Қызмет көрсету саласының секторы ретінде қонақ үй шаруашылығының теориялық негізі

Кіріспе 5
1. Қызмет көрсету саласының секторы ретінде қонақ үй 8
шаруашылығының теориялық негізі 8
1.1 Қонақ үй шаруашылығының тарихы және түсінігі 8
1.2 Қонақ үй шаруашылығының формалары және стандарттары 15
1.3 Қонақ үй бизнесінің дамуының халықаралық тәжірибесі 22
2. Қазақстанда қонақ үй бизнесін басқару және зерттеу 28
2.1 Қонақ үй шаруашылығының ұйымдастыру құрылымы 28
2.2 Қонақ үй шаруашашылығының басқару жұмыстарына баға беру 35
2.3 Қазақстан Республикасында қонақ үй бизнесін дамыту 42
шаралары 42
3. Қазақстан Республикасында қонақ үй бизнесін басқаруды жетілдіру. «Күмбел» қонақ үй кешені 51
3.1 «Күмбел» қонақ үй кешенінің ұйымдастырушылық 51
құрылымын зерттеу 51
3.2 «Күмбел» қонақ үй кешенінің басқару құрылымын дамыту жолдары 57
3.3 Қазақстан Республикасының қонақ үй бизнесін басқаруын 65
жетілдіру жолдары 65
Қорытынды 72
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 74
Қазіргі кезде Қазақстанның өмірінде туризм және оның инфрақұрылымы деңгейін көтеру сәт туындады, атап айтқанда қонақ үй бизнесін салып жаңа деңгейге шығару қажет. Қонақ үй бизнесін Қазақстанда дамытуға мүмкіндіктері мол. Бүгінде көптеген кәсіпорындардың басшылары өндіріспен, қаржымен, маркетингпен басқаруға ден қоюда. Ал бұл кезде кәсіпорынды басқаруда маңызы зор адам ресурстарын жетілдіру жалпы басқару жүйесінде ең нашар буын күйінде қалуда.
Қазіргі заманғы шаруашылық ету жағдайында кадрлық шешімдерді қабылдау саласында жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Мысалы, қызметкерлерді жұмыспен қамту нысандары барынша икемді әрі алуан түрлі болуда, білім беру, соның ішінде коммерциялық негізде қызмет көрсету саласы кеңеюде, еңбек нарығының инфрақұрылымы дамуда, қызметкерлерді іріктеу және бағалау саласында жаңа қызмет түрлері пайда болуда. Осыған байланысты кадрлық шешімдерді қабылдау процесі аса күрделі және жауапты болып отыр. Көптеген экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және ұлттық факторлар санын талдау қажет.
Басқару тәжірибесінде салдарын айтып жеткізу және санын өлшеу қиын стандартты емес шешімдер аса қиындық туғызады. Қызметкерлерді басқару саласындағы стратегиялық шешімдердің көбісі стандартты емес, салдарын айтып жеткізу қиын шешімдер қатарына жатады. Қабылданған кадрлық шешімдердің тиімділігін бағалауға негізделген көзқарастар жоқ болған кезде оларды іске асыруға жұмсалатын шығындар қаржылық қаражатты реттеушілерге ақталмаған, ал перспективадан алынуы мүмкін нәтижелері – күмәнді болады. Бұл мән-жай көбінесе қызметкерді дамытуға қаражат салуды, оның тиімді пайдаланылуын арттыруды тежейтін фактор болып табылады. Республиканың тарихы бай өлке, ерекше тарихи ескерткіштер, өзіндік ерекше мәдениеті бар, саяси тұрақтылық, халқының қонақжайлылығы, осы факторлардың барлығы туризм мен қонақ үй бизнесін дамытуға септігін тигізеді.
Зерттеулер және көптеген анализдер, Қазақстан Республикасы қонақ үй бизнесін дамытуда мынадай ұсыныстар мен шешімдер ұсынады.
1. Қонақ үй бизнесі мен қызмет көрсету түрлері, кәсіптік жұмыстың нарыққа ең тиімді және сұраныс пен ұсынысты қанағаттандыратын кәсіп түрі. Осы жеке кәсіп орындардан,ең тиімді қызмет көрсету, баға мен нарықтағы қызмет көрсету болып табылады.
2. Қонақ үйдің жұмысы жоғары қарай өрлеуі мен дамуы, ең алғаш менеджментке байланысты. Осы Астана қаласындағы қонақ үйлердің «на плаву» немесе «ввысь» болуы осыған байланысты.
3. Бүгінде көптеген кәсіпорындардың басшылары өндіріспен, қаржымен, маркетингпен басқаруға ден қоюда. Ал бұл кезде кәсіпорынды басқаруда маңызы зор адам ресурстарын жетілдіру жалпы басқару жүйесінде ең нашар буын күйінде қалуда. Қазіргі заманғы шаруашылық ету жағдайында кадрлық шешімдерді қабылдау саласында жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Мысалы, қызметкерлерді жұмыспен қамту нысандары барынша икемді әрі алуан түрлі болуда, білім беру, соның ішінде коммерциялық негізде қызмет көрсету саласы кеңеюде, еңбек нарығыныңинфрақұрылымы дамуда, қызметкерлерді іріктеу және бағалау саласында жаңа қызмет түрлері пайда болуда.
Осыған байланысты кадрлық шешімднрді қабылдау процесі аса күрделі және жауапы болып отыр. Көптеген экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және ұлттық факторлар санын талдау қажет. Басқару тәжірибесінде салдарын айтып жеткізу және санын өлшеу қиын стандартты емес шешімдер аса қиындық туғызады. Қызметкерлерді басқару саласындағы стратегиялық шешімдердің көбісі стандартты емес, салдарын айтып жеткізу қиын шешімдер қатарына жатады.
1. Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. «Қонақ үй шаруашылығы». Алматы, 2006ж.
2. Абчук В. «Азбука менеджмента». СПб. СОЮЗ, 2000ж.
3. Аверьянов Б.И. «Путь к звездам». Сочи, 2002ж.
4. Берулава М.Н. «Психология и педагогика менеджмента». Уч. пособие Бийск. НИЦБиГПИ, 1995ж.
5. «Бизнес» - менеджерлерге арналған халықаралық журнал.
6. Бизюкова И.В. «Кадры: подбор и оценка». – М,: Московский рабочий, 1984ж.
7. Браймер Р.А. «Основы управления в индустрии гостеприимства». Пер. С анг. М.:Аспект Пресс, 1995ж.
8. Дубинина Т.И., Яворская А.О. «Зарубежный опыт малых гостиниц» Методич.мат-лы. Вып.№3, 1997ж.
9. Виханский О.С., Наумов А.И. «Менеджмент» - М:, Высшая школа, 1996ж.
10. Бердалиев К.Н., Өмірзаков С.Ы. «Менеджмент негіздері». – Алматы, 1994ж.
11. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. «Менеджмент гостиниц и ресторанов». Уч. пособие. МН:, БГЭУ, 1997ж.
12. Кабушкин Н.И. «Менеджмент туризма». Уч. пособие. МН:, БГЭУ, 1995ж.
13. Ахметов К.Ғ. «Менеджмент негіздері». – Алматы, 1993ж.
14. Ладанов И.Д. «Практический менеджмент» М:, 1995ж.
15.«Международное гостиничное хозяйство». Уч. Под. ред. проф. Эконом.наук. Чудновского А.Д. – М:, Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во ЭКМОС, 2000ж.
16. «Управление – это наука и искусство: А. Файоль, Г. Эмирсон, Ф. Тейлро, Г. Форд.» Уч. пособие, М:Республика 1992ж.
17. Қазақстанның қонақ үйлер мен мейрамханалар Ассоциациясының статистикалық ақпараты (КАГиР).
18. «Күмбел» қонақ үйінің құжаттары.
19. Филиповский Е.Е., Шмарова Л.В. «Экономика и организация гостиничного хозяйства». Москва, 2007ж.
20. Балашова Е. «Гостиничный бизнес. Как достичь безупречнего сервиса». Москва, 2005ж.
21. Волков Ю.Ф. «Экономика гостиничного бизнеса». Ростов на Дону, 2003ж.
22. Липсиц И. В. «Секреты умелого руководителя». Москва, 2001ж.
23. Кибанов А. Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т. А. «Управление персрналом». Москва, 1998ж.
24. Дмитриенко Г. А., Дорошенко Е. А. «Оценка уровня культуры персонала». Москва, 1998ж.
25. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М. «Ресторанный бизнес». Сочи, 2002ж.
26. Елисеева И. И. «Управление человеческими ресурсами в европейском гостиничном бизнесе». Перевод с англ. – М. 2002ж.
27. Таранов П. С. «Золотая книга руководителя». Москва, 1997ж.
28. Интернет. www.tour-info.kz
29. Интернет. www.rambler.ru
30. Интернет. www.yandex.ru
31. Интернет. www.google.ru
32. Интернет. www.manager.ru
33. Интернет. www.hotel.kz
34. Интернет. www.koombel_hotel.kz
35. Интернет. www.management.com
        
        Мазмұны
Кіріспе 5
1. Қызмет көрсету саласының секторы ретінде қонақ үй ... ... ... ... ... үй шаруашылығының тарихы және түсінігі 8
1.2 Қонақ үй шаруашылығының формалары және стандарттары 15
1.3 Қонақ үй бизнесінің дамуының халықаралық тәжірибесі ... ... ... үй ... ... және ... 28
2.1 Қонақ үй шаруашылығының ұйымдастыру құрылымы 28
2.2 Қонақ үй шаруашашылығының басқару жұмыстарына баға беру ... ... ... ... үй ... ... ... 42
3. Қазақстан Республикасында қонақ үй бизнесін басқаруды жетілдіру.
«Күмбел» қонақ үй кешені ... ... ... үй кешенінің ұйымдастырушылық 51
құрылымын зерттеу 51
3.2 «Күмбел» қонақ үй кешенінің басқару құрылымын ... ... ... Қазақстан Республикасының қонақ үй бизнесін басқаруын 65
жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... Қазақстанның өмірінде туризм және оның инфрақұрылымы
деңгейін көтеру сәт туындады, атап ... ... үй ... ... жаңа
деңгейге шығару қажет. Қонақ үй бизнесін ... ... ... ... ... ... басшылары өндіріспен, қаржымен,
маркетингпен ... ден ... Ал бұл ... ... басқаруда
маңызы зор адам ресурстарын жетілдіру жалпы басқару жүйесінде ең нашар буын
күйінде қалуда.
Қазіргі заманғы ... ету ... ... ... ... жаңа ... ашылуда. Мысалы, қызметкерлерді жұмыспен қамту
нысандары барынша икемді әрі алуан түрлі болуда, білім беру, соның ішінде
коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... дамуда, қызметкерлерді іріктеу және бағалау ... ... ... ... болуда. Осыған байланысты кадрлық шешімдерді қабылдау
процесі аса ... және ... ... ... Көптеген экономикалық,
әлеуметтік, құқықтық және ұлттық факторлар санын ... ... ... салдарын айтып жеткізу және санын өлшеу қиын
стандартты емес шешімдер аса ... ... ... ... ... ... көбісі стандартты емес, салдарын айтып
жеткізу қиын шешімдер қатарына жатады. Қабылданған ... ... ... ... ... жоқ ... ... оларды іске
асыруға жұмсалатын шығындар қаржылық қаражатты реттеушілерге ақталмаған, ал
перспективадан алынуы мүмкін ...... ... Бұл мән-жай
көбінесе қызметкерді дамытуға қаражат салуды, оның ... ... ... фактор болып табылады. Республиканың тарихы бай ... ... ... ... ерекше мәдениеті бар, саяси тұрақтылық,
халқының қонақжайлылығы, осы факторлардың ... ... мен ... ... ... ... тигізеді.
Зерттеулер және көптеген анализдер, Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... мен шешімдер ұсынады.
1. Қонақ үй бизнесі мен қызмет көрсету түрлері, кәсіптік ... ең ... және ... пен ... ... ... Осы жеке ... орындардан,ең тиімді қызмет көрсету,
баға мен ... ... ... ... ... ... үйдің жұмысы жоғары қарай өрлеуі мен дамуы, ең алғаш
менеджментке байланысты. Осы Астана ... ... ... ... ... «ввысь» болуы осыған байланысты.
3. Бүгінде көптеген кәсіпорындардың басшылары өндіріспен, қаржымен,
маркетингпен ... ден ... Ал бұл ... ... ... зор адам ... ... жалпы басқару
жүйесінде ең ... буын ... ... ... заманғы
шаруашылық ету жағдайында кадрлық шешімдерді ... ... ... ... Мысалы, қызметкерлерді жұмыспен қамту
нысандары барынша икемді әрі алуан түрлі болуда, білім беру,
соның ішінде коммерциялық ... ... ... ... ... ... дамуда, қызметкерлерді іріктеу және
бағалау саласында жаңа қызмет түрлері пайда болуда.
Осыған байланысты кадрлық шешімднрді қабылдау процесі аса ... ... ... ... Көптеген экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және
ұлттық ... ... ... ... ... тәжірибесінде салдарын айтып
жеткізу және санын өлшеу қиын стандартты емес ... аса ... ... ... ... ... шешімдердің
көбісі стандартты емес, салдарын айтып жеткізу қиын ... ... ... ... ... бағалауға негізделген
көзқарастар жоқ болған кезде ... іске ... ... шығындар
қаржылық қаражатты реттеушілерге ақталмаған, ал перспективадан алынуы
мүмкін ... ... ... ... ... ... ... салуда, Осылайша
республикамызға шетел азаматтары келген кезде өркениетті ел ... ... ... үшін ... ... үй кешендерінде өз сапасы бойынша
әлемдік стандарттарға жол бермейтіндей қызмет ... ... ... ... Ол үшін ... объектілердің қызметкерлері жақсы
даярлануы әрі тиісті кәсіпқойлық дайындығы, жеке және ... ... ... ... ... ... және біліктілікті арттыру
курстарын өткізумен қатар, ең алдымен, жұмысқа қабылдау немесе ... ... жеке ... ... әрі ... ... асыруға
негізделген кәсіпорынның ұжымын дұрыс іріктеуге байланысты қол жеткізуге
болады.оның ... ... ... тежейтін фактор болып табылады.
4. Қонақ үй бизнесін басқару мынадай үш пунктерді басқарады:
А)Қонақ үйдің толық болуы мен максимумы,тек қана ... ... ... ... қонақ үйлерден).
Б)Диверсификациондық менеджмент (56%).
В)Көрінбейтін басқару,ол ... және ... ... ... ... ... қонақ күту индустриясының Қазақстанда дамуы, соңғы жылда нақты
қалыптасуы мынадай:
– қонақ үй және мейрамханалық түрдің түпкі дамуы;
– қонақ үй мен ... ... ... ... кішігірім кәсіпорындардың жүйесінің дамуы.
Қонақ күту индустриясына компьютерлік технологияларды ... ... ... ... үйлер мен мейрамханалардан басқа,
қызмет көрсету түрлері шектеулі, тамақтар түлері де шектеулі, ... ... ... ... қызмет түрлері қалыптаса
бастады.
Осы дипломдық жұмыста мен Қазақстандағы қонақ үйлерді жетілген қызмет
көрсету ... ... және ... ... адамдар қол жеткізу
мүмкіндіктерін қарастырамын.
1. Қызмет ... ... ... ... ... үй
шаруашылығының теориялық негізі
1.1 Қонақ үй шаруашылығының тарихы және түсінігі
Ең алғашқы ... ... ... болған уақытын дәлірек айту ... Бұл ... үй ... ежелгі ғасырлардан келе жатыр. ... ... ... ... ... үй ... көрген. Бірақ алғашқы қонақ үй
шаруашылығының басталуы Рим елінде болды. Дәл осы Рим ... ... ... кездесіп, саяхатқа шығуларына тура ... ... ... ... шешіп, еріксіз саяхатқа шығып, қонақ үй ... ... тура ... ... ... ... ... жол
бойындағы бір түнеуге арналған ... ... күту ... ... ... Рим елінде әр түрлі қойылымдар, театрларда спектакльдер
қойылуымен ... ... ... ... ... орын ... арнайы орындар салына бастады және жаңбыр жауған, кезде
көрермендер сол жерде ... ... ... салған болатын.
Арнайы келетін, жоғары лауазымды адамдардың орналасатын отыратын
жерлерін алдын ала ... ... ... ... ... саудагерлер
мен көпестердің отыратын, орналасатын ... ... ... ... ... жататын жерлері, аса ыңғайлы деп айтуға келмейді,
бірақ бір жатуға тұрарлықтай, ... ... ... ... ... ... ... тұрақтанған емес, әр саудагерлер өзінше қожайынмен
келісіп, ақысын төлеп, ... ... ... ... ... ... ... еліндегі уақытша тұру орындары, жер үйлер
ретінде болған, ... ... ... ... ... уақыт аралығында
иемденген.
Осыған байланысты уақытша тұру орындары, арнайы бизнес түріне айналып,
жер үйлерін жалға беріп, өздері осыдан пайда ... ... Сол ... ... тек ... және ... сарайлар салынған. Сондықтан, бай
адамдар сол жерде тоқтағандарын жөн көрген, өйткені ... ... жер ... ... кетуі мүмкін болды. Монастырлар саяхатшылар мен
олардың беретін көмек ақшалары. Осы шіркеулер мен монастырлар да адам қонып
шығулары көбейіп, осыдан ... ... ... үй ... ... ... Қонақ үй шауашылығы мен айналысу, лауазымды шаруашылықтың бірі ... ... ... ... үй қожайындары одағында» мүше ... ... ... Бұл ... айналысу дами түсті және арнайы
ережелер мен ережелерді өзара сақтау қадағаланып отырды.
Осы кездерде 200 жылға созылған крестік ... 1095 ... ... ... ... әкеп ... Осы ... крестік саяхатта қанша
адамдар жолға шығып, оларға орналасу ... ... ... Сол ... ... ... дамуы өрши түсті. Әсіресе солтүстік Италия, Еуропа мен
Шығыс елдері, «Қайта даму» эпохасының ең ... ... ... жылы ... VIII ... ... өзі білместен, барлық қонақ
үй шаруашылығының дамуына кесірін тигізді. Осы шіркеулер мен монастырларда
табынушылар ... ... ... ... сол ... түнеп,
тамақтанатын, бірақ шіркеу мен монастырларды сатып, қонақ үй шаруашылығын
дамуын тоқтатып тастады. Ал ... ... ... ... елінде қонақ үйге
байланысты арнайы заң шығып, үақытша тұрақтану жерлерінде, патшалық поштаны
тасушыларға, жылқыларын ... ... ... ... қадағаланып отырды.
XIX ғасыр аяғы мен XX ғасырдың басында қарапайым қонақ үйлер күймелік
түрде болған, сол күймелік қонақ үйлер ... ... ... ... Күймелік қонақ үйлер 1784 жылы Ұлы ... сол ... өз ... ... ... ... экипаждар тек 7
адамдық болған. Зиялы, қалталы адамдар тек өздері, пошталық ... ... ... болды. Халықтық пошта, сол кезде көптеген қонақ үйлер
мен қамсызданған.
Қалалық қонақ үйлер қол ... ... ... болып, тек
солардың арқасында күн көріп, егер оларда күймелік сяхатшыларды ... ... ... ... сол ... ғана олар сол қонақ үйде түнейтін
болған. 1838 жылы Ағылшын Парламенті почтаны темір жол арқылы ... ... сол ... ... ... тасу эрасының тоқтаған кезі болды.
Ең алғашқы қонақ үйлер Франция елінде пайда болды. Бұл ... ... ... ... ... ... Олар үлкен тастардан салынып,
ынғайлы, жанға жайлы және бұндай қонақ үйде тек ... ... ... жылы ... - ... ... үйі ... қаласында ашылды. Бұл қонақ
үйлердің арасындағы толық қазіргі ... сай ... жеке ... ... ... бар, әр ... арнайы жеке кілттері бар, қонақ үй болған
еді. Көп қонақ үйлер темір жолдың бойында ... ... сол ... жол ең тиімді көлік және бизнестің үлкен көзі болды.
XIX ғасырдың аяғында қонақ үйлердің жүйесі қалыптаса бастады. ... үй ... ... ... престижді белгілердің бірі болды.
Мысалға алатын болсақ, Цезарь Ритс өз атынан ... ... ... ... ... Эльворт Статлердің «Буффало Статлер» қонақ үй жүйесінен
тарай бастады. Ол ... және ... ... 1,5 ... беретін
болған.
30-жылдары қонақ үй жүйесінде басымдау болған Конрад Хилтон ... ... және ... ... ... ... ... ғасырлық Қазақстанда сол уақытта қонақ үйлерге ұқсаған караван
сарайлар болған еді. Бұл ... ірі ... ... ... ... ... көбінесе дәулетті адамдар ұстаған болатын.
Караван сарайларда ас ... ... ас үйі ... ... ... ... ... қоятын жерлері бөлек болатын. Караван
сарайлардың қожайындары жолаушылардын өздерінен орналасқан ... ... ақша ... ... ... ... ... көшпелі деп айтса да)
қонақ үй шаруашылығы, оны егер ... ... ... мүлдем басқаша болды,
бұл жергілікті халықтын менталитетіне ... ... ... ... ... ... көшпелі елдің қадірлі қасиеті, ол жолаушыны төресіндей
күтіп, ол үшін ешқандай төлем ақысыз қызмет ... ... ... Егер
ол қонақты қаншалықты жақсы күте алса, ... ол егер ... ... ... оны да жақсы күту шарт еді.
Қазақ елінде қонақ үй шаруашылығының ... ... тек ... ... ... ... Осы кезде ірі қалалардың
инфраструктурсы ... ... кезі еді. ... қонақ үйге ұқсаған
орындары қызмет көрсету түрлері санаулы болатын. Сол ... ... ... жылы ... қонақ үй жұмыс істей бастаған.
XIX ғасырдың қонақ үй жүйелері құрыла бастады, бірақ ... ... ... ... ... мен мәдениеті айтарлықтай дамымаған ел
үшін бұл қажет емес ... ... ... ... ... ... сферасы және өнеркәсіп емес
сфералары қарқынды даму кезеңі басталғаннан кейін, қазіргі қонақ үйлерге
ұқсаған қызмет көрсетулер дами ... Атап ... ... ірі ... ... ... «Чайка», Алматы ... ... ... ... ... ... қазіргі «Абай» қонақ
үйлері болатын.
Қазіргі таңда, осы ... ... ... үй шаруашылығы айтарлықтай даму
үшін, әлемдік деңгейге шығу әрекеті жоқ десе де болады. Өйткені, аты ... ... алға ... өрлеуі үшін қаражат бөлінеді, ол ... ... ... ... қаражат көзі мүлдем жетпеуде. Осыдан
біздің қонақ үй шаруашылығы тек өз ... ... ... ... ... үшін көп ... керек. Біздің елімізде қонақ үй жүйесі аты мен жоқ
десе де болады. Қызмет көрсету ол – ... ... ... Оны біз
тез «құрта» аламыз. Бұл тмысалға алатын болсақ ... ... ... ... осы жаңа жылда сата алмасақ, келесі жылы оның жарты бөлігін сату
мүмкін. Ал бір ... ... ... ... ... сата алмасақ, келесі
жылы сату мүмкіндігі өте шамалы, жоқтың қасы деп айтсақ болады.
Қызмет көрсету оны тұтынушы тұтынып, ... ... ... ... деп ... болады. Айта келсе, қызмет көрсетуді бір
жерде сақтап, оны бөлшектеп көрсетуге болмайды. Егер қызмет ... ... ... ... қызмет көрсету бағасы төмендеп, сапалы болмайды.
Қызмет көрсету сапасы, ол ... ... мен оны ... ...... ... ... Бірақ қазіргі кезде барлығы техника арқылы,
автоматтар арқылы қызмет ... ... да, ... қатысуымен болып жатыр.
Ол үшін жақсы қарым – ... ... ... адам керек. Сондықтан қанша
жерде автомат арқылы қызмет көрсете алсақ та, адамның ... еш ... ... ... түсетін адам әр түрлі болады, оны психология
жағынан дайындау ... ... ... мағынасы, қолдануына байланысты 2 түрге бөледі.
Материалдық және ...... ... ... ... ... ол бір затты қалпына келтіру, сақтап қалу жатады. Егер ... ... ... зергерлік бұйымды, өңдеу, жөңдеу жұмыстары ... ... ... бір ... ... комфорт – ынғайлылық жағдайын
жасау. Әсіресе материалды қызмет көрсетуге жоғарыда айтылып кеткендей
жөңдеу, өңдеу, ... ... өнер ... ... көрсетулер жатады.
Әлеуметтік – мәдени қызмет көрсету түрі – бұл рухани қажеттіліктерді
қанағаттандыру бағытындағы қызмет ... ...... қызмет
көрсетулер түрі, адамдардың денсаулығын қалпына келтіру, ... ... ... және ... ... түрлері жатады. Әлеуметтік – мәдени
қызмет көрсету түріне медициналық қызмет көрсету, мәдени қызмет ... ... беру ... жатады.
Егер белгілі бір Қ.Р. қонақ үйіне квалификация берілсе, сонымен қатар
талаптар беріледі:
– қызмет көрсетудің сапасы мен саны;
... ... ... ... ... ... ... деңгейде
қызмет көрсетілуі тиіс, егер ондай шарт ... ... ... ... өз наразылығын толықтай білдіруге құқылы.
Қонақ үйде көрсетілетін қызмет түрлері екі түрге ... ... ... , ... және ... ... қызмет түрлері болады.
Негізгі қызмет көрсету түрлеріне орналасу және ... ... ... ... ... үзіліссіз, үздіксіз қабылдау жұмысы
жүреді. Қонақ үйде ... ең ... ... ... орнында,
байланыс жүйесінде, күнделікті қызмет ... ... ... ... ... одан ... басқаларын тиянақтайды. Қонақ үйде қосымша
ақысыз ... ... ... ... ... ... ... тегін қолдану, егер газет, журнал, хат келсе, оларды бөлмеге
алып келу, ... ... ... қонақтарды ояту, бір комплекті ыдыс
аяқ, ине, жіп, қайнаған су, ас үй ... ... және ... қызмет көрсетулерден басқа, қонақ үй, қызмет
көрсетулердің ... ... ... ... ... түрін көрсетеді. Олар
арнайы құрылған ... 50645 – 94 ...... ... ... үй ... айтылған ережелерге сай болуы тиіс[2].
Ірі және орташа ... ... ... ... ... ... ... отельдер және т.б.), жоғары және орташа ... ... ... ... ... ... бір ... болып келеді, қоғамдық
тамақтану орындары қызмет көрсетулер(барлар, мейрамханалар, дәмхана, буфет,
сыра бары). Дүкендер (сувенирлік, азық - тулік), ... ... ойын ... ... ... ... ... клуб, ойын автоматтар
залы, бильярд ойнау бөлмесі), экскурсиялық қызмет көрсетулер, гидтер мен
аудармашылық ... ... ... ... ... ... ... түрлері, көліктік қызмет көрсетулер (барлық көлік
түрлеріне билеттерді брондау, ... ... ... ... беру, такси шақыру, автокөліктерді жалға беру), гүлдерді сату ... ... ... ... ... ... открыткаларды және басқа да
баспа қағаздарын сату қызмет түрі, күнделікті қызмет көрсетулер(жөңдеу, аяқ
киім тазалау, киімдерді ... ... ... ... мен жуу ... ... заттарды бөлмеге дейін жеткізіп ... ... ... ... ... беру, теледидирлар, ыдыс ... ... ... ... ... мен ... техниканы,
сағаттарды жөңдеу қызмет түрі, шаштараздың, массаждың ... ... ... ... және де ... ... ... түрлері), сұлулық
салонның қызмет түрлері, хауыз, ... ... ... ... ... конференц бөлмелерді жалға беру, бизнес орталықтардың
қызмет түрі, басқа да қызмет түрлері.
Жоғары деңгейдегі ынғайлылықты қанағаттандыратын, әр ... ... ... сұранысты қанағаттандыратын, қызмет көрсетулер Сервис деп
аталады. ... ... ... ... сұраса ғана ұсына аламыз, егер
ол талап етпесе біз ақылы түрде оған ... ... ... ... ... тұтынғысы келмейді.
Барлық қонақ үйлерде қызмет көрсетулер ... ... ... ... ... ... қонақ үйлерде қызмет көрсету тізімі
толық болуы мүмкін емес. Бірақ оған қарамастан қонақ үйлер ... ... ... сапалы және жоғары деңгейде көрсетуге тырысып бағуда.
Қызмет көрсету кәсіпкерліктер, көбінесе ынғайлы жерлерде, қол
жетімді ... ... ... (көбінесе бірінші қабатта орналасады).
Вестебюльде, қабаттарда, бөлмелерде, қай ... ... ... түрі
көрсетіледі және қонақ үйлдің ішкі сызбалары, жалпы қонақ үй ... ... шарт және олар ... ... болу ... ... ... персонал өзін тәртіпті және әдепті ұстауы керек.
Қонақ үйде қызмет ... ... ... ... ... керек. Егер қонақ
үйге кісі келіп, орналасар алдында кейбір қонақ ... ... – ала ... келушілердің талаптарын маркетинг және жарнама бөліміне
талқылауға жіберіледі. Басқару әлеуметтік ... ... түрі ... ... және ... да ... ... негізделе отырып,
үш басты құрамды негізгі саланы реттейді және ... Осы ... ... ... ... ... ... орын
қызметінің табысы үшін маңызы зор. ... ... ... ... ... кадрларға жұмыс уақытының 69 пайызына дейін жұмсайды [1].
Қонақ үй қызметкерлерінің, егер ол ... да бір ... ... ... жағдайда, оның меншік иесін қоспағанда,
қонақ үйге тартылғандардың барлығын қамтиды. кез келген әлеуметтік басқару
адамдарды ... ... ... қызметкерлерді басқару тарихымен
үздіксіз байланысты. Алайда көптеген ғасырлар бойы XX ғасырдың басына ... ... ... ерекшелігі бар функция ретінде ... ... жоқ және ... ойлау, тәжірибе мен дәстүрдің
негізінде жүзеге асырылады. Қонақ үйді басқару, ... үй ... ... ... қызметінің мазмұнын ашудағы нақтылық болып табылады және
қызметінің ... ... бар ... Қызметкерлерді басқару міндеттерді
орындау тәсілдерін, жұмыстың орындалуына сай келетін ... ... ... ... ... ... үйде тиісті оқумен қамтамасыз ету,
материалдық ынталандыруды жүелі әрі дұрыс пайдалану сияқты ғылыми басқару
теориясының ... ... ... ... Қонақ үйдің объектілері,
бұл жекелеген қызметкерлер, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... жиынтығы кәсіпорынның барлық қызметкерлерін де, құрылымдық
бөлімщелердің қызметкерлерін де ... ... ... ... қонақ үй
қызметкерлері сияқты тиісті функцияларды орындайтын мамандар, сондай-ақ ... ... ... ... ... функциясын орындайтын барлық
деңгейдегі басшылар ... ... ... , бұл ... үй деңгейінде жұмыс күшін
қалыптастыру , бөлу, қайта бөлу процесіне, ... ... ... жұмыс істеуін
қамтамасыз ету, әрі оған тартылған қызметкерлерді жан-жақты дамыту
мақсатында ... ... ету ... пайдалану үшін өзара байланысты
ұйымдастырушылық- экономикалық әрі әлеуметтік шаралардың ... ... ... түрде ықпал жасау. Қонақ үйді басқару қызметі, бұл
жағдай және жұмыстан шығару бойынша іс жүргізу, кадрлар ... ... ... және ... ... ... өтімді ұйымдастыру,
еңбекпен оқуды нормалау. ... үйді ... ... ... кезде қонақ үйдің жеке басының рөлі, оның ... ... ... ... ... ... ... бірге қазіргі заманғы
теория мен практика қонақ үйді ... ... ... ... әсер ... ... ... үйді басқару адамдарды басқару, қонақ
үйді басқарудан едәуір ерекше және аса ... ... ... Қонақ үй кез
келген маңызды сала ... ... ... тигізіп маңызды ресурстың бірі
болып табылады. Қызмет көрсету оны ... ... ... ... ... ... деп ... болады. Айта келсе, ... бір ... ... оны ... ... болмайды. Егер қызмет
көрсетуші өзін ... ... ... ... ... ... ... болмайды [2].
Қызмет көрсету сапасы, ол қызмет көрсетуші мен оны тұтынушы арасындағы
қарым – қатынас болып табылады. ... ... ... ... ... арқылы,
автоматтар арқылы қызмет көрсетіп жатса да, адамның қатысуымен болып жатыр.
Ол үшін жақсы қарым – қатынас ... ... адам ... Сондықтан қанша
жерде автомат арқылы қызмет көрсете алсақ та, адамның қатысуынсыз еш нәрсе
шықпас, өйткені қатынасқа түсетін адам әр ... ... оны ... ... ... ... өзінің мағынасы, қолдануына байланысты 2 түрге бөледі.
Материалдық және ...... ... ... ... ... ол бір затты қалпына келтіру, сақтап қалу жатады. Егер ... ... ... зергерлік бұйымды, өңдеу, ... ... ... ... ... бір ... айтқанда, комфорт – ынғайлылық жағдайын
жасау. Әсіресе материалды қызмет көрсетуге жоғарыда ... ... ... ... ... өнер кәсібіндегі қызмет көрсетулер жатады.
Қонақ үйдің объектілері, бұл ... ... ... ... ұжымы ретінде жиынтығы. Қонақ үйдің жиынтығы ... ... де, ... ... қызметкерлерін де қамтуы тиіс.
Басқару субъектілері қонақ үй қызметкерлері сияқты ... ... ... ... қол ... ... қатысы бойынша
басқару функциясын орындайтын барлық деңгейдегі басшылар тобы. Олар жаңа
өнім шығарады, сапасын бақылайды, ... ... ... ... ... ... ... Материалды қызмет көрсету, ол бір затты
қалпына келтіру, сақтап қалу ... Егер ...... жасалған
зергерлік бұйымды, өңдеу, жөңдеу жұмыстары жатады, тұтынушыға жағдай жасау,
бір ... ... ...... ... ... ... қызмет көрсетуге жоғарыда айтылып кеткендей жөңдеу, ... ... өнер ... ... ... жатады. Басқаларында
ресурстары шектеулі болса, олардың мүмкіндіктері мен ... ... ... ... ... ... ... аспектіні көшейту, кадрларды тартуға, қызметкерлерді оқыту мен
дамытуға байланысты ... ... ... ... ... ... өндірістің маңызды ресурсы болып табылады. Ереже бойынща
қонақ үй иесі, ... ... ... кір жуу ... ... ... қауіпсіздік бөлімінің меңгерушісі, тамақтану бөлімі, бас
аспазшы, ... ... ... ... ... ... ... қаржы бөлімінің меңгерушісі, бас есепші, кассир,
кадр бөлімінің меңгерушісі, қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... жету үшін, жұмыстарды
қызметкерлерге бөліп, қнақ үй шаруашылығын дұрыс ұйымдастыру ... ... ... осы ... ... қонақ үй шаруашылығы айтарлықтай даму
үшін, әлемдік деңгейге шығу әрекеті жоқ десе де ... ... аты ... ... алға ... ... үшін ... бөлінеді, ол шеттерде
орналасқан қарапайым қонақ үйлерге қаражат көзі мүлдем жетпеуде. ... ... үй ... тек өз ... ... ... ... біз
даму үшін көп дайындық керек. Біздің елімізде қонақ үй жүйесі аты мен ... де ... ... біз бұл ... ... әлі де кеш ... сенемін [3].
1.2 Қонақ үй шаруашылығының формалары және стандарттары
Қазіргі талаптарға сай ... ... үй ... 4 ... ... үй
түрі қалыптасқан: тәуелсіз қонақ үй, басқарудағы ... үй, ... үй ... ... қонақ үй - өзінің жерінде, ... үйді ... ... одан ... пайдасын, қожайыны өзі жаратушы меншік. Көбінесе
тәуелсіз қонақ ... ... ... ... көп ... Оған ... ... Тәуелсіз кәсіпорындардың көп кездесетін аудандары ол
курорттық қалашықтар, ... ... ... Өйткені бұл жерлерде
«отбасылық» бизнес жақсы ... Олар сол ... ... ... Егер
үлкен қалаларда «отбасылық» қонақ үй ашылатын ... онда ... ... ... ... нарықта қалуы бірталай. Бұл ... ... ... ... көре ... ... түрлеріне байланысты орналастыру орындары
|Барлығы |Сонымен қатар |
| ... ... ... ... ... ... ... |меншігі | | |мен ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | ... |27 |382 |40 |29 ... |6 |133 |18 |14 ... |9 |169 |7 |9 |
|5 |1 |4 | | |
|2 | |2 | | ... |11 |74 |15 |6 ... ... ... ... немесе, басқару үшін жалға ... үй ... ... жоқ – ... ... жалға алынған кәсіп орынмен
пайда табу мақсатында ... ... ... кәсіп орын жұмыс істер
алдында, бастапқы ... ... ... ... Тағы да келісім шартта
айтылатын мәселелердің бірі, жалға алушы, меншікті өз ... ... Егер ... ... ... ... асып кететін болса,
онда ондай жағдайлар үшін келісім щартта арнайы форс – мажорлық ... ... ... ... көрсеткендей, люкс класты қонақ үйлер, сонымен қатар орта
деңгейлі қонақ үйлер, басқару ісіндегі нағыз мамандармен ... ... жөн ... ... ... » және «Френдиш Иннз» клубтың мүшелері
болып келеді. Олар нақты келісілген жарна және белгіленген стандартқа ... ... ... арқасында клиенттері көп, ... ... ... сай ... ... ... ... үйлердің бірі. Сонымен қатар
олар өзіндік стильдерін сақтап қалады. Практикада ... ... ... және бағалар белгіленген кәсіпорындармен алдын ала келісілген болады
[4].
Қонақ үй жүесі – ол ... ... ... ... ... және ... тағайындалған басшылары қадағалап отырады. Бұл жүйе жеке ... ... ... ... ... ... ... өзіндік жақсы жақтары
бар, ол пайданың басым бөлігін өзі иемденеді. Сонымен қатар, жаман жақтары,
барлық жауапкершілік жүйе басшысының ... ... ... Кей ... ... ... қонақ үйлік жүйе немесе франчайзды кәсіп айырмаларын
ажырату қиынға түседі.
Сырт көрінісінен ... ... ... ... мейрамханада
берілетін азық – түлік, қызмет көрсету деңгейі мен ішкі безендіру стиліне
қарап ... ... ... ... бір атап айтар жай бар: егер қонақ үйлік
жүйе болса, түскен пайдаға еш құқығы ... ал ... ... ... ... ... ... пайданы иемдене алады. Мысалға
келтіретін болсақ: барлық ... ... ... ... ... үйлік
жүйесінің 98% франчайздық компаниялардан ... Олар әр ... ... ... ... атап ... ерекшеліктері бар. Мысалы, біріншіден,
тұтынатын тауар, сапасы ... ... ... ... ... ... ... болу керек. Бұл үлкен салада, тұтынушы талғамы әр қилы
болғандықтан, барлық жағынан ... ... ... ол жүйелік стандартта
көрсетілген және барлық сигмент бойынша болу керек. Екіншіден, қонақ ... ... ... ... бойынша, барлығы бір
принципте жұмыс атқару ... Бұл ... ... ... ... ... бір ... үй жақсы жұмыс істеп, тұтынушыларды өзіне қарата алса, ... ... ... ... бір ... ... ... алады. Үшіншіден,
жүйелік басқаруда, тауар мен қызмет көрсетуді стандарттаған кезде ... ... ... ... ... қоанқ үйдін жұмысын оңайлтады.
Тауарларды сатып алған кезде, жеңілдіктер болады. Жұмыскерлерді жұмысқа
алған кезде және ... ... ... ... ... ... келетін болсақ, ол белгілі қонақ жүйесіне келетін болсақ, ... үйге ... ... қандай қызмет түрлерін алатынын біледі және ол ... ... ... – бұл екі қонақ үй жүйесімен құрылған ... ... ... ... бір ... үй атын қолданады, екінші қонақ үй атын қолданғаны
үшін тиесілі жарнасымен қосып, тәуекелсіз бизнесін ұлғайта береді. АҚШ пен
салыстыратын ... ... ... ... ... ... пайда бірінші жылы 4% азайған екен. Франчайзды сатқан ... ... ... бизнес ашуға себепші болады. Қазақстандық қонақ
үйдін құрылысы, ... ... ... ... ... ... ғасыр технологиясымен жұмыс істеу, сондықтан брондау жүйесі
әлі іске ... ... ... қалу ... ол ... және осыған сай жұмыс атқармау. Көп шетелдіктер, қонақ үйді таңдау
кезінде, алдын – ала ол ... үй ... ... ... Тұтынушыға
келетін болсақ, ол белгілі қонақ жүйесіне келетін болсақ, ол ... ... ... ... ... ... ... біледі және ол онда өз
таңдауымен келеді ... көп ... ... үй ... ... ... оған қарамастан барлық әлемдегі қонақ үйлер осы стильде жұмыс
атқарады және бұл ... ... ең ... түрі ... ... ... ... жөн көреді. Мысалға алатын болсақ, мына ... ... ... ... ... ... ... құрылымдық жарналары
|Еуропалық франчайзды қонақ|Жылдық көрсеткіштері бойынша сұраныстағы |
|үйлердің құрылым ... ... ... ... ... | ... / ... |Жылдық ... ... ... ... ... ... пен |жүйесіне ену |
|маркасы | | ... ... ... ... ... |2000 FF бір ... |Орналасу және |Бір түнеу үшін|
| ... ... ... ... |бөлмені |
| | ... 4% |2% ... 30FF ... |Бір ... ... ... жылдық |Бір брондау |
|Hotels |120 $ ... ... ... ... |мен ... |жылжыту |6$ төленеді |
|l | ... 1% | | |
| | ... жыл: | | |
| | ... | | |
| | |мен ... | | |
| | ... 2% | | |
| | ... жыл: | | |
| | ... | | |
| | |мен ... | | |
| | ... 2,5% | | ... 2 - нің ... Sol ... ала | | | |
| ... ген ... ... ... тариф|
| |баға |мен ... ... ... ... 4%, |
| | ... 4% |1,5% |женілдік |
| | | | ... ... |
| | | | |8% ... Inn |Бір ... | ... ... |
| |400$ ... |жылжытудың |зерттеу мен |
| ... |мен ... ... берілген|жылжытуға |
| |3000$) ... 4% ... 2-3% ... |
| | | | ... |
|Marriott |Бір бөлменің|Ораластыру |Түскен қаражат |Бір ... ... 300$ |мен ... ... 1,5% ... |
|l | ... 4%,ал| |12,5$ |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... түрі | | |
| | |1% | | ... ... |Орналастыру |Орналастыру мен| ... ... |мен ... |жылжыту кірісі | |
| | ... 3% |2,5% | ... ... ... ерекшелігі қызметкерлерді басқаруда
стратегиялық аспектіні көшейту, кадрларды таратуға, қызметкерлерді ... ... ... салынатын капиталдардың экономикалық мақсатқа сай
екендігін тану – ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестік күресте жеңіп шығуға тырысуы өндірістің тұрақты даму
перспективасын қамтамасыз етеді, оларға жаңа ... мен ... ... ... ... ... де қызметкерлерін ұдайы ... ... ... ... барған сайын маңызы арта
түседі. Қонақ ... ... оны ... мен ... ... ... ... Қонақ үйдің белгісі бойынша қабылданатын
кадрлық шешімдерді әзірлеуде және іске асыруда жауапкершілік саласын ... Егер осы ... үй, ... ... ... сай ... ол турист бұндай қонақ үйге мойынсұнбайды. Осындай тектегі ұйымдарда
бір ғана ... ... ... ... қызметі және тиісінше
өндірістің нақты ... ... ... проблемаларды шешуге жауап
беретін менеджерлері болуы мүмкін. Тәжірибеде мұндай менеджерлер екі жақты
жүйеге бағынады. Бір ... олар осы ... ... ... ... бір ... түрін көрсетуге жауап беретін басшыға бағынса,
екінші жағынан–ауқымы бойынша барлық ... ... ... және
қабылданатын шешімдерді үйлестіруге жауапкершілік көтеретін кәсіпорынның
орталықтандырылған кадр қызметінің басшысына бағынады. ... ... және ... ... ... ... ... ұштасу жүйеге өндірістің үнемі өзгеріп ... үшін ... және ... береді.
Кадр қызметі кадр саясатының стратегиясына, оны әзірлеуге, оның
орындалуын ұйымдастыруға, күштерге үйлестіруге және ... ... ... ... ортақ стратегиялық мақсаттарға қол ... тиіс ... ... ... ... мен ... іс – шаралар
арасында тікелей өзара байланысты қамтамасыз ... ... ... ұзақ ... ... ұйымның жоғары буынының бысшылары неге
ұмтылатынын және неге қол жеткізуге ... ... ... ... мен ... басқару қызметін алайық.Олардың функциональдық
міндеттері бір қарағанда, әр түрлі деңгейде жатыр. Көптеген ... ... ... ... кадр ... басшысы компанияның кадр әлеуетін
қалыптастырылуы мен дамуына жауап береді. Осы бөлім басшыларының өзара
тиімді ... мен ... ... кәсіпорын жұмысының жалпы
нәтижиелері байланысты болады. Қызметкерлер ... ... ... мен ... ... нұсқалары мұқият көрсетілген.
Қонақ үй құрамын басқару стратегиясын таңдау қиын ... ... ... нұсқаларды мұқият талдау мен бағалау негізінде ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
әсер ету салдарын бағалау аса күрделі [9].
Қонақ үй шаруашылығының стратегиясы әр түрлі топтастырылады. Қонақ үй
құрамын басқару стратегиясын ... ... ... ... ерекше
қызықтырады, инновациялық стратегия, шығындарды ... ... ... жақсарту стратегиясы.
Қонақ үйдің инновациялық даму ... ... ... ... және ... ... ... инновациялық қызметін
оңтайлы жағдайда қамтамасыз ету, кәсіпкерлік ... ... ... мен ... ... ... ... үшін қалыптастырылады.
Ұйымдастырушылық құрылым, әдетте, ... мен ... ... ... деңгеймен және қатаң нұсқаулықтардың жоқтығымен
сипатталады.
Шығындарды, өндірісті азайту, қысқарту ... ... ... ... осы ... үй стратегиясын таңдауы оны басқарудың
барлық салаларын және ... ... ... ... тиек етеді.
Қолданыстағы кадрлық шешімдердің ішінде шикізатты, материалдар мен ... ... ... ... ... ... болады.
Бұл ретте, осы бағдарламаны іске асырудан түскен үнемделген ақшаның жартысы
оны қамтамасыз еткен қонақ үйлерді ... ... ... ... ... тағы бір ... көбінесе қысқартылумен ұштасатын
қонақ үйлер санын оңтайландыру болып табылады. ... ... ... іске ... ... ... қонақ үйлердің еңбек онімділігінің артуы
арқылы оң нәтижесін береді. Бұл жерде келеңсіз тұсы ... ... ... ауыр ... ... ... келеді. Ол қалыпты жұмыс
ырғағын бұзады, қонақ үйдегі ... ... ... ... ... ... ... көз қарастар пайда болады. Егер кәсіпорын
пайдасы жоспарлаған пайдадан асып кететін болса, онда ондай жағдайлар үшін
келісім щартта ... форс – ... ... ... ... бар.
Тәжірибелерде көрсеткендей, люкс класты қонақ үйлер, сонымен қатар орта
деңгейлі қонақ үйлер, басқару ісіндегі нағыз мамандармен ... ... жөн ... ... Вестерн » және «Френдиш Иннз» клубтың мүшелері
болып келеді. Олар нақты келісілген жарна және белгіленген ... ... ... ... ... клиенттері көп, өйткені ... ... сай ... келіп, танымал қонақ үйлердің бірі.
Қызметкерлердің басқару мәнісі , бұл ... үй ... ... ... , бөлу, қайта бөлу процесіне, қонақ үйдің тиімді жұмыс істеуін
қамтамасыз ету, әрі оған ... ... ... ... ... ... ету сапасын пайдалану үшін өзара байланысты
ұйымдастырушылық- экономикалық әрі әлеуметтік ... ... ... ... ... ... жасау. Қонақ үйді басқару қызметі, бұл
жағдай және жұмыстан шығару бойынша іс жүргізу, ... ... ... іріктеу және бейімдеу, мансапты қалыптастыру, ... ... ... ... ... үйді ... ... негізін
қазіргі кезде қонақ үйдің жеке басының рөлі, оның стратегиялық мақсаттары
мен міндеттерін ... ... ... ... ... ... заманғы
теория мен практика қонақ үйді басқарудың стратегиясының ұйымын ... әсер ... ... ... үйді ... ... басқару, қонақ үйді басқарудан едәуір
ерекше және аса маңызды саланың бірі. Қонақ үй кез ... ... ... ... ... ... ... ресурстың бірі болып табылады.
Қызмет көрсету оны тұтынушы тұтынып, қанағаттанатын болған жағдайда, қызмет
көрсетіледі деп санауға ... Айта ... ... ... бір ... оны ... ... болмайды. Егер қызмет көрсетуші өзін
күттіріп қоятын болса, қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ол қызмет көрсетуші мен оны тұтынушы арасындағы
қарым – қатынас болып табылады. Бірақ қазіргі кезде барлығы ... ... ... ... ... ... да, ... қатысуымен болып жатыр.
Ол үшін жақсы қарым – қатынас жасай алатын адам керек. Сондықтан ... ... ... ... ... ... та, адамның қатысуынсыз еш нәрсе
шықпас, өйткені қатынасқа ... адам әр ... ... оны психология
жағынан дайындау керек.
Қызмет көрсету өзінің мағынасы, қолдануына байланысты 2 түрге бөледі.
Материалдық және әлеуметтік–мәдени ... ... ... ... ол бір ... қалпына келтіру, сақтап қалу жатады. Егер
тұтынушы–алтыннан ... ... ... ... ... ... тұтынушыға жағдай жасау, бір сөзбен айтқанда, комфорт – ынғайлылық
жағдайын жасау. Әсіресе ... ... ... жоғарыда айтылып
кеткендей ... ... ... ... өнер ... ... ... Қонақ үйдің объектілері, бұл ... ... ... еңбек ұжымы ретінде ... ... ... ... ... ... де, ... ... де ... ... ... ... ... үй қызметкерлері
сияқты тиісті функцияларды орындайтын мамандар, сондай-ақ қол астындағы
адамдарға қатысы бойынша ... ... ... барлық деңгейдегі
басшылар тобы. Олар жаңа өнім ... ... ... ... ... Адамдар үнемі жетіліп ... ... ... шектеулі болса, олардың мүмкіндіктері мен бастамасы
шексіз.
Сонымен қатар олар өзіндік стильдерін сақтап қалады. Практикада тауар,
қызмет ... ... және ... ... ... ... ... болады.
Қонақ үй жүйесі – ол бірнеше қонақ үйден құрылған топтар және ... ... ... қадағалап отырады. Бұл жүйе жеке өздері
кеңсе ашуға ... ... ... ... ... ... жақсы жақтары
бар, ол пайданың басым бөлігін өзі иемденеді. Сонымен қатар, жаман жақтары,
барлық жауапкершілік жүйе ... ... ... ... Кей кездері
осы басқару түрін, қонақ үйлік жүйе немесе франчайзды кәсіп ... ... ... Ол ... қонақ үйдегі қысқарту бағдарламасы
шығындарды қысқартуға бағытталса да, осы ... іске ... ... талап етеді. Сондықтан ... үйді ... ... ... қызмет көрсетушілер қонақ күтуден нәтижені бөлмеу және
болашақта қосымша шығындарға әкеп ... ... ... Қонақ үй бизнесінің дамуының халықаралық тәжірибесі
Осы халықаралық тәжірибеде байқағанымыздай, мысалға алатын ... ... ... ... және ... Хоутелз» қонақ үйлері,
жоғарыда айтылып кеткендей, франчайзды түрде жұмыс атқарады, сондықтан бұл
қонақ үйлердің атымен жұмыс істеуші ... ... ... мүмкіндігі
аз болып келеді. Қазіргі таңда әлемдік қонақ үйлік ... ... ... ... ... ... ең ... орналасқан, жүзетін қонақ үй
салынған. Бұл бес қабаттан тұратын, ынғайлылығы зор «кеме» ... ... Бұл ... үй ... ... жүзіп, жұмысын атқаруда. Бахрейн
елінде және ... ... су ... ... ... үй ... Бұл
қонақ үй 6 корпустан тұратын. Бұл корпустарға, мөлдір лифттер мен түсіп,
теңіз астындағы табиғатты тамашалауға болады. Осы ... үйге ... ... бар. Бірақ бұл қонақ үй алты адамға арналған. Бұл қонақ ... ең ... ... үй ... ... ... 135 ... метр.
Адам сиымдылығы жағынан ең ... ... үй ... ... 1980 ... ... Олимпиада ойындарына арнайы салынған қонақ үй.
Сингапур елінде, әлемдегі ең биік қонақ үй орналасқан – 73 ... ... ... ... ... ... қаласында, ең
шытырман туризм түрін қалайтын, туристер үшін, ... ... ... үй
салынған. Онда тек қонақ үйдің төбесі арқылы кіруге ... ... ең ірі ... үйлердің бірі 1300 бөлмеден тұрады. Осы ... ... үй, ... ... қызмет түрлерін: тіркелу, құжатын
тексеру, ақшасын алу, кілтін беруге – 45 секунд ... ... ... ... Әлемдегі ең қымбат «люкс» бөлме, «Фэрмонт» қонақ үйі, Сан
– Франциско қаласында орналасқан. Бұл қонақ үй 1927 жылы, ... ... 24 ... 6 мың АҚШ долларын құрайды, ... ... ... ... 24 сағат бойы, жүргізушінің, дворецкийдің, үй
күтушісінің ... ... ... құқылы болды.
Әлемде қонақ үйді басқаруда, әр түрлі жүйелерді байқауға ... ... ... отыз ... асады. Ең басты туристерді орналастыруда
квалификацияларға бөлінеді. Орналасу орындары болып, барлық ... ... ... ... ... әр ... элементтері бар және жалпы
қонуға болатын орындар саны, ... ... ... асып ... ... басқару мүшесінен тұрады, обьектіні басқару коммерциялық қарым -
қатынаста құрылады.
Бүкіләлемдік Туристік Ұйымның айтуы мен ... ... ... ... ... болады. Топтық және жеке болып бөлінеді. Топтық қонақ
үйлерге басқа да ... ... ... етіп ... ... ... ... мақсатында орналасу орындары, еңбек ... ... ... және конгресс орталықтары, ... да ... ... Жеке ... орындарына меншікті, өзінің орналасу орны немесе
жалға алған ... ... ... етіп ... ... Олар ... ... ақысыз орналасу орындарын ақасыз уақытша бергенді жеке орналасу
түріне жатқыза аламыз. Айта ... жеке ... ... көбінесе қонақ үй
шаруашылығына жатқыза алмаймыз. Өйткені, бұнда орналасудың орындарын жалға
беру түрі кең қолданады. Жоғарыда атап айтқандай, жүз жыл ... ... ... түрі болған. Ол қарапайым бір түнеу үшін арналған ... ... ... ... ... Сонымен қатар қонақ үй тұтынушылары өз ... ... ... үйді ... сол ... ... қызметін тұтынып көретін
болған.
Қонақ үйдің басқа да жүйелік түрлерін тұтынуға болады. Қонақ үйлердің
қызмет көрсетулерін ... ... ... бұл ... ... ... сай келу үшін ... шара болып табылады.
Олардың тарихи – ... ... ... ... ... ... байланысты және де басқа ... ... ... ... қонақ үйдің квалификациялардың қолдануы,
францияда, АҚШ–та, Австрияда, ... ... ... ... ... және тағы ... ... қолданады. Бұл елдердің
барлығында, әлемдік туристік алмасуға кіретін, Греция елінде ... ... Ұлы ... ... ... ... ... сонымен қатар
басқа жүйелерді атап айса ... ... ... ... кең
тараған, француз мемлекетінің ұлттық квалификациясы «жұлдызды» ... ... ... қатардағы мемлекет- Австрия елі.
Сондықтан тек таулы аймақта қонақ үйлер саны ... асып ... ... ... орналасу орындарының ішінен «Юс Хоутелз» қонақ үйі ... ... ... ... ... ... жүзден кем емес. Мысал
ретінде алатын болсақ, Мәскеу қаласында олардың саны оннан аспайды. Мұндай
арзан, ... ... ... орындарында тек түнеу үшін қажетті
нәрселерді алуға ... ... еш ... ... түрін алу мүмкін емес.
Австрия қаласының қонақ үйлері, 5 жұлдызды ... ... ... ... ... ... тыс», айтарлық бір, екі, үш
қабатты үйлерден тұрады. Бұл қонақ үйге ұқсас үйлерге ... ... ... ... 3-5 жұлдызды категорияға бөлінетін қонақ үйлер, бір сырттай
қарағанда, бір-бірінен айырмашылығы жоқ ... ... ... ... ... ... мейрамханалары, буфеттері мен солярийлері
болады. Австриялық қонақ үйлердің ұқсастығы, олардың ... ... ... ... ... ... көне ... қазіргі заман технологиясымен ұласып, көркем әсер ... ... 3 ... ... үйдің жабдықталуы, 4 жұлдызды қонақ үй
жабдықталуынан жоғары болады, атап айтқанда, ... ... ... ... білуге болады. Осы екі ... ... ... ... кеңдігі мен әдемі интерьерімен және ұсынатын қызмет көрсету
түрлерінің көптігімен де ұқсас ... Ал 5 ... ... үй мен, ... ... ... бірінен қосымша ұсақ түйектермен және ... ... ... ... ... елінің қонақ үй квалификациясы, еуропалық стандарттан аса
айырмашылығы жоқ. Бірақ бұл ... ... ... ... ... жарты
сатыға төмен болып келеді.
Қытай халқының қонақ үйлер квалификациялары мен салыстыратын болсақ,
оларда белгіленген стандарттар ... ... ... жылдағы санақтар
бойынша салыстыратын болсақ, 1996 жылы Қытайда ... ... саны ... аса болған еді. Бірақ көп жерлерде кездесетін «қонақ күту үйлері»
кең тараған.
Ынғайлығы бойынша көп ... ... ... бірі ... ... ... де сұраныста болған. Бұл қонақ ... ... 2-3 ... ... ... ... ... келген. Ең
жоғары деңгейлі қонақ үйлерге жатқыза алатын қонақ үйлер қатарына 3-4
жұлдызды ... ... ... ... Бұл орналасу орындарын туристердің
тоқтайтын орналасу орындарына жатқызуға болады. 4-5 жұлдызды қонақ үйлерді,
«шарапты үйлер» ... ... ... ... қарамастан қытайлық
қонақ үйлер, еуропалық қонақ үйлерден еш айырмасы жоқ деп ... да ... Грек ... ... ... бұл ... ... үйлері «әріптік»
жіктемені қолданады. Бірақ өзгеше жіктемеге ... ... ... өзімізге таныс жұлдыздарды көруге болады. Барлық грек ... 4 ... ... бөлуге болады: А, В, С, Д.
«А» категориялы қонақ ... 4 ... ... сәйкес келеді. «В»
категориялы қонақ үйлер, 3 ... ... ... ... «С» ... үйлер, 2 жұлдызды деңгейге сәйкес келеді. Ал ең ... ... үйге ... ... беріледі. Осы қонақ үйлер бір грек елінің ішінде
өзіндік ерекшеліктері бар. «С» ... ... ... ... ... ... ... орналасып, көрсетілетін қызметтің санаулы түрін
қамтамасыз етеді. «В» ... ... ... ... ... ... орналасады. «А» категориясы өзінің жоғары деңгейлі қызмет
көрсетуімен ерекшеленеді.
Ал ағылшын қонақ үйлерінің ... ... ... ... барлығы
қиынырақ болып келеді. Ағылшын қонақ үйлерінің кейбіреуі ғана әдеттегі
жұлдызды ... ... ... ... ... үйлерде байқайтынымыз,
қонақ үй маңдайшасындағы «тәж» бейнелерін көруге ... ... ... ... ... ... ... тәждік белгі, жұлдызды
белгілеуден бір бірлікке артық болады. Мысалға ... ... ... ... Хоутелз» қонақ үйдін жіктелуі бойынша,3-жұлдызды
категорияны, 4-тәждік категорияға сәйкес ... ... ... «Бритиш Трэвел Асорити» турагенттік ассоциациясы ұсынған,
дұрыс ... ... ... ... ... ... (*). ... орталығында орналасып,
қызмет көрсету түрлері аз мөлшерде көрсетіледі.
– Туристік деңгейдегі қонақ ... (**). Бұл ... ... мен ... ... бар болады.
– Орта деңгейдегі қонақ үйлер (***). Өте ... ... және ... ... деңгейінің жоғарылығы.
– Бірінші деңгейлі қонақ үйлер (****). Жоғары сапалы қызмет
көрсету мен өте ... ... ... Ең ... ... ... үйлер (*****). Қызмет көрсету
деңгейі мен орналасу деңгейі ... ... ... ... ... ... ... өзгеше
болады. Қонақ үйлер, тек бір ... ... ... ... ... ... ... құрылуы мүмкін. Бірақ келушілер бір адамның
меншігіндегі ... үйді жиі ... ... қонақ үйлерді жергілікті,
қарапайым менеджерлер басқарса да, олар халықаралық қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... Астана»,
«Риджент Алматы» және «Хайят Ридженси» 5 жұлдызды қонақ үйлер, ... ... ... атты қонақ үйлердің халықаралық
филиалдары. Бұл дегеніміз, Қазақстанның халықаралық ... ... ... қызмет көрсету жүйесіне қосылғаны болып келеді. осы 5 жұлдызды
қонақ үйлерді салдырған кезде, ... ... ... ... ... ... ... бар деп есептеуге болады. Сондықтан, әр мемлекеттің қонақ
үйлерінің жіктелуінің өзіндік ерекшеліктері, әр түрлі ... ... үшін ... ... ... әр ... орналасқаны үшін бір-
бірінен ерекшеленеді.
Hotel Consulting and ... Group, ... үй ... басқаруда
кеңес беру ірі компания болып келеді. ... ... ... таңдау
кезінде кеңес беру, қонақ үйге қатысты жобалардың ... ... ... ... ... шарт ... қонақ үйдің мүлігімен келісім
шарт негізінде басқару, анализ жүйесінің оперативтік тіркелуі, ... ... ... кірістерін бақылау және жүргізу, ... ... ... ... ... ... құқықтық
құжаттар мен мәртебелік құрылымын қарастыру, корпаративтік стандарттарды
ойластыру, треннингтік бағдарламалардың методикалық қамтылуы [3].
Қонақ үйде ... ... ... ... ... ... ... мәселелерді шешуге қызметкерлерді белсенді тартылуын болжайды. Жапондық
кәсіпорындарда жақсы жағынан көрінген қонақ үй қызметкерлерін тиімді жұмыс
атқарғандары үшін үлкен ... ... ... көрсетіп тоырады. Қонақ
үйдің ішіндегі нысандары және еңбек ақылары дер ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерді арттыруға
қызметкерлердің барынша қызығушылығын қамтамасыз ету үшін құрылады. ... өнім ... ... ... ... ... ... жақсарту
стратегиясын ұстап тұру үшін қызметкерлерді дамытудың тиісті стратегиясы
әзірленеді. Оның негізгі шикізатты өңдеудің, ... ... ... ... ... ... ... саласына оқыту. Қонақ
үйді басқару қызметінің ұйымда белгілі бір ... ... ... осы ... ... маманданады.
Қонақ үйдегі өз рөлін ойдағыдай орындау үшін менеджерлерге белгілі ... ... ... ... ... ... шешім
қабылдау басқа қызметкерлердің жұмысына бағыт беру және ... мен ... беру ... ... ... ... қонақ
үйдегі жұмыс жүргізу стратегиясын, қызметкерлердің кадр саясатын және оны
жүзеге асыру ... ... ... үйдегі қызметкерлердің басқару
жөніндегі қызмет мамандарының жауапкершілігі туралы ... ... ... ... ... нақты учаскесіне олардың іске
асырылуына тікелей жауап береді. Осылайша, қоонақ үй ... іс ... ... және ... шешімдер қабылдау болып табылады.
Қонақ үйде туындайтын көптеген ... шешу ... ... үйдің
қаржылық мүмкіндігімен айқындалады. Қонақ үйде жеткілікті қаржылық
қаражаттың ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлерді қолдау бағдарламаларын
қаржыландыруға ... ... ... тежейді. Өз кезегінде қонақ үйдің
қаржылық жығдайы бірқатар жағдайларға, атап айтқанда бұл қонақ үйде қандай
кадрлық ... ... ... ... ... жұмысты тиімді жүргізу үшін әр түрлі тәсіл –
амалдарды ұйымдастырған ... ... ... ... мен ... қажет. Сонымен қатар, құрылымдар, нормативтік тиімді стратегиялардың
басты құраушылары болып саналады. ... ... ... ... ... орнындағы, әріптестер арасындағы қарым – қатынас
құраушысы болып келеді.
Өкілеттілікке ... ... ... мен артықшылығы бола тұрса
да, кейбір басшылар өзінің қарамағындағы адамдармен ақылдасуды қажет ... ... ... ... ... бар, оны ... ... және
психологиялық секілді бірнеше топқа біріктіруге болады.
Қызметкерлер тарапынан қараған кезде, өкілеттілікке сенім ... ... ...... ... басқару органын заңсыз теңдестіруден
туындайды. Мәселен, қол қою ... ... тыс ... ... ... ... жұмыстын орындалу мерзімін
ұзартады, әрі оның барысын ... ... ... ... ... ... ең дұрысы, жүйені
жобалау сатысында, басқару аппаратының бөлімшелері мен лауазымдық ... ... ... ... ... ... басшыларына сенім көрсетудің ... ... ... ... ерекшеленеді. Сенім көрсетуді
жүзеге асыру, басшының жеке ... ... ... ... ... ескере отырып, оның міндеттерді
бөлу қабілетіне, олардың мақсаттары мен міндеттерін тиімді ... ... ... бағалай білуіне, жұмыс ... және ... ... ... ... байланысты.
Өкілеттікке сенім көрсетудің негізгі принциптері мынада: ең әуелі
бірінші қызметке тікелей басшының өзі ... ... ... ... және қандай өкілеттілікті бағыныштыларына беру жөн екендігін анықтау
қажет. Өкілеттілікке сенім артудың ... ... бірі ... ... ... пен ... айқындығы, оларды өзінің
міндеттерімен және құқықтарымен дер кезінде ... ... ... үй ... ... аударуының басымдылығы: қонақ үйдің
алға шығу барысында қаражаттардың үнемделуі, брендтің ... ... ... ... ... ең ... ... қонақ үйдің
халықаралық қауіпсіздік жүйеге сәйкес болуы; персоналды оқыту кәсіптік
маркетинг және басты брондау ... ... ... ... ... басқару негізінде пайда болды
және алғашқы ... үй ... ... кең ... таратыла бастады.
Сонымен сыртқы басқару жүйесі дамыды. Ең алғаш АҚШ-та, содан ... ... ... ... ... шарт ... ... қонақ үй
менеджменттінің тиімділігінің жоғарлауына себепші болды. ... ... үй ... ... құю көзі көбейді. Инвестицияның көп көзі,
қонақ үй бизнесіне ... ... жоқ. ... ... ... ... ... корпарациялары және т.б. келісім шарттың ... ... ... мол ... ... ... және тәжірбиесі жоқ
болса да, ... ... ... ... ... ... ... [7].
2. Қазақстанда қонақ үй бизнесін басқару және зерттеу
2.1 ... үй ... ... құрылымы
Осы дипломдық жұмыстың екінші бөлімінде, «Күмбел» ... үй ... ... ... Себебі қонақ үй кешенін жетілдіріп, ... ең ... ... ... үйлерге орьақ мәселерді шығарып қарастырып
алуымыз қажет. «Күмбел» қонақ үй кешені қазіргі халықаралық ... ***** ... ... көрсетеді.
«Күмбел» қонақ үй кешені, қызмет түрлері бойынша екі ... ... Ең ... және екінші жіктемелі деңгейлер.
Ең басты деңгейлерге кіретін ... саны және ... ... ... ... ... қызметкерлер 1 адам, кір жуу бөлімінің адамы-
2, даяршы мен бармендер саны -8, ... ... ... ас үй
көмекшілері-3 адам, техникалық қызметшілер-2 адам, хат тасымалдаушылар-3,
массаж ... ... ... адам, жұмыскерлер-8 адам,
жүргізушілер-4 адам.
Екінші жіктемелі ... ... ... саны және ... ... күтуші-1 адам, сусындар мен тамақтану күтушісінің көмекшісі-2 адам,
қамтушы мен экспедитор-1 адам, есепші-кассир-1 ... ... ... тіркеу бөлімдерінің көмекшілері-4 адам, бесінші разрядты аспазшы-4
адам, бас-аспазшы-1 адам, ... ... ... ... Қызметінін
Қызметкері-12 адам, Өрт Сөндіру Қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... ... бағыты. «Күмбел» Қонақ Үй Кешенінің Басқарушысы
және Басшы Қызметін Атқарушы-1 адам.
Қызметкерлер атқаратын жұмыстарының саны, Қонақ үй ... ... ... адам, Тамақтану мен Сусындар Бөлімінің Менеджері-1 адам, Бас
аспазшы-1 адам, Қауіпсіздік ... ... ... ... ... Басшысы-1 адам, Дәрігер-1 адам.
Білім деңгейіне талап, Үшінші жіктемелі деңгей:
- ... бар ... ... ... жіктелуі;
- Жоғарғы білімі бар қызметкерлер.
Қонақ үй шаруашылығында жұмыс істеу уақыты 5 жылдан кем ... ... ... ... ... ... 28 жастан, жас
болмауы шарт. Қызметкерлер жалпы саны 74 адам.
«Күмбел» қонақ үй ... ... ... ... ... күә ... барлығының көлінен шыққан қонақ үйдің бірі болды.
Бұл мынадай танымал: ... ... ... ... Бритиш Табакко,
Проктер энд Гембл, Юкос, ... ... ... ... АльянсБанк, АТФ-Банк, Қазақстандағы Шелл, Петролеум-
Қазақстан, P&P ... ... және ... ... мен құқықтары арнайы белгіленген қоғам Ережесі
бойынша жүзеге асады. Бұл келушілердің ... мен ... үшін және ... бар ... ... олар өз міндеттерін
атқарады. Оперативтік шешімдер, келушілердің сұранысы қанағаттандыру үшін
ат салысады, ... ала ... ... үй бизнесін басқару үстемесі
арқылы жүзеге асады.
Атап айтсақ, әр ... үйде ... ... ... ... құрылымдары арқылы ерекшеленеді. Мысалға алатын болсақ, брондау
бөлімі, сауда – саттық бөліміне кіруі мүмкін, азықты қамтамасыз ету ... ... ... ... той ... ... ... түріне енгізілуі мүмкін. Кей ... бас ... ... бас
директорға бағынып, ал тамақтану қызметінің менеджері, тек қана даяшыларды
басқаруы мен ... ... ... ... ... ... құрылымдары өзгеше
болады. Мысалы, бизнес орталағы, фитнес орталықтары, дәрігерлер, ... ... ... бөлімдері болады.
Ағылшын қонақ үйлерін басқару құрылымы бойынша, қабылдау бөлімі ,
шаруашылық бөлімінің ... ... Ал ... байланыскерлері,
тасымалдаушы адамдар, брондау бөлімінің ... ... да ... ... ... ... ... үй құрамына келетін болсақ, ол басқарушы жүйесі
қарапайым болып ... ... ... ... ... ... мен ... Қызметкерлер тарапынан ... ... ... ... қиын ... ...... тарапынан
басқару органын заңсыз теңдестіруден туындайды. Мәселен, қол қою правосын
шектен тыс шоғырландыру тікелей орындаушылардың ... ... ... ... ... әрі оның барысын бақылауды қиындатады.
Ірі, жоғары категориялы қонақ үйлерде құрылымы әрине үлкен және ... ... ... ... ... сай келу ... Мысалы, бас
директордың өзінің үш ... ... ... ... фондтарын
басқарушы, тамақтану және әкімшілік жұмыстарының меңгерушісі. Бөлмелік фонд
бастығына, қабылдау бөлімі, ... ... ... ... ... кір жуу бөлімдері бағынады. ... ... ... ас үй,
мейрамхана, бар, той шараларын ұйымдастыру бөлімдері, ... ... ... ... Әкімшілік бөлімінің ... ... және сату ... менеджерлері, бас инженер,
қауіпсіздік бөлімінің бөлімі, қызметшілер бөлімдері бағынады. Оған ... мына ... ... ... ... болады.
Cурет 1. Қонақ үйдің басқару құрылымы
Ең қарапайым жол бойындағы қарапайым қонақ үйдің құрылымы. Мысалы 100
бөлмелі қонақ үйдің басшысына, төрт ... ... ... сегіз
тазалық күтушілері, тоғыз пажейлер, жүк тасушылар, ... ... авто ... ... ... жұмыскерлер болады.
Мен бұл (сурет-2) нұсқасында, мысал ретінде Holyday Inn ... ... (130 ... ... ... ... ретінде көрсеткім келді.
Сурет 2. Кішігірім қонақ үй құрылымы
Қонақ үйлер мемлекеттің меншігінде ... ... ... ... және ... қоғам меншігінде болуы мүмкін.
Акционерлік қоғамның басшысы болып, акцияның басым бөлігінің иесі
болады. ... ... бас ... ... ... ... ... қаржылық есебінен жұмыстың барысын қадағалап отырады. Директорлар
кеңесі үш айда бір рет ... ... үй ... ... ... – ол әкімшілік-
иерархиялық жүйе менеджменті болып табылады. Ереже бойынща ... үй ... ... бас директордың көмекшісі, бөлмелердің директоры, қабылдау
қызметінің меңгерушісі, тазалық бөлімінің меңгерушісі, кір жуу ... бас ... ... ... ... ... бас ... мейрамхана директоры, ауыспалы аспазшылар, жергілікті
сауда ... ... ... ... ... бас ... кадр бөлімінің ... ... ... бөлімінің
директорлерінен тұрады. Алдына қойған қойған мақсаттарға жету ... ... ... қнақ үй ... ... ұйымдастыру
құрылымы болуы тиіс [1].
Дұрыс ұйымдасқан құрылымдық жұмыс – ол тиімді ұйымдастырылған, ... үй ... ... ұйымдасқанын тек экономикалық
тиімділік емес, сонымен ... ... ... және еңбек жағынан
қанағаттанғанын білдіреді.
Басқарушыларға арнайы жұмысты тиімді жүргізу үшін әр түрлі тәсіл ... ... ... ... ... ... мен ... қажет. Сонымен қатар, құрылымдар, нормативтік тиімді ... ... ... ... ... ... ... мен
жұмыскерлердің жұмыс орнындағы, әріптестер арасындағы ...... ... келеді.
Өкілеттілікке сенім көрсетудің қажеттілігі мен артықшылығы бола ... ... ... ... қарамағындағы адамдармен ақылдасуды қажет деп
санамайды. Мұның толып жатқан себептері бар, оны әдістемелік, ұйымдық ... ... ... ... біріктіруге болады.
Қызметкерлер тарапынан қараған кезде, өкілеттілікке сенім көрсетудің
қиын ... ...... ... ... ... заңсыз теңдестіруден
туындайды. Мәселен, қол қою ... ... тыс ... ... ... ... ... орындалу мерзімін
ұзартады, әрі оның барысын бақылауды қиындатады.
Ұйымдық тұрғыдан өкілеттілікке ... ... ең ... ... ... ... ... бөлімшелері мен лауазымдық нұсқаулар
туралы ережені жасаған кезде қарастырған жөн.
Қызметкерлердің, басшыларына ... ... ... ... алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Сенім көрсетуді
жүзеге асыру, басшының жеке ... ... ... ... мүмкіндіктерін ескере отырып, оның міндеттерді
бөлу қабілетіне, олардың мақсаттары мен ... ... ... ... ... ... білуіне, жұмыс нәтижесін
бақылауын және оларды жақсарту мүмкіндіктерін қарастыруына байланысты.
Өкілеттікке сенім көрсетудің ... ... ... ең ... ... тікелей басшының өзі қандай өкілеттілікті жүзеге асыруы
тиіс және қандай өкілеттілікті бағыныштыларына беру жөн ... ... ... ... артудың маңызды принциптерінің бірі ... ... ... пен ... ... ... өзінің
міндеттерімен және құқықтарымен дер кезінде таныстырып лтыру.
Қонақ үй шаруашылығында нақты ... ... ... күш - қуаты мен ақыл – ойы мүмкіндіктеріне сай ... ... Егер ... үй ... өз ... тыс ... болса, онда басшы қандай шараларды қолдансада көрсетілген сенім
орындалдайды. Сондықтан да ... ... ... мен ... ... жеке ... сапасы ескерілуі тиіс.
Егер ұйымдық тұрғыдан алған кезде, басшы тиісті алғы шарттарды құру
туралы ойластыруы тиіс: біріншіден, ... ... ... ... ... әрі
дәлелді белгілеу қажет, екіншіден, әрбір ... ... бабы ... ... ... мен кәсіби даярлығын, жинақтаған жұмыс
тәжірибесін анықтау. Осы жағдайларды ескергенде ғана жұмыскердің өз ... ... ... ... болады.
Басшы өкілеттілік берілген адамға толық сенуі тиіс. өзінің біліміне,
тәжірибесіне және басқадай ... сай ... ... ... әрі ... пайдалы іске қатыстыруға болады. Қонақ үй басшылырының
пікірінше, басшыға бағыныштылардың жауапкершіліктерден қашқақтауының, сенім
артуына ... ... алты ... ... ... ... ... жүргізуіне көмегін тигізеді. Бағыныштылар ... ... гөрі ... ... жөн ... ... жіберілген
қателігін сынаудан қорқады. Қызметкерлер міндетті ойдағыдай орындаудан
қажетті ... мен ... ... Егер ... ... үлгере алмайтын жағдайда, жұмыстар көп болып кетсе немесе ... ... деп ... Кей ... ... өз жұмыскерлеріне
сенбейді, керісіеше оларға қосымаша жауапкершілікті жүктейтін ешқандай
қолайлы ықпал болмайды.
Басшы өкілеттілік ... істі ... ... ... ... жұмысын ойдағыдай бақұлауды, олардың өзін өзі бақылау дағдысына
қалыптасуын баулуға ... ... ... ... тарапынан өкілеттілік
неғұрлым көп берілсе, жұмыстын орындалуын жедел түрде бақылау соғұрлым
ойдағыдай болады.
Орындаушыларға бөлу ... ... ... ... екі ... ... бар. Алғашында жұмыскерлерге ... істі ... ... ... ... ... мен міндеті айқындалады. Екіншісі орындаушыға
тиісті ресурстарын беру арқылы сол міндеттерін іс ... ... ... етіледі. Әрі басқару объектісіне ықпал етудің тиімді жолдары
қарастырылады.
Өкілеттілікке ... ... ... ... ... ... құқығы мен жауапкершілігі жөніндегі ара қатынас
мәселесін шешуіне тура келеді.
Басшыға ... ... ... алатын өкілеттілік беруі тиіс. Бұл ... ... үй ... ... ... ... кез келген
бағыныштылардың атқарған ісінің ... ... ... ... үшін жұмыс нәтижесі туралы толық мәлімет болуы тиіс. Міне, сондықтан да
өкілеттілікке сенім көрсетудің міндеті мен ... ... ... ... ... ... ... бағыныштыларға көмек көрсету, істі
жете білмеуден, тәжірибесіздіктен және басқадай дәлелді себептерден болатын
ағаттықтарды алдын ала ... ал ... бола ... ... ... ... Басшы сонымен қоса сенім көрсетілген адамдарға ... ... ... ... ... ... ... нышандары
алуан түрлі қосымша ақы төлеу, қызметін жоғарылату, құрметті атақ беру,
жұмыс ... ... т.б. ... ... сол, ... ... ... пен жеке басын қанағаттандыру арасында ... бар ... ... ... мен оның ... ... дұрыс қарым-
қатынасқа байланысты. Жақсы басшы болу үшін ... ... ... ... ... ... Басшыға бағыныштылар да нашар
басшы мен ... ... ... едәуір айырмашылық бар екенін жете
түсінеді. Басшылық ойдағыдай болған жағдайда жұмыс та қыза ... ал ... ... ... ... ... түседі.
Басшылықты тиімді атқарудың айрықша маңызды алты түрлі элементі бар.
Кері ... ... ... ... ... ... ... тарапынан тезірек білгісі келеді. Психологтардың пайымдауынша,
мұндай кері байланыс еңбек процесінде аса ... ... ... ... өзіне көбіне мынадай сұрақ қояды. « Мен осы қалай жұмыс ... ... осы ... дер ... әрі дәл ... ... міндетті.
Біршама еркіндік. Бағыныштылардың біреуіне көбірек еркіндік екіншісіне
– шамалы еркіндік қажет. Кейбір адамдарға мүмкіндік берсе ... ... ... ... Ал , ... біреулер мұндайда не істерін білмей
сасқалақтайды. Басшы өзінің қарамағындағыға біршама ... беру ... ... ... ... ... жіті қадағалап отыру керек пе?
Жұмысқа көзқарас . Бұл аса қажетті әрі ... ... - адам ... бір ... ... оның ... тіршілігі
емес. Міне, сондықтан да адамдар ... ... ... ... гөрі ... ... ... маңызды» Басшылар ... ... ... ... , « Бірінші кезекте жұмыс істеу
керектігін» ескертіп отыруы тиіс. ... ... ... атқаратын рөлін
дұрыс бағалаған басшы жұмыс рөлін тым асыра көрсетпей-ақ өзінің ... ... ... ... ... беріп, жұмыс орнын айқын
белгілейді.
Жоғарылату. Көне ұрандарда көптеген дана ... бар. ... ... жай, ... ... ең ... жолы – ... күнделікті
жұмысыңды тиянақты орындау.
Жеке басының мінез –құлқы [5].
2.2 Қонақ үй шаруашашылығының басқару ... баға ... ... ... алғанда қонақ үйлер бір-бірінен өзіндік
ерекшеліктері ... ... ... жұмыс істеу принциптері әр түрлі
болады. ... ... ... олар өз, ... ... өз ... тез әрі
жақсы орындайтынын күту себептердің бірі болып табылады. Егер олай болмаса,
түңілген басшы ... ... ... ... ... ... басщының наразылығы төмендетуге жиі себеп болады.
Қонақтарды қабылдау рәсімі белгілі бір ... ... ... тиіс
және рәсімді дамыту эволюциясы ... ... ... ... жеке өзіндік бағадан сарапшылық, топтық бағалау әдісіне қарай
басшылармен мен мамандарды ... ... ... кіріседі. Көптеген
қонақ үйлердің қонақтары ұдайы үздіксіз келу ... ... ... ... ... ең ... ... алып, олардың ... ... ... мол, ... бар ... ... ... Әдістеменің мәнісі фирманың, яғни ... ... ... қол ... ... ... ... қызметкерлердің басты
қасиеттерін анықтаудан тұрады. Әлемдік тәжірибеде қызметті талдау кезінде
қызметкерлердің қандай жеке мінез – ... ... ... тиіс деген
сұраққа бір жақты жауап бермейді. ... ... бас ... ... ... ... ... тапсырмаларды шешуі, соның ішінде
қаржы саясатын жүргізуі ... ... ... ... және ... қажеттіліктерге шекті қаражаттарды
анықтау, сонымен қатар сатып алу саясатының мәселелері. Сондай-ақ ... ... ... ... ... есеп айырысу жүйесін пайдалану
қажеттігі ... ... ... ... орындарының жіктемесіне
байланысты келушілерге ... ... ... мына ... 3)
нұсқасында көруге болады.
Кесте 3.
Орналасу орындарының жіктемесіне байланысты келушілерге ... ... ... ... |
| | |5* |4* |3* |2* |1* ... |835623 ... ... |13350 |358321 |
|Республикасы| | | | | | | ... |24615 | |572 |10151 |7020 | |6872 ... |25887 | |677 |11703 |1303 |3808 |8396 ... |19237 | | | | | |19237 ... |58291 |7974 |7309 |38453 | |262 |4293 ... |92342 | |925 |17482 |2518 |329 |71088 ... | | | | | | | ... |20645 | | |7088 | | |13557 ... |18930 | |3925 |4762 | |6856 |3387 ... | | | | | | | ... |43748 | |6755 |11124 |8792 |1154 |15923 ... |15749 | |1496 |6903 |2912 | |4438 ... |7777 | | |4153 | |299 |3325 ... |43525 |18112 | |4582 |18965 | |1866 ... |42451 | |193 |1852 |8247 | |32159 ... |6550 | | | | |570 |5980 ... | | | | | | | ... |38434 | |1470 | | | |36964 ... | | | | | | | ... қ. |143488 |34461 |11020 |17278 |3024 |72 |77633 ... қ. |233954 |54207 |61253 |50727 |14564 | |53203 ... ... ... ұқыптылық, адалдық, өзгеріп тұратын
еңбек жағдайына бейімделе білу, еңбек сүйгіштік, тіпті ... ... ... қыры ... жиі ... ... ... барлық қызметшілер, мамандар және басшылар нақты қызмет
саласының, мысалы ... үй ... ... ... бір ... бағаланады. Өлшемдер маңыздылығы бойынша сарапшылық топпен
реттеледі, нәтижемінде әрбір өлшемге ... ... ... ретке келтіреді.
Қонақ үйлерді бағалаудың ... ... ... ... ... ... теориялық сипаттамасын қарай отырып, осы
меселені «Күмбел» отелін мысалға алып қарастырайық. Ірі ... және ... үй ... ... ... ... ерекшеленуге тиіс. Мәселен, ірі
кәсіпорындарда шағын және кіші ... ... ... ... ... үшін ... қызметтерді дербес басқару қажет. Мысалы, шағын
кәсіпорындарда кадрлармен жұмыс бойынша дербес ... ... ... жоқ. Бұл ... қажеттілік туған бөлімдердің
бастықтарының әр қайсысының орындай алатынын ... ... ... ... ... қызметтерге қатысты әрекет етуге болады.
Инженерлерге пайдалануға беру, қаржы бухгалтерлік маркетинг пен және
өткізу мен өнеркәсіп. ... ... ... бірге отель
тіршілігіне әсер ететін барлық басты шешімдер үшін ... ... ... оған ... қызмет үшін жауап береді.
Отельдің толуына болжам жасайды және пайда мен шығынды ... ... ... ... ... үйді ... ... мынадай екі әдісі
қолданады, ... жәен ... ... мәні ... ... ... ... бір рет бас
менеджер отель департаменттерінің ... ... ... ... ... ... ... үшін бір немесе екі сағатқа жинайды.
Жедел басқару күнде ... ... ... күнде таңертең бас
менеджерде жиналады. Өз есебінен алғашқы болып түнгі менеджер ... ... ... ... ... ... ... ханаларды қоса алғанда ... ... ... немесе қызметшілермен қандай да бір жанжал болды ма және ол өз
құзыретінің шегінде қандай шешім қабыдағанын туралы баяндайды. ... ... ... бірі ... баспалдақ борышы бойынша жоғарыда
және төменде келіссөздер жүргізу. Бұл бөлімдер арасында байланыс орнатуға
және қолдауға ... ... ... ... ... әрбір
қызметкерге жүктелген өкілеттіліктер мен міндеттердің көрінісі ... ... ... үшін ... ... буыны жауап
береді. Басшылықтың құқықтары мен міндеттері бар ... ... ... ... – қалауын қанағаттандыру талабы негізге ала отырып анықталады.
Бас менеджер бір жағынан қонақ үй ... мен ... ... екінші
жағынан отель қонақтарының арасындағы делдал болып ... Ол ... ... ... ... ... ... нақты басқару шешімдеріне аудару
функциясын атқарады. Сонымен қатар, бас менеджер отель қызметінің ... ... ... ... ... ... қаржы саясатын
жүргізуі қажет. ... ... ... анықтау және
әкімшілік-шаруашылық қажеттіліктерге шекті қаражаттарды анықтау, сонымен
қатар сатып алу саясатының ... ... ... буын басшылығы
отельде клиенттермен қандай есеп айырысу ... ... ... ... қабылдайды. Бірақ, егер бас менеджерге өте көп ... ... ... бұл мәселелер мен бөлігі ... ... ... ... мүмкін. Қонақ үйдің физикалық мөлшеріне, қызметшілер саны
мен бөлмелердің қорының мөлшеріне қарай басқару құрылымы бас ... ... ... Демек оңтайлы кадрлық саясат шешімдерді оң
тәсілмен қабылдау қонақ үй жұмысының ... ... ... етеді.
Осындай қонақ үйдегі кадрлық, қызметкерлер шешімдері іске асыру бойынша,
салымдар, әдетте ... ... ... ал ... ... ... ұйым ... нәтижелері мен оның қаржылық
жағдайларына теріс әсер береді. Бұл ... ... ... ... болып табылады. Осы қонақ үйдің басшысы ол жедел
шешімдер қабылдау деңгейінде ... ... рөл ... және осыған
байланысты үнемі кәсіпорынішінде болуы тиіс. ол әр ... ... ... ... және ... сұраныстарын қанағаттандырумен
байланысты туындаған барлық сұрақтарды шешуге тиіс. Тәулік бойғы жұмыс,
тәулік ... ... ... ... ... келетін болсақ, бұл қызмет түрінің жүрегі десек те
болады, ол ... ... Бұл ... ... ... ... ұшырасатын
алғашқы қызмет тұтынуының бірі болып табылады. Оның негізгі ... ... ... ... ... ... туралы тізілімін
жүргізу, кілттерді сақтау, шығушыларды ресімдеу, қонақтардың ... ... ... ... үйлестіру, қонақтарға ақпараттар,
атап айтқанда жұмысы туралы ақпараттар беру. ... ... ... факс ... ... ... қою болып табылады.
Бизнес орталығы, әкімшілік қызмет бөлімшесі конференциялардыұйымдастыру
мен және оны өткізу мен айнылысады, сондай-ақ компьютерлер мен, факстер мен
көшірме техникаларын және ... да офис ... ... ... ... ... туристер мен демлушыларды ғана емес, конференциялар мен семинарлар
өткізу үшін ... ... ... ... ... ... алады. Көптеген
қонақ үйлердің қонақтары ұдайы үздіксіз келу үстінде болады. Оларға қызмет
көрсету, кадрлардың ең ... ... ... ... жалақысын
белгілеумен қатар тәжірибелері мол, қызығушылықтары бар екендігіне ... ... ... ... ... яғни қонақ үйдің, түпкі
мақсаттарына қол жеткізу тұрғысында неғұрлым құнды қызметкерлердің басты
қасиеттерін ... ... ... ... ... ... ... қандай жеке мінез – құлқы қырлары бағалануы тиіс деген
сұраққа бір ... ... ... ... ... бас ... отель
қызметінің жалпы бағыттарымен байланысты тапсырмаларды шешуі, соның ішінде
қаржы ... ... ... ... ... лимитін
анықтау және әкімшілік-шаруашылық қажеттіліктерге шекті қаражаттарды
анықтау, сонымен қатар сатып алу ... ... ... ... басшылығы отельде клиенттермен қандай есеп айырысу жүйесін пайдалану
қажеттігі туралы шешім қабылдайды. Бірақ, егер бас ... өте ... мен ... жүктелсе, бұл мәселелер мен бөлігі тұрған
басқару буының қарауына берілуі мүмкін [8].
Бизнес ... ... ... ... техникалары мен жабдықталуы
тиіс. бүгінгі таңда отельдің жалпы табысының 60 пайызын ... ... ... мұны ... бизнесмендердің, түрлі мамандардың жиі
келуімен түсіндіруге ... ... ... директорының қарамағындағы
негізгі қызмет клерктері, ... ... және факс ... ... және есеп айырысу бөлімі, қонақтарға қызмет көрсету,
бизнес орталығы, швейцарлар, таратушылар ... ... ... ... ...... тығыз
ынтымақтаста жұмыс жасайды. Әкімшілік қызмет ... ... ... осы ... ... алатын сол бөлімшеге
хабарлаумен қатар маркетинг бөліміне хабарлайды. . Сондай-ақ жоғарғы буын
басшылығы ... ... ... есеп ... ... ... туралы шешім қабылдайды. Бірақ, егер бас ... өте ... мен ... ... бұл ... мен ... ... буының қарауына берілуі мүмкін. Қонақ үйдің физикалық мөлшеріне,
қызметшілер саны мен ... ... ... ... ... құрылымы
бас менеджердің көмекшісі қамтуы мүмкін. Қонақтарды қабылдау рәсімі белгілі
бір түрде шектеусіз орындалуы тиіс және ... ... ... ... ... ... ... мысал ретінде мына (сурет-3)
нұсқасында көруге болады.
Оған қызметкерлердің жеке ... ... ... ... ... ... ... істейтін қызметкерлер туралы ақпарат, қонақ үй
қызметкерлерінің жұмысқа уақытында ... ... ... ... ... , бұл қонақ үй деңгейінде жұмыс күшін қалыптастыру , ... бөлу ... ... ... ... ... істеуін қамтамасыз ету, әрі
оған тартылған қызметкерлерді жан-жақты дамыту ... ... ету ... ... үшін ... байланысты ұйымдастырушылық-
экономикалық әрі ... ... ... ... жоспарлы
ұйымдастырылған түрде ықпал жасау. Қонақ үйді басқару қызметі, бұл ... ... ... ... іс жүргізу, кадрлар бөлімі, жоспарлау, болжау,
іріктеу және бейімдеу, мансапты қалыптастыру, өтімді ұйымдастыру, еңбекпен
оқуды нормалау.
Сурет 3- ... ... жыл ... бөлмелерінің тығыздығы
Тамақ және сусындар бөлімі ең көп бөлімше, өйткені бұл бөлім ... ... ... болатын бірнеше шағын кіші ... ... ... ... асханаға, мейрамханаларға, отельдің
баррлары мен диско барларына басшылық жасайды. Оған ... ... ... қызмет көрсетуді үлестіру, бас-аспазшы, бөлмелердегі
қызмет көрсету мен ... ... ... ... Қаржы
директорына бас есепші, сыртқы байланыстар бойынша аудиторлар, бас кассир,
жалақы бойынша ... ... ... ... алу менеджері
бағынады. Қаржы бөлімі отельді қаржылық жағынан ... ету ... ... ... ... ... ( яғни шығыстар мен
кірістер есебі, ақы төленетін жұмыс ... ақы ... ... ... ... ... кәсіпорынның бугалтерлік есебін
жасайды, кәсіпорында жасалатыншаруашылық ... ... ... Күн ... ... ... мен ақша қаражатының қалдығы
мен қозғалысы туралы есеп береді.
Техникалық директор ... ... ... Оған ... ... және ағымдағы жөндеу операторлары, механиктер, офистегі
жиһаздарды, жабдықтарды жөндеу, жылыту және ... ... ... ... меңгерушілер, сырлаушылар мен
аумақты абаттандыруға жауапты адамдар ... ... ... жылумен қамту жүйесінің, санитарлық- техникалық жабдықтардың,
электр техникалық құрылғылар, теледидар және байланыс ... ... үшін ... ... ... ... ... үшін бас менеджерге
бағынатын сату және маркетинг кіші ... ... Бұл ... ... ... ... ... Лауазымдары: жұртшылықпен байланыс
жөніндегі үйлестірушісі, әкімшілік үйлестіруші. ... ... 4 ... болады: сату, конференциялар менбизнес кеңестерін ... ... ... ... қызмет көрсету,офистерді жалдаушылар,
жарнама мен ... ... ... ... негізгі мақсаты
өнімдерді сатудан және отельдің қызмет көрсетуінен тұрады. ... ... ... ...... ынтымақтаста жұмыс жасайды. Әкімшілік қызмет қонақтардың ... ... осы ... ... алатын сол бөлімшеге
хабарлаумен қатар маркетинг бөліміне хабарлайды.
Жұртшылықпен байланыс қонақтарға ... ... ... ... беру ... ... ... жылжу нысандарының бірі
поп мәдениет элиталарын шақыру және отельдің қаражаты есебінен түрлі ... ... ... ... Осы ... нәтижиесі баспасөзде
отельдің мүмкіндіктерін кеңінен жариялау болып табылады.
Осылайша, маркетинг бөлімі түрлі ақпараттарды жинақтайтын және ... сату ... ... ... ... ... бөлімнің директоры басқарады. Оған хатшы, кадр бөлімінің клеркі,
оқыту жөніндегі үйлестіруші, дәрігер бағынады.
Қонақ үйді ... ... ... заманғы департамент
қызметкерлермен төрт функциональдық негізгі салада әрекет етеді,
қызметкерлер арасындағы өзара ... ... ... ... көмек,
сыйақы, еңбекті бағалау, жетістіктер, жалақыны ... ... ... ... ... компания қызметкерлерін зерттеу,
қызметкерлердің кеңесі, балаларды күтіп ... ішкі ... ... ... отбасылық, медициналық сауалнамалар, құжаттарды
қалдыру, ... және ... ... ... ... ... ... жалпы санына пара-пар.
Ұйымның 200 ... ... ... қызметінің бір қызметкері
келеді. Қонақ үйді басқару департаментінің іс – ... ... шешу ... қызметкерлерді іріктеу және жалдау,
қызметкерлерді даярлау және ... ... ... ... ... жоспарлау, жалақы және еңбек ету жағдайы.
Отельдің барлық қызметкерлері Жұмыстағы негізгі мінез – ... ... ... өзін ... ... ... арнайы жолдамамен
дәрігерге барады, отельдің қызметтері туралы бүкіл ақпарат кадр бөлімінде
сақталады. Оған ... жеке ... ... ... және ... таңды жұмыс істейтін қызметкерлер туралы ақпарат,
қонақ үй қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... ... , бұл қонақ үй ... ... ... , ... ... бөлу ... ... үйдің тиімді жұмыс істеуін
қамтамасыз ету, әрі оған тартылған қызметкерлерді ... ... ... ... ету сапасын пайдалану үшін өзара байланысты
ұйымдастырушылық- экономикалық әрі әлеуметтік шаралардың көмегімен ... ... ... ... ... ... үйді басқару қызметі, бұл
жағдай және жұмыстан шығару ... іс ... ... ... жоспарлау,
болжау, іріктеу және бейімдеу, мансапты қалыптастыру, өтімді ұйымдастыру,
еңбекпен ... ... ... үйді ... тұжырымдамасының негізін
қазіргі кезде қонақ үйдің жеке басының рөлі, оның стратегиялық мақсаттары
мен міндеттерін ... ... ... Сонымен бірге қазіргі заманғы
теория мен практика ... үйді ... ... ұйымын дамытудың
тікелей әсер етуін болжайды. Қонақ үйді басқару адамдарды басқару, ... ... ... ... және аса ... саланың бірі. Қонақ үй кез
келген маңызды сала болса, оғанда септігін ... ... ... ... ... ... көрсету оны тұтынушы тұтынып, қанағаттанатын болған
жағдайда, қызмет көрсетіледі деп санауға болады. Айта ... ... бір ... ... оны ... көрсетуге болмайды. Егер қызмет
көрсетуші өзін күттіріп қоятын болса, қызмет көрсету ... ... ... ... ... ол ... көрсетуші мен оны тұтынушы арасындағы
қарым – қатынас болып табылады. Бірақ қазіргі кезде барлығы техника арқылы,
автоматтар ... ... ... жатса да, адамның қатысуымен болып жатыр.
Ол үшін жақсы қарым – қатынас ... ... адам ... ... қанша
жерде автомат арқылы қызмет көрсете алсақ та, адамның қатысуынсыз еш нәрсе
шықпас, өйткені қатынасқа түсетін адам әр ... ... оны ... ... ... ... ... Республикасында қонақ үй бизнесін дамыту
шаралары
Қазіргі таңда туризмнің дамуы, ел экономикасына, шет ... ... ... үлес ... ... ... ... дамуы,
шет елдерде эконимикалық сала ретінде үлесі зор. Бұл саланың дамуы, жұмыс
орындарының көп болуына септігін тигізеді.
Туризмнің ... ... XX-XXI ... ... Бұл сала ... қатынастар жағынан қамтылып, интернационалды, бұған екі фактор
әсер етті. Бірінші фактор: көп мөлшерде ақша ... ... ... ... ... әлем ... ... шығару. Екінші фактор:
туристік бизнес тиімді түрде даму үшін ол ... ... ... керек болды.
Осы екі фактор өзара келіскен кезде, круиздік туризм түрі дами бастады.
Криздер теңіздер мен ... ... ... асты. Сонымен туризмнің бұл
түрін ... ... ... ... тигізді деп айтуға ... ... ... және ... ... ... ... қатар осы
туризм түрі нарықта жетік, орнықты болуы үшін,әр қашан бір қалыпты болмай
үнемі туризм ... ... етіп өзін ... ... ... ... «P & O» ... «Роял Кариббиен» (Роял
Кариббеан компаниясын Кариб аралдарында, өздерінің бір ... ... ... ... ... қолданады). Сонымен қатар «Нур-Туристик» және
«Холидей Инн» компаниялары операторлық істе және қонақ үй ... ... ... ... бір ... ... ... Еуропа, Америка,
Шығыс Азия, Тынық мұхиты аудандары, ... ... жақ, ... ... ... ... сұраныста көп кездеседі. Әлемнің пропорциялық
түрде региндарға бөлінуінің мәліметтерін ... айта ... ... ... ... бұл ... даму деңгейі бойынша ... ... ... ... бар. ... бұл ... қарағанда әлде қайда ілгері дамып кеткен. Мысалы: Таяу Шығыс пен
Оңтүстік Азия ... ... ... ... ... мен ... пайда, ел экономикасын ілгері жеткізіп отырды. Бұл ... ... әлде ... кіші ... да ... ... мен
туризмнің дамуы алда келе жатыр.
Тарихта қалған жазулар бойынша туризм алғашында ... ... ... ... ... ... ... осы аймақтарда жетік дамыған.
Сонымен қатар сол кездері саяси жағдайлары тұрақты болып, ... ... ... ... ... ... даму себептері негізінен сол
елдің халқының рухани ... ... ... ... ... түсініп келген демалушыларға қыр көрсетпей елде тыныштық болуына осы
себепші болады. Қызметкерлердің, ... ... ... технологиялық
себептеріндегі кемшіліктер алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Сонғы ... ... ең жаңа ... қолданудың кеңеюі жұмыс
орындарының қысқаруына әкеледі. Өз кезегінде, еңбекті ұйымдастырудың
баламалы әдістерін ... және ... ... және ... көбеюіне себеп болды.
Қазіргі кезде шетелде басқару мәселесімен айнылысатын ғалымдыр ... және ... ... ... ... үйді ... мен ... тырысып, бағуда. Қонақ үйді ... ... ... ... мен ... ... олардың
арасындағы қарым-қатынасты және ең соңында ... сый ... ... ... ... ... мен ... қонақ
үйдің маңызды активтері болып табылады. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... бағалар туралы ақпараттары ұсынып
отырады. Бұл ақпаратты осы ... ... көре ... ... ... үй ... ... бағалары
|Аралық |Жартылай люкс |Люкс |VIP Люкс ... ас |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| |1 және 2 | |1 және 2 | |
| ... |1 және 2 ... | |
| ... ... |бөлмелер | |
| | ... | | |
| | | | | ... | | | ... |
|31/12/08 |441 $ 498 |491 $ 550|949 $ 1007| |
| |$ |$ |$ | ... | | | | ... |+13% НДС |+13% НДС |+13% НДС ... ... үйде ... ... орындалуы үшін бас менеджерге
бағынатын сату және ... кіші ... ... Бұл ... ... бөлімше болып табылады. Лауазымдары: жұртшылықпен байланыс
жөніндегі үйлестірушісі, әкімшілік ... ... ... бөлуге
болады: сату, конференциялар менбизнес кеңестерін ... ... ... ... ... көрсету, офистерді жалдаушылар, жарнама
мен жұртщылықпен байланыс. Маркетинг бөлімінің негізгі мақсаты өнімдерді
сатудан және ... ... ... ... ... ... қызметжәне конференц–менеджерлермен тығыз
ынтымақтаста жұмыс ... ... ... ... ... қызмет
қонақтардың барлық қажеттіліктері туралы, осы қажеттілікті қанағаттандыра
алатын сол бөлімшеге хабарлаумен қатар маркетинг бөліміне ... ... ... жылжу нысандарының бірі поп мәдениет элиталарын шақыру
және отельдің қаражаты ... ... ... ... ұйымдастыру болып
табылады. Бұндай есептерді нақтылау үшін, біз жалпы ... ... ... ... ... (сурет-4) нұсқасында көруге болады.
Сурет 4. Қазақстан Республикасы бойынша 2006 жылғы санақ бойынша,
орналасу орындары
Қонақжайлылық индустриясында көптеген қонақ үйлер ... ... ... ... ... деп ... ... басқаруға
тиісті көңіл бөлмейді. Алайда бұл дұрыс ... ... ... үй
индустриясында аз дегенде қонақ үйдің бөлігі және көп дегенде соңғы ... ... ... ... ... ... ... және оның
міндеттерін, сондай ақ оның мүшелері ... ... ... қатынастырды
ұлғайтуға ең соңғы мақсатта қонақ үйге ... ... ... ... деген терминнің орнына қонақ үй ... ... ... қолдануды міндеттейді. Басқару қызметінде көптеген жақсы
менеджерлер ... тиіс жаңа ... ... ... пікірлер бар деп
пайымдайды. Алайда қонақ үйлердің ... адам ... ... ... ... ұзақ мерзімді перспиктиваға бизнестің басты
стратегиясы ретінде адам ресурстарын тиімді пайдалануды ... ... ... назар аударылады. Келушілерге қызмет көрсету сапасы ... ... ... зер ... ... ететін қызметкерлердің
қысымымен қамтамасыз етіледі. Қазіргі ... ... ... баса көңіл
бөлудің артуын адам ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлермен қамтамасыз
етуді талап етеді [30].
Бір ... бұл ... ... ... ... ортаны
оерациялайтындар үлгіде құрылған және жинақталған болуға тиіс. ... ... ... ... үшін ... ... ... ету
талап етіледі. Сондықтан адам ресуртарын басқару қызметі ұйымдастырылған,
кәсіби дайындалған болуы тиіс. соңғы оң ... ... ... ... ... қатысты процестер туралы көп жазылады., бірақ осы
процестерді ... ... ... аз ... ... қонақ үйі
қонақжайлық индустриясында, олардың әрбір әрекетінің қысқа мерзімді ... ... көп ... ... таңда басқа туристік аймақтар
қарқынды дамып, туристік ... ... ... ... ... ... әр түрлі аймақтарда дамуда. Жалпы туризм XIX ғасырдың аяғы
мен XX ғасырдың бас кезінде тұрақты даму ... ... ... ... ... ... экономикалық дағдарысқа қарамастан, жылына
туристердің саны 4 ... ... ... Осы ... ... туризм мынадай
Африка, Таяу Шығыс, Шығыс Азия және Тынық Мухиты аймақтары, Еуропа елдері
мен ... ... ... ... мен ... ... жылы 385.9 млн. ... Осындай бәсекелестіктің нәтижесінде
аумақаралық жарыс пайда болып, жаңа демалу орындары ашылуда, қызмет ... ... және ескі ... демалу орындарын, қазіргі
технологиялар мен ... ... ... жаңа туристік демалу орындарында, туристер
өзін «үйінде» тәрізді сезіну үшін қолдан келер шаралар жасалады. ... ... ... ... ... және ... ... қызмет
саласының, мысалы қонақ үй шаруашылығына қажеті, белгілі бір өлшемдер
тұрғысында ... ... ... ... ... ... ... әрбір өлшемге сәйкес келетін шекте ретке келтіреді.
Тағы да атап ... ... ... техникалық базасы да жаңа
технологиялар мен қамсызданған, туристік орындар жайында жарнамалары ... ... ... ... ... көрсетуді жүзеге асыру, басшының жеке басындағы субъективтік
факторларға, қарамағындағылардың нақты ... ... ... ... бөлу ... олардың мақсаттары мен міндеттерін ... ... ... ... ... ... ... бақылауын және оларды жақсарту мүмкіндіктерін қарастыруына
байланысты [19].
Қонақ үйге ... ... ... ... ... ең ... қызметке тікелей басшының өзі қандай ... ... ... және қандай өкілеттілікті бағыныштыларына беру жөн екендігін анықтау
қажет. Қонақ үйге сенім артудың маңызды принциптерінің ... ... пен ... айқындығы, оларды өзінің міндеттерімен және
құқықтарымен дер кезінде ... ... ... үй маркаларының назар аударуының басымдылығы: қонақ үйдің
алға шығу ... ... ... брендтің нарықта танымал
болуы; қызмет көрсетулер стандарттарының ең жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... персоналды оқыту кәсіптік
маркетинг және басты брондау жүйесіне қосылу.
Коммерциялық мақылдау, келісім шарттың басқару ... ... ... ... қонақ үй жүйесінен бастап, кең ауқымда таратыла бастады.
Сонымен ... ... ... ... Ең ... ... ... кейін басқа
елдерде қалыптасып кетті. Келісім шарт негізінде басқару, ... ... ... ... ... ... ... қатар,
қонақ үй бизнесіне инвестициялар құю көзі көбейді. Инвестицияның көп көзі,
қонақ үй бизнесіне ешқандай қатысы жоқ. Мысалы, ... ... ... сауда корпарациялары және т.б. келісім шарттың нәтижесінде,
оның қожайындарының құқығы мол болды, ... ... және ... ... да, ... үйлік бизнестен үлкен қаржылық жетістіктерге жетуге.
Қазіргі таңда басқа туристік аймақтар қарқынды дамып, ... ... ... ... туризм жоғарғы темппен әр түрлі аймақтарда
дамуда.
Бүкіл ... ... ... ... ... ... ақырғы он
жыл ішінде туристердің халықаралық деңгейде өсуін ... ... ... ... ... туристік бизнес жылына 3-4 пайызға, ол әлемде ... ... ... ... ... XIX ... аяғы мен XX
ғасырдың бас кезінде тұрақты даму сатысыда ... ... ... ... ... ... ... қарамастан, жылына туристердің
саны 4 пайызға артып отырады. Осы ақырғы жылдары туризм ... ... ... ... Азия және ... Мухиты аймақтары, Еуропа елдері мен
салыстырғанда, өздерінің басым туристері мен ... ... жылы 385.9 млн. ... ... ... ... жарыс пайда болып, жаңа демалу орындары ашылуда, қызмет ... ... және ескі ... демалу орындарын, қазіргі
технологиялар мен қамтамасыздандыруда.
Нәтижесінде пайда болған жаңа туристік демалу орындарында, ... ... ... сезіну үшін қолдан келер шаралар жасалады. Қаралып
отырған әдістемеде барлық қызметшілер, ... және ... ... қызмет
саласының, мысалы қонақ үй шаруашылығына қажеті, белгілі бір өлшемдер
тұрғысында ... ... ... ... ... топпен
реттеледі, нәтижемінде әрбір өлшемге сәйкес келетін шекте ретке келтіреді.
Тағы да атап өтетін ... ... ... ... да жаңа
технологиялар мен қамсызданған, туристік орындар жайында жарнамалары сапалы
түрде ақпарат көздерінде көруге болады.
XX ... ... ... ... ... істердің бірі болды. Бір
қатар елдерде туристік қызметке жұмсалатын қаражат, елдегі тамақтану ... ... ... ... ... Кіру және шығу ... ... үй
қызмет көрсету сферасында, өзіне кешендік қызмет көрсетуді, ... ... ... дамуының перспективалар және әлемдік туристік бизнестің
нақты факторлары болып танылады.
Туристік қызмет көрсетулер, сонымен қатар қонақ үйде ... ... ... ... ... ... түріне жатады. Осы тұрғыдан
жергілікті туризмде қонақ үй ... мен ... ... кезінде
септігін тигізеді. Ең басты туризмнің элементі ол –орналастыру. Қонақ ...... ... мәні.Бұл байырғы заманнан келе
жатқан дәстүр, қонақты ... күту ол ... ... жүйесі және қолда бар жағдай – ол әр түрлі проектылы: ол шалаш
немесе заңғардай зәулім қонақ үй болуы ... ең ... ... ... де әр ... болады. Қазіргі таңда қонақ үй ... ... мен ... ... және ... ең ... ... бірі
болып отыр [23].
Қонақ үй индустриясының әр түрлі орналасуына байланысты топтық немесе
жеке болып бөлінеді: қонақ үйлер, отельдер, ... ... ... ... ... ... ... түнеу орындары, сонымен
қатар туристердің қолдануына ынғайлы жеке үйлер.
Қонақ үй индустриясы өзіне экономикалық сала ... ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімдік қонақ үйлер,
мотельдер, кемпингтер, осылардың ... ... ... ... ... ... сұраныста оңтүстік аймақтағы қалалар: Түркістан, Отырар,
Баба-ата, ... ... ... Мерке, Талхиз (Талгар), Қойлық
(Талдықорған), бұл қалалар тарихы бай, ескерткіштері ... ... бай, ... ... көне тарихы бар қалалар. Көптеген
мәселелер шешілу жолында, бірақ оларды толық шешу үшін бір ... ... ... ... ... ... айтарлықтай туризм жүйесін керекті
атрибуттарымен – жарнама, сауда қызмет ... ... ... ... ... ... т.б. ең басты себептер:
Республикада экономикалық және әлеуметік дамудың ең төмен деңгейі, туризм
экспорттайтын ... ... ... ... ... ... ... көздеу, бұл өз туристерін шетелге жіберуден тиімді.
Жалпы Республикалық туризмде өз ... ... ... ... ... есеппен алғанда жылына 700 мыңдай ... легі ... ... ең ... ... ... ... мақсатпен шығады. 2001 жылы
Республикамыздағы туристік компаниялардың 22 туристік фирма чартерлік әуе
жолдары Түркі ... ... Араб ... ... ... Кореяға, Польшаға, Грецияға, Болгарияға, Италия елдеріне жіберген
болатын. Соңғы жылдары шоп – турмен ... ... ... ... Иран елдеріне саяхаттаушылардың саны азая түсті. Германия,
Оңтүстік ... ... ... Араб ... ... ...... саяхаттаушылар санының азайғандығын көруге болады. СУАР және
КНР ... ... ... саны күрт ... ... Сонымен
қатар Австралияға, Австрияға, Чехияға, Францияға, ... ... ... Азия ... және де ... ... ... дамуы өрши түсті [25].
Туристік фирмалардың туристерге ұсынылатын өнім түрі өзгеріп, енді
оларды танымдық және ... ... ... шет ... ... ... индустрияның дамуына көптеген факторлар әсер етеді. Атап
айтқанда, бірінші ғасырдан бастап, б.з.д. республиканың бай тарихы, ... ... мәні бар ... ... ... мәдениеті, саяси
тұрақтылығы, және де республиканың іскерлік қарым - ... ... ... кезде туризм саласының ең көне, тарихта қалған, Ұлы Жібек жолын
жандандыруға көп көңіл бөлуде. ... ең ... ... Маңғыстау,
Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, ... ... ... ... рекрияциялық индустрия ретінде меңгеруге көп көңіл
бөлінуде. Бүгінгі кезеңнің айрықша ... ... ... ... ... ... көшейтуге, кадрларды оқытуға және
дамытуға байланысты мәселелерге көңіл бөлінуде. ... ... ... ... және ... ... ... алмасу
ретінде мамандарды шет елдерге жіберу бағдарламалары ойластырылған. ... ... ... ... ... оқу ... саяхатқа
шығу соңғы жылдары ең басым сұраныста болды.
Қазақстанда басқа ... ... шығу ... ... ... ... бірін бастан кешіруде. Қазақстанда туризм тарихының ең ... ... ... 1994 жылы ... Бұл ... есте қалу себебі 450 мың
шетел ... жеке және ... ... ... негізінде келуі
болды. Бірақ 1996 жылы бұл ... 141,1 ... ... ... ... елде болуы да қысқартылды. Республикамыз шетел азаматтарында
қызығушылығын ... ... ... ... ... ... ... дамымағандығы және әлсіз материалды техникалық
базасы. Өйткені қазіргі кезде еліміздің туристік қызмет көрсету аясы ... ... бола ... ... техникалық қамтамасыздандырудың нашарлығы және де өте
төмен деңгейде. Қазақстан бойынша халықаралық стандартқа сай келетін ... ... ... ... ... ... 5 жұлдызды қонақ үйлер, «Алматы
Риджент», «Хайят Ридженси», Интеротель «Достық», 3 ... ... ... «Премьер Алатау», тау бөктерінде орналасқан VIP – Отель
«Күмбел»*****, ... ... ... ... және де Астана
қаласының 5 жұлдызды қонақ үйі ... ... ... бұл қонақ
үйлердің қызмет көрсетілуі өте қымбат болғандықтан, ... ... ... ... алады.
Республикалар арасындағы ара қатынастардың бұзылуы, туристік ара
қатынастың нашарлауына әкеп ... ... ... ... тапқан
заңдары шыға бастады, мысалы виза тек аз уақытқа берілетін болды, кедендік
бақылау, шекарадан өту рәсімдері қиындап ... ... бәрі ... ... келтіреді. Мемлекетіміз еліміздің туризм саласын жарнамалауға және
туристік имиджін жақсартуға қаражат бөлмейді. Ал басқа мемлекеттерді ... 40-45% ... ... ... қаражат бөлінеді [6].
3. Қазақстан Республикасында қонақ үй бизнесін басқаруды жетілдіру.
«Күмбел» қонақ үй ... ... ... үй ... ... зерттеу
Жоғарыдағы бөлімдерде айтылып өткендей, қонақ үй кешенінің ... ... ... тарихы бар, әлі күнге дейін дамып келе жатқан,
орналасу саласының ең ... ... ... ... табылады. Әрине алғашқы
кездегі қонақ үйлерге немесе қонақ үйге ... ... ... ... кездерден әлде қайда алшақ кетіп және тек қана ... ... ... ... ... үй кешендері, әлемнің ... ... ... әсем де ... ... ... ... бізге, сонау алғашқы
пайда болған кезеңдерден бері. Қонақ үйдің тарихы, қазіргі кездегі дамуына,
әрине өз ... ... ... оған ... ... ... ... Әлемдік қонақ үй шаруашылығы, қазіргі кезде, өзінің ... ... және ... ... және интеграционды саланың даму
бағыттарының бірі.
Осы қазіргі еліміздің, атап айтқанда, ... үй ... ... ... деңгейде қызмет көрсетуін жетік ... бір ... ... ... ... үй ... ең басты білікті басқару ақсап
отырған сияқты деп мен өзім ... ... ... ... ... ... ... үй бизнесін басқару тақарыбы таңдалған
еді. Әрине мен бүкіл қазақ еліндегі қонақ үйлер нашар депайта алмаймын ... ... ... ... ... келіспес, бірақ егер, біз қазіргі кезден
Қазақстан болашақ мамандары қолға алап ... бұл ... ... ... қала ... Сондықтан менің мысал ретінде алып отырған қонақ үй
кешені – Күмбел қонақ үй ... ... ... ... үй ... ... бірақ, осы аздаған уақыт ішінде
өзін, қаланың шетінде, ... ... тау ... ... ... ... толық және өте жақсы демалу мен топтық демалыстардың жиі
өтетін орны ... ... ... жай, ... ... үй ... ... есімдері бар,
атақты маркаларға жатпайтын және совет одағынан қалып кеткен ғимаратта
құрылған ... үй ... ... Ол өз ... өз ... ... үй ... болып саналады. «Күмбел»-ол өз алдына қазақстандық қонақ үй
кешендерінің қызмет көрсетуі мен, тәжірибе, ... ... ... ... үй ... ... ... орналасу орны болып табылады. Қонақ үй
кешені өзінде бөлмелік қорда 18 ... ... ... және ... ... ... көрсете алатын, жүздерінен күлкі кетпейтін, білікті
72 мамандардың қызмет көрсетулері, қонақ ... ... ... ... ... жақсы жері болып келеді. Егерде ескере ... ... ... ... аралықта қол жеткізгені және бұның барлығы
білікті, саналы менеджменттің нәтижесі болып ... үй ... өз ... 2002 ... ... ... ... үйлер
нарығында сәтті жұмысын атқарып келеді. Қонақ үй кешенінің ... ... ... орынды ойластырылған стратегия және бұдан басқа қонақ ... ... ... және ... ... үй, «шале» атты стильде
жұмысын атқару үшін ... ... үй ... ... ... Бұл ... ылғы келушілер қатарынан белсеңді туризм түрін ұнататын, туристерді
көре аламыз. Қазіргі кезде қонақтарға қонақ үй ... ... ... ... ат пен ... ... түрі, білікті нұсқаушысы бар
фитнес орталығының қызмет көрсету ... ... ... ... қатар,
шаңғышылар үшін арнайы салынған тау шаңғылы трасса және жүгіруге арналған
арқанды жол, 150 ... шақ ... ... ... ... үй кешенінің орналасу орнына келсек өздерініз түсінгендей, таулы
аймақта, Алмаарасан ойпатында, еліміздің сұлу да әсем ... ... ... ... ... орналасқан, теңіз деңгейінен 1957 ... ... ... үй ... ... ... ... қонақ үй кешенінің ең таңғаларлық жері, өзі қала сыртында, әсем де
әдемі ... ... ... ... дамыған түрлері мен
жабдықталып, ... ... ... ... ... ... ... орналасқан жері цивилизацияның жеткені және
еш жеріне зиянын келтіргені мен таңқалдырып отыр. Менімше өз ... ... үй ... осынысымен таңқалдырып, тартып отыр [32].
Егерде сіз қаланың ... ... ... ... ... жалықсаныз
осы «Күмбел» атты қонақ үй кешеніне келіп демалғаныңыз жөн болып саналады
және бұл жерге келіп демалсаңыз өзіміздің қарапайым ... ... ән ... бір ... айтқанда «табиғатты тамашалауға» ең
тиімді де әсем жерлердің бірі болып келеді.
«Күмбел» қонақ үй кешенінің қызмет көрсету ... ... ... ол ... ... сапалы қызмет көрсетуі мен келушілердің көңілінен шығуда.
Қонақ үй кешенінде қызмет көрсету 24 сағат жүргізіледі. Қонақ үй ... ... ... ... ... өз ... 5 ... бірге
орналасқан және 4 кереуеті бөлек орналасқан ... бар. ... ... ... байланысы бар телефон, срутниктік теледидар және мини
бар. 4 люкс түрдегі бөлмелер бар. ... ... ... мен ... жеке ... бар, спутниктік байланысы бар ... ... ... ... ... ішкі ... жатады. Ал қонақ
үй кешенінің жайлы 2 деңгейде салынған үйлерге келетін болсақ, өзінің жеке
ас үйі бар, ... ас ... ең ... ... ... ... ... онда ыдыстар, бар сияқты тұрақ қазіргі сәнге байланысты, ас ... ... мен ... ас үйі ... От жағатын орны
бар барлығымыз білетіндей, камин от жағу орны, ... және ... ... және ... теледидар көрінісі бар өте таза ... ... ... ... үй кешенінің демалу, сауығу және мәдени жағына келетін ... ... ... от ... орны ... жабдықталған, «Перевал»
атты мейрамханасы бар. Бұл мейрамханада өз ... 24 ... бойы ... ... стильде, «Shocking Blue» атты ... ... орын бар орны бар. Одан ... ... далада тамақтану орындары бар,
хауызы бар бассейндер, ашық жасанды түрде күнге күю орны бар, ... бар және ... ... ... мен шұғылдану үшін арнайы
ұйымдастырылған демалу ... ашық ... ... ... ... ... ... таулы аймақтан түсу жолдары және ең басты арнайы
таңдалынып ... ... ... ... қауіпсіздік
қызметкерлері осылардың барлығын қадағалап отырады. Жоғарыда атап ... ... ... ... ... ... ... қоятын
тұрақтар мен жабдықталған.
Қонақ үй кешенінде қонақтарды қабылдау, 24 сағат бойы жүзеге асырылады.
Бөлмелерге есептесу ... ... ... жүзеге асады. Егерде алдын ала
брондау болса бөлмеге ол 48 ... ... ... асады. Міне қызмет
көрсету кешені осындай қалыпта жүзеге асып отырады.
«Күмбел» қонақ үй кешені қазіргі халықаралық стандарттарға сай ... ... ... ... үй кешені, қызмет түрлері бойынша екі басты секторларға
бөлінеді. Ең ... және ... ... ... ... деңгейлерге кіретін қызметшілер саны және түрлері. Тазалық
күтушісі-5 ... ... ... қызметкерлер 1 адам, кір жуу бөлімінің адамы-
2, даяршы мен бармендер саны -8, ... ... ... ас ... ... ... қызметшілер-2 адам, хат тасымалдаушылар-3,
массаж қызметкерлер-1 ... ... ... ... ... ... жіктемелі деңгейге кіретін қызметшілер саны және түрлері. Үлкен
тазалық күтуші-1 ... ... мен ... ... көмекшісі-2 адам,
қамтушы мен экспедитор-1 адам, есепші-кассир-1 адам, қонақтарды қабылдау
және тіркеу бөлімдерінің ... ... ... ... ... ... ... қойма басқарушысы-1 адам, Қауіпсіздік Қызметінін
Қызметкері-12 адам, Өрт Сөндіру Қызметкерлерінің Қауіпсіздік Нұсқаушысы-1
адам, фитнестік сауықтыру ... ... ... ... ... ... Үй ... Басқарушысы
және Басшы Қызметін Атқарушы-1 адам.
Қызметкерлер атқаратын жұмыстарының саны, Қонақ үй менеджері-1 адам,
бас есепші-1 адам, Тамақтану мен ... ... ... ... ... ... ... Қызметінің басшысы-1 адам, ... ... ... ... Дәрігер-1 адам.
Білім деңгейіне талап, Үшінші жіктемелі деңгей:
– «Дипломы бар маман» жіктелуі;
– Бакалавр жіктелуі;
– Жоғарғы білімі бар қызметкерлер;
Қонақ үй ... ... ... ... 5 ... кем ... шарт,
мамандық деңгейін жоғарылату ... ... 28 ... ... ... Қызметкерлер жалпы саны 74 адам.
«Күмбел» қонақ үй кешенінің ... ... ... ... күә ... барлығының көлінен шыққан қонақ үйдің бірі болды.
Бұл мынадай ... ... ... ... Сиеменс, Бритиш Табакко,
Проктер энд Гембл, Юкос, ... ... ... ... ... АТФ-Банк, Қазақстандағы Шелл, ... P&P ... ... және т.б.
Басшылардың міндеттері мен құқықтары арнайы белгіленген қоғам Ережесі
бойынша ... ... Бұл ... ... мен ... үшін және ... бар ресурстар арқылы, олар өз ... ... ... келушілердің сұранысы қанағаттандыру үшін
ат салысады, алдын ала белгіленген қонақ үй ... ... ... ... ... айтсақ, әр қонақ үйде өзіндік ұйымдастыру құрылымына қарай,
өзіндік құрылымдары арқылы ... ... ... ... ... ...... бөліміне кіруі мүмкін, азықты қамтамасыз ету бөлімі,
қаржы бөліміне кіруі мүмкін, той шараларын ... ... ... ... мүмкін. Кей кездері бас аспазшы, ... ... ... ал ... ... ... тек қана ... мен шектеледі. Қызмет ... ... ... сай ... қызметкерлерді дұрыс іріктелуі өте ... ... ... ... ... ... ... тікелей байланыста
болады және қонақ үйдің негізгі мақсатына қол жеткізу ... ... ал ... көрсету сапасы олардың шеберліктеріне ғана емес,
сонымен қатар саналығына да ... ... үй ... ... ... ... мен оның ... мен қол
жеткізіледі. Ал қонақ үйге келушілер болса, ... ... ... ... ... ... бөлімді басқарады. Оған бас
инженер, байланыс және ағымдағы жөндеу операторлары, механиктер, ... ... ... ... және ... электр,
тоңазытқыш қондырғыларыжүйесі жөніндегі меңгерушілер, сырлаушылар мен
аумақты ... ... ... ... ... ... ... қамту жүйесінің, санитарлық- техникалық жабдықтардың,
электр техникалық құрылғылар, теледидар және ... ... ... үшін ... ... ... бері ... үйлерде, адам ресурстарын ... ... ... ... ... ... мансаптың орны болып табылады.
Бұл қызмет көбіне басқа бөлімшелерде ... ... ... ... жасай
алмаған адамдардан жинақталды. Қонақ үйлерді басқару жерлері клиенттерді
қызмет көрсету жөніндегі тікелей операцияларға тартылмаған бюрократтар ... ... ... ... жылдары барынша күшейтілген бәсекелестік
ортада жағдай әрине өзгерді. ... алып ... 90 ... ... ірі қонақ үй тізбектері сапаны және басқа да ... ... ... талаптарды күшейте бастады. Сондықтан
қонақ үйлерде басқару қызметінен оның ... ... ... - ... ... ... ... ақпараттандырылған, шұғыл, білімді
болу талап етілді. Әдеттегі қонақ ... ... жыл ... ... қызметкерлерінен жылдың үздік қызметкері анықталады. Ол көтермелеу
ретінде Бурабайға үш күндік жолдама мен ... ... ... ... ... комитеті отельдің барлық бөлімдерінің төрағаларынан тұрады.
Әрбір бөлім төраға ... өз ... ... ... ... отель
қызметкерлері үшін мәдени бағдарламаларды өткізумен айналысады. Жылдың
үздік қызметкері барлық ... ... Жаңа ... ... ... Бас ... мен кадр бөлімінің бастығы
марапаттайды. Айдың ... ... ... ... үздік қызметкері
ретінде де арнаулы сертификат алады.
Жыл ... Бас ... ... ... қонақ үйдің барлық
қызметкерлерінің табиғат аясына шығуға мүмкіндігі бар. Осы ... ... ... үшін икемді кесте жасау туралы барлық бөлімнің
хатшыларына ескертуге міндетті. Табиғатқа шығу 3 ... ... ... ... үйде бұл тамыздың соңында жүзеге асырылады. Табиғат аясына
шығудың ұйымдастырылуына басты жауапты кадр ... ... ... ... ... ... оқу ... студенттердің тәжірибеден өтуі үшін
орын бөледі. Отельде тәжірибеден өтіп жатқан студенттердің көпшілігі «Қонақ
үй ... ... ... ... ... Бұл теориялық білімдерін
тәжірибеде бекіту үшін жақсы негіз болып табылады.
Сондай-ақ «Қызметкерлерді басқару», «Қаржы және ... ... ... ... басқа да мамандықтағы студенттерге тәжірибеден
өтуге мүмкіндік беріледі.
Студенттерге тәжірибеден өтуі үшін өз ... ... ... ... ... ... ... жіберуі қажет. Содан кейін студенттер
кадр бөліміне жіберіледі, олар қажеттінің ... алып ... ... ... ... ... отель әкімшілігінің шақыруы бойынша басшы лауазымда жұмыс
істеу үшін отельге келген шетел азаматтарына жәрдемдеседі. Осы акциялардың
нәтижиесі ... ... ... ... ... ... жариялау
болып табылады. Қызметкерлерді басқарудың маңызды саласына, функциясына
айналып келе ... ... егер бас ... өте көп өкілеттіліктер мен
міндеттер жүктелсе, бұл мәселелер мен бөлігі ... ... ... ... ... ... ... дейін кадр бөлімі көші-қон
қызметінен сол немесе өзге елдің елшілігінен ... ... ... да
мүдделі ведомстволардан барлық шарттылықтарды алып тастауға ... ... ... ... ... нәрсемен қамтамасыз етуге жергілікті заңнамаға
сәйкес туындаған проблемаларды шешуге одан әрі ... ... ... ... ... мен барлық орналасу орындарын екі
категорияға бөлуге болады. ... және жеке ... ... Топтық қонақ
үйлерге басқа да орналасу ... ... етіп ... ... Олар
денсаулықты жақсарту мақсатында орналасу орындары, еңбек лагерьлері мен
демалу орындары және ... ... ... да ... ... Жеке ... ... меншікті, өзінің орналасу орны немесе
жалға алған орналасу орындарын мысал етіп ... ... Олар ... ... ... орналасу орындарын ақасыз уақытша бергенді жеке орналасу
түріне жатқыза аламыз. Айта келгенде жеке орналасу түрін, көбінесе қонақ үй
шаруашылығына ... ... ... ... ... ... ... түрі кең қолданады. Жоғарыда атап айтқандай, жүз жыл бұрын қонақ үйдің
екі түрі ... Ол ... бір ... үшін ... ... ... ... орындары болған. Сонымен қатар қонақ үй тұтынушылары өз ... ... ... үйді қаласа, сол қонақ үйдің қызметін тұтынып ... ... ... да ... ... ... ... Қонақ үйлердің
қызмет көрсетулерін квалификацияларға бөлген кезде, бұл әлемдік ... ... сай келу үшін ... шара ... ... ...... ерекшеліктері, мемлекеттің дамыған деңгейі,
халықтың ерекшелігіне байланысты және де басқа ... ... ... ... ... қорын пайдалануды бақылау ... ... ... ... ... ... униформа
супервайзері, кір жуушы, үй ... ... ... ... ... тазалық пен тәртіпті ... ... ... жинау кіреді. Үй күтушілердің жұмысы нөмірлерді күн ... және ... ... ... ... ... ... шақырудан
тұрады. Супервайзер бөлмелерді сатуға дайындық дәрежесін бақылайды,
«Күмбел» қонақ үй ... ... ... ... содан
кейін компьютерлік жүйеге ақпарат енгізеді. Кір жуушы кір ... ... ... ... ... қонағының талабы бойынша
кішігірім киім жөндеуді ... ... ... ... ... ... ... тазалайды.
Қауіпсіздік қызметі отельде тәулік бойы тәртіп пен қауіпсіздікті
ұстайтын, бөгде ... ... ... ... ... және ... гаражды, қызметшілерге арналған кіре берісті ауысыммен
бақылайтын бас ... ... ... арнайы жұмысты тиімді
жүргізу үшін әр ... ...... ... ... ... ... мен талаптарын ескеру қажет. Сонымен қатар,
құрылымдар, нормативтік тиімді стратегиялардың басты құраушылары ... ... ... ... мен ... ... ... арасындағы қарым – қатынас құраушысы болып келеді.
Өкілеттілікке сенім көрсетудің ... мен ... бола ... ... ... ... қарамағындағы адамдармен ақылдасуды қажет деп
санамайды. Мұның ... ... ... бар, оны ... ұйымдық және
психологиялық секілді бірнеше топқа біріктіруге болады.
Қызметкерлер тарапынан қараған кезде, өкілеттілікке сенім ... ... ... – басшы тарапынан басқару органын заңсыз теңдестіруден
туындайды. Мәселен, қол қою правосын шектен тыс ... ... ... ... жұмыстын орындалу мерзімін
ұзартады, әрі оның барысын бақылауды қиындатады [17].
Ұйымдық тұрғыдан өкілеттілікке ... ... ең ... ... ... ... ... бөлімшелері мен лауазымдық нұсқаулар
туралы ережені жасаған кезде қарастырған жөн.
Қызметкерлердің, ... ... ... ... ... алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Сенім көрсетуді
жүзеге асыру, басшының жеке басындағы ... ... ... ... ... ... оның ... қабілетіне, олардың мақсаттары мен міндеттерін тиімді ... ... ... ... білуіне, жұмыс нәтижесін
бақылауын және ... ... ... ... ... ... ... негізгі принциптері мынада: ең ... ... ... ... өзі ... ... жүзеге асыруы
тиіс және қандай өкілеттілікті бағыныштыларына беру жөн екендігін анықтау
қажет. Өкілеттілікке ... ... ... ... бірі ... ... ... пен міндеттің айқындығы, оларды өзінің
міндеттерімен және ... дер ... ... ... үй ... ... жұмыскерлерге жүктелетін міндеттердің,
олардың күш - қуаты мен ақыл – ойы мүмкіндіктеріне сай ... ... Егер ... үй ... өз мүмкіндіктерінен тыс жауапкершілік
жүктелетін болса, онда басшы қандай шараларды қолдансада көрсетілген сенім
орындалдайды. Сондықтан да ... ... ... мен ... ... жеке ... ... ескерілуі тиіс. Бүгінгі ... ... ... ... ... ... ... отельдің ақпараттық жүйесі бар түрлі-түсті теледидары бар бөлмелер ... ... ... ... ... үй кешенінің басқару құрылымын дамыту жолдары
«Күмбел» қонақ үй кешенін басқару үшін ... ... ... маман болуы шарт. Біз өзіміз білеміз қазіргі кездегі талаптарға сай
болу үшін ... ... ... жоғарғы оқу орнының білімі бар,
бәсекелеске түсе алатын ... ... ... Сол үшін ... ... үй
кешендерін басқарып қана қоймай, оны әрі қарай жетілдіріп, қызметкерлерінің
ұсынысын ... бір ... ... ... ... ... өз жұмысын
жетілдіру үшін өзіндік бағдарламасын ұйымдастырып, және жұмыстың ең маңызды
құрайшысы болып келетін қатаң тәртіп ... ... ... ... өз ... ... ... атап өткендей, өзінің басқару жұмысын тиімді ету
үшін мынадай (сурет-5) нұсқасында көрсетілгендей ... ... 5. ... қонақ үй кешенінің басқарушысының тиімді басқаруы
үшін жүргізілетін тиімді бағдарламасы
Бұл басқару түріндегі ең басты ... қол ... ... басқарып, өздерінің жұмыстарын тиімді орындау үшін құрылған ... ... ... ... ... айналысатын ғалымдар қаржыны
жоспарлау және коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... Қызметкерлерді басқару
қызметкерлерді іріктеуді, ... ... мен ... ... ... ... және ең соңында олардың сыйақысын қамтиды.
Қажырлы қонақжайлылық ... ... ... маңызды
активтері болып табылады. Демек, қызметкерлерді басқару осы ... ... ... ... және компания менеджментінің стилі
мен жүйесін тарату әрі ... ... ... үлес ... ... ... саласында клиенттердің ... сай ... ... ... өте ... ... ... тікелей байланыста болады және ұйымның негізгі мақсатына қол
жеткізу процесіне өздігінен тартылады, ал ... ... ... ... ғана емес, сонымен бірге саналылығына да байланысты. Қызмет
көрсету ... ... ... ... оның ... қол жеткізіледі. Ал адамдарды тиімді
басқару қызметкерлерді басқарудың маңызды функциясына айналады.
Қонақжайлылық индустриясында көптеген ... ... ... ... деп ... ... ... тиісті көңіл бөлмейді.
Алайда бұл дұрыс емес. Адамдар индустрияда аз дегенде кәсіпорынның бөлігі
және көп дегенде ... ... ... ... ... Ол үшін ... ақша ... Мысалы, отельге келген қонақ тұрғаны үшін,
қауіпсіздігі үшін, ... үшін ғана ... ... қызметшісінің ықыласы
үшін де ақша төлейді.
Қызметкерлерді басқару»,- деп ... ... бұл ... ... соған орай жоғары соңғы нәтижеге қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... ... ... – деп жазады И.Н.Генрчикова, - бұл маман-
менеджерлер қызметінің дербес түрі, оның ... ... ... ... ... мен ... ... болып
табылады; өндірістік және басқарушы қызметкерлердің үлесі мен санын
қысқартуды бағдарға алу; ... ... мен ... ... және іске ... ... қабылдау мен жұмыстан шығару
ережесін әзірлеу; қызметкерлердің оқыту мен ... ... ... шешу». Осы анықтамада қызметкерлерді басқарудың
мақсаты мен ... ... ... ... Оның ... ... ... қызметтің мазмұнын ашудағы нақтылық болып табылады
[16].
Қызметкерлерді басқару – қызметкерлер объектісі болып табылатын басқару
қызметінің ... ... бар ... ... ... ... ... жұмыстың орындалуына сай келетін
қызметкерлерді ... үшін ... ... ... ... оқумен қамтамасыз ету, материалдық ынталандыруды жүйелі әрі дұрыс
пайдалану сияқты ғылыми басқару теориясының негізгі қағидаттарын басшылыққа
алады. ... ...... ... ... ... қызметінің өзіндік ерекшелігі бар ... ... ... ... ... жұмыстың орындалуына сай келетін
қызметкерлерді іріктеу үшін ... ... ... қызметкерлерді
тиісті оқумен қамтамасыз ету, материалдық ... ... әрі ... ... ... ... ... негізгі қағидаттарын басшылыққа
алады. Үшін жағдайды қамтамасыз ету, оның ұйымдастырылу, өзіндік ... ... ... ... ... ... ... кеңейту, біліктілікті арттыру әрі үздіксіз жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... уәждемелік бағдарламалар пакетін пайдалану;
3. кәсіпорының барлық қызметкерлеріне бөлінетін жаңа ... ... ... ... әрі бейімдеп пайдалану, ... және ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылуын қалыптастыру.
Басқару объектілері – бұл жекелеген қызметкерлер, сондай-ақ олардың
еңбек ұжымы ретіндегі ... ... ... ... ... де, ... бөлімшелердің қызметкерлерін де
қамтуы мүмкін.
Басқару субъектілері – кадр қызметінің қызметкерлері ... ... ... мамандар, сондай-ақ қол астындағы адамдарға қатысы
бойынша басқару функциясын орындайтын ... ... ... тобы.
Қызметкерлерді басқарудың мәнісі – бұл кәсіпорын деңгейінде жұмыс күшін
қалыптастыру, бөлу, қайта бөлу процесіне, ... ... ... ... ету әрі оған ... ... ... ... қызметкердің еңбек ету сапасын пайдалану үшін өзара ... әрі ... ... ... жүйелі
жоспарлы ұйымдастырылған түрде ықпал жасау.
Қызметкерлерді басқарудың мақсаты:
- нарықтық жағдайда кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
- өндірістің тиімділігін арттыру және жоғары ... ... қол ... ... ... әлеуметтік-тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып
табылады.
Қойылған міндеттерді ойдағыдай орындау мынадай ... ... ... ... ... ... қажеттілігін қажетті көлемде әрі ... ... ... ... қызметкерлер мен ұжымның әлеуетін толық пайдалану;
- еңбектің жоғары өнімділігі орнықты ... ... ... ... мен ... ... ... өндірістік және әлеуметтік міндеттерді келісу;
- қызметкерлерді басқарудағы жоғары тиімділік, жұмыс ... ... ... ... ... ... қол ... басқару қызметі – бұл жалдау және ... ... іс ... ... ... ... болжау, іріктеу және
бейімдеу, мансапты қалыптастыру, ... ... ... пен ... ... басқару тұжырымдамасының негізін қазіргі кезде
қызметкердің жеке ... ... оның ... ... ... ... және ұйымның алдында тұрған міндеттерге сәйкес бағыттай білуі
құрайды.
Қызметкерлерді басқару жүйесі экономикалық, органикалық, ... ... ... ... ... ... ... ажырамас бөлігі болып табылады. Олар ұйымды ... ... ... және оның ... мақсаттары мен
міндеттерін қолдауды мақсат тұтады. Сонымен бірге қазіргі ... ... ... ... ... ... ... дамыту
стратегиясына тікелей әсер етуін болжайды.
Адамдарды басқару – ... ... аса ... ... бірі.
Адамдардар кез келген ұйымның маңызды ресурсы болып табылады. Олар жаңа
өнім ... ... ... ... ... ... ... жетіліп, дамуға қабілетті. Басқаларында ресурстары ... ... ... мен ... ... басқару туралы түсінікті дамыту үшін бірнеше ... ... ... ... ... ... ... аспектіні күшейту, кадрларды тартуға, қызметкерлерді оқыту мен
дамытуға байланысты салынатын ... ... ... ... тану - ... маңызды ресурсы болып табылады. Кәсіпкерлердің
қатаң бәсекелестік күресте жеңіп ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді, оларға жаңа техника мен ... ... ... ... етеді де қызметкерлерін ұдайы жетілдіру
қажеттілігін негіздейді. Жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... оны бағалау мен ынталандыру функциялары
өзінің маңыздылығын сақтайды.
Соңғы онжылдықта ... ... адам ... ... ... ... ... құқықтары мен болашағына қатысты
процестер туралы көп жазылды, бірақ осы ... ... ... аз ... ... ... индустриясында кәсіпорын олардың әрбір
әрекетінің қысқа мерзімді пайдалы ... ... көп ... ... ... ... бизнестің тиімділігін де, оның жекелеген
мүшелерінің жетістіктерін де анықтауға ... ... ... ... ... және сол сияқты сезілмейтін пайданы да есепке алу
қажет. Қызметкердің мінез-құлқы мен ... ... ... ... ... ... іс-әрекетімен жүргізілетін
саясат пен тиімді қызмет тарапынан ықпалға ұшырауы ... ... бері ... адам ресурстарын ... ... ... ... ... ... соңы ... Бұл қызмет көбіне басқа бөлімшелерде түрлі себептер бойынша мансап
жасай алмаған адамдардан жинақталды. Қызметкерлерді басқару ... ... ... жөніндегі тікелей операцияларға тартылмаған
бюрократтар үшін баспана ретінде ... ... ... ... ... ... жағдай әриие, өзгерді. Мәселен, 90 жылдардың ... ірі ... үй ... ... және ... да ... басқаруға қойылатын талаптарды күшейте бастады. Сондықтан,
қызметкерлерді басқару ... оның ... ... ... ... ... бөлімшелер сияқты барынша ақпараттандырылған, шұғыл,
білімді болу талап етілді.
Департаменттегі ... ... және ... ... ... ... ... мәртебесі сынды, оның лауазымы менеджмент
құрылымында түрлі қонақ үй ... ... ... ... ... департаменттегі ... ... ... ... менеджер оған жүктелген өз
кезегінде жоғарғы басшылықтың пәлсапасы мен ... ... ... әрекет етеді. Қонақжайлық индустриясында компания
жұмысының тиімділігі оның кадрлық құрамы мен ... ... ... ... ... байланысты. Ұйымадстырушылық көзқарас бойынша
қызметкерлердің тиімді құрамын құру ... ... ... ... ... мен ... қою;
- тиімді ұйымдастырылған құрылымды әзірлеу;
- көмегімен кадрларды іріктеу және кадрлық саясат жүргізілетін
кадрлық жоспарлау.
Жұмыс ... бар ... ... ... қажеттігі және
жұмыс күшінің ағылуының ... ... ... ... ... ... ала ... Соңғы кездері кадрлық жоспарлау басқа
экономикалық ресурстарды жоспарлау сияқты кәсіпорынды басқару ... іс ... және оны оны ... ... құрамдас бөлігі
ретінде қарау керек. Ақпараттандырылған технологиялардың қазіргі қоғамында
қызметкерлерді ... ... ... мен әлеуетті
кандидаттар туралы түрлі деректерді жинауы және ... ... ... талап етіледі.
Индустрияның барлық кәсіпорындары көлеміне қарамастан, кадрлар ... ... ... мүмкіндік береті, компьютерлермен ... ... ... ... Бұл ... көп ... ... үлгідегі ережелер мен нұсқаулықтар құрайды. Көптеген ұйымдар
мұнда қызметкерлерді көтермелеу, оларды жұмыстан ... ... ... мен ... жеңілдіктер мәселелері жөніндегі бағдарламаларды
қосады.
Шет елдерде қонақжайлық индустриясы компанияларында ... ... ... ... көрсетуге бөле алатын қызметкерді ұстауды
үлкен қажеттілік деп санайды. Көптеген компаниялар ... ... ... ... ... ... өткізеді. Осы іс-шараның
ұйымдастырылу деңгейіне қарай ... ... ... ... ... оны не қызметкерлерді басқару жөніндегі қызмет ... ... ... Бұл бағдарламалар мәні бойынша танымдық
болып табылады және қызметкерлерге өзін жақсы тануға мүмкіндік береді.
Көбіне әрбір ... ... ... қарамастан, әрбір
қызметкердің үлесіне байланысты мөлшерде жалақы алады. Компаниялар үздік
қызметкерлерді табу ... ... ... ... ... ... ... бағалауға, бәсекелес кәсіпорындардағы
осындай ұстанымдармен олардың лауазымдарын салыстыруға және сыйақы беруге
тиіс. Компанияларда әрбір ... ... ... ... де
енгізіледі. Ол қызметкерлердің әрқайсысы не ... одан ... ... ... өз ... ... ... қызметтік
баспалдақ бойынша жоғарылауға жылжитын, немесе ... ... ... ... білдіреді.
Қызметкерлерді басқару жөніндегі департаменттің қызметін ... ... ... әдебиеттерде жиі аталатын қызметкерлерді басқару функциясын
бағалау туралы қорыта келгенде соңғы өнім басқа да ... ... ... ... ... қиын екендігін атап өткен жөн.
Тиімділікті бағалау тәсілі қызметкердің функциясын, ... ... аса ... ... мен ... ... ... арасындағы,
бірақ қонақжайлық саласында операциялардың тиімділігіне өз үлесін енгізетін
ұзақ ... ... ... айқындаудың аса маңызды әдісі бола алады.
Қызметкерді басқару қызметінің тиімділік іс-әрекетін ... ... ... ... да, ... сандық шаралар қолданылады: еңбек шығыны;
кадрлардың тұрақтамауы; жұмыс орнында ... ... ... ... клиенттің реніші; сынық және басқалар.
Қызметкердің тәжірибесін кеңейту үшін, сондай-ақ, басшылық ол басқа
лауазымда барынша ... ... ... деп ... жағдайларда ғана
ауыстыруды ... ... Кей ... ... адам
қанағаттанарлықсыз жұмыс істейтін, бірақ оның өтілінің көптігіне немесе
бұрынғы еңбектеріне ... ... ... ... ... ... ... деп санаған жағдайларда да пайдаланылады. Мұндай жағдайларда
ауыстыру лауазымында төмендетуді білдіреді және ... ... да ... ... ... ... ... жас қабілетті қызметкердің мансабына
«тосқауыл қоймайды».
Қызметкерге оның ... ... ... ... ... және ... үшін жеткілікті мүмкіндіктер ұсынса, оның ұйымның стандарты
бойынша жұмыс істегісі келмеген ... ... ... жағдайларда оның
жасалған еңбек шарты бұзылуы тиіс. әкімшілік ахуал қандай болса да, ... ... ... ... ... шешім қабылдау мүмкін емес.
Іріктеу процесі бірнеше кезеңдерден тұрады. Біріншісі – ұсынылатын жұмысты
талдау. Онда ... ... ... ... ... оның ... мен функционалдық міндеттері (өндірілетін өнімнің ең төменгі, ең
жоғарғы немесе орташа саны), ұйым құрылымындағы орны мен ... ... ... ... ... ... ... сомаға азық-
түлік сатып алуды шектеу немесе орналастыру қызметі бастығымен келіспей
белгіленген сомадан ... ... ... ... ... ұйымның басқа
да бөлімшелерімен функционалдық контактілер және тағы басқалар сипатталуы
тиіс.
Ұсынылатын жұмысты сипаттау процесінің жалғасы кадрларды ... ... ... ... үшін ... ... ... белгілер
мен сапаларды егжей-тегжейлеу болып табылады. Мысалы сырт ... мен ... ... мен ... ... жұмыс атқарған
тәжірибесі және т.б.
Орындау стандарттарына ақпараттың екі негізгі түрін қосу керек: ... және ол ... ... ... ... ... тапсырманың қалай
жақсы орындалатынына бағытталған. Әрбір стандарт басшы мен қарамағындағы
адамның нені ... және оған қол ... ... білу үшін ... ... ... ... стандарттары мен еңбек ету міндеттері өзара
тығыз байланысты ... ... ... ... ... ... ... Орындау стандарттары жұмысқа қызметкердің мінез-құлқы үшін тиімді
немесе тиімді емес деңгейде талап қояды. Олар «жұмысты талдау – ... ... өте қиын рөл ... ... ... 6. ... ... жұмысты талдауға қатынасы
Ақпараттық функциялар. Іс-әрекет нәтижелерін бағалау ... ... ... деңгейі туралы адамдарды хабардар ету үшін керек.
Осы іс тиісті жолға қойылған ... ... ... ... ... жұмыс
істейтінін, өзінің күшті немесе әлсіз жақтарын және қай бағытта жетілдіруге
болатынын біледі.
Уәждемелік функциялар мықты қызметкерлерді анықтаған соң, ... ... ... алғыспен, жалақымен немесе қызметін ... ... ... ... жалғасқан тәртіпті оң жағынан жиі-
жиі нығайту болашақта да осындай тәртіппен жүргізілуі тиіс.
Еңбек қызметінің ақпараттық, ... және ... ... ... және жүйе ретінде әрекет етеді. Қызметі бойынша жоғарылату
туралы әкімшілік шешімге апаратын ақпараттық функция адамның жұмысты жақсы
істеуіне оң әсер етуі ... ... ... оның ... ... ... ... етеді.
3.3 Қазақстан Республикасының қонақ үй бизнесін басқаруын
жетілдіру жолдары
Қазіргі таңда туризмнің ... ел ... шет ... ... ... үлес ... ... Туризм индустриясының дамуы,
шет елдерде эконимикалық сала ретінде үлесі зор. Бұл саланың дамуы, жұмыс
орындарының көп болуына ... ... ... ... XX-XXI ғасырларда басталды. Бұл сала толығымен
халықаралық қатынастар жағынан қамтылып, ... ... екі ... ... ... фактор: көп мөлшерде ақша табу, туристік кәсіптен
барынша пайда табу, әлем ... ... ... Екінші фактор:
туристік бизнес тиімді түрде даму үшін ол әлемдік ... ... ... ... ... ... ... туризм алғашында Еуропа елінде дами
бастаған, сондықтан барлық туристік ... осы ... ... ... қатар сол кездері саяси жағдайлары тұрақты болып, басқа елдерге
қарағанда ілгерілеп кеткен. Туризмнің қарқынды даму ... ... ... ... ... байлығымен өздерін туристік аймақта тұратындарын
жетік түсініп келген демалушыларға қыр көрсетпей елде ... ... ... ... ... ... ... көрсетудің технологиялық
себептеріндегі кемшіліктер алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Сонғы жылдары
қонайжайлық индустриясында ең жаңа технологияларды ... ... ... қысқаруына әкеледі. Өз кезегінде, еңбекті ұйымдастырудың
баламалы әдістерін қолдануда және басқаруда шығармашылық және ... ... ... ... Бір мезгілде бұл қызмет барынша
күрделенген құқықтық ... ... ... ... ... болуға тиіс. Мұнымен қатар жоғарғы сыныптағы қызметкер үшін
тиісті өтемақыны қамтамасыз ету талап етіледі. ... адам ... ... ұйымдастырылған, кәсіби дайындалған болуы тиіс. соңғы оң
жылдықта шетелдік әдебиеттерде адам ... ... ... ... көп жазылады., бірақ осы процестерді басқаратын адамдар
туралы аз айтылған. ... ... үйі ... индустриясында, олардың
әрбір әрекетінің қысқа мерзімді пайдалы қасиеттері болуына көп бағытталған.
Қазіргі таңда басқа туристік ... ... ... ... ... ... өйткені туризм жоғарғы темппен әр түрлі аймақтарда
дамуда. Жалпы туризм XIX ғасырдың аяғы мен XX ... бас ... ... ... ... ... жылдары Азия аймағында болған экономикалық
дағдарысқа қарамастан, ... ... саны 4 ... ... ... ... ... туризм мынадай Африка, Таяу Шығыс, Шығыс Азия және ... ... ... ... мен салыстырғанда, өздерінің басым
туристері мен ... ... ... жылы 385.9 млн. ... ... ... аумақаралық жарыс пайда болып, жаңа
демалу орындары ... ... ... ... ... және ... ... орындарын, қазіргі технологиялар мен қамтамасыздандыруда.
Нәтижесінде пайда болған жаңа туристік ... ... ... ... ... сезіну үшін қолдан келер шаралар ... ... ... ... ... мамандар және басшылар нақты қызмет
саласының, мысалы ... үй ... ... ... бір ... ... Өлшемдер маңыздылығы бойынша сарапшылық топпен
реттеледі, нәтижемінде әрбір ... ... ... ... ... ... да атап ... мәселе, ақпараттық техникалық базасы да ... мен ... ... ... ... ... ... ақпарат көздерінде көруге болады.
Қазіргі кезде қонақ үйлерді, қазақстандық қонақ ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық мақсаттарға қол
жеткізуге бағынуы тиіс ұйымның жалпы мақсаттары, саясаты мен ... іс ... ... ... ... ... ... етеді. Ұйымның даму
стратегиясы ұзақ ... ... ... жоғары буынының бысшылары неге
ұмтылатынын және неге қол жеткізуге тырысатынын көрсетеді. ... ... мен ... ... ... алайық.Олардың функциональдық
міндеттері бір қарағанда, әр түрлі деңгейде ... ... ... ... ... етеді: кадр қызметінің басшысы компанияның кадр әлеуетін
қалыптастырылуы мен дамуына ... ... Осы ... ... ... іс-қимылы мен өзара түсіністігінен кәсіпорын жұмысының жалпы
нәтижиелері ... ... ... ... ... негізгі
стратегиясы мен олардың мүмкіндік нұсқалары мұқият көрсетілген.
Қонақ үй құрамын басқару стратегиясын таңдау қиын ... ... ... нұсқаларды мұқият талдау мен бағалау негізінде жүзеге
асырылуы тиіс. Өткен кезеңдегі түрлі ... ... ... ету ... ... аса ... үй шаруашылығының стратегиясы әр түрлі топтастырылады. Қонақ үй
құрамын басқару стратегиясын таңдау тұрғысында ... ... ... ... ... ... азайту, қысқарту
стратегиясы, сапаны жақсарту стратегиясы ... ... ... даму ... ... ... бағалау және ынталандыру жүйесі қызметкердің инновациялық қызметін
оңтайлы жағдайда қамтамасыз ету, кәсіпкерлік тәуекелді ... ... мен ... ... ... ... үшін қалыптастырылады.
Ұйымдастырушылық құрылым, әдетте, шешімдер мен шарттылықтарды орталықтан
қабылдаудың төмен деңгеймен және ... ... ... ... ... қысқарту стратегиясы арқылы белгілі
шетелдік компаниялар, осы қонақ үй стратегиясын таңдауы оны ... ... және ... ... ... ... тиек етеді.
Қолданыстағы кадрлық шешімдердің ішінде шикізатты, материалдар мен электр
энергиясы шығыстарын ... ... ... ... болады.
Бұл ретте, осы бағдарламаны іске асырудан түскен үнемделген ақшаның жартысы
оны қамтамасыз еткен ... ... ... ... ... ... ... тағы бір тәсілі, көбінесе қысқартылумен ұштасатын
қонақ үйлер ... ... ... ... ... ... ... іске асыру әдетте қалған қонақ үйлердің еңбек ... ... оң ... ... Бұл ... ... тұсы қонақ үйдегі
қызметкерлерді қысқарту ауыр тиетін рәсім ... ... Ол ... ... бұзады, қонақ үйдегі өзара ... ... ... ... ... ... көз ... пайда болады. Егер кәсіпорын
пайдасы жоспарлаған пайдадан асып кететін болса, онда ... ... ... ... арнайы форс – мажорлық жағдайларды қарастыратын тәртіп
жиынтығы бар.
Ұйымның стратегиясы ... ... ... қол ... тиіс ... ... мақсаттары, саясаты мен нақты іс – шаралар
арасында тікелей ... ... ... ... Ұйымның даму
стратегиясы ұзақ уақыт ішінде ұйымның жоғары ... ... ... және неге қол ... ... көрсетеді. Мысалға қаржы
қызметі мен қызметкерлерді басқару қызметін алайық.Олардың функциональдық
міндеттері бір қарағанда, әр ... ... ... Көптеген жағдайларда
олар дербес әрекет етеді: кадр қызметінің басшысы компанияның кадр әлеуетін
қалыптастырылуы мен дамуына ... ... Осы ... ... ... ... мен ... түсіністігінен кәсіпорын жұмысының жалпы
нәтижиелері байланысты болады. ... ... ... ... мен ... ... нұсқалары мұқият көрсетілген.
Қонақ үй құрамын басқару стратегиясын таңдау қиын міндет ... ... ... ... ... мен бағалау негізінде жүзеге
асырылуы тиіс. ... ... ... факторлардың әлеуметтік- экономикалық
әсер ету салдарын бағалау аса күрделі.
Қонақ үй шаруашылығының стратегиясы әр түрлі топтастырылады. Қонақ ... ... ... таңдау тұрғысында мынадай стратегиялар ерекше
қызықтырады, ... ... ... ... қысқарту
стратегиясы, сапаны жақсарту стратегиясы.
Қонақ үйдің инновациялық даму ... ... ... бағалау және ынталандыру жүйесі қызметкердің инновациялық қызметін
оңтайлы ... ... ету, ... ... ... ... мен дамуы үнемі жаңарып отыруы үшін қалыптастырылады.
Ұйымдастырушылық құрылым, әдетте, шешімдер мен шарттылықтарды ... ... ... және ... ... ... өндірісті азайту, қысқарту стратегиясы арқылы белгілі
шетелдік компаниялар, осы ... үй ... ... оны ... ... және ... кезекте қызметкерлерді басқаруды тиек етеді.
Ірі, шағын және кіші кәсіпорын өзінің басқару құрылымы ... ... ... ірі ... ... және кіші ... ... болады. Табысты жұмыс үшін негізгі қызметтерді дербес басқару
қажет. Мысалы, шағын кәсіпорындарда кадрлармен жұмыс ... ... ... аса қажеттілігі жоқ. Бұл функцияларды қажеттілік туған бөлімдердің
бастықтарының ... ... ... ... ... ... мынадай
қызметтерге қатысты әрекет етуге болады: инженерлік-пайдалануға беру, қаржы-
бухгалтерлік, маркетинг және өткізу мен ... ... ... ... ... ... тіршілігіне әсер ететін
барлық басты шешімдер үшін жауапты. Бұл директорлардың ... ... ... үшін ... ... ... ... болжам жасайды және
пайда мен шығынды айыра отырып оның ... ... ... ... және сол ... ұзақ ... ... сайын оның бағасы соншалықты төмен
екендігін көрсетеді. Жылдар өткен сайын қызметкер өз ... тез әрі ... күту ... бірі болып табылады. Егер олай ... ... ... ... ... ... жаңалықтарға
энтузиазмнің жоқтығына басшының наразылығы төмендетуге жиі себеп болады.
Аттестаттау рәсімі белгілі бір түрде осы ... ... ... ... ... ... қалай өткенін көрсетеді: бастықтың
жеке суъективтік бағадан сарапшылық, топтық бағалау әдісіне қарай (көптеген
технологиялар қолданылады, «еске түсіру» ... өте жиі ... мен ... автоматтты түрде аттестаттауға дейін.
Германдық фирмалардың қызметкерді ұдайы аттестаттау негізінде кадрларды
еліктірумен, олардың жалақысын белгілеумен қатар, ... ... ... ... жоспарлауға мүмкіндік беретін ... ... ... ... фирманың түпкі мақсаттарына қол жеткізу тұрғысында
неғұрлым құнды қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... талдау кезінде қызметкерлердің қандай жеке
мінез-құлық қырлары бағалануы тиіс деген ... бір ... ... бермейді.
Еңбекке қызығушылық, бастамашылық, ұқыптылық, адалдық, өзгеріп тұратын
еңбек жағдайына бейімделе білу, ... ... ... ... ... қызметкерлердің қыры аттестатциялық бағалауға жиі ұсынылды.
Қаралып отырған әдістемеде барлық қызметшілер, ... және ... ... ... ... ... үй ... қажетті, белгілі бір
өлшемдер (талаптар) ... ... ... ... ... топпен реттеледі, нәтижесінде әрбір өлшемге маңыздылық салмағы
және бал ... ... баға ... түрі мен оларға тән белгілерді әзірлеу үшін сарапшылық ... ... ... ... ... қамтитын іскерлік
сипаттамалар сөздігін жасайды. Белгілер әрбір ... ... ... ... ... үйді ... жоспарлаудың мынадай екі әдісі қолданылады,
стартегиялық және жедел.
Қолданыстағы ... ... ... ... ... ... энергиясы шығыстарын қысқартуды ынталандыру бағдарламасын атауға
болады. Бұл ретте, осы бағдарламаны іске асырудан түскен үнемделген ... оны ... ... ... үйлерді жақсартуға жұмсалады. Қонақ
үйдегі шығындарды қарастырудағы тағы бір ... ... ... ... үйлер санын оңтайландыру болып табылады. Қонақ үйлердегі
шығындарды қысқарту іске асыру ... ... ... ... ... ... ... оң нәтижесін береді. Бұл жерде келеңсіз тұсы
қонақ үйдегі қызметкерлерді қысқарту ауыр ... ... ... ... ... жұмыс ырғағын бұзады, қонақ үйдегі өзара қарым-қатынасты ... ... ... ... түүсінбеушілік көз қарастар пайда ... ... ... ... ... асып ... ... онда ондай
жағдайлар үшін келісім щартта арнайы форс – ... ... ... ... бар ... ... менеджерлер өндірістің нақты учаскесіне олардың іске
асырылуына тікелей жауап ... ... ... үй ... іс ... ... және ... шешімдер қабылдау болып табылады.
Қонақ үйде туындайтын көптеген мәселелерді шешу мүмкіндігі ... ... ... ... Арнайы келетін, жоғары ... ... ... жерлерін алдын ала ... ... ... ... ... мен көпестердің отыратын, орналасатын
жерлері өздері дайындауға тура келетін. Орналасатын, жататын жерлері, аса
ыңғайлы деп айтуға келмейді, бірақ бір ... ... ... ағаштан
салынған жатақ орындары болатын. Бағасы нақты ... ... ... ... қожайынмен келісіп, ақысын төлеп, қанша тұрғысы келсе
сонша тұратын.
Орта ғасырдағы, Еуропа еліндегі ... тұру ... жер ... ... оларды саудагерлер немесе көпестер арнайы уақыт аралығында
иемденген.
Осыған байланысты уақытша тұру орындары, арнайы ... ... ... ... ... ... ... осыдан пайда тауып отырған. Сол кезде үлкен
тастардан тек монастырлар және үлкен ... ... ... ... сол жерде тоқтағандарын жөн көрген, өйткені олардың ... жер ... ... ... ... ... Монастырлар саяхатшылар мен
олардың беретін көмек ақшалары. Осы шіркеулер мен ... да адам ... ... ... кейін алғашқы қонақ үй желісі ... ... ... үй ... мен айналысу, лауазымды шаруашылықтың бірі болды
және сонымен қатар ... үй ... ... мүше ... ... ... Бұл ... айналысу дами түсті және арнайы
ережелер мен ... ... ... ... ... ... 200 жылға созылған крестік саяхаттар, 1095 жылдары қонақ
үй ... ... әкеп ... Осы ... ... саяхатта қанша
адамдар жолға шығып, оларға орналасу орындары керек ... Сол ... ... ... дамуы өрши түсті. Әсіресе солтүстік Италия, Еуропа мен
Шығыс елдері, «Қайта даму» эпохасының ең алғашқы ... ... жылы ... VIII ... ... өзі білместен, барлық қонақ
үй шаруашылығының дамуына кесірін тигізді. Осы ... мен ... ... ... ... ... сол жерде түнеп,
тамақтанатын, бірақ шіркеу мен ... ... ... үй ... тоқтатып тастады. Ал басқа елде, мәселен Англия елінде ... ... ... заң ... ... ... жерлерінде, патшалық поштаны
тасушыларға, жылқыларын айырбастап, ... ... ... ... ... ... аяғы мен XX ... басында қарапайым қонақ үйлер күймелік
түрде болған, сол күймелік ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйлер 1784 жылы Ұлы Британияда, сол кезде
парламент өз ... ... ... Пошталық экипаждар тек 7
адамдық болған. Зиялы, қалталы ... тек ... ... ... ... мүмкіндіктері болды. Халықтық пошта, сол кезде көптеген қонақ үйлер
мен ... ... ... қол хатшылардың сұраныстарына тәуелді болып, тек
солардың арқасында күн көріп, егер оларда ... ... ... ауыспалы жылқылары болса, сол кезде ғана олар сол қонақ үйде түнейтін
болған. 1838 жылы Ағылшын Парламенті почтаны ... жол ... ... беріп, сол кезде күймелік почта тасу эрасының тоқтаған кезі болды.
Ең ... ... ... ... ... ... болды. Бұл табиғаты әсем
жерлерде салынған зәулім сарайлар ... Олар ... ... ... жанға жайлы және бұндай қонақ үйде тек қалталы адамдар тоқтай
алған.
1829 жылы «Тремон - ... ... үйі ... ... ... Бұл қонақ
үйлердің арасындағы толық қазіргі талаптарға сай келетін жеке даретхана мен
жуынатын бөлмесі бар, әр бөлмеге арнайы жеке кілттері бар, ... үй ... Көп ... үйлер темір жолдың бойында орналасқан, себебі сол кезде
темір жол ең тиімді көлік және ... ... көзі ... ... ғасырдың аяғында қонақ үйлердің жүйесі қалыптаса бастады. Еуропада
қонақ үй жүйесінің қонақжайлы ... ... ... бірі ... ... ... Цезарь Қонақ үйде жеткілікті қаржылық қаражаттың
болмауы қызметкерлердің жалақысын ... ... ... ... ... ... бағдарламаларын
қаржыландыруға қатысты шешім қабылдауды тежейді. Өз кезегінде ... ... ... бірқатар жағдайларға, атап айтқанда бұл қонақ үйде ... ... ... ... болады.
Басқарушыларға арнайы жұмысты тиімді жүргізу үшін әр ... ... ... ... ... ... ... тұрысы мен талаптарын
ескеру қажет. Сонымен қатар, құрылымдар, нормативтік тиімді стратегиялардың
басты құраушылары болып саналады.
Қорытынды
Қорыта келгенде, осы ... ... ... айтқым келгені, осы
жобаны жазып келгенім, байқағаным қазіргі шақта, біздің республикамыз үшін
туризмнің ... ... ... ... ... отыр, себебі бұл
ұлттық экономиканың ... ... жолы деп ... ... ... қалыпты дамуының мақсаты ретінде арнайы белгіленген ... бір ... ... ... ... ... ... заң шығарушы базасы мен нормативтік –
құқықтық актілерге жүгіне ... ... және ... министрлігіне, сонымен
қатар, мәдениет, денсаулық сақтау министрліктеріне және ... ... ... 2030 ... бағдарламаны ойластырып,
тарихи орталықтарды қайта жандандыру, оның ... ... ... ...... салаларын дамыту үшін әр түрлі мемлекеттік ... ... ... дамыту үшін әр түрлі бағдарламаларды
қолдауды. Соның нәтижесінде, туристік ұйымдардың жұмысын ... ... ...... ... ... Қазақстан Республикасының экономикасының дамуында алатын өзіндік
ерекше орны бар. Нақты ... ... ... ... ... Республикасында туризмнің дамуы», жоғары тиімді, нәтижелі,
бәсекелеске түсе ... ... ... ... ... ... ... дамуымен қатар жүретін, бірнеше салалар
бар, олар, орналастыру, тасымалдау, ... ... ... адам ... ... суреттеп бермесе де адам тіру жеке ... ... ... деректерге сүйене отырып, талдау әрі бағалау үшін
жеткілікті оны қызықтыратын мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... ретінде «Бос орын» сауалнамасын
келтіруге болады. Ол ... ... ... ақпаратты кадр бөлімшесі
қызметкерлерінің алуын болдырмау үшін жасалады. Егер ... ... ... бір ... ... ... ... жұмыс орнынан
мінездеме алу сияқты адамды бағалаудың ... да ... ... қажет.
Егер кәсіпорында жұмыс істейтін адамға баға берілсе, онда оның еңбегін,
сол немесе өзге міндеттерді орындауға жұмсалатын уақытын, ... ... мен ... ... талдаған талдау мақсатқа сай келеді. Еңбек
санын бағалау кезінде жұмыстағы қателер ... ... үйде ... ... ... ... ... стандартқа сәйкестігі және басқалары
белгіленеді. Қызметкердің жеке еңбек көрсеткіші «Күмбел» қонақ үй кешенінің
еңбек ету ... оның ... ... ... ... ... үлесін айқындау қызметкердің құндылығын ... ... бірі ... ... ... кәсіпорындарда алынған нәтиженің
негізінде қызметкердің жалақысына ... ... ... ынталандыру және
тағы басқалары жүзеге асырылады. Мәселен, «Күнбел» қонақ үй ... ... ету ... ақшалай түрде өлшенеді және кәсіпорынның
табысы негізінде есептеледі.
Қонақ үй индустриясында жүзеге ... ... ... ... түсінік алу үшін байқау сияқты ... ... ... ... үй ... ... ... жинау жөніндегі қызметкердің
жұмысын нөмірлердің жай-күйін клиент ... ... және ... ... арқылы бақылайды.
Ұжым ұзақ уақыт қалыптасып, жұмыс істеген жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... адамдар еңбек қызметі процесінде өзінің біліктілігін ... ... ... ... бұрын айтылып өткеніндей, осы мақсатта
аттестаттау әдісін қолдану қажет. Осы ... ... ... түрлері
жақсы, қалыпты дамыса, онда туризм даму жолында деп ... ... ... бір ... ... ... ... үй шаруашылығын қарастыруға
болады. Егер, ... ... ... стандарттарға сай қонақ үйлер
салымын, оларды тиімді басқара алатын қызметкерлер, ... ... ... ... үй шаруашылықтарын басқару қиын болмас еді.
Себебі, турист болсын, келген кезде біз ... ... ... күтіп алсақ,
біздің еліміздің дамуының деңгейі сол қалпында болады. Егер біздің ... ... ... ... ... мамандар блып, білікті
басқарушы, қонақ үйді ... осы ... ... ... ... ... ... туристік нышандарымыз, жаңа ... ... ... ... аясы ... ... онда
«Нұр үстіне Нұр» болады!
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. «Қонақ үй шаруашылығы». Алматы, 2006ж.
2. Абчук В. «Азбука ... СПб. ... ... Аверьянов Б.И. «Путь к звездам». Сочи, ... ... М.Н. ... и ... менеджмента». Уч. пособие
Бийск. НИЦБиГПИ, 1995ж.
5. «Бизнес» - менеджерлерге арналған халықаралық журнал.
6. Бизюкова И.В. «Кадры: подбор и оценка». – М,: ... ... ... Р.А. ... ... в ... ... Пер. С
анг. М.:Аспект Пресс, 1995ж.
8. Дубинина Т.И., Яворская А.О. «Зарубежный опыт ... ... ... ... Виханский О.С., Наумов А.И. «Менеджмент» - М:, Высшая школа, 1996ж.
10. Бердалиев К.Н., Өмірзаков С.Ы. «Менеджмент негіздері». – Алматы,
1994ж.
11. ... Н.И., ... Г.А. ... гостиниц и ресторанов». Уч.
пособие. МН:, БГЭУ, 1997ж.
12. Кабушкин Н.И. ... ... Уч. ... МН:, ... ... ... К.Ғ. ... негіздері». – Алматы, 1993ж.
14. Ладанов И.Д. «Практический менеджмент» М:, 1995ж.
15.«Международное гостиничное хозяйство». Уч. Под. ред. проф. ... А.Д. – М:, ... ... и ... ... ... ... «Управление – это наука и искусство: А. Файоль, Г. ... Ф. ... ... Уч. ... ... ... Қазақстанның қонақ үйлер мен мейрамханалар Ассоциациясының
статистикалық ақпараты (КАГиР).
18. «Күмбел» қонақ үйінің құжаттары.
19. Филиповский Е.Е., Шмарова Л.В. «Экономика и организация
гостиничного хозяйства». ... ... ... Е. ... ... Как ... ... сервиса».
Москва, 2005ж.
21. Волков Ю.Ф. «Экономика гостиничного бизнеса». Ростов на Дону, 2003ж.
22. Липсиц И. В. «Секреты умелого руководителя». ... ... ... А. Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т. А. «Управление персрналом».
Москва, 1998ж.
24. Дмитриенко Г. А., Дорошенко Е. А. «Оценка уровня культуры персонала».
Москва, ... ... Л. С., ... Л. М. ... бизнес». Сочи, 2002ж.
26. Елисеева И. И. «Управление человеческими ресурсами в европейском
гостиничном бизнесе». Перевод с англ. – М. 2002ж.
27. Таранов П. С. ... ... ... ... 1997ж.
28. Интернет. www.tour-info.kz
29. Интернет. www.rambler.ru
30. Интернет. www.yandex.ru
31. Интернет. www.google.ru
32. Интернет. www.manager.ru
33. Интернет. ... ... ... ... www.management.com
-----------------------
Билеуші
Оқыту бөлімі
Директорлар кеңесі
Бас директор
Қабылдау бөлімінің менеджері
Шаруашы
лық бөлімінің менеджері
Ком
мер
ция ... ... ... ... бөлімінің дирек
торы
Бас инже
нер
Қамту бөлімінің директоры
Қызметкерлер менеджері
Қа
былдау бөлімі
Брондау қызметі
Тазалық қызмет
кер
лері
Бан
кет қызме
ті
Бас аспазшы
Мей
рам
хана дирек
торы
Қауіпсіздік қызметі
Кадр бөлімі
Консьерж қызметі
Сату бөлімінің менеджері
Аспаздар
Дая
шылар
Бас бармен
Бармендер
Бас директор
Қызметкер бөлімінің ... ... ... ... ... ... ... бөлімінің директоры
Мейрамхана директоры
Банкеттер менеджері
Демалыс бөлімінің менеджері
Қабылдау бөлімінің көмекшілері
Тазалық күтушілері
Жөндеушілер
Есеп бөлімі
Қонақ үй кешенінің ... ... ... ... ... ... және қызметкерлері
Басқарушының екінші
көмекшісі
Әкімшілік жұмыстарының қадағалаушысы
Мәдени сауықтыру қызметінің кадағалаушысы
Қонақ үй кешенінің тазалық және ... да ... ... ... бөлімінің қызметкерлері
Жұмысты бағалау
Орындау стандарттары
Орындауды бағалау
Жеке жұмысқа қойылатын кәсіби және қызметтік талаптарды сипаттау
Жұмысқа қойылатын талаптарды құптауға лайық/құптарлықсыз орындау деңгейіне
ауыстыру
Әрбір жеке адамның ... ... ... мен ... ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу52 бет
Ақша айналысы және формалары31 бет
Бизнес этикасы4 бет
Зерттеу – ізденушілік жұмыстарын ақпараттық – коммуникативтік технология негізінде ұйымдастыру арқылы оқушыны оқушыны субъект ретінде дамыту6 бет
Тұлға - әлеуметтік қатынастардың субъектісі және объектісі ретінде5 бет
Ғылым туралы пікірталастар: сциентизм және антисциентизм7 бет
Қазақстан Республикасының егемендігі аясындағы сұрақтар, саяси партиялар жайында12 бет
Қосалқы тарихи пән және оның міндеттері. Палеграфия ғылымының дамуы. Генеология. Хронология48 бет
Әлеуметтану пәнінен дәрістер жинағы89 бет
Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде90 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь