«Nornot Commander бағдарламасы


1. Norton Commander бағдарламасын іске қосу және одан шығуды үйрену;
2. NC бағдарламасының терезелерін басқаруды үйрену;
3. NC бағдарламасында дискілерді тандауды үйрену;
4. NC бағдарламасы арқылы Файылдарды қарап шығуды үйрену;
5. NC бағдарламасында жаңа файл жасауды үйрену;
6. NC бағдарламасында файылдар мен ғаталогтарды көшіруді үйрену;
7. NC бағдарламасында файылдар мен каталогдардың атауларын өзгертуді үйрену;
8. NC бағдарламасында бкасты менюімен жұмыс істеуді үйрену.
Norton commander (NC) ба№дарламасы Peter Norton фирмасымен жасал№ан жёне DOS операциялыє жѕйесімен жЅмыс істеу ѕшін кјп єолданылатын ба№дарламалардың бірі болып табылады. NC кјптеген функцияларды орындау№а мѕмкіндік береді, соның ішінде:
• дискілердегі каталогтар мазмЅнын кјрнекті тѕрде кјрсетуі тиіс;
• дискідегі каталогтар бЅта№ын кјрсетеді, ол осы бЅтаєта№ы керек каталогєа кјшуге мѕмкіндік береді, сондай-ає каталогтар жасайды, атын јзгертеді жёне жояды;
• тексттік файлдарды, тѕрлі мётін редакторлар кјмегімен жасал№ан єЅжаттарды, архивтік файлдарды, графикалыє файлдарды, берілгендер базаларын жёне кестелік процессорлардың кестелерін єарау№а мѕмкіндік береді;
• мётіндік файлды тѕзету;
• DOS-тың кез-келген командасын орындайды;
• батырманы бір басєаннан файлдың ёрбір тѕріне арнал№ан стандартты ёрекеттер орындау, та№ы басєалар.

Norton Commander ба№дарламасынан
шы№у жёне оны іске єосу

Norton Commander ба№дарламасын єосу ѕшін командалыє жолда NC сјзін теріп, {Enter} пернесін басу керек.
Norton Commander іске єосыл№ан соң экранның жо№ар№ы жа№ында єос жиекпен шектелген екі тјрт бЅрышты терезе пайда болады. Терезелердің астында ёдетте DOS шаєыру єатары болады. Оның астында Norton Commander функционалдыє пернелерінің єызметін кјрсететін єатар болады. (4-сурет)
Norton Commander ба№дарламасынан шы№у ѕшін F10 пернесін басу керек. Экран ортасында сіздің Norton Commander ба№дарламасынан шыєєыңыз келетінін єайта сЅрайды. Шы№у ѕшін Enter немесе Y таңбасын басасыз. Шыєєыңыз келмесе Esc немесе N таңбасын басасыз.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ Колледжі

РЕФЕРАТ

Тақырыбы: NORNOT COMMANDER БАҒДАРЛАМАСЫң

Орындаған: Есиркепов Елнур
03-11к – 3704

Алматы

2004

Жұмыстың тақырыбы:

NORTON COMMANDER (NC) БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыстың мақсаты:
1. Norton Commander бағдарламасын іске қосу және одан шығуды үйрену;
2. NC бағдарламасының терезелерін басқаруды үйрену;
3. NC бағдарламасында дискілерді тандауды үйрену;
4. NC бағдарламасы арқылы Файылдарды қарап шығуды үйрену;
5. NC бағдарламасында жаңа файл жасауды үйрену;
6. NC бағдарламасында файылдар мен ғаталогтарды көшіруді үйрену;
7. NC бағдарламасында файылдар мен каталогдардың атауларын өзгертуді
үйрену;
8. NC бағдарламасында бкасты менюімен жұмыс істеуді үйрену.

Жалпы ма№лЅматтар

Norton commander (NC) ба№дарламасы Peter Norton фирмасымен жасал№ан
жёне DOS операциялыє жѕйесімен жЅмыс істеу ѕшін кјп єолданылатын
ба№дарламалардың бірі болып табылады. NC кјптеген функцияларды орындау№а
мѕмкіндік береді, соның ішінде:
1. дискілердегі каталогтар мазмЅнын кјрнекті тѕрде кјрсетуі тиіс;
2. дискідегі каталогтар бЅта№ын кјрсетеді, ол осы бЅтаєта№ы керек каталогєа
кјшуге мѕмкіндік береді, сондай-ає каталогтар жасайды, атын јзгертеді
жёне жояды;
3. тексттік файлдарды, тѕрлі мётін редакторлар кјмегімен жасал№ан
єЅжаттарды, архивтік файлдарды, графикалыє файлдарды, берілгендер
базаларын жёне кестелік процессорлардың кестелерін єарау№а мѕмкіндік
береді;
4. мётіндік файлды тѕзету;
5. DOS-тың кез-келген командасын орындайды;
6. батырманы бір басєаннан файлдың ёрбір тѕріне арнал№ан стандартты
ёрекеттер орындау, та№ы басєалар.

Norton Commander ба№дарламасынан
шы№у жёне оны іске єосу

Norton Commander ба№дарламасын єосу ѕшін командалыє жолда NC сјзін теріп,
{Enter} пернесін басу керек.
Norton Commander іске єосыл№ан соң экранның жо№ар№ы жа№ында єос жиекпен
шектелген екі тјрт бЅрышты терезе пайда болады. Терезелердің астында
ёдетте DOS шаєыру єатары болады. Оның астында Norton Commander
функционалдыє пернелерінің єызметін кјрсететін єатар болады. (4-сурет)
Norton Commander ба№дарламасынан шы№у ѕшін F10 пернесін басу керек. Экран
ортасында сіздің Norton Commander ба№дарламасынан шыєєыңыз келетінін єайта
сЅрайды. Шы№у ѕшін Enter немесе Y таңбасын басасыз. Шыєєыңыз келмесе Esc
немесе N таңбасын басасыз.

Кјмек алу

Norton Commander ба№дарламасынан жЅмыс кезінде кјмек алу ѕшін F1 пернесін
басасыз. Егер сіз єарап шы№у режимінде немесе файлдарды редакциялау
режимінде болсаңыз, онда экранда пернелердің єызметі туралы аныєтама
шы№ады. Басєа жа№дайларда экран№а меню пунктінде кјрсетілген жёне сонда
жЅмыс режимі жјнінде єосымша мёліметтер шы№ады.

NC терезелерін басєару

{Ctrl} + {0} - экраннан екі терезені алып тастау\єайтару;
{Ctrl} + {P} - жЅмыс істемей тЅр№ан єосалєы терезені алып тастау\єайтару.
Егер курсор белгілі бір терезеде тЅрса, ол терезе жЅмыс істеп тЅр№аны
деген сјз.
{Ctrl} + {U} - терезелердің орындарын ауыстыру;
{Ctrl} + {F1} - сол жає терезені алып тастау\єайтару;
{Ctrl} + {F2} - оң жає терезені алып тастау\єайтару;
{Ctrl} + {B} - NC тјменгі менюді алып тастау\єайтару;
{Ctrl} + {L} - аєпараттыє терезені енгіздіру;
{Ctrl} + {Q} - бірнеше файлдардың мазмЅнын тез єарап шы№у;
{Ctrl} + {E} - алдың№ы команданы командалыє єатар№а шы№ару;
{Ctrl} + {Enter} - файл атауын командалыє єатар№а ауыстыру;
{Alt} + {F10} - каталогтар бЅта№ын экран№а шы№ару;
{Alt} + {F7} - атауы бойынша файлды тез іздестіру.

Дискілерді таңдау

Бір дискіден екінші дискіге ауысу ѕшін келесі пернелерді басу керек:
{Alt} + {F1} - сол жає терезеде дискілер тізімін шы№ару;
{Alt} + {F2} - оң жає терезеде дискілер тізімін шы№ару;
Дискілер тізімін шы№ар№ан соң курсорды керекті дискета№а єойып Enter
пернесін басу керек.

Аєпараттыє терезе

NC аєпараттыє терезесі.

{Ctrl} + {L} пернелерін басєанда кјрші терезеде диск туралы толыє мёлімет
шы№арады. (5-сурет)

Norton Commander (NC) ба№дарламасының тјменгі менюі.

Экранның тјменгі єатарына функционалдыє пернелердің єызметін кјрсету жолы
жазылады.
2-кесте

.
Пер ⎮ NC ⎮
не- ⎮ ба№дарла- ⎮
лер ⎮ масының Пернелер єызметі
⎮ менюдегі ⎮
атаулары .
F1 Help NC-пен жЅмыс кезіндегі
єысєа аєпарат .
F2 Menu пайдаланушы менюі .
F3 Vіew файлды єарап шы№у .
F4 Edіt файлды редакциялау .
F5 Copy файлды кјшіріп алу .
F6 Ren 1.файлдың атын јзгерту
mov 2.файлды басєа каталогєа
(кјшіру) .
F7 MkDіr каталогты жасау .
F8 Delete файлды немесе каталогты
јшіру .
F9 Pull Dn .
F10 Quіt Norton Commander
ба№дарламасынан шы№у .

Пайдаланушы меню

Пайдаланушы менюін шақыру үшін F2 перненесін басуы керек. F2 пернесін
басқаннан соң пайдаланушы бағдарламалардың тісбегі шығады, сол тізбектен
керекті бағдарламаны тандап алуға болады.

Каталогтармен жёне ба№ынышты каталогтармен жЅмыс істеу.

Каталогты жасау. Каталогты жасау ѕшін F7 функционалдыє пернесін басу
керек, пайда бол№ан жиекте каталог атын жазып, Enter пернесін басу керек.
Каталогєа кіру. Кіргіміз келген каталог атауына курсорды єойып Enter
пернесін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Norton Commander бағдарламасы
Norton Commander
Norton Commander операциялық қабыршығы
Norton Commander программасы
Norton Commander (NC) программа-қабықшасы, Windows-Commander программасы.
MS-DOS және Norton Commander
Ms dos және norton commander
Norton commander (nc) бағдарламамен жұмыс iстеу
Norton Commander сервистік қаптама бағдарламасының функциялары мен қызметі
МӘТІНДIК РЕДАКТОР ЖӨНІНДЕ Norton Commander (NC)
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь