Алматы облысында 2007-2011 жылдарға арналған туризм даму бағдарламасының анализі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. ТУРИСТІК САЛАНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ЖӘНЕ ДАМУЫН ТАЛДАУ
Алматы облысында туристік саланы дамытудың 2003.2005 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру қорытындысы ... 5
«Туризм» кластерін құру және дамыту шараларын жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
Аудандар мен қалалардағы туризм дамуының жай күйі ... ... .. 7
Туризмнің инфрақұрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

2. БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМІ
2.1. Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... 11
2.2.Туристік қызметті мемлекеттік реттеу мен қолдау жүйесін дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
2.3. Маркетинг және туристік өнімді ұсыну ... ... ... ... ... ... ... .. 12
2.4. Экологиялық туризм . тұрақты даму факторы ... ... ... ... ... . 13
2.5. Балалар мен жасөспірімдер туризмі . туристік мәдениетті тәрбиелеу мен ішкі туризмді дамытудың негізгі факторы ... ... ... 14
2.6.Туристік саланы ақпараттық және ғылыми . әдістемелік қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.7. Туристік саланы кластерлік дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20

БАҒДАРЛАМАҒА ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Алматы облысында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» № 211 Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы № 222 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы мен Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауының «Қазақстанның елу бәсекеге қабілетті елдер құрамына ену стратегиясын» жүзеге асыру шараларын орындаудағы жалпыұлттық жүйелік кестесінің 16 тармағына, Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 25 тамыздағы № 822 Әлеуметтік-экономикалық орта мерзімді жоспарына сәйкес әзірленді.
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стартегиясына сәйкес туризм мемлекеттің 2010 жылға дейінгі экономикалық дамуының басымдылығы болып белгіленді.
Өткен кезеңде Алматы облысында туризм саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы жүзеге асырылды, мемлекетаралық туристік байланыстар кеңейтілді. Сонымен қатар, 2003-2015 жылдарға арналған индустриялдық-инновациялық даму стартегиясының негізгі параметрлерін ескере отырып, туристік саланы дамыту жөніндегі шараларды іске асыруға көп көңіл бөлінді.
Туристік индустрияның дамуына экономика саласының басым секторларының бірі, соның ішінде жеті пилоттық кластерді тануға түрткі болды. Осы жағдай қызмет көрсету саласында, оның ішінде туризмге жақын: ауыл шаруашылығы, ұлттық табиғи парктер, мәдениет, көлік және коммуникациялық инфрақұрылымда және т.б. салаларда халықты жұмыспен қамтамасыз ету арқылы экономикалық өсуге ықпал жасау мақсатында мемлекеттің бәсекелестікке қабілетті туристік индустриясын дамыту жөніндегі мақсатты айқындау және міндеттерді шешу үшін алғышарттар жасады.
Қалыптасқан жағымды бастамалар туризм саласының бастапқы міндеттерін ғана емес, сонымен қатар оның ұзақ мерзімге қойылған даму келешегін есепке алуды да көздейді. Басты міндеттердің бірі - Қазақстанның 2011 жылға дейін Орталық Азия аумағының туризм орталығына айналу -Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясымен анықталды.
Бағдарлама экономиканың басым секторы ретінде саланың тұрақты дамуын қамтамасыз етудің негізгі мәселелерін қамтиды. Алматы облысының өзгеше табиғи және мәдени әлеуетіне негізделген қазіргі туристік индустрия – капитал сыйымдылығына қарамастан салынған қаржыны өтеу бойынша серпінді дамудағы және тиімді салаға туризмнің ықпалдастануына жүйе құраушы фактор болып табылады.
1. Ердавлетов С. Р. География туризма Казахстана. Алматы. Ғылым.1992.
2. Закон о туристской деятельности РК. 2002.
3. Маргарита Сорокина, эксперт «Имиджленд PR»//Советник, 2000. №
4. О Государственной программе Республики Казахстан "Возрождение
исторических центров "Шелкового пути», сохраняя и приемственность развития культурного населения тюркоязычных государств, создание ифраструктуры туризма" (собрание Актов Президента Республики Казахстан. 1998.
5. Пыхарев А. Н., Жолдасбеков А. А., Мамадияров М. Д.
Организационно-правовые основы туристской деятельности в
Республике Казахстан.
6. Табиғи мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының заңы. Халықкеңесі 1992.4 тамыз.
7. Қазақ Совет энциклопедиясы. Энциклопедиялық анықтма I том
және II том. Алматы 1973,1980 жж.
8. К Сыздықов., С. Жолдасов "Ата қоныс" Шымкент.1992 ж.
9. Памятники культовой архитектуры. Шымкент 1985.
10. 1992 ж. 2 шілдеде қабылданған "Тарихи мәдени мүраларды қорғау
және пайдалану" туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
11. Жетісу энциклопедиясы. Арыс баспасы. Алматы, 2004 ж.
12. Қ. Байпақов, А.Нұржанов. Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық
Қазақстан.
13. 1997 ж. 15 шілдеде кабылданған "Ерекше қорғалынатын табиғи
территориялар" туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
14. Проблемы развития туризма и возрождение Исторической
значимости Шелкового пути. Шымкент 1998 .
15. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. М., 1994.
16. Теоретические проблемы рекреационной географии. М., 1989.
17. Родоман Б.Б. Географические проблемы отдыха и туризма. Сб. Территориальные системы производительных сил. М., 1971, с. 93.
18. Чигаркин А.В. Памятники природы Казахстана. - Алма-Ата, 1980.
19. Чупахин В.М. Физическая география Казахстан. -Алма-Ата, 1968.
20. Ивлев И.П. Находки краеведа. - Алма-Ата: Казахстан,1977.-С. 118.
21. Международный экологический форум. Сборник мате¬риалов. Выпуск 1.
22. Кораблев В.А. Международный экологический форум по проблемам
устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш - 2000» //
23. Перспективы освоения туристско-рекреа¬ционных ресурсов Прибалхашья. - Алматы, 2000.
24. Кораблев В.А. История спортивного туризма в Казахста¬не. Библиотека
туриста. - Алматы: Университет «Туран», 2004.
25. Нурмухаммедов Н. Будды Тамгалытаса // Простор. - 1967 - №8.

26. Международный экологический форум. Сборник мате¬риалов. Выпуск 1. Алматы, 2000.
27. Ким А. Г. Рекреационная оценка территории и развития туристско-
рекреационного хозяйства в Казахстане. Алматы. Рауан. 1997.
28. Закон О туристской деятельности в Республике Казахстан: Закон
Республики Казахстан от 13 июнья 2001. №211-ІІ. стр.4-5.
29. О концепции развития туризма в Республике Казахстан. Постоновление Правительство Республики Казахстан от 6 марта 2001. №333. стр.7-8 .
30. Н.Ә. Назарбаевтың 2005 жылғы дәстүрлі Қазақстан халықына жолдауы. //Егемен Қазақстан. 2005, ақпан.
31. В.С.Преображенский. Географические проблемы организации туризма и отдыха.- М.:Мысль,1980, стр. 21-30.
32. Г.А.Ким.Рекреационная оценка территорий и развитие туризма в Казахстане.- Алматы: Рауан, 1999, стр.13-38 .
        
        Алматы облысында 2007-2011 жылдарға арналған
туризм даму бағдарламасының анализі
МАзмұны
КІРІСПЕ
............................................................................
.................... 3
1. ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ТАЛДАУ
Алматы облысында туристік саланы дамытудың 2003-2005 ... ... ... ... қорытындысы … 5
«Туризм» кластерін құру және ... ... ... ... мен ... туризм дамуының жай күйі ………. 7
. Туризмнің инфрақұрылымы ... 8
2. ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ ... МЕХАНИЗМІ
2.1. Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттері …………………… 11
2.2.Туристік ... ... ... мен ... ... ... Маркетинг және туристік өнімді ұсыну ………………………... 12
2.4. Экологиялық туризм – тұрақты даму ... ... ... ... мен ... ...... мәдениетті тәрбиелеу
мен ішкі туризмді дамытудың негізгі факторы ………… ... ... ... және ... - ... ... ... 17
2.7. Туристік саланы кластерлік дамыту ……………………………. 18
ҚОРЫТЫНДЫ ……………………………………………………………. 20
БАҒДАРЛАМАҒА ... ... ... ... ... ... туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған
бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан Республикасының 2001 ... ... ... ... ... ... ... № 211
Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 ...... ... ... ... Үкіметінің 2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасы мен Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1
наурыздағы ... ... ... «Қазақстанның елу бәсекеге
қабілетті елдер құрамына ену стратегиясын» ... ... ... ... жүйелік кестесінің 16 тармағына, Қазақстан
Республикасының 2006 жылғы 25 тамыздағы № 822 ... ... ... ... ... 2030 ... ... Даму стартегиясына сәйкес туризм
мемлекеттің 2010 жылға дейінгі экономикалық дамуының ... ... ... ... ... ... ... дамытудың 2003-2005
жылдарға арналған бағдарламасы жүзеге ... ... ... ... Сонымен қатар, 2003-2015 ... ... даму ... ... ... ... ... саланы дамыту жөніндегі шараларды іске асыруға көп ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде жеті пилоттық ... ... ... ... Осы
жағдай қызмет көрсету саласында, оның ішінде ... ... ... ... ... парктер, мәдениет, көлік және коммуникациялық
инфрақұрылымда және т.б. ... ... ... қамтамасыз ету арқылы
экономикалық өсуге ықпал жасау мақсатында ... ... ... ... ... жөніндегі мақсатты айқындау және
міндеттерді шешу үшін алғышарттар жасады.
Қалыптасқан жағымды ... ... ... ... міндеттерін
ғана емес, сонымен қатар оның ұзақ мерзімге ... даму ... ... да ... ... ... бірі - Қазақстанның 2011 жылға
дейін ... Азия ... ... ... айналу -Қазақстанның
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру ... ... ... ... ... саланың тұрақты дамуын
қамтамасыз етудің ... ... ... ... облысының өзгеше
табиғи және мәдени әлеуетіне негізделген қазіргі туристік индустрия –
капитал ... ... ... ... өтеу ... ... және тиімді салаға туризмнің ықпалдастануына жүйе құраушы фактор
болып табылады.
Туризмге жақын салалардың (көлік-коммуникациялық ... ... ... ... сақтандыру және де басқа) дамуына негізделген
турөнімнің кешенді өткізу және инвестициялық ... ... ... ... және ... ... өсуін қамтамасыз етеді.
1. туристік саланың қазіргі
жай-күйін жӘне дамуын талдау
1.1. Алматы облысында туристік саланы дамытудың ... ... ... ... асыру қорытындысы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы № 1415 қаулысымен
бекітілген ... ... ... ... ... ... ... Алматы облысындағы туризмді дамыту мәдени-тарихи және
табиғи рекреациялық ресурстарды сақтау және ұтымды ... ... ... ... ... ... дамытуға, аумақтың
туристік имиджін қалыптастыру және маркетингке, халықаралық және меншікті
жобаларды іске асыруға бағытталды.
Талданып отырған аралықта ... ... ... ... бәрінде Берлин қ. (Германия), Утрехт қ. ... ... ... ... қ. ... және ... қ. ... облыс көрсетілді.
Алматы және Астана қалаларында өтетін қазақстандық халықаралық
туристік көрмелер ... ... ... ... дәстүрлі
қатысатын шаралары болды.
Жыл сайын облыста туризмді дамыту мақсатында әр түрлі туристтік
шаралар өткізіледі – ... ... ... ... облыстық туристер
слеті, авторлық (бардтық) әндер фестивалдері, «Джунгария» ... ... ... туристік көпсайыс, жаяу, тау туризмі
бойынша сайыстар, ақпараттық және тұсау кесер турлары.
Шетелде тұратын ... ... үшін «Ата ... саяхат» атты
туристтік бағыт ... ... ... ... ... ... ... Азияда аналогы жоқ ... ... ... жоба - ... регатасы жүзеге асуда.
Отандық және әлемдік туристік қызмет ... ... ... ... ... ... ... туристік,
сыртқы саясаттық және инвестициялық мүмкіндіктері ... ... ... ... ... және ... тұратын орындардың
көріністері бар ашық хаттар, сонымен қатар ... және ... ... ... ... ... ... облысы бойынша арнайы туристтік карталар жарық көрді. ... ... мен ... атты сайт ... ... ... Азия ... Облыстық спорт туризмі федерациясы,
«Тұран» унивеститетімен бірігіп туризм саласындағы мамандарды дайындау ... ... ... жөніндегі жұмыс атқарылуда.
2003 жылдан бастап аумақтың туристік жай-күйін, туризмнің материалды
базасын және т.б. көрсететін материалдар жинақталды. ... ... ... ... мен ... ... дамытудың басымды
бағыттары анықталды. Алматы облысының туристік маршруттарының реестрі
дайындалды. Оның ... ... ... ... саяжай-
сауықтыру, этнографиялық және т.б. туризм түрлерін ... ... ... ... саладағы көрсеткіштердің мониторингін жасау және Алматы
облысында ... ... сай ... ... құру ... қажеттілігін ескере отырып, аудандар мен қалалар ... ... ... ... ... ... есепке алу
жүргізіледі. 2005 жылда туристік-сауықтыру қызметінен түсетін ақылы
қызметтің көлемі 1297,6 млн. ... ... бұл 2003 ... ... %-ке ... көрсетеді (қосымша-А).
Алматы облысының туристік қызмет рыногында лицензиялық негізде 47
фирма және 1 жеке кәсіпкер қызмет көрсетеді.
Облыста ... ... ... ... саны 3-тен ... ... шағын кәсіпорындармен көрсетілген. Туристтерді қабылдаумен
айналысатын туроператорлар облыстың ... ... ... ... ... астамын құрайды.
Алматы облысының статистика жөніндегі басқармасының мәліметі ... ... 153 527 ... ... ... оның ... ... – 41 369. Есепті мерзімде аумаққа келуші резиденттер ... 971 адам ... 32 285 ... ... ... мемлекеттерге
туристік мақсатпен барып келді, ішкі туризм көлемі 120 271 адамды құрады.
Атқарылған жұмыстың ... ... ... 426,2 млн. теңгені
құрады.
1.2. «Туризм» кластерін құру және дамыту жөніндегі шараларды ... ... ... 2005 ... 25 ... ... ... пилоттық жобалардың жоспарларын бекіту
туралы» № 633 ... ... ... мен ... ... «Туризм»
пилоттық кластерін құру және дамыту ... ... ... ... ... ... ... белгіленді:
- аймақтың ланшафттарын қолданатын экологиялық туризм;
- тарихи-археологиялық ... пен ... ... ... ... ... іскерлік туризм.
«Туризм» кластерін құру және дамыту ... ... ... ... ... ... ... туристік имиджін құру бойынша
жұмыстар үнемі ... ... ... тұтынушыларына тура
бағытталған және біздің туристік өнімнің әлемдік рынокта ... ... ... ... ... ... облыстың қатысуына облыстық
бюджеттен қаражат бөлінді.
Аумақтың туристік-рекреациялық әлеуетін көрсететін ... ... ... ... ... облысы бойынша арнайы туристік
карталардың сериясы әзірленіп, шығарылды, ... ... ... ... сайты құрылды, бұқаралық ақпарат ... ... ... ... ... ... ... турлар өткізілді.
Орталық Азия Университетімен бірігіп ... және ... ... үшін ... ... Алматы облысының туристік
кластері буындарының бірі ретінде» тақырыбында семинар өткізілді.
Облыстың Ұйғыр, Райымбек, Панфилов аудандарында қолданыстағы ... ... ... және ... ... ... ұлттық парктеріне
баға берілді. Облыстың көлік, автомобиль жолдары, байланыс, ақпараттық
қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... олар ... ... енгізілді.
«Алтын Емел» ұлттық табиғи паркінде мемлекеттік ұлттық парктер ... ... ... мәселесі бойынша кеңес өткізілді. ... ... ... МҰТП ... ... ... ... су қоймасы, Балхаш және Алакөл көлдерінің жағалауында демалыс
орындарын ашудың негізгі жоспарын әзірлеуге жергілікті ... ... ... ... ... негізгі проблемалардың бірі –
тартымды туристік объектілерге және ... ... ... ... ... немесе олардың нашар жағдайы болып табылады.
Облыстағы туристік объектілерге апаратын жергілікті маңызы бар жалпы
қолданыстағы жолдар бойынша Тамғалы Тас ... ... қара ... ... ... ... апаратын жол - 4,433 млн.теңгеге, Бескөл-
Жайпақ - 3,546 млн.теңгеге жөндеуі басталды.
«Көшпенділер» фильміне декорациялар ... ... ... үшін ... ... «Туризм және демалыс орны» МККП ... ... ... ұлттық компаниясы арасында 3 жыл мерзіміне
жалға беру туралы шарт жасалынды.
1.3. Аудандар мен қалалар кесігіндегі туризм ... ... ... ... ... мен ... туристік
индустрияның дамуын тежейтін факторлардың бірі – осы саланың экономикалық
өсуін қамтамасыз ететін ... бірі ... ... жеткілікті көңіл бөлмеуі.
2005 жылғы туристік-сауықтыру бойынша көрсетілген ақылы қызмет
көлеміне талдау ... ... ... ... ... ... түсетін пайданың өсу үрдісі сақталғанын атап өту қажет.
Облыстағы туризмнің материалдық базасы бар және ... ... ... ... ... ... мен қалалары тұрақты жұмыс
жасауда: Еңбекшіқазақ, Қарасай, Талғар, Панфилов аудандары, ... ... ... ... ... ... қаласында туризм дамуы
ілгері басуда.
Жамбыл, Талғар аудандарында - ... ... ... ... ... қаласында – экологиялық; Ақсу, Алакөл,
Панфилов аударында, Қапшағай қаласында – ... ... ... ... ... ... ие ... түрлерінің бірі – ауылдық туризм
болып табылады.
Облыста ауылдық туризмнің дамуының жақсы үлгілерін ... ... ... туризм көрсетуде. Ауылға келген туристерге киіз үйлерде
немесе арнайы қонақтарға ... ... ... яғни ... ... ... тұру ... турист бал жасау процесімен танысу үшін
омартаға ... ... ... ... мен ... сиыр мен ... танысады; сүт өнімін, яғни ірімшік, май және қаймақ жеп ... ... ... түйеқұс өсіретін «Фауна» фермер
шаруашылығына және форель өсіретін ... ... ... ... Осы экскурсияларда түйеқұстарды, форельдерді бақылап қана қоймай,
сондай-ақ түйеқұс жұмыртқасын, қанатын алып, ... ... ... ... Сарқан, Балхаш, Қаратал, Ескелді, Көксу ... ... ... мен ... ... ... ... түрде қолданбайтынын атап кеткен жөн. Талдықорған қаласында да
туризмді дамыту мәселесіне жеткілікті көңіл ... ... және ... ... ... ... жағдайлар бар.
Дұрыс ұйымдастырылып, қолайлы жағдайлар жасалынған жағдайда ... ... ... ... ету мәселесін шешуге, бюджетке
түсетін ... ... ... ... ... дамыту бойынша жұмыстарды жеделдету мақсатында
туристік индустрияны дамыту саласындағы әкімдіктердің қызметін рейтингтік
бағалау ... ... ... ... ... инфрақұрылымы
Облыстағы туризмнің даму шарттары Қазақстанның басқа өңірлерінен
ерекшелінеді, ... ... ... ... ... үлкен.
Облыста қабылдайтын 316 объекті бар: 46 – қонақ үй, 58 - ... ... 15 – ... мен ... ... 159 – демалыс орны, 14 – демалыс үй,
10 - сауықтыру лагері, 10 – ... үй. ... ... «Тамғалы»
мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейі, бір спорттық-сауықтыру
кешені, үш кесене, екі аквапарк бар ( ... ... ... ... ... негізгі қаражаттың қайнар көзі
емдік-шипажай объектілерінен болып табылады. Бүгінгі ... ... ... ... жұмыс істеп жатыр. Аса әйгілі емханаларға:
«Алатау» (Қарасай ... ... ... ауданы), «Көктем» (Талғар
ауданы), «Жаркент-Арасан», «Керім-Ағаш» (Панфилов ... ... ... сай ... сапалы қызмет көрсететін «Старая
крепость» және «Freedom» демалыс орындары, «Табаған» ... ... ... ... қабылдау объектілері бар.
Капшағай су қоймасындағы туризм инфрақұрылымының нысаналары ең
қарқынды ... ... ... су ... орналасқан демалыс
орындарында туристерді қабылдау және ... ... ... ... ... белгіленді.
Әлемдік рынокта туристік қызмет көрсету саласында жайлы ... және ... ... бар, ... ... ... ... әкелетін арнайы сауықтыру және емдік ... ... ... ... ... және демалу үшін тек қана жергілікті
емес, сонымен қатар шетелдік туристерді тартарлық ... ... ... жалғыз ғана ресурстар жеткіліксіз. Осы өнімді ... ... ... ... яғни ... бағыттағы, баға белгілейтін қызмет
көрсететін шипажайлар мен курорттар жүйесі қажет.
Рекреацияның емдік емес түрлерін және ... ... үшін ... пен
кәсіби кадрлар қажет, ал олар шипажайларда жоқ, ... ... ... ... ететін қызмет түрлері үшін қажет қаражат пен кәсіби кадрлар.
Облыстағы туристік объектілерді пайдалунадан ... ... 2005 ... 238,2 ... ... соның ішінде мейрамханалары бар қонақ
үйлер – 58,5 ... ... жоқ ... ... – 172,1 ... – 5,0 ... ... да тұрғын орындар – 2,7 ... ... ... ... ... ... ... Оның
ішінде: «Құс жолы», «Ирбис» қонақ үй ... ... ... ... ... үйі. Тағы бір жаңа қонақ үйдің құрылысы жүріп
жатыр.
Табиғатты қорғау мекемелері.Облыс ... ... ... ... «Шарын» мемлекеттік ұлттық табиғи парктер, Алматы және Алакөл
қорықтары ... ... қор ... ... және ... туризмді дамыту бойынша жұмыстар жүргізіліп
жатыр. Олардың аумағында 40-тан аса экологиялық туризм объектілері бар, ... ... ... ... мекемелерінің экскурсиялық қызмет көрсету, спорттың
аң аулау және балық аулау ... ... ... ... ... қызметтен түскен барлық түсімдердің 5 пайызын құрайды.
Қазақстан Республикасының «Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар туралы»
Заңына сәйкес қорықтар, ... ... ... ... ... ... бірі – ... туризм және демалыс үшін жағдайлар жасау
болып табылады (33).
Автокөлік саласында. Соңғы жылдары ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы
5 желтоқсандағы № 1809 ... ... ... ... бар жолдардың
тізіміне ірі туристік объектілерге апаратын және ... ары ... үшін ... ...... – Тараз – Алматы - Қорғас;
2. Алматы – Қараганды – Астана– Петропавл жолдары енгізілді.
Статистика мәліметі ... 2005 жылы ... ... ... 41 369 турист пайдаланылды, оның ішінде: әуе ... 892, ... ... – 163, қала ... автобустар – 28 098, басқа да
құрлықтық тасымалдау құралдары – 12 ... ... 1 ... жағдайына республикалық маңызы бар жалпыға
бірдей қолданылатын ... ... ... ... ... ... АЗС – 210, СТО – 24, ... үй –15, тамақтану және
сауда орындары – 199, автотұрақ – 1.
Ұлы Жібек жолындағы туризмді дамыту
Ұлы Жібек жолы ... ... ... ... ... 2003
жылы Алматы облысы бойынша ... ... ... ... Мемлекеттік бағдарламадағы объектілерге жүргізілген
тексерулердің нәтижесі 1-ші кезең жартылай орындалғанын көрсетті. ... ... ... он жыл ... ... ... ... және объектілерді қаржыландыру мүмкіндіктерін
есепке ала отырып тыңғылықты редакциялауды қажет етеді.
Өкінішке орай, бағдарламаға ... ... ... ... ... көрсету мүмкін емес, оларды қайта жөндеуден өткізу,
тарихи-мәдени ... ... ... ... ... ... болып табылатын Талхиз, ... және ... ... ескерткіштеріне ерекше көңіл бөлу
қажет. Ал Іле өзенінің жағалауындағы «Писаные скалы» атты ... ... ... Бұл ... «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберінде шешілуді
қажет ... ... ... ... және оны іске асыру тетігі
2.1. бАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Бағдарламаның мақсаты - ... ... ... ... ... ... өсуін қамтамасыз ете отырып, ішкі және ... ... ... ... ... ... ... ету
және табыстарын арттыру.
Қойылған мақсатқа сәйкес Бағдарламаның ... ... ... ... ... ... ... туристік қызмет көрсету салаласында шағын және орта ... үшін ... ... ... ... ... ... және көліктік инфрақұрылымды дамыту;
- сауықтыру индустриясымен ... ... ... ... мен ... ... туризм жөніндегі серпінді жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру;
- облыстың жағымды туристік имиджін қалыптастыру;
- ішкі және келу ... ... ... ... ... ... реттеу мен қолдау жүйесін дамыту
Бұл бағытта төмендегі шаралар жүзеге асыуы қажет:
туризм саласын мемлекеттік ... ... ету ... ... ... актілер жобаларын әзірлеуге қатысу;
техникалық реттеу жүйесімен белгіленген ... ... ... ... ... ... ... сапасын арттыру;
қалалық және аудандық әкімдердің қызметтеріне рейтингтік бағалау
жүргізу арқылы туристік сала ... ... ... ... ... ... негізі ретінде Алматы облысындағы туризм
және демалыстың табиғи, археологиялық және ... ... ... ... сақтау, қайта құру және жабдықтауды жүргізу;
«WTO Ted Qual» туристтік білім беру сапасының ... ... ... ... ... ... және кәсіби біліктілігін
арттыру жүйесін жетілдіру;
мүдделі мемлекеттік органдар, сондай-ақ мемлекеттік мен жеке меншік
секторлар ... ... ... ... ... ең жоғарғы
деңгейін қамтамасыз ету.
Келешекте ішкі және келу туризмдерін дамыту мақсатында:
жеке меншік және мемлекеттік менеджменттің тиісті деңгейін ... ... ... ... ... ... қызметін үйлестіру және мемлекеттік қолдау көрсету;
жеке бастамалардың дамуына жердемдесу (35).
2.3. ... және ... ... алға ... ... маркетингі және алға жылжуын қамтамасыз ету үшін
Алматы облысы бүкіл ... ... ... ... қатысады және
туристтік қызмет көрсететін субъектілердің республикалық шараларға ... ... ... ... туристтік ұйымдардың өкілеттілігі
жылдан-жылға ... ... ... ... ... сапасы
артуда.
Отандық және әлемдік туристік рынокта облыстың ілгері басуы ... ... ... имиджін құру жөніндегі шараларды әрі қарай іске
асыру қажет.
Қазақстанды ... ел ... алға ... ... ... облысында
келесі шараларды қабылдау қажет:
туризмнің экономикалық көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ... ... ... мемлекеттік қолдау көрсететін жаңа бағыттарды құру;
серпінді халықаралық жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру;
көліктік инфрақұрылым және туристтік қызмет көрсету рыногын ... ... ... ... ... және ... ... еуразиялық тарихи даму факторын және қазақстандық қауымның
көпұлтты, көпконфессиялы және ... ... ... дәстүрлерін, тағамдарын, өнерін белсенді қолдану;
Алматы облысында туризмнің арнайы түрлерін дамыту жоспарларын әзірлеу;
арнайы экономикалық аймақ құру келешегін ескере ... ... ... ... ... ... және ... түрлерінің дамуын қамтамасыз ету;
Қазақстан халықтарының төл мәдениеті негізінде туристерді ... ... ... мен ... ... ... облыс
картасы «Атамекен», этнографиялық орталықтар, мәселен «Қорғас» халықаралық
шекара маңы ынтымақтастығы ... ... ... ... ... ... ... және сыртқы туристік қызмет ... ... ... ... жарнамалық-ақпараттық қамтамасыз ету.
2.4. Экологиялық туризм – тұрақты даму факторы
Алматы облысында экологиялық туризмді дамыту қажеттілігі ... ... ... ... жаңа ... орындарын құру, яғни
тек экономикалық фактормен ғана шектелмейді, сонымен қатар бос ... және ... ... ... жүйелік тұрғысындағы
халықтық сұранысымен - әлеуметтік тапсырыспен түсіндіріледі. Бүкіләлемдік
туристік ұйымның сарапшыларының мәліметі бойынша ... ... ... жыл ... әйгілі болып, кез келген ... ... ... бірі ... ... ... зерттеудің қорытындылары көрсеткендей, жалпы
Қазақстанда экологиялық туризмді ... үшін ... ... бар.
Еуразияның орталығындағы ерекше табиғат ... мен ... ... ... ... ... ... әр түрлі
тарихи кезеңдерде мекендеген ұлттардың мәдени және этникалық мұрасы оның
негізін қалайды.
Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... ... агенттіктің мәліметі бойынша 2005 ... ... ... мен ... 127 мың 300 туристке қызмет ... жылы ... ... ... ... ... 36,3 млн. ... экологиялық туризмнің басқа туризм түрлерінен айырмашылығы
табиғат ортасына әлсіз әрекетімен сипатталса да, аса дамыған инфрақұрылымды
қажет ... де, ... ... құрылу барысында
болғанымен көбінесе байланысты бұл бағыттың дамуы ... ... ... ... жаңарту шараларына жеткілікті қаржы бөлінбейді,
ұлттық табиғи парктеріне кіру ... ... ... және ... ... ... етеді.
Шетелдек мемлекеттердің, мысалы, ұлттық табиғат парктеріне (мәселен,
Кения, Америка, Қытайда) барушы туристер, оған 1 млн. АҚШ ... ... ... ... ... ... мен ... қызметтерді сату арқылы
қорықтар және ұлттық парктерге өз бетімен ақшалай ... ... ... ... парктерге түскен қаражаттар олардың дамуына, сонымен қатар
қорғау және қалпына келтіру шараларына жұмсалады.
Облыста ... ... ... ... ... ... қорғауға алынған табиғи аумақтар құрайды: «Іле-Алатау мемлекеттік
ұлттық табиғат паркі», «Алтын-Емел», ... ... және ... ... ... экологиялық туризмнің экономикалық әлеуеті шектелмеген,
бірақ оны дамыту және қалпына келтіру үшін бірталай шығындар мен күрделі
салымдар ... ... ... инфрақұрылымды құру туристтер үшін
табиғаттың ... ... ... мен қолжеткізуін қамтамасыз
етеді.
Осы процесті ... ... ... шара ... сұранысын қанағаттандыра алатын, экотуризм инфрақұрылымын құру үшін
облыстың аумағында орналасқан Мемлекеттік ... ... ... бас ... әзірлеу болып табылады.
Сонымен қатар, 2002 жылғы мамырда Бүкіләлемдік экологиялық саммитте
қабылданған Квебек декларациясының ұсыныстарын іске асыруды ... ... ... жеке ... ... емес ... ... дәстүрлер мен генетикалық ресурстарды сақтау және
табиғат пен жергілікті мәдениетті қорғау бойынша шараларды ... ... ... ... ... дамыту жөніндегі аумақтық ... ... ... ... ... ... әсерді жою үшін қажетті реттеуші және
мониторингтік тетіктерді әзірлеу қажет;
шағын және орта бизнес ... үшін ... ... және ... ... ... ... ету керек;
қоршаған ортаны қорғау үшін жауапты үкіметтік және үкіметтік емес
ұйымдармен ынтымақтастықты құру керек.
Аталған ... ... және ... ... ... ... ... туризмнің өзіндік сұранысын қамтамасыз ету,
халықтық өзіндік мәдениеті мен дәстүрімен қоса жануарлар мен ... ... ... ... ... қатар турлардың географиясын
үнемі кеңейту осы туризм бағыттын дамытуға сеніммен болжауға ... ... ... мен ... ... – туристік мәдениетті тәрбиелеу мен
ішкі туризмді дамутыдың негізгі факторы
Туризмнің әр ... ... ... азаматтық сезімді
тәрбиелеуді, туристік ... және ... ... жалпы
мемлекеттік идея ретінде қабылдау сезімін тәрбиелеуге мүмкіндік береді. ... ... ... ... пен ... үшін ең аз ... ... дамуын қамтамасыз ететін экономиканың әрекетшіл секторы ретінде
туризмді шынайы дамыту мүмкін.
Жасөспірімдер мен ... ... - ... ... ... бола ... және ... тәрбиелеу, есірткі мен жағымсыз әдетерге
альтернатива ... ... ... құру ... өсіп ... ... өмір ... бағыттайды;
тарих және мәдениет ескерткіштерімен, айналадағы табиғатпен танысуға,
туған өлкені тануға ықпал етеді.
Балалар мен ... ... ... ... ... сай ... ... күйреген мектептің білім жүйесіндегі құрылымдарды
кешенді қалпына келтіру және ... ... ... оқу ... ... мен жер бойынша бағыт таба алу ... ... ... ... ... тарихи нысаналарын білу, туристік техника мен
дайындық жөніндегі ... оқу ... ... ... ... ... ... жалпыбілімдік деңгейін жетілдіру қажет;
балалар мен жасөспірімдердің мектептен тыс туристік мекемелер жүйесін
кеңейту және қайта құру жөніндегі ... ... ... ... - ... жобасын іске асыруға, сондай-ақ гид және
экскурсовод ретінде туризмнің ... ... ... кезінде,
жастарды қатыстыруды қамтамасыз ету қажет.
Туризм саласында инвестициялық ... ... ... мен ... ... ... ... үшін мемлекет тарапынан төмендегі шараларды жүзеге ... ... ... ... ... іс-қимыл жасауы ... ... ... ... ... ... ... су құбырлары және арналық жүйе құрылысын жүргізу;
- телефон ... ... және ... ... қамтамасыз ету;
- жолдардың құрылысы және қайта құрылысын жүргізу;
- бос уақыт және ойын-сауық индустриясы жүйесі, туристік-этнографиялық
кешендер түрінде нысаналардың құрылысы ... ... ... ... ... ... ... ықпал көрсету;
- Шағын кәсіпкерлікті қолдау қорының және ... ... ... ... және ... ... қоса кәдесый өнім
индустриясын құру және ... ... ... ... ... ... ... туристік инфрақұрылым нысандарын келу
туризмін дамытуға қолайлы аудандарда құрылысының бас жоспарларын әзірлеу.
Бірінші кезекте, Капшағай су қоймасындағы ойын-сауық ... ... ... ... ... ... Алакөл көлі, ... ... көлі ... ... ... ... ... Құрылып жатқан арнайы экономикалық зонаға шетелдік және ... ... ... Қапшағай қаласының туристік инфрақұрылымының
дамуына ерекше көңіл бөлінуде.
Туризм инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы мен ... ... ... ... ... ... қонақжай үйлер және мотельдер
жүйесінің, сонымен қатар 3*, 2* және туркласс ... ... ... ... ... жобасын іске ... ... ... ... құрылыс басылымдықтарын анықтау қажет.
Кадрлар даярлау және туризм қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
жүйесі
Бұл бағыта:
- облыстық жоғары оқу ... ... ... ... ... дайындау және біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру қажет;
- туристік индустрияны дамытудың өзекті ... ... ... ... облыстың қатысуын және ... ... ... ... ... ету ... ... қамтамасыз етуі - туризмді дамытудың
негізгі шарттарының бірі ... ... ... ... ету Туризм жөніндегі Гаагада өткен парламенттік конференцияның
қорытынды құжаттарында, Этикалық ... ... ... хартиясында
бекітілген. Туристтің қауіпсіздігі ... ... ... мен ... тарапынан қабылданатын шараларға және
мемлекеттің ... ... ... Техногенді зардаптар мен
эпидемиялардың, лаңкестік әрекеттердің өсу ... ... ету ... туады.
Туристтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін:
- туристтерге қызмет көрсету жөніндегі туроператорлар мен турагенттер
қызметінде қауіпсіздік техникасы ... ... ... және ... ... ... ... өткізу;
- туристік ортаны қорғау және сақтау;
- жергілікті тұрғындар мен туристерді ... және ... ... ... ... ... және ... еңбек және төсек қатынастарына
пайдаланумен, адамдар саудасы және лаңкестікпен, ұйымдасқан ... ... ... келу ... ... үшін ... және басқа көші-
қон ағымдарға, оның ішінде туристер ретінде ... ... ... ... орнату;
- «hot line» тәртібінде туристерге ... ... ... ... ... ... саланы ақпараттық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету
Ұзақ мерзімді негізде Туризмді дамыту стратегиясына жасалған ұсыныстар
және Қазақстанның туристік әлеуетін бағалау жөніндегі ... ... ... ... ... ең жаңа ... ескере отырып туристік саланы ілгері дамыту ... ... ... құру ... ... көрсетеді.
Ең жаңа технологияларды қолдану тұтынушының тілегіне сәйкес туристік
қызмет пакетін ... ... ... тұру ... ... тағайындап қою, қоса, Қазақстанның туристік мүмкіндіктері,
оның ішінде туризм нысаналары туралы барлық ... ... ... ... ... Әлемдік туризмде виртуалды туризм сияқты жаңа бағыт пайда
болды. Қазіргі заманғы ... ... ... ... потенциалды туристке дейін толық ақпарат ұсыну және ... ... ... қатар, туристік қызмет рыногын дамытудағы
мемлекеттік ... ... ... ... ақпараттық орталықтарының
мүмкіндіктері болып табылады.
Осындай орталықтар туризмді ... ... ... ... көрсеткіштерін жүйелендіру, әлемдік туристік рыногына отандық
турөнімнің шығару үшін ұсыныстарды қалыптастыру және ... ... ... ең жаңа ... және ... ... мемлекеттің халықаралық туристік имиджін нығайту ... ... ... мен форумдарды ұйымдастыруға үлкен мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, халықаралық сараптаушылардың ... ... ... ... ... шараларының бірі оны ғылыми-әдістемелік
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... мүлдем жоқ, ал Ұлыбритания, Германия ... ... ... ... ... және ұлттық туризмнің дамыту
перспективаларын болжау және ... ... ... ... ... саласын ақпараттық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету
үшін:
туризмге жақын ... ... ... ... ... мақсатында облыстық туристік ақпараттық орталық құру қажет;
көлік жолдары, ... және ... ... ... ... ... ... индустрияға мониторинг
жасау тетігін әзірлеу керек;
келешекте ұқсас ... ... ... ... ... бірыңғай ұлттық интернет-порталды құру қажет;
мемлекеттің туристік әлеуеті, Қазақстанның мәдениеті және тарихы,
туристік ұйымдар және қонақ ... ... ... ... ... виза алу ... ... және әкімдік рәсімдер туралы жаңаланатын
мәлімет банкісі бар БҰБТҰ-ның ... ... ... ... енгізілген
бірыңғай ұлттық интернет-портал құруға қатысу қажет.
2.7. Туристік саланы кластерлік дамыту
кластерлік дамыту арқылы ... ... және ... қабілетін арттыру мастер-жоспар түрінде кластерлік буындарды
құру процесін тездетуді, өзара әрекет және басымды әрекет ... ... ... ... ... ... ... құру мен дамыту аясында
туристтік өнімдерді әлемдік және отандық рынокта алға жылжыту үшін ... ... ... ... ... жоспарлануда.
2011 жылға дейін отандық рынок үшін ... ... ... ... келесілер белгіленді:
- сауықтыру турлары, шипажай-курорттық емдеу;
- аумақтың қорықтарына және ... ... ... ... ... көруге тұрарлық мәдени-тарихи орындарға барумен ... ... сулы және ... ... ресурстарын қолданумен туризмнің
белсенді түрлері.
халықаралық рынок ... ... ... ... тау ... ... ... және қазақ
үйлерде немесе трейлерде тұруды және джиптардың қолдануымен ... ... ... ... ... турлар.
Алматы облысының туристік имиджін ... ... ... - ... және ... ... - халықаралық туристік рынокторында
«Жетісу – туризм өлкесі» брендінің кең PR-компаниясын ... ... ... ... ... ... салалардың дамуын ескере отырып, Алматы облысында туризмді
кластерлі дамыту жеке ... ... ... атқарылады (33).
Өзара байланысты міндеттердің кешенін шешуді ... ... ... ... ... ... қолдау және экономиканың өсудің жаңа бағыттарын
қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер аясында келесі серпінді
жобаларды іске асырудың ... ... бас ... және ... кластерді құру және дамыту
мастер-жоспарының шеңберінде Алматы ... ... ... құру
және дамыту;
жанама қызметтердің сферасын қалыптастыру мақсатында ... ... маңы ... ... АҚ және ... ... және ... индустриясының құрылысы.
ҚОРытынды
Бұл бағдарлама негізінен Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13
маусымындағы «Қазақстан Республикасындағы туристік ... ... ... ... ... Бұл ... ... облысының кәсіпкерлік және
өнеркәсіп департаменті әзірлеген.
Бағдарламаны жүзеге асыру ... ішкі ... 2007 ... ... 2011 жылы 29,3 мың ... ... тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі,
келу туризмінің ... 2007 ... 1,0 ... 2011 жылы 2,1 мың адамға дейін
артады (Г – қосымшасы).
Орта есеппен бір шетелдік турист ... 500 АҚШ ... ... әкелсе, 2007 жылдан 2011 жылға дейін ... келу ... ... ... 1,2 млн. АҚШ ... кұрайды.
Бағдарлама аумақтық турөнімнің көріктігінің көтерілуіне және Алматы
облысының ұлттық және әлемдік ... ... ... ... аумақтың
кірісті экономика секторы шеңберіндегі ... және ... ... сферасы ретінде бәсекеге қабілетті ... ... ... ... іске ... ... ... 2 кезеңге бөлуге болады:
1 кезең – ... жыл, 2 – ...... ... аумақтық турөнімнің тартымдылығын арттыру және Алматы
облысының ұлттық және әлемдік туристік рыног ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік және ... ... ... ... ... қабілетті туристік
индустрияны құруға ықпал етеді.
Бағдарламаны 2007-2011 жылдарда іске асыру үшін ... ... ... 107 791 мың ... ... оның ішінде:
2007 жыл – 18 021 мың теңге; 2008 жыл – 19 980 мың теңге; 2009 жыл ... мың ... 2010 жыл – 23 200 мың ... 2011 жыл – 25 520 ... іске ... шаралары облыстың бюджетінен қарасты жылға
сәйкес бөлінген қаржы шегінде және ... ... ... ... ... қаржы көздерінен қаржыландырылады.
ҚОСЫМША А
Алматы облысының 2007-2011 жылдарға
арналған туризмді дамыту бағдарламасы
Туристік-сауықтыру қызмет көлемінің 2003-2005 ... ... ... ... ... жылдарға
арналған туризмді дамыту бағдарламасы
Алматы облысының қабылдау нысаналары санының
2003-2005 жылдардағы өсу қарқыны
ҚОСЫМША ... ... ... ... туризмді дамыту бағдарламасы
Алматы облысының қабылдау нысаналарын қолданудан
2005 жылда түскен кірістің структурасы (млн. теңге)
барлығы 238,2 млн. теңге
* Алматы ... ... ... ... ... ... ... облысының 2007-2011 жылдарға
арналған туризмді дамыту бағдарламасы
Ішкі және келу туризм көлемінің 2007-2011 жылдардағы болжамалы өсуінің
көрсеткіштері (мың ... ... ... ... ... ... жылдарға арналған
бағдарламасын іске АСЫРУ жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған ... ... ... ... ... ... ... |Қаржыландыру |
| | ... ... ... ... ... |
| | | ... | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... ... ... және ... реттеу жүйесін дамыту |
| ... ... |ҚР ... |КӨД |2007 ... ... | |
| ... мен турагенттердің|ұсыныс | |4 ... ... | |
| ... ... | | | | |
| ... ... түрде | | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... мен ... енгізу| | | | | |
| ... ... мен ... ... КӨД |жыл ... ... | |
| ... туристік саланы дамыту|әкіміне | |4 ... ... | |
| ... ... ... |ақпарат | | | | |
| ... ... ... | | | | ... ... және ... өнімді жылжыту |
| ... ... ... және орыс ... |2007 ... |500 ... ... |тілдерінде Алматы облысының |іш | |2008 ... |500 ... ... |
| |жолкөрсеткіштерін әзірлеп шығару | | |2009 ... |500 | |
| | | | ... | | |
| ... ... ... және орыс |Туристік |КӨД |2007 жылдың |500 ... ... ... ... ... ... | |2008 ... |500 |қаржысы есебінен |
| ... ... ... және | | |2009 ... |500 | |
| ... | | ... | | |
| ... қытай, ағылшын және орыс |Ашықхаттар|КӨД |2007 жылдың |500 ... ... ... ... ... ... | |2008 ... |500 |қаржысы есебінен |
| ... ... ... ... | | |2009 ... |500 | |
| ... ... ... ... | ... | | |
| ... | | | | | |
| ... ... ағылшын және орыс |Брошюра |КӨД |2007 ... |1 200 ... ... |тілдерінде экологиялық, | | |2008 ... |1 200 ... ... |
| ... | | |2009 ... |1 200 | |
| ... мен тау | | ... | | |
| ... брошюраларын әзірлеп | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... рынокта |Облыс |КӨД |2007 ... |2 300 ... ... ... ... ... |әкімінің | |2008 ... |2 500 ... ... |
| ... ... ... |өкімі | |2009 ... |2 700 | |
| | | | ... | | |
| ... мен Алматы ққ. ... |КӨД, СҚБ |2007 ... |1 800 ... бюджет|
| |жандандырылған жерлерінде, |әкімінің | |2008 ... |2 000 ... ... |
| ... және ... ... | |2009 ... |2 200 | |
| ... бар ... ... | | ... | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... облысындағы туризм және |ГАЖ |КӨД |2007 ... |250 ... ... ... атты ... | | ... | ... есебінен |
| |геоақпараттық жүйесінің қорытынды | | | | | |
| ... ... | | | | | ... ... және отандық туристік рыноктарында Алматы облысының туристік ... ... |
| ... ... ... |Облыс |КӨД, |2007 ... |400 ... ... ... ... өтетін ІТВ|әкімінің |аудандардың |2008 жылдың |450 ... ... |
| ... ... биржаға қазақ|өкімі |(қалалардың) |2009 жылдың |500 | |
| ... ... ... | ... ... | | |
| ... ... ету | | | | | |
| ... ... |ҚР ТСМ |КӨД, |2008 ... |500 ... ... |Республикасында туризм күндерін |есеп беру |аудандардың |4 тоқсаны | ... ... |
| ... ... | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... ... ... ... |КӨД, |2007 ... |400 ... ... ... ... WTF ... |әкімінің |аудандардың |2008 жылдың |450 ... ... |
| ... ... ... |өкімі ... |2009 ... |500 | |
| ... ... облыстың | ... ... | | |
| ... ... ету | | | | | |
| ... ... өтетін «Туризм |Облыс |КӨД, |2007 ... |800 ... ... ... ... KITF атты ... |аудандардың |2008 жылдың |1 000 |қаржысы есебінен |
| ... ... ... ... |2009 ... |1 000 | |
| ... қатысу | ... ... | | |
| | | ... ... | | |
| | | ... | | | |
| ... қаласында (Корей ... |КӨД, |2007 ... |500 ... ... ... өтетін KOTFA |әкімінің |аудандардың |2008 жылдың |550 ... ... |
| ... ... ... ... ... |2009 жылдың |600 | |
| ... ... ... | ... ... | | |
| ... ... қамтамасыз ету | | | | | |
| ... ... ... ... |КӨД |КӨД, |2007 ... |250 ... ... ... ... ... ... |2008 жылдың |260 |қаржысы есебінен |
| ... | ... |2009 ... |270 | |
| | | ... |2 ... | | |
| | | ... (келісім| | | |
| | | ... | | | |
| ... ... өтетін |КӨД |КӨД, |2007 ... |250 ... ... ... ... ... |бұйрығы |аудандардың |2008 жылдың |270 ... ... |
| ... ... | ... |2009 ... |300 | |
| | | ... |2 ... | | |
| ... ... ... |КӨД |КӨД, |2007 ... |200 ... ... |Қазақстан мен Ресей достығының |бұйрығы ... |2008 ... |220 ... ... |
| ... ... республикалық | |(қалалардың) |2009 жылдың |240 | |
| ... ... ... | ... ... | | |
| ... ... ... ... |КӨД, |2007 ... |500 |Жергілікті бюджет|
| |өтетін JATA-WTF ... ... ... |2008 жылдың |550 ... ... |
| ... ... ... |өкімі |(қалалардың) |2009 жылдың |600 | |
| ... ... ... | ... ... | | |
| ... ... ету | | | | | |
| ... ... ... |КӨД |КӨД, |2007 ... |150 ... ... ... ... жолы – диалог жолы» |бұйрығы ... |2008 ... |170 ... есебінен |
| |халықаралық туристік фестивальге | ... |2009 ... |200 | |
| ... | ... |2 ... | | |
| ... саяхат" атты |КӨД |КӨД, |2007 ... |150 ... ... ... ... жәрмеңкесіне|бұйрығы |аудандардың |2008 жылдың |200 ... ... |
| ... | ... |2009 ... |230 | |
| | | ... ... | | |
| ... ... өтетін «Алтын |КӨД |КӨД, |2007 жыл дың |200 ... ... ... ... ... ... ... |қыркүйегі | ... ... |
| ... ... | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... ... Аstana ... |КӨД, |2007 ... |650 ... бюджет|
| |Leisure Қазақстандық халықаралық |әкімінің ... |2008 ... |700 ... ... |
| ... ... ... ... ... |2009 ... |750 | |
| | | ... |3 ... | | |
| | | ... ... | | |
| | | ... | | | |
| ... ... ... |КӨД |КӨД, |2007 ... |200 |Жергілікті ... ... ... ... |аудандардың |2008 жылдың |220 ... ... |
| ... ... ... | ... |2009 ... |240 | |
| | | ... ... | | |
| ... ... ... |Облыс |КӨД, |2007 ... |400 ... ... ... WTM ... ... |әкімінің |аудандардың |2008 жылдың |450 ... ... |
| ... қазақ делегациясының |өкімі |(қалалардың) |2009 жылдың |500 | |
| ... ... ... | ... ... | | |
| ... ету | | | | | ... ... ...... даму ... |
| ... ... тау ... |ҚР |КӨД, ... | ... емес |
| ... салу инвестициялық |Үкіметіне |аудандардың |жылдардың | ... және |
| ... ... ... ... ... ... |желтоқсаны | ... |
| ... ... | ... | | ... ... |
| ... ... |ҚР ТСМ-не |КӨД, ... |2007 ... ... | |
| ... ... ... |ақпарат |АШД, |бастап, жыл ... | |
| ... ... | ... |сайын | | |
| ... ... ету | ... | | | |
| | | ... | | | ... ... мен жасөспірімдер туризмі – туристік мәдениетті тәрбиелеу мен ... ... ... ... ... |
| ... мен ... ... ... |КӨД, БД, ... |Талап | |
| ... ... ... |ақпарат ... | ... | |
| ... | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ...... ... ... |КӨД, БД, ІСД,|Тұрақты |Талап | |
| ... ... және ... ... ... | |етілмейді | |
| ... ... ... | ... | | | |
| ... мен ... | ... | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... ... ... |ҚР ... |КӨД, |2008 жылдың |300 ... ... ...... ... ... |аудандардың |2009 жылдың |330 ... ... |
| ... | ... ... | | |
| | | ... | | | |
| ... орта ... ... ... |КӨД, БД, |Жыл ... | ... емес |
| ... ... ... бойынша | ... ... айы | ... ... |
| ... ... | ... | | | |
| ... ... | ... | | | ... ... ... инвестициялық саясатты қалыптастыру |
| ... ... ... және |ҚР ... |КӨД, ... ... |Талап | |
| ... су ... ... ... |қ., ... |3 ... |етілмейді | |
| ... ... ... ... |мен ... | | | |
| ... пысықтау | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... |ҚР |ДСБ, ... |2007 жылдың |Талап | |
| ... және ... ... |АОБ, КӨД, |4 ... ... | |
| ... ... |аудандардың | | | |
| | ... | | | |
| | |іне ... | | | |
| ... ... 3*, 2* және |ҚР ... |СҚБ, КӨД, |2007 ... |Талап | |
| ... ... ... жүйесін |ақпарат |аудандардың |4 тоқсаны ... | |
| ... ... ... | ... | | | |
| ... ... жобасын | |әкімдері | | | |
| ... ... ... ... үйлер, | | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... кәсібі мен |ҚР ТСМ-не |КӨД, |2008 ... | ... ... ... ... ... |ақпарат ... |4 ... | ... |
| ... үшін шаралар әзірлеу | |(қалалардың) | | | |
| ... ... | ... | | | |
| ... мақсаттарда қолданылатын |ҚР |СҚБ, КӨД, |2007 ... | | |
| ... ... ... ... ... |4 тоқсаны | | |
| ... ... ... ... ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... ... ... ... |КӨД, АШД, |2007 ... |Талап | |
| ... ... және ... ... ... |4 ... ... | |
| ... ... ... | ... | | | |
| | | ... | | | ... ... ... ... ... ... ... арттыруды ... және ... ... ету |
| ... мәселелерімен айналысатын |ҚР ТСМ-не |КӨД, |2007 ... |250 ... ... ... мен ... ... |аудандардың |2008 жылдың |270 ... |
| ... үшін ... оқу | ... |2009 ... |290 | |
| ... өткізу | ... ... | | |
| | | ... Азия ... | | |
| | | ... ... | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... сала үшін ... ... |2007 жылдың |180 ... ... ... ... оқу орындарымен| |аудандардың |2008 жылдың |200 ... |
| ... ... ... | ... |2009 ... |220 | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... ... | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... ... ... |2007 жылдың |300 ... ... ... ... ... |к | |2008 ... |320 |есебінен |
| ... ... | |2009 ... |350 | |
| | | | ... | | ... ... ... ... ... ... ету |
| ... ... және |ҚР ... |ТЖД, КӨД, |Жыл ... ... | |
| ... ... көрсету |ақпарат |аудандардың |3 ... ... | |
| ... қауіпсіздік техникасы | ... | | | |
| ... мен ... ... | ... | | | |
| ... ... ету | | | | | ... ... ... ... ... өзара байланысты міндеттердің кешенін шешуді көздейтін серпінді |
|халықаралық жобаларды жүзеге асыру |
| ... ... ... |ҚР ТСМ-не |КӨД ... ... | |
| ... ... ... ... | |жылдардың ... | |
| ... ... шаралар қабылдау | | ... | | |
| ... ... АҚ ... |ҚР ... |КӨД, «Хоргос»|2008 жылдың | ... емес |
| |әрі ... ... үшін ... ... ... АҚ ... | |көздері есебінен |
| ... ... ... құру | ... | | | |
| ... ... қабылдау | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... туризмінің даму |ҚР ТСМ-не |КӨД |2007 ... ... | |
| ... ... іске ... ... | ... |етілмейді | |
| ... ... ... ... | | | | | |
| ... ... ... |ҚР ТСМ-не |КӨД, |2007 ... | ... емес |
| ... ұлттарының өзіндік |есеп ... |2 ... | ... есебінен |
| |мәдениетінің негізінде | ... | | | |
| ... ... | ... ЖҚБ| | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... үшін жағдай жасау | | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... ... |ҚР ... |ТРТПРБ, ҚОҚБ,|2007 жылдың |Талап | |
| ... ... ... ... |КӨД |2 тоқсаны ... | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... ету | | | | | ... Өзіндік туристік іс-шараларды ұйымдастырып өткізу |
| ... ... ... ... |КӨД, |2007 ... |1 600 |Жергілікті бюджет|
| ... ... ... |2008 жылдың |1 800 |есебінен |
| | ... ... |2009 ... |2 000 | |
| | | ... ... | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... (бардтық) |Облыс |КӨД, |2007 ... |1 691 ... ... ... фестивалін өткізу |әкімінің |аудандардың |2008 жылдың |1 800 ... |
| | ... ... |2009 ... |2 000 | |
| | | ... ... | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... және жаяу ... ... |КӨД |КӨД, |2007 ... |500 |Жергілікті бюджет|
| ... ашық ... ... ... |2008 жылдың |550 ... |
| ... ... | ... |2009 ... |600 | |
| | | ... ... | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... және жақын шетел елдерінің |Облыс |КӨД, |2007 ... |350 ... ... ... ... және туристік |әкімінің |аудандардың |2008 жылдың |400 ... |
| ... үшін ... ... ... |2009 жылдың |450 | |
| ... ... ... | ... ... | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... күніне |Облыс |КӨД, |2007 ... |650 ... ... ... ... ... ... |аудандардың |2008 жылдың |700 ... |
| ... ... туристік ән |өкімі ... |2009 ... |800 | |
| ... ... шығу ... ... |әкімдері, |қыркүйегі | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... ... ... |КӨД |КӨД, |2007 жыл | ... ... ... ... ... ... |бұйрығы |аудандардың |2008 жыл |400 ... |
| ... ... өткізу | ... |2009 жыл |450 | |
| | | ... ... айы |500 | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| ... ... асыру үшін БАРЛЫҒЫ| | | | | |
| | | | |2007 жыл |18 021 | |
| | | | |2008 жыл |19 980 | |
| | | | |2009 жыл |21 070 | ... ... ... С. Р. География ... ... ... ... о ... ... РК. 2002.
3. Маргарита Сорокина, эксперт «Имиджленд PR»//Советник, 2000. №
4. О Государственной программе ... ... ... ... ... ... ... и приемственность
развития культурного населения тюркоязычных ... ... ... ... ... ... ... 1998.
5. Пыхарев А. Н., Жолдасбеков А. А., ... ... ... ... ... ... Казахстан.
6. Табиғи мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы Қазақстан
Республикасының заңы. Халықкеңесі 1992.4 ... ... ... энциклопедиясы. Энциклопедиялық анықтма I том
және II том. Алматы 1973,1980 жж.
8. К ... С. ... "Ата ... ... ж.
9. Памятники культовой архитектуры. Шымкент 1985.
10. 1992 ж. 2 ... ... ... ... ... қорғау
және пайдалану" туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
11. Жетісу энциклопедиясы. Арыс баспасы. Алматы, 2004 ... Қ. ... ... Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық
Қазақстан.
13. 1997 ж. 15 шілдеде ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңы.
14. Проблемы развития ... и ... ... ... ... 1998 ... ... Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир ... и ... ... М., ... ... ... ... географии. М., 1989.
17. Родоман Б.Б. Географические проблемы отдыха и туризма. ... ... ... сил. М., 1971, с. ... ... А.В. Памятники природы Казахстана. - Алма-Ата, 1980.
19. Чупахин В.М. Физическая география Казахстан. -Алма-Ата, ... ... И.П. ... ... - ... Казахстан,1977.-С. 118.
21. Международный экологический форум. Сборник материалов. Выпуск 1.
22. Кораблев В.А. ... ... ... по проблемам
устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш - ... ... ... ... ... ... ... 2000.
24. Кораблев В.А. История спортивного туризма в Казахстане. Библиотека
туриста. - Алматы: Университет ... ... ... Н. ... ... // ... - 1967 - ... Международный экологический форум. Сборник материалов. ... ... ... Ким А. Г. ... оценка территории и развития туристско-
рекреационного хозяйства в Казахстане. Алматы. Рауан. 1997.
28. Закон О туристской деятельности в Республике ... ... ... от 13 ... 2001. ... стр.4-5.
29. О концепции развития туризма в Республике ... ... ... ... от 6 ... 2001. №333. ... ... Н.Ә. Назарбаевтың 2005 жылғы дәстүрлі Қазақстан халықына жолдауы.
//Егемен Қазақстан. 2005, ақпан.
31. В.С.Преображенский. Географические ... ... ... и
отдыха.- М.:Мысль,1980, стр. 21-30.
32. Г.А.Ким.Рекреационная ... ... и ... ... ... ... ... 1999, стр.13-38 .
33. e-mail: tkoblakimat@global.kz
34. e-mail: orp.kz@mail.ru
35. e-mail: almatyreg.kz
Қазақстан ... 2001 ... 13 ... «Қазақстан
Республикасындағы туристік қызмет туралы» № 211 ... с-с ... 2030 ... ... Даму ... сәйкес туризм
мемлекеттің 2010 жылға дейінгі экономикалық дамуының басымдылығы ... ... ... ... туризм саласын дамытудың 2003-2005
жылдарға арналған ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, 2003-2015 ... ... даму ... ... параметрлерін ескере
отырып, туристік саланы дамыту жөніндегі ... іске ... көп ... ... саласында, оның ішінде туризмге жақын: ... ... ... ... мәдениет, көлік және коммуникациялық
инфрақұрылымда және т.б. ... ... ... ... ету арқылы
экономикалық өсуге ықпал жасау мақсатында ... ... ... индустриясын дамыту жөніндегі мақсатты айқындау және
міндеттерді шешу үшін алғышарттар жасады.
Басты міндеттердің бірі - ... 2011 ... ... ... Азия
аумағының туризм орталығына айналу ... ... ... ... инфрақұрылым, қызмет көрсету, мәдениет, құрылыс, сақтандыру
және де ... ... ... ... ... ... ... белсенділікті ынталандыру халықтық жұмыспен қамтылуын және
кірісінің тұрақты өсуін қамтамасыз етеді.
Алматы және ... ... ... ... ... ... ... туристік рыногының субъектілерінің дәстүрлі
қатысатын шаралары болды.
Жыл сайын облыста туризмді дамыту ... әр ... ... ...... ... күніне арналған облыстық туристер
слеті, ... ... ... ... ... ... туристік фестивалі, туристік көпсайыс, жаяу, тау туризмі
бойынша сайыстар, ақпараттық және ... ... ... ... ... ... үшін «Ата ... саяхат» атты
туристтік бағыт әзірленді, Ш.Үәлиханұлы экспедициясының бағыты бойынша
экспедициялар өткізіледі Алматы ... ... ... ... ... көрді. «Алматы облысындағы туризм мен демалыс» атты сайт құрылып
қызмет көрсетуде.
Алматы облысының туристік ... ... ... ... ... және 1 жеке ... ... көрсетеді.
Облыста туризммен айналасатын ұйымдар жұмысшыларының саны 3-тен 10-ға
дейін болатын шағын кәсіпорындармен көрсетілген. ... ... ... ... ... ... жалпы санының 60
%-тен астамын құрайды.
Алматы облысының статистика жөніндегі басқармасының мәліметі бойынша
2005 жылда 153 527 ... ... ... оның ... ... ... кластердің сегменттері белгіленді:
- аймақтың ланшафттарын қолданатын экологиялық туризм;
- тарихи-археологиялық әлеует пен ... ... ... ... туризм;
- іскерлік туризм.
«Туризм» кластерін құру және дамыту жөніндегі ... ... ... ... ... облыстың туристік имиджін құру бойынша
жұмыстар үнемі жүргізілуде.туристік фирмалармен – 41 369. Есепті мерзімде
аумаққа келуші резиденттер ... саны 971 адам ... 32 285 ... ... ... туристік мақсатпен барып келді, ішкі туризм
көлемі 120 271 ... ... ... ... (көрсетілген қызметтің)
көлемі 426,2 млн. теңгені құрады.
Облыстағы туризмнің материалдық ... бар және ... ... ... ... ... ... мен қалалары тұрақты жұмыс
жасауда: Еңбекшіқазақ, Қарасай, ... ... ... ... ... ... Ескелді аулдандарында, Текелі қаласында туризм дамуы
ілгері басуда.
Еңбекшіқазақ, Қарасай, Кербұлақ аудандарында, Текелі ... ... ... ... ... ... ... қаласында – емдік-
сауықтыру туризмнің даму бағыттары анықталды.
Дамыған елдерде сұранысқа ие туризм түрлерінің бірі – ауылдық ... ... ... туризмнің дамуының жақсы үлгілерін Алакөл ауданының
Лепсі ауылындағы ... ... ... ... ... киіз ... арнайы қонақтарға тігілген қазақ үйлерде, яғни ... ... ... тұру кезінде турист бал жасау процесімен танысу үшін
омартаға барады; фермада жемді ... мен ... сиыр мен ... ... сүт өнімін, яғни ірімшік, май және қаймақ жеп көреді.
Еңбекшіқазақ ауданындағы африкандық түйеқұс ... ... ... және ... ... форель шаруашылығына экскурсиялар өте
танымал. Осы экскурсияларда түйеқұстарды, форельдерді бақылап қана ... ... ... ... алып, форель ұстауға болады.
Облыста қабылдайтын 316 объекті бар: 46 – қонақ үй, 58 - кішігірім
қонақ үй, 15 – ... мен ... ... 159 – демалыс орны, 14 –
демалыс үй, 10 - ... ... 10 – ... үй. ... ... ... ... және табиғи қорық-музейі, бір спорттық-
сауықтыру кешені, үш кесене, екі аквапарк бар200-ден ... ... ... ... жатыр. Аса әйгілі емханаларға: «Алатау» (Қарасай
ауданы), «Қапал-Арасан» (Ақсу ауданы), ... ... ... ... «Керім-Ағаш» (Панфилов ауданы) жатады. Халықаралық ... ... ... ... ... ... ... туристік объектілерді
пайдалунадан түскен пайда 2005 жылы барлығы 238,2 ... ... ... ... бар ... ... – 58,5 ... жоқ қонақ үйлер – 172,1 млн.теңге, кемпингтер – 5,0
млн.теңге, ... да ... ... – 2,7 млн.теңге (қосымша-В).
Талдықорған қаласында шағын тұрғылықты орындар жүйесі құрылды. Оның
ішінде: «Құс жолы», «Ирбис» ... үй ... ... ... ... ... үйі. Тағы бір жаңа ... үйдің құрылысы жүріп
жатыр.
Табиғатты қорғау мекемелері.Облыс аумағында «Алтын Емел», ... және ... ... ... табиғи парктер, Алматы және Алакөл
қорықтары орналасқан. Табиғи-қорықтағы қор ... ... және ... ... дамыту бойынша жұмыстар жүргізіліп
жатыр. ... ... ... аса ... ... ... бар, 25
туристік маршруттар әзірленді.крепость» және ... ... ... ... ... шипажайы сияқты қабылдау объектілері бар.
Бағдарламаның негізгі міндеттері:
- Алматы облысының туризм инфрақұрылымын дамыту;
- туристік қызмет көрсету салаласында шағын және орта ... үшін ... ... ... ... ... рыногы және көліктік инфрақұрылымды дамыту;
- сауықтыру индустриясымен бірге, туристік индустрияға ... мен ... ... ... ... ... ... әзірлеу және жүзеге асыру;
- облыстың жағымды туристік имиджін қалыптастыру;
- ішкі және келу ... ... ... бағытта төмендегі шаралар жүзеге асыуы қажет:
туризм саласын мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету мәселелері жөнінде
нормативтік құқықтық актілер ... ... ... ... ... белгіленген талаптарға сәйкес туристтік
және қонақ үйлердің қызмет көрсету сапасын арттыру;
қалалық және ... ... ... ... ... арқылы туристік сала субъектілеріне қолдау көрсетудің деңгейін
көтеру;
туризмді дамытудың мазмұнды негізі ретінде Алматы ... ... ... табиғи, археологиялық және тарихи-мәдени нысаналар мен
ресурстарды түгендеу, сақтау, қайта құру және ... ... Ted Qual» ... ... беру ... ... ... туризм саласындағы мамандарды дайындау және кәсіби біліктілігін
арттыру жүйесін жетілдіру;
мүдделі мемлекеттік ... ... ... мен жеке меншік
секторлар арасында туризм ... ... ... ең жоғарғы
деңгейін қамтамасыз ету.
Келешекте ішкі және келу туризмдерін дамыту мақсатында:
жеке меншік және ... ... ... ... ... ... ел ретінде алға жылжыту аясында Алматы облысында
келесі шараларды қабылдау қажет:
туризмнің экономикалық көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... жаңа ... құру;
серпінді халықаралық жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру;
көліктік ... және ... ... ... рыногын дамыту;
Қазақстан ұлттар қауымдастығы, республиканың мәдени және ... ... ... ... даму ... және ... ... көпконфессиялы және мультимәдени ... ... ... ... ... ... қолдану;
Алматы облысында туризмнің арнайы түрлерін дамыту жоспарларын әзірлеу;
арнайы экономикалық аймақ құру келешегін ескере отырып ... ... ... ... ауылдық және экологиялық түрлерінің дамуын қамтамасыз ету;
Қазақстан ... төл ... ... ... сақтардың
көшпелі тұрмысының мәдениеті мен дәстүрлерімен таныстыру мақсатында облыс
картасы «Атамекен», этнографиялық орталықтар, ... ... ... маңы ... орталығының территориясында, сияқты ... ... ... ... ... ... ... жай-күйі жалпы тұрақтануда.
Статистика жөніндегі агенттіктің мәліметі бойынша 2005 жылы Ұлттық табиғи
парктер мен қорықтар 127 мың 300 ... ... ... 2005 жылы
туристік топтардың келуінен түскен кіріс 36,3 млн. теңгені құрады.
Жасөспірімдер мен ... ... - ... ... түрінің
бірі бола тұра:
жігер және руханилықты тәрбиелеу, есірткі мен ... ... ... ... ... құру ... өсіп жатқан ұрпақты
салауатты өмір салтына бағыттайды;
тарих және мәдениет ескерткіштерімен, айналадағы табиғатпен танысуға,
туған өлкені тануға ықпал етеді.
Туризм ... ... ... ... ... мен ... ... жақсарту мәселелерін
шешу үшін мемлекет тарапынан төмендегі ... ... ... ... ... ... ... іс-қимыл жасауы үшін
коммуникациялық жүйелер құрылысын ... ... ... ... су ... және арналық жүйе құрылысын жүргізу;
- телефон тізбегін жүргізу және ... ... ... ... ... құрылысы және қайта құрылысын жүргізу;
- бос уақыт және ойын-сауық индустриясы жүйесі, туристік-этнографиялық
кешендер түрінде нысаналардың құрылысы жөніндегі жобаларды ... ... ... ... инвестициялауға ықпал көрсету;
- Шағын кәсіпкерлікті қолдау ... және ... ... ... ... және ... ... қоса кәдесый өнім
индустриясын құру және дамыту жөнінде шаралар қабылдау;
- әлемдік стандарттарға сәйкес туристік инфрақұрылым нысандарын ... ... ... ... құрылысының бас жоспарларын әзірлеу.
Туристтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін:
- туристтерге қызмет ... ... ... мен ... ... ... нормаларының, ережелерінің орындалуын
бақылауды және туристік кадрларды арнайы дайындауды ... ... ... ... және ... жергілікті тұрғындар мен туристерді қауіпсіздік және қорғаныс
жөнінде хабардар ету;
Туризм саласын ақпараттық және ... ... ... ... барлық салаларға интерактивті геоақпараттық жүйені
енгізу мақсатында облыстық туристік ақпараттық орталық құру қажет;
көлік ... ... және ... ... ... аумақтары бойынша туристік индустрияға мониторинг
жасау тетігін әзірлеу керек;
келешекте ұқсас халықаралық ... ... ... ... ... ұлттық интернет-порталды құру қажет;
Алматы облысы бойынша туристтік кластерді құру мен дамыту аясында
туристтік ... ... және ... ... алға жылжыту үшін белсенді
және қатаң маркетингтік стратегия жүргізу жоспарлануда.
2011 ... ... ... ... үшін ... ... ... болып келесілер белгіленді:
- сауықтыру турлары, шипажай-курорттық емдеу;
- аумақтың қорықтарына және ... ... ... көздейтін
экологиялық турлар;
- көруге тұрарлық мәдени-тарихи ... ... ... ... сулы және ... ... ... қолданумен туризмнің
белсенді түрлері.
халықаралық рынок үшін:
- «Шексіз даладан қарлы тау шыңдарына дейін» ... және ... ... ... ... және джиптардың қолдануымен далалық сафари
бойынша сапарды көздейтін аралас турлар.
Алматы облысының ... ... ... ... бірінші
кезеңде - отандық және екінші кезекте - халықаралық туристік рынокторында
«Жетісу – туризм ... ... кең ... ... арқылы
белсенді ақпараттық-жарнамалық жұмыс жүргізу жоспарлануда.
ҚОРытынды
Бұл бағдарлама негізінен Қазақстан Республикасының 2001 жылғы ... ... ... ... ... ... №211
заңына сәйкес әзірленді. Бұл бағдарламаны Алматы облысының кәсіпкерлік және
өнеркәсіп департаменті әзірлеген.
Бағдарламаны жүзеге асыру барысында ішкі ... 2007 ... ... 2011 жылы 29,3 мың ... дейін тұрақты өсуі қамтамасыз етіледі,
келу туризмінің көлемі 2007 жылғы 1,0 мыңнан 2011 жылы 2,1 мың ... ... (Г – ... ... бір ... ... ... 500 АҚШ доллар көлемінде
кіріс ... 2007 ... 2011 ... ... ... келу ... ... кіріс 1,2 млн. АҚШ долларын кұрайды.
Бағдарлама аумақтық турөнімнің көріктігінің көтерілуіне және ... ... және ... ... ... ... енуіне, аумақтың
кірісті экономика секторы ... ... және ... ... ... ... бәсекеге қабілетті туристік
индустрияның құрылуына ықпал тигізеді.
Бағдарламаны іске асыру мерзімін негізінен 2 ... ... ... ...... жыл, 2 – кезең – 2010-2011 жыл.
Бағдарламаны аумақтық турөнімнің тартымдылығын ... және ... ... және ... туристік рыног жүйесіне ықпалдасуына, аумақ
экономикасының кіріс сектор аясында ... және ... ... сферасы ретінле бәсекелестікке қабілетті туристік
индустрияны құруға ... ... ... ... іске асыру үшін облыстық бюджеттен
қаржыландыру сомасы 107 791 мың ... ... оның ... жыл – 18 021 мың ... 2008 жыл – 19 980 мың ... 2009 жыл –
21 070 мың теңге; 2010 жыл – 23 200 мың ... 2011 жыл – 25 520 ... іске ... ... ... бюджетінен қарасты жылға
сәйкес бөлінген қаржы шегінде және Қазақстан Республикасының заңдылығымен
рұқсат етілген басқа қаржы көздерінен ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды6 бет
Арнайы миссиялар73 бет
Арнайы педагогика26 бет
Деректану және тарихнаманың теориялық-методологиялық мәселелері. Дәрістер кешені80 бет
Жекелеген кәсіпкерлік қызмет түрлері үшін арнайы салық режимі14 бет
Станциялы қосылған жабдықтарды орналастыру бөлмелерінің инженерлеріне арналған арнайы киімге қойылатын талаптар4 бет
Тағамдық бояғыштар7 бет
Microsoft Power Point–та графикалық файлдарды ендіру4 бет
«Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасының орындалуы51 бет
Таңшолпан бағдарламасы26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь