Ақпан революциясы


1917 жылдың басында Ресейдiң төңкерiстiк жаңа толқыны көтерiлдi. Империалистiк соғысты азамат соғысына айналдыру ұраны кеңiнен насихатталды. Патша өкiметi бұқараныщ жаппай қарулануынан қатты сескене бастады. Төңкерiстiк дағдарыстың пiсiп - жетiлiп келе жатқандығы ұлт аймақтарында, оның iшiнде Қазақстанда да сезiлдi.
1917 жылы 27 ақпанда Петроградта буржуазиялық демократиялық төңкерiс жеңiске жеттi. Патша өкiметi құлатылып, министрлер мен көрнектi шенеунiктер тұтқынға алы Патша өкiметi құлатылғаннан кейiн бүкiл Ресейдегi сияқты Қазақстанда да қос өкiмет орнады. Бұрынғы патша шенеунiктерi, эсерлер, меньшевиктер және буржуазиялық ұлтшы басқарған буржуазиялық Уақытша үкiмет органдарымен қатар халықтық өкiметтiң жаңа органдары жұмысшылар, шаруа және солдат депутаттарының кеңестерi құрылды.
Патша өкiметiнiң құлатылуын Қазақстан еңбекшiлерi саяси және ұлттық азаттық алудың бастамасы ретінде қабылдады. Төңкерiсшiл халық бұқарасының белсендi қимылдары нәтижесiнде өлкеде бұрынғы өкiмет өкiлдерi орындарынан түсiрiлiп, тұтқынға алынды. Буржуазиялық демократиялық ақпан төңкерiсiнiң жеңiске жетуi өлкедегi еңбекшiлердiң саяси белсендiлiгiн арттырды.

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
РЕФЕРАТ
Таќырыбы: Аќпан революциясы

1917 жылдыњ басында Ресейдiњ тµњкерiстiк жања толќыны кµтерiлдi. Империалистiк соѓысты азамат соѓысына айналдыру ±раны кењiнен насихатталды. Патша µкiметi б±ќараныщ жаппай ќарулануынан ќатты сескене бастады. Тµњкерiстiк даѓдарыстыњ пiсiп - жетiлiп келе жатќандыѓы ±лт аймаќтарында, оныњ iшiнде Ќазаќстанда да сезiлдi.
1917 жылы 27 аќпанда Петроградта буржуазиялыќ демократиялыќ тµњкерiс жењiске жеттi. Патша µкiметi ќ±латылып, министрлер мен кµрнектi шенеунiктер т±тќынѓа алы Патша µкiметi ќ±латылѓаннан кейiн б‰кiл Ресейдегi сияќты Ќазаќстанда да ќос µкiмет орнады. Б±рынѓы патша шенеунiктерi, эсерлер, меньшевиктер жєне буржуазиялыќ ±лтшы басќарѓан буржуазиялыќ Уаќытша ‰кiмет органдарымен ќатар халыќтыќ µкiметтiњ жања органдары ж±мысшылар, шаруа жєне солдат депутаттарыныњ кењестерi ќ±рылды.
Патша µкiметiнiњ ќ±латылуын Ќазаќстан ењбекшiлерi саяси жєне ±лттыќ азаттыќ алудыњ бастамасы ретінде ќабылдады. Тµњкерiсшiл халыќ б±ќарасыныњ белсендi ќимылдары нєтижесiнде µлкеде б±рынѓы µкiмет µкiлдерi орындарынан т‰сiрiлiп, т±тќынѓа алынды. Буржуазиялыќ демократиялыќ аќпан тµњкерiсiнiњ жењiске жетуi µлкедегi ењбекшiлердiњ саяси белсендiлiгiн арттырды.
Ќазаќстанда кењестер 1917 жылы наурыз-мамыр айларында Семейде, Єулиеатада, Петропавлда, Кµкшетауда, Аќмолада, Павлодарда, Оралда, ¤скеменде, Атбасарда, Т‰ркiстан µлкесінде жєне т.б. жерлерде к±рыла бастады.
Ж±мысшы табы мен солдат депутапарыныњ кењестерiмен ќатар сєуiр-мамыр айларында шаруа депутаттарыныњ кењестерi ќ±рылды. Б±л кењестерде кµпшiлiк орынды меньшевиктер мен эсерлер алды. Сонымен бiрге буржуазиялыќ уаќытша ‰кiметтiњ жергiлiктi органдары 1917 жылы наурыз-сєуiр айларында ќ±рылды. Мєселен, Семейде ќалалыќ думаныњ, офицерлердiњ µкiлдерiнен, биржалыќ комитет пен кооперативтердiњ кулактыќ одаѓы м‰шелерiнен т±ратын ќоѓамдыќ ±йымдар мен армияныњ Семей атќару комитетi, Петропавлда, ¤скеменде ќоѓамдыќ ќауiпсiздiктіњ т.б. бір лескен атќару комитетi ж±мыс iстей бастады. Кµкшетауда кµпестер мен шенеуніктердiњ жиналысы уаќытша коалициялыќ комитет сайлады. ¤скеменде де осындай атќару комитетi ќ±рылды. Уаќытша ‰кiметтi ќолдаѓан Сiбiр, Орынбор, Орал жєне Жетiсу казак єскерлерi мен казак-орыс станицалары ќанаушы басшы топтары µкiметiнiњ органдары - казактыќ комитеттер ќ±рды. Б±лардыњ басында б±рынѓы патша µкiметiнiњ отарлаушы шенеунiктерi, ќанаушы таптардыњ µкiлдерi т±рды. Сонымен ќатар Ќазаќстанда ќазаќ интеллигенциясы басќарѓан ќазаќтардыњ ±лттыќ облыстыќ жєне уездiк комитеттерi де ±йымдастырылды. Оларѓа комиссарлар болып ±лттыќ интеллигенцияныњ µкiлдерi, атап айтќанда, Торѓай облысында Є.Бµкейханов, Жетiсу облысында М.Тынышбаев, Т‰ркiстанда М. Шоќаев, т. б. таѓайындалды. Бiраќ олар шын мєнiнде отарлыќ єкiмшiлiктiњ шенеунiктерi болѓандыќтан жергiлiктi ќазаќ халќыныњ кµкейкестi мєселелерiн шеше алмады. Кейбiр жаѓдайда ±лттыќ интеллигенция µкiлдерi Аќпан тµњкерiсiнен кейiнгi ќоѓамдыќ саяси дамудыњ µте мањызды мєселелерi бойынша Уаќытша ‰кiмет жаѓына шыѓып кеттi.
Уаќытша ‰кiметтiњ Ќазаќстандаѓы жергiлiктi органдары кулактарѓа, казактардыњ басшы топтарына, ќазаќ ауылдарыныњ бай-манаптарына арќа с‰йедi. Олар ж±мысшылар мен ењбекшiлердiњ революцияшылдыќ шабытын єлсiретуге тырысты, халыќты тонауларын жалѓастыра бердi, б±ќараны империалистік соѓыстыњ ауыртпалыќтарын µз мойындарымен кµтеруге мєжб‰р еттi. Ќазаќтарды саяси ќ±ќыќтарынан айырѓан ескi зањдар к‰шінде ќалды, орасан зор жер иелiктерi мен орыс-казак єскерiнiњ сословиелiк артыќшылыќтары саќталды, ќазаќ халќыныњ тањдаулы жерлерiн тартып алушы Ќоныс аудару басќармасы µз ќызметiн µзгертпедi. Сµйтiп, Уаќытша ‰кiмет Ќазаќстанда б±рынѓы патша µкiметiніњ саясатын одан єрi жалѓастырды. ¤йткенi б±л жања ‰кiмет органдары µзiнiњ єлеуметтiк ќ±рамы, басќару єдiстерi жаѓынан революцияѓа дейiнгi патша єкiмшiлiгiнен айнымай, жергiлiктi халыќќа олар калай ќараѓан болса, солай ќарады.
Патша µкiметi ќ±латылѓаннан соњ, Ќазаќстан большевиктерi астыртын жаѓдайдан шыќты. Орынборда жєне Торѓайда - П.Кобезев, Є.Жангельдин, А.Коростелев, Аќтµбеде – В.Ф.Зинченко, Перовскiде - А.В.Черняхов, Оралда - П.Парамонов, П.Дмитриев, Шымкентте - Н.Морозов, Семейде - П. Салон, Петропавлда - К.С‰тiшев т. б. партиялыќ ±йымдастыру ж±мыстарын ж‰ргiздi.
Большевиктiк партияныњ ќатарына С.Сейфуллин, Б.Серiкбаев, Т.Рысќ±лов, С.Арѓыншиев жєне басќалары кiрдi. Олар Уаќытша ‰кiмет саясатыныњ мєнiн халыќќа ашып бердi, революция жауларыныњ арам пиѓылдарын єшкереледi, ж±мысшылар мен шаруаларды, солдаттарды тµњкерiстiњ жењiсi жолындаѓы к‰реске топтастырды.
Аќпан тµњкерiсi жењгеннен кейiнгi Ќазаќстан ж±мысшы табыныњ елеулi табысы – кєсiпшiлер одаќтары ±йымдарыныњ ќ±рылуы едi. Олардыњ ќалыптасуында Орынбор-Ташкент темiржолшыларыныњ Ќ±рылтай съезi жєне Омбы темiр жол ж±мысшылары мен ќызметкерлерiнiњ бiрiншi съезiнiњ ‰лкен мањызы болды. Б±л съездердiњ к‰н тєртiбiнде бiрќатар мањызды саяси жєне экономикалыќ мєселелер ќаралды.
Олар: Уакытша ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ақпан революциясы
Ақпан революциясы демонстрациясы
Ақпан революциясы жайлы
РЕСЕЙДЕГІ АҚПАН РЕВОЛЮЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН ӨМІРІН ДЕМОКРАТИЯЛАНДЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ
Синьхай революциясы
Ақпан революциясының жеңісі
Ақпан төңкерісі
1917 жылғы ақпан төңкерісі
Ақпан Әйітбекұлы
Испан революциясы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь