Саясаттану ғылым және саясат өнер ретінде


КІРІСПЕ
САЯСАТТАНУ ғылымы және САЯСАТ өнер РЕТІНДЕ ... ... ...2
ҚОРТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Саясат ғылым жөніндегі және Саясат өнер ретіндегі мақсатында саясаттану ғылымы қалай қалптасты, негізгін зерттей отырып, оның қоғам тану ғылымдарның ортасындағы орны қайсы, мән-мағынасы неде, оның құрлмы тәсілдері мен міндеттері, қанндай жағдайларды санамызға ала отырып , Өзміздің осы ортаға алып отырған бұкіл әлемдегі маңызы зор саясат ұғымының халхаралық бұкіл мемлекеттер байланстар ретіндегі әр қайсы мемлекет өзнің бұрінғі өткен, бастан кешкен, нағыз шындық байланыстар мен жанасқан саяси ғылымдарды қазрігі ортаға сәйкестіріп өзнің мемлекет арасындағы саяси бйлгін ары – қарай жалғастырып дамытып отырады.

Мен осы барста саясат ғылымы және саясат өнер ретінде бір талай көптеген саясаттану жоғары оқу орындарна арналған оқу қуралдарын пайдаланып отырмын.
Және осы тақрпта берлген алдын ала кірспеде өзекті ойымды жкткіздім.
1- Д. Жамбылов , ( Саясаттану: Оқулық- Алматы 2003ж).
2- Ұ.Сыдықов ,( Саясаттану: Оқулық- Алматы 1996ж ).
3- Д. Жамбылов , ( Саясаттану: Оқулық- Алматы 1996ж).

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
²ÀÇÀ²ÑÒÀÍ ÁIËIÌ Æ°ÍÅ ±ÛËÛÌ ÌÈÍÈÑÒÐËIÃI
².È. Ѹòáàåâ àòûíäà¹û ²ÀÇÀ² µËÒÒÛ² ÒÅÕÍÈÊÀËÛ² ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒI

Қоғамдық пандер êàôåäðàñû

РЕФЕРАТ

Òàºûðûáû : Саясаттану ғылым және саясат өнер ретінде

Îðûíäà¹àí: Мухан М.
Тобы:___ПГН-02-1қ
Қàáûëäà¹àí: Қалмұрзаев Е.С.

Àëìàòû - 2004

САЯСАТ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ӨНЕР РЕТІНДЕ

ЖОСПАР

КІРСПЕ
1- САЯСАТТАНУ ғылымы және
САЯСАТ өнер
РЕТІНДЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2

ҚОРТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

КІРСПЕ

Саясат ғылым жөніндегі және Саясат өнер ретіндегі мақсатында
саясаттану ғылымы қалай қалптасты, негізгін зерттей отырып, оның
қоғам тану ғылымдарның ортасындағы орны қайсы, мән-мағынасы неде,
оның құрлмы тәсілдері мен міндеттері, қанндай жағдайларды санамызға
ала отырып , Өзміздің осы ортаға алып отырған бұкіл әлемдегі маңызы
зор саясат ұғымының халхаралық бұкіл мемлекеттер байланстар
ретіндегі әр қайсы мемлекет өзнің бұрінғі өткен, бастан кешкен,
нағыз шындық байланыстар мен жанасқан саяси ғылымдарды қазрігі
ортаға сәйкестіріп өзнің мемлекет арасындағы саяси бйлгін ары –
қарай жалғастырып дамытып отырады.

Мен осы барста саясат ғылымы және саясат өнер ретінде бір талай
көптеген саясаттану жоғары оқу орындарна арналған оқу қуралдарын
пайдаланып отырмын.
Және осы тақрпта берлген алдын ала кірспеде өзекті ойымды
жкткіздім.
САЯСАТТАНУ ГЫЛЫМЫ ЖӘНЕ САЯСАТ ӨНЕР РЕТІДЕ

Бүл тақырыпты огдып үйренудің мақсаты-саясаттану гылымы қалай
қалыптасты, нені зерттейді, оньщ қогамтану ғьшымдарынын, ортасындағы орны
қайсы, оқулық гон есебіңдегі мән-мағышсы неде, оның қүрылымы, тәсілдері мен
мівдетгері қандай деген мәселелерді кдрасгыру больт табылады. Ол
мосслелерді мынадай сүрақтар төңірегіне топтастыруга болады:
1. Саясат туралы гылымньщ қалыгггасу жолы.
2. Саясатгану, оның поні, қогамдық ғылымдар жүйесіндегі орны.
3. Саясаттанудың қүрылымы, тәсілдері мен міңдеттері.

1).Ең әуелі баса назар аударатын нөрсе, саясаттану - саясатты таньш білу
ғылымы, яғни саясат туралы, онын, адаммен және қогаммен байланысы туралы
гылым екендігі. Саясат болса адамзат қоғамы белгілі бір жүйелік арнаға
түсап кэлыгггасқаннан бері, әсіресе мемлекеттік қүрылым, мемлекеттік
басқару тетігі, билік түтқасы пайда болғаншн бергі уакэпта халықтардың,
елдердің тағдырында айтарлықтай шешуші роль аткдрьт келе жаткан және атқара
беретін көп кдолы күрделі қүбылыс Сондықтан да қоғам дамуьгның әр
белесгерінде өз дөуірінің ойшылдары саясат қүбылысьгаьш, мәнін түсінуге,
сырын үгуға үмтылып, тиісті ой-ггікірлерді жшгақтап отырдьг.
Саясатш таңудағы ең алгашқы түсінік діни-аңызкамалық сипатта болды.
Билікті, қоғамдық-саяси төртіпті қүдайдың қүдіретімеқ алланың әмірімен
башіанысгыру - сол дәуірге тән көзқарас. Бергіңде қогамның сапалы түрде
ілгерілеуіне, өндіріс әзірлеуде жоғар ерекшеліктеріқ азды-копті
көрсету.Саясат практикалық отырып, оны сі қүралының басптапқы Оқу күрал
мәселелеріне арі доцент Тимур Кі Автор осы көмектері үшін оқытуціы-
үстазда білдіреді.
Қүрал-жабдықтарынын, дамуына, түрлі әлеуметгік тоитацг тайпалар мен
үлыстардын жіктелуіне, олардың өзара карм қатынасының артып, тытыз топтасуы
негізінде мемлекегі қүрылымдардьгц ныгая түсуіне орай саясаттану гылымьш
алгашқы ірге тасы қаланып, өзіңцік арнасы айқындала басгад Бүл ретге көне
гректің данышпан ойшылдары Платон м Лристотельдің еңбектері айрықша. Платон
"Мемлекет" деп едбегінде үздік мемлекстгік құрылыс, адам мен мсмлекі
мүддесінің үштасуы мәселелерін алгаш рет қозгаса, Арисгога 'ЧГаясат" деп
аталатьш шығармасында мемлекетгік саяси билікіі мэн-мағьшасы туралы жазды.
Аристотелъ саяси режимдерді жіктв саралап, ғыльпугда түщыш больт
"демократия", "монархш "олигархия", "аристократия", т.б. түсініктерді
енгізді. Алаів антапсалық дәуірде саясаттану этика мен философияның құрамыи
жеке пән есебіңде ажырап шыга алған жок,Саясаттану білімін діни-
аңызнамалық, этжалық сипап ажыратып, оның негізгі зертгеу объектісі саяси
қүбылыстар м процестер екенін, мемлекет билігі оның түп қазыгьг екенін жі
жақты дәлелдеп, дөйектеген XVI ғасырдағы итальян1 ойшыі Н.Макиавелли болды.
ХҮБ-ХҮІП ғасырлардаш кдйта өрл дөуірівде өндірістің жене гылымның қүлаш жая
дамығаны белгі Осы кезенде саясатгану да айтарлықтай жемісті өрлеу үстія
болды.
Саясаггьщ аса күрделі қоғамдық қүбылыс ретінде зерттелуі™ саясаттанудың
дербес ғылым есебіңце қальптгасьш, қаз түруш әртүрлі тарихи кезенде
өмір сүргенТ.Гоббс, Дж.Лои Ш.Монгескье, Т.Пеин, Т.Джефферсон, О.Конт,
А.Токвиль, К.Маркс
Ф.Энгелъс, В.И.Ленин сияқты көптеген ойшыл галымдар қомақты улес қосты.
Саясатгану ғылымының осьы заманғы мөн-магынасы, құрылымы XIX гасьтрдьщ
соңьг мен XX гасырдың басында қалыптастьг. Ол, осіресе,Америкада қарқынды
дамып, қолдау тапты. 1880 жылдардан басгап саясаттану Американьщ жоғары оку
орьпщарьгада дербес пән есебінде оқытыла бастады, 1903 жылы Америка саяси
гьтлымдар ассоциациясы қүрылды. Ал 1948 жылът ЮНЕСКОның жанынан саяси
гылымдар халықаралық ассоциация-сы қүрылып, осы күнге дейін жемісті жүмыс
істеп келеді.
Осы заманғы түрпаттагы саясаттану ғылымымың қогамдық галымдар арасында
езіндік дербес орьгн тауып орнығуына, кемелденіп дамуына немістің аса
көрнекті оқымыстысы М.Вебер, француз ғалымы Э.Дюркгейм, ұлты орыс американ
галымы ПСорокин, т.б. зор үлес қосгы.
Бүрынгы КСГӨ түсында біздің елде саясаттану ғылымына қақпа жабьгк, жол
туйық болды. Саясаттану саласында арнаулы ғылыми зерттеулер жүргізілмеді,
оку орындарьшда ол-пән есебівде оқытылмады. Сөйтіп, бүрьгнгы Кеңестер
Одағының қүрамыңда өмір сүрген барлық халықтар, барлық адамдар білімнің аса
бір маңьтзды саласы - саясат ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Саясаттану пәні - әрі ғылым, әрі өнер ретінде
Саясаттану ғылым ретінде.Салыстырмалы саясаттану
Саясаттану ғылым және пән ретінде
«Саясаттану ғылым ретінде»
Саясаттану ғылым ретінде
Саясаттану – саясат туралы ғылым және пән
Социология ғылым ретінде
Мәдениеттану ғылым ретінде
Криминологияны ғылым ретінде қарау
Саясат субъективті сипаттағы құбылыс ретінде
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь