Ақпан революциясы

1917 жылдың басында Ресейдiң төңкерiстiк жаңа толқыны көтерiлдi. Империалистiк соғысты азамат соғысына айналдыру ұраны кеңiнен насихатталды. Патша өкiметi бұқараныщ жаппай қарулануынан қатты сескене бастады. Төңкерiстiк дағдарыстың пiсiп - жетiлiп келе жатқандығы ұлт аймақтарында, оның iшiнде Қазақстанда да сезiлдi.
1917 жылы 27 ақпанда Петроградта буржуазиялық демократиялық төңкерiс жеңiске жеттi. Патша өкiметi құлатылып, министрлер мен көрнектi шенеунiктер тұтқынға алы Патша өкiметi құлатылғаннан кейiн бүкiл Ресейдегi сияқты Қазақстанда да қос өкiмет орнады. Бұрынғы патша шенеунiктерi, эсерлер, меньшевиктер және буржуазиялық ұлтшы басқарған буржуазиялық Уақытша үкiмет органдарымен қатар халықтық өкiметтiң жаңа органдары жұмысшылар, шаруа және солдат депутаттарының кеңестерi құрылды.
Патша өкiметiнiң құлатылуын Қазақстан еңбекшiлерi саяси және ұлттық азаттық алудың бастамасы ретінде қабылдады. Төңкерiсшiл халық бұқарасының белсендi қимылдары нәтижесiнде өлкеде бұрынғы өкiмет өкiлдерi орындарынан түсiрiлiп, тұтқынға алынды. Буржуазиялық демократиялық ақпан төңкерiсiнiң жеңiске жетуi өлкедегi еңбекшiлердiң саяси белсендiлiгiн арттырды.
        
        РЕФЕРАТ
Таќырыбы: Аќпан революциясы
1917 жылдыњ басында Ресейдiњ тµњкерiстiк жања толќыны кµтерiлдi.
Империалистiк соѓысты азамат соѓысына айналдыру ±раны кењiнен
насихатталды. Патша µкiметi б±ќараныщ жаппай ќарулануынан
ќатты ... ... ... ... пiсiп ... келе ... ±лт ... оныњ iшiнде
Ќазаќстанда да сезiлдi.
1917 жылы 27 аќпанда Петроградта буржуазиялыќ ... ... ... ... ... ... мен кµрнектi шенеунiктер т±тќынѓа алы
Патша µкiметi ќ±латылѓаннан кейiн б‰кiл Ресейдегi сияќты
Ќазаќстанда да ќос ... ... ... ... ... ... жєне ... ±лтшы басќарѓан
буржуазиялыќ Уаќытша ‰кiмет органдарымен ќатар халыќтыќ
µкiметтiњ жања органдары ж±мысшылар, ... жєне ... ... ... ... ќ±латылуын Ќазаќстан ењбекшiлерi саяси жєне
±лттыќ азаттыќ алудыњ бастамасы ... ... ... ... ... ... µлкеде б±рынѓы µкiмет µкiлдерi орындарынан
т‰сiрiлiп, т±тќынѓа алынды. ... ... ... ... жетуi µлкедегi ењбекшiлердiњ саяси
белсендiлiгiн арттырды.
Ќазаќстанда кењестер 1917 жылы наурыз-мамыр айларында Семейде,
Єулиеатада, Петропавлда, Кµкшетауда, Аќмолада, Павлодарда,
Оралда, ¤скеменде, Атбасарда, Т‰ркiстан ... жєне ... ... ... табы мен солдат депутапарыныњ кењестерiмен ќатар
сєуiр-мамыр айларында ... ... ... Б±л ... кµпшiлiк орынды меньшевиктер мен
эсерлер алды. Сонымен бiрге буржуазиялыќ уаќытша ‰кiметтiњ
жергiлiктi органдары 1917 жылы ... ... ... Семейде ќалалыќ думаныњ, офицерлердiњ
µкiлдерiнен, биржалыќ комитет пен кооперативтердiњ кулактыќ
одаѓы м‰шелерiнен т±ратын ќоѓамдыќ ... мен ... ... ... ... ... ... ќауiпсiздiктіњ
т.б. бір лескен атќару комитетi ж±мыс iстей ... ... мен ... ... ... коалициялыќ
комитет сайлады. ¤скеменде де осындай атќару комитетi
ќ±рылды. Уаќытша ‰кiметтi ќолдаѓан Сiбiр, Орынбор, Орал жєне
Жетiсу казак єскерлерi мен ... ... ... ... µкiметiнiњ органдары - казактыќ комитеттер ќ±рды.
Б±лардыњ басында б±рынѓы патша µкiметiнiњ отарлаушы
шенеунiктерi, ќанаушы таптардыњ µкiлдерi т±рды. Сонымен
ќатар Ќазаќстанда ќазаќ ... ... ... ... жєне ... комитеттерi де ±йымдастырылды.
Оларѓа комиссарлар болып ±лттыќ интеллигенцияныњ µкiлдерi,
атап айтќанда, Торѓай облысында Є.Бµкейханов, Жетiсу облысында
М.Тынышбаев, Т‰ркiстанда М. ... т. б. ... ... шын ... ... ... шенеунiктерi
болѓандыќтан жергiлiктi ќазаќ халќыныњ кµкейкестi
мєселелерiн шеше алмады. Кейбiр жаѓдайда ±лттыќ интеллигенция
µкiлдерi Аќпан ... ... ... ... ... ... ... бойынша Уаќытша ‰кiмет жаѓына шыѓып кеттi.
Уаќытша ‰кiметтiњ Ќазаќстандаѓы жергiлiктi органдары
кулактарѓа, казактардыњ басшы топтарына, ќазаќ
ауылдарыныњ бай-манаптарына арќа с‰йедi. Олар ж±мысшылар
мен ... ... ... ... ... тонауларын жалѓастыра бердi, б±ќараны империалистік
соѓыстыњ ауыртпалыќтарын µз мойындарымен кµтеруге мєжб‰р
еттi. Ќазаќтарды саяси ќ±ќыќтарынан ... ескi ... ... орасан зор жер иелiктерi мен орыс-казак
єскерiнiњ сословиелiк ... ... ... ... ... ... ... Ќоныс аудару
басќармасы µз ќызметiн µзгертпедi. Сµйтiп, Уаќытша ‰кiмет
Ќазаќстанда б±рынѓы патша µкiметiніњ саясатын одан єрi
жалѓастырды. ¤йткенi б±л жања ‰кiмет ... ... ... ... єдiстерi жаѓынан революцияѓа
дейiнгi патша єкiмшiлiгiнен айнымай, жергiлiктi халыќќа олар
калай ќараѓан болса, солай ќарады.
Патша µкiметi ќ±латылѓаннан соњ, Ќазаќстан большевиктерi
астыртын жаѓдайдан шыќты. ... жєне ... ... ... А.Коростелев, Аќтµбеде –
В.Ф.Зинченко, Перовскiде - А.В.Черняхов, Оралда -
П.Парамонов, ... ... - ... ... ... Салон, Петропавлда - К.С‰тiшев т. б. партиялыќ ±йымдастыру
ж±мыстарын ж‰ргiздi.
Большевиктiк партияныњ ќатарына С.Сейфуллин, Б.Серiкбаев,
Т.Рысќ±лов, С.Арѓыншиев жєне басќалары ... Олар ... ... ... ... ашып ... революция
жауларыныњ арам пиѓылдарын єшкереледi, ж±мысшылар мен
шаруаларды, солдаттарды тµњкерiстiњ жењiсi жолындаѓы ... ... ... кейiнгi Ќазаќстан ж±мысшы табыныњ
елеулi табысы – кєсiпшiлер одаќтары ±йымдарыныњ ќ±рылуы
едi. Олардыњ ќалыптасуында ... ... ... жєне Омбы ... жол ж±мысшылары мен
ќызметкерлерiнiњ бiрiншi съезiнiњ ‰лкен мањызы
болды. Б±л съездердiњ к‰н ... ... ... жєне ... ... ... Уакытша ‰кiмет пен соѓысќа кµзќарас, 8 саѓаттыќ ж±мыс
к‰ні, ж±мысшы, солдат жєне шаруалар депутаттары
Кењестерiне ќатыстылыќ, ... ... ... ... ... ... ету ... мєселелер.
Осы кезде Омбы, Орынбор, Ташкент, Семей т.б. ... ... ... ... ... ... ... ш±ѓылданѓан жастар ‰йiрмелерi мен ±йымдарын ќ±рды.
Орынборда “Еркiн дала”, Омбыда “Бiрлiк”, Оралда ... ... ... деп ... жєне ... ... ... 20
шаќты ‰йiрмелер мен топтар пайда болды. Олар халыќ арасында
листовкалар, сол к‰ндердiњ кµкейтестi мєселелерiне ... ... ... кештерiн, айтыс-талќылаулар
т.б. ±йымдастырды. Б±л ±йымдардыњ белгiлi бiр баѓдарламалары
болмады, єлеуметтiк ќ±рамы жаѓынан да бiркелкi емес ... олар ... ... ... µкiметiнiњ ±лттыќ орталыќ
езгiсiнен азат етудi шын пейiлдерiмен ќалады, µз халќыныњ
бiлiм алуын талап етті, ењбекшiлердiњ санасында ±лттыќ
бiрлiк, бостандыќ пен ... ... ... ... ... мен ... ... неѓ±рлым батыл революциялыќ
баѓдарламамен єрекет жасаѓаны Єулиеата уезiнде Т±рар Рысќ±лов
±йымдастырѓан “Ќазаќ жастарыныњ революцияшыл ... едi. ... ... ... ... жєне ... ... шыќќан
алдыњѓы ќатардаѓы жастар ендi.
Б±л кездегi империя кµлемiн ќамтыѓан саяси т±раќсыздыќ
жаѓдайында Орынбор ќаласында шоѓырланѓан ќазаќ
оќыѓандары µзара кењесiп, кезек к‰ттiрмейтiн ... ... бiр ... келу ‰шін жалпы ќазаќ
съезiн шаќыру туралы шешiм ќабылдады. Олар “Ќазаќ” газетi
арќылы ќазаќ жєне ќырѓыз халыќтарына арнайы ‰ндеу жолдады.
1917 жылѓы 21-26 ... ... ... “Б‰кiл ќырѓыздыќ”
съезде “Алаш” партиясы ќалыптасып, басшы органдарын
сайлады. Оныњ ќ±рамына Єлихан ... ... ... ... ... ... М±стафа
Шоќай, М±хаметжан Тынышбаев, Халел досмухамедов, Жанша
досмухамедов, Халел Ѓаббасов, т б. кiрдi. Б±л партияныњ
сол жылы 5-13 /18-26/ желтоќсанда Орынборда µткен ... ... ... - Алашорда ‡кiметi ±лт Кењесi
ќ±рылды. “Алаш” партиясыныњ Баѓдарламасы бекiтiлді. Ол
негiзгi 10 бµлiмнен т±рады. Олар:
1)Ресей демократиялыќ федерация болып жариялану туралы;
2) ... ... ... ±лт ... ... Халыќтар арасында тењ ќ±ќыќтыќ орнату;
4) Дiн туралы, дiндi мемлекеттен ажыратып шыѓару;
5) Елдегi ... жєне сот ... Елдi ... ... жєне ... ... ќ±ру;
7)Халыќтыњ табысына ќарай салыќ салу;
8) Ж±мысшылар туралы;
9) Ѓылым жєне бiлiм ... Жер ... ... ... ... 15 адам, Халыќ Кењесi тµраѓасы
болып Єлихан Бµкейханов бекiтiлдi. Б±л ‰кiметтiњ негiзгi
маќсаты ... ... ... ... ... ... ... µмiрге келуі отаршылдыќ езгiдегi халќымыздыњ
ѓасырлардан бергі ќордаланып келген жєне єбден пiсiп-жетiлген
наразылыѓыныњ айќын кµрiнiсi болды.
Большевиктер билiкке ... ... ... ... ... ... б±л ќозѓалыс пен Алаш
партиясына пролетарлыќ тµњкерiстiњ салтанатты шеруi
жолындаѓы кедергi есебiнде ќарады. Б±л баѓыт оныњ ... ... ... /халыќаралыќ коммунистiк ќозѓалыстаѓы
да/ ашыќ кµрiнiп, єсiресе, Сталинніњ жеке билiгi орнаѓаннан
кейiнгi кезењде жетекшi баѓытќа айналды. Соныњ салдарынан
б±рынѓы империяныњ шет аймаќтарында дами ... ... ... тежеу салынды.
1918 жылѓы 5 кањтарда Б‰кiлресейлiк ќ±рылтай жиналысыныњ к‰шпен
таратылуы Алаш ... ќ±ру ... де ... Алаш ... мен ... ... ... т‰стi. Егер Алаш партиясы, бiрiккен ±лттыќ зиялылар
большевиктерге ќазаќ ќоѓамына м‰лдем жат ... ... ... ... ... iрiткi салушы
к‰ш ретiнде ќараса, большевиктер Алаш ќозѓалысына ±лттыќ
буржуазия мен феодалдыќ топтардыњ ... ... ... ... ... к‰ш есебiнде
ќарады.
Сµйтiп, ќазаќ елiнiњ ѓасырлар бойы мыњдаѓан асыл азаматтары
басын тiккен биiк арманы — ±лттыќ мемлекеттi ќалпына
келтiру iсi — Алаш ќозѓалысы, ... ... ... ... пен империялыќ зомбылыќтыњ шабуылына
кµміліп, тарих ќойнауында ќала ... ... Ч. ... ... ... 2-ші ... ... Маданов, Ч. Мусин ¦лы дала тарихы.
Ќазаќстан тарихы кµне заманнан б‰гінге дейін (очерк). Алматы
«Дєуір» баспасы 1994.

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпан революциясы6 бет
Ақпан революциясы демонстрациясы5 бет
Ақпан революциясынан кейін қазақ зиялыларының қазақ автономиясын жүзеге асыру жолындағы қызметі103 бет
Ақпан революциясынан кейін қазақ зиялыларының қазақ автономиясын жүзеге асыру жолындағы қызметтері97 бет
Ақпан революциясының жеңісі5 бет
РЕСЕЙДЕГІ АҚПАН РЕВОЛЮЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН ӨМІРІН ДЕМОКРАТИЯЛАНДЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ8 бет
Сералы Лапиннің 1917 жылғы ақпан революциясына дейінгі өмірі мен қызметі70 бет
1840 – 1860 ж Франция13 бет
1916 ж. Ұлт-азаттық көтеріліс жағдайындағы қазақ ұлттық зиялы қауымы13 бет
1978-1979 жылдардағы Иран революциясы. Хомейни ролі41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь