Pseudomonas туысы өкілдерінің фенолды ыдырату қабілетін зерттеу

КІРІСПЕ 3
ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 4
Экожүйелердің фенол қосылыстарымен ластануы және биодеградациясы 4
Фенол биодеградациясының механизмі
1.3 Pseudomonas туысы өкілдерінің фенолды ыдырату қабілеті 13


ҚОРЫТЫНДЫ 21
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 22
Химиялық өндірістің дамуына байланысты биосферадағы түрлі ксенобиотиктер саны қарқынды өсуде, олар өз кезегінде қоршаған ортаны ластаушылардың бірі болып келеді. Ксенобиотиктердің көпшілігі токсинді және мутагенді, канцерогенді, аллергендік белсенділігі бар.
Түрлі тұрақты ксенобиотиктердің ішіндегі қауіптілерінің бірі, қазіргі таңдағы бүкіл әлемдік маңызды мәселеге айналып отырған – фенол және оның қосылыстары. Фенолды қосылыстар дегеніміз – бір, екі немесе одан да көп гидроксилді топтардан тұратын ароматты, сақинасы бар заттар. Фенолды қосылыстардың қарапайым өкілі фенол болып табылады. Кейбір түрлерінен басқа барлық фенолды қосылыстар қатты, ал олардың түстері ашық сарыдан қызыл - қоңыр немесе қоңыр – қошқылға дейін өзгереді.
Ластанған қоршаған орталардың «өздігінен» қалпына келуі физикалық және биологиялық процесстер арқылы жүреді. Биологиялық процесстер көптеген жағдайда микроорганизмдер арқылы іске асады. Басқа микроорганизм түрлеріне қарағанда, Pseudomonas туысының өкілдерінің күрделі ксенобиотиктерді ыдырату қабілеті жоғары болып келеді. Бұл микроорганизмдердің клеткалары оксидоредуктазалар мен гидролазалардан тұрады. Олар бензол, ксилол, толуол және фенол сияқты көмірсутектер мен ароматты қосылыстардың молекулаларын ыдыратуға қабілетті [4].
Сондықтан, практикалық биоремедиацияда Pseudomonas туысының өкілдерін кеңінен қолданады. Осыған орай, Pseudomonas туысының өкілдерінің фенол қосылыстарын биобұзу қабілетін қарастыру қазіргі таңдағы маңызды мәселелердің бірі болып отыр.
Жұмыстың мақсаты: мұнай ыдыратушы Pseudomonas mendocina H3 штамының фенолды ыдырату қабілетін зерттеу.
Жұмыстың міндеттері: Pseudomonas mendocina H3 штамының пептонды, пептонсыз және фенолды ортада өсуін бақылау.
1. Анохина Т.О., Кочетков В.В., Зеленкова Н.Ф., Балакшина В.В., Боронин А.М.,// Прикл.биохимия и микробиология. 2004. T. 40. №6. С. 654-658.
2. Велков В.В.,// Биотехнология. 1995. №3-4.С. 20-27.
3. Хабибулина Ф.М., Шубаков А.А., Арчегова И.Б., Романов Г.Г.,// Биотехнология. 2002. № 6. С. 57-67.
4. Рабинович М.Л., Болобова А.В., Васильченко Л.Г., // Прикл.биохимия и микробиология.2004. T. 4. № 1. С. 5-23.
5. Черникова Т.Н., Адылова А.Т., Абдукаримов А.А., // Узбекский биол. журн. 1999. №1-2. С. 7-20.
6. Мулюкин А.Л., Сузина Н.Е., Дуда В.И., Эль-Регистан Г.И., // Микробиология. 2008. Т. 77. № 4. С. 512-523.
7. Экологическая биотехнология./ Под ред. К.Ф. Форстера и Д.А. Дж. Вейза. – Л.: Химия,1990.
8. Кузнецова А.Е., Градова Н.Б., // Научные основы экобиотехнологии.- М. Mир, 2006. C.504-510.
9. Гвоздяк П.И., Могилевич Н.Ф., Куликов Н.И., Романова Е.А., Нездойминов В.И. Очистки фенолсодержащих сточных вод закрепленными микроорганизмами // Химия и технология воды.- 1989.- Т. 11, №1.- C. 73-75.
10. Загроная Н.Б., Никоненко В.У., Чеховская Т.П., Гвоздяк П.И. Биоразрушение ксенобиотиков в сточных водах производства фенолформальдегидных смол // Химия и технология воды – 1987. T. 96 №4.- C. 357-359.
11. Форстер К.Ф., Вейз Д.А. Экологическая биотехнология: перев.с нем.- Л.: Химия, 1990.-282c.
12. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. М., Академия, 1999.
13. Запрометов М.Н. Основы биохимии фенолных соединений. М. Мир, 1974.
14. Кушелев В.П. Охрана природы от загрязнений промышленности выбросами. М.,”Химия”, 1979.
15. Воробьева А.А. // Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. РАМН.2000. С.401-420.
16. Общая микробиология: Пер. С нем.- М: Мир,1987.- 567c.,ил.
17. Микробиология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – 3-e изд., испр. – М.: Издательский центр “Академия”, 2009.- 352c.
18. Микробиология: Учебник // Е.В. Никитина, С.Н. Киямова, О.А. Решетник. – СПб.: ГИОРД, 2009.- 368c.: ил.
19. Елин Е. С. Фенольные соединения в биосфере. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 392 с.
20. Боронин А.М. Ризосферные бактерии рода Pseudomonas, способствующие росту и развитию растений // Соросовский образовательный журнал. - 1998.- №10.- С. 25-31.
21. Назаров А.В., Илларионов С.А. // Биотехнология. 2005. № 5. С. 54-62.
22. Сиунова Т.В., Анохина Т.О., Машукова А.В., Кочетков В.В., Боронин А.М. // Микробиолгия. 2007. Т. 76. № 2. С. 212-218.
23. Сизова О.И., Любунь Е.В., Кочетков В.В., Валидов Ш.З., Боронин А.М. // Прикл.биохимия и микробиология. 2004. Т. 40. № 1. С. 78-82.
24. Кочетков В.В., Боронин А.М. // Микробиолгия. 1984. Т. 53. № 4. С. 639-644.
25. Подольская В.И., Грузина Т.Г., Ульберг З.Р., Соколовская А.С., Грищенко Н.И. // Прикл.биохимия и микробиология. 2002. Т. 38. № 1. С. 57-62.
26. Волкова О.В., Анохина Т.О., Пунтус И.Ф., Кочетков В.В., Филонов А.Е., Боронин А.М. // Прикл.биохимия и микробиология. 2005. Т. 41. №5. С. 525-529.
    
    әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биология факультеті
Микробиология кафедрасы
Бітіру жұмысы
Pseudomonas туысы өкілдерінің фенолды ыдырату қабілетін зерттеу
Орындаған:
Мыржанова ... курс ... ... профессор ... ... ... доцент ... ... ... ... ... ... ... бақылаушы: _______________________________ Бектилеуова Н.К.
Алматы, ... ... |3 |
| ... ШОЛУ |4 ... ... фенол қосылыстарымен ластануы және |4 |
| ... | ... ... ... механизмі |13 |
| ... ... ... ... ... қабілеті | |
| ... |21 |
| ... ... ТІЗІМІ |22 ... ... ... ... ... ... саны ... өсуде, олар өз кезегінде ... ... бірі ... ... ... ... ... және
мутагенді, канцерогенді, аллергендік белсенділігі бар.
Түрлі тұрақты ксенобиотиктердің ішіндегі қауіптілерінің бірі, қазіргі
таңдағы бүкіл ... ... ... ... ... – фенол және оның
қосылыстары. Фенолды қосылыстар дегеніміз – бір, екі немесе одан да ... ... ... ... сақинасы бар заттар. Фенолды
қосылыстардың қарапайым өкілі фенол ... ... ... ... барлық фенолды қосылыстар қатты, ал олардың түстері ашық сарыдан
қызыл - қоңыр немесе ...... ... өзгереді.
Ластанған қоршаған орталардың «өздігінен» қалпына келуі физикалық және
биологиялық процесстер арқылы ... ... ... көптеген
жағдайда микроорганизмдер арқылы іске асады. Басқа микроорганизм түрлеріне
қарағанда, Pseudomonas туысының өкілдерінің ... ... ... ... ... ... Бұл ... клеткалары
оксидоредуктазалар мен гидролазалардан тұрады. Олар бензол, ксилол, толуол
және фенол сияқты ... мен ... ... ... ... ... практикалық биоремедиацияда Pseudomonas туысының өкілдерін
кеңінен қолданады. Осыған орай, ... ... ... ... ... қабілетін қарастыру қазіргі ... ... бірі ... отыр.
Жұмыстың мақсаты: мұнай ыдыратушы Pseudomonas mendocina H3 штамының
фенолды ыдырату қабілетін ... ... ... mendocina H3 штамының пептонды,
пептонсыз және фенолды ортада өсуін бақылау.
ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1 Экожүйелердің фенол қосылыстарымен ластануы және ... ... ... ... бірі – оның ... ... ... заттары мен процестеріне негізделген. Нәтижесінде
радиоактивті заттар, пестицидтер мен оның толығымен ... ... ... ... ... никель), басқа да биологиялық белсенді
элементтер (фтор, ванадий, бериллий) ... ... ... ... ... ... ғылымға 10 млн-нан артық органикалық қосылыстар белгілі.
Олардың 100 мыңы кең қолданыс тапқан және жыл ... ... ... ... ... отырады. Кейбіреулері токсикант, мутаген, онкоген және т.б.
түрде қауіпті екендері белгілі. Үстінен ... ... ... ... ... ... ... биологиялық түрлерге және тіршілік ету
орындарына таралған кезде, ластаушыларды ... ... ... ... ... ... ... Қарапайым экологиялық
әсерлерді, қатты токсикалылығын және осы әр ... ... ... үшін 10 мың ... ... қаражат керек, ал әр жақты
зерттеулер жүргізу үшін бағасы 100 ... ... ... ... ... мен ... әр ... тіршілік ету механизмінің негізінде бірдей клеткалық құрылым
мен биохимиялық механизмдер жатыр[7].
Биосфера шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... болмайтын металдар
концентрациясы локальді түрде жиналады. Табиғи ... ... ... ... ... ... ... жыл сайынғы
өндірісінің салмағы кларкіне қатынасы оның технофильділігін сипаттайды. Бұл
жағдай Cl, C, Pb, Sb, Zn, Cr, Cu, Sn, Mo, Hg ... ... ... ... бос күйі ... сай емес. Бірақ
технологиялы өңдеу нәтижесінде көбі ... ... ... ауысады,
әдетте биологиялық белсенді болады.
Қоршаған ортадағы антропогенді ... ... ... ... ... ... байланысты. Судағы (Приморск ... ... ... ... концентрациядан 4 – 5 есе жоғары болған
(0,004 – 0,005 мг/л). Осыған байланысты ағынды суларды және ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Шамамен барлық химиялық өзгерістердің технологиясы олардың қоршаған
ортаға әсерін есепке ... ... ... да ... мен ... ... ... ортаға зиянды әсері ... ... ... өте ... өзгерістер кеңейіп, шығарылатын қалдықтар
мөлшері де артты. Тазалау технологиялары жасалып ... ... ... ... ... ... ... Табиғи жағдайда
ыдырамайтын және зияндылығы жойылмайтын жаңа химиялық ... ... ал ... тірі ... қауіптілігі өте жоғары болуы мүмкін
[7-8].
Химия өнеркәсібінің салаларында түзілетін ластағыш заттардың көлемі өте
көп. Ауа бассейнінің ең ... ...... ... ... азот тотықтары, шаң, канцерогенді заттар, фтор, металл аэрозольдары.
Су бассейнінің ... - әр ... ... сілтілер мен қышқылдар,
кадмий, сынап, мышьяк, мұнай және оның өнімдері, цианидтер мен фенолдар.
Экожүйеге ... ... ... ... ... бірі ... таңдағы бүкіл әлемдік маңызды мәелеге айналып отырған – фенол ... ... ... ... ... – бір, екі ... одан да көп ... тұратын ароматты, сақинасы бар ... ... ... ... - ... ... ... Кейбір түрлерінен басқа барлық
фенолды қосылыстар қатты, ал олардың түстері ашық сарыдан ...... ...... ... өзгереді.
Фенолды қосылыстар – денсаулықты сақтауға қажетті ... әсер ... ... ... заттар. Олар қан
тамырларының беріктігін ... ішкі ... ... ... ... ... ... жарақаттануларын прополис жақсы емдейді,
ал бұл оның фенолды компоненттерімен байланысты [19]. ... ... ... ... қызығушылықты флавоноидтар тудыруда, олар
ағзадан радиоактивті заттардың шығуына ықпал ... ... ... ... инелі кристалдар, ауада тотыққанда қызғылттанады, түсті заттардың
түзілуіне ... ... ... ... ... иісі болады. Суда,
сілтілі ерітінділерде, спиртте, бензолда, ацетонда, ериді:
Фенолдар окси ароматты көмірсутектер ретінде ... ... ... ... Әдетте оларды су буымен ... ... ... және т.б.) ұшқыш емес (ди және ... деп ... ... ... ... ... екіатомды және көпатомды
фенолдар деп бөледі. Фенолдар табиғи өзеннің жағдайында су ... ... ... тотығуда және органикалық заттардың
трансформациясында түзіледі.
Фенолдар дезинфекцияцияда, клей ... және ... ... ... Олар ... және ... ... құрамына кіреді, мұнай өңдейтін, анилинбояу,
ағашхимиялық және басқа да өнеркәсіптердің ағынды суларында болады. Табиғи
суларда ... ... ... ... ... иондар және бос
фенолдар түрінде болады. Фенолдардың жақсы ерігіштігі ... ... өзен ... ... қарқындылығын арттырады, ондай суларда
фенолдың мөлшері 1л-де ... және ... ... жетеді.
Фенол әлемдік өндірілуі бойынша химиялық заттар ішінен 33-ші орынды, ал
органикалық заттар ішінен 17-ші орынды алады. 2006 жылы ... ... ... үш әдіспен жүзеге асырылған:
1) кумольды әдіс, бұл әдіспен әлемде өндірілетін фенолдың 95% алынады.
Барботажды бағаналарда кумол ... ... емес ... де, ... ... (КГП) ... Алынған КГП күкірт
қышқылымен катализ кезінде, фенол мен ... ... ... тек қана 3% фенолды толуолдың тотығуынан алуға болады, қалған барлық
фенолды таскөмірлі ... ... ... ... ... ... арқылы алуға болады.
Фенолдар – химиялық тұрақсыз және сулы ... ... ... ... ... ... ... тазару процесі
микроорганизмдер бөлетін ферменттердің қатысында биохимиялық ... ... ... Б.М. (1995) ... сай, ... ... суында
фенолдың орташа мөлшері 60 мкг/л құрайды, ал бұл ... ... ... 3 ... тән ... ... ... сай, соңғы кездері судағы фенолдар
концентрациясы 6 ПДК ... ... 1996 жылы ... ... ... ... фенолдардың орташа мөлшері 3,9 мкг/л (3,9 ... Ал бұл әр ... ... көрсеткіштеріне сай келген [10].
Фенолдар өндірістік сулармен судың беткі қабатына түсетін кең таралған
ластағыштардың бірі ... ... ... ... ... ... ... санитарлық жағдайды нашарлатып, тірі организмдерге
өзінің улылығымен ғана емес, биогенді элементтер мен ... ... ... де әсер ... ... өздігінен тазару процесі өте баяу жүреді және
оның қалдықтары өзен ағынымен таралып кетуі мүмкін. Сондықтан ... ... ... ... өткізеді.
Фенолдар беттік суларға мұнай өңдейтін, коксохимия, ағаш ... ... ... ... ... бояу ... сонымен қатар,
гидролизді өнеркәсіптің (тоқыма өнеркәсібімен целлюлозды ... ... ... ... ... ең кең ... бірі болып табылады.
Өнеркәсіп өндірісінің суларында фенолдар мөлшері 5-10 г/л жетуі мүмкін.
Ауыз суы мен ... ... ... ... ... 1 ... құрайды. Әсіресе, фенолдардың концентрациясы
коксохимия зауыттарының суларында жоғары – 20 г/л, ал ... 4-10 ... ... Фенолмен ластанған табиғи суларда олардың мөлшері 1л-де
ондаған, тіпті жүздеген микро граммға ... ... ... ... ... иісіне ие болады, флуоресцирлейтін қабықпен жабылады. Бұл
суқоймалардағы табиғи биологиялық процестерге кері әсерін тигізеді. ... ... ... фенолят - ион және бос фенолдар түрінде еріген
күйде ... ... ... ... бар ... ... тұрақты
хлорфенол қосылыстар түзіледі. Олардың аз ғана мөлшерінің өзі (0,1 мкг/дм)
суға иіс пен дәм береді ... ... үшін ... ... 0,001 мг/л
(зияндылықтың лимиттеуші ... - ... ПДК – 0,001 ... ... ... – балық шаруашылығы).
Каспий теңіздерінің суларында фенол мөлшері 8 мкг/л құрайды. Солтүстік
Каспий суында фенолдың орташа мөлшері 6 мкг/л, ал бұл ... ... мән ... ... ... ... ... қосылыстарды жою үшін Клибанов тәсілінің
модификациясын пероксидаза мен талькты ... ... ... ... ... ... суда ерімейтін полифенолдарға дейін
ыдыратады. Бұл тәсілдің модификациясында, атап айтқанда реакциялы қоспаға
талькты ... ... ... ... абсорбциясы жүріп,
ерітіндіден тұнбаға ... Осы ... ... ... фенолды, сонымен
қатар реакция өнімдерін толық жоюға болады. Бірінші ... ... жою үшін ... ... ... ... тальк қолданылған.
Биотехнологияның көмегімен біз шешуге ... ... ... ... - ... жолмен ыдырамайтын ксенобиотиктердің
биодеградациясы болып ... ... ... - мұнай жіне ... ... ... ... ... Полиэтиленнің
биодеградациясы үшін саңырауқұлақ пен бактериялардың консорциумының
негізінде жасалатын ... ... ... ... ... химиялық заттарды орағыш заттардың әсерінен де
болады. Осы ... ... жолы - ... ... ... ... жасау болып табылады. Бұл бағыттағы принципиальды
сұрақтар шешілді. Үлкен қалалардағы ... ... ... - ... ... ... ... - биологиялық активтілік көмегімен күрделі
заттардың ыдырауы. Бұл кең түсінік үш процесті ендіреді:
1) трансформация немесе молекуланың ... ... ... ... ... ... ... қарапайым
қосылыстарға ыдырауы;
3) минерализация немесе күрделі заттардың ең ... ... ... жүргізетін негізгі биологиялық агенттерге ... ... ... және метаболизмінің жоғары лабильділігімен
ерекшеленетін микроорганизмдер ... ... осы ... ... қосылыстарды ыдыратып, сонымен қатар ... ... ... ... және жер ... ... қалдықтардың жиналуының
алдын алады [14].
Ксенобиотиктердің бұзылуын белсенді ... ... ... пен ... ... бактериялар мен саңырауқұлақтар. Бактериялар ішінде грам оң
және грам теріс бактериялардың түрлі туыстарының өкілдері ... ... ... бактериялар ішінде маңызды орынды Pseudomonas, Sphingomonas,
Burkholderia, Alcaligenes, Acinetobacter, Flavobacterium, ... ... ... ... ал грам теріс - Arthrobacter,
Nocardia, ... және Bacillus ... ... ... ... және
сульфатредукциялаушы бактериялар және метаногенді ... ... ... ... ... Осындай қосылысты
аэробты бұзуға қабілетті саңырауқұлақтар Penicillium, ... ... ... ... ... ... ... қабілеті соңғы онжылдықта ... ... ... ... ... ... бұл
табиғаттың өзін-өзі тазалау қабілетін арттырады. Себебі, адам ... ... ... ... ... түзіледі. Бұл
қосылыстар әр түрлі синтетикалық ... ... ... ... ... Бұл ... микроқоспа деңгейінде
биологиялық белсенділікке ие.
Қоршаған ортадан ксенобиотиктерді жоюда бірнеше факторлар маңызды:
• әр түрлі әсерлерге ксенобиотиктердің тұрақтылығы;
... суда ... ... ... ортаның рН-ы;
• ксенобиотиктердің микроорганизм клеткасына ену қабілеттілігі;
• табиғи ... ... ... мен ... ... ... ... үшін микроорганизмдердің жеке
түрлеріне қарағанда ассоциацияларын қолдану тиімді. ... ... ... ыдырауына қатысады, басқалары – жетіспейтін қоректік
заттармен қамтамасыз етеді. Ферментативті ... әр ... ... немесе ферментативті реакциялардың тізбегі
түзілгенде субстратқа метаболиттік «шабуыл» жүзеге асады. Әсіресе, ... ... ... және ... қиын ыдырайды. Әр
түрлі ластағыштарға қарсы күресуге ... ... ... ... ... клеткалары оксидоредуктазалар мен гидролазалардан
тұрады. Олар бензол, ... ... және ... ... ... ... ... молекулаларын ыдыратуға қабілетті. Бұл ферменттерді
кодтайтын ... ... ... ... ОСТ плазмидасы октан мен
гексан, XYL - ксилол мен толуол, NAH - нафталин, САМ - ... ... NAH және САМ ... ... ... шағылысуын
индукциялап, өзіндік орын алмасуын қамтамасыз етеді.
1979ж. Чакрабарти (Дженерал электрик компаниясымен ... ... ... XYL және NAH ... тұратын штамм, сонымен
қатар САМ және ОСТ плазмидаларын рекомбинациялау ... ... ... Бұл ... ... ... ... байланысты
тазартылмаған мұнайда тез өсуге қабілетті. Штамм температура мен сыртқы
факторларды бақылауға ... ... ... ... арналған
суқоймаларда өте пайдалы болуы мүмкін. Бұл микроорганизмдерді әр ... ... ... ... қолдану тиімді. Тиімділіктің жоғары
болуы үшін микроэмульсия жасайды, оған қоса ... ... ... ... ... ... негізгі қоректік элементтердің қоспасынан
тұрады. Бұл заттарды қосу ... ... ... реттейді. Мұндай
тәсілді қолдану ластанған аумақтарды 70-90% тазалауға мүмкіндік ... ... ... ... ... артықшылығы,
ол қоршаған ортада жаңа ластаушы агент түзбейді. ... ... ... ... ... Кейбір микроорганизмдер
ксенобиотик молекуласын өзгертіп, оның басқа микроорганизмдерге жетімді
болуын ... ... ... ... ... ... және P.stuzeri екі штамдарының паратион инсектицидін ... ... ... ... толық ыдырамауы жүреді, бірақ
нәтижесінде улылығы жойылады.
Ең күшті ... бірі – ЭДТА ... ... ... ЭДТА ауыр ... байланыстырып, олардың топырақта
жиналуына ықпал етеді. Pseudomonas және Bacillus туысының ... ... Ғе - ЭДТА ... ... ... ... ... биодеградациясын Acinetobacter, Metviosinus туысының
өкілдері ... ... ... бір ... ... ... заттарды екінші түрлері
түзуге қабілетті болады. Мысалы, циклогександа өсетін екі микроорганизмнен
құралған қауымдастықта, Nocardia - циклогександы ... тағы бір ... - ... түрлерінің өсуіне қажетті заттарды жеткізеді. Мұндай
қауымдастықтар деградация жылдамдығының артуына ықпал етеді.
Қауымдастықтарда организмнің ... ... ... қауымдастықтың
басқа өкілдерімен жойылып отырады. ... оның ... ... өзгеріп отырғандықтан бәсекеге қабілетті, қоршаған орта
жағдайларына тұрақты болады. Мұндай ... ... ... және ... жүйелеріндегі күрделі жүктемелермен күресуге
қабілетті болады ... ... ... ... ... ... метаболиттік «шабуыл» жасауында. ... ... ... ... ие ... ... ... жекелеген түрлердің ферменттердің әр түрлі ... ... ... ... ... тың екі түрінің ... ... ... ... бір ... ... қауымдастықтар белгілі ... ... ... ... ... ... Қазіргі таңда
мұндай қауымдастықтар мөлшері аз емес. Осындай қауымдастықтармен ... ... ... экономикалық мәні бар. Үздіксіз дақылдарды
зерттегенде, өсуді лимиттейтін субстратты толық пайдалануға бір ғана ... ... ... ... ... ... ... тұрақты қауымдастықтарында популяциялар ... ... ... ... ... ... біреуінде
көптеген уақыт бойы Pseudomonas –тың әр түрлі түрлерін өсірген. Бір түрлі
хлоркатехолдарда өсе ... ... TOL ... ... ... ... бір штамм өсе алмаған. Алайда байыту тәсілдерін
пайдаланып осы ... ... ... өсе алатын мутантты штамды
бөліп алуға мүмкін болады. Мұнда плазмиданың ауысуы ... ... ... ... бензой қышқылын тотыға декарбоксилдеуге қабілетті
болған. Өндірістік ағынды суларда ... ... ... ... ... технологиясы жасалған. Дегенмен, қоршаған ортаға өндірістік
қалдықтардың күрделі қоспалары да түсуі мүмкін [20].
1.2 ... ... ... ... ... ... және энергия көзі ретінде пайдаланатын
микроорганизмдер қатары белгілі. Фенол микроорганизмдер әсерімен ароматты
емес қосылыстарға дейін тотыға ... ... ... ... ... ...... және оның кейінгі ыдырауы. Осы процесс
жүретін саты кілтті болып табылады, ... ... ... ... мен ... ... ... Қазіргі таңда
фенолдың тотыға ыдырауының үш типі белгілі: орто-, мета- және гентизин
қышқылының жолы ... ... екі ... ... ... цис, ... ... жүреді. Цис-мукон ... ... ... дейін
метаболизденеді. Мұндай ... жолы ... ... ... ... ыдырау жағдайында ароматты сақина көршілес гидроксил топқа
ашылады, нәтижесінде ... ... ... ... ... метаболизм пируват, құмырсқа қышқылы және ... ... ... ... ароматты сақинаның ыдырауы көміртегінің
гидроксильді атомы мен карбоксильді топ ... атом ... ... ... қышқылы түзіледі, ол ары қарай фумарат және
пируватқа айналады.
Галоген құрамды фенолдардың биодеградациясында ... ... ... ... олар ... ... салыстырғанда)
микроорганизмдер үшін қолжетімді ... ... ... ди, три- ... ... қабілетті штамдар да бар.
1.3 Pseudomonas туысы өкілдерінің фенолды ыдырату қабілеті
Бактериалды жүйе ... ... ... ... ... бұл ... түзу немесе иілген таяқша тәрізді, полярлы
орналасқан спорасыз бактериялар жатады. ... ... ... ... ... ауада, ағынды суларда ... ... ... ... ... пайдалануы мүмкін-белоктарды,
майларды, көмірсуларды, сонымен ... ... ... ... ... ... ... асырады. Топыраққа терең
ене беруінен бактериялардың микрофлорасы айтарлықтай өзгереді.
Pseudomonas fluorescens іріңді бактериясы, өсімдік ... ... ... минерализациясы баяу жүретін солтүстік
аймақтардың топырағында кездеседі. Ал оңтүстік аймақтардың топырағында
өсімдік ... ... ... ғана аз ... ... мөлшерде
байқалады.
Pseudomonas fluorescens бактерия штаммы органикалық ... ... ... байланысты кейбір қосылыстардың продуценті
ретінде пайдаланады: глюкон, 2-кето-глюкон және пирожүзім қышқылының.
Ал кейбір амин ... ... ... аспарагин қышқылын, валин
және метионинді - ... және ... ... ... және шетелдік зерттеулер бойынша ... ... ... ... ... ... ... әсерге ие, аспарагиназа ферментінің
синтезін жүзеге асырады. Сонымен бірге, Францияда ... ... осы ... түрі ... ... ... Осы
микроорганизм түрінде болатын түрлі протеолитикалық ферменттер, сонымен
қатар экзотаксин А геморрагинді, ұлпалардың ... ... ... ... септицемиясын тудырады. Көк іріңді таяқшадағы эластаза
эластин, казеин, фибрин және ... ... ... ... ... ... ... жоғары протеолитикалық белсенеділігі
патогенділігінің белгісі болып табылады. Флуоресцирлеуші псевдомонадаларды
тағамдық өнімдердің индегкаторы ретінде ... ... ... ... – бұл грам-теріс, таяқша формадағы ... ... ... Бұл ... 0,5-0,8 мкм ... ... ие ... ұзындығы бар. Pseudomonadaeceae тұқымдасына, Pseudomonas туысына
жатады. «Көк іріңді таяқша» - ... ... бар. ... кең ... ... өсімдіктерде, адам мен ... ... - ... ... ... бір беткейге жабысқан биопленка, планктонды
формада,өзінің полярлы талшықтарымен қозғалатын бактериялар ... ... ... табиғи көздердегі су үлгілерінен ... ... ... Бұлар қоршаған ортада ұзақ сақталып қана қоймайды,
сонымен бірге тез ... ... ... ... 37 ... ... градус температурада да өсе алады.
Pseudomonas syringae – бір ... ... ... грам ... Қоңыр шырышты түзеді, жемістерді бүлдіреді және жапырақта дақ
түзеді. өсімдіктерге патагенділігінің бірі – INA ... ... ... ... ... ... бетінен табылған және ... ... ядро ... ... INA ... ... ... және
қарлардың орталық нуклеациясы болып табылады, осыған орай Pseudomonas
syringae соңғы уақытта ... ... ... ... ... ретінде
қарастырады [15-17].
Алғаш рет ... ... ... ... грам ... ... және Ps. ... түрлерінде циста тәрізді
тыныш клеткалар ... ... және ... ... түрлілігі көрсетілген. Барлық бөлініп алынған циста тәрізді
тыныш клеткалар типті, сонымен бірге тыныштық формадағы клеткалар
үшін келесі ... ... ... ... мен ... өсуі ... жағдайда ұзақ мерзім
тіршілікке қабілеттілігін сақтайды;
2) метаболизмнің деңгейінің экспериментальды бөлінуінің жоғалуы;
3) вегетативті ... ... әр ... ... ... ... ... клеткаларға тән емес, арнайы ультрақұрылыстық бөлшектер
организациясы: ... және ... ... ДНҚ ... ... ... типтегі циста тәрізді тыныш клеткалардың айырмашылығы клетка
қабығының қабатты және қалың болуына, ... ... ... болуына
байланысты. Ps.fluorescens және Ps. ... ЦТК түзу үшін ... мен ... қолайлы болады:
1) ... ... ... азот ... екі есе ... ... ... анабиоздың аутоиндукторының деңгейінің
жоғарылауы;
3) клеткаларды стационарлы ... ... ... бар ... ... ... ... дақылдарды өсіру;
5) топырақты агардың бетінде дақылдарды өсіру.
Топырақты алымда ... ... ... ... тотығы бар өсірілген
дақылдардан түзілген ЦТК ... ... Азот ... бар ... ЦТКда термотұрақтылықтың деңгейі инкубация кезінде өсті. ... агар ... ... дақылдан түзілген ЦТК кептіруге тұрақты болған
[6].
Pseudomonas туысының бактерияларымен жүргізілген тәжірибелерден кейін
көптеген теориялық сұрақтар өз ... ... амин ... ... ... жолдары зерттелеген, микроорганизмдердің тыныс ... ... ... ... Псевдомонадалар тағамдық өнімдерінде,
жануарлар денелерінде, ... ... ... ... жараларда
табылған.
Pseudomonas туысының көптеген бактериялары гетеротрофты зат ... ... дене ... ... үшін ... ... ... Биосинтетикалық процестер зат алмасудың тотығу типімен жүзеге асады,
мұнда ... ... ... ... ... ... оттегі
тасымалдануы цитохромды жүйемен жүзеге асады. Бұл ... ... ... ... алу ... өмір ... ал кейбіреулері сутек
тотығуындағы энергияны ... ... өмір ... псевдомонадалар пигменттер, ал кейбіреулері витаминдер, ал
енді ... ... мен ... түзуге қабілетті. Pseudomonas
туысының өкілдері жайлы зерттеулер 50 – 60-шы жылдардан басталды.
Псевдомонадалардың қазіргі ... ... ... ... ... ерекшелігіне негізделген. Кейбір
Pseudomonas туысының бактериялары жаңа атау алды- Burkholderia [15].
Химиялық ... ... ... ... ... ... ... болған ксенобиотиктердің деградациясында
микроорганизмдерді пайдалану экологиялық проблемаларды шешуде маңызды орын
алады. Поллютанттарды деградациялауда пайдаланатын ... ... ... гендермен белгіленген болуы керек, бірақ бұл микроорганизмнің
деградациялау ... әсер ... ... Соңғы жылдары
деградациялаушы микрофлораны ... ... ... ... ... орай ең ... ... және көміртегі көзі ретінде фенолды
пайдаланатын бактерияларға зерттеу жүргізілген. ... ... ... ... кең ... ... беткі қабатын ластаушы
болғанына негізделген, қоршаған ... ... ауыл ... және
өндірістік шаруашылықтарының нәтижесінде түседі. Одан бөлек фенол және оның
реттік метаболиті пирокатехин топырақ ... ... ... ... ... ... бұл ... фенолдың көп
мөлшерде жиналуына алып келеді. Бұл белгілі бір ... ... және ... ... сол жағдайды шешуге ... ... ... ... S17-1 ... pAG408 ... коньюгация жолымен фенолды
пайдалануға қабілетті Pseudomonas клеткасына тасымалдаған кезде ... УК ... ең ... ... ... ете алады.
Pseudomonas sp. клеткаларын gfp-генімен маркерлеген (белгілеген) кезде,
бұл бактерияның фенолды ... ... әсер ... ... фенолдың болуы, таңдамалы түрде ... ... өсуі мен ... ... ... 10 ... ... фенолдың концентрациясының төмендеуі, алдын ала фенолдың жоғары
концентрациясымен тежелген ... өз ... ... ... [3]. Gfp генімен маркерленген бактерия штамдары
көмегімен фенолмен ластанған топырақтың ... ... ... ... ... практикалық нұсқаулар мүмкіндік
береді. Тот баспайтын болат металының ... ... ... АТСС 11172 штамы фенолдың ыдырауының минимальды жылдамдығы 0,72 г/л
(сағатына) ... ... ал осы ... ... ... ... ... үш есе төмен [2].
Ағынды сулардағы ксенобиотиктердің тотығу ... ... және ... ... ... ... көмірге адсорбцияланған Pseudomonas putida РЕ штамы фенолды
1г/л концентрациясында 360 мг/л ... ... Осы ... ... putida РЕ штамы және Cryttococcus
elinovii H1 аралас ... ... ... ... түрін
пайдаланып фенолды деградациялағанда биодеградация ... 270 ... ... ... ... ... ... тазалау
сатыларындағы биоценоз құрамының өзгеруімен ерекше түрде ... ... ... ... ... ... aureofaciens және Pseudomonas
chlororaphis ризосфералы бактерияларының мышьяк ... ... ... зерттеу жүргізген. Бұл зерттеу жұмысының мақсаты:
полициклді ... ... (ПАК) ... ... ... ризосфералы бактерияларының мышьякқа төзімді штамдарын
алу және сипаттау, ПАК деградациялайтын кілтті ферменттердің ... ... ... және ...... ассоциация штамдарының
нафталинді деградациялау тиімділігін бағалау [24].
Өсімдіктердің ... ... және ... ... ... ... BS 1393 (pBS216, pKS1) және P.chlororaphis PCL1391
(pBS216, pKS1) ризосфералық штамдары ... ... pBS216 ... ... ... pKS1 плазмидасы – мышьякқа төзімділігін қамтамасыз
етеді. Мышьяк пен нафталин қатысында BS 1393 (pBS216) және PCL1391 ... ... ... ... ... ... ... саны және өсу жылдамдығы жоғары болған. Төзімді штамдардың
өсуі ... ... ... үшін негізгі ферменттердің
белсенділігіне мышьяк тежейтін әсер ... ... ... – 2,3-
диоксигеназаны есептемегенде. BS 1393 (pBS216, pKS1) және PCL1391 ... ... ...... ассоциациялармен бірге мышьяк қатысында
енгізілген нафталиннің 97% - ын деградациялаған [21-22].
Қазіргі таңда топырақтың органикалық ... және ... ... ... ... ... ... Полициклді ароматты
көмірсутектермен және мышьякпен ластанған топырақтар – ... ... ауыл ... топырақтарда, құрамында мышьяк бар пестицид,
гербицид, дефолианттармен өңделген өсімдіктерде кездеседі. ... ... ... ... ... ыдырау өнімдерімен ластанған.
Алтын кендерін өңдеуде пайда болған таулы – кенді үйінділерде топыраққа
жанғыш ... ... ... ... ... және ПАК – мен ... комплексті ластануында ризосфералы бактериялардың саны азаяды,
микробтық популяциялардың ... ... ... ... ... Топырақтың комплексті ластануларына қарсы күресуде
фиторемедиациялы ... бірі ... ... – өсімдікті
ассоциацияларды қолдану қарастырылуда [23]. Осы ... ... ... өсімдіктермен бірге өсімдіктің өсуін реттейтін Pseudomonas туысының
ризосфералы ... ... ... ... Бір ... ... ПАК деградациялайтын қабілеті, өсімдіктің өсуін
реттеу, топырақ патогендерінен қорғау ... ... бар ... мұнаймен ластанған топырақтарды биоремедиациялауда пайдалы.
Сиунова авторлармен ... ... ... және ... плазмидасы бар P.chlororaphis штамын алды. ... ... ... ... қарағанда никель қатысында
нафталинді эффективті деградациялаған. ... ... ... ... ... ... ... ксенобиотиктерді деградациялауға
қабілетті штамдар жоқ [25].
Осы зерттеу жұмысында ... ... ... ... ... ... штамы және Б. ... ... қ., ... ... PCL1391 штамы. Штамдар әр түрлі антибиотиктерді
өндіреді және фитопатогенді саңырауқұлақтар мен бактерияларға антагонистік
белсенділігі жоғары. Зерттеу ... ... ... ... бар ... ... ... қолданылды. pBS216
плазмидасы құрамында nah- оперон болады, ол ... ... ... көзі ... нафталин және салицилатта өсуін қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, ... ... pKS1 ... ... ... плазмида мышьякқа төзімді arsRBS оперонынан тұрады, ол pUCP22 ... ... Осы ... жұмысының нәтижесінде мышьяк қатысында
нафталинді деградациялауға қабілетті нәтижелері Р.аureofaciens BS 1393 және
P.chlororaphis PCL1391 ... ... алу үшін ... Р.аureofaciens BS 1393 (pBS216) және ... ... ... ... төзімді pKS1 плазмидасымен трансформациялаған.
Р.аureofaciens BS 1393 (pBS216, pKS1) және P.chlororaphis PCL1391 ... ... ... ... ... көзі ретінде) және мышьяк бар
минералды ортада өсуге қабілетті болды [26].
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ... ... ... объектісі
Бұл жұмыста Pseudomonas mendocina H3 ... ... ... әл - ... ... ... - нің микробиология кафедрасының
микроорганизмдер жинағынан алынған.
Pseudomonas mendocina H3 штамы Атырау ... ... ... алып ... ... ... H3 ... (2 суретте)
таяқша тәрізді, ұзындығы 1,5-3 мкм, ені 0,5-0,8 мкм.
2 ... ... ... ... ... ... фенол, Синтетикалық ағынды су (САС), Ет пептонды
агар(ЕПА) және Е8 қоректік орталары қолданылды.
2.3 ... ... ... әдісі
Табиғи субстраттағы немесе қоректік орталардағы ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі
арқылы айтуға болады. Бұл ... ... ... ... ... санау, өлщеу) немесе жанама болуы мүмкін. Жанама
әдістер микроорганизмдер биомассасына немесе санына ... ... ... ... Әдісті таңдау зерттеу мақсатына,
қоректік орта ... ... ... сонымен қатар
микроорганизмдердің морфологиясына және өсу ... ... ... бір ... ... ... анықтау үшін
қолданылатын әдістер көп клеткалар үшін қолданылмайды.
Микроорганизмдер клеткаларының ... ... Әр ... ... жалпы санын, микроорганизмдер түрлері мен ... ... ... ... үшін түрлі әдістер қолданылады. Бұл
әдістерге: микроскоп арқылы клеткаларды тікелей санау (санақ камераларында,
бекітілген, боялған ... ... ... қатты қоректік
орталарға егу арқылы санау және бөліп алу (Кох әдісі) және ... ... ... ... әдісі) сияқты әдістер жатады. Қатты және ... егу ... ... ... ... ... клеткалары
ғана есепке алынады.
Микроскоп астында клеткаларды тікелей санау ... ... ... ... ... ... ... Алайда бұл әдіспен тірі
және тіршілігін жойған клеткалар анықталатындықтан санау ... ... ... ... ... ... Бұл әдіс үшін Горяев-Томның санақ
камерасын алуға болады. Сырт қарағанда торша қалың заттық шыны тәрізді.
Шынының ... 0,1 мм ... ... ... оның ... ... Камера тереңдігі (0,1 мм), үлкен және кіші торша квадраттарының
ауданы (сәйкесінше 1/25 және 1/400 мм2) ... ... ... ... және ... санау. Камерамен жұмыс істеу кезінде
оны толтырудың ережелерін сақтау қажет. Торшамен тереңдеген жерді ... ... ... сәл ... да, ... ... пайда
болғанша жабынды шыныны қарама-қарсы жаққа қозғалтады. Алдын ала камераны
зерттелетін микроорганизм ... ... ... ... ... ... Клеткаларды санауды камераны
толтырғаннан кейін 2-3 минуттан ... ... ... ... ... ... ... бір жазықтықта орналасуы керек. Қозғалғыш
клеткаларды алдын ала қыздыру арқылы өлтіріп алады. ... ... ... ... ... ... (диагональ) 10 үлкен және 20 кіші
торшадағы клеткалардың санын санайды. Торша квадратындағы, ... ... ... және оң ... ... барлық клеткаларды санайды.
Үлкен торшаны санағанда клетка саны 20-дан, кіші торшадағы саны ... ... ... ... ... ... құбыр суымен сұйылтады.
Дұрыс нәтиже алу үшін саналған клеткалар саны 600-ден кем болмауы керек.
Клеткаларды санауды 3-5 рет ... әр ... ... ... ... ... ... жүргізеді. Зерттелетін суспензияның
1мл клетка санын ... ... ... ∕ hS·n
Мұндағы, М-1 мл суспензиядағы клеткалардың саны; а-торша квадратындағы
клеткалардың орта саны; h-камера биіктігі мм; S-торша ... ... ... [мм3] ... ... ... суспензияның
сұйылту коэффициенті.
1. НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛДАУЛАР
Pseudomonas mendocina H3 штамының ... ағын ... ... ... ... өсу ... ... H3 штамының синтетикалық ағын судағы фенолдың 1%,
2% концентрациясында өсуінде өмірсүру қабілетін зерттеу(КТБ)
|МО+Фенол ... ... ... ... ... ... | | | |
|1 |5 х 104 |40 х 104 |25 х 104 |6 х 104 |
|2 |8 х 104 |55 х 104 |40 х 104 |12 х 104 |
|5 |7 х 104 |43 х 104 |38 х 104 |8 х 104 |
|6 |6 х 104 |29 х 104 |37 х 104 |7 х 104 |
|8 |4 х 104 |15 х 104 |25 х 104 |5 х 104 ... |3 х 104 |8 х 104 |18 х 104 |3 х 104 ... |2 х 104 |8 х 104 |11 х 104 |3 х 104 ... ... ... ... ішіндегі қауіптілерінің бірі,
қазіргі таңдағы бүкіл әлемдік ... ... ... ... ... және оның қосылыстары. Фенолды қосылыстар ароматты,
сақинасы бар заттар.
2. Ластанған қоршаған орталардың ... ... ... ... ... ... арқылы жүреді.
3. Pseudomonas туысының өкілдері күрделі ксенобиотиктерді ыдырату
қабілеті жоғары болып ... ... ... Анохина Т.О., Кочетков В.В., Зеленкова Н.Ф., Балакшина В.В., ... ... и ... 2004. T. 40. №6. С. ... ... В.В.,// Биотехнология. 1995. №3-4.С. 20-27.
3. Хабибулина Ф.М., Шубаков А.А., Арчегова И.Б., ... ... 2002. № 6. С. ... Рабинович М.Л., Болобова А.В., Васильченко Л.Г., // Прикл.биохимия и
микробиология.2004. T. 4. № 1. С. ... ... Т.Н., ... А.Т., ... А.А., // ... ... 1999. №1-2. С. 7-20.
6. Мулюкин А.Л., ... Н.Е., Дуда В.И., ... Г.И., ... 2008. Т. 77. № 4. С. ... ... ... Под ред. К.Ф. Форстера и Д.А. Дж. Вейза.
– Л.: Химия,1990.
8. Кузнецова А.Е., Градова Н.Б., // ... ... ... М.
Mир, 2006. C.504-510.
9. Гвоздяк П.И., Могилевич Н.Ф., Куликов Н.И., Романова Е.А., Нездойминов
В.И. Очистки ... ... вод ... // Химия и технология воды.- 1989.- Т. 11, №1.- C. 73-
75.
10. ... Н.Б., ... В.У., ... Т.П., Гвоздяк П.И.
Биоразрушение ксенобиотиков в ... ... ... смол // ... и ... воды – 1987. T. 96 ... 357-359.
11. Форстер К.Ф., Вейз Д.А. Экологическая биотехнология: перев.с нем.- Л.:
Химия, 1990.-282c.
12. Тупикин Е.И. Общая биология с ... ... и ... М., ... ... ... М.Н. Основы биохимии фенолных соединений. М. Мир, 1974.
14. Кушелев В.П. Охрана природы от загрязнений промышленности выбросами.
М.,”Химия”, 1979.
15. ... А.А. // ... ... ... и
иммунология. РАМН.2000. С.401-420.
16. Общая микробиология: Пер. С нем.- М: Мир,1987.- ... ... ... для ... ... ... ... / А.И.
Нетрусов, И.Б. Котова. – 3-e изд., испр. – М.: Издательский ... 2009.- ... ... ... // Е.В. ... С.Н. Киямова, О.А. Решетник.
– СПб.: ГИОРД, 2009.- 368c.: ... Елин Е. С. ... ... в ... ... Изд-во СО
РАН, 2001. 392 с.
20. Боронин А.М. Ризосферные бактерии рода ... ... и ... ... // ... ... журнал. -
1998.- №10.- С. 25-31.
21. Назаров А.В., Илларионов С.А. // Биотехнология. 2005. № 5. С. 54-62.
22. Сиунова Т.В., ... Т.О., ... А.В., ... В.В., Боронин А.М.
// Микробиолгия. 2007. Т. 76. № 2. С. 212-218.
23. Сизова О.И., Любунь Е.В., Кочетков В.В., Валидов Ш.З., ... А.М. ... и ... 2004. Т. 40. № 1. С. ... Кочетков В.В., Боронин А.М. // Микробиолгия. 1984. Т. 53. № 4. С. 639-
644.
25. Подольская В.И., Грузина Т.Г., ... З.Р., ... ... Н.И. // ... и микробиология. 2002. Т. 38. № 1. С.
57-62.
26. Волкова О.В., ... Т.О., ... И.Ф., ... В.В., ... ... А.М. // ... и микробиология. 2005. Т. 41. №5. С.
525-529.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Pseudomonas туысы өкілдерінің фенолды биодеградациялау қабілеттіктерін зерттеу25 бет
Дөңгелек қуыстың маңайындағы серпімдіпластикалық ағысын есептеу11 бет
Молибден кендері41 бет
Полиэтникалық аудиториядағы студенттердің танымдылық іс-әрекеттері55 бет
Қытай Республикасы6 бет
1-2 сәбилер тобындағы балалардың шығармашылық қабілетін ойын арқылы қалыптастыру61 бет
2-сынып оқушыларының математикадан шығармашылық қабілетін дамыту70 бет
2-сыныпта қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту38 бет
Aspergillus туысына жататын саңырауқұлақтардың эндоглюконаза гендерін прокариот жүйесінде экспрессиялау және клондау40 бет
Chenopodiaceae Vent тұқымдасының Climacoptera B. туысы C.lanata өсімдігінің түрінің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктері31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь