Авторлық меншік және оның құқықтық белгілері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

1. Авторлық меншік және оның құқықтық белгілері.
1.1. Авторлық құқық түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.2. Авторлық құқық саласының экономикалық және моральдық
аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13

2. Сабастас құқықтар түсінігі мен маңызы.
2.1. Сабастас құқықтар ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.2. Сабастас құқықтар саласындағы халықаралық келісімдердің рөлі
және осы құқықтарды қорғаудың маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43

3. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» тақырыбын мектепте оқыту әдістемесі.
3.1. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» тақырыбын ойын технологиясы арқылы оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
3.2. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» тақырыбын оқытудағы сабақ үлгісінің әзірлемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...76Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81
Зерттеу мәселесінің өзектілігі. Қазақстан Республикасы өзін өзінің жоғарғы құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылатын демократиялы, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет деп жариялаған. Құқықтық мемлекетті құру жолындағы мемлекеттің алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі ол құқықтық саясатты дамыту, яғни азаматтардың құқықтарын қорғайтын және олардың жүзеге асырылуына жағдай жасайтын заңдарды дамыту болып табылады. Сондай- ақ, Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтардың игіліктерінің, олардың мүдделерінің толықтай қорғалып, демократиялық құқықтары мен бостандықтарының жан-жақты кепілдендірілуіне бағытталып, оның сақталуын барлық мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдар мен лауазымды тұлғалардың басты міндеті ретінде бекітеді. Қазақстан Республикасының Конституциясында азаматтардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, өмірі мен денсаулығын, өзінің мүлкі мен бостандығын сот тәртібінде қорғау құқығы бекімін тапқан (Қазақстан Республикасы Конституциясының 12-бабы). Осыгдай заң тәртібінде арнайы адам өміріндегі құндылықтарының бір санатына адам баласының өз ақыл парасатының туындысына меншік ету құқықтары да берілген.
Ендігі сөз ғылыми түсінікте авторлық құқық, деп келетін зиаткерлік меншіктің бір саласы төңірегнінде.
Авторлық меншіктің құқықтарын қорғау біз өмір сүріп отырған ақпараттық ғасырдағы шығармашылықтарды және жаңашылдықтарды ынталандыру мен қолдаудың басты элементтерінің бірі болып отыр. Тауарлар саудасы және қызмет көрсетулердің жаһандануы егеменді елдердің авторлық меншік құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық-келісілген талаптарды сақтау мен орындауды маңыздылығын талап етті. Мұндай халықаралық-келісілген стандарттар ұлттық заңдары мен әкімшілік практикасы үшін негіз бола алатын көптарапты келісімдерде бар.
1. Әдеби және өнер туындыларды қорғау туралы Берн Конвенциясы; Өндірістік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы.
2. Доминик де Ступ Линда Скейлс Эдоардо Фано Юджин Стюарт 2004 жылғы қараша.
3. Авторлық құқықтар мен технолопишарды шақыру женіндегі жасьш кіхап - дереу шаралар Қолдануды талап ететін авторлық құқықтың мәселелері, СОМ (88) 172, 1988ж. маусым.
4. Жасыл кітап - Ақпараттық қоғамдағы авторлық және сабақтас құқықтар, СОМ (95) 382, 1995ж. шілде.
5. Жасыл кітап - қарақшылыққа және бірыңғай рыноктағы қарақшылыққа қарсы күрес, СОМ (98) 569, 1998ж. қазан.
6. 1991 жылғы 14 мамьфдағы компьютерлік программаларды құқықтық қорғау саласындағы Кеңестің Директивасы.
7. Директиваны іске асыру жөніндегі Комиссияның СОМ /2000/0199 есебі.
8. АМҚСА Келісімінің 10(1)-бабы және авторлық құқық жөніндегі ИМҚВ 4-бабы.
9. «Спутниктгік хабарлар мен кабельдік хабарлар беру саласындағы авторлық құқық пен сабақтас құқықтарлы қорғауға қатысты бірқатар ережелерді келісу туралы» 1993 жылғы 27 қыркүйектегі Кеңестің Директивасы 93/88/ЕЭС.
10. Авторлық құқықтар мен белгілі сабақтас құқықтарды қорғау мерзімін үйлесімділігі туралы 1993 жылғы 29 қазандағы Кеңестің Директивасы 93/98/ЕЭС.
11. База деректерлерін құқықтық қорғау жөніндегі ЕО96/9/1996 жылғы 11 наурыздағы Директивасы.
12. Түп нұсқалы көркемөнер шығармаларының авторьша пайда алуы туралы 2001 жылғы 27 қыркүйектегі Директива 2001/84/ЕС
13. Кеңестің Регламенті 3295/94 және Комиссияның Регламенті 1367/95 98
14. Берн Конвенциясының 11(2) және 14(3).
15. Ақпараттық қоғам туралы Директивада 100.
16. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған (07.10.1998 ж. №284-1 ҚР Заңымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге) // Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996, №4.
17. Азаматтардың арыздарын қарау тәртібі туралы Қазақстан Республикасы
Президентінің 19 маусым 1995 жылғы №2340 Заң күші бар Жарлығы;
18. Қазақстан Республикасының прокуратура органдары мен мекемелерiнде азаматтардың өтiнiштерiн қарау және шешу жөнiндегi Нұсқаулықты бекiту туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 2003 жылғы 31 шілдедегі N 47 бұйрығы;

Пайдаланылған әдебиеттер:
19. Доминик С., Линда С., Эдоардо Ф. Авторлық меншікті қорғау саласындағы Халықаралық стандарттары және Еуропалық Одақтың стандарттары. Астана, 2004.
20. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2002.
21. Петрухин И.Д. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964.
22. Бычкова С.Ф. Организация назначение и производства судебной экспертизы. Алматы: Жеті жарғы,1999.
23. Вареникова С.П. Применение специальных знаний в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. Алматы, 2004.
24. Аубакиров А., Ким Э. Криминалистическая экспертиза материалов и веществ: Учебное пособие Алматы: ВШП “Әділет”, 2001.
25. Поврезнюк Г.И. Судебная экспертиза. Подготовка и назначение в уголовном и гражданском процессах: Практическое пособие. Алматы: ТОО “Аян Адет”. 1999.
26. Применение специальных знаний при расследовании дел о поджогах: Дисс. к.ю.н. / А.Г. Нам; Науч. Рук-ль: д.ю.н. С.Ф.Бычкова, 2003.

Пайдаланылған мерзімді басылымдар:
27. Ағыбаев А.Н. Авторлық құқық хақында. // Мемлекет және құқық, Алматы, 2005. № 4.
28. Аубакиров А.Ф., Ким Э.П. Процессуальные вопросы использование специальных научных знаний в уголовном судопроизводстве. // Научные труды “Әділет” Алматы 1998. №2.
29. Байбатыров С.К. Некоторые вопросы использования научно-технических средств в главном судебном разбирательстве. // Право и государство. Алматы 1998. №3.
30. Темралиева Ж. Авторские параво о специальных знаниях и формах их применения. // Фемида. 2000. № 5-6.
31. Шадрин В.В. Правовой статус судебного эксперта по новому Уголовно-процессуальному кодексу и Закону о государственной судебно-экспертной деятельности. // Адвокат. 2002. №7.
32. Вареникова С.П. Доказывание с применением специальных знаний в уголовном судапроизводстве. // Право и государство 2002. №2.
33. Брушковский К. Участие специалиста в некоторых следственных действиях. // Правовая реформа в Казахстане. 2003. №4 (22).
34. Бычкова Е. Проблемные вопросы процессуального регулирования института специальных знаний в законодательстве РК. // Правовая реформа в Казахстане, 2003. №3 (21).
35. Загидуллина С. К вопросу о проведении судебно-психиатрической экспертизы в амбулаторных условиях. // Мир закона. 2003. №7.
36. Волков В.Н. О временных психических расстройствах у обвиняемых и судебно-психиатрических подходах к ним. // Закон и право, 2003. №9.
37. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев (Послание Президента страны народу Казахстана) // Казахстанская правда. – 1997, 11 октябрь.
38. Ізбайұлы Ж. Авторлық құқықа талап күшеймек // Заң газеті 2005. №14. 18 ақпан.
39. Ахметова С. Оқытудың ұлттық ұлгісі. // Қазақ тарихы 2000, №1 66 -70 б.
Жаңа педагогикалық технологиялардың болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттылығын қалыптастырудағы алатын орны мен маңызы. // Ұлт тағылымы. 2007ж. №4 54б.
40. Иқсанов М. З. Танымдық ойындар. Өскемен қаласы , 2003.
41. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. Алматы, 1992ж.
Орынбеков С. Ізденген жетер мұратқа. // Қазақ тарихы. 1994. №1
42. Тұрлығұл Т. Т. Жаңа педагогикалық технологиялар және оларды тарихта оқытуда пайдалану. // Қазақстан тарихы (әдістемелік журнал), 2004 № 4.
43. Уәлиева Г. Ойын арқылы оқыту. // Қазақстан тарихы (әдістемелік журнал), 2004 № 2.
44. Чиющалинова К. Пікірсайыс технологиясын мектепте қолдану. // Қазақстан тарихы (әдістемелік журнал), 2005, № 2.
45. Шажаева Ә. Танымдық ойындар арқылы дата оқыту. // Қазақстан тарихы (әдістемелік журнал), 2005, № 6.
46. Шахманұлы А. «Ойын элементі бар дәріс - сабақ». // Қазақ тарихы №4-5 59-61 б.
47. Щетинин М.П. Ұстаздық еткен жалықпас. Алматы, 1989ж. – 192б.
        
        ЖОСПАР
Кіріспе.....................................................................
..................................................4
1. Авторлық меншік және оның құқықтық белгілері.
1.1. ... ... ... ... ... ... және моральдық
аспектілері.................................................................
.............................................13
2. Сабастас құқықтар түсінігі мен маңызы.
2.1. ... ... ... ... ... ... ... рөлі
және осы ... ... ... құқық және сабақтас құқықтар» тақырыбын мектепте оқыту
әдістемесі.
3.1. «Авторлық құқық және сабақтас ... ... ойын ... «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» тақырыбын оқытудағы сабақ
үлгісінің
әзірлемесі..................................................................
..............................65
Қорытынды...................................................................
..........................................74
Қосымшалар..................................................................
.........................................76Пайдаланылған ... ... ... Қазақстан Республикасы өзін өзінің
жоғарғы құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары мен ... ... ... ... құқықтық және әлеуметтік мемлекет деп
жариялаған. Құқықтық мемлекетті құру жолындағы мемлекеттің ... ... ... бірі ол ... ... ... яғни ... қорғайтын және олардың ... ... ... ... дамыту болып табылады. Сондай- ақ, Қазақстан Республикасының
Конституциясы азаматтардың ... ... ... ... демократиялық құқықтары мен ... ... ... оның ... ... ... қоғамдық ұйымдар мен лауазымды тұлғалардың басты міндеті
ретінде ... ... ... Конституциясында азаматтардың
ар-намысы мен қадір-қасиетін, өмірі мен денсаулығын, өзінің мүлкі мен
бостандығын сот ... ... ... ... ... ... Конституциясының 12-бабы). Осыгдай заң тәртібінде арнайы адам
өміріндегі құндылықтарының бір ... адам ... өз ақыл ... ... ету құқықтары да берілген.
Ендігі сөз ғылыми түсінікте ... ... деп ... ... бір ... ... меншіктің құқықтарын қорғау біз өмір сүріп отырған ақпараттық
ғасырдағы шығармашылықтарды және жаңашылдықтарды ынталандыру мен қолдаудың
басты ... бірі ... ... ... ... және қызмет
көрсетулердің жаһандануы егеменді елдердің авторлық ... ... ... ... ... ... мен ... талап етті. Мұндай халықаралық-келісілген стандарттар ұлттық
заңдары мен әкімшілік ... үшін ... бола ... ... ... ... барысында Қазақстан қосылған басты ... ... ... ... мен Еуропалық Одақ
арасындазы Серіктестік және ... ... ... 42 ... ... ... қосылу жөніндегі міндеттемесін
қабылдаған келісімдердің негізгі талаптары ... ... ... Бұл нұқсауда осы Келісімнің 43-бабына сәйкес Қазақстан біртіндеп
жетуге міндетті осы ... ... ... ... ... ... ... экономикалық, моральдық аспектілері
бойынша" келісімі (АМҚСА) Қазақстанның ... ... ... ғана ... ... Осы ... Қазақстандағы авторлық меншік құқықтарын
қорғау саласында жаңа өлшем қосады. Осы ... ... ... ДСҰ-ның мүше-мемлекетері үшін қосымша міндеттемелері де осы нұсқауда
берілген. Бұдан ... ... ... іске асырумен байланысты және
АМҚСА келісімінің бірқатар мәселелері талықаланды.
Осы жарияланымда авторлық меншік ... ... үшін ... көптарапты келісімдердің және ЕО ... ... ... Бұл жұмыс халықаралық келісімдерді, сондай-ақ мемлекеттік
нормативтік-құқықтық ... ... және ... ... аспектілерін іске асыру міндеттері құзырына кіретін заң шығарушы
саласындағы қызметкерлерге және олардың ... ... ... мүмкін.
Диплом жұмыстың мақсаты. Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... жан-жақты талдай отырып, әлемдік тәжірибедегі
белгіленген тәртіптермен салыстырмалы түрде ... ... ... ... аша ... оны теориялық оқытудың методикасын жасау.
Диплом жұмыстың міндеттері:
– авторлық құқық түсінігі жайлы мәлімет беру;
– авторлық құқық саласының экономикалық және ... ... ... сабастас құқықтар түсінігі мен маңызы айқындау;
– сабастас құқықтар саласындағы халықаралық келісімдердің рөлі және ... ... ... ... ... құқық және сабақтас құқықтар» тақырыбын теориялық ... ... ... ... ... Жоғарғы оқу орындарында құқық
мамандығы бойынша оқитын студенттерге ... ... ... ... мен ... ... ... сабақтарын өткізу кезінде оқу-
әдістемелік құрал ... және ... ... мен ... ... ... құрал ретінде қолданылады.
Диплом жұмысының методологиясы. Соңғы жылдары жарық ... ... ... ... тұрғыдан талдауда кеңінен пайдаланылды.
Зерттеу барысында соңғы уақыттарда қалыптасып келе ... жаңа ... ... мен ... жаңа ... көзқарас тұрғысынан
жазылған еңбектер басшылыққа алынды. Сондай-ақ зерттеуде ... ... және ... ... ... статистикалық әдістер
қолданылды. Мәселе нақты құқықтық қажеттілік, ... ... ... қарастырылды. Зерттеу методологиялық
объективтілік, заңдылық және ... пен даму ... ... ... негізделген. Нақтылы әрі деректі құжаттарды зерделеу ғылыми
зерттеудің талдау және жинақтау, жүйелендіру, салыстыру ... ... ... ... ... ... жұмысының құрылымы.
Диплом жұмысының құрылымы кіріспеден, үш тараудан, әр тарау ... және ... ... мен ... ... тізімінен
тұрады.
1. Авторлық меншік және оның құқықтық белгілері.
1.1. ... ... ... меншікке құқықтары адамның оның ақыл ... ... ... ... құқықтары болып табылады. Авторлық меншікке
құқықтарының ең ... ... бірі осы ... оның ... ... ... оның ұзақтығы авторлық меншіктің ... ... ... туындының немесе өнертабысты айрықша пайдалану құқығын
береді. Әдетте авторлық меншіктің ... ... ... ... ... ... ... құқықтарын тану үшін олардың ресми тіркеуі талап
етіледі, ал ... ... ... ... ... ... Әрбір
мемлекетте авторлық меншіктің осы немесе өзге де түрлерін қорғау ... ... ... ... заң ... ... ... екі негізгі топқа бөлуге болады: (а)
авторлық құқықтар және олармен ... ... және (б) ... құқықтар.
Авторлық құқық әдебиет, ғылым, музыка мен өнер ... ... және ... базасына таратылады.
Авторлық құқықпен идеялардың өздері емес, олардың ... ... ... көрсетуін қорғайды. Мысалға, кітапта жазылған
жаңа босаңсу техникасын түсіндірген адам осы ... ... ... ... осы ... авторлық құқықтың иесінің рұқсатынсыз
кітаптың көшірмесін жасау және ... ... ... бұзу болып
есептеледі /1/.
Авторлық құқық болып табылатын ... ... ... адам ... иесі болып табылады және оны қалай пайдалануды өзі шешеді. Бұл
адам (жасаушы, автор ... ... ... ... осы ... пайдалануын
бақылай алады. Әдетте мұндай құқықтар автордың қайтыс болғанынан кейін
кемінде 50 жыл ... ... ... ... материалды сақтау қағазға бояулармен немесе
қарындашпен жазылған, сымбаттау, ... ... ... және ... бастап есептеледі және автоматты болып табылады. Басқа сөзбен
айтқанда материалды қорғауды бастау үшін ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін құқықтық қорғау екі
құқықтық түрлерді қамтиды: экономикалық және ... ... бұл ... ... "Берн конвенциясы" деп аталатын Әдебиет және
өнер туындыларын қорғау жөніндегі Берн Конвенциясында бекітілген. Қазақстан
осы ... ... ... табылады.
Экономикалық құқықтар - бұл туындыларды көшіру және тарауды, яғни оны
теле-радио ... ... ... ... ... ... көпшіліктің алдында оқу, көпшіліктің алдында демонстрациялар,
тарату және т.б. арқылы бақылау құқықтары. ... ... - оның ... мен ... зиян ... ... өз туындысының қандай да бір өң
бұзушылықтарға және өзге де өзгерістерге қарсы автордың ... ... ... ... ... да жасаушыға жатады, және ол
оларды пайдалана алуы мүмкін. Бұл дегеніміз, туындыны өзі пайдалана ... ... ... үшін ... ... ... беруі мүмкін және
туындыны пайдалануы үшін екінші тұлғаға ... ... ... ... ... ... ... қорғалатын құқықтар ... ... ... ... ... жатыр. Ұлттық заңдарда осы
ережеден кейбір ерешеліктер болуы мүмкін, бірақ олар көп ... ... ... ... ... ... ... зерттеулер мен
ағымдағы оқиғалар туралы хабарламалар үшін пайдалану.
Авторлық құқыққа ... ... ... ... ... Гималайға сапары туралы кітап жазып жатыр.
• Асқар Марқакөлдің айналысындағы табиғатты суретке салып жатыр.
... жаңа ... ... ... ... ... меншік саласындағы маңызды келісімдер ғана
және ерекше қызығушылық ... ... да ... ... ... Мұнда бірқатар техникалық келісімдер, сондай-ақ басқа ... ... ... ... жоқ. ... ... "халықаралық
келісім", "көптарапты келісім" және "конвенция" терминдері осы ... ... ... Олардың барлығы мемлекеттер арасында (және
кейде ... ... ... ... жазба келісімнің
фонограмма жасаушылардың мүдделерін олардың фонограммаларының заңсыз қайта
шығарудан қорғау ... ... ... 1971 ж.), ... ... жөніндегі конвенция (1952 ж.), ДЗМҰ-ның авторлық құқық
жөніндегі шарты (1196 ж.), ДЗМҰ-ның Орындаушылар мен ... ... ... 1996 ж.), ... ... ... ... Мадрид
келісімі; Патенттік кооперация туралы шарты және Белгілерді тіркеу ... мен ... ... ... жіктеу туралы Ницце келісімі
формальді түрі болатын жалпы ... бар, ... үшін ... табылатын оларға қол қояды және бекітеді, оларға ... ... ... да ... ... ... айтқанда, осы нұсқауда Келісімнің 42-бабына сәйкес Қазақстан
қосылуға міндеттелген Еуропалық Одақпен ... пен ... ... (ҒЫК) ІІІ ... ... (көп ... көпжақты келісімдер, ҒЫК 42-бабына және сондай-ақ Серіктестік мен
ынтымақтастық туралы келісімнің ІІІ қосымшасында ... және ... ... өсептелетін келісімдер қаралған. Ондай келісімдерге ... ... және өнер ... ... туралы Бер
Конвенциясы (Париж актісі, 1971 ... ... ... ... жөніндегі Париж конвенциясы
(Стокгольм актісі, 1967 ж., 1979жылғы түзетулермең);
• Патенттік кооперация ... ... ... ... ... және хабар таратушы
ұйымдардың құқықтарын ... ... ... (Рим, 1961 ... ... халықаралық тіркеу туралы Мадрид ... ... 1967 ж., 1979 ... ... Белгілерді халықаралық тіркеу туралы ... ... ... 1989 ... ... ... үшін тауарлар мен қызмет көрсетулерді
халықаралық ... ... ... ... ("1957 ... ... рәсімдер мақсаттары үшін микроорганизмдерді сақтауза
беруді халықаралық деп тану ... ... ... ... 1991 ... ... жаңа түрлерін ... ... ... (ІІРОУ) (Женева актісі, 1991 ж.).
Осы нұсқауды әзірлеген уақытта Қазақстан ... ... ... ... ... ... конвенциясынан және Мадрид
келісімінің хаттамасынан басқа барлық көпжақты келісімдерге қосылды немесе
бекітті.
Шарттардың ең көп саны ... ... ... және ... қатысты тарауларына келеді.
Қазіргі уақытта Қазақстан Дүниежүзілік ... ... ... ... жүргізіліп отырғандықтан, тараулардың бірі ДСҰ-ның 148 мүшелері
үшін авторлық ... ... ... ... ... ... ... меншік құқықтарының сауда аспектілері жөніндегі келісімге (АМҚСА)
арналады. АМҚСА ДСҰ-ның көпжақты негізгі келісімдердің бірі ... ... ол ... ... барлық санаттарын ... ... бар ... келісімдермен сәйкестендіреді және жаңа элементтер
соның ішінде құқық пайдалану ... ... ... енгізіп отыр.
Сондықтан бұл нұсқаудың көптеген тарауларында осы саладағы ... ... ... ... және жаңартатын АМҚСА Келісіміне
сілтеме жасайды.
Серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісімнің 43-бабына ... ... ... ... ... ЕО-тың одан да ... ... ... жету жөніндегі міндеттемелерді өзіне
қабылдағандықтан, бұл нұсқауда да осы стандарттар ұсынылған және нұсқаудың
екі ... ... ... ... ... ... әдістемесінің
ерекшеліктеріне арналған.
Авторлық меншікке құқықтарының маңыздылығы неде?
Авторлық меншік құқықтарын қорғау Қазақстан (және басқа да елдер) үшін
бірнеше себептермен ... ... ең ... ... ... ... ... құқықтарын дұрыс
қорғау шығармармашылық ... мен ... ... өнер
туындыларын жасауға, жаңа технологияларды, ... ... ... ... ынталандырады. Авторлық меншікті қорғау жөніндегі заңдарына
сәйкес еместігі немесе оны орындаудың жеткілікті еместігі қарақшылық ... бола ... Ол құру және ... ... тоқтатпайды, бірақ
мемлекеттің білімге негізделген салаларда, ... жаңа ... ... ... ... салаларда дамуына кедергі жасау
мүмкін.
– Өнертабысты қүпия ету емес, жариялануды ынталандыру: ... ... ... ... ... игілік болып қалған кезде өздерінің
өнертабыстарынан экономикалық пайда көре алады. Мұндай схема қоғам үшін өте
үлкен маңызы бар;
– Инвестицияларды және ... ... ... ... ... қорғау саласында кешендік және әрекетті заңдары экономика
саласына жататын, дәлірек айтқанда жаңа технологияларды әзірлеуге авторлық
меншікке кең ... ... ... ... және ... ... Бұл өз алдына ... ... ... ... үшін ... және ... береді;
– Сауда ағымына жәрдемдесу: авторлық меншік саласында заңдарды, оның
ішінде ... ... одан әрі ... ... ... ... шарттары жақсарған елдің экспорттық жеткізіп беруі әлдеқайда өсті,
ол жабдықты, техниканы және ... ... ... ... ... ... және ... ынталандыру: қаржылық пайда табу үшін егер
адам немесе компания өнер ... ... ... ... ... ... көрсетулеріне жақсы беделін қалыптастыруға ақшасын, уақытын және
өнертапқыштығын салатын ... ... ... және ... ... біреу пайдаланса әділетсіз болар еді. Мұндай ... ... бір түрі ... ... ... ... және мәдениетті қорғау: бұл әсіресе өнер дәстүрі
дамыған ... ... ... қолданылады. Сондада авторлық меншікті
қорғау ұлттық өнер коллективтік туынды емес, жеке болған кезде ғана ... ... ... және түтастай қоғамды қорғау: сатып алушылар және
тұтастай қоғамның сатып алатын тауарлар және ... ... ... емес
екендігі сенімінде болуы керек және олар ... мен ... ... ... және өндірістік үлгілерін ... ... ... ... болуы маңызды;
– Халықаралық авторлық меншікті қорғау үшін ... ... ... ... меншік құқықтарын қорғауды нгығайту, басқа елдерде
авторлық меншік ... ... ... ... қабылдау және қамтамасыз
ету үшін шарттар құрады, ол өнертабыстар мен туындыларды ұлттық ... ... ... ... етеді /4/.
1.2. Авторлық құқық саласының экономикалық және моральдық
аспектілері.
Бұл тарау авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау саласында ... ... мен ... ... ... ... Осы зеттеуіміздегі
бұрын көрсетілгендей, бұл ... ... ... қорғау саласындағы
салыстыратын стандарттарға қол жеткізу үшін ... одан әрі ... ... Одақ пен ... ... ... серіктестік
және ынтымақтастық жөніндегі Келісімнің ... ... ... ... ... ... Республикасы үшін өте
маңызды.
ЕО-ның құқықтық негізі әдетте acquis, яғни кез келген мәселелер бойынша
заңдар тобы және ... деп ... ... және ... ... осы ... ... тарауларда зерттелген халықаралық құралдар
ережелерінің барлық қатынасын қамтиды. Еуропалық ... ... ... ... ... ЕО құралдары тым ... ... және ... ... ... оның қорғалу деңгейі
барынша жан-жақты қамтылған ... ... ... ... екі ... бөлінеді: құқықтық шаралар қамтылған директивалар,
оларды ЕО мүше-елдер өздерінің заңдарына енгізуге ... және ... іске ... ... ... ... тікелей ықпал ете
алатын регламенттер.
Авторлық және сабақтас құқықтар ... ЕО ... ... ... ... ... ... әдетте Еуропалық
комиссия жасыл кітаптарда жариялайды. 1988 жылдан бастап осы ... ... ... және ... ... ... үш ... кітап
жарияланды.
• Авторлық құқық және технологияларды шақыру, 1988ж.7
• Ақпараттық қоғамдағы авторлық және сабақтас құқықтар, 1995 ... ... ... және ... ... ... 1989ж.9
Жасыл кітаптарға қосымша ретінде Еуропалық Комиссия одан ... ... ... ... ... олар ... ... көтерілген
мәселелерді егжей-тегжейлі қозғайды.
Жоғарыда көрсетілген бірінші жасыл ... - 1998 жылы ... ... пен ... ... - авторлық және сабақтас құқықтар
саласындағы ЕО саясатын зерделеудің бастауы болып табылады /4/. ... ... ... елдердің экономикалық қызметінде «негізгі өнімнен
технологиялардың жаңа тәсілдемелерінің, машықтар мен өнер ... ... ... құны бар өнімдерді өндіру жағына ... ... ... өткеніне сендіреді. Жасыл кітапта ол ақпараттық өнімдер үшін
ашылған үлкен ... ... ... және бұл ... ... ... жетегінде кетсе оңай күйреуінің мүмкін ... ... бұл ... ЕО ... егер ... ... тілдік және
құқықтық ерекшеліктер барынша азайтылған жағдайда, ... ... ... ... ... қолданудың:
• авторлық және сабақтас құқықтар аспектілері бойынша Мүше-
елдер арасындағы елеулі ерекшеліктерді жоюдың;
• Мүше-елдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... меншікті немесе қарақшылықты заңсыз пайдалану
проблемасын шешудің қажеттілігі анықталды /5/.
Комиссия қажетті шараларға қатысты кертартпа ... ... ... мүше-елдер Берн одағына кіретіндіктен авторлық құқықты ... ... ... үлесінің жасалғанын көрсеткен болатын /14/.
Осылайша, белгілі бір ... ғана ... ... ... ... ... ескере отырып, ЕО-да авторлық және сабақтас құқықтар
саласында «бірінші буын» ... ... ... Олар ... ... ... компьютерлік программаларды қорғауға, прокат және
пайдалану құқықтарына, спутниктік ... және ... ... ... және ... ... қорғау мерзіміне,
деректер базасын қорғауға қатысты.
1995 жылы шығарылған ... ... ... ... ... ... ... туындаған проблемаларға қатысты болады. Кітапта
заңдарға анағұрлым жан-жақты тұрғыдан келу ... ... ... көзқарасты ауыстыруға тиіс. Нәтижесінде ұдайы өндіруге құқықтар
сипаты және ... ... ... ... сондай-ақ жасыл кітаптың
үшіншісінде айқындалған құқық қолдану ... ... ... ... ... ... «екінші буын» директиваларына бастамашылық
жасалды.
Әрине, ол кезеңде ... ... ... ... ғана ... жоқ. ... халықаралық келісімдер негізге алынды, олар осы
Нұсқауда, әсіресе 1994 жылғы ... ... және 1996 ... екі ... ... ... ... мұндай ықпал екі жақты. Тек
халықаралық ... ғана ЕО ... ... етіп ... сондай-ақ
көбіне осы келісімдердің нысанына әсер етеді //.
Директивалар
1. Компьютерлік программалар бойынша директивалар /10/
Кейбір елдерде әуғл ... ... ... ... ... ... құқықпен қорғалуының мүмкін екендігі мойндалған.
Қазіргі уақытта программалық қамтамасыз етудің авторлық құқықпен қорғалуы
халықаралық құқықта да ЕО-да ... отыр ... ... ... ... ... әдебиет
туындысы ретінде қорғалуға жататыны айтылады. Компьютерлік программаларға
анықтама берілмейді, дегенмен қорғау компьютерлік ... ... ... ... ... программаның кез келген элементінің
негізінде жатқан идеялар мен ... ... ... ... логика, алгоритмдер және программалау тілінің қорғалмайтыны
түсіндіріледі. Әзірлеу жөніндегі ... ... бұл ... одан ... ... программа кейін оның өзінен алынатын
жағдайда, қорғалады.
Өзіндік стандарттар «автордың ... жеке ... ... ... ... немесе ресурстардың жай шығындау
жеткілікті болып табылмайды, бұл ретте шығармашылыққа жол ... ... ... ... ... ... ... құндылығына
қатысты ешқандай тестілер қолданылмайды.
Автор жеке ... ... бір топ ... ... ... олар
программаны құрған немесе егер ЕО ... ... ... ... жағдайда құқық иеленуші ретінде осы заңдарда айқындалған заңды
тұлға. Авторға программаны иелену құқығы әдебиет туындыларындағыдай ... ... ... Егер бұл оның ... ... ... ... болып саналмайтын жалдамалы қызметкер жағдайын бұдан
ерекшелікке жол беріледі.
Құқық ұстаушы пайдалану жөніндегі мынадай ... кез ... ... және кез ... ... ... немесе
тұтастай тұрақты немесе уақытша ұдайы өндірісін;
программаның аударылуын, бейімделуін, реттелуін ... кез ... ... ... ... кез келген нысанын, оның ішінде көшірме
үшін жалдау ақысын бақылай алады. ЕО-на көшірмелерді бірінші реет сату ... асып ... ... үш ... ... ... ... алушының қажетті пайдалануы
Келісімде қарсылық жоқ болған кезде ... ... ... сатып алған адам оның мақсатына сәйкес программаны пайдалану үшін
қажетті ... кез ... ... ... ... ... ... қателерді түзей алады. Осы мәселе бойынша Еуропалық ... ... ... алған» деген сатып алушы, лицензия алушы, жалдаушы адам ... ... ... ... пайдалануға рұқсат алған адам екенін
түсіндірді /12/.
2. Резервтік ... ... бұл ... ... үшін ... болған жағдайда оны
пайдалануға құқығы бар адам программаның резервтік көшірмесін жасай алады.
Комиссияға сәйкес ... ... ... ... ... ... Бір ғана көшірме және тек қана сол мақсатта жасалуы
мүмкін. Сондықтан ерекшелік түпнұсқа ... ... онда ... ... программаның қалыпты пайдалануын ұзарту ... ... Бұл ... ... үшін ... ... ... немесе тестілеу
Программаны пайдалануға құқығы бар адам оның кез келген элементтерінің
негізінде ... ... мен ... ... ... егер ол
программаны қайта көшіру, бейнелеу, орындау, жөнелту ... ... ... орындау барысында жасаса программаның жұмыс
істеуін зерделейді, ... ... ... ... ... ... ... Директиваның 6-бабында декомпиляция көзделеді. Бұл ... ... ... ... жағдайда бұрынғы программамен бәсекелесе алатын
қосылатын программаларды жасау мақсатында кері ... ... ... ... өте ... ... табылады. 6-бапта, егер кодтың ұдайы жаңғыртылуы
мен программа ... ... ... ... ... тәуғлсіз
құрылған программалармен өзара іс-қимыл мүмкіндігіне қол ... алу үшін және ... ... ... ... ... бар Адам ... өзара іс-қимылына қол жеткізу үшін қажетті ... қол ... ... ... іс-қимылға қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... ... қол жеткізу үшін
қажетті бөліктермен шектелмеген, сақталған жағдайда авторлық ... ... ... етілмейді.
Оның үстіне кез келген алынған ақпарат:
өзара іс-қимылды қамтамасыз ... ... кез ... ... ... ... алмайды;
бәсекелесетін өнімді әзірлеу үшін пайдаланылмайды.
Және, ақыр соңында Берн ... үш ... ... ... ... ... мүше-елдерді «тиісті түзетулер іс-әрекетін» ... ... ... ... белгілі ережелерді қамтиды. Ол екінші
дәрежедегі бұзушылықтың белгілі типтері бойынша, атап айтқанда ... ... ... ... ... ... көрінеу
шығару; компьютерлік программадан көшірме жасаудан қорғауды жою үшін ... ... ... ... ... ... ... құқықтарды қорғау мерзімінде мерзім14 бойынша Директиваға
сәйкес түзетулер енгізілді, және ... бұл ... ... ... ... 70 жыл р.т.а15. Бәлкім, бұл компьютерлік ... ... ... ұзақ ... дегенмен бұл компьютерлік программалардың әдебиет
туындыларына теңестірілетіндігінің ... ... ... ... ... қарақшылықтың қысқаруына және
компьютерлік сектордағы ... ... ... алып ... Бұл ... сондай-ақ ЕО мүшелері ... ... оның ... ... ... ... ... орталық
және шығыс елдерінде авторлық құқықтарды қорғау саласындағы үлгі ретінде
пайдаланылды.
2. Прокат және пайдалану құқықтары жрніндегі Директива16
92/100/ ... ... ... ... және ... ... ... құқықпен сабақтас бірқатар құқықтар жөніндегі
1992 жылғы 19 қарашадағы Кеңестің Директивасы 70 жылдарда үй ... ... ... бір ... ... болуы, үй
жағдайында көшірмелеу деңгейіне қатысты алаңдатушылықтың өсуіне алып келді
/15/. Сонымен ... ... ... ... құны тез ... ... Еуропалық комиссия құқық иеленуші прокат үшін сыйақы алуы тиіс деп
есептеді. Бұдан басқа ... ... ... бір ... ... өсуі ... құқық иеленушінің жолғалтқан табысын өтейді
деп есептелді.
Прокат және пайдалану ... ... ... Комиссия орындаушылар,
фонограмманы өндірушілер, аудиовизуальды ... мен ... ... үшін қорғаудың стандарттық деңгейін белгілеу
мүмкіндігін пайдаланды. ... ... ... ... бұл ... Рим ... сәйкес берілген
құқықтармен сай келеді.
Прокат құқығы мен сабақтас құқықтардың ... ... ... бұл
құқықтардың ұзақтығы ... ... ... ... ... Берн және Рим ... ... ұзақтығымен үйлесуі тиіс еді17.
Егерде прокат құқығына қатысты болса, онда ... ... ... ... ... ... кейіннен пайдалану (пайда ... ... ал ... жариялы ұйымдар арқылы жүзеге асырылатын
жағдайда коммерциялық емес мақсаттарда ... ... ... ... ... ... пайдалануға сыйақы алатын жағдайда» пайдалану
құқығына қатысты бір бөлігін жою ... ... ... ... ... ... ... Директива сондай-ақ алған сабақтас құқықты қолдануға қатысты
бірқатар маңызды ... ... ... ... егер ... немесе
орындаушы фильмнің продюсерімен келісім жасасқан ... олар ... ... берді деп есептелетінін көздеуі мүмкін. Алайда, құқық
иеленуші өзімен әділ ... ... ... ... ол бас ... алмайды,
бірақ оны әкімшілеу ұжымдық қоғамға берілуі мүмкін.
Сондай-ақ фонограмманы ... ... ... ... ... ... ... әділ сыйақының бір жолғы төлемін көздеу
мүмкіндігін көздеуі мүмкін.
3. Спутниктік хабарлар мен ... желі ... ... беру ... ... директива авторлық құқық мәселесіне қатысты, ол «Теледидар
шексіз» 1989 жылғы ... ... Бұл ... ... ... теледидар бағдарламаларын тарату мен жылжыту екендігіне
қарамастан ол авторлық құқық мақсатында спутниктік хабар орын ... ... ... ... ... болған жоқ.
Кабель желісі бойынша хабар беруге келетін болсақ, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... беруге құқығы бар және
қандай жағдайларда деген мәселе қаралған жоқ болатын.
Спутниктік хабарлар бойынша директива және ... ... ... беру ... ... шешуге бағытталған. Біріншіден, хабарлар
бағдарламасының сигналын беру ретінде ... ... ... ... ... және хабар беру ұйымдарының техникалық құралдарының
көмегімен, жер бетіндегі ... ... ... ... ... берілетін құралдарды және спутниктен хабар беру сигналдарын жер
бетінде қабылдау станциясына дейінгі байланыс кәрізін ... ... ... ... ... ... спутниктік хабарлар мүше-елдерде (мысалы, ұлғайған байланыс
кәрізі) ғана жүзеге асырылады. Алайда, ... ... ... ... ... онда ахуал мынадай жағдайда:
егер хабар елдегі аталған Директиваны қамтамасыз етілетін ... ... ... ... ... онда ... хабар ұлғайған
хабар кәрізі бойынша ... ... ... ... егер ... ... елден ЕО мүше-елдердің аумағында
орналасқан «жер-спутник» жер үсті станциясын пайдаланып жүзеге ... онда ЕО ... ... ... ... болып есептеледі;
егер хабар басқа елден жүргізілсе және ... беру ... ... ... онда хабар мүше-елде жүзеге асырылатын болып есептеледі;
егер, ... ЕО мүше ... ... елде ... және ... ... станциясы ЕО мүше-елдерде пайдаланылмаса, онда сигнал
берілетін орындар үшін ... ... ... мен ... жоқ.
Директива авторға спутниктік хабарларға рұқсат беретін айрықша құқық
береді. Бұл ... ... ... қолданылмайды. Сабақтас
құқықтар иесіне қатысты олардың спутниктік хабарларға ... ... ... және пайдалану жөніндегі Директиваның ережелеріне сәйкес қорғалады.
Спутниктік хабар және ... желі ... ... беру ... тек ... ... құқық иелерінің рұқсаттар беру мүмкіндіктерін
қамтамасыз етуге, сондай-ақ ... ... ... ... ... қамтиды /9/.
Кабельдік желі бойынша хабар беруге келетін болсақ, онда мүше-елдер өз
елдерінде кабельдік желі ... ... ... ... ... ... кезде, сондай-ақ тиісті тараптар арасындағы жеке
немесе ұжымдық келісім негізінде хабар беруді ... ... ... ... сабақтас құқықтардың сақталуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... иелерінің құқығы ұжымдық қоғам арқылы
ғана пайдаланылады. ... ... ... ... ... ... ... иеленуші өз құқығын берді деп есептеледі. Бұдан басқа, Директива ... желі ... ... ... рұқсатқа қатысты келісімге қол
жеткізілетін жағдайда тараптар арасындағы келіссөздерді көздейді.
4. Авторлық құқық пен ... ... ... ... ... жылы осы Директиваны қабылдамас бұрын, авторлық және сабақтас
құқықтарды қорғау мерзімдері мүше-елдерде ... ... ... ... ... ... ... қорғау саласындағы Халықаралық стандарттары және
Еуропалық Одақтың стандарттары.
Австрия мен Испанияда мұндай құқықтарды қорғау мерзімі ... ... ... 70 жыл болатын. Құрама Корольдігінде және Ирланидияда автор
қайтыс болғаннан кейін 50 жыл ... ... бір ... ... ... ... ... құқықты қорғау мерзімін ... Бұл ... ... ... ... осыған дейін бүкіл халықтың
игілігі болған шығармаларына авторлық құқығын қайтарған. Бұған Джеймс Джойс
сияқты жазушылар және Мондриан сияқты суреткерлер енгізілді. ... ... ... ... ... мерзімі, бір мүше-елде кем дегенде
1995 жылғы 1 шілдеге авторлық құқық ... ... ... Ол ... ... бір де бір мүше-елдерде авторлық құқығы
қорғалмаған жұмыстарға қатысты қолданылмаған. Қорғаудың ұлғайтылған ... ... үшін ... ... болғаннан кейін 70 жыл және ... үшін 50 жыл ... ... Әр ... ... ... ... бастап мерзім есептелетіні көрсетіледі.
Аталған Директивада екі жаңа ... ... ... ... мүше-елдер бұрын жарияланбаған ... ... ... ... мерзімі өтіп кеткен, оны алғаш рет жариялайтын кез
келген адамға «бірінші жариялау құқықығын» беру көзделген.
Мүше-елдер жарияланғаннан кейін 30 жыл бойы ... ... ... ғылыми-
сын жұмыстарды қорғайды. Бұл ереже міндетті емес болып табылады ... үшін өте ... ... табылатын жұмыстарды ... өте ... ... ... /26; 95/.
Директивамен көзделетін құқықтарды қорғау ... ... ... ... ел ... ... ... мәселесі
Директивада қаралу керек еді. Авторлық құқық үшін, егер Берн конвенциясына
сәйкес ЕО ... және ЕО ... ... табылмайтын жұмыс шығарылған ел
болып ... ... онда ... ... ... мерзімі болып
аталған елде көзделген мерзім болады, бұл орайда ЕО авторлық құқықты қорғау
мерзімінен аспауы тиіс. Сабақтас құқыққа ... ... онда ... ... ... ... ... аталған Директивада көзделген мерзімді,
яғни 50 жыл бере алады. Егер мұндай ... ... онда адам сол ... болып табылатын ел үшін тән ... ... ... ... ... да ол ЕО көзделген мерзімнен аспауы тиіс.
Басқа мәселе, қалпына келтірілген авторлық құқықтың ... ... еді. Ол ... ... яғни ... құқық қалпына
келтірілгенге дейін жұмысты пайдаланған адамның ... және ... ... ... ... ... ... қатысты /29; 44/. Бұған қатысты
Директивада үшінші тараптың алған құқығын қорғау үшін ... ... ... ... деп жай ... База ... ... қорғау туралы Директива: авторлық құқықты
қорғау.
1998 жылы база ... ... ... 5 ... доллорға
бағаланған, оның ЕО мүше-елдердің үлесі не бары 350 млн. долларды құраған.
Тиісінше Еуропалық комиссия ЕО база ... ... ... ... ... ... қоса, ЕО шегінде база деректерлерін
қорғау жөніндегі ЕО мүше-елдердің ... ... ... Көптеген елдер Берн конвенциясының 2(5)-бабына сәйкес база
деректерлерінің түп ... ... ... ... түп нұсқалық
стандарт елеулі түрде ерекшеленді /6/.
АҚШ пен ЕО кейбір жаңа сот ... ... ... ... база
деректерлері қорғалуға тұрмайтыны туралы шешім қабылданған, өйткені түп
нұсқалы болып ... ... ... ЕО база ... ... үшін тез ... ... қабылдау туралы шешім
қабылдады.
1996 жылғы база деректерлерін қорғау жөніндегі директива екі ... ... түп ... ... ... база ... үшін
авторлық құқықты және жаңа зиі депегіз түп нұсқалы емес база ... ... ... Зиі ... ... негізіне түпнұсқалылықтың
орнына "елеулі инвестициялар" критерии жатады, олар қарама ... ... ... ... солай болып қала береді. Осы ... ... ... жоқ ... ... әлемнің басқа жерлеріне қарағанда
ЕО база деректерлері өте жоғары деңгейдегі қорғауды пайдаланады.
Сонымен қоса авторлық құқық, амам ... ... ... ... да құрылғылар арқылы жеке тәртіппен қол жетімді және ... ... ... ... ... ... немесе өзге
де ақпараттар жинағы" ретінде айқындалады. Сондықтан олар электронды, әрі
қолдан жасалған ... ... ... ... мен басқа жүйелер
қорғалады, алайда база ... ... және оның ... ... кез ... компьютерлік программалар қорғалуға жатпайды.
"Тәуелсіздікке" және ... ... қол ... ... ... ... болып табылады. Бұл база деректерлері
мазмұнының жекелеген бөлімдері өзінің жеке құқығы ... жеке ... ... болуы тиістігін болжайды.
База деректерлері бойынша авторлық құқықты қорғау
Авторлық ... ... үшін ... ... ... ... ... іріктелуі немесе ұйымдастырылуына ... ... ... жеке шығармаларын құрайды, олар ... ... ... ... ешқандай критерилер мұндай қорғауға ... ... ... ... ... ... құқықты
қорғау мазмұнына таратылмайды және ... ... ... кез ... кедерге болмауы тиіс.
Түпнұсқалық стандарты, яғни "автордың жеке авторлық шығармалары"
авторлық құқықты қорғау жөніндегі ... және ... ... ... ... тест ... табылады. Сол арада база деректерлері
түпнұсқасындағы шығармашылық үлес мазмұнына ... ... ... ... ... тиіс ... атап ... жөн.
"База деректерін құрған немесе егер, оған мүше-елдердің заңдарымен жол
берілген жағдайда осы заңдарға сәйкес ... ... ... ... ... қаралатын заңды тұлға" болып табылатын адам авторлық
құқықтың иесі автор болып табылады. Мынадай ... ... кез ... ... және кез келген нысанда уақытша немесе
тұрақты ұдайы өндіріс, жарым-жартылай немесе толық;
• ауысу, бейімділік, ... ... ... кез ... ... ... ЕО ... сату бойынша таусылуға байланысты таратудың ... ... ... алдында кез келген беретін бағдарламалар, көрсетулер
немесе пайдалану;
• негіздеуді ... ... ... ... ... ... немесе пайдалану.
Кейбір ерекшеліктер бар. «Заңды иесі» база деректерлеріне қол жеткізу
және оны дұрыс пайдалану үшін қажетті болып ... ... ... ... ... ... Бұдан басқа мүше-елдер:
электрондық емес бақа деректерлерін жеке пайдалану үшін ұдайы өндіру;
коммерциялық мақсаттқа қол ... үшін ... ... ... ... ... ... арқылы сабақ беру немесе ғылыми зерттеу
мақсатында сипаттау;
қоғамның, әкімшілік немесе сот рәсімдерінің ... ... ... сәйкес дәстүрлі жол берілген болып ... ... да ... үшін ... ... /8/.
Сайып келгенде Берн конвенциясында көзделген үш сатылы тестіні сақтау
қажет.
База деректерлеріне қатысты зиі ... ... ... ... база ... ... елеулі
сандық және (немесе) сапалық инвестицияларды талап ... ... ... ... ... ... немесе ұсынуға құқық
беретіндігі көзделген. Құрылған ... ... ... сапалық тәртіпте
бағаланатын база деректерлерінің мазмұнынан ... ... және ... ... ... едәуір бөлігін қайталап пайдаланудың алдын алу құқығы
болып табылады. Бұл жерде маңыздысы база деректерлерін ... ... ... табылады /14/.
«Елеулі инвестициялау» қорғау үшін айқындайшы фактор болып табылады.
Директиваның бұл термин мағынасына қатысты нұсқауы жоқ, ... сапа ... ... жасау инвестициялаудың қаржылық мөлшері жалғыз айқындаушы
фактор болып табылмайтынын білдіреді. Осылайша, адамзаттың күш-жігер ... ... ... база ... ... үзінді жазу және оның барлығынын
немесе оның едәуір бөлігін қайта ... ... алу ... ... ... және ... ... кең ұғымы бар.
Алайда, құқық мазмұнның «шамалы» бөлігін алуға тыйым салмайтыны ... ... ... ... ... кез ... ... мазмұнның
шамалы бөлігін пайдалана алады делінген.
Аталған құқықтық мазмұнға қорғаудың қандай түрін ұсынбақ? ... ... ... ... ... деп ... ... негізделген
материалға қол жеткізбейді ме? Жоқ. Егер, елеулі инвестициялар ... ... типі база ... ... онда ... ... деректеріндегі ақпаратты база деректерлері ... ... ... ... ... ... материалдың өзі
қорғалмайды, осы база деректерлерін әзірлеуші оны ... ... Егер ... ... ... қорғалатын база деректерлерінен
алынбаған болса, онда база деректерін құруға мүдделі басқа адам тәуғлсіз
ақпараттың ... типі ... база ... ... ... ... пайдаланушыға» (лицензияға сәйкес немесе басқадай түрде база
деректерлерін пайдалануға құқығы бар ... осы ... ... ... мен міндеттері ұсынылады. Заңды пайдаланушы база деректерлерінің
дұрыс пайдалануына қайшы келетін іс-әрекеттерді жүзеге асырмауы тиіс ... ... ... ... ... ... ... келтіре
алмайды. Заңды пайдаланушы база деректеріне енгізілген кез келген ... ... ... ... ... ... иесіне залал келтіруден
өзін өзі тоқтатуы тиіс.
Бұл құқықтарн ... ... ғана ... ... бар. ... ... пайдалану үшін электрондық емес база деректерлері жағдайында;
коммерциялық мақсаттқа қол ... үшін ... ... табылатын
дәрежедегі материалға сілтеме жасау арқылы сабақ беру немесе ғылыми ... ... ... ... ... сот рәсімдерінің қауіпсіздігі
мақсатында пайдалану үшін ... ... ... жаза ... ... ... үлесін қайталап пайдалана алады.
Түпнұсқалы емес база деректерлерін ... ... база ... жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан ... 15 ... ... ... ... ... ... болып бағаланатын елеулі өзгерістер
қорғаудың жаңа ... ... ... ... ... ... кезең-кезеңдеп жаңаруына елеулі инвестициялар құюды жалғастыруға
талабы болжамдалған ... ... ... ... ... ... ... болып табылмайтын адамдарға осы мәселе бойынша ... ... ... келісімнің болмауы есебінен осы саладағы құқықтар ... анық ... ... ЕО ... азаматы болып табылатын
немесе ЕО тұрақты мекен жайы бар адамдарға қатысты қолданылады. Ол ... ЕО ... ... ... ... және ЕО ... ... басқармасы немесе қызметінің негізгі орны бар ... ... ... ... егер ... ЕО ғана тіркелген
офисі болған жағдайда, онда оның қызметі мүше-елдің экономикасымен тұрақты
негізде байланысты болуы ... ... ... ... ... байланысты үлгі құқықтың
елеулі көлемі орын алады. Осы Нұсқауды әзірлеу уақытында үш іс болды, ... ... ... ... ... ол Директиваның кейбір
талаптарын, оның ішінде «елеулі инвестициялау» ұғымын түсіндіру жөніндегі
құнды нұсқауды ... ... /19; ... Алып сату ... ... ... міндетті емес негізде түп нұсқалы көркемөнер
шығармаларының авторына пайда алу үшін алып сату ... ... ... ... ... ... ... арқылы өздерінің жұмыстарын
бастапқы сатудан кейін сатудан түскен табысты алуға арналған шығармашылық
қызметкерлер құқығы.
Бұл ... ... ... ... ... Ең даусыз теория
көркемөнер шығармасы басқа қорғалатын ... ... ... ... оны ... құқығында емес, түпнұсқада болуы ... ... ... қарағанда өнер қызметкерлері әдетте ұдайы
өндірістен ... ... ... ... аталған құқық ЕО кейбір елдерінде болғанның, ал
кейбір елдердербе болмағанның ... ЕО ішкі ... бұл ... ... ... бар екенін мақұлдады. Құқықты алып сатуға
енгізуге келіспегендер құқықта алып сатуға енгізу ЕО ... ... ... ... және ... ... сату Нью-Йоркқа,
Женеваға және Токиоға қайта орналасатытын мақұлдады.
Директива «түпнұсқалы көркемөнер шығармаларына» қолданылады, ... ... ... ... ... литографиялар,
скульптуралар, гобелендер, керамика, шыныдан жасалған және фотосуреттерден
жасалған бұйымдарды көркемөнер ... ... ... ... ... ... табылған жағдайда, ондай жұмыстарды
графикалық өнер немесе скульптура ретінде де ... ... ... ... жасалған шектеулі мөлшердегі көшірмелер түп нұсқалар ... Оның ... ... болмаса да, әдетте олар нөмірленіп, қол
қойылады.
Аталған құқық айыруға болмайтын болып табылады. Ол егер ... ... ... ... ... ... жағдайда
ғана қолданылады. Сондықтан жеке сатуларға аталған ... ... ... қорғау мерзімі автордың басқа жұмыстары үшін белгіленген
мерзім болып табылады, яғни ... ... ... және ол қайтыс
болғаннан кейін 70 жыл және ... ... ... ... ... ... қатысты ережелер көзделген. ЕО
мүше-елдер сатудың ең ... ... ... ... ... ол 3 ... аспауы тиіс. Сырғымалы шәкіл ұсынылады, бірақ қандай жағдайда да
жоғары сыйақы 12,5 ... ... тиіс /21; ... ... елдерге келетін болсақ, егер олардың заңдарында осындай
қорғау көзделген жағдайда ғана ... ... ... ... ... ... құқықтық мирасқорлары аталған құқықты иелену мүмкіндігі көзделген.
2. ... ... ... мен ... Сабастас құқықтар ұғымы.
"Сабақтас құқықтар" басқа санаттарға, оның ... ... ... ... ... ... ... жасаушыларға және хабар таратушы ұйымдарға құқықтар иелеріне
жатады. Бұл ... ... және ... ... ... ... құқықтар. Бұл құқықтар авторлық құқықпен байланысты:
сабақтас ... ... ... ... айту ... төлтума
туындылардың авторларына көрінуді береді.
Сабақтас құқықтарының мысалдары:
• Писанист композитор жазәан джаз әуғнін орындап жатыр.
• Актер драматург жаззан пьесадазы ... ... ... Дыбыс жазу компаниясы авторлар сөзі мен композиторлары
жаззан өлеңдер мен музыканы шығарады.
Хабар таратушы ұйымдары өзінің станцияларында хабар
мен ... ... ... ... ... ... фонограммалар
жасаушылардың және хабар таратушы ұйымдарының ... ... ... ... ... ... бұл ... қатысушы
болып табылмайды.
Ұжымдық қоғамда жұмыс істейтін құқықтық шеңберді, оның ішінде ұжымдық
қоғамға бәсекелестік туралы ЕО заңын қолдануды зерделеу ... ... ... ... және ұжымдық қоғамдағы мінезді ... әдіс ... қала ... ... бұл ереже тиімді мемлекеттік
басқару жөніндегі құқықтық шеңберді белгілеуме н ... тиіс ... ... ... алғанда Комиссия алдағы заңдарда қаралуды талап
ететін мәселелерді ... ... ... ... және ... қоғамның өз тарифтерін жариялау әдісі;
Ұжымдық қоғамға лицензия беру шарттары;
Құқықтың иесі беретін тапсырмалар және ... ... ... ... және олар ұсынғандар арасындағы өзара қатынас аспектілері;
Сыртқы ... ... мен ... оны ... қоғамның қызметіне
жүзеге асыру қажет.
Жуырда Еуропалық комиссия авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы
акциздік кең ауқымды қайта ... ... ... 2004 ... ... ... ... Еуропалық комиссияның қолданыстағы заңдардағы
оңдау, оңайлату мен бір ізділігін арттыру үшін қажетті шараларға ... ... ... бастау мақсатында бірқатар мәселелер
бойынша пікірлері ұсынылды. ... ... ... ... мен
көзқарастар туралы қысқаша ақпаратты ұсыну үшін осы тарауда Жұмыс құжатында
көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... компьютерлік программаларды қорғау жөніндегі
Директивада, құқықтарды (фотосуреттер үшін) ... ... ... ... база деректерлерін құқықтық қорғау жөніндегі
Директивада атап өтілді. Бұл ... Бұл ... ... үшін ... ... пайдаланылады: «автордың жеке авторлық
шығармалары туралы түп нұсқалық». Мәселе жұмыстардың барлық ... ... ... ... талаптарды айқындау қажеттілігінің бар ... тұр. ... ... ... бұл ... идея болып табылады, алайда
тәжірибеде айырмашылық үлкен проблема болып есептелмейді деп ... ... осы ... шаралар жүргізудің қажеті жоқ деп есептейді.
7. Ақпараттық қоғам туралы Директива
Осы Директиваның екі мақсаты болған. Біріншіден, ол 1996 ... ... ... іске ... және ЕО ... ... бекітуге рұқсата
беруді көздеген болатын: Осы ... ... ... жөніндегі келісім және Орындаушылықтар мен фонограммалар
жөніндегі келісім.
Авторлық құқық жөніндегі келісім мен Орындаушылықтар мен ... ... ... бірқатар міндеттемелер бұдан ... ... және ЕО ... ... іске ... Дегенмен,
негізінен цифрлық кеңістікке және технологиялық шаралар мен құқықтарды
басқару ... ... ... қажеттілігі режимін таратуды
анықтауға қатысты ... ... ... ... ... ... ... пен сабақтас құқықтар саласындағы
маңызды заңдардардағы белгілі аспектілерді үндестіруде болды - Комиссия
біртіндеп ... ... ... тәжірибесінен ауытқуы. Бұл жөнінде
Директива авторлық құқық пен сабақтас ... ... ... ... екінші буындағы ... ... ... ... жаңадан кең құқық енгізілді. Бұл фонограмма авторларына,
оны орындаушыларға, әзірлеушілерге және хабар беру ұйымдарына ... ... ... Директиваға дейін негізінде уақытша көшірмелеуге
қатысты көзқарастардағы қайшылықтар салдарынан ДЗМҚҰ келісімдерінде ... ... ... ... жол ... ... кез ... және кез келген нысанда ұдайы өндіріс жөніндегі уақытша іс-
қимылдар ұдайы өндірісті құрайтынын анық ... ... ... ... ... ол ... ... «қысқа мерзімді
немесе кездейсоқ, технологиялық процестің ... және ... ... ... ... өндіру жөніндегі уақытша іс-қимылдардың бір мақсаты
делдалдық немесе жұмысты заңды пайдалану арқылы үшінші тараптар ... ... ... ... ... және оның тәуғлсіз экономикалық
маңызы бар, ол өндіріс құқығынан алып тасталады».
Жұртшылыққа беру ... ... ... жөніндегі ДЗМҚҰ шартының 8-
бабын іске асыруды қамтамасыз етеді және он-лайндық пайдалануды ... ... ол ... ... деп ... ... авторлық құқық жөніндегі ДЗМҚҰ шартының 6-бабын іске
асыруды қамтамасыз етеді. 6-бап ... ... ... ... ... және ... осы ... ықпалын тигізеді. ДЗМҚҰ
арызында ... ... ... мен фонограммалар жөніндегі
Директиваға ... ... ... ... объектілер» ... ... Бұл ... ... ғана ... ... Бұл ... бірақ белгілі ережелерде жобалап түсініледі.
Мүмкін ерекшеліктердің толық ... ... өте ... бірі ... ... ... ... ұдайы өндіріс
жөніндегі уақытша іс-қимылға қатысты бір міндетті ерекшелік бар. ... ... емес ... табылады және тізім жабық болып табылады.
Мүше-елдер осы тізімнен, бірақ олар осы тізімге ... ... ... ... алмайды. Тізім мүше-елдердегі ерекшеліктерден
құралған. Мұндай ерекшеліктердің барлығы 20. Ерекшеліктердің кейбіреуі ғана
ұдайы өндіріске ... ... ... ... де жұршылыққа беру
құқығына да қатысты. Бұдан басқа, кейбір ерекшеліктер «әділ өтемақы» алумен
ескертілген болып табылады.Кез келген халықаралық ... ... ... едәуір кең, толық және нақтылығына қарамастан, барлық ерекшеліктер
Берн конвенциясының үш сатылы ... өтуі ... ... ... құқық жөніндегі ДЗМҚҰ шартының 11 және 12-
баптарын және ... мен ... ... ... 8,19-
баптарын орындау мақсатында техникалық шаралар мен құқықтарды басқару
жөніндегі ... ... ... ... техникалық құралдар
айналмасынан және құқықтарды басқару жөніндегі ақпараттарды жоюдан немесе
өзгеруінен «теңбе-тең құқықтық қорғауды» қамтамасыз ... ... ... шараларды жоюға және құқықты басқару жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... бірқатар
екінші дәрежедегі іс-қимылдарды шектеуте қатысты ДЗМҚҰ шартынан ілгері
жүруде.
Осы ... ... ... қиындықтардың бірі құқық иесінде
көшірмелеудің алдын алуатын және ... ... ... ... ... ... қызметті қамтамасыз ету үшін ерекшелікті қалай ... ... Бұл ... ... шарттары мақсатында шешуге болмайтын ... ... оны ... ... ... болатын, онда мүше
елдерді «құқықтар иелерінің тарапынан ерікті шаралар» ... ... ... ... белгілі ерекшеліктер бойынша тізімде ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін
«тиісті шаралар» қолдануды міндеттеген. Алайда Директивада мұны қалай жасау
керектігі айтылмаған.
Құқық қолдануға келетін болсақ, онда ... ... ... мен ... ... ... тиісті санкциялар мен
шараларды қамтамасыз етуі тиіс. Мұндай санкциялар бұзушылықтармен ... және ... ... ... Авторлық меншікке арналған құқықтарды сақтауға ... ету ... ... ... құқыққа ғана емес сабақтас құқыққа да қатысты.
Бұл да ЕО заңдарда немесе ЕО мүше-елдердің ұлттық ... ... ... құқықтарын бұзуға қатысты қолданылады. Авторлық меншікке
арналған құқықтарды сақтауға ... ету ... ... ... ... сәуірде енгізілген болатын. Оның мақсаты ... ... ... келісімінің ережелерін толықтыруда болып ... ... ... ... ол қылмыстық жазалау шараларын қамтиды.
Директиваның белгіленген мақсаттарының ... ... ... ... қабілеттілігіне ықпал ету; жұмыспен қамтылуды сақтау; ... ... алу; ... ... қорғауды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... Директиваға сәйкес ЕО мүше-елдерге осы Директивада көзделген
құқықтарды іске ... ... ету үшін ... ... мен ... ету ... ... міндеттемелер жүктеледі. Мұндай шаралар әділ
және объективті болуы тиіс, олар өте қымбат бағалы немесе күрделі болмауы
тиіс және ... ... ... ... ... және ... ... соқпауы тиіс. Мұндай шаралар тиімді, ... ... ... тиіс және легитимді сауда-саттық үшін бөгет жасаудан
құтылу және оларды ... ... ... қамтамасыз ету жолымен
қолдану тиіс. Бұл ережелер АМҚСА Келісімінің 41- бабында ... ... ... ... бар адамдар айқындалады. Оларға: құқық
иесі, құқықтарды қолдануға уғкілетті адамдар, құқықтарды ... ... ... және ... ... ... ұсынатын уғкілетті кәсіби
органдары. Бұдан басқа сабақтас құқық авторының ... ... ... ... кезде құқық иесінің анық қанығына жетеді. Бұл ережелер
АМҚСА Келісімінде жоқ.
Белгілі ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін. ... ... ... банктік, қаржылық және сауда-саттық құжаттарды әзірлеуді талап
етуге мүмкіндік беру үшін барынша қажетті ... ... ... ... ... мүмкін деген қауіптілік бар болған жағдайда
егер, белгілі жағдайларда іпаисіііа ... ... яғни ... ... қажет болса, мүмкін болған жағдайда тыйым салуды ... ... ... ... ... Бұл ... ... Келісімінің
ережелерімен салыстырғанда әлдеқайда нақты болып табылады.
Мүше-елдер сот органдарының авторлық меншік құқығын бұзған адам немесе
осындай бұзушылыққа еліктірілген кез ... адам ... ... ... ... ... Бұл жерде мынадай ақпарат түрі көзделеді: өнімді
өндірушілердің аты мен ... ... ... саны ... алынған баға және т.б. Бұл ережелер АМҚСА Келісімінің 47-бабының
мазмұнымен салыстырғанда әлдеқайда егже-тегжейлі.
Мүше-елдер өтпелі және ... алу ... ... ... етуі ... ... ... салудың белгілі түрлерінің орындалуы,
тауарларға тыйым салу , ықтимал бұзушылардың мүлкіне тыйым салу және ... ... ... Сот ... ... ... бұзатын
тауарлар айналымынан және жоюдан кері шақырып алу мүмкіндігі болуы ... ... ... ... өтеу ... ... болуы тиіс және
сот шығындарын ұтылған тарап өтеуі тиіс. Бұл ... ... ... ... /27; ... ... авторлық меншік құқығын бұзылуына қатысты сот шешімдерін
жариялау ұсынылады және ... ... ... болуы тиіс. Сондай-ақ
авторлық меншік құқығын сақтауға қатысты сауда-саттық және басқа да ... ... ... ... ... меншікке арналған құқықтарды сақтауға мәжбүр
етуде, ЕО 1994 және 1995 жылдары кедендік шараларға ... екі ... атап ... ... ... ... ... (яғни,
тауар белгілерін қорғау саласындағы заңдарды бұзатын) немесе қарақшылық
тауарлар (яғни, ... ... ... ... немесе үлгіге арналған
құқықтарды бұзатын) күдік тудырса кеден органдарының оларға тыйым салуын
көздейді. Регламенттерде мұндай ... ... ... ұсталатын
мерзімдері және т.б. шарттары көрсетілген.
Стратегия және заңдарда қаралуға арналеан кейінгі ... ... - ... басқару
Директиваның жаңа нәсілі көлденең ыңғайы бар және оның үш негізгі
бағанасы бар деп есептеледі:
Ақпараттық қоғам ... ... ... ... ... ... мәжбүр ету туралы
Директива
Құқықтарды басқару туралы Директива
Алдыңғы екі директивалар ... ... ... болып табылады.
Ақпараттық қоғам туралы Директива 2002 жылғы 22 желтоқсанға ... ... тиіс еді, ал ... ... арналған құқықтарды сақтауға мәжбүр
ету туралы Директивасын іске асыру мерзімі 2006 жылғы 29 сәуір.
ЕО деңгейіндегі келесі ... ... ... аспектілерін үндестіру
жөніндегі директиваны енгізу жөніндегі ұсыныс болып табылады. ... ... ... ... ... ... халықаралық деңгейде
Берн де Рим конвенциялары24 да осыны көрсетеді. ЕО ... ... ... ұжымдық басқару мүмкіндігіне сілтеме жасайды /33; 6/. Алайда,
құқық басқару шарттары халықаралық ... де ЕО ... де ... ... 2002 жылға дейінгі аралық кезеңінде Еуропалық комиссия
құқықтарды ... ... ... ... ... ... 2004 ... сәуірде есеп жарияланды, онда Еуропалық
қоғамдастықтағы лицензиялау саласындағы соңғы ... ... және ... мен ... ... ... зерттелді. Есепте сондай-ақ
құқықтарды басқарудың цифрлық жүйесі (ОРМз) ... ... ... ... құқықтарды айқындау, төлемдерді қамтамасыз ету, мінезді
қадағалап байқау және құқықтарды ... үшін ... ... олар
электрондық қызмет көрсетулер нарығында құқықтарды басқару үшін аса маңызды
құрал болып табылуы мүмкін /25/. Технологиялық ... мен ... ... ... қорғауды қамтамасыз ету жолымен ... ... ... ... ... дамыту үшін ... ... ... ӘРМ ... ... ... тұтынушыларды
қоса алғанда, негізінен олардың барлық мүдделі ... ... ... тиіс және ол ... ... жағдайлардың дамуына
ықыласпен қадағалауды ниет етеді.
Құқық иелену
Авторлық құқыққа алғашқы болып ие болу мәселесі халықаралық деңгейде еш
қашан жүйелі халықаралық реттеу ... ... ... ЕО ... ... қатысты ережелер бар, алайда басқа жұмыстарға қатысты мұндай
ережелер жоқ. ... ... ... жиі туындайтын
мәселелердің бірі қызметкерлерге жүктелген ... ... ... ... иеленуге қатысты. Бұл мәселе бойынша ... ... ... ... бұл ... бойынша қандай болса да шешім
қабылдамас бұрын оны талдап шығу қажет деп есептейді.
«Қорғамдық» терминін айқындау
Бұл ... ... ЕО ... ... жеткілікті бәтуаластыққа қол
жеткізгенге қарамастан бұл терминнің анықтамасы халықаралық деңгейде де ... да жоқ. ... ... ... Директива бойынша келіссөздер
кезінде мұндай анықтама әрбір ... ... ... ... ... ... ... пікір осы кезеңде бұл шешімді қайталап бағалауға
ешқандай ... ... ... тұр /38; ... ... өз азаматтарына олардың жұмыстары бойынша авторлық құқықтарды
қорғауды ұсынады. Авторлық құқық саласындағы ... ... ... ... ... уағдаласқан елдердің авторларына өз
азаматтарына ұсынғандай қорғау деңгейін ұсынады. Басқа уағдаласқан елдермен
тиісті байланыс «бекітілу нүктелері» деп жиі ... ... ... ... ... айқындалады.
Авторлар мен орындаушыларды қорғау үшін тиісті бекітілу нүктелері
уағдаласқан тараптардың таңдауына жол ... ... ... Берн ... ... ... үшін қорғау уағдаласқан
тараптардан бірі азаматтарының жұмыстарына қатысты және ... ... рет ... ... ... ... Рим конвенциясына
сәйкес орындаушылар үшін қорғау уағдаласқан мемлекетте орын ... ... ... ... ... ... ... ұсынылады.
Фонограммаларды әзірлеуге келетін болсақ, онда Рим конвенциясында ... ... ... ... ... ... және алғашқы жазып
тіркеу, осы белгілерді қолдануға қатысты келетін ... онда ... ... ... ... ... Осы тәрізді икемділік хабар
беру ұйымдарын қорғауда бар. Таңдау ... ... ... ... ... мен фонограммалар жөніндегі ВЗМҚ Шартына сәйкес бар.
Комиссия өзінің Жұмыс құжаттарында фонограммаларды және хабар беру
ұйымдарын ... ... бұл ... үндестірілген ыңғайдың
қажеттілігін қуаттайды.
Моральдық құқық
Моральдық құқықты қорғау ұзақ уақыт бойы қаралғанына қарамастан мұндай
қорғау ... ... ... Берн ... ... деңгейде мүше-елдер ең аз дегенде авторлар ... ... етуі ... ал ... мен ... жөніндегі ДЗМҚҰ
Шартына сәйкес орындаушылардың моральдық құқықтарын қорғауды қамтамасыз
етуі қажет.
Осы мәселені ... ... ... ... ... бұзу үшін ... ... ортамен құрылғанын, онда қызметтің мұндай түрлері
он-лайндық қосылу сияқты жаңа ... ... ... ... олар ... ... ... тұру үшін халықаралық шеңбер
жеткілікті болып табылады және сондықтан осы ... ... ... ... ... ... қатты қажеттілігі жоқ
дейді /34; 6/.
Құқықтардың бітуі
Бұл жерде мәселе ... ... Одақ ... ... жаңа ережелерін қолдауы тиіс пе? Соңғы кездері бұл ... ... ... ... ... ... ... қаралған.
Еуропалық комиссия, егер, бұл мәселені көтеретін болса, онда ол ... және ... ... ғана ... емес ... меншіктің кең
контекстінде де көтерілуі тиіс деп ... ... ... ... ... жағдайлар жоқ болған
кезде бір жақты өзгерістер Еуропалық Одаққа пайда әкелмейді, керісінше ол
бәсекеге ... ... ... алып келуі мүмкін деп
есептеледі, сондықтан бұл мәселе өте кеш ... ... ... үшін мазасыздандыратын халықаралық мәселелер
Ағымдағы мәселені зерттеу кезінде ЕО рөлін өте кең ... ... ЕО ... осы ... ... ... ... түп нұсқалық емес база деректерлері, хабар беру ... және ... ... деп ... мәселелер жатады.
Түп нұсқалық емес база деректерлері
Бұл 1996 жылы ДЗМҚҰ келіссөздерден ... ... ... ... ... ... ... Бұл Женевада еуропалық
зиі депегіз ережелеріне ұқсас ережелері болатын үшінші шартты26 жасау ... ... ... ... ... АҚШ және ЕО ... тұйыққа
тірелгендерінің нәтижесінде бұл мүмкін болмады.
Бұл мәселе 1998 жылдан бастап ДЗМҚҰ Тұрақты ... ... ... ... және бұл ереже қандай ықпал беретініне
қатысты бірнеше зерттеулер жүргізу ... ... ... ... тәжірибені және қазіргі кезде ЕО ... ... ... құқықты, сондай-ақ Еуропалық сот қарайтын істерді
зерделеуде. ДЗМҚҰ бұл ... 2005 ... ... ... ... оралатын
ниеті бар.
Хабар беру ұйымдарының құқықтарын қорғау
Хабар беру ұйымдарының құқықтарындағы жаңартулар 1997 ... ... ... ... ЕО бұл ... ... Рим конвенциясын жаңарту
үшін халықаралық құрал қажет дейтін ... ... ... 2001 жылғы
қарашада ЕО авторлық құқық және ... ... ... ... ... ... шарт бойынша ұсыныс берді. Рим конвенциясына сәйкес
көзделген қорғау деңгейі жөнелту нүктесі болып табылатын, ... ... мен ... жөніндегі ДЗМҚҰ Шартынан және ЕО кейбір
құралдарынан (Прокат және пайдалану туралы Директиваны, Спутниктік ... және ... ... туралы Директиваны, Құқықтарды қорғау
мерзімі туралы Директиваны және Ақпараттық қоғам туралы Директиваны ... ... ... ... ... /30; ... Тұрақты комитеті осы жылдың жазында құжаттардың шоғырландырылған
жобасын әзірледі, онда мынадай мәселелер ... ... ... желі бойынша ретрансляциялауға арналған тиісті бірқатар ... оған оны ... ... (бұл Рим ... ... ... ... Интернет арқылы трансляция және түрлі станциялардың
радио ... ... бір ... беру ... ... ... процестегі келесі қадам келісім-шарт жобасын қарау ... ... ... ... ... ... ... халықаралық деңгейдегі
аяқталмаған мәселе болып табылады. 1996 жылы әрі ... 2000 ... ... ... уақытысында да тараптар келісімге
келе алмады, соның нәтижесі ... мен ... ... ... ... Бұл мәселе бойынша жұмыстар жүргізілуде. Еуропалық
комиссия бұрынғысынша табысты ... ... ... ... ... ... бар, бұл ... Комиссияның басымдығы мыналар:
• Аудио әрі аудиовизуальды орындаушылардың құқықтары үшін ... ... ... деңгейін жаңарту және күшейту
қажеттілігі. Аудиовизуалды ... ... ... ... ... сияқты
Орындаушылықтар мен фонограммалар жөніндегі ДЗМҚҰ Шартына сәйкес болуы
тиіс. Осы екі орындаушылар тобы ... ... ... ... ... жай ... тиіс және ... құқықтық шеңберге кіруі тиіс.
• Негізгі мақсат продюсерлердің ... ... ... орындаушылардың құқықтарын қорғауды жақсартуда және жаңартуда
болуы тиіс.
2.2. Сабастас құқықтары саласында халықаралық келісімдердің рөлі және
осы құқықтарды қорғаудың маңыздылығы.
Кейде ... ... ... ... бекітулердің және
хаттамалардың рөлі дұрыс түсінбейді. Сондай-ақ осы халықаралық ... ... ... және ... ... егемендікке әсері арасындағы
байланысты дұрыс емес пікірлер кең таралған.
Көпшілік авторлық меншікті ... үшін ... ... мен ... ... тетіктерінің бар болу артықшылығын түсінбейді. Бұрынғысынша
авторлық меншікті қорғау азаматтардың және ... ... ... ірі ... және ... ... айрықша құзыры деген
кең пікір қалыптасқан.
Ары қарай ... ... және ... ... ... рөлі ... одан кейін өнертапқыштықты және ... ... үшін ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Халықаралық келісімдердің рөлі
Қарапайым деңгейде ... ... ... Қазақстан,
Германия, Франция және ... ... ... мемлекеттері халықаралық
келісімдерге (қол қоюы ... ... ... ... ... ... себебі өз елдерінің мүддесі деп есептейді. Халықаралық азаматтық
авиация мен кеме ... ... ... қоя отырып, олар
халықаралық ... ... және ... ... ... саласындағы халықаралық шарттарды бекіте отырып, осы
мемлекеттердің ... ... үшін ... бақылау саласында көрші және
өзге де елдермен одан да тығыз ынтымақтастығы жөнінде мемлекет міндеттерді
өзіне ... ... ... бері ... ... 18 көптарапты
келісімдерді қабылдау) мемлекеттерді халықаралық сауда және кемсітушілік
тәжірибесі үшін тосқауылдарды азайтуды міндеттейді.
Дәл ... ... ... ... халықаралық келісімдерге де
байланысты болып отыр. Олардың жалпы мақсаты шарттарды жасау ... ... ... конференцияларында келісілетін халықаралық
тәртіптерінің белгілеуінен тұрады /29; 76/. Оларды бекіткен ... ... ... жалпы мақсаттарға жету үшін олардың арасында (қаралып
жатқан ... ... ... қатысушы-мемлекеттердің аумақтары
шеңберінде келісімде жазылған тәртіптерге сәйкес ... ... ... ... ететін; кейбір елдердегі өнертабыстарды
қорғаудың әкімшілік талаптарын оңайлату, жаңа авторлық меншіктің ... ... ... мен ... ... немесе
коммерциялық мақсатта бір мемлекеттің дәстүрлі білімдерін немесе "ноу-
хауын" екінші мемлекетте ... ... ... ... осы
шарттардың ең төменгі стандарттарын сақтаулары тиіс.
Қандай да бір шартты бекіту, кіру немесе сақтау арқылы ... ... ... ... ... осы ... талаптарын сақтауға
міндетті. Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін ішкі заңдары ... ... ... ... ... тиіс. Бұл жағдайда
ішкі заңдардан ... ... ... болады. Сонымен қатар, шартқа
қосыу немесе қосылмау туралы шешімі әрбір мемлекеттік егеменді құқығы болып
табылады. ... ... шарт ... ... не ... ... сай келмейтін деп есептесе, қатысудан бас тартуы мүмкін. ... ... ... сол ... ... шарттарына сәйкес өтуі керек. Мемлекет
шарттың мақсаттарына қайшы келмейтін болса, шарттың ескертпелерін немесе
нақты жағдайларын және ... ... ... ... ... ... мүмкін. Бұған сәйкес елдердің шартқа қосылу, қосылудың шарттары мен
мерзімі туралы мәселелерді шешу құқығы олардың ... ... ... деп ... ... халықаралық шарттар кең көлемді ең төменгі талаптарды орнатады
және қатысушы-мемлекеттер өз ... ... ... мен ... осы ... қалай қамтамасыз етілетінін өздері шешетінін ... ... ... ... ... да бір ... жету ... мысалы президентті жарғыларын, заңдарын, қаулыларын, әкімішілік
талаптарын ... ... ... ... Бұл ... ... ... орындалуының қалайша қамтамасыз етілетіндігі маңызды
емес, оның қаншалықты мүмкіндігі және қаншалықты оның орындалып отырғандығы
маңызды /25; 103/.
Шарттың талаптырын сақтау мүмкін ... ... ... ... оны ... дәрежеде орындауды қамтамасыз ету мүмкін еместігі,
қаралып отырған шарттың басқа қатысушыларының тарапынан ... ... ... бұл ... ... ... ... ДСҰ-ның жанында
қатысушы-мемлекеттер арасындағы дауларды шешетін орган қызмет ... қиын ... ... ету ... және ... десе күш шараларын
қолдануды реттеу үшін халықаралық ... ... ... ... екі ... (екі мемлекет арасында ғана жасасқан), ... бір ... ... ... ... ... ... (бүкіл әлем мемлекеттеріне ашық) болуы мүмкін. Екі жақты ... ... 1992 жылы ... ... мен ... арасындағы Сауда
келісімін айтуға болады, оған сәйкес ... ... ... ... жоғары деңгейін қамтамасыз етуді міндетті және авторлық ... ... ... ... ... ... қабылдануы және
бекітілген мерзімде ... ... кең ... міндеттерді алды.
Аймақтық шарттың мысалы ретінде Еуразиялық ... ... ... ... ... бола ... ... Мюнхендегі Еуропалық
патенттік бюросы әкімшілік ... Осы ... ... ... ... көп жақты келісімдердің мысалына жатады.
Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғаудың ең ... ... ... бірнеше конвенциялар бар. Олардың ең маңыздысы
Әдебиет, ... және өнер ... ... ... Берн ... ... Қазақстан үшін ерекше қызығушылық тудыратын ... ... ... ... және ... ... ұйымдары
өндірушілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі Рим ... (1961 ж.) ... ... ... ... фонограммаларын заңсыз көшіріп
көбейтуден қорзау жөніндегі ... ... (1971 ж.). ... ... ... қатысушы болып табылатын Авторлық құқықтары
жөніндегі ... ... (1952 ж.) атап айту ... ... © ... ол ... ... қосылған барлық мемлекеттерде
туындыны қорғайтын белгіні енгізумен ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ туындының бірінші
жарияланған жылы мен ... ... ... ... Женева Конвенциясы
көп жағдайда, авторлық құқықтарды халықаралық ... ... ... Берн ... ... ... ... келіссіөздері кезінде авторлық құқықты қорғаудың
негізгі ... ... және өнер ... ... жөніндегі Берн
Конвенциясында (1886 жылы қабылданған және ... ... ... ... ... ... ... Осыған сәйкес соңғы Актісімен
бекіткен (1971 ... ... ... ... ... ДСҰ ... ... қорғаудың ең төменгі шарттарының негізіне енуі ... ... Бұл ... Келісімінің 9.1-бабында көзделген, оған
сәйкес қатысушы-елдері "Берн Конвенциясы (1971 ж.) 1-21 баптарының ... қоса ... ... ... ... тиіс". Алайда, АМҚСА
Келісіміне сәйкес ДСҰ-ның мүшелері Берн Конвенциясының 6-бабында ... яғни ... ... ... ... ... ... қатысты автордың абыройына немесе беделіне нұқсан келтіретін
іс-әрекеттер құқықтары жөнінде) және олардан туындаған ... ... ... ... жылы қабылданған Авторлық құқық жөніндеі ДЗМҰ-ның Шарты және
Орындаушылықтар мен фонограммалар жөніндегі ДЗМҰ-ның ... Берн және ... ... жаңа ... ... отыр және оған сәйкес
әсіресе цифрлік және ... ... ... яғни ... ... одан да жоғарғы деңгейін қамтамасыз ететін АМҚСА
Келісімінің ережелеріне ... отыр /34; ... ... 12 тамыздың жағдайы бойынша Авторлық құқық жөніндегі ... ... 48 ... оның ... Қазақстан қосылды және Орындаушылар
және фонограммалары жөніндегі ДЗМҰ Шартына 44 ... оның ... ... Конвенциясы авторлық құқықтарды қорғаудың негізгі санаттарын және
авторлық құқықтарын қорғаудың ұзақтығын анықтайды. ... ... ... ... жөніндегі заңдарын нақты сәйкестікке алып
келеді. Конвенция жаңа ... ... ... ... ... ... алты рет өзгертілді. 1908 жылы Берлинде қабылдаған өзгерістер
фотосуреттерді, киноөнерді және дыбыс жазу санаттарын ... ... жылы ... ... өзгерістер теле-радио хабар таратуды қосты, ал
1948 жылы Брюссель конференциясының нәтижесінде қабылдаған ... ... ... 25 ... ... ... ... 157 мемлекет, оның
ішінде Қазақстан (1999 жылы 12 сәуірде конвенцияның ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығын және оның
өмірінен кейін 50 жыл құрайды (7-бап (1)). Алайда, белгілі жағдайларда
фотографиялық ... және ... өнер ... ... ... уақытынан бастап ең төменгі қорғау мерзімі 25 жылды құрайды,
құқықтарын қорғау ... ... осы ... ... ... ... ... құқық ұстаушының келісімін алу ... үшін ... ... қажетінсіз қорғалатын туындылардың
пайдалануын көздейді. Жеке жағдайлар: "мұндай қайта жасау дұрыс пайдалануға
кедергі ... және ... ... ... бұзбайтын шарттары
кезінде ерекше жағдайларда" қайта жасау ... (2)); адал ... ... және автордың атына сілтемелеріне сәйкес болған кезде оқытушылық
мақсаттарда туындыны ... және ... ... ... ... ... біртектес баптарды қайта жасау және ағымдағы
хабарларды айту ... ... ... "хабар таратушы
ұйымдардың ұзақ емес жазу" (11 бап (3)).
Берн Конвенциясының қосымшасы дамушы елдерге белгілі ... ... және ... ... ... бірқатар шектеулер енгізді.
Рим Конвенциясы. 1961 жылы қабылданған ... ... ... ... ... ... қорғау жөніндегі Рим
Конвенциясы қорғаудың ең ... ... ... ... ... ... ретінде ұлттық режимін бекітеді. 2004 жылғы 12 тамыздағы
жағдай бойынша Конвенцияға 78 мемлекет ... ... ... ... ... ... ... орындаушылықтың, фонограммаларды жасаушылардың және хабар
таратушы ұйымдардың ... ... ... деңгейін көздейді. Әрбір
қатысушы-мемлекет 4, 6-баптарда жазылған бірқатар ... ... ... ... ... жсаушылар және хабар
таратушы ұйымдарына қатысты "ұлттық режим" орнату міндетті.
(1) Орындаушылардың мүдделерін корзау: ... ... ... көркем туындыларды музыкалық аспапта ойнайтын немесе өзге де жолмен
орындайтын рөльді ... ән ... ... ... ... ... биші және басқа тұлға" ретінде белгілейді (3-бап (а)). Конвенцияға
сәйкес орындаушылардың мүдделерін қорғау спектрі ... ... ... ... тірі ... мәліметтерін трасляциялау және
жалпылыққа жеткізуді ... ... ... тірі ... ... ... және үшіншіден орындаушы рұқсат берген мақсаттарынан
бөлек қайта жасау түпнұсқадағы жазу және ... ... ... асыру заңсыз
өндірісі жағдайында жазуларды қайта жасауды ... ... ... ... тірі ... заңды дыбыс-жазу жағдайында жазуды
келесі пайдаланудан қорғалмаған /24; 12/. ... ... оның ... бейне және дыбыс-бейне жазуға қатысты келісімдеуте
немесе ... ... ... ... ... ... ... өзінің орындаушылығын трансляциялауды және ... ... жоқ. ... ... фонограммаларды одан әрі
пайдалану мәселелері қаралады. ... ... ... және/немесе жасаушыларының бір мезгілде сыйақы ... ... ... ... бөлу ... заңдарымен белгіленеді.
Фонограммалар орындаушыларының мүдделерін қорғау (2 ... ... ... ... ... жасауға тыйым салуға
және тікелей немесе жанама ... ... ... ... таратушы ұйымдардың мүдделерін корзау (3 сурет): 13 (а), (б) және
(в) бабы хабар таратушы ұйымдары өздерінің хабарларын олардың ... ... мен ... ... ... ... хабарларын
жазу және қандай да бір жазудың қайта жасау ... ... ... ... ... ... ... жұртқа
дейін жеткізудің ... ... ... Алайда, осы ережені
жүзеге асыру ... ... ішкі ... ... Конвенциясы. Фонограмма жасаушылардың мүдделерiн олардың
фонограммаларын заңсыз ... ... ... ... ... (1971 ж.) ... ... олардың фонограммаларын
жасаудан, осындай көшірмелерді ... ... ... ... ... және ... ... сияқты көшірмелерді ұсынудан
басқа қатысушы-мемлекеттің азаматы болып табылатын фонограмма жасаушылардың
мүдделерін қорғауға міндеттеледі. Қорғау авторлық ... және ... зиі ... ... ... ... және қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... ең алғашқы жазудан немесе оны ... ... 20 ... кем емес ... ... берілуі керек.
Бұл Конвенция Дүниежүзілік Авторлық Меншік Ұйымының Халықаралық Еңбек
Ұйымы мен ЮНЕСКО-мен бірлесіп әкімшілік ... 2004 ... 15 ... ... ... ... 73 ... оның ішінде Қазақстан
қосылды.
АМҚСА Келісімі. Берн ... ... ... сәйкестгінің
талаптарынан басқа АМҚСА Келісімі бірқатар мәселелерді ... ... ... міндеттемерді қосады. Сондықтан да ... ... ... "Берн-плюс-АМҚСА" жүйесі деп атайды.
АМҚСА Келісімінің 10.1-бабында ... ... (1971 ... сәйкес электронды-есептеу машиналары үшін бастапқы мәтіні және
объекті коды ретіндегі бағдарламалар ... ... ... ... ... Бұл ... Берн ... әдеби туындыларға қатысты
қолданылатын ережесі компьютерлік ... да ... ... ... ... Бұл ... ... туындыларды жалпы қорғау мерзімі 50
жыл компьютерлік бағдарламаларды қорғау мерзіміне де қолданылады.
10.2-бап машинада оқылатын немесе өзге де ... ... ... ... да ... ... авторлық құқықпен қорғалуы тиіс деп
жазылған. Деректер базасы материалдарды жинастыру немесе орнластыру бойынша
олар ... ... ... ... ... ... ... құқықпен қорғалатын болады.
11-бап компьютерлік бағдарламаларды жасаушылар және белгілі жағдайларда
кинематографиялық ... ... ... ... ... үшін
авторлық құқықпен қорғалатын туындылардың түснұсқаларын немесе көшірмелерін
коммерциялық жалға беруге ... беру ... ... ... бар ... ... ... 7-бабында (1) (және АМҚСА Келісіміне ... ... ... ... өмір ... және оның ... кейін 50
жыл қорғау мерзімін бекітеді. Осы бапты ... ... ... ... ... мерзімі, фотографиялық туындыдан немесе
қолданбалы өнер туындысынан басқа, жеке тұләаның өмір ұзақтығынан ... ... ... ... кезінен бастап кем дегенде 50 жылды
құрайды, туындыны жасаудың күнтізбелік жылдың соңынан ... 50 жыл ... ... ... қаулы етеді.
АМҚСА Келісімі 13-бабының ерекшеліктеріне қатысты ДСҰ-ның мүшелерін
туындыны дұрыс пайдалануға ... ... және ... ұстаушының заңды
мүдделерін негізсіз бұзбайтын белгілі жағдайларға ... ... ... мен ... ... ... Бұл ереже Берн
Конвенциясында және АМҚСА Келісіміне енгізілген түрдегі ... ... ... және ... ... ... 14-бабы орындаушылардың, фонограмма жасаушылар мен
хабар ... ... ... ... ... ережесі бар.
Фонограмма ... ... тірі ... ... ... олардың
орындалуы рұқсат етілмеген жазуды болғызбау мүмкіндігі беріледі. Жазу
құқығы дыбыс-бейне емес тек қана ... ... ... ... ... ... ... нысандағы жазуларды қайта жасауды болдырмау
құқығы бар. Сонымен қатар оларға өткізбелік тәсілмен рұқсат етілмеген хабар
таратуды болдырмау және ... ... тірі ... ... беру ... ... фонограмма жасаушыларға айрықша қайта жасау құқығын
ұсынуы керек. Бұдан басқа, 14.4-бабына сәйкес кем ... ... ... ... ... құқығын ұсынуы тиіс. Жалға беру құқығы
туралы ережелері сондай-ақ ұлттық заңдарына сәйкес ... ... ... құқық иеленушілері қолданылады. Бұл ... ... ... ... беру ... ... сондай іс-
әрекеттер аясы бар /20; 34/.
АМҚСА Келісімінің 14.3-бабына сәйкес хабар таратушы ұйымдар рұқсат
етілмеген ... ... ... ... және ... ... ... хабар таратушы және өздерінің ... ... ... ... ... салу ... ... мерзімі фонограмма орындаушылары мен жасаушылары үшін 50-жылдық
белгіде және хабар таратушы ұйымдар үшін 20-жылдық ... ... ... Рим ... ... кез келген қатысушы-мемлекет
орындаушылардың, фонограмма жасаушылардың және хабар таратушы ... ... ... ... ... ... мен
ескертпелерін бекітуі мүмкін екендігін қаулы етеді.
1996 жылғы ДЗМҮ-ның шарттары
3 Бұл үзінді ... ... ... ... ... дамышу елдері
тараптарының көзқарасы. ЮНСТАД ... ... ... 2002 ... ... ... ... ДЗМҰ Конвенциясының мүшелері арасында жаңа екі
құжат ... ... ... ... ... ДЗМҰ Шарты (АҚШ) мен
Орындаушылықтар және ... ... ДЗМҰ ... ... ... мақсаты авторлық құқық және белгілі бір сабақтас ... ... ... ... ... ... жаңа ... пайда
болу нәтижесінде туындаған проблемаларды шешу үшін базаны қамтамасыз ету
болып табылады. Қазақстан екі ... да ... ... табылады.
Шарттардың ережелері АМҚСА Келісімінің оң элементтерін енгізгеннен
кейін Берн/Рим ... ... ... Негізгі жаңа
ережелері:
ЕО авторлық меншік құқығын қорғаудың негізгі ... ... ... ... ... шарттардың іске асырылуы ... ... атап ... ... ... БСҰ ... ... қатысты
ескертпелер парламентшілердің назарына ұсынылады.
Көптеген экономикасы өтпелі елдерде және ... ... ... ... ... АМҚСА келісіміне сәйкес етіп қамтамасыз ету
үшін заңдарға ірі ауқымды реформаларды ... ... ... ... ... ... авторлық меншік жөніндегі азғана даулар болды,
оларды ... ... ... және ... ... ... және нәтижесінде
АМҚСА ережелерін түсіндіру жөнінде шамалы «сот ... ... ... және іс ... кез ... ... түсіндіру
жөніндегі негізгі ережелерді шарт құқығы жөніндегі Вена конвенциясынан
табуға болады. Вена ... ... ... ... ... ... шартты іске асыру үшін заңнама ауқымын айқындау
міндеті пайда болған кезде ерекше маңызға ие ... ... ... ... ... көрсеткіштерді парламентшілер үшін ұсынады.
Вена конвенциясының 31(1)-бабында «шарт контекстіндегі терминдерге
берілуі тиіс жай мағынаға сәйкес, ... шарт ... мен ... адал ... ... ... Конвенция тараптар шартты
түсіндіру үшін «кейінгі тәжірибені», сондай-ақ айқындалған «түсіндірудің
көмекші құралын» элемент ретінде ... ... ... ... оның ... ... материалдарәа
және 31-бапты қолданудан туындайтын мазынаны растау немесе 31-бапқа сәйкес:
(а) мазына екі ұдай ... ... ... ... ... (Ь) анық ... ... болып табылатын нәтижелерге алып келетін мағынаны айқындау
үшін шарт жасаудың мән-жайына жүгінуі мүмкін».
«Әзірлік жұмыстары» немесе шарттар бойынша келіссөздер ... ... ... ... ... оған АМҚСА-ға енгізілген конвенциялар,
Өнеркәсіп меншігін қорғау туралы Париж конвенциясы немесе әдеби және ... ... ... Берн ... ... ... ... кейбір істерінде қаралған түсіндірулердің аталған
ережелері бойынша ... ... ... ... мағыналы және іс-
қимылды болып түсіндіруді ... ... ... ... ... ... ... егер белгілі бір ереже ... ... ... шарттың толық мағынасын беретін және барлық ережелерінің іс-
қимылын беретін түсіндіруге басымдық беру қажет.
Іске асыру.
Мемлекеттік заңдармен ... ... ... ... ... Бұл шарт ... ... қатысушылардың келісілген
ережелері түрлі ұлттық басымдықтар мен заңды жүйелер арасындағы ымыраның
жемісі болып табылады. ... ... ... ... үшін ... ... және ... шараларды қолдану қажеттігіне қатысты
шешім қабылдау шарт бойынша тарап ... ... әр ... ... заң ... ... қалдырылды. Ең төменгі стандарттар шартта
ескертіледі, ал оларға қол жеткізу бойынша ... ... ... ... ... ... ... талабы мемлекеттен заң
немесе басқа да нақты ... ... ... ... бірақ мұндай ережеден
гөрі айрықшылық болып табылады. Сондай-ақ шартқа ... ... бір ... осы ... ... міндеттемелерді орындау
үшін жеткілікті шараларды орындау ... ... ... ... ... ... ... бұл проблемалар шағым берген мемлекеттің мүддесі қарсы
тараптың әрекеттілік немесе әрекетсіздік ықпалына түскен кезде туындайды.
АМҚСА Келісімі БСҰ ... ... ... ... ... ... осы ... ережелерін іске асыру жөніндегі
тиісті әдістерді»(1.1-бап) айқындай алатындығын ... ... ... құқықтық жүйелері арасында, әсіресе жалпы және азаматтық
құқыққа негізделетін жүйелер ... ... осы екі ... ... ... ... ... мәдениетке жататын түрлі
мемлекеттер арасында (мұсылмандық құқық, социалисттік құқық) айтарлықтай
ерекшеліктер бар. ... ... ... ... және ... сауда белгілері мен коммерциялық құпияны қорғау саласында ... ... ... шартта
баяндалғандармен салыстырғанда өте жоғары стандарттар ... ... ... ... ... ... ете алатындығын атап өткен
маңызды, бұл ... ... ... мен қорғау қаралып отырған ... ... ... тиіс. Бұл АМҚСА Шартында (1(1)-бап) танылады.
Мемлекеттік билік органдары үшін сондай принциптерді ұстанатын ... ... іске ... мақсатында заңдарды енгізуге қатысты ұсыныстар
ұсынатынын немесе ұсынғандығын анықтау ... ... ... Бұл елдер
арасындағы тығыз өзара байланысты және ұқсас құқықтық жүйенің болуын ескере
отырып, ... ... ... ... ЕО, ... Азия және Ресей
елдері) ұқсас стандартты елдерге қатысты өте маңызды. АМҚСА ережелерін іске
асырған жағдайда БСҰ-нан ... ... БСҰ ... ... үшін ... ... ... болады. БСҰ-ның өкілдері елге немесе өңірге көмек
көрсету немесе осы өңірді ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелерді орындау бойынша оқыту семинарларын
өткізу үшін келе алады.
Қол қою және бекіту немесе сол ... ... ... шешім
қабылданғанға дейін халықаралық келісімді ең ... ... ... ... ... қатысты мәселені әрдайым қарау қажет. Бұл ... ... ... ... ... ... үшін ... немесе басқа да кедергілер туындауы мүмкін. Мемлекет шартқа
қатысушы болуы туралы шешім қабылданғаннан ... ... ... ... ... осы келісім талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету
маңызды. Осыны шартты бекіткенге дейін ... ... ... ... ... егер қолданыстағы заңдар ұқсас болмаған жағдайда ... бұзу ... алып ... Өз ... бұл халықаралық
масқаралыққа және репрессалииге арандатуы мүмкін.
Шартты жария ету. Бірқатар елдерде шарт бекітілгенге немесе қосылғанға
дейін бірнеше апта ... ... ... Бұл сол елдің атқарушы
билігі осы шартты бекіту немесе оған ... ... ... қабылдағанға
дейін, сөйтіп мемлекетті шарттың міндеттемелерімен ... ... ... Парламенттегі түрлі партияларға және іс жүзінде
жұртшылыққа қаралып отырған ... ... мен ... ... және
ол туралы түсінік беруге мүмкіндік береді. Мұны мемлекеттік мәселелерді
шешуде жариялылық пен ашықтыққа жәрдемдесу ... және ... ... ... қолдау осындай тәжірибе ... ... ... ... Заң ... және атқарушы билік өкілдері
авторлық меншік ... ... ... бекіту немесе оған қосылу туралы
шешім қабылдағанға дейін қарауға тиіс ... ... ... бар. ... өте қиын болып табылады және осы Нұсқаудың шегінен шығады. Алайда
заң ... ... ... ... ... ... ... отырған
келісімге қатысты қандай шаралар қолдануды ескеру қажеттігі туралы ... болу үшін олар ... атап ... ... ... саласындағы басқа мәселелер ... ... ... ... ... және ... төмендегілерге ықтимал әсер етуін қарау қажет.
жергілікті инновациялар;
басқа елдермен сауда-саттық ағындары;
инвестициялар;
технологияларды беру;
биоәртүрлілікті сақтау және пайдалану;
денсаулық сақтау
құқық қолдану бойынша ресурстар.
3. «Авторлық ... және ... ... ... мектепте оқыту
әдістемесі.
3.1. «Авторлық құқық және ... ... ... ... ... ... ... беру саласына мемлекеттік білім стандартының енгізілуіне
байланысты құқық пәнінің оқытылуына баса назар аударылып отыр. Бүгінгі
ақпараттық қоғамның ... ... ... ... оқытуды, адам құндылықтарн
егжей-тегжей үйренуді, ... ... ... ... ... жасауды,
өркениетті қоғамдағы халық бұқарасының қызметін көрсете ... ... ... ... халық пен адам екендігін түсіндіруді талап етіп
отыр.
Құқық пәнін оқытудың басты міндеті – жас ұрпақты ... ... мен ... ... ... пен ... өмір ... жетістіктерімен сусындату, шығармашылықпен жұмыс істеп, дұрыс
қорытынды жасай алатын оқушыларды тәрбиелеп шығару.
Осы ... ... бір жолы – ... ... ... ... ... жұмыста оқушылар бір-біріне ... ... ... ... үйренеді. Оқушы өзіне қажеттіні алады, қабілеттерін көрсетеді,
өздерін бағалайды /42; 66-67/.
Әрбір оқушының ... ... ... арттыру, ойлау, еңбек ету
қабілетін дамыту, жанындағы досына сараптама беріп ... ... ... ең ... ең ... бөліп алу, өз ... ... ... жасау, өз жұмысына баға беру – міне бұл мұғалімнің
алдына қойған негізгі мақсаты. Бұл мақсатқа жету жолдарын қаншама ... ... ... ... зерттеп, қаншама көп ... ... мен ... ... ...... ... білім және тәрбие берудің негізгі буыны.
Оқу бағдарламаларының ... ... ... ... де, ... талаптар да күрделене түсуде. Сонымен бірге сабақтардың өздері де
жетілдіріліп, жылдан ... сана ... ... ... ... ... ... оқытатын мектептерде құқық сабақтарының ... ... ... ... ... ... мұғалімдер саны көбейе
түсуде.
Оқыту барысында қолданылатын көптеген педагогикалық ойын түрлерінің
маңызы зор. Осы ... ... ... үшін ... мақсатының нақтылануы, толық жүзеге ... және ... ... Ойын ... ... ... қалпына келтіретін және
меңгеретін іс - әрекет ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері болады: оған оқушылар өз еріктерімен
қатысады, шығармашылық, бәсекелестік, жарысушылық, эмоциялық сипаты болады.
Бұлармен қатар, ойын ... ... ... ... ... ... ... тығыз қарым – қатынасқа үйретеді, олардың өз
мүмкіндігін жүзеге асыруға жағдай жасайды, бала ... ... ... ...... ... ... жеңе білуге үйренеді,
оқушылардың көңілін көтеру ойынның негізгі қызметінің бірі. ... ... ... ... ... ... жас
ерекшеліктеріне байланысты болып бөлінеді. Ойын түрінде оқытуды ... ... ... ... деп ... /23; ... ойын – бұл оқытудың басқа түрімен тығыз байланыста болатын
педагогикалық ... мен ... бар ... іс ... С. Ф. Занько
мен Ю.С. Тонинковтың ... ... ... ойын мен ... ... ... ойын мазмұнымен, білімнің қабылдануы –
арнаулы түрімен, дидактикалық ойын тек ... ... ... ... ... ... ... мен құнын төмендетпейді, қайта мазмұнын
толықтыра түседі. Өйткені, ойын ... ... бір – ... ... ... асып ... ... Ойын әрекеті,
оқушылардың белсенділігін оқу үрдісінің қажетіне қарай бағыттайды, ал ойын
әдістері оқушыларды оқу жұмысына ... ... ... табылады.
Сондықтан, ойын түрінде өткен сабақ қарапайым, оңай есте сақталатын болады.
Материал өте жылдам ... ... Ойын ... ... ... ... ... көлемді оқу жұмысын орындайды. Ойын арқылы ... ... үй ... ... құлшынысын арттырады. Сабаққа дайындықсыз
келетін оқушылар да – бар ... бар ... ... ... ... ... қалыптастыруда өтілгелі отырған жаңа тақырыпты
оқушыларға даяр күйінде түсіндірмей, олардың ... ... қою ... ықпалы өте зор. Сол үшін де, танымдық ойын түрлерінің маңызы зор
/35; 84-85/. Ең ... ... ... ... ... істеуіне
мүмкіндік жасалады. Ойынды сабақтың соңына таман ұйымдастырған ... ... ... ... ... ... бастағанда ойын
олардың жұмыс істеу қабілетін ... ... ... ... ... ... Сабақ процесінде пайдалынатын ойындар мынадай
түрге бөлінеді:
Иммитациялық (қимыл – қозғалыс)
Проблемалық (Тақырыптық)
Сюжеттік (Драма, иницинировка)
Ситуациялық
Шығармашылық
Рөлдік ... ... ... бағынатын)
Іскерлік (басқару, экологиялық)
Ұжымдық (командалық)
Жарыс сайыс (топтық)
Нәтиже көрсету ойыны т.б. болып бөлінеді /43; 109/.
Тағы бір ойын ... ... түрі ... ойын сабағы. Бұл
ойындар әлемдік, отандық педагогикада көзқарас алмастыру және проблемаларды
шешуде өзіндік іздену және ... ... ... ... ... белгілі педагог М.В.Кларин мыналарды жатқызады:
«Дөңгелек үстел» - бұл белгілі бір ... тобы – ... ... ... ... ... ... - мұнда оқушылар 4 – 6 адамнан топ
құрап, арасынан өз жетекшілерін сайлайды. Алдымен әр ... ... ... ... ... ... әр топ өз ... қорғайды. Ойынды
орындарында отырып та, тақта алдында шығып та ойнауға болады.
«Форум» - бұл ойын ... ... ... ұқсас, бірақ мұнда
пікірталас топ пен тыңдаушы сынып немесе аудиториямен өтеді.
«Симпозиум» - бұл ... ... топ ... өз ... ... ... сөз ... және аудиторияның сұрақтарына жауап
береді.
«Дебат» - ...... екі ... ... арқылы бір
проблеманы екі қырынан қорғау.
«Аквариум техникасы» - бұл ойын ... екі ... екі ... ... қайшылықты, конфликтіге толы ортақ көзқарас болмаған кезде ... шешу ... ... ... ... көзқарастарының
біркелкі болуын талап ету міндетті ... Бұл ... ... ... нәтижеге жету емес, оқушылардың логикалық ... ... ... ғылыми тұрғыдан қорғай білу қабілеттерін дамыту үшін
ойналады.
Ал бұл ойындардың жүргізу әдістемесі төмендегідей:
1. Ойынның мәні мен мазмұнын ашу.
2. ... ... ... ... түрі мен ... ... алу.
4. Ойын шартын жасап, түсіндіру.
5. Ойын ұйымдастыру барысындағы мұғалімнің ролі.
6. Оқушының іс-әрекеті.
7. Ойынды бақылап, қорытынды жасау /44; 47/.
Ойын соңында ойын ... ... мен ... ... ... ... ... отырған дұрыс. Ойын баланың көңілін өсіріп,
ойын ... қана ... ... ... оның ...... ... Балалар ойын арқылы бір – бірімен тез тіл табысып, сергектікке
тапқырлыққа үйретеді. Тапқыр да алғыр, шымыр да ... ... да ... армандамайтын бала жоқ. Демек, ойынның өзі балаға біліктің, ... көзі ... ... ... танымын жетілдіреді. Ойында ... салт – ... елес ... ... /39; 59-61/. ... ... ойын ойнатқанда халық қазынасынан, оның тұрмыс – ... ... ... ... керек. Мысалы, оқушыларды топқа бөлу кезінде асықты
кім көп жинайды ... ... «Хан ... ... ... болады. Сөз
ойындарының қатарына жұмбақтар шешіп, мақал – мәтел айту да ... ... ... бір ... ... ... ... оқушылардың
дүниетанымын кеңейтеміз және ойлау шапшаңдығы арттырып, ... ... ... ... ... ... ұлғайтамыз /41; 54/.
Аталған ойын түрлерін ойын сабағында қолдау өте тиімді болып келеді.
Мектепте тарих пәнін ... ... ... ... іс - ... ... ерекше орын алады. Іс - ... ... ... ... ... жағынан елеулі нәтиже беретін әдіс. Бұл әдіс
оқушының оқиғаға «тікелей қатысуы» және «белсенді ... ... ... да, ... ... материалды жоғары деңгейде меңгеру іске
асырылады. Іс ... ... ... ... ... ... Оқушыны басқа адамның рөліне енгізіп, оның ойын, сезімін, іс ... ... мен ... түсінуге көмектеседі;
2. Оқушының сабақта алған білімі эмоциялық бояуларымен, сезімдік
әсермен қабылданып, тарихи оқиға ... ... ... ... ... Іс - әрекет ойнына дайындалу барысында оқушының тарихи білімі
тереңдейді.
Білімді жаңғырту кезеңіндегі ойынның маңызы ерекше. Мұндай сабақтарды
оқушылар өте ... ... Ал, ... ... ... ... ... Оқушыларға өткенде не болғаны, болашақта не болатыны
қызықты. Бұл ... ... үшін ... ... ... ... Бұл ойын құқықтық ... дәл ... ... ... ... ... /42; 48/. И. В. Кучерчук ойынды өткізу үшін
оқушыларға келесі тапсырманы ұсынады: ... кез – ... ... ... ... елге бара ... уақыт ұшағы бар деп есептеңіз де,
ұшу бағдарламасын жасаңыз:
1. Сіздің басты қалауыңыз.
2. Барғыңыз ... елді ... ... ... - қайталау сабақтарында қазіргі таңда
теледидардан беріліп жүрген, оқушыларға ... ... ... ... «ХХІ ... көшбасшысы», «Алтын сақа», «Ғажайып алаң», «Жұлдызды
сәт», «Не? Қайда? Қашан?» тағы ... ... ... ... ... ... бөлімге сай сұрақтар мен тапсырмалар
құру арқылы өткізуге болады.
Сонымен қатар, қазіргі таңда білім ... ... ... ... ... ішіндегі тиімді құралдарының бірі ретінде айтылып
жүр. Пікір сайыс – дидактикалық ізденістің маңызды ... ... ... ... ... ... қағидалар мен тұжырымдарды,
әдістемелік нұсқауларды, «Дүние жүзі ... ... атты ... ... ... ала ... тарих пәнін оқыту құралы ретінде
пайдалану – жақсы ... қол ... /46; 75-77/. ... ойын ... ... ... ол тарих пәнінде тарихи оқиғаға
баға беруде маңызды роль атқарады. ... ... сөз ... ... ... ... ... төңіректеріне ойлы көздерін тастап,
көзқарасын қалыптастырып, шешендік шеберліктерін ... ... ... ... Олай ... ... ... оқытуда қолданылатын
пікірталас оқытудың жаңа ұлттық үлгісі бола аларлық ... деп ... ... болады /47; 63-64/.
Құқық пәні қоғамдық білім көзі болғандықтан, әр оқушының осы білімді
меңгеруіне толық жағдай ... ... ... ... ... бала психологиясына, оның түсіну қабілетіне сай
болып келетін және ұстаз тарапынан ұйымдастырушылық ... көп ... ... технология ретінде – ойын технологиясы аталып жүр. Сондықтан
да менің ойымша әрбір ұстаз өз шәкіртіне ұзаққа ... ... ... ... әрбір өткізілген сабағына ойын элементтерін енгізу қажет.
3.2. ... ғғ. ... ... ... ... ... әзірлемесі.
Алынып отырған тақырып бойынша арнайы сағат саны берілгемеген. Алайда
тақырыптың маңызыдылығын ескере ... ... ... «авторлық құқық
және сабақтас құқықтар» тақырыбын стандартқа лайықты етіп ... ... ... ... ... Енді оны ... да ... өткізу оқушы үшін
маңызды. Себебі, аталған ... ... ... түсініктерін
қалыптастырудың негізгі баспалдақтарының бірі болып табылады. Сондай – ақ,
бүгінгі әлемнің дамуының дамуының өлшемі ... ... адам ... ... ... ... өткізуді жөн көрдік. Осы мақсатта
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» атты ... ... ... арқылы өткізудің сабақ жоспарын ұсынып отырмыз.
Сабақ тақырыбы: Авторлық құқық және сабақтас құқықтар
Түрі: Дәстүрлі емес ойын технологияларын қолдану арқылы.
Сабақтың мақсаты:
а) ... ... ... ... ... ... және жаңа ... толықтай игерту.
ә) тәрбиелік: Оқушыларды адамды құрметтеуге, еңбекқор, адал
болуға тәрбиелеу.
б) дамытушылық: Оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... қима қағаз, плакат, теңге алу
ойыны.
Әдіс-тәсіл: Сұрақ ... ... ... ... ... ... түгендеу, сабаққа дайындау.
ІІ. Ой өрістету:
1. Авторлық құқық дегнді естігендеріңіз бар ма?
2. Қандай авторларды ... Кай ... әнін ... тыңдайсыңдар?
Пысықтау сұрақтарынан кейін «Теңге алу» ойыны ұйымдастырылады. Ойын
шарты бойынша кім көп теңге ... сол ... ... ... ... ат ... шауып келе жатып, жерде түюлі жатқан шүберектегі
теңгені алып қашқан болатын. Сол адам ең ... епті адам ... ... ... ... ... ... кім көп сұраққа жауап беріп, көп
теңге жинаса, сол оқушы осы ойынымыздың ең ... ... ойлы ... Сұрақтар тақтадағы плакаттағы аттар арқылы жылжытылып отырады. Егер
сұраққа оқушы жауап бере алса, онда ол ... ... ала ... ... ... ... үш қатардан үш оқушы шығып, жауап береді. Әр
сұрақ бір ұпайдан белгіленеді.
Теңгеде мынадай сұрақтар берілген:
1. Құқық дегн ... ... деп ... ... Фонограмма ол.........?
4. Шығарма азған адам оның ...............? т.б.
ІІІ. Жаңа сабақ:
Авторлық меншікке құқықтары адамның оның ақыл ... ... ... ... ... ... ... Авторлық меншікке
құқықтарының ең ... ... бірі осы ... оның ... ... ішінде, оның ұзақтығы авторлық меншіктің түріне байланысты
құбылтып отыратын туындының немесе өнертабысты ... ... ... ... авторлық меншіктің көпшілік түріне (мысалы, патенттер мен
тауар белгілері үшін) құқықтарын тану үшін ... ... ... ... ал ... (мысалы авторлық құқық) талап етілмейді. Әрбір
мемлекетте авторлық меншіктің осы немесе өзге де ... ... ... ... ... ... заң ... меншікке құқықтарды екі негізгі топқа бөлуге болады: (а)
авторлық ... және ... ... құқықтар; және (б) өндірістік
меншікке құқықтар.
Авторлық құқық әдебиет, ғылым, музыка мен өнер ... ... және ... ... ... ... ... өздері емес, ... ... ... ... ... ... ... кітапта жазылған
жаңа босаңсу техникасын түсіндірген адам осы ... ... ... ... осы кітапқа авторлық құқықтың иесінің ... ... ... және ... ... құқықты бұзу болып
есептеледі.
Авторлық құқық болып табылатын туындыны ... ... адам ... иесі ... ... және оны ... ... өзі шешеді. Бұл
адам (жасаушы, автор немесе құқық иесі) болашақта осы туындының пайдалануын
бақылай ... ... ... ... ... ... болғанынан кейін
кемінде 50 жыл дейін қорғалады.
Әлемнің көптеген елдерінде материалды сақтау ... ... ... ... ... ... ... орындау және т.б.
сәтінен бастап есептеледі және ... ... ... ... ... материалды қорғауды бастау үшін тіркеуді қажет етпейді.
Ерекше туындыға авторлық құқықты қамтамасыз ететін ... ... ... ... қамтиды: экономикалық және моральдық. Халықаралық
деңгейде бұл құқықтары ... ... ... деп ... ... және
өнер туындыларын қорғау жөніндегі Берн Конвенциясында бекітілген. ... ... ... ... табылады.
Экономикалық құқықтар - бұл туындыларды көшіру және ... яғни ... ... ... ... ... орындау, инсценировкалар,
аудару, көпшіліктің алдында оқу, көпшіліктің ... ... және т.б. ... ... ... ... құқықтары - оның ар-
намысы мен абыройына зиян ... ... өз ... ... да бір өң
бұзушылықтарға және өзге де өзгерістерге ... ... ... ... ... адамгершілік құқықтар да жасаушыға жатады, және ол
оларды пайдалана алуы мүмкін. Бұл дегеніміз, туындыны өзі ... ... ... ... үшін екінші тұлғаға рұқсат беруі ... ... ... үшін ... ... ... ... мүмкін. Жоғарыда
көрсетілгеннің негізінде авторлық құқықтағы ... ... ... ... ... алмайтын принципі жатыр. Ұлттық заңдарда ... ... ... болуы мүмкін, бірақ олар көп емес. Мысалы,
туындыны белгілі жағдайда оқытушылық ... ... ... мен
ағымдағы оқиғалар туралы хабарламалар үшін пайдалану.
Авторлық құқыққа мысал ретінде жататындар:
• Темір өзінің Гималайға сапары туралы кітап ... ... ... ... ... ... суретке салып жатыр.
• Айдар жаңа компьютерлік ойынды құрды.
Авторлық меншікке құқықтарының маңыздылығы неде?
Авторлық меншік ... ... ... ... ... да ... ... себептермен маңызды, олардың ең негізгісі:
– Өнертпақыштылықты ынталандыру: ... ... ... ... шығармармашылық қызметкерлер мен өнертапқыштарды әдебиет, ... ... жаңа ... ... процесстерді және
т.б. әзірлеуге ынталандырады. Авторлық ... ... ... ... ... ... оны орындаудың жеткілікті еместігі қарақшылық үшін
негіз бола алады. Ол құру және ... ... ... ... ... ... ... мысалы жаңа бағдарламалық
қамтамасыз етуді әзірлеумен айналысатын салаларда ... ... ... Өнертабысты қүпия ету емес, жариялануды ынталандыру: Өнертапқыштар
патенттің мерзімі өткеннен ... ... ... ... ... кезде өздерінің
өнертабыстарынан экономикалық пайда көре алады. Мұндай схема қоғам үшін өте
үлкен маңызы бар;
... және ... ... ... ... меншікті қорғау саласында кешендік және әрекетті заңдары экономика
саласына ... ... ... жаңа ... ... авторлық
меншікке кең көлемді қаржы жұмсалуына қазақстандық және ... ... Бұл өз ... ... ... және
әзірлеулерді қаржыландыру үшін ынталандырма және қаражаттар береді;
– Сауда ағымына жәрдемдесу: авторлық меншік ... ... ... ... ... одан әрі ... ... меншік құқықтарын
қорғау шарттары жақсарған елдің экспорттық жеткізіп беруі әлдеқайда өсті,
ол жабдықты, техниканы және ... ... ... ... ... ... және әділеттікті ынталандыру: қаржылық пайда табу үшін ... ... ... өнер ... ... ... ... тауарлары
мен қызмет көрсетулеріне жақсы беделін қалыптастыруға ақшасын, уақытын және
өнертапқыштығын салатын ... ... ... және ... ... ... ... әділетсіз болар еді. Мұндай іс-әрекеттер ұрлау
түрінің бір түрі болып ... ... ... және ... ... бұл ... өнер ... мемлекеттер қатысты айрықша қолданылады. Сондада авторлық меншікті
қорғау ұлттық өнер коллективтік ... ... жеке ... кезде ғана жеңіл
болады.
– Сатып алушыларды және түтастай қоғамды қорғау: сатып алушылар және
тұтастай қоғамның сатып ... ... және ... көрсетулері жалған емес
екендігі сенімінде болуы керек және олар алдау мен айлакерліктен ... ... және ... ... ... ... қорғала
алатындығы сенімі болуы маңызды;
– Халықаралық авторлық ... ... үшін ... ... ... ... ... құқықтарын қорғауды нгығайту, басқа ... ... ... ... ... ... қабылдау және қамтамасыз
ету үшін шарттар құрады, ол өнертабыстар мен туындыларды ұлттық ... ... ... ... ... ... жұмыс: Авторлық құқық және сабақтас құқықтар ... ... ... Сондай – ақ ... ... ... ... ... заң ... мен ... жеке бөлек
жазып отырыңыздар.
Ү. Жаңа сабақты бекіту:
Жаңа сабақты бекіту ойын түрінде жүргізіледі. ... ... ... ... және ... ... отырып, қарымта
түсінуіне ойын өте жақсы жол ашады. Сондықтан да ... ... ... бірнеше ойын түрлерін қолданып отырмыз. Ойын ... ... ... ... үшін ... үш топтарға бөлеміз. Топтарға кезекпен
сабақты бекіту сұрақтары қойылады.
ҮІ. Қайсы дұрыс?
Бұл ойында ... жаңа ... ... ... берілген терминдер
мен сөздердің дұрыс немесе бұрыс ... ... Кепе ... бұл ... жеке балаға немесе топқа беріледі.
|№ | ... | |
| ... | ... ... |
| ... | | |
|2 |Бер ... меншікті қорғау | |
| ... | | |
| ... ... | |
| |1971 ж.); | | |
|3 ... ... және өнер | |
| ... ... ... ... | |
| ... |жөніндегі | |
| ... 1967 | | |
| ... | | |
| ... | | |
|4 ... ... ... туралы | |
| ... ... | |
| ... жаңа | | |
| ... | | |
|5 ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... 1961 | | |
| |ж.); | | |
|6 ... ... ... | |
| ... ... және хабар | |
| ... ... ... | |
| ... 1967 ж.,|құқықтарын қорғау | |
| |1979 ... ... | |
| ... | | |
|7 ... |Белгілерді халықаралық тіркеу| |
| ... ... | |
| ... | | |
| ... 1989 | | |
| |ж.); | | |
|8 ... келісімі|Белгілерді тіркеу үшін | |
| |(1957 ... ... мен ... | |
| ... ... | |
| |; ... туралы | |
|9 ... ... ... мақсаттары| |
| ... ... ... | |
| ... 1991 ... ... халықаралық | |
| |ж.); |деп тану ... | ... ... ажырат
Бұл ойын да жаңа сабақты түсіндіру барысында айтылған ... ... ... Бұл ... топтарға бір мезетте қойылады.
Топтар өздерінің ... ... ... ... ... қатынасып,
сұрақтарға жауап береді. Тек алдыңғы ойыннан ерекшелігі қарсылас ... осы ... ... ... ... ... ... алады.
МҚСА -
ДЗМҚҰ -
ҒЫК -
ДЗМҰ -
ДСҰ -
ҮІІІ. Сен білесің бе?
Бұл ойынның алдыңғы ойыннан ерекшелігі ойынның ... ... ... Бұл ... әр оқушы қолына қалам алып, аталған сұрақтарға жазбаша
түрде ... ... ... ... Бұл ... ... ... сабақта үй тапсырмасын сұрауда әр оқушының толық жауап бере алмаған,
түсінбеген жерлерін толықтырып түсінік бере кетуге жағдай туғызады.
1. ... ... ... ... ... ... ... Моральдық құқық?
4. Сабақтас құқық деген не, оған қандай құқықтар жатады?
5. Авторлық құқыққа қатысты қандай халықаралық келісімдер мен ... Үйге ... ... ... ... және сабақтас құқықтар
тақырыбын оқып, түсінгендерін баяндау. Осыған қатысты заңдық ... ... ... ... ... беру. Әр оқушы тақырыпқа байланысты он
тест сұрақтарын құрап әкелу.
Х. Оқушы білімін бағалау: Сабақ ... және ... ... ... ойын ... ... қатынасқан оқушыларды орнынан тұрғызып,
тиесілі бағаларын күнделіктеріне қою.
Қорытынды.
Жалпы зерттеу жұмысы ... ... ... пен ... ... ... халықаралық құқықтық шеңберлерін базалық
түсінуге бағытталды. Қазақстан үшін ... ... ... ... ... ... ... Еуропалық Одақ пен Қазақстан
Республикасы арасындағы Серіктестік және ... ... ... ... ... ... ... міндеттеме алған келісімдерден
құралады. Осы шарттарға кіретін ең төменгі стандарттар осы стандарттар ... ... ... ... ... әрбір мемлекет өзінің
қарауына қалдыра отырып, шарттардың талаптарын орындауды қамтамасыз ету
үшін ... ... және ... ... ... жету ... ... пен заң шығарушылар үшін нұсқама болып ұсынған.
Бірінші тарауда авторлық меншік құқықтары не екендігі түсіндіріліп,
экономикалық және ... ... ... ... ... ... көптарапты келісімдермен және ұлттық заңдар арасындағы қатынастар
зерделенді, ... ... ... ... ... туралы қысқаша
жазылған. Сонымен қоса Қазақстан бекіткен немесе ... ... ... және ... ... келісіміне сәйкес немесе Қазақстанға
қандай да ... ... бар, ... ... ... ... аса қызығушылық
туғызатын негізгі келісімдердің түсініктемесі берілген. Ондағы келісімдерді
іске асыруға қатысты парламентшілер үшін бірқатар мәселелер талқыланды.
Авторлық ... ... ... бүгінгі ақпараттық ғасырдағы
шығармашылықтарды және жаңашылдықтарды ынталандыру мен қолдаудың басты
элементтерінің бірі ... ... ... ... және ... ... ... елдердің авторлық меншік құқықтарын қорғау ... ... ... мен ... ... талап
етті. Мұндай халықаралық-келісілген ... ... ... ... ... үшін ... бола ... көптарапты келісімдерде бар.
Жалпы зерттеуде Авторлық құқық және сабақтас құқықтар тақырыбы мән
мазмұны, басты ... ... ... ... даму жолдары
төңірегінде талдуалар жасалды. Тақырыпта ... ... ... мен жаңаша құқықтық даму үдерістерімен сабақтастығы
жайлы қорытындылар жасалып, оған қоса ... ... ... кешенін жасауға және осы тақырыпты мектепте ... ... ... ... ... ... ... деген
қызығушылығын арттырып, жалпы адмзаттың ... ... ... ... ... ... ... Конвенцияның бір қатысушы-мемлекетінде қорғағалатын туындылар; осы
мемлекеттің азаматына ... ... ... бас ... ... қорғалуы тиіс (5-бап (1));
• қорғау көрсету нысанына қарамастан әрбір әдеби, ғылыми және ... ... ... ... тиіс ... (1));
• Әдеби, ғылыми және өнер туындыларына құқықтарын жүзеге асыру
тіркеуге ... оның ... ... және ... ... ... жүйесінің бар болуына байланысты емес" (5-бап (2));
• авторлық құқықтарды ... ең ... ... ... бекітілген және оларға:
– аударма жасауза құқығы (9-бап): жұртшылықтың алдында орындау
және ... ... ... ... ... ... ... және кабельдік қуралдар арқылы жұртшылыққа
жеткізу, ... ... ... ... ... ұқсас
хабар тарату басқа да құралдарна құқығы (11-бап);
– жұртшылық алдында декламациялау ... ... ... ... және басқа өзгерістерге құқығы
(12-бап);
– киномотаграфиялық қойылымға және қайта шығаруға ... ... ... мен ... ... қайта сату-төлтума өнер
туындыларының және манускриптерге қатысты ... ... ... ... ... ... және ... құқықтары жөніндегі АМҚСА Келісімінің негізгі |
|ережелері ... және ... ... ... ... |
|рәсімдеріне, әдістеріне, көрсетулеріне қатысты моральдық ... ... ... Берн ... 1-21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... деректерді қорғау; ... ... ... ... ... және ... туындылары бойынша (жаләа беруді қайта жасау құқығын |
|бұзатын кең көлемді көшірме жасауза алып келген жағдайлары ... ... беру ... ... ... ... пайдалануына кедергі жасамайтын және құқық ұстаушының |
|заңды ... ... ... зиян келтірмейтін ерекше ... ... ... ... ... бөлу; |
|Заңды тұләа болып табылатын ... ... ... ... ... ... ... үшін қорғаудың ең аз 50-жылдық мерзімін|
|(фотографиялық жұмыстар және қолданбалы өнер туындыларынан басқа) тану; |
|Орындаушылардың, ... ... және ... ... ... тану ... ... және ... ... ... ... 50 жылза дейін ұзартудан басқа, ЗҚМСА Келісімнің "сабақтас|
|құқықтарына" ... ... ... жаңа ... жоқ (Рим |
|Конвенциясы ... ... ... ... еді); |
| ... ... саласында оның ішінде қылмыстық іс санкцияларын және |
|коммерциялық деңгейдегі қарақшылық үшін айыппұлдарды енгізу ... ... ... ету ... ... |
3 ... Авторлық құқық жөніндегі АҚШ-ның жаңа ережелері
|Таратудың жаңа жеке құқығын құру (6-бап); ... ... ... сымсыз құралдармен беру яәни "жұртшылық өзі |
|жеке таңдаған орны мен уақытын осы ... кіру ... ... ... ... ... ... жалпыға бірдей мәліметті хабарлау |
|арқылы ұсынудың жалпы құқығы (8-бап). Интернет арқылы кіруді кейде ... ... кіру ... деп ... ... Конвенциясы руқсат берген ... ... ... ... ... ... мерзімін қысқарту (25 жыл) ... ... ... ... ... ... ... айрымашылықтарына және шектеулеріне|
|"үш сатылы тесті" жалпы қолдану (10-бап). ... ... ... ... құрылғыларына және ақпаратпен ... ... ... жаңа ... (11 және |
|12-баптар). |
4 ... ... ... ... ... жаңа ... мүдделерін қорғау: ... ... ... ... ... моральдық |
|қуқықтарын және тірі акустикалық орындауларына және фонограммаларды ... ... ... ... ... (5-бап); |
|Жазылмаған ... және ... ... ... жалпы бірдей мәліметтерді хабар ету және усынуға |
|руқсат берудің айрықша экономикалық құқықтары (6-бап); ... ... ... ... ... ... жанама авторизациялаудың айрықша құқығы (7-бап); ... ... ... |
|түпнұсқасын және ... ... ... ... (8- ... ... ... орындаушылықтарды ... ... ... ... ету ... |
|айрықша ... ... ... ... ... жалпы ... ... ... ... ... ... |
|кірудің құқығын ... ету ... ... ... ... ... ... жасаушылармен бірге хабар тарату немесе ... ... ... хабар ету өзге де нысандары ... ... ... ... ... пайдалануы ... ... ... ... құқығы (15-бап). |
5 ... ... ... ... жаңа ... ... ... қорғау: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ету ... ... ... ... ... ... ... құқығын ұсыну (14-бап). ... ... ... ... ... ... бірдей ... ... өзге де ... үшін ... пайдаланәаны үшін біржолзы әділетті ... ... ... ... ... ... ... Әдеби және өнер туындыларды қорғау туралы Берн Конвенциясы; Өндірістік
меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы.
2. Доминик де Ступ ... ... ... Фано ... Стюарт 2004 жылғы
қараша.
3. Авторлық құқықтар мен технолопишарды ... ... ... ... ... ... Қолдануды талап ететін авторлық құқықтың мәселелері, СОМ
(88) 172, 1988ж. маусым.
4. Жасыл кітап - Ақпараттық қоғамдағы авторлық және ... ... (95) 382, 1995ж. ... ... ... - қарақшылыққа және бірыңғай рыноктағы қарақшылыққа қарсы
күрес, СОМ (98) 569, 1998ж. қазан.
6. 1991 жылғы 14 мамьфдағы компьютерлік ... ... ... ... ... Директиваны іске асыру жөніндегі Комиссияның СОМ /2000/0199 есебі.
8. АМҚСА Келісімінің ... және ... ... ... ИМҚВ ... ... хабарлар мен кабельдік хабарлар беру саласындағы авторлық
құқық пен сабақтас құқықтарлы қорғауға қатысты бірқатар ... ... 1993 ... 27 ... ... ... ... құқықтар мен белгілі сабақтас құқықтарды қорғау мерзімін
үйлесімділігі туралы 1993 жылғы 29 қазандағы Кеңестің ... База ... ... ... жөніндегі ЕО96/9/1996 жылғы 11
наурыздағы Директивасы.
12. Түп нұсқалы көркемөнер шығармаларының авторьша пайда алуы туралы 2001
жылғы 27 ... ... ... ... Регламенті 3295/94 және Комиссияның Регламенті 1367/95 98
14. Берн Конвенциясының 11(2) және 14(3).
15. Ақпараттық қоғам туралы Директивада 100.
16. Қазақстан ... ... 1995 ... 30 ... ... ... ... ж. №284-1 ҚР
Заңымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге) //
Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996, ... ... ... ... тәртібі туралы Қазақстан Республикасы
Президентінің 19 маусым 1995 жылғы №2340 Заң күші бар Жарлығы;
18. Қазақстан ... ... ... мен ... ... ... және шешу ... Нұсқаулықты бекiту
туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 2003 ... ... N 47 ... ... ... С., Линда С., Эдоардо Ф. Авторлық меншікті қорғау саласындағы
Халықаралық стандарттары және Еуропалық Одақтың стандарттары. Астана,
2004.
20. ... Е.В. ... ... ... в ... процессе. М.:
Юрлитинформ, 2002.
21. Петрухин И.Д. Экспертиза как средство доказывания в советском
уголовном процессе. М., 1964.
22. Бычкова С.Ф. Организация назначение и ... ... ... Жеті жарғы,1999.
23. Вареникова С.П. Применение специальных знаний в уголовном
судопроизводстве Республики Казахстан. ... ... ... А., Ким Э. ... ... материалов и
веществ: Учебное пособие Алматы: ВШП “Әділет”, 2001.
25. Поврезнюк Г.И. ... ... ... и ... в
уголовном и гражданском процессах: Практическое пособие. Алматы: ТОО
“Аян Адет”. 1999.
26. ... ... ... при ... дел о ... Дисс.
к.ю.н. / А.Г. Нам; Науч. Рук-ль: д.ю.н. С.Ф.Бычкова, 2003.
Пайдаланылған мерзімді басылымдар:
27. Ағыбаев А.Н. Авторлық құқық ... // ... және ... Алматы,
2005. № 4.
28. Аубакиров А.Ф., Ким Э.П. Процессуальные вопросы использование
специальных ... ... в ... ... // ... “Әділет” Алматы 1998. №2.
29. Байбатыров С.К. Некоторые вопросы использования научно-технических
средств в главном судебном разбирательстве. // Право и государство.
Алматы 1998. №3.
30. ... Ж. ... ... о ... ... и ... их
применения. // Фемида. 2000. № 5-6.
31. Шадрин В.В. Правовой статус судебного эксперта по новому Уголовно-
процессуальному кодексу и ... о ... ... // Адвокат. 2002. №7.
32. Вареникова С.П. Доказывание с применением специальных знаний в
уголовном судапроизводстве. // Право и государство 2002. ... ... К. ... ... в некоторых следственных действиях.
// Правовая реформа в Казахстане. 2003. №4 ... ... Е. ... вопросы процессуального регулирования института
специальных знаний в законодательстве РК. // ... ... ... 2003. №3 ... ... С. К вопросу о проведении судебно-психиатрической
экспертизы в амбулаторных условиях. // Мир закона. 2003. ... ... В.Н. О ... ... ... у обвиняемых и
судебно-психиатрических подходах к ним. // ... и ... 2003. ... ... Н.А. ... – 2030: Процветание, безопасность и улучшение
благосостояния всех казахстанцев (Послание Президента страны ... // ... ... – 1997, 11 ... ... Ж. Авторлық құқықа талап күшеймек // Заң газеті 2005. №14. 18
ақпан.
39. Ахметова С. ... ... ... // ... ... 2000, №1 66 -70 ... педагогикалық технологиялардың болашақ мұғалімдердің кәсіби
бағыттылығын қалыптастырудағы алатын орны мен ... // Ұлт ... №4 ... Иқсанов М. З. Танымдық ойындар. Өскемен қаласы , ... ... Ж.Б. ... ... 1992ж.
Орынбеков С. Ізденген жетер мұратқа. // Қазақ тарихы. 1994. №1
42. Тұрлығұл Т. Т. Жаңа ... ... және ... ... ... // ... тарихы (әдістемелік журнал),
2004 № 4.
43. Уәлиева Г. Ойын арқылы оқыту. // Қазақстан тарихы (әдістемелік
журнал), 2004 № 2.
44. Чиющалинова К. ... ... ... қолдану. // Қазақстан
тарихы (әдістемелік журнал), 2005, № 2.
45. Шажаева Ә. Танымдық ойындар арқылы дата ... // ... ... ... 2005, № 6.
46. Шахманұлы А. «Ойын элементі бар дәріс - сабақ». // Қазақ тарихы №4-
5 59-61 ... ... М.П. ... ... ... ... 1989ж. – 192б.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Зияткерлік меншік объектілері3 бет
Интеллектуалдық меншіктің негізгі институттары9 бет
Автоматты басқару теориясы31 бет
"Патенттік құжаттар"3 бет
Автордың мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары71 бет
Авторлық және сабақтас құқық8 бет
Авторлық сана – мәтіннің базалық ұғымы56 бет
Авторлық шартты рәсімдеу96 бет
Авторлық құқық12 бет
Авторлық құқық жайлы25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь