Қазақстанның туристік нарығында жұмыс жасайтын кәсіпорындарды маркетингтік зерттеу және олардың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру жоладры

Туризм – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, сондай – ақ мәдениетпен және табиғатпен тілдесумен тікелей байланысты, жәке және ұжымдық толық жетілудің жолы ретінде жоспарлануы және тәжірибеге енгізілуі т иіс қызмет.
Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның ішінде туризмге үлкен мән беріледі. Туризм елдің тұтас өңірлерінің экономикасына белсенді ықпал етеді.
Ұлы Жібек жолының құрылуы мен дамуы Қазақстан турмзмінің тарихи алғы шарттары болып табылады.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың тарихи және мәдени мұрасын жаңғырту үшін негіз боп қаланды. Туризмнің тез және тұрақты өсуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың барлық саласына және қоғамның әл – ауқатына күшті ықпалын назарға ала отырып Үкімет Қазақстанның ұзақ мерзімді даму бағдарламасында туризмді басым сала деп анықтады.
Қазақстанда туризмнің дамуы үшін нормативтік – құқықтық база құрылды. 2001 жылдың маусымында «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» жаңа Заң қабылданды. Ол Қазақстан Республикасы экономикасының бір саласы ретінде туристік қызметтің құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық негізін айқындады. Заңға сәкес Қазақстандағы туристік қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі принциптері болып: туристік қызметке жәрдем беру және оның дамуына қолайлы жағдайлар жасау, туристік қызметтің басым бағыттарын айқындау және қолдау, сонымен қатар Қазақстан туризм үшін қолайлы ел туралы түсінікті қалыптастыру саналады.
Қазақстанның мәдени – тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру мен сақтауға, саланың ғылыми - әдістемелік қамтамасыз етілуіне, кадрларды дайындауға және қайта дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туризмнің қазірігі индустриясы табысы жоғары және серпімді дамып келе жатқан қызмет көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бірі болып табылады. Туризімнен табыс, мұнай, мұнай өнімдері және автомобиль экспортының табысынан кейінгі тұрақты үшінші орында кееледі. Әлемдік туристік нарықтың дәстүрлі аудандары өзінің реакциялық сиымдылығының шегіне іс жүзінде жеткендіктен, туризмнің өсуі туристер баратын жаңа аумақтар есебінен басым дамитын болады. Осыған байланысты, Қазақстан әлемдік туристік нарықта өзінің лайықты орнын табуға бірегей мүмкіндігі бар.
Қазіргі туризм енбекшілердің жыл сайынғы ақылы енбек демалысына шығуы мен байланысты, мұның өзі адамдардың дем алуға және бос уақытын өткізуге деген негізгі құқығын тану болып табылады. Ол жеке адамды, адамдар мен халықтар арасындағы өзара түсіністікті дамытудың факторларына айналады.
Тақырыптың өзектілігі – Қазақстан нарығында туристік мекемелердің жұмыс жасалуы бойынша маркетингтік зерттеулер көптеген уақыттар бойынша зерттелініп келеді. Маркетингтік зерттеулер нәтижесінде туристік мекемелердің қызмет сапасын арттыруға және бәсекеге қабілетті болуына септігін тигізеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: Қазақстанның туристік нарығында жұмыс жасайтын кәсіпорындарды маркетингтік зерттеу және олардың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру жоладрын қарастыру.
1 Дурович. А.П Копанев А.С Маркетинг в туризме: Учебное пособие Минск «Экономпресс» 1998 г. с -125
2 Байгат С.А. Основы менеджмента. М.: 1997г. с -14
3 Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2001г.
4 Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000 г.
5 Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000 г.
6 Волошин Н.И., Исаева Н.В., Ильина Е.Н., Гаранин Н.И., Анискин Ю.П. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2002 г.
7 Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебное пособие. – М.: БГЭУ, 1999 г.
8 Буторова Н.В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: обслуживание иностранных туристов в России.Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 1999 г.
9 Вихачский О.С., НаумовА.И. Менеджмент:Учебник. - 3-еизд. - М.: Гардарика, 1999 г .
10 Алексеев А., Горностаев И. А денежки звенят в чужом кармане // ТТО. – 2001г.
11 Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М.: Интел-Синтез, 1996 г.
12 Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент туризма: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2003г.
13 Экономика современного туризма. / Под редакцией Г.А. Карповой. –М.: – С-П, 1998 г.
14 Беляцкий Н.П. Техника работы менеджера: Учебное пособие. Мн., 1998г.
15 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. - М. :1999 г.
16 Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой. - М.: Финансы и статистика, 2000 г.
17 Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПб.:Издательский Торговый дом «Герда», 2000 г.
18 Ладанов И.Д. Практический менеджмент. М., 1995 г.
19 Рекламное агентство http://www.semstar.com/almaty/330.html
20 Маркетинг в туризме http://tourlib.net/books_tourism/papiran.htm
21 Измайлова Н. Еще раз о человеческом факторе // Отель. – 2001 г.
23 Кульназаров А.К. Туризм в Казахстане: ресурсы развития. - Акцент: Центральная Азия № 1 , 1999. – Б. 2-3.
24 Борисова Ю.Н. Маркетинг в туризме - М.: РМАТ , 1992 г.
25 Маркетинг www.marketing.by/../0034347/
26 Котлер Ф. Маркетинг.- М.: Прогресс, 1998 г.
27 Есімжанова С.Р. Маркетинг. Оқулық. Алматы, Эко-баспасы, 2005.
28 Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эрмашвили Н.Д. Менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 г.
29 Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. «Экономика и организация туризма». - Алматы: КазГАУ, 1999 г .
30 Статистика сайты: http://www.stat.kz/digital/turizm/
31 Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой. - М.: Финансы и статистика, 2000 г.
32 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика, 1996.
Международное гостиничное хозяйство (по материалам зарубежных публикаций) / Сост. Д.К. Исмаев. - М.: ТОО «Луч», 1998 г.
33 Алексеев А., Горностаев И. А денежки звенят в чужом кармане // ТТО. – 2001г.
34 Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. - М.: РМАТ, 1997 .
35 Камал тур http://www.kamaltour.kz/page.php
36 Менеджмент в сфере услуг: Учебник для ВУЗов / Под редакцией В.Ф. Уколова. М.: Луч, 1995 г.
37 Мескол М.Х. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Месхон, М.23 http://www.turne.kz/travelagency/detail.php.agency=598
38 Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике, Алматы, №4, 2005 г.
39 Котлер Ф. Основы маркетинга, Москва, 1994 г.
40 Сенин В.С Организация международного туризма: Учебник.-.: Финансы и статистика, 2000 г.
41 Биржаков Т.Б Введение в туризм (3-ое издание) – СПб.: Издательский
Дом Герде, 2002 г.
42 В.А Квартальнов «Туризм» Российская Международная Академия
Туризма, -М.: «Финансы и статистика» 2000 г.
43 Баймуратов У.Б. К вопросу о маркетинге и направлений его развития
в Казахстане// Наука научно-технический прогресс Казахстана: Сборник научных трудов - Алматы: Экономика, 2000 г.
44 Биржаков Т.Б Введение в туризм (3-ое издание) – СПб.: Издательский
Дом Герде, 2002 г.
45 Услуги http ://www.kamaltour.kz/page.php?page_id=171&lang=1
        
        КІРІСПЕ
Туризм – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, сондай – ақ ... ... ... ... ... жәке және ... ... жолы ретінде жоспарлануы және тәжірибеге енгізілуі т иіс ... ... ... ... салаларының дамуына, соның
ішінде туризмге ... мән ... ... ... тұтас өңірлерінің
экономикасына белсенді ықпал ... ... ... ... мен ... ... турмзмінің тарихи алғы
шарттары болып табылады.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен ... және ... ... ... үшін ... боп ... ... тез
және тұрақты өсуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың барлық саласына және
қоғамның әл – ауқатына күшті ықпалын назарға ала ... ... ... ... даму ... туризмді басым сала деп анықтады.
Қазақстанда туризмнің дамуы үшін ...... база ... ... ... ... Республикасындағы туристік қызмет туралы»
жаңа Заң қабылданды. Ол Қазақстан Республикасы экономикасының бір ... ... ... ... ... ... ... негізін айқындады. Заңға сәкес Қазақстандағы туристік
қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі принциптері болып: туристік қызметке
жәрдем беру және оның ... ... ... ... ... ... ... айқындау және қолдау, сонымен қатар Қазақстан туризм үшін
қолайлы ел туралы түсінікті қалыптастыру ... ...... және демалыс зоналарын жетілдіру ... ... ... - ... ... етілуіне, кадрларды
дайындауға және қайта дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туризмнің қазірігі индустриясы табысы жоғары және серпімді дамып ... ... ... ... ... сегменттерінің бірі болып
табылады. Туризімнен табыс, мұнай, ... ... және ... ... ... тұрақты үшінші орында кееледі. ... ... ... ... ... ... сиымдылығының шегіне
іс жүзінде жеткендіктен, туризмнің өсуі туристер ... жаңа ... ... ... ... ... ... Қазақстан әлемдік
туристік нарықта өзінің лайықты орнын табуға бірегей мүмкіндігі бар.
Қазіргі туризм енбекшілердің жыл сайынғы ... ... ... ... ... ... өзі ... дем алуға және бос уақытын өткізуге
деген негізгі ... тану ... ... Ол жеке адамды, адамдар мен
халықтар арасындағы өзара түсіністікті ... ... ... ...... нарығында туристік мекемелердің жұмыс
жасалуы бойынша маркетингтік зерттеулер ... ... ... келеді. Маркетингтік зерттеулер нәтижесінде ... ... ... ... және ... ... болуына
септігін тигізеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: Қазақстанның туристік нарығында жұмыс
жасайтын кәсіпорындарды маркетингтік ... және ... ... ... жоладрын қарастыру.
Дипломдық жұмыстағы барлық жинақталынған ... өз ... ... мен практикалық дағдыларды ұштастыруға ықпал етеді және
де мынандай міндеттерді шешуге көмектеседі:
- ... ... ... саласындағы тенденцияларды зерттеу;
- нарық жағдайына байланысты ұйымның мақсаттары мен іс-әрекет
бағдарламаларын түзету;
- бәсекеге қабілетті өнімді жасау;
- ұйымды ... ... ... ... ... кәсіпорынын басқарудың ерекшелігі мен проблемаларын анықтау.
Зерттеу пәні: туризм саласындағы маркетинг.
Зерттеу объектісі: Туристік ... ... ... пен ... ... ... зерттеулерді қолдануы.
Дипломдық жұмысты орындау барыснда маркетинтік ... ... ... ... ... мен интернет сайыттарының
ақпараттары, зерттеулердің логикалық, экономикалық-статистикалық,
математикалық ... мен ... ... және ... ... ... жұмыcтың ғылыми жаңалығы: Туристік кәсіпорын мекемелерінің
қызметіне талдаулы баға бере отырып, маркетингтік зерттеулер жүргізіліп,
мүмкіншіліктерді ... ... ... «Kamal tour» ... ішкі ... нарығындағы ірі компаниялардың алатын үлес салмағы
және SWOT талдау, тур құрастырылп калькуляциясы есептелінді.
Дипломдық жұмыcтың практикалық маңыздылығы: Теориялық тұрғыдан ... ... ... «Kamal tour» ЖШС ... ... жұмыcтың құрылымы: Бұл ... ... ... ... cілтемелерден, анықтамалардан, кіріcпе, 3
тараудан, қорытынды, 45 пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, 15 ... ... ... ... 63 ... ... ... ЗЕРТТЕУ ТУРИЗМ КӘСІПОРЫНЫНЫҢ НАРЫҚТЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН
АНЫҚТАУ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
1. Маркетингтік зерттеулер мәні, мазмұны және ... ... ... ... тиімділігін
анықтауға бағытталған мақсатты жүйелі, объективті жүргізілетін ... ... ... ... ... ... жинау, өңдеу,
талдау және қорытынды жасауды қамтиды. Маркетингтік зерттеулердің ... ... ... кәсіпорындардың нарықтағы позициясын анықтау;
2. өнімді өткізу, баға саясаты, тауарды нарықта жылжыту, мәселелерді
бағалау;
3. тұтынушының ... ... ... ... мүмкіндігін анықтау;
5. бәсекелестерді талдау;
6. макро ауданды зерттеу
Маркетингтік зерттеулердің бағыттары. Маркетингтік ... ... ... ... ... зерттеуге
бағытталған сыртқы маркетингтік зерттеулер [1].
1. ... ... ішкі ... ... ... ... ... міндеттер мен объектілеріне қарай маркетингтік
зерттеудің келесідей бағыттары бар: нарықтық ... ... ... ... ... тауар қозғалысын,
өткізуді ынталандыру. Маркетингтік ... ... өте ... ... белгілер бойынша жіктеуге болады. Қолдану облысына
қарай олар 2 түрге бөлінеді:
2. жасырын немесе ... ... ... ... бар ... ... ... зерттеулер. Мәселені анықтау үшін
мынадай маркетингтік зерттеу жүргізіледі: нарық ... ... және ... да ... ... субъектісін және имиджін зерттеу; өткізу динамикасын
зерттеу; болжамдық ... ... шешу үшін ... ... ... ... құрамына мыналар кіреді: нарықты сегменттеу үшін ... ... ... ... ... белгілері мен
критерилерін анықтау, мақсатты нарықты таңдау, алынған сегменттің
профилін анықтау; тауар ... ... жаңа ... ... ... ... ... дизайнын анықтау, ораманы
бағалау, тауарды нарықта жайғастыру немесе қайта жайғастыру; ... ... ... үшін ... баға ... ... пен ұсыныстың икемділдігін анықтау. Тұтынушымен
бәсекелестердің баға өзгерісіне реакциясын анықтау; өткізу саясатын
басқару үшін тауар қозғалысы ... ... ... ... ... ... сатуды ұйымдастыру; Коммуникациялық
саясатты басқару бойынша тиімді жылжыту әдістерін анықтау, оның
бюджетін ... ... ... ... ... ... ... зерттеулерде келесідей принциптер сақталу керек:
1. Ғылыми негізделгендік. Зерттеліп отырған нарықтық құбылыстар мен
үрдістер ғылыми ережелер және объективті мәліметтер ... ... ... Зерттеліп отырған құбылыстың жекелеген құрылымдық
элементтерін бөліп көрсету, олардың арасындағы ... ... ... ... ... Құбылыстар мен үрдістерді толық зерттеу.
4. Шынайылық. Ақпараттарды жинаудың және ... ... ... ... ... мәліметтер алу.
5. Объективтілік. Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтерде мүмкін
болатын ... ... және ... ... ала ... ... ... Тиімділік. Қойлған мақсатқа қол жеткізу нәтижесін ... ... ... ... жасалынатын маркетингтік зерттеулерде
қолданылатын әдістер келесі 1- кестеде берілген.
Кесте 1
Маркетингтік зерттеулер әдістерінің жүйесі
|Жалпы ... ... ... ... әр саласынан |
| ... ... ... |
| | ... ... ... ... бағдарламалау |Әлеуметтану |
| | ... ... ... ... ... | ... жоспарлау |Экология ... ... ... ... ... |
| ... |
| |ық ... | |
| ... бағалау | |
| ... | ... ... ... талдау және кешенді көзқарас бір бірімен өте
тығыз байланысты, және де олар біреуі біреуінсіз ... ... ... бір ... ең ... оның ... байланысын (ішкі және сыртқы),
ал екіншіден, оның көрінуінің барлық жақтарын және ... ... ... ... ... ... маркетингтің стратегисы мен
тактикасын ... ... ... ... – бұл ... ... бағдараламалық-мақсаттық көзқарасы, және де соның негізінде
туристік кәсіпорынның барлық жоспарлық маркетингтік жұмысы құрылады.
Сызықтық бағдарламалау ... ... ... математикалық әдісі
ретінде (төменгі шығындармен, аз шығын, уақыт немесе күш ... ... алу) ... міндеттерді шешуде қолданылады. ... ... ... ең ... ... жасау, бағыттарды анықтау және
т.с.с [2].
Байланыс теориясы – «кері байланыс» механизмін қарастырады, және де ... ... ... ... ... ... ақпараттарды
алуға көмектеседі. Байланыстар теориясын қолдану туристік кәсіпорындардың
клиенттермен және іскерлік ... ... ... сондай-ақ алынған мәліметтерді пайдаланудың тиімділігін
арттыруға көмектеседі.
Шынайы ... ... ... ... ойындар әдісі»
көмектеседі, ол оптималды шешімдерді іздеген ... ... ... ... ... (мысалы, туристік қызметтерді тұтынушылардың
мінез-құлқы).
Экономикалық-математикалық әдістер әрекет етуші факторларды ескере
отырып оптималды ... ... ... ... сондай-ақ көздеген пайда көлемін алуға ... ... ... ... береді.
Сараптамалық бағалау әдісін маркетингте кең қолданады. Ол нарықта
белгілі бір жағдайларды дамытудың ... ... ... ... жауаптарды тез алуға көмектесді, және де туристік кәсіпорынның
күшті және әлсіз ... ... ... ... және ... ... ықпал етеді [3].
Маркетингтік зерттеу кезеңдері:
1 Зерттеудің мақсаты мен ... ... ... ... іріктеу
3 Ақпаратты жинау
4 Жинақталынған ақпараттарды талдау
5 Зерттеу нәтижелерін көрсету
Ақпарат көзін іріктеу қажетті мәліметтерді ... оңай болу ... ... ... ... және ... мәліметтердің жиынтығы
ретінде қарастырамыз.
Ақпараттарды жинау зерттеу объектісінің ерекшелігіне байланысты
нарықты, тұтынушыларды, ... ... ... пайдалануға
байланысты болады .
Жинақталынған ақпараттарды талдау, оны оқып–үйренуді, әр түрлі әдістер
мен тәсілдер арқылы оларды қайта өңдеуді, және де ... ... ... ... ... ... білдіреді.
Зерттеудің нәтижелерін көрсету ... ... ... мен
ұсыныстарды беруді білдіреді. Маркетингтік зерттеудің ... ... ... ... жазылған мәлімдеме немесе толық түрдегі ғылыми есеп
ретінде беріледі ... ... ... ... ... ... кіріспе; зерттеу мақсаты;
зерттеу методологиясы; ... ... ... мен ... ...... ... мен қызметті ұсынудың шексіз
үйлесімділігінің жүйесі болып табылады. Неміс ғалымдары В. ... П. ... ... туристік маркетингке былай деп анықтама береді: туристердің
мұқтаждықтарын ... ... ... ... ... ... ... бағдарланған басқару. Жалпы қалай болғанда да ... ... ... жағдайында маркетингтің ең маңызды сала
екені анық, өйткені оның өзінің мәні нарықты ... емес ... ... ... ... ... өнімнің сұранысы және ұсынысын
білдіреді және де оның элементтерінің өзара ... ... ... ... | | | ... алу мақсатында туристерге |
| | | | ... ... ... |
| | | | ... |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | | ... ... ... | | | |  ... | | | | ... | ... | ... ... бар |
| | ... | ... |
| | ... | | |
| | | | ... алу ... бар |
| | | | ... |
| | | | ... алу мінез–құлқы бар |
| | | | ... ... 1. ... нарық элементтері
Маркетингтік зерттеулер кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... ... үрдіс. Бұл
үрдіс маркетингтік зерттеулерге байланысты ақпаратттарды жинау, өңдеу,
талдау және ... ... ... ... маркетингі – маңызды сала болып табылады. Соған орай
кәсіпорын маркетингінің ... ... ... 2-ші ... берілен
маркетинг функцияларынан көре аламыз:
Осы заманғы экономиканың әлемдік тенденциялардың бірі – қызмет көрсету
салаларының жедел ... ... ... көбі «қызмет көрсетуші
экономикаға» айналуда. Өндірісі дамыған елдердегі ЖҰӨ-нің ... 3/4- ... ... қызмет көрсету саласы құрайды. ... ... ... ... ... саны жалпы жұмысшылардың 77 %-ын құрайды, ал
Қазақстанда бұл көрсеткіш 58 %-ға жуық. Қазақстанда қызмет ... ... %-ын ... ... | |
|1 ... тең ... функция |2 Маркетинг маңызды функция ... ... |
| | |
|3 ... ... ... ... |4 Бақылау функциясы |
| |
|5 ... ... ... ... және ... ... |
|функциясы ретінде ... 2. ... ... ... функцияларының рөлі
Маркетинг қазіргі кезде өте маңызды. Ал маркетингтің қызмет көрсету
саласындағы ерекшеліктері қызметтің материалдық өнімімен, ... ... ...... сатып алатын, бірақ меншік құқығына ие
бола ... ... ... ... ... қызметтің
концепциясын келесі 2-ші кестеде берілген.
Кесте 2
Туризмдегі коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ж. ... ... ... ... ж ... – 1970 ж. ... ... ... қызметті |
| ... ... ... ... ж ... - ... ... алушы |Маркетинг ... | | ... ... ... ерекшелігін келесі 3- суретте көруге болады.
Сурет 3. Қызмет көрсету саласының ерекшелігі [5]
Сонымен, туристік қызметтің қызмет ... ... ... анықталады:
1. Тауарлармен салыстырғанда қызмет көрсетуді сатып алғанға дейін көзбен
көруге, татып көруге және ұстап көруге болмайды.
2. Тауарларға ... ... ... өнімді) қайта сату
мақсатымен сатуға қоймаға, ... ... және ... ... ... ... ... өндіру және тұтыну ұсынушыдан бөлінбей,
бір жерде өтеді.
4. Қызмет көрсетуді бір адам жүзеге асырса да қызмет ... әр ... ... Тауармен салыстырғанда олар қайта сатылмайды.
Маркетингтік зерттеулер кәсіпорындардың қызметінің тиімділігін
анықтауға бағытталған мақсатты ... ... ... ... ... ... ... байланысты ақпаратттарды жинау, өңдеу,
талдау және қорытынды жасауды қамтиды
1.2 Туризм кәсіпорынында ... ... ... сала – бұл қоғам мен туристік тауар арасындағы делдал ... ... ... мен ... ... ... ... сала төмендегілерден тұрады:
- Саяхаттау ұйымының агенттері;
- Туроператорлар;
- Жолаушыларға қызмет ... ... ... ... ... ... ... қала аралық тасымалдаумен айналысатын компаниялар;
- Топтық саяхаттауды ұйымдастырушылар;
- Қысқа уатытта жол жүруді бақылайтын операторлар;
- Жеңілдікпен жол жүру ... ... ... ... мен ... ұйымдастырушылар.
Туристік қызметтегі маркетингтік ортаны анықтау үшін кәсіпорын басшысы
төмендегі жағдайлардан хабардар болуы керек:
1. туристік ... ішкі ... оның ... мен даму
тенденциялары туралы;
2. туристік кәсіпорынның сыртқы ортасы, оның ерекшелігі мен ондағы ... ... ... Ішкі орта ... – бұл ... ішіндегі және
онымен бақыланатын жалпы маркетингтік ортаның бір ... Онда ... ... мүмкіндік беретін, тиісінше белгілі бір уақыт аралығында ... ... ... ... бар.
Ішкі орта келесі бағыттар бойынша талданылады:
- кадрлар (олардың потенциалы, біліктілігі; оларды таңдап алу, ... ... ... ... ... ... және оларды
ынталандыру; жұмысшылар ... ... ... және ... және
т.с.с.);
- қаржылар (өтімділікті ұстап тұру, пайдалылықты қамтамасыз ... ... ... ... (туристік өнім стратегиясы; бағалық; ... ... ... ... зерттеу мақсаты – туристік кәсіпорынның күшті және ... ... ... ... ... ... білу ... күресте кәсіпорынның сүйенетін жақтарын көрсетеді, және де ол
оны ары қарай кеңейтіп, ... ... Ал ... ... ... ... болуы қажет, және де олардың көбінен арылуға тырысу керек.
Ішкі орта туристік кәсіпорынның тиімді ... ... ... Бірақ та ол сондай–ақ маркетингтің тұжырымдамасын кешенді түрде
пайдалануды қажетті түрде қамтамасыз етпесе кәсіпорындағы проблемалардың ... ... ... ... де ... ... әр түрлі қызмет түрлері мен персоналдары
біртұтас болмаса, онда «аққу, шаян және ... ... орын ... яғни ... ... мен ... ... жалпы
мақсатына жетуге мүдделі болмаулары, әркімнің әр жаққа тартып кетуі.
Егер де, маркетингтік зерттеу процессі кезінде өте ... ... ... ... ... ... болса ондай жағдайларды
болдырмауға болады.
Кәсіпорын мәдениеті, кәсіпорын өзінің іс–әрекеті барысында басшылыққа
алып отыратын көптеген ... ... мен ... ... ... ... ... арасындағы қарым–қатынастар
жүйесін, өкіметті, басқару стилін бөлуді, кадрлар мәселесін, кәсіпорынның
даму келешегін ... ... Қол ... ... деңгейі
кәсіпорынға дұрыс, сауатты жұмыс істеуге көмектеседі, ал ... ... оның ... ... ... түрде жүзеге асуына
кедергі келтіруі мүмкін. Бұл жерде бәрінің мәні зор – ... ... ... оның ... кәсіпорынның таңдап алған
маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның айқын көрінетін мәдениеті қалыптаспағандықтан,
оны зерттеу өте күрделі. Алайда мәдениет кәсіпорынға ... және ... ... ... ... нақты бір сәттер бар.
Біріншіден, күшті мәдениеті бар туристік кәсіпорындар үшін онда жұмыс
істейтін адамдардың қажеттіліктерін басып айту тән. ... ... ... ... ... құндылықтарын насихаттауға көп көңіл
бөледі.
Екіншіден, туристік кәсіпорынның мәдениеті туралы оның ... ... ... ... және ... ... ... туралы білуге болады.
Үшіншіден, туристік кәсіпорынның мәдениеті туралы көзқарастың
қалыптасуы ... ... ... ... ... қалай
қызмет ететіндері, мансаптық жүйе қалай ... ... және ... ... ... үшін қандай критерийлер қоланылатыны
туралы мәлімет алуға, оны байқаудың көрінісін береді.
Төртіншіден, мәдениетті ... ... ... ... бар ма, жоқ ... ... жазылған мінез–құлық нормаларының
болуы, және де ол туралы кәсіпорында барлық қызметкерлер біле ме, жоқ па,
сондай–ақ олар оған ... ... ... ... ... ... де ... фирманың тарихы жөнінде жақсы хабардар болса, және ... ... мен ... құрметпен қарайтын болса, онда кәсіпорында
күшті мәдениет қалыптасқан деп жоғары ... ... ... [7].
Туристік кәсіпорынның мәдениетін талдаудың ерекше маңыздылығы ол
фирмаішілік өзара қарым–қатынастарды ғана ... ... ... ... ортамен өзінің өзара іс–әрекетін құруына маңызды түрде
әсер етеді.
Сыртқы ортаны ... ... ... ... екі ... кіші ... жиынтығы ретінде қарастырылады:
- макроқоршауы;
- тікелей қоршаған ортасы.
Макроқоршау (макроорта) туристік кәсіпорынның ортада болуының ... ... Көп ... макроорта жекелеп алынған фирма үшін
айрықша сипатта болмайды. Алайда олардың әрбіреуі өздерінде оның ... және оны ... ... ... ... ... анықталады, 4- ... 4. ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның
нарықтық мүмкіндіктерін талдауда маңызды орын алады. Маркетинг халық саны,
олардың жекелеген елдер мен ... ... ... ... ... ... ... жас құрылымын, оқушылар мен зейнеткерлерді анықтауға
қатысты мәселелерді қарастыруы ... ... ... ... ... адамдардың үлесі жылдам қарқынмен көбейіп келеді. ... ... да ... ... ... туризм 1990 - 1995 жж. арасында 35 %-
ға жоғарлаған, ал 2000 ж. ... ол 78%-ға ... ... саяхаттаушылардың
жалпы санының 28 % жасы келген адамдар. ... ... ... 22 % - 55 жастағы және одан да үлкен адамдардан тұрады [8].
Демографиялық ... ... да ... ... ... ... белгілері бойынша жіктелінген халық топтары үшін «өзінің»
туристік ... ... Ол ... ... ... бар, және де ол маркетинг
жөніндегі мамандармен ... ... ... ... да ... яғни ... халықтың
үлесінің артуы. Ол туризмнің көпшіліктік түрін дамытудың негізгі алғы шарты
болып табылады, өйткені ... ... ... шығу ... ... тура пропорционалды. Урбанизацияның ең жоғарғы
деңгейі туристердің ең басты ... ... ... (77 %)
және Еуропада (71 %).
Демографиялық процесстердегі ... ... ... ... ... ... туристік фирманың іс-әрекетіне әсерін
талқылауға, ... ... ... ... ... және
болашақтағы жұмыстардың нәтижесін болжауға болады [9].
Маркетингтік ортадағы саясаттық, ... ... ... қоршаулар айырмашылықтары мен ... ... ... және маркетинг кешеніне айтарлықтай әсер етеді.
Анықталған қажеттіліктерді, бұлармен маркетинг кешені шұғылданады,
қанағаттандыруға ... ... және ... ... ... ... ... Қазақстанға арналаған жиынмен ... ... ... ... ... ... маркетинг контексіндегі
маңызы жеке қандай да бір елдің аумағындағы маркетингтің ... ... Осы ... ... ... кешенінің құрамды бөлігі
ретінде қарастырылады. Басқа сөзбен ... ... ... ... бір екі
топтан тұрады: сыртқы (бақылаусыз, ... ішкі ... ... ... ... ... шығуды жоспарлай отырып, халықаралық
маркетинг қайраткері оны қызықтыратын әрбір елдің экономикасын ... ... ... ... ... ... екі сипаттамамен
анықталады.
Оның бірі шаруашылық (қожалық) құрылым. Елдің ... ... ... және ... ... табыстар және жұмыстылық деңгейін
анықтайды.
Саяси – құқықтық орта. Әр ... ... ... ... ... ... ... да айырмашылық көрсетеді. Қандай да болсын елмен
іскерлік қарым-қатынас орнату ... ... ең ... төрт ... ... ... алуға көзқарас. Мұндай сатып алуларға кейбір елдер оң
көзқарас, тіпті ынталандыру көрсетсе, ал ... ... ... ... ... ... ретінде біздің елді, яғни Қазақстанды жатқызуға
болады. Себебі ... ... ... жыл бойы ... ... ... ... отыр. Қарама-қарсы мысал ... ... ... ... ... ... талап етеді, кейбір
валюталарды кіргізбейді, ашылмақ кәсіпорындардың басқармасына ... ... ... ... етеді, және т.б. Тура осындай “шырмаулардың”
арқасында “ИБМ” және “Кока-кола” ... ... ... ... ... ... Елдің болашақтағы тұрақтылығы (тыныштығы) тағы бір
проблема. Өкіметтер бірін – бірі ... ... ал ... ... өте күрт болуы мүмкін.Бірақ кейде өкімет алмаспай-ақ тәртіп жүйесі
елдегі туған ахуалға жауап қатуы ... ... ... ... ... оның ... ... қыспаққа алуы, импорттық квоталар
немесе жаңа салымдар кіргізуі ... ... ... ... ... пен саяси тұрақтылығы әбден шайқалған елде шұғылдануы
тиімді болуы да ... ... орын ... ... ... ... ... мәселелергекөзқарасына әсер етеді.
Валюталық шектеулер. Үшінші ... ... ... ... мен ... ... ... Кей уақыт өкіметтер өздерінің
валютасын қыспақтайды немесе оны ... ... ... ... ... ... ... өзі қолдануға жарамды валютамен ... ... ... өз ... ... ... ... саналады. Ал бұл мүмкін
болмаса, сатушы қыспақталған валютаны қабылдайды, бірақ ол не ... ... не ... бір ... ... ... валютаға сатып жібере алатын тауар
сатып алады. Қолайсыз жағдайда қыспақталған валютаға шырмалып қалған сатушы
кәсіпорыны ... ... ... ... ... тауар ретінде
шетке шығарып, онда оларды өзі зиян көріп қана сата ... ... ... ... ... ... ... қатер валюталар
құнымен де байланысты болуы мүмкін [10].
Мәдени орта. ... ... ... ... ... ... бар. ... бағдарлама жасамай тұрып, сатушы шетелдіг
тұтынушы қандай да бір ... ... ... ол ... қалай
пайдаланатынын айқындауға тиіс. Тұтынушы нарығының адам ... ... ... ... ... ... орташа француз косметика және туалет бұйымдарын өзінің әйелінен екі
еседей артық қолданады;
– немістер және ... ... ... ... көп ... италияндық балалар жеңіл тағам ретінде екі тілім нан арасына
қыстырылған ... ... ... ... әйелдері балаларына тауық жұмыртқасы бермейді, себебі олар
баланың шашы ... ... ... ... ... деп ... ... білмеу фирманың жетістікке деген ұпайын ... ... ... ... ... шыққанда опық жеген
болатын. “Кентукки фрайд чикен” фирмасы Гонконгта өзінің 11 іс орнын ашты.
Бірақ екі ... соң, оның бәрі ... ... ... тұрғындарына
қуырылған балапанды қолмен жеу ерсі көрінген болуы керек. ... ... ... ... іс орнын Амстердамның шет маңында
(қалашығында) ашты, бірақ сату көлемі ... ... ... ... ... ... қала орталығында тұратынын және
американдықтармен салыстырғанда ... ауыр ... ... ескермеген.
Елдер бір-бірінен оларда қабылданған іскерлік әлемдегі ... ... ... ... бір елде ... ... алдында
бизнес адамы сол ерекшеліктер туралы кеңес алған жөн. ... әр ... ... ... ... мысалдары:
Латынамерикандықтар іскерлік келіссөздерді сұхбаттасына тығылса, тіпті
мұрын түйісе отырып, өткізуге дағдыланған. ... ... ... ... ... ... оған жақындай түседі, ал
нәтижесінде екеуіде ... ... ... ... ... ... ... ешуақытта “жоқ” деген сөз айтпайды. Американдық не ... ... ... ... ... ... ... көшеді, ал
жапондық бизнесменге бұл жәбірлегендікпен бірдей көрінеді.
Францияда көтерме саудагерлер тауарларды өткізумен ... Олар тек ... ... не ... ... ... ... керек тауарларын жеткізеді. Ал, егер ... ... ... ... ... фирма өзінің стратегиясының негізіне ... ... ... ... ... ... орталық фирма өзіне жаңа мүмкіншіліктер
іздейтін және потенциалды қауіпті жағдайларды ... ... Оның ... ... ... контакт жасау және оны жалғастыру
тәсілдеріне ықпалын тигізетін барлық күштерден тұрады. ... ... ... орта ... зерттеу жүргізе отырып, мынандай екі негізгі
қағиданы ұстану керек:
Біріншіден, маркетингтің макроқоршауының барлық факторлары өзара тығыз
байланысты және де ... әсер ... ... да ... ... емес, жүйелі түрде, кешенді жүргізу керек.
Екіншіден, макроорта факторларының әр түрлі кәсіпорындарға әсері бірдей
емес, және де ... ... ... орналасуына, іс-әрекет
ерекшелігіне, және т.с.с. байланысты болады.
Ал тікелей сыртқы қоршау маркетингтік ортаның туристік кәсіпорынның
тікелей ... ... ... құрамдас бөліктерінен тұрады.
Маркетингтің тікелей сыртқы ортасы 3-ші кестеде берілген.
Кесте 3
Маркетингтің тікелей сыртқы ортасы
|Туристік ... ... ... ... |Байланыстырушылар |
| | ... | ... ... ... кәсіпорынның мүмкіншілігін, туристік
өнімнің көлемін анықтауға мүмкіндік береді.
Ал бәсекелестер тұтынушылардың талғамы үшін әрдайым ... ... ... ... ... ... Дж. Пилдич өзінің «Путь к
покупателю» деген кітабында, бәсекелестерін білу – яғни ... және ... ... ... ... ... ... дейді [12].
Бірде бір туристік кәсіпорындар өз бетінше турды жасауға, клиенттерді
барлық ... ... ... қамтамасыз етуге, тұрғылықты жермен
қамтуға, тамақтандыруды ұйымдастыруға және т.б. жасауға мүмкіндігі ... үшін оған ... ... ... мен ... ... және де олар мынандай кешенді қызмет
көрсетулерді жүзеге асырады:
- орналастыру құралдары;
- ... ... ... ... және ... ... ... да фирмалар;
- делдалдық туристік кәсіпорындар;
- саудалық кәсіпорындар;
- қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары және т.б [13].
Сонымен, ... ... ... ... ... маркетингтің
сыртқы ортасын құрайтын әр түрлі күштердің әсерімен ... ... ... мен ... арасындағы қарым–қатынастар әр түрлі, және де оларға
фирма тарапынан болатын әсер етулер сипатына қарай олар ... ... ... бөлінеді. Кәсіпорынның міндеті ортаның бақыланбайтын
факторларын ... ... ... және де ... ... әсер ... ... болып табылады
1.3 Туристік нарықты маркетингтік зерттеу
Туризм нарығын белгілі бір уақытта және белгілі бір ... ... ... алу ... ... сұраныс пен ұсынысты біріктіретін
қоғамдық-экономикалық құбылыс ретінде анықтауға болады.
Туризм нарығының сипаттамасын анықтаған ... ... ... ескеру
қажет:
- сату-сатып алудың негізгі объектісі қызметтер болып табылады;
- сатып алушы мен сатушыдан басқа туристік ... ... ... пен ... ... ... ететін көптеген делдалдық
бөлімшелер кіреді;
- ... ... та ... ... ... ерекшеленеді:
туризмдегі тауарлар мен қызметтердің үш жақтылық сипаты бар - табиғи
ресурстар, ... ... ... ... ... жоғары қор
сыйымдылықты болуы; төменгі икемділікті болуы, кешенділігі.
Басқа да тауарлық ... ... ... ... да ... емес. Оның
құрылымында өзінің масштабтары бойынша көптеген ұсақ нарықтар да бар. ... ... ... ... өте көп ... бар. Біз тек
маркетингтік зерттеу үшін маңызды болатын кейбірін атап өтейік [14].
Кеңістіктік сипатына қарай ... ... ... ... ... ... туризма (қалалық адамдардың еңбек демалыстары кезінде немесе
демалыс күндері қаланың ... ... ішкі ... ... (белгілі бір өңірдің шегінде саяхаттау);
- мемлекетішілік туризм (елдің мемлекеттік шекараларымен шектелінетін
саяхаттар);
- ... ... ... ... тыс ... туристік нарықты жіктеудің белгісі өте әр түрлі және біртекті
емес. Оны біз мына 4 - ... көре ... ... ... және ... бойынша нарықтың жіктелінуі
|Белгісі ... ... ... мақсаты ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |Автомобилдік туризм нарығы |
| ... жол ... ... |
| ... ... ... |
| |Су ... ... ... түрі ... ... ... |
| ... ... нарығы ... ... ... мен ... ... ... ажыратады.
- мақсаттық, яғни фирма өзінің мақсатын жүзеге асыратын немесе жүзеге
асырғысы келетін нарық;
- жеміссіз, яғни қызметерді өткізудің ... жоқ ... ... яғни ... ... ... ... жүзеге
асатын нарық;
- қосымша, яғни қызметтердің кейбір көлемін сату жүргізілетін нарық;
- өспелі, яғни сату көлемі өсу үшін нақты ... бар ... ... яғни ... ... ... емес, бірақ белгілі
бір жағдайларда белсенді нарыққа айналдыру үшін келешегі бар нарық.
Туристік нарықтың сондай-ақ сапалы ... ... ол да ... ... ... ... тұрғындардың (елдің, өңірдің, қаланың және
т.с.с.) 10%-ын құрайды. Оның құрамына туритік қызметтерді ... ... ... клиенттер кіреді [15].
Сонымен қандай да бір белгілері бойынша жіктеу ... ... ... ... ... және де онда ... ... ерекшелігін анықтайды.
Туристік нарықтың конъюнктурасын келесілер сипаттайды:
- туристік қызметтердің сұранысы және ұсынысының ара қатынасы;
- ... ... ... ... және ... ... ... сол нарықты мемлекеттік реттеу дәрежесі;
- туристік нарықты жүзеге асырудың коммерциялық шарттары;
- сұраныстың маусымдық ауытқуының болуы және басқа да параметрлер.
Нарықтың сыйымдылығына ... ... ол ... бір ... ... ... туристік қызметтердің көлемін көрсетеді. Нарық сыйымдылығы
әдетте натуралдық ... ... және ... ... ... ... ... көлемі) айнымалылармен есептейді.
Нарықтың сыйымдылығын біле отырып фирма өзі үшін белгілі бір нарықтың
келешегін ... ... ... ... ... нарықта жұмыс істеудің қажеті жоқ: нарыққа кіру және ... ... ... ... ... /18/.
Бұл көрсеткіштен басқа маркетингтік зерттеуде нарық үлесі ... өте кең ... Ол ... іс-әрекетінің нәтижелерін өте
айқын көрсетеді және де ол ... сату ... сол ... ... ... анықталынады.
Туризм нарығын белгілі бір уақытта және ... бір ... ... ... алу ... ... сұраныс пен ұсынысты біріктіретін
қоғамдық-экономикалық құбылыс ... ... ... ... көрсеткіші бойынша кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін
бағалау туралы 5 кестеде көрсетілген. Ондағы нарықтық үлесті бағалау ... ... 5- ... ... ... ... ... бойынша кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін
бағалау
|Нарықтық үлесті бағалау |Бағалау критерийлері ... ... үлес ... ... өз ... немесе екі-үш ірі |
| ... ... ... ... ... ... үлес |Кәсіпорын үлесі жетекші бәсекелестерінің орташа |
| ... тең ... ... ... үлесі жетекші бәсекелестерінің үлесінен |
|үлес ... ... ... нарықтық үлес |Кәсіпорын үлесі жетекші бәсекелестерінің үлесінен |
| |өте ... ... ... ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігін жойып, нарықтан шығады. Қызметтердің нарықта болу ... ... ... деп аталады. Өміршеңдік кезеңінің
сараланған деңгейіне және ... ... ... оны 4, 5 ... 6
фазаға бөледі.
Кейбір ғалымдар бір уақытта нарықта келесі қызметтер тобы болуы керек
деген: негізгі - өсу ... және ... ... ... ... қолдаушы - кемеліне жету кезеңінде сатудан түскен пайданы
тұрақтандыратын ... ... - ... болашақ пайдасын
қамтамасыз ететін қызметтер, тактикалық - өсу және ... жету ... ... ... ... ... ынталандыратын қызметтер.
Қызметтің өміршеңдік циклы құрылу, ену, өсу, кемеліне жету, толықтыру
және құлдырау фазаларынан тұрады. ... ... ... ізденеді,
рынокта бұрыннан бар ... ... ... бір ... бар жаңа ... ... ... дайындалу. Ал енгiзу
фазасында осы қызмет ... ... ... ... қамтамасыз ету
керек. Ол үшін жарнамалық кампаниялар қолданылады. Өсу фазасында жарнама
мен үгіттеу, ... ... ... ... ... ... бәсеке күшейеді. Бұл күресте жеңу үшін тұтынушыларға жеңілдіктер
жасау, оларды марапаттау және т.б. қолдану орынды. ... ... ... ... ... ... біл өз кезегінде
маркетингтік шығындар құрылымында ... үлес ... ... ... ... ... ... көлемі құлдырау фазасына тән
пайда бірден төмендеп кетеді.
Бағдарламалық-мақсаттық ... ... ... мен
тактикасын жасауда қолданылады. Тиісінше маркетинг – бұл ... ... ... ... және де ... ... кәсіпорынның жоспарлық маркетингтік жұмысы құрылады [2].
Сызықтық бағдарламалау оптималды шешім қабылдаудың ... ... ... ... аз шығын, уақыт немесе күш жұмсап ... алу) ... ... ... ... Мысалы, шектеулі
ресурстар жағдайында ең табысты ... ... ... ... және
т.с.с.
Мұндайда өндіруші келесі шешімдердің біреуін қабылдауға тура ... ... ... ... ... қызметіне жаңа сипат беріп,
нарыққа қайта шығу; қызметін басқа нарықта көрсету, 6-шы кестеде берілген.
Кесте 6
Қызметтердің өміршеңдік ... ... ... ... |Өсу ... жету ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| | | ... | |
| | | ... | ... 6 ... ... |Күшті және ... |
| |т ... ... |күрестерден |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... | ... |
|Маркетинг |Дифференциация |Дифференциация |Төмен шығындар|Дифферециация |
|стратегиясы | ... ... | | |
| | ... | | ... ... ... ... |
|стратегиясы |алу» саясаты |алу» саясаты |икемді ... ... |
| | ... т.б. ... ... |
| | ... саясат | | |
| | ... | | ... ... ... |Тұрақталады ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... |Өсу ... ... ... |ақпараттық ... ... және ... |
| | | ... | ... ... ... ғалым А.Фалио өнім ассортиментінің
тиімді қатынасы фирма ... ... ... өсу ... - ... жету - 50-60%, ... - 30%, енгізу - 5 - 10%, болса, онда өнім
сұрыптамасының қатынасы оңтайлы деп санайды.
Фирмалардың ... ... ... ... ... ... мен ... топтары ескерілуі қажет.
Тәжірибе көрсеткендей, тауарлар мен қызметтердің негізгі ... ... ... бар ... мен ... ... рет туризмде маркетинг терминологиясын, принципін, концепциясын
қолдануды 1971 жылы Криппендорф ұсынған. Бұрынғы әдебиеттерде ... ... және ... ... ... 1950 ... тез дамып келеді. Бұл кезеңде, сатушылар рыногын ... ... ... ... сұраныс көбінесе ... асып кету ... ... және бұл ... ... ... ... үшін және сату техникаларын жылжыту үшін
қолайсыз ... ... ... ... ... және орташа ... ... ... кездегі маркетингтік құралдарды қолданатын не
«ноу-хауы», не тәжірибесі жоқ және осы жұмыстарды атқаруға адам ... жоқ. Олар тек қана ... ... ... және ... мен өнім ... әрекеттерін жасап жатады. Бәсекенің күшеюі және
клиенттердің талаптарының көбеюі ... ... ... бас ... алып келеді.
Бәсекелестіктің күшеюі және туристік қызметке деген клиенттердің
талаптарының көбеюі туристік ұйымдардың көпшілігінің ... бас ... ... яғни бәсекелік күресте жетістікті қаматамасыз ету және сыртқы
орта өзгерістеріне бейімделуі үшін стратегиялық ... ... ... ... ... сипаттамалары бойынша шаруашылық қызметтердің
басқа түрлерінен айырмашылығы жоқ. Сондықтан, туризмде ... ... ... бөлімдері қолданыла алады.
Бірақ туризмнің бір ерекшелігі бар, онда тек ... ғана ... ... ... ... ... ... туризмдегі
қызметтердің үлесі - 75%, тауарлардың - 25%).
Еңбектің нақтырақ нәтижесі дәстүрлі өндірісте, маркетинг нақтырақ ... ... ... ... ... ... өнім ... [18].
Туристік өнімнің бірнеше ерекшеліктері бар:
Біріншіден, туристік өнімге деген сүраныс бағаға және ... ... ... ... және әлеуметтік факторларға байланысты болып
келеді.
Екіншіден, сұраныстың маусымдық ауытқуына байланысты, толықсып кету
феномені орын алады. Осының ... ... ... аумақтар бөлініп
шығады.
Үшіншіден, туристік өнімді ұсыну икемсіз өндіріспен ерекшеленеді. Олар
тек қызмет ... ... ... Қонақ үй, әуежай, демалыс базасы
демалыс маусымының соңында басқа жерге ауыстырылуы мүмкін ... ... өнім ... ... ... ... ... жұмыс жасау тәсілдері жэне әр ... ... ... өнімнің ерекшеліктері туризмдегі маркетингке әсер етеді.
Маркетингтің бір анықтамасы жоқ сияқты, туризмдегі ... ... ... жоқ. ... туристік ұйымның (ӘТҰ) турист түсінігіне деген
анықтамасына ... ... ... ... Р. ... мен Р. ... маркетинг деп, «қойылған мәселелерді зерттеу, талдау, және шешу
үшін жасалатын негізгі тәсілдер мен ... ... Бұл ... ... психологиялық және әлеуметтік ... ... ... неғұрлым толық қанғаттандыру, туристік ұйымдардың
(кәсіпорындар, бюролар мен агенттіктер) ... ... ... ... рационалды тәсілдерін анықтауға бағытталуы керек».
Маркетингтік кешен төрт компоненттен тұратын жүйе ретінде сипатталады:
ақпарат тарататын коммуникатор; ... ... ... ... өзі; ... ... ... (турөнімді) жылжыту үшін қолданылатын 3 негізгі құралы
бар, 4-ші суреттен көруге ... 4. ... ... ... ... жету үшін коммуникациялық арнаның біреуін қолданып,
мүмкін емес. Өнімді жылжыту бағдарламасында әр ... ... ... ... туристік тауарлар мен қызметтерді сату мен өткізудің
маңызды элементі. Көп турфирмалар жарнаманы сатуды жылжыту үшін ... ... ... 5% ... ... қорытындылай келе әрбір қызмет түрлері өндіріс, тұтыну, қолдану
және белгіленуіне қарай өзгеше ерекшеліктерімен сипатталады. Сол ... ... түрі ... оның ... есепке ала отырып
қарастыру маңызды мәселе.
1. Қазақстан Республикасының туризм саласындағы маркетингті ... ... ... ... ... ... маркетингтің дамуы
Туризм Қазақстанда нарықтық ... ... ... ... болып табылады. Халықаралық және отандық тәжірибе
көрсеткендей, туризм қысқа мерзім ішінде экономиканың ең табысты саласына
айналуы ... ... ... ... мен ... жоспарында туризм аясының ең тиімді және мақсатты ... ... ... рөл ... Осы ... ... ... динамикадағы жеке сегменттердің қалыптасуына ретроспективті және
ситуациялық талдау жасау керек.
Ендеше, осындай көкейтесті мәселені ... ... ... ... пайданы да, халықаралық қауымдастық алдындағы ел беделін де
дұрыс пайдалану қажет. Республикамыз ... ... ... және ... ... ... 1,7 млн га жуық ... Оның ішінде Батыс Қазақстанда
168,6 мың га, Солтүстік Қазақстанда 373,4 мың га, Орталық Қазақстанда ... га, ... ... 453,8 мың га, ... ... 513,4 мың га.
Қазақстанда туризмді дамытудың маңызды алғышарттарының қатарына күзетілетін
табиғи объектілер және аң шаруашылықтары жатады.
Бүгінгі таңда Республикамызда 10 ... ... бар, ... ... ... құрылған болатын. Сондықтан да осындай ... ... ... Республикамызда туризмді дамытуға негіз береді деп есептеледі. Ақсу
Жабағылы, Алматы, Барсакелмес, Қорғалжын, Марқакөл, Алакөл Наурызым, Үстірт
қорықтары 803,4 мың га ... алып ... 2 ... парк (Баянауыл және
Қарқаралы), 64 мемлекеттік ... ... ... ... ... 6,1 млн га, 1,8 млн га ... ... 19 мемлекеттік аң
шаруашылықтары, 23,9 млн га жерге орналасқан 400-ден астам спорттық-аңшылық
шаруашылықтары.
Осы аталған территориялардың ... ... ... ... ... ... деп ... Қазақстанда
туристік қызметке жүргізілген талдау әрбір кезеңдегі туризм ... және оның ... ... ... ... 2009 жылы
азаматтар саны, соның ішінде Қазақстан Республикасына келген шет ... саны 2507 ... ... ... яғни шет елдік туристердің әлмдік
ағымының 0,006%-ын құрады. Оларды қабылдаудан және қызмет көрсетуден түскен
табыс 3 ... 312 млн. 924 мың ... ... ... Қазақстанның турқызметтер
экспортының көлемі халықаралық туризмнің 2,9 % ... ... ... ... табысындағы туристік қызметтен түскен табыстың үлесі
2009 жылы 0,05 % ... ... ... ... туристік бизнесінде
жағымсыз беталыс байқалатынын көруге болады, ол ... ... ... ... ... байланысты [19].
Қазіргі таңда Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей сияқты көрші мемлекеттер
Қазақстанды ... ... ... ... ... мен ... ... туризм бұл елдерде басымды
мемлекеттік саясат болып табылады. Бюджеттен тікелей субсидиялар, өкілетті
органдардың ... ... ... ... ... қатар
туризмді дамытудың басты жолы – жарнама.
Туристер үшін ... 700 ... ... ... ... 32876 орны бар әртүрлі категориядағы 372 қонақ үйлер жұмыс істейді.
Алматыда 4950 орны бар 25 қонақ үй бар.
Біріншіден, шетел ... үшін ... ... және ... тіркеу процедурасы.
Екіншіден, турфирмалардан алынатын жоғары салық қойылымдары.
Үшіншіден, кедендік процедуралардың күрделілігі.
Төртіншіден, теңізге шығатын ... ... және ... ... территориялық алшақтығы.
Бесіншіден, Үкімет басындағылардың экономикалық дағдарысты себеп қылып
ақша қаражаттарын туризмге салмауы. Шетел азаматтары үшін виза ... ... ... Республикасының Шетел іс Министрлігі, туризм
және спорт агенттігі, Ішкі Істер Министрлігі бірігіп, виза ... ... ... жүргізу туралы шешім қабылдады. Эксперимент
Астана және Алматы қалаларының әуежайларында жүргізіледі ... ... ... әсер ... ... экономикалық
факторлар келесі 5-ші суретте көрсетілген.
Сурет 5. Қазақстандағы туризмді дамытуға әсер ететін негізгі
экономикалық ... ... білу ең ... ... екені бәріне
түсінікті. Осының мақсатында туристік фирмалар маркетингтік ... ... ... ... бағыттары болып нарықтың
сыйымдылығы мен конъюктурасы, тұтынушылары, бәсекелестер, жабдықтаушылар,
делдалдар, өнім табылады. Туристік кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... – мәдени және т.б.).
Кәсіпорын маркетингі практикасындағы ... мен ... ... өзгерістерді қарастыру керек. Мысалға, қазіргі кезде көптеген елдер
бос уақытын ... пен ... ... ... ... фирма іс-
әрекетіне бейімделуге және туризм сферасындағы т.б. даму беталысын көрсету
міндеті болып ... ... ... ... үшін ... жол ... ... Қазақстан Республикасында негізінен
спорт, жүзу, аң аулау саласына ... ... мен ... ... ... ... өндірісінің құралдарын жетілдіруге мүмкіндік
береді. Туризм ... ... ... ... ... керек.
Туристік аймақтың тартымдылығын анықтайтын ... ... ... 1) аймақтың қолайлығы; 2) табиғаты және климаты; 3)
келушілерге тұрғылықты халықтың қатынасы; 4) ... ... ... ... ... 6) баға ... 7) спорттық және ... ... 8) ... және әлеуметтік сипаттар.
Сондай-ақ, туристердің ағымының төмендеуіне әсер ... ... ... бар: 1) виза ... ... қиыншылықтар. Визасыз кіріп-
шығуға болатын елдер бар. Біз үшін осындай әкімшілік рәсімінің жеңілдеуі
өте маңызды; 2) Қазақстан Республикасының ... ... «Hot Line» ... ... Егер турист кез-келген аймақта туристік сапармен жүрген
кезде төтенше жағдай болса, арнайы жүйе ... ... ... ... ... ... туады. Бұл әрине мәселенің ұшығуының алдын алады;
3) ... ... ... жеткіліксіздігі; 4) ... ... ... олардың сапасына сай болмауы (тұру,
тамақтану, көлікпен қамтамасыз ету және т.б.); 3) ... ... ... ... ... фирма туристерді жіберуге ... ... ... ... қызметке қосымша құн салығы салынады.
Қазақстан туризм саласына SWOT ... ... ... МЖМ алаңы –
яғни, Қазақстан матрицада көрсетілген мықты жақтарын қолданып, туып отырған
мүмкіндіктерді жіберіп алмауы тиіс. ҚР туристік ел ... ... ... ... ... ... жағынан өте ыңғайлы жерде
орналасуы, туристік рекреациялық зоналардың, ландшафтардың, флора ... ... ... ... ... ... ... дамуы,
территориясында тарихи ескерткіштердің мол болуы және Ұлы Жібек Жолының
бойымен орналасуы болып табылады. Аталып ... ... ... Қазақстанда
туризм саласының үлкен потенциалы бар екеніне көзімізді жеткізеді және
соның әсерінен еліміздің алдында ... ... ... Олар SWOT
матрицасында келтірілген. Енді біздің мақсатымыз аталған мықты жақтарды
пайдаланып, туып ... ... ... ... қол ... ... ... саласын дамыту. Яғни, дамыту дегеніміз ... ... ... мәселелер тізбегін шешу. Бұл мәселелер біздің әлсіз
жақтарымыз ... ... Олар да SWOT ... ... ... ... ӘЖМ ... мүмкіндіктермен қиылысады. Осы алаңның мағынасы –
мүмкіндіктерге қол ... үшін ... ... жою ... Сол ... ... стратегиямен жұмыс істеуіміз қажет.
Сонымен қатар, туристік саланы мүлдем артқа ... ... ... бірқатар қауіптер де төніп тұр. Олар қатарына экология нашарлауы,
саяси тұрақсыздық, экономикалық тұрақсыздық ... ... ... алу үшін біз ... ... ... қолданып, олардың мүлдем
көзін жоятын стратегия бойынша қызметті жүзеге асыру қажет. Бұл жағдай SWOT
матрицасының МЖҚ алаңында туып ... ... ... ... ... ... мен оған төніп
отырған қауіптері ӘЖҚ ... ... Бұл ... ... ... ... - әлсіз жақтардан құтылу және қауіптерді әр қашанда
қадағалау, өмірде өз ... ... жол ... Сонда мықты жақтар
әсерінен пайда болып отырған мүмкіндіктер жүзеге аысп, ... ... ... ... ... ядросы қызмет жабдықтаушылар болып табылады, басқа
сөзбен айтқанда бұл шетел туристерін ... ... ... ... ... ... ... демалыс үйлері, көліук
компаниялар да туристік бизнестің өте ... ... ... табылады
және туристік агенттіктермен ұсынылатын қызмет пекеттеріне енгізіледі.
Қызықтыру орындары туристік кластер картасының өте маңызды орнын алады,
себебі олар тек туристер таңдауын ғана ... ... ... ... ... де ... бәсекелестік артықшылығы өзгеше мәдениетінде ... ... ... ... және спорттық туризм мен экстремалды
туризм сияқты ... ... ... айналысуға мүмкіндіктің бар
болуында жатыр.
Келушілер де туристік кластердің маңызды бөлігі, ... ... ... ... ... байланысты өзгеріп отырады.
Туристік қызметтердің жанама ... ... ... ... ... ... Қазіргі таңда аталған
сектордың туристік агенттіктермен ... ... ... ... ... дамуының қажетті құраушысының бірі білім беру
мекемелері, салалық ассоциациялар және ... ... ... ... ... ... қажет мамандары даярлаумен шұғылданады.
Туризм индустриясын дамыту мақсатында біртұтас мемлекеттік саясат
жасалған. Білім ... ... және ... ... ... туризм
және спорт комитеті Республиканың заң базасына сүйеніп, 2030 жылға ... ... ... ... және ... жолының тарихи
орталықтарын өркендету» мемлекеттік бағдарламасын жасады.
Елбасымыздың жолдауында ең ... ... ... ... ... Бұл стратегияда туризмнің даму жолдары мен көздерін ... іске ... ... ... ... ... ... туристік өнімімен халықаралық нарыққа шыққанына ... ... жоқ. Сол ... қазақстандық туристік өнімі өмір ... ... ... тұр. Бұл кезеңде маркетинг шараларын өте
белсенді ... ... ... ... ... туристік өнімі жайлы әлуетті
туристерді ақпараттандыру деңгейін көтеру керек, яғни Қазақстан ... ... ... жер ... ойды ... ... жайғастырып, туристік
өнімнің имиджін құруымыз қажет. Ішкі туризмнің тұтынушылары болып табылатын
республикамыздың азаматтарының да ... ... өнім ... ... ... ... ... таңда алыс шетелге шығуға
мүмкіндігі жоқ, бірақ көршілес елдерге ... ... ... ... ... ... елеулі болып отыр. Осы тұтынушылардың ... ... ... ... тартып алуымызға қазіргі таңда
өте қолайлы жағдай туып отыр. Көршілес ... ... ... ... ішкі ... ... оң ... тигізе алады.
Сондықтан, қазіргі уақытта туристік ел ішінде белсенді түрде дәріптеуіміз
қажет болады.
Сонымен қатар ... ... ... көзі болуы мүмкін. Олар
бәсекелестер жіберген туристік лектерілңкөлемі кандай екенін және ... ... ... ... ... ... пайдаланғандағы
жайлы ақпарат беруі мүмкін.
Бәсекелестер туралы ақпарат жиналып, талданып есеп түрінде ... ... ... ... ... ... мақсаты
бәсекелестерге қарағанда жақсырақ жұмыс жасау болып табылады, олар
бәсекелестерінің ... табу ... ... ... ында ... тырысуы қажет. Бәсекелестерге қатысты тур фирмалардың белгілі
бір стратегия, бағалық саясат және ... ... бір ... ... ... ... ... маркетинг бөлімінің маңызды ... ... ... торапқа турфирмамен келісім шартқа отырған барлық
турагенттіктер, жеке ... және ... ... Маркетинг бөлімінің
агенттік торапқа жауап беретін қызметкерлері агенттер туралы көрсеткіштер
базасын жүргізуі тиіс.
Агенттік тораптың ... ... ... қызметтерінің
пакеттері жіберіледі (каталогтар, брошюралар және олардың электрондық түрі
т.б.). Агенттер барлық керекті ақпаратпен қамтылуы тиіс.
Сонымен қатар, маркетинг ... ... ... жұмысы
нәтижелері туралы есеп жүргізіп отыруы тиіс.
Агенттік тораптың мүшелерінің жұмысын ынталандыру мақсатында ... ... ... ... ... ... ... бір ұпай әкеледі.
Ұпайлардың белгілі бір мөлшері бонустық жүйенің бірінші, екінші және үшінші
орындарға шығуға ... ... Бұл ... ... ... қарастыруға мүмкіндік береді. Төменгі деңгейдегі ... 5 - 7 %, ең ... ... - 10 - 12 %. ... санау және
коммисиондық марапаттау мөлшерін орнату ... ... ... ... жылжытудың негізгі құралының бірі болып, халықаралъқ көрмелер
мен кездесулерге қатысу ... ... Олар ... ғана емес ... ... ... ... береді. Маркетингтік бөлімнің мұндағы
қызметі болып жатқан, болашақта болатын кәсіби көрмелер туралы ... ... ... ... ... екі стратегиялық бағыт орнатылады -
біреуі әлуетті агенттерді бірге жұмыс істеуге тарту («риsһ») және екіншісі
тұтынушыларға ... ... ... ... ... ... күн арналады [23].
Көрмеге турфирманың өнімін көрсететін жарнамалық материал дайындалады.
Көрмеге дайындалу ... ... ... визиттік карточкаларды қажетті
көлемде дайындайы қажет. Ең негізгісі жарнамалық стендті жасауы қажет.
Туристік ... ... екі ... бар: 1) ... және агенттік торапты кеңейту; 2) ... ... ... ... ... істеу үшін турфирма ең көзге түсімді, әрі ... ... Олар ... ... білуі қажет. Стенд - турфирманың
қызметі жайлы толық мәлімет беретін ... ... ... агенттерді тартудың тағы бір
құралы презентацияларды ұйымдастыру. Презентация кәсіби көрме жұмыс істеп
жатқан күндері, аумақтардағы жаңа филиалдардың ашылуына ... ... ... ашылуымен байланысты ұйымдастырылады. Презентацияны
ұйымдастырумен маркетинг бөлімі айналысады. Презентация салтанатты түрде
мейрамханаларда, клубтарда ... ... ... Турфирмалар әртүрлі қоғамдық шараларда
демеуші ролін атқаруы болады. Маркетинг бөлім елде, қалада қандай шаралар
өтіп ... ... ол ... қатысу туралы шешім қабылдайды.
Негізі қоғамдық ... ... бар және БАҚ - да ... ... ... демушілік жасайды.
Оперативті маркетинг. Турфирманың маркетингтік бөлімі агенттік торап
арқылы және Интернет жүйесі ... ... ... ... ... ... ... бағытын бақылау мақсатында
есеп беру бланктары жасалады [23].
Жарнамалық қызмет. Турфирманың жарнамалық қызметін ... ... ... жарнамалық стратегияны және медиажоспар ... ... ... БАҚ - да ... ... жасау, пресс - конференцияларды жүргізу және т.б. жарнамалық
әрекеттер.
Шетелде турөнімнің жарнамасымен тек ... ғана ... ... ... және жергілІкті құрылымдар, қонақ үйлер, театрлар,
мұражайлар, тематикалық парктер, мейрамханалар және ... ... ... өскендері жайлы БАҚ - ғы күшті жарнама арқылы
білуге болады. Аты әйгілі Кекенхоф өзінің ... ... бар ... ... - ... ... Бұл ... парктың тарихы
туралы, қандай көлікпен ол жерге жетуге болатындығы және ... ... ... толық ақпарат бар. Қазіргі кездегі турфирманың
қызметі нарықтық ортада ... ... пен ... қаңдары, еркін
бәсекелестік турфирманы нарықтық ойынға бас ұруға ... ... және ... орта ... ... ... болып
табылады. Ол нарықтың конънктурасы, нарықтағы бәсекелестер, ... ... ... өнімнің өзгеруі, тұтынушылардың талғамы мен
көзқарасының өзгерісі жайлы ақпапарат береді .
Туристік аймақтың ... ... ... ... болады: 1) аймақтың қолайлығы; 2) табиғаты және ... ... ... ... ... 4) ... инфрақұрылымы; 5)
бөлшек сауда жағдайы; 6) баға деңгейі; 7) спорттық және ... ... 8) ... және ... ... - ақ, туристердің ағымының төмендеуіне әсер ететін басқа да
мәселелер бар:
виза мәселелерімен байланысты ... ... ...... ... ... бар. Біз үшін ... әкімшілік рәсімнің жеңілдеуі өте маңызды.
Қазақстан Республикасының туризм агенттігі «Ноt ... құру ... Егер ... кез - ... ... ... сапармен жүрген кезде
төтенше жағдай болса, арнайы жүйе арқылы қажетті көмек жөнінде ... ... ... Бұл ... ... ... алдын алады.
тұрақты негіздегі авиарейстің жеткіліксіздігі
көрсетілген қызметтердің ... ... ... ... ... (орналастыру, тамақтану, көлікпен қамтамасыз ету және т.б.
салық саясаты туризмнің дамуына кедергі жасайды, ... ... ... ... ... ... ... қызметке қосымша құн
салығы салынады.
Туризм саласы дамыған елдердің ... ... тек ... ... ... фирмалар ғана ел экономикасына пайда
әкеледі [24].
Қазақстан Республикасында кәсіпорындардың ... ... ... әр ... ... ашып ... ... жарнаманың орны
ерекше екенінде ұмытпаған жөн.
2.2 Туризм ... ... ... ... жетілдіру
жолдары
Әрбір туристік фирмаға қандай елге саяхаттарды ұйымдастыру, қандай
түрімен және ... ... ... ... ... ... өзі ... тұра келеді. Стратегиялық шешімдер қабылдағанда
туристік фирмаларға ... ... мен ... ... ... білу ең ... ... екенін бәріне
түсінікті. Осының мақсатында туристік ... ... ... Маркетингтік зерттеулердің негізгі ... ... ... мен ... ... бәсекелестер, жабдықтаушылар,
делдалдар, өнім табылады.
Туристік кәсіпорын маркетингі көптеген факторлар әсеріне байланысты
(экономикалық, ... ...... және т.б.). ... ... ... мен ... қоладанудағы күрделі өзгерістерді
қарастыру керек. Мысалға, қазіргі кезде көптеген елдер бос ... ... ... ... ... туристік фирма іс - әрекетіне бейімделуге
және туризм сферасындағы т.б. даму ... ... ... ... ... ... дамыту үшін жаңа перспективаларға жол ашады.
Мысалы, Қазақстан Республикасында негізінен спорт, жүзу, аң ... ... ... мен ... ... туристік қызметтің массалық
өндірісінің ... ... ... ... Туризм
индустриясындағы туристік маркетингке компьютерлік техниканы енгізу керек.
Туристік фирмалардың қызметін жетілдіру үшін ... ... ... ... айналысатын бөлімдер ашу қажет. Бұл ... ... ... ... тиіс:
1. Бәсекелестерді зерттеу;
2. Агенттік тораппен жұмыс істеу;
3. Арнайы көрмелер мен кездесулерге қатысу;
4. Презентацияларды ұйымдастыру;
5. Ұйымдарға демеушілік көмек көрсету;
6. ... ... ... ... ... мақсатында маркетингтік бөлімнің қызметкерлері
тұрақты негізде БАҚ - на мониторинг, ... ... және ... ... ... ... ... мәліметтер жинауы
қажет. Бәсекелестердің каталогтары, және ондағы тарифтер зерттелуі тиіс.
Бұл каталогтардан олардың ... ... олар ... отельдер ұсынады,
туристік пакет қандай қызметтерден тұратынын білуге ... ... ... ... Агенттік тораппен жұмыс жасау
маркетинг бөлімінің маңызды мәселесі ... ... ... торапқа
турфирмамен келісім шартқа отырған барлық турагенттіктер, жеке ... ... ... ... бөлімінің агенттік торапқа жауап беретін
қызметкерлері агенттер туралы көрсеткіштер базасын жүргізуі ... ... ... ... ... қызметтерінің
пакеттері жіберіледі (каталогтар, брошюралар және олардың электрондық түрі
т.б.). Агенттер барлық керекті ... ... ... ... ... ... ... агенттердің жұмысы
нәтижелері туралы есеп жүргізіп отыруы тиіс.
Арнайы көрмелер мен кездесулерге қатысу. Турөнімді ... ... бірі ... ... көрмелер мен кездесулерге қатысу болып
табылады. Олар турөнімге ғана емес және ... ... ... ... Маркетингтік бөлімнің мұндағы қызметі болып жатқан, болашақта
болатын ... ... ... ... ... болып табылады. Осыған
байланысты екі стратегиялық бағыт орнатылады - біреуі ... ... ... ... тарту («риsһ») және екіншісі тұтынушыларға бағытталған
(«рull»). Кәсіби көрермендер көрменің үшін бірінші күн ... ... ... ... ... материал дайындалады.
Көрмеге дайындалу кезінде шетел тілдерінде визиттік карточкаларды қажетті
көлемде дайындайы қажет. Ең негізгісі жарнамалық стендті жасауы ... ... ... ... екі ... бар: 1) партнерлік
байланыстарды және агенттік торапты ... 2) ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін турфирма ең
көзге түсімді, әрі пысық қызметкерлерін қояды. Олар шетел ... ... ... - ... ... жайлы толық мәлімет беретін витрина.
Туроператорлармен жұмыс істеуге агенттерді ... тағы ... ... ... ... кәсіби көрме жұмыс істеп
жатқан күндері, аумақтардағы жаңа филиалдардың ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылады. Презентацияны
ұйымдастырумен маркетинг бөлімі айналысады. Презентация салтанатты түрде
мейрамханаларда, клубтарда жүргізіледі.
Ұйымдарға ... ... ... ... демеушілік көмек,
Турфирмалар әртүрлі қоғамдық шараларда демеуші ролін ... ... ... ... ... қандай шаралар өтіп жатқандығын іздестіріп, ол
жерлерге қатысу туралы шешім қабылдайды. ... ... ... мағызы бар
және БАҚ - да үлкен резонанс алатын оқиғаларға демушілік жасайды.
Оперативті маркетинг. Турфирманың маркетингтік бөлімі агенттік ... және ... ... ... жүргізілетін барлық ... ... ... ... ... ... мақсатында
есеп беру бланктары жасалады.
Жарнамалық қызмет. Турфирманың жарнамалық қызметін жүргізудің негізгі
бағыттары ... ... ... және ... ... ... ... БАҚ - да жарнаманы ұйымдастыру,
каталогтар жасау, пресс - ... ... және т.б. ... ... ... ... іске асыру жөніндегі шаралар:
14 мамандық бойынша туристік сала үшін кадрларды даярлау оларды жоғары
оқу орындарында және ... және ... ... 77 оқу ... ... қанағаттандырылатын болады;
«WTO-TedQual» туристік білім беру ... ... ... ЖОО ... ... сала ... бойынша біліктілікті сертификаттаудың
тәуелсіз жүйесін енгізу.
Туристік кәсіпорындарының қызметіне ... ... ... ... туристік маркетингтік стратегиясын қалыптастыру 
Қазақстан Республикасы туристік индустрияның перспективалы бағыттарын
дамыту жөніндегі 2010-2014 ... ... ... ... ... ... жөнінде айтылган.
Қазақстан туризмін шетелде ақпараттық насихаттау жөніндегі ... ... ... ... атап кету ... Негізгі бағыттары
жарнамалық бейнероликтерді жасау және әлемнің жетекші ... ірі ... ... ... ... ... табылады.
2009 жылғы қазан айында Астана қаласында Дүниежүзілік туристік ұйымның
(бұдан әрі - ЮНДТҰ) Бас Ассамблеясының 18-сессиясының ... 2009 ... ... ... ... оның жұмысына ЮНДТҰ ұйымдарының нақты мүшелері,
146 мемлекеттен 700-ден астам делегат, ... ... ... ... ... кезеңде министрлік Қазақстанның 2020 жылға дейінгі стратегиялық
даму жоспарындағы ... және ... да ... және
бағдарламалық құжаттарды іске асыруға ерекше ... ... ... ... алдына қойылған міндеттерді шешу үшін
мына шаралар қабылданғанын атап өтті.
Бәсекеге қабілетті туристік өнімді қалыптастыру мақсатында 2010 жылғы
қазан ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған
салалық бағдарлама қабылданды, аталған бағдарлама Қазақстан Республикасын
үдемелі индустриалдық-инновациялық дамыту жөніндегі ... ... ... бағдарламаға сәйкес әзірленді.
Кесте 7
Туристік саланың күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен
қауіптерін талдау
|Күшті жақтары ... ... |
|- ... ... ... ... |- ... инфрақұрылым қалаларда және|
|бағалауға мүмкіндік беретін ТҚШ |ірі елді ... ... ... |- ... ... |
|- ... ... инфрақұрылымының |талаптарға сәйкес келмеуі; |
|болуы; |- ... ... ... |
|- ... ... дамытуға арналған |объектілерде көп күн болуы үшін ... және ... ... ... ... |- ... ... ... ... |
|- Халықаралық нарықта экотуризмге |жеңілдіктер беру және салық ... ... (8,9 млн. адам ... беру ... |
|немесе жалпы әлеуеттің 63 %), оны ... ... үшін ... ... бар: |- ... экотуризмді дамыту |
|Алматы қаласында Экологиялық туризмнің|тәсілдері және ... ... ... ... жұмыс |қалыптастырылмаған; ... |- ... ... ... ... үйлер құрылуда; ... ... ... ... жұмыс істейді. |- ... ... ... |
|- Мәдени-тарихи туризмді дамытуға |нарықтың ... ... ... ... ... ... келмеуі ... мен ... | |
|- Тау ... ... ... | ... ... жағдайлар; | |
|- ... ... ... | ... | ... ... ... ... орындарын, оның ішінде |- Біркүндік бағдарлар санының |
|ауылдық ... ашу; ... |
|- ... туристік қызмет |- ... ... ... ... ... деңгейінің |төмендеуі; ... ... бұл ... |- ... ... ... және ... ... ... деңгейі; ... ... |- ... ... үшін ... |
|- ... туристік өнімді кұру; |ел ретіндегі бейнесінің қалыптасуы, |
|- Сырттан келушілер туризмі және ішкі ... ... оның ... ... бойынша туристердің ағынын |тартымдылығының төмендеуі. ... | ... ... ... стратегиясын қалыптастыру .
Мемлекеттік инвестициялық саясаттың барлық ықтимал тетіктерін ... ... ... кластерін дамыту үшін базалық жағдай ... жеке ... ... және ... ... ... жөнінде шаралар кешенін әзірлейді.
Сектораралық және ведомствоаралық кедергілерден өту үшін ... ... ... ... ... іс-
қимылын үйлестіру бөлігінде заңнамалық және ... ... ... ... ... ... инвестициялар тарту процесін ынталандырудың экономикалық тетіктері
ретінде инвестициялық салық жеңілдіктерін, ... ... ... пайдалану, туристік кешендерге арналған құралдар мен ... баж ... ... ... іске ... ... 5-10
жылдарында қызметтің басым түрлеріндегі кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... ... Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы № 373 ... ... жер ... ... ... Сондай-ақ жабдықтар мен
технологияны лизинг бойынша сатып алу және ... ... ... ... ... ... инклюзив-турлар (inclusive tour) немесе пэкидж-турлар
(package tour) деп аталатын турларды сату ... ... ... ... ... етуі ... ... бұл үшін ISO 9000 және ISO 14000
халықаралық қызмет көрсету ... ... ... адал ... және ... қызметтердің өркениетті нарығын қалыптастыруға
жағдайлар ... ... ... ... ... ... тарифтерін қайта қарау
қажет, тұтастай алғанда, ұлттық ... ... ... ... ... себебі Қазақстан үшін алдын-ала ... ... ... ... сату ... ... іске ... жөніндегі шаралар:
саяси тұрақты мемлекеттердің азаматтары үшін визалық және ... ... ... ... ... жұмыстарды жалғастыру;
туризмді дамыту жөнінде халықаралық шарттар жасасу;
сырттан келушілер ... де, ішкі ... де ... ... салық салуды реттейтін заңнамалық және нормативтік-
құқықтық базаны жетілдіру;
туристік ағынды ... ... ... ... саласындағы
тарифтік саясатты жетілдіру мәселелерін пысықтау;
туристік статистика мен есептілік жүйесін жетілдіру және ... ... ... ... ... одан әрі ... ... өнімді ішкі де, сыртқы да нарықта қолдау және
жылжыту [27].
Туристерге қызмет көрсету нарығында бәсекелестікті ... ... ... ... үшін ... жағдайлар жасалатын
болады;
Алматы қаласында Экскурсияшылар бюросын ашу және ... ... ... ... ... ... құру мүмкіндігі қаралады.
Туризм саласында көрсетілетін қызметтің сапасын арттыру мақсатында
алдыңғы қатарлы ... ... ... ... ... ... қажет және менеджмент жүйесі стандарттарын
енгізуге жәрдем көрсету қажет, бұл көрсетілетін қызметтердің санын біршама
арттырады.
Аталған ... ... ... ... ... бағдарламаның
барлық қолданылу кезеңінде іске асырылатын ... және ұзақ ... (2020 ... ... ... ... дамыту».
Міндетті іске асыру жөніндегі шаралар:
14 мамандық бойынша туристік сала үшін кадрларды даярлау ... ... ... және ... және ... ... 77 оқу орнында даярлау
есебінен қанағаттандырылатын болады;
«WTO-TedQual» туристік білім беру ... ... ... ЖОО ... жүргізу;
туристік сала мамандықтары бойынша біліктілікті сертификаттаудың
тәуелсіз жүйесін енгізу [28].
Жеке инвестициялар тарту процесін ынталандырудың ... ... ... ... ... ... заттай гранттар
жүйесін пайдалану, туристік кешендерге арналған құралдар мен ... баж ... ... ... іске асырудың алғашқы 5-10
жылдарында қызметтің ... ... ... ... салымды жүзеге асыратын инвесторларға «Инвестициялар туралы»
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ... № 373 ... ... жер ... ... ... Сондай-ақ жабдықтар мен
технологияны лизинг бойынша сатып алу және ... ... ... тетігін кеңінен пайдаланады.
Жеке инвестициялар тарту процесін ынталандырудың экономикалық тетіктері
ретінде ... ... ... ... ... ... ... туристік кешендерге арналған құралдар мен жабдықтарды
кедендік баж салығынан босатуды, ... іске ... ... 5-10
жылдарында қызметтің басым түрлеріндегі кәсіпорындардың тіркелген
активтеріне салымды ... ... ... ... туралы»
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ... № 373 ... ... жер ... ... ... Сондай-ақ жабдықтар мен
технологияны лизинг бойынша сатып алу және франчайзингтік ... ... ... кеңінен пайдаланады.
Туроператорлар инклюзив-турлар (inclusive tour) немесе ... tour) деп ... ... сату ... ... ... ... қамтамасыз етуі қажет. Бірақ бұл үшін ISO 9000 және ISO ... ... ... ... ... ... адал бәсекені
дамытуға және туристік ... ... ... ... ... қажет.
Қазақстан Республикасы туристік индустриясының перспективалы бағыттарын
дамыту жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ... мынадай өзекті
мәселелер мен олардың міндеттерінің көрсеткіші келесі 6- шы көрсетілген.
Сурет 6. Туристік фирмалар қызмет көрсеткен келушілер санының
динамикасы
Жоғарыда көрсетілген ... ... әр ... әр ... мен ... шығушылардың саны өзгеріп отырған келесі 8 –ші
кестеден көруге болады.
Кесте 8
Бағдарламадағы өзекті шаралар
|№ ... ... ... ... ... көрсеткіштері |
| ... | ... ... қабілетті туристік |Туристік қызмет саласындағы қызметтерді |
| |өнімді ... ... ... ... ... ... | ... 2008 жылдың деңгейінен кемінде 12 |
| | |%-ға ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... өсімі 2015 жылға 2009 |
| | ... ... 30 %-ға ... ... ... туристік |туристік индустрия объектілерінің |
| ... ... ... ... ... ... |
| |қалыптастыру ... жыл ... ... 10 %-ға |
| | ... |
| | | |
| | ... ... ... тау ... |
| | ... Шығыс Қазақстан облысында |
| | ... ... ... қонақ үй |
| | ... және ... ... облысында|
| | ... ... |
| | ... құрылыстары есебінен келушілер|
| | ... 2011 жылы — 210 000, 2012 жылы -|
| | |225 000, 2013 жылы -  370 000, 2014 ... | |- 390 000 ... ... ... ... индустрияның кадрлық |2011 жылы туризм индустриясы саласында |
| |әлеуетін дамыту ... ... ... болады |
| | ... ... үшін ... ... ... | ... - 1 000, 2012 жылы - 1 100, 2013 |
| | ... - 1 200, 2014 жылы — 1 300 ... |
| | ... ... ... ... стратегиясын қалыптастыру .
Мемлекеттік инвестициялық ... ... ... ... пайдалана
отырып, елдің туристік кластерін дамыту үшін ... ... ... жеке ... ... және мемлекеттік
инвестицияларды жүзеге асыру жөнінде шаралар кешенін әзірлейді.
Сектораралық және ... ... өту үшін ... органдардың бизнес-құрылымдармен тығыз серіктестіктегі іс-
қимылын ... ... ... және ... шаралар арқылы
теңгерімді мемлекеттік саясат жүргізіледі [29].
Жеке инвестициялар тарту процесін ... ... ... ... ... жеңілдіктерін, мемлекеттік заттай гранттар
жүйесін ... ... ... ... құралдар мен жабдықтарды
кедендік баж салығынан босатуды, жобаны іске ... ... ... ... басым түрлеріндегі кәсіпорындардың тіркелген
активтеріне салымды жүзеге асыратын ... ... ... Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы № 373 Заңына сәйкес
берілген жер ... ... ... ... ... ... лизинг бойынша сатып алу және ... ... ... ... ... ... инклюзив-турлар (inclusive tour) немесе пэкидж-турлар
(package tour) деп аталатын турларды сату арқылы ... ... ... ... етуі ... ... бұл үшін ISO 9000 және ISO ... қызмет көрсету стандарттарын енгізу ... адал ... және ... ... өркениетті нарығын қалыптастыруға
жағдайлар жасау қажет. Бұған қоса, туристік қызмет тарифтерін қайта қарау
қажет, ... ... ... ... өнімді қалыптастыру жолдарын
өзгерту қажет, себебі Қазақстан үшін алдын-ала ... ... ... ... сату сипаты тән [30].
Міндетті іске асыру жөніндегі ... ... ... ... үшін ... және тіркеу
рәсімдерін, кедендік бақылауды жеңілдету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;
туризмді дамыту жөнінде халықаралық шарттар жасасу;
сырттан келушілер туризмін де, ішкі ... де ... ... салық салуды реттейтін ... және ... ... ... ... тарту мақсатында жолаушылар тасымалы саласындағы
тарифтік саясатты жетілдіру мәселелерін пысықтау;
туристік статистика мен есептілік жүйесін ... және ... ... ... қосымша шотын одан әрі енгізу;
Қазақстандық туристік өнімді ішкі де, сыртқы да нарықта қолдау және
жылжыту.
Туристерге ... ... ... ... дамыту мақсатында:
туристік операторларды ірілету үшін ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
үшін маңызды болып келеді және елдің туризмін дамытуға ықпалын тигізеді.
3 ... ... ... ЗЕРТТЕУ («Kamal tour» ... ... ... ... ... ... қолдану
Туристік маркетинг дегеніміз үнемі өзгерістер мен туристік мекеменің іс-
әрекетін үйлестіре оотырып, туризм облысындағы жеке және ... ... ... ... өзгерістердің мақсаты – белгілі ... ... өтеу және оны өтей ... ... ... табыс түсіру.
Сонымен, маркетинг – бұл концепция, стратегия және мекеменің нарықтағы
тактикалық тәртібі. Маркетингтің ...... ... және
қажеттілігін дер кезінде білу, қоғамның және қоршаған ортаның талабына сай
нарықта өзінің ... ... ... маркетинг – бағдарламасында бірінен кейін бірі келетін
келесідей кезеңдер қарастырылады:
бірінші кезең: нарық ... мен ... ... ... ... ұзақ ... аспектілер белгіленеді, жеке меншік және бәсекелестік
туристік өнімдерге ұсыныс пен сұраныстар;
екінші кезең: ... жеке ... ... сәйкес және туристік
нарыққа шығу мүмкіндігіне қарай ... ... ... ... ... алға қойылған мақсатқа жетудің әрекеттері белгіленеді. Ол
үшін:
1. ұсынылып отырған туристік өнімге тән кескінді өзі ... ... ... ... нарыққа дифференциация жүргізеді, рекреациялық қажетін өтеуге
болатын тұтынушы топтарын ...... ... бейімделген
туристерді, ауруларын емдегісі келген адамдар тобын және т.б.;
3. ұсыныстар топтастырылады, соған сәйкес ... ... ... ... қажетін өтеп, күш-қуатын қалпына келтіретін кешен,
туристік тауарлар мен қызметтер түрі ұсынылады;
4. туристік өнімді таратудың пайдалы түрін таңдайды: ұйымдастырылмаған
туристерге ... ... ... арқылы сатады;
төртінші кезең: таңдау жұмыстарын жүргізіп, аралас өткізу құралдарын
пайдаланады – өнімді безендіру, бағалау, сатуға көмектесу, ... ... ... ... ... және ... зерттеулері арқылы ақпарат жинайды. Оны талдап нарықтың жағдайы
туралы, оның келешек дамуы ... ... ... ... өнім және оны ... әлеуетіне сәйкес маркетинг
стратегиясын әзірлеу қажеттілігі бар.
Маркетинг стратегиясын іске ... ... ... ... ... отыр:
- сапалы туристік қызмет көрсетуді ұсынатын туристік орталық ретінде
Қазақстан туралы туристер ... ... ... ... пікір
қалыптастыру;
- Қазақстанды ерекшелейтін сипаттамаларға және артықшылықтарға
негізделген маркетингтік ... ... және ... ... ... мүмкіндіктер бере отырып, төлем қабілеті жоғары деңгейдегі
туристерді тарту;
- жеке сектордың маркетингтік жұмысына қолдау көрсету;
- Германия, АҚШ, ... ... ... Қытай, Жапония және
т.б. туристер ағынының дәстүрлі нарықтарына ұлттық туристік ... ... ... ... әлемдік нарыққа жылжыту;
- ғылыми негізделген өткізу әлеуетін ескере отырып, республика
аумақтарына ... ... ... бөлінуін қамтамасыз ету;
- жыл ішінде туристік инфрақұрылымның бірқалыпты ... ... ... ... және ... ... арқылы туризмнің маусымдық жылжытылуын күшейту;
- ұлттық туристік өнімді жылжытудың жаңа ақпараттық технологияларын
пайдалану;
- туризмді дамытудың ... ... ... ... бәсекелі ұсыныстарға талдау жасалынады. Оларды салыстырып
қарағанда, «бағасы және сапасы» қай елде, қай ... ... үшін ... соны ... Егер де ... ... көрсетілген ақша санына турист
жанұясының бюджетінен саяхатқа деп бөлінген ақшаны алса, онда оның ... ... ... ... ... ... яғни оны жетістік деп
атаймыз.
Туризмнің әрі қарайғы дамуында маркетингтік қызметтің әсері ... ... ... ... ... мән ... Туристік
маркетинг белгілі бір міндеттерді шешу үшін ... ... ... ... Ол психологиялық және әлеуметтік факторлар ... ... ... қанағаттандырып, туристік
кәсіпорындар мен ұйымдардың ... ... ... ... ... қамтамасыз
етеді. Туроператорлар инклюзив-турлар (inclusive tour) немесе пэкидж-турлар
(package tour) деп ... ... сату ... толық қызмет көрсету
кешенін қамтамасыз етуі ... ... бұл үшін ISO 9000 және ISO ... ... ... ... ... қажет, адал бәсекені
дамытуға және ... ... ... нарығын қалыптастыруға
жағдайлар жасау қажет.
Сондай-ақ тур мекемелердің ... ... ... ... жоғарғы
дәрежеде арттыру керек. Соның нәтижесінде болашақта ... іске ... ... саны ... ... ... ... ұлттық туристік нарықтың болжамдық көрсеткіштерін қарайтын
болсақ 2020 жылы туристік саладан түсетін табыс 164,1%-ға артады екен 9-шы
кестеде ... ... ... ... ... ... |Жылдар |
| |2009 |2010 |2020 ... |15320 |15430 |16400 ... ... | | | ... Адам | | | ... ... |128500 |135200 |210500 ... | | | ... ... |106,3 |105,2 |155,7 ... | | | ... ағымдары, |97800 |107400 |175000 ... | | | ... ... |109,2 |109,8 |162,9 ... | | | ... ... |14260 |155400 |240000 ... | | | ... ... |110,1 |109,0 |154,4 ... | | | ... |1,8 |1,6 |2.* ... | | ... %| | | ... |5200 |6400 |10500 ... | | | ... ... | | | ... | | | ... ... |120,9 |123,1 |164,1 ... | | | ... ... ... ... ... ... үшін ... енгізіп, оларды қолдану керек.
Туризм саласында маркетингті қолдану туристік қызметтерді өндірушілер
мен тұтынушылардың ... ... ... ... Туристік
фирма қызметінің масштабы, турфирма ... ... ... ... ... ... ... байланысты маркетингті қолдану
бағыттары да әртүрлі болуы мүмкін [31].
Туризмнің әрі қарайғы дамуында ... ... ... ... ... туризмдегі маркетингке қажетті мән берілмейді. Туристік
маркетинг белгілі бір міндеттерді шешу үшін ... ... ... табылады. Ол психологиялық және әлеуметтік факторлар тұрғысынан
қарағанда тұтынушылардың ... ... ... мен ... ... ... ... қызмет етуін қамтамасыз
етеді.
Туристік маркетингтің ең алғашқы және басты міндеті тұтынушыны түсіну
болып табылады.
Әрбір ... ... ... және ... ... ... мен өнімдер
кешенін алуы керек. Осындай жағдайды қамтамасыз ету үшін туризмде көптеген
мүмкіндіктер ... ... егер ... ... ... ... бар болған жағдайда. Алайда, осындай өзіндік спецификасының
салдарынан арнайы туристік өнім ... ... ғана ... етуі ... мәні – тұтынушыға тауардың әр түрін және жаңа өнімді
ұсыну ... ... Бұл ... тауар мен қызметттің ерекше қасиеті, оның
ерекше сыртқы бейнесі, сатудың жаңа формасы мен шарттары арқылы сипатталады
[32].
Бәсекелестік пен ... ... ... ... ... ... отандық туристік фирмалардың көпшілігі маркетингке
бет бұрып, сыртқы орта өзгерулеріне бейімделуіне байланысты бұл концепцияны
қолданудың 3 деңгейін атап көрсетуге болады:
- ... жеке ... ... (жарнама, өткізуді
ынталандыру, көрмелерге қатысу);
- бір – бірімен байланысты жеке ... мен ... ... ...... ... қалыптастыру);
- шаруашылық шешімдерді қабылдау барысында нарыққа
бағытталғандық.
Маркетинг концепциясына бағытталғандық мақсатты нарықтардың айқындалған
қажеттіліктерін қанағаттандырумен ... ... ... ... ... ... ... жасап, өз тұтынушыларының қажеттіліктерін
анықтап, оларды қанағаттандыру бойынша маркетингтік ... ... ... ... туристік агенттікке жоғарғы табысқа тұтынушылардың
максималды қанағаттанғандығын қамтамасыз ету арқылы жетуге ... ... ... ... іс – ... тәжірибеде іске
асырылуын қамтамасыз ету қажет. Көпшілік ... ... ... ... ... жариялайды, алайда шындығында
маркетинтік қызмет жарнаманы қолдану немесе ... ... ... ... ... ... үшін бұл ... әрбір жеке
бөліктерінің арасындағы байланыстың қалай ... ... ... ... ... ... ... атқарады: тұтынушыларға өткізу
мақсатында тауарлар мен қызметтерді қалыптастыру, тауарлар мен қызметтерді
нарықта жылжыту, жарнамалау және ... ... ... ... ... ... ... ескеруге және потенциалды тұтынушының қажеттіліктерін анықтауға,
оларды бағалауға және келешектегі ... ... ... ... ... жылдардың ортасында туризм саласында тұтынушы нарығы қалыптасты.
Қалыптасқан жағдайда белгісіз және аз ... ... ... ... ... өз ... өткізе алатындығына кепілдік бермейді.
Бәсекелестік күресте жеңіске жету үшін алғашында ... ... ... ... нарық талаптарына сйкес келетін қызметтерді ұсыну қажет. ... ... ... сай болу ... қатар, өздері де
тұтынушылар қажеттіліктерін қалыптастырумен айналысады. Яғни, ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру - өткізу саясатының басты шаралары ... ... ... ... ойы маркетинг
концепциясының мәнін толық ашады.
Туризмде маркетингті қолданудың келесідей ... ... ... ... ... туристік қызметтерді өндірушіллер маркетингі;
- туристік ұйымдар маркетингі;
- территориялар мен аймақтар маркетингі [34].
Жалпы туристік ... ... ... ... деңгейінде
болсын тиімді қызметті қамтамасыз етеді. Туристік маркетинг ... және ... ... экономикалық тиімділікті арттырып, нарықтағы
бәсекелестік күреске төтеп ... және ... ... ... ... ... ... береді.
3.2 «Kamal tour» ЖШС-ның бәсекелестік ортасы
Соңғы жылдары туризмнің барлық түрі ... ... ... ... ... табылады. Қазіргі уақытта, туризм миллиондаған
адамдардың күделікті өміріне кірді. ... ісін ... ... ... ... ... қазіргі заманның туристік
индустриясы ең жоғары табысты салалардың бірі болып табылады. ... ... (ВТО) ... ... соңғы он жылда туризм табысы әр жыл
сайын 7,9% - ке ... ал ... ... ... ... өсуі 4,5% өсті.
Белгілі бір елдердің табыстылығының өсуі жүз ... ... БТҰ (ВТО) – ... ... туризмнің дамуының көрсеткіштері үнемі өсуде. 2010 жылы
туристер саны ... ... ... ал 2020 жылы – 1 ... млн ... деп болжалады.
Туристік іс – жеңіл емес және бірден жоғары таббысты әкелетін іс ... оның ... бар – ол ... тұрақты баратын жерлері, ұшу күні
мен уақытын алдын ала біледі.
Егер, ... ... ... яғни ... ... бастап,
жарнамалық компанияға дейінгі іс - әрекеттерді ертерек есептеп, сонымен
бірге бюджетті ... ... ... және ... ... ... ... сасып қалмайтын болса, жолпарланған табысқа жетуі әбден ... бұл ... түрі ... ... ... әр маусымға
(«қыс демалыстарын» ұсыну, басқа қызмет түрлерін түрлерін табу) ... құру ... ... ... – бұл адамның адамның ... ... емес және ... ... ... тікелей байланысты болады.
Сондықтан турды қалыптастыруда бағдарлы болуы қажет.
Үшіншіден, біздің мемлекетімізде сыртқы туризм басым ... ... ол ... ... ... ... ... демалыстың ыңғайлы
шарттарын құрып, мемлекетімізге сырттан туристерді тарту бойынша шараларын
мақсатты түрде жүзеге асыру қажет.
Ұлттық өмірде туризм, аз ... ... да ... және әлеуметтік
қызметтер сияқты өндірістік мәнге ие. Қазақстан танытуда, оқуда, демалыста,
қатынастар жасау мен көңіл көтері үшін, тұрғындары мен оның ... ... ... ететін табиғи және мәдени ресурстарға бай
болып келеді. Сондықтан, біздің ... өз ... ... ... ... Сонымен қатар, « Kamal tour » ... ... ... ... ... жорықтарды ұйымдастыру мен
жүргізу, өткізілетін іс – шараларына қатысуына адамдардың максималды санын
тарту, туристерді ... ... ... ... іс – ... ... ... құндылықтарымен қамтамасыз ету, сонымен қатар
шаруашылық – қаржылық қызметке және ... ... ... ... ... ... tour” ... фирмасы мына мекен жай бойынша орналасқан:
480004,Алматы қаласы
Қонаев көшесі 43, офис ... ... ... ... ... қаласы
СТТН(РНН) № 600400519738
Факс: 2730536
Тел: 2663394
Сурет 7. Тур фирманың мекен жайы
Ж.Ш.С. “Kamal tour” 2003 жыл ... ... ... күні 10 ... 2003 жыл. Осы қысқы уақыт ... ... ... ... және ... ... ... көрсетулердің бірі болып табылады.
“Kamal tour” тур фирмасының шығу тегі “Kami” – Камилла атты ...... ... ... “Kamal tour” тур ... білікті
мамандар жұмыс атқарады және олардың әр қайсысы ... ... ... және өз ... ... «Kamal tour» туристік ... ... ... көрсету
бағыттары: демалыс күндер турлар; атпен серуендеу; ... ... ... ... алу; V.I.P ... ... ... сату; емдік турларды
сату.
Турлары: таңғажайып оқиғаға толы ... ... ... ... ... ... ... спорттық, балық аулау;
тимбилдингті ұйымдастыру.
ЖШС «Kamal tour» туристік мекемесі ... ... ... ... ... ... дайындайды. Өзінің әр қадамын мұқият бағалай
отырып, ол табыстарға қол жеткізді.
Туристік нарықта болған уақыт аралығында ЖШС «Kamal tour» ... ... ... ... өзінің қызметкерлерінің нақты жоспарланған
жұмысы, әсіресе маркетинг бөлімінің ... ... ... ... кадр ... ... - әр қызметкердің туризм
саласында жоғары білімі немесе турбизнесте тәжірибесі бар.[22,29]
Фирманың басшылығы маркетинг бөлімінің жұмысына үлкен ... ... ... ... нақты сатып алушыларды табуға, клиентердің барлық
сұраныстарын ескере отырып турларды дайындауға, ... ... ... ... бағдарлама жасауға ықпал жасайды.
Әлемдегі тіл дамыту орталықтарымен ұзақ уақыт ... ЖШС «Kamal tour» ... өзін ... ... ... ... ... ... және баға ... ... өнім – бұл ... кәсіпорындардың туристерге ұсынатын кешенді қызмет.
Негізгі қызметтерге мыналар жатады: орналастыру; тамақтандыру; көлік
қызметтер, көлікпен бірге (туристерді әуежайдан ... үйге ... ... ... ... жеткізу жатады); экскурсиялық қызметтер, оған
аудармашы – ... ... ... «Kamal tour» компаниясы туризмнің көптеген түрлерімен айналысады,
соның ішінде ... ... мен ... АҚШ, ... ... ... ... елдердің мемлекеттік мектептерінде ... ... «Kamal tour» ... ... ... ... тіл ... мектептерінен, тіл акамедияларынан көптеген
сертификаттары, алғыс хаттары бар. ... ... оқу ... ... ... ... оқу, ... отбасында
тұру; тамақтандыру: толық пансионды, трансфер кіреді, яғни әуежайда ... және ... ... ... бүкіл кезеңінде координатордың көмегі,
мәдени іс шараларды ұйымдастыру.
Академиялық жылды біткеннен ... ... ... Компанияда
авиабилеттерге телефон арқылы және электронды ... ... ... ... сапардың ең тиімді маршруттын ұсынады, баға, бос ... ... ... ... ... ... ақпарат береді. Сонымен қатар
компания өзіннің клиенттерін танымал маршрутармен және ... Әр ... ... ... ұқыпты қарайды.
ЖШС «Kamal tour» туристік мекемесінің басқа туристік ... ... ... және ... туристік қызмет көрсету
топтармен ел ... ... ... ... ағын ... шетелдерде
үлкен қарым-қатынас байланыстары жеке туристер үшін туристік ... ... ... жүйесі арқылы жүргізіледі. Қазақстан
Туристік ассоциациясының (КТА-ның) мүшесі бола отырып ... ірі ... ... ... ... ... және ... іске
асырады.
ЖШС «Kamal tour» туристік фирмасының қызмет ... ... ... ... ... ... ... есепке ала
отырып сапардың тиімді маршрутын таңдау, тапсырысты қабылдау және аз ... ... әр ... ... мүмкіндігі бар, Алматыда және Қазақстанда
орналастыруға арнайы ... ... ... ... ... ... болады, компанияда
көрсетілетін қызметтін кең ... бар, ол ... ... ... ... ... ... уақытта өзгерте алады.
Компания әрқашанда кәсіптің табысыты ... ... жаңа ... ... жетуді көздейді.
Тұтынушы бағаны қол жетерлік жағынан, сонымен қатар алынатын қызметтің
және сұраныстың қанағаттануының саны және ... ... ... ... ұйымдардағы қолданатын бағаларды түрлері бойынша топтастыра келе
бүгінгі күнгі ... ... ... ... анық ... ... ... байланысты бағалар еркін болып табылады;
- жұмыс істеу ... ... ... ... жаңа ... ... байланысты нарыққа кіру бағасы және
психологиялық баға қолданылады;
- қызметті сату уақытына байланысты ұзақ ... ... ... ... ... кең ... ЖШС «Kamal tour» шегерімнің жабық,
маусымдық прогрессивті, арнайы түрлерін, сонымен қатар бір ... ... ... комиссиондықтары қолданылады.
Жабық шегерімдер – сатып алушыға қосымша тегін қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... – сатып алушыға белсенді емес маусымда қызмет
сатып алғаны үшін беріледі.
Прогресивті шегерімдер - ... ... ... алынған қызметтердің
санымен көлемі үшін беріледі.
Арнайы шегерімдер – қызметтермен көп қызықтанған ... ... ... ... ... ... жүйесі – маркетингтің негізгі саласы және мекеменің
тауарды жасау, өндіру және ... ... ... ... ... нәтежесі.
Бірақта тауарды өткізуді маркетингтің құрамдас бөлігі ретінде қарау
керек, өнімді таратудан ... ... ... ... тиімді баға бойынша
және тауарды жетілдіруге ... ... ... ... ... ... рөлін анықтайтын бірнеше себеп бар.
Солардың бірі- керектік әрине ерекше мамандырылған ... ... ... әңгіме болғанда, онда сатушымен сатып алушы арнайы өткізу ... ... жүре ... ... әлем қазір көпшілік тауар заманында өмір
сүреді, сондықтан ... ... ... ... сатып алу ыңғайлы емес
[38].
Екінші себеп – бұл тұтынушының ақшасы үшін ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыларды тауарды ыңғайлы сатып алу
– жақсы өмір сүрудің бөлінбес бөлігі деген сенімге әкеледі. Ал бұл ... ... ... жақсы танусуды; тауарды сатып алуға аз ... ... ... сатып алу кезінде және сатып алудан кейін де жоғары ыңғайлықты
талап ететінің білдіреді.
Егер мекеме ... ... ... онда ол ... ... ... ... нарықтың күресте артықшылыққа қол жеткізді. Келесі себеп – ... ... ... ... жүйесі бұл ролі туралы өткен
ғасырдың экономистері жазған ... ... ... ... ... ... көп жағдайда жасаумен
емес, тауарды сатуға дайындаумен ... ... ... Бұл
операциялардың барлығы сатуға дейігі мақсатты ... іске ... дер ... ... және радционалды орындауына тауарды өткізу
тәуелді. ... ... ... ... ... ... ... құрамдас
технологияларды кіргізеді.
Яғни тауарды сатып алушы жақын орналасқан сайын қызметіне тауарды
жасау, ... және сату ... ... ... ... алушылардың өмірдегі
және жұмыстағы қиыншылықтарымен жақсы жақтарын зерттеу. Кім және қайда бұны
ең тиімді жасай алады? ... ... ... ... ... ... сатып алушымен қарым-қатынасқа түсетін, яғни өткізу жүйесінде
жасауға ... Бұл ... осы ... персоналдар жасау керек.
Осындай тәсілмен шаруашылықтың қазіргі механизмін «сатушы нарығынан»
(өндіруші) «сатып алушы ... ... ... ... білдіреді.
Яғни кәсіпорын қызметінің тұжырымдамасы «не сатылса, соны сатудан» «сатып
алынатынды өндіруге» өзгеретін болады. ... ... ... ... ... қызметтің сипатына тәуелді. Бұл сұраққа жауап көбінесе
проектің ұжымдық ... ... ... Осы ... ... ... бизнес – моделдер айқындалады:
Іс-тәжірбиеде ЖШС «Kamal tour» туристік мекемесі бір ғана бағыттағы
қол жетерлік бағаларды ... ... ... бұл тур ... ... ... ақ бұл ... жұмысының жоғарғы сапада болуның негізі мұндағы
жұмыс жасаушы қызметкелерге тікелей байланысты. Фирма бас директоры Бағдат
Нурмухамбетқызының ... ... ... ... ... арқасында
дейді. Басқарудың мәнін жақсы түсінген ол ылғи да ... ... ... сапасын жоғарылату үшін үнемі
Тренингтер жүргізетіндігіне тәжербиеден өту ... ... «Kamal tour» ... ... ... ... мақсаттарын,
басқару принцптері мен әдістерін анықтаудыа және де мәселелерді ... іс ... ... жекелеген қызметкелер арасында бөлу мен бұл тұлғалардың
арасында тікелей қатынас болуы еңбек концепциясымен ... ... ... ... іс қимылдарын үйлестіруде аса талғампаздық
пен шыдамдылықты қажет етеді.
Кәсіпорынның бәсекелес ортасын талдау. Ұйымның бәсеке қабілеттілігі
дегеніміз – оның ... ... аз ... ... ... мақсаттан
төмен емес табысты әкелу қабілеттілігі немесе табыстылықты аз ... ... ... ... орташа статистикалық табыспен
салыстырғанда жоғарлату. Жалпы түрде бәсеке қабілеттілік – бұл ... ... ... ... істеуі [39].
Келесі маңызды ұғым – ұйымның бәсекелестік потенциалы, бұл оның ұзақ
кезеңінде ... ... ... ... ... потенциалды
мүмкіндігі.
Ұйымның бәсекелік потенциалын (бар бәсеке қабілеттілігін ... ... ... бағалауға болады. Бәсекелік ... ... ... ... ... ... Жоғары нарықтық үлес;
- Нарықтық үлестің жағымды динамикасы;
- Ұқыпты жасалған және іске асырылған стратегиялар;
- Оның өнімнің тұтынушылар арасындағы ... ... ... ... ... ... ... тиімді позициаланған стратегиялық топқа жатуы;
- Қажетті қаржылық ресурстардың болуы;
- Таурдың кең номенклатурасы;
- ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы кәсіби деңгейі.
Нарықта фирманың барлық маркетингтік табыстары бәсекелестердің осал
жерлеріне өзінің ... ... ... ... ... тікелей бәсекелестер – бұл өткен кездегі және қазіргі күнде
де наықта бірге әрекет етуші, ұқсас қызметтерді ... ... ... ішінде төмендегілерді ажыратады:
Жаңа фирмалар, яғни бәсекегеқабілетті күреске енді еніп ... ... және ... ... бағалау процедураларсы
соңғы ақпараттың құрамына және таңдалған есептесудің әдісіне тәуелді [40].
ЖШС «Kamal tour» ... ... ... ... оны 10
- ... көре ... 10
ЖШС «Kamal tour» туристік компаниясының бәсекелестері [автормен
құрастырылған]
|р |Компания ... ... ... |
|1 |Каз Тур ... кең ... мол, |
| | ... кәсіпорындардың бірі |
|2 |Максим-Тур ... ... көп |
|3 |Kamal tour |Шет ... ... тікелей жұмыс |
| | ... |
|4 |Tez Tour ... ... ... |
|5 |CATTOUR ... ... ... бар |
|6 |Asia Tourism ... ... ... ... |
| | ... мол ... ... ... ... ... ... пайыздық үлесі 8-
суретте көрсетілген. Бұл жерде көріп отканымыздай Каз Тур ең көп ... ... осы ... ... ірі кәсіпорындардың біріне
жатады.көріп отканымыздай біздің туристік кәсіпорын ең аз үлесті алып отыр.
Cурет 8. Ішкі ... ... ірі ... үлес салмағы
[автормен құрастырылған]
Бәсекелестерді талдау мен басты ... ... ... ... ... ... осы нарық сегментіндегі нақты маңызды өсуге
қарағанда көп пайда әкеледі. Бәсекелестердің ... және ... ... ... ... потенциалын, мақсатын, осы күнгі және ... ... ... Бұл ... түрде бәсекелестің қай
жерде әлсіз екенін дәл ... ... ... ... ... жеке ... ... күресте кеңейте алады. Потенциалды
талдау ұжымның қызметінің барлық саласын қамтиды: менеджмент; ... ... ... қаржылар; ұжымдық мәдениет.
Мекеменің SWOT-талдауы 11-шы кестеде берілген.
Кесте 11
ЖШС «Kamal tour» ... ... ... [автормен
құрастырылған]
|Күшті жақтары: ... ... ... қаржылық ресурстардың |Ескірген өндірістік қуаттар; ... ... ... |
|- ... ... кәсіби жүргізе |Операцияларды басқарудағы |
|алуы; ... ... |
|- ... және ... ... жаңартудан артта қалу |
|масштабтарын толық пайдалану және |(мысалы, жаңа ... ... ... ... ... ... |
|- ... ... бар ... қарағанда өзіндік |
|- Төменгі шығындар; ... ... ... |
|- ... және кәсіби менеджмент; | |
|- ... ... ... | ... ... |
|- ... ... ... ... ... орта; |
|- ... ... ... нарыққа |турлардың аздығы; ... ... ... ... ... ... |
|- қызмет сапасын жақсарту; ... ... ... |
|- ... туризмді дамыту; |аздығы; |
|- ішкі ... ... ... ... аздығы; |
|- сыртқы турлардың бағытын кеңейту |ресурстардың аздығы және т.б. ... т.б. | ... ... ... ... әсер ететін және оның жағдайын
анықтайтын факторларды зерттеуден ... ... ... ... ... оның ... және осал ... табуға
болады. Ұйымның бәсекелік артықшылықтрын қамтамасыз ететін ... ... ... болады – бұл ресурстардағы артықшылық (жоғары сапа, төмен
бағалар және тағы ... және ... ... ... барлық
тиімді орындалған қызмет түрлерімен, оның барлық қызметтерінің жұмысымен
байланысты) [42].
ЖШС «Kamal tour» ... ... және ... ... ... тауарлармен қызметтердің ... кең ... ... ... ... арқылы артықшылықтарға
қол жеткізеді. Қол жеткен артықшылықтар нарыққа мықты орын алу мүмкіндігін
береді, ал өз ... ... ... ... ... және осал ... әсер етеді.
3.3 «Kamal tour» ЖШС-ның туристік қызметтерін ... ... «Kamal tour» ... ... турагенттік өз қызметінде
әрдайым маркетингтің жеке элементтеріне сүйенеді, ал оны қызмет барысында
ары қарай жетілдіру керек деп ... ... ... ... ... жағдайында ЖШС «Kamal tour» турагенттігі қызметкерлері жаңа
экономикалық жағдайда негізгі қазметке ... ... ... ... ... емес ... сенімді.
Ең алғашында турфирманың маркетингтік қызметі тек ... іс ... ғана ... және ... ... анықталып, талданбаған.
Жарнамалық қызмет кездейсоқ жасалып, туристік ... ... ... ... өз ... ... ... қолдану қажеттілігін түсінген. Турагенттікте маркетингтік
бағдарлама құрастырылмаса да, стратегиялық жоспарды ... ... ... ... іс – ... ... ... қатысу, жарнамалық
компаниялар кезеңдері). Мазмұны бойынша стратегиялық жоспарлар маркетингтік
жоспарға ... ... ... ... ... ие ... Турагенттік өткізуді
ынталандырудың жалпы ... ғана ... ... ... ... мінез – құлқын анықтау және саяхат түрін
таңдаудағы тұтынушылардың қажеттіліктерін ... ... іс – ... ... өз ... келесідей туристік маршруттарды
қолданады: «Қазақстан мен Қырғызстандағы Ұлы Жібек жолы ... ... ... атты ... «Ұлы ... жолының Қазақстандағы
бөлігімен» автобустық туры. Барлық маршруттар Ұлы ... ... ... ... ... және ... сұрауы бойынша Орта Азия
аймағымен де үлеседі.
Шетелдік туристерге Алматы облысындағы Көлсай ... ... ... ... ... жаяу ... Ежелгі Отырарға, Қожа Ахмет
Яссауи кесенесі, Түркістандағы Арыстан Баба кесенесіне ... ... ... ... ... ... ие және әртүрлі
факторларға тәуелді. Сондықтан, туристік саяхаттың өмірлік ... ... ... ... Маусымдық коэффициенттің ең жоғарғы
деңгейлері шілде, тамыз және қыркүйек ... ... Бұл ... жаз ... және күз басында ең жоғарғы сұранысқа ... ... ... қатар, бұл көрсеткіш ... ... ... ... ... ең төменгі деңгейі қаңтарда (48,2 %),
ал ең жоғарғы деңгейі тамыз айында (159,6 %) тіркелгенін ... «Kamal tour» ... ... ... ие ... қызметтің
жоғарғы деңгейіне жетіп, қызықты да әртүрлі маршруттарды ұсынып, шоп -
турлар, эксклюзивті турларды (этнографиялық, орнитологиялық) ... ... ... ... ... ... ... өйткені бағаға
рентабельділік пен турфирманың шығындылығы тәуелді. ... ... пен ... ... айналыс шығындары деңгейіне және бәсекелес
фирмалардың бағасына байланысты болады [42].
Ал турфирманың кемшіліктеріне турагенттіктің ... ... ... үшін ел ішіндегі сапарлар ұйымдастыру, яғни ... ... ... ... ... ... ... баға
Туристік қызметтерге баға орнатудың ерекшеліктері:
- туристік өнім бағасы маусымға байланысты өте сирек ауытқиды;
- шетелді туристерге ... ... ... АҚШ ... және отандық туристер үшін жоғары болып табылады;
- туристік өнім бағасына бірнеше факторлар әсер етеді: көрсетілетін
қызметтер ... ... ... ... ... ... туристік
қызметтер нарығының конъюнктурасы және т.б. Туристік ... ... 12-ші ... ... 12
Туристік өнім (тур) бағасының құрылымы
|Тауарлар |Туристік |Қызметтің |Туроператор-ды|Жеке туризм|Турагент |
|мен шикізат|қызметтер-ді|әр түріне |ң ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... | ... |үстеме |
|үшін және |тұтынуды |салықтар | ... ... ... ... | ... ... | | |р |р |
| ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... ... ... бағасы ... құны | ... ... бағасы жарнама мен сұранысқа сәйкес келуі керек. Оларды
орташа тұтынушыға емес, мақсатты топтарға бағыттау ... ... ... өз ... келесідей туристік маршруттарды
қолданады: «Қазақстан мен ... Ұлы ... жолы ... ... ... атты туры; «Ұлы ... ... ... ... ... ... маршруттар Ұлы Жібек жолының
Қазақстандық бөлігі бойымен өтеді және ... ... ... Орта ... де ... «Kamal tour» ... бойынша БАӘ-не рекреациондық турдың
өзіндік құнының құрылымын ... ... ... ... БАӘ-не
турдың өзіндік құнының құрылымы туралы шығындар түрі мен пайыздық үлесі 13-
ші кестеде көрсетілген.
Кесте 13
Қазақстаннан ... ... ... ... ... түрі ... үлесі, % |
|1 |Ұшақпен ұшу (екі ... да), ... рейс |65,1 |
|2 ... ... ... есептегенде |12,3 |
| ... ас) | |
|3 ... ... және ... ас) |4,5 |
|4 ... | |
| ... ... ... және ... |4,2 |
| ... ... ... және керісінше |5,4 |
|5 ... ... |4,2 |
|6 ... ... |0,5 |
|7 ... |3,8 |
| ... ... ... барлығы |100 ... ... ... пайда турфирма мен шығындардың өзіндік құнына
процентпен қалыптастырылады. Процент көлемі ... ... ... деген
сұранысқа байланысты тағайындалады және 5 – 10 % аралығында болады.
ЖШС «Kamal tour» ... ... ... ең ... ... (үстеме)
қосады, мысалы, БАӘ турларына өзіндік құнын 50 % пайда ретінде салады.
ЖШС «Kamal tour» ... ... ... ... ... - ... ... берілетін жеңілдіктер. Бұл турагенттіктің
қызмет етуін, тұрақты ... және ... ... ... ... ... ... бұл – бір жағынан жарнамалық акция
болып табылады. Бағадан ... бір ... ... ... ...... турагенттік қызметін қайталанбалы қолданса,
оны келесі сатып алуларға ынталандыру керек [44].
Баға бойынша өткізу әдістері:
- ... ... ... сатылған турлар басқа жерде және төмен
бағамен сатып алуының мүмкіндігімен ... ... ... яғни егер ... ... ... ... сатып алған болса, ақшаны қайтарып беру кепілі;
- формальді кепілді, демалудың ерекше түрлеріне деген ... ... ... ... ... ... бар ... қарастырып,
сапарлардың неғұрлым үнемді түрлерін ұсынады.
ЖШС «Kamal tour» турагенттігінде туристік ... мен ... ... жиі ... егер ... ... алдын –
ала бронирленетін болса. Осы мекеме ... ... ... ... ... тур ұйымдастырылды.
ЖШС «Kamal tour» өзінің басқару ... ... ... ... мен ... анықтаудыа және де мәселелерді зерттеуде
маңызды іс атқарады.
Еңбек процесін жекелеген қызметкелер арасында бөлу мен бұл ... ... ... болуы еңбек концепциясымен бітісе байланысқандығы
көрінеді.
Басқару жекелеген адамдардың іс қимылдарын үйлестіруде аса талғампаздық
пен шыдамдылықты қажет етеді.
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... – оның ... капиталды аз уақыт кезеңін қойылған мақсаттан
төмен емес ... ... ... ... табыстылықты аз уақыт
кезеңінде сәйкес кәсіптік аясындағы ... ... ... ... Жалпы түрде бәсеке қабілеттілік – бұл ұйымның аз
уақыт кезеңінде жұмыс істеуі
ЖШС «Kamal tour» ... ... ... ие ... ... ... жетіп, қызықты да әртүрлі маршруттарды ұсынып, шоп -
турлар, эксклюзивті турларды ... ... ... ... ... ... критерий болып табылады, өйткені бағаға
рентабельділік пен турфирманың шығындылығы ... ... ... 8 ... тур ... ... елде болу уақыты |Күнделікті маршруттық бағдарлама |
|1 ... ... шығу Titanic Beach Lara ... үйіне |
| | ... және ... үй ... экскурсия |
|2 |21.06.15 ... және жаңа ... ... ... |
|3 ... ... сарқырамасына 1 күндік демалыс |
|4 ... ... ... |
|5 ... ... ... ... өзенінің бойындағы демалыс|
| | ... ... өз ... ... |
|6 ... ... үй ... аквапаркке демалыс |
|7 |26.06.15 ... ... ... ... ... |
|8 ... |Өз ... ... ... ... |
| | ... алу кеше жолға шығу,өз еліне қайтуы. |
Осы маршруттар бойынша ... ... ... Танымдық, демалыс.
Тур атауы: Турцияға демалыс.
Кесте 15
Анталия қалсына құрастырылған ... ... ... ... ... ... ... |
|1 ... ... |  |  |
| ... ... |  |  |
| ... ... |  |
| | |60 000 х 4=240000 ... |
| |1. ... құны ... ... |
| ... |5000 x 4 =20000 |20 000 |
| |2. ... үйге |10000 x 4 = 40000 |40 000 |
| |3. ... |10000 x 4 = 40000 |40000 |
| |4. ... | |  |
| |5. ... | | |
|2 ... ... |  |  |
|3 ... шығындар |  ... |
|4 ... ... |(жол 1 + жол 2 = жол 3) |500000 |
|5 ... 15% |(жол 4 х 15%) |75000 |
|6 ... ... 2 + жол 3 + |2319 |
| | |+ жол 5) х 3% / 97%) | |
|7 |ҚҚС- сыз құны |(жол 4 + жол 5 + жол 6) |577319 |
|8 |ҚҚС – мен, 12% |(жол 7 х 12%) |69278 |
|9 ... ... |(жол7 + жол 8) |646597 ... ... 10 % ... 9 - жол1) х 10%) |146597 ... ... ... |(жол 9 + ... |661257 |
| ... | | ... ... 1 |жол 11 / 10 |165314 (890$) |
| ... | | |
| ... | | ... ... сондай – ақ туристердің жас құрамына байланысты, яғни
кішкентай балалар мен ... ... ... ... ... 7
жасқа дейінгі балаларға – 50 %, ал мектеп оқушыларына – 40 %.
Ірі турагенттіктер ... ... ... ... жүйесін
қолданады. Біршама Қазақстандық ... бұл ... өз ... Тұтынушы дисконттық карточканы ұзақ мерзімді немесе көп ретті
қызмет ... ... ... ... ... жылжыту құралдары:
- компьютер дисплейі, Интернет, плакаттар мен брошюралар;
- сыйлықтар мен ... ... ... ... ету;
- басқа бизнес салаларымен бірігіп ортақ жылжыту кампанияларын
ұйымдастыру;
- ... ... ... үшін инсентив – саяхаттар, тауарлар
мен қызметтерді сатып алуда жеңілдіктер көрсетілетін саяхаттар.
ЖШС «Kamal tour» ... ... ... ... өз резервін
толық қолданбайды. Жарнаманың тиімділігін жоғарлату үшін ақпарат ағымының
бағытталған халық ... ... ... ... салу ... ... ... – газет, журнал, радио, теледидар.
Жарнама агенттігінің рейтингісін ... соң ғана оның ... ... ... ... ең ... таңдау керек. Туризмде
жарнаманың шығу уақытын, маусымдық факторын және мерекелердің жақындығын
ескеру өте маңызды болып табылады.
ЖШС «Kamal tour» ... өз ... ... ... ... ... құралдарындағы жарнама, басылынған ... ... ... мен ... ... «Kamal tour» ... өз қызметін көрмелерде қатысу арқылы
жандандыра түсті. ... ... жай ғана ... емес, халықаралық
жәрмеңкелер мен көрмелерге қатысу қажет. Туризмде көрмелердің келесідей
түрлерін бөліп көрсетеді:
- жалпы ... ... ... белгілі бір критерийлер бойынша ұйымдастырылатын арнайы ... көп ... ... «Kamal tour» ... шетелдік туристік агенттіктермен
келісім жасасуы оларды жарнамалық ... ... ... Бірақ
шетелдік ақпарат құралдарында жарнама бағасы тым жоғары болғандықтан, ... іске ... ... ... бұл ... қолға алу керек.
Қазақстандық туризмде маусымдық факторлардың рөлі зор. Шетелдік
туристер жылы ... ... ... ... ... ... мерзімді
белсенді маркетингтік қызметті жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... асырылмайды; әдетте турдың жарнамасы
өте кеш басталады. Ал ... ... ... маршруттарды ақпан
айынан бастап жармалайды. Егер жарнамалық кампанияны жүргізу графигін дұрыс
жасаса, ЖШС «Kamal tour» турагенттігінің тұтынушылары ... ... ... ... да ... ... бар, ... турситік объектінің ерекшелігін әрдайым ашып көрсетпейді. Материал
жалпыланған және ... ... ... сапасы, медициналық
қызмет көрсету, сақтандыру), ал бұл шетелдік туристер үшін ... ... ... жасау үшін маркетинг мақсаттары мен стратегиясын
анықтау қажет. ЖШС «Kamal tour» турагенттігі өз ... ... алып ... екі ... маркетологқа ауыстыруы қажет,
өткізуді ынталандыруға ... ... ... ... мен ... ... ... көбейтуі қажет. Маркетинг бюджетін қалыптастыру
ресурстарды бөлуде тиімді шешім қабылдауға және бақылауды ... ... ... ... ... ... ... тенденциясын
бақылап, жыл соңында оның тиімділігін ... ... ... ... негізінде турагенттіктің қызметін жақсарту мен оның
тиімділігін арттыру жолдарын атап көрсетуге болады:
- пайданың факторлық талдауы ... ... ... ... рентабельді деген турларды сату керектігін көрсетті;
- басқа бизнес салалары кәсіпорындарымен бірігіп өткізу кампанияларын
ұйымдастыру – турагенттік қызметкерлері үшін ... ... мен ... ... ... ... көрсету;
- турагенттік қызметінде кең тараған өткізуді ынталандыру құралдарын
қолдану: ... ... ... ... ... «Kamal tour» ... туризмді дамытуға септігі көп, ішкі туризм
бойынша шет мемлекеттерден келген адамдарға көрсететін қызметтер саны ... аз ... ... ... ... ... өте жоғары.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бүгінгі таңға дейін туризм саласы мемлекетттік экономикада қаржылай
нақты қамтамасыздандырылмаған. Осы ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, он жыл шамасында халықтың өмір сүру
деңгейінің төмендеуі, бұрыңғы Кеңес Үкіметінің оңды байланыстарының үзілуі,
оның ... ... ... ... ... ... ... Алматы қаласының туризмінің негізін кеміткен.
Сонымен бірге мемлекеттік ... ... ... ... ... байланысты Қазақстанда бірнеше шаралар қолданылған еді.
- туризмнің заңи негізін құра бастауы;
- Қазақстан Республикасының азаматтарының шетелге, шетел туристерінің
Қазақстанға сапар шегу ... ... жеке ... ... мен ... ... ... инвестицияны
тарту үшін белгілі жағдайлар жасалған;
- туристік саланы басқаратын мемлекеттік және ... ... ... ... туризм саласына жеткіліксіз көңіл бөліп,
ең алдымен, ... ... ... және заңи ... туристік саланы дамытқысы келмеуінен емес ... ... т.б. ... ... түсіндіріледі. Ақырғы ... және ... ... ... ... ... қайта
оралуға жағдай жасады. Ең алдымен, қолға алынатын мәселелер:
- Алматы қаласының туризмінің толық және біртіндеп дамуы, оның туристік
қызмет ... ... ... интеграциясы;
- өзгерген экономикалық жағдайлардағы туризм саласына сай заңи және
нормативті-құқықтық негізді жетілдіруді жылдамдату;
- қаланың ... үй және ... ... ... ... ... жүйесін құру;
- жоғарғы сапалы және бәсекеге ... ... ... ... мен ... ... тез ... отырған жағдайда туристік саланы ... ... ... тиісінше елде туристік кластерді
қалыптастыру.
Туризмнің валюталық кірістердің ... ... ... халықты жұмыспен қамту құралы ретіндегі рөлі күннен күнге ... ... ... және қарқынды түрде дамып келе жатқан сала болып
табылады. Әлемдік туристік ұйымның мәліметтері ... ...... нарық айналымының 10 %, әлемдік жиынтық ұлттық
табыстың 6 %, ... ... 7 %, ... 16 жұмыс орнын,
дүниежүзі бойынша тұтынушылар шығындарының 11 % және ... ... 5 % ... ... ... Бұл ... туризм
индустриясының жоғарғы экономикалық тиімділігінің айғағы болып табылады
және таза ... ... ... ... дамыту арқылы қол
жеткізуге болады.
Берілген дипломдық ... біз ... ...... ... туристік қызметтер нарығында қалыптасқан қазіргі
жағдайын, туристік маркетингтің ерекшеліктері сияқты сұрақтарды қарастырып,
ЖШС «Kamal tour» ... ... ... ... талдау
жүргізіп, мысалында туристік қызметте маркетингті қолдану тиімділігін және
турфирманың туристік қызметтерін жылжыту ... ... ашып ... «Kamal tour» ... туристік қызметтердің кең көлемдегі
спектрін ұсынады: шетел туристерін қабылдап, шоп–туристерді ... ... ... ... ... стратегиялық мақсаты – бір жағынан, шетелдік туристерді
қабылдау болса, екінші жағынан, ... ... ... ... тұтынушылар қажеттіліктерін зерттеп, өзгерулерге байланысты туристік
маршруттарды қалыптастыру болып табылады.
ЖШС «Kamal tour» турагенттігі өз ... ... ... яғни ... мен ... ... жеке құралдарын
қолданады.
Әлемдік туристік ұйымның анықтағаны бойынша, туризм тек экономикалық
ғана ... ... ... ... және ... ... болып
табылады. Осыған орай, туристік маркетингті жоғарыда айтылған факторларды
ескере отырып ... ... ... ғана ол ... ... ... қажеттіліктерінің кең көлемде ескерілуіне септігін тигізеді.
Туризм саласындағы жаңа экономикалық және шаруашылық жүргізу механизмі,
әлеуметтік – экономикалық кешенді ... ... ... ... яғни ... ... ... туындауына әкелді.
Туристік қызметтер нарығына жүргізілген талдау көрсеткендей, туристік
қызметтер нарығының әрі ... ... мен ... туристік өнім
өндіруі үшін әртүрлі бағыттарды қолдану қажет. Осындай бағыттардың бірі –
туристік агенттіктер мен турфирмалар ... ... ... ... ... маркетингті қолдануы оның нарықта жетістікке жетуіне,
өз ... ... ... және ... ... ... мақсаты – фирма ұсынатын қызметтерге нақты және жасырын
сұранысты ... ... бар ... осы ... ... ... ... және жылжытуға бағыттау. Яғни, туристік маркетинг ... ... мен ... ... ... ... ... турфирма
әкімшілігімен жүзеге асырылатын функциялардың жиынтығы болып табылады.
Ең ... ... ... өз қызметінде маркетинг концепциясына
сүйенуі ... ... ... өз ... баға бойынша жылжытудың
маркетингтік ... ... ... яғни бағаны уәделеу – турфирма
сатылған турлар басқа жерде және ... ... ... ... ... ... привилегия – егер тұтынушылар ... ... ... ... ... болса, ақшаны қайтарып беру кепілі,
демалудың жекелей түрлеріне деген ... ... ... ... шақыру.
Дипломдық жұмыста жүргізілген талдаулар туристік агенттік қызметіндегі
біршама осал жерлерді табуға мүмкіндік тудырды, яғни ... ... ... ... ... ... ... жоғары баға сияқты осал жерлерді табуға мүмкіндік тудырды.
Туристік қызметтегі жарнаманың рөлі анықталып, өткізуді ынталандырудың
тиімді құралдары ... «Kamal tour» ... ... ... ... ... ... туристік агенттіктің тиімділігін арттыру жолдары
және жолдамаларды өткізудің құрылымын өзгерту керектігі анықталды.
Жалпы, ЖШС «Kamal tour» ... ... осал ... ... ... ... арқылы экономикалық көрсеткіштерді
тұрақтандырып, негізгі ... ... ... жүйелендіріп,
белсенділікті жоғарлатуға және бәсекелестер алдында артықшылықтарға жетуге
мүмкіндік береді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Дурович. А.П Копанев А.С Маркетинг в ... ... ... ... 1998 г. с ... ... С.А. ... менеджмента. М.: 1997г. с -14
3 Александрова А.Ю. Международный ... ... ... - ... ... 2001г.
4 Балабанов И. Т., Балабанов А.И. Экономика ... ... ... М.: ... и ... 2000 ... Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - ... и ... 2000 ... ... Н.И., ... Н.В., ... Е.Н., ... Н.И., Анискин Ю.П.
Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник.- М.: Финансы и
статистика, 2002 г.
7 ... Н.И. ... ... ... пособие. – М.: БГЭУ, 1999
г.
8 Буторова Н.В. ... и ... ... ... ... туристов в России.Учебное пособие. - М.: Советский
спорт, 1999 г.
9 Вихачский О.С., НаумовА.И. Менеджмент:Учебник. - ... - ... 1999 г .
10 ... А., ... И. А ... звенят в чужом кармане // ТТО.
– 2001г.
11 Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М.: Интел-
Синтез, 1996 ... ... А.Д., ... М.А. ... ... ... ... и статистика, 2003г.
13 Экономика современного туризма. / Под ... Г.А. ... ... С-П, 1998 г.
14 Беляцкий Н.П. Техника работы менеджера: Учебное ... ... ... Н.И. ... ... - М. :1999 г.
16 Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской ... - ... и ... 2000 ... ... М.Б. ... в туризм. - СПб.:Издательский Торговый дом
«Герда», 2000 г.
18 Ладанов И.Д. Практический ... М., 1995 ... ... ... ... ... в ... Измайлова Н. Еще раз о человеческом факторе // Отель. – 2001 ... ... А.К. ... в ... ресурсы развития. - Акцент:
Центральная Азия № 1 , 1999. – Б. ... ... Ю.Н. ... в ... - М.: РМАТ , 1992 ... Маркетинг www.marketing.by/../0034347/
26 Котлер Ф. Маркетинг.- М.: ... 1998 ... ... С.Р. ... ... ... Эко-баспасы, 2005.
28 Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эрмашвили Н.Д. ... ... для ... – М.: ... 2001 ... ... Б.А., Смыкова М.Р. «Экономика и организация туризма». -
Алматы: КазГАУ, 1999 г .
30 ... ... ... ... Н.К. ... ... ... фирмой. - М.:
Финансы и статистика, 2000 г.
32 Маркова В.Д. ... ... - М.: ... и статистика, 1996.
Международное гостиничное хозяйство (по материалам зарубежных публикаций) /
Сост. Д.К. ... - М.: ТОО ... 1998 ... ... А., ... И. А ... звенят в чужом кармане // ТТО.
– 2001г.
34 Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. - М.: ... .
35 ... тур ... ... в ... ... Учебник для ВУЗов / Под ... ... М.: Луч, 1995 ... ... М.Х. и др. ... ... Пер. с ... / М.Х. Месхон,
М.23 http://www.turne.kz/travelagency/detail.php.agency=598
38 Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики ... ... ... №4, 2005 ... ... Ф. Основы маркетинга, Москва, 1994 г.
40. Сенин В.С ... ... ... ... ... ... 2000 г.
41. Биржаков Т.Б Введение в туризм (3-ое издание) – СПб.: Издательский
Дом Герде, 2002 г.
42. В.А ... ... ... ... ... -М.: ... и ... 2000 г.
43 Баймуратов У.Б. К вопросу о маркетинге и ... его ... ... ... научно-технический прогресс Казахстана: Сборник
научных трудов - Алматы: Экономика, 2000 г.
44. Биржаков Т.Б ... в ... (3-ое ... – СПб.: ... Герде, 2002 г.
45 Услуги http ://www.kamaltour.kz/page.php?page_id=171&lang=1
-----------------------
1. ... ... емес ... ... ... болмайтындығы
5. Меншік құқығын басқаға бере алмауы
Қызмет көрсетудің ерекше сипаттамалары
4. Қызмет сапасының тұрақсыздығы
3.Қызметтердің өз қайнар көзінен бөлінбеуі
Экономикалық ... ... ... ... ... ... ынталандыру
Жарнама
Өткізу құралдары
Үкімет басындағылардың экономикалық дағдарысты себеп қылып ақша қаражатын
туризмге ... ... ТМД ... ... ... байланыстың жеткіліксіздігі
Факторлар
Турфирмалардан алынатын жоғары салық және т.б. бюджет төлемдерінің
жоғарылығы
Өзбекстан, Қырғызстан ... ... ... ... ... ... ... бағасы және тіркеу жұмысының күрделілігі

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорын бәсекелестікке қабілеттілігн жоғарылатудағы маркетингтің рөлі72 бет
Маркетинг өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізудің кешенді жүйесі ретінде79 бет
Маркетинг- өнімнің бәсеке қабілеттігіне жетудің кешенді жүйесі59 бет
Тауар өткізуді жоспарлау31 бет
Мақта кешенінің бәсекелестікке қабілеттігін арттыру проблемалары50 бет
. Еуропалық қаржы нарығындағы Евро22 бет
«Navigant Travel» ЖШС-нің маркетингтік қызметімен экономикалық құндылық анализі59 бет
«Алатау» ЖШС өнімінің бәсеке қабілеттілігіне баға беру33 бет
«Арзан» оптомаркетіндегі маркетингтік іс-әрекеттерді жетілдіру жолдары37 бет
«Ақсай» ХБК ЖШС-нің маркетингтік іс-әрекетін бақылау61 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь