Сапаны конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету

1. Кіріспе. Курстың мақсаттары және мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі КҚБЖ (ЕСКД)
3. стандарттарының тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Конструкторлық құжаттардың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5. Конструкторлық құжаттарды әзірлеу кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5. Техникалық ұсыныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Эскиздік жоба ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Техникалық жоба. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8. Техникалық шарт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. Техникалық шартты әзірлеу барысында орындалатын жұмыстар ... ... ... ...
10. Спецификация тізбесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11. Сілтемелік құжаттар тізбесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. Жұмысшы сызбаларға негізгі талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
13. Құрастыру сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
14. Конструкторлық құжаттарды нормабақылаудың мақсаты мен маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
15. Нормабақылауды жүргізу реті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
16. Топтық және базалық құжаттардың жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... .
17. Спецификацияны орындау тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18. Бұйым түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19. Бұйым конструкциясының технологиялығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
20.Типтік технологиялық процес ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
21. Технолгиялық процестерді стандарттау және типтендіру ... ... ... ... ...
22.Технологиялық құжаттардың бірыңғай жүйесі ТҚБЖ (ЕСТД) стандарттарының тағайындалуы. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23. Бірлік технологиялық процес үшін құжаттар комплектілігіне жалпы талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24. Типтік және топтық технологиялық процес (операция) үшін құжаттар комплектілігі және оларды тіркеуге жалпы талаптар ... ... ... ...
25. Маршруттық картаны қолдану тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26. Қауіпсіздік талаптарының көрнекі көрсетілуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27. Технологиялық құжаттарды нормабақылаудың мақсаты мен маңызы
28. Нормабақылаудың жүргізу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
29.Технологиялық құжаттарды техникалық бақылау тәртібі ... ... ... ... ... .
30. Арнайы тағайындалган құжаттарды рәсімдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
«Сапаны конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету» ғылыми ізденіс жұмыстарымен үйлесе отырып, сапаны қалыптастыруда тапсырыс беруші мүддесі мен тапсырысты өңдеп жасаушы ықыласын және тұтынушы талаптарын қанағаттандыратынконструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі КҚБЖ (ЕСКД) және технологиялық құжаттардың бірыңғай жүйесі ТҚБЖ (ЕСТД) мәселелерін қарастырады.
Өнімнің техникалық деңгейі және сапасы жобалау кезеңінде қаланады, дайындау кезеңінде қамтамасыз етіледі, эксплуатация кезеңінде жүзеге асырылады. Сондықтан өнім сапасын бақылау бойынша Мемлекеттік қабылдау жұмысының негізгі бағыттарының бірі - конструкторлық және технологиялық, техникалық құжаттардың сапасын бақылау болып табылады.
Конструкторлық және технологиялық құжаттар өндірісті дайындау және өнімді өндірудің техникалық жағына кіреді. Осы сұраққа байланысты Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі (ЕСКД), Технологияльық құжаттардың бірыңғай жүйесі (ЕСТД), Өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесі (ЕСТПП), Өлшеуді қамтаматсыз етудің мемелекеттік жүйесі (ГСИ) және басқа да жүйелердің талаптарына сәйкес өңдеу, және оны өткізуді ұйымдастыру, сақтау және өзгерту техникалық құжаттарды бақылау және рәсімдеу , дұрыс құрастыру – үлкен мағынаға ие болады.
Қабылданған өнімнің техникалық құжаты тәжірибелі үлгіні және орнату сериясын сынау және дайындаудың нәтижесі бойынша өңделуі керек және орнатылған тәртіпте бекітілуі керек. Мемлекеттік қабылдау қабылданған өнімнің сапасы мен сенімділігін жоғарылату мақсатында техникалық құжаттарды жетілдіу бойынша жүйелік жұмыстар жүргізуге міндетті. Ол үшін өнімді эксплуатациялау, қабылдау, сынау және өндірудің бақылау материалы қолданылу керек.
Орнатылған техникалық деңгей және сапаның қабылданған өнімінің шығарылымы жүргізілуі бойынша техникалық құжаттың сапалық жағдайын камтамасыз ету және қолдау үшін Мемлекеттік қабылдау РД 50-612-86 сәйкес төмендегілерді жүзеге асыру керек:
- Техникалық құжаттың мемлекеттік стандарттардың және өнімді жеткізу шартының талаптарына сәйкестігін бақылау;
- Өнімнің конструктивті және өндірістік кемшіліктерін жоюмен, өнімнің конструкциясы мен техникалық сипаттамасының жақсарцымен байланысты тениткалық құжаттар өзгерісінің, сондай-ақ қабылданған өнімнің сенімділігі мен сапасына әсер ететін басқа да өзгерістердің, өнімді өндіру шартының, сапаны бақылау ережесі мен тәсілдерінің, қабылдауы мен сынауының келісуі;
1. Феллер М.Д. и др. Составление текстовых производственных документов-М.,1990,324 с.
2. Григорьев Л.М. и др. Нормоконтроль. М.,1991.388 с.
3. ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Основные положения.
4. ГОСТ 2.101 -68 ЕСКД Виды изделий.
5. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов.
6. ГОСТ 2.103-68 ЕСКД Стадии разработки.
7. ГОСТ 2.104- 2006 ЕСКД Основные надписи.
8. ГОСТ 2..106-96 ЕСКД Текстовые документы.
9. ГОСТ 2.111-68 ЕСКД Нормоконтроль.
10. ГОСТ 2..201-80 ЕСКД Обозначение изделий и конструкторских документов.
11. ГОСТ 2.503 -90 ЕСКД Правила внесения изменений.
12. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
13. ГОСТ 3.1001-81 ЕСТД Общие положения.
14. ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД Стадии разработки и виды документов.
15. ГОСТ3.1103-82 ЕСТД Основные надписи.
16. ГОСТ 3.1116-79 ЕСТД Нормоконтроль.
17. ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД Формы и правила оформления маршрутных карт.
18. ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда и технологической документации.
19. ГОСТ 3.1127-93 ЕСТД Общие правила выполнения текстовых технологических документов
20. ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД Система обозначения технологической документации.
21. ГОСТ 14.201-83 ЕСТПП. Обеспечение технологичности конструкции изделий.
22. ГОСТ 14.206 -73 ЕСТПП. Технологический контроль конструкторской документации.
23. ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение.
24. ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект.
25. ГОСТ 2.120 ЕСКД. Технический проект.
26. ГОСТ 2.113 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы.
27. ГОСТ 2.124 ЕСКД. Порядок применения покупных изделий.
28. ГОСТ 15.001-88 СРПП. Общие положения.
29. ГОСТ Р 15.011-96 СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.
30.Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения Ì.: Изд-во стандартов. 1987.-256с.
31.Технологичность конструкций изделий. Справочник / Т.К. Алферова Ю.Д., Амиров и др. Ì.: Машиностроение, 1985.-368с.
32. Балакшин Б.С. Теория и практика технологии машиностроения. В 2-х книгах. – Ì.: Машиностроение, 1982.
33. Ковшов А.Н. Технология машиностроения.- Ì.: Машиностроение, 1987.-320с
34. Маталин А.А. Технология машиностроения.- Ì.: Машиностроение, 1985.-496с
35. Мосталыгин Г.П., Толмачевский Н.Н. Технология машиностроения.- Ì.: Машиностроение, 1990.-288с
36. Новиков Н.П. Основы технологии сборки машин и механизмов. - Ì.: Машиностроение, 1980.-592с
37. ГОСТ 27.202-83 Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции.
38. СТ РК 1078.3.1-2002 Технологическое обеспечение создания продукции. Технологическая подготовка производства.
39. Лекции по общим проблемам ЕСТПП. Издательство Стандартов. Москв
        
        Тақырып. Сапаны  конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету
Мазмұны
1. Кіріспе. Курстың мақсаттары және мазмұны......................................
2. Конструкторлық ... ... ... КҚБЖ ... ... ... Конструкторлық құжаттардың түрлері.............................................
5. Конструкторлық құжаттарды әзірлеу кезеңдері..................................
5. Техникалық ұсыныс...............................................................................
6. ... ... ... ... ... ... ... Техникалық шартты әзірлеу барысында орындалатын жұмыстар...............
10. Спецификация тізбесі........................................................................
11. Сілтемелік құжаттар тізбесі....................................................................
12. Жұмысшы ... ... ... ... ... ... ... нормабақылаудың мақсаты мен маңызы..............................................................................................................
15. Нормабақылауды жүргізу реті.................................................................
16. Топтық және базалық құжаттардың жалпы сипаттамасы.............................
17. Спецификацияны орындау тәртібі...........................................................
18. ... ... ... ... ... технологиялық процес..................................................................
21. Технолгиялық процестерді стандарттау және типтендіру....................
22.Технологиялық ... ... ... ТҚБЖ ... ... ... ...................................................
23. Бірлік технологиялық процес үшін құжаттар комплектілігіне жалпы талаптар...................................................................................................................
24. Типтік және топтық ... ... ... үшін құжаттар комплектілігі және оларды тіркеуге жалпы ... ... ... ... ... ... ... көрнекі көрсетілуі........................................
27. Технологиялық құжаттарды нормабақылаудың мақсаты мен маңызы
28. Нормабақылаудың жүргізу ... ... ... ... ... Арнайы тағайындалган құжаттарды рәсімдеу........................................
Пайдаланған әдебиеттер тізімі...............................................................
* Тақырыбы: Кіріспе. Курстың мақсаттары және ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруда тапсырыс беруші мүддесі мен тапсырысты өңдеп ... ... және ... ... қанағаттандыратынконструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі КҚБЖ (ЕСКД) және технологиялық құжаттардың бірыңғай ... ТҚБЖ ... ... қарастырады.
Өнімнің техникалық деңгейі және сапасы жобалау кезеңінде ... ... ... қамтамасыз етіледі, эксплуатация кезеңінде жүзеге асырылады. Сондықтан өнім сапасын бақылау бойынша Мемлекеттік ... ... ... ... бірі - ... және ... техникалық құжаттардың сапасын бақылау болып табылады.
Конструкторлық және технологиялық құжаттар өндірісті ... және ... ... техникалық жағына кіреді. Осы сұраққа байланысты Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі (ЕСКД), ... ... ... ... ... ... ... дайындаудың бірыңғай жүйесі (ЕСТПП), Өлшеуді қамтаматсыз етудің мемелекеттік жүйесі (ГСИ) және басқа да ... ... ... ... және оны ... ... ... және өзгерту техникалық құжаттарды бақылау және рәсімдеу , дұрыс құрастыру - үлкен мағынаға ие ... ... ... ... ... ... және орнату сериясын сынау және дайындаудың нәтижесі бойынша өңделуі керек және ... ... ... ... ... қабылдау қабылданған өнімнің сапасы мен сенімділігін жоғарылату мақсатында техникалық құжаттарды жетілдіу бойынша жүйелік жұмыстар жүргізуге міндетті. Ол үшін ... ... ... ... және өндірудің бақылау материалы қолданылу керек.
Орнатылған техникалық деңгей және сапаның қабылданған өнімінің шығарылымы жүргізілуі бойынша техникалық құжаттың сапалық жағдайын камтамасыз ету және ... үшін ... ... РД ... ... ... жүзеге асыру керек:
- Техникалық құжаттың мемлекеттік стандарттардың және өнімді жеткізу шартының талаптарына сәйкестігін бақылау;
- Өнімнің конструктивті және ... ... ... ... ... мен ... сипаттамасының жақсарцымен байланысты тениткалық құжаттар өзгерісінің, сондай-ақ қабылданған өнімнің сенімділігі мен сапасына әсер ететін басқа да өзгерістердің, ... ... ... ... бақылау ережесі мен тәсілдерінің, қабылдауы мен сынауының келісуі;
- Қабылданған өнімнің техникалық құжатының келісілген ... ... және ... толықтығын бақылау;
- Мемлекеттік қабылдау органының және кәсіпорынның техникалық құжатты өзгерткені ... ... ... ... ... Техникалық құжаттар бойынша ескертулер есебі;
- Техникалық құжаттың өзгертулерінің есебі.
Бұдан басқа кәсіпорында техникалық құжаттың түпнұсқасын ұстағышқа Мемлекеттік қабылдау осы ... ... ... ... түрде (жылына бір реттен кем емес) қабылданған өнімнің түпнұсқа құжаттарының сапасы мен ... ... ... ... мен ... тексеру жүргізу керек.
Техникалық құжаттың сапасына бақылау жүргізу үшін Мемлекеттік қабылдаудың жұмысшылары қабылданған өнімді және оған өңделген конструкторлық және технологиялық ... оте ... білу ... ... құжаты бұйыммен бірге оны өңдеу, өндіру, эксплуатация және жөндеу процесінде жүреді. Конструкторлық құжаттарсыз бұйымды шығару және дайындау, тағайындалуы бойынша ... ... ... ... ... ... сапасы мен оның техникалық деңгейі, және оның даму тенденциясы туралы толық және нақты информациясы бар, біріншілік сақтаушы болып табылады. ... ... ... және дәл ... және ... оның ... және жөнелуі конструкторлық құжаттың сапасына байланысты.
Конструкторлық құжаттың сапасы ... және ... ... ... жағдайына байланысты болады.
Конструкторлық құжаттың техникалық мазмұны бұйымның ... ... ... қондырғысын, құрылымын, оның функционалды бөліктерімен ішкі және сыртқы байланыстарын анықтайды, өнімнің сапасына және техникалық ... ... ... ... ... ... ... қабылданған техникалық шешімдер, бұйымның техникалық деңгейі мен сапасы туралы мәлімдемелерден тұрады.
Конструкторлық ... ... ... саақталуға жарамдылығын, жарылу, жапсыру және тесілген жерлерсіз келтірілген ... ... ... ... үшін де және ... рет ... түсіруге жарамдылығын анықтайды.
Конструкторлық құжаттың техникалық мазмұнының сапасы өнімнің техникалық ... мен ... ... және ... ... ... (НИОКР); ал хабарландыру мазмұнының сапасы - ЕСКД стандарттарында; физикалық ... ... - ЕСКД ... және ... ұқыпты қарауда базаланады.
Конструкторлық құжаттың сапасын бақылауда Мемлекеттік қабылдаудың ... ... ... ... стандарттарымен және ЕСКД стандарттар комплексімен еркін жұмыс жасай алуы керек.
Аталынған стандарттар нормативтік талапта орнатылған өнім қауіпсіздігін өзара ауыстырымдылығын техникалық, ... ... ете ... ... ... береді. Мысалы, кез-келген өнім үшін оларға талап орнату , схема түрінде кескінін көрсету, пайдалану, жөндеу, мәәліметтерін ... осы ... ... құжаттарда қарастырылады.
Қазіргі таңда ғылым мен технологиялық ақпараттық байланыстың өркендеуіне ... ЕСКД ... ... жаңа электрондық конструкторлық құжаттарды жасауға итермелейді.
ЕСКД құжаттарын жетілдіру, халықаралық стандарттар ИСО13.584.\, 13.531 талаптарын ескере отырып жүргізілді. Конструкторлық құжаттардың электронды нұсқасын ЕСКД ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыстарын халықаралық бағдаламасына ендірілген.
2. Конструкторлық құжаттардың бірыңғай ... КҚБЖ ... ... ... ... ... ... өнімнің өмірлік кезеңінде /жобалау, дайындау, пайдалану, жөндеу т.б./ әзірленетін және қолданылатын конструкторлық құжаттарға өзара байланысқан ережелерді, ... ... ЕСКД ... ... ... ... ... рәсімдеу барысында келесі мәселелерді қамтамасыз етеді:
1) Бұйымды жобалау ... ... ... мен ... ... ... құжаттардың өзара байланысын ешқандай өзгертусіз пайдалану мүмкіндігі;
3) ... ... ... ... ... ... және ондағы ақпаратты өңдеудің механикалығы және автоматтылығы;
5) ... ... мен ... қоршаған ортаға бұйым қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптардың конструкторлық құжаттарда болуы;
6) ... ... ... ... ... стандарттау және унификациялау мүмкіндігінің кеңеюі;
8) ... ... ... Өндірісті дайындаудың еңбек сыймдылығын төмендету және мерзімін қысқарту;
10) Бұйымды ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру үшін құжаттарды әзірлеудің ыңғайлылығы; және қол жетімділігі;
12) Конструкторлық құжаттар мен ... ... ... ... Автоматтандырылған жүйелердің біртекті ақпараттық базасын жасау мүмкіндігі;
14) Халықаралық стандарттарға сәйкестендірудің ырғақтылығы;
ЕСКД ... ... ... және ... ... бұйымдарына таратылады.
ЕСКД стандарттарымен орнатылған нормалар мен ережелер келесі құжаттарды әзірлеу, өңдеу , рәсімдеу барысында қолданылады:
1) ... ... ... ... Конструкторлық құжаттарды есепке алу, тіркеу құжаттары;
3) ... ... ... ... ... ... Нормативті техникалық, технологиялық құжаттарға;
Сондай-ақ басқа да стандарттарға, нормалар мен ғылыми-техникалық оқу ... ... ... ... ... ... ...
Стандарттар тобының жіктелінген атауы
0
Жалпы жағдайларға байланысты стандарттар
1
Негізгі жағдайға байланысты стандарттар
2
Конструкторлық құжаттардың және бұйымның белгіленуі мен ... ... ... ... ... ... ережелері
5
Конструкторлық құжаттарды өзгерту ережелері
6
Эксплуатациялық және жөндеу жұмыстарын орындау ережелері
7
Сұлбаларды орындау ережелері
8
Жобалау барысында ... ... ... ... ережелері
9
Басқа да стандарттар
ЕСКД стандарттары ГОСТ 1.0 стандарттарында орнатылған ережелер бойынша белгіленеді. ... ... ... ... ... индексі, яғни ГОСТ;
2) ЕСКД стандарттар комплексімен берілген сан келтіріледі;
3) ... ... ... тобының нөмерін белгілейтін сан келтіріледі;
4) Аталынған топтағы ... ... ... ... сан келтіріледі;
5) Стандарттың бекітілген жылын көрсетеді.
ГОСТ 2604-
ГОСТ - стандарт ... ... - ... ... ... - ... ... стандарт тобының номері
- топтағы стандарттың реттік номері
ЕСКД стандарттары халықаралық стандарт үшін орнатылған тәртіпте ендіріледі.
Жаңа немесе қайта қаралған ЕСКД ... ... ... ... ... рәсімдеуге болады. Тек қана қорғаныс мақсатында әзірленген немесе конструкторлық ... ... ... ... ... ... құжаттарды қолдануда, әзірлеуші көшірмесін өз қолында ұстауға ... ... ... ... классификаторында барлығы 100 класс бар. ... ... ... ... ... ... ... келеді. Резервті кластар уақыттың өтуіне байланысты қажеттілікке орай ... жаңа ... ... үшін ... классификатордың әр класы 10 кішкентай кластарға ... 9-ға ... әр ... ... өзі 10 топқа , әр топ кішкентай ... ... ... 10 түрге бөлінеді.
ЕСКД классификаторын қолдану ... ... ... және ... ... ... ... ... құжаттардың тағайындалуының біріңғай жүйесін.
2.Проектеу , өндіріс ... ... әр ... ... ... ... мүмкіндігі.
3.Жасап шығарушы және дайындалған ... ... ... ... ... және ... және ... бағытын анықтау.
5. Бұйымдарды өндіруде , проектеуде ,автоматизацияда қолданылатын ... кең ... ... классификаторы классифицирленген көпшіліктің ... ... ... ... ... ... әдіс бойынша жасалған. Бұл әдіс ... ... әр ... ... мен ... ... ... нақтылау жүзеге асырылады.
Кластағы бұйымдарды классификациялау кезінде ... ... ... қолданылады:
а) Функционалдық (бұйыммен орындалған негізгі ... ... ... Конструкторлы ( бұйымның коструктивті ерекшеліктері)
б) Әрекет ету ... ... , ... - химиялық процесс)
с) Параметрлік (бұйымның жұмыс параметрінің ... ... және ... ... ... ,қысым ,ток күші ,жиілік)
д) Геометриялық форма
е) Бұйымның ... ... ... ... бірлігінің , комплекттердің, комплекстердің классификациясының ... ... ... ... ... ... бұйымдары туралы мәлімет беріп және оларды ... ... ... ерекшелеуге мүмкіндік береді.
КҚБЖ (ЕСКД) классификатор бұйымының класының ... ... коды ... ... ... бөлімі ретінде қолданылады.
Жалпы құжаттың классификациясы үшін ... ... "О" ... ... ... Бұл "О" ... ... барлық клас,оның кішкентай класы, топ, топша, түр, норма, тәртіп, талап, әдіс, бұйымның ... ... ... орауы, бақылауы, қабылдауы , сақтауы, монтаждауы, және т.б құрайтын құжаттар ...
3. ... ... ... ... ... ... мен қасиетін анықтайтын оны жобалау, дайындау, пайдалану және жөндеу барысындағы қажетті ... ... ... және ... ... жатады :
1) Бөлшек сызбасы - бұл ... ... мен ... ... ... қамтитын кескін, яғни құжат.
2) Құрастыру сызбасы - бұл ... ... мен ... да ... ... құжат, сондай-ақ құрастыру сызбасына гидромонтаждау мен пневмомонтаждау әрекеттерін орындайтын сызбалар да жатады.
3) ... ... ... - ... ... ... оның ... бөліктермен өзара іс-әрекетін сондай-ақ жұмыс істеу принципін айқындайтын құжат.
4) ... ... - ... ... ... оның құрамдас бөліктерінің координаталар орналасуын айқындайтын құжат.
5) ... ... - ... - бұйымның жалпы нобайын және орнатылатын қосылатын өлшемдерін көрсететін құжат.
6) ... ... - ... ... ... ... үшін мәліметтері бар құжат. Сондай - ақ монтаждау сызбасына ... ... үшін ... ... ... ... да кіреді.
7) Қораптау сызбасы - ... ... үшін ... ... бар ... Схема /сұлба/- шартты белгі түрінде немесе бұйымның құрамдас бөлігінің өзара қатынасын белгілейтін сызба түрінде келтірілген ... ... - ... ... ... комплекстілігін, комплектілігін айқындайтын құжат.
10) Спецификация тізбесі - ... ... ... саны мен ... ... барлық спецификация жиынтығын құрайтын құжат.
11) ... ... ... - бұйымның конструкторлық құжаттарына сілтеме көрсетілген құжаттар жиыны бар ... ... ... алу тізбесі - бұйымды әзірлеуде пайдаланылатын сатып алу ... ... ... ... ... ... қолдануы рұқсат тізбесі - ГОСТ 2.124 сәйкес сатып алынған бұйымдарға қолдану үшін ... ... ... ... Техникалық ұсыныс ... - ... ... ... ... жиынынан құралған құжат.
15) Эскиздік жоба тізбесі - ... ... ... ... ... ... құжат.
16) Техникалық жоба ... - ... ... ... ... құжаттар тізбесінен құралған құжат.
17) Түсіндірме жазба - ... ... әсер ету ... ... құжат, сондай-ақ мұнда оның техникалық әзірлеу, техника-экономикалық шешімі келтіріледі.
18) Техникалық шарт - ... ... ... ... жеткізу талаптарынан құралған құжат.
19) Сынау әдістемесі және бағдарламасы - бұйымды ... ... соны ... ... мен реті ... ... ... қамтитын құжат.
20) Есеп - ... ... ... құралған құжат.
21) Пайдалану құжаттары - пайдалану ... ... ... ... ... жөндеу мәліметтерін қамтитын құжат.
22) ... ... - ... ... ... жұмыстарын жүргізу үшін мәліметтерді қамтитын құжат.
Конструкторлық құжаттарды әзірлеу кезеңіне ... ... ... ... ұсыныс
2. Эскиздік жоба
3. Техникалық жоба
Аталынған құжаттар топтамасын негізінен жобалық құжаттар деп ... ... ... ... әзірлеу тәсілдеріне байланысты келесідегідей бөлеміз:
1. Түпнұсқа - кез келген материалда әзірленген екінші ... ... үшін ... ... Екінші түпнұсқа - орнатылған тәртіпте екінші түпнұсқа ретінде кез келген интервалда рәсімделінген көп қайтара ... ... ... ... ... ... ... алғашқы түпнұсқаны немесе типографиялық тәсілмен басылған екінші түпнұсқаны пайдалануға болады.
3. Қайталау ... - кез ... ... ... көшірме алуға мүмкіндік беретін екінші түпнұсқаның көшірмесі.
4. Көшірме - ... ... ... ... ... ... қолдануға тағайындалған екінші түпнұсқаның немесе қайталау құжатының көшірмесі.
Конструкторлық құжаттардың комплектілігі
Конструкторлық құжаттардың комплектілігін анықтауда келесілерді анықтап алу ... ... ... ... ... ... негізгі комплектілігін
3. Конструкторлық құжаттың толық комплектілігін
Бұйымның негізгі конструкторлық ... ... ... оның ... ... және ... жазбаларымен ерекшеленеді.
Конструкторлық құжаттың негізгісі : болып келесілер қабылдануы мүмкін, мысалы, ... үшін оның ... ... ... ... үшін спецификациядағы көрсетілетін бірліктер жиынтығы.
Конструкторлық құжаттың бірыңғай жүйесі стандартына сәйкес әзірленген конструкторлық құжаттарды қолдануда бұйымның ... ... ... ... ... ... жағдайда ғана бұйымға негізгі конструкторлық құжат толық қарастырылған деп саналады.
Конструкторлық құжаттың негізгі комплектісі деп бұйымның барлық құраушыларының ... / ... ... ... ... ... шарты, пайдалану құжаттары және т.б./ құраушы бөлік қарастырылған конструкторлық құжаттың жиынтығын айтамыз. Құраушы бөліктердің конструкторлық құжаттары ... ... ... комплектісіне кірмейді.
Бұйымның конструкторлық құжаттарының толық комплектісі келесілерді қамтитын ... ... ... ... ... негізгі комплектісін берілген бұйымның және оның құраушы бөліктерінің конструкторлық құжаттарының ... ... ... ... ... ... ... кіруі мүмкін, егерде бұл құжаттар берілген бұйымға қатысты болса.
Конструкторлық құжаттардың номенклатурасы бұйымды әзірлеу кезеңдеріне байланысты анықталынады.
4. Конструкторлық құжаттарды әзірлеу кезеңдері
Конструкторлық ... ... ... ... ... ... ... Бұйымның жұмыс істеу принципін тексеру ;
2) Бұйым конструкциясына әзірленген негізгі конструктивті шешімдерді тексеру;
3) Өндірілетін ... ... ... ... ... ... тексеру.
Конструкторлық құжаттарды әзірлеу кезеңдері келесідегідей:
Әзірлеу кезеңдері
Орындалатын жұмыстар кезеңдері
Техникалық ұсыныс
1/ Материалдар жиналады
2/ Техникалық ... ... ... ... ... және бекітіледі
Эскиздік жоба
1/ Эскиздік жоба әзірленеді
2/ Қажеттілікке қарай макеттер әзірленіп сынаудан өткізіледі
3/ Эскиздік жоба ... ... ... Техникалық жоба әзірленеді
2/ Қажеттілікке қарай макеттер әзірленіп сынаудан өткізіледі
3/Техникалы жоба қарастырылып бекітіледі
Жұмысшы-конструкторлық құжаттар әзірленеді
1/ Тәжірибелік ... ... және ... үшін ... конструкторлық құжаттар әзірленеді.
а/ Кіші кәсіпорындар үшін
2/Тәжірибелік үлгіні әзірлейді және алдын-ала сынайды
3/ Тәжірибелік үлгіні алдын-ала ... ... ... ... ... ... енгізіледі.
4/ Тәжірибелік үлгіні қабылдау сынауынан өткізеді
5/ Қабылдау сынауының негізінде конструкторлық құжаттарға түзетулер енгізеді
б/ Массалық және сериялық ... ... ... ... ... ... бұйымды әзірлеу және сынау
Орнатылған серия бойынша әзірленген және сыналған бұйым қорытындысы бойынша конструкторлық құжаттарға түзетулер енгізу, сондай-ақ оны жарықтандыру
5. Техникалық ... ... ... ... ... ... жағдайда әзірленеді. Техникалық ұсыныс техникалық тапсырмада көрсетілмеген бұйымның сапасына қатысты қосымша және нақты талаптарды анықтау мақсатында ... ол ... ... ... ... ... ... мақсатында жасалады.
Техникалық ұсыныста ГОСТ 2.102 сәйкес бұйымның техникалық тапсырмасында қарастырылған ... ... ... Сондай - ақ макеттерді әзірлеуге арналған конструкторлық құжаттардың жиынтығы техникалық ұсынысты қарастырмайды. Бұйымның аз көлемді варианттарына текстік әзірлеуге техникалық ... ... ... беру ... көлемді текстік құжаттар үшін оларды варианттарға бөліп, әрбір вариант үшін келесі тәсілдер қарастырылады:
1. Бөлімшелер бойынша әрбір ... үшін ... ... келтіріледі;
2. Әрбір бөлімнің бөлімшелері үшін әрбір вариантты жан-жақты сипаттап, мәліметтер келтіріледі.
Техникалық ... ... және ... ... келтірілген мәліметтер әрбір вариант үшін жеке бетте сұлба және сызба түрінде келтіріледі.
Бұйымды құраушы бірліктердің жалпы ... ... ... ... үшін келесі тәсілдердің бірімен орындалады:
1. Барлық вариантқа бір кесте түрінде ;
2. ... ... жеке ... түрінде.
Техникалық ұсыныстағы жалпы көріністің сызбасы келесілерден құралуы тиіс:
1. Әрбір вариантты ... үшін ... ... кескіні текстік бөлімі және жазбасы , сондай-ақ бұйымды әзірлеуге орнатылған талаптар, құраушы бөліктердің өзара әсер, бұйымның жұмыс істеу принципі;
2. ... оның ... ... белгіленуі немесе бұйымның жұмыс істеу принципі;
3. Кескіндік берілудегі өлшемдері ;
4. Қажет болса, сұлбасы ... мұны жеке ... ... ... ... Бұйымның жалпы көрінісінің сызбасын салыстыру үшін қажет болса, бұйымның техникалық сипаттамасы
Кескін максималды түрде қарапайым ... ... үшін ... ... ... жүйесі стандарттарына сәйкес орындалуы керек.
Кескінді орындау барысында келесілерге мән бермеуге болады:
1. ... ... ... ... бөліктерінен басқаларға
2. Бұйымның құраушы бөліктерінің салыстырылатын варианттарынан басқасына байланысын көрсетпеуге болады.
Бұйымның жалпы ... ... мен ... ... ... ... ... тиіс:
1. Бұйым кескіні келтірілген бетте кесте түрінде
2. Бұйым кескінделінген бетте өз алдына ... ... ... ... ... / позиция номері, техникалық талаптар мәтіні, жазбасы және т.б./ ... ... үшін ... ... ... ... орнатылған ережелерге сәйкес орындалады.
Техникалық ұсыныстың түсіндірме жазбасы ГОСТ 2.106 ... ... ... ... Кіріспе. Мұнда техникалық ұсынысты бекіткен мерзімі, номері, атауы келтіріледі.
2. Әзірленетін бұйымның қолдану аймағы және ... ... ... ... аймағына сипаттама , бұйымның жалпы сипаттамасы қарастырылады.
3. ... ... ... ... ... техникалық сипаттамалары /өнімділігі, қуаттылығы,ЛЭК және т.с.с./ сондай-ақ қосымша техникалық тапсырмалар сәйкес орнатылған сипаттамалар ... ... ... ... тапсырмаға сәйкестігі немесе аутқуы туралы мәліметтер бұйымның негізгі сипаттамасын салыстыру мәліметтері және сапасына сондай-ақ техникалық ... ... ... ... жазбалау және негіздеу. Конструкцияны негіздеу.
Конструкцияны жазбалау мен ... ... ... ... ... ... ... вариантын негіздеу және жазбалау
2. Сынау бағдарламасы және әдістемесі, макетті сынау қорытындысы, орнатылған ... ... ... бақылау мәліметтері, сондай-ақ эргономикалық, эстетикалық үйлесімділігі
3. Қажеттілікке қарай макет суреті
4. Макеттің әзірленгені бойынша ... ... ... белгіленуі, сынау бойнша есебі, мерзімі, номері.
5. ... ... ... ... бойынша мәліметтер
6. Берілген өтінімдер бойынша жаңа өнертабысты пайдалану бойынша мәліметтер.
7. Өндірістік санитария және ... ... ... ... ... ... сенімділігі жұмыс қабілеттігі, мұнда бұйымның сенімділігі мен жұмыс ... ... ... ... ... т.б./ ... ... есептеулер келтіріледі.
9. Әзірленген бұйымның қолданылуын ұйымдастыру жазбасы, мұнда бұйымды пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру туралы мәліметтер қарастырылады
10. ... ... ... ... ... бойынша есептеулер келтіріледі.
11. Стандарттау және үйлестіру деңгей, мұнда әзірленентін бұйымдағы қолданылатын стандартталынған унификацияланған құрастыру бірліктері туралы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстармен аяқтайды. Онда бұйымды әзірлеудің келесі кезеңінде ... ... ... ... құжаттарға жатпайтын көркемдік материал қолданылған әдебиет тізбесі, техникалық ұсыныс әзірлеуге қолданған басқа да кәсіпорын мен ұйымы құжаттары ... ... ... ... ... есеп/ өндірілетін бұймның қажетті көлемі туралы тұтынушылар анықтамасы және т.б. ... ... ... ... кезеңінде келесідей жұмыстар орындалады:
1) Мүмкін шешімдер бойынша, конструкцияны әзірлеу қажеттілігін ... ... ... маңыздылығы қарастырылатынварианттың өзара салыстырымдылығын қамтамасыз ету қажет.
2) Бәсекеге қабілеттілік және патенттік тазалық бойынша вариантты зерттеу, өнертабысқа өтінімді ... ... ... ... және ... ... ... тексеру
4) Қарастырылатын варианттың сәйкестігін бақылау , бұйымды бағалау, сапа ... ... ... Бұйымның үйлесімді вариантын таңдау
6) Стандарттарды әзірлеу бойынша ұсынсты дайындау.
6. Эскиздік жоба.
Конструкторлық құжаттардың бірыңғай ... ... ... әзірлеу келесі жағдайларда орындалады:
1) ... ... ... ... ... ұсыныста қарастырылса
Эскиздік жоба бұйымның жалпы жұмыс істеу принципін принципиалды конструктивтік, схемалық және басқа сұлбаларын орнату ... ... ... ... кезеңінде бұйымның және оның құраушы бөліктерінің варианттары қарастырылады. Эскиздік жобаны әзірлеуде бұйымға шешімдерді қабылдау үшін орнатылған талаптарды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... қажетті жұмыстардың тізбесі тапсырыс берушімен келісе отырып әзірленеді. Эскиздік жобаның құжаттарына ГОСТ 2.102 сәйкес қарастырылатын техникалық тапсырма мен техникалық ұсыныстар ... ... ... ... Макет әзірлеу үшін дайындалған конструкторлық құжаттар эскизін жобаның жиынтығына кірмейді.
Эскиздік жобаның құжаттарына ... ... ... көрініс сызбасы бойынша
1) Эскизщдік жоба сызбасының келесідегідей ... ... ете алу ... : ... кескіні , текстік бөлімі, жазбасы, атауы, құраушы бөліктерінің белгіленуі, жұмыс ... ... ... ... ... және ... ... конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесінің жұмысшы сызбасына сәйкес максималды ... ... ... ... құраушы бөліктері өзара әсерлерін аша отырып келтіріледі.
3) Бұйымның құраушы бөліктерінің атауы, белгіленуі ... ... ... ... ... ... ... бетте, кестеде, құраушы бөліктерінің кескінделінген жеке беттерінде, кестеде берілу барысында құраушы ... ... ... ... ... ... жазбасы кестеде келесі ретте ұсынылу керек: алмастырылатын бұйым, сатып алынатын, қайта әзірленген бұйым.
Эскиздік жобаның түсіндірме жазбасы ГОСТ 2.106 ... ... ... талаптарды ескере отырып орындалады:
1) ... ... - ... ... ... бекітілген номері, атауы, мерзімі келтіріледі. Егер эскиздік жоба техникалық тапсырмада қарастырылған болса немесе техникалық ұсыныста ... ... онда ... ... ... ... жобаны әзірлеу техникалық тапсырмада . немесе техникалық ұсыныста көрсетілген. Сонымен қатар қарастырылған ... ... мен ... ... тиіс.
2) Әзірленетін бұйым ... және ... ... ... Бұл ... ... ... техникалық ұсынысқа сәйкес әзірленеді. Сондай-ақ техникалық тапсырманы немесе техникалық ұсынсты нақтылайтын мәліметтер келесілер:
- ... ... ... ... ... қолданылу аймағы
- ... ... ... қарастырылады.
4) Техникалық сипаттама бөлімі - мұнда негізгі техникалық сипаттамалары/ қуаты, ... ... ... электр энергия шығыны , ПӘК және т.б./ келтіріледі.
Техникалық тапсырмада және ... ... ... ... сәйкестігі немесе ауытқу туралы мәліметтер, отандық және шетелдік аналогтарының сипаттамасымен салыстыруға қажетті ... ... ... ... құжат, бұйымның сапасы немесе техникалық деңгейі.
5) Конструкциялы негіз деп таңдау мұнда конструкцияның жазбасы ... ... ... ... келтіріледі.Қажеттілікке қарай келесі көрнекілік мәліметтер қарастырылуы мүмкін .
6) Эскиздік жоба бойынша макет ... ... оның ... ... ... ... эргономикалық, эстетикалық сәйкестігі фотосуреті негізгі конструкторлық құжаттары, технологиялық патенттік тазалығы мен ... ... жаңа ... ... берілген өтініш , техника қауіпсіздігі , бұйымның сәйкестігі. Бұйымды қораптау және тасымалдау ... ... ... ... материалдарға техникалық талаптар, бұйымның құраушы бөліктерінің сәйкестігі, сондай-ақ оған қажетті сатып алынатын материалдар мен бөлшектердің қолдану шарты, кепілдік ... ... ... ... әзірлеу барысында кездесетін техологиялық сұрақтар.
7) ... ... және ... қабілеттілігін есептеу бөлімі, мұнда бұйым қабілеттігін /кинематикалық, электрлік, жылулық және т.б./ ... ... ... ... ... ұзақ мерзімділік, жөндеуге жарамдылық келтіріледі. Егер есептеулер көлемі үшін болатын болса, онда оны жеке құжат ... ... Ал бұл ... үшін тек ... қорытындыларын береміз.
8) Әзірленетін бұйымды қолдану жұмыстарын ... ... ... ... ... бойынша мәліметтер, яғни техникалық тапсырмада қарастырылған, бұйымның жұмыс істеу шарты, режимі, оған қызмет көрсететін персоналдар ... , ... ... ... келтіріледі.
9) Күтілетін экономика-техникалық көрсеткіштер, мұнда бұйымды халық шаруашылығына ... ... ... экономикалық көрсеткіштердің есептеулері келтіріледі.
10) Стандарттау және үйлестіру деі\ңгейі, мұнда бұйымды әзірлеу барысында қолданылатын стандартталынған , унификацияланған құрастырма ... мен ... ... ... ... ... ... бөлімі
Техникалық тапсырманың көшірмесі бұйымды келесі әзірлеу кезеңдерін орындалатын жұмытар реті, конструкторлық құжаттарға кірмейтін, көрнекілік, конструкциялық материал, қолданылатын әдебиеттер тізімі ... ... ... жоба ... ... техникалық ұсыныста немесе эскизді жобада қарастырылған болса әзірленеді. Техникалық жобаны бұйым конструкциясы ... ... ... ... ... ... ... Қажеттілікке қарай техникалық жобаны бұйымның жекелеген құраушы бөліктерінің вариантын қарастыру үшін дайындау мүмкін. Бұл жағдайда үйлесімді вариантты ... ... ... үлгісін сынау қорытындысы негізінде жүргізіледі. Техникалық жобаны әзірлеу барысында бұйымның орнатылған талаптарды қамтамасыз етуге қажетті келесі мәселелер ... ... ... туралы толық мәлімет алу
2) ... ... ... ... ... ... айқындау
4) Дайындау деңгейінің дәрежесін орнату
5) ... және ... ... ... ... ыңғайлығын тексеру
Техникалық жоба ГОСТ 2.102 сәйкес конструкторлық құжаттардан құралады. Техникалық жобаны әзірлеу ... ... ... ... ... ... жоба / ... жекелеген құжаттар қолданылуы мүмкін. Егер де бұл құжаттар талаптарға сәйкес болса, техникалық жобаны ... ... ... ... ГОСТ 2.102 ... орындалады. Сонымен қатар жалпы көрініс сызбасында келесілер қарастырылуы керек: ГОС 2.307 ... ... ... ... ... Бұйымға техникалық талапты - белгілі бір жабдықты қолдану, пісіру әдістер, орамдарды орау тәсілдері және т.б. ... ... ... ... жоба ГОСТ 2.106 ... ... ... әзірленеді. Онда келесі бөлімдер қарастырылады:
1) ... ... ... ... ... эскиздік жобаға сәйкес әзірлеу мерзімі, номері келтіріледі;
2) ... ... ... және тағайындалуы. Бұйымның қолдану шарты, объектінің жалпы сипаттамасы қарастырылады;
3) ... ... ... ... ... техникалық сипаттамалары және алдыңғы әзірлеу кезеңдері /техникалық тапсырма, техникалық ұсыныс, эскиздік жоба/орнатылған талаптарға сәйкестігі ... ... ... Таңдалынған конструкцияны ... және ... , ... ... ... , ... келтіріледі. Қажеттілікке қарай басқа аналогтармен салыстыру мәліметтерін технологиялылығы , соңғы ... ... ... ... Сонымен қатар қолданылған өнертабыстар, сынау қорытындылары тапшы материалдар мен бұйымдарды қолдану қажеттілігі, тасымалдау мен сақтау, техника қауіпсіздігі туралы ... ... ... және ... ... ... ... бұйымның жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігі бойынша есептеулер келтіріледі. Есептеулер көлемі үлкен болса, жеке құжат түрінде, ол тарауға тек есептеу қорытындылары ғана ... ... ... жұмыстарды ұйымдастыру , мұнда бұйымды әзірлеуде қолданылатын жұмыс тәсілдері, эксплуатациялануы, қызмет көрсететін персоналдар біліктілігі келтіріледі.
5) ... ... - ... көрсеткіштер
6) Стандарттау, унификациялау көрсеткіштері
7) ... ... ... ... ... ... соның ішінде сапасы мен қауіпсіздігі, қабылдау, таңбалау жөніндегі жеке талаптар ... ... ... ... қолданылатын ұқсас өнімге мемлекеттік, мемлекет аралық, халықаралық стандарттар мен техникалық реттемелерде белгіленсе, онда осы талаптарды техникалық шарт ... ал ... ... бөлім, бөлімшелер және тармақтарында стандарттар мен құжаттарға сілтемелер беріледі.
Әзірлеуші - мекемелер ТШ деңгейіне ... ... иесі ТШ ... ... ... ... дайындаушы немесе тапсырушы болуы мүмкін.
Келісу тәртібі
Егер өнімді өндіріске қою (немесе қызмет көрсету) туралы шешімді қабылдау комиссиясы қабылдаса өнімге ТШ ... ... ... ... кеңесінде, дәм тату комиссиясында ж.т.б.) келісіге жатады.
Әзірлеуші тапсырушымен (тұтынушымен) қабылдау комиссиясында келісуге жататын басқа құжаттармен бірге ТШ жобасын келіседі, ... ... ... ... кіретін мекемелерге олардың жұмысына дейін бір айдан бұрын жібереді.
Егер олар қабылдау комиссиясының мүшесі болмаса мемлекеттік қадағалау органдарының құзырына жататын ... мен ... бар ТШ ... ... және де, қажет болса, өнімді пайдалану мен өндіруге лицензия беретін мекемелермен келісуге жатады.
Басқа мүдделі мекемелерге қорытындыға ТШ ... ... ... ... ... ... талаптар бар кезде әзірлеуші тапсырушымен бірге анықтайды.
Қабылдау комиссиясы ... ... ... ... ... ... ... актісіне қол қоюы олар өкілдері болып табылатын мекемелермен ТШ жобасын келісуі деп белгенеді.
ТШ жобасын бір ... бар ... ... ... ... ... ... өнімді өндіріске қою туралы шешім қабылданған жағдайда, ТШ жобасы тапсырушымен (негізгі ... өнім ... ... ... органдарымен және өзінің құзырының шегінде басқа мүдделі мекемелермен келісуге ... ... ... бастама тәртібінде әзірленетін өнімге техникалық шарттарды олардың құзырына сәйкес мемлекеттік қадағалау органдарымен келіседі.
Егер ТШ жобасында адамдардың денсаулығы, мүлігі және ... ... орта үшін өнім ... ... ету ... ... бар мемлекеттік немесе мемлекетаралық стандарттарға сілтемелер болса және де Қазақстан Республикасының мемлекеттік қадағалау ... ... ... мен ... ... ... ТШ жобасы осы органдармен келісілмейді.
Егер, өнім құрастыру арнайы құрастыратын мекемемен жүргізілсе, ол ... ... ... ... ... ... ТШ ... шарттнда болса, ТШ жобасы осы құрастыратын мекемелермен келісуге жатады.
Тш ... ... ... ... жеке құжатпен расталған, грифтың астында (тәжірибе үлгісін қабылдау актісімен немесе тәжірибе топтамасымен, хатымен, ж.т.б.) қолымен ресімдейді.
Ондайда ... ... ТШ ... ... ... және ... көрсетеді.
Келісілген кезде жазба рұқсат етілмейді.
ТШ келісу мерзімі және оларға өзгертулер ... ... - ... ( кәсіпорыннан) алған күнінен 15 күннен аспауы керек.
Бекіту тәртібі
ТШ әзірлеу шартына сәйкес ТШ түпнұсқа иесі болып табылатын тапсырушы-мекеме, дайындаушы ... ... ... ... ... ТШ ... ... құжаттың титул парағында грифтың астында ТШ түпнұсқасының мекеме-иесі ... ... ... жеке ... ... ... тапсырушыга (тұтынушыга) дербес жеткізуге (таратуға) арналған (жиынтылықтылайтындарды қоса және жартылай фабрикаттарға) өнімге әзірлейді;
- осы ... ... ... ... мен (ары ... ... ... Республикасының мемлекеттік стандарттары жоқ кезде;
- осы стандарттармен өнімнің ерекше талаптарын нақтылайтын техникалық шарттарды әзірлеу ескерілсе жалпы ... ... ... ... ... ... ... стандарттары бар кезде;
- күші бар стандарттар мен техникалық реттемелердің нормалары мен талаптарын жоғарылатқан және толықтырған кезде.
ТШ өнімнің конструкторлық ... ... ... ... ажыратылмайтын бөлігі болып табылады. Техникалық құжаттамалар жоқ кезде ТШ-да өнімге, оның ... ... ... ... сақталуына, пайдаланудың жарамдылық (сақтау) мерзіміне, кәдегеге жаратылуына, жерленуіне талаптардың толық кешені болуы тиіс.
ТШ әзірленеді;
- бір нақты бұйымға, затқа, ... ... әр ... ... және ... ... (топты техникалық шарттарда) конструкциясының бірлігі, жалпы белгілері бар бұйымдар, заттар, материалдардың ... ... ... ... ... ... өнім ... жеткілікті және қажетті талаптары бар, техникалық тапсырмалар бойынша немесе оны ауыстыратын құжаттар (шарттар, хаттама, нобай) бойынша шығарылатын ... ... бір ... ... ... ... белгіленгенкөлемде дайындалған, ары қарай өңдеуге жататын, заттар, материалдаржәне жартылай фабрикаттарға;
- бір кәсіпорында ... ... ... кіретін, конструкторлық құжаттама бойынша дайындалған бұйымның құрамдық бөлігіне;
- үлгі-эталон және техникалық сипаттама, техникалық құжаттама бойынша белгіленген тәртіпте дайындалған өнімге;
- егер ТШ ... ... ... тек экспортқа арналған өнімге;
- МСТ 2.602 бойынша жөндеу жөніндегі ... бар ... ... ... - ... ... ... осы автомобильдер маркалары иесі фирмаларымен бекітілген басшылыққа сәйкес жүзеге асырылады.
Шетелдердің халықаралық, аумақтық және ұлттық стандарттары ... ... ... ... ... ... ... дейін ҚР СТ 1.9 сәйкес ТШ ретінде қолданылуы мүмкін.
ТШ күшіне енген бекітетін мекеме белгілейді, бірақ ТШ мемлекеттік тіркелген ... ... ... ... ... ... ... және өзара байланысты стандарттар мен құжаттардың жаңартылатынын ескеріп бес жылдан аспауы тиіс.
ТШ күшінің мерзімі Мемстандарттың ведомствоға қарасты ... ... ... ... ... ... өнімге ТШ пайдаланып жатқан бұйымдарды жөндеу және босалқы ... ... үшін ... ... ... ТШ ... парақтарында жазба жазады, күшінің мерзімі шектелген болса шектеу мерзімін жояды.
Әзірлеу ... ... үшін ... ... ... ... дайындаушы және тапсырушымен мойындалған және бекітілген өнімді әзірлеуге техникалық тапсырма немесе тапсырушы өтінімі (келісім, шарт, хаттама ж.т.б.);
- ... ... және жеке ... бастамасы.
Конструкторлық құжаттамалардың жинақтамасына кіретін ТШ құрылуы, баяндалуы, ... және ... МСТ 2.105, МСТ 2.114, ... құжаттардың жиынтығына кірмейтіндер - ҚР СТ 1.12 сәйкес болуы ... ... ... ... ұқсас түрлеріне Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік, мемлекет аралық және халық - ... ... және де ... ... ... ... талаптардан төмен немесе қайшы болмауы тиіс.
Міндетті талаптара адамдардың өмірі, денсаулығы, мүлігі, қоршаған ортаны қорғау үшін өнім қауіпсіздігін, ... және ... ... ... ... ... ... әдістері бірлігін қамтамасыз ететін талаптар жатады.
ТШ белгілейтін талаптар ... ... ... ... мен ... ... ... тапсырысын есепке алып ТШ әзірлеушімен анықталады.
ТШ өнім сапасына міндетті және (немесе) ұсынылатын нормалар мен талаптар ... ... ... ... ТШ ... ... ... шарт күшімен сақталуға жатады.
Егер өнімге, соның ішінде сапасы мен қауіпсіздігі, қабылдау, ... ... жеке ... Қазақстан Республикасында белгіленген тәртіпте қолданылатын ұқсас өнімге ... ... ... халықаралық стандарттар мен техникалық реттемелерде белгіленсе, онда осы талаптарды ТШ ... ал ... ... ... ... және ... осы стандарттар мен құжаттарға сілтемелер беріледі.
Әзірлеуші-мекемелер ТШ деңгейіне ... ... иесі ТШ ... ... ... ... ... немесе тапсырушы болуы мүмкін.
Мемлекеттік басқару органдар және техникалық шарттардың белгілерінде қолданылатын шарттық цифрлық белгілер ... ... ... кезде олар жойылған немесе қайта қаралғанға дейін ескі белгі сақталады.
9. Техникалық шартты ... ... ... ... ... ... және ... енгізу, қажет болса талаптарының өзгертулері мен қосымшаларын, ТШ күшінің мерзімін ұзарту және ... ТШ жою ... ... тіркеуді қалпына келтіру, құрылымы мен мазмұнын өзгертуді ТШ түпнұсқасы мекеме- иесі жүзеге асырады.
Егер ... ... 20 бет ... ТШ мәтінінен өзгертулер 50% көп болса, немесе ТШ бетінің саны 20 көп кезде өзгертулер ... 30% ... ... ТШ ... ... ... мәтініне өзгертулерді енгізу қажет болса түпнұсқа ұстаушы-кәсіпорын (мекеме) МСТ 2.503 сәйкес ... ... ... ... ... ҚР СТ 1. ... ТШ ... хабарламаны.
ТШ енгізілген өзгертулерді ТШ арналған белгіленген тәртіпте келіседі, бекітеді және тіркейді.
ТШ - ға өзгертулерді егер олар ... ... ... ... қозғамаса тек тапсырушымен (негізгі тұтынушымен) келіседі.
Ұзарту, шектеу, ТШ жою немесе күшінің мерзімі ... алу ... ... ТШ ... ... ... ... бір ай бұрын тіркелуі тиіс.
ТШ оларды бекіткен мекеме жояды.
ТШ әр өзгертулерінде оны ... ... іске ... мерзімі көрсетілуі тиіс.
Өндіріс тоқтаған және ТШ түпнұсқасы басқа кәсіпорынға (мекемеге) немесе жеке тұлғаға берген кезде ТШ ... жаңа ... ... бекітіледі.
Мемлекеттік тіркеу тәртібі
ТШ мемлекеттік тіркеу және олардың өзгертулердін, дағдыдағыдай, әзірлеуші-мекеменің ... ... ... ... ... ... уәкіл еткен кәсіпорындар жузеге асырады. ... ... ... ... ... ... ... тіркеуге келісуден өткен және беккітілген ТШ-ды бекітілген күнінен бір айдан кешіктірмей осы ... ... ... ... ... тіркеуге жатпайды;
- өнімнің тәжірибелік үлгілеріне (топтамаларына);
- шикізаттар, материалдар, жартылай фабрикаттардың ... ... ... бір ... ... ... ... дайындалған немесе дербес жеткізуге арналған бұйымдық бөлімдік құрамы, жартылай фабрикаттарры, заттары және ... ... ... ... ... мен кәдесыйларына (бағалы металлдар мен тастардан жасалған бұйымдардың басқа);
- ... ... ... ... ... ... ... ұсынады;
- ТШ (оларға өзгертулер) - төрт данада ... ... ... ... және үш ... ... ... келісу қолы жоқ кезде, мүдделі мекемелер ТШ (олардың өзгертулері) келісілгенін растайтын құжаттар ... ... ... ж.т.б.);
- Барлық қабылдау комиссиясы (дегустациялық комиссия көркем - техникалық кеңес) мүшелерімен қол ... ... ... ... актісінің көшірмесі немесе ТШ белгіленген нормалар мен талаптарды растайтын құжаттарды;
- өнім қауіпсіздігін растайтын және өнім шығаруға лицензия ... ... ... ... ... ... ... қорытындысын;
Ескерту - Өнім, процесс (жұмыс) және қызмет қауіпсіздігі мемлекеттік қадағалау органдарының ... ... ... ... ... ... ... сызба (қажет болса) немесе ірі гарабитті бұйымның суретін;
- ҚР СТ 1.11 сәйкес өнімнің каталогтық парақтарын - төрт дана ... ... тек ... ... ... өзгерткен жағдайда ұсыну қажет.
ТШ көшірмесі мен ТШ өзгертулері анық және кез ... ... ... ... ... ... тіркеуге брошюралап және мұқаб ұсынады. ТШ тіркеу алдында мемлекеттік, мемлекет аралығында стандарттармен және техникалық реттемелермен белгіленген тәртіпті қолданылатын ... ... ... ... ... ... және ... талаптарды сақтау үшін бұзық табылған ТШ тіркелмейді және пысықтауға қайтарылады.
ТШ (оларға өзгертулер) даналарының титул парағына тіркейтін орган ... ... ТШ ... ... ... асыратын органның атауын, мемлекеттік тіркеудің күні мен нөмірін көрсе бекітілген нысандағы мөртаңба қояды.
Мөртаңбаны ... ... ... бет жағында қол қоятын жерден бос жерге қойыңыз.
Мемлекеттік тіркеуден кейін ТШ екі данасын (ТШ өзгертулер оны тіркеуге ұсынған ... ... СТ 1.11 ... ... ... кейін (өзгертулердің) және өнімнің каталогтық парақтарының үшінші данадаулы мәселелерді шешу үшін төрелік дана ретінде ... ... ... ал ... ... ... мен өнімнің каталог жүйесін қалыптастыру, әзірленетін ТШ деңгейіне талдау жүргізу үшін Мемстандарт уәкіл еткен кәсіпорынға ... ... ... ТШ ... ... ... ... жатпайды.
Кәсіпорындар дайындығын ескеріп ТШ оларды тіркеген күннен кейін іске қосылады.
ТШ мемлекеттік тіркеуді, республикада тіркелген ТШ ... ... ... ... алу және сақтауды жүзеге асыратын Мемстандарттың ведомствоға ... күші бар ... ... түпнұсқа иесінің авторлық құқықтарын сақтауға жауапты.
Басқа кәсіпорындармен ТШ көшірмелерін табыстау және ... ... ... ресімделген ТШ табыстау шарты негізінде және бекітілген ТШ-ға өзгертулер мен өзгертулер туралы ақпаратпен табыстайтын жақ тапсырушыны қамтамасыз ету кепілдіктерін ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
ТШ күшінің мерзімі өткеннен кейін, егер оларды ұзарту жөніндегі құжаттар ұсынылмаса, мемлекеттік тіркеу құжаты тіркеген органмен жойылуға жатады.
Тіркелген ТШ мен ... ... ... ... Мемстандарт уәкіл еткен кәсіпорынмен басып шығарылған жыл сілтемеде жарияланады.
Тексеру және қайта қарау
ТШ тексеруді ғылым, ... ... ... ... ... ... мен ... міндетті талаптары мен стандарттардың міндетті талаптары сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатымен, техникалық деңгейін бағалау үшін ... бар ТШ ... ТШ ... ... ... жүзеге асырады. Қажет болса ТШ ... ... ... ... ... ... ... қадағалау органдары, ғылыми-мекемелер мен институттар) тартып жүзеге асырылады.
ТШ тексеру нәтижесінде;
- техникалық шарттарды қайта қарау;
- техникалық шарттардың күшінің мерзімін ... ... ... ... енгізу;
- техникалық шарттарды мемлекеттік тіркеуді жою немесе қалпына келтіру қажеттілігі белгіленеді.
ТШ қайта қарау негіздемесі болуы мүмкін;
- ... ... ... ... және кәсіпорындар, бақылау органдары ұсыныстары;
- ТШ бекіткен мекеме шешімі.
10. Спецификация тізбесі.
Дәріс жоспары
* Спецификация тізбесі
* Стандартты ... ... ... ... ... жазу ... спецификацияланатын бұйым кiретiн құрама бөлiктер сонымен бiрге осыған бұйымға және оның спецификациялалмайтын құрама бөлiк жататын конструкторлық ... ... ... ... ... ... ... бөлiмдерден тұрады:
- құжаттама;
- кешендер;
- жиынтық бiрлiктер;
- бөлшектер;
- стандартты бұйымдар;
- ... ... ... ... ... спецификациялалатын бұйымның конструкторлық құжаттарының негiзгi комплектi жөндеу үшiн оның спецификациясы, қолдану кезiндегi ... ... және ... ... басқа құрайтын құжаттарды кiргiзедi, сонымен бiрге жазылатын спецификацияларға негiзгi ... ... ... олардың жұмыстық сызбаларынан басқа (бөлшектер ) құрама жиiрек.
Құжаттар бөлiмнiң iшiнде келесi тiзбектер жазады:
- ... ... ... спецификациялалмайтын құрама бөлiктерге құжаттар.
"Кешендер", "жиынтық бiрлiк"және "бөлшек" бөлiмдерде кешендер, жиынтық бiрлiк және спецификациялалатын бұйым тiкелей кiретiн ... ... ... ... ... ... кодтарының әрiптерiнiң тiркесi алфавит ретiнде өндiрiп алуға ұсынылады.
Бұл кодтардың шектерiндегi - өсу ретiнде классификациялық мiнездеме, бiрдей классификациялық мiнездеменiң жанында - ... ... ... өсу бойынша.
"Стандартты бұйымдар" бөлiмде стандарттар бойынша қолданылған бұйымдарды жазады:
- мемлекетаралық;
- мемлекеттiк;
- салалық;
-қосалқы өндiрiс, ынталы өңдеулер үшiн кәсiпорындар ... ... ... егер ... ... келiсiм шартымен анықталған.
Жазу әрбiр стандарт санаттары шектердегi олардың (подшипниктер, тiреу бұйымдар, электротехникалық бұйымдар мысалы тағы сол ... ... ... бойынша бiрiккен бұйымдардың топтары бойынша өндiрiп алуға ұсынылады, әрбiр топ шектерiндегi - бұйымдардың аттары, әрбiр ат шектерiндегi алфавит ретiнде - ... ... өсу ... әрбiр стандарттарды таңбалау шектерiндегi - өсу ретiнде негiзгi параметрлер немесе бұйымның өлшемдерi қарастырылады.
"Қалған бұйымдар" бөлiмінде ... ... ... ... ... ... ... жазуы олардың функционалдық тағайындауы бойынша бiрiккен топтар бойынша өндiрiп алуға ... ... топ ... - ... ... ... ... әрбiр ат шектерiндегi - өсу ретiнде негiзгi параметрлер немесе өлшемдердiң бұйымдары.
"Материалдар" бөлiмінде спецификациялалатын бұйым тiкелей кiретiн барлық материалдарды кiргiзедi.
Материалдар ... ... ... ... ... ... металлдар қара;
- металлдар магнит электр және ферромагниттi;
- металлдар түрлi түстi, асыл және ... ... ... және ... ... және пресс- материалдар;
- қағаз және тоқыма материалдар;
- ағаш материалдар;
- резеңке және терi материалдары;
- ... ... және шыны ... ... ... ... өнiмi және химикаттар;
- қалған материалдар
Материалдың әрбiр түрi шектерiндегi аттарды алфавит ретiнде жазуға ұсынылады, әрбiр ат ... - ... ... ... ... ... өсуi ... бөлiміне саны бұйымның элементтерiнiң шақталарына конструктормен анықталған және ... бұл ... ... бола ... алған материалдар жазбайды. Мысалы, мұндай материалдарға лак, бояулар, желiм, сылау, сылақ, дәнекерлеменi, электродтар. Мұндай материалдардың қолдануы туралы нұсқау сызбаның ... ... ... ... бөлiмге жөндеу үшiн қолдану кезiндегi құжаттардың тiзiмi, құжаттардың ... ... ... ... және ... бiргелерге әкелiнетiн комплекттер конструкторлық құжаттар бойынша қолданылатын тiзiмдерi кiргiзедi, сонымен ... ... үшiн ... ораушыны, және олардың келесi тiзбектерiнде жазады:
- қолдану кезiндегi ... ... ... үшiн ... ... ... монтаждық жиiрек;
- комплект сменалық жиiрек;
- комплект қордағы жиiрек;
- аспаптың комплектi және тиiстiлiктер;
- қалау құралдарының комплектi;
- (аттармен ... ... ... ... ... ... ылғи бiр ... бiрнеше болса, онда олар белгiлер бiр ат шектерiндегi өсу ретiнде жазады. Егер комплекттiң құрамына үш аттардан аспайтын ... онда ... ... ... ... ... "Комплекттер" бөлiмдегi тиiстi бұйымның спецификациясына болу тiкелей жазып алған тиiстi комплектке тиiстi ... ... ... ... бұйымдарды жататын комплект бұл атта бастың түрiнде "атау" ... ... және асты ... ... ... ... ... және құрама жиiрек кешеннiң байланыс үшiн өзара және пайдалануды ... ... ... ... ... ... қолайлы материалдардың комплектiне құрау монтаждық жиiрек болады.
Комплектiнiң спецификациясына сменалық (амперметрге сменалық тiстi ... ... ... тағы сол ... ... ... қайта өндеуi үшiн ескерiлетiн бұйымдар кiргiзу жиiрек.
Комплекттiң ... ... және ... жанында тентек келген тиiстi құрама жиiрек бұйымдардың алмастыруы үшiн ... ... ... ... ... ... ... спецификациясына және тиiстiлiктер аспап, тиiстiлiк, құрал-сайман және бұйымның пайдалануының жанында қолданылатын материалдарды ... ... ... келесi тiзбекте болады:
- аспап;
- тиiстiлiктер;
- құрал-саймандар;
- материалдар.
11. Сілтемелік құжаттар тізбесі.
Сiлтеме құжаттардың тiзiмi
Бұйымның конструкторлық құжаттарындағы ... ... ... ... ... ... салалық стандарттар және кәсiпорын стандарттары;
- сатып алынған бұйымдар және материалдарға техникалық шарттар;
- бұйымға жеке талап қоятын технологиялық нұсқаулар(жамылғыға, жылу ... ... ... тағы сол сияқтылар).
Сiлтеме құжаттарының жазуы келесi тiзбектегi бөлiмдерi бойынша болады:
- ... ... ... ... ... құжаттар;
- мемлекетаралық құжаттар.
Ескерту - "Мемлекеттiк құжаттар"және "Мемлекетаралық құжаттар" бөлiмдерде Мемлекеттiк стандарттары бұйымның конструкторлық құжаттарының толық комплекттерiн ... ... ... ... ... ... тақырыпша графтар түрiнде жазылады және асты сызылады. Құжаттар әрбiр бөлiмде келесi тiзбектегi түрлерi бойынша топтауға ұсынылады:
- стандарттар;
- ... ... ... және материалдарға техникалық шарттар;
- нұсқаулар тағы сол сияқтылар.
Бiр түрлі ... ... өсу ... ... ... ... бұйымдардың тiзiмi
Сатып алынған бұйымдардың жазуы бөлiмдер бойынша болады. Бөлiмдердiң аты тiзiм ... ... ... ... ... байланысты орнатады "атау" тақырыпшалары және асты сызылады, мысалы: "Подшипник". "Резисторлар".
Әрбiр бөлiмде бұйым бiркелкi топтан, топтардың шектерiндегi - олардың аттары, ... ат ... ... ... - ... және ... ... түрлер және түрлердiң шектерiндегi - өлшемдер немесе басқа параметрлер өсу ретiнде жазуға ұсынылады
Өлшемдермен немесе басқа мәлiмет айырмашылығы ... ... ... ... ... кезде бұл жазу бұйымдарының сатып алынған бұйымдардың тiзiмiнiң әрбiр парағындағы атау бiр рет рұқсат етiледi.
N қатар
Атауы
Жабдықтауға құжаттың белгiсi
1
2
Шодшипниктер
1-4 парақ
3
4
Резисторлар
4-100 ... тағы ... ... ... эскиздік және техникалық жобалар
Барлық конструкторлық құжаттар техникалық ұсыныстың, нұсқалы және техникалық жобалар жазуы ... ... ... бойынша болады:
- құжаттама;
- жиынтық бiрлiктерге арналған құжаттама.
Әрбiр бөлiм iшкi бөлiмдерден тұруы керек:
- қайта ... ... ... ... ... ... жобаланатын бұйымның құрама бөлiк жататын құжаттарды жазады.
Олар бөлшектердi техникалық жобада ... ... ... ... кейiн жазылады. Бөлшектердi тiзiмнiң алдында "Бөлшектерге арналған құжаттама" тақырыпшаны сыйғызады
"Қайта игерiлген" iшкi ... ... ... үшiн ... ... ... iшкi бөлiмге басқа жобалар және басқа бұйымдардың жұмыс құжаттама қолданылған құжаттарды жазады.
Әрбір iшкi бөлiмiндегi құжаттарды реті бойынша жазады
12. Жұмысшы ... ... ... ... өңдеуде келесілер қарастырылады:
а) Стандартталынған және сатып алынған бұйымдардың үйлесімді ... ... ... рационалды шектелген наменклатурасы;
в) маркалар және материалдардың сортаменттерiнiң ұтымды шектелген номенклатурасы, сонымен бiрге өте арзан және ең аз ... ... ... өзараауыстырымдылықтың қажетті дәрежесi, бұйымдарды жасау және жөндеуiнiң тиiмдiлеу әдiстерi, сонымен бiрге ... ... ... ... көрсетудiң оралымдылығы;
Тиiстi талаптарды толық анықтаса, сызбаларда мемлекетаралық, мемлекеттiк, ұлттық, салалық стандарттар және ... ... ... ... ... ... ... бұйымдарының сызбаларында кәсiпорын стандарттарына сiлтеменi беруге рұқсат етiледi.
Стандарттар, техникалық шарттар және технологиялық нұсқаулардың жеке ... ... ... ... ... тиiстi стандарттарда бұл элементтердiң шартты белгiлеуi жоқ болса, форманы және (фаска, ойыс тағы сол ... ... ... ... ... ... ... сiлтемелер беруге рұқсат етiлмейдi. Оларды жасау үшiн барлық мәлiметтер сызбаларда көрсетiлуi керек.
Бөлшектердің сызбалары
Бұйымның құрамына кiретiн ... ... ... ... ... ... және ... материалдың шартты белгiленуі материалға стандартпен орнатылған белгiлерге сәйкес келуi керек. Материалға стандарт жоқ ... ... оны ... ... ... ... ... материал атауы, маркасы, сонымен қатар берілген материал үшін стандарт немесе техникалық шарттың номері ... ... ... ... 45 ГОСТ ... бөлшек конструктивті және эксплуатациялық шарттарға байланысты белгілі бір ... мен ... ... ... ... онда оның ... келесідегідей болады.
Дөңгелек 40ГОСТ 1133-71/1О ГОСТ 1435-90
Бөлшек ... ... ... бiр ... түрі ғана ... Егер ... ... үшiн басқа материалды қолдану ескерiлсе, онда олар бұйым сызбасының техникалық талаптарында немесе бұйымның ... ... ... ... ... ... (серпiмдi деформациялардың шектерiндегi) өзгерiсiнен кейiн өлшеуi керек болған, бөлшектер еркiн күйде және екi нүктелерi бар штрихпунктир нәзiк сызықтарымен бөлшектi ... ... ... ... - яғни ... ... форманың өзгерiсiнен кейiн. Бөлшектi бастапқы форманың өзгерiсiнен ... ... ... ... элементтердiң өлшемдерi екi нүктелерi бар штрихпунктир нәзiк сызық iстелiнген суреттерде келтiредi.
13. Құрастыру сызбасы.
Құрастыру сызбасы
Құрастырушы ... саны ... ... ... ... ... ... және бақылау) өндірісін тиiмдi ұйымдастыру үшiн жеткiлiктi болуы шарт . Құрастыру ... ... ... ... ... және оның құраушы бөліктерінің өзара әрекеттесу туралы мәлiметтер ... ... ... болуы керек:
а) құраушы бөліктердің және олардың өзара байланысы мен орналасуын және құрастыру біліктерін көрсететін , сонымен қатар бақылау мен ... ... ... ... құрастыру бірліктерінің кескіні. Құрастыру сызбаларда бұйымның құраушы бөлшектерінің орналасуын және қосылуын кескіндейтін қосымша схемалық кескіндерді ... ... ... ... тағы ... параметрлер құрастыру сызба мәлiметі бойынша орындалуы және тексерілуi керек;
в) бұйымға кiретiн ... ... ... ... бұйымның габариттi өлшемдерi;
д) орнататын, қосатын және тағы ... ... ... өлшемдерi;
е) (керек болса ) бұйымдар техникалық мiнездемесi;
з) (керек болса ) ... ... ... құрастыру сызбасында (көршi ) шекаралық бұйымды және олардың өзара орналастырылуын анықтайтын өлшемдерін сыйғызып салуға рұқсат етiледi.
Құрастыру ... ЕСКД ... ... ... жеңілдетілген түрде орындау қажет.
Құрастыру сызбалардағы келесілерді қарастырмауға рұқсат етiледi:
а) фаскалар, дөңгелектену, бунақ, қуыс, шошақтар, жаншу, керту, шырмау және тағы ... ... ... ... ... ... саңылаулар;
в) егер бұйымның құрама бөлiгiнiң жабулы көрсетуге керек болса, қақпақтар, қалқандар, қаптар, қалқа тағы сол ... ) ... ... ... ... ... ... тор артында орналасқан элементтерi, сонымен бiрге жартылай жабулы алда орналасқан элементтер;
Габарит ... ... ... жасау үшiн тағайындалмаған және бұйымды жасау мен ... үшiн ... ... ... Габаритті сызбада бұйым кескіні максималді жеңілдетілген түрде орындалады.
Габаритті сызбада көріністер мүмкіндігінше минималды болуы қажет, бірақ бұйымның негізгі пішіні мен түйіндері ... ... ... ... тиіс.
Габаритті сызбада бұйым кескіні толық сызықпен, ал қозғалмалы бөлігі ... мен екі ... ... ... ... ... бұйымның габаритті өлшемдері, орнататын және қосатын өлшемдері келтіріледі.
Бұйымның техникалық жазбасында, техникалық ... және ... ... құжаттарында келтірілмесе габаритті сызбада қолдану, сақтау, тасымалдау, эксплуатациялау көрсетуге болады.
Габариттi сызбаның ресiмдеуiне мысал 4-ші суретте көрсетiлген.
Монтаждау сызбасы:
Монтаждау ... ... ... ... ... ... ... суретi сонымен бiрге бұйымға бекiнетiн (конструкция, iрге) құрылымның толық немесе жартылай суретi;
шектi ауытқулармен орнататын және ... ... ... үшiн ... құрама бөліктерінің тізімі;
бұйымды монтаждауға техникалық талаптар.
Монтаждық сызбаларды ... ... ... (құрылым, объект, iрге) орында құрастырылатын бұйымдарға;
бiрнеше (құрылымдар, объекттер) әр түрлi орындарда ... ... ... ... ... ... ... талаптар
2 Габарит сызбасы, оларға қойылатын талаптар
3 Монтаждау сызбасы, оларға қойылатын талаптар
4 Құрастыру сызбасын ... ... ... ... ... нормабақылаудың мақсаты мен маңызы
Нормабақылау нормативті құжаттармен орнатылған. Талаптар мен ережелерге сәйкес конструкторлық құжаттаманы орындалуына бақылау жүргізіледі. Нормабақылау конструкторлық құжаттаманың ... ... және онда ... нормалардың бұйымның өңірлік кезеңінің барлық сатыларындағы талаптарымен ережелерін қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі.
Нормабақылаудың міндеттері ЕСКД стандарттарында орнатылған талаптар мен ережелердің ... ... ... ... келесілерге бағытталынуы керек:
А) Орындалатын конструкторлық құжаттарды ЕСКД стандартарына сәйкестендіру;
Б) Стандартталынған бұйымдардың, конструктивті ... ... ... ... рациональды қолдану;
В) Конструкторлық құжаттардың өзгеруінде сақталуында есепке алуында ... ... ... Электронды түрде автоматтандырылған құжаттардың шартындағы нормативті талаптардың сақталуы.
Көрсетілген құжаттаманы шығарған мекеменің қызмет ету және өзіндік ... ... ... және қосалқы өндіріс бұйымының конструкторлық құжаттамасының нормабақылауын, конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесіне сәйкес нормативті құжаттамамен ГОСТ 2.111стандартын ... ала ... ... керек.
Нормабақылау мазмұны:
Нормабақылаудың барлық өңдеу кезеңдеріндегідей, құжат түріне байланысты үш мазмұны ... ... ... тексеріледі
1. Конструкторлық құжаттардың барлық түрі, сонымен қатар электронды құжаттар
2. ... ... ... ... және ... ... құжаттардың техникалық ұсыныс құжаттамасы.
3. Текстік құжаттар
4. Тізбе ж/е спецификация.
5. Барлық сызбалардың түрлері
6. Монтажды ж/е ... ... ... ... сызбалар.
7.Бөлшектер сызбасы.
а) Констукторлық құжттар белгілеу жүйесінде орнатылған, конструкторлық құжат деп танылған белгілеудің сәйкестігі.
б) Техникалық тапсырмамен сәйкес құжаттардың комплекстілігі.
в) Негізгі ... мен ... ... ... ... ... құжаттарға арналған нормативті құжаттар және талаптардың реквезитті бөлігіне құрамның сәйкстігі.
г) Қысқартылған сөздердің дұрыстығы.
д) Стандарттарға және басқада НТҚ-ға ... бар ... және ... ... бөлімнің атрибуттарының толық толтырылуы.
ж) Қойылған қолдардың (подпись) бар болуын тексеру.
и) Көрсетілген құжаттаманың сыртқы көрінісін тексеру.
а) ГОСТ 2.111 көрсетілген мәлімет.
б) Бұйымның тип ... ... ... ... ... ... негізгі параметрлерінің сәйкестігі.
В)Техникалық көрсеткіштердің, стандарттарға,басқада НТҚ-ға сынақ тәсілдері мен сапаға талаптарының сәйкестігі.
Г) Жобаланушы бұйымның стандарттау және унификациялау,ж/е осы ... шешу ... ГОСТ 2.111 ... ... Текстік конструкорлық құжаттардың стандарттарына ережелердің сақталуы.
В) Стандарттарды және басқа да НТҚ-да орнатылған, өлшем ... ... ... ж/е ... ... ГОСТ 2.111 ... мәлімет.
Б) Стандарттарда орнатылған спецификация формаларына, тізбе бағандарының номенклатураға сәйкестігі.
В) спецификацияда ж/е тізбеде жазылған, бұйымның аталуымен ... ... ... ж/е ... ... ... қолданылған номенклатура қысқартылу мүмкүндігі.
Д) Шекті номенклатурамен орнатылған қолданылатын типөлшемдердің стандартталған ж/е сатып алынған бұйымдардың сәйкестігі?
Е) Сатып алынған бұйымның қолданылуы ж/е ... ... ... ... ГОСТ 2.111 ... мәлімет.
Б) ҚҚБЖ стандарттарының талаптарына сызбалардың орындалуының сәйкестігі.
Б) Прокат профилдерді ж/е ... ... ... конструктивті элементтерінің рационды қолданылуы.
Г) Бұрын жасалған және типтік бұйымдарға оригинал бұйымдарға ауыстыру мүмкүндігі.
А ГОСТ 2.111 ... ... ... нөмірінің дұрыс жазылуы.
В) Консрукцияның шартты сурет бейнелі элементтерге ж/е қысқартылғанға ҚҚБЖ стандарт талаптарының сақталуы.
А) ГОСТ 2.111 ... ... ... ... ... ҚҚБЖ-нің талаптарының сақталуы, сонімен қатар.
В) Стандартталған немесе типтелген детальдардың оригиналды оригиналдауына ауыстыру мүмкүндігі.
15. ... ... ... ... ... конструкторлық құжатты өндеудің соңғы сатысы болып табылады. Осыған сәйкес техникалық құжаттама ... түп ... ... ... ... ... ... жағдайы және бөлімінің құрылымы бекітіледі. Нормабақылаумен айналысатын бөлімшелер немесе бөлек инженерлік техникалық ... ... ... ... ... ... керек. Егер бұл бөлімше және тұлғалар басқа бөлімшенің құрамында болса онда олар ... ... ... ... функционалды бағыну керек.
Мекемеде өңделетін конструкторлық құжаттардың саны мен ... ... ... бір ... ... норма бақылаушымен жүргізіледі:
А) Конструкторлық құжатар мазмұндалған мәліметтер мінездемесі ... ... ... ... әр ... рәсімделуін тексереді, белгілеу ережелерінің сақталуын, материалдардың белгіленуін, унификациясын, шекті номенклатураның сақталуын және тағы басқаларды тексереді.
Б) Құжат түрі ... ... ... ... ... ... схема, құжатардың жеке түрін тексеру бойынша мамандандырылады.
Нормабақылауды екі кезеңде жүргізуге кенес беріледі:
І кезең. ... және ... ... ... ... конструкторлық құжаттардың түпнұсқасын тексеру. Бұл материалдарды нормабақылаушыға және ... ... ... ... ... басшылығының бекітетін қолтанбасынан басқа конструкторлық құжаттардың орындалуына жауаптылардың барлығының ... ... ... ... болуы барысында тексеру.
Конструкторлық құжаттар ереже бойынша нормабақылаушыға комплект түрінде ұсынылуы керек:
а) жобалық құжаттар үшін, яғни ... ... ... ... құжаттар үшін, яғни жұмыс барысындағы құжаттар.
Тексерілген конструкторлық құжаттардың қолтаңбасын қою номабақылаушымен келесі түрде жүзеге асады:
а) Егер құжатты бір нормабақылаушы ... ол ... қоса қол ... Егер ... ... ... нормабақылаушылар тексерсе, онда бұл құжаттардың барлығына қол қою дәрежесі жоғары ... ... ... құжаттаманың түп нұсқасындағы нормабақылаушымен қол қойылған құжаттаманы жөндеуге, қол қоюға, оның рұқсатынсыз ... ... ... ... ... ... ... нормабақылаушымен көрсетілген жөндеумен өзгертулер конструкторлық құжаттарға енгізілуі тиіс.
Нормабақылаушының өзара байланысты бірлік жинақтарымен ... ... ... ... ... ... ұсынысы.
Нормабақылаушы мен құжаттама жасаушы арасындағы келіспеушілікті конструкторлық бөлімше басшысымен шешіледі. Егер бұрын ... ... ... түр ... бірігуі және тағы басқа сұрақтары бойынша келіспеушіліктер ... ... ... ... ... ... шешілді.
Нормабақылаушының міндеттерімен құқықтары:
Конструкторлық құжаттаманы нормабақылауда нормабақылаушы тек қолданыстағы стандарттар мен ... да ... ... ... алуы ... және ... құжаттарда көсетілген талаптарды конструктрлық құжаттарда нормабақылаушы басшылыққа алуы тиіс.
Нормабақылаушының мынадай құқықтары бар:
а) Конструкторлық құжаттаманы жасаушыға қараусыз мына жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... дұрыс орындалмау.
б) конструкторлық құжаттаманы жасаушылардан тексеру барысында туындаған сұрақтар бойынша қосымша материалдар және түсініктемені талап етеді.
в) құжаттамада орнатылған жазбада орнатылған ... ... ... ... ... нормабақылаушы жауап береді.
Құжаттаманы жасайтын және жобалауды растайтын бағдарламалық құрылғы нормабақылаушы қатысады.
Бсқа мекемеге келіп ... ... ... ... ... ... ... қателерді талдауды есептеуді нормабақылаушы жүргізеді.
Нормабақылаушының ескертулер мен ұсыныстарының рәсімделуі:
Нормабақылаушы тексерілетін құжаттарда жөнделетін немесе ... ... ... ... белгілердің жүргізілуін және алыптастау рәсімін орнатады. Нормабақылаушының ескертулер тізбесінде белгілеулер қысқа әрі нұсқа түрде мазмұндалады.
Ескертулер тізбесінің ... ... және ... ұсыныстары бастапқы материал қызметін атқарады.
16. Топтық және ... ... ... ... ... ... айырмашылықтағы ортақ конструктивті белгілерге ие екі немесе одан коп (бөлшектер, жиынтық бiрлiктер, кешендер немесе комплекттер) туралы мәліметтерден ... ... ... ... ... мыналар болып табылады:
а) әр түрлi параметрлердегі конструкцияның бiрлiгi (физикалық-механикалық, ... ... ... тағы сол ... ) әр ... ... ... өлшемдері;
в) әр түрлi конфигурациядағы конструкцияның ұқсастығы.
Топтық құжатта тұрақты және айнымалы мәліметтер келтiруi керек.
Барлық бұйымдар үшiн тұрақты болатын мәлiметтер бiр ... ... бұл ... ... барлық бұйымдарға нұсқаусыз енгізілуі керек.
Айнымалы мәлiметтер қандай бұйымға қатысы бар екендігі нұсқалынып құжатқа ендіріледі.
Топтық құжаттардың сипаттамасы болып ... ... ... бір ... ... ... ... табылады.
Бөлшектерге бiр топтық сызба немесе бiр топтық спецификация орындаған жағдайда ... ... ... ... ... ... және әрбiр орындауды есепке алуды мүмкiндiгін қамтамасыз етуi ... ... ... ... үшін ... ... ... қажеттілікке қарай бір базалық құжат дайындауға болады.
Базалық ... тек ... ... ... Базалық құжат бірнеше орындалулар үшін бір ғана базалық құжатты дайындау ... ... 2.102 ... ... ... және топтық құжаттар номенклатурасы келесідегідей шектелінген:
Базалық құжаттар мамандандырылған бұйымдарға орындалады.Бөлшектер үшін базалық құжатты орындау мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... ... негізінде әртүрлі эксплуатациялық құжаттармен немесе әртүрлі қораптаумен дайындалса, онда мұндай ... бір ... ... ... ... және қораптардың мүмкін варианттары негізгі құжат ретінде жазылады.
Егер ортақ конструктивті белгілерге бөлшектер саны шекті мәнен асып ... ... ... ... ... ... ... бірнеше топқа бөлуге болады және әрбір топ үшін өзіндік топтық, базалық негізгі ... ... ... тағайындалуына сәйкес, оларға ендірілуі тиісті берілгендердің өзгеруі туралы барлық мәліметтер (кескін, өлшем, техникалық талаптар және т.б.) орындау кестесінде ... ... ... сақтай отырып негізгі орындалу кескіні беріледі.негізгі орындалудағы кескіндер (түр, қима) саны және оларды жеңілдету дәрежесі негізгі орындалуға ... ... ... ... ... ... ... толық көрсету керек.
Бір орындалуға қатысты кескіндерді өзіндік сурет ретінде қарастырып орналастыруға болады. Әрбір суретке сызба (сұлба) шегінде реттік ... ... ... ... ... ... бар болу жағдайында негізгі орындалуга бірінші реттік номерді беруге болады. Ондағы қозғалмалы ... үшін ... ... ... ... ... ... сонымен қатар айнымалы өлшемдеріне байланысты бірнеше орындалулар бойынша дайындалуы мүмкін. Негізгі орындалу кескінінде айнымалы элементтерді корсетуге болады, ... ... ... ... ... ... қарастырылса.
Суреттерді номерлеуде реттік номерді орындалу кескініне емес, айнымалы элементтердің кескіндерінің варианттарына беруге болады. Бұл жағдайда негізгі ... ... ... ... және оған ... ...
Негізгі орындалу кескіндерінде айнымалы элементтер немесе элементтер тобын жіңішке тұтас сызықпен көрсетеді және ... ... ... және басқа тұрақты берілгендерді (беттердің кедір бұдырлылығы және т.б.) негізгі орындалу кескіндерінде көрсету керек, егер мұндай түсіндірулерге ешқандай қажеттілік ... онда ... ... бұл ... қайталанбайды.
17. Спецификацияны орындау тәртібі.
Негігі емес топтық құжаттар спецификацияда бірлік құжаттар тәрізді жазылады. Сондайақ барлық орындалуларға таралатын ... ... ... ... тұрақты, ал қалған қажаттар айнымалы берілгендер ретінде жазылады.
Топтық және базалық негізгі құжаттармен ... ... ... ... спецификациясын жазу барысында орындалудың белгіленуі көрсетіледі. Топтық спецификацияны дайындау барысында кейінгі ендірілетін тұрақты және ... ... үшін ... ... қалдыруға болады.Әзірлеушінің көзқарасы бойынша топтық спецификацияны келесі варианттардың біріндей етіпорындауларына болады.
А варианты:
Тұрақты берілгендерден кейін әрбір орындаулар үшін айнымалы берілгендермен жеке ... ... ... ... ГОСТ 2.108 ... ...... өзіндік ерекшеліктерді ескере отырып орындайды.
Б варианты:
Барлық берілгендер тұрақты және айнымалыға бөлінбей спецификацияға жазылады, бірақ әрбір орындалулар үшін формада жеке баған ... ... ... берілгендерді жазғаннан кейін, спецификацияның келесі бетінде айнымалы мәндер ... ... ... ... үшін ... жеке ... болуы керек.
Г варианты:
Тұрақты берілгендерді жазғаннан кейін, спецификацияның келесі бетінде ... ... ... үшін құжаттар, әрбір айнымалы құраушы бөлмдерімен жазылады, мұндада әрбір орындалулар үшін формада жеке баған болуы керек.
Негізгі емес ... ... ... ... ... ... орнатылған стандарт талаптарын сақтау керек.
Ережелер бойынша топтық текстік құжаттарды орындауда А ... ... ... ... үшін ... кез-келген топтық құжатты орындауға болады.
Б варианты бойынта тек ... ... ... ... ... және ... құжаттартың топтық тізтесі;
сатып алынған бұйымдардың топтық тізбесі, мұнда сатып алынған бұйымдардың (комплектіге кіретін бұйымдарды ескергендегі) далпы саны көрсетіледі.
В варианты бойынта тек ... ... ... ... тізбесі және сілтемелік құжаттартың топтық тізтесі;
сатып алынған бұйымдардың топтық тізбесі.
Г варианты бойынша кез-келген ... ... ... болады.
Топтық мәтіндік құжаттарды Б және Г варианттары бойынша ... ... ... ... ... ... ... литерді (литер), бұйымды орындаудың шартты атауын (код) көрсетуге болады.
Топтық және базалық мәтіндік құжаттарды орындау барысында бірлік ... ... ... талаптарын сақтау керек.
Топтық мәтіндік құжаттарда айнымалы берілгендерді сәйкес бөлімнің таралуы бойынша кесте түрінде ... ... ... ... берілгендер туралы сілтемелік жазбалар болады.
Орындалулардың суреттері мен кестелерін топтық сызбалар үшін орнатылған ережелер бойынша жүргізеді.
Топтық ... ... ... ... ... рұхсат етіледі:
бұйымды дайындау барысындағы айнымалы берілгендерді жазу үшін құжаттардың бланкілерін толтыруда бос жолдарды, алаңдарды қалдыруға ... ... ... толтыруда орындаулар үшін белгілеулерді бос қалдыруға болады, оған бұйынды дайындауға сәйкес белгі қойылады.
Бұйым констукциясы бойынша құжаттардың жіберілуінде ... ... ... ... ... ... құжаттарды түрлендіру қажет. Құжаттарды түрлендіру барысында жана орындалуға қатысы бар ... ... ... ... ... пайдалану қажет. Мұндай жағдайда бірқатар берілгендер қажетті өзгертулер енгізуге тиісті айнымалы ... ... ... берілгендер бойынша қажетті өзгертулерді ГОСТ 2.503 талаптарына сәйкес жүргізеді.
Құжаттарды түрлендіру барысында олардың ... ... ... дайындау және басқа форматта жаңадан басын шығану немесе жаңа бет санымен шығару болсын, барлық жағдайдада өзгеріссіз қалады.
18. Бұйым түрлері.
Бұйым деп - ... ... жеке бір ... ... оның ... ... Бұйымды тағайындалуына байланысты негізгі өндірістік бұйым және қосымша өндірістік бұйым деп бөлеміз.
Негізгі өндірістік бұйым деп - ... ... ... ... ... ... ... - тек өндірістің ішінде ішкі қажеттілігіне ғана ... ... ... ... ... түрлері бар:
1. Бөлшектер
2. ... ... ... ... бұйымның құраушы бөліктері бар немесе жоқ болса, онда оларды келесідей жіктейді:
1. Спецификациялық емес /бөлшек/.
2. ... ... ... ... ... Екі не одан да көп ... ... құралған.
Бөлшек деп - біртектес материалдан, маркадан жасалынған атауы бірдей, қосымша құрастыру операцияларын қажет етпейтін ... ... ... - бұл ... бірліктері, өзара өндіруші кәсіпорында дайындалған , бұйымдарды айтамыз. Сондай-ақ құрастыру бірліктеріне қажеттілікке қарай келесілерді жатқызамыз:
1. Құраушы ... ... ... қарастырылған бұйымдар.
2. Жалпы функционалды тағайындалуы бірдей, ... ... ... ... құрастырма бірліктерінің жиынтығы.
3. Функционалды тағайындалуы бірдей өндіруші кәсіпорындармен ... ... , ... ... ... - ... кәсіпорындарды біріктірмейтін бірақ өзара байланысқан эксплуатациялық функцияны орындауға тағайындалған екі ... одан да көп ... ... ... Бұл әрбір спецификациялық бұйым жалпы комплекске орнатылған бір немесе бірнеше функцияны орындауға қызмет ... ... ... ... ... ... ... орындауға арналған бөлшектер ,құрастырма бірліктен болуы мүмкін.
Комплект - ... ... ... ... ... біріктірмейтін жалпы эксплуатациялық сипатқа ие екі немесе одан да көп бұйымдар жиынтығы . Комплектіге жалпы құрастырма бірліктерінің жиынтығымен бірге пайдаланылатын ... ... ... бірліктері де кіруі мүмкін.
Бұйым мен оның түрінің жалпы кескіні келесідегідей:
Бұйым
Комплекс
Комплект
Құрастырма бірлік
Бөлшектер
Комплекстер
Құрастырма бірліктері
Құрастырма бірлік
Құрастырма ... ... ... ... ... ... бұйымның конструкциясының қасиеттерінің жиынтығын оның өндірісте үйлесімді ... ... ... ... анықтаушы,эксплуатацияны және берілген сапа көрсеткіштерін жөндеу, шығару көлемінде және жұмыстарды орындалушарттарын ұсынады.
Бұйым конструкциялылығын технологиялық ... ету ... ... ... және ... орындау кезінде көп мөлшерде нәтижелі технологияларды қолдану және дайындау сатыларында еңбекті және материалды шығындарды ықшамдау( эксплуатация және ... ... ... және ... сынауды қосқандағы эксплуатация мен жөндеу.
Бұйым конструкциялылығын технологиялық қамтамасыз ету бұйым өңдеудің барлық сатыларында өткізіледі. Бұйым конструкциялылығын технологиялық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ГОСТ ... ... құрылады.
-конструкциялы бұйымдарды технологиялыққа қайтаөңдеу;
-өндіру жұмысы кезінде талаптарын орындау;
-конструкциялық құжаттарды технологиялыққа бақылау;
-бұйымның ... ... көп ... ... ... ... ... бойынша конструкциялық құжаттарды дайындау және енгізу;
-конструкцияны технологиялыққа ... ... және ... құжаттармен бірге жүргізіледі және өңдеп шығару және сұраныс берушіні таныстырушы арқылы жүзеге асады. Бұйым конструкциялылығын технологиялық база ... ... ... ... қолданылады. Бұйым конструкциялылығын технологиялығының негізгі көрсеткіштеріне еңбек сыйымдылығы мен материал сыйымдылығы қызмететеді.
Еңбек сыйымдылығы бұйымды конструкциялығының ... ... ... ... кезінде еңбекке кеткен шығын жиынтығын, эксплуатация мен өнімді жөндеуді мінездейді. Абсолютті технико-экономикалы ... ... ... шығырылғын өнімнің және оны өндіруге кеткен норма-уақыттың бағасын білдіреді.
Tи =ΣТi
мұндағы: Тi- өнімнің і ... ... ... ... тексерілуі және өндірудің еңбек сыйымдылығы.
Көп мөлшерлі құрамдық бөліктен тұратын еңбексыйымдылық бұйымын ... ... ... және ... ... ... ... көрсеткіш типіне мына формула бойынша кеңейткіш жүргізілуі керек.
Tи =ΣТi *nie + ΣТiд* niд+Тсб+Тис
мұндағы: Тіе-ші білік жиынтығын дайындаудағы еңбек ... ... ... ... ... ... ... құрамына кірмейді), nіе-i-ң білік жиынтығының саны . Тсб- жалпы өнім жиынтығының еңбек сыйымдылығы, Тис- сынау еңбек сыйымдылығы.
Му =Mп+Мэ/Р*Т.
Бұйымдардың технологиялығын бағалау екі ... ... ... - ол ... және ... Сапалық бағалау конструкцияның технологиялығын жалпылама сипаттайды. Бұйымды жобалау процессіндегі конструкция варианттарын салыстыру кезіндегі сапалық ... ... ... ... ... ... дұрыстылығын анықтайды. КТК сандық амалы технологиялық ... ... ... қанағаттанарлық дәрежесінің мағынасын бағалайды.
КТК сандық бағалау келесі көрсеткіштерден тұратын жүйе көмегімен іске асырылады:
- ... ... ... ... үшін ... болып саналатын технологиялықтың шектік нормативтері болып саналатын технологиялықтың ... ... ... ... ... техникалық тапсырмада немесе са-лық стандарттарда көрсетеді;
- бұйымды жасау кезінде қол жеткізген технологиялық көрсеткіштері;
- ... ... ... ... ... деңгейінің көрсеткіштері.
Көрсеткіштер саны минимальды, бірақ технологиялықты бағалау үшін жеткілікті болу керек. ГОСТ 14.201 - 83. технологиялықтың ... ... ... 186 - 85 МР әдістемелік ұсыныстарында КТК қосымша көрсеткіштер мен ... және ... ... ... келтірілген.
КТК негізгі көрсеткіштеріне даярланып жатқан бұйымның материал сиымдылығы және қуат ... және ... құны ... ... ... ету ... ... кезеңнен тұрады, ол үшін нақты тапсырмалар белгіленген, сондай-ақ негізгі құжаттар мен жүйелер, осы тапсырмалардың шешімін ... ... ... ... ... ... қалыпты қамтамасыз ету үшін қосымша өндірістер қарастырылады. Негізгі өндіріс процесінде қолданылатын ... ... ... мен ... қосымша өндірістерде дайындалады. Мұндағы өндірілетін өнім көлемі жоспарланған уақыт аралығында өндіруші кәсіпорын немесе оның бөлімшелерінің белгілі бір ... тип ... ... ... ... ... үшін, алдын-ала бағдарлама әзірленеді. Яғни өндіру бағдарламасы дегеніміз - берілген ... үшін ... ... әрбір өндірілетін және жөнделінетін бұйымның орнатылған тізімі. Өндіруге немесе жөнделуге тиісті бұйым ... ... ... ... ... Яғни ... ... берілген уақыт аралығында өңдеуге жіберілген еңбек объектісінің немесе ... ... ... бір ... ... тип ... құралады.
Бұйымды дайындау және өңдеу бұл өндірістік процестің басталуымен аяқталады. Яғни ... ... ... ... құжаттар бойынша дайындайтын барлық бұйымдар бұйым сериясын құрайды.
Өнімді өндіру көлемі, тұрақтылығы, реттілігі бойынша өндіріс 3-ке ... ... ... ... ... бірлікті сериялы және массалық өндірістер. Өндіріс типінің ең негізгі сипаттамасының бірі болып операцияларды бекіту коэффициенті ... ... О- ... ... ... R- әртүрлі операциялар орындалатын жұмыс орнының саны.
Бірлікті өндіріс өндірілетін бұйымның аз көлемімен ... ... ... ... ... унификацияланған технологиялық құрылғыларды пайдаланып универсалды технологиялық құрал-жабдықтардың көмегімен әртүрлі операциялар орындалады. Бірлікті өндірісте арнайы технологиялық құрылғылар тек қана ... ... ... ... ... ... пайдаланылады.
Мұнда жұмыстың сапасына универсалдылығына жоғарғы маман жұмысшылар талап етіледі. Сериялық өндіріс бұйымды өңдеу мен жөндеудің периодты ... ... ... немесе сериядағы бұйым санына байланысты операцияның бекіту коэффициент мәні мемстандарт 3.1121-84 сәйкес ... ... ... ... болып бөлінеді. Егер операцияны бекіту коэффициенті 20

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Киімнің сапасы және экспертиза. Оқулық141 бет
Маркетингтің өндірістік Концепциясы3 бет
Қазақстан Республикасы мен Бельгия Королдігі арасындағы қатынастар4 бет
Инновациялық басқару23 бет
Сызбаларды түзетуге арналған құралдар жайлы ақпарат3 бет
Техникалық сызудың жалпы ережелері27 бет
Құрастыру сызбасы9 бет
Өлшеу әдістері мен түрлері9 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
"Технологиялық карта."12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь