Саясаттану ғылым және саясат өнер ретінде

КІРІСПЕ
САЯСАТТАНУ ғылымы және САЯСАТ өнер РЕТІНДЕ ... ... ...2
ҚОРТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Саясат ғылым жөніндегі және Саясат өнер ретіндегі мақсатында саясаттану ғылымы қалай қалптасты, негізгін зерттей отырып, оның қоғам тану ғылымдарның ортасындағы орны қайсы, мән-мағынасы неде, оның құрлмы тәсілдері мен міндеттері, қанндай жағдайларды санамызға ала отырып , Өзміздің осы ортаға алып отырған бұкіл әлемдегі маңызы зор саясат ұғымының халхаралық бұкіл мемлекеттер байланстар ретіндегі әр қайсы мемлекет өзнің бұрінғі өткен, бастан кешкен, нағыз шындық байланыстар мен жанасқан саяси ғылымдарды қазрігі ортаға сәйкестіріп өзнің мемлекет арасындағы саяси бйлгін ары – қарай жалғастырып дамытып отырады.

Мен осы барста саясат ғылымы және саясат өнер ретінде бір талай көптеген саясаттану жоғары оқу орындарна арналған оқу қуралдарын пайдаланып отырмын.
Және осы тақрпта берлген алдын ала кірспеде өзекті ойымды жкткіздім.
1- Д. Жамбылов , ( Саясаттану: Оқулық- Алматы 2003ж).
2- Ұ.Сыдықов ,( Саясаттану: Оқулық- Алматы 1996ж ).
3- Д. Жамбылов , ( Саясаттану: Оқулық- Алматы 1996ж).
        
        ²ÀÇÀ²ÑÒÀÍ ÁIËIÌ Æ°ÍÅ ±ÛËÛÌ ÌÈÍÈÑÒÐËIÃI
².È. Ѹòáàåâ àòûíäà¹û ²ÀÇÀ² µËÒÒÛ² ÒÅÕÍÈÊÀËÛ² ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒI
Қоғамдық ... ... : ... ... және ... өнер ретінде
Îðûíäà¹àí: Мухан М.
Тобы:___ПГН-02-1қ
Қàáûëäà¹àí: Қалмұрзаев Е.С.
Àëìàòû - 2004
САЯСАТ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ӨНЕР ... ... ... және
САЯСАТ ... ... ... ... және Саясат өнер ретіндегі мақсатында
саясаттану ғылымы қалай қалптасты, ... ... ... ... тану ғылымдарның ортасындағы орны қайсы, мән-мағынасы ... ... ... мен ... қанндай жағдайларды санамызға
ала отырып , Өзміздің осы ортаға алып ... ... ... ... ... ұғымының халхаралық бұкіл мемлекеттер ... әр ... ... ... бұрінғі өткен, бастан кешкен,
нағыз шындық ... мен ... ... ... қазрігі
ортаға сәйкестіріп өзнің мемлекет ... ... ... ары –
қарай жалғастырып дамытып отырады.
Мен осы барста ... ... және ... өнер ... бір талай
көптеген саясаттану ... оқу ... ... оқу ... отырмын.
Және осы тақрпта берлген алдын ала ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ӨНЕР РЕТІДЕ
Бүл тақырыпты огдып үйренудің мақсаты-саясаттану гылымы ... нені ... оньщ ... ... ... орны
қайсы, оқулық гон есебіңдегі мән-мағышсы неде, оның ... ... ... ... ... мәселелерді кдрасгыру больт табылады. Ол
мосслелерді мынадай сүрақтар төңірегіне топтастыруга болады:
1. ... ... ... ... ... ... оның ... қогамдық ғылымдар жүйесіндегі орны.
3. Саясаттанудың қүрылымы, тәсілдері мен міңдеттері.
1).Ең әуелі баса назар ... ... ... - ... ... ... яғни ... туралы, онын, адаммен және қогаммен байланысы туралы
гылым екендігі. Саясат ... ... ... белгілі бір жүйелік арнаға
түсап кэлыгггасқаннан бері, әсіресе мемлекеттік қүрылым, ... ... ... ... пайда болғаншн бергі уакэпта халықтардың,
елдердің тағдырында айтарлықтай ... роль ... келе ... және атқара
беретін көп кдолы күрделі қүбылыс Сондықтан да ... ... ... өз ... ... ... ... мәнін түсінуге,
сырын үгуға үмтылып, тиісті ой-ггікірлерді жшгақтап отырдьг.
Саясатш таңудағы ең алгашқы түсінік діни-аңызкамалық ... ... ... ... ... қүдіретімеқ алланың әмірімен
башіанысгыру - сол дәуірге тән ... ... ... ... ... өндіріс әзірлеуде ... ... ... ... отырып, оны сі қүралының басптапқы Оқу ... арі ... ... Кі ... осы ... үшін ... білдіреді.
Қүрал-жабдықтарынын, дамуына, түрлі әлеуметгік ... ... ... ... ... ... карм ... артып, тытыз топтасуы
негізінде мемлекегі қүрылымдардьгц ныгая ... орай ... ... ірге тасы қаланып, өзіңцік арнасы айқындала басгад Бүл ретге көне
гректің данышпан ... ... м ... ... ... ... деп едбегінде үздік мемлекстгік ... адам мен ... ... ... ... рет ... ... 'ЧГаясат" деп
аталатьш шығармасында мемлекетгік саяси билікіі мэн-мағьшасы ... ... ... ... жіктв саралап, ғыльпугда түщыш ... ... ... ... т.б. түсініктерді
енгізді. Алаів антапсалық дәуірде саясаттану этика мен философияның құрамыи
жеке пән ... ... шыга ... ... білімін діни-
аңызнамалық, этжалық сипап ажыратып, оның негізгі зертгеу объектісі саяси
қүбылыстар м ... ... ... ... оның түп ... ... жі
жақты дәлелдеп, дөйектеген XVI ғасырдағы итальян1 ойшыі Н.Макиавелли ... ... ... өрл ... ... жене гылымның қүлаш жая
дамығаны белгі Осы кезенде саясатгану да айтарлықтай ... ... ... аса ... қоғамдық қүбылыс ретінде зерттелуі™ саясаттанудың
дербес ғылым ... ... қаз ... ... ... ... сүргенТ.Гоббс, Дж.Лои Ш.Монгескье, Т.Пеин, Т.Джефферсон, О.Конт,
А.Токвиль, К.Маркс
Ф.Энгелъс, В.И.Ленин сияқты көптеген ойшыл галымдар ... улес ... ... осьы ... ... ... XIX гасьтрдьщ
соңьг мен XX гасырдың ... ... Ол, ... қарқынды
дамып, қолдау тапты. 1880 жылдардан басгап саясаттану Американьщ жоғары ... ... пән ... ... бастады, 1903 жылы Америка саяси
гьтлымдар ... ... Ал 1948 ... ... ... ... ... ассоциация-сы қүрылып, осы күнге дейін ... ... ... ... ... саясаттану ғылымымың қогамдық галымдар арасында
езіндік дербес орьгн тауып орнығуына, кемелденіп ... ... ... ... М.Вебер, француз ғалымы Э.Дюркгейм, ұлты орыс американ
галымы ПСорокин, т.б. зор үлес қосгы.
Бүрынгы КСГӨ түсында біздің елде саясаттану ... ... ... ... ... Саясаттану саласында арнаулы ғылыми зерттеулер ... ... ... ... ... ... бүрьгнгы Кеңестер
Одағының қүрамыңда өмір сүрген барлық халықтар, барлық адамдар білімнің аса
бір маңьтзды саласы - ... ... ... ... қалып, сауатсыздыққа
үрывдык, Неге бүлай болды? Себебі, біріншідеқ бізді ... ... жүйе ... ... ... ... осы жүйенщ "айтқанын
орьшдап, айдаганына журді". Бір ғана ... ... ... ... ... алуға умтыдды. Осьщцай жағдайда, ... ... ... ... ... ... механизмдерін үғьшганы – басқарушы.
Казақстан Республикасы Конституциясьшың ... ... ... өзін ... ... қүқықтьд және әлеуметгік мемлекет
ретінде орнықтырадьг; оның ең қымбат қазынасы - адам және ... ... мен ... - деп ... Олай болса мүндай қоғамды толық
орнықтыру үшін, мүңдай қоғамда еркін емір сүру үшін әрбір азаматгың ... ... ... ... ...... мәні бар қажетгілік болып
табылады. Саясатгану пәні бүл күнде барлық жоғары оку ... ... ... ... бері бүл ... ... да дайыңцалуда "Егер сен
1.Саясатпек шүғылданбасаң, ол сенімен шүғылданады",- ... ... ... ... ие болуда. Қоғамның бүгінгі саяси өмірі асқан күрделілігімеи,
ішкі кайшылықтарының молдыгьшен сипатталытт отырганда, саяси ... ... тым ... ... ... ... ... сан жылдар бойгы
қалыптаскан достүрлі ... ... ... ... біз үшін мүлде жаңа
қүбылыстар пайда болган кезенде саяси білімнің әрқайсымыз үшін ауадай қажет
екенін есте үстаган абзал.
2. ... ... ... нені зерттейді, нені оқытады? Саясаттану -
политология - гректін. "Ролке" және "Боов" дегеи сөздерінен ... ... ... ... ... өнері туралы ғылым деген мағынаны
білдіреді. Ягни саясаггану ғылымыньщ зертгеу ... - ... ... қогамның саяси саласы. Бүл гылымның мөн-магынасына терең үңілу үшін
ең әуелі қоғам ... ... еске ... ... ... ... ... кдлыптасатын, қызмет аткаратын жэне дамьш ... тірі ... ... ... ... Қоғам дамуының өзегінде
табиғаттагы сияқты адам санасынан ... ... ... ... ... ... ... түрде 4 салага бөлуге болады:
1) экономика -материалдық өңдіріс, өнімді өндіру, түтыну, алмасгыру
саласы, басқаша ... ... ... ... ... бастауы; 2)
әлеуметгік сала - адамдардың, түрлі тоітгар мен үлысгардың тьшыс-тіршілігі,
қызмет-әрекеті, өмір сүру ... 3) ... сала ... және ... болмысы, ой өзегі, тілі, дәстүрі мен әдет-ғүрьты, мөдениегі; 4)
саяси сала - мемлекетгі, ... ... ... мен нысандары, билік
түтқасыньщ қэізметі
"модеішет саласывдағы саясат" дсйтініміз соңдықтан. ... ... ... ... ... реттеусіз, бағыт-бағдарсыз, ягни
билік түтқасынсыз өмір сүре ... ... да ... басты
категориясы, негізгі түсінігі - билік тұткасы, саяси ... ... ... Ал саясаттанудьщ оқытатьш пәні - ... ... ... ... қызмет атқару және өзгеру заңдылықтары.
Билік түтқасы арқылы ... ... ... ... салаларын да
қамтитын болғандықтақ оның зертгейтін заңдылықтарын шартты түрде мынадай
топтарга бөлуге ... 1) ... ... 2) ... занды-лықтар; 3) саяси-рухани зандьглықтар; 4) өзіндік ... ... ... ішкі ... 3 ... бөлінеді: 1) саясатгаиу
гылымы нені зертгеп, нені оқытады, оның тарихи жолы ... ... жөне ... ... қайсы деген мәселелер; 2) саясат,
саяси билік және саяси ... ... ... 3) ... ... ... керінісгері төқірегівдегі мәселелер.
Барлық басқа ғылымдар сияқты ... да ... ... ... ... методологиялық негізге, түрлі тәсілдерге сүйенеді.
Методологиялық негіз ... ... ... ... ... ... ... басшылыкқа алады. Саяси қүбылыстарға
нақты тарихи жагдай түргысынан талдау жасау, оларды езара тығыз байланыста
және үнемі ... деп ... - ... ... аса ... маңызға ие
болады.
Және саясат өнер ретінде өзнің бұкіл әр – дәур ... ... ... ... бар саяси билгін жалғасты атқару ... ... өнер ... ... ... бареді.
ҚОРТЫНДЫ
Мен өзім осы барста көптеген саясаттану оқу ... ... ... ... ... өзіме берген (саясаттану
ғылымы және ... өнер ... ) ... тақырыпты өз мойныма
ала отырып ... ... ... Осы ... ... ғылымы
және саясаттану өнері бұкіл қоғамдағы ... ... ... ... ... және ... ... арналып
келген өнердің ең негізгі саяси жағандағы ... ... ... ... және өнер ... алыс ... шетелдік болсын
барлық салада ... өнер ... ... ... ... ... одан
ары дамтп өзнің қоғам арсындағы жеке ... ... ... ... ар ... ... әдебиеттер
1- Д. Жамбылов , ( Саясаттану: Оқулық- Алматы 2003ж).
2- Ұ.Сыдықов ,( ... ... ... 1996ж ... Д. ... , ( Саясаттану: Оқулық- Алматы 1996ж).

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Саясаттану пәні - әрі ғылым, әрі өнер ретінде16 бет
Саясаттану пәнінен дәрістер27 бет
Әлеуметтендіру– рухани құндылықтарды таратушы және қайта жаңғыртушы механизм ретінде8 бет
Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу52 бет
Тұлға - әлеуметтік қатынастардың субъектісі және объектісі ретінде5 бет
Қазақстан Республикасының егемендігі аясындағы сұрақтар, саяси партиялар жайында12 бет
Cаясат тарихы7 бет
Демократия адамзаттың болашағы немесе батыстық идеология13 бет
Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара байланысы5 бет
Педагогикалық практика бойынша құжаттар25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь