Адвокатура мен адвокаттық қызметтің түсінігі мен маңызы

Диплом жұмысы тақырыбының өзектілігі. Адвокатура әлеуметтік-құқықтық институт ретінде кез келген мемлекеттің азаматтық қоғамында ерекше орын алады. Сонымен қатар, өзінің негізгі қызметін заңдармен кепілдендірілген құқықтар мен бостандықтардың құқықтық қорғалуын нығайтуға жәрдемдесуге бағыттайды. Адвокатура институтының жүйесі әр жақты және күрделі, сондықтан жан жақты талқылауды және талдауды қажетсінеді. Адвокатура деген аса маңызды қоғамдық институт әр мемлекеттің заңнамасынан, ішкі құқығынан орын тапқан. Азаматтардың білікті заң көмегін алу құқығын қамтамасыз етуге тиісті құқық қорғау жүйесінде адвокатураға маңызды орын беріледі. Адвокатураның қызметі білікті заң көмегіне жүгінген азаматтар мен ұйымдарды сондай қызмет көрсету жолымен құқықтық қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Білікті заң көмегін алу құқығын конституциямен кепілдендірілген қағида деңгейіне көтеру адвокатура қызметінің аса маңыздылығын көрсетеді. Адвокатураның сонау ерте заманнан қалыптасып, дамып келе жатқанынан оның сол кездегі қоғамдағы қаншалықты маңызды болғанын көруге болады. Ал қазіргі кездегі адвокаттардың рөлі туралы халықаралық құжаттар адвокатураның рөлі мен адвокаттардың мәртебесін одан әрі арттырмақ. «Адвокатсыз әділсоттың әділ болуы екіталай» - деп И.Я. Фойницкий бекер айтпаған[1,42б.]. Шынымен адвокатураның ең басты алдына қойған мақсаттары - заңға қызмет ету мен әділдік үшін күрес десек қателеспейтін шығармыз. Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау халықаралық құқықпен кепілдендірілген. Адвокатура демократиялы құқықтық мемлекеттің тәуелсіз институты ретінде адамның құқықтары мен бостандықтарын, заңи мүдделерін қорғауға бағытталған.
Қорғауға ұсынылып тұрған дипломдық жұмыс – адвокатура және адвокаттық қызметке байланысты теориялық және тәжірибелік тұрғыдағы зерттеулерден тұрады. Бұл жұмыста Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметінің құқықтық реттелуімен қатар шетел адвокатурасының құқықтық реттелуінің ерекшекліктері қарастырылған. Адвокаттық қызмет туралы қолданыстағы заңнама, яғни 1997 ж. 5 желтоқсандағы «Адвокаттық қызмет туралы» ҚР заңнамасына, сондай-ақ бірқатар шетел мемлекеттерінің, оның ішінде кейбір ТМД мемлекеттері мен кейбір батыс Еуропа мемлекеттерінің адвокатура және адвокаттық қызметіне қатысты заңнама актілеріне шолу жасалады. Барлық мемлекеттердің құқық жүйелері және заңдары бірдей емес. Сондықтан адвокатура және адвокаттық қызметті зерттеуде отандық тәжірибені ғана емес, шетел мемлекеттерінің осы саладағы тәжірибесін қарастырған пайдалы. Қазақстандағы адвокатураны және адвокаттық қызметті жетілдіру өте маңызды және ол үнемі даму қарқынында болып тұру қажет. Соған сәйкес отандық тәжірибе ғана емес, сонымен бірге шетел тәжірибесі елеулі көмекші рөлді атқарады. Тарихымыз ортақ көршілес ТМД мемлекеттері мен құқықтық жүйесі мүлдем басқа алыс шет мемлекеттерінің адвокатурасына бір шолу жасап шығу артық емес. Қазақстан Республикасы демократиялы даму жолына түскен мемлекет болып табылатындықтан, адвокатура институтының мәртебесін жоғары деңгейге көтеру мәселесі алдыңғы қатарда тұр. Осы тұрғыда айтылғандардың барлығы сөзсіз диплом жұмысының өзектілігін айқындайды.
1. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры (Глава III. Франция. Том I. Очерк всеобщей истории адвокатуры).- Типография П.П. Сойкина., 2003. -346 c.
2. Стоянов А. История адвокатуры. -Харьков: Университетская типография, 1969. – 146 с.
3. Словарь иностранных слов.- М.: Рус. Яз., 1992.
4. Адвокатура сегодня.- http://www.advokatrus.ru/doc/385
5. Таблица VIII // Рузина Е.Г., Бессилин Н.А. Основы римского частного права: Учеб. Пособие. Уфа: Издательство «Восточный университет», 2000. – 366 с.
6. Белогруд Н.Е. Римское право. Источники, история, институции. - Киев: Типография Петра Барского, 1994 – 675 с.
7. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с прим. И.С. Перетерского.- М.: Наука, 1984 – 714 с.
8. Кофанов Л.Л., Томсинов В.А. Памятники римского права. Институции Юстиниана.- М.: Зерцало, 1998.- С. 46.
9. Христоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том I, Древний мир и средние века, - М., 2003. - 576 с.
10. Адвокатура и современность. – М.: 1987. – 345 с.
11. Адам құқықтары туралы Жалпы Декларация (1948 жылғы 10 желтоқсандағы БҰҰ Бас Ассамблеясының 217 А Қарарымен қабылданған). http://base.zakon.kz.
12. Адвокаттар рөлі туралы негізгі ереже (Нью-Йоркте 1990 жылғы тамызда қылмысты ескерту жөніндегі БҰҰ сегізінші конгрессінде қабылданған)
13. Еуропалық қоғамдастық адвокаттарына арналған тәртіптердің жалпы кодексі. 1995. №10. http://base.zakon.kz.
14. Генеральные принципы этики адвокатов. Одобрены правлением Международной ассоциации юристов в 1995 году. http://base.zakon.kz
15. Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. Принят Советом коллегии адвокатов и юридических обществ Европейского Союза 28 октября 1988 года. http://base.zakon.kz.
16. Пакт ООН «Основные положения о роли адвокатов». Международный адвокат. – 1992. - №4. http://base.zakon.kz.
17. Тыныбеков С. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет: Оқулық. - Алматы: Дәнекер, 2003. – 317 б.
18. Алауханов Е. О. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. – Алматы, 2010. – 348 б.
19. Cмирнова Е.М. Адвокатура: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 267 с.
20. Правовая система США / Науч.ред. Власихин В.А. 3-й выпуск. – М.: «Новая юстиция», 2006. – 1216 с.
21. Рогов И.И. Адвокатура сегодня и завтра,- Мысль. – 1992
22. Власов И.С., Пульянов В.З. Организация адвокатуры в зарубежных странах.- М.,1972. – 965 б.
23. Адвокатура в странах СНГ. Материалы съезда адвокатов, состоявшегося в Минске 19 апреля 1994 г. / Адвокат. – 1995. - №8,9.www.zakon74.ru
24. 1997 жылығы 5 желтоқсандағы «Адвокаттық қызмет туралы» ҚР заңы. http://base.zakon.kz.
25. Тәжікстан Республикасының «Адвокаттық қызмет туралы» 1995 ж. 4 қарашадағы №110 конституциялық заңы. /www.mmk.tj/ru/legislation
26. 1999 ж. 21 қазандағы «Адвокаттық қызмет туралы» Қырғызстан заңы. www.centeradvocatov.kg/..128.
27. 1999 ж. 24 желтоқсандағы «Адвокатура мен адвокаттық қызмет туралы» Әзірбайжан заңы. www.azhumanrights.az
28. 1998 ж. 18 шілдедегі «Адвокатура мен адвокаттық қызмет туралы» Өзбекстан заңы.// www.lawyer.uz
29. Мирзаев Т.Р., Исламов Б.Д., Халиков К.Х. Судебные реформы в Центральноазиатских странах: Учебное пособие. – Ташкент, 2006. – 432б.
30. Соломов Б. С. Защитительные речи адвокатов Узбекистана. – Ташкент, 2006. – 378 с.
31. 1996 ж. 27 желтоқсандағы «Адвокатура мен адвокаттық қызмет туралы» Армения Республикасының заңы. www.parliament.am/ legislation
32. Основные принципы касающиеся роли юристов. Принят VIII Конгрессом ООН по предотвращению преступности и перевоспитанию правонарушителей. – Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 года. http://base.zakon.kz.
33. Адвокатура в Росии: учебник/А.Н. Чашин. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2008. – 432 с.
34. Сулейменова Г. Ж., Воронина Л.В. Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан: Учебное пособие / Под ред. Сулейменова Г. Ж. – Алматы: Алем, 2002. – 256 б.
35. Лубшев Ю. Ф. Адвокатура в Росии: Учебник. – М.: ООО «Профобразование», 2001. – 832 с.
36. 2002 жылғы 31 мамырдағы «Ресей Федерациясының Адвокаттық қызмет және адвокатура туралы» Федералдық заңы.//www.squo.com/content/zakon rf
37. Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет. – Алматы, 2007. – 184 б.
38. 1997 ж. 13 желтоқсандағы ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2009. – 212 б.
39. Халиков К. Х. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары: Оқу құралы. – Алматы: Санат, 1995. – 176 б.
40. Қайыржанов Е.І., Жәмиев Р. Қылмыстық істер бойынша адвокаттың қорғау тәсілдері // Заң. – 2001. – 278 б.
41. Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан: Учебник. Тыныбеков С. – Алматы: Данекер, 2001. – 246 с
42. Адвокатура туралы нормативтік құқықтық актілердің Жинағы. http://base.zakon.kz.
43. 1995 ж. 30 тамыздағы ҚР Конституциясы. http://base.zakon.kz.
44. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауынан. 18.02.2005. http://base.zakon.kz.
        
        Кіріспе
Диплом жұмысы тақырыбының өзектілігі. Адвокатура әлеуметтік-құқықтық
институт ретінде кез келген мемлекеттің азаматтық қоғамында ... ... ... қатар, өзінің негізгі қызметін заңдармен кепілдендірілген
құқықтар мен ... ... ... ... ... ... институтының жүйесі әр жақты және күрделі, сондықтан
жан жақты ... және ... ... ... деген аса
маңызды қоғамдық институт әр мемлекеттің заңнамасынан, ішкі ... ... ... ... заң ... алу ... ... етуге
тиісті құқық қорғау жүйесінде адвокатураға маңызды орын ... ... ... заң ... жүгінген азаматтар мен ұйымдарды
сондай қызмет көрсету жолымен құқықтық қорғауды қамтамасыз етуге ... заң ... алу ... ... ... ... ... адвокатура қызметінің аса маңыздылығын көрсетеді.
Адвокатураның сонау ерте заманнан қалыптасып, дамып келе ... ... ... ... ... маңызды болғанын көруге болады. Ал қазіргі
кездегі адвокаттардың рөлі туралы халықаралық құжаттар адвокатураның рөлі
мен адвокаттардың мәртебесін одан әрі ... ... ... ... екіталай» - деп И.Я. Фойницкий бекер айтпаған[1,42б.]. Шынымен
адвокатураның ең ... ... ... ... - заңға қызмет ету мен
әділдік үшін күрес десек қателеспейтін ... Адам ... ... қорғау халықаралық құқықпен кепілдендірілген. Адвокатура
демократиялы құқықтық мемлекеттің тәуелсіз институты ... ... мен ... заңи ... қорғауға бағытталған.
Қорғауға ұсынылып тұрған дипломдық жұмыс – ... және ... ... ... және ... ... зерттеулерден
тұрады. Бұл жұмыста Қазақстан ... ... ... ... ... ... адвокатурасының құқықтық реттелуінің
ерекшекліктері қарастырылған. Адвокаттық ... ... ... яғни 1997 ж. 5 ... ... қызмет туралы» ҚР
заңнамасына, сондай-ақ бірқатар шетел мемлекеттерінің, оның ішінде кейбір
ТМД мемлекеттері мен ... ... ... мемлекеттерінің адвокатура және
адвокаттық қызметіне қатысты заңнама ... шолу ... ... ... жүйелері және заңдары бірдей емес. Сондықтан
адвокатура және адвокаттық ... ... ... ... ғана ... ... осы саладағы тәжірибесін ... ... ... және ... ... ... өте маңызды
және ол үнемі даму қарқынында болып тұру қажет. Соған ... ... ғана ... ... бірге шетел тәжірибесі елеулі көмекші ... ... ... көршілес ТМД мемлекеттері мен құқықтық жүйесі
мүлдем ... алыс шет ... ... бір шолу ... ... ... ... Республикасы демократиялы даму жолына түскен мемлекет
болып табылатындықтан, адвокатура институтының мәртебесін жоғары деңгейге
көтеру ... ... ... тұр. Осы ... ... ... ... жұмысының өзектілігін айқындайды.
Диплом жұмысының ғылыми жаңалығы және тәжірибелік маңызы. ... ... ... шетел мемлекеттерінің адвокатурасы мен
адвокаттық қызметінің құқықтық реттелуін зерттеп, ... ... ... ... Қазақстандық құқық ғылымындағы адвокатура саласында ұлттық
адвокатураны шетел ... ... ... ... бірі ... ... ... тәжірибелік маңыздылығы
өз кезегінде диплом жұмысының теориялық негізімен және дилпом жұмысында
келтірілген ережелер, ... ... ... ... ... қызметті болашақта одан әрі жетілдіру, шетел тәжірибесін
тиімді пайдалану арқылы отандық ... ... ... ... ... ... тәжірибелік маңыздылығы алынған нәтижелерді
негізгі тақырып бойынша ... ... ... ... ... іс жүргізу жолында ... және ... ... ... ... ... ... жағдайының бағалануы.
Аталған тақырыпты зерттеген ғалымдар Қазақстанда өте аз және өз ... ... ... ... ... мәселелерін зерттеуге
көптеген ғалымдардың еңбектері арналған. Адвокатура институтының ғылыми
аспектілерін ... ... Е.В., ... И.И., ... А.И., Лубшев Ю.Ф., т.б. Ал отандық ... ... ... Г.Ж., ... С.Т., ... Е.О., Халиков К., Воронина
Л.В., Жамиева Р.М., Каиржанов ... ... ... ... – ҚР мен ... мемлекеттеріндегі
адвокатура және адвокаттық қызметтің құқықтық реттелуінің ... және ... ... талдау. Осы тұрғыда шетел мемлекеттерінің
заңнамаларына шолу жасау арқылы қазіргі таңдағы адвокатураның ... ... ... ... ... Осы ... барысында
адвокатураның ең алғашқы пайда болуы мен ... ... жету ... ... мемлекетте алатын орнын ... әр ... ол ... ... ... ... Сонымен қатар, ҚР заңнамасын
шетел заңнамаларымен салыстырмалы ... ... ... ... анықталмақ.
Дипломдық зерттеудің тапсырмалары:
1. Адвокатура және адвокаттық қызметтің мәні мен рөлін анықтау
2. Адвокатура институтының қалыптасу мен даму ... ... ... таңдағы адвокаттық қызметке қатысты халықаралық құқықтық
стандарттарды қарастыру
4. Ішкі мемлекеттік және шетел адвокатурасына шолу жасау
5. ҚР ... мен ... ... ... тұрғысында
салыстырмалы талдау
Дипломдық зерттеудің объектісі. Зерттеліп жатқан диплом жұмысының
объектісі болып ... және ... ... ... ... туындайтын қоғамдағы құқықтық қатынастар табылады. Ал ... ... ... ... ... ... пәні – ... адвокаттық қызметінің реттелуі және ... ... ... оның ... анықталуы.
Дипломдық зерттеудің теоретикалық және әдістемелік негізі. Зерттеу
кешенді сипатта болғандықтан ... ... ... ... жұмысында
қолданылды. Атап айтқанда: салыстыру, талдау, тарихи әдіс және жүйелік
әдістер. Берілген жұмыстың ... ... шешу үшін ... ... әдісі – салыстырмалы-талдау. Дәл осы әдіс ... яғни ... мен ... ... ... ... талдау
нәтижесінде адвокатураның маңыздылығы, әр ... оның ... ... ... реттелуі, жалпы адвокаттардың мәртебесінің деңгейі мен
адвокатураның құқық жүйесінде алатын орны анықталады.
Зерттеудің тәжірибелік ... ... және ... қызмет
туралы заңнамалық актілер, нормативтік – құқықтық ... ... ... ... адвокатура курсы бойынша заңи
әдебиеттер ... ... ... ... ... мазмұны мен
зерттеу міндеттерімен анықталған. Жұмыс бекітілген көлемде жасалынған және
кіріспе, алты ... ... екі ... ... және ... тізімінен тұрады. Бірінші бөлімде адвокатура институтының
қалыптасуы мен даму ... ... ... ... қатар Францияның
адвокатурасының дамуы мен қазіргі кездегі ... ... ... ... ... ... тәжірибелік сипатта болып,
талдауға негізделеді.
1. ... МЕН ... ... ... МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Ежелгі замандағы адвокатура институтының қалыптасуы мен даму тарихы
Адвокатура деген аса маңызды ... ... ... және
қайда пайда болды. Бұл ерекше кәсіптің ... ... кім, ... ... және не ... пайда болды? Адвокатура қалай дамыды? Ал адвокаттық
гонарар түсінігі қашан пайда болды, неліктен адвокатура әрқашан ... ... ... Бұл ... ... беру үшін ... және
ортағасыр тарих беттеріне үңілген жөн. Адвокатура ең алғашқы қай мемлекетте
пайда болып және қалыптасты екен, кейін бүкіл ... ... ... ... ... Егер ... ... қалыптасып дамыса, онда сонау
заманнан бері бұл институттың қаншалықты маңызды болғанын көруге болады.
Әлемдік ... ... ... ие. Оның негізінде адамдарға деген
сүйіспеншілік, адамның жеке мүдделеріне деген сыйластық, біз ... ... ... ... Гипократтың «Primum non nocere» - «Ең
бастысы зиян ... ... сөзі тек ... ... ғана емес,
адвокаттың қызметіне де қатысы бар. Кейбір зерттеушілер адвокаттық кәсіпке
құдайлық сипат беріп, былай деген ... ... ... ... ... ... адамның ұрпағын қорғаған болатын» ( ... сөзі ... ... адвокаты» (Гуссон) [2,47 б.]. «Адвокат» –
бұл ... ... және ... ... Өз ... ... ... ұмтылыс адвокаттарды басқа заңгерлерден ерекшелейді. Адвокатура
тарихы терең ғасырлар ... ... ... ... оның нақты біздің
қоғамда қашан пайда болғанын анықтау қиынға соғады. Адам ... ... ... ... ... ... ... нысанынан мүлдем
өзгеше болды. Е.В. Васьковскийдің ... « ... ... ... ... да біртұтас ұйымдасқан түрде қалыптаспады.
Жаңа туылған сәби тәрізді біртіндеп-біртіндеп өсіп ... » [1,25 ... ... ... ... ... құқықтық нормалардың әлі
қарапайым болғанында, әр адам дауда өзін өзі ... ... ... ... ... Алайда қоғамның дамуымен өмірлік ... ... ... өзгере бастады. Азаматтарға оларды меңгеру
мен қолдану қиынға соқты. Енді оларға материалды және процессуалды құқықтың
ерекшеліктерімен жақсы ... ... ... ... ... ... жетік меңгерген және құқықтық қорғау мен қолдауды жүзеге асыратын
ерекше адамдар ... ... ... ... ... ... ... өз
атауынан да ерте пайда болған. (лат. Advocatus, advocare – көмекке шақыру)
1.Сот істері ... ... ... ... ... 2. ... біреуді
ауызша немесе жазбаша түрде қорғаушылықты жүзеге асырушы [3]. Адвокатураның
пайда болуы алғашқы ... және ... ... ... ... Африканың ежелгі тайпаларында адвокатураның бастапқы сипаттары
көрінді десек те болатын шығар. Мысалы, ... ... ... ... ... талапкер сотқа қорғаушы қызметін жүзеге асыратын етіп өз
туған туыстары мен достарын қорғауға шақыртуына рұқсат ... ... ... деп ... ... ... жетік білетін тұлғалар болды.
Олардың міндеті мүдделі тұлғаларға заң кеңестерін ... ... ... заң ... де ие ... ... Қытай, Жапония сияқты Шығыс елдері мен Азия елдерінде
адвокаттық ... ... ... ... сақталмаған. Бұл елдердің
адвокатура институты Батыс Еуропа мен АҚШ ... бай ... ... Сақ, ... ғұн, ... ... ... халықтары және т.б.
көшпенді халықтары әділсот, өкілдік ету институтын ... ... ... ... еврей мемлекеттерінде және ежелгі Грецияда сот
қорғауының алғышарттарын көруге болса да, оның жүргізілуінің ... ... ... не ... әдет-ғұрыптар жоқ. Ислам дінін ұстанушы
мемлекеттерде ұқсас құқықтық құрылым болды, ... ... ... ... көз ... ... ... Ежелгі иудейлерде құқық дінмен
теңестірілді. ... ... ... ... ... ... Ол кезде
моральдық-этикалық нормалар әрекет етті. Кез келген қалаушы қорғаушы бола
алатын. Бұл қасиетті ... ... ... ... ... ... көбірек жасаңдар, әділеттікке ұмтылыңдар, жетімдер мен жесірлерді
қорғаңдар » деген ұрандар көп кездесетін[1,15 б.]. ... сөзі ... ... ... - advocatus, advoco-шақырамын [3,21 б.]. ... ... өзін жеке ... ... ... ... ... қатысуына
құқық берілген. Алғашқыда римдіктер ... деп- ... ... ... ... мен достарын атады. Тек империя уақытында
бұл термин сот ... ... ... ... сөзі де ... ... ... Клиент деп белгілі бір себептермен Римге көшіп
келушілер, яғни римдіктерге жатпайтын сырттан келушілер ... бай ... рим ... ... мен ... іздеген жағдайлары жоқ рим
өкілдерін атаған.
Әр түрлі тарихи кезеңдерде ... ... ... ... да ... ... Бұл ... тұлғалардың бір бірімен байланысты
емес және құқықтық нормармен реттелмеген жеке істері ретінде немесе ұжымдық
топ түрінде ... ... ... ... сот және ... ... ұйым ... не төмен дәрежелі қызмет түрінде немесе өз қызметін
тек заңмен ретейтін тәуелсіз автономды ... ... ... ... ... және ... ... нысанында
бақылауының болмауы, әсіресе саяси бостандықтың болмауы ... ... ... түрін қалыптастырды.
Тарихшылардың еңбектерінен бізге, сот ... ... б.з.д VI ғ. ... ... мен V ғ. ... грек кіші ... ... Иония мен оның аралдарында, яғни гректер калонияларды
шығарып, қалалар салып жатқан тарихи кезеңде қалыптасқаны белгілі. Бірінші
адвокаттар ...... деп ... ... ... - ... grapho – ... яғни сөздер жазатын тұлғалар[3]. Бірінші логографтар
б.з.д. VI ғ. ортасында пайда болды. Логографтардың ... ... ... жері - ... ... мен ... ... Ұлы антикалық философ өз трактаттарында « Өзін қолымен
қорғай алмау ұят, ал сөзбен қорғай ... екі есе ұят » ... ... Греция астанасы Афиныда адвокатураның дамуына ... ... ... ол ... демократиялық құрылымы, оратор
шеберлігінің гүлденуі, қалалықтарың қарқынды дамыған қоғамдық ... ... ... ... Сократ, Перикл, Демосфен, Лизит және т.б. ораторлар
сияқты про-адвокаттардың ... ... ... ... ... ... күндерге дейін жеткен. Ежелгі уақытта іс жүргізуде
жариялылық, ауызшалық және бәсекелестік бірінші ... ... Әр ... жеке ... ... өз ... өз бетінше қорғап отырды. Алайда
нағыз ... одан ... ... Адвокатура қарқынды түрде Афиныда
дамыды. Басқа грек қалалары бұл салада ... ... ... ... ... ... ұйым ... қоғамдық өмірдің дамуы үшін жағдай болмады.
Сот өндірісінің жария және ауызша түрде жүргізілуіне байланысты қылмыстық
және ... ... ... ... сәйкес заң білімі және
шешендік өнері жоқ ... ... ... ... ... ... ... маңызды орында тіл байлығы тұрды. V ғасырдың соңынан
бастап Афиныда логографтар деп ... ... ... ... атай ... Ең ... логограф Лисий болды. Сол кездерде
тіл ... сот ... ... рөл ... Судьялар қарапайым
азаматтар, заңнама бойынша түсінігі аз тұлғалар болғандықтан, олардың басты
назары ... тіл ... ... ... нашар сөйлеу
істің жеңілісіне алып келуі ықтимал еді. Осылайша ... ... ... қорғауы керек болды, алайда тіл шеберлігі нашар ... ... ол ... ... яғни логограф жазған сөздерді жаттап алып, сотта айтатын.
Басында мұндай сөздер туыстар мен жақын ... ... ал ... ... ... логогрфтар деп аталатын тұлғаларлар жазатын болды. Бірінші
кәсіби логограф ... ... V ғ.) ... ... ... мен ... ол сот жарыссөздерін құрастырғаны үшін ақы алу әдетін алғаш ... Оның ізін ... ... логогрфтар қуды. Олардың ішінде атақты
ораторлар: Лизий, Исократ, Эсхил, Демосфен [1,55 б.]. ... ... ... ... ... Ол ... соңына дейін
осы түрінде қала берді. Алайда ... сот ... ... ... ... ... айту қиынға соқты. Логография тек
айыптау және талап сөздеріне тарады және қорғау сөздері мен ... және ... ... ие ... Логография ауызша сөздердің
орнын баса алмады. Оған қоса қылмыстық істерге қорғаушылардың қатысуын
жалпы ... өзі ... ... ... ... бір жағынан логографияның
жеткіліксіздігінен, екінші ... ... ... ... соттардың енді
белгілі бір жағдайларда дауласушы тараптарды ... ... ... ... ... ... алып келді. Тараптар бұрынғыша сотқа
келіп, жарыссөздер жүргізуі ... еді, ... ... оларға бірінші сөзді
айтып болған соң, соттан екінші ... ... ... ... ... ... ... еді. Кейінірек Афиныда қазіргі заманғы прокуратура
бейнесі пайда бола бастады. Жеке айыптаушыға ораторлар арасынан бір ... ... ... ... ... ... Жеке арызданушылар
болмағанда, жоғары үкіметтік мекеме аса маңызды ... ... ... ... атаулары-категорлар мен синегорлар.
Тараптар сотқа жеке ... ... ... еді. ... ... ... айтқан
соң, соттан екінші сөзді бөтен тұлғалардың біреуі айтуын сұрайды. Екінші
сөз-девтерология деп аталды. Осылайша, логографияны ... ... ... да ... ... туыстық түрде, кейін еркін келісімдік түрде.
Ақырында ауызша қорғау «мылқау» адвокатураның ... ... Бұл ... түрлі мақсат жүзеге асырылды. Өзін жеке қорғау принципі толық әрекет
етті және бөтен тұлғалармен ... ... ... ... ... өзін жеке қорғау қағидасын бекіткен Солон заңдары VI ғ. басында
шықты. Тура 100 жылдан соң ... ... ... ... ... жол
берілді. Мильтиад мемлекеттік опасыздық үшін ... ... ... ауыр ... ... сөз сөйлеуге мұршасы болмады, сондықтан
қорғауды оның ... ... ... Антифонның тетралогиясының ... ... ... ... ... ... біздер оның
достары ретінде оның қорғауына шығуды ... ... ... ... » [2,47 б.]. ... Ференик жағында айтқан ... ... ... ... ... достығының барымен түсіндіреді. Изейдің
сөздері де осылай басталады. Олардың біріншісінде ... ... ... ... ... достарым, сондықтан оларға көмектесуді жөн санадым »[1,60
б.]. Осындай сөздердің барлығында не ... не ... ... ... та алғаш рет синегор ретінде бөтен ... ... ... ... Демосфеннің алғашқы логографиясы сотталушыны ... ... ... ... ... түсіндіруге мүмкіндік берді.
Дионисидорға қарсы сөз былай аяқталады: « Мен ... бар ... енді ... ... ... ... ... сөз айтуын
қалаймын. ... ... » [1,91 б]. Бұл ... ... тұрғанымыздай
дауласушы тарап досы сияқты қорғаушы ретінде лигографияның авторының өзін
шақырып тұр. Демосфен шынымен де Дарияның досы ... келе ме, оны ... және ол ... да емес. Бұл жағдайдан байқайтынымыз, талапкерлер
мен жауапкерлер жалған достары арқылы өз мүдделерін қорғауға бет ... ... сот ... ... ... сондықтан тараппен
анықталған кез келген тұлғаны қорғаушы ретінде қатыстыра ... ... ... мен ... ... ... ... бірге, бірінші туыстық адвокатура, кейін келісімдік қорғау
түрінде ауызша қорғаушылық пайда ... Грек ... тағы бір ... өтпеуге болмайды. Ол дегеніміз ораторлардың сөздерінің көбі дөрекі
болуы, сыпайы сөйлей ... ... сай емес ... жіберілуі, сөздердің
тура және намысқа қатты тиетін болуы. ... ... ... не өз
қарсыласының, не оның анасы және жұбайының ар ... не ... ... ... ... ... азды-көпті біршама ұстанымды
және тыныштау болатын, ал ... ... ... бар амалды қолданып,
сөз шеберлігімен қарсыласын барынша басып отырды.
Демосфеннің кейбір сөздері қазіргі сотта әрине ... ... ... таңдауда адвокаттар қысылмады. Мысалы, олар судьялардан
сотталушыны босатуын ашық ... ... ... ... бірге
сотталушының туған туыстарын, балаларын, достарын ертіп әкеліп, олардың
жастарымен қатал судьяны жұмсартуға ... ... ... ... ... ... ... сахнасында көрсетілгендей қойылымдарға жол
берді. Мысалы, б.з.д. 389-322 ж. ... ... ... жасаған іс-
әрекеті. Фрина өзінің сұлулығымен атақты болған, сондықтан оның ... пен ... ... ... ... сол кездегі белгілі мүсінші
Пракситель жасауға ниет ... Ал ... өз ... ... жат
қылығы үшін айыпталды. Айыптаушылар осындай ... ие әйел ... ... ... ... ... айып ... Гиперид
судьяларға осындай сұлулықты оған құдайлардың бергенін және ол құдайларға
тек ... ... ... ... ... сөздер айтса да,
одан нәтиже шықпайтынына көзі ... ... ... ... ... Гиперид
айыпталушының киімін жұлып, судьялардың алдында оның бүкіл әсемдігін
көрсетті. Осы ... соң ... ... ... барлық қатысушылары
қанағаттандырылып, судьялар Фринаның шынайы ... ... ... ... өз гонорарын сәтті ақтап шықты. Логографтар Грецияның
тәуелсіздігінің соңғы жылдарына ... ... да, ... ... ... ... ... Бірінші кәсіби логограф Антифон
сотта ... сөз ... тек ... мен ... ... жазып беріп отырды. Оның замандасы Лизий 23 рет қана ... ... ... ... ... ... Ал Исократ әлсіз денсаулығы
мен көзінің нашар көруіне байланысты ... ... сөз ... ... ... дәріс беріп және логографиялар жазумен шектелді. Соңғы
кезеңнің ораторлары, нақтырақ ... ... ... ... ... құрастырумен қатар ауызша қорғаумен де айналысты. ... ... ... шегіне жеткенде, саяси бостандықтың ... ... жеке ... ұзақ ... тоқтатты. Македондық
басқыншылықтан соң Греция басқа құқық жүйесі жолымен ... рим ... ... ... ... өз сот ... енгізіп, тек ерекше
жағдайларда гректердің сотқа қатыстырылуына рұқсат берді. Империя ... ... ... ... ауысып, римдік құқықтық жүйесімен
бірегейлендіріліп жіберілді. Алайда, грек ... ... ... ... ... ... ... әлемдік адвокатураның
тарихта жаңа кезеңі басталды. Уақыт өте кәсіби ... ... ... еді, ... осы ... Греция өз тәуелсіздінен айырылды. Македондық
биліктен соң Римдік билік келді. Грецияда басқа сот ... ... ... құқығының тарихы римдікпен ұштасты. Жалпы алғанда грек адвокатурасы
құқықтанудан гөрі оратор өнеріне көбірек ... ... ... өздерін
заңнамада азырақ танытты. Бұл ел өнерге, оның ішінде әсіресе оратор
мәнеріне ... ... бұл ... ... ... ары ... ... Римде болды. Оның себебі гректерді «Ұлы
колонизациялау» және болашақ рим ... ... ... мен ... өмір ... ... ... ежелгі дәуірден
бастап заңгерлік кеңесші ретінде ... ... ... ... ... ... ... деп есептеледі. Бұл жөнінде поляктың құқықтанушы-тарихшы
ғалымы Е.В.Васьковский « ... ... ... ... ... ... ... екі ... біріктірілді: заңгер-кеңесшілер және
адвокаттар » - деп жазады [1,68 б.]. ... ... ... ... рим адвокатурасы ерекше назар аударуды талап етеді. Рим адвокаттары
халыққа қол жетерліктей болды. Мысалы олар көшеде ... бара ... ... келген адам жақындап кеңес ала алатын. Жыл ... ... ... ... бойынша байларға қарсы кедейлерді қорғау үшін 10 адвокат
сайланатын. Адвокаттық қызмет жоғары ... ... ең ... ... ... дәл осы адвокатурадан бастады. Рим
адвокатурасына шектеусіз еркіндік, сонымен ... ... ... ... ... ... Римнің республикалық кезеңінде тәуелсіз кәсіп
ретінде жұмыс атқарған және ешқандай ... ... ... ... ол ... еркін кәсіп болды. Заңнамалық
регламентация оған ... ... де ... ... ... алу ... талап ретінде тәжірибелік дайындық, моральдық қасиеттер және
т.с.с. анықталмаған еді. ... ... жас ... ... өнерінің
майталмандарынан риторика курсын тыңдап, атақты құқықтанушылардың
консультацияларында ... ... ... ... сот ... ... ... дегенмен де , бұл жағдайлардың міндеттілігі, мерзімі мен
уақыты және ... заң ... ... Факт ... кез ... мен тәжірибесі бар, өзі ниет білдірген тұлға заң көмегін ... ... ... сот ... бөлшектенген. Бұл кезеңде
адвокаттар көп жағынан ... ... ... ... ... мен өнер ... сияқты адвокатттық қызметке жұмыс, яғни тіршілікке
қажетті құрал көзі ретінде ... ... ... ... ... ... басты табысы құрмет пен ... ... ... ... сыйақы, кейін құрмет марапаты ретінде гонорар беру
түсінігі пайда болды. Адвокатура мемлекетте ... және ... ... бірден бір және тікелей жолы еді. Кәсіби құқықтық ... ... ету тек ... Римде қалыптасады. Дәл осы жерде ... ... ... ... ... ... ... Ол
басында әдет-ғұрыппен, кейін жазбаша құқық нормаларымен бекітіледі. ... ... ... ... жоқ азаматтары сотқа өз мүдделерін қорғауға
мүмкіндігі болмады. XII кестеде бекітілген ережелер жарияланып, баршаға ... ... да, ... ... өз ... өз мүдделерін сотта
қорғауға мүмкіндігі қалыптаспады, себебі бұл кесте ... ... ... ... ... ... жағдайларда өз мүдделерін
қорғаудың жеке талабы қанағаттандырлмады [5]. ... Рим ... ... шешу ... ... ... жүгінуге мәжбүр еді, ал олар
тек ораторлы шеберліктерге ғана емес, заңды нақты білуі ... еді. ... ... өзінің орнына сотқа қатысуға құқық беру мен ... ... ... бір ... ... де талап етті. Бұл ақпарат сенім
білдірушінің жеке басына және жеке ісіне қатысты ... ... оның ... ... ... жағдайы, басқа тұлғалармен қатынасы және т.б, яғни
сенім білдірушінің өз мүддесін қорғау үшін адвокатқа айтуға ... ... ... Ал ... өз ... бұл ... кең ... айтуына
тиым салынды. Сенімгерлік қағидасы өкілдің рөлінде Ежелгі Греция, Рим және
басқа мемлекеттерде алғашқыда туысқандары немесе жақын ... ... Рим ( ... ... ). ... «адвокаттар» (advocati) деп
сотта іс тараптарының достары мен ... ... олар ... келіп өз
кеңестерін беріп, барынша көмек ... ... ... ... ... деп ... егер ол оратор болса-адвокат деп аталды,
заңи кеңестермен көмек көрсетсе-сенімді ... егер ... істі ... деп аталды. Мұндай анықтаманы ежелгі Римнің ... ... ... ... ... өте келе ... деп тараптарға іс
жүргізуге көмектескен және іске қажетті материалдарды жинаған тұлғаларды
атай ... ... ... сот ... ... ресми көмекшілердің
қызметіне жүгініп отырды; мадақтаушылар (laudatorus), олар куә ретінде
сотқа сотталушының барлық жағымды ... айта ... ... ... ... ... демалу кезінде сөз сөйлейтін тұлғалар
(moratorus) болды. Сонымен қатар оратор – адвокатқа заң мәтіндерін ... және ... сөз ... ... ... ... беретін заң консультациялары (leguleii) болды [6,7-9 б.].
Уақыт өте келе ... ... ... патронат институты
келді. Алайда клиент пен патрон арасындағы қатынастар туыстық ... ... Е.В. ... ... бойынша «Патронға деген қатынас тек
туысқандық сияқты ғана ... одан да ... ... б]. Рим
империясында сенімгерлікке аса ерекше көңіл бөлінді. Сенім ... ... ... ... ... бұл өте ... ... Осының
арқасында адвокаттық құпия деген түсінік те қалыптасты. Осылайша XII ... ... ... ... «Өз клиентіне зиян келтірген патрон
мәңгілікке ... ... жер асты ... ... ... сәйкес
XII кесте заңында алғашқы рет адвокаттың негізгі міндеті - өз ... зиян ... ... ... заңдық тұрғыда бекітілді [6, 15
б.]. Ежелгі Римде әркімнің толық ... алу, ... заң ... алу ... ... ... сәйкес, қорғаушыға қойылған жалғыз ғана талап,
ол - өз клиентіне ... ... жан ... әрі ... ... ету.
Адвокаттық құпия институты тура Рим империясы дәуіріне ... ... рим ... ... ... етушілердің назарын адвокаттардың
қорғаушы ретінде қатысып жатқан істерде ешбір жағдайда куә ... жол ... ... Рим ... ... бірге, заң
ғылымының дамуы және қоғамдық ... ... мен оны ... ... ... өкілдік ету және қорғаушы ретінде қатысуға ... мен ... ... заң ... бар ... яғни ... Олар ... тараппен туыстық қатынаста да емес, достық
қатынаста да емес. Осы жағдайға сәйкес кәсіби адвокаттық құпия ... ... ... яғни бұл ... ... алынған
мәліметтерді құпиялықта сақтауы туыстық және достық қатынастарға ... ... ... ... ... ... Адвокаттық құпия сенім
білдіруші мен адвокат арасындағы ... ... ... ... ету мен ... ... ... құрамдас элементіне айналды.
Ежелгі Римде қалыптасқан адвокаттық құпия институты кейін ... ... ... ... қажетті шартына айналды. Себебі рим құқығы ... тек Рим ... ... ... ал ... ... сипатқа
ие болды [7]. Рим адвокатурасы патронат институтынан дамыды, яғни патронның
клиентке бағыныштылығы. ... ... ... ... ... ... ... болды, ал патронат туысқандық түрден келісімдік
түрге ауысуының баспалдағы ретінде болды. Туыстық адвокатура әрқашанда ... ... ... ... ... маңызы болды, ал қазіргі
кездегідей адвокатура ... ... ... ... ... адвокатура еуропалық елдерде де ... ... ... ... Рим ... негізін қалағанға дейін Реи Сильвия
процессінде (Ромул мен Ремнің анасы) оның әкесі Нумитор ... ... Дәл ... III Рим ... ... ... ... өлтіруде
айыпталған Гораций қорғауына оның әкесі патша сотының алдында сөз сөйледі.V
ғасырда атақты Виргиния ... ... ... ... ... оның ... күйеуі және ағасы болды. Барлық осы фактілер
ежелгі рим тарихына жатады. Ол кезде ... ... ... ... ал ... ... ... кәдімгі жағдай болды [6,71 б.].
Дионис Галикарнасс пен Плутархқа сәйкес ... ... ... ... мен ... арасындағы қатынастар туыстық қатынастарға
ұқсас болды. Клиент өзіне туыстық римдік азаматтардан (патрицийлер) патрон
таңдап алып, оның ... ... оның ... ... ... ... ие
болды. Патронға деген қатынасы тек туыстық қана емес, одан да жоғары болды.
Патрондар мен клиенттер ... ... ... бір ... ... ... жала жаба алмады. Клиент патронға барша құрметпен қарады, ... ... ... егер ол немесе оның балалары ... ... ... ақша ... оның ... ... т.б. ... тиіс еді.
Клиенттің патронмен арасындағы байланысы ... ... егер ол ... оның ... ... ... ... орай патрон барынша клиенттің
мүддесін қорғап, сот алдында қорғап тұруы қажет еді. ... ... ... ... ... жаңа бір ... ... жоқ. Патрондардың
қорғауы туыстық адвокатураның дамуының нәтижесі ретінде ғана болды. Осындай
құбылысты тек өзге нысанда ... да ... ... ... ... де,
патронат тәуелсіз адвокатураның дамуының негізгі қайнар көзі ... ... ... ... ... тек ... ... Тек олар міндеттемелерді орындауға жіберіліп отырды. Тек олар
мемлекеттік істерге қатысып ... ... ... және өз ... қорғауға жіберіліп отырды. Патронат институты толық күшінде
болғанда, заңи ... ... ... ... және ... Алайда Рим территориясының тез ұлғаюы және халқының ... ... ... ... ... алып ... ... міндетті сипатын жоғалтты. Бір жағынан, одан жеке құқықтық ... ... ол ... еркін жіберілген құлдарға мырзаның патронаты
түрінде, екінші жағынан соттық-процессуалдық ... ол заңи ... ... ... Оны ... және ... ... өзіне көмекке
жүгінген тұлғаларға көрсеткен. Бұл тұлғалар әлі де клиенттер деп аталды.
Патронның ... ... ... ... ... ал ... тек ... көрсеткен көмегіне ақы ретінде сыйлық беруі немесе белгілі бір
қызмет көрсетуі тиіс еді. ... ... ... енді ... ... тек ... ... болып оның аяқталуымен бітіп отырды. Бұрындары
клиент тек бір патронды таңдай алатын, енді бірі екіншісіне ... ... ... ... ... алатындай болды. Былайша айтқанда, патронат
атауымен нағыз адвокатура пайда болды. ... 509-30 ж.ж ... ... тек ... мен ... ... кәсіби қызметін
реттеп тұрды. Алғашқы рет адвокатураның гонорары мәселесі қозғалды. Цинния
Заңы (б.з.д.204 ж.) бойынша ... сот ... ... ... ... рұқсат етілді. Адвокат клиентке уәделер мен кепілдемелер ... . Осы ... ең ... ... ... ... ... Кай Гракх, Юлий Цезарь, Помпей, Полион. Республика ... ... мен ... арта ... ... ... байқауынша,
«Гракхтар уақытынан бері-республика адвокаттармен басқарылып келді» ... ... ең ... ... қайраткерлері адвокаттар болды. Атақты
Карфаген жаулаушысы Сципион Африканский оратор болды. Марк Антоний, Кай
Гракх, ... Юлий ... ... ... ... ... ... өз аттарын шығарды. Бірінші императорлардың барлығы дерлік кәсіби
адвокаттар болмаса да, ... ... ... сот процесстеріне қатысып,
жарыссөздер де жүргізген. Ежелгі Римнің ... ... ... ең ... уақыты болып есептеледі. Айыптау процессінің
жариялылығы халықтың заңнамалық жүйесінің толық дамуы арқасында ... де кең ... ... Ол толығымен еркін кәсіп болды ... ... ... ... ... қызмет атқарды. Цицерон, оның
қарсыласы Гортензий, Марк Аврелий, Цетега ... ... ... ... әрі қатал сөйлейтін Сервий Сульпиций Гальба, ... және ... ... ... ... сөз ... әдемілігімен
ерекшеленген Кай Гракх сияқтылар ораторлар қатарын ... ... ... Марк Эмиллий Сквара, ол тек тіл байлығымен ғана емес,
бірінші кезекте кәсіби ... ... ... ... ... ... ... өнерімен әртіс-оратор секілді еді. ... ... ... ... деп ... Люций Красс, оны барлық
ораторлардан ең күшті юрисконсульт деп ... ... мен ... ... ... ... пен Кай Гракх. Ораторлардан ішінде ең ұлылары
ретінде ... ... ... мен ... ... ... Помпей, Юлий
Цезарь, Поллион бұлардың барлығы 1-ші ... ұлы ... олар ... императоры Цицеронның айналасындағы жарық жұлдыздар.
Тумысынан оратор шеберлігі ... ... бұл ... өз ... мен ... ... ... міндеті етіп алып, ұлы кәсіпке
айналған адвокаттық қызметті ... ... ... ... ... ... поэт ... Марк Антоний, Сульпиций Руф, Аврелий ... ... Федр ... [8, 46 б]. Цицерон құқықты понтифик және авгур болған
ағайындылар Муциев Сцевол басшылығымен меңгерді. Алғашқы сот ... ... 81 ж. ... қарсы ісінде айтты. Ол бұл процессті жеңіп шықты,
алайда сол кезде билікте ... ... ... ... ... Афиныға
кетеді. Ол жерде грек философиясмен және оратор мәнерімен танысты. Оратор
Цицеронның атағы ғасырлар ... ... ... ... ... ... Медиолонский, Августин жаңару кезеңінің жазушылары Петрарка мен
Боккачо, француз ағартушылары ... ... ... Жан Жак ... одан көп нәрсе үйреніп, оған еліктеді. Осы тарихи кезеңде ... ... ... ... ... ... мен бағыттарын таңдап,
құрылу кезеңінен өтті. Оның негізгі қағидалары құрылып, заңдылық қағидасы
(sacer esto) ... ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің жоқтығымен қамтамасыз ... ... ... болып табылмады. Әрбір азамат сотта не айыптау,
не айыптаудан қорғау құқығына ие болды. Адвокаттар өзара тең ... ... ұлы ... ... ... мен ... ... Катий мен Сальвия
Либералдарға қарсы шыққан сот процесстері белгілі. Адвокатура ... ... ... ... да, ... ... ... асырудың
нысандары болмады. Ежелгі Греция мен ... Рим ... ... ... кедергі келтірген бірнеше себептер болды. Осындай
қауымдастықтар құру процессі ... ... яғни ... ... ... яғни ... жүзеге асуы мүмкін еді. Ежелгі Грецияда
да, Ежелгі Римде де мемлекет заң тұрғысында ... рөл ... ... ... ... ... өз мүдделерін сотта жүзеге асыруға кез
келген тұлға құқылы еді. Әр азамат заңдарды білуге міндетті болғандықтан,
адвокат ... ... тек жеке ... қасиеттерге ие болуы қажет еді,
атап айтсақ, құқық саласында терең білімдарлық таныту, тіл ... ... ... асып тұруы қажет. Адвокаттар құқықтанушылар ... ... ... бір ... ... ... кәсіптік
қызметті өз бетінше атқарды. Осылай істеудің бірден бір себебі бәсекелестік
пен жарысушылық әдетінің орын алуы және сот ... ... ... ... әсер етуі. Біртіндеп қоғамда адвокаттық қызметке
байланысты әдет-ғұрыптар мен ережелер қалыптаса бастайды. ... ... ... ... ... Ұлы ... көбі сотта қорғауды
тегін жүзеге асырған , алайда адвокаттық қызметтің кәсіпке айнала ... бұл ... ... бастады. Көбінесе клиенттердің адвокаттарға деген
алғысы белгілі бір қызмет атқаруымен немесе сайлауда дауыс берумен ... ... өте келе заң ... ақы беру ... ... еніп, ақы
төлеу шарттарымен рәсімделе бастады: merces, stips ... ... ... ... ... ... және ... жас заңгерлерді көмекші ретінде қабылдап, оларға білім беруге
кедергі келтірмеді. Жас ... жеке ... сот ... ... ... ... дайындықтан өту әдеті адвокаттық
ұжымдылықтың ... әсер ... ... істердің өздері әр түрлі
категорияларға бөлінді. Олардың біреулері бастауыш ... ... енді ... міндетті түрде тәжірибелі ораторлардың араласуын
қажет етті. Ежелгі ... сот ... ... ... ... ... екі жақтан да екі немесе одан да көп ... ... ... саны 12–ге дейін жетіп отырды. Бұл заңға ... ... ... ... мен ... саны заңмен шектелмеді.
Адвокаттар іс жүзінде қызметтерін өзара бөлісіп алатын. Бұл адвокаттардың
әріптестік және ... ... ... еді. Ежелгі Римде заңгер-
адвокаттар арасында алғашқыдай серіктес қатынастар қалыптасты. ... ... ... ... ... ... ... бойынша қатынастар;
- Адвокат пен оның көмекшісі арасындағы қатынастар;
- Бір клиенттің мүдделерін қорғайтын адвокаттар ... ... ... ... ... бұл қатынастар ауызша немесе әдет-
ғұрып негізінде реттелді. Сол кездегі ... сөз ... ... ... мен клиенттер арасында, серіктес адвокаттар арасында, ... ... ... ... ... болған жаңа, одан да ... ... ... ... ... қалыптасуына алып
келді. Уақыт ағымымен бұл әдет ... ... ... ... ... ... ... дамыды [6]. Алайда Рим
Империясы көшпенді халықтардың соққыларынан өзінің болмысын ... ... ... жаңа ... басталды.
Византиядағы адвокатура
Рим Империясы құлаған соң адвокатура Византияда өз дамуын ... ... ... ... ... заңнамалық
регламентация аздап адвокаттық қызметтің барлық жақтарын қамти ... ... ... ... қатынастарда еркін кәсіп ретінде болды ... ... Енді ол ... ... ... ... бастады. VI ғасырдан ... ... ... ... термині пайда болды. ( ordo, ... ... ... ... ... кейін адвокаттар
штатты және жоғары штатты деп атала бастады. V ғасырда ... ... ... ... ... ... саны әр провинцияда
шектеліп тұрды. Бүкіл сословиеге немесе оның ... ... ... бір ... ... ... адвокаттардың кәсіби
қызметін жүйелі түрде барлық қырларынан реттеуге талпынды [4]. ... ... ... ... ... Кодексі табылды. Ол рим ... ... ... ... ... ережелерінде адвокатураның тік
орныққан және ... ... ... ... ... ... негізгі қағидасы-адвокаттық кәсіпті лауазымды қызметке
жатқызу. Адвокаттар сословие (ordo) атағына ие болды. ... ... ... ... ... ... ... яғни жоғары
әкімшілік–соттық шенеунікке тәуелді еді. Бұрынғыша, адвокаттарға ... ... ... кемістіктері бар, мысалы, соқыр немесе
мылқаулар, әйелдер, азаматтық ардан айырылған, қылмыстық жазаға ... ... ... т.б. ... ... ... ... кандидаттардан кейбір оң шарттар талап етілді. Атап
айтсақ, 1) заң ... ... ... ... 2) ... ... ... заң мектептері тек Константинопольде, Римде, Беритте
болды. ... ... ... ... ... салынды. Адвокаттар қызметке
жіберілу тәртібіне сәйкес префектура тізімдеріне (ratula) енгізіліп отырды.
Тізім бойынша біріншісі –primas деп аталды. ... ... 2 ... ... ... және жоғары штатты (supernumerarii). Олардың
айырмашылығы- біріншілерінің саны шектеулі болды да, олар ... ... ... ... еді, ал ... ... ... тәжірибе жүргізді.
Штаттылар жоғары штаттылар санынан провинцияның басшылығымен тағайындалды.
Штаттылар саны әр ... ... ... ... және ... олардың саны 150-ден, ал Рим және Константинопольде 80-
нен, Александрийскиде 50 болды. ... ... ... да
провинция басшылығына тиесілі еді. Басты кәсіби қылмыстар болып: клиентке
қатысты опасыздық жасау ( ... ; көп ... ... ... ... мүліктің 1 бөлігін өзіне алу есептелді. Осы және осыған ұқсас
кәсіби ... ... 1 ғана ... көзделді: қызметіне тыйым
салу. Адвокаттар үшін ерекше кәсіби ант беру бекітілген. Олар бұл ... ... ... ... ... істің басында айтуы тиіс еді.
Бұл антта олар: 1) клиенттің әділ және заңды талаптарын ақтауға барлық ... ... 2) егер ... заңды және моральды тұрғыда құқыққа сай
еместігіне, яғни іс ... емес (causa improba) ... ... ... ... ... ... көзі жетсе, (ол іс тіптен өндіріс ... да), одан ... ... бас тартатындығына уәде берді. ... ... бас ... ... іс ... ... ... адвокатты
шақыруға құқылы емес еді, себебі заңда айтылғандай «ең ... ... ... үшін адвокаттарды таңдамауы керек». Алайда өкінішке орай,
Византияда адвокатура Греция мен ... ... даму ... Тарихта византиялық адвокаттардың белгілі ... ... оның ... ... ... ... ұйымдастырылуының өте
қатал жүйесі шығар. Адвокаттық өнердің гүлденуіне бұл пайдадан гөрі ... ... ... ... мен Римдегі адвокаттық қызметтің
ұйымдастырылу нысаны мен ... ... ... ... адвокатураның
құрылысына әсер етті. Юстиниан құқығы барлық дерлік ... ... ... ... ... ... келетін болсақ, ол Юстиниан
мирасқорларынан мұраға қалған ауқатты байлықты ... оның ... ... ... мен ... ... [1,116 б.]. Алайда ... ... ... ... алыс ... де ... XII ғасырға
дейін ол Рим ... ... ... оның ... ... атап ... ... Галия, Ұлыбритания және кейбір герман
жерлерінде әсер етті.
1.2 Орта ... мен жаңа ... ... ... ... ... ... соң онда өз мекемелерімен бірге
адвокатураны да алып келді. Ал адвокатура болса тез ... ... ... тіптен және бірден жарасып кетті. Барлық Еуропа
мемлекеттерінің ішінен Галлия адвокатураға ... әрі ... ... ... ... атағы соншалықты тарағаны тіптен басқа мемлекеттерден
бұл өнерді үйренуге осында келетін. Галлия адвокатурасы жоғары деңгейдегі
гүлдену шарқына жете ... V ғ. ... ... ... ... ... заң мекемелері ешбір өзгеріске ұшырамады. Бұрынғы құқық ... ... ... ... ... рим ... ... отырды.
Адвокатура да бұрынғы қалпында әрекет етуін жалғастырды. ... ... ... ... ... ... Феодализмнің дамуымен әділсот,
онымен бірге адвокатура төмен түсе бастады. Процесстің басты нысандары сот
жарыстары мен Құдайлық соттар ... Ол ... және ... ... Феодализмнің ары қарай дамуы заң тәртібі мен әділсотты одан әрі
дамытты. Ал адвокатура мүлдем ... Тек ... жек ... жоқ ... ... қызметке әлі мүмкіндік берілді. Рухани ... ... ... ... жай ... да жіберілді. Олардың
қолына біртіндеп тек шіркеулік ... ғана ... ... ... ... ... келе ... Бұл кезеңдегі атақты және өте орынды ... ... ... ... ешкім адвокат бола алмайды » ( nemo causidicus,
nisi ... Орта ... ... ... ... ... ... ұшырады, оның ішінде адвокаттық қызметке
жіберуге байланысты. Мысалы, ... бұл үшін ... ... ... ... иемдену керек еді. Оған қоса ант қабылдап және адвокаттар
тізіміне ену қажет еді. Ал ... ... ... ... ғ. соңынан бастап адвокатура заңи ... ... 1270 жылы ... ... ... ... шыға бастады. Ол
француз сот құрылымы мен сот өндірісінің негізін қалыптастырды десек те
болады. Ол ... ... кең ... ... ... ... бұл кәсіпке қатысты бірнеше мәселелерді қозғады. Ең ... « ... ... ... қорғамауды » (causes deloyales) көрсетеді.
Сонымен қатар адвокаттардың кедейлер, жетімдер мен ... ... ... және ... ... олар ... және ... сөйлеуін талап етеді [9,35 б.]. Юстиниан кодексіне сілтеме жасай
отырып, іс ... ... ... ... байланысты қандай да
бір мәміле жасауға тыйым салады. Людовиктің ұлы ... бұл ... оны ... 1274 ... ... ... бұл ... былай
анықталды. 1) адвокаттар тапқа енгеннен кейін ант ... ... 2) ... сайын қайталап тұруы қажет; 3) гонорардың мөлшері істің ... ... ... ... және ... байланысты
анықталуы тиіс, алайда ешбір жағдайларда 30 ... ... ... ... ... жүйесі 14 ғасырда көріне бастады.
Патшалықтың жоғарғы соты – ... ... ... ... ... аралап жүрген адвокаттар енді ... ... ... рим ... ... ... ... таптық
ұйымдастырушылыққа бет бұрды. Адвокаттар өз бетінше ассоциация құрды. Ал
бұл өз ... ... ... ... ... ... ішкі
қатынастары мен дисциплинасына тиіспеді және араласпады. Оның тек ... ... ... ... ... ... шектеусіз қызмет
саласына қарамастан, билік олардың тым көбейіп кеткенін байқады. XIV, XV,
XVI ғасырлар ішінде адвокатураға байланысты ... ... ... ... ... ... бойынша адвокаттық қызметпен айналысуға жіберудің бірден
бір талабы ант қабылдау, ол жыл сайын қайталанып тұруы ... ... ... ... пен ... танытуға, өз міндеттемелерін түпкілікті
орындауға, тек құқыққа сай ... ... және егер ... ... жат ... көзі ... одан бірден бас тартуға ант берді. Кейін
ант ... ... Атап ... енді ... өз ... бір нәрсе тапса, ол жайында тез арада сотқа хабарлауы тиіс.
Сот қағаздарында немқурайлық пен ... ... ... деп ... ... ... бас тарту, істерді мүмкіндігінше жылдам
жүргізу, қасақана шатастыру мен істі ... ... 30 ... ... ... ... ... түрлігіне, дауласушылардың мүмкіндіктері
бойынша анықтау, ... ... 1 ... ... шарт ... сияқты
міндеттемелерді орындаулары тиіс еді [1, 123б.]. XIV ... ... ... үшін тағы бір шарт бекітілді. Ол тізімге ... ... ... ... ... адвокаттардың тізімін жүргізуді ресми
түрде ... Онда тек ... және ... енгізіліп, тәжірибесіздерге
жол берілмеді. Алайда адвокаттарға парламент тарапынан ешбір емтихан
тапсыру ... ... ... ... әдісті қолданған:
адвокаттың ұстанған діні мен өнегелігіне байланысты мағлұматтар жиналды, ал
оның талапкерлігінің ... ... ... ... ... жоғары заң білімінің қажеттілігі анықталды. Адвокатураға дипломсыз
жіберілген тұлғалар жайында парламентке арыз ... ... ... және ... кедергілер орын алмағанда үміткер ант беруге жіберілетін.
Бұл рәсім парламент мәжілістерінің ашылу күнінде өткізілетін. Жыл сайын ... ... ... ... ... ... ... соң, парламент
канцлері немесе 1-ші ... ... ... үлкен залында
жиналатын. Төраға және сот мүшелері үлкен ... ( grand ... ... ... есікте парламент приставтары мен мүшелеріне
байланысты жарлықтары ... ... ... есіктер ашылып, адвокаттар,
сенімді өкілдер мен тараптарға қатысты ... ... ... ... бұл ... ... туралы тілектері тыңдалды. Олар
дауысталып оқылды. Соңынан ... мен ... ант беру ... Жас ... ... ... сияқты өз қызметін бұрыннан
атқарып келе жатқан, мол тәжірибелі адвокаттармен енгізілді. Адвокаттардың
есімдері тізімге олардың ... ... ... енгізілді. Ежелден
бүгінгі уақытқа дейін сақталған тізім 1340 жылға ... Онда 51 ... орын ... ... бірінші адвокаты - декан (deyen) деп аталды.
Ол адвокаттардың жалпы ... ... етті және ... ... 120 б.]. ... ... ... дипломы ,
ант беру, тізілімге енгізілу- адвокаттық қызметпен айналысуға құқық беретін
негізгі талаптар. Ал тәжірибелік дайындықтан өту ше? Ол ... ... ... ма? Жоқ ... ... шығармыз. 1345 жылғы жарлық жас
адвокаттарға (novi ... ... ... бастамай, алдымен
жеткілікті ... ... ... ... ... ... барлық қыр-сырларын меңгеруге шақырады. Бірақ мұндацй дайындық
адвокаттық тізімге енгізудің алдында болуы ... ... ... ... ... екі экю ... қажет еді. Адвокаттар қатарында рухани
мәртебелі тұлғалар да көптеп болды.
Ортағасырларда адвокаттар « ... ... » ... ... le
corps du Parlement) және онда судьялар мен прокурорлардан кейінгі ... ... ... ... ... оның ішкі ... әртүрлі өкімдер шығара алатын. Ал адвокаттардың өздері басқа ешбір
билікті танығысы келмей, тек парламент өкіміне бағынды. ... ... ... ... адвокаттардың үстінен дисциплинарлы өндіріс
қарастырылған жағдайларда көп ... [9,348 б.]. ... ... ... ... ақшалай айыппұл, сот мәжілісінен шығару, қызмет
атқаруына тыйым салу, тұтқындау. Адвокаттардың ... ... ... ... ... ... мен ... орындамау және бұзу,
заң мен әдет-ғұрып бойынша анықталған ережелерді ... ... ... бергенде құқыққа сай емес және әділеттікке жат істерден бас тартуына
міндеттенген. Адвокаттардың жолдан тайынғандары осы ... ... ... ... ... ... ... болмайтын істерге қатысып отырғандары да ... XIV ... ... ( ... ... ) өз ... кедей
клиенттерден гөрі ауқатты, қалталы клиенттерге қызмет көрсетуге ... ... ... Оның ... аты ... нашар бағаланып, дисциплинарлы
жазаға 1 рет емес ... ... ... ... ... өз міндеттемелерін тыңғылықты әрі тиянақты орындауын талап
етті және оларды ... ... ... үшін , ... ... қалғандары үшін де жазалап отырды. Бұл жағдайлардағы айыппұл мөлшері
10 париж ливрынан аспаған, дисциплинарлы ... ... ... ... ... ... мәселесі. Адвокаттық гонорарға байланысты ... ... оның ... ... ... ... бір іс үшін ... соммасы
30 турс ливрына тең болды. 14 турс ливры париждық ... ... 3,500 ... ... ... бұл ... назарға алынбады.
Гонорарды анықтау және өндіріп алу рим құқығының ... ... ... ... Адвокат процесстен кейін өзіне сыйақыны қоя алатын. Бірақ
егер ол мұндай шартты алдын ала клиентпен ... және ... ... ... ... ... гонорар көлемі парламентпен анықталып отырды.
Адвокаттар өздері гонорарды анықтау үшін парламентке жүгініп жатқан ... аз ... Ал ... ... адвокаттар өздері гонорардың мөлшерін
тағайындайтын және парламент оны тек тексерумен ... және ... ... ... ... та ... ... жеңіліске
ұшырауы кезінде және соның салдарынан клиенттің төлемнен бас тартқаны
жағдайларында адвокаттар сотқа жүгінетін. ... ... арыз сол ... жәйт ... ... XV ... екі ... ( Pierre de Mauereux)
және ( Gacques la Vache) гонорарды ... бас ... ... ... жария саудада сатып жібергені туралы мағұлматтары бар. ... ... ... ... гонорары қарама қарсы жақтан ... бір ... ... ... ... Әдетте мұндай шығындар
тым асырылып жіберілетін, ... ... ... ... және дауласушылырдың төлеуге қажетті ... ... ( juge ... ... адвокаттың аты-жөні, оған сыйақы
берілуі қажет істеген қызметтері мен әрекеттері және сол ... ... ... Бұл ... ... да ... ... белгіленбеген
жағдайларда , сот шығындарын өтеу туралы ... кері ... ... және тексеруде де парламент рим ... ... ... ... 1) ... түрі ( modus litis ); 2) ... ( facundi advocate ); 3) сот ... Адвокаттар алатын
гонорар соммасы туралы көптеген мәліметтер сақталса да, гонорардың орташа
көлемін анықтау мүмкін емес, себебі ол ... ... ... ... бөлшектеп төленіп тұратын. « Іс » ( la cause ) ... ... ... ... ... бүкіл дау деп түсіндірілмейтін. Сол
кезде сот өндірісіне сәйкес көптеген істер жылға ... ... ... ондаған
жылдарға дейін созыла беретін. «Іс» деген түсінік өндірістің әрбір ... және ол ... ала ... да ... бір ... ... отыратын.
Қалай дегенмен де , бұл кәсіп жақсы төленетін және адвокаттардың көбі ... жете ... ... ... мүлкін байыта білді. Мысалы, Гилльом-
дю-Брюейль ( Guillaume de-Brueil ) бірнеше рет миллионер ... ... 15-20 млн. ... ... ал ... де Аси жыл ... 200 мың франк
шамасында табыс тауып отырған. ... ... ... орнына өз
клиенттерінен жылдық зейнетақы алып отырды. Сонымен ... ... ... ... да рұқсат берілді. Алайда рим құқығының үлгісі бойынша даулы
мүліктің бір бөлігіне қатысты ... бір шарт ... және ... ... ... ... [9, 344-347 б.].
Адвокаттардың міндеттері заң кеңестерін беру (сonsulter), сотта
істерді ауызша ... ... және ... сот ... құрастыру
(ecrire). Республикалық Римдегідей француз заңгерлері 2 топқа бөлінді.
Біреулері тек кеңестер ... ... ... сотта ісжүргізіп
отырды. Біріншілері заң кеңесшілері (juris ... ... ... ал екіншілері – адвокаттар (advocates plaidants) деп ... ... тек ... және ... ... ... қан қойған жоқ, сонымен
қатар дауласушылардың өтініші бойынша заңи ... ... оны ... ... . Одан ... олар ... ... талқылауымен де
айналысқан. Олардың қызметі француз құқығының дамуы үшін зор маңызды ... ... беру ... XVII ... ... бөлек жанданды, тек XIX
ғасырда олар түпкілікті бірікті. Ауызша ... ... ... ... басқа сотта ешкім бөтен іс бойынша сөз ... ... ... XIV және XV ... бұл ... одан әрі кең етек жайды. Парламент
дауласушылардың өзін ауызша қорғауға ... ... ... ... ... таңдауын талап етті. Тек рухани тұлғалардың арасындағы
немесе сот мүшелері ... ... ғана ... ... Ол істің жабық есікте талқыланғанымен түсіндіріледі және ол істерді
шешу үшін дауласушы тараптарды тыңдау ғана ... ... істі ... ... ... емес. Парламентте онда мүше емес адвокаттар да
істі жүргізе беретін, алайда әр кез парламенттің ... ... ... дауласушы тараптардың, әсіресе заңды ... ( ... т.б. ) ... ... болды. Бұл адвокаттарға жыл сайынғы
қызметақы төленіп тұратын. Бірақ көпшілік тұрғындар , жеке ... ... істе ... ... ... ... қажет еді. Егер тарап осылай
істеуге мүмкіндігі жоқ ... ... оны ... ... ол ... ... тағайындауын сұрай алатын. Ортағасырларда ... мәні ... ... емес еді. ... тек ... ғана ... ... атақты адвокаттың қрғауын қамтамасыз ... де ... ... ... ... ... ... (1368), Аннуйский және Орлеанский герцогтарына (1370, ... ... ... адвокаттар тағайындалған. Қорғауға тағайындау
феодалдық ... ... ... ... ( Si non ... ego dabo). Оның үш ... ... бар еді. Біріншіден,
дауласушылар арасындағы теңдікті орнатуға арналған. ... ... ... ... өзі ... табуда қиындыққа ұшырайтын , себебі ... одан да ... ... одан ... ... адвокттарды шақырып
алатын. Мұндай жағдайларда парламент сұратушыға бір немесе бірнеше жақсы
адвокаттарды тағайындай ... ... ... ... ... ... ... осылай екі дауласушы тараптың тұрақты ... ... ... ... ... ... отырған. Осындай
мүдделердің қайшылығы туындаған жағдайларда, парламент адвокаттың өз
клиенттерінің ... ... ... осы істе ... ... ... ... ресми тағайындау адвокатты кейін күшті ... ... ... қаупінен сақтап қала алатын. Бұған дәлел ретінде
XVI ғасырда болған бір ... ... ... ... ... ... факультетке қарсы бір істі жүргізу керек еді. Дәрігерлер мұны
біліп, ол ... ... ... ... ... оған көмек
көрсетпейтінін және қарсы әрекет жасайтынын білдірді. Бұл ... ... ... ... ... ... және ол ... істі қабылдап, парламент шешіміне ... [8,78-79 б.]. ... ... ... іс бойынша ауызша талқылауда қорғаушы ретінде
қатысыпотырды. Алдын ала тергеуде қорғауға жол ... Сот ... ... ... ... істерде адвокаттар тараптардың өкілдері
болып табылмады, тек құқықтық қорғау міндетін атқарып ... ... ... Олар ... ( ... ... ) деп аталды.
Тараптар не жеке өздері келуі, не сенімді ... ... ... тиіс еді. ... ... ерте ... ... еді, өйткені сот
мәжілістері күн шығысымен басталатын. Іс талқылауына белгісіз ... үшін 10 ... ливр ... ... салынған. Парламентте
адвокаттар кәсіптік киімде болуы қажет. Сөз бастағанда олар ... ... бас ... ... Бұл қорғау еркіндігінің символы болып
саналатын. Жарыссөздердің ... ... ... ... ... ... да ... және екі реттен аспай сөйлеуі керек еді.
Адвокаттар сотта сөз еркіндігін пайдаланды. Жалпы ... ... олар ... ... ... ... болды, бірақ өз сөздерінде қарсы тарапқа
қатысты ренішті және тура ... жол ... ... еді. Ал ... ... адвокаттардың сөздерін бөлмей, шыдамдылық пен сабырлық арқылы
тыңдаулары тиіс еді. ... ... ... ... бөтен
араласушылықпен шектеліп келді. Ең алдымен күшті ... тек ... ғана ... сонымен қатар оларды нақты жүзеге асыру қаупімен
адвокаттарды өте абай ... ... ... ... ... ... ... қарсылас тараптың адвокатына жеңілген ... ... ... ... ... ... қорқытты. Осы тектес
қорқытулар әрқашанда бос сөз болып қала ... Іс ... ... ... де ... ... физикалық зорлық көрсетілген
жағдайлар да аз ... ... ... ... ауыр ... ... Ал ... тәуелділіктегі адвокаттар өздерінің
сюзерендеріне қарсы іс ... ... Егер ... ... ... корольдің
өзі табылса, онда адвокат генерал- прокурорға шыға ... ол ... ... ... XIV ғасырдан соңынан бастап ... ... ... ... ... салдарынан парламент қорғау еркіндігі
қағидасын жүргізуге тырысады. Қорғау еркіндігінің ... ... ... адвокаттар өз кәсіби міндеттерін атқару кезінде
кейбір батылдық танытып та отырды, ол олардың ... ... ... Мысалы, Гильом Кузино ( Cousinot) деген адвокат ұлы Бургунд
герцогының бұйрығымен 1407 жылы ... ... ... ... ... de Milan) ... ... іске қатысуға қорықпады. Гильом
Кузино қорқынышты, судьялар, тіпті ... өзін ... ... ... ... отырып, өз өмірін тәуекелге қойды. ... ... ... ... ... әділсотты талап
етіп, нағыз батыл сөздер айтты. Бургунд герцогы бәрібір ақталып шықты. 13
жылдан кейін ол ... Оның ұлы ... ... ... ... ... үшін сот тағайындауды сұрады. Филипптің қорғауын Рулэн
(Nicolas Roulin) ... ... ... Онымен бірге сотта маңызды
процесстер үшін белгіленген әдет-ғұрыпқа сәйкес тағы да басқа 12 адвокаттар
болды.
Адвокаттардың ... ... ... ... құрастыру жатты.
Адвокаттар басты сот құжаттарын жасауға ерекше құқыққа ие ... ... ... ... ... ... ... т.б.
Бұл құжаттар қысқа түрде, әрі нақты болуы тиіс еді. ... ... ... ... ... болды. Әдетте олар қарапайым
жазушылар еді, алайда кейде хатшылардың міндетін өздеріне жас адвокаттар
алатын. Олардың бұл ... ... ... мақсаты тәжірибе жүзінде іс
жүргізу өндірісімен жақынырақ және толығырақ танысу. Құжаттарды ... ... ақы ... ... оның ... ... ... Адвокаттар
парламенттік корпустың бір бөлігі ретінде судьялардан кейінгі орында тұрды.
Парламент ... ... ... іс-шараларда және мерекелерде олар
судьялардан кейін және сенімділердің алдындағы орынды ... ... өз ... келмей қалған мүшелерінің орнына шақырған кездер
де аз емес. ... ... ... ... істі шешу үшін үштік
судьялар ретінде ... ... ... ... ... ... шешуге тағайындалып отыратын. Соттың бірінші мүшелері (Chatelet
) адвокаттар болды. XIV ғасырдың ... да ... ... осы ... мүшесі болып келді. Парламент ... ... ... ортада жоғары сыйластыққа бөленді. XIII және XIV
ғасырларда француз корольдері адвокаттық тапқа жақсы қарап, оның ... ... ... отырды. Бұл адвокаттардың оларға бұрынғы ... мол ... ... ... Бұл ... ... адвокаттар корольдерге барынша көмек көрсетіп, ... ... ... ... шығуына мол үлес қосты. ... ... ... ретінде француз корольдері оларға қошеметтерін білдірді.
Адвокаттар «заң ... ... ... ... ие ... Бұдан
адвокаттарға қоғамдық сенімділік пен сыйластықты ... ... ... ... ... ... да қол ... білген, алайда бұл олардың
адвокаттық тапқа ... ... ... жеке ... ... адвокатура мемлекетте жоғары лауазымға жетудің
бірден бір жолы ... ... ... да ... парламент пен соттардың мүшелері және прокуратура мүшелері
көбінесе адвокаттар ... ... III ... ... ... жоғары сот төрағалары болып тағайындала алатыны туралы
нақты айтылған. XV ғасырға дейін сот ... ... тек ... ... еді. Ал кейін канцлер мен парламентке өз көзқарасы бойынша
тұрарлық кандидатты сайлау құқығы ... ... ең ... ... - ... ... ету, ал магистратурада жоғары ... ... ... ... өте ... орындаудың кепілі еді. Бұл
артықшылықтан басқа адвокаттар ұзақ уақыт бойы онша ... ... ... тағы бір ... пайдаланды. Бұл артықшылық оларға қымбат болды
және олар оны барынша қорғап ... Ол ... ... ... (droit ... ... жеке істері тек парламент палаталарына бағынды.
Бұл артықшылық олардың судьялармен тең парламеттік корпустың мүшелері болып
саналуына негізделеді. Адвокаттарды бұл ... ... ... ... ... ... ол XVI ғасырға дейін өмір сүрді [1,277-
280 б.]. Ортағасырлық Германияда адвокатура абсолютті ... ... ... ... Кез ... тұлға адвокаттық қызметпен айналысуға құқығы болды.
Бұл атақ сотпен белгісіз мерзімге берілетін. ... ... ... ... ... осы ... Англияда да қалыптасты. Мұнда өзін
адвокаттық қызметке арнауға ниет білдірген тұлға сот алқасында 8-жылдық оқу
курсынан өтуі ... еді, одан ... ... соң « ішкі ... » ... barristers) атағын алатын, бірақ жарыссөздерге қатысуға құқықтары жоқ
болды. Егер тағы 5 жыл ... ... ... ішкі ... « сыртқы
адвокаттар » (outer, utter barristers) бола алатын. ... ... мен ... ... ... адвокатурасының бір жағынан
барлығына бірегей құқық ... ... ... ... ... байқалса, екінші жағынан мемлекеттік биліктен тәуелсіз
болу жолында күресу бойынша атақты шықты. Француз және ... ... ... таптар құрып, алқалар мен инндергебірігеді.Адвокатураның
осындай ұйымдастырылушылығы күні ... ... ... ... мен
Англияның адвокатурасы дәстүрлі түрде мемлекет пен қоғамда үлкен құрметке
бөленген. Көптеген адвокаттар ... ... ... ... ... ... президенттер мен канцлер лауызымдары ( ... ... ... Греви); Англияда канцлер-лордтар лауызымдары ( Томас
Мор, Фрэнсис Бэкон) [9, 455 ... ... ... ішкі ұйымдастырылуына мыналар тән еді:
Мысалы, Германияда ішкі ұйымдастырылушылық болмады десек ... ... ... әріптестерінен тәуелсіз және жеке өзіндік сипатта
қызмет атқарды. Ал Францияда ... ... ... ... ... XIV жүз ... « ... Николай » (заңгерлер патроны) діни
бірлестігінің құрамында адвокаттар мен сенімділердің ... ... ... ... ... ... тұрды. Олар
қауымдастықтың мүлігіне билік етті, ... ... ... етті және ең ... өз ... ... мен артықшылықтарын
қорғады. XIII ғ. Англияда бірінші рет төрт « сот ... » ... ... ... де ... ( ... мен адвокаттар) дайындаумен
және біртұтас корпорацияға біріктірумен айналысады. Ал гонорар мәселесіне
келер болсақ, ол ... ... ... ... ... Францияда
адвокат ала алатын қызметақының жоғары мөлшері белгіленген шегі ... ... ... ... ... ... оның ... парламентпен
анықталады. Ал адвокат өз кезегінде клиент ақы төлеуден ... ... ... ... алатын. Германияда тағы бір қызық . Онда ... ... ... өзіндік шегі белгіленген.оны бұзған адвокат
қызмет ету құқығынан айырылатын, және ... ... ... ... ... ... мәжбүр болатын, ал кейде тіпті дене соққысы жазасына ... ... ... ... мынадай нысандарда жүзеге
асырылатын: заң кеңестерін беру; сотта қорғау; сот құжаттарын ... ... ... ... ... өзгерісі қылмыстық іс
жүргізуде байқалды. Бұл ... ... пен ... ... ... ... процесске айнала бастады. Соның салдарынан ... ... ... ... ... 1539 жылы ... 1
Франциск королінің бұйрығы бойынша адвокаттың қылмыстық процесске ... ... ... ... ... ... ... алғанда ортағасырлық
адвокатураға тән сипат: нақты анықталған таптық ... сот ... ... қорғаудың арақашықтығы; кәсіптің
еркіндігінің орташа дәрежеде болуы; сотпен тығыз байланыстылығы; соттардан
дисциплинарлы ... ... ... ... ... анықтаудың әлі де
римдік жүйесі.
Ортағасырлық адвокатура өз ... ... мен ... ... атақты
адвокаттарды танытты. XIII ғасырда лоардың қатарынан екі ерекше тұлғаны
атауға болады: Фуко ( Gyy Foucault ) және ... ( Iveste Kermatin ... ... ... ... атақты адвокаты. Ол епископ, кейін архиепископ
болды. Ал Кермартэн бретон адвокаты, өзінің ... ... үшін ... ... ... қатарына жатқызылды. Адвокатураның өзге де
қайраткерлерін атасақ, олар ... ... ... ... сол кездегі жалпы құқық туралы шығармалардың авторы ретінде
танымал. Бұл еңбектің бір бөлігі адвокатура мәселесіне ... Онда ... ... ... ... ... ... Гонорардың
бір көлемі адвокаттың еңбегіне сәйкес анықталуы ... ... ... ... ... « ... ... әртүрлі және әлеуметтік жағдайы
әртүрлі адвокаттарға бірдей гонорар беру ... ... ... ... әрекеттерінің дұрыс еместігіне көзі жеткен адвокат істен ... бас ... ол ... ... ... ... ... ». Ал
адвокаттық қызметпен заң жүзінде айналысы алмайтындар қатарына ... ... ... мен ... және руханилықтан шығарылғандарды
жатқызады. Ал Пьер- де-Фонтэн ( Pierre de Fontaines ) ... ... үшін ауыр ... қорғаушыларын сынайды. Осындай
қорғаушылардың арқасында ұрлық көбейіп, қорғаушыларына ... ... ала ... ... деп ... XIV ... ... қайраткерлеріне Ногарэ (Nogaret), Дюран (Guillaume Durand), Демарэ
(Jean Desmarets), Бертин ... ... ... ... және тағы да ... [1, 296-298 б.].
Осындай қайраткерлер тізімінен ортағасырлардағы ... ... ... ... рөл ... көреміз. Адвокатура
әділсоттың сенімді одақтасы ... ... ... ... ... ... алып тұрды деуге болады.
1.3 Франция адвокатурасының даму ... мен ... ... ... XVII, XVIII ... ... адвокатурасы өзгешелене бастады.
XVI ғасырға дейін ол рим құқығы үлгісі негізінде дамыды, ал жаңа ... ... ... даму ... ... ... уақыттағы адвокатураның
ұйымдастырылуы қалыптасты. Адвокатураның көптеген қырлары регламенттелмеді,
тек әдет ғұрып негізінде қызмет етті. Мысалы, ... ... 3 ... ... жоғары заң білімі, ант, ... Бұл ... ... жаңа ... де ... алайда оларға
тағы бір шарт қосылды. Ол тәжірибелік ... өту және стаж ... оның ... екі ... ... ал ... төрт ... дейін
ұзартылды. Ғылыми дәрежеге ие болған тұлға ант беру қажет еді. Бұл ... ... кем емес ... бар ... бірі ... ... ... Оның есімі парламент реестріне енгізіліп, оған
«матрикула» деп ... ... ... берілетін. Содан кейін үміткер төрт
жылдық ... ... Ол ... мәжілістеріне қатысу, адвокаттарға
әртүрлі құқықтық сипаттағы құжаттар ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі заңи мәселелер
талқыланатын, оның ішінде жағдайы жоқ адамдарға тегін консультациялар беру
мәселесі. Сонымен бірге ... ... ... жүргізе алатын.
Алайда ол тәжірибелі адвокаттардың ... ... ... ... ... соң, үміткер төрағамен тағайындалған алты адвокаттан өз
міндеттерін атқаруда жеткілікті ынта білдіргені туралы ... ... ... ... ... ... ... енгізілетін. Біздің
білуімізше ортағасырларда адвокаттар сенімді ... ... ... ... және оның ... ... тұрып, экономикалық
істермен айналысатын. Ал жаңа кезеңде адвокаттар сенімділерден ... XVIII ... олар ... ... жатпай, әркім өзі бөлек
жеке мәселелерін шешіп, жеке ұйымдастырылды. Тек ... ... ... ... бас ... Апта сайын, дүйсенбі және бейсенбі күндері
депутаттар ... оның ... ... түскен арыздарды қарап,
дисциплинарлы жаза тағайындалатын. Адвокаттардың төрағасы мен ... бұл ... ... ... ... ол ... талқыланатын
істердің көпшілігі сенімділердің дисциплинасына қатысты ... ... ... органы болып бастапқыда төраға ғана
табылатын. Уақыт өте келе оған басқа орган - ... ... ... қосылды.
Адвокаттарға қатысты дисциплина мен ... ... ... шешу ... ... ... ... төрағалардан (anciens
batonniers) кеңес алатын. Адвокаттардың арасында өзара ынтымақтастық жоғары
деңгейде дамыды. Егер табына бір қауіп төнсе, олар ... ... ... өз ... мен ... ... 1579 жылы адвокаттарға
өздері дайындаған құжаттарда олар алатын гонорар мөлшерін көрсету ... ... өз ... ... талапқа наразылық білдіреді. Олар
билік тарапынан осындай ... өз ... ... емес және ... ... ... олардың білімі мен дағдылары үшін және сіңірген
еңбектері үшін ... ... ... ... деп ... ... наразылығынан жарлық күшіне енбеді. Адвокаттар үкімет тарапынан
көрсетілген қысымдарға төтеп беру үшін және қиын ... өз ... шығу үшін ... бір ... ... ... Ол өз қызметінен бас
тарту, бұл шара өз кезегінде әркез оң ... ... XVIII ... ... ... жағдай болған. Мысалы, 1720 жылы Жэн (Jin) ... ... ... ... ... ... сәйкес өзінің бас киімін
шешпеді. Төраға оған сөгіс жариялады. Жэн бұл туралы өз ... ... ... ... олар ... ... ертеден қалыптасқан
әдет-ғұрыпқа сәйкес болды және ол төрағаның әрекеті дұрыс емес деп шешті.
Бұған сәйкес жиналыс өз ... ... ... бет ... Ал
бірнеше күндерден кейін парламент адвокаттардың бас киімдерін ... оқи ... ... 1731 және 1732 ... ішінде адвокаттар үш
рет өз қызметін ... бас ... ... ... ... ... дисциплинарлы билік енді
адвокаттық тап ... ... ... ... және ... ... сөгістер жариялауды коммисия жүзеге асырды.
Адвокаттарды жазалау шаралары: жария және ... ... ... ... ... дейін қызметіне тыйым салу, адвокаттар тізімінен шығару. ... ... ... ... шағым беруге болатын. Ал ... ... ... ... шара ... және ... жиналыс оны
бекітсе, парламентке екінші рет аппеляция беруге жол ашық. Бұл ... ішкі ... ... бір ғана жағдайы еді.
Адвокаттардың дисциплинарлы құқықбұзушылықтары да, оларға ... да ... ... ... ... тек ... сәйкес
шығарылып отырды. Таптың өзі ... ... ... ... отыру арқылы бұл кәсіптің атына кір ... ... ... өз ... міндеттерін бұзу жағдайлары сирек
кездесетін [1,255-257 б.].
Гонорар мәселесі де түпкілікті өзгеріске ұшырады. Сотта ... ... үшін ... кеңес беру үшін ақы жеке қызметтік болып табылмады
( ... salaire ), енді ол ... ... ... құрметті сый
ретінде ( honorarium, honoraire) қарастырылды. Ол сотпен талап етілмейтін.
XVIII ғасырда бұл ережені бұзған адвокаттар тізімнен ... ... ... ... оның ісін қарауға сіңірген еңбегңне ... ... ... ... ... ... ... де кездесетін,
бірақ бұл жағдайда да сот арқылы төлеттіруге болмайды. ... ету ... жат деп ... ондай адвокат өз қызметінен бас тартуы қажет ... ... ... ... ... оны ... ... көтерді. Ал
адвокаттар әділсоттың адал қызметкерлеріне айналды.
Азаматтық істер бойынша адвокаттардың қызметі ... ... ... заң ... және ... ... ... жүзеге
асырды, ал сенімділер тараптардың өкілі ретінде іске ... ... ... ... соттың бірінші инстанциясында ... тең ... сөз ... ... ... Ал ... құрастыру
адвокаттар мен сенімділердің арасында ортағасырлардағыдай бөлінді.
Қылмыстық процессте адвокаттардың рөлі өзгерді. ... ... ... ... және ... бола бастаған еді, XIV ғ.
екінші жартысында тек сот жарыссөздері жария түрде болды да, ... ... ... ... ... 1498 ... жарлық бойынша маңызды қылмыстар
(grand crimes) ... ... оның ... ... де ... өткізілуі
қажет еді. Бұған қарамастан өндірісте қорғаушының қатысуына жол берілді,
тек алдын ала тергеуден ... ... 1563, 1579, 1670 ... ... ... таза ... айналдырды, оның арқасында қинау мен
азаптау орын алып, формальды түрде қорғауды жойып жіберді. 1670 ж. ... ... ... ... ... ... ... иемдене алмайды». Осындай тәртіп 1789 ... ... орын ... Сөйтіп адвокаттардың қызметі бір ... ... ... істерді жүргізумен шектелді. Адвокаттар кінәсіздер мен ... ... ... ... ... ... айырылды [2,101
б.].
Франция адвокатурасы институционалды пісіп ... ... Бұл ... құрылысына да, қызметтің регламентациясына да,
кәсіби этика нормаларына да қатысты. Францияның адвокаттық қауымдастығының
ерекшелігі - ... ... мен ... қалыптастыра отырып, оны сақтай
білу, бұл ... ... ... жоғары деңейде ұстай
білу; өз қатарынан бұл ... аты ... ... ... тұлғаларды
шығара білумен қатар , әлемдік даңққа ие ... ... ... ... ... адвокатураның әлеуметтік рөлі 7 ғасыр бойы биік
деңгейде ... ... ... ... ... оның ... мен ... де зор. Тіпті ... мен ... ... ... де, ... танушылықта да француз
адвокаттарынан бір қадам артта ... ... ... ... ... дәстүрлері мен қағидаларының негізін ... орыс ... ... септігін тигізді.
Франция адвокатурасының жарқын гүлденуінің негізгі 5 себебін ... ... ... - ... ... Францияда монархия
институтымен паралельді түрде дамыды. Француз ... ... ... ... Оның ... VIII- XIV Рим ... шіркеуі өз билігін
Батыс Еуропада кеңейтуге шаралар қолданды. Өз ... олар ... ... ... Бұл ... ... жолданған. Осы жағдайларда
бұл құқықты және рим құқығын жақсы білген адвокаттар француз корольдерінің
одақтастарына айналды. Сол ... ... ... ... ... король билігіне бақылаудың негізсіздігін айғақтаған осы ... ... ... ... өз ... ... Алғыс
ретінде монархтар адвокаттарды құрмет пен ... ... ... ... ... ... мансапқа қол жеткізудің ең тез жолына
айналды. Көбінесе канцлерлер, парламент мүшелері, ... ... ... ... XVI ... ... ... тек
парламент палаталары арқылы тартылды.
Екінші себеп. Францияда даулар сот ... ... ... ... , ... жарысушылық негізде өткізілді. Сол себептен
дауласушы тараптарға адвокаттар қажеттігі туындады. XIV-XVғ.ғ. сотта ауызша
қорғаушылықты тек ... ... ... ... олар сот ... ... еді. Себебі судьялар әрқашан құқық танушылар болып табылмады.
Үшінші себеп. XIV ғ. ... ... ... ... ... жүзеге асырды: 1) сыртқы қол ... ... ету; 2) өз ... ... мен мүдделерін қорғау; 3)
ерекше этикалық жүйені қалыптастырып, оны ... ... XIV ... ... ... қатысуға үміттенген барлық құқықтанушылар адвокаттық тапқа
кіруге міндетті еді, яғни мүшелік еркіндік нысанында емес, ... ... ... мәселесін сайланбалы органдары шешті. Алайда XVIII
ғасырға дейін оларға қатысты дисциплинарлы билік Париж парламенті ... XVII ... ... ... ... мен ынтымақтастығы таң қалдырады. Олар өз ... ... үшін ... өз қызметінен бас тартуға дейін баратын. Француз
адвокаттары ... рет ... ... ... адвокатурасы
тәуелсіздік пен бостандықты қорғаудың бірден бір кепілі ... ... Оған ... тағы бір ... кетпейтін француз адвоктурасының
жағымды жағы- адвокаттың өз ... ... ... ... ... Оған
дәлел XIV ғасыр француз адвоктурасыныңежелгі Рим кезеңінен келе ... сот ... ... ... заң ... ... өндіріп
алу әдетінен бас тартуы. Осыдан заң көмегін заң қызметінен бөліп көрсететін
этикалық қағида ... ... ... ... ... ... ... тікелей
сотқа әсер етуде адвокаттардың ерекше рөлін қоғамда да, ... де ... ... ... айырулылар мен қызметтік жазаларға ұшырау
қаупі төнген тұлғалар психологиялық жағынан ... ... ... ... өз позицияларын дұрыс ұстанып, қарсыласына сөзбен төтеп бере
алмайды. Сонымен қатар, заң білімі мен ... ... ... әрі ... ... заң ... бар, бірақ сот процесстеріне немесе
қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуге қатысу ... жоқ ... ... қала ... Ал адвокаттардың өздері тәжірибе
көрсететіндей, психологиялық әлсіздігіне байланысты ... ... тап ... ... ... сотта қорғаушылықты жүзеге асырғанда,
істің барлық қыр ... ... ... эмоционалды және жағымды энергияға ие
болып, істі сау баспен жүргізуге ... Заң ... ... ... мен мүдделерін қорғау дәстүрі ежелгі дәуірде қалыптасқан, басты
кезекте Ежелгі Рим адвокатурасына француз адвокаттары бұл ... ... Оны ... ... алып ... өз ... ... Осыған,
әрине, бүкіл әлем адвокаттары әрдайым борыштар.
Францияның XIX ғасырда ... ... ... принципі
орнықтырылды. Адвокаттық кәсіп әр ... ... ... ... ... орынға ие. Франциядағы адвокат әрқашанда Еуропаның басқа ... кең ... ие ... және ... ... ... ... Қазіргі кезде Францияда 19 000 адвокат бар. ... тағы ... ... және эерттеу орталықтары мен институттарды
қоссақ, адвокатураның қоғамдық институт ретіндегі маңызды рөлі ... ... ... зор бір ... ие. ... 20 жылда Франция адвокатурасы
айтарлықтай өзгерістерге ұшырады [4]. 1971 жылы 31 ... заң ... ... бір ... жанасуы байқалды. Қазіргі кезде
Францияда соттарға қатысу ... ... үш ... ... барристерлер және Кеңес алдындағы барристерлер. Солиситорлар
бірінші инстанциядағы сотта, барристерлер-аппеляциялық ... ... және ... ...... ... ... білдіруге құқылы. Францияда адвокат термині атақты емес, қызмет
атқарушы тұлғаның кәсіби ... ... ... адвокат біліктілігі
бар кез келген адам, бірақ адвокатурада қызмет жасауын тоқтатқан, егер ... ... ... ... ... ... онда ол ... болып
аталына алмайды. Францияда адвокаттық ... ... ... ... ... ... Ең алдымен, француз азаматтығы және жоғары оқу
орнының мамандығы бойынша дипломы болу ... ... ... ... ... ... тұлғаның соттылығы болмауы ... ... ... ... құқық бұзушылықтары мен кез келген фирма
немесе кәсіпорын бойынша банкроттықтың қатысушысы болмауы керек. Аталған
талаптарға ... ... ... ... ... ... түсу емтиханын
тапсыруы тиіс, яғни екі жазбаша және бір ... және онда бір жыл ... курс пен ... ... өтуі ... ... соң бітіру
емтиханын, яғни бір жазбаша және үш ауызшаны тапсыруы тиіс. Бұл талаптардан
кейін заңгер адвокаттар ... ... және ант ... соң ол ... ... мамандық бойынша екі жылдық тағылымдамадан
өтеді және куәлік ... ... ... өкіл мен ... адвокат кәсібіне бірікті. 1992 жылы ... пен заң ... және ... ... бірлестігі қалыптасты. Осындай жаңартулар
аясында ... ... ... ... ... ... орталығы пайда болды. Мұнда адвокат ... ... ... ... ... ... ... кейін алуға болады. Бұл
72 университеттің 38-інде заң факультеті бар. Оқу ... 3 екі ... ... оның ... ... диплом алумен аяқталады. Алғашқы
екі жылдық «Diplome d Etudes ... ... (DEUG) ... d Etudes Universitares Scientifigues» (DEUS) ... ... бұл екі ... ізденушіге адвокат мәртебесін бермейді. 3-ші жыл
«Licence en Droit» дипломын ... ... ... ... ... Дәл осы ... ары қарай арнайы дайындықтан өткен соң адвокат
мәртебесін алуға негіз болып табылады. Екі ... ... өту ... ... ... ... ... Stagieres» реестріне енгізу
табылады. Егер үміткердің өтініші қанағаттандырылса, ол тізімге ... ... ... ... ... ... «Cour d Appel»
алдында ант ... Оның ... ... «Адвокат ретінде мен өз
қызметімді ... ... ... және ... ... беремін». Ант қабылдағаннан кейін үміткер «List Stage» ... ... ... ... тәжірибеден өткен адвокаттардан
өзгешеленбей, олармен ... ... ... ... ... олар ... ... саналады. Тәжірибенің екінші жылын олар нотариуста,
экономикалық консультантта және ... ... ... ... ... соң ... «Maitre de Stage» ... алады [10]. 1990-91 ж.ж.
реформа Франция адвокаттарына мамандандырылған адвокат мәртебесін ... ... ... ... ... ... ... бір мемлекетінің
азаматы адвокат бола ... егер ... ... ... ... туралы
дипломды өзара тану туралы келісім болса және бұған қоса, шетелдіктер
көптеген ... ... ... ... ... адвокаттар ассоциацияларға
біріккен. Әр сот округінде бір ассоциация бар. Францияда 181 ... ... және ... ... ... ... ... құрамы жағынан әртүрлі, мысалы ең азында 7 барристер, ал ең көбінде
11 000 барристер бар. Әр ... өз ... ішкі ... ... және ... дербес ұйым болып табылады. ... ... ... ... ... және ол оның ... ... мерзімге сайланады. Төрағаның құзіретіне ассоциацияның мүдделерін
мемлекеттік органдар мен ... ... ... ... адвокаттар
арасында туындаған дауларды шешу, тәртіптік жазаларды қолдану, ассоциация
қызметтеріне басшылық ету ... ... ... 3 жыл ... құпия
дауыс берумен ассоциация мүшелерімен сайланады. Оның ... ... ... ... ... ... Ұлттық деңгейде
адвокатура ұйымы болып ассоциация мүшелерімен сайланатын Адвокаттардың
ассоциацияларының Кеңесі табылады.
2. ... ... ... ... ... ... ... АСПЕКТІЛЕРІ
2.1. Адвокаттық қызметтің осы заманғы халықаралық құқықтық стандарттары
Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... әлем ... ... ... ... құқықты айғақтайды және нәсілі, жынысы, тілі,
мен дініне қарамастан адам құқығының және ... ... ... ... ... қол ... негізгі
мақсаттарының бірі ретінде жария етеді.
Адам құқығы туралы Жалпыға бірдей Декларация заң ... ... ... ... ... тәуелсіз және әділ сотта
тыңғылықты және ашық қаралу ... ... ... ... ... кез ... тұлғаны қорғау үшін қажетті барлық кепілдікті баянды
етеді. Сонымен қатар Азаматтық және ... ... ... ... Пакті
және Экономикалық, Әлеуметтік және Мәдени Құқықтар туралы Халықаралық Пакті
БҰҰ Жарғысына ... ... ... мен ... ... құрметтелуі мен сақталуына жәрдемдесу ... ... ... еске сала отыра, қалтарыссыз тыңдалу құқығын және заңда
көзделген білікті, ... және әділ ... ... және ашық ... қосымша жария етеді.
Аталған халықаралық аса маңызды құжаттарда ең бірінші кезекте адамның
құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... ең басты құндылық - адам болып
табылыды. Ал оның ... мен ... ... ... бостандықтарын
сақтау және қорғау қоғамның басты міндетіне жатады. Әрбір ... , ... ... тіліне, жынысына, ұлтына ... әділ ... ... ... түрде өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға,сотта істің
нақты, әрі ашық түрде қаралуына ... бар [11]. БҰҰ ... ... қауымдастықта қабылданған Адам Құқықтарына ... өзге ... ... ... ... адам ... мен ... бірінші орынға қою. Адам ... мен ... тең ... етуге барлық адамдардың құқығы бар. Ол оларға
экономикалық, әлеуметтік, азаматтық және саяси өмірде беріледі және ... ... заң ... ... ... заң ... пайдаланудың
қолайлы мүмкіндігін алуды талап етеді.
Қылмыс және Билікті асыра пайдалану Құрбандарына ... ... ... туралы Декларация халықаралық және ұлттық деңгейде
қылмыс құрбандары үшін әділдікке және әділетті қатынасқа, ... ... ... ... жүгінуді жақсарту мақсатында шараларды қабылдауды
ұсынады. Бұған қоса ... ... ... ... ... барлық
тұлғаларды қорғауға арналған қағидалар жиыны әрбір ұсталған ... ... ... ... алу және ... ... мүмкіндігі тиісті екендігін
қарастырады. Ал қамауда отырғандарды күтіп-ұстаудың ... ... атап ... заң ... мен ... ... ... барысында
олардың қамауда отырған тұлғалар үшін кепілді болуын ұсынады. Өлім ... ... ... ... ... ... кепілдіктер жазалау шарасы
ретінде өлім жазасы кесілген немесе кесілуі мүмкін әр адамның істі ... ... ... ... қажетті заң көмегін алу ... Бұл ... ... ... әрбір азаматтың, егер ол
сезікті ретінде жауапқа тартылса, қылмыстық іс ... ... ... ... келсе, әсіресе қылмыстық жазасы өмір бойы бас бостандығынан
айыру, өлім жазасы берілген болса қажетті заң ... алу ... ... ... ... ... ... алуға құқық берілуі тиіс. Білікті ... ... ... ... ... ... ... алуға құқығы бар.
Тек қылмыстық істер бойынша емес, құқықтың ... ... ... ... заң көмегін көрсетеді. Уақыт өткен сайын азаматтар мен ұйымдар
тарапынан заң ... ... ... өсіп келеді. Бұл өз кезегінде
адвокатура институтының өміршеңдігі мен қажеттілігін айқындай ... ... ... ... ... ... бірі
болып табылады. Сөйтіп азаматтардың білікті заң көмегін алу құқығын
қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... маңызды орын
беріледі. Шетел терминдерінің қазіргі сөздігінде «Адвокатура» термині
1)ұйымды, адвокаттар алқасын; 2) ... ... ... ... ... ... advoco ... аударғанда «шақырамын», «көмекке
шақырылған» деген сөздерді ... ... ролі ... ... қағида 1990 жылы Нью - Йоркте
қылмыстардың алдын алу ... БҰҰ ... ... ... ... ... сәйкес кез келген адам өз құқықтарын білдіру үшін
және ... үшін ... ... жүгінугке құқылы. Үкімет өз ... және ... ... барлық адамдардың нәсіліне, жынысына,
шығу тегіне, тіліне, дініне, саяси және басқа да ... ұлты ... ... ... және өзге де мәртебесіне қарамастан олардың
адвокаттарға шынайы және тең жүгінуі үшін қолайлы рәсім мен жұмыс ... ... ... ... ... ... ассоцияциялары
көмек көрсету шарттарын жасауды ұйымдастыруы үшін ынтымықтысуы қажет.
Үкімет пен адвокаттардың кәсіптік ... ... ... ... олардың құқықтары мен мүдделерін, негізгі бостандықтарын
қорғаудағы адвокаттар ... ... ... ... ... ... ететін
бағдарлама әзірлеу болып табылады. Адвокаттардың кәсіптік ассоцияциялары
кәсіби стандарттар мен әдеп нормаларын ұстануда шешуші роль ... ... ... мен ... ... және қол ... ... көмегіне мұқтаж адамдарды онымен қамтамасыз етеді және сот ... ... ... үшін ... және басқа институттармен ынтымақтасады.
Әрбір адам ол тұтқындалған, ұсталған, түрмеге отырғызылған немесе қылмыс
жасалғандығы ... ... ... оның өз ... ... адвокат көмегін
алу құқығы жөнінде құзіретті билік арқылы хабардар етуді қамтамасыз ... ... Ал егер ... ... жоқ ... тиісті биліктегі және
осындай істерді жүргізу тәжрибесі бар адвокат көмегімен оның ... ... ... ... ... ұсталған, түрмеге
отырғызылған немесе қылмыс жасалғандығы туралы айыпталған кезден бастап кез
келген жағдайда да 48 ... ... ... ... жолығуын
қамтамасыз етуге тиіс. Тұтқындалған, ұсталған, түрмеге отырғызылған ... ... және ... құпиялылық толық сақталған
жағдаймен ... ... ... ... және ... алу үшін қажетті
құралмен, қажетті жағдаймен және уақытпен қамтамасыз ... ... ... - кеңес көрнекі жерде, алайда өкілетті лауазымды тұлғалар естімейтін
жерде көрсетілуге тиіс. ... ... ... ... кәсіптік
ассоцияциялары мен оқу институттары адвокаттардың ... және ... ... ұлттық және халықаралық құқықта мойындалған адам
құқықтары мен негізгі ... ... ... ... ... және
даярлықтан өтуін қамтамасыз етуге тиіс. Үкімет адвокаттардың ... мен оқу ... ... адам ... тәжірибеге
жіберілген кезде нәсіліне, жынысына, шығу тегіне, тіліне, ... ... ... да көзқарастарына, ұлты мен әлеуметтік тегіне экономикалық және
өзге де жағдайына қарамастан кемсітушіліктің ... ... ... ... ... ... ... топтар, қауымдар немесе
аймақтары бар елдерде, әсіресе осындай ... ... ... ... ... болса және олар өткен
уақытта кемсітушілік құрбаныболған жіктері бар елдерде Үкімет адвокаттардың
кәсіптік ассоцияциялары мен оқу институттары заң ... ... ... ... ... үшін ... жағдай жасауға және осы топтардың
мұқтажын қамтамасыз ... ... ... қамтамасыз етуге тиіс [13].
Ал міндеттемелер мен ... ... ... ... сот
төрелігіне жүгінуге маңызды қатысушылар ретінде өз мамандығының абыройы ... ... ... ... ... клиетке қатысты міндеттемесі
мыналарды қамтуы тиіс:
- клиетке оның құқықтыры мен ... ... ... ... жүйе ... ... түсіндіру, өйткені олар клиенттің
құқықтары мен ... ... ... кез ... заң ... жәрдемдесу және оның мүдделерін қорғау
үшін құқықтық әрекеттер жасау;
-соттарда, трибуналдар мен әкімшілік органдарда клиентке жәрдемдесу [14]
Адвокаттар сот ... ... ... ... өз ... ... ... және халықаралық құқықта мойындалған адам
құқықтары мен ... ... ... ... қол жеткізуге
және заңда мойындалған кәсіптік стандарттар мен әдеп нормаларына сәйкес
әрдайым еркін және ... ... ... ... ... ... өз
клиенттерінің мүдделеріне оң қарауға тиіс. ... ... ... ... айқындалады. Үкімет адвокатты олардың өз
кәсіби ... ... ... ... ... атқару
мүмкіндігімен, өз елінде және шетелде еркін жүріп-тұру және өз ... беру ... ... ... ... ... әдеп ... мойындалғандарға сәйкес жүргізілетін кез келген
әрекет үшін жазаланбау ... ... ... мен айыптарға және
әкімшілік, экономикалық, өзге де ... ... ... ... тиіс ... кәсіби міндеттемелерін орындауға
байланысты қауіпсіздігіне қатер ... ... ... оларды билік
орындары тиісінше қорғауға тиіс. Адвокаттар өз кәсіби ... ... ... және клиенттерінің істерімен
теңестірілуге тиіс емес. Сот немесе басқа да мемлекеттік ... егер ... ... ... пен оны ... ... және ережеге сәйкес
шеттетілмесе, өз клиентінің мүддесін білдіруге рұқсаты бар адвокат құқығын
мойындаудан бас тарта ... ... ... ... өзге ... ... өз ... мен кәсіби міндетін адал атқару кезінде
жазбаша немесе ... ... ... іске қатысты мәлімдемесі үшін
қудалануға қарсы қылмыстық және азаматтық имунитет алуға тиіс [15]. Құзырлы
биліктің міндеті ... ... іс ... іс ... уақытында таныстыру мүмкіндігін қамтамасыз ету ... ... ... ... бұл мүмкіндікті сотқа дейінгі қарауға дейін тергеу
аяқталғанша жасауға тиіс. Үкіметтің адвокаттың өз кәсіби ... ... ... пен ... ... ... пен ... олардың қарым-қатынас шегінде мойындауға және сақтауға тиіс.
Адвокаттар басқа азаматтар сияқты пікірін еркін білдіруге, ... ... ... ... бар. Олар құқық, сот төрелігіне жүгіну, ... ету мен ... ... ... ... ... ... және жергілікті, ұлттық, сонымен қатар халықаралық ұйымдарға
қосылуға немесе құруға және ... ... ... заңды
әрекеттері немесе заңда рұқсат етілген ұйымға мүшелігі себепті ... ... ... ... ... Осы құқықтырды жүзеге ... ... ... ... ... ... стандарттарды және
әдептік тәртіптерді әрдайым басшылыққа алуы тиіс. Адвокаттар өз мүдделерін
білдіру, ... оқу мен ... ... және өз кәсіби деңгейін ұстау ... ... ... құру ... ... тиіс. Кәсіптік
ассоцияциялардың атқарушы органдарын олардың ... ... және ... ... араласусыз жүзеге асырады. Кәсіптік одақтар адвокаттардың
сырт жақтан қисынсыз араласусыз өз клиентіне заңға және ... ... мен ... ... ... ... беру мен көмектесуге
қабілетті болу үшін әрбір адамның заң көмегіне бірдей және ... ... ... етілуі тиіс. Адвокаттардың кәсіби мінез –құлық ... ... ... арқылы мамандықтарымен немесе ұлттық құқық пен
әдеп-ғұрып ережелеріне жауап беретін заңнамаға және баршамен ... ... мен ... ... ... ... кәсіби қызметіне байланысты оған қарсы айыптау немесе іс қозғау
жедел және әділ ... ... ... ... Адвокат өз таңдау бойынша
адвокаттың ықтимал көмегін қамтитын әділ талқылау құқығын ... ... ... ... іс ... сотқа шағымдану мүмкіндігімен
адвокатураның өзі белгіленген бейтарап ... ... ... Барлық тәртіптік ісжүргізу осы ережелер шегінде кәсіптік мінез–құлық
кодексі мен мойындалған адвокаттық кәсіптің стандарттарына және ... ... ... ... ... [17, 239 б.].
Адвокатураның ең басты алдына қойған ... - ... ... ету мен
әділдік үшін күресі десек қателеспейтін шығармыз. Бұл ең жарасымды сөздер,
солай емес пе? Алайда түпкілікті ... олай ... ... ... ... ... мен мақсаты. Сот өз шешімдерін тек заңға сүйене отырып
шығаруы қажет. Заңдылықты ... - сот ... ... ... ... ... - өз сенім білдірушісіне ... ... ... ... үшін ... талап – қорғауындағы адамның ... ... адал ... ... бұл ... мен ... ... сәйкес
болуы тиіс. Алайда адамның заңды жеке мүдделері әрқашан жария ... ... ... Жария дегеніміз қоғамдық, мемлекеттік, тіпті
халықаралық. Сол ... ... үшін ең ... ... білдірушінің
мүдделері мен әрекеттерән заңға сәйкестігі көз қарасынан баға беру емес,
заңи қайшылық ... ... ... ... ... ету. ... қатар, адвокаттың міндеті қорғауындағы адамның
кінәлігін анықтау емес, оның іс-әрекетінің құқыққа сай ... ... ... ... мән жайларды ұсыну. Адвокат ... ... ... қатырмай, процессуалды қарсыластарының ұстанымдарында
әлсіз жақтарды ... ... ... Заңи үкім ... ... айыптаушы
жақтың процессуалды соққыларынан аман шығып, оның келтірген ... ... ... Тіпті айыптау үкімі шығарылып қойылғаннан кейін де
адвокат амнистия, ... ... өз ... ... мүдделерін
барлық заңды құралдармен қорғауға құқылы. Адам бұзған кез келген заң кейін
өзгертілуі немесе тіпті ... ... Ал ... өз ... ... қорғау міндетін тек сол сенім білдірушінің өзі
алып ... ... ... ... ... оның ... қызмет етеді,
адвокаттың ең басты тапсырмасы. Адвокаттарға кішкене болса, онда қу жолмен
жүруге ... Егер өз ... ... ... оның ... ... еді. Ал енді әділеттікке қызмет ету туралы. Әділеттік
туралы бірегей түсінік тек белгілі бір қоғамдық ... ... ... ... отбасы, тіпті қылмыстық топты да жатқызуға болады. Ал
күрделі құрамалы ... ... ... , ... ... кездесетін қоғамдарда әділеттік түсінігі қарама қарсы
түсінікке айналуы мүмкін. ... ... да өте ... мерзім ішінде,
әсіресе, егер олардың мүдделеріне қатысты бір жағдай орын алса, ... ... ... ... ... ... дәл өз ... әділетті деп санау тән. Осы себептен қоғамның күрделі
дамуы соттың пайда болуына алып келді. ... ... дәл осы ... ... Ал ол ... мән- ... жан-жақты анықтау жолымен жүзеге
асырылады.Сонда, егер сот өндірісі институты-әділдікті талап ету ... ... ... сұранысын
қанағаттандырады. Әркімнің, ... ең ... ... ... ... бар, бұл қоғамның әркімге деген ізгілікпен қарайтынының дәлелі. Осы
негізде әділдіктің мағынасы ... ... және ... ... ету
адвокатураның мақсаты. Өз кәсібі ретінде адвокатураны ... ... өзге ... заңи ... ... ... ... мен еркіндік
сүйгіш болып келеді. Бүкіл әлемнің адвокаттарының қызметі әр ... ... өз ... қорғау мен әділдікке қол жеткізу сияқты
табиғи ... ... ... мен ... ... ... ... бар. Оны басқа
қоғамдық институттардан ерекшелейтін өзіне ғана тән белгілері бар десек те
болады. Бұл ... тек ... тән. Олар ... өзіне,
адвокаттық қызметті жүзеге асыруға, адвокат болуға үміткер тұлғаға ... ... ... атқарудың қаншалықты оңай еместігі, тіпті күрделі
қызметтер қатарына жататынына көз жеткіземіз:
1) Адвокат мәртебесіне ие тұлғаларды 2 түрге ... ... Бес ... емес қой, сол ... ... да бірдей емес, яғни адвокаттық
қызметті жүзеге асырушы тұлғалар да ... ... ... Егер
біреулері пысықтық танытып, тыным таппай өз ісін атқарса, ... ... ... өз ... ... ... заңды өзінің бес саусағындай білмей жатса да, ... сөз ... ... ... ... ... ... қоса отырып істі жеңіп шығуға ... ... ... ... ... орын ... да, олар заңды
жетік меңгерген, оның барлық тетіктерін жақсы білетін болып ... бұл екі түрі де өз ... ... әрі адал
атқарады, тек әртүрлі амалдар қолданады.
2) Кез келген адам адвокат бола бермейді және бола ... да. Бұл ... ... бірі. Бойына ерекше бір қасиеттерді сіңіре білген
және ерекше мінезге ие ... бұл ... ... алады. Адвокатты
ерекшелейтін қасиеттер: ең бастысы сөз шеберлігі, яғни ... ... келе ... сөздермен ұрып тұрған оратор болу; өз ісіне адал
болу, сенім білдірушісінің сенімін ... білу және өзі де ... ... өте ... ... яғни ... заңнаманы жетік
меңгерген адвокат қана өзіне заң көмегіне жүгінген тұлғаға жан жақты
және толық көлемде көмек көрсете ... ... ... ең ... ... ... ие бола тұрып өз қорғауындағы тұлғаның
қандай тұрпатта және ... ... ... ... өз ... және ізгілік қағидасы негізінде заң көмегін көрсетуден
тайынбауы қажет. Өз кәсібі ретінде ... ... ... ... гөрі ... заң ... ... бірінші орында
тұрады. Себебі, адвокатура әлеуметтік институт. ... ... ... ... жою үшін ... ... тап ... Халыққа ең бастысы жақын, әрдайым заң бойынша қол ұшын
беретіндер де адвокаттар.
3) Адвокат болғысы ... ... ең ... тәуелсіздікті сүйгіш болуы
керек. Себебі, адвокатура институты тәуелсіз, ешкімге бағынбайтын,
мемлекетке ... ... емес ... ... ... ... ... тіпті өзін-өзі жауапкершілікке
тартады. Сондықтан адвокаттыққа ешкімге ... ... ... есеп ... ... тәуелсіз адамдар барады. Бұл
кәсіптің ыңғайлылығы белгілі бір жұмыс кестесінің болмауы, яғни таңның
атуымен кештің батуымен бір орында жұмыс істеп, ... ... ... ... жоқ.
4) Адвокат мәртебесін алу тым қиындыққа соқпаса, адвокаттық қызметпен
айналысу қиындыққа соғады. Адвокат атағына қол ... ... ... бұл ... шын мәнінде атына кір келтірмей адал қызмет арқылы
сақтай білу екінің бірінің ... ғана ... ... ... ... ... ... Тіпті бүкіл отбасы адвокаттар
болып табылатын тұлғаның ... ... ... тән ... және бұл ... өзін осы қызметте ... ... ... ... жарымы да жараспас.
5) Адвокаттық қызметте үнемі қозғалыста болу қажет. Адвокат өзі ... ... ... үнемі хабардар болып тұруы қажет.Себебі
күнделікті заман ағымы өзгеріп жатыр. Қоғам бір оында тұрған жоқ. Жаңа
заңдар ... ... ... ... ... ... көп болуы оның өз ... ... адал әрі ... атқаруына байланысты. Көп клиенттерге
ие ... ... ... ... ... болып өзінің басты мақсаты
етіп мол гонорар емес, мол алғысқа ... қою ... ... ол ... ... ... гонорар үшін емес,
құрмет, алғыс, мадақ үшін өз қызметтерін атқарған ... ... та адам ... оның ... қажеттіліктері, өмірлік
сұраныстары бар. Барлығына тегін қызмет көрсетуі де болмас. Алайда тым
сараң болу ешбір оң ... алып ... ... жас ... өз
қызметін енді бастап келген бойда ... зор ... ... ... емес. Адвокаттың мәртебесі оның тәжірибесімен бірге көтеріледі.
Ұзақ жылдар бойы осы қызмет бабында жүрген мол тәжірибелі адвокатқа
кім ... ... ... ... ... жас ... ... өз
мәртебесі мен беделін көтеру мен өз атын ... ... ... ... қажет. Кейін соның жемісін көре біледі. Халыққа білікті ... ... ... адвокат ешқашан ұтылмайды. Керісінше
ұтады, себебі адал көмек ұмытылмайды. Ал өз қызметіне адал бола білген
адвокат зор ... ... ... ... ... ... ... өмірінде, қоғам мен мемлекетте адвокатура институтының ерекше
маңызды мәніне қарамастан, шетел ... ... ... ... ... керектігі туралы нақты сілтемені сирек
кездестіруге болады. Бұл қауымдастықтың ... ... ... ... және адвокаттық қызмет туралы заңнама негізінде
жүзеге асырылады. Ережеге сәйкес, адвокатура туралы заңнамада ... ... ... ... ... функцияларын анықтау,
адвокатураның тәуелсіздігі, адвокатура және ... ... ... бірлестіктердің ұйымдық-құқықтық нысандары және оған
мүшелік, шетел адвокаттарының құқықтық мәртебесі, т.б. ... ... ... ... ... мен дайындау ерекше маңызға ие.
Болашақ адвокаттарды оқытудың екі негізгі модельдері бар: ... ... ... ... тек ... ... әсем қаласы
Лондонымен және атақты футболымен ғана әлемге әйгілі ... ... ... ең ... дамыған адвокаттық жүйелердің бірі болып
табылады. Тарихта қалыптасқандай, ... екі заңи ... ... Англия мен Уэльс солиситорлар мен барристерлер ... ... ... мен Шотландиның сот жүйелері өзгеше. Ұлыбританияның және
Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдығында адвокаттар ... және ... ... ... Англияның ұлттық
адвокатурасы 1285 жылы I Эдуард королінің заң ... ... ... Сот ... екі ірі ... бөлінді: барристерлер (barristers)
мен стряпчий - атторнейлерге (attornies) және солиситорларға ... ... ... «bar» ... ... ... ... бөлетін кедергі) [18,141 б.]. Англиядағы
адвокаттың ең ... ... ... ... мен ... ұсынуға
уәкілетті солиситорлар мен атторнейлерге қарағанда сот алдында істерді
жүргізеді және сөз сөйлейді. Барристер ... алу үшін ... заң ... адвокаттық корпорациялардың бірінде үш жыл дайындықтан өтуі және
құқықтық ... ... ... ... ... ... ... кейін ғана
үміткер Барристер атағымен адвокаттық корпорацияның мүшесі болады және
барлық соттарға, соның ... ... ... ... ... ие ... , барристер өзі қабылдайтын ... ... ... ... солиситор арқылы қабылдайды. Ұлыбритания
адвокаттарының ... мен ... ... көптеген адвокатура
тарихы мамандарының мойындауы бойынша, анахронизм болып табылады. Дегенмен
адвокаттық кәсіптегі ... және ... ... ... жоғары адвокаттық атауына лайықты болуы тиістігі осы тәртіпті
сақтап отыр.
Адвокаттардың екі санатының болуы және ... ... ... істі жүргізу бойынша шығындарды елеулі түрде ... ... ... ... ... ... табылады және
Ұлыбританияның саяси өмірінде маңызды рөл атқарады. ... ... ... ... ... мүддесін білдіретін адвокатқа ... ... ... атақ Бас ... сондай-ақ жоғары
соттардың судьялары тағайындалады.
Бас атторней (Attorney- General) – бұл Англиядағы Тәждің ... ... ол ... ... ... ... ... жобаларын құқықтық жағынан қорғау және түсіндіру үшін отырады,
Тәждің мүддесін бүкіл соттарда ...... және ... ... істерді дербес жүргізуге және жоғары рангтегі ... ... ... ... Ұлыбританиядағы
адвокаттардың санаты. Солиситорлар мекемелерде, кәсіпорындарда, ұйымдарда,
акционерлік қоғамдарда заңгер қызметін де ... ... ... бері бар және 1825 жылы олар Заңи ... (Law Society) бірікті.
Олардың құқықтық жағдайы 1941 жылғы ... ... ... ... болуға үміткер 5 жыл Солиситорда ... ... ... ... ... ( ... білімі бар болған жағдайда
тағылымдамадан өту 3 жылға дейін азайтылады) жұмыс істеуі қажет.
Атторней (Attorney) – ... ... ... білдірілген
немесе мәміле жасау кезінде немесе соттан тыс өзге ... ... ... ... ... ... ... мүддесін білдіруші. Англияда 1873 жылға
дейін атторнейлер деп адвокаттардың ең ... ... ... ... ... істі ... ... барлығы барристерлерді
қоспағанда, солиситорлар деп атала бастады [18,142-143 б.].
Англия мен Уэльстің солиситорларының кәсіби ... ... ... табылады. Оған Кеңес басшылық етеді. Ол округ бойынша
солиситорлардан сайланатын немесе ... ... ... ... ... Англия мен Уэльс аумағында шамамен 69 мың солиситорлар
қызмет етеді. Солиситорлар институтының ... ... XII ... ... Ол кезде сот тілі нормандтық француз тілі болды. Сот ... ... ... ... ... алатын сенімді өкілдер қажет
еді. XIX ғасырдан бастап бұл термин «солиситор» ... ... ... рөлі халыққа кең ауқымда заңи қызмет көрсету: мүлікке
байланысты мәмілелерден ... ... ... және ... қатысты
мәселелерді шешу. Сонымен қатар, олар денсаулыққа зиян келтіру туралы талап
арыздармен айналысады, заңи ... ... ... ... ... ... ... істер бойынша өз клиенттері атынан іс жүргізеді.
Солиситорлар қызметінің маңызды аясы отбасы құқығы. Олар көбіне неке ... ... ... ... рөлінде қатысады. Солиситорлардың
айтарлықтай көп ... жеке ... ... ... ... орталық және жергілікті үкіметтік мекемелерде жалданбалы түрде
қызмет етеді. Осылай қызмет қызмет ететін солиситорлар жеке ... ... ... ие. Ол да ... ... ретінде саналып, бірдей
ережелер мен жарғыларға бағынады. Солиситорлар халықаралық шарттар жасасуда
тікелей қатысып отырады, олар үнемі жаңа заң ... ... ... ... тиіс [19,125 б.].
Жоғары сатыдағы заңгерлер – ... Олар сот ... ... ... ... қызметін атқарады. Англия
мен Уэльсте 8 мың барисстер қызмет ... ... ... ...
адвокаттардың Бас Кеңесі (General Council of the Bar). ... ... аса ... ... ... адвокат ретінде қатысады.
Солиситорлардан айыратын белгісі ... ... ... пен ... ... сот істерін жүргізу бойынша және соттық
қорғау ... ... ... ... ... өтеді. Оқыту
бағдарламасында аса назар адвокаттық өнерге, сот ... ... ... іс ... ... ... ... өнеріне
аударылады. Барисстерлер үшін ең маңызды атақ – патша адвокаты (Q C).
Барисстерлер ... ... ... ... ... ... шетел
заңгерлері, мамандары, бүкіл ... жеке ... мен ... Олар ... ... ... Еуропалық Одақ құқығы бойынша
дүниенің кез келген нүктесінде туындаған ... ... ... [4].
Әлемнің көптеген мемлекеттерінен өзгеше Англияда барисстер болу
құқығына жоғары заң білімі бар тұлғалар да, ... ... жоқ ... ... Алайда заң факультеті емес, өзге факультеттің түлектері бір жылдық
үздіксіз заң ... ... ... ... ... ... екі
кезеңнен тұрады: университетте 3 жылдық оқу, содан соң мол тәжірибесі бар
солиситордан 12 айлық тәжірибеден өту «Legal Practise ... ... ... Final Exam» ... емтиханын тапсырып, «practicing
certificate» ... ... Бұл ... жыл ... ұзартуға
жатады.
АҚШ адвокатурасы.
АҚШ–тың күрделі құқықтық жүйесі, американдық қоғам өмірінің құқықтық
реттелуінің ... ... ... ... ... ... топтарға
қарағанда ерекше орын алуына септігін тигізеді. Заңгерлер АҚШ экономикасы
және мемлекеттік саяси ... ... ... ... ... ... ... жүзі заңгерлерінің шамамен 60% қызмет етеді. АҚШ
президенттері ішінде А. Линкольн, Ф.Д. Рузвельт, ... Р. ... ... ... ... [19,155 б.]. АҚШ ... құрылымы
мынадай: Әр штатта өзінің адвокаттар ассоциацияға мүшелігі міндетті. Бұндай
штаттарда адвокаттық ассоциациялар ... ... ... ... ... мүшеліктегі жалпы ұлттық ұйымы болып Заңгерлердің
Американдық ассоциациясы ... ... екі ... мақсатты
көздейді: 1) құқықтық дамуы мен сот төрелігінің ... ... ... ету,
азаматтарды құқықтық тәпбиелеу; 2) өз мүшелеріне жәрдемдесу, американдық
заңгерлердің кәсіби ... ... ... ... ... Сонымен
қатар, кәсіби әдеп нормаларын белгілеу, адвокаттарға жәрдемдесу, тәртіптік
жазаларды қолдану, адвокаттық қызметтің стандарттарын жасау, құқық пен ... ... ... ассоциациясының міндеттеріне кіреді.
Заңгерлер ассоциациясы ... ... ... ... және ешқандай
тәжірибелік заңгерлік қызметті жүзеге ... ... ... ... ... табыстарына, сондай-ақ олардың қандай
фирмада, ведомствода ... ... ... емес [18,140 б.]. Тағы ... ... ассоциация мүшелері болып тек тәжірибедегі ... ... ... ... ... ... ететін заңгерлер және
юристконсульт болып қызмет ететін тұлғалар да табылады.
АҚШ адвокаттарының өзіндік ... ... және ... бар және ... сол ... ... үшін шығындардың
соттың келісімімен бюджет есебінен орны толтырылады. АҚШ адвокаттарының тек
жартысы дербес жеке және дара немесе екі, үш ... ... ... ... ... ең маңызды нысаны ірі адвокаттық фирмалар.
Онда 50-ден аса адвокаттар болады. Осындай ... ... ... ... көбінесе дәулетті клиенттердің істерін жүргізеді.
Ондай фирмалардың иелері партнерлер деп аталады. Партнер – кең ... ... ие және ... ... табысының бөлігіне ие адвокат. Ал
адвокаттардың екінші тобы – ассоциатор. Оларда әдетте аз ғана ... ... ... ... жоқ жас ... Олар ... еңбекақы алады.
Мұндай фирмаларда ассоциаторлық өтілім белгіленеді. Ол әдетте 8 жыл. ... ... өз ... ... тиіс және ... ... ... әрі пайдалы болуы тиіс. Осы мерзім өткен соң ассоциатор
немесе партнер болады не болмаса ... ... ... оған ... ... ... фирмаларда аталған градация көп сатылы болуы да
мүмкін. Адвокаттардың басқа бөлігі «жария қорғаушылар» яғни штаттың ... ... және ... жоқ ... тегін негізде
қызмет көрсететін ұйымдарда жұмыс істейді. Осындай қызметтердің бас ұйымы
болып АҚШ ... ... және ... Заң ... ... ... ... АҚШ адвокатурасының ұйымдастырылуының
ерекшелігі федералдық соттарға ... ... ... ... реттейтін федералдық заңнамадан тыс әр штаттың
адвокатура туралы заңнамасының ... ... ... заң ... ... ... ... орын тапқан [20,233-235 б.]. АҚШ-та ... ... ... ... ... кеңсесі сияқты нысаны да
қолданылады. Олар жекелеген клиенттердің істерін жүргізеді, олардың ... ірі ... ... ... ... сайлаушылар,
салық төлеущілер) құқықтары мен ... ... ... ... халық денсаулығын қорғауға байланысты мемлекетке ... ... ... ... Көптеген адвокаттар өз міндеттерін сот-
құқықтық тәсілдермен жүзеге ... ... ... ... заң қызметтерінде жұмыс істейді. Олардың бірі – Азаматтық
бостандықтарды қорғаудың Американдық Одағы, ... ... ... ... ... ... конституциялық құқықтарын
қорғау орталығы, т.б.
Адвокаттық практикаға жіберу штаттың Жоғарғы сотымен белгіленеді. Алайда
адвокаттық практикаға ... ... штат ... ... ... ... және штат ... адвокатураға жіберу арнаулы комиссиямен шешіледі. Комиссия
тәжірибелі заңгерлерден тұрады. Адвокаттық ... ... ... шешу кезінде комиссия үміткердің моральдық сипаттарын және ол
тапсырған емтиханның нәтижелерін ... ... ... ... ... болады және үміткер ұсынған құжаттармен танысудан тұрады.
Егер комиссияда ұсынылған құжаттардың ... ... ... ... ... ... тексеруге құқылы. Адамның мінездемесі оның өзі
туралы ақпараттан, соттылығы туралы ... ... ... мен ... ... әуестенуінен тұрады. Кейде моральдық
тұрпаты туралы тұрғылықты жері ... оның ... ... б.]. ... адвокаттық қызметке патент алуы тиіс, қосымша
аттестациялаудан өтуі ... ... ... ... ... ... емес, тек қана адвокат қызмет атқаратын бір ... ... ... құқық береді. Тапсыратын емтихан ауызша сұхбаттасудан және
жазбаша жұмыстан тұрады. Жазбаша жұмыс бірнеше күнге созылады, ал ол ... ... ... ... ... ... құқық нормаларын
талқылауға және қолдануға қатысты 20-30 сұраққа ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Ал федералдық соттарда
іс жүргізуге ... ... ... практиға жіберілген адамдарға
автоматты түрде беріледі[22,143 б.].
Италия адвокатурасы.
Италияда адвокаттық қызмет 1934 ... 22 ... ... ... ... заңмен реттеледі. Италияда адвокат мәртебесін және кәсіби заң
қызметімен айналысуға құқықты алудың шарты ... ... ... ... ... тіркелу болып табылады. Адвокаттардың кәсіби
тізіліміне енгізу ... ... әр ... ... ... ... табылатын Орден кеңесімен қабылданады. Ал әр ... ... ... сот ... ... және ... бірлестік болып табылады.
Оның құзіретіне адвокаттардың кәсіби тізіліміне тіркеу және одан ... Оның ... ... ... Италияда адвокат болу үшін
Италия азаматы; соттылығы болмауы; жоғары заң білімінің ... ... ... ... ... ... тапсыруы тиіс. Италиядағы
адвокаттарды біріктіретін және олардың ... ... ... ... ... ... адвокаттық кеңес, Әлеуметтік сақтандыру және көмек
қоры табылады. Орден ... ... ... ... ... ... және ... әдепті әкімшілік бақылау; тәртіптік сипаттағы
қызметтер; ... ... ... ... ... арасындағы дауларды
шешу; жылдық алымдардың мөлшерін белгілеу, адвокаттардың кәсіби тізіліміне
тіркегені үшін алымдарды ... ... ... мүшелері тиісті
әкімшілік сот ... ... жай ... ... 2 жыл мерзімге
сайланады. Орден кеңесі кем дегенде 5 мүшеден (осы сот округінде тіркелген
адвокаттар саны 50 адам ... ал 7 ... (осы сот ... ... саны 50-100 адам ... 9 ... (осы сот округінде тіркелген
адвокаттар саны 100-500 адам болса), 15 ... (осы сот ... ... саны 1500 адамнан асса) тұрады. ... ... ... ... ... ... ... Президент, хатшы,
қазынашы кіреді. Орден кеңесін тарату ... ... ... ... ... Ол ... ... қызметін бақылайды
және оны Ұлттық ... ... ... ... отырып жүзеге
асырады[18,147-148 б.]. Италияның Ұлттық адвокаттық ... ... ... ... ең ... өзін-өзі басқару органы.
Бұл орган келесідей ... ... ... ... соттың әр учаскесінде адвокаттық қауымдастық Ұлттық адвокаттық
кеңестің мүшесі болатын ... 3 жыл ... ... ... ... 26 адвокаттан тұрады. Бұл органның жиналысы Римде ... ... ... ... ... және ұйымдастырушылық
қызметтерін атқарады. Оның ішінде: адвокаттық ... ... өз ... шегінде Орден кеңесінің даулары бойынша шешімдер
қабылдау; Әділет министрлігінің ... ... заң ... бойынша
пікірлерін қабылдау; тәртіптік шағымдар бойынша ... ... ... ... ... ... мүддесін
білдіру және т.б[21,412 б.].Әлеуметтік сақтандыру және көмек ... ... жылы ... болатын, аталған Қорда барлық адвокаттар тіркелуі тиіс
және салық ... ... ... ... ... 80 ... пен институттың 32-інде заң факультеті бар.Оқу
4 жыл. ... ... ... ... «practicante procuratore» адвокаттық
кеңседе адвокаттық тәжірибе туралы ертерек айналысуы ... Бұл іс ... ... ... тәжірибені ұйымдастыру мәселесімен айналысатын
адвокаттық құрылымдар онша көп ... Екі ... ... ... ... ... мемлекеттік емтихан тапсыруы ... Бұл ... ... ... ... 26 жер соттарының бірінде тапсырылады. Әдетте
үміткерлердің 60 % оны ... ... ... шығады. Емтихан сәтті
тапсырылып шыққаннан ... ... ... legal» ... ... Реестрге ену үшін мемлекеттік емтихан тапсырумен
қатар, Италия Республикасының азаматы болу қажет, ... ... ... ... ... ... ... ие болу, азаматтық сенімділік пен 2
жылдық тәжірибеден өту туралы ... ... ... ... ... ... ... (procuratori) және адвокаттар (advocati)
бөледі. Ал тәжірибе жүзінде осылай бөліну ... ... тек ... ... шын ... прокуратор атағын адвокат мәртебесіне жетудің бір ... ... ... б.]. ... адвокатурасына мемлекеттік
мекемелерде және кәсіпорындарда еңбек шарты негізінде қызмет ететін
заңгерлер ... ... ... ... (Басты Сот, Касациялық
Сот, Консультациялық Сот, Мемлекеттік Кеңес) жіберілуі үшін адвокат ... ... ... ... ие болу ... Егер ... осы ... келсе, ол Адвокаттар Кеңесімен жүргізілетін ... ... ... 60 млн. астам халыққа 53 мың адвокат. ... 6 ... ... етеді [4].
2.3 ҚР адвокатурасы мен шетел адвокатурасын салыстырмалы құқықтық талдау
Адвокаттық қызметтің реттелуі: ТМД ... ... ... ... ... институт ретінде кез
келген мемлекетте құқықты қолдану тәжірибесі мен ... ... ... кепілдендірілген құқықтар мен бостандықтардың құқықтық
қорғалуын нығайтуға жәрдемдесуге бағытталады. Көптеген ғылыми тәжірибелік
зерттеулердің объектісі бола тұра ... ... заң ... ... ... арттыру мәселесі адвокаттың сотта тек процессуалдық
жағдайы ғана емес, бүкіл ... ... ... ... ... әр жақты және күрделі, сондықтан жан жақты ... ... ... ... мен адвокаттық қызметке қатысты басқа
мемлекеттердің тәжірибесін қарастырған жөн және ол ешуақытта артық болмас.
Әр мемлекеттің ... ... ... ... бар, ... ... ... да бірдей емес. Бәрінен асып түсетін ешбір
кемшіліксіз, үлгі боларлықтай ... жоқ ... ... әр ... үшін ... ... әрі ... Бір мемлекетте белгілі бір мәселе бір ... ... ... ... болуы мүмкін. Адвокатура деген аса
маңызды қоғамдық институт әр мемлекеттің заңнамасынан, ішкі ... ... ... ... ... ... жүйесі жақын болып келетін
бауырлас ТМД мемлекеттерінің адвокатура туралы заңнамаларын ... ... Бұл ... басты мақсаты шетел мемлекеттерінің заңнамаларынан
олқылықтарды іздеу емес және ҚР заңнамасын ... ... ... ... ... аты атап тұрғандай тек ... қана қоя ... ... бір ... бұл ... ... ... оның ерекшеліктеріне тоқталу. Ал тоқталатын мемлекеттеріміз:
Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзірбайжан және ... ... ... ... реттейтін заңнамалық актілерін
салыстырмалы-құқықтық талдау ... ... осы ... ... мен ... институтын одан әрі дамытуға өз септігін
тигізуі де әбден ... ... ... ... бастасақ,
қарастырылатын мемлекеттердің барлығында адвокатура және адвокаттық қызмет
заңнамалық акттер негізінде реттеледі. Сонымен қатар, адвокаттық ... ... ... заңдармен анықталады. Олардың қатарында ең бастысы
АІЖК мен ҚІЖК. ... ... ... пен заң ... ... ... қатар парламент қаулылары және Президент ... Ал ... ... ... өзі ... заңи нысанында,
яғни конституциялық нысанда қарастырылады. Бұл ТМД елдері ... ... ... ... берген бірден бір мемлекет[23]. Ал
Өзбекстан Үкіметі 1996 жылы 15 ... ... ... ... ... ... ... тұлғаларды
әлеуметтік қорғау бойынша шаралар туралы » қаулы қабылдады. Онда адвокаттық
құрылымдарының ерекшеліктері адвокаттық ... ... ... ... ... ... ... Олардың тиімді қызмет
етуі мен әлеуметтік ... ... ету ... ... әлеуметтік сақтандыру қорына адвокаттық құрылымдардың ортақ
қажеттіліктеріне ... ... ... ... соң ... қорынан 7 пайыз
көлемінде сақтандыру жарналарын ... ... ... ... ... ... және заңнамалық акттерден тұрады.
Қазқстанда ... ... ... ... ... 1997 жылғы, 5
желтоқсандағы ... ... ... ... және адвокаттық қызметті
реттейтін өзге заңнамалардан тұрады. Ал ... жеке және ... ... ... ... немесе қорғаушылықты жүзеге асырудағы
процессуалдық құқықтары мен міндеттері заңдармен анықталған. Алайда бұл
заңнамалардың ... ... ... түсінігіне анықтама
берілмеген. Біздің заңның өзінде нақты ... тек ... ... ... ... мен ... ... Өзбекстан
заңнамасында да тура солай. ҚР заңында: «Қазақстан ... ... өз ... бостандықтарын сотта қорғауға және
бiлiктi заң көмегiн алуға ... ... ... және ... ... ... етiлген құқығын жүзеге асыруға
жәрдемдесуге арналған. Адвокатура қылмыстық iстер бойынша қорғау, сондай-ақ
қылмыстық және ... ... мен ... ... ... ... істер
бойынша өкілдік ету, сондай-ақ азаматтардың ... ... ... ... сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтары мен ... ... мен iске ... ... ... заң ... өзге
де түрлерiн көрсету жөнiндегi адвокаттардың ... ... ... ... ... көрсететiн заң көмегi кәсiпкерлiк
қызмет болып ... ... ... ... адвокаттық
қызмет құқық қорғау қызметінің бір түрі ретінде анықталған, яғни бұл қорғау
заңмен тыйым ... ... және ... заң ... ... ... ... асыру деген сөз. Ал Тәжікстан заңы адвокатураны
жеке және заңда тұлғаларға заң көмегiн көрсетуді ... ... ... ... ... оған ... анықтама берген: «жеке және заңда
тұлғаларға құқық саласында олардың заңды құқықтары мен ... ... кез ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылатын
әлеуметтік көмектің түрі»[25,3 бап]. ... ... ... ... және заңда тұлғаларға олардың заңды құқықтары мен
мүдделерін қорғауды жүзеге асыруда ... ... заң ... ... ... бап]. Осы ... ... дерлік қорғауды
жүзеге асыру құзіретіне тек адвокат ие. Мысалы, Әзірбайжан Республикасының
заңының 4 ... ... ... ... бойынша сот процесстерінде, алдын-
ала тергеу немесе ... ... ... тек ... ... ... заңының 5 бабы да дәл осындай. ҚР заңының 4 бабына
сәйкес: ... ... ... кәсіби қорғаушылықты тек адвокаттар жүзеге
асырады»[24]. Ал ... ... ... ... ... ... Өзбекстан Республикасында адвокатура туралы заң
бірінші рет 1996 жылы, 26 желтоқсанда қабылданды. Екі жылдан соң, ... 25 ... ... ... ... мен ... ... туралы» екінші заң қабылданды. Онда адвокаттық қызметті
лицензиялау мен оның ... ... ... ... қағидалары бекітілді. Осылайша бекітілген тәртіпте адвокаттық
қызметпен айналысуға құқық беретін лицензияны алған ... өз ... дара өз ... ... ашу ... не ерікті негізде басқа
адвокаттармен (серіктестермен) алқалар және фирмалар құру арқылы жүзеге
асыруға ... ... ... ... ... ұйымдық-
құқықтық нысандарын айтатын ... ... ... ... ... ... ... Мысалы, Армения Республикасының заңы – адвокаттарға
өз қызметін ұйымдастыруға заңмен бекітілген ұйымдық-құқықтық нысанының кез
келгенін ... ... ... Ал 1999 ж. 21 ... ... ... ... заңының 20 бабына сәйкес: адвокаттық құрылымдар ұйымдық-
құқықтық нысанның және меншіктің кез ... түрі ... ... ... адвокаттық құрылымның ұйымдастырылуы мынадай:
адвокат өз қызметін а)заң консультациясы арқылы; б)өз ... ... ... ... ... ... құру арқылы; в) заңды тұлғаны
тіркемей, жеке дара атқара алады[24,19 бап]. ... осы ... ... ... ҚР ... ... туралы заңнамасының бір ерекшелігі деуге
болады. Заң көмегін көрсету бойынша қызметті ұйымдастыру үшін ... тек ... ... ... Заң ... ... құрылымыдқ бөлімшесі (филиалы) Алқаның өзі адвокаттық
қызметпен айналысуға құқығы бар тұлғалармен құрылады. ... ... ... ... басқаратын, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі
қаржыландыратын адвокаттардың ұйымы болып табылады. ... заң ... ... ... ... яғни әр ... ... маңызы бар
қалаларда және астанада тек 1 ғана ... ... ... ... кеңсе де мекеме нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып, тек
адвокаттар алқасының мүшелерімен құрыла алады. Осы ... бір ... ... кеңсе құрылтайшысын оның мемлекеттік тіркелуінен 10 күн мерзім
ішінде сәйкес адвокаттар алқасын жазбаша түрде хабардар етіп, оған ... ... ... ... да адвокаттар өз қызметін
жүзеге асырудың ұйымдық-құқықтық ... ... ... Ол жеке ... ... құрылымдар құрамында болуы мүмкін. Құрылымдардың түрлері:
заң консультациялары, адвокаттық ... ... ... ... ... түрде адвокаттар болуы тиіс. Адвокаттық қызмет –
кәсіби қызет түрі, ... емес және ... ... ... Қазақстан мен Өзбекстан заңнамаларында адвокаттық қызметтің
коммерциялық емес сипаты ... ... ... ... ... ... емес ұйым ... табылады» деп көрсетілген[28,3
бап]. Адвокатураның ... ...... ... оң әсер етеді. Мұндай құрылымдар ерекше кәсіби қоғамдық заңды
тұлғалар болып ... Олар ... ... ... жатады. Олар
коммерциялық емес заңды тұлғалар қатарына жатады. ҚР заңнамасы бойынша
адвокаттың ... ... ... ... тұрғысында көрсететін заң
көмегі кәсіпкерлік қызмет ... ... ал ... ... ... ... емес ұйым ... табылады. Оған қоса, адвокат
кәсіпкерлік қызметпен айналысқан ... ... ... шығарылуы
мүмкін. Керісінше, Қырғызстан заңы адвокаттар ... ... ... ... ... ... не адвокаттық мекеме, не ... ... ... ... ... жол ... Тіпті Тәжікстан
заңында сенімді адвокат тікелей лицензия негізінде заң көмегін ... ... ... ... ... мәртебесіне көшсек, қарастырылып жатқан мемлекеттерде
адвокаттар болып кімдер табылады екен? Адвокат болу үшін қандай ... ... ... сындардан өту қажет. Қай мемлекетте адвокат мәртебесін
иемдену оңай, ал қайсысында ... ... Жоқ, мұны ... ... ... ... бір мемлекеттің талаптары мен ... ... ... ... Ал ... ... 4 ... бекітілгендей, адвокаттық қызметпен адвокаттар алқасының
мүшелігіне қабылданған және ант ... ... ... ... ... ... бұл заңның 9 бабында «Адвокаттар алқасының ... ... ... ... қызметпен айналыса алмайды» деп нақты
көрсетілген[27]. Арменияда да адвокаттар ... ... ... ... алу үшін ... шарт болып табылады. Үміткер Адвокаттар
Одағына оған кіру туралы өтінішін ұсынып, оған ... ... ... ... ... қоса тіркеуі қажет. Одаққа
кірген тұлға лицензия алады, ол ... ... ... және ... Ал ... заңында бүкіл Республика аумағында заң көмегін
көрсетуді тек ... ... ... ... тізімінде
тұрған адвокат құқылы екендігі болып көрсетілген. Біздің Республикада да
адвокат міндетті түрде адвокаттар ... ... ... ... ... ғана
ол заң көмегін кәсіптік негізде жүзеге асыру құқығына ие болды. Өзбекстан
заңдарында адвокаттардың құқықтары мен ... ... ... 1996
ж. Заңында адвокаттың көмекшісі ... ... ... пен ... ... мәртебесінің ерекшіліктері мынадай: 1) ... ... ... ... ... 2) көмекші анықтау, алдын-ала
тергеу органдарында және сотта іс ... ... және ... ... ие ... 3) ... ... еңбегі
еңбек шартымен анықталып, реттеледі[30,125 б.]. Қазақстан заңы ... ... тағы ... өтуші» позициясын қарастырады. Екі
қызметте де жоғары заң ... бар ... тұра ... ... адвокаттық құпия түсінігі де көрініс тапты ( 1996 ж. Заңның 9
бабы). Ал адвокаттың анты мен оның жеке ... қол ... ... ж. ... ... ... Егер 1996 ж. Заң тек «Адвокаттық қызметтің
кепілдіктері» деген бапты қарастырса, 1998 ... ... ол ... ... Ол ... экономикалық сипаттағы
тетіктер арқылы жүзеге асырылады. 1998 жылғы Заңнаң 8 бабы: «адвокат және
оның кәсіби ... ... ... ... [28] дейді. Қалай қатты
айтылған. Ал Қырғызстан ... ... ... ... ... ... адвокаттық құпия санатына жататын белгілі
бір құжаттарды жедел іздестіру қызметі, сот ... ... және ... ... қорғау органдарының өндірісінде пайдалану үшін ... ... ... ... ... көрсетілімдер, түсініктемелер және
заң көмегін көрсетумен байланысты алынған құжаттар дәлелдемелер ретінде
қарастырыла және ... ... ... көмегін көрсетуде шетел адвокаттарының қатысуы. Бұл жағдайға
қатысты мәселеге тоқталар болсақ, ... ... ... бұл ... ... ... ... позицияда тұр деуге
болады. Шетел адвокаттарымен жүзеге асырылатын адвокаттық қызметті
реттейтін ... бұл ... ... ... Тек ... ... деген сілтемені алдына қояды. Осылайша, мысалы, Армения
заңының әрекет ету аясында бұл мәселе былай ... ... ... ... ... осы заңмен белгіленген тәртіпте жүзеге
асырады, егер Арменияның халықаралық шартпен ... ... ... адвокаттары өз қызметін шетел мемлекеттерде сол мемлекеттің ішкі
мемлекеттік заңнамасымен және ... ... ... ... ... ... [31,2 бап]. ... Республикасының
Заңы да кең мүмкіндіктер береді. Оның 12 бабында мынадай ... ... ... ... жеке және ... ... заң ... Республикасы және адвокаттың мемлекеті арасындағы мемлекетаралық
келісімдер негізінде кез келген нысанда көрсете алады»[26]. Ал ... ... ... ... ... ... ... Республикасының бүкіл аумағында және ... егер ... ... ... ... заң ... көрсетуге
құқылы. Осыған ұқсас норма біздің ... да ... ... Адвокат
Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында, сондай-ақ, егер бұл қабылдаған
тапсырманы орындау үшiн қажет болса және ... ... ... ... Республикасының халықаралық шарттарына қайшы келмесе, оның
аумағынан тыс жерлерде адвокаттық қызметпен айналысуға құқылы [24,13 ... ... ... «Шетелдіктермен көрсетілетін құқықтық көмек» деген
бап та бар. Онда заң ... ... ... ... ... ... көмек көрсетуі біршама ... яғни ... ... ... ... шетелдіктің өз мемлекетінің заңын
қолдануға байланысты ... мен ... ... ғана ... осы ... ... ... бар. Ол шетелдік адвокаттарды ... ... және ... ... ... ... ... істер, әкімшілік құқықбұзушылықтарға байланысты істер бойынша
соттық атқаруға жіберуге тек ... ... ... ... бар ... ... рұқсат беріледі[27,26 бап]. Тәжікстан
Республикасында ТМД және басқа шетел ... ... ... ... ... оның бүкіл аумағында танылады. Соған орай, Тәжікстан
адвокаттарының да өз ... ... ... ... ... асыру
мүмкіндігі қарастырылған. Ал 1996 жылғы «Адвокатура туралы» ... ... ... ... тек өз азаматы адвокат болып
табыла алады. Қылмыстылықты алдын алу мен құқықбұзушылармен қатынас ... ... 1990 жылы ... ... рөліне қатысты негізгі
қағидаларды» қабылдады. Оның ережесіне ... ... ... ... және оқу ... ... бір тұлғаға қатысты оның
кәсіби заң қызметін атқаруда жынысына, дініне, ұлтына, шығу ... ... өзге де ... ... ... ... ... болдырмауды қамтамасыз ... ... ... ... ... егер адвокат сәйкес мемлекеттің
азаматы болуы қажет деген талап қойылған болса болады. [32]. ... ... ... ... қоюға, әрине болмайды. Қазіргі таңда әр
мемлекет халықаралық ынтымақтастықта өмір ... ... және ... ... заңи көмек өте қажет. Шетел адвокаттарының, әсіресе батыс елдерінің
адвокаттарының бар болуы жағымсыз жақтан ... ... ... ... ... ... адвокаттық фирмалардан білікті заң көмегін алу
мүмкіндігінің өзі шетел инвестицияларын тарту мен жүзеге ... ... ... ... керек. Мемлекетте шетел адвокаттарының болуы
жергілікті заңгерлер үшін керемет кәсіби мектеп ретінде бағаланып, ... ... зор ... ... және болашақта жергілікті
адвокаттардың нарықтық экономикаға ену деңгейін арттырмақ.
Ал енді Ресей Федерациясы мен Қазақстан ... ... ... ... ... ... салыстырмалы талдауға көшсек. Ең
алдымен мемлекет пен адвокатура институты арасындағы ... ... ... ... ... органдары РФ заңнамасымен көзделген
жағдайларда РФ азаматтарына тегін заң көмегін көрсететін адвокаттардың
қызметтерін ... ... ... ... ... қажеттілігіне
қарай адвокаттық құрылымдарға қызметтік орналасу орындары мен ... ... ... б.]. ... ... институты құқық
қорғау жүйесінде белгілі бір орын алса да заң ... ... ... ... Тек ... ... ұқсас, яғни республикалық бюджет қаражатынан
қаржыландырылатын адвокаттың тағайындалуы, ал басқа ... ... ... ... яғни қызметтік орналасу орындары мен
байланыс құралдарымен өзін-өзі қамтамасыз етеді.
Адвокаттың міндеттеріне ... ... ... ... алқасын
мүшесiнiң мiндеттерi мынадай: адвокаттар алқасы Жарғысының талаптарын
сақтау; ... ... мен оның ... жалпы жиналысының
шешiмдерiн орындау; ... ... ... ... ... өз жұмысы туралы есепті ... ... ... ... мүшесi адвокаттар алқасының алдында мүшелiк жарналар төлеу
мiндеттемесiнен басқа ... ... ... ... ... б.]. Ал ... ... алатын гонорары есебінен ай ... ... ... қажеттіліктеріне қаражат бөліп тұруы қажет. Оның
көлемі мен тәртібі адвокаттар палатасының ... ... ... ... ... ... ... көлемі мен тәртіпке сәйкес,
адвокаттық бюро, ... ... ... ... ... ... бөліп тұруы қажет[35,354 б.]. Тағы да міндеттілік
қызығушылық тудырады. Ол дегеніміз адвокат ... ... ... ... ... жүзеге асыруға қажет. РФ-да
адвокаттардың кәсіптік жауапкершілігін міндетті ... ... ... ... заң ... бап]. ... адвокаттардың
кәсіптік жауапкершілігін міндетті ... ... ... заң жоқ. Ең негізгісі адвокаттық құпия қалай реттеледі екен. ... ... ... тергеу әрекеттерін және жедел іздестіру шараларын
жүргізу, оның ... ... ... ... жүзеге асыруға
пайдаланатын тұрғын және қызметтік орындарын тінту тек сот шешімі ... ... ... Жедел іздестіру шаралары және тергеу әрекеттері
барысында алынған мәліметтер, заттар, ... ... ... ... ... ... тек олар ... өз сенім білдірушісінің
ісі бойынша өндіріске кірмеген ... ғана ... ... ... ... ... ... қатар қолдануға ... ... РФ ... ... ... ... таралмайды[33,
128 б.]. Осы тектес ... ҚР ... жоқ. Ал ... ... мынадай норма бар: Адвокат құпиясын адвокатқа жүгiну фактiсi,
көмек сұрап өтiнiш жасаған адаммен және басқа да ... ... ... ... ... мазмұны туралы, көмек сұрап өтiнiш жасаған
адамның мүдделерiнде жасалатын әрекеттердiң ... мен ... ... ... заң көмегiн көрсетуге қатысты өзге ақпарат құрайды.
Адвокаттардың, олардың ... мен ... ... ... ... заң ... ... кеңсесi
қызметкерлерiнiң заң көмегiн ... ... ... ... ... ... өз мүдделерi немесе үшiншi бiр адамдардың мүдделерi
үшiн пайдалануға құқығы жоқ. Адвокат құпиясына жататын мәлiметтердi көмек
сұрап ... ... ... ... ... ... ... заңға сәйкес
жауапты болады. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға заңсыз жолмен
алынған кірістерді заң ... ... және ... қаржы
ландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес мәліметтер мен ... беру ... ... ... ету ... [24,18 ... Федерациясындағы адвокат. РФ «Адвокатура және адвокаттық қызмет
туралы» заңының 2-ші бабына сәйкес, адвокат мәртебесін жоғары заң ... және заң ... ... ... ... бар ... ала ... Бұл
тұлға заң мамандығы бойынша екі жылдан кем емес ... ие ... ... ... ... мерзімде адвокаттық құрылымда тағылымдамадан өтуі
тиіс. Жоғары заң білімі бірінші рет ... ... ... ... ... заң мамандығы бойынша қызмет тәжірибесі ... оқу ... ... ... ... Ал ... ... бекітілген тәртіпте
адвокат мәртебесін алған шетел азаматтары және ... жоқ ... ... ... ... РФ аумағында адвокаттық қызмет
атқаруға жіберіледі [36]. ... ... ... ... шетел азаматы
немесе азаматтығы жоқ тұлға ала ... ... ... ... ... ... мәртебеге ие болғаннан кейін ғана мүмкін. Ол РФ ... ... ... коммисиясымен беріледі. Адвокаттар
алқасында міндетті мүшелік көзделмеген және адвокат мәртебесін беру туралы
шешімді РФ ... ... ... ... ... ... тапсырғаннан кейін қабылдайды[35, 117 б.]. Бұл жерден
адвокатура мемлекеттен толығымен тәуелсіз екендігін ... ... ... ... ... палатысының өзі береді, емтиханды өздері
қабылдайды. Ресей адвокатураны ... ... ... ары ... қадам
басып, оны толығымен тәуелсіз ете білді. Бұл әрине дұрыс ... ... ... - ... заң білімі бар, адвокаттық ... ... ... ... ... ... ... мүшесі болып
табылатын және адвокаттық қызмет шеңберінде кәсіптік негізде заң көмегін
көрсететін ... ... ... Тек ҚР ... ... ... ... қызметті жүзеге асыру тек адвокаттық қызметті жүзеге
асыруға құқық ... ... ... кейін мүмкін. Ол ... ... ... ... ҚР ... ... Адвокаттық қызметпен айналысуға рұқсат ... ҚР ... ... ... ... шешімі негізінде берілген
адвокаттық лицензия табылады[37,29-31 б.]. Ресей адвокатурасының тағы бір
қызығы Заңмен адвокаттардың ... ант ... ... және ... де ... Ант беру ... бастап үміткер адвокаттық мәртебеге ие
болып , адвокаттық палатаның мүшесі ... ... б.]. Ал ... ... тұру ... шешімді осы адвокат туралы мәліметтер
енгізілген аймақтық ... ... РФ ... адвокаттар
палатасының Кеңесі қабылдайды. Адвокат мәртебесін тоқтату үшін негіз ... ... ... ... ие ... әділет орган адвокаттық
мәртебені тоқтату туралы ұсынысты адвокаттық ... ... ... ... ... ... 3 ай мерзім ішінде адвокаттық палата оны
қарастырмаған жағдайда, аумақтық әділет органы ... ... ... ... ... ... құқылы[36,16 б.]. Қазақстанда лицензияның
әрекет етуі тоқтата тұру туралы шешім ҚР Әділет Министрлігімен ... ... ... ... ... ... арналған
лицензияның қолданысын тоқтата тұру ... мен ... ... ... ... заңнамасында белгіленеді. Егер адам
мемлекеттік қызметте болған; Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының,
өз қызметін тұрақты немесе ... ... ... ... ... ... мәслихат депутатының өкілеттіктерін орындаған; мерзімді
әскери қызмет өткерген;
адвокаттар ... ... ... жағдайлары орын алғанда
тоқтатыла тұрады. Қабылданған шешім туралы ... ... ... ... ... құқық қорғау органдары және адвокаттар
алқасы хабардар етіледі. Адвокаттық ... ... ... ... ... ... ... Әділет министрлігінің
талап-арызы бойынша, егер адвокат өз кәсіби ... ... ... ... ... адвокатураны ұйымдастыру және оның
қызметі принциптерін өрескел не бірнеше рет ... ... ... ... өз ... ... ... мүмкін
болмаған жағдайларда сот тәртібімен жүзеге асырылады. Аумақтық әділет
органының ұсынымы адвокаттық ... ... ... ... ... ... талап-арыз дайындау үшін негіз бола алады.
Қазақстан Республикасының Әділет министрі сот ... ... ... ... ... ... ... тоқтату туралы бұйрық
шығарады, оның көшірмесі лицензиясының қолданысы тоқтатылған ... ... ... ... арналған лицензияның
қолданысының ... ... ... ... ... ... және
адвокаттар алқасы хабардар етіледі[24,11-12 бап].
Адвокаттық қызметтi ұйымдастыру нысандары. Қазақстан Республикасында
Адвокат өз ... заң ... ... жүзеге асыруға не дербес
немесе басқа адвокаттармен бiрлесiп, сондай-ақ заңды ... ... дара ... ... ... ... ... тиісті әкімшілік-аумақтық
бірлік аумағында құрылған және әрекет ететін адвокаттар алқасының мүшесі
болуға тиіс. Заңды ... ... ... ... дара ... ... ... және заңды ... ... ... іс жүргізуді сақтауды және адвокаттық құпияны
сақтауды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... қызметті жеке-дара жүзеге асыруға шешім қабылдаған
адвокат бұл туралы адвокаттар ... ... ... Хабарламада
адвокаттың тегі, аты, әкесінің аты, оның тұрақты тұратын жері көрсетіледі.
Заң консультациясы. Азаматтарға ... заң ... ... ету үшін ... ... ... заң консультацияларын,
оның ішінде мамандандырылған заң консультацияларын құрады. Оның ... ... ... ... ... Заң ... алқаларының құрылымдық бөлiмшесi (филиалы) болып табылады. Оның
өз атауы мен тиiстi адвокаттар алқасына тиесiлiлiгi белгiленген мөрi ... заң ... ... ... үшiн ... өзге де
атрибутикасы болады. Заң консультациясы адвокаттар алқасының жалпы ... ... ... ... iс-қимыл жасайды. ... ... ... ... ... меңгерушi
басқарады.
Ресей Федерациясында адвокаттық құрылымдардың түрлері қарастырылған.
Олар адвокаттық кабинет (адвокаттық ... жеке дара ... ... ... және ... бюро (адвокаттық бюроны құрған
адвокаттар), олар өзара жазбаша ... ... ... ... ... ... ... адвокат адвокаттық палата кеңесіне
адвокат туралы мәліметтер, адвокаттық ... ... жері ... ... пен ... ... арасында телефон, пошта және өзге
байланысты жүзеге асырудың тәртібі туралы мәліметтерді ... ... ... бап]. Заң ... 1 соттық аудан аумағында
барлық адвокаттық құрылымдардағы ... ... саны 1 ... ... кем ... РФ-ның сәйкес субъектісінің атқарушы билік
органының ұсынысымен адвокаттық палата заң консультациясын ... ... ... ... құрылған коммерциялық емес ұйым болып
табылады[36,24 бап]. Ресейде ... ... ... ... ... палата кеңесі адвокаттық құрылымдардың қызметтік орын-
жайлармен қамтамасыз ... ... Ал ... ... ... ... ... Заңда адвокаттар алқасының адвокаттық
құрылымдарды ... ... ... ... ... тигізеріне
байланысты норма жоқ.
Ресей Федерациясы адвокатының оның аумағынан тыс жердегі қызметі және
РФ-да шетел адвокатының құқықтық мәртебесі. ... ... РФ ... ... ... құқықтық мәселелері бойынша заң көмегін көрсете
алады. Шетел мемлекеттерінің ... РФ ... РФ ... ... ... ... заң көмегін көрсетуге жіберілмейді.
РФ аумағында адвокаттық қызметті ... ... ... ... Әділет саласындағы атқарушы билік федералды органында арнайы
реестрде ... Осы ... ... РФ ... ... ... адвокаттық қызметпен айналысуға тыйым
салынады[35, 459 б.]. ... ... ... мен ҚР ... ... тыс ... құзіреттері: өзінің қызметін Қазақстан Республикасы
бекіткен тиісті ... шарт ... ... ... ... ... жеке басын, адвокат мәртебесін және заң ... ... ... ... ... Адвокат Қазақстан
Республикасының бүкiл аумағында, сондай-ақ, егер бұл ... ... үшiн ... болса және тиiстi мемлекеттердiң заңдарына ... ... ... ... қайшы келмесе, ... тыс ... ... ... айналысуға құқылы[37,98 б.]
Қазақстандық адвокатураның кемшіліктері. Азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғауға өз қызметін арнаған адвокаттардың ... ... ... ... құқық қорғау жүйемізде адвокаттардың айтқандарын
елемей, сөздеріне құлақ ... ... ... сөйлейтін кездер өкінішке
орай, соңғы кездерде көбейіп бара жатыр. Мемлекет адвокаттардың ... ... одан әрі ... ... ... адвокатура
институтынан не қалады. Қазіргі таңда кейбір қылмыстық және азаматтық
істерде адвокаттар құқық ... ... тең емес ... ... ... ... үнемі қақтығысып жатады. ... ... не? ... ... әрі ... ... ... Өзіне заң көмегіне
жүгінген тұлғаны. Әсіресе қылмыстық істер ... ең ... ... ... ҚР ... 72 ... ... күдікті, айыпталушы,
сотталушы, олардың заңды өкiлдерi, сондай-ақ күдіктінің, айыпталушының,
сотталушының тапсырмасы бойынша ... ... ... да ... ... айыпталушы немесе сотталушы қорғану үшiн бiрнеше
қорғаушыларды шақыруға құқылы[38]. Күдіктінің, ... ... ... ... ... ... ... жүргiзушi орган
қамтамасыз етедi. Таңдалып алынған ... ... ... ... ... бес тәулiк) iшiнде қатысуы мүмкiн болмайтын жағдайларда
қылмыстық ... ... ... ... ... ... қорғаушы шақыруды ұсынуға немесе адвокаттардың кәсiптiк ұйымы немесе
оның құрылымдық ... ... ... ... ... ... ... процестi жүргiзушi органның қорғаушы ретiнде белгiлi ... ... ... жасауға құқығы жоқ [39, 26бет]. Ұстау немесе
күзетпен ұстау жағдайында, егер ... ... ... ... ... жиырма төрт сағаттың iшiнде мүмкiн болмаса, қылмыстық
iзге түсудi жүзеге асырушы орган ... ... ... сотталушыға
басқа қорғаушы шақыруды ұсынады, ал одан бас тартылған жағдайда қорғаушыны
адвокаттардың кәсiптiк ұйымы ... оның ... ... ... ... қолданады. Адвокаттың еңбегiне ақы төлеу қолданылып
жүрген заңдарға сәйкес жүргiзiледi. Қылмыстық процестi ... ... ... ... кезде күдіктіні, айыпталушыны, сотталушыны  заңгерлiк көмекке
ақы төлеуден толық немесе iшiнара босатуға құқылы. Бұл ... ... ... ... ... ... [40,55 б.]. Қорғаушы қылмыстық
процестi ... ... ... ... растау үшiн жеке басын
куәландыратын құжаттарды және тиiстi жағдайларда: ... ... ... пен заң консультациясының адвокатқа аталған iске қатысу
құқығын бiлдiретiн ... ... ... ... ... тең ... ... немесе оның басшы органының ... ... ... ... ... ... туыстық қатынасын
растайтын құжатты ұсынады. [41, 110бет]. Тәжірибе жүзінде адвокаттың ... ... ... ... емес ... ... ... қорғауындағы адаммен
жолығудың өзі бір қиындық туғызады. Адамның үстінен ... іс ... ... ... оның ... шақыртуға құқығы бар немесе мемлекет тарапынан
республикалық бюджет қаражатынан қаржыландыратын адвокат ... ... ... ... бар ... алайда ол өзінің қорғауындағы адаммен
бірден жолыға қоймас. Алдымен АІІБ, қаржы полициясы ... бір ... ... ... ... ... полициясы, ішкі істер
органдарына адвокаттық қызметті ... ... ... келтіретін
қызметкерлерге қарсы шаралар қолдану туралы арызбен жүгініп жатады. Алайда
ешбір ... жоқ. ... ... ... органдары бір бірін судан таза етіп
шығаруға тырысады және әртүрлі себептермен өз ... ... іс ... бас ... ... одан ары ... ... қорғау
органдары адвокат кеңселерінде тінтулер жүргізіп, құжаттарын алып ... да ... Ал ... куә ... шақырту фактілері
мүлдем ақылға қонбайды. Мысалы, адвокат өз клиентін ... ... және ... ... ол куә ... шақырылып жатыр. ҚР «Адвокаттық қызмет туралы»
1997 жылғы ... ... ... ... қызметтің
кепілдіктері», «адвокаттың құқықтары» деген түсініктері қайда ... ... ... ... органдары біледі ме? Білсе де, оларды елемейді.
Адвокаттық қызметке кедергі келтіруді ... ... ... жоқ. ... ... адвокаттар имунитетке ие. Мысалы,
Ресейде адвокатқа қатысты қылмыстық істі тек бас ... ... ... ... ... ал ... жедел іздестіру шаралары тек ... ... ... Ал ... ... ... қылмыстық істі бас прокурор не облыс прокурорлары қозғай ... ... ... ... істі кез келген анықтаушы қозғай
алады. Адвокаттардың өздері заңи ... ... ... ... бір
аты шулы істі алса, адвокатқа жан ... ... ... бастайды. Адвокат
нақты бір тұлғаны қорғайды, оның ... мен ... ... ... ... құқықтарын қорғайды. Сондықтан адвокат ешбір
жағдайда мемлекетке тәуелді болмауы ... ... не ... не ... ... қажет. Ал адвокаттың еңбегіне ақы төлеу
мемлекеттің есебінен ... ... ... ... ... ... ... қызмет туралы» заңының 3 бабында адвокаттық қызметтің
қағидалары көрсетілген: 1)адвокаттардың өз қызметiн жүзеге ... ... ... қызметтi заңдарда тыйым салынбаған әдiстерiн
және құралдармен жүзеге ... 3)заң ... ... көзделген
жағдайларды қоспағанда, прокуратура, соттар, анықтау және алдын ала тергеу
органдары, басқа мемлекеттiк органдар, өзге ... мен ... ... ... ... ... жол ... 4)кәсiби мiнез-
құлық нормаларын ұстану және адвокаттық құпияны сақтау принциптерiне
негiзделедi[24] 1 және 3 ... аса ... ... ... ... ... бар. Ол ... Министрлігімен байланыс ол қандай түрдегі
байланыс. Ол, ... ... ... ... айналысуға құқық
беретін лицензияны алу. Лицензиялау – мемлекеттік бақылау ... ... ... ... ... ... ... басқа мемлекеттерде
өте сирек кездеседі. Мысалы, Ресейде адвокат мәртебесін алу үшін ... ... ... ... ... ... ... одан сүрінбей өтсе және оның жағымды мінездемесі, жоғары ... осы ... ... ... болса оған адвокаттық мәртебені ұсынудан
бас тартудың ешбір негізі жоқ. ... ... ... ... ... автоматты түрде мемлекеттік реестрге енгізіледі[42]. Ал Қазақстанда
Әділет Министрлігінің өзі лицензияны кімге беру, ... ... ... Лицензиялауды жеңілдетуді адвокаттар ұзақ жылдар бойы сұрап келе
жатыр. Лицензиялаудың салдарынан адвокаттардың саны, ... ... ... ... ... ... ... болашақтан зор үміт
күттіретін, адвокат болғысы келетін жастар бар. ... ... ... ... жас заңгер лицензиялау процедурасынан өту
үшін алдымен астанамыз Астанаға ... алуы ... ... ... тоқтайтын және қоныстайтын жерді алдын ала ойластыруы да қажет. Егер
адвокаттық ... өзі ... ... үміткердің болашақ
адвокат болуына қаншалықты мүмкіндіктері бар екенін оп-оңай анықтайтын еді.
Адвокаттардың өздері ... ... ... ... ... ... Әрбір
мемлекетте міндетті түрде ... ... бар. ... ... ... ... ... қоғамның әрбір мүшесін қорғауды
өз алдына мақсат етіп қояды. Мемлекет тарпынан барлығына ... ... ... емес, өзін-өзі басқаратын институттар да қалу ... бірі ... ... ... бұл ... ішіндегі мемлекет
дегенді білдірмейді. Мемлекеттің қатысуынсыз, ішкі ... ... ... ... ... дисциплинарлы жауптылықты да адвокаттар
алқасының өзі шешеді. Егер адвокатқа қатысты шағым түссе, төралқа оны ... ... ... ... ... не кінәлі еместігіне
дауыс береді. Кінәліге ескерту, сөгіс жариялау немесе тіпті алқадан шығару
түріндегі жаза қолданады.
Демократияның негізгі ... ... осы ... ... ... ... ... қаржыландырады және ешуақытта монополия
болып саналмайды. Адвокаттар алқасы тек жарғы бойынша өз ... ... ... ... ... ... құқығы бар адамдар
құрады. Адвокаттар ... жеке және ... ... ... заң ... үшiн, ... ... мен заңды мүдделерiн бiлдiру және
қорғау үшiн ... ... ... ... ... өзiн-өзi
басқаратын және өзiн-өзi қаржыландыратын ұйымы болып табылады. Адвокаттар
алқасын құруға мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... атауы аумағында өзi құрылған ... ... ... тиiс. ... ... ... мiндеттерi: 1)
адвокаттық қызметтi жүзеге асыру кезiнде алқа мүшелерiне жәрдемдесу, кәсiби
көмек көрсету және оларды қорғау; 2)алқа мүшелерiнiң ... ... және ... ... ету; ... ... асыруға кәсiптiк бақылауды ұйымдастыру; 4)алдынала ... сот ... ... ... тегiн заң көмегiн көрсету ... ... ... ... ... алқасы заң
консультацияларын ... ... ... жарғысы: адвокаттар
алқасының атауын, қызметiнiң мәнi мен мақсаттарын; адвокаттар ... ... мен ... ... ... ... мүшелiктi тоқтата тұру мен тоқтату тәртiбiн; адвокаттар алқасының
құрылымын, оның органдарының қалыптасу тәртiбi мен ... ... құру мен ... жұмыс iстеу тәртiбiн; мүлiк жинау
көздерi мен оған ... ету ... ... ... ... тәртiбiн;
адвокаттардың тегiн заң көмегiн көрсету тәртiбiн және адвокаттар арасында
сот, анықтау және алдын ала ... ... ... бойынша заң
көмегiн бөлу тәртiбiн; адвокаттарды аттестациялауды ... ... ... мүшелерiнiң және адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлердiң
тәртiптiк жауапкершiлiгi мен оған тарту тәртiбiн; ... ... ... ... ... ... адвокаттар алқасын қайта ұйымдастыру
мен ... ... ... ... таратылған жағдайда мүлiктiң
тағдырын көздеуге тиiс. Адвокаттар алқасының жоғары органы алқа ... ... ... оның ... ... - ... ... - тексеру комиссиясы болып табылады. Жалпы жиналыста ... ... ... мәселелері талқыланады. Барлығы жария
түрде ... ... ... қызметі тек ашық ... ... ... бір рет ... төрағасы есеп береді. Бірде бір қаражат
көзі белгісіз бағытта жоғалып кетпейді. Бұл ... ... ... ... ... ... жалпы жиналысында шешіледі. Ешкім ... ... ... ... Алқа төрағасы ағымдағы барлық
мәселелерді төралқада шешеді. Онда ең аз ... 10 адам бар. Бұл ... ... сөз де, ой да жоқ. ... ... ... мен
жемқорлықтың мекені болған емес және болмайды да. ҚР-ның Конституциясына
сәйкес, мемлекет әрбір ... ... заң ... ... ... ... заң ... алуға құқығы бар. Заңда көзделген реттерде заң
көмегі тегін көрсетіледі [43]. Осындай көмек ... ... ... ... ... ... табылады. Осыған қоса, 16 баптың 3-
ші тармағы бар. Онда ... адам ... ... ... айып ... ... адвокаттың (қорғаушының) көмегін пайдалануға құқылы деп
көрсетілген[43]. Өзін ... бет ... ... ... ... ... ... таңдаған жас заңгерлер қатары көбейе берсе,
қоғамның құқықтық жағдайы ... ... өзін ... ... ... жетпек. Қазақстанда 5 мың ... 1 ... ... ... басқа елдерде, мысалы АҚШ-та 300 адамға 1 адвокат, ал
Ресейде 3000 адамға 1 адвокат. Қазақстанда шамамен 4 мың ... бар. ... тағы екі есе көп ... ... білікті заң көмегін алу мүмкіндігі
одан әрі артып баршаның қол жетімдігі де ... еді. ... ... ... біздің адвокатураны салыстыру мүмкін емес. Олардан
үйренетін, тәжірибе ... ... көп. ... ... және
Қазақстандағы адвокат жер мен көктей. Адвокат мәртебесі онда ... ... ... және ... ... ... АҚШ-та алдын-
ала тергеу институты жоқ, онда қылмыс жасалғанда, полиция үш күн ... ... ... ... ... ... барып, судьяға қылмыстық істі
қозғау үшін дәлелдемелерді ұсынады. Сол прокурормен бірге сотқа адвокат та
барып, өзінің ... мен ... ... ... Прокурор мен
адвокаттың жарысуы осы жерде басталады. Сонда айып тағу туралы ... сол ... ... не ... емес ... ... б.]. Ал
Қазақстанда іс қозғалады, адамды ұстайды, отырғызады, кейде күшпен жауап
көрсетілімдерін алады, осыдан кейін адвокатты ... ... ... ... ... ... ... көзделген, яғни бірінші жауап алуға
адвокаттың қатысуы қажет. Бұл құқық қорғау жүйесінің ең жағымсыз ... ... ... айта беруге болмайды. ... ... ... ... ... ... ... асырып айту керек. Алайда
осындай жағдайларға тап ... ... ... кете ... де болмайды.
Құқық қорғау жүйесінде кейде кездесіп жатқан осындай жағымысыз жақтардың
болашақта азаятынына кәміл сенеміз.
Қорытынды
Жүзеге ... ... ... ... ... ... ... береді:
1) Қазақстан Республикасы демократиялы даму жолына түскен мемлекет
болып табылатындықтан, адвокатура институтының мәртебесін ... ... ... ... қатарда тұр. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан ... ... ... ... жолында» атты Қазақстан халқына ... ... ... «Біз жалпымен мойындалған демократиялық
қауымдастықтағы ... ... сот ... толық көлемді реформалау
жолындамыз. Біз мына бағыттарда жұмыс ... ... сот ... ... сот ісін жүргізу сатысында ... ... ... ету және ... ... ... ... Адвокатура демократиялы құқықтық мемлекеттің тәуелсіз
институты ретінде адамның құқықтары мен ... заңи ... ... Білікті заң көмегін алу құқығын ... ... ... көтеру адвокатура қызметінің аса
маңыздылығын көрсетеді. ҚР Конституциясының 13-бабында: «Әркімнің ... ... ... ... бар. ... ... жағдайларда заң көмегі тегін
көрсетіледі»-деп айтылуы осы кепілдіктің жарқын көрінісі[43].
2) Адвокатура институтының маңыздылығы мен ... ... ... ... бері ... ... ... Ежелгі Греция, Ежелгі Рим
мемлекеттерінде ежелден пайда болған. ... ... ... ... Оның ... ... ... сүйіспеншілік, адамның жеке мүдделеріне
деген сыйластық, біз адамгершілік деп атайтын түсінік ... ... ... ... advoco ... ... «шақырамын», көмекке
«шақырылған» деген мағынаны білдіреді. ... ... ... ... ... ... ол заңгер кеңесші қызметін атқарды. Сол заманның өзінде
адвокатура әділсоттың ... ... ... мемлекеттік басқару
жүйесінде ықпалды орынның бірін алып тұрды деуге болады.
3) Ал қазіргі заманда БҰҰ Жарғысына сәйкес ... ... ... ... ... құрметтелуі мен сақталуына жәрдемдесу
жөніндегі мемлекеттер ... ... еске сала ... ... құқығын және заңда көзделген білікті, тәуелсіз және әділ ... және ашық ... ... қосымша жария етеді. Ол оларға
экономикалық, әлеуметтік, азаматтық және саяси өмірде беріледі және ... ... заң ... ... ... заң көмегін пайдаланудың
қолайлы мүмкіндігін алуды талап етеді. Адвокатура институты демократиялық
қоғамның маңызды элементтерінің бірі ... ... ... ... заң ... алу құқығын қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... орын ... Ішкі ... құқық та, халықаралық құқық та адам құқықтыры мен
бостандықтарын құрметтеуге және қорғауға бағытталған нормаларға ие. ... ... ... ... мен ішкі мемлекеттік құжаттарда
көрініс тапқан. Осындай қағидалардың бірі ... ... ... ... алу құқығын айтуға болады. Ал мемлекет өз тарапынан білікті заң
көмегін алу ... ... және ... ... Адам мен ... мен ... қорғау жөніндегі қызметтерді атқаратын әртүрлі
мемлекеттік және ... емес ... ... ұйымдар бар. Алайда
осындай қызметтерді ... ... ... ... ... мен рөлі ерекше сияқты. Адвокатурасыз құқықтық
қорғаудың нысаны оң бағытта жүзеге асуы екіталай.
5) ... – бұл ... ... және ... адам. Өз кәсібіне
деген сүйіспеншілік, ұжымдылыққа ұмтылыс адвокаттарды басқа ... Осы ... өзін ... ... ... ... ... және этикалық қасиеттерді талап етеді. ... ... ... аз емес ... мен бөгеттерге тап болып отырады,
олардан дұрыс шығу үшін жігерлік, батылыдық ... ... ... ие болу қажет, себебі бұл кәсіп көбінесе өз жолында қауіптіліктерді
кездестіріп, тәуекелге бет бұруды талап етеді. ... ... ... де адвокаттан кәсіпқойлық, тырысушылық, ыждағаттылық, ... ... табу ... ... етіледі. Сырттан білдірілген сыйластық
пен сенімділік адвокатқа өз кәсіби қызметінде сәттілікті қамтамасыз етеді.
Адвокат әрқашан өз клиенттерінің ... оң ... ... ... ... ... – қорғауындағы адамның құқықтары мен мүдделерін адал қорғау.
Егер сот өндірісі ... - ... ... ету ... адвокатура институты - ізгіліктің ... ... ... ең ... қылмыскердің адвокат иемдену
құқығы бар, бұл қоғамның әркімге деген ізгілікпен қарайтынының дәлелі. Бұл
құқықтық институттың ... ... және ... ... ... ТМД және ... мемлекеттерінің адвокаттық қызметті
реттейтін заңнамаларын талдау негізінде адвокатураның ... ... ... батыстың адвокаттық жүйесі біршама күрделі болып келсе,
көршілес ТМД-ның ... ... ... ... ... ... адвокатурасының ұйымдастырылуының ерекшелігі адвокаттардың орта
ғасырда қалыптасқан істің ... ... ... ... ... ... адвокаттың солиторға, барристерге, ... ... оның ... ... ... анықталады. Адвокат
мәртебесі, әсіресе, Еуропа елдерінде, АҚШ-та жоғары бағаланады. Заңгерлер
АҚШ-та заңгерлер экономика және ... ... ... көптеген
маңызды орындарда тұр. Ал Ұлыбритания мен Франция адвокаттары сословиелерге
бөлінген. Әрине, бұл өзге мемлекеттердің адвокатурасының ... ... ... ... ... ... ... жағдайлар бар. АҚШ пен
Еуропа елдерінде мүмкін ... ... ... ... ... ... демократиялы сипаттағы адвокатура да бір саты ... ... ... де ... ... салыстыру арқылы ТМД мемлекеттерінің адвокатурасының
ерекшеліктерін байқауға болады, бірақ олар айтарлықтай көп емес. Аздап қана
кейбір мәселелерге ғана ... ҚР ... ... бар. ... барлығынада адвокаттық қызмет заңнамалық актілер негізінде
реттелген. Тәжікстанда адвокатура туралы заңның өзі жоғары заңи нысанында,
яғни ... ... ... Бұл ТМД ... ... ... ... мәртебе берген бірден бір мемлекет. Ал ҚР ... ... ... ... ... ... Мысалы, ҚІЖК,
АІЖК. Алайда бұл заңнамалардың барлығында «адвокаттық қызмет» түсінігіне
анықтама берілмеген. Осы мемлекеттердің ... ... ... ... қоғамдық кәсіптік бірлестігінің мүшесі болуы қажет. Сонымен
қатар, өз ... кез ... ...... ... ... құқылы.
Қазақстанның бұл жердегі ерекшелігі заңды тұлғаны тіркемей, жеке дара
адвокаттың өз ... ... ... ... ... Адвокаттық қызмет –
кәсіби қызет түрі, кәсіпкерлік емес және онымен ... ... Осы ... ... мен ... ... адвокаттық
қызметтің коммерциялық емес сипаты нақты айқындалған. ... ... ... ... үшін ... ... ... мүмкін.
Ал Қырғызстан мен Тәжікстанда керісінше, ... ... ... ... ... ... асыруына жол беріледі. Ал шетелдік
адвокаттардың болуына қатысты бұл ... ... бұл ... ... ... Тек халықаралық шарттарға сәйкес болуы керек. Бұл
мемлекеттерде шетел ... кең ... ... десек те
болады. Бұл әрине өте дұрыс, себебі ... ... ... ... ... үшін ... кәсіби мектеп ретінде бағаланып, олардың
тәжірибесін молайтуға зор ... ... және ... ... ... ... ену ... арттырмақ. Тек
Әзірбайжанда біршама ... яғни ... өз ... ... ... ... мен кеңестер берумен ғана шектеледі.
8) Ресей Федерациясындағы адвокатура институтының құқықтық реттелуіне
келер болсақ, адвокатураның тәуелсіздігі қағидасы толық ... ... ... ... ... мәселесіне келсек Ресейде ол қарастырылмаған
және бұл дұрыс секілді. Оған ... ... ... ... беру ... Ресей субъектісі адвокаттық палатасының біліктілік комиссиясы
үміткер біліктілік емтиханын тапсырғаннан кейін қабылдайды, яғни ... ... ... ... ... алу ... ... не үшін қажет. Адвокаттық құрылымдардың өздері ... ... ... беру ... ... ... ... болады. Адвокатура
мемлекеттен толығымен тәуелсіз болу қажет. Адвокаттарды лицензиялау арқылы
мемлекет адвокатураны әлі де ... ... ... ... Әлде мемлекет
ата заңымызда кепілдендірілген білікті заң көмегін алу құқығын өз тарапынан
берілген деп ... ... ... ... ... ... ... ме? Бәрібір лицензиялау - мемлекеттік бақылау ... ... ... ... де ... адвокатураға толық тәуелсіздік беруі тиіс.
Соның арқасында адвокатураның сапасы жоғарылап, өзін бұл қызметке арнағысы
келгендер қатары ... ал ол өз ... ... ... ... ... ... ауылдық аймақтарда адвокаттардың жетіспейтіні белгілі.
Қарапайым халықтың заң тұрғысында және ... ... ... ... болса түсінбеушілігі байқалады. Оны жою үшін білікті заң көмегіне ... ... ... ... ... ... ... заңи қорғау
және құрметтеу қолға алынуы тиіс. Кейде адвокаттардың өздері тергеу алдында
әлсіз болады. ... ... ... ... бар, онда ... ... ... қарастырылған сияқты, алайда неге тәжірибе
жүзінде олар ... ... ... ... ... ... елемейді. Мұндай
жағдайлар кез келген мемлекеттің адвокатура институтында орын алуы мүмкін.
Бірақ ... ... ... кете ... ... ... ... жоюға
тырысу керек. Ең бастысы біздің мемлекетімізде ... ... ... ... жұмысында қойылған мақсаттар жұмыс барысында толығымен өз
шешімін тапты деуге болады, яғни ... ... ... мен
маңыздылығы, оның қоғамда алатын рөлі, жалпы ... және ... ... мен даму тарихы және қазіргі кездегі жағдайы толығымен
қарастырылды. Ал ҚР адвокатурасын ... ... ... талдау отандық адвокатураның жағымды жақтарын да, ... да ... ... ТМД ... ... ... ... ерекшеліктері байқалды. Алайда ... ... ... ... ... ... бар екен. Бүкіл ТМД шеңберінде РФ ... ... үлгі ... ... ... ... қызмет туралы»
заңнамасында барлық мәселелерге ... ... ... ... ... ... мүліктік жауапкершілік тәуекелдігін ... ант, ... ... ... т.б. ... ... ерекшеліктері: адвокат мәртебесін алу үшін ... ... ... ... ... еместігі, яғни жоғары заң білімі
болып, адвокаттар алқасында үш ... бір ... ... ... ... соң лицензия алып, адвокаттар алқасында мүшелікке тұрып адвокат болу;
аттестаттаудан өтпестен адвокаттық қызметпен ... ... ... бар ... ... олар: Қазақстан Республикасы Әділет
біліктілік алқасында ... ... ... ... Сот ... Біліктілік комиссиясында біліктілік емтиханын тапсырған адамдар;
тұрақты судьялардың және өз міндеттерін ... ... ... ... ... қылықтары және заңды бұзғаны үшін судья қызметінен
босатылған судьяларды ... ... ... ... ... ... Ал прокуратура, тергеу және анықтау органдарында кемінде он жыл
жұмыс істеген прокурорлар,тергеушілер мен анықтаушылар, жағымсыз ... ... ... ... ... тағылымдамадан
өткеннен кейін емтихан тапсырудан босатылады; адвокаттық қызметті заңды
тұлғаны тіркемей, жеке дара ... ... ... ... болу ... ... ... тек ҚР азаматының алу
мүмкіндігі.
Зерттелген тақырыптың нәтижелері мынадай нақты ... ... ... ... ... және адвокаттық қызметтің мәртебесін көтеру,
тәуелсіздік қағидасы негізінде адвокатураны мемлекеттен толығымен тәуелсіз
ету. ... ... ... бір түрі ретінде лицензиялауды ... не ... алып ... қажет;
2)Адвокаттық қызметтің сапасын арттыру ... ... ... ... ... одан әрі ... үшін шетел
мемлекеттерінің адвокаттық қызметінің тәжірибесіне талдау жасайтын ... ... ... ... алу үшін үміткер тұлға адвокаттық қауымдастықтың
өзіне аттестациялық емтиханды тапсыруы қажет;
4) Білікті заң көмегіне қол жеткізу ... ... ... ... облыстарда адвокаттардың қатарын көбейту. Адвокаттардың
жетіспушілігі лицензия беру процедурасымен байланысты, яғни оны ... ... ... ... ... қажет;
5) Адвокаттардың қызметіне араласуға жол бермеуді заңнамалық тұрғыда
қатал ... ... алу және ... ... ... ... ... өздерін заңи қорғау және құрметтеу қолға алынуы тиіс;
7)Заңнамада көрсетілген тағылымдамадан өту мерзімі тым ... Оны ... ... ... мол ... адвокаттарды
қалыптастыруға мүмкіндік береді;
8)Адвокаттардың проуратура, сот, анықтау және тергеу ... ... ... ... ... ... ... қажет;
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры (Глава III. ... Том ... ... ... ... ... П.П. ... 2003.
-346 c.
2. Стоянов А. История адвокатуры. -Харьков: Университетская типография,
1969. – 146 ... ... ... ... М.: Рус. Яз., ... ... ... http://www.advokatrus.ru/doc/385
5. Таблица VIII // Рузина Е.Г., Бессилин Н.А. Основы римского частного
права: Учеб. Пособие. Уфа: Издательство ... ... ... 366 ... Белогруд Н.Е. Римское право. Источники, история, институции. - Киев:
Типография Петра Барского, 1994 – 675 ... ... ... Избранные фрагменты в переводе и с прим. И.С.
Перетерского.- М.: ... 1984 – 714 ... ... Л.Л., Томсинов В.А. Памятники римского права. Институции
Юстиниана.- М.: Зерцало, 1998.- С. 46.
9. ... по ... ... и ... ... ... Том ... мир и средние века, - М., 2003. - 576 ... ... и ... – М.: 1987. – 345 ... Адам ... туралы Жалпы Декларация (1948 жылғы 10 ... Бас ... 217 А ... ... Адвокаттар рөлі туралы негізгі ереже (Нью-Йоркте 1990 жылғы тамызда
қылмысты ... ... БҰҰ ... конгрессінде қабылданған)
13. Еуропалық қоғамдастық адвокаттарына арналған тәртіптердің ... 1995. №10. ... ... ... этики адвокатов. Одобрены правлением
Международной ... ... в 1995 ... ... ... ... правил для адвокатов стран Европейского сообщества.
Принят Советом коллегии адвокатов и ... ... ... 28 ... 1988 ... ... Пакт ООН ... положения о роли адвокатов». Международный адвокат.
– 1992. - №4. ... ... С. ... ... ... және адвокаттық
қызмет: Оқулық. - Алматы: Дәнекер, 2003. – 317 ... ... Е. О. ... ... ... және ...... 2010. – 348 б.
19. Cмирнова Е.М. Адвокатура: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во Михайлова В.
А., 2002. – 267 с.
20. ... ... США / ... ... В.А. 3-й ...... ... 2006. – 1216 с.
21. Рогов И.И. Адвокатура сегодня и завтра,- Мысль. – 1992
22. ... И.С., ... В.З. ... ... в ... М.,1972. – 965 б.
23. Адвокатура в странах СНГ. Материалы съезда адвокатов, ... ... 19 ... 1994 г. / ... – 1995. - ... 1997 ... 5 ... «Адвокаттық қызмет туралы» ҚР заңы.
http://base.zakon.kz.
25. Тәжікстан Республикасының «Адвокаттық қызмет туралы» 1995 ж. ... №110 ... ... ... 1999 ж. 21 қазандағы «Адвокаттық қызмет туралы» Қырғызстан ... 1999 ж. 24 ... ... мен ... қызмет туралы»
Әзірбайжан заңы. www.azhumanrights.az
28. 1998 ж. 18 ... ... мен ... ... ... ... www.lawyer.uz
29. Мирзаев Т.Р., Исламов Б.Д., Халиков К.Х. Судебные реформы ... ... ... ...... 2006. – ... ... Б. С. Защитительные речи адвокатов Узбекистана. – Ташкент,
2006. – 378 ... 1996 ж. 27 ... ... мен адвокаттық қызмет туралы»
Армения Республикасының заңы. www.parliament.am/ ... ... ... ... роли ... ... VIII Конгрессом ООН
по предотвращению преступности и перевоспитанию правонарушителей. –
Гавана, Куба, 27 ... – 7 ... 1990 ... ... ... в Росии: учебник/А.Н. Чашин. – М.: Издательство ... ... 2008. – 432 ... ... Г. Ж., ... Л.В. ... и ... деятельность
в Республике Казахстан: Учебное пособие / Под ред. Сулейменова Г. Ж. –
Алматы: Алем, 2002. – 256 б.
35. ... Ю. Ф. ... в ... ... – М.: ООО «Профобразование»,
2001. – 832 с.
36. 2002 жылғы 31 мамырдағы «Ресей Федерациясының Адвокаттық ... ... ... ... ... ... Мейірбекова Г.Б. Қазақстан Республикасындағы ... ... ...... 2007. – 184 б.
38. 1997 ж. 13 ... ... ... іс ... кодексі. –
Алматы: ЮРИСТ, 2009. – 212 б.
39. Халиков К. Х. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары: Оқу
құралы. – ... ... 1995. – 176 ... Қайыржанов Е.І., Жәмиев Р. Қылмыстық істер бойынша адвокаттың қорғау
тәсілдері // Заң. – 2001. – 278 ... ... и ... ... в ... ... Учебник.
Тыныбеков С. – Алматы: Данекер, 2001. – 246 с
42. Адвокатура ... ... ... ... ... 1995 ж. 30 тамыздағы ҚР Конституциясы. http://base.zakon.kz.
44. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 95 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адвокатура және адвокаттық қызметтің түсінігі, пәні және міндеттері6 бет
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары72 бет
Сот, адвокатура, нотариат органдарының құқықтық жағдайы6 бет
«ҚР-ның Адвокатура және адвокатура қызметі» пәнінен оқу бағдарламасы47 бет
Адвокат - қорғаушының алдын ала тергеуге қатысуы5 бет
Адвокат-қорғаушының алдын-ала тергеуде дәлелдемелерді жинауға қатысу мәселелері113 бет
Адвокат-қорғаушының сезіктіге, айыпталушыға және сотталушыға білікті заң көмегін көрсетуі120 бет
Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі78 бет
Адвокаттар алқасының органдары және олардың өкілеттігі8 бет
Адвокаттар алқасының органдарының түсінігі7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь