Темір бетон бұйымдарын өндіретін цеч


1. Кіріспе.
2. Өнімнің номенклатурасы.
3. Материалдың қасиеттері және ГОСТ . ң талаптары.
4. Технологиялық схема.
4.1. Болат арматураны механикалық өңдеу.
4.2. Контакты дәнекерлеудің негізгі түрлері және автоматты бірнүктелі дәнекерлеу машинасы.
4.3. Арматуралық торларды жасау.
5. Пайдаланатын құрал . жабдықтар.
6. Техника қауіпсіздігі және өндірістік санитария.
7. Қоршаған ортаны қорғау.
8. Қорытынды.
9.Қолданылған әдебиеттер.
Құрама темірбетонның даму оның, өндіріс көлемінің жоғарлауы және елімізде қолданылуы ғылым мен техника салаларындағы жетістіктерімен, құрылыстың жоғарғы дәрежедегі индустриалды базасының құрылуымен тығыз байланысты.
Қазіргі кезде құрама темірбетон негізгі құрылыс материалы. Темірбетон бұйымдарының тұрғын үй, азаматтық және көліктік құрылысты қолдану көлемі айтарлықтай өсті.
Құрама темірбетон бұйымдарының құрылыста кең ауқымды қолдануына мыналар септігін тигізеді:
- конструкциялардың дайындалуы мен монтажының жоғарғы дәрежедегі индустриалдығы, бұл құрылыстағы шығындалатын еңбек мөлшерін және құрылысты дайындау уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.
- темірбетон бұйымдарының қасиеттерінің универсалдығы; технологиялық әдістерді және материалдарды өзгерте отырып, беріктігі, жылу өткізгіштігі, қышқылға төзімділігі бойынша физикалық – механикалық қасиеттері әр түрлі бұйымдар алуға мүмкіндік береді.
- темірбетон бұйымдарының басқа материалдармен салыстырғанда ұзақ мерзімге шыдауы.
- Құрама темірбетон өндірісінің шикізаттарды толық пайдалану есебінен және басқа өндірістердің қалдықтарын пайдалану есебінен айтарлықтай кеңейту мүмкіндігі.
Темірбетон, бетон, құрама темірбетон технологиясының дамуы цемент, бетон және темірбетон саласындағы ғылыми және эксперименттальдік зерттеулермен тығыз байланысты. Соңғы 35 – 40 жылдардағы отандық және шетелдік ғылымдардың зерттеулері бетондар және бетон өндірудің жаңа
технологияларын жасауға, бетон және темірбетон бұйымдары мен конструкцияларын өндірудің жаңа технологияларын жасауға мүмкіндік береді.
1. Методические указания по оформлению курсовых и дипломных проектов. Чимкент, КазХТИ, 1987 г.
2. НИИЖБ Руководство по технологии Формования железобетонных изделий. М., Стройиздат. 1977г.
3. НИИЖБ Руководство по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций. М., Стройиздат, 1977г.
4. Стефанов Б.В., Технология бетонных и железобетонных изделий. Киев. Высшая школа, 1982 г.
5. Сизов В. Н. и др. Технология бетонных и железобетонных изделий. М., “высшая школа”, 1972г.
6. Цителаури Г.И. Проектирование технологии заводов сборного железобетона. М., “высшая школа”, 1986 г.
7. Прыкин Б.В. и др. Технологическое проектирование арматурного производства. Киев, “Будивяльник”, 1977 г.
8. Горняков К. и др. Проектирование заводов железобетонных изделий, М., «высшая школа», 1970 г. 9. Нормы технологического проектирования предприятий сборного железобетона. М., МТСМ СССР, 1983 г.
10. Методические рекомендации по разработке и формированию показателей производственной мощности арматурного производства заводов ЖБИ. НИИАСС. Госстрой УССР, Киев, 1981 г.
11. Кудяков А.М. Основы технологического проектирования заводов сборного железобетона. ч.1., Томск, 1983г.
12. Справочник по технологии сборного железобетона. Под ред. Б.В. Степанова, Киев, “Высшая школа”, 1978г.
13. Справочник по производству сборных железобетонных изделий. Под ред. Михайлова, А.А. Фоломаева. Стройиздат, М.,1982г.
14. Нормативы численности вспомогательных рабочих предприятий по изготовлению железобетонных изделий и конструкций М.,ЦБПНТ.1975 г.
15. Типовое проектное решение. Главный корпус предприятии КПД мощностью 120-160 тыс. м2 полезной площади в год для домов с малым шагом. Арматурное производство. Альбом. ГПИ Гипрострой- Маш., М., 1983г.
16. Карты типовых технологических операций в производстве сборного железобетона. Альбом ТУ. Изготовление арматурных элементов и каркасов. Куз- НИИШАХТОстрой., Кемерово, 1980г.
17. Попов Л.Н. и др. Основы технологического проектирования заводов железобетонных изделий. М., Высшая школа, 1988 г
18. Афанасьев В.Ф. и др. Технология железобетонных изделий в примерах и задачах. М., Высшая школа, 1987г.
19. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного железобетона. ОНТП-7-80. М., 1983 г.
20. Мамонтов Ю.А., Браун И.А. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине “ТБ и ЖБИ” Технологическая карта на изготовление арматурных изделий, КазХТИ, Чимкент, 1990 г.

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Аннотация.
Бұл курстық жұмыста ауыл шаруашылық құрлысына арналған, темір бетон
бұйымдарын өндіретін цехтің, арматуралау цехі туралы көптеген мәліметтер
жазылды. Айтарлықтай, арматураның түрлері, мінездемелері, қолдануы, осы
элементтермен жұмыс атқару тәртіптерін толығымен қарастырдық. Арматуралық
цехтің пайдалынатын құрал – жабдықтардың түрлерін, қуаттылықтарын және тағы
басқа қызықты мәліметтер толығымен жазылды.
Курстық жұмыстың көлемі –30;
Кестенің саны –9;
Суреттің саны – 4.

Нормативті сілтемелер.
ГОСТ 21.103-73 Основные надписи. Система проектной документации для
строительства М., 1979 г.
ГОСТ 21.502-78 Схема расположение элементов сборных конструкций.
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы. М.,
1988г.
ГОСТ 2.304-8 1 ЕСКД. Шрифты чертежные. М.,1988 г.
ГОСТ 2.376-68 ЕСКД. Правила
нанесения на чертежи надписей, технических требований и таблиц. М.,1988 г.
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. М., 1988 г.
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изобретения - виды, разрезы, сечения М., 1988 г.
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. обозначения графических материалов и правила их
нанесения на чертежи М., 1988г.
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений М., 1988г.

СН 460-74 Временная инструкция о
составе и оформлению строительных рабочих чертежей зданий и сооружений.
Госстрой СССР, М., 1987 г.
СНиП 11-92-76 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий.
Госстрой СССР, М.,1987 г.
СНиП 11-А 4-62 Единая модульная система. Основные положения проектирования.

СНиП 2.09.03 – 35 Сооружения промышленных предприятий. Госстрой СССР, М.,
1987г.

Анықтаулар.
Темірбетон – бетон мен болат арматура біріктірілген құрылыс материалы,
арматура конструкцияның созылып жатқан аймағында орналасқан әрі созылмалы
кернеуді қабылдайды, қысым кернеуі бетонға беріледі.
Арматуралық профиль – дегеніміз арматуралардың сырт келбетіндегі түрі.
Арматура – дегеніміз болат стержендерді және әртүрлі сымдарды
(шеңберлі, профилі периодтық), арқандарды, торларды, каркастарды (жалпақ
және көлемдік), темірбетонды конструктивті элементтерінің құрамындағы
болатын негізгі бөлікті айтады.
Жұмысшы арматура – ең басты элемент; темірбетон конструкциядағы сыртқы
жүк әсерлерден және ішкі кернеулерден пайда болған созу немесе қысу жігерін
қабылдаушы арматура.
Бөліп тұратын арматура – қосалқы элемент, жұмысшы болат арматуралардың
арасындағы жігерлерді біркелкі орналастырады.
Конструктивті арматура – қалыптау, тасымалдау, монтаждау кезінде
конструкцияға енгізілетін және оның бүтіндігін сақтайтын арматура.
Монтажды арматура – қалын бетон конструкциялардағы жұмысшы
стержендердің бекітуін қамсыздандырады.

Белгілеулер мен қысқартулар.
В, L, Н – ені, ұзындық, биіктік;
ГОСТ – мемлекеттік Стандарт;
м – метр;
мм – милиметр;
квт – киловат;
кг – киллограм;
Н – ньютон;
т – тонна;
сек – секунт;
МПа – мега паскаль;
кгм3 – тығыздық мөлшері;
сағ – сағат;
т – теңге;
А – ампер.
1. Кіріспе.

Құрама темірбетонның даму оның, өндіріс көлемінің жоғарлауы және
елімізде қолданылуы ғылым мен техника салаларындағы жетістіктерімен,
құрылыстың жоғарғы дәрежедегі индустриалды базасының құрылуымен тығыз
байланысты.
Қазіргі кезде құрама темірбетон негізгі құрылыс материалы. Темірбетон
бұйымдарының тұрғын үй, азаматтық және көліктік құрылысты қолдану көлемі
айтарлықтай өсті.
Құрама темірбетон бұйымдарының құрылыста кең ауқымды қолдануына
мыналар септігін тигізеді:
- конструкциялардың дайындалуы мен монтажының жоғарғы дәрежедегі
индустриалдығы, бұл құрылыстағы шығындалатын еңбек мөлшерін және
құрылысты дайындау уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.
- темірбетон бұйымдарының қасиеттерінің универсалдығы;
технологиялық әдістерді және материалдарды өзгерте отырып,
беріктігі, жылу өткізгіштігі, қышқылға төзімділігі бойынша
физикалық – механикалық қасиеттері әр түрлі бұйымдар алуға
мүмкіндік береді.
- темірбетон бұйымдарының басқа материалдармен салыстырғанда ұзақ
мерзімге шыдауы.
- Құрама темірбетон өндірісінің шикізаттарды толық пайдалану есебінен
және басқа өндірістердің қалдықтарын пайдалану есебінен
айтарлықтай кеңейту мүмкіндігі.
Темірбетон, бетон, құрама темірбетон технологиясының дамуы цемент,
бетон және темірбетон саласындағы ғылыми және эксперименттальдік
зерттеулермен тығыз байланысты. Соңғы 35 – 40 жылдардағы отандық және
шетелдік ғылымдардың зерттеулері бетондар және бетон өндірудің жаңа
технологияларын жасауға, бетон және темірбетон бұйымдары мен
конструкцияларын өндірудің жаңа технологияларын жасауға мүмкіндік береді.
Бетон және бетон өндіру технологиясы ғылымның қалыптасуына өз
септігін тигізген отандық ғылымдардың еңбегін атасақ:
- әр түрлі бетондар теориясы, қасиеттері және жалпы технологиясы
салаларында Ю.М.Баженов, Г.И.Горчаков, Б.Г.Скрамтаев,
Н.В.Михайлова, И.М.Френхель ғылымдарының еңбегі.
- Бетон және темірбетон бұйымдарының зауыттың технологиясы сомасында
П.К.Балатаев, О.А.Савинов, В.Н.Шлигопольский, Э.Г.Рати. сияқты
ғалымдардың еңбектері.
Бетон және бетон технологиясы ғалымының дамуына Д.Абрамс, Т.Пауэрс,
Р.Лермет, В.Эленвиль, Ю.Сторк ғылымдары өз септігін тигізеді.

Құрама темірбетон бұйымдарын
өндіретін заводтардың техникалық қамтамасыз етілуі өндірісті
механизациялаудың жоғарғы деңгейін қамтамасыз етеді. Темірбетон бұйымдарын
өндіретін заводтар мен тұрғын үй құрылыс комбинаттардың техникалық
қамтамасыз етілуінің дамуының негізгі тенденциясы комплексті механизация
мен автоматизацияны, технологиялық операцияларды автоматты бақылауды
ендіру. Құрама темірбетон заводтарында өндірісті ұйымдастырудың негізгі
принциптерінің бірі мамандандырылған технологиялық байлықтарда өндіріс
процестерінің ағымдылығы.

Темірбетонның өзіндік құнының көбірек үлесі және оны өндіруге
жұмсалатын еңбектің өзіндік құнының үлесі – арматураны шығаруға кетеді.
Арматураның құрыш арматуралық цехтарда бұйымдар жасауға қайта өңделеді.
Арматуралық цехтар – жинақталған темірбетонды жасайтын зауыттардың негізгі
құрастырушы бөлшегі.
Арматураны және дайындама детальдарын орталықтанып жасау зауыттары да
соғылып жатыр, олар өнімді темірбетон құрылыс зауыттары мен қызмет
көрсетілетін аудандағы құрылыс алаңдарына жеткізеді.
Мұндай бұйымдардың жасалуын орталықтандыру мен мамандандыру жоғары
өнімділік жабдықтарды негізгі технологиялық процестерді автоматтау мен
қолдануға мүмкіндік береді. Арматура өндірісінің тиімділігін күшейту –
жинақталған темірбетон өнеркәсібінің техника – экономикалық
көрсеткіштерінің өсу шарттары мен маңызды қор.
Металлургиядағы ғылыми – техникалық прогресс арматуралық құрыштың
қасиеттерін жақсартуға және оның жаңа маркаларын шығаруға мүмкіндік
тудырады.
Дұрыс таңдау, жоспарлау және технологияны негіздеу көбінесе
арматура өндірісінің тиімділігін алдын – ала белгілейді. Қазіргі таңда
кешенді механизация мен автоматизацияны енгізу жеткіліксіз. Оларды
негіздеп, процестің тиімді өлшемдерін табу қажет. Ал ол тек ғылыми
негізделген технологиялық дайындықтың әдістерін қолданғанда, солардың бірі
– жоспарлау жүзеге асырылады.
Арматуралық бұйымдарды жасау технологиялық процестері жаңа
жүйелерді, цехтерді, зауыттарды жобаларын дайындаудағындай және іс
жүзіндегі өндірістердің жаңа өнімді меңгерудегі пайдалану процесінде,
өндірістің жағдайы өзгергенде де жобаланады. Сондықтан технологтың
арматуралық өндірістің технологиялық процестерін жобалау бойынша жеткілікті
теориялық та, тәжірбиелік те білімдері болу керек, себебі олар арматура
өңдеудің қиын мәселелерін шешуге және монолиттік темірбетон құрылыстарының
арматуралық бұйымдарын жасауда үлкен көмек береді.

2. Өнімнің номенклатурасы.
Бетонды және темірбетонды бұрыштық белдікті блоктарын шаруашылық
–тұрмыстық, өнеркәсіптік цокольдарында және тағы басқа жүйелерінде
қолданылады. Бетонды немесе темірбетонды бұрыштық белдікті блоктарды
көбінесе агрегат – ағымды тәсілмен өндіріледі. Темірбетонды бұрыштық
белдікті блоктарды вибро – алаңда тығыздап, бір немесе көп орындық формада
қалыптайды. Біздің қарастырып отырған бұрыштық белдікті блоктың маркасы С-
НМ-33-4п, С-НМ-33-4л. Осындай маркалы бұйымның сипаттамасы және оған
қолданылатын арматуралық бұйымдар (бір бұйымға болат тағайындау және
спецификациясы) төменде толық көрсетілген.

Бұйымның сипаттамасы
БлоктыңБлоктың Бұйымның Бетонның Бет. көлемі,БолаБұйымның Болат
ұзын., қалын., маркасы маркасы м3 т салмағы, т мөлшер
l в шығы і,
н. кгм3
кг

Темір Арматуралық бұйым 1 арматуралық бұйымға 1 темір
бетонды бетондық
бұйымда бұйымға
р
марка саны №
C-2 1
M-1 4
Ілгек П-23 2
Анкер А-1 4

3. Материалдың қасиеттері және ГОСТ – ң талаптары.
Болат арматураны кластарға бөледі: механикалық қасиеттеріне және
технологиялық өндірісіне. Оларды мынандай әріптермен белгілейді: стерженді
арматураларды – А, сымдарды – В және канаттар – К.
Стерженді болат арматураларды мынандай түрлерге бөлеміз:
• ыстықты өндірілген – тегіс классына – А-I;
• профилі периодтық классына – А-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI;
• термиялық және термомеханикалық профилі нығайтылған периодтық классына
– Aт-III, Aт-IV, Aт-V, Aт-VI.

Болат арматуралардың негізгі түрлері.
Арматуралардың түрлері АрматуралардыңБолаттың Диаметр, мм
классы маркасы
Ыстықты өндірілген тегіс A-I Ст3сп3 6 – 40
стерженді
Ст3пс3 6 – 40
Ст3кп3 6 – 40
ВСт3пс2 6 – 40
ВСт3сп2 6 – 40
ВСт3кп2 6 – 40
ВСт3Гпс3 6 – 18
Ыстықты өндірілген профилі A-II ВСт5сп2 10 – 40
периодтық стерженді
ВСт5пс2 10 – 16
ВСт5пс2 18 – 40
18Г2С 40 – 18
10ГТ 10 – 32
A-III 35ГС 6 – 40
25Г2С 6 – 40
A-VI 80С 10 – 18
20ХГ2Ц 10 – 22
A-V 23Х2Г2Т 10 – 22
Термиялық нығайтылған Aт-IV - 10 – 25
профилі периодтық стерженді
Aт-V - 10 – 25
Aт-VI - 10 – 25
Қарапайым тегіс арматуралы B-I - 3 – 5
сым
Қарапайым профилі периодтық Bр-I - 3 – 5
арматуралы сым
Үлкен беріктікті тегіс B-II - 3 – 8
арматуралы сым
Үлкен беріктікті профилі Bр-II - 3 – 8
периодтық арматуралы сым
Арматуралық канаттар K-7 - 4,5 – 15

Термиялық және термомеханикалық профилі нығайтылған стерженді
арматураларды кернелген кезіндегі коррозияға қарсы тұруын және жарылмауын –
“К” әріппен белгілейміз (Мысалы, Ат – IVК); кернелген кезінде коррозияға
шыдамды, арматураның жарылмауын және дәнекерлеуге болатынын – СК әріпімен
белгілейді (Мысалы, Ат – VСК).
Ыстықты өндірілген стерженді арматуралардың “в” әріпінің белгілеу
мағынасы – арматураны созуға нығайтылғанын білдіреді (Мысалы, Ат – IIIв).
Болат арматуралардың негізгі түрлерін жоғарғы кестеде келтірілген.
Айтарлықтай, біздің бұйымға керекті арматуралардың түрлері: A-I, A-II,
В-I. Осы қолданылатын болат арматуралардың ГОСТ талаптарына байланысты
төменгі кестеде химиялық құрамы толық көрсетілген.

Болат арматураның химиялық құрамы.
АрматурБолат ҚұрХимиялық құрам, %
аның маркасы ылы
классы сы

СМЖ-172А СМЖ-322 СМЖ-133 СМЖ-175
Болат арматура
класының ең үлкен
диаметрі, мм;
A-I 40 70
A-II 32 40 70
A-III 28 40 70
A-IV - 32 55
A-V - 28 40
1 мин пышақтың 33 39 10-15 3-6
жүру саны
Пышақ жүрісі,мм 45 40 70
Жүргізу түрі Электромеханикалық Гидравликалық
Электродвигателдің3,0 3,5 6,5 7,5
қуаты, кВт
Гидросистеманың - - 30 27
максималды қысымы,
МПа ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Темір-бетон, бетон конструкцияларын монтаждауға арналған типтік технологиялық картасы
Қазақстандағы бетон және темір бетон бұйымдарының технологиялық дамуы
Бетон
Газды бетон
Бетон және темірбетон өндірісі
Темірбетон бұйымдарын арматуралау
Темірбетон бұйымдарын қалыптау
Бетон материалы
Темірбетон қадаларын өндіретін цех
Бетон полимерлі қадалар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь