Синхронды машиналар


Синхронды машиналарда ротордың айналу жылдамдығы статордың айналмалы магнит өрісінің айналу жылдамдығына тең. Осы себептен мұндай машиналар синхронды деп агалған.
Синхронды машиналар үш элпінде жұмыс істей алады: генератор, қозғалтқыш және синхронды карымталауыш ретінде. Сондыктан да синхронды машиналар генератор, козғалтқыш және синхронды карымталауыш түрінде шыгарылып, қолданылады.
Электр энергиясы негізінен синхронды генераторлармен алынады. Олар жылу, гидравликалық, атом, дизельді (іштен жану), жел энер гетикалык, т.б. электр стансаларын да колданылады. Жылу және атом электр стансаларында біріншігәр козғалтқыш бу турбинасы болса, гидравликалык электр стансаларында су турбинасы, дизель электр стансаларында іштен жану қозғалтқыштары, ал жел электр стансаларында желқалактар болып табылады. Генераторларда бастапқы қозғалтқыштардың энергиясы электр энергиясына түрленетіндігінен, олардың қуаты біріншігәр қозғалтқыштың қуатына тікелей байланысты. Осы себепті және қолданылатын материалдардың берікгтігіне байланысты генераторлардың қуаты жылу және атом стансаларында 1200 МВт және одан да коп, гидравликалык стансаларда 800 МВтқа дейін, дизель электр стансаларында мындаган киловатқа дейін, ал жел электр стансаларында 250 кВтқа дейін барады. Аса куатты турбогенераторлар мен гидрогенераторлардың пайдалы әсер коэффициент! оте жоғары 9899%ға дейін, ал куаг коэффициент! 0,80,9 шамасында болады. Турбогенераторлардыц айналу жиілігі 3000 айн/минке дейін, ал гидрогенераторлар негізінен жэй жүрісті болады айналу жиілігі 150 айн/минке дейін.
Бір энергетикалық жүйе, әдетте, бірнеше электр стансаларын бірік тіреді. Мұнда ондаған, тіпті, жүз деген генератор бір желіге жалғанатындьцохан, олардың кернеулері мен жииіктерінің бірдей және өзгер мей қалуы бүлжытпай орындайтын шарт болып есептеледі. Өйткені, егер генераторлардың кернеулері мен жиіліктері бірдей болмаса, онда генераторлардың өздерінің арала рында энергияның ағыны пайда бола ды да, энергияның шығыны көбейеді, ал кейбір генераторлар энергия көзі емес энергия қабылдагыш ретінде жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтан генераторлардың кернеуі мен жиілік тері, активті және реактивті қуаттары бір ортадан диспетчерлік ортадан бакыланып және реттеліп отырылады.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге


СИНХРОНДЫ МАШИНАЛАР
9.1. Синхронды машиналардың қолданылуы
Синхронды машиналарда ротордың айналу жылдамдығы статордың айналмалы магнит өрісінің айналу жылдамдығына тең. Осы себептен мұндай машиналар синхронды деп агалған.
Синхронды машиналар үш элпінде жұмыс істей алады: генератор, қозғалтқыш және синхронды карымталауыш ретінде. Сондыктан да синхронды машиналар генератор, козғалтқыш және синхронды карымталауыш түрінде шыгарылып, қолданылады.
Электр энергиясы негізінен синхронды генераторлармен алынады. Олар жылу, гидравликалық, атом, дизельді (іштен жану), жел энер гетикалык, т.б. электр стансаларын да колданылады. Жылу және атом электр стансаларында біріншігәр козғалтқыш бу турбинасы болса, гидравликалык электр стансаларында су турбинасы, дизель электр стансаларында іштен жану қозғалтқыштары, ал жел электр стансаларында желқалактар болып табылады. Генераторларда бастапқы қозғалтқыштардың энергиясы электр энергиясына түрленетіндігінен, олардың қуаты біріншігәр қозғалтқыштың қуатына тікелей байланысты. Осы себепті және қолданылатын материалдардың берікгтігіне байланысты генераторлардың қуаты жылу және атом стансаларында 1200 МВт және одан да коп, гидравликалык стансаларда 800 МВтқа дейін, дизель электр стансаларында мындаган киловатқа дейін, ал жел электр стансаларында 250 кВтқа дейін барады. Аса куатты турбогенераторлар мен гидрогенераторлардың пайдалы әсер коэффициент! оте жоғары 9899%ға дейін, ал куаг коэффициент! 0,80,9 шамасында болады. Турбогенераторлардыц айналу жиілігі 3000 айн/минке дейін, ал гидрогенераторлар негізінен жэй жүрісті болады айналу жиілігі 150 айн/минке дейін.
Бір энергетикалық жүйе, әдетте, бірнеше электр стансаларын бірік тіреді. Мұнда ондаған, тіпті, жүз деген генератор бір желіге жалғанатындьцохан, олардың кернеулері мен жииіктерінің бірдей және өзгер мей қалуы бүлжытпай орындайтын шарт болып есептеледі. Өйткені, егер генераторлардың кернеулері мен жиіліктері бірдей болмаса, онда генераторлардың өздерінің арала рында энергияның ағыны пайда бола ды да, энергияның шығыны көбейеді, ал кейбір генераторлар энергия көзі емес энергия қабылдагыш ретінде жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтан генераторлардың кернеуі мен жиілік тері, активті және реактивті қуаттары бір ортадан диспетчерлік ортадан бакыланып және реттеліп отырылады.
Синхронды қозғалтқыштардың айналу жиілігі тұрақты болатындық тан, олар жиіліктің өзгерісіне қатты талап койылатын жерлерде қолда нылады. Мысалы, сығымдау тұ рыкгарында, кеніпггерде, өндірістік тоңазытқыштарда, т.б. өте қуапы машиналарда олардың жетегі ретінде пайдаланылады. Синхронды қозғалткыштардың қуаты ондаған мегаваттқа дейін де, ал кернеулері 10 кВқа дейін. Қуаты бірнеше гана ватт, ал кернеулері бірнеше вольт синхронды қозғалтқыштар электрлік сағаттарда, өзі жазатын аспаптарда, кинотехникада, автоматтық басқару жүйелерінде қолданылады.
Синхронды машиналарға тән бір ерекшелік қоздыру тогын өзгер ту аркылы олардың желіге бере тін реактивті куатын реттеуге бо лаггындығы. Бұл жағдай синхронды қозгалтқыштарды асинхронды қоз ғалтқыштардың жұмысы үшін ке ректі реактивті қуаттың көзі ретінде пайдалануға болатындығын көрсетеді. Осы мақсатта қолданылатын синхронды қозғалтқыштарды син хронды қарымталауыштар (компен саторлар) деп атайды.
9.2. Синхронды
машиналардың құрылысы
Синхронды машиналардың статорының асинхронды машиналардың статорынан ешқандай айырмашы лығы болмайды. Статор арнаулы электротехникалық болаттан жа салған цилиндр тәрізді өзектен (1) және оның ішкі шеңберінің бойын дағы ойықтарда өзара 120°пен орналастырылатын үш орамадан (2) тұрады (9.1сурет). Генера торларда статор орамаларына электр қабылдағыштарды жалғаса, қозғалтқыштарда оларды кернеу көзіне қосады. Статор өзегі қалыңдыгы 0,3 0,5 мм парақшалардан жинастырыла ды. Олар құйынды токтардың салда рынан туатын энергияның шығынын азайту мақсатында бірбірінен лак пен оқшауланады.
Синхронды машиналарда ротор машинаның негізгі магнит өрісін тудырады. Ротордың конструкция сына қарай олар полюстері көрініп тұратын айқын полюсті (9.1, асурет)
мандаты р статордың жұп магнит пахюстерінің саны;
п магнит өрісінің статор орама ларын қиып ету жылдамдығы, яғни ротордың айналу жылдамдығы.
Егер жиіліктіц мәнін алдыңгы өр некке койса, онда ЭҚК

мұндағы СЕ -- 0,074 ир теракты шама.
Бул теңдікген статор орамасында пайда болатын ЭҚКтің шамасының ротордың айналу жылдамдығынан және оның магнит агынынан тәуелді екендігі көрінеді.
Синхронды генератордың әрекет тік паркының логосенті

бойынша айналысқа келтірілетін ротор орамасына Ю. ]0) статордың магнит өрісі Фс негізгі магнит өрісіне (Фр) қарамақарсы, ал айналмалы магнит өрісі тудыратын ЭҚК Ес одан 90°қа қалып отырады (9.4, бсурет). Сондықтан машинаның магнит өрісі Ф әлсірейді, ал ол ЭҚК тің (Е) азаюына әкеліп соғады.
Сыйымдьшыкты жүктемеде (ср 0* қуат коэффициент! көбейе бастайды, ал реактивті қуат оң мәнді* яғни активтіиндуктивті болады (9.11сурет). Олай болса, қозғалтқыш желіден индуктивтік қуат қабылдайды. Бірақ қоздыру тогын өте азайтуға болмайды, өйткені қоздыру тогы азайған сайын Ө бұрышы өседі. Яғни, ротордың магнит полюстері мен айналмалы магнит өрісі по люстерінің өзара ығысуы көбейеді, ротор мен статордың арасындагы бай ланыс әлсірейді. Ал үйлесімсіздену бұрышы 90°қа жақындағанда, қоз ғалткыш синхрондылықтан шығып калады.
Егер коздыру тогын көбейтсе, онда ЭҚК те көбейеді. Бірақ, векторлық диаграммадан көрініп тұр гандай, оның кернеуге перпендикуляр бағытқа проекциясы (9.21) тұрақты бсшып қалатындықтан, ЭҚКтің кер неуден артық мэні тудырган реактивті кернеу индуктивтік сипаттан сы йымдылықтық сипатқа көше бастай ды, сонымен бірге реактивті қуат та сыйымдылықтық қуатқа айналады. Бұл кезде 0, ал статордың тогы (/j) индуктивті; қоздыру тогының ЭҚКтің желі кернеуінен көп бо латын мәндерінде ср < 0, ток (/3) сы йымдылықты.
Сонымен, қозғалтқыштың реактив(TM) қуатын қоздыру тогын өзгерту арқылы реттеуге болады. Егер синхронды қозғалтқыш шала қозды рылған болса, онда ол желіден индуктивтік қуат қабылдайды, ал қозғалтқыш асқын қоздырылған болса, онда ол сыйымдылықты элемент секілді жұмыс істейді ~ желіге реактивті сыйымдылыктық қуат беріп тұратын болады.


9Л1сурет. Реактивті қуаттың қоздыру тогынан тәуелділігі (Мк=const)

9.9. Синхронды қозғалтқыштьщ негізгі силаттамалары
Синлронды қозғалтқыштың негізгі сипагтамаларына 67тәрізді және механикалық сипаттамалары жатады. Кедергі момент тұракгы кезде статор тогының (I) қоздыру тогынан (/) тәуетдшігін, ягни I -- ДІ) графигін Стәрізді сипаттама деп атайды (9.12сурет). Ңдеал бос жүріс кезінде (кедергі моменті Мк = 0) статордың тогы нөлге тең, ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Синхронды машиналар туралы20 бет
Синхронды машиналардың құрылысы16 бет
Синхронды электр машиналар25 бет
Асинхронды қозғалтқыштар11 бет
Синхронды машинасын қолдану аймағы30 бет
Тоқ машиналары мен құрылғылары27 бет
Трансформаторлардың паралелл жұмыс кезіндегі параметрлерін есептеу әдістері4 бет
Электр маштналарының құрылысы мен түрлері25 бет
Электр слесарлық қондырғы19 бет
Электрлі машиналар18 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь