Синхронды машиналар

Синхронды машиналарда ротордың айналу жылдамдығы статордың айналмалы магнит өрісінің айналу жылдамдығына тең. Осы себептен мұндай машиналар синхронды деп агалған.
Синхронды машиналар үш элпінде жұмыс істей алады: генератор, қозғалтқыш және синхронды карымталауыш ретінде. Сондыктан да синхронды машиналар генератор, козғалтқыш және синхронды карымталауыш түрінде шыгарылып, қолданылады.
Электр энергиясы негізінен синхронды генераторлармен алынады. Олар жылу, гидравликалық, атом, дизельді (іштен жану), жел энер гетикалык, т.б. электр стансаларын да колданылады. Жылу және атом электр стансаларында біріншігәр козғалтқыш бу турбинасы болса, гидравликалык электр стансаларында су турбинасы, дизель электр стансаларында іштен жану қозғалтқыштары, ал жел электр стансаларында желқалактар болып табылады. Генераторларда бастапқы қозғалтқыштардың энергиясы электр энергиясына түрленетіндігінен, олардың қуаты біріншігәр қозғалтқыштың қуатына тікелей байланысты. Осы себепті және қолданылатын материалдардың берікгтігіне байланысты генераторлардың қуаты жылу және атом стансаларында 1200 МВт және одан да коп, гидравликалык стансаларда 800 МВтқа дейін, дизель электр стансаларында мындаган киловатқа дейін, ал жел электр стансаларында 250 кВтқа дейін барады. Аса куатты турбогенераторлар мен гидрогенераторлардың пайдалы әсер коэффициент! оте жоғары 9899%ға дейін, ал куаг коэффициент! 0,80,9 шамасында болады. Турбогенераторлардыц айналу жиілігі 3000 айн/минке дейін, ал гидрогенераторлар негізінен жэй жүрісті болады айналу жиілігі 150 айн/минке дейін.
Бір энергетикалық жүйе, әдетте, бірнеше электр стансаларын бірік тіреді. Мұнда ондаған, тіпті, жүз деген генератор бір желіге жалғанатындьцохан, олардың кернеулері мен жииіктерінің бірдей және өзгер мей қалуы бүлжытпай орындайтын шарт болып есептеледі. Өйткені, егер генераторлардың кернеулері мен жиіліктері бірдей болмаса, онда генераторлардың өздерінің арала рында энергияның ағыны пайда бола ды да, энергияның шығыны көбейеді, ал кейбір генераторлар энергия көзі емес энергия қабылдагыш ретінде жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтан генераторлардың кернеуі мен жиілік тері, активті және реактивті қуаттары бір ортадан диспетчерлік ортадан бакыланып және реттеліп отырылады.
        
        СИНХРОНДЫ МАШИНАЛАР
9.1. Синхронды машиналардың қолданылуы
Синхронды машиналарда ротордың айналу жылдамдығы статордың айналмалы магнит өрісінің айналу жылдамдығына тең. Осы себептен ... ... ... деп ... ... үш ... жұмыс істей алады: генератор, қозғалтқыш және синхронды ... ... ... да ... ... генератор, козғалтқыш және синхронды карымталауыш түрінде шыгарылып, қолданылады.
Электр энергиясы негізінен синхронды ... ... Олар ... ... ... ... ... жану), жел энер гетикалык, т.б. электр стансаларын да ... Жылу және атом ... ... біріншігәр козғалтқыш бу турбинасы болса, гидравликалык электр стансаларында су ... ... ... ... ... жану ... ал жел электр стансаларында желқалактар болып табылады. Генераторларда бастапқы қозғалтқыштардың энергиясы ... ... ... ... ... ... қозғалтқыштың қуатына тікелей байланысты. Осы себепті және қолданылатын материалдардың берікгтігіне байланысты генераторлардың қуаты жылу және атом стансаларында 1200 МВт және одан да коп, ... ... 800 ... дейін, дизель электр стансаларында мындаган киловатқа дейін, ал жел электр стансаларында 250 кВтқа дейін барады. Аса куатты турбогенераторлар мен ... ... әсер ... оте ... ... дейін, ал куаг коэффициент! 0,80,9 шамасында болады. Турбогенераторлардыц айналу жиілігі 3000 айн/минке дейін, ал гидрогенераторлар негізінен жэй жүрісті болады ... ... 150 ... ... ... ... әдетте, бірнеше электр стансаларын бірік тіреді. Мұнда ондаған, тіпті, жүз деген генератор бір желіге жалғанатындьцохан, олардың кернеулері мен жииіктерінің ... және ... мей ... ... ... шарт болып есептеледі. Өйткені, егер генераторлардың кернеулері мен ... ... ... онда ... ... арала рында энергияның ағыны пайда бола ды да, энергияның шығыны көбейеді, ал кейбір генераторлар энергия көзі емес энергия қабылдагыш ... ... ... мүмкін. Сондықтан генераторлардың кернеуі мен жиілік тері, активті және реактивті қуаттары бір ортадан диспетчерлік ортадан бакыланып және ... ... ... айналу жиілігі тұрақты болатындық тан, олар жиіліктің өзгерісіне қатты талап койылатын жерлерде қолда нылады. Мысалы, сығымдау тұ рыкгарында, ... ... ... т.б. өте қуапы машиналарда олардың жетегі ретінде пайдаланылады. Синхронды қозғалткыштардың қуаты ондаған мегаваттқа дейін де, ал ... 10 кВқа ... ... бірнеше гана ватт, ал кернеулері бірнеше вольт синхронды қозғалтқыштар электрлік сағаттарда, өзі жазатын аспаптарда, кинотехникада, ... ... ... ... ... тән бір ерекшелік қоздыру тогын өзгер ту аркылы олардың желіге бере тін ... ... ... бо ... Бұл ... ... қозгалтқыштарды асинхронды қоз ғалтқыштардың жұмысы үшін ке ректі реактивті қуаттың көзі ретінде пайдалануға болатындығын көрсетеді. Осы ... ... ... ... син ... қарымталауыштар (компен саторлар) деп атайды.
9.2. Синхронды
машиналардың құрылысы
Синхронды машиналардың статорының асинхронды машиналардың статорынан ешқандай айырмашы лығы болмайды. Статор ... ... ... жа ... цилиндр тәрізді өзектен (1) және оның ішкі шеңберінің бойын дағы ойықтарда өзара 120°пен орналастырылатын үш ... (2) ... ... ... ... статор орамаларына электр қабылдағыштарды жалғаса, қозғалтқыштарда оларды кернеу көзіне қосады. Статор өзегі қалыңдыгы 0,3 0,5 мм парақшалардан ... ды. Олар ... ... ... ... ... энергияның шығынын азайту мақсатында бірбірінен лак пен оқшауланады.
Синхронды машиналарда ротор машинаның негізгі магнит өрісін ... ... ... сына ... олар ... ... ... айқын полюсті (9.1, асурет)
мандаты р статордың жұп магнит пахюстерінің саны;
п магнит өрісінің статор орама ларын қиып ету ... яғни ... ... ... ... ... ... өр некке койса, онда ЭҚК
мұндағы СЕ -- 0,074 ир ... ... ... ... орамасында пайда болатын ЭҚКтің шамасының ротордың айналу жылдамдығынан және оның ... ... ... екендігі көрінеді.
Синхронды генератордың әрекет тік паркының логосенті
бойынша айналысқа келтірілетін ротор орамасына Ю. ]0) статордың магнит өрісі Фс негізгі магнит ... (Фр) ... ал ... ... ... тудыратын ЭҚК Ес одан 90°қа қалып отырады (9.4, бсурет). Сондықтан машинаның магнит өрісі Ф ... ал ол ЭҚК тің (Е) ... ... ... ... (ср 0* қуат ... ... бастайды, ал реактивті қуат оң мәнді* яғни активтіиндуктивті болады (9.11сурет). Олай ... ... ... ... қуат ... ... қоздыру тогын өте азайтуға болмайды, өйткені қоздыру тогы азайған сайын Ө бұрышы өседі. ... ... ... ... мен ... ... ... по люстерінің өзара ығысуы көбейеді, ротор мен статордың арасындагы бай ланыс әлсірейді. Ал ... ... 90°қа ... қоз ... ... шығып калады.
Егер коздыру тогын көбейтсе, онда ЭҚК те ... ... ... диаграммадан көрініп тұр гандай, оның кернеуге перпендикуляр бағытқа проекциясы (9.21) тұрақты бсшып қалатындықтан, ЭҚКтің кер неуден артық мэні ... ... ... индуктивтік сипаттан сы йымдылықтық сипатқа көше бастай ды, ... ... ... қуат та ... қуатқа айналады. Бұл кезде 0, ал статордың тогы (/j) индуктивті; қоздыру тогының ЭҚКтің желі кернеуінен көп бо латын ... ср < 0, ток (/3) сы ... ... ... ... қоздыру тогын өзгерту арқылы реттеуге болады. Егер синхронды қозғалтқыш шала қозды рылған болса, онда ол желіден индуктивтік қуат қабылдайды, ал ... ... ... ... онда ол ... ... ... жұмыс істейді ~ желіге реактивті сыйымдылыктық қуат беріп ... ... ... қуаттың қоздыру тогынан тәуелділігі (Мк=const)
9.9. Синхронды қозғалтқыштьщ негізгі силаттамалары
Синлронды қозғалтқыштың негізгі сипагтамаларына 67тәрізді және ... ... ... ... момент тұракгы кезде статор тогының (I) қоздыру тогынан (/) тәуетдшігін, ягни I -- ДІ) ... ... ... деп ... ... ... бос жүріс кезінде (кедергі моменті Мк = 0) статордың тогы ... тең, ягни / = 0 деп ... ... ... ... тек қана ротор туғызады. Егер ротор шала қоздырылған болса, онда векторлық диаграммадан (9.10сурет) көрініп ... ... тогы ... де, ал аса ... ... ... болады. Егер козғалткыш жүктелген болса, онда статор тогының активті кұраушысы пайда болады да, сипатгама жоғары рақ көтеріледі. Сипаттаманың мини мал ... қуат ... ... тең мәні ... ... Қуат ... осы ... қосатын үзілмелі сызыктың сол жағында ток және қуат индуктивті болады қозгалтқыш желіден индуктивтік қуат ... ал оң жа ... ток және қуат ... ты ... ... ... жұмыс істейді.
9.12сурет. Синхронды қозгалтқыиітың Uтәрізді сипаттамалары
Жалпы алганда, қозғалтқыштың Pound/тәрізді сипаттамалары бойынша керекті қуат ... ... ... ... ... ... және ... индуктивті немесе сы йымдылықты сипат беруге болады.
Қозғалтқыштың айналу жиілі гінің айналдырушы моменттен тәуел ділігінің, яғни п = J{M) графигінің механикальщ ... деп ата ... ... ... қоз ... ... сипаттамасы айналдырушы моменттің максимал мәніне дейін түзу сызықпен өрнектеледі (9.13сурет, 1түзу), яғни ротордың айналу ... ... ... ... өрісінің жиілігіне тең п пс. Ал кедергі момент ... ... ... ... яғни Мк > Мт, онда ротор айналмалы магнит өрісінен қалыңқырап қояды да, ягни п < пс синхрондылыкган шығып қалады. ... ... ... ... іске ... ... ... екінші қисық қозғалтқыштың асинхронды жіберу сипаттамасы, мандаты бастапқы момент Мж жіберу моменті, номинал ... ... ... ... яғни Мж > Асин ... іске ... ротордың жылдамдығы шамамен 0,95л. болган да (а нүктесі) айналмалы магнит өрісімен синхронды айнала бастайды (в ... ... ... ... ... ... ... синхрондылыкқа кіру моменті деп аталады. Синхрондылыққа кіру (а нүк тесінен в нүктесіне өту) секірмелі түрде ... 3су per. ... ... ... ... ... қарымталауыш (компенсатор)
Электр қабылдағыштардың көп шілігі активтіиндуктивті (асинхрон ды ... ... лар, ... ... т.б.) ... олар ... ток ... ал реактивті ток желіде энергияньщ қосымша шығынын және кернеудің түсуін тудыратыны белгілі (2.9такырып). Желідегі ... ... үшін ... индуктивтік токты азайту керек. Ол үшін конденсаторлар батареясы және аса қоздырылған жүксіз синхронды қозғалтқышты қолдануға болады. ... ... ... ... (1000 Вке ... ... батареясы қолданылады. Бірақ, өте үлкен реактивті қуат керек болған жағдайда және жоғары кернеулі же лілерде (1000 Втен жоғары) ... ... ... ған ... Өйткені, конденсаторлар батареясы синхронды қозғалтқыш тарға қарағанда қымбат, көп орын алады және аса сенімді емес.
Реактивтік ... ... ... үшін ... аса ... жүксіз синхронды қозғалтқыш синхронды қарымталауыш (компенсатор) деп аталады. Аса қоз дырылған синхронды ... ток (/г) ... (U) озып ... ды (9.14сурет), яғни синхронды қозғалтқыш сыйымдылықты элемент ... ... ... Егер ол ... ... қабылдағышқа жақын орналасқан болса, онда қозғалткыштың сыйымдылықтық тогы қабылдағыштың индуктивтік тогын қарымталайды да, желінің тогы /,ден Дге дейін азаяды. Ток пен ... ... ... ... ... ягни желідегі ин дуктивтік қуаттың азаюы себепті қуат коэффициенті жоғарылайды, желінің тогы ... ... ... ... да ... ... ... штың және индуктивті қабылдагыштың векторіық диаграммасы
Синхронды компенсатордың кер неуі 6,615,75 кВ, куаты 10345 МВт, ... ... 750, 1000 ... шамасында болады. Құрылысының генератор мен қозғалтқыштан айыр машылыгы шығып тұратын білігі болмайды, жүксіз істейтін болған дыктан ... ... ... жіңішкелеу). Әдетте, синхронды қа рымталауыиггарды подстансалардың территориясына ... ... аз ... ... аз ... ... қозғалтқыштардың қоздыру орама сы болмайды, сондықтан да оларда тұрақты кернеу көзі, түкшелер мен ... ... ... ды. Бұл олардың сенімділігінің және ұзақ уақыт жұмыс істей алатындығы ның кепілі деуге болады.
Қуаты аз синхронды қозғалт кыштар негізінен бір ... да, ал ... ... ... бір фазалы асинхронды қозғалтқыштан айырмашылыгы болмайды. Олардың бірбірінен айырмашылыгы тек ро ... ... ... ... ... қуаты аз синхронды козгалт қыштар тұракты магнитгі, реактивті және кұстұмсык роторлы т.с.с. болады.
Тұрақты магнитті роторлы ... ... ... ... ... ... ... қатты материалдан жасалады (9.15, асурет). Мұндай роторды бір рет қана ... ... ... Ротор полюстерінің ұштамаларында қысқа тұйықталған жіберу орама лары болатындықган, мұндай қоз ғалтқыштың әрекет ету парқының қуатты синхронды қозғалтқыштар дың ... ... ... ... ... ... аз ... айналдырушы моментті, ротордың өзіндік магнит өрісі болмаса да, ту дыруға болады. Мұндай қозғалт қыштарды реактивті синхронды қоз галтқыштар деп ... ... ... ... рото рын ... ... ... жерден теседі де, оларды балідытыл ған алюминий құйып, бітеп тастай ды. Мұндай ротордың (9.15, бсурет) радиусының багытында ... ... эр ... ... ... ... ... өрісі алюминий шыбықтарда ЭҚК, ал ол ток тудырады.
9Л 5су per. Қуаты аз синхронды қозгаітқыштардың сұлбалық құрылысы: тұрақты магнитті (а); ... (6); ... ... ... ... ... бо лып. ... әуелі асинхронды айнал дырушы моменттің әсерінен айнала бастайды да, кейін жылдамдығы синхронды жылдамдыққа жақындағанда синхрондылыққа еніп, өріспен синхронды ... ... ... ротордың біртекті емес магниттік кедергісінің салдарынан онда ... ... ... ... ... энергия ның түрленуі статор мен ротор арасындағы саңылауда жүреді де, оның шамасы магнит өрісінің пішініне ... ... ... ең ... ... ... саңылаудағы өріс дөңгелек пішінді бол ганда байқалады. Ал мұндай өріс ротордың полюстерін құстұмсық тәрізді (9.15, всурет) етіп ... ... ... полюсті ротор автомобиль және трактор генераторлары мен қозғалтқыштарында кеңінен қолданылады.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Синхронды машиналар туралы20 бет
Синхронды машиналардың құрылысы16 бет
Синхронды электр машиналар25 бет
Асинхронды қозғалтқыштар11 бет
Синхронды машинасын қолдану аймағы30 бет
Тоқ машиналары мен құрылғылары27 бет
Трансформаторлардың паралелл жұмыс кезіндегі параметрлерін есептеу әдістері4 бет
Электр маштналарының құрылысы мен түрлері25 бет
Электр слесарлық қондырғы19 бет
Электрлі машиналар18 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь