүлікке салынатын салықтарды жетілдіру жолдары және даму перспективалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
44

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 54
Казакстан Республикасының Салық кодексін кабылдаудағы ең негізгі ерекшеліктері және кол жеткізген жетістіктеріміз ретінде салықтарды бюджетке төленетін баска да міндетті төлемдерден ажырата отырып. оны ерекше тауар тұрінде карастырылғанын атап өтуге болады.
Мемлекеттік бюджет мемлекеттін орталықтандырылған акша корын жасау және оны ұдайы өндіріс пен қоғамдық кажеттіліктерді канағаттандыру максаттарына пайдалану жолымен қоғамдық өнімнің кұнын бөлу және кайта бөлу процесінде мемлекет пен қоғамдық өндірістін баска катысушылары арасында пайда болатын экономикалық катынастарды білдіреді.
Салық дегеніміз - мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде және мерзімде түсетін міндетті төлемдер.
Салықтар дүниежузіндегі барлық адамзаттық омірінде кұнделікті кездесіп отыратын құрал болып келеді, себебі әрбір тұлғаның сатып алатын, тұтынатын заттарының барлығының құрамында салықтың белгілі бір мөлшері тұрады. Мемлекет қоғамның кызығушылықтарын әр-тұрлі салада колдай отырып, сәйкесінше белгілі бір саясатты ұстанады. Мұнда әлеуметтік-экономикалық процесстерді мемлекеттік реттеуінің объектісі мен субъектісінің ара-катынасының кұралы ретінде қаржы-несиелік және бага механизмі қызмет аткарады.
Қаржылық-бюджеттік жүйе мемлекеттің қаржылық ресурстарын, яғни бюджеттік және бюджеттен тыс корларды құру мен колдану жөніндегі катынастарды камтиды. Бұл корлар мемлекеттін әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, діни және қорғаныс сиякты баска да қызметтерінің тиімділігін камтамасыз етуге бағытталған. Ал осы корлардың КР-да бүгінгі таңда көп үлесі салықтар мен бюджетке төленетін міндетті телемдерден құрылатындықтан қаржылық-бюджеттік жүйенің негізгі корлану көзі салықтар болып келеді.
Мемлекеттік бюджет экономикалық категория ретінде жалпы қаржы сиякты болу және бақылау функцияларын орындайды. Бұл функциялардын іс кимылы, мазмұны, мәні мен маңызы бюджет катынастарынын каралған айрыкшалығымен айкындалды. Бөлгіштік функцияның іс-әрекетінің өзіндік ерекшелігі сол, қоғамдық өнімнің кұны қоғамдық өндірістің сфералары, ұлттық шаруашылықтың секторлары, аумактар, салалар, жеке шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында бөлінеді.Дипломдық жұмыстың өзектілігі: қазіргі таңда мемлекеттік бюджеттің кірісіндегі мүлік салығы өте маңызды болып есептеледі.
Барлық салықтық және салықтық емес түсімдер, баска да капиталмен жасалатын операциялардан түскен түсімдердің барлығы мемлекеттік бюджетте шогырланады, ал мемлекеттік бюджет өз кезегінде республикалық және аумақтық бюджеттерге бөлінеді. Біз алдымыздағы жұмысымызда аймақтық бюжеттердің кірісінің негізін кұрайтын мүлік салықтары туралы бар мәліметті беруге тырысамыз.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мүлікке салынатын салықтардың экономикалық мағызын және де мүлікке салынатын салықтардың алыну механизмін анықтау, оны жетілдіру жолдарын қарастыру.
Бірінші бөлімде біз салықтарға жалпы сипаттама беріп өтеміз: салықтар ұгымы, мазмұны, экономикалық мәні, жүйесі, механизміне.
Екінші бөлімде мүлікке салынатын салықтарды жекеше карастырып, олардын тұрлерін, жалпы сипаттамасын, жұмыс істеу механизмін карастырып өтеміз.
Ал соңғы бөлімде біз мүлікке салынатын салықтардың мәселелері мен оны жетілдіру жолдары мен даму перспективаларына шолу жасаимыз.
1. А. Абдирова Бухгалтерский бюллетень: Налоговое обязательство в случае купли-продажи транспортного средства,
Тамыз2006, №31;
2.Аимаганбетова М. Бухгалтерский бюллетень: Налог:порядок исчисления, кантар 2006 №3; Алматы: Қазак Университеті, 2009ж.
3.Аманжолова З.М.Налоговый консультант: Еще раз о налогах с населения - кыркүйек 2005 №9(46);
4.Бобров В.А., Налоговый консультант: Земельный налог. Что нового в 2005 году? - каңтар 2005 №1(38);
5.Бухгалтер Бюллетені: Бухгалтер Бюллетені:2008 ж.№14
6.Г. Дорошева, Бухгалтерский бюллетень: Изменения форм и правил расчетов текущих платежей по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на транспортное средство, акпан 2006, №6;
7..Ермекбаева Б.Ж. Салықтар және салық салу.Алматы 2005
8.Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. Шет мемлекеттердің салықтары
9.Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Е.А. Основы налогообложения
10.Жанбыршиева К.К. Налоговый консультант: О ставках земельного налога - каңтар 2005 №1(38);
11. К.Серикбаева, Қаржы және каражат: Экономическое
12.Содержание земельного налога и принципы налогообложения
земли.
13.Караманов А.А., Налоговый консультант: Позитивные моменты налогового кодекса РК в части исчисления налога на транспортное средство - акпан 2005 №2(39);
14.Қазакстан Республикасының Салық Кодексі 2003 ж.;
15.Лободрыга Т.Д. Налоговый консультант: Порядок исчисления и уплаты земельного налаога- кантар 2005 №1(38);
16.Н.Анохина Бухгалтерский бюллетень: Налоговое обязательство
17.В период бездействия налогоплательщика, мамыр 2006, № 23
18.Н.Анохина Бухгалтерский бюллетень: Текущие платежи по налогу на имущество — что нового в 2006 году? маусым 2006, №19;
19.Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е. Налоги: понятие, элементы, установление, виды Алматы: ТОО Баспа, 2000г.
20. Шоидыбасов К.М. Налоговый консультант: Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц -мамыр 2005 №6(43);
21.Егемен Казакстан 2006ж 8 желтоксан 26
22.Аль Пари 2007ж 5 кыркүйекЮ. Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Выпуск 1. М., 1917.-С.42-43
23. Статежегодник 2007; ВВП за 2002г. - базовый год (2599901.6 млн. тенге).
24. В.Пансков. Истоки роста// Экономика и жизнь. 1999 - №1.-с.З; М.Д.Игнатьева. В.В.Шаромова. Проблемы государственного регулирования переходной экономики. М.: Изд-во МГУК. 1997.-с.36
25.О.Д.Василик. Сводный финансовый баланс (на примере союзной республики).М.: Финансы и статистика. 1984. -с. 4-5
26.Черник Д.Г., Дадашев А.З. Финансы крупного города в условиях перехода к рыночным отношениям. М., 1995.-С.4
27.Воронин Ю.М., Коркин С.К., Габутдинова A.M. Финансовый баланс региона// Финансы. 1993.-№12.-с.7
28.Илларионов А. Бремя государства// Вопросы экономики, 1998.-№9.-с. 18-22; Швырков Ю. Государственное регулирование экономики// Экономист, 1998.-№8.-с.35-48;
29.Хавина С. Государственное регулирование в современной смешанной экономике// вопросы экономики, 1996.-№11.-61 с.80-84 и др.
30.Г.К.Шеховцов.Сводное бюджетное планированием.: финансы. 1976.-с. 15
31.Н.М.Волуйский. Сводный финансовый план. М.: Финансы. 1970.-с.54
32.Черник Д.Г., Дадашев А.З. Финансы крупного города в условиях перехода к рыночным отношениям. М., 1995.-с.4
33.В.М. Родионова. Бюджетная реформа: содержание и проблемы //Финансы. 1996. - №8. - с. 11
34.Г. Поляковский. Жилищная экономика. М, Дело, 1998г.
35.Джек Фридман, Николас Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М, Дело, 1997г.
36. А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов, Ю.М. Горенбургов. Экономика недвижимости. С-П, Лань, 2002г.
37. С.Н. Максимов. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. С-П, Питер, 2002г.
38.И.Т. Балабанов. Экономика недвижимости. С-П, Питер, 2002г.
39.Закон Республики Казахстан «О жилищных отношенияхң от 16 апреля 1999 года № 94-1. (Ведомости Парламента РК, 1999г, №8, ст.84).
40.Гражданский кодекс Республики Казахстан.
41.Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 24 января 1994 года № 66 об Утверждении Положения о приватизации государственного жилищного фонда в Республики Казахстан.
42. ҚР Азаматтық кодекске комментарий, Алматы: Жеті Жарғы 2005ж.
43.ҚР Қылмыстық кодекске комментарий, Алматы: Баспа 2003ж.
44.Төлеуғалиев Ғ.Н. ҚР азаматтық құқығы, оқулық – Алматы: Жеті Жарғы 2003ж.
45.Сүлейменов М.К., Басин Ю.Г. Азаматтық құқық. 1 том. 2-басылым – Алматы 2005ж.
46.Гражданское право: Учебник, Под.ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого – М: Проспект, 2005 – 776с.
47.“Честь, достоинство и деловая репутация как естественные блага лиц”. Бюллетень “Законодательство и практика СМИ Казахстана” №13 за 2009 год.
48.Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско – правовая защита личных неимущественных прав граждан. Москва “Юридическая натура” 1992
49.О.С. Иоффе. Новая кодификация Советского гражданского законодательства и охрана чести и достоинства граздан. Сов. гос. и право 1962, №7.
50.“Юрист” журнал рос. изд. 2009г. №2.
51. “Юрист” журнал рос. изд. 2004г. №7. “О соотношении понятий нематериальные блага и личные неимущественные права”
52.“Юрист” Рос. изд. Журнал. 2004г. №8. “Компенсация морального вреда юридическому лицу”
53. “Юрист” журнал рос. изд. 2004г. №9. “О соотношении права собственности и морального вреда”.
54. Л. Пак, преп. кафедры гражд. и труд. Права юр. Фак-та КАРГУ им. Е.А. Букетова. “Право на честь, достоинство и деловую репутацию в системе судебных прав граждан”.
55. “Мир закона” журнал.2009. №5
        
        Мазмұны
|Кіріспе...........................................................|3 |
|........................ | |
| | ... ... ... ... ... | ... |5 |
|1.1 Мемлекеттік ... ... ... ... | ... ... | |
| | ... ... ... ... тұрлері және | ... ... | |
| | ... Мүлікке салынатын салықтардын жекеленген шет елдердегі алыну | |
|механизмін талдау.............................................. |26 |
| | ... ... ... ... ... САЛЫҚТАРДЫҢ АЛЫНУ | |
|МЕХАНИЗМІ...... |32 |
| | ... ... ... ... ... ... |32 |
| | ... Мүлікке салынатын салықтардын бюджет кірісіндегі алатын | ... ... | |
| | ... ... ... ... ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОНЫ | ... | ... ... | |
| | ... ... ... ... ... ... және даму | ... ... | |
| | ... ... | ... ... |54 ... | ... Республикасының Салық кодексін ... ең ... және кол ... ... ... ... төленетін баска да міндетті төлемдерден ажырата отырып. оны ... ... ... атап ... ... ... мемлекеттін орталықтандырылған акша корын ... оны ... ... пен ... ... ... ... жолымен қоғамдық өнімнің кұнын бөлу және кайта бөлу
процесінде мемлекет пен қоғамдық ... ... ... ... ... ... катынастарды білдіреді.
Салық дегеніміз - мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан
белгілі бір мөлшерде және мерзімде ... ... ... ... ... адамзаттық омірінде кұнделікті кездесіп
отыратын құрал болып келеді, себебі ... ... ... алатын, тұтынатын
заттарының барлығының құрамында салықтың белгілі бір мөлшері ... ... ... ... салада колдай отырып,
сәйкесінше белгілі бір ... ... ... ... ... ... объектісі мен субъектісінің ара-
катынасының кұралы ретінде қаржы-несиелік және бага ... ... жүйе ... ... ... ... және ... тыс корларды құру мен ... ... ... Бұл корлар мемлекеттін әлеуметтік, экономикалық,
құқықтық, діни және ... ... ... да ... ... етуге бағытталған. Ал осы корлардың КР-да бүгінгі таңда ... ... мен ... ... ... телемдерден құрылатындықтан
қаржылық-бюджеттік жүйенің негізгі корлану көзі салықтар болып келеді.
Мемлекеттік бюджет экономикалық категория ретінде жалпы ... ... және ... ... орындайды. Бұл функциялардын іс кимылы,
мазмұны, мәні мен ... ... ... ... айрыкшалығымен
айкындалды. Бөлгіштік функцияның іс-әрекетінің өзіндік ерекшелігі сол,
қоғамдық өнімнің кұны қоғамдық ... ... ... ... ... ... жеке шаруашылық жүргізуші субъектілер
арасында бөлінеді.Дипломдық жұмыстың өзектілігі: қазіргі ... ... ... ... ... өте ... ... есептеледі.
Барлық салықтық және салықтық емес түсімдер, баска да капиталмен
жасалатын операциялардан ... ... ... ... бюджетте
шогырланады, ал мемлекеттік бюджет өз кезегінде республикалық және аумақтық
бюджеттерге ... Біз ... ... ... бюжеттердің
кірісінің негізін кұрайтын ... ... ... ... ... тырысамыз.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мүлікке салынатын салықтардың экономикалық
мағызын және де мүлікке салынатын салықтардың алыну ... ... ... ... ... бөлімде біз салықтарға жалпы сипаттама беріп өтеміз: салықтар
ұгымы, мазмұны, экономикалық мәні, жүйесі, механизміне.
Екінші ... ... ... ... ... ... олардын
тұрлерін, жалпы сипаттамасын, жұмыс істеу механизмін карастырып өтеміз.
Ал соңғы бөлімде біз мүлікке салынатын салықтардың мәселелері мен ... ... мен даму ... шолу ... ... ... САЛЫҚТАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ
1.1 Мемлекеттік бюджет кірісіндегі салықтардың экономикалық мәні
Мемлекеттік бюджет мемлекеттін орталықтандырылған акша корын ... оны ... ... пен ... кажеттіліктерді канағаттандыру
максаттарына пайдалану жолымен қоғамдық ... ... бөлу және ... ... ... пен ... өндірістін баска катысушылары арасында
пайда болатын ... ... ... ... ... бір ... ретіндегі мемлекеттік
бюджетке ең алдымен жалпы қаржы категориясынан ... ... ... катынастарының бөлгіштік сипаты бар, әркашан акша ... ... акша ... ... және ... ... ... бірге, бюджет катынастарына белгілі бір өзіндік
ерекшелік тэн, алайда ол ... ... ... ... шенберінен
шықпайды.
Құндық бөліністің айрыкшалықты сферасы ретінде мемлекеттік бюджет ... ... ... ... ... ... өнімнің бір бөлігін окшауландырумен
және оны қоғамдық ... ... ... байланысты
бөлгіштік катынастардың айрыкша экономикалық нысаны болып табылады;
2) ... ... және оны ... ... ... материалдық
өндіріс қаржысынан және кұнды тұтынуға қызмет ететін өндірістік емес сфера
қаржысынан мемлекеттік бюджеттін айырмашылығы ол ... ... ... ... ... қоғамдық қызметтің сфералары
арасында кұнды кайта бөлуге арналған; 3) ... ... оның ... ... ... байланысты емес ... ... ... және одан ... үзілісте жүзеге асырылады, ал қаржы
катынастары материалдық өндірісте де, өндірістік емес сферада да тауар-акша
катынастарымен тығыз токайласып ... ... ... кез ... ... категория сиякты, өндірістік катынастарды білдіреді және
оларға ... ... ... материалдық -заттай тұрінде болады:бюджет
катынастары мемлекеттің орталықтандырылған акша корында ... ... ... ... ... болып жаткан пақты
экономикалық процестер мемлекеттің ... және ... ... өзінің көрінісін табады.Бюджеттік кор-бұл қоғамдық өнім мен ұлттық
табыстың кұндық бөліністің ... ... ... және ... үдайы
өндіріс, халықка әлеуметтік-мәдини қызмет көрсету, қорғаныс және ... ... ... үшін мемлекетке түсетін бөлігі
қозғалысынын объективті шарттасылған экономикалық ... ... ... мен ... ... бөлу және кайта бөлумен байланысты
оның қозғалыс процесін білдіреді.
Мемлекеттік бюджет экономикалық категория ретінде ... ... ... және ... ... ... Бұл функциялардын іс кимылы,
мазмұны, мәні мен маңызы ... ... ... айрыкшалығымен
айкындалды. Бөлгіштік функцияның іс-әрекетінің ... ... ... ... кұны ... өндірістің сфералары, ұлттық шаруашылықтың
секторлары, аумактар, салалар, жеке шаруашылық жүргізуші ... ... ... ... ... ... жалпы
қоғамдық өнімнің шамамен 10% және жалпы ішкі өнімнін 20% бөлінеді.Сонымен
бірге ... ... ... ... ретінде мемлекеттік бюджет
бөлгіштік функция шеңберінде қосалкы ... атап ... пен ... ішкі ... кайта бөлу;экономиканы мемлекеттік реттеу және
ынталандыру;әлеуметтік саясатты қаржымен ... ... ... ... ... және ... ... жасау сиякты
сипатты функцияларды орындайды. Бақылау функциясы ... ... ... ... ... өндіріс дамуының кажеттіліктеріне сай
келетіндігіне, бөлудің ұнамсыз барысынан ауытқуын ... және ... ... ... ... сан кырлы маңызын ескере отырып, оны тек
экономикалық категория және ... ... акша ... ғана ... ... ... негізгі қаржы жоспары, әлеуметтік-
экономикалық процестерді реттеу ... ... ... ретінде карауга
болады. Мәселен, мемлекеттік бюджетте қоғамдағы ... ... ... сондай-ак барлық негізгі қаржы институттары -
салықтар мемлекеттін шығыстары, мемлекттік кредит, мемлекеттік карыздар
және т.б. өзінің ... ... ... ... ... ... жоспары ретінде сипатталады.
Мемлекеттік бюджет ұлттық экономиканы баскарудын басты механизмдерінін
бірі. Ол экономикага мемлекттің орталықтандырылған акша ... ... ... нысандары мен әдістерінің жиынтығы болып табылатын ... ... ... ... ... ... ыкпал етудін кұралы
ретіндегі бюджеттің рөлі осында ... ... ... акша ... ... көлемін аныктау, оны жасау мен
бөлудің нысандары мен әдістерін реттеу, ... ... ... ... ... болу жолымен жүзеге асырылады.Ақырында, мемлекеттік
бюджет орындалуы міндетті мемлекет заңдарының бірі болып табылады. Сөйтіп,
бюджетті осы жоғарыда айтылғандардың ... ... ... жөн.
Нарыктық механизмге көшу жағдайында мемлекеттік бюджеттің каражаттары
ең алдымен экономиканың кұрылымын кайта кұруды, кешенді ... ... ... ... ... ... дамуды тездетуте және халықтың табысы аз ... ... аз ... ... колдау, сондай-ак
денсаулық сактау, білім беру және мәдиниет ... ... ... тиіс.
Мемлекеттік бюджеттің сапалық сипаттамасы
кесте-1
|Негізгі қаржы жоспары ... ... |
| ... ... ... заңы | ... ... ... ... | ... | ... ... ... бөлігі |Мемлекеттің ... ... жағы ... ақша | |
| ... | |
| ... категория |Қатынастар ... мен ... ... ... ... мен инвестицияларды
реттеудің және ... ... ... ... ... ... ... әр тұрлі елдерінде бюджет ... ... ... ... ... даму деңгейіне және
нақтылы мемлекеттің баска айрыкша ... ... ... жүйесінің құрамы елдін ұлттық-мемлекеттік кұрылымымен
аныкталады. ... ... және ... ... ... ... ... бюджет жүйесі үш буыннан ... ... ... ... бюджет немесе орталық мемлекеттің
бюджеті:
-федерация мүшелерінің бюджеттері (АҚШ-та -штаттардын, ... ... ... ... ... ... ... екі буынлы ... ... ... ... ... және ... жаткан жергілікті
бюджеттер. Екі жағдайда да бюджеттердің окшаулану мен ... ... ... мүмкін, бірак, эдеттегідей, әлеуметтік-экономикалық
процестерді баскаруды ... ... ... ... ... ... ... бір реттеуші рөл орталық бөджетте
сакталады.
Қазакстан республикасының бюджет ... ... ... унитарлық
типімен аныкталады, өйткені Казакстан- федералдық емес, баскарудың
Президенттік ... және ... ... бар унитарлық мемлекет.
Қазақстан Республикасында жиынтығында мемлекеттік бюджетті кұрайтын
бекітілетін, аткарылатын және ... ... ... ... ... ... ... бюджет, республикалық маңызы бар каланың, астананың бюджету,
-ауданның (облыстық маңызы бар ... ... жылы ... ... бюджет жүйесі түбірлі өзгерістерге
ұшырады. Бұған дейін Қазакстанның мемлекеттік бюджеті. ... ... ... ... ... ... ... кірді, онда ел аумағының барлық бюджеттері. сонын ... ... ... ... де ... ... Ол одақтық бюджеттен, 15
одактас республиканың мемлекеттік бюджеттерінен және мемлекеттік әлеуметтік
сактандыру бюджетінен тұрды. ... ... ... жж. ... ... ... аукымынын 552-50% тиді, оның 35%
республикалардын ... және 15% ... ... болды. Республикалық бюджет -бұл ... және ... ... ... калыптастырылатын және орталық мемлекеттік орғандардын,
оларға ведомстволық бағынышты ... ... ... мен
функцияларын қаржымен камтамасыз етуге және мемлекеттік саясаттың жалпы
республикалық бағыттарын жүзеге асырута ... ... ... Жергілікті бюджет (әкімшілік-аймақтық бірліктердің бюджеттері)
-облыстық бюджет, республикалық ... бар ... ... ... ( ... маңызы бар каланың) бюджеті.
Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің кұрылымы мына бөлімдерден тұрады:
1) кірістер:
салықтық түсімдер;
салықтық емес ... ... ... ... ... ... ... шығындар;
3) операциялық ... таза ... ... ... ... кредиттер; бюджеттік
кредиттерді өтеу;
5) ... ... ... ... ... ... қаржы
активтерін сатып алу;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер;
6) бюджет тапшылығы (профициті)
7) ... ... ... ... пайдалану): карыздар
түсімі;
карыздарды өтеу;
бюджет каражаты калдықтарының козғалысы. Бюджеттерді ... ... ... ... ... түзу осы ... құрылым
бойынша жүзеге асырылады.
Бюджеттін кірістері салықтық және баска міндетті төлемдері ... ... ... ... ... ... ... трансферттер,
мемлекетке өтеусіз негізінде берілетін, кайтарылатын сипатта болмайтын және
мемлекеттін қаржы активтерін сатумен байланысты емес. бюджетке ... ... ... ... ... емес ... ... төленетін .
міндетті, кайтарылмайтын төлемдер, сондай-ак ресми трансферттертерден баска
түсімдер, бюджетке өтеусіз ... ... ... ... ... түсетін түсімдерге мемлекеттік материялдық резервтен тауарларды,
мемлекет меншігінде жер ... жеке ... ... ... ... немесе уакытша жер ... ... ... емес ... ... ... ... жатады. Ресми
трансферттердің түсімдері бұл бюжеттің бір ... ... ... ... ... трансферттердің түсімдері. ... ... ... кірістердің нысаналы максаты болмайды[3].
Кірістер мен шығыстардың кұрамы құрылымы нақты әлеуметтік-экономикалық
және тарихи жағдайларда ... ... ... бюджет және салық
саясатын ... ... ... ... Бұл ... ... бір ... айланысты кірісті калыптастырудын және шығыстарды
жұмсаудың олайлы нысандары мен әдістерін пайдаланады. Нарыктық катынастарға
көшкенге ... ... ... бюджеттін кірістері мемлекеттік
кәсіпорындардың акша жинактарына
негізделіп келеді. Дагдыдағыдай ... көзі ... ... бара-бар төлемдер болып табылады. ... ... ... ... ... мен ... салық төлемдердерінің
колданыстағы жүйесімен және салыстырмалы тұраксыз сипаттағы салықтық емес
каражаттардын түсімдерін айкындайды.
Бюджеттің кірістері - ... ... ... ... және ... төленетін баскада міндетті төлемдерден алынатын
түсімдердін. салықка жатпайтын және өзге де ... ... ... сатудан түсетін кірістердің көлемі.
«Қазакстан Республикасынын ... ... ... республикалық
бюджетке түсетін кірістер мыналар болып табылады.
1) Салықтық түсімдер, алымдар және баскада ... ... ... ... ... кұн ... акциздер.
2) Салықтық емес түсімдер
3) Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
4) ... ... ... ... ... ... салықтық түсімдер құрайды, ал салықтық түсімдердің
негізгі көздері, бүрынгыдай ... ... ... ... ... табыс салығы мен ... ... ... болып табылады.
Республикалық бюджет кірістерінің баска едәуір көзі салықтық емес түсімдер
мен ... ... ... алынатын кірістер.
Республикалық бюджетке республикалық бюджеттен кредиттерді өтеуден,
республикалық манызы бар қаржы актвтерін сатудан, ... ... ... ... ... алынады.
«Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі ... ... заңы 2002 жылы 30 ... ... заң ... объектілерінің нарықтық немесе өзгеше құнын белгілеу
мақсатымен бағалау қызметін жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... меншік нысандарына қарамастан
олардың құқықтары мен міндеттерін айқындайды. Қазақстан Республикасының
«Бағалау қызметі туралы» заңы 6 ... 22 ... ... ... ... қызметі туралы» заңдар
Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заңнан соған
сәйкес қабылданатын Қазақстан Республикасының өзге де ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Мынадай негізгі ұғымдар:
1) тапсырыс беруші – бағалаушының қызметтерін тұтынушы жеке ... ... өзге құн – ... ... ... ... ... өзге құны
(баланстық, қалдық және басқа құны);
3) бағалау әдісі – ... ... ... және өзге ... үшін ... ... қаржы-экономикалық және ұйымдастыру-
техникалық сипаттағы іс-қимыл жиынтығы;
4) бағалау қызметі – бағалау ... ... ... ... ... ... көзделмесе, бағалау объектісіне қатысты белгілі бір
күнге ... ... ... ... ... бағытталған кәсіпкерлік
қызмет;
5) бағалаушы – бағалау қызметін жүзеге асыруға ... бар ... ... ... ... қызметінің мақсаты – бағалау қызметінің ықтимал нарықтық
немесе өзге құнын анықтау;
7) бағалау туралы есеп – ... ... ... ... ... нәтижесі туралы бағалаушының уәкілетті орган
белгілеген нысан бойынша және осы Заңның ... сай ... ... бағалау объектісі - өздеріне қатысты бағалау қызметі жүзеге
асырылуы мүмкін ... ... ... ... ... саласындағы нормативтік-құқықтық актілер бағалау
қызметі субъектілерінің ... ... ... орындалу сапасына,
пайдаланылатын бағалау принциптері мен әдістеріне, бағалау ... ... мен ... ... талаптарды қолдану жөніндегі
актілер және ... ... ... ... ... ... органдар әзірлейтін және бекітетін басқа да нормативтер;
10) ... ...... ... ... ... мен
бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар.
Бағалау түрлеріне міндетті ... мен ... ... ... ... ... ... заң актілеріне сәйкес:
- салық салу үшін;
- жекешелендіру, сенімгерлік басқаруға не жалға беру үшін;
- ипотекалық кредит беру үшін;
- ... ... ... ... ... сатып алу және алып
қою үшін;
- борышкер немесе ... ... сот ... ... ... ... ... борышкер мүлкінің құнын анықтау
үшін[4].
Бастамашылық бағалау тапсырыс берушіге тиесілі кез-келген ... ... осы ... және ... ... басқа да
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бағалау ... ... ... ерік беру ... ... қызметінің субъектілері болып бір жағынан – ... ... ... ... ... бар жеке және заңды тұлғалар, екінші
жағынан – олардың қызметін тұтынушылар танылады, олардың ... мен ... ... осы ... ... объектілеріне:
- жекелеген материалдық объектілер, оның ішінде қараусыз қалған иесіз
мүліктер;
- тұлғаның мүлкін, оның ішінде мүліктің белгілі бір ... ... ... ... ... жиынтығы;
- меншік құқығы және мүлікке немесе мүліктің құрамындағы жекелеген
заттарға өзге де ... ... ... ... ету ... жұмыстар, көрсетілген қызметтер, ақпарат;
- санаткерлік меншік объектілері және азаматтық құқықтардың өзге де
объектілері жатады.
Бағалау жүргізу шарты мынадай ... ... ... ... тапсырыс беруші мен бағалаушының атауы, олардың заңды мекен-жайы;
- ... ... ... ... оның ... жері;
- бағалау жүргізу шартын жасаудың мақсаты;
- бағалау түрі;
- ... ... ... ... жүргізудің мерзімдері мен күндері;
- көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеудің шарттары, тәртібі ... ... ... тапсырыс берушінің бағалау объектісіне меншік құқығын ... ... ... ... ... ... шартын
жасау құқығын беретін өзге де негіздемелер;
- бағалаушыда лицензия нөмірі немесе ... ... ... күні лицензияны берген орган көрсетілген бағалау қызметін
жүзеге ... ... ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыру кезінде осы Заңның, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының өзге де ... ... ... ... ... ... ... тапсырыс беруші мен үшінші бір
тұлғалардан алынатын құжаттардың сақталуын және ... ... ... орган өкілінің және тапсырыс берушінің талап етуі бойынша
бақылау қызметін жүзеге асыруға берілген лицензияны көрсетуге;
- тапсырыс берушіге бағалау туралы есеп ... ... ... ... ... ... ... тәртіппен бағалау жүргізу есептерінің кітабын
жүргізуге;
- бағалау туралы жасалған есептерді 5 жыл ... ... ... Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда
сақтаулы тұрған бағалау туралы есептердің ... ... ... ... заңды түрде талап етуі бойынша
оларға беруге міндетті.
Қазақстан Республикасының 1993 ... ... ... ... салық жүйесі туралы» Заңы, ... ... ... ... ең ... ... ... табылады.
Бұл заң салық жүйесін құрудың басты принциптерін, алым мен ... ... ... түсу тәртібін белгілеген тұңғыш тарихи құжат
болып табылады.
Қазақстан Үкіметі 1997 ... ... ... ... ... концепциясын қабылдады. Бұл құжатта, негізінен, салық жүйесін
салық заңдылығын бірте-бірте халықаралық ... салу ... ... етуге жеткізу көзделген.
Осы концепцияны іс жүзіне асырудағы бірінші кезең Қазақстан
Республикасы Президентінің 1997 ... ... ... Заң ... «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»
Жарлығы болып табылады. ... ... 1997 ... ... ... жаңа ... жүйесі іске қосылды. Бұл жаңа ... ... ... да, ... ... талабына бейімделіп, халықаралық
тәжірибеге мейлінше жақындатылған.
Салық заңдары Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады
және жеке ... ... ... мен ... құрылымдық бөлімшелеріне
қолданылады[5].
Қазақстан Республикасының салық заңдары салық және бюджетке төленетін
басқа да ... ... ... ... ... ... әділдігі, салық жүйеісінің біртұтастығы және салық ... ... ... ... ... ... ... төлеуші салық заңдарына
сәйкес салық міндеттемелерін толық көлемінде және белгіленген мерзімдерде
орындауға міндетті.
Салық салудың айқындылығы ... ... ... ... ... төленетін басқа да міндетті төлемдері айқын болуға тиіс.
Салық салу айқындығы салық төлеушінің ... ... ... және ... барлық негіздері мен ... ... ... мүмкіндігін білдіреді.
Салық салудың әділдігі принципі Қазақстан Республикасында салық салу
жалпыға бірдей және міндетті ... ... ... ... принципі Қазақстан Республикасы салық
жүйесі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында салық төлеушілерге қатысты
біртұтас болып ... ... ... принципі салық салу ... ... ... ... ... ... ... түрде
жариялануға тиіс.
Айта кететін бір жаңалық, жаңа салық заңы бойынша ... жаңа ... ... ... ... ең ... бірі салық заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейту. Осы
жарлыққа байланысты салық мемлекет алдындағы борыш болып есептеліп, ... ... ... Республикасы Президентінің 1997 жылдың 21-желтоқсанында
қабылданған Заң күші бар ... ... ... заң актілеріне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жарлығы 1998 ... ... ... ... бірқатар өзгерістер енгізді.
Енгізген өзгерістер мен толықтырулардың қатарына мына төмендегілерді
жатқызуға болады.:
- салық салынбайтын минимумды анықтауда, ең ... ... ... ... ... ... экономикалық аймақтарда тіркеліп, қызмет ... ... ... ... 20 ... ... ... төлейтін болады;
- заңды тұлғалардың жалақыға ... ... ... ... асқан жалақыға жұмсалған шығындарға салық
салынады;
- жер қойнауын ... ... ... ... ... алдында Бас салық инспекциясынан салықтық
сараптамалардан ... ... ... бір ... өзгеріссіз тұрып қалуы мүмкін емес. ... ... ... ... көшу ... ... іс-
тәжірибелер, экономикасы дамыған елдердің тәжірибелерін талдап-жиынтықтау
барысында, салық жүйесі де өзгеріп дамып, бара-бара жақсара түсуі тиіс.[6]
2001 жылы ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік төлемдердіңбәрін өзіне біріктірген
әлеуметтік салық енгізілді. ... 2000 жылы ... тыс ... үлесі
мемлекеттік бюджеттің 18,4 пайызын құрайтын ... онда 2001 ... ... ... сомасының үлес салмағы 17,9 пайызды қамтыды.
Бұл, аталған салықты ... ... ... ... қоймағанын
байқауға болады. Үкіметпен әлеуметтік ... ... ... ... ... ... жасалынып келеді. 2003 жылдың ... ... 26 ... ... 21 ... дейін төмендетілді. Мұнда да,
ставканың төмендетілгеніне қарамастан ол бойынша номиналды түсімнің ЖІӨ-ге
шаққандағы мөлшері төмендеген жоқ. 2003 жылы ... ... ... 15,3 пайыз болды, ЖІӨ-ге шаққанда 3,8 пайыз, 2004 жылы ... ... және 3,5 ... 2005 жылы 15,4 ... және 3,5 ... 2006 жылы
12,8 пайызжәне 3,5 пайыз болды. Айта кету керек, 2006 ... ... ... 7 ... ... ... ставка қолданыла бастады. Бұл оң
өзгерістер, еңбек ақы қорына салынатын ... ... ... кері әсерін төмендете түсті. 2006 жылға дейін қолданылып келген
салықтық шкала бойынша еңбек ақы мөлшері 500 ... тең ... ... ауыртпалығы 18,3 пайызды құрайтын болса, ал регрессивті шкала бойынша
14,8 пайызға дейін төмендеді.
1.2 ... ... ... ... және ... салығы- Казакстан Республикасының аумағында меншік, шаруашылық
жүргізу немесе оралымды баскару күкығында салық салу объектісі бар ... жеке ... және жеке ... ... салық тұрі.
Мүлік салығы жергілікті салық болып табылады.
Мүлік жылжитын және жылжымайтын болып бөлінеді (11.1- ... ... ... ... ... аумағында меншік шарушылық жүргізу
немесе ... ... ... ... салу объектісі бар заңды тұлғалар.
2. Казақстан Республикасының аумағында меншік кұкығында салық салу
объектісі бар жеке кәсіпкерлер.
3. ... ... ... ... оның құрылымдық бөлімшелері.
4. ... ... ... емес ... ... ... ... орналаскан салық салу объектілері
бойынша салық төлеушілер болып табылады.
Мүлік салығы бойынша жеңілдіктер[7].
Мүлік салығын төлеушілерге бірнеше ... ... ... 1997 жылы 24 ... "Салықтар және бюджетке төленетін бакка
да міндетті төлемдер туралы" Казакстан Республикасы Президентінін Жарлығын
сәйкес мүлік салығын ... ... ... қызметте пайдаланылмайтын мүлік бойынша-комерциялық
емес және бюджеттегі ұйымдар;
... ... және ... ... ... ... ... Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Қазақзағиптар
қоғамы. Қазақсаңыраулар қоғамы, Ақыл-есі мен дене бітімінің кемістігі ... мен жас ... ... ... мен ... еңбек ету
қабілетін қалпына келтіру орталығы, ААФЖЕК Орталық ... ... ... ... ұйымы (кәсіпорындарынсыз);
2. Казакстан Республикасынын 2001 жылы 16 шілдедегі занына сәйкес,
мүлік салығын ... ... ... ... және ... ... ... бойынша кбммерциялық емес ұйымдар;
2. өндірістік максатта және әлеуметтік салада пайдаланылатын мүлік
бойынша- Казакстан Республикасы мүгедектерінің ... ... ... ... ... қоғамы. Ақыл-есі мен дене бітімінің
кемістігі бар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік бейімдеу ... ... ету ... ... елтіру орталығы, сондай-ак ... ... ... ... және ... ... есебінен салынған
өндірістік кәсіпорындар. Ауганыстан согысы ардагерлерінін
Казакстан Республикасынын ұйымы;
1 қызметінің негізгі тұрі ғылым және ... ... ... ... ... болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар;
2.2 ғылыми кадрларды мемлекеттік аттестаттау саласындағы міндеттерді
жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорын;
2.3 ... ... тұрі ... ... және концерттік
шараларды жүзеге асыру, тарихи-мәдини кұндылықтарды сактау ... ... мен ... ... ... және ... ... спорт саласында қызметтер корсету болып ... ... ... ... ... мен оныи ... жалпы пайдаланудағы ... ... ... ... жол ... ... баскаруга күкығы бар ұйымдар;
5. инвестициялар жөніндегі ... ... ... ... ... ... төлеушілер 5 жылға дейінгі кезенге мүлік ... ... ... ... мекемелері. Казакстан Республикасы ішкі істер
министірлігінін қылмыстық-атқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... мекемелері. орта, арнаулы орта және
жоғары ... ... ... көмек және білім беру.
8. "Байкоңыр" кешені объектілерінің мүлкі негізінде ... ... ... ... ... ... болып
табылатын мүлік бойынша.
3. Қазіргі уакытта мүлік салығын төлеуден босатылады: 1. ... ... ... ... ... ... салу объектілері
бойынша бірынгай жер салығын төлеушілер. Салық салу объектілері бойынша
бірыңгай жер салығын ... ... ... ... ... салынатын салықты осында белгіленген тәртіппен төлейді;
Сызба 1 Мүліктің жіктелуі
2. ... салу ... ... ... ... ... жүзеге
асырылатын жер қойнауын пайдаланушылар;
3. мемлекеттік мекемелер;
4. уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары;
5. діни бірлестіктер.
Уәкілетті органның қылмыстық жазаларды аткару ... ... ... ... ... салу объектілері бойынша
салық базасы пайдалануға немесе ... ... осы ... ... ... ... ала отырып аныкталады
Мүлік салығын есептеу және төлеу тәртібі.
Мүлік салығының ... ... мен жеке ... салық салу объектілерінің орташа
жылдық кұнынан мүлік салығын есептейді. Кейбір ... ... ... ... ... ставкалары бойынша женілдіктер карастырылған, мұны
төменде атап өтеміз.
Ал енді мүліктің орташа жылдық ... ... ... ... ... заңды тұлғалар мен жеке ... ... ... ... ... ... 1 пайыз;
• екіншіден, төименде аталған ... ... ... салу
объектілерінің орташа жылдық кұнынан 0,1 пайыз ставка бойынша мүлік салығын
есептейді:
1. діни ... ... ... емес ... ... салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдар;
3. негізгі қызмет тұрі кітапханалық ... ... ... ... ... табылатын ұйымдар;
4. ғылыми кадрларды мемлекеттік аттесаттау саласындағы функцияларды
жүзеге ... ... ... ... ... ... және ... бюджеттің каражаты
есебінен қаржыландырылатын су коймаларының, су тораптарының және табиғат
корғау максатындағы баска да су ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер- заңды ... ... үшін ... су ... ... объектілері бойынша
заңды тұлғалар.
22.11.2007 жылы № 89 Заңымен ... ... және жеке ... салығына өзгерістер енгізілді, ол 2008 жылдың 1 каңтарынан бастап
колданыска енгізілді:
• жеке ... ... ... салық салу объектілерінің орташа
жылдық күнына 0.5 пайыз ставка бойынша;
... ... ... арнаулы салық ... ... ... ... ... ... салу ... орташа
жылдық кұнына 0,5 пайыз ставка бойынша есептейді.
Салық женілдікт ері ... ... ... пайдалануға немесе жалға
берілген салық салу объектілерінің орташа жылдық кұнынан 1 пайыз ... ... ... ... және ... Жеке ... мүлік салығы.
1. Мүлік салығын өлеушілер және салық салу объектілері.
Меншік ... ... салу ... бар жеке ... жеке
тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып табылады.
Мүлік салығын төлейтінжеке тұлғаларға да салық ... ... ... Кенестер Одағының Батырларына, Социалистік Еңбек ... ... ... ... мен ... теңестірілген адамдарға, "Халық
кагармандығы" атағына ие болғандар, 3 дәрежелі Данкы ... ... ... ... ... алқа" және "Ардақты ана" атағына ие ... көп ... 1 және 2 топ ... жеке ... ... ... ... мүлкі слығын төлеуден босатылатын жеке тұлғалар:
1. мерзімді қызметтегі әскери ... ... ... ... ... ... ... салық салу объектілерінің ... ... ... ... ... республикалық бюджет туралы занда
белгіленген бір мың айлық есептік ... ... (2008 жылы ... Кеңес Одағының Батырлары;
... ... ... ... ... атағын алғандар, 3 дәрежелі Даңкы орденімен
және "Отан" орденімен наградталған адамдар;
... ана" ... ... және ... ... ... көп балалы аналар;
• жеке тұратын зейнеткерлер.
3. ... ... ... салық салу объектілерінің жалпы ку-
нынан тиісті қаржы ... ... ... ... туралы занда
белгіленген 1500 айлық есептік көрсеткіш ... (2008 жылы ... Ұлы Отан ... ... мен ... ... адамдар;
• 1 және 2 топтағы мүгедектер;
Осы аталған адамдар пайдаланута немесе ... ... ... ... бойынша мүлік салығынан мұндай женілдік тұрі колданылмайды.
Кәсіпорындардың шаруашылық ... ... ... ... ... ... яғни ... жүйесі төлемдер
арқылы реттеледі.
Салықтар-мемлекеттік бюджетке ... және жеке ... бір ... ... ... төлемдер.
Салықтар-шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың
мемлекет пен екі арадағы мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... ... мынада: салықтар шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық табысының
қалыптасуындағы қаржылық қатынастардың бір бөлігін ... ... ... ... мен ... ... белгілі бір мөлшерін
мемлекет үлесіне жинақтап, жиынтықтаудың қаржылық қатынастарын көрсетеді.
Әрбір ... ... ішкі және ... ... жүргізу үшін белгілі
бір мөлшерде қаржы көздері қажет. Салықтар-мемлекеттің тұрақты қаржы көзі.
Мемлекет салықтарды экономиканы дамыту, тұрақтандыру барысында қуатты
экономикалық ... ... ... ... ... түсіну үшін олардың экономикалық маңызын
түсіну ... Ал ... ... ... ... атқаратын
қызметіне тікелей қатысты.
Салықтық реттеудің ең ... ... - ... ... ықпал ету.
Салық түрлері, салық ставкалары, салық ... ... салу ... ... ... ... саналады. Салықтық реттеуде ... мен ... ... ... орны ... Себебі ғылыми
негізделмеген, шектен тыс жоғары қойылған ставкалар кәсіпкерлердің ынтасын
төмендетіп, өндірістің қарқынын бәсеңдетеді, ал шектен тыс ... ... ... төлеушілердің жауапкершілігін азайтып, өндірістің
төмендеуіне және мемлекеттік бюджет кірісінің азаюына әкеліп ... ... ...... немесе бюджеттік қызметі. Бұл
қызмет арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс ... ... ... міндеті артады. Себебі салықтар мемлекеттік бюджеттің ... ... ... ... тағы ... шаралардың іске
асырылуын қамтамасыз етеді.
Қайта бөлу қызметі арқылы түрлі ... ... бір ... ... ... Бұл ... іс-әрекетінің көлемі ішкі жалпы
өнімді салықтардың алатын үлес ... ... ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасының ішкі өніміндегі салықтардың
үлес салмағы 40 пайыздан көбірек. Бұл экономикасы ... ... ... ... мына ... көрсетілген салықтардың қызметін пайдалана
отырып, еліміздің салық жүйесін анықтайды. Салық ... ... ... ... жалпы экономикалық саясатты негізге ала отырып, салық
саясатын анықтайды[9].
Салық салу объектілерін меншік иесі сенімгерлік баскаруга немесе жалға
берген ... ... салу ... ... ... ... бойынша
сенімгер баскарушы немесе жалгер берілген объектілер бойынша салық ... ... ... сенімгер баскарушының немесе жалгердің салық төлеуі ... ... ... ... осы ... кезеңі үшін салық міндеттемесін
орындауы болып табылады.
Егер салық салу объектісі бірнеше тұлғаның ортақ үлестік меншігінде
болса, осы ... ... ... ... деп ... ... ... салық салу объектілері бойынша өздерінің
арасындағы келісіммен осы ... салу ... ... ... бірі салық
төлеуші бола алады.
Жеке тұлғаларға меншік кұкығымен ... және ... ... ... ... ... салу ... болып табылады:
1. КР-ның ... ... үй- ... ... ... және өзге де ... ... жайлар;
2. ҚР-ның аумағындағы аякталмаған құрылыстар объектілер- коныстану
кезінен басталады.
Әрбір ... 1 ... ... бойынша ҚР-сының ... ... ... ... ... салу ... күны ... үшін салық базасы болып табылады.
Жаңадан құрылған салық салу ... ... ... ... ... жылынан кейінгі салықжылында жүргізіледі.
Салық салу объектісі жойылған, кираган, бұзылған кезде жойылу, кирау,
бұзылу фактісін растап уәкілетті ... ... ... ... ... ... кайта есптеу жүргізіледі.
Салықты төлеу тәртібі.
Салық кезеңі ішінде салық төлеушінің салық төлеуден босатылу құкығы
туындаган кезде осы ... ... ... бастап салық-сомасын кайта
есептеу жүргізіледі.
Бюджетке салқі төлеу салық салу объектілерінің орналакан жері ... ... ... ... ... ... ... ішінде салық салу объектілеріне меншік құқықтары берілген
жағдайда салық сомасы мүлікке меншік кұкыктарын іске асырудың нақты кезеңі
үшін ... ... ... ... салық салу объектісін іс жүзінде иелену
кезеңі үшін төленуге жататын салық сомасын ... ... ... ... ... немесе тіркеу кезнінде бюджетке енгізу тиіс. Бұл орайда
бастапкы төлеушіге ағымдағы жылдың 1 ... ... ол ... кұкығын
берген айдың басына дейін есептелген салық сомасы көрсетіледі. Одан кейін
төлеушіге ... ... ... ... туралы салық орғандары
жіберетін хабарламаларда оның меншік күкығы ... ... ... ... ішінде есептелген салық сомасы көрсетіледі.
Салықтың жылдық ... ... ... ... меншік кұкығын
мемлекеттік тіркеу кезінде тараптардын бірі бюджетке енгізу мүмкін. ... ... ... ... ... мүлікке құқықты және онымен ... ... ... ... ... ... ... берген орган салық
салу объектілерінің кұнын ... ... ... ... ... ... ... сомасы негізге алына отырып төленеді.
Жеке тұлгалардың мүлкіне салынатын ... ... мен ... үшін
салық кезені- күнтізбелік жыл болып табылады.
Жеке тұлгалардың салық салу объектілері жойылған, кираган, бұзылған
кезде салық салу ... ... ... ... ... ... ай
салық кезеңініц есебіне кіреді.
КР Салық жүйесінін, дамуы 4 кезеңнен өтті:
1993-1997ж.ж. - алғашкы салық кодексі ... және ... ... ... ... ... бірге 42 салық колданыска енгізілді.
1997-2000ж.ж. - 1997ж. 1-шілдесінен бастап ҚР аумағында жергілікті, 6
жалпы мемлекеттік салықтар нақтыланды, ал 24-сэуір ... және ... ... да ... ... ... заң күші бар жарлығы
кабылданды, шағын және орта бизнеске ... салу ... ... - ... ... ... кагидалары ескеріле келе салық
жүйесін жетілдіру максатында жаңа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;
2002-2004ж.ж. - жаңа ... ... ... іске ... ... ... ... болды, салық салу кағидалары нақтыланды, кептеген
ұгымдар пайда болды.
Осы 2004 жылғы Салық Кодексі ... ... ... 9 ... ... ... ... табыс салығы. жеке табыс салығы, косылған күн ... жер ... ... ... мен ... ... салықтар, жер салығы, көлік кұралдарынын салығы, мүлік салығы.
Бұл салықтар республикалық және жергілікте деңгейлерде төленеді және ... ... ... ... Бұл ... ... объект, салық көзі. салық ставкасы, салық ... ... ... ... жеңілдіктері, салық төлеу мерзімі мен тәртібі, салық
төлеушінің және салық қызметі орғандарынын ... мен ... ... бақылау, салық жазалау шаралары[10].
Салық жүйесі салық механизмінен тұрса. ... ... ... ... ... тұрады, яғни бұл салық салу барысындағы ... ... және жеке ... ... ... ... жүзеге асуына
көмекші және негізгі құралдар болып келеді десек те болады.
Салық механизмі өз кезегінде бұл, салық жүйесін ... және ... ... ... ... ... ... болып келеді.
Салық механизмінің құрамдас бөлігі салық салу әдістеріне келетін
болсак, ҚР-да ... ... 4 ... бар:
Меншік тұрлеріне, яғни жер, көлік, мүлікке салынатын салықты есептеу
жолы - кадастрлық ... жеке ... ... ... ... ... иегізінде алынады, заңды және жеке тұлғалардың
қызмет етуі барысында пайда болатын ... ... ... ... және ... төлем көзіне салық салу кезшде салық агентінің
делдалдық қызметі ... ... ... жеке ... ... салық
салынады.
Бұл салық салу әдістері жекелеген салық ... ... ... ... байланысты болып келеді, біріншіден, кәсіпкердің
жылдық табысының молшеріне байланысты, екіншіден. карамағындағы ... ... ... ... өндіретін немесе сататын
тауарлары мен өнімдерінің тұріне байланысты болып келеді.
Барлық салықтар экономикалық механизм қызметіне ... ... ... ... ... ... салықтарға косылған күн
салығы ... ... ... ... ... ... салықтарды алу барысында бул салықтардың ... Бұл ... ... ҚР ... ... құрделі киындықтарға
әкелер еді. Әсіресе салық телеушілер тарабынан зан ... ... ... ... ... еді. -Сонымен байланыскан салықтар
горизонтальді ... ... ... ... мәміле
бойышна салық салуды білдіреді.
Ал байланыссыз салықтарға салық салу ... ... ... жатады. Бул байланыссыз салықтарға мүлік жер көлік
салықтарын ... Екі ... ... ... - байланысты
салық салуда мәмілеге отыру барысында 1 тұлғаның салық міндеттемелерінің
төмендеуіне, ал ... ... ... ... ... ... салықтарда мәміле немесе шарт жасасу негізінде екі тұлғаның
міндеттемелері ... ... ... ... ғасырларда дамушы саяси экономия окілдері жер меншігі табыс
әкелуші және байлықтың ... ... ... ... ... бір көз бола ... ... болатын. Бұл салық
белгілі бір жер ... ... ... ала ... салу ... ... ... қызметі арқылы заңды немесе жеке тұлғаның ... ... ... салу ... ... салық тұрлеріне колданылады және
бірнеше критерийлерге байланысты болып келеді, ... ... ... ... ... ... ... жалдамалы
жұмысшылардың санына байланысты, үшіншіден, өндіретін немесе ... мен ... ... ... ... ... ... экономикалық механизм қызметіне байланысты байланыскан
және байланыспаган болып бөлінеді. Байланыскан салықтарға ... ... ... ... механизм негізінде салық төлеушілерден
байланыскан ... алу ... бул ... ... Бул ... ... ҚР салық жүйесінде құрделі киындықтарға
әкелер еді. ... ... ... ... зан ... ... төлеу
тәртібінін бұзылғандығы байкалар еді. -Сонымен байланыскан ... ... ... ... ... ... ... салуды білдіреді.
Ал байланыссыз салықтарға ... салу ... ... ... жатады. Бул байланыссыз салықтарға мүлік жер көлік
салықтарын жаткызамыз. Екі ... ... ... -
байланысты салық салуда мәмілеге ... ... 1 ... ... ... ал ... ... міндеттемелерінің артуына
әкеледі. ал байланыссыз салықтарда мәміле немесе шарт жасасу негізінде екі
тұлғаның міндеттемелері бір-біріне тәуелсіз болып табылады.
XVIII-XIX ... ... ... ... ... жер ... ... және байлықтың негізі болатындықтан ... ... ... бір коз бола ... тұжырымдаған болатын. Бұл салық
белгілі бір жер алаңын колдануды есепке ала ... ... ... ... ... тудыратын мәселелер өте көп, оларды өткен ... ... С. ... Н. ... ал ... кездерде МЛ. Бронштейн, А.А.
Калныньш, А.Э. Сагайдак, Б.И. Пошкус, Н. ... ... ... ... ... келе ол 2 жағдайды талдайды: біріншіден, ... жер ... ... тұрінде алуга болады, және екіншіден, кандай
тәсілдермен жер рентасын әлеуметтік қажеттіліктерге аударуга болады.
Жер салығын енгізудін максаттары ... жер мен ... ... ... мен ... ... механизмді табу арқылы ауыл
шаруашылық өндірістің тиімділігін арттыру болды. Сухановтың ... ... ... ... ... және ауыл ... ... теңдестіретін бірден бір құрал - осы жерлерге салық
салу деген. Н.Зенец елдің ... ... ... ала
отырып жерге салық салудың толық келесі элементтерін үсынады:
- жер ... ... ... ... пайда болу көзі;
- салықтың колемін аныктау;
- ... салу ... ... ... ... ... ... алушы (республикалық, жергілікті бюджет); .
- ... ... ... жер ... ... ... қоғам) Жер
салығы меншікке салынатын салықтар қатарына жаткызылатындықтан ... ... ... ... ... ... аккумуляциялануы
керек деген әдістемелік маңыздылығы бар ... ... егер ... тура ... ... онда бұл салықтың басты ... - ... ... ... ... тудырады, сондықтан меншікке
деген салымның басты қагидасы - алынатын төлемнің коп ... сол ... яғни ... ... Онын ...... ... салықтар
жергілікті бюджеттің тұрактануына әкеледі, жекелеген аймактардың ... ... үшін ... ... құра ... жиналған каражаттар арқылы
аймактар озін-өзі қаржыландыра алады, яғни ол мемлекеттік ... ... ... ... ... қаржыландыру механизмі
жүретіндіктен аймактар қаржылық кажеттіліктерін бірден біледі, сондықтан
кейбір жағдайларда өз ... ... ... ... ... алады немесе профициті орын алса оны 20-50%-ға шейін ... ... ... неге ... ... ... ... сауалға тағы
бір жауап -меншікке деген төлемді барлық халық ... ... ... ... ... Президентінің 1997ж. 22 желтоксанда шықкан
зандық күші бар каулысы бойынша жер ... ... ... ... де ... мүмкін. Осында жеке тулғаның жерге деген күкығын
растайтын күжаттар болады, ... - ... ... ... ... ... жер ... күкығы, ал жерге деген жеке меншік орын ... ... ... акт болу ... ... жер ... орын алғанда осы ... ... болу ... ... - жер рентасының сыбайлас бөліктерінің бірі болып келеді.
Жер салығы меншік ... ... жер ... ... ... ... ... күкығын кузландыратыи кұжат болып келеді, сонымен қатар ... жер ... ... ... ... оргарі әр жылдын ... ... ... берген жерлердің мемлекеттік сандық және
сапалық есебінің деректері негізінде есептейді[11]. Жер салығы ... ... ... ... бұл жергілікті өкімет орғандарының
аталған салықты жинауга деген ... ... Жер ... Кдзакстан
Республикасында 1994 жылы енғізілгеи болатын және оны енгізудің негізгі
максаты -экономикалық әдістермен ... ... ... ... ету
мен аумақтың әлеу.меттік-мәдени дамуы, жердің күнарлылығын арттыру. ... және бөлу ... ... ... ... ... кіріс бөлімін
құру болып табылады.
Мүлік салығы - карамағында жер мен автокөліктерден баска жылжымайтын
мүлкі үшін заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... бүрыннан белгілі және зор
мағынаға ие:
- ... ... ... ... байланыссыз мүлікке
салынатын салықтар бюджет кірісінің бөлімін тұрақты түсімдермен камтамасыз
етеді;
- ... ... ... ... ... ... салықтар
өнім өндірушіні бірдей ондірістік ресурстармен камтылғандығына байланысты
жаксы табыска әкеле алады. Бұнда өнім өндірісінін көп болігіне ие ... ие ... ... косымша сату-сатып алу өнімдерін арттыратын керегі жок,
тиімсіз ресурстардан кәсіпкерлерді босатуды ынтаіандырады;
- ... тек ... ... ... ... ... салынатын салықтар объектісі болып кез-келген жылжитын
және жылжымайтын мүлік ... ал оны ... ... ... және жеке тұлғаларға бөлінеді.
1.3 Мүлікке салынатын салықтардын жекеленген шет ... ... ... ... ... кұрылымы құрылысы бар жер, қүрылысы жок
жерлер және тұрғылықты үйлерге салынатын салық болып болінеді. Мүлік ... ... де, ... алушыларға да, меншік мелеріне де заңды
және жеке тұлғаларға да салынады. Жергілікті ... ... ... бұл елде 50% ... ... ... ... жергілікті билік орғандарының күзыреттігінде
болып келеді. Оның сомасы мемлекеттік деңгейде аныкталатын кадастрлық кұнга
байланысты болады. Мәриялар мен ... ... ... ... ставкасын ездері анықтай ... ... шегі ... Мысалға Мадридте салық ставкасы мүліктің кадастрлық күнының
0,4%-н алады, бұл ставка баска да ... ... үшін ... ... ... үшін 0,3%, ал ... - 0,9% ... бекітілген.
Салық салу базасы болып табылатын бул кадастрлық құнды Кадастрлық ... мен ... ... ... ... есептелетін мүліктің нарыктық
күнына сүйене отырып 8 жылда 1 рет кайта ... ... ... ... ... ... мен ... бағалаумен және кайта жазумен айналысатын
мемлекеттік құрылым болып табылады.
Германияның мүлікке ... ... ... ... ... 0,35% ... ... салық салынатын күнына ... 280-600% ... ... ... ... ... салық ставкасы 0,98-2,1% аралығында аныкталады. Ал
пайыз ... ... 1,5-ға тең ... ... ... ... бұл ... кәсіпорындар мен діни бірлестіктер ғана босатылған.
Ал Австрияның мүлікке салынатын ... 1954 жылы ... ... ... ... заң" және 1955 жылы ... "Кұн аныктау туралы заң"
-ға сүйене отырып аныкталады. Бул зандарға сәйкес мүлікке деген шектелген
және шектелмеген кінә ... ... ... елде ... ... емес жеке ... ... ал шектелмеген кінэні елде тұрғылықты
жері бар, және салық салынатын объектілері бар жеке тұлғалар аткарады. ... ... бар ... ... жері ... да ... ... болса, оларға салық салына береді. Салық ставкасы 1% мөлшерінде
аныкталған.
Бірыңгай салықтардын ... бірі жер ... ... ... ... ауыл ... ... дамуын жактаушылар,
мәлімдеулерінше өнеркәсіп табыскы таза косымша каражат әкелмейді деген. Бар
байлық жерден шыгады және ... ... деп ... ... ... көзі ... жер ... сапык салу керек және
сәйкесінше бул салықты тек жер иеленушілері гапа төлеу керек ... ... ... және оган ... беру ... ... жалпылығы деген үгым
енғізілген болатын. Неге жекелеген азаматтар жер салығын толеу керек ... ... ... ... ... жер ... ... ортақ меншігі. ал
біздің заманда ол ... ... ... ... олар
пайдаланғаны үшін салық толеу керек деп мэлі.мдеген. XIX ғасырдан соңында
Генри Джордж ... жер ... ... арқылы қоғамнын әлеуметтік теңдік,
бейбітшілік. байлықка жете алатынына сенген болатын.
Шет мемлекеттердің салығы
кесте 2 (% - пен)
|Елдер |ҚҚС ... ... ... ... ... |Әлеуметтік|
| ... |мен ... ... |экономикалы|салығы |қамсызданд|
| |айналым|қызметтер|салық | |қ ... | |ыру |
| ... |ге | | ... | ... |
| | ... | ... | | |
| | ... | | | | | ... | | | | | | | ... |8,10 |17,11 |29,68 |39,29 |4,49 |1,33 |- ... |18,80 |26,73 |3,67 |13,33 |2,92 |- |34,59 ... |17,92 |30,69 |8,62 |27,67 |7,93 |0,09 |7,08 ... |14,48 |21,99 |9,35 |22,58 |0,37 |1,64 |29,6 ... |13,82 |28,65 |4,99 |30,31 |1,34 |0,02 |20,8 ... | | | | | | | ... |- |11,7 |8,72 |41,37 |0,97 |1,55 |35,50 ... |13,41 |18,78 |9,80 |41,61 |- |3,50 |12,9 ... |13,04 |23,04 |3,98 |18,14 |0,17 |- |45,6 ... ... жүзілік соғыс ұлыбританияның ... ... ... ... ... ... ... үшін 40 жылдай уакыт
кажет болды.
Тарихқа «неокансерватизм» деген атау - 1979 ж билік басына ... ... ... ... еді. ... ... ... келуі
ел экономикасының жасайтын түбегейлі өзгерістерге себепкер болды. ... ел ... ... басты бағыт ретінде таңдады, яғни.
кейнеттік тұжырымга карсылық танытты: Ең алдымен ... - ... ... ... ... жер ... салынбайтын минимум 2005 жылы 261 000 ... жылы бұл сома ... ... ... - 220 000 ... Бұл ... - яғни 2004 жылдың 31 желтоксанына иелік еткен жердің күны ... ... ... онда бул ... ... ... ... негізгі
меншігіне салынатын салық 2005 жылы тұрғын үйі бар жер ... үшін ... Ал егер осы ... да үй ... жер ... күны 1 680 ... асса ғана ... салынады. Бұл көрсеткіште 2004 жылдың 1 414 ... ... ... ... 2005 жылгы жер салығының ставкасы 1,7%-
ға тең болды. Австралияда салық органының ... ... ... ... ... ... ... сомасы корсетіліп тұратын
нүскама беруге міндетті, ... ... ... ... ... туралы барлық мәліметтермен коса сонымен қатар косымшалар мен
алдынгы ... ... ... ... толық акпарат болуы тиіс. Салық
төлеуші нүскаманы алғаннан кейін 1 жылга теленетін салық сомасының ... күн ... ... тастаса, онда оған 1,5% мөлшерінде ... Егер ... ... ... ... ... айыппүлдар
мен осімпүлдар орын алған жағдайда бұл жеңілдіктер колданылмайды. Салық
төлеуші жер салығын жыл бойыиа 3 ... ... ... ... ... бұл жағдайда да жеңілдік ... Ал егер 3 ... ... ... ... онда жер иесі ... ... төлемдерде төленуге тиіс салық сомасын түгел бюджетке бірден
төлеуге міндетті ... ... ... ... егер осы ... салық
төлеуші өзінің қаржылық кнындықтары салдарынан салықты ... ... ... ... ... ... ... салық толеу уақтысын кейінге калдыруга
өтініш жазүға күқылы, ал салық органынын қызметкерлері оган ... ... ... ... ... елдерінде меншікке салынатын ... ... ... ... тұрі ... ... салықтар жүйесі АКШ-та мемлекет ... ... ... ... ... ... айырмашылығы -
олардын көптұрлілігі мен регрессивті сипатта болуында. ... ... ... бірі - ... ... ... ... келеді және ол мүліктің
багалау күнынан алынады. Мүлік 4 жылда 1 рет ... ... ... ... күны ... нарыктық күнынан багалау коэффициент! деп
аталатын бірдей пайызбен бекітілуі тиіс. Жергілікті ... ... ... заны тиым ... ... саудадан алынатын меншік салығын енгізе
алады. Меншікке ... ... ... ... ... ... ... және 2 %-дан артпау керек. Жергілікті билік орғандары азык-
түлік өнімдерін, спиртті ... ... ... сату, конақ үй
қызметімен айналысу, ... мен ... ... ... үстау күғына лицензия береді. Ал лицензия беру ... ... ... ол жергілікті салық жүйесіне кіреді. АҚШ-тың
жергілікті салықтар жүйесін, оның ... ... келе ... 4 ... ... бір ... ғана ... оған тура және жанама салықтар ... Тура ... жер ... ... ... да ... Жанама салықтаға сатудан
алынатын салықтар және акциз дер жатады.
2. ... ... ... косымша ретінде жергілікті бюджетке
аударылатын салықтар;
3. Көлік құралдарына, конак үйлер мен ... ... ... ... ... ... Бул салықтар осы аймақтың жекеше
үстанатын саясатын сипаттайды.
Сонымен ... ... ... ... ... қатар АКШ-н жергілікті
салықтары аймактардың өзін-өзі дербес қаржыландыру үшін колданылады.
1907 жылы салықтық ат күші ... ... ... ... Ол көлік
құралдарына салынатын салықтың көлемін аныктайтын ... ... ... ат ... ... ... ... белгіленіп,
Cheval vapeur мағынасымен кейбір машиналардың атауларына ... Citroen 2CV. ... және жай ат ... ... ... - bhp, ... - ehp, метрикалық -трһ, сулық - whp.
2005 жылдың 1-каңтарынан бастап Ресейде көлік ... ... ... ... ... азаматтар мен тулғалар төлейді. Көлік
құралдары үшін төленетін ... ... ... ... ... ... қолданғаны үшін және көлік құралдарының иелері үшін жекелеп
салық төлейтін тұлғалар енді ... ... ... ... ... Салықты
толеудің басты себептерінің бірі колікті ГИБДД-ін есебіне қою болып
табылады. ... ... ... ... ... ... Мекемесіне
тіркелген колік кұралдарының иелері жайлы мәліметтерді толық ... ... ... ... ба, ... ба. ... тұр ма, оның баска да
себептермен кандай да жағдайда болуына байланыссыз Салық Органы көлік ... ... 1 ... ... ... аягына шейін нүскама беруге
міндетті ... ... А л осы ... ... ... колданыста
болмаса, онда салық төлеуші тіркемені жойып, автомобильді есептен шыгару
керек. Колік ... ... ... ... ... ... есептеледі[12]. Оның койылымдары төмендегідей болып келеді:
двигатель көлемі ЮОл.с — салық колемі Іл.с-на 10 сом
двигатель көлемі 100-150л.с. - салық 20 сом ... ... ... - 30 сом ... ... ... —'50 сом 1л.с.
двигатель көлемі 250 ден жоғары - 100 сом 1л.с.
Заңга сәйкес аймақтық ... ... ... құралдарына салынатын
салық сомасын оз ынгайлықтанына карай озгерте алады. мысалға, Мэскеуде
двигатель ... 70л.с. -ден кем емес ... ... салық төлеуден
мүлдем босатылған. Бірак шетел азаматтырын бизнес-класс автомобильдері үшін
салық бекітілген мелшерден әлдекайда жоғары болып келеді.
Корпорацияның мүлкіне салынатын ... тұрі ... 18 ... ... бар. ... ... жеке ... мүлкіне салынатын салықтар ғана
бар, және бул ... ... ол ... ... ... ... болып келеді. Корпорацияньң мүлкіне салық осы 8 елдерде 0,3%-да
Швейцарияда Грецияның 2,2%-на ... ... ... ... бул салық
тұрі Австрия мен Норвегияда ... ... ал ... мен Швецияда
енгізілген болатын. АҚШ-тың жергілікті бюджетінде мүлік салығының үлесі оте
үлкен, сондықтан ... ... ... ... ... ... тәуелсіз жүргізетін "қозғалмайтын мүлікті бағалайтын
бөлім" құрған болатын. Багалаушылар ... ... ... ... ... Әр ... ... әр тұрлі болып келеді,
мысалға Вирджиния штатында бағаланатын ... 100 ... ... ... 19 цент ... ... Мүлік салығы АҚШ-тың кейбір
штаттарында ғана алынады. Жергілікті ... ... ... ... ... бюджет шығысына және ... ... ... ... ... ... ... САЛЫНАТЫН САЛЫҚТАРДЫҢ АЛЫНУ
МЕХАНИЗМІ
2.1 Мүлікке салынағын салықтарды есептеу ... ... ... ... ... салынатын салықтар да салық
салу ... ... ... салықтарға. бюджетке түскен ... ... ... ... ... салық салу объектісін
багалау дәрежесіне байланысты нақты салықтарға жаткызылады.
А) Занды тұлғалар мен жеке ... ... ... ... ... ... келетін болсак, оларға Қазакстан
Республикасының аумағындағы меншік күкығында, шаруашылық және ... ... ... мүліктері бар жеке және занды тұлғалар ... ... бул ... ... ... емес занды тұлғалар да
жаткызылуы ... және олар ... ... салық төлейтін тәртібімен
мүлікке салықты төлейді. Ал бул салық тұрінен толығымен босатылған тұлғалар
қатарына ... ... жер ... ... Мемлекеттік мекемелер;
- Салық салу режимінің ... ... ... жұмыс жасайтын жер
койнауын пайдаланушылар;
- Қылмыстық жазаларды аткару ... ... ... ... Діни ... ... ... тұрін жалға, уакытша колдануга немесе баска да
себептермен басқа тұлғага берген ... ... ... жопс ... бул ... екі ... ... аныкталуы мүмкін, тек қаржылық
лизинг жағдайында ... ... ... ... алушының артына
бекітіледі.[13] Ал мүлік салығын салу ... ... ... ... ... емес ... және олардың орташа жылдық калдьтк күны болуы
мүмкін — бұл жеке ... мен ... ... үшін ... ... ... Ал ... мүлік тұрлері бойынша жергілікті бюджетке
деген төлемдер аткарылмайды:
- Жер ... салу ... ... табылатын жерлер;
- Егер белгілі бір көлікке көлік құралдарының объектісі ... ... ... КР-Н Үкіметінің шешімі бойынша ... ... ... ... ... ... колданыстағы автомобиль жолдары мен олардың
құрылыстары;
- ... ... ... ... ... ... ... Кайтадан салынып жаткан құрылыстар мен гимараттар ... ... ... ... мен материалды емес активтердін орташа жылдық калдық
күны олардың объектісі де, салықтық базасы да ... ... Осы ... ... күны ... салықтық кезеннің әр айынын бірінші жүлдызына
белігіленген салық салу объектілерінің ... ... ... ... 1/30 ... ретінде аныкталады.
Занды тұлғалар мен жеке кәсіпкерліктер ... ... ... ... күнына байланысты 1% мөлшерінде төлейді, ал кейбір тұлғалар
төлейтін бул салық молшері 0,1% болып келеді, ол гүлгаларға жататындар:
- діни ... ... ... емес ұйымдар;
- әлеуметтік салада қызмет аткаратын уйымдар;
- кітапханалық қызметте жұмыс аткаратын ұйымдар;
- ... ... ... ... ... ... мемлекеттік кәсіпорындар;
- мемлекеттік меншікке жататын және оның каражаты
есебінен ... су ... с ... және ... ... максатындағы баска да су
шаруашылығы құрылыстарының объектілері бойынша занды
тұлғалар;
- ... ... ... ... және ... ... табиғатты қорғау максаттарындағы су ... ... ... ... - ауыл ... тауар өндірушілердің
ішінде жерді копсытумен байланысты ... ... ... ... Б)
Жеке тұлғалардың мүлкіне салық салу.
Мүлік салығып төлейтін жеке тұлғалар қатарына ... салу ... ... ... ие жеке тұлғалар болып табылады. Ал осы міндеттен
толығымен ... ... ... ... ... ... салық
салу объектілерінің бір мын айлық есептік көрсеткішіне тең кұ.ны шегінде
Кеңес ... ... ... ... ... Үлы Отан ... мен ... теңдестірілген адамдар, Ардақты ана, ... ... ие ... ... I және II топ ... мен жеке тұратын
зейнеткерлер жатады және оларға жасалатын жеңілдік ... ... ... ... жалпы күнынан 1000 айлық есептік көрсеткіш
шегінде белгіленген. Жеке тұлғалардың салық салынатын мүліктерінің ... ... ... ... ... саяжайлар, аякталмаған
құрылыс объектілері жатады. Ал олардың салық салу базасы жеке тұлғалардікі
мүліктің орташа жылдық калдық кұны ... жеке ... ... кұны ... ... ... мүлік салығының ағымдағы төлемдерін талдап ... ... ... ... ... жергілікті бюджетке деген
қаржылай төлемдердің жүйелік және жоспарлы тұрде ... ... ... ... ... ... теңдестіретін құрал болып табылады.
Мүлік салығы бойынша ағымдағы ... 701.02, 701.03 ... ... ... жер, ... ... ... болғандықтан оларға
салынатын салық ... ... бір ... ... оны біз ... ... болатынбыз. Жыл сайын салық толеушілер көптеген сауалдар
кояды, олардын біреуі - пэтердін көлемі бірдей ... ... неге ... біреулері екіншілеріне Карағанда салықты азырак немесе
көбірек ...... ... ... ... ... ... мүлік
орталығы" беретін мәліметтер арқылы есептейді.
Мүлікке салынатын салық сомасын ... ... ... есеп ... ... ... ... салу объектісінің
калдық күнына сойкес салық ставкасын колдану арқылы аныктаймыз.
Мүлік салығының ағымдағы ... ... салу ... ... ... ... ставкасынын салық базасына ... ... ... ... ... ... ... объект
сатып алынғаннан кейінгі келесі кезен болып табылады. Ал ... ... ... ... ... ... базасына катынасымен
аныкталатын сомаға азайып отырады. Азаюта тиіс салық сомасы ... ... ... ... ... көлемде бөлінеді. 2006 жылдың өзгертулері мен
артықшылықтарының бірі - ... ... ... ... кейін 10
жұмыс күні ішінде ақыргы салығын төлейді, бұл мерзім 2005 ... ... 10 ... күн ... ... ... толтырып, тапсырган уакытта
есерте кететін жайт, ағымдағы төлемдердің формаларын ... бір ... ...... ... жылдар үшін №1 және №2 ... ... ... төлеушілер есепті толтырган кезде 2005 жылы ... ... ... ... ... мен ... ... тозу
кұны болмайды, яғни олар баланстан шыгарылмайды..
Жеке тұлғалардың салық салу объектілерінің кұнын аныктау тәртібін КР-
сының үкіметі ... ... жеке ... бірнеше салық салу объектілері болған
жағдайда, салық базасы әр ... ... ... ... есептеу мен төлеу тәртібі
Жеке тұлгалардың мүлкіне салынатын салық ставкалары:
Мүлік салығынын ставкалары (2008 ... 1 ... ... 1000 000 ... дейін, коса |Салық салу объектілері күнынын 0,05 |
|алғанда ... ... 1 000 000 ... жоғары- 2 000 |500 тенге+1 000 000 тенгеден асатын |
|000 тенгеге ... коса ... ... 0.08 ... ... 2 000 000 ... ... 3 000 |1300 ... 000 000 ... ... теңгеге дейін коса алғанда |сомадан 0,16 ... ... 3 000 000 ... ... 4 000 |2300 ... 000 тенгеден асатын |
|000 теңгеге дейін коса алғанда |сомадан 0,15 пайыз ... 4 000 000 ... ... 5 000 |3800 ... 000 000 ... асатын|
|000 теңгеге дейін коса алғанда ... 0,4 ... ... 5 000 000 ... жоғары- 6 000 |5800 тенге+5 000 000 тенгеден асатын|
|000 теңгеге дейін коса алғанда ... 0,25 ... ... 6 000 000 ... ... 7000 |8300 ... 000 000 тенгеден асатын|
|000 теңгеге дейін коса алғанда ... 0,3 ... ... 7 000 000 ... жоғары- 8 000 |11300 тенге+7 000 000 тенгеден |
|000 теңгеге дейін коса алғанда ... ... 0,35 ... ... 8 000 000 ... ... 9 000 |14800 тенге+8 000 000 тенгеден ... ... ... коса алғанда ... ... 0.4 ... ... 9 000 000 тенгеден жоғары- 10 000|18800 тенге+9000 000тенгеден асатын |
|000 тенгеге дейін коса алғанда ... 0,45 ... ... 10 000 000 ... жоғары |23300 тенге+10 000 000 тенгеден |
| ... ... ... ... ... ... салу ... бойынша салықты есптеуді салық
кезеңінің 1 тамызынан кешіктірмейтін мерзімде тиісті салық сатвкасын салық
базасына колдану аргы салық ... ... ... ... салық
салу объектілерінін орналаскан жері бойынша салық орғандары жүргізеді.
Егер салық кезеңінің ұзақтығы он екі айдан кем болса, ... ... ... ... ... сомасын он екіге болу және салық кезеңінде
меншік күкығын іске асыру айларынын ... ... ... ... жеке ... ортақ үлестік меншігіндегі салық салу объектісі
үшін ... ... осы ... ... барабар есептеледі.
Салық төлеуші жеке тұлғаның бірнеше салық салу объёктілері болған
жағдайда, салықты ... ... ... салу ... ... ... ... салынатын салықтардын бюджет кірісіндегі алатын рөлі
Бүгінгі таңда Қазакстан Республикасында өзекті мәселердің бірі ... ... ... Бұл ... ... ... ісәрекетпен
айналысатын әртұрлі агенттерді толғандырады. Олар: мемлекет, кәсіпорындар
мен ұйымдар, жалдамалы жұмысшылар.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жоғары болып табылмайды. Әдетте бұл ... ... ... ... ... көрсеткішіне негізделеді. Қазакстан
Республикасының бюджетінің салықтық түсімдерінін жалпы ішкі ... ... ... 19-20 ... ... Мысалы, 2006 жылы салықтық ... ... ... ... ал ... ішкі өнімнің сомасы 5870.1 миллиард
теңгені құрады. Сонда салықтық ... ... ішкі ... ... ... ... / 5870,1 ... 100 пайыз = 20,2 пайыз.
Ал Ресейдегі салықтық ... ... ішкі ... ... 35 пайыз. Бул
батыс елдеріндегі көрсеткіштерғе сәйкес келеді және « ... ... ... ... жүйесі Казакстандық ... ... де, ... де ... ... ... жок деуге болады »
деген тезистің растығын дәлелдейді[15].
Мүлікке салынатын салықтардың тез дамуы салық салу аймағында 10 ... ... кол ... ... ... және де бул ... ... дейін жалғасуда. 40 жыл бурын бул салық ... ... ... ... ары ... ... болған жок еді. Бүгінгі танда
бул салық 120-дан астам елдің салық жүйелерінде маңызды компоненттердің
бірі және оның ... ... ... ... ... бір ... ... қаржысы 2007 жылга шогырландырган
ресурстарының ... ... ... ... ... ... ал мемлекеттік қаржыга түскен түсімдердің ... ... ... ... ... ... ... белгіленген
кірістің жалпы сомасының мөлшерінің 23,22% кұрайды. ... ... ... ... ... бюджет оларды реттеуде маңызды
рөл аткарады.
2007-2009 жылғы мемлекеттік ... ... ... 4
|№ |Кірістің атауы|2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|1 ... |821160 |100 |1022256 |100 |1305124 |100 |
|2 ... |733660 |98,4 |1004566 |98,3 |1286734 |98,6 |
|3 ... |752785 |93,2 |947251 |94,3 |1186137 |92,2 |
| ... | | | | | | |
|4 ... |209054 |27,8 |272632 |28,8 |382814 |32,3 |
| ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
|5 |ҚҚС |175936 |23,4 |231338 |24,4 |242955 |20,5 |
|6 ... |25433 |3,4 |26986 |2,8 |29913 |2,5 |
|7 ... |77381 |10,3 |93281 |9,8 |98535 |8,3 |
| ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
|8 ... |133852 |17,8 |157676 |16,6 |167995 |14,2 |
| ... | | | | | | |
|9 ... ... |24458 |3,2 |27189 |2,9 |31579 |2,7 ... |Жер ... |5387 |0,7 |5497 |0,6 |5941 |0,5 ... ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... ... |38603 |5,1 |42491 |4,5 |50340 |4,2 ... ... ... |8,3 |90161 |9,5 |176065 |14,8 ... ... емес | |5,6 | |4,5 | |6,3 |
| ... | | | | | | ... ... | |1,2 | |1,2 | |1,5 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | | ... ... | |1,6 | |1,7 | |1,4 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ... | | | | | | ... көздері: Статистика бойынша ҚР агенствасы
Кестедегі мәліметтер мемлекеттік бюджеттегі кірістің негізінен
салықтық ... ие ... ... және де 2008 жылы ... кірісінің
үлесін 6% арттыру, ал 2009 жылы 2%-га ... ... ... ... ... ... артканы байкалады. Дәл осыган үксас жағдай 1999-2000
жылдары Ресейде байкалған. Шын мәнінде бұл мемлекеттің инвестициялық саясат
жүргізудегі енжарлығын ... ... ... ... ... ... сенімді және бақылауга оңай салық базасын кұрайтынына карамастан,
ол салықтың ауыртпалығын сонгы түтынушыга ... Бұл ... ... құртады. инвестицияның тез кымбаттауын тудырады және өндірістік
шығындарды арттырады. ... ... салу ... ішкі нарыктың тарылуының,
сұраныстың шектелуінің және ішкі ... ... ... ... Нақты
бюджеттік реттеуді жүзеге асыру үшін бюджеттің кірістерін табыс пен ... ... ... ... кажет.
Салықтық емес кірістер бюджеттің тұрактануына тәжірибелік ... Бұл ... біз ... ... ... В.Шаромова ) казіргі заман ... ... ... фискалды сипатына байланысты пікірімен келісуге болады деп
санаймыз.
2009 ... ... ... ... бюджет мынадай
артықшылықтарға ие: салық жүктемесінің кыскаруы, ... ... ... және алып ... салық салу базасын ... ... ... ... ... ... Алайда, салық саясатының
жанама салық салуга көбірек бағытталғанын айта кеткен жен - 67% ... оның ... ... ... ... ... ... аралығындағы мемлекеттік
бюджеттің жалпы табыстарындағы косылған кұн салығынын үлесі.
кесте 5
|Атауы |2007 ж |2008ж |2009 ж ... ... |80778 |10045 |12867 ... ... | | | ... ішінде: Салықтық |2 752 785 |66 947 251 |34 1186 137 ... | | | ... ... |34365 |38566 |48920 ... | | | ... ... №3, 2009 ... ... ... ... 2004-2006 жылдардағы
дамуын талдау барысында Республика жалпы алғанда ... ... ... ... ... ... Соның ішінде меншікке
салынатын салықтардың есу тенденциясы корінеді.
Мемлекеттік бюджегіегі салықтық түсімдердің молшері, миллион тенге
есебімен, ... ... ... |2005 |% |2006 |% |2007 |% |2008 |% | ... түсімдер, оның ішінде
|635792 |100 |750777 |100 |947251 |100 |1186137 |100 | |Корпоративтік табыс
салығы |169048 |26,6 |207354 |27,6 |272632 |28,9 |382814 |32,3 | ... ... |68574 |10,8 |77381 |10,0 |93281 |9,8 |98535 |8,3 ... ... |124284 |19,5 |133852 |17,8 |157676 |16,6 |167995 |14,2 |
|Қосылған құн ... |159913 |25,0 |175893 |23,4 |231338 |24,4 ... | ... |21830 |43,4 |25443 |3,4 |26986 |2,8 |81500 |2,5 | ... |20944 |2,9 |24458 |3 |27189 |3,1 |31579 |3,2 | |Жер ... |5454
|0,5 |5489 |0,6 |5497 |0,7 |5941 |0,9 | |Басқа да салықтар мен ... |92143 |14,5 |130854 |17,4 |165338 |17,4 |26392 |22,2 | ... ... ... 4) ... ... ... салынатын
салықтардың түсуін жыл сайын ... ... ... ... салықтар 30798 теңгені құраса, 2006 жылы 34365 тенге, 2007 жылы
38566 тенге, ал 2008 жылы 42920 ... ... ... ... көрсеткіштерішң ұлгаюына карамастан оның мемлекеттік бюджет
кірісіндегі үлесі сол ... ... ... деп ... ... ... карастырылыи жаткан салықтың элементтерінің көпшілігі сауатты
жасалғандығын дәлелдейді. Мысалы, колданылып жаткан ... ... ... және төлеу механизмінің дұрыс ... ... ... жаңа ... жағдайларға бейімделуіне мүмкіндік
берді.
Қазіргі кезде тәжірибеде қолданылатын жылжымайтын мүлікті бағалаудың барлық
әдістері мүліктің ... құн ... ... ... ... ... бар. ... нарықтық құнын табыс әдісімен анықтағанда,
оны капитализациялау үшін ... таза ... ... ... ... ... мәні ... мүліктің өзінің бағалауы емес жұмыстың жеткен
нәтижелілігінің және ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда бұл нәтижелер ... бұл ... ... ... ... құнын дұрыс емес
төмендетеді.
Шығын әдісін қолдану кезінде мүліктің бухгалтерлік (баланстық) құнын
бағалайды. Ол оның ... ... ... асыру үшін шамадан тыс,
орташа немесе жеткіліксіз болуы мүмкін. Мұндай тәжірибе жүзінде ... ... мен ... ... ... әлеуметтік
тағайындалуына мән берілмейді. Басқаша айтқанда, шығын ... ... ... ... рет алуы ... ... емес ... Шығын әдісінде әртүрлі уақыттағы капиталды шығындардың
көпжылдық есебінде отандық экономиканың жоғары инфляция ... ... ... ... ... ... болмауы мүліктің баланстық құнының
шынайы емес мәндеріне әкеледі.
Табыс және ... ... ... ... принципиалды болып
табылады және оларды тәжірибелік қолданудың аумағын елеулі ... ... пен ... ... көрсеткіштері, сонымен қатар
мүліктің баланстық құны мүліктің нарықтық құнына пропорционалды емес және
бұл объектілердің құн ... ... ... ... ... құнын бағалауда салыстырмалы сатуларды талдау
әдісінің де кемшіліктері бар. Әсіресе, егер ... алу ... ... ... және ... ... ... Мұндай жағдайларда
келісімшарттардың демпингтік бағаларының қалыптасуы орын алады. Мысалы,
Шығыс Германияда ... аз ... ... ауылшаруашылық машина өндіруші
«ФОРШРИИТ» зауыты бір неміс маркасына сатылып кетті. Салыстырмалы сатуларды
талдау әдісінің мүмкін ...... ... жасалынған мәмілелердің
бұрмаланған шартты бағалары қолдануы мүмкіндігінде.
Жоғарыда қарастырылған әдістердің барлығын бір ... ... ... ... ... мүлік объектісінің сәйкес нарықтық
құнын қандай ... ... оны ... ... терең ойланған
жоқ.
Бастапқы жүргізілген ... ... ... ... ... екі негізгі құн қалыптастырушы факторлардың бар болуын көрсетеді:
1. бағалау мақсаты үшін стандартты (төлқұжаттық) ... ... ... мен пайдалылығы болып табылатын заңды бекітілген,
құжаттық рәсімделген, мүліктің номиналды нормаланған өнімділігі;
1. жылжымайтын мүлік орналасқан жер ... ... ... ... және ... ... мүліктің нарықтық құнын анықтағанда нормативтік табыстың
немесе нормативтік ... ... ... ең ... Яғни ... көп ... фактілік көрсеткіштер бойынша табыс әдісінің орнына
мүліктің дұрыс нарықтық құнын бағалау үшін ... таза ... ... пайда нормалары негізінде нормативті-табыстық әдісті пайдалану
керек. Мұндай жағдайда ... ... ... ... ... мүлікті ол орналасқан жер ... ... ... ... ... Және керісінше, жер учаскесін ... ... ... ... қарастыруға болады.
Болашақта қозғалатын және қозғалмайтын мүліктің әр ... ... ... үй, өндірістік мүлік, жер учаскелерінің нарықтық ... ... ... ... ... мәні – ... әрбір түрі үшін арнайы ғылыми негізделген
құн қалыптастырушы көрсеткіш таңдалынып, ... де, ... ... ... тұрғын үй меншігі үшін ... ... ... орналасу жері, құрылыс сапасы, ішкі
жақсартулар және ... ... ... ... ... ... ... факторларды ескеретін пәтердің толық өзіндік құны немесе
сәйкес құрылыстың құны алынуы мүмкін. Бұл ... ... ... үшін ... үй меншігін техникалық түгендеу бюросында сұранылатын
тұрғын үйдің түгендеу құны да ... ... ... ... ... үшін мұндай көрсеткіш ретінде таза табыс бойынша нормативті
табыстылық немесе балансты ... ... ... ... ... ... ... потенциалы қолданылуы мүмкін. Жер меншігі үшін
бұл ... ... жер ... ... немесе кадастрлық құны
немесе сәйкес жер салығының мөлшерлемесі болуы мүмкін.
Құн қалыптастырушы көрсеткіштер уақыт бойынша тұрақты ... ... ... ... ... ... өнімділігіне толығымен тән. мүліктің нақты
табыстары мен ... ... ... ... ... құны мен мүліктің ... жиі ... ... мүліктің жоғары табыстыры мен пайдасы шағын жылжымайтын ... жер ... ... ... ... және ... үлкен жер
территориясы мен мүлік аз ғана табысты туғыза ... ... ... ... бағалау міндетін шешуге қиынырақ.
Мұндай көрсеткіштер таңдалып, ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік объектісі үшін ғылыми
негізделген белгілі бір дәрежеде типтелген прецедентті (немесе прецедентті
болмаған жағдайда ... ... мәні ... орнатылады.
Болжаулы мультипликатордың мәні ... ... ... және ... әдістермен алынуы мүмкін.
Мультипликатор бағаланатын мүліктің құн қалыптастырушы сипаттамаларын
оның нарықтық құнының көрсеткіштеріне қайта ... ... ... ... ... ... ... үшін орнатылған мультипликаторды
мультипликаторға жататын ... ... ... ... номиналды мәнін алуға болады. Содан кейін алынған сандық мәнді оған
физикалық, моральды және экономикалық тозуды ... ... ... қарастырылатын объектінің нақты әділетті нарықтық құнына
жақындатады. ... ... ... ... жер ... мүлік объектісінің бар болуына қарай жер меншігінің объектілері
үшін сапаның жақсарту немесе төмендету коэффициенттері ... ... ... мен ... әр ... ... ... бір-біріне тура пропорционалды. Олардың негізінде мүліктің
құнын бағалағанда ең жиі қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... құнын бағалау әдістерінің
қорытынды нәтижелерінің көптүрлілігін ... ... ... ... ... Қазіргі стандарттардың келесі кемшіліктері
бар:
- бағалаушыға бағалау ... ... ... өз ... үшін кең ... ... бағаланатын объектінің біркелкі орнатылған құнының дұрыстық деңгейі
тиімді бақылау мүмкіндіктерін шектейді;
- бағалаушы мен бағалауға ... ... ... ... ... ... үшін жағдайларды жеңілдетеді.
Егер жоғарыда аталған унификацияланған әдіс бағалау қызметінде жүзеге
асырылса, бағалаушының негізгі міндеті әрбір нақты бағалау объектісіне ... тозу ... мен ... объективті
мәндерін анықтау болады.
Мүліктің әділетті нарық құнының мәндерінің орналасуының ең ... ... ... шек – ... ... ... жер учаскесінің әділетті
нарық құны (жылжымайтын мүлік бұзуға немесе утилизацияға барғанда,
одан қалғанның бәрінің құны);
- жоғарғы шек – ... ... ... ... ... құнының
және ол орналасқан жер ... ... ... ... ... ... циклінің бастапқы сатысында орналасқан
жағдайда, тозудың ешбір ... ... ... құны ... аудандарда орналасқан жоғары технологиялы
уникалды жылжымайтын мүлік үшін синергетикалық ... ... ... нарықтық құнының жоғарғы шегі көтерілуі мүмкін.
Мүліктің қорытынды орнатылған әділетті нарықтық ... ... ... ... ... және ... кәсіби
бағалаушылармен олардың жеке қабілеттілігі мен мамандығы бойынша жиналған
жұмыс тәжірибесіне тәуелсіз мүмкіндігінше дәл құрылуы ... ... ... ... ... ... МЕН ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ
3.1 Мүлікке салынатын салықтарды жетілдіру жолдары және
даму перспективалары
Жеке тұлғалардың мүлік салығы.
Ғимараттарға, кұрылыстарға салық ... үшін ... ... ... ... ... кұны ... табылады. Ол техникалық түгендеу
орғандарымен аныкталады. Жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... күнына баға есебінен есептелінеді. Сосын
оған зады орғандармен бекітілген салық ... ... үшін ... ... ... күны ... мүлік күнының томендеу
негізінде. іске ... ... ... ... ... және баска мүлік
объектілерін ауыстыру ... ... ... ... ... өсуіне әкеледі,
бұл мемлекеттін көптеген тұрғындарға, өзінің жалғыз ... үшін киын ... ... орай ... күны ... ... бас ... және нарык кұнының бағасын кабылдау әр тұрлі
коэффиценттерді және ... ... ... ... жаңа сомасын
есептеуге өтуге әдістерді кұру кажет етеді. ... ... ... ... ... ететін ставка бойынша есептелген мүліктің ... ... және ... жаңа ... ... ... аспауы керек. Бул принцип алдын ала кабылданған ... ... ... ... ... мүлік бойынша кунды шектеу керек,
негізінен нарык багадан шыга ... ... ен . ... ставка бойынша
есептелу керек. Ал ... ... егер ... ... ... ... алынуы керек, ол коптеген нарык ... ... ... және ... жүзеге асырылады. Жалпы Д.Г.Черниктіің айтуы
бойынша мүлік куны ... ... өту ... ... ... ... нарык мемлекеттер сиякты салық салынбайтын минимумды көтеру керек.
Казіргі кезде салық комитетінің ... ... бірі ... ... ... төлемейтіндігі болып табылады. Бұның себебі
салық толеушілердін әлеуметтік-экономикалық жағдайынын төмендігі. Ал жерге
салынатын салықтардың ... ... ... ... томен деді[17].
Бүгінде Қазакстанда салық жүйесінде. бюджеттің аткарылуына біраз
табыстар бар, негізгі ... ... ... кол
жеткіздік. Тиімді бюджет жүйесін кұру жөнінде едәуір кадамдар ... ТМД ... ... бірі болып салық туралы заң
кабылдады. Оны 1997 жыл ... ... ... ... ... ... ... бюджетке кұрылымдандыруда.
салықтарды есептеумен алудың тәсілдерін ... ... роль ... ... ... ... реформалау, мемлекеттік бюджет
каражатының келіп түсуіне бақылау мәселелеріне байланысты ... ... бір ... ... ... ... ... заңдарын жетілдіру жөнінде жұмыс жүріп жатыр. Экономиканың даму
перспективасын ескеретін және мемлекеттің өзі мен ... ... ... ... колайлы орта жасауга барлық нормативті
құқықтық актілерді бір заң актісінің шеңберінде бекітуте ... ... ... ... ... Ұлттық коры және Казакетанның даму банкі
кұрылды. Әлемдік стандарттарға жауап беретін кірістер мен шығыстарды ... ... ... ... әлі де ... ... және мәселелер көп.
Енді соларға келсек.
Казакстан республикасында жұмыс істейтін ірі шет ел компаниялары салық
зандарымен жиі бұзып, салық төлеуден ... ... мұны ... ... да атап ... ... көбейту үшін едэуір резерв нак осында болса тұрса
да, бюджетке берешекті өтеу жөніндгі ... ... ... ... жасау жөніндегі салық мерзімін кейінге калдырудың
тәртібіне өзгерістер енгізуін талап етіледі, өйткені казіргі кезде ... ... ... ... ... ... ... бойынша салық
төлеу жөніндегі мерзімді үзартуга ... ... ... және ... арнаулы салық
төлеушілердің кұкығын қорғау тым киындатылған Казакстан аумағындағы шектес
мемлекеттерден тауарлардың кеден ... ... ... ... ... ... залал әкеледі.
Бюджет жүйесінің орталықсыздандыруының аякталмауы бюджет аралық
катынастардың өзекті проблемасы болып отыр.
Бүгінде Казакстан ... ... ... мен ... ... ... ... Үстінде. Бү_л процестердің өтпелі кезең ... омір ... ... ак ... пен ... ... ... республикалық бюджт пен жергілікті бюджеттердің кірістері
мен шығыстарын іалыптастыру принциптерін жағалауға, ... ... ... салу базаларын таңдау және калыптастыру әдістемелерін орай
жүзеге асырылып жатканы белгілі.
Салық ... ... ... ... мен ... төлеушілердің өзара
карым катынастарын ұйымдастыратын императивтік құрлымы болып ... ... ... экономикалық саясатыны заңи күші бар ... ... ... ... ... салу ... ... ат
салысады және осы орайда мынадай жағдайттарды:
1) ... салу ... ... ... және аумакта зани кушше енгізу і \иЫш,
3) салықтар жүйесін;
4) ... ... ... әр ... ... ... тәртібін;
5) салықтық катынастарға ... ... ... ... салықтық бақылауды;
7) салықтық катынаска атысушылардын жауапкершіліктерін;
8) салықтық катынаска ... ... мен ... ... ... камтиды.
Мемлекеттің салық жүйесінің жұмыс істеуінің және салық салудын
негізіне мына:
1) ... салу ... ... пен ... ... белгілі бір баланстарды бұзатын салық заңдарын колдануга тыйымы
салу;
2) салық экімшілігін жүргізу жөніндегі іс ... ... ... болуына жол бермеу;
3) экономикалық қаржылық мүдделердің біршама теңдігін ... ... ... ... тек ... ... кайта бөлу;
5) салық функцияларының арасындағы біршама тендікке кол жеткізу;
6) ... ... ... ... айкындаған және
әмбебаптығын камтамасыз ету;
7) салықтардың ... ... ... ... ... және ... тең
қызыктылығын болмауына жол бермеу тәрізді және т.б. принцептерінің жатканы
дүрыс болады.
Мемлекеттің салық жүйесінің:
1) трансферттік және ... ... ... ... ... нысанындағы кұнды бөлудің қаржылық кұкыктық кұрылады;
4) фискальдық өзара карым катынастардың ... іске ... ... ... ... ... әр килы ... салық экімшілігін жүргізу жолдары;
6) корпарациялық және мемлекеттік қаржылар аясының ... ... ... ... зияның тигізбейтін, экономиканы тікелей
немесе жанама ... ... ... ... ... тэн ... мен
белгілері болады.
Жоғарыда баяндалған жәйттерді ескерсек, мемлекеттің салық жүйесі ... ... мен ... ... юрисдикициясының ауғымында калыптаскан
казіргі заманғы талаптар мен халықаралық салық салу ... ... ... өте ... ... мен мән жайдарының жиынтығын айтамыз.
ҚР салық жүйесі мынадай кұрылымдық міндеттерін:
1) салықтарды белгілеу және салық салу ... ... ... ... ... жүйесінен;
3) салықтардың алыну көздерінен;
4) ... ... мен ... ... алу ... ... салықы бақылдың ныандары мен эдстерінен;
7) ... ... мен ... ... ... салықтық катынаска қатысушылардың кұкыкктары мен ... ... ... ... ... ... ... салықтық катынастардағы заңдылығты камтамасыз ... ... ... ... ... ... ... максат бағдары;
4) салық процедураларының заңмен регламенттелуі;
5) ... ... ... ... кұрылуы және б іртутасты л ығы;
6) салықтық міндеттеме салмағының салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... білу ... салық төлеушілердің кінэсіздігі презумпциясы;
9) салық ... ... ... өсуі мен ... ету ... ... ат салысу;
10) әкімшілік шығындары мен ... ... ... ... ... ... барысында жіберген шығындарын есепке алу;
11) инвестициялық процестердің бұзылмауын камтамасыз ету ... ... ... ... ... жүйесін күымдыландыру максатында
мынадай мәселелер:
1) тікелей және ... ... ... ара ... ... бір ... салу базасына әр тұрлі салық салуды болдырмау;
3) экономикалық кұкыктық табиғаты бойынша өзінің кұрамына ... ... ... ... ... ... жол бермеу;
4) экономика тұрғысынан тиімді деп табылған салық жеңілдіктерінің
тізбесін белгілеу;
5) ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік іске асыратын жер мен оны орындау мерзімін
нақтылы аныктау;
7) ... ... ... ... ... ... колдану;
8) жергілікті мемлекеттік баскару орғандарының қаржылық ... жаңа ... ... кұру;
9) салық механизмінің мемлекеттж шаруашылық жүйесінтң вертикалі ... ... ... жұмыс істеуі көзделініп отыр. Мемлекеттік
салық саясаты салық жүйесінің ... ... ... іске ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалар
салықтарының аралық катынасы, салықтық ... ... ... пен үй шаруашылығының базистік көрсеткіштері алынатын
салықтың ... ... ... мәселелер шешіледі[18].
Салықтық механизм ұйымдастырушы ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын салық салу
саласын мемлекеттік ... ... мен ... ... Осы ... ... механизм салық заң актілерінің тиісті
ережелерін іске асыру жағдайлары мен ... ... ... көрініс
табады. Демек, салықтық механизм салық салуды мемлекеттік баскарудың ... ... ... ... ... ... ... қаржылық және ұйымдастырушы
салықтық құқықтық катынастар жүйесі салықтық механизмді құру ... ... ... салық ставкасының мөлшері, салықтардың
жиналу деңгейі, салықтар арқылы ... ... бір ... ... ... салықтық жоспарлау және болжамдау, берілетін салық
жеңілдіктерінің көлемі, ... ... ... ... бақылау,
салықтардың инвестициялық саясатты жүргізуге және қоғамның экономикалық
дамуына ... ... және т.б. ... ... ... ... және ... жүйелері
бойынша шектеулі олардың ұдайы өндіріс максатына қызмет ... ак ... ... , ... және ... экономикалық
мүдделер арасындағы да тепе теңдікке кол жеткізуге ... ... ... механизмнің жұмыс істеу максатына республикалық және
жергілікті бюджеттердің ... ... ... ... ... кажеттілікті камтамасыз етуді, сондай ак нақтылы өндірушілердің
және ... ... ... ... ^ліайтуды жаткызүға
болады.
Қазіргі кезде калыптаскан жағдайдыц ... ... ... ... кедергі болып келеді.
Бюджетті жоспарлаудың жағдайдың уакыт аясы ... да, ... да ... ... болып отыр. Бюджеттің аудандық және облыстық
денгейлерде өзіндік кіріс көздері бекітірмеген.
Республикалық Бюджетке ішін ара ... ... ... бюджеттердің кіріс бөлігін асыра орындауы көбінесе мемлекеттік
бюджеттін еркін каражатын түзеді:
Жергілікті аткарушы орғандар және ... ... осы ... ... ... ... ... отыр, проблемаларға тап болады.
Еркін каражат айналымға уакытылы тартыла алмайды және өткір әлеуметтік-
экономикалық проблемаларға ... ... ... ... ... бойынша болжамды асырып жіберу немесе төмендету
фактірлері жиі ... бул өз ... әр ... ... аткарылуын тұраксыздандырады.
Кейбір салықтардың ставкасын жоғарлғысынан орта бизнесті дамытудың
колайсыздығы несесе ... ... ... кең етен алуы.
Салық қызметкерлерінің дүрыс жумыс ітей алмауы нәтижесінде салықтың
дер кезінде және толық ... ... ... сол ... ... ... осы мәселелерді шешу жолдарына келеек; Салық заңдарынын ... ... зан ... бекіту кажет. Өйткені салық ... жиі ... ... ... ... ... әсір ... жүйесінің, экономикалық аграрлық секторларының орташа тобы
ретінде калыптасуына, әлеуметтік саланың ... ... ... ... ... жаңа ... ... ету. Салық төлемдерінің
жалтарудың мүмкін еместігі мен оның тиімділігін камтамасыз ететін, сонын
ішінде жеке тұлғалардың ... ... ... және табысы неғұрлым жоғары
тұлғаларға салық салудың күшейту есебінен ... ... ... ... ... мұның өзі осы санаттарға салық ... ... ... ... ... ... ... салу базасын күшейту
және экономиканың нақты секторына салық жүктемесін негұрлым ... ... ... ... жергілікті бюджеттер үшін кірістің маңызды көзі
болып табылатын бөлшек сауда да сатуга салық ... ... ... ... ... ... ... жүктемесін барлық салық төлеушілерге теңдей және әділетті бөлу
мәселесі принципті мэнге ... ... ... ... ... бағытталған біраңғай жецілдік жүйесін калыптастыру кажет.
Кәсіпорындардың сырткы экономикалық қызметінің өсуі, ... ... ... ... ... шекарасында экономикалық
кауіпсіздікті камтамасыз етуде, контробандағы тоскауыл қоюда, кеден тиімді
салықтарды толық көлемінде өзгеруде республика • ... ... ... ... орталықсыздандыру принциптерін іске асыру.
Мыналар кажет;
- жергілікті бюджеттердін мейлінше дербестігін камтамасыз ету
жолымен ... ... ... жүйесін кұру
- салықтар мен алымдарды мемлекеттік бюджеттің ... ... ... ... ... ... бері ... елдермен тығыз
карым-катынас жасап, ел экономикасын дамыту ... ... ... ... ... ... ... реформалаудағы маңызды
саланың бірі-салық жүйесін реформалау. еліміздің салық жүйесін халықаралық
денгейге көтеру.
Америка Курама ... ... ... ... штаттарда алынады. Оны
заңды және жеке тулғалар төлейді. Салық ... ... ... ... көлемі - 0,5 %. максималды ... %. ... ... ... мүрага салынатын салық алынады. Оныц жалпы табыс көлемі
ішіндегі үлесі 1%. ... ... ... ... ... Оның ... ... дрежесіне байланысты колданылады.
Жергілікті салықтардың ішінде манызды орынды ... ... ... Ол ... ... ... және ... өзін-өзі
баскару карамағында болады. Мүлікті арнайы багалаушы багалайды. Барлық
жерде багалау куны обьектінің ... ... ... пайызды кұрауы керек.
Бұл пайыз багалау коэффициент! деп аталады. Салық ставкасынын орташа
деңгейі шамамен- 2%. Жалға ... ... ... ... ... дифференциалды ставкасы бойынша алынады.
Францияда ерте заман заттары, ... және ... ... ауыл
шаруашылық мүлкінің кейбір тұрлері толық немесе жартылай бұл салықтан
босатылды. Сонымен ... ... ... ... және ... мен баждарды жаткызүға болады. Бул топка сонымен қатар еңбек акыга
әлеуметтік салық жатады. Салық салу ... ... және ... ... акы коры ... ... ойымызша Америка Қүрама Штаттары, Испания, Германия және тағы
басқа ... ... мұра ... сый ... өткен мүлікке салық
алуды енгізу ... және ... ... ... ... ... және
мәдини кұндылықтарға салық салмау керек.
ҚОРЫТЫНДЫ
Казакстан Республикасы салық ... ... ... ... ... тогыз тұрі бекітілген. Атап кетсек, корпоративтік табыс салығы.
жеке табыс салығы. косылған күн салығы. жер ... ... ... ... ... ... ... мүлік салығы және жер койнауын
пайдаланушылардың салықтары мен ... ... ... ішіндегі
аймақтық бюджет түсімдерінін комақты үлесін кұрайтын салықтар —жер,көлік
және мүлік ... ... ... ... мемлекеттік бюджетке занды және жеке
тұлғалардан белгілі бір мөлшерде және ... ... ... ... ... және ... ... міндетті төлемдер туралы
Казакстан Республикасынын ... ... ...... жер мен ... ... жылжымайтын
мүлкі үшін заңды және жеке тұлгалардың ... ... ... ... ... болып кез-келген жылжымайтын мүлік есептеледі,
ал оны төлейтін тұлғалар болып занды және жеке ... ... ... ... ... ... дамыган елдермен
салыстырғанда бірден байкалады) салық ... аса ... ішкі ... яғни ... ... ... ... табыстарды тұмшаландырып отырган сыңайлы. Осындай тұйыкталған
тығырыктан тек ... ... ... ... жете білу, меншікке катысты кезек ... ... ... салу ... ... икемділік, ұтымдылық,
үнемділік, карапайымдылық, ... ... ... ... ... және ... көрінісі табу үшін:
1) мемлекеттің салық жүйесін нарыктық - ... ... ... калыптастыру негізінде жалпы мемлекеттік және ... ... ... ... және олардың мүмкіндігінше теңдестірілуін
камтамасыз ету; 2) салық ... ... ... ... мен ... белгілеп, айкындау арқылы жеке кәсіпкерлік дамуына ... ... ... ... ат ... ... ... заманғы салық жүйесін ұйымдаструдың экономикалық
және занды принциптерінің кешені ... - ... ... ... ... ... жүйесін құруды көздейді, сондай-ак салық экімшілігінің
үтымды жүргізілуін және салықтық ... ... ... ... ... ... ... жұмысты корытындылай келе мүлікке салынатын салықтар
механизмін одан әрі жетілдіру максатында ... ... ... ... ... ... кұнды шектеу керек, негізінен
нарык бағадан шыға отырып, салық ең томен ставка бойынша есептелу керек. Ал
кымбат ... егер ... ... ... ... ... алынуы керек,
олай коптеген нарык экономикасы калыптаскан барлық мемлекеттерде және
зандарда жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... багасына оту керек. Сонымен қатар коптеген дамыган нарык мемлекеттер
сиякты салық салынбайтын минимумды ... ... ... ... Штаттары, Испания, Германия және тағы баска
мемлекеттерде сиякты мұра немесе сый тәртібінде өткен мүлікке ... ... ... және ... ... ... ... тарихи және мәдени
кұндылықтарға салық салмау керек.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. А. Абдирова Бухгалтерский бюллетень: Налоговое ... в ... ... средства,
Тамыз2006, №31;
2.Аимаганбетова М. Бухгалтерский бюллетень: Налог:порядок исчисления,
кантар 2006 №3; Алматы: Қазак Университеті, 2009ж.
3.Аманжолова ... ... Еще раз о ... с ... ... 2005 №9(46);
4.Бобров В.А., Налоговый консультант: Земельный налог. Что нового в ... - ... 2005 ... Бюллетені: Бухгалтер Бюллетені:2008 ж.№14
6.Г. Дорошева, Бухгалтерский бюллетень: ... форм и ... ... ... по ... на ... земельному налогу, налогу на
транспортное средство, акпан 2006, №6;
7..Ермекбаева Б.Ж. Салықтар және салық салу.Алматы ... Б.Ж., ... М.Ж. Шет ... салықтары
9.Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Е.А. Основы налогообложения
10.Жанбыршиева К.К. Налоговый консультант: О ставках земельного налога ... 2005 ... ... ... және каражат: Экономическое
12.Содержание земельного налога и принципы налогообложения
земли.
13.Караманов А.А., Налоговый консультант: ... ... ... РК в части исчисления ... на ... ... ... 2005 ... ... Салық Кодексі 2003 ж.;
15.Лободрыга Т.Д. Налоговый ... ... ... и ... ... ... 2005 ... Бухгалтерский бюллетень: Налоговое обязательство
17.В период бездействия налогоплательщика, мамыр 2006, № ... ... ... ... платежи по налогу на
имущество — что нового в 2006 ... ... 2006, ... А.И., ... Н.Е. ... понятие, элементы, установление,
виды Алматы: ТОО Баспа, 2000г.
20. Шоидыбасов К.М. ... ... ... ... и
уплаты налога на имущество физических лиц -мамыр 2005 №6(43);
21.Егемен Казакстан 2006ж 8 ... ... Пари 2007ж 5 ... ... И.Х. ... ... науки. Выпуск
1. М., 1917.-С.42-43
23. Статежегодник 2007; ВВП за 2002г. - ... год ... млн. ... В.Пансков. Истоки роста// Экономика и жизнь. 1999 - ... ... ... государственного регулирования
переходной экономики. М.: ... ... ... ... ... ... (на примере союзной
республики).М.: Финансы и статистика. 1984. -с. ... Д.Г., ... А.З. ... ... города в условиях перехода к
рыночным отношениям. М., 1995.-С.4
27.Воронин Ю.М., Коркин С.К., Габутдинова A.M. Финансовый баланс региона//
Финансы. ... А. ... ... Вопросы экономики, 1998.-№9.-с. 18-22;
Швырков Ю. Государственное регулирование экономики// Экономист, 1998.-№8.-
с.35-48;
29.Хавина С. Государственное регулирование в ... ... ... ... ... с.80-84 и ... бюджетное планированием.: финансы. 1976.-с. 15
31.Н.М.Волуйский. Сводный финансовый план. М.: ... ... Д.Г., ... А.З. Финансы крупного города в условиях перехода к
рыночным отношениям. М., 1995.-с.4
33.В.М. Родионова. Бюджетная реформа: ... и ... ... - №8. - с. 11
34.Г. Поляковский. Жилищная экономика. М, ... ... ... ... ... Анализ и оценка приносящей доход
недвижимости. М, Дело, ... А.Б. ... М.А. ... Ю.М. ... ... С-П, ... 2002г.
37. С.Н. Максимов. Основы предпринимательской ... на ... С-П, ... ... ... Экономика недвижимости. С-П, Питер, 2002г.
39.Закон Республики Казахстан «О жилищных ... от 16 ... ... № 94-1. ... ... РК, 1999г, №8, ... кодекс Республики Казахстан.
41.Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 24 ... ... № 66 об ... ... о приватизации государственного
жилищного фонда в Республики Казахстан.
42. ҚР Азаматтық кодекске ... ... Жеті ... ... ... кодекске комментарий, Алматы: Баспа 2003ж.
44.Төлеуғалиев Ғ.Н. ҚР азаматтық құқығы, ...... Жеті ... М.К., Басин Ю.Г. Азаматтық құқық. 1 том. 2-басылым – Алматы
2005ж.
46.Гражданское право: Учебник, ... А.П. ... Ю.К. ... – М:
Проспект, 2005 – 776с.
47.“Честь, достоинство и ... ... как ... ... лиц”.
Бюллетень “Законодательство и практика СМИ Казахстана” №13 за 2009 ... К.Б. ... и ... под ... ... ... – правовая
защита личных неимущественных прав граждан. Москва “Юридическая натура”
1992
49.О.С. Иоффе. ... ... ... ... законодательства и
охрана чести и достоинства граздан. Сов. гос. и право 1962, №7.
50.“Юрист” ... рос. изд. 2009г. ... ... ... рос. изд. 2004г. №7. “О ... ... ... и личные неимущественные права”
52.“Юрист” Рос. изд. Журнал. 2004г. №8. ... ... ... ... ... ... рос. изд. 2004г. №9. “О соотношении права собственности
и морального вреда”.
54. Л. Пак, ... ... ... и ... ... юр. Фак-та КАРГУ им. Е.А.
Букетова. “Право на честь, достоинство и деловую ... в ... прав ... ... ... журнал.2009. №5
-----------------------
[1] Хавина С. Государственное регулирование в ... ... ... экономики, 1996.-№11.-61 с.80-84 и др.
[2] Ермекбаева Б.Ж. Салықтар және салық салу.Алматы 2005
[3] Аманжолова ... ... Еще раз о ... с населения -
кыркүйек 2005 №9(46);
[4] Жанбыршиева К.К. Налоговый консультант: О ставках ... ... ... 2005 ... Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е. Налоги: понятие, элементы, установление,
виды Алматы: ТОО Баспа, 2000г
[6] Аманжолова З.М.Налоговый консультант: Еще раз о ... с ... ... 2005 №9(46);
[7] Аимаганбетова М. Бухгалтерский ... ... ... 2006 №3; ... ... Университеті, 2009ж
[8] Бобров В.А., Налоговый консультант: Земельный налог. Что нового в 2005
году? - ... 2005 ... ... Б.Ж. ... және ... салу.Алматы 2005
[10] Қазакстан Республикасының Салық Кодексі 2003 ж.;
[11] Бобров В.А., Налоговый консультант: Земельный налог. Что нового в 2005
году? - ... 2005 ... А. ... Бухгалтерский бюллетень: Налоговое обязательство в случае
купли-продажи транспортного средства,
[13] Аманжолова З.М.Налоговый ... Еще раз о ... с ... ... 2005 ... ... К.М. ... консультант: Порядок исчисления и
уплаты налога на имущество физических лиц ... 2005 ... ... ... Бухгалтер Бюллетені:2008 ж.№14
[16] Г.К.Шеховцов.Сводное бюджетное планированием.: финансы. 1976.-с. 15
[17] Аль Пари 2007ж 5 ... ... И.Х. ... ... науки.
Выпуск 1. М., 1917.-С.42-43
[18] Закон Республики Казахстан «О жилищных отношенияхң от 16 апреля 1999
года № 94-1. ... ... РК, 1999г, №8, ... ... ... ... (жер санаттары)
Бағалы
қағаздар
Су-әуе
Тұрғын үй
Ауыл шаруашылық мақсатындағы
Антиквариат
Автожол
Тұрғын үйге жатпайтын
Елді мекен
Валюталық құндылықта
Басқа да жер санаттары

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жер салығына жалпы сипаттама және оның құрылу ерекшеліктері12 бет
Мүлік салығының қазіргі замандағы алыну ерекшеліктері51 бет
Салық міндеттемесін шет мемлекеттерде қолдану ерекшеліктері6 бет
«Жылжымайтын мүлік» қолданбалы программалық пакеті38 бет
«қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша мүліктік қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктері»103 бет
Автордың мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары71 бет
Азаматтардың мүліктік емес құқықтары оны қорғау тәсілдері62 бет
Байланыс және құлақтандыру құралдары: авариялық жағдайлардың алдын алу. Жеке мүлік қорғанысы. Видеобақылау жүйелері. Күзет-өртке қарсы дабыл.9 бет
Дін жан ақыл ұрпақ пен мал-мүлік сенімділігі7 бет
Ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттері25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь