"Алдын ала тергеудің аяқталуы."

КІРІСПЕ 5.8

1. АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ НЫСАНДАРЫ
МЕН КЕЗЕНДЕРІ 10.25
1.1. Алдын ала тергеу ұғымы
1.2. Алдын ала тергеудің аяқталу институтының жалпы сипаттамасы
1.3. Айыптау қорытындысын жасап тергеуді аяқтау

2. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІ ҚЫСҚАРТУ 27.42
2.1. Қылмыстық істі қысқартудың түрлері
2.2. Тергеушіге қылмыс жасаған адамды қылмыстық
жауапкершіліктен босатуға құқық беретін мән.жайлар

3. МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ
ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕНІ ҚАРАУЫ
ҮШІН ІСТІ СОТҚА ЖІБЕРУ ЖӘНЕ ТЕРГЕУДІ
АЯҚТАУДЫҢ БАСҚА ДА НЫСАНДАРЫ 43.50
3.1. Тергеу аяқталу кезеңінің медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені қараған кездегі
жалпы сипаттамасы

ҚОРЫТЫНДЫ 51.52

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 53.54

ҚОСЫМША 55.56
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Бұл дипломдық жұмыста қылмыстық іс жүргізудің алдын ала тергеудің аяқталуы институты зерттелінген.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қылмыстарды тез және толық ашу, айыптыларды әшкерелеу, әрбір қылмыс жасаған адам әділ жазасын алуы және кінәсіз бір де бір адам қылмыстық жауапқа тартылмауы үшін заңның дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету – қылмыстық процестің мақсаты болып табылады. Біз қарастырып отырған алдын ала тергеуді аяқтау институты осылардың соңғысының шешімін табуға арналған.
Сонымен қатар, осы оқу құралындағы қылмыстық іс жүргізу институтының мақсаты – әділ сот жүргізуші органдарды, сот ісін жүргізудің негізгі мақсаты тұрғысынан алғанда, көрінеу жарамсыз істерді қараудан босату, оларға жеңілдік жасау болып табылады.
Тергеуді аяқтау институты, бұл – іске асырылуы өте күрделі құқықтық нормалар тобы. Заңдылықтың сақталу дәрежесі, барлық алдын ала тергеудің толықтығы мен әділдігі, көбіне, іс бойынша соңғы құжаттың қалай жасалғанына, іс жүргізу процедурасының қалай аяқталғанына байланысты.
Бұл жұмыста алдын ала тергеуді аяқтаудың барлық түрін қарауға талпыныс жасадық. Оның соңғылары дәлелдеме келтірілуімен ғана шектелмейді. Бұл жерде алдын ала тергеудің әдебиетте аталған нысандары да, сондай-ақ, аяқтаушы уақыт аралығы – кезеңдер де талданған. “Тергеудің аяқталуы” термині құқықтық институттың атауы ретінде де, іс жүргізу қызметі мен іс бойынша шешім жасау кезеңі ретінде де қолданылуы мүмкін. Бұл оқу құралын тергеудің аяқталуы сотқа дейінгі іс жүргізу кезеңі ретінде қаралады, ол алдын ала тергеудің ажырамас бөлігі болып табылады. Осы уақыт аралығы үшін маңызы бар қандай да бір қылмыстық іс жүргізу шешімін қабылдаудың негізі сипатталады, тергеуші (анықтама органы, прокурор) дайындайтын іс жүргізу құжаттарының формасы мен мазмұнына қойылатын талаптар қаралады.
Авторлар алдын ала тергеудің аяқталу проблемасын ұзақ уақыт зерттеді. Бұл құралдың басты құндылығы дұрыс материалдар, қандай да бір ұғымға деген ғалымдар пікірі, жинақталған тәжірибе ғана емес. Мұнда тергеуді аяқтаудың негізі мен тәртібін реттейтін барлық нормативтік актілерден қажетті үзінділер келтірілген, олар айыптау қорытындысын жасауға, қылмыстық істі қысқартуға және адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану мәселесін қарауы үшін істі сотқа жіберуге қатысы бар нормалар.
Кейде құқықтық ережелер бір мағынада түсінілмейді. Қандай да бір ережені қолдануда прокурор мен тергеушіде әртүрлі көзқарас болуы мүмкін. Алдын ала тергеу органдарының қызметін қадағалай отырып прокурор қылмыстық істі қысқарту немесе оны сотқа жіберу туралы соңғы нұсқау береді. Іс жүргізудегі өзінің дербестігін пайдаланып тергеуші оның нұсқауын орындаудан бас тартады. Бұл жағдайда не істеу керек?
Егер прокурор мен тергеуші, мұндай жағдайларда бұрын қандай шешім болғанын білсе, өзара қайшылыққа бармаған болар еді.
1 Абдиканов Н. Производство в суде первой инстанции по уголовно-процессуальному праву Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Норма-К, 2009. – 240 с.
2 Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности.
- Свердловск, 1990. – 295 с.
3 Зинатуллин З.З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам: Учебное пособие. - Ижевск, 1989. – 256 с.
4 Громов В.И. Методика расследования преступлений. – М., 1930. – 250 с.
5 Крыленко Н.В. Юрминимум. – М., 1935. – 288 с.
6 Якубович Н.А. Процессуальные функции следователя. Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. - М., 1980. – 275 с.
7 Царев В.М. Эффективность участия защитника в доказывании на предварительном следствии. - Красноярск, 1990. – 298 с.
8 Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы. – Киев, 1984. – 266 с.
9 Куцова Э.Ф. Уголовно-процессуальные гарантии прав и законных интересов но(советский уголовный процесс): Дисс. …д-ра юрид.наук: 12.00.08. - М., 1986. – 335 с.
10 Халиков К.Х. и др. Судебные реформы в Центральноазиатских странах (На примере Республики Казахстан и Республики Узбекистан): Учебное пособие. – Т.: Turon-Iqbol, 2006. – 432 c.
11 Уголовно-процессуальное право: Учебник. 2-е изд. / Под ред.
П.А. Лупинской. - М., 2005. – 258 с.
12 Токарева М.Е. Современные проблемы законности и прокурорского надзора в досудебных стадиях уголовного процесса. - М., 1997. – 259 с.
13 Умархунов И.М. Международный договор – основной источник международного права // Казахстанский журнал Международного права. – 2001. - №1(4). – С. 25.
14 Капсалямов К.Ж. Меры пресечения в системе уголовного преследования. - Астана, 2004. – 240 с.
15 Международное публичное право: Сборик документов. Т. 1. - М.: Юраит, 2007. – 378 с.
16 Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред.
А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. - М., 1989. – 312 с.
17 Самощенко И.С. Охрана режима законности советским государством.
- М., 1960. – 288 с.
18 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. - М., 1968.
– 297 с.
19 Третьяков Ф.Ф. Сущность и принципы социалистической законности.
- Л., 1971. – 299 с.
20 Кротова Л.А. Процессуальные гарантии достижения задач уголовного судопроизводства: Дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.09. - Казань, 1982. – 160 с.
21 Александров С.А. Содержание, система и развитие уголовно-процессуальных гарантий // Вопросы криминологии, уголовного права и уголовного процесса. - Горький, 1974. – 230 с.
22 Божьев В.П. Уголовно-процессуальные отношения. - М., 1975. – 277 с.
23 Алауханов Е.О., Турсынбаев Д.Е. Борьба с коррупцией в государственных органах Республики Казахстан. – Алматы: КазАТК, 2008.
– 280 с.
24 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. - М., 1979. – 264 с.
25 Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред.
В.Н. Галузо. - М., 1998. – 286 с.
26 Копабаев О.К. Актуальные проблемы конституционного права.
– Алматы, 2002. – 438 с.
27 Кокорев Л.Д., Лукашевич В.З. Процессуальные гарантии прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве // Вестник Ленинградского университета. – Л., 1977. – 290 с.
28 Халиков К.Х. Некоторые вопросы судебного контроля за прекращением судебных дел // Вестник Министерства юстиции РК. – 1996. - №11. – С. 11-13.
29 Ростовщиков И.В. Реализация прав личности и деятельность органов внутренних дел. - Волгоград, 1996. – 314 с.
30 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. - М., 1968.
– 321 с.
31 Халилов Э.Х. Ижтимоий турмушда хукукий онгнинг урни. – Тошкент, 2000. – 250 с.
        
        ҚА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Заң факультеті
Сот билігі және ... іс ... ... ЖҰМЫСЫ
АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУДІҢ АЯҚТАЛУЫ
Орындаған 3 курс студенті _____________ Алихан А.А.
Ғылыми жетекшісі, з.ғ.д.
профессор ... ... ... доцент ... ... ... ... проф. ... ... ... ... ... 2010 ж.
Алматы , 2010
РЕФЕРАТ
Түйін сөздер. Қылмыстарды тез және толық ашу, айыптыларды ... ... ... адам әділ ... алуы және кінәсіз бір де бір адам
қылмыстық жауапқа тартылмауы үшін заңның дұрыс ... ... ету ... процестің мақсаты болып табылады. Біз қарастырып отырған ... ... ... институты осылардың соңғысының шешімін табуға арналған.
Жұмыстың құрылымы. Дипломдық жұмыс реферат, глоссарий, ... ... алты ... ... пайдаланылған әдебиеттер тізімінен
жәнеқосымшадан тұрады.
Көлемі. Жұмыстың көлемі 52 бет.
Диплом ... ... ... заңдар қолданылды. Халықаралық-құқықтық
актілер, Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңдары, ҚР Жоғарғы ... ... ... ... ... шет ... (АҚШ, ... Италия және т.б.) заңдары құрады.
Жұмыстың мақсаты мен міндеті. Бұл зерттеуді қылмыстық іс жүргізудің
алдын ала тергеудің аяқталуы институтың жетілдіруге және ... ... ... даярлау мақсаты қойылған.
Зерттеу жұмысының мақсатына жету үшін ... ... ... ... ала тергеу ұғымына талдау жасау;
- алдын ала тергеудің аяқталу институтының жалпы сипаттамасын
ашып беру;
- айыптау ... ... ... ... ... ... істі ... түрлері қарастырылған;
- тергеу аяқталу кезеңінің медициналық ... ... ... туралы мәселені қараған ... ... ... ... және ... ... іс жүргізудің алдын ала
тергеудің аяқталуы барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастар, ... ... ... ала ... тәртібін реттейтін заңнаманың мәні мен мазмұны
және де ... іс ... ... ... пәні болады.
Зерттеудің әдістемелік негіздерін танымның қазіргі әдістері, оның
ішінде жалпы ғылыми да ... ... ... ... ... және т.б.), арнайы да
(тарихи-заңдық, формальды-заңдық) әдістер зерттеудің ... ... ... ... сондай-ақ талдау мен синтездің, индукция ... ... және ... әдістердің мүмкіндігіне
сүйенді.
ГЛОССАРИЙ
1.Адвокат- адвокаттар алқасының мүшесі. Жоғары заң білімі, екі жылдан
кем емес заң ... ... ... ... бар және ... ... асыру құқығына лицензия алған адам.
2.Айыптау үкімі- қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамға айыптау
шарасын тағайындайтын және айыптау тұжырымдамасы жазылған сот ... сот- ... ... заңгер-кәсіпкерлер құратын сенім соты.
Мемлекеттен және кәсіпкерлік құрылымнан толық тәуелсіз орган. Екі ... ... ... ... дау туындағнда, аралық сотқа жүгіну
пайда болады.
4.Диктатура- көшбасшымен бірге шектеулі адамдар тобы жүзеге асыратын
шектеусіз саяси, экономикалық және идеологиялық билік.
5.Қорғау(құқықтарды)- сот ... ... ... және ... құралдар мен іс-шаралар, сондай-ақ азаматтық
құқықтарды өзі қорғауды біріктіретін, субьективті құқықты еркін және тиісті
түрде жүзеге асыруды ... ету үшін ... ... шаралар
жүйесі.
6.Карцер- бекітілген тәртіпте қасақана қасақана жол жол ... ... ... ... бір ... ... қадағалау мен мәжбүр ету шарасы жолымен, мемлекеттің құқық
тәртібі ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ерекше органдар жүйесі, сондай-
ақ ... ... ішкі ... бір түрі.
8.Прокуратура- мемлекет атынан барлық мемлекеттік органдардың, кәсіп
орындардың, мекемелердің, ... ... ... ... ... ... орындалуын бақылауды жүзеге асыратын органдар жүйесі. ... ... ... бірге заңдылық пен құқық қорғау органдарымен
бірге заңдылық пен құқық ... ... ... ... ... ... ... тергеудің және
сот шешімдерінің заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ қылмыстық процестің
балық салаларында қылмыстық ізге түсуді өз ... ... ... ... ... ҚР Бас прокуроры, Бас әскери прокурор, ... және ... ... ... және ... ... шаруашылық және құқықтық дербестіктерін жоғалтып,
бірыңғай жоспар бойынша әрекет ететін ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ қызметті
елеулі түрде диверсификациялаумен сипатталады.
11.Эшафот- зайырлы қылмыстық заңмен немесе ... ... ... үшін ... орындау орны; өлім жазасын көпшілік
алдында орындауға арналған тақтай тұғыр.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
5-8
1. АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ ... ОНЫҢ ... ... Алдын ала тергеу ұғымы
1.2. Алдын ала тергеудің аяқталу ... ... ... ... қорытындысын жасап ... ... ... ІСТІ ... ... ... істі ... түрлері
2.2. Тергеушіге қылмыс жасаған адамды қылмыстық
жауапкершіліктен ... ... ... ... ... ... МӘЖБҮРЛЕУ
ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕНІ ҚАРАУЫ
ҮШІН ІСТІ СОТҚА ЖІБЕРУ ЖӘНЕ ТЕРГЕУДІ
АЯҚТАУДЫҢ ... ДА ... ... ... ... медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені қараған кездегі
жалпы сипаттамасы
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... сипаттамасы. Бұл дипломдық жұмыста ... ... ... ала ... ... ... зерттелінген.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қылмыстарды тез және ... ... ... ... қылмыс жасаған адам әділ ... алуы ... бір де бір адам ... жауапқа тартылмауы үшін заңның дұрыс
қолданылуын қамтамасыз ету – қылмыстық процестің ... ... ... ... ... ... ала ... аяқтау институты осылардың
соңғысының шешімін табуға арналған.
Сонымен қатар, осы оқу ... ... іс ... ... – әділ сот жүргізуші органдарды, сот ісін жүргізудің ... ... ... ... ... істерді қараудан босату,
оларға жеңілдік ... ... ... ... институты, бұл – іске асырылуы өте күрделі ... ... ... ... ... барлық алдын ала тергеудің
толықтығы мен ... ... іс ... ... ... қалай
жасалғанына, іс жүргізу процедурасының қалай аяқталғанына байланысты.
Бұл жұмыста алдын ала тергеуді аяқтаудың барлық түрін қарауға талпыныс
жасадық. Оның ... ... ... ғана ... Бұл ... ала ... әдебиетте аталған нысандары да, сондай-ақ, ... ...... де талданған. “Тергеудің аяқталуы” термині
құқықтық институттың атауы ретінде де, іс ... ... мен іс ... ... кезеңі ретінде де қолданылуы мүмкін. Бұл оқу құралын тергеудің
аяқталуы сотқа дейінгі іс жүргізу кезеңі ретінде қаралады, ол ... ... ... ... ... ... Осы уақыт аралығы үшін маңызы бар
қандай да бір қылмыстық іс жүргізу шешімін қабылдаудың негізі сипатталады,
тергеуші ... ... ... ... іс ... құжаттарының
формасы мен мазмұнына қойылатын талаптар қаралады.
Авторлар алдын ала ... ... ... ұзақ уақыт зерттеді.
Бұл құралдың басты құндылығы дұрыс материалдар, қандай да бір ұғымға деген
ғалымдар пікірі, жинақталған ... ғана ... ... ... ... мен тәртібін реттейтін барлық нормативтік актілерден ... ... олар ... ... ... қылмыстық істі
қысқартуға және адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану
мәселесін қарауы үшін істі сотқа жіберуге ... бар ... ... ... бір ... ... ... да бір
ережені қолдануда прокурор мен тергеушіде әртүрлі көзқарас болуы ... ала ... ... ... ... ... ... қылмыстық
істі қысқарту немесе оны сотқа жіберу туралы ... ... ... Іс
жүргізудегі өзінің дербестігін пайдаланып тергеуші оның нұсқауын орындаудан
бас тартады. Бұл ... не ... ... ... мен ... ... жағдайларда бұрын қандай шешім
болғанын білсе, өзара қайшылыққа бармаған ... ... ... ... Қазақстанда мұндай тақырып А.Н. Ахпанов,
Е.О. Алауханов, К. Беков, Л.Ш. Берсүгірова, Т.К. ... М.А. ... ... К.Ж. ... ... Д.Н. ... Ш.К. ... Лопушной, С.С. Молдабаев, Г.М. Нам, К.И. Нұржаубаева, А.С. ... ... Т.Е. ... Б.Х. ... А.К. ... А.Ж. Тукеев,
С.Т. Тыныбеков, Ш.М. Шарипов, Б.К. Шынарбаев, Р.Н. Юрченко және тағы ... ... ... ... мақсаты мен міндеті. Бұл зерттеуді қылмыстық іс жүргізудің
алдын ала тергеудің аяқталуы институтың жетілдіруге және ... ... ... даярлау мақсаты қойылған.
Зерттеу жұмысының мақсатына жету үшін келесідегідей міндеттерді
орындау қажет:
- алдын ала ... ... ... ... ... ала тергеудің аяқталу институтының жалпы сипаттамасын
ашып беру;
- айыптау ... ... ... ... ... қылмыстық істі қысқартудың түрлері қарастырылған;
- тергеу аяқталу кезеңінің ... ... ... ... ... мәселені қараған кездегі ... ... ... және ... ... іс ... ... ала
тергеудің аяқталуы барысында қалыптасатын қоғамдық ... ... ... ... ала ... тәртібін реттейтін заңнаманың мәні мен мазмұны және
де қылмыстық іс жүргізудің субъектілер зерттеудің пәні болады.
Зерттеудің әдістемелік ... ... ... ... ... ... ... да (диалектикалық, жүйелік-құрылымдық, институционалдық
өлшеу, құрылымдық-функционалдық, социологиялық және т.б.), ... ... ... ... ... ... ... жүйелік тәсілдің, сондай-ақ талдау мен синтездің, индукция мен
дедукция, статистикалық және салыстырмалы-құқықтық әдістердің мүмкіндігіне
сүйенді. Зерттеудің ... ... ... ... ... ... талдау, сұрау және сараптық баға беру түріндегі нақты-социологиялық
әдістерді пайдаланды.
Зерттеудің нормативтік ... ... ... ... ... ... ... қолданыстағы
заңдары, ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары, сонымен қатар бірқатар
шет елдердің (АҚШ, ... ... және т.б.) ... ... ... ... алдын ала тергеуді аяқтаудың барлық түрін
қарауға талпыныс жасадық. Оның соңғылары дәлелдеме келтірілуімен ... Бұл ... ... ала тергеудің әдебиетте аталған нысандары да,
сондай-ақ, ... ... ... – кезеңдер де талданған. “Тергеудің
аяқталуы” термині құқықтық институттың ... ... де, іс ... ... іс ... ... жасау кезеңі ретінде де қолданылуы мүмкін. Бұл оқу
құралын ... ... ... ... іс ... ... ... ол алдын ала тергеудің ажырамас бөлігі болып табылады. Осы уақыт
аралығы үшін маңызы бар ... да бір ... іс ... ... ... сипатталады, тергеуші (анықтама органы, прокурор)
дайындайтын іс жүргізу құжаттарының формасы мен ... ... ... алдын ала тергеудің аяқталу проблемасын ұзақ уақыт зерттеді.
Бұл құралдың басты құндылығы дұрыс материалдар, қандай да бір ... ... ... ... ... ғана ... ... тергеуді аяқтаудың
негізі мен тәртібін реттейтін барлық нормативтік ... ... ... олар айыптау қорытындысын жасауға, қылмыстық ... және ... ... ... ... шараларын қолдану
мәселесін қарауы үшін істі сотқа жіберуге ... бар ... ... ... бір ... ... ... да бір
ережені қолдануда прокурор мен тергеушіде әртүрлі көзқарас болуы мүмкін.
Алдын ала тергеу органдарының қызметін ... ... ... ... ... ... оны ... жіберу туралы соңғы нұсқау береді. Іс
жүргізудегі өзінің дербестігін пайдаланып тергеуші оның нұсқауын ... ... Бұл ... не ... ... ... мен ... мұндай жағдайларда бұрын қандай ... ... ... ... ... ... ... ғылыми жаңалығы қорғауға шығарылатын мынадай негізгі
тұжырымдардан нақты көрініс тапқан:
1. ... ала ... ең аз ... үш нысаны бар:
1) алдын ала тергеу;
2) аралас алдын ала тергеу, ол өзіне анықтауды (алдын ала ... ... ... ... бойынша) және содан кейінгі алдын ала
тергеуді қамтиды;
3) алдын ала тергеу ... емес ... ... ... Тергеудің аяқталуы мына шешімдердің біреуімен тамамдалады:
а) айыптау қорытындысымен;
б) қылмыстық істің ... ... ... ... ... ... туралы мәселені
қарауы үшін істі сотқа ... ... ... ... хаттама жеке және жария айыптау істері
бойынша бірдей емес.
3. Айыптау қорытындысына тергеуші қол ... оны ... жер ... ... Айыптау қорытындысына қол қойған күні тергеуші оны іспен
бірге прокурорға жіберуге тиіс.
1) Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, ... ... ... ... іс ... ... бас ... оларға тергеудің аяқталғанын хабарлау міндетінен босатпайды.
2) Айыпталушы, оның қорғаушысы, жәбірленуші, оның өкілі, егер ... ... ... оны ... ... олар ... ... істің барлық материалдарымен танысуға тиіс.
3) Айыптау қорытындысы сот талқысының ... ... Сот ... ... баяндалған айыптау шегінде ғана қарай алады.
4) Қылмыстың мән-жайын айыптау қорытындысының сипаттау бөлімінде
баяндаудың үш ... ... ...... және ... мән-жайы сол
анықталған (жинақталған) ретімен баяндалады;
б) жүйелік – ... ... сол ... ... көрсетіледі;
в) эпизодтық – айыптау қорытындысы эпизодтар бойынша жасалады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мазмұнынан, кіріспеден, үш бөлімнен, алты
бөлімшеден, қорытындыдан, пайдаланылған ... ... ... ... ала ... ... оның ... мен кезеңдері
1.1 Алдын ала тергеу ұғымы
Алдын ала тергеу ұғымы саты ретінде заң ... еш ... оған ... іс ... бірдей анықтама береді. Алдын ала
тергеу дегеніміз – қылмыстық іс ... ... ... ... мен шекарасы бар қылмыстық процесс.
Бірақ, кейде ғалымдар, қызмет ретіндегі алдын ала тергеу мен алдын ала
тергеу сатылары ... ... көре ... ... ... ... ... ала тергеу – қылмыстық процестің
сатысы, ол кезеңде тергеу және ... ... ... көмегіне
сүйене отырып және заңда ... ... ... алдын алу
жөніндегі қызметін жүзеге асырады, жасалған ... ашу, ... ... ... ... қылмыстық оқиғаның немесе құрамның
немесе істі сотқа жіберу үшін негіздің бар-жоғын анықтайды”. “Алдын ... ...... ... сатыларының бірі,– деп жазады Н.Ц.
Логин мен Ф.Н. Фаткуллин. – Сот ісін ... бұл ... ... анықтама органының қозғалған істі қабылдап алуынан басталады және ол
бойынша айыптау қорытындысын жасап, оны бекітумен немесе ... ... (есі ... месетерге қатысты материалдар мәжбүрлеп емдеу
шараларын қолдану үшін сот қа жіберумен) аяқталады” [1, 31 б.]. Бұл ... ... ... ... ... бірақ жалпы қылмыстық іс
жүргізу қызметіне қатысты пайдаланылмайды.
Біздің ... ... ала ... ... ... ... Дегенмен, кейде бұл қызметті сипаттағанда автор аттас сатының да,
құқықтық институттың да белгілерін анықтауы ... ала ... ... ... екі ... ... асырылады деп
саналады, олар: анықтау және алдын ала тергеу.
Анықтау және оның түрлері. Бұрын аталып өткендей, ... іс ... екі ... ... мен ... ала тергеуді алдын ала ... деп атау ... ... не?
Анықтау ала тергеудің кез келген нысаны сияқты, ... ... ... ... ... ала тергеу міндетті емес ... ... ... бар. ... ... ... ол қылмыстық
істі тергеушіге жібергеннен кейін немесе қылмыстық іс ... ... ... Заң ... ала ... ... ... асырылатын ол
қызметтің екеуін де анықтау деп ... ... бір жай, ... ... ... ... ... процедураны қамтиды, оларды бір құқықтық институтқа біріктіру жасанды
болып табылады” [2, 13 б.]. ... да Г.И. ... ... ... ... – кейінге қалдыруға болмайтын тергеу әрекеттерін жүргізу
ғана, яғни А.К. Гавриловтың пікірінше – анықтау ... ... ... ... ал ... ... анықтау дегеніміз – азаматтардың құқықтарын
шектей отырып анықтау органының алдын ала ... ... ... егер жаратылысы да, мақсаты да, мерзімі де ... ... ... түрі ... ... ... және ... жағдай дұрыс деп саналса,
онда анықтау органдарының қылмыстық іс жүргізу ... ... ... анықтау деп аталады.
ҚІЖК-нің 288-бабына сәйкес алдын ала тергеу жүргізу міндетті емес ... ... ... іс ... және қылмыстық іс бойынша дәлелденуі
тиісті мән-жайларды анықтау үшін ... іс ... ... ... ... қабылдайды. Алдын ала тергеудің осы ... ... ... кез ... ... сондай-ақ басқа іс жүргізу әрекеттерін
жүргізуге, қажетті іс жүргізу шешімдерін қабылдауға құқылы.
Бұл ... ол ... іс ... ... ... ... ала тергеу
үшін белгіленген ережелерді басшылыққа алады.
1) Жәбірленушіні, азаматтық талапкерді, ... ... ... ... ... жүргізген адам анықтаудың аяқталғаны және істің
прокурорға жіберілгені жайында хабардар етуге ... ... ... ... ... ... ... өзінде, оларды іс материалдарымен
таныстыруға ... ... ... іс ... ... бар, оның мәнісі мынада: прокурор,
ҚІЖК-нің 289-бабына сәйкес, тергеушіге (анықтау жүргізуші ... ... ... ... ... ... ... айыпталушы ретінде тарту туралы;
– қылмысты саралау және айыптаудың көлемі туралы;
– сот ... ... үшін істі ... ... ... ... туралы нұсқауымен келіспесе, өз қарсылығын жазбаша баяндап жоғары
тұрған прокурорға жүгінуге құқылы. Бұл ... ... не ... ... ... ... не бұл істің тергеуін басқа тергеушіге
тапсырады. Анықтау органдарына бұл ... ... ... ... жағдайда анықтау органы жоғары тұрған прокурорға ... ... ... ... фактысы прокурор нұсқауының орындалуын
тоқтата алмайды. Алдын ала тергеу ... ... емес ... ... ... істі соттта қарауға негіз бола ... Оның ... ала ... алдына қойылған мақсатпен бірдей. Мерзімі және жүргізу
амалдары жағынан олар да ... ... ... Міне осы ... ғалымдарға
анықтаудың осы түрін толық көлемді ... ... ... ала ... ... деп ... мүмкіндік беріп отыр.
Дау туғызбайтын бір жағдай – алдын ала тергеу міндетті емес ... ... ... ала тергеудің өзінше дербес нысаны болып ... ... ала ... ... ерекшелейді:
– оны жүзеге асыратын субъект (тергеуші емес, анықтау жүргізуші адам);
– сол субъектінің ... ... ... ... ... іс
жүргізу еркіндігі болмайды);
– жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің және
олардың өкілдерінің тергеу аяқталғаннан ... іс ... ... ... іс ... ... осы ... басқаларға қарағанда,
“анықтау” деп атауға көбірек сәйкес келеді. Ол ... ала ... ... өзгеше.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық сот ісін жүргізу негіздерінің 29-
бабына сәйкес алдын ала тергеу жүргізу ... ... ... ... ... ... анықтау органы қылмыстық іс қозғайды және қылмыстық
іс жүргізу заңын басшылыққа алып дереу тергеу әрекеттерін жүргізеді, ондағы
мақсат – ... ... ... және бекіту: қарау, тінту, алу, ... ... ... тыңдау, мүлікке тыйым салу, сезіктілерді анықтау,
ұстау және олардан жауап алу, жәберленушілер мен куәлерден жауап алу, қажет
болған жағдайда ... ... ... және ... ... ... анықтау органы
прокурорға дереу хабар береді. Жедел тергеу әрекеттерін орындағаннан ... ... ... ... ... және он ... мерзім
біткеннен кейін істі тергеушіге тапсыруға міндетті.
Анықтаудың бұл түрі алдын ала тергеу сатысын аяқтамайды, сондықтан ... ... ... ... ала тергеуден бөлініп алдын ала ... деп ... Бұл ... ... ала тергеу екі элементтен
тұрады:
– алдын ала тергеу ... ... ... істер бойынша анықтау;
– анықтау органы істі тергеушіге бергеннен кейін басталатын алдын ... ... ала ... осы ... ... ... ала тергеу деп ... ала ... ...... ... ала тергеу сатысын басынан
аяғына дейін қамтитын қызмет. Алдын ала тергеу дәлелдеуге жататын ... ... ... ... ... ... ... Тек
алдын ала тергеуде ғана ... ... ... ... ... ... мен ... мүдделерін сақтаудың заңда көзделген
кепілдіктері көбірек көзделген.
Анықтауға қарағанда қылмыстық істер ... ... ала ... жүргізеді, оларда, жоғарыда атап өткеніміздей, іс жүргізу
дербестігі ... ... ... ... ... ішкі ... қауіпсіздік қызметі органдарында және ... ... ... ала ... ... 126 және ... сәйкес, неғұрлым
күрделі істер бойынша және ... дене ... ... ... өз ... ... ... кәмелетке толмаған адамдар жасаған
қылмыстар туралы, сондай-ақ есі дұрыс еместердің ... ... ... ... ... ... ... түрде жрүгізіледі.
Алдын ала тергеу оны жүргізу заң юойынша ... емес ... да ... мүмкін. Мұндай жағдайда тергеуші, оны сот немесе
прокурор қажет деп ... ... ... ... кірісуге құқылы.
М.С. Строговтың пікірінше, “анықтау мен алдын ала ... ... ... алдын ала тергеу дегеніміз – тергеудің маңызды, елеулі
қылмыстар ... ... ... ... және ... ... ... – алдын ала тергеуге қатысты алғанда қосымша болып ... ... оның ...... ... ... және ... ала тергеуде іс
толық және жан-жақты тергелуі үшін алғашқы және шұғыл тергеу әрекеттерін
жасау”. ... ала ... ... анықтама беруге байланысты бір тарихи
жайға назар аударып көрейік. Бір кездері тергеушілер ... ... ол ... іс ... ... А.Я. ... сияқтылардың,
алдын ала тергеуді тергеуші соттардың немесе сот ... ... ... деп ... ... берді. Ал қазіргі көптеген оқымыстылар
алдын ала тергеудің сотттан тысқарылық ... ... ... ... ... ... ... не? Ол дәлелдемелерді зерттеуге
соттың қазір де құқығы бар ... ... үшін ... Сот ... бөлігі сот тергеуі деп те аталады. Ал бұл ұғым мен “алдын ала тергеу”
ұғымын ажырата алу ... олар ... ... асыратын субъектілер бойынша
ғана емес, қызметтің бұл ... ... ... ... ... және ... қарай да ерекшеленеді.
Алдын ала тергеу, алдын ала тергеудің кез келген басқа ... ... ... ... және іс ... ... тұрады. Ол өзіне
тергеу әрекеттерін жүргізуді, мәжбүрлеу шараларын ... ... ... тартуды, қорғаушыны, заңды ... ... және ... ... ... ... қылмыстық
процеске қатысуға жіберуді, қатысушыларды іс материалдарымен таныстыруды
және т.б. қамтиды [3, 27 ... ала ... ... ... екі ай ... ... Бірақ
оны заңда белгіленген тәртіпте прокурор ұзарта алады.
Қорытындылар
Сонымен, алдын ала ... ең аз ... үш ... ... алдын ала тергеу;
2) аралас алдын ала тергеу, ол өзіне анықтауды ... ала ... ... табылатын істер бойынша) және содан кейінгі алдын ала
тергеуді қамтиды;
3) алдын ала тергеу ... емес ... ... ... ... ала ... ... институтының жалпы сипаттамасы
Алдын ала тергеудің аяқталуы дегеніміз – алдын ала тергеу сатысының
қорытынды бөлімі (кезеңі). Ол ... ... ... жан-жақты және
объективті зерттеу бойынша барлық тергеу (іс жүргізу) әрекеттері аяқталып,
істің ары қарайғы тағдыры ... ... ... ... ... туындайды.
ҚІЖК-нің 289-бабының редакциясы бұл талданып отырған кезеңнің басталу ... ... ... ... ... ... істі ... бар екендігін көрсетеді. Алдын ала тергеудің аяқталуы
бірқатар іс ... ... ... ... іс ... шешімдері
тиісінше рәсімделгенге дейін орындау қажет. “Алдын ала тергеудің аяқталуы”
термині кейде басқа мазмұнда пайдаланылады:
Аттас кезеңде ... ... ... ... ... іс жүргізу қызметі және қылмыстық-іс жүргізу қызметі.
Алдын ала ... саты ... ... ... ... бөліктерге
(кезеңдерге) бөлінді. Мысалы, В.И. Громов (1930 ж.) ... ... ... ... ... ... ... [4, 44 б.], Н.В. Крыленко
(1935ж.) – алдын ала тергеудің қорытынды кезеңімен аяқталады деп санаған
[5, 191 б.]. С.П. ... (1979 ж.) бұл ... ... ... тоқтату туралы шешім қабылдау жөніндегі, іс бойынша іс ... және ... ... аяқталғаны туралы процеске қатысушыларға
хабар беру, қылмыстық істің ары қарайғы тағдырын анықтайтын шешім қабылдау
жөніндегі және т.б. ... ... іс ... ... ... [6, ... Б.А. ... (1971 ж.) және басқа бірқатар авторлар алдын ала
тергеудің өздері бөліп алған алты ... ... ... ала ... ... алған алты кезеңінің төртіншісін алдын ала тергеудің аяқталуы
деп атады. Бесіншісін олар ... ала ... ... қорытынды құжатты
(айыптау қорытындысы, т.б.) жасау және алтыншысын – прокурордың қылмыстық
істі оны ары ... ... ... шешу үшін ... деп ... [7, 99 ... ... (1984 ж.) пікірінше, бұл аталған кезеңдердің
алтыншысы тергеуден тыс ... ал ... ... ... ... сіңіріп
алады. Сондықтан да ол қорытынды кезеңнің ... ... ... біржола жүйелеу, жинақталған дәлелдемелерді бағалау, процеске
қатысушыларды тергеу ... ... ... ... ... ... ... үшін қылмыстық іс материалдарын ұсыну, түскен өтініштерді
шешу, ақтық шешімді қалыптастыру, ... іс ... ... ... істі ... жіберу жөніндегі әрекеттерді жатқызған. Әдетте, бұл
кезеңде, тек іс ... және ... ... ғана жүргізіледі.
Анықтау органының жедел іздестіру қызметі тек ... ... ... ... және ... ... құндылықтарды іздестіргенде, жаңа
қылмыстардың алдын алғанда және ... ала ... ... ... кедергі келтіру ниетін тыюда қажет болуы мүмкін [8, ... іс ... бұл ... ... жүргізілген тергеудің жан-
жақтылығын, толықтырған және әділдігін тексеру және қылмыстық процеске
қатысушылардың ... мен ... ... ... ету ... Бірақ олардың іс жүргізу процесін жүзеге асыру, жан-жақтылық,
толықтық және әділдік, сондай-ақ ... ... ... мен ... ... ... ету ... сөз қылғанда нені
діттегені түсініксіз. Қажетті тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталуын ... ... ... ... деп алумен келісуге болады, бірақ
сол әрекеттер жиынтығын ... ... ... ... кезеңдерінің
мазмұнына толықтай кіреді [9, 77 б.].
Қылмыстық істі ... ... ... ... бұл ... да ... болады:
– прокурорды және заңда көрсетілген мүдделі адамдарды істің қысқарғаны
туралы хабардар етуін;
– қылмыстық істі қысқарту туралы шешімге ... ... ... ол бойынша шешім қабылдауын (ҚІЖК-нің 218,-219-баптары);
– прокурордың қылмыстық істі ... ... және ... ... ... істі ... толмағандарға тәрбиелік ықпалы
бар мәжбүрлеу шараларын ... ... ... үшін ... ... ... ... алдын ала тергеуді аяқтайтын материалды жүйелеуден
басталады. Практикада жүйелеудің негізгі екі ... ... ... ... ... Хронологиялық тәртіпте материалдар тергеуші
жинастырған және оған келіп түскен ретімен ... ал ... ... іс материаладыр қылмыстар бойынша топтастырылады.
Әдетте, көп ... ... ... ... болады. Мұнда құжаттар
қылмыстардың ауырлығына қарай емес, келіп түскен ретімен тігіледі. Бірнеше
эпизодтарға ... ... мен ... ... жеке басын сипаттайтын құжаттар, тінту, ұстау құжаттары,
т.б. өзінше бөлек, хронологиялық ... ... ... ... ... одан ... қорғаушыға,
айыпталушыға, оның заңды өкіліне, ... ... ... ... және олардың өкілдеріне, прокурорға, сотқа, судьяға іс
бойынша жинақталған дәлелдемелерді тікелей мұқият ... ... ... ... ... ... жасағанда іс материалдарын жедел
пайдалануға мүмкіндік береді. Осы ... ... ... ... ... ... оны негіздейді оны болашақ ... ... ... [10, 11 ... 24-36-тарауларының мазмұнына сүйене отырып алдын ала тергеуді
аяқтаудың кемінде үш түрін бөліп алуға болады:
– айыптау қорытындысын жасау;
... істі ... ... ... шығару;
– медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы ... үшін істі ... ... ... ... шығару.
Өткен параграфта келтірілген ережеге сүйеніп ... ... тағы да бір түрі – ... мән-жайы туралы хаттама
ресімдеу жайында айта алады. Іс ... ... ала ... ... ... ... бойынша анықтауды, көбіне алдын ала тергеудің нысаны
деп атайды. Қылмыстық іс жүргізу қызметінің бұл ... де ... ... ... ... іс материалдарын тергеу орнына жіберу туралы мәселе шешілетін
уақыт аралығы (ҚІЖК-нің ... ... ... ... ... үшін сотқа жібере отырып істі қысқарту туралы шешім
қылмыстық істі қысқартудан бөлек айтылады. ... ... ... істі
қысқартудың бұл түрін заң шығарушы алып тастады. Ондай ҚІЖК-нің ... ... де ол ... ала ... аяқтаудың өзінше бір түрі
болған емес. Мысалы, Орал қаласы мен ... ... ... ... бір ... ІІМ тергеушілері сотқа айыптау қорытындысымен 7171 іс
жіберген, бұл олардың аяқтаған барлық алдын ала ... ... ... ... ... істердің жалпы санының 22,8%-і). Жыл бойы
медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану ... ... ... істі ... ... ... бар болғаны 60 (0,7%) қаулы шығарылған.
Статистикаға жүгінсек – жүргізілуі аяқталған қылмыстық ... ... ... өсіп ... және де ... ... ... жіберілген
істердің көбейгендігін көреміз [11, 121 б.].
Тергеудің аяқталу кезеңі барлық мемлекеттерде ... ... ... ... ... ... ... аяқтау туралы шешімді
прокурор ... ал ... ала ... ... ... тек ... да ... ұсына алады. Мысалы, Чехияның ҚІЖК-не сәйкес, тергеуді аяқтаған
тергеуші қорытынды жасайды да, оны іс ... ... ... ... ... ... істі ... жолдайтын (жіберетін)
прокурор ғана. Румынияның Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... тергеу органы істі өзінің қорытындысымен, атқарылған
істің мазмұнын көрсететін ... ... қоса ... ... тергеу органы, алдын ала тергеуді аяқтау туралы ... ... ... ... актісін шығаруы үшін прокурорға
жібереді, ал ... ... ... шығарады, өзі сотқа жібереді.
Көптеген еуропа елдерінде қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеті туралы істі
тергеушінің медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ... ... ... үшін ... ... ... өзінше бөлек ... ... ... егер жауап алғаннан кейін оның жасаған
қылмысының басқа жасаған ауыр ... ... ... ... ары қарай тергеу жүргізбеу мүмкіндігін ерекше ескертеді.
Сонымен,
1. Алдын ала тергеудің, оның аяқталуы деп аталатын кезеңі қылмыстық іс
материалдарын ... ... ... ... біржола жүйелеуден
басталады.
2. Тергеудің аяқталуы мына шешімдердің біреуімен ... ... ... қылмыстық істің қысқаруымен;
в) медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану ... ... үшін істі ... ... ... ... мұндай хаттама жеке және жария ... ... ... емес.
1.3 Айыптау қорытындысын жасап тергеуді аяқтау
Айыптау қорытындысын жасап тергеуші іс бойынша өз қызметін аяқтауға
құқылы, егер:
... ... ... ... ... айыпталушының кінәсі дәлелдемелермен расталса;
– оның қылмыстық жауаптылығын жоққа шығаратын (қылмыстық ... ... ... ... ... қорытындысын жасау алдында тергеуші бірқатар іс ... ... ... Енді соларға тоқталайық.
ҚІЖК-нің 274-бабында былай делінген: “Алдын ала тергеуді аяқталған, ал
жинақталған дәлелдемелерді айыптау қорытындысын жасау үшін ... ... ... ол жайында жәбірленушіні және оның өкілін, ... ... ... ... ... ... ... етуге
және, сонымен қатар оларға іс материалдарымен ... ... ... ... ... ... беру ... да, жазбаша да болады. Бұл
жағдай істе жазбаша ресімделген хабарлама ... ... ... азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің немесе
олардың өкілдерінің құқықтары ауызша түсіндірілгендігі туралы анықтаманың
көшірмесін тіркеу ... ... ... ... бұл ... ... танысқысы келетін-келмейтіндігі ертерек анықталады. Бұл
оларды азаматтық талапкер, жәбірленуші, т.б. ретінде таныған кезде болады.
Олар ... іс ... ... ... ... ... Хабар беруден өздері тікелей бас тартқанымен тергеуші
оларға ... ... ... ... міндетті.
Көрсетілген адамдар тарапынан іс материалдарымен таныстыру ... ... ... ... ... тергеуші жәбірленушіні, оның өкілін және
азаматтық талапкерді неесе оның өкілін іс материалдарымен, ал ... ... оның ... ... ... қатысты іс материалдарымен
таныстырады [12, 39 б.].
Жәбірленушіге және оның өкіліне, азаматтық ... ... ... оның өкіліне іс материалдары, олар өз ... ... ... ғана беріледі. Егер осы адамдар,
мүмкіндігі бола ... ... ... іс материалдарымен танысуға
келмесе, өз ... ... ... ... ... ... мұндай жағдай іс бойынша ары қарай іс жүргізуге ... ... ... іс ... танысу мүмкіндігі
берілмегендіктен қылмыстық істі ... ... ... ... ... Бұл жағдайда зәбір көрген адам жәбірленуші деп ... ... Шет ... соты ... 234-бабының 2-бөлігі бойынша айыпталушы
кәмелетке толмаған П. мен Ш. ... ... ... ... Кәнігі
бұзақылық әрекеттен зардап шеккен В. мен М. Тергеу барысында жәбірленушілер
деп танылмағандықтан сот істі қайтарған. Ал, КСРО ... ... ... ... үшін істі ... ... ... қайтармауын
құптаған. КСРО Жоғарғы Сотының Пленумы, өзінің 1985 жылғы 1 ... ... сот ... жәбірленушінің қатысуын реттейтін заңнаманы
қолдану практикасы туралы” №16 қаулысында ... деп ... егер ... ... ... ... ... моральдық, дене
тұлғалық немесе материалдық зиян көрген ... ... ... ... сот ... ... қаулысымен (ұйғарымымен) ондай
адамды жәбірленуші деп тануға, ол ... оны ... ... ... және сот ... ... кейін оның барлық іс
материалдарымен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті [13, 68 б.].
Тергеу анықтау формасында ғана ... ... ... ... ... және олардың өкілдеріне тек ... және ... ... ... ... ... ... танысуға берілмейді. Ереже осындай. Ол ... 288 ... ... ... заң ... ... бұл ... анықтау
жүргізген адамға, кейбір жәбірленушілерге, азаматтық ... ... ... олардың іс материалдарымен толықтай немесе ішінара танысуына
мүмкіндік тудырады, тек тергеу ... ... ... ... ... бір ... – іс ... бұлай танысу ҚІЖК-де көзделмеген,
сондықтан ол қылмыстық іс жүргізу қызметі болып табылмайды. Болгария, ... ... ... ... ... ... және
азаматтық жауапкердің іс материалдарымен танысу құқығы ... ... де ... ... ... және азаматтық жауапкердің танысу
кезектілігі заңда белгіленбеген. Қылмыстық процестің бірнеше ... ... ... бір ... ... ... қандай кезек
белгілеу құқығы тергеушіге берілген. Іс материалдарымен танысудың ... ... ... ... ... ала ... ... бұл жайында
берілген өтініштерді шешеді.
ҚІЖК-нің 274-бабының талаптарын орындап тергеуші айыпталушыға алдын ала
тергеудің ... және ... ... ... оның ... ... көмегімен танысуға құқылы екендігін, сондай-ақ алдын ала тергеуді
толықтыру туралы өтініш бере алатындығын хабарлайды. Алдын ала ... ... ... айыпталушының қорғаушыны керек ететін-етпейтіндігін
анықтайды. Әдетте, бұл факт ... ... ... тарту туралы қаулыда,
оны айыпталушының өз қолымен жазуы арқылы көрініс табады. Сонымен қатар,
қорғаушыдан бас ... ... ... ... және оның ... танысу хаттамасында көрсетілуі тиіс.
Егер айыпталушы қорғаушыдан бас ... онда ... ... ... оған ... үшін ... ... істің жүргізілуімен
танысуға қатысуы үшін қорғаушы шақыру туралы ... ... ... іске ... ... тергеуші барлық іс материалдарын айыпталушы
мен оның қорғаушысына береді. Бұл субъектілердің ... ... ... олар іс ... ... ... мүмкін. Ондай өтініш,
әдетте, өз қолымен жазған өтініш (арыз) түрінде іс материалдарында көрініс
табады. Бұл ... ... және ... ала ... ... ... қатысуы міндетті болып табылатын барлық жағдайларға
таралады, яғни егер айыпталушы:
а) қылмысты кәмелетке толмаған жаста жасаса;
б) ол ... ... ... ... ... қорғану құқығын дене немесе
ақыл-ой кемтарлығы себепті жүзеге ... ... адам ... сот ісі ... ... ... ... шарасы ретінде өлім жазасы қолданылуы мүмкін қылмысты жасады
деп айыпталса;
д) присяжныйлар соты қарауы ... іс ... ... мен оның ... ... ... барлық материалдарымен
таныстыру қорғаушы келгенше ... ... ... ол ... бес
тәуліктен аспауға тиіс. Егер айыпталушы таңдап алған қорғаушы ... келе ... ... ... ... немесе соңғылары
жасалған ауданның заң консультациясы арқылы ... ... ... ... [14, 79 б.].
Тергеуші айыпталушы мен оның қорғаушысына істің ... ... және ... күйінде ұсынады. Айыпталушы ... ... ... жіберуге болмайды. Қосымша тергеу жүргізу үшін
қайтарылған іс бойынша тергеу аяқталғаннан ... ... ... ... ғана ... істің барлық парақтары танысуға беріледі.
ҚІЖК жобасында бұл ереже біршама өзгерген. ҚІЖК жобасының ... ... ... ... ... ... жүргізілгеннен кейін процеске
қатысушыларға қосымша материалдарымен ... ... ... ... ... болса ғана іс материалдары түгелдей беріледі.
Егер алдын ала тергеу кезінде киноға түсіру ... үн ... ... олар айыпталушы мен оның ... ... ... Іс ... ... ... ... онда оларға өздері
қатысқан қылмыстар бойынша жинақталған ... ғана ... ... барлық материалдары ұсынылады.
Қылмыстық істің материалдарымен таныстыру кезінде облыстық, ... ... ... ... ... ... тергеуші олардың
ісін присяжныйлар сотының қарайы туралы өтініш бере алатын құқығын, сондай-
ақ мұндай өтінішті қанағаттандырудың заңдық салдарын, ... ... ... келтірудің және ол шағымды қараудың ерекшелігін түсіндіреді.
Айыпталушының істі присяжныйлар сотының қарауы туралы өтінішін не ... ... бас ... сондай-ақ бұл мәселеге ... ... кез ... ұстанымын тергеуші арнайы, осы ... ... ... оған тергеуші мен айыпталушы қол қояды.
Дегенмен, бір іс ... ... ... ... бірнеше адам
тартылады. Тергеу аяқталғаннан кейін тергеуші істің присяжныйлар сотында
қаралуы туралы өтініш ... ... ... ... ... әрқайсысының жауабы бөлек хаттамада көрсетіледі.
Егер, айыпталушылардың тым болмаса біреуі істің присяжныйлар ... ... ... тергеуші мен прокурор істі бөліп шығару ... ... ... егер ол ... ... ... және әділ ... теріс ықпал етпейтін болса. Істің присяжныйлар сотында ... ... ... ... ... ... ондай өтініш
білдіргені жайында уақтылы хабардар болуы тиіс. Бұл ... оған ... ... ... ... білдіру құқығы түсіндіріледі [15,
91 б.].
Қылмыстық істі бөлектеу туралы қаулы ... ... ... ... ... ... ... іс бойынша да, ол алынған іс
бойынша да қайталануы ... ... ... ... ... ... ... ғана танысады – істі присяжныйлар сотының ... ... ... ... ... іс ... шыққан) қылмыстық іс
материалдарымен, ал істің жай сотта қаралуын ... ... ... іс материалдарымен танысады.
Айыпталушы мен оның қорғаушысы қылмыстық і материалдарымен танысып
болған соң тергеуші олардан қосымша ... ала ... ... ... ... ... іс ... танысқанда айыпталушы одан кез келген
мәліметті кез келген көлемде ... ... ... Тергеуші оны қаламсаппен
және қағазбен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... қамауда отырған
айыпталушыға және оның қорғаушысына қамауда ұстаудың заңда белгіленген ең
көп мерзімі өткенге ... ... бір ай ... танысуға ұсынылады.
Айыпталушыны және оның қорғаушысын қамауда ұстаудың ең көп мерзімі ... ... ... ... ... Бас прокурор, облыстық және
оған теңестірілген прокурорлар, әскери прокурор қамауда ұстаудың ең ... ... ... кемінде 5 тәулік қалғанша бұл мерзімді ұзарту туралы
облыстық және оған теңестірілген судья алдында өтініш қозғайды.
Судья өтініш келіп ... ... ... бес күннен кешіктірмей ... ... ... ... ұстау мерзімін айыпталушы мен оның ... ... ... аяқталғанша және прокурордың істі сотқа жіберу
кезіне дейін, бірақ алты айдан аспайтын ... ... ... ... ... ... бас ... туралы және адамды
қамаудан босату туралы.
Қамауда ұстау мерзімі айыпталушы мен оның ... ... ... ... ... өтінішін қанағаттандыру қажет болған жағдайда осы
тәртіпте ұзартылады.
Қылмыстық іс материалдарымен ... үшін ... ... ... ... ... іс ... танысу туралы хаттамада ол үшін
бір-ақ сағат бөлінгендігі көрсетілгендіктен істі қосымша тергеуге ... ... бар. ... ... ... ... соты ҚР ... 138-бабы
бойынша соттаған Б. өзінің іспен асығыс танысқанын, тергеушінің оны қосымша
таныстырамын деп, бірақ уәдесінде тұрамағандығын сот ... ... ... Б. 313 парақтағы қылмыстық іспен сағат 17-ден 18-ге дейін ... ... ... облыстық сотының төралқасы үкімді бұзып, қосымша
тергеу кезінде Б.-ның айтқанын тексеруді ұсынған.
Бұл ережеге ... заң ... ... іс материалдарымен
танысу мерзіміне қандай да шектеу қоймайды. Айыпталушы, өз ... ... ... ... ... ... созуға әрекет жасаса,
тергеуші мұндай қиянатты жоюға тиісті шара қолданады. Ондай шаралар: ... жол ... ... іс ... ... өзінің
оқып беруі болуы мүмкін. Егер бұлардан да нәтиже болмаса тергеуші өзінің
прокурор бекіткен дәлелді ... іс ... ... ... белгілі бір мерзімді белгілейді [16, 82 б.].
Айыпталушы аудандық (қалалық) соттың қарауына жатпайтын іс материалымен
танысқан жағдайда тергеуші істі ... ... ... ... анықтайды. Айыпталушының бұл мәселеге қатысты
пікірі хаттамада көрсетіледі.
Айыпталушының ... ... ... ... ... кезіндегі құқығы ҚІЖК-нің 70-бабында баяндалған, ол:
1. Қорғаушы – заңда белгіленген ... ... ... құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын және
оларға заң ... ... ... ... ... ... (зайыбына), жақын туыстарына
немесе заңды өкілдеріне, өз ... ... ... ... және ... да ... ... өкілдеріне қорғаушы
ретінде жол беріледі. Шетелдік адвокаттарға, егер ол ... ... ... ... ... өзара негізде
көзделсе, заңдарда белгіленген тәртіппен іске қорғаушы ретінде қатысуға жол
беріледі.
3. Қорғаушы айып тағылған не адам осы ... ... ... ... ... деп ... кезден бастап іске қатысуға
жіберіледі.
4. Бір ... егер ... ... ... мүддесі
екіншісінің мүддесіне қайшы келетін болса, олардың екеуіне бірдей қорғаушы
бола алмайды.
5. Адвокаттың өзіне қабылдаған сезіктіні немесе айыпталушының ... ... құқы ... мен оның ... сондай-ақ жәбірленушіге, азаматтық
талапкерге, азаматтық жауапкерге және ... ... іс ... ... ... онда ... қандай материалдардың
берілгендігі, танысу қайда, қашан, қанша уақыт болғаны, ... ... ... ... іс ... танысудан бас тартса,
бұл факт хаттамада көрініс табады, онда бас тартудың себебі көрсетіледі,
егер оны айыпталушы ... ... ... өте ... жасалынады. Оған
түзету жасамауға тырысу керек. Егер ондайдан құтыла алмаса, ол ... ... ... [17, 101 ... ... ... адам ... ала тергеуді толықтыру туралы
өтініш білдіруге құқылы. Жәбірленушінің, азаматтық ... ... және ... ... ... ... ... өтініштері
жайында тиісті хаттамада белгі жасалынады, ал айыпталушы мен ... ... ... ... хаттамаға кіреді. Барлық жазбаша
өтініштер, ... ... ... іске ... ҚІЖК-нің жобасында осы
қарастырылып отырған іс жүргізу әрекетіне ... ... мен ... тағы бір ... ... ... Онда ... делінген:
айыпталушының сұралған куәлердің ішінен, сондай-ақ іске ... ... және ... ... жауап алу және қорғану
позициясын растауы және ... ... ... ... үшін ... ... керектігін одан анықтау қажет [18, 99 б.].
Алдын ала тергеудің аяқталғаны туралы ... және ... ... ... ... хаттамаға әдетте айыпталушының өзі және тергеуші
(анықтау ... ... ... қол ... Іс ... ... заңды өкіл және т.б. сияқты өзге адамдар қатысқан жағдайда, олар
хаттамадағы мәліметтердің дұрыстығын растап өз қолдарын қояды.
Алдын ала ... ... тобы ... ... ... алдын ала
тергеу органының атынан хаттамаға осы іс жүргізу әрекетін тікелей ... және ... ... жетекшісі қол қояды.
Іс үшін маңызы бар мән-жайларды айқындау туралы өтініш білдірілген
жағдайда ... ... ала ... ... ... Егер ... тергеу әрекеттеріне қорғаушы қатысса, ол тергеушінің рұқсатымен
куәге, жәбірленушіге, сарапшыға, маманға және айыпталушыға ... ... іс үшін ... бар ... ... ... ... өтініш
жасауға құқылы. Қорғаушы ұсынған сұрақтарды тергеушінің қайтарып тастауға
құқығы бар. Бірақ ол қайтарылып тасталған сұрақтар ... ... ... 55 ... ... ... өтінішті қанағаттандырудан толықтай немесе
ішінара бас тартса, ол ... ... ... шығарады, оны құжаттың
көшірмесін тапсыра ... ... ... ... ... ... жүргізгеннен кейін, не істе жаңа құжаттың
пайда болуына әкеп соғатын өтінішті қандай да ... ... ... ... және ... ... тиісті өтініш
болған жағдайда – жәбірленушіні және оның өкілін, азаматтық талапкерді,
азаматтық ... ... ... ... іс ... ... кейін тергеуші іс бойынша ақырғы шешімді – айыптау қорытындысын
жасайды.
Айыптау қорытындысының маңыздылығы ... ол – сот ... ... Сот істі айыптау қорытындысында баяндалған айып ... ... ... ... ... ... тағылған айыптың тұжырымы,
қылмыстық заңның осы қылмыстар ... ... ... тармағы)
баяндалады. Айыптау қорытындысы сот талқысының ... ... ал ... істі айыптау қорытындысында тұжырымдалған айып шегінде ғана қарай
алады [20, 66 б.].
Айыптау қорытындысын жасағанда, тергеуші, айыпталушы ... ... ... ... айыптауды ұлғайтуға немесе өзгертуге құқылы емес.
Егер айыпталушыға ҚК-тің жаңа бабы ... айып ... ... ... ... ... ... болса тергеуші айыптаудың саралануын
өзгертуге ... ... Бұл ... ... ... ... ... қорытындысы сот залында жарияланатын құжат, сондықтан да ол ... ... ... және ... ... тиіс. Істің мән-жайы және
дәлелдеме құлаққа үйреншікті, жеңіл қабылданатын ... ... ... ... қысқа болуы керек. Айыпталушылардың және басқа да
процеске қатысушылардың, ... сот ... ... ... ... екендігін түсінуіне қиындық тудыратын күрделі заң терминдерін
жөнсіз пайдаланудан аулақ болу ... ... ... ... ... ... тұрады: сипаттау және қорытынды бөлімдер. Біздің және
Арменияның ҚІЖК-тері тағы да ... ... ... ... ... ... бөлім істің тақырыбынан, нөмірінен, айыпталушының ... ... ... айып ... ... ... (баптардан,
бөліктерден, тармақтардан), қылмыстық іс қозғаудың себептері мен негіздерін
көрсетуден, сондай-ақ оны кімнің қозғағанынан ... ... ... ... қорытындысының сипаттау бөлімі “Алдын ала тергеу анықтады”
немесе “Алдын ала ... ... ... ... ... ... ... істің алдын ала тергеу барысында анықталған мән-жайы қатаң
жүйелілікпен баяндалады, онда айыпталушыны ... де, ... ... келтіріледі, атап айтқанда, қылмыс жасалған жер мен ... ... ... және ... ... ... ... жайында
деректер; айыпталушының жазасын айырлататын және жеңілдететін мән-жайлар;
айыпталушының өз пайдасына келтірген ... ... ... ... мен ... ... жасау отырып оларды тексергендегі
нәтиже көрсетіледі. Сонымен қатар, сипаттама бөлім айыпталушының жеке басы
туралы, тергеу процесіндегі оның ... ... ... ... оған ... мән-жайлар туралы мәліметтермен, қысқарту ... оның ... ... ... ... айыпталушының
біреуіне қатысты істің (материалдарды) бөлінгендігі көрсетілуі ... ... ... ... оны жасаудағы себептер мен
мақсатты оңай түсінетіндей етіп топтастырылуға және баяндалуға тиіс. Фабула
адамды айыпталушы ... ... ... ... қайталамауы керек. Оның
көлемі де, мазмұны да аумақты болады. Фабулада ... ... ... ... ... ... ... түсініктемесі, оның таққан
айыпқа қарсылығы келтіріледі, ... ... ... ... ... практикасы айыптау қорытындысының сипаттау бөлімін баяндаудың
бірнеше тәсілін тапты. Оның ең негізгілері – ... ... ... ... ... негізгі дәлелдемелер алдын ала тергеу кезінде
қандай реттілікпен жинақталса, сол ... ... қана ... барысы мән-жайлар мен мазмұн көрсетіліп баяндалады. Бұл тәсілді
негізгі дәлелдемелер жанама болып келетін күрделі істерде қолданған дұрыс.
Жүйелік тәсілде, ал ол бір ... ... ... ... ... ... ... оның нәтижелері баяндалады, яғни қылмыс
оқиғалары қалай дайындалған және жасалған ... ... ... ... ... ... ... беріледі, онда мыналар
көрініс табады:
1. Қылмыстың фабуласы (мән-жайы).
2. Фабулада сипатталған іс-әрекетке ... баға ... Осы ... ... айып ... туралы мәліметтер.
4. Қылмыстың қылмыстық жауаптылыққа тартылмайтын қатысушыларына қатысты
шешімдер туралы мәліметтер.
5. Дәлелдемелік тарау:
а) айыпталушының тағылған айыпқа байланысты ұстанымы мен ... ... ... ... ... дәлелдемелер жүйесі;
в) қылмыс оқиғасының және айыпталушының кінәлі екендігінің дәлелдемелік
жүйесі;
г) кейбір дәлелдемелерге сыни ... ... ... жеңілдететін және ауырлататын ... ... жеке ... ... ... деңгейін сипаттайтын
мәліметтерді зерттеу.
6. Қорытынды тезис.
Күрделі, көп эпизодты істерде айыптау ... ... ... олардың әрқайсысы хронологиялық немесе ... ... ... қорытынды бөлімі
Айыптау қорытындысының қорытынды бөлімінде ... жеке ... ... ... тағылған айып сол қылмыс үшін жауаптылық
көзделген қылмыстық заң (бап, бөлік, тармақ) көрсетіліп баяндалады. Егер ... ... адам ... онда ... ... айыптаудың
әрқайсысына қатысты тұжырымы баяндалады.
Тергеуші айыптау қорытындысына қол қойып, оны жасаған орнын және ... ... ... ... ... ... сот ... шақыртуға
жататын адамдардың тізімі және іс бойынша қажетті анықтамалар ... ... ... ... ... ... куәлер, сарапшылар,
т.б.) тізімінде олардың тегі, аты, әкесінің аты, тұрған (жүрген) жері және
олардың жауаптары ... ... ... іс парағы көрсетіледі.
Практикада, әдетте, бұл ... ... ... ... ... жауап алу хаттамасы бар іс парағы ғана көрсетіледі,
ал беттестіру хаттамасының қайда ... ... ... ... ... ... нақты мәліметтер көзін осы екі ... ... ... ... былай делінген: тану жүргізу алдында танитын
куә немесе жәбірленуші жауап беруден бас ... ... ... және ... ... жауап бергендік үшін жауаптылық туралы ескертіледі.
ҚІЖК-нің 229-бабына сәйкес тану хаттамасында “танушының жауаптарын баяндау”
керек. Бұл дегеніміз – ... ... ... ... ... тану
хаттамасы тігілген іс парағы көрсетілуі керек. Жәбірленушінің, куәлердің,
олардың жақын туыстарының және басқа ... ... ... ... қолданылғанда олардың мекен-жайы, қажет болса, тіптен, аты-
жөні де көрсетілмейді. Кейде ... ... ... ... ат ... пен ... ... мен куәлердің толық деректері бөлек
конвертте беріледі, ол сотта ... ... ... ... алдын ала тергеуде сұралғандардың барлығы емес, ең ... ... іс ... айыптау қорытындысына тіркелетін анықтамаларда
алдын ала ... ... ... бұлтартпау шарасы, айыпталушыны
қамауда ұстау уақыты, заттай дәлелдеменің бар екендігі және ... ... ... ... ... мәліметтер, азаматтық талапты қамтамасыз
ету шаралары мен мүлікті тәркілеу мүмкіндігі, алдын ала тергеу органдарының
сот шығындарының түрі мен ... ... ... ... және кімге
қатысты қылмыстық ізге түсу қысқарғанда, ... жеке ... ... ... жері ... ... ... мерзімдеріне қатысты анықтамада мыналар болады:
1) қылмыс жасалған күн;
2) ... іс ... ... істі ... алған күн;
4) оған басқа қылмыстық істерді біріктірген күн;
5) айыпталушылардың ... айып ... ... ... ала ... ... және ... қатысушыларды іс
материалдарымен таныстырған күн.
20 және одан көп қылмыстарды қамтитын көп ... ... ... ... ... ... ғана әрбір есі дұрыс айыпталушының
қылмыс жасаған күнін анықтамада жеке-жеке көрсетпеуге болады. Егер заттай
дәлелдемелер ... ... ... онда ... олардың сақтаулы
тұрған орны және істің қолхат пен квитанция бар беті көрсетіледі. ... ... ... ... ... ... ... тізбесі беріледі.
Кейде күрделі, көп эпизодты істер бойынша айыптау қорытындысына басқа
да анықтамалар тіркеледі:
1. Мазмұны – ... ... ... ... ... ... зиянның өтелгендігі ... ... ... ... ... заттай дәлелдемелер мен құжаттардың тұрған
жері туралы анықтама.
4. Айыпталушылардың әрқайсыларының қылмыстық әрекеттің эпизодтарына
қатысу схемасы.
5. ... ... ... ... ... ... ... келітірлген карточкалар (қысқаша фабула, қатысқандардың аты-жөні,
олардың кінәларының негізгі дәлелдемелері, орнын ... ... ... ... ... ... ... қорытындысына тергеуші қол қойып, оны жасаған жер мен уақытты
көрсетеді. ... ... қол ... күні ... оны іспен бірге
прокурорға жіберуге тиіс.
Қорытындылар
1. Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, ... ... ... ... іс ... ... бас ... оларға тергеудің аяқталғанын хабарлау міндетінен босатпайды.
2. Айыпталушы, оның қорғаушысы, жәбірленуші, оның ... егер ... ... ... оны ... ... олар ... қылмыстық істің барлық материалдарымен танысуға тиіс.
3. Айыптау қорытындысы сот талқысының ... ... Сот ... ... ... ... шегінде ғана қарай алады.
4. Қылмыстың мән-жайын ... ... ... ... үш тәсілі бар:
а) хронологиялық – оқиғаның және дәлелдемелердің мән-жайы сол
анықталған ... ... ... ...... әрекет сол жасалған ретімен көрсетіледі;
в) эпизодтық – айыптау қорытындысы эпизодтар бойынша жасалады.
2 Қылмыстық істі қысқарту
2.1 Қылмыстық істі қысқартудың түрлері
Тізбесі ... ... ... бар ... ... іс
қысқарса алдын ала тергеу тоқталады. Ол негіздерді алты топқа бөлуге
болады:
а) ... ... ... ... ... ... ... қылмыс немесе оны жасаған адам қоғамға қауіптілігін
толықтай жоғалтатындай жағдайдың ... ... ... ... ... қылмыстық жауаптылықтан
босататындай құқық беретін мән-жайлар (ҚІЖК-нің 7-9 баптары);
г) айыпталушының қылмыс жасауға қатысқанының дәлелденбеуі (ҚІЖК-нің 269-
бабының ... ... ... ... ... адам ... қоғам, өзі немесе
басқа адамдар үшін қауіптің болмағандығын сол іс-әрекеттің ... ... ... жағдайына қарай дәлелдеу (ҚІЖК-нің 514-бабының 1-
тармағы);
е) қылмыстық жауапқа тартуға ... ... ... ... келісімінің болмауы.
“б” және “в” тармақтарда көрсетілген негіздерді алдын ала тергеу
органдары тек прокурордың келісімімен ғана ... ... ... ... ... ... Онда ... іс мына жағдайларда қысқарады делінген:
1) қылмыс оқиғасы болмаса;
2) іс-әрекетте қылмыстық құрам болмаса;
3) ескіру мерзімі өтсе;
4) рахымшылық ... ... егер ол ... ... үшін ... ... сондай-ақ кейбір адамдарға кешірім жасалғанда;
5) қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған кезде заңға сәйкес ... ... ... ... ... ... қатысты;
6) жәбірленушілердің шағымы бойынша қозғалған істер бойынша жәбірленуші
мен айыпталушы өзара бітімге келген және осы ... ... ... ... ... жәбірленушінің шағымымен ғана іс қозғалатын болып, бірақ оның шағымы
болмаған және ... ... ... да ... іс қозғау құқығы
берілген, осы Кодекстің 390-бабының үшінші бөлігінде көзделген жағдайлардан
басқа реттерде;
8) ... ... ... және жаңа ... мән-жайлар бойынша басқа
адамдарға қатысты іс қозғау үшін іс жүргізу қажет болған жағдайлардан басқа
реттерде өлген ... ... сол ... бойынша заңды күшіне енген үкім не сол негіздер бойынша
істі қысқарту туралы ұйғарым немесе қаулы бар ... ... ... органының, тергеушінің, прокурордың сол айыптау бойынша
істі ... ... ... ... бар ... ... егер қылмыстық
істі қараушы сот істі қозғау қажет деп таппаса;
11) ... ... ... ... мән-жайлар бойынша жауап беруден бас
тартқан діни қызметкерлерге қатысты.
Қылмыстық істі ... ең көп ... ... бірі – іс-
әрекетте қылмыс құрамының болмауы, яғни тіптен қоғамға қауіпті оқиға орын
алса да, оны ... үшін адам ... ... ... ... Бұл ... негіз. Практикада мына жағдайлар оның көрінісі бола алады:
ҚК-тің 23-бабына сәйкес іс-әрекет кінәсіз жасалған деп ... ... ... адам өз ... ... ... ... және істің мән-жайы бойынша ұғынуы мүмкін болмаса не ... ... ... мүмкін екенін алдын ала көре алмаса және ... ... ... ... ала көре алуы тиіс емес ... мүмкін емес болса.
Сонымен қатар, іс-әрекет жасаған адам өз ... ... ... ... ... ... ала көре ... өзінің
психофизиологиялық қасиетінің төтенше ... ... ... ... ... сай ... ... сол зардаптың бетін қайтара
алмаса да кінә болмайды.
Қоғамға қауіпті іс-әрекеттің болмауы:
А. Қоғамға қауіпті ... бар, ... ол ... ... ... ... яғни қылмыс құрамының объективтік жағының белгілерінің
біреуі – ... ... ... ... ... жоқ. ... ... жай түскенде зиян келсе, ондай қандай іс-әрекет бар?
Б. Іс-әрекет бар, ... ... ... ... ... ... ... немесе мемлекетке зиян келтірген жоқ, қауіп төндірген жоқ.
Мысалы, ешқандай құндылығы жоқ қоқысты ... ... Егер ... ... ... ... ... құрамы болмаса,
қылмысты аяғына дейін жеткізуден еркімен бас тарту (ҚК-тің 26-бабы).
Г. Қауіпті емес, ... ... ... орын ... – қажетті
қорғану, өте қажеттілік немесе қылмыс жасаған адамды ұстау кездерінде зиян
келтіру (ҚК-тің ... ... ... ... жету үшін ... ... барғанда зиян
келтіруді заң шығарушы қоғамға қауіпті іс-әрекеттер қатарына жатқызбайды.
Бұл ретте ... ... деп ... егер ол ... ... емес ... әрекетпен (әрекетсіздікпен) жету мүмкін болмаса, ... ... ... адам ... ... алыдн алуға барлық мүмкіндікті
пайдаланса (ҚК-тің 35-бабы).
Қылмыстың әрбір құрамының міндетті ... өз ... бар. ... ... ... дәл осы ... ... көрсетеді.
Оқиға болды, бірақ құқыққа қарсы емес:
А. Бұл әрекет (әрекетсіздік) үшін ұзақ уақыт бойы ... ... ... көзделген емес. Оған өзін өзі өлтіру мысал бола алады.
Өзін өзі ... адам ... ... ... оны құқыққа қайшы деуге
болмайды.
Б. Зерттеліп отырған ... ... ... ... ... ... ... жылдан бастап қылмыс туралы жеткізбеудің барлық түрі
қылмыс деп ... ... және орта ... ... ... оған әдейі
қылмыстық жолмен тапқан мүлікті алу немесе сату, яғни ҚК-тің 175-бабында
көзделген қылмыстық ... ... ... ... атқарумен байланысты өзіне мәлім болған мән-
жайлар бойынша ... ... ... ... ... бас ... құрамы болмағандықтан қылмыстық іс нақты адамның ... және ... ... ... қысқаруы
мүмкін. Сонымен, ҚК-тің 40, -42-баптарына ... ... ... мүдделерге зиян келтіру қылмыс деп танылмайды, егер ол:
– күш ... ... ... болса, адам ондай ... өз ... ... ... ... ... адам өзі үшін міндетті болып ... ... ... ... ... ... жасаса.
Мұндай зиянды келтіргендік үшін қылмыстық жауаптылықты қылмыс жасауға
мәжбүрлеген немесе заңсыз бұйрық (өкім) берген ... ... ... ... ... ... құрамының болмауы ҚІЖК-нің 37-бабында ... іс ... іс ... ... ... да арнайы мән-жайларды
қарастырады. Олар – қылмыс оқиғасының болмауы, адамның қоғамға қауіпті ... ... ... қылмыстық жауаптылық мүмкін болатын жасқа жетпеуі
(ҚІЖК-нің 37-бабы), тәубеге келуден өзіне белгілі ... ... ... діни ... бас ... ... 37-бабы), осы факты бойынша
ақтаушы негіздерде қылмыстық істі қысқарту туралы бұзылмаған (заңды күшіне
енген) ... ... ... ... ... ... 37-бабы). Мұндай
фактылар анықталғанда қылмыстық іс құрамының болмауына ... ... ... ... ... ҚІЖК-нің 37-бабына тиісті қаулыда
қосымша сілтеме жасау қажет емес.
Қылмыс оқиғасының болмауы да ... істі ... ... ... бола ... ... ... жоқтығына (біздің тізбедегі ... ... ... ... ... ... ... құрамының
болмауы) басшылыққа алу керек болған жағдайда ... ... ... қылмыс құрамы болмағандықтан қылмыстық істі қысқарту туралы
шешімді тергеу үшін ... іс ... ... ... қабылдау
тиімді.
Ескіру мерзімінің өтуі – біз ... ... ... ... және ... істі ... ... негізі
(ҚІЖК-нің 37-бабы). Егер ҚК-тің 69-бабында бекітілген ескіру ... ...... іс ... ... ... ... нормаға сәйкес адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады, егер:
а) ауырлығы кішігірім қылмыс ... ... екі ... орташа ауырлықтағы қылмыс жасағаннан кейін алты жыл;
в) ауыр қылмыс жасағаннан кейін он ... аса ауыр ... ... ... он ... ала ... сатысында бұл аталған негіз қолдануға жатпайды, егер
бұл тағылған ... ... үшін өлім ... немесе өмір бойы бас
бостандығынан айыру ... ... ... Сонымен қатар, ҚК-тің 4-
тарауында көзделген, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне ... ... ... ... ... ешқашан да қолданылмайды.
Қылмыстық істі ҚІЖК-нің 37-бабы бойынша қысқарту туралы қаулы
шығарғанда ... ... ... ... ... күннен бастап үкім
заңды күшіне енгенге дейін ... ... ... Адам жаңа қылмыс
жасаған жағдайда ескіру мерзімі әр қылмыс бойынша ... ... ... өтуі ... ... адамның тергеуден немесе сотттан
жасырынып жүрген кезінде тоқталады. Ескіру мерзімінің өтуі, бұл ... ... ... оның өзі ... ... ... ... жалғасады.
Ол, келесі – төртінші негіз ... ... ... ... ... үшін жаза қолдану болмайды. ҚК-тің 76-бабына
сәйкес жеке дара ... ... ... ... актісін
Парламент шығарады. Қылмыс жасаған адам рахымшылық ... акті ... ... ... ... сол ... ... нақты қылмысты жасағаны үшін
айыпталушы адамдарға қатысты қолданылады. Қылмыс жасаған адам құқық қорғау
органдарына белгісіз болса да қылмыстық істі ... ... ... өзінде көзделген жағдайлар практикада кездескен. Мұндай қылмыстық
істер ҚІЖК-нің 37-бабы бойынша қысқаруға жатады.
Егер айыпталушы қылмыстық ... осы ... ... ... ... онда іс ... ... сотқа жіберіледі [21, 22 б.].
ҚІЖК-нің 37-бабының қарастырылып ... ... ... ... кешірім туралы да айтылған. Кешірімді жеке, белгілі бір
адамдарға қатысты Президент жасайды.
Қылмыс жасағаны үшін сотталып ... ... ... жасалады. Олар
жазаны ары қарай өтеуден босатылады, не оларға тағайындалған жаза қысқарады
немесе жазаның жеңілірек ... ... ... ... ... (ҚК-нің 76-бабы). Әрине, алдын ала тергеу сатысында кешірім жасау
мүмкін емес.
Бұл – бесінші, ақтаушы негіз. Оның ерекшелігі ... ... ... негіз көзделмеген.
Қылмыс жасағанға дейін он алты ... ... ... қылмыстық
жауапкершілік көтереді, ал қоғамдық қауіптілігі айқын кейбір ... ... ... ... жауаптылық болады (ҚК-тің 15-бабы). Заң шығарушының
ойынша он төрт жасқа толған адам мына қылмыстарды ... ... ... ... ... 96-бабы), денсаулыққа қасақана ауыр зиян келітру (103-
бап), денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян ... ... ... ... ... (120-бап), нәпсіқұмарлық сипаттағы күш
қолдану (121-бап), ұрлық (175-бап), тонау (178-бап), қарақшылық (179-бап),
қорқытып алушылық (181-бап), автомобильді ... өзге де ... ... ... ... иемдену (185-бап), бөтен адамның мүлкін қасақан
жою немесе бүлдіру ... ... ... ... ... алу ... бұзақылық (257-бап), тағылық (258-бап), қаруды, оқ-дәріні, жарылғыш
заттарды ұрлау не қорқытып алу ... ... ... немесе қатынас
жолдарын қасақана жарамсыздыққа келтіру (299-бап).
Кәмелетке толмағанның тууы тураоы куәлігі, төлқұжаты немесе оның ... ... ... ... оған ... ... (ҚІЖК-нің 70-бабы). Мұндай жағдайда сараптама туған жылы деп
атаған жылдың ең соңғы күні зерттелген ... ... күні деп ... ... төменгі және ең жоғарғы жасы көрсетілсе тергеуші ... ... ... ... алуға тиіс.
Кәмелетке толмаған қалыпты жағдайларда ... ... ... ... жеткен күннің өзінде, заң оның психикалық даму
жағынан құрбыларынан ... ... ... ... өз ... сипаты мен қоғамға қауіптілігін толық ұғына алғандығын
не оны басқара ... ... ... ... ... қажет, себебі ҚІЖК-нің 37-бабына сәйкес ҚК-тің 15-бабының 1,2-
бөліктерінде көзделген жасқа ... ... ... қобалжумен байланысты
емес психикалық кемістігі салдарынан қоғамға ... ... ... оның нақты сипаты мен қоғамға қауіптілігін толық көлемде ұғына алмаса
не өз ... ... ... ... ... іс ... ... жатады.
Тағы да бір, жетінші негіз.
Жеке айыптау істері ... ... ... ... ...... ... басталуын болдырмайтын мән-жай. Ол ... ... ... ... ... не бар, не жоқ. ... арыз түсепесе, ал қылмыстық іс қозғауға негіз бар болса,
онда адамның ... ... орын ... яғни ... шағымынсыз-ақ
істің қозғалуы мүмкін [22, 11 б.]. Мұндай факты бойынша (мұндай қылмыстың
объективтік жағының белгілерін табу) қылмыстық іс ... ... ... оны қысқартуға қандай да бір негіз табылса, ол – ... ... не де ... ... ... ... ҚІЖК-нің сол бабының 2-тармағы
(қылмыс құрамының ... ... ... болмауы). Ал, анықтау
органы немесе тергеуші қылмыстық процеске заңсыз кірісіп, тептен қылмыстық
іс қозғап, сондықтан алдын ала ... ... онда ... ... Мұндай
жағдайда қылмыстық істі ҚІЖК-нің 37-бабының 7-тармағы негізінде қысқартудың
заңды екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Бұл ерекше ... ... ... ... қабылдауға болмайды.
Дегенмен, практикада мұндай шешімдер қабылданады, сол себепті сот
әділдігін жүзеге асырушы ... ... мына ... ... ... іс ҚІЖК-нің 37-бабы бойынша қысқаруы ... ... ... ... ... еместігі туралы шағым түседі. Сот не ... ... ... ... біреу: жәбірленушінің шағымы болмағандықтан тергеушінің
істі қысқартуы ондай шағым түскен жағдайда сотттың оны ... ... ... негіз, өзінің атынан көрініп тұрғандай, ақтамайтын негіз.
Қылмыстық істі қысқартудың бұл ... ... ... ... тергеуші
өлген адамның қылмыс жасағандығы, сондай-ақ оның тірі, қылмыстық ... ... жоқ ... туралы мәліметтер жинақтайға тиіс.
Оның өлгендігі тиісті куәліктің көшірмесімен ... ... ... өзі ... оған ... ... өзі ... істейтін
мекеменің мөрін басады [23, 28 б.].
Тоғызыншы – сол негіз бойынша істі ... ... сот ... ... бар ... ... Бұл негіз ақтаушы да, ақтамаушы ла болуы мүмкін
[24, 20 б.]. Егер ... ... істі ... ... ... ... ... негіздер болғандықтан шығарылса, онда ол ақтаушы деп
танылады. Керісінше, егер тергеуші (прокурор, ... ... ... ... ... сот ... (қаулысы) азаматты ақтамаса,
онда тергеушінің (прокурордың, анықтау органының) ... ... ... негіз бойынша қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы да ҚІЖК-нің 37-
бабын еске салудан басқа ... ... ... ... ... ... алған мән-жайларына қосымша сілтеме жасаудың қажеті жоқ.
Оныншы негіз – қылмыстық істің жүргізілуін қолына алған сот іс ... деп ... ... ... ... сол ... ... істі
қысқарту жөнінде анықтау органының, тергеушінің, прокурордың ол ... ... бар ... қатысты. Байқалатын бір жағдай – қылмыстық іс
қозғаудан бас ... ... ... заң ... іс ... іс ... ... деп танымайды, ал бұл ҚІЖК-нің жобасында өз шешімін
тапқан. Мұнда қылмыстық істі ... бас ... ... ... болуы да
іс бойынша іс жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар деп танылған.
Қылмыстық істі ҚІЖК-нің 37-бабы ... ... ... ... ... ... ... ала тергеуді аяқтататын
қаулысы ақтаушы да, ақтамаушы да болуы мүмкін. Онда ҚІЖК-нің 37-бабын еске
салудан ... ... ... ... ... өз ... ... алған мән-жайларға қосымша сілтеме жасау керек емес.
ҚІЖК-нің 37-бабында аталған мән-жайлардың ең соңғысы діни қызметкердің
тәубе келтіруден өзіне белгілі мән-жайлар бойынша ... ... бас ... істі ... бұл он бірінші негізі де ҚІЖК-нің ... ... ... ... ... бостандығы туралы” Заңның қабылдануы
ықпалын тигізді, онда діни ... ... ... ... ... ... ... бойынша сұралмайды және ... ... ... ... ... емес. Тәубе келтіру құпиясы заңмен қорғалады.
Құқықтың осы күшіндегі нормасына сәйкес тергеуші діни қызметкерді, егер ... да бір ... тәбе ... ... ... ... деп хабарласа, оны
жауап беруден бас тартқаны үшін ... ... ... одан ... алуға да
құқылы емес. Бұл ереженің бұзылуына кінәлі адам ... ... ... да ... ... да діни ... тәубе келтіруден өзіне мәлім болған мән-
жайлар бойынша жауап беруден бас тартуы заңда бекімін тапқан, ол қылмыстық
істі ... ... ... ... табылады. ҚІЖК-нің ... ... ... ... ... діни қызметкердің тәубе
келтіруден өзіне мәлім болған мән-жайды хабарлаудан бас ... ... ... ... ... қысқарады.
Жағдайдың өзгеруі – он екінші негіз. Ол ақтамайтын негіз. Жағдайдың
өзгеруіне ... ... не оның ... тергеуші немесе анықтау
органы ҚК-тің 68-бабында көрсетілген негіздер бойынша, ең көп ... бес ... бас ... айырудан аспайтын, қасақана немесе абайсыз
іс-әрекетті алғаш рет жасаған ... ... ... істі ... ... алдын ала тергеу аяқталар кезде, ... ... ... ... өзінің қоғамға қауіптілік сипатын жоғалтса;
б) алдын ала тергеу аяқталар кезде, жағдайдың өзгеруіне байланысты, бұл
іс-әрекетті жасаған адам қоғамға қауіпті болудан ... ... кез ... ... істі ... қарастырып
отырған негізінің өзінше бір тармағы деп тануға болады.
“Жағдайдың өзгеруі” деп қоғамға қауіпті іс-әрекет ... ... ... адам ... ... едәуір өзгертетіндей және ... жаза ... ... ... ... ... ... немесе айыпталушы өміріндегі өзгерістер. Бұған мысал ретінде
Шешенстанды алуға болады. Ондайғы соғыс бітіп, ... ... ... ... ... ... ... көптеген қылмыстық істер
қысқаруға жатады [25, 88 б.].
Адам қашан қоғамға қауіпті болудан қалады? ... ... ... ... ... адам ... қылмыс жасауға мүмкіндігі болмайтын
не оны түзелген субъект ретінде сипаттайтын басқа жағдайға тап ... ... ... ... ... ... адамның суға кеткенді құтқару, өрттен
мүлікті құтқару, қылмыскерді ұстау және т.б. сияқты қоғамға ... ... ... оның қоғамға қауіптілік дәрежесінің өзгергендігінің
мысалы бола алады. Практикада бұл негіз әскер ... ... ... ... Бірақ, ұрлауды, тергеу кезінде материалдық жауапты адамды бір
қызметтен тура сондай басқа ... ... ... ... ... ... аталып өткендей, қылмыстық істі қысқартқанға дейін, іс-әрекетінде
кішігірім немесе орта ауырлықтағы қылмыс құрамы байқалған ... ... ... ... және осы ... ... ... оның қарсы болу
құқығы түсіндіріледі. Егер ол өзін ... ... деп ... және ... қылмыстық істің ақтаушы немесе қандай да бір басқа негізде
қысқаруын ... ... іс ... ... ... қысқартуға
жатпайды, ал шығарылып қойған қаулы ... ... ... ... іс ... ... сотқа жіберіледі.
2.2 Тергеушіге қылмыс жасаған адамды қылмыстық ... ... ... ... бәрі ... істі қысқартудың ақтамайтын негіздерін құрайды.
Қылмыстық істі ... он ... ... ... шын ... ... болады. Әдетте, шын жүректен өкіну деп ... ... өзі ... ... ... ... келтірген залалының орнын
толтыруын және басқа да оң қылықтарын айтуға болады. ... ... ... бұл шын ... ... ... да прокурор, ал
оның келісімімен тергеуші және анықтау органы екі жыл бас ... ... жаза ... ... ... алғаш рет жасаған адамға
қатысты қылмыстық істі ... ... ... істі осы негіз бойынша қысқарту қатаңырақ жаза,
тіптен жиырма жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы ... ... да ... ... ... ... Оған ҚК-тің Ерекше
бөлімінде тікелей көрсетілген мына қылмыстық құрамдар жатады:
1. Адамды ұрлау (ҚК-нің 125-бабы), егер ұрлаған адам ... ... ... ... ... ... алу жағдайында коммерциялық немесе басқа ұйымда
басқарушылық функциясын атқаратын адамға ақшаны, бағалы қағаздарды, ... ... ... ... оған ... ... ... қызмет
көрсетуі немесе қылмыстық іс қозғауға құқығы бар органдарға ... ... ... өз еркімен хабарлауы.
3. Терроризм актісін ... ... ... егер адам ... ... ... ... басқадай тәсілмен терроризм актісінің
жүзеге ... ... ... тигізсе.
4. Адамды кепілге алып (ҚК-тің 234-бабы), кейін өз ықтиярымен немесе
билік органдарының талабымен босатса.
5. ... ... ... ... ... ... кейін
оған қатысудан өз еркімен бас тартса, қаруын өткізсе.
6. Қаруды, ... ... ... немесе жару құрылғыларын
заңсыз сатып алу, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚК-тің
251-бабы); атылатын ... оның ... ... ... даярлау
немесе жөндеу, сондай-ақ оқ-дәрілерді, ... ... ... ... заңсыз даярлау әрекетімен айналысып, кейін бұл заттарды өз
еркімен өткізсе.
7. Есірткі заттарды ... ... әсер ... заттарды заңсыз
дайындаумен, сатып алумен, ... ... ... ... айналысып (ҚК-тің 259-бабы), кейін оларды өз еркімен ... ... ... ... есірткі заттарының немесе жүйкеге әсер
ететін ... ... ... байланысты қылмыстардың ашылуына немесе
жолын кесуге, оларды ... ... ... сондай-ақ қылмыстық
жолмен алынған мүлікті табуға белсенді ... ... ... (ҚК-тің 165-бабы), шпионаж (ҚК-тің 166-бабы),
сондай-ақ өкіметті күшпен басып алу немесе өкіметті күшпен ұстап тұру (ҚК-
тің 168-бабы) қылмыстары үшін ... адам ... ... және ... ... ... ... тәсілмен мемлекет мүддесінің ары қарай
нұқсан алмауына жәрдемдессе қылмыстық жауаптылықтан ... Пара ... ... ... ... ... қылмыстық іс қысқартуға
жатады, егер лауазымды адам тарапынан пара беруге мәжбүрлі ... ... ... ... ... іс қозғауға құқығы бар органға өз ... Куә, ... ... немесе аудармашы қылмыстық жауаптылықтан
босатылады, егер олар анықтау, алдын ала тергеу кезінде өздерінің ... ... ... ... бұрмалаған аудармалары туралы өз
еріктерімен мәлімдесе.
11. Бөлімді өз бетімен тастап кеткен ... ... және ... бірінші рет жасаған әскери қызметшіге қатысты ... ... ... қаулы шығарылуы мүмкін, егер тергеуші өз бетімен тастап
кетуді ауыр жағдайдың салдары деп таныса.
12. ... ... ... ... ... ... ... өзі,
қашқындықты (ҚК-тің 373-бабы) ауыр мән-жайлардың салдарынан ... 125, 233, 134, 236, 251, ... ... ... ... ... адамның әрекетінде қылмыстың осы құрамынан
(қылмыстық жауаптылықтан босатылған) басқа ... жоқ ... ... ... ... туралы жәбірленушіге, сондай-ақ қылмыс
жасаған ... ... ... ... ... айтылғандай, егер
айыпталушы қылмыстық істің жалпы қысқаруына немесе осы ... ... ... ... болса бұл шешім қабылданбайды, істің жүргізілуі сол
бетімен жалғастырылады – іс айыптау ... ... ... рет ... ... ... ауырлықтағы қылмыс жасаған кәмелетке
толмаған адамдар, егер ... ... ... бар ... ... ... ... мүмкін болса.
Алғаш рет кішігірім немесе орташа ауырлықтағы қылмыс жасаған кәмелетке
толмаған адамдар, егер оларды тәрбиелік ... бар ... ... ... ... мүмкін болса. Бұл, он төртінші негіз болған жағдайда,
кәмелетке ... ... ... бар ... ... ... іс қысқарады. ҚІЖК-нің жобасында мұндай негіз қарастырылмаған.
Ал, ол дегеніміз нені ... ... ... рет ... ... орташа ауырлықтағы қылмыс
жасаған кәмелетке толмағанға қатысты қылмыстық істі қысқарту институтын
қарастырған, егер ол ... ... бар ... ... ... ... деп танылса. Қылмыстық істі осы негіз бойынша қысқарту
тәртібі, бұрынғы, қылмыстық істі ... ... ... ... ету ... отырып қысқарту тәртібіне ұқсас. Тергеуші, прокурордың рұқсатымен,
не прокурордың өзі қылмыстық істі қысқарту ... ... ... ... ... ... істі сол қаулымен бірге сотқа жолдайтын.
Қылмыстық істі адамға әкімшілік ... ... ... ... ... ... таратылған. Тергеуші оны өз бетінше қолдана да алмайды,
кәмелетке ... ... ету ... қолдану үшін істі сотқа жібере де
алмайды. Істі сотқа прокурор жібереді.
Өзіне қысқарған қылмыстық іс келіп ... сот ... ... ... ету ... ... туралы шешім қабылдайды. Кәмелетке
толмағанға тәрбиелік ... бар бір ... ... ... ... ... мүмкін:
а) ескерту жасау;
б) ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың, не мамандырылған
мемлекеттік органның қадағалауына беру;
в) келтірген зиянды ... ... ... ... ... бос ... ... және оның жүріс-тұрысына
ерекше талап қою.
Сот, ... ... “б” және “г” ... ... тәрбиелік
маңызы бар мәжбүрлеу шараларын қолдану мерзімінің ұзақтығын белгілейді.
Кәмелетке толмағанға қатысты ... істі ... ... ... ... ... және прокурор тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу
шараларының әрқайсысының не екенін түсінуі тиіс. ... ... ... ... – кәмелетке толмағанға оның іс-әрекетінен келген зиянды
және қылмысты қайталап жасағанда болатын салдарды түсіндіру; қадағалауға
беру – ... ... ... ... ... не мамандырылған
мемлекеттік органға кәмелетке толмағанға тәрбиелік ... ету және ... ... жөнінде міндет арту; келтірілген зиянды түзету
міндеті кәмелетке толмағанға оның ... ... және ... ... ... кәмелетке толмағанның бос уақытын шектеу және оның
жүріс-тұрысына ерекше талап орнату ... ... ... жерлерге
баруға тыйым салу, бос уақытты өткізудің кейбір ... оның ... ... ... ... байланысты түрлеріне рұқсат бермеу,
белгілі бір уақыттан кейін ... тыс ... ... ... мамандырылған
мемлекеттік органның рұқсатынсыз басқа жаққа кетпеу. Кәмелетке толмағанға,
сондай-ақ, ... беру ... ... ... не ... органның көмегімен жұмысқа орналасу талабы қойылады. Бұлардан
да ... ... ... ... ... Кәмелетке толмағанның өзіне
тағайындалған тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шарасын орындауын қадағалау,
судьяның қаулысы бойынша, ... ... ... ... ... ... органға жүктеледі. Сот тағайындаған тәрбиелік
ықпалы бар мәжбүрлеу шараларын ... ... ... ... сот, ... мемлекеттік органның ұсынысы бойынша, ... ... ... ... жүргізілуі жалпы тәртіпте қайта жанданады.
Кәмелетке толмағандарға тәрбиелік әсері бар ... ... ... жауаптылықтан босату алдыңғы екі жағдайдағыдай, ... ... ... бұл ... бойынша қабылданған шешімді заңсыз деп
тануға әкеп соғады. Бұл жағдайда іс айыптау қорытындысымен сотқа жіберіледі
немесе басқа ... ... ... келу (ҚІЖК-нің 37-бабы) – он бесінші негіз.
Қылмыстық істі қысқартудың бұл негізінің бұлай аталуы оны қылмыстық ... іс ... ... мән-жаймен, жеке айыптау ісі ... ... ... ... ... шатастыруы
мүмкін. Олардың айырмашылығы сонда, бірінші жағдай тым болмағанда кішігірім
айырлықтағы, бірақ жария айтып тағылатын істерге ... ал ... ... біз ... атап өткендей, бар болғаны жеке ... ... ... ... ... олар – ҚК-тің 105-бабы (денсаулыққа ... зиян ... ... ... ... (жала жабу) және 130-
бабы (қорлау).
ҚК-тің Ерекше бөліміне жасалған талдау көзделген жәбірленушімен бітімге
келудің ҚІЖК-нің 37-бабында ... мына ... ... ... ... Денсаулыққа жан күйзелісі жағдайында ауыр немесе орташа ауырлықтағы
зиян келтіру (ҚК-тің 108-бабы).
2. Қажетті қорғаныс шегінен шығып не ... ... ... ... денсаулыққа ауыр немесе орташа ауырлықтағы зиян ... ... ... ... ... ауыр ... орташа ауырлықтағы зиян келтіру
(ҚК-тің 111-бабының, 1, 3-бөліктері).
4. Өлтіремін немесе денсаулыққа ауыр зиян ... деп ... ... 112-бабы).
5. Соз ауруын жұқтыру (ҚК-тің 115-бабының 1-бөлігі).
6. Адамның иммун тапшылығы ... ... ... ... ... ... оны ұрлаумен байланысты емес бас бостандығынан айыру (ҚК-тің
126-бабының 1-бөлігі).
8. Алдау немесе сенімге қиянат ... ... ... ... ... ... ... ұрлық белгілерінсіз мүліктік зиян келтіру (ҚК-тің 182-
бабының 1-бөлігі).
9. Бөтен адамның мүлкін қасақана жою немесе ... егер бұл ... зиян ... ... ... ... ... адамның мүлкін ірі мөлшерде абайсызда жою немесе бүлдіру (ҚК-
тің 188-бабының 1-бөлігі).
11. Бұзақылық, яғни қоғамды анық ... ... ... күш ... не оны қолданамын деп қорқытумен, сол сияқты бөтеннің
мүлкін жоюмен немесе бүлдірумен ... ... ... ... 1-
бөлігі).
Ұрлық, тонау, қарақшылық, қасақана адам өлтіру, денсаулыққа ауыр және
орташа ауырлықтағы зиян келтіру, т.б. ... ... ... ... жәбірленушімен бітімге келумен байланысты ҚІЖК-нің 37-бабы бойынша
қысқартуға болмайды.
Бұл негіздің қалай ... ... оны ... үшін
жәбірленушімен бітімге келгендік фактысын ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... де ... керек.
Айыпталушының қылмыс жасауға қатысқандығының дәлелденбегендігі
қылмыстық істі қысқартудың он алтыншы, сөзсіз ақтаушы ... істі осы ... ... ... үшін ... ... керек:
1) қылмыс оқиғасын анықтау;
2) адамды осы іс бойынша айыпталушы ретінде тарту (ҚІЖК-інде ... ... ... бұл айыпталушыны қылмыс жасауға қатысты деп
тұжырым жасауға ... бола ... ал ... ала ... ... ретінде тартылған адамның қылмыс жасауға қатысқандығы туралы
қосымша дәлелдемелер ... ... ... тауысты.
Айыпталушының қылмыс жасауға қатысқанының дәлелденбегендігі дегеніміз, айып
тағылған адамның ... деп ... және ... ... Бұл ... осы негіз бойынша толық қысқарғанын білдірмейді. Іс тек ... ... ... мүмкін.
ҚК-тің Ерекше бөлімінде көзделген қылмыстардың барлық жиынтығы ... адам ... ... және тек ... бір субъект ғана жасауы мүмкіндер
болып бөлінеді. Мысалы, үй иесі жоқта пәтерге жасырын кіріп оның ... кету кез ... ... ... ... Егер ... ... жасағаны дәлелденбесе, онда ол қылмысты кез келген басқа адам
жасауы мүмкін. ... ... ... 269-бабының 2-тармағы
қолданылады, алдын ала тергеу жүргізу жалғасады немесе ... ... ... адамның анықталмағаны себепті іс ҚІЖК-нің 195-бабының 3-
тармағы бойынша тоқтатылады.
Онсыз қылмыстың жасалуы мүмкін емес ... ... ... ... ... тіптен басқаша. Мысалы, ... ... ... яғни ... ... ... жалтару мақсатында оның әскери
бөлімді өз ... ... ... ... ... алдын ала тергеу
органдары оның әрекетінен өз ... ... ... ... ... кінәсін дәлелдей алмаған тергеуші ... ... ... ... ол дегеніміз – қылмыстық іс ҚІЖК-нің 269-бабының ... ... ... ... 37-бабы бойынша, қылмыс құрамының ... ... ... сөз. Бұл ... ... ... ... орын
алмайды, себебі қылмыстық іс қозғауға себепші болған іс-әрекет жасалды –
қызмет орнын тастап кету бар, ... ... ... ... өз бетімен жасалынбаған. Кейбір ... ... ... ... Бұл ... ... негізді
В.З. Лукашевич “айыпталушының кінәсіздігі” деп атауды ұсынады, Н.Г. Стойко
– “айыпталушының (сезіктінің) өзіне тағылған ... ... ... ... ... М.С. Строгович – “айыпталушының өзіне айып боп
тағылған іс -әрекетті жасамауы себепті” деп атауды ұсынады.
Бұл жерде В.М. ... ... ... ол айыпталушы кінәлі емес,
себебі “оның кінәлі екендігіне дәлелдеме не жоқ, не жеткіліксіз” дейді. ... ... іс ... заңымен үйлеседі.
Бұл келесі, он жетінші негіз. Заңға сәйкес тергеуші, алдын ала тергеу
аяқталғаннан ... ... ... ... ... ... жағынан
және оны жасаған адам өзінің психикалық жағдайы бойынша қоғам, өзі ... ... үшін ... тудырмаса, онда қылмыстық істің ... ... ... ... [26, 77 ... ... бен аралас құқықтық институттар ... ... үшін бұл сөз ... ... ме? ... бар-жоғы – төртеу және
мынадай негіздер:
– қоғамға қауіпті қылмыс жасаған адамға ... ... ... ... үшін істі сотқа жолдау (ҚІЖК-нің 514-бабының 2-тармағы);
– айыпталушының психикасының бұзылғандығын медициналық мекемеде ... ... ... ... ... ала тергеуді тоқтату (ҚІЖК-нің 265-
бабының 2-тармағы);
– қылмыс құрамының болмауына байланысты қылмыстық істі қысқарту, себебі
іс-әрекетті есі ... емес адам ... ... 37-бабы);
– қоғам, өзі және басқа адамдар үшін қауіпті емес ... ... ... ... ... жасаған адамның өзіне қатысты жаза
тағайындауды немесе орындауды болдырмайтындай психикасы бұзылса, жағдайдың
өзгеруіне байланысты ... істі ... ... ... ... ... ... болады? Қылмыстық істі қысқартудың ҚІЖК-нің 514-бабының 1-
тармағында көзделген ... мына ... ... ... орын ... ... ... іс-әрекет орын алды, оны сол субъект жасады.
Б. Қылмыстық істі қысқарту туралы мәселе шешілетін кезде адамның өзіне
қатысты жаза тағайындауды ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттің сипаты және оны жасаған
адамның психикалық жағдайы қоғам, өзі және ... ... үшін ... ... ... жағдайда қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған адамға медициналық
сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдануы үшін іс сотқа жіберілуі тиіс ... ... ... ... ... ... сипатта емес. Егер
сырқат адамның айығуы мүмкін болса, онда ҚІЖК-нің 265-бабының 2-тармағын
басшылыққа алып ... ала ... ... ... және іс адам айықаннан
кейін қайта жанданады, тек ... ... ғана ... ала тергеу сатысына
қатысты біржола шешім қабылданады.
Д. Адамның қоғамға қауіпті іс-әрекет ... ... ... ... ... мүмкін емес. Егер оны анықтауға болатын болса,
онда қылмыстық іс басқа негізбен қысқарылуы тиіс. Іс-әрекетті есуас ... онда ... та жоқ, ал ... бар – ... ... ... (ҚІЖК-нің 37-бабы); қылмыс орын алса – жағдайдың өзгергені, себебі
адам қоғамға қауіпті болудан қалды ... ... ... ... ... ... ... туралы іс қысқарады. Сондықтан да, ҚІЖК-нің
514-бабының 1-тармағын психикасы бұзылған адам бұрын қылмыс жасаған ... ... ... презумпциясы принципінің “адамның қылмыс жасаған кезде есі
дұрыс болғандығы дәлелденбесе қылмыс та жоқ” деген ережесін, ... ... ... ... ықпал тигізетіндіктен, бұл жерде
қолдануға болмайды. ... ... ... ... ... ... ... ал ҚІЖК-нің 37-бабы – ақтайтын негіз.
Біз зерттеп отырған ... ... ... ... психикалық
жағдайы оған дейін оның есі дұрыс ... ... ала ... ... ... бермейді) қылмыс орын алса, онда жәбірленушінің
(азаматтық талапкердің), тым болмағанда, өзіне келтірілген зиянның орнын
толтыру ... ... ... сот ісін ... шегінде бажсыз қарауға
құқығы болар еді.
Қылмыстық істі ҚІЖК-нің 514-бабының ... ... ... қысқартқанда тергеуші немесе прокурор өздері қабылдаған шешім
жайында, сол адамды есепке қоюы және ... ... ... ... органдарына хабарлауы тиіс.
Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы шығарардың ... ... іс ... ... ... тиіс.
Алдын ала тергеу аяқталды және қылмыстық істі қысқартудың қанда да бір
негізі бар ... ... ... ... деп ... ... ... тергеуді жүргізуші тергеуші, анықтау органы мынадай
әрекеттер ... ... егер ... ... істі ... ... ... қысқарту туралы
болса, әрекеті тергелген адамға өкілетті органның қабылдаған шешіміне негіз
болған мән-жайдың мәнін түсіндіреді, оның осы ... ... ... шығаруына
қарсы еместігін анықтайды;
б) 103 (денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру), 106 ... ... ... жабу) және 130 (қорлау) ... ... ... ... жәбірленушіге, кінәліні жауапқа тарту туралы оның ... ... ... деп ... тиісінше ҚІЖК-нің 37-бабы
бойынша қылмыстық істі қысқарту ... ... ... ... егер қылмыс жасаған адам, заң ... ... қол ... ... оны ... ... ... келісім беруге уәкілетті
органға (лауазымды адамға) ... ала ... ... ... ... ... сұратып алады, онықылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... оны жоғары тұрған
органға (лауазымды адамға) хабарлайды.
Жоғарыда көрсетілген барлық әрекеттердің ... ... ... ... ... ... ... қатысты қылмыстық істі қысқарту
туралы шешім қабылданатын адамнан, немесе өлгеннің ... ... ... сол ... ... қылмыстық істің қысқаруына қарсы
емеспін ... ... ... ... жеке ... ... бойынша жәбірленушіден кінәлінің
қылмыстық жауапқа тартылғанын қаламайтындығы туралы арыз алынады.
Заңда көрсетілген органның (лауазымды ... қол ... ... ... ... келісімі болмағандықтан қылмыстық
істі қысқартар алдында, материалдарға мына құжаттар тіркеледі:
– тергеуші (прокурор, анықтау органы) жіберген ақпараттардың көшірмесі;
– адамды ... ... ... ... беру ... бар ... ... жауабы;
– төменгі тұрған мекемеден (прокурордан) бас тарту туралы жауаптың
алынғандығын растайтын жоғарғы органның (лауазымды адамның) ... істі ... ... ... ... ... шығарады, онда
істің мәнісі және оны қысқартудың негіздері баяндалады (ҚІЖК-нің 270-бабы).
Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулының кіріспе ... оны ... пен ... ... ... ... ... атағы және фамилиясы, аты-
жөні, істің аталуы мен нөмірі, қылмыстық ... ... ... ... бабы көрсетіледі.
Қаулының сипаттау-дәлелдеме бөлімінде іс қозғауға себеп және ... ... ... ... оның қылмыстық-құқықтық саралануы,
қылмыстың жасалуында сезік тудырған немесе айыпталынған адам ... ... істі ... ... ... мән-жайлар істің тиісті
парақтарына және қылмыстық іс ... ... т.б.) ... ... жасалынып баяндалады. Айыпталушының (ҚІЖК-нің ... ... де”) ... істі осы негіз бойынша қысқартуға келісім
бергендігі (егер ол ... ... және ... ... ... мәліметтер де осында көрсетіледі.
Қаулының қорытынды бөлімінде тергеушінің қылмыстық істі қысқарту
туралы, заттай дәлелдемелердің ... ... ... және ... ... (басқа бұлтартпау шараларын) бұзу туралы, процеске
қатысушыларды қабылданған шешімнің негізімен таныстыру, ... ... ... өкіліне) келтірілген зиянды азаматтық іс жүргізу
шеңберінде өндіртіп алу ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрде прокурорға жіберуге тиіс.
Сонымен қатар ол айыпталушы ретінде тартылған адамды, ... ... ... ... іс ... ... ... мекемені (ҚІЖК-нің
жобасында, тағы да – айыпталушының қорғаушыларын, жәбірленушінің ... ... ... ... және ... ... істің қысқарғаны және қысқарту негіздері туралы жазбаша хабардар
етуге, және шағымдану тәртібін түсіндіруге, ... ... ... ... ... ... заңды иелік жасауға міндетті.
ҚІЖК-нің жобасында қылмыстық істі қысқарту туралықаулының көшірмесін,
сонымен қатар, сезіктіге, ... ... ... және оның өкіліне, азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге
және олардың өкілдеріне, ... егер олар ... ... ... ... адамға немесе мекемеге беру көзделген.
Бұл көрсетілген адамдарды қылмыстық істің қысқарғаны туралы хабардар
ету фактісін сол ... ... ... іске ... ... ... онда ... қабылдаған шешімнің күні мен негіздері ғана
емес, оған шағымданудың тәртібі де баяндалуы керек.
Заттай дәлелдемелер туралы ... ... ... ескерген дұрыс.
1. Айыпталушыға тиесілі қылмыс қаруы тәркіленуге жатады, ол тиісті
мекемеге ... ... ... ... ... ... сату үшін сауда
кәсіпорындарына беріледі. ... ... ... оларды қажет
ететін мемлекеттік немесе муниципалдық кәсіпорындарға ... ... жоқ және ... жарамайтын заттарды осы мақсатта арнайы
құрылған комиссия жояды, ал мүдделі ... ... ... ... оларға берілуі мүмкін.
2. Айналымға шығаруға тыйым салынған заттар тиісті мекемеге берілуге
немесе жоюға жатады. Бұл жерде әңгіме ... ... ... ... мен
жару құрылғылары (ҚК-тің 251-бабы), радиоактивтік материалдар (ҚК-тің ... ... ... ... және олардың қалдықтары, күшті
әсер ететін немесе улы заттар, есірткі заттары мен ... әсер ... ... ... есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін
заттарды дайындау (ҚК-тің 263-бабы) және ... ... ... ... ... ... ... және тұрмыстық бұйымдар мен
олардың ... ... ... үшін ... ... пайдаланылатын
саймандар мен құралдар, қоғамдық қауіпсіздік тұрғысынан немесе ... ... ... ... және сақтаудың өзінше бөлек ... өзге ... ... бұл көрсетілген заттар қылмыс қаруы болмаса, ... ... және ... ... және ... мән-жайларында қылмыстық
құрам болмаса, онда ҚІЖК-нің 171-бабының 1-бөлігі тәртібінде алынған бұл
заттарды тиісті ... ... ... ... Заттай дәлелдеме болып табылатын құжаттар іспен бірге болады, және
ол қанша сақталса – сонша сақталады не ... ... ... ... ... ... ... заңсыз алынған валюталық
құндылықтар, заңда көзделген жағдайлардан басқа реттерде, тиесілігі бойынша
қайтарылады. Егер валюталық құндылық ... ... ол ... ... айналса, онда мемлекеттің кірісіне алынады. Қылмыстық жолмен
табылған ақша мен басқа құндылықтар мемлекет кірісіне алуға жатады.
5. Контрабанда және ... ... ... ... ... ... кеден органдарының құзыретіне жатқызылған ... ... ... ... ... өзгеше. Егер іс-әрекет қасақана жасалмаса,
тергеуші немесе прокурор, мұндай ... ... ... ... істі қысқартады. Бірақ та, кеден заңнамасының нормаларында кеден
ережелерін қасақана болмаса да, яғни ... ... ... ... ... ... ... Мұндай жағдайларда заттай дәлелдемелер
олар алынған адамға емес, кеден ... ... ... ... ережелерінің бұзылғандығы туралы іске тіркеледі.
6. Қалған заттар заңды иелеріне қайтарылады, ... ... ... ... Бұл ... ... ... екендігі жайында дау
туындаса, ол азаматтық сот ісін жүргізу тәртібінде шешіледі.
Қылмыстық істі тергеуші (прокурор, ... ... ... ... ... ... ... құрамның болмауы;
– азаматтың қылмыс жасауға ... ... ... ол ... ... құқықтарын қалпына келтірудің тәртібін
түсіндіруге және қылмыстық жауапқа заңсыз тартудың, бұлтартпау ... ... ... ... ... нәтижесінде азаматқа келген
зиянның орнын толтыру үшін заңда көзделген шараларды қолдануға міндетті.
Бұл жерде ескертетін бір жағдай – ... ала ... ... ... ретінде тартылған адамға, немесе ... ... ... ... ету немесе әкімшілік жазалау шараларын қолдануды керек
ететін фактілер анықталады. Қылмыстық істі қысқартқанда ... ... ол ... ... ... ... ... ету
шараларын қолдануы үшін кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның әкімшілігіне
жеткізеді не әкімшілік ... ... ... үшін ... ... істі қысқарту жөнінде тергеуші (прокурор, анықтау органы)
шығарған қаулыға қазіргі кезде қадағалаушы немесе ... ... ... ғана ... ... ... ... хабар алынғаннан кейін бес күн
(ҚІЖК жобасында – 7 күн) ... сот ... ... болады.
Жәбірленушіге жіберілген хабарда шешім қабылданған күн, оның аты ... ... ... ... қылмыстық іс материалдарына
тіркеледі.
Қысқарған қылмыстық ... ... ... ... ҚР-дегі
адам құқығы жөніндегі уәкілетті адам танысуға құқылы (ҚІЖК-нің 289-және 463-
баптары). Ондай негіз болған ... ... ... ... ... ... органының) қылмыстық істі қысқарту ... ... және іс ... іс ... ... ... құқылы. Егер
тергеуші істі ескіру мерзімі өткендіктен немесе жасалған ... ... ... ... рақымшылық актісі себепті қысқартса, ал
айыпталушы немесе қылмыс нышандары бар ... ... адам ... ... ... ... орган) өзінің қаулысымен іс бойынша істің
жүргізілуін қайта қалпына келтіреді.
Қысқарған іс ... ... іс ... ескіру мерзімі өтпеген
жағдайда ғана болады (ҚІЖК-нің 210-бабы).
Қылмыстық іс жүргізу заңы қылмыстық істі ... ала ... ... 26 ... ... олар алты түрге топтастырылады.
Қылмыстық істі қысқартудың ақтаушы негіздері ҚІЖК-нің 37-бабында, 269-
баптың 2-тармағында, ал ... ... ... ... 514-
баптың 1-тармағында көзделген. Ақтамайтындардың қатарына, сонымен қатар,
заңда көрсетілген ... ... ... ... ... тартуға
келісімі болмағандық сияқты тоғыз негізді де жатқызуға болады.
3 МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ... ... ҮШІН ІСТІ ... ... ЖӘНЕ ... АЯҚТАУДЫҢ БАСҚА ДА НЫСАНДАРЫ
3.1 Тергеу аяқталу кезеңінің медициналық сипаттағы мәжбүрлеу ... ... ... ... ... жалпы сипаттамасы
ҚІЖК-нің 505-бабының 4-бөлігінің ережелеріне сүйенсек:
а) Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің топтарында ... ... есі ... емес күйде жасаған;
б) қылмыс жасағаннан кейін жаза ... ... оны ... ... ... ... қылмыс жасаған және есі ... емес деп ... ... ... ... және ... және нашақорлықтан емдеуді қажет
етеді деп танылған адамдардың қылмыстары туралы істерді тергеудің аяқталу
кезеңі ... ... ... ... ... ... қатыспауы, оның іс материалдарымен танысудан шеттетілуі,
сондай-ақ ... ала ... ... ... аталуы мен мазмұны жағынан
өзгеше болуы мүмкін.
Қылмыстардың бұл санаттары бойынша алдын ала тергеу ... ... ... ... өз ... ... сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдану туралы мәселені шешуі үшін істі сотқа жіберу туралы қаулы
шығарумен ... ... ... ... ... ... ... қоғамға қауіпті іс-әрекетті психикасы бұзылған (есі ауысқан) ... ... ... ... ... ... ... және адамның психикалық
жағдайына қарағанда оны жасаған адам қоғам, өзі және басқалар үшін ... ... ... жасаудан бұрын тергеуші бірқатар іс жүргізу әрекеттерін
жұзеге асырады. Тергеудің айыптау ... ... ... оған ... ... ... ... азаматтық жауапкерді немес олардың
өкілдерін іс материалдарымен таныстыру (ҚІЖК-нің 274-бабы).
Жазбаша да айызша да таныстыру заңды деп ... ... ... ... ... ... олардың өкілдеріне
жіберілген ... ... ... ... бұл ... ... істе ... табады. Сонымен қатар іске телефонограммалар да,
немесе ... ... ... ... ... ... орны мен
уақытын тағайындағаны туралы анықтамалар да тіркеледі.
Тергеуші тағайындаған немесе онымен алдын ала келісілген жерге келіп
жәбірленуші, оның ... және ... ... немесе оның өкілі істің
барлық материалдарымен, ал азаматтық жауапкер немесе оның ... ... ... ... материалдарымен танысады. Жәбірленушінің,
азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің немесе олардың ... іс ... ... ... ... екенін заң шығарушы
ескермеген. Оларға қан,дай кезек қоятынын ... ... ... ... іс ... бір ... ... мәселесін
тергеушінің өзі шешеді.
Қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған ... ... ... ... ... ... ... есі дұрыс емес жағдайда жасаған адамдардың,
сондай-ақ қылмыс ... ... есі ... адамдардың істері бойынша
қорғаушының қатысуы міндетті ... ... ... аяқталар кезге дейін ол
қылмыстық процеске жіберіледі. ҚІЖК-нің 274-бабының талаптарын орындағаннан
кейін тергеуші оған алдын ала ... ... және оның ... ... ... ... алдын ала тергеуді толықтыру
туралы өтініш жасауға құқылы екендігі жайында хабарлайды.
Қорғаушының құқықтық мәртебесімен салыстырғанда қоғамға ... ... есі ... емес ... ... ... есі ... жағдайда істеген
адамның заңды өкілінің құқықтары мен міндеттері туралы заңда мүлде ешнәрсе
айтылмаған. ҚІЖК-де оның ... ... ... ғана ... Осыған
байланысты А.П. Овчиников: заңды өкілге құқықты ... ... ... ... ... ондай міндеті бәрі бір ҚІЖК-нің 8-
тарауынан туындайды, заңда ондай құқықтардың ... ... ... жоқ, ал іс ... есі ... ... өкілдері” қылмыстық
процеске жиі қатысады, мысалы, ... ... ... ... ... ... өзі немесе өзі мүддесін ... ... ... ... заңда өкіл қылмыстық іс материалдарымен өзі жеке танысқысы келсе,
оған ондай мүмкіндік ... Егер ... өкіл ... ... ... ... туралы өтініші білдірсе оған рұқсат етіледі және оған
қашан және қай жерде танысуға ... ... [27, 21 ... қауіпті іс-әрекет жасаған адамның заңды өкілі мен қорғаушысының
қылмыстық істің барлық материалдарымен танысуы қорғаушы келгенше, бірақ бес
тәуліктен аспайтын уақытқа ... ... ... Егер ... ... осы ... мерзімге келе алмаса, онда тергеуші қоғамға
қауіпті іс-әрекеттердің көбісі, барлығы немесе ... ... ... консультациясы арқылы басқа қорғаушы шақыруға шара қолданады.
Есі ауысқан адамның ... ... мен ... ... ... тігілген және нөмірленген түрде беріледі. Бұл ... ... ... ... ... жол ... ... жүргізу үшін қайтарылған іс бойынша тергеу аяқталғаннан ... ... ... ... мен ... ... қосымша тергеудің
материалдары ғанаемес, істің барлық парақтары ... ... ала ... ... ... ... немесе дыбыс жазылса,
олар заңды өкіл мен қорғаушыға көрсетіледі және тыңдатылады.
Есі ауысқанның заңды өкілі мен қорғаушысын қылмыстық іс ... ... ... ... ... ала ... толықтыру және
немен толықтыру туралы өтініш жасайтын-жасамайтындығын сұрайды. ... ... ... ... ... екеуі де одан кез келген
деректі кез келген көлемде жазып алуға құқылы.
Заң шығарушы іспен ... ... да бір ... ... ... ... қорғаушы істің сотта қаралу кезін мүмкіндігінше кештету
мақсатында өз ... ... ... оған ... тиісті шара
қолдануы тиіс: ... ... жол ... ... ... ... өзі оқып ... [28, 11-13 б.].
Есі ауысқанның қорғаушысының құқығы мен айыпталушының қорғаушысының
құқығы бірдей. Ол мынаған құқылы:
1) есі ауысқанмен саны мен ... ... ... жолығуға;
2) істің барлық материалдарымен танысуға, одан кез келген деректі кез
келген көлемде жазып алуға;
3) есі ... ... ... жасау туралы мәселені талқылауға;
4) тергеу әрекеттері жүргізу, дәлелдемелер сұратып алып оны іске тіркеу
туралы және іс үшін ... бар өзге ... ... ... ... ... сарапшыға, маманға, аудармашыға қарсылық
жасауға;
6) қорғаушының немес қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған адамның ... ... оған ... ... ... ... ... өзінің өтініші бойынша орындалатын тергеу әрекеттерінің жүргізілуіне
тергеушінің рұқсатымен қатысуға.
Құқықтың болуы қорғаушының бәрі соны іске ... тиіс ... ... есі ауысқанмен оңаша жолығу оның есі оралған ... ... ... ... және ... ... жәбірленушіге, азаматтық
талапкерге, азаматтыө жауапкерге және олардың өкілдеріне іс материалдары
берілетіндігі туралы хаттама ... онда ... үшін ... берілгендігі, танысу қайда, қашан, қанша уақыт болғандығы,
қандай өтініш ... ... ... өкіл қылмыстық іс
материалдарымен танысудан бас тарта алады, ал қорғаушыда ондай ... ... ... ... ... ... ету ... тергеуші қолдан
келген шараларды түгел қабылдайды, тіптен, қорғаушы іс ... үшін ... да ... ... ... ... шараларын тағайындауы үшін істі сотқа
жіберу туралы шешімнің жалпы сипаттамасы.
Қоғам, өзі ... ... ... үшін ... ... ... сондай-ақ
қылмыс жасағаннан кейін есі ауысып қалған адамдар жасаған ... ала ... ... іс сотқа жалдануы үшін оны прокурорға жіберумен
аяқталады. Бұл ретте адамға ... ... ... ... ... қарауы үшін істі сотқа жіберу туралы қаулы жасалынады.
Бұл адамдардың психикалық ахуалы, сондай-ақ жасалған қоғамға ... ... ... мен ... ... ... сот арқылы медициналық
сипаттағы мынадай мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкін:
а) амбулаториялық мәжбүрлі бақылау және психиатрда емделу;
б) жалпы типтегі психиатриялық ... ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеп емдеу;
г) мамандандырылған типтегі психиатриялық стационарда жиі ... ... ... ... 1-бөлігі).
Тергеушінің өзіне қатысты осындау қаулысы шығарылған адам тергеу
аяқталар кезге дейін тек ... ... ғана ... сол есі ... ... Мұндай істер бойынша айыптау қорытындысы шығарылмайды.
Тергеушінің істі сотқа жолдау туралы қаулысында соттың ... ... ... үшін ... барлық мән-жайлар мен негіздер
баяндалады.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені шешуі
үшін істі ... ... ... ... ... ... ... қаулыда істің мәнісі, жасалған қоғамға қауіпті іс-әрекеттің
тұжырымдамасы, қылмыстық заңның мұндай ... үшін ... ... баяндалады. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ... ... ... үшін істі ... ... ... ... сот залында
көпшілікке жарияланады, сондықтан да ол, ... ... ... ... және ... жазылуы тиіс. Істің мән-жайын және
дәлелдемелерді оқығанда құлаққа жеңіл, ... ... ... ... ... ... болғаны абзал. Күрделі заң терминдерін жиі
пайдалану естіп отырғандардың назарын қайтарады, қиын түсініледі [29, ... ... іс ... ... ... медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені қарауы үшін істі ... ... ... да үш ... ... ... ... сипаттау және қорытынды
бөлімдер.
Кіріспе бөлімде істің ... ... ... ... ... ... аты, ... аты, қаулы шығарған жер мен ... ... ... ... тегі мен ... қылмыстық істің нөмірі
көрсетіледі.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы ... үшін істі ... ... ... қаулының сипаттау бөлімі.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені
қарауы үшін істі сотқа ... ... ... ... ... “анықтадым”
деген сөзден кейін басталады. Бұл бөлімде ... ала ... ... ... ... толық баяндалады, онда есі ауысқанды
кінәлайтын да, ақтайтын да дәлелдемелер көрсетіледі; онда қоғамға ... ... жері мен ... ... ... себебі оның салдары
және басқа да маңызды ... ... ... ... жазаны
ауырлататын және жеңілдететін мән-жайлар келтіріледі. Дәлелдемелердің
мазмұнынан ... онда сол ... ... ... ... ... ... қай бетте екендігіне сілтеме жасалынады.
Айыптау қорытындысының осыған ... ... ... ... ... ... ... адамда есінен танатын аурудың бұрыннан бар
екендігін растайтын деректер, қоғамға ... ... ... ... істі ... уақытысындағы ол сырқаттың дәрежесі мен ... ... ... жасаған адамның оны жасағанға дейінгі және одан ... ... ... ... ... ... оны жасаудағы
мақсат пен себепті оңай түсінетіндей етіп ... және ... ... ... ... ... тарту туралы қаулыны (егер ондай
болса) қайталауға тиіс емес. Мұның көлемі де ... және ... да ... ... ... ешнәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ.
Бұл қаулының сипаттау ... ... ... ... ... ... де баяндалуы мүмкін.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы мәселені шешуі
үшін істі сотқа жолдау ... ... ... ... ... ұсынылады:
1. Қоғамға қауіпті іс-әрекеттің фабуласы.
2. Фабулада сипатталған іс-әрекеттің заңдық бағасы.
3. ... ... ... ... ... ... дәлеледеу жүйесі және оны
жаауға есі ауысқан адамның қатысқандығы;
б) кейбір дәлелдемелерді сыни ... ... ... ... ... дәлелдемесі;
г) оның қоғам өзі және ... ... үшін ... ... ... ... ... шешім қабылдағанда басшылыққа алынған бабына сілтеме.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені шешуі
үшін істі сотқа жіберу туралы қаулының қорытынды бөлімі.
Медициналық ... ... ... қолдану туралы мәселені шешуі
үшін істі сотқа жіберу туралы қаулының қорытынды бөлімінде ол қабылданған
шешім тұжырымдалады, есі ... ... жеке ... қатысты мәліметтер,
яғни оның тегі, аты, әкесінің аты, туылған жері, күні, айы және жылы, ұлты,
білімі, мүгедектігінің, соттылығының ... ... орны мен ... ... ... ... ... қолдану туралы мәселені шешуі
үшін істі сотқа жіберу туралы қаулыға тергеушінің ... сот ... ... ... ... ... онда олардың тұратын жерлері
немесе жүрген жерлері, берген жауаптары немесе қорытындылары баяндалған ... ... ... ... бұл ... куәлерден,
жәбірленушілерден, сарапшыдан, заңды өкілден, кейде қоғамға қауіпті іс-
әрекет жасаған адамнан жауап алу хаттамасы бар ... ғана ... ... сот мәжілісіне шақыртуға жататын адамдардың тізімінен
басқа, тергеуші, іс бойынша анықтама дайындайды. Онда ... ала ... ... ... бұлтартпау шарасы (егер ондай болса), қоғамға
қауіпті іс-әрекет жасаған адамды қамауда ұстау ... ... ... ... ... ... азаматтық талап туралы деректер, оны қамтамасыз
етуге ... ... ... ала тергеу органдарына келген ... ... мен ... ... ... ... ... қылмыстық
істің қай бөлігі және кімге қатысты қысқарғандығы, сондай-ақ есі ... ... ... ... ... екендігі туралы мәліметтер
мынадай құрамдас бөліктерден тұрады:
1. ... ... ... ... ... қозғалған күні.
3. Тергеушінің істің жүргізілуін қабылдап алған күні.
4. Алдын ала тергеудің ... және ... ... ... таныстыру күндері.
Заттай дәлелдеме іспен бірге сақталмайтын ... ... ... ... орны және ... мен квитанциялардың істегі парақ
беттері көрсетіледі. Егер ... ... ... бірге болса, онда
анықтамада олардың тізбесі келтіріледі [30, 210 б.].
Тергеуді тәмамдау кезеңінің осы талданып отырған түрлерінің аяқталуы.
Қаулыға ... оның ... жері мен ... ... қол ... ... ... шараларын қолдану туралы мәселені шешуі
үшін істі ... ... ... ... қол ... күні тергеуші оны іспен
бірге прокурорға жолдайды. Прокурор оның келісімімен істі сотқа жібереді,
егер келісімі ...... ... ... ... сипаттағы
мәжбүрлеу шарасын қолдану үшін негіздер болмаса прокурор өзінің қаулысымен
істің жүргізілуін қысқарта алады [31, 89 б.].
Егер адам ... ... ... ... ... қалса, ал сырқаты ұзақ
уақытқа созылмайтын және қоғам, өзі және басқа адамдар үшін қауіпті ... ... ала ... ... ол ҚІЖК-нің 265-бабының 2-тармағы
бойынша тоқтатыла тұрады.
Алдын ала тергеуді ҚІЖК-нің ... ... ... ... ... проблеманы И.М. Гуткин нақты тұжырымдаған. “Істерді ҚІЖК-нің 265-
бабы 1-бөлігінің 2-тармағы бойынша тоқтата тұрумен ......... ... ... егер айыпталушы, қылмыс жасағаннан кейін
уақытша психикасы бұзылып ауырып қалса және оған ... ... ... ... ... ... тергеуші не істеуі керек?”.
А.А. Чувилев пен Т.М. Добровольский байқағандай, заң ... ... ... үш нұсқасы кездеседі. Мұндай жағдайдың бір нұсқасында
тергеуші ҚІЖК-нің ... ... ... ... жүргізілуін тоқтату
туралы қаулы шығарады, адамды психиатриялық ауруханада емдеуге жібереді.
Бұл көзқарас Жоғарғы Соттың Қылмыстық істер ... сот ... ... ... ... ... кезінде психикасы уақытша бұзылып
ауырып қалған адам ҚІЖК-нің ... ... ... ... ... негізінде, тергеуші арқылы, психиатриялық
ауруханада міндетті ... ... ... ... аяқталғанша және
адамның есі дұрыстығы анықталғанша судьялар ... ... ... ... және мәжбүрлеп емдеуді қолдану мәселесін шешуге тиіс
емес”.
Бірақ ... Сот, ... ... ... ... ... ... емделуге жіберуге күшіндегі заңда тыйым салынбағанын мойындап,
айыпталушыларға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу ... ... ... ... ... емес, соттың ғана құқығы бар екендігін ... ең ... әділ сот ... ... ... мәжбүрлеу
шаралары қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған, тергеу процесінде не істі ... ... оның ... ... ... ... уақыттағы психикалық
жағдайын анықтауға кедергі келтіретінде уақытша психикасының бұзылғандығы
байқалған адамға соттың ... ... ... деп ... ... іс-әрекеттің сипаты және өзінің психикалық ахуалы бойынша ол адам
қоғам, өзі және басқа адамдар үшін қауіпті деп ... және ... ... ... ... ... – дейді, М.Ю. Рагинский, – тергеуші,
істің жүргізілуін тоқтата отырып істі ... ... ... қолдану туралы мәселені шешуі үшін прокурор арқылы ... ... ... ... ол ... ... тергеуші істі өз
бетінше тоқтата алмайды, ол ҚІЖК-нің 514-бабының 2-тармағына сәйкес істі
медициналық сипаттағы ... ... ... туралы және ... ... тұру ... ... ... үшін ... жібереді” дейді.
Бұл келітірілген позициялардың біріншісі негізсіз, себебі медициналық
сипаттағы ... ... ... құқығын алдын ала тергеу органдарына
беру ҚІЖК-де көзделмеген, және де, оны жариялаған кезде ... ... ... ... ... ... ... тек соттың шешімі
бойынша қолдану мүмкін екендігі жайында КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының
1983 жылғы 13 маусымдағы қаулысында ... ... ... Рагинский мен И.М. Гуткиннің позициялары да онша дәл ... іс ... ... ... соны ... “Қылмыстық
процесс курсын КСРО ІІМ-нің ЖОО-дарында оқытудың ерекшеліктері” ... ... ... ... ... жүргізілуі тоқтатылған
істерге қатысты ешқандай іс жүргізу қызметі жасалмайды деп дұрыс айтады.
Сондықтан да екінші ... ... сын ... ... ... істі алғанмен, оны ҚІЖК-нің 407-410-баптары тәртібінде қарауға
құқылы емес. Тергеуші ... ... ... ... қолдануы
үшін істі сотқа жолдау туралы қаулы шығарғаннан кейін қылмыстық іс ... ... А.А. ... пен Т.Н. ... – егер сот бұл шараны ... деп ... ол ... ... ... ... соң ... жүргізілуін
тоқтатады деп, неге айтады. Жүргізілуі медициналық сипаттағы мәжбүрлеу
шарасын ... ... ... ... ... іс бойынша не тоқтатуға
болады? Ол адамның әйтеуір жазылатынына ешкімнің дауы жоқ. ... ... ... ... болмаған не ондай сипат болмаған деп санаған жағдайда
да болуы мүмкін. Бұл жағдайларлың ... да ... 520 және ... ... ... айыққаннан кейін сот, медициналық мекеменің
қорытындысының негізінде, медициналық сипаттағы ... ... ... ... авторлар көрсеткендей, “ітің жүргізілуін
жандандырып, оны тергеуді жалғастыру үшін қайтарады” емес, “жүргізілуі үшін
істі ... ... ... ала ... ... жіберу, ол адамды
айыпталушы ретінде тарту және істі жалпы тәртіпте ... ... ... ... ... ... Сол себепті іс бойынша іс жүргізуді
тоқтатау тұру институты бұл талданып отырған жағдайға ... ... ... ... ... ... қоғам, өзі және басқа ... ... жоқ ... ... істер жатады. Психикасы сау емес
адамдар жасаған ... ... ... ... ... ... және шешілуі тоқтатылмайды, аяқталады.
Сонымен,
1. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені
шешуі үшін істі ... ... ... ... қабылдаудың басқа шешімдерге
қарағанда өзіндік бөлек ... ... ... ... ... іс ... құжатын жасаумен аяқталатын
кезеңінің мазмұны айыптау қорытындысы шығарылатын ... ... ... ... ... мынада. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдану үшін істі сотқа жіберу ... ... ... ... ... ... ... күнде де ол есі дұрыс емес күйде болады.
Қылмыстық іс материалдары есі ... ... ... ... ... ... шарасын қолдану туралы мәселені
шешуі үшін істі сотқа жіберуі ... ... ... ... ... ... ... жағынан айыптау қорытындысына көп ұқсас.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмыста жүзеге асырған зерттеудің нәтижесінде ... ... ... ... ала ... ең аз ... үш ... бар:
1) алдын ала тергеу;
2) аралас алдын ала тергеу, ол өзіне анықтауды (алдын ала ... ... ... ... ... және ... кейінгі алдын ала
тергеуді қамтиды;
3) алдын ала тергеу міндетті емес ... ... ... ... ... мына ... ... тамамдалады:
а) айыптау қорытындысымен;
б) қылмыстық істің қысқаруымен;
в) медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ... ... ... үшін істі ... жіберумен.
Өзінің мазмұны жағынан мұндай хаттама жеке және жария айыптау істері
бойынша бірдей емес.
3. Айыптау қорытындысына тергеуші қол ... оны ... жер ... көрсетеді. Айыптау қорытындысына қол қойған күні тергеуші оны іспен
бірге прокурорға жіберуге тиіс.
1) Жәбірленушінің, азаматтық ... ... ... өкілдерінің) қылмыстық іс материалдарымен танысудан бас тартуы
тергеушіні оларға тергеудің аяқталғанын хабарлау міндетінен босатпайды.
2) ... оның ... ... оның ... егер олар
тиісті өтініш білдіріп, оны тергеуші қанағаттандырса, олар ... ... ... ... материалдарымен танысуға тиіс.
3) Айыптау қорытындысы сот талқысының шекарасын ... Сот ... ... ... ... шегінде ғана қарай алады.
4) Қылмыстың мән-жайын айыптау қорытындысының ... ... үш ... ... хронологиялық – оқиғаның және ... ... ... ... ... ... ... – қылмыстық әрекет сол жасалған ретімен көрсетіледі;
в) эпизодтық – айыптау қорытындысы эпизодтар бойынша жасалады.
4. ... іс ... заңы ... істі ... ала ... сатысында
қысқартудың 26 негізіні қарастырады, олар алты түрге ... істі ... ... ... ... ... ... 2-тармағында, ал ақтамайтын негіздері ҚІЖК-нің 37-38-баптарында, 514-
баптың 1-тармағында көзделген. Ақтамайтындардың қатарына, сонымен ... ... ... ... ... ... жауапқа тартуға
келісімі болмағандық сияқты тоғыз негізді де жатқызуға болады.
ҚІЖК-нің 37-бабында көзделген негіздер ақтайтын да, ақтамайтын да бола
алады.
1) ... ... ... шараларын қолдану туралы мәселені
шешуі үшін істі сотқа жіберу туралы ... ... ... ... ... ... негіздері бар.
2) Тергеуді тамамдаудың аталған іс жүргізу құжатын жасаумен аяқталатын
кезеңінің мазмұны ... ... ... ... ... аз.
3) Олардың айырмашылығы мынада. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдану үшін істі сотқа ... ... ... ... кезде,
әдетте айыпталушы болмайды. Болған күнде де ол есі ... емес ... ... іс ... есі ... танысуға берілмейді.
5. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені
қарауы үшін істі ... ... ... ... сипттау бөлімі “анықтадым”
деген сөзден кейін басталады. Бұл бөлімде алдын ала ... ... ... ... ... ... онда есі ... да, ақтайтын да дәлелдемелер көрсетіледі; онда ... ... ... жері мен ... ... ... ... оның салдары
және басқа да маңызды ... ... ... ... жазаны
ауырлататын және жеңілдететін мән-жайлар келтіріледі. Дәлелдемелердің
мазмұнынан ... онда сол ... ... ... ... ... тігілгендігіне, қай бетте екендігіне сілтеме жасалынады.
Айыптау қорытындысының осыған ... ... ... ... ... ... ... адамда есінен танатын аурудың ... ... ... ... ... ... іс-әрекет жасаған кездегі
және істі тергеу уақытысындағы ол ... ... мен ... ... ... жасаған адамның оны жасағанға дейінгі және одан кейінгі
мінез-құлқы баяндалады.
1) Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану ... ... үшін істі ... ... ... ... қабылдаудың басқа шешімдерге
қарағанда өзіндік бөлек негіздері бар.
2) Тергеуді тамамдаудың аталған іс ... ... ... аяқталатын
кезеңінің мазмұны айыптау қорытындысы шығарылатын ... ... ... ... ... ... ... сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдану үшін істі сотқа жіберу тіралы мәселені ... ... ... ... ... күнде де ол есі дұрыс емес күйде болады.
Қылмыстық іс материалдары есі ауысқанға ... ... ... ... ... шарасын қолдану туралы мәселені
шешуі үшін істі ... ... ... ... ... ... әсіресе
сипаттау бөлімінің нысаны жағынан айыптау қорытындысына көп ұқсас.
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... Н. ... в суде ... инстанции по уголовно-
процессуальному праву Республики Казахстан: Учебное пособие. ... ... 2009. – 240 ... ... Н.А. Правовое обеспечение интересов личности.
- Свердловск, 1990. – 295 ... ... З.З. ... ... ... и ... по уголовным
делам: Учебное пособие. - Ижевск, 1989. – 256 ... ... В.И. ... ... преступлений. – М., 1930. –
250 с.
5. Крыленко Н.В. Юрминимум. – М., 1935. – 288 ... ... Н.А. ... ... ... ... следствия в уголовном судопроизводстве. - М.,
1980. – 275 с.
7. Царев В.М. Эффективность участия защитника в ... ... ... - ... 1990. – 298 с.
8. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений ... и ... ...... 1984. – 266 ... ... Э.Ф. Уголовно-процессуальные гарантии прав и законных
интересов но(советский уголовный процесс): ... ... ... - М., 1986. – 335 ... ... К.Х. и др. ... ... в Центральноазиатских
странах (На примере Республики Казахстан и ... ... ... – Т.: ... 2006. – 432 ... ... право: Учебник. 2-е изд. / Под ред.
П.А. Лупинской. - М., 2005. – 258 ... ... М.Е. ... проблемы законности и прокурорского
надзора в досудебных стадиях уголовного ... - М., 1997. ... ... Умархунов И.М. Международный договор – основной источник
международного права // ... ... ... – 2001. - №1(4). – С. ... ... К.Ж. Меры ... в ... ... - ... 2004. – 240 ... Международное публичное право: Сборик документов. Т. 1. - М.:
Юраит, 2007. – 378 с.
16. Курс ... ... ... ... часть / Под ред.
А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. - М., 1989. – 312 ... ... И.С. ... ... ... ... ... М., 1960. – 288 с.
18. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. - М.,
1968.
– 297 ... ... Ф.Ф. ... и ... ... законности.
- Л., 1971. – 299 с.
20. Кротова Л.А. Процессуальные гарантии достижения задач уголовного
судопроизводства: Дисс. ... канд.юрид.наук: ... - ... – 160 ... ... С.А. ... ... и развитие уголовно-
процессуальных гарантий // ... ... ... и ... ... - Горький, 1974. – 230 с.
22. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные отношения. - М., 1975. – 277
с.
23. Алауханов Е.О., ... Д.Е. ... с ... ... ... ... Казахстан. – Алматы: КазАТК,
2008.
– 280 с.
24. Витрук Н.В. Основы теории ... ... ... ... ... - М., 1979. – 264 ... Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред.
В.Н. Галузо. - М., 1998. – 286 с.
26. Копабаев О.К. Актуальные ... ... ... ... 2002. – 438 ... ... Л.Д., Лукашевич В.З. Процессуальные ... прав ... ... ... в ... ... //
Вестник Ленинградского университета. – Л., 1977. – 290 с.
28. ... К.Х. ... ... ... контроля за
прекращением судебных дел // Вестник Министерства юстиции РК. ... - №11. – С. ... ... И.В. ... прав ... и ... органов
внутренних дел. - Волгоград, 1996. – 314 с.
30. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. - ... 321 ... ... Э.Х. ... ... ... онгнинг урни. – Тошкент,
2000. – 250 с.
ҚОСЫМША
1. Гаврилов С.Н. ... в ... ... - М., 1996. – 256 ... ... А.П. ... ... со следователем и
лицом, производящим дознание. - Тверь, 1993. – 288 с.
3. Нормативное постановление № 26 «О ... ... ... законодательства, регулирующего право на защиту» от
06.12.2002 года // ... ...... ...... Синайский Э.Д. Развитие этических основ в деятельности ... М.: МГУ, 1970. – 291 ... ... Д.К. ... в ... ... // ... реформа.
– Алматы, 2005. - № 4. – С. 14.
6. Мейірбекова Г.Б. ... ... ... ... қызмет: Оқу құралы. – Алматы, 2007. – ... ... А.П. ... курс ... процесса (по УПК РФ ... ... ... - ... ПБЮЛ И.В. ... 2002. – 254 с.
8. Кручинин Ю.С. Участие адвоката-защитника в уголовно-процессуальном
доказывании: Дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.09. - ... 1997. ... ... ... Л.М. Адвокат в уголовном деле. - М., 1997. – 275 с.
10. Конституционный закон № 132-П «О судах и статусе судей в ... от ... года // ... ... ... – С. 4.
11. Стремовский В.А. Судебный контроль за проведением следственных
действий и ... ... и ... предварительного
расследования, ограничивающими конституционные ... и ... в ... ... ... Дисс. ... канд.юрид.наук:
12.00.01. - ... 1999. – 160 ... ... И.Д. Защита и правосудие // Сб. материалов МНПК ... ... ... - М.: МГУ, 1992. – 356 ... ... К.К. Заметки о русской адвокатуре. - СПб., 1875. – 450 с.
14. Божко С.П., ... Е.А. ... в ... ... - ... МВШ МВД ... 1969. – 291 ... Щерба С.П., Сәрсенбаев Т.Е., Зайцев О.А. Дәрменсіз жәбірленушіге
қатысты алдын ала тергеу ... ... ...... 2002.
– 139 б.
16. Биятов Т.К. Процессуальные проблемы совершенствования деятельности
органов дознания в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан.
- ... АВСШ ГСК РК, 1996. – 311 ... ... Ю.Я. Право на защиту в стадии предания обвиняемого суду:
Дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.01. - Харьков, 1989. – 153 ... ... А.А. ... ... ... - Л.: ЛГУ, 1990. – 277
с.
19. Болтаев А.К. Формирование ... о ... ... как личности.
- Л., 1992. – 285 ... ... ... / Ред. Джекебаев У.С. - ... ... – 380 ... ... Т.П. ... и ... человеческого общения и иных
форм контакта в уголовном ... - М., 1993. – 287 ... ... Е.О., ... А.Н. ... ала тергеудің аяқталуы.
– Алматы: Жеті Жарғы, 2004. – 136 б.
23 Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ... ... и И.И. ... - М., 1989. – 312 с.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алдын ала тергеудің аяқталуы12 бет
Алдын-ала тергеудің заңдылығын қамтамасыз ету мақсатындағы прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру41 бет
Қылмыстық процесте қылмыстық істерді алдын ала тергеу28 бет
Алдын ала тергеуді аяқтау10 бет
Алтын ала тергеудің аяқтаулы. Алдын ала тергеу ұғымы, оның нысандары мен кезеңдері66 бет
ҚР қылмыстық іс жүргізу заң бойынша қылмыстық қудалау23 бет
Қылмыстық іс жүргізудегі тергеушінің процесуалдық жағдайы7 бет
Сюжет4 бет
Азаматтық іс жүргізудің сот шешімін шығармай аяқталуы24 бет
Алдын ала тергеу сатысындағы тергеу іс әрекеттері мен тергеудіңаяқталуы8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь