Біріккен Ұлттар Ұйымы қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастағы рөлі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ ... ... ... ..6
1.1. Біріккен Ұлттар Ұйымының қалыптасуы және дамуы ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Біріккен Ұлттар Ұйымы мен оның арнайы мекемелерінің қызметтерінің негізгі бағыттары мен қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92 БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКПЕН БЕЙБІТШІЛІКТІ НЫҒАЙТУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ ... ... .31
2.1. Біріккен Ұлттар Ұйымының сепаратизм, экстремизм,
терроризмге қарсы күрес мәселесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
2.2. Біріккен Үлттар Ұйымының ядролық қаруды таратпау
мәселесіндегі қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
2.3. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығын қорғау
Декларациясы және оның жүзеге асуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39

3 БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАҒЫ РӨЛІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41
3.1. Біріккен Ұлттар Ұйымын реформалау мәселесі және
оның болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
3.2. Біріккен Ұлттар Ұйымы және Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
Қазіргі уақытта халықаралық ұйымдарға мүше болу және олардың қызметтеріне белсенді қатысу – егеменді, тәуелсіз мемлекеттердің маңызды істерінің бірі.
Қазіргі халықаралық қатынастардың ерекше белгісінің бірі халықаралық ұйымдар рөлінің арта түсуі. Бұл арада халықаралық қатынастар шеңберінің кеңейіп, күрделенуін, көпжақты дипломатияның дамуын, сөйтіп халықаралық деңгейдегі ынтымақтастықтың күшейе түсуін айту қажет.
Қазіргі халықаралық қатынастарды тек қана екі жақты қатынастармен шектеуге болмайды. Әлемдік маңыздылығы бар мәселелердің көбеюі, олардың шешімін табу жолында халықаралық қоғамдастықтың күш-жігерін біріктіруді талап етеді.
Халықаралық ұйымдардың пайда болып, дамуы халықаралық қатынастардың ұзақ мерзімді және табанды саяси және экономикалық іс-қимылдарына байланысты.
Бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанға дейін, 50-ге тарта тұрақты түрде қызмет атқаратын халықаралық ұйымдар пайда болып, өз жұмыстарына кірісті. Одан кейінгі жылдары халықаралық ұйымдардың саны 80-жылдары жиырма мың болса, қазіргі кезде төрт мыңнан астам.
Соңғы уақыттағы Халықаралық ұйымдар санының күрт өсуі халықаралық қатынастардың орасан жандануымен және олардың күрделене түсуімен түсіндіріледі.
Саяси, экономикалық қатынастардың қарқынды дамуына XX ғасырдағы ғылыми-техникалық прогресстердің елеулі жетістіктері де өз әсерін тигізді.
Халықаралық ынтымақтастықтың жаңа, маңызды түрлері пайда болды. 60-жылдары отарлық жүйенің, 80 жылдары социалистік жүйенің қирауымен байланысты егемен мемлекеттер саны көбейіп, ондағы халықтардың белсенділігі артта түсті және олардың бүкіләлемдік саясатқа ықпалы да күшейді. Сонымен қатар, үкіметтік емес деңгейдегі халықаралық қатынастар да жоғары қарқынмен дами бастады.
Қазіргі халықаралық қатынастардың даму тенденциясының күрделі де, қайшылықты болуы қызмет атқарып жатқан халықаралық ұйымдардың эволюциясын, сонымен қатар, жаңа халықаралық ұйымдарды құруды талап етіп отыр. Халықаралық ұйымдардың өсуі және олардың қызмет шеңберінің кеңеюі, өз кезегінде халықаралық қатынастардың құрылымы мен жүйесіне игі әсер етері сөзсіз.
Жекелеген елдер саясатындағы түсініспеушіліктер, қайшылықтар халықаралық ұйымдардың бір қалыпты қызмет атқаруына кедергі бола алмайды. Қайта мүндай түсініспеушіліктер мен қайшылықтар олардың позицияларын келісімдер арқылы анықтап, бейбіт жолмен шешу үшін халықаралық ұйымдардың таптырмас құрал екендігін дәлелдейді. Олардың беделін арттыра түседі.
1. Абдулпаттаев С. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. Алматы, 2005.
2. Абдулпаттаев С. Халықаралық қатынастардың қазіргі проблемалары. Алматы, 2006.
3. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые органи¬зации и развивающиеся страны. М.: Наука, 1988.
4. Арыстанбекова А.О. ООН: тенденции и перспективы, Алматы, 2006
5. Байгисиев М. Халықаралық экономикалық қатынастар: Оқу құралы - Алматы, «Санат», 2008
6. Бояр-Созонович Т.С. Международный терроризм: политико-правовые аспекты. Киев, 2005
7. Булатов А.С. «Мировая экономика», - учебник под ред. Л. С. Булатова. –М.: ЮРИСТЪ, 2007
8. Гаврилова Т.В., «Международная экономика», М.: «ПРИОР», Новосибирск: «ЮКЭА», 2008
9. Герчикова И.Н. «Международные экономические организации». Издательство АО «Консалтбанкир», Москва, 2007
10. Джарбусынова М.Б. Поиск путей реформирования организаций объединенных наций. Взаимодействие Казахстан с ООН// Приоритеты казахстанской дипломатии на рубеже веков. – М.: Русский раритет, 2005
11. Жусупов Э.Б. Правовой статус и деятельность специализированных учреждений ООН: Учебное поcобие/ Институт международного права и бизнеса «Данекер» - Алматы, 2007
12. Киреев А.П. Международная экономика в II ч. Ч.2 «Международная макроэкономика»: учеб. пособие для ВУЗов М.: Международные отношения. -1998
13. Косов Ю.В. Международный терроризм как глобальная проблема. http:/www.antropology.ru/ru/texts/kosov/terror.html
14. Орлов В.А. Контроль над ядерными вооружениями и военный деятельностью-М: 2009
15. Ломакин В.К., «Мировая экономика», М., «Финансы», изд. «ЮНИТИ», 1998
16. Международные экономические отношения. В.А.Назаров, Г.А.Хомянин. "Московский коммерческий университет". Москва. 2000
17. Международные экономические отношения. Учеб. пособие Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Второе изд. М.: Финансы и статистика, 1999
18. Международные экономические отношения: Учебник под ред. Рыбалкина В.Е., Москва, журнал «Внешнеэкономический бюллетень», Дип. Академия при МИД РФ, 1997
19. Международные валютно-кредитные и финансовые отноше¬ния: Учеб. / Под ред. Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статис¬тика, 2000
20. Основы внешнеэкономических знаний, под ред. Фоминского, Москва, «Международные отношения», 1994
21. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия и искусство: Курс лекций. М.: Юрайт-Издат. 2006
22. Рыбаченков В.И. Режим нераспространения ядерного оружия http://www.armscontrol.ru/course/default.htm
23. Сергеев П.В. Мировая экономика: Вопросы и ответы. - М: Юриспруденция, 2004
24. Смыслов Д.В. Международный валютный фонд: современ¬ные тенденции и наши интересы. М.: Финансы и статистика, 1993
25. Ядерное нераспростронение / И.А.Ахтамзян и др: Под общ.ред. В.А.Орлова-М: 2002
26. Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в ХХІ веке – М.: Логос, 2007
27. Виктор Е. Ядерное оружие КНДР: угроза или шантаж?// Независими военное обозрение-25 февраля 2005 г
28. Арыстанбекова А. О проблеме ядерного терроризма// Analitik №5 2007
29. Held D. McGrew A., Perraton J. Global Transformations. Politics, Economics and Culture. Oxford, 2005. P. 58
30. Cheney G. Nuclear Proliferation. The Problems and possivitities. Dan vury:2001
31. Хан Г.Б., Хан И.Г. Проблемы современных международных отношений -
А.: Print Express, 2008
32. Шреплер Х.А. «Международные экономические организации: справочник». – М.: Международные отношения, 1999
33. Жебин А. Ядерная проблема в Корее и интересы Росии// Азия и Африки сегодня-2005 № 3 с 5-6
34. www/mfа.kz
35. ООН - 60 лет на службе мира и безопасности / К. Токаев // Дипломатический курьер. - 2005.-№2(4). - С.170-172
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ………………………………………………………………………………3
1 БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ…………..6
1.1. Біріккен Ұлттар Ұйымының қалыптасуы және ... ... ... ... ... мен оның ... ... қызметтерінің
негізгі бағыттары мен қағидалары……………………………………………….…..9
2 БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКПЕН ... ... ... ... ... ... ... қарсы күрес мәселесі………………………………………………...31
2.2. Біріккен Үлттар Ұйымының ядролық қаруды таратпау
мәселесіндегі қызметі………………………………………………………...……35
2.3. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам ... ... және оның ... асуы ... БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАҒЫ РӨЛІ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ………………………………………………………………………..41
3.1. ... ... ... ... ... және
оның болашағы……………………………………………………………………..41
3.2. Біріккен Ұлттар Ұйымы және Қазақстан…………………………………….45
Қорытынды……………………………………………...………………………….61
Қолданылған әдебиеттер тізімі……………………………………………………65
Қосымшалар………………………………………………………………………...67
КІРІСПЕ
Қазіргі уақытта халықаралық ұйымдарға мүше болу және ... ... ... – егеменді, тәуелсіз мемлекеттердің маңызды
істерінің бірі.
Қазіргі халықаралық қатынастардың ерекше белгісінің бірі ... ... арта ... Бұл арада халықаралық қатынастар шеңберінің
кеңейіп, күрделенуін, ... ... ... сөйтіп халықаралық
деңгейдегі ынтымақтастықтың күшейе түсуін айту қажет.
Қазіргі халықаралық қатынастарды тек қана екі ... ... ... ... ... бар ... ... олардың
шешімін табу жолында халықаралық қоғамдастықтың күш-жігерін ... ... ... ... ... дамуы халықаралық қатынастардың
ұзақ мерзімді және ... ... және ... ... ... ... ... дейін, 50-ге тарта тұрақты түрде
қызмет атқаратын халықаралық ұйымдар ... ... өз ... ... ... ... ... ұйымдардың саны 80-жылдары жиырма мың
болса, қазіргі кезде төрт мыңнан астам.
Соңғы уақыттағы ... ... ... күрт өсуі ... ... ... және ... күрделене түсуімен
түсіндіріледі.
Саяси, экономикалық қатынастардың қарқынды дамуына XX ғасырдағы ғылыми-
техникалық прогресстердің елеулі жетістіктері де өз әсерін тигізді.
Халықаралық ... ... ... ... ... болды. 60-
жылдары отарлық жүйенің, 80 жылдары ... ... ... ... ... саны ... ондағы халықтардың белсенділігі
артта түсті және олардың бүкіләлемдік саясатқа ықпалы да ... ... ... емес ... халықаралық қатынастар да жоғары қарқынмен
дами бастады.
Қазіргі халықаралық қатынастардың даму тенденциясының ... ... ... ... ... ... халықаралық ұйымдардың эволюциясын,
сонымен қатар, жаңа халықаралық ұйымдарды құруды талап етіп ... ... өсуі және ... ... ... ... өз
кезегінде халықаралық қатынастардың құрылымы мен жүйесіне игі әсер ... ... ... ... ... ұйымдардың бір қалыпты қызмет атқаруына кедергі бола алмайды.
Қайта мүндай түсініспеушіліктер мен қайшылықтар ... ... ... ... ... жолмен шешу үшін халықаралық ұйымдардың
таптырмас құрал екендігін дәлелдейді. Олардың беделін арттыра түседі.
Халықаралық жағдайдың ... ... ... ұйымдар да
өзгерістерге ұшырайды: біреулері өздерінің бағыт-бағдарын қайта құруға
ұмтылса, ... ... өз ... ... ... ... ... тіркеу және олардың тізімін жасау
1909 жылы Брюссельде ... ... ... ... Одағының
негізгі міндеті. Бұл үкіметтік емес ұйымның ... ... ... және ... қызметтерін үйлестіру, бүкіләлемдік
қоғамдастыққа қажетті ақпараттарды ... ... ... ... ... ... ... халықаралық қатынастар жүйесінің ажырамас бір
бөлігі. Бұл жүйенің ең басты негізгі ...... ... ... ... ... ... ұйымдар өздерінің
халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны мен рөліне қарай жіктеледі.
Бұл ... ең ... ... ... Ұлтар Ұйымы. БҰҰ-ның
халықаралық ... рөлі ... ... ... ... халықаралық қауіпсіздік пен ынтымақтастықты
дамыту және бейбітшілікті қолдау мақсатында құрылған.
БҰҰ жүйесі 100 жыл ... ... ... ... ... ... ... соғыстан кейін, көпмақсатты ұйым пайда болды, яғни
бейбітшілікті, қауіпсіздікті және халықаралық ынтамықтастықты қамтамасыз
ететін – ұлттар Лигасы.
Халықаралық ... ... ... қағидалы маңызы ... ... ... екі ... ... келтіру
мүмкіндіктері жатады. Бұл тенденциялардың бірінші жағы мемлекеттердің
егемендік пен тәуелсіздікке ұмтылуында болса, ... жағы ... ... ... ... жету үшін ... ұйымдарға сенім артып,
тапсыруында жатыр. Сондықтан да, ... ... ... ... емес деп екіге бөлінеді. Халықаралық үкіметаралық ұйымдар
мемлекетаралық келісімдер нәтижесінде құрылады. Мұның өзі ... ... ... ... ... ... ... нақты актілермен
толықтырылады. Халықаралық үкіметаралық ұйымдардың ... ... ... көрсетіледі, өз кезегінде бұл ... ... ... ... ... Халықаралық құқық, субъектілеріне БҰҰ
және оның арнайы, мамандандырылған мекемелерін ... ... ... мақсаты – қазіргі кездегі Біріккен Ұлтар Ұйымы
халықаралық және ... ... ... ... ... ... өңірдегі мемлекеттермен тығыз қарым-қатынасты орнату ... ... ... ... өзектілігі. Халықаралық аренада, БҰҰ адамның
қауіпсіз жағдайда өмір сүруін қамтамасыз ... және ... ... және мақсатарымен сәйкес, бейбітшілікті орнатуда шексіз
үлесін қосты. Қазіргі әлемде, БҰҰ, ... ... ... ... және әділ ... ... орнату, халықаралық құқық
негізінде халықаралық ... ... ... болып табылады.
Әлемдік ядролық катастрофағада жол бермеуде де БҰҰ өз үлесін ... ... ... ... ең өзекті мәселесіне айналған.
Диплом жұмысы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған
әдебиеттер тізімінен және ... ... ... ... ... ... ... және дамуы,
сонымен қатар, оның арнайы мекемелерінің қызметтерінің негізгі ... ... және ... ... ... БҰҰ жүйесінің
валюталық-қаржы ұйымдарының рөлі мен орыны қарастырылған.
Екінші бөлімде, Біріккен Ұлттар Ұйымының сепаратизм, ... ... ... ... ... қаруды таратпау мәселесіндегі
қызметі және адам ... ... ... және оның ... асуы талдау
жүргізілген.
Үшінші бөлімде, Біріккен Ұлттар Ұйымын реформалау мәселесі және ... ... ... оң нәтижеге жету жөнінде ұсыныстар берілген.
Дипломдық жұмысты жазу барысында көптеген отандық және ... ... ... ... ... ... ... статистикалық мәліметтері мен ережелері, сонымен қатар,
периодикалық басылымдар мен сайт басылымдары қолданылды.
1 БІРІККЕН ... ... ДАМУ ... ... ... ... қалыптасуы және дамуы
БҰҰ-ның құрылуының ең негізгі кезеңі болып 1943 ж. Мәскеуде өткен
конференция ... ... ... ... ... ол ... қауіпсіздікке
және мемлекетаралық ынтымақтастық мәселелеріне бағытталған саяси сипатты
айтуға болады. Осындай сипат қазіргі үкіметаралық ұйымдарға тән емес ... ... ең ... ... бірі, ол 1944 ж. Думбартон-Окс
(Вашингтон) ... ... онда ... ... ... ... ... келісілген. 1945 жылдың ... ... ... Қрым конференциясында үш елдің, яғни совет, британ және американ
үкімет басшыларының қатысуымен Думбартон-Оксе ... ... ... ... ... 1945 ж. сәуір айында АҚШ-та
Біріккен ұлттар конференциясы шақырылатыны туралы келісім қабылдады ... ... 1945 ж. 25 ... айынан 26 маусымына дейін Сан-Францискода
өткізілген конференцияда қарастырылып, Біріккен Ұлттар ... ... ... 1945 ж. 25 ... ... Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты
бес мүшелерімен көптеген елдердің ... ... ... ... күшіне енді.
Жаңа халықаралық ұйымның пайда болуы барлық мемлекеттердің экономикалық
және әлеуметтік даму мәселелерімен бірге ынтымақтастықты нығайтуға сенім
арттырды.
Совет ... БҰҰ ... ... пен ... ... ұйым ... қарастырды, яғни адамзатты жаңа әлемдік соғыстан
қорғайтындай.
БҰҰ-ның штаб-пәтері ... ... Оның ... ... орны – Женева. БҰҰ-ға алғаш 51 мемлекет кірді, 1970 жылы мүшелер
саны 126-ға ... ... ... ... Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін
халықаралық ынтымақтастық пен ... ... ... бейбітшілікті
сақтау мақсатында 1945 жылғы 24 қазан айында 51 мемлекеттің ... ... ... ... бұл ұйым ... 192 мемлекеттін
біріктіреді.
БҰҰ-ның күн тәртібінің ... ... ... ... ... ... реттелуіне қатысу.
Жарғысына сәйкес, БҰҰ өз қызметінде келесі 4 мақсатты көздейді:
✓ бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау;
... ... ... қатынастарды дамыту;
✓ халықаралық мәселелерді шешуде халықаралық ынтымақтастықты
жүзеге асыру мен адам ... ... ... осы ... қол ... ұлттардың бірлесіп әрекет ... ... ... көп ... ... ... ... қауымдастық
қызметінің барлық дерліктей салаларын ... Оның ... ... келе жатқан ғаламдық тәуелділік пен мемлекетттердің халықаралық
бейбітшілік пен ... ... ... ... ... ... ерекшеленетін қазіргі заманның қақтығыстарын шешудегі
рөлі өте зор ... ... үшін ... ... Ұйымның халықаралық
бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, қарусыздану мен ... ... ... ... ... ... ... қатысуы болып табылады.
Ұйым, сонымен қатар лаңкестік, ... ... ... мен ... ... ... ... халықаралық күш-жігер бастамасын көтерді.
Бүгінгі таңда ол халықаралық ... ... ... ... бір ... ... БҰҰ адам ... құрметтеуді қолдау,
қоршаған ортаны қорғау, аурулармен күрес, жоқшылық ауқымын ... ... ... ... және ЖҚТБ-мен күрес бойынша
жүйелі жұмыс атқаруда.
БҰҰ-ның басты мақсаттарының бірі - бүкіл әлемде бейбітшілікті ... ... ... ұйым ... дағдарыстардың алдын-алу және
ұзаққа созылған қақтығыстарды шешуде маңызды рөл ... ... ... мен ... және ... ... көрсету жөніндегі
кешенді операцияларды жүзеге асырды. Сонымен қатар ол ... келе ... ... ... ... алды. Қақтығыс соңынан кейінгі
жағдайларда ол зорлықтың түп негізгін жою мен тұрақты ... ... ... ... шараларды жиі қолға алуда.
Батыс елдер мемлекеттерінің өкілдері БҰҰ ... ... ету, ... ... және т.б. ... ... нығайтады деп қарастырды.
Арнайы мемлекетаралық мекемелер үкіметаралық жеке ұйымар болып қала
берді де, олардың БҰҰ байланысы ... ... ж. ... ... мүше ... ... еңбек ұйымы (1919 ж.
Женева) – МОТ; 1947 ж. ... ... ұйым ... ... (МСЭ, 1865 ж. ... 1948 ж. ... пошта одағы (ВПС, 1847
ж. Берлин); 1961 ж. ... ... ұйым (ВМО, 1878 ... ... жаңа үкіметаралық құрылымдары да пайда болды. 1944 ж. БҰҰ
жүйесінің ... ... да ... бастады. Халықаралық
валюталық қор қызмет ете бастады, оның ең ... ... ... салада
қарым-қатынастар орнату, сонымен ... ... ... ... ... ... жүйесі тұрақты түрде қалыптасқан, ол келесідей
органдардан тұрады:
• БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы;
• БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесі;
• БҰҰ-ның Экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... қатар жүйеге келесідей арнайы мекемелер де кіреді:
• Халықаралық валюталық қор (МВФ);
• Халықаралық қайта құру мен өңдеу ... ... ... ... ... ... ... даму ассоциациясы (МАР);
• Халықаралық теңіз ұйымы (ИМО);
• Халықаралық азаматтық авиация ұйымы (ИКАО);
• Халықаралық еңбек ұйымы (МОТ);
... ... ... ... ... ... одағы (ВПС);
• БҰҰ-ның білім, ғылым және ... ... ... ... ... Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ);
• Бүкіләлемдік интеллектуалдық меншік ұйымы (ВОИС);
• БҰҰ-ның ... ... ... ... ... ... ауылшаруашылық және азық-түлік жөніндегі ұйымы;
• Бүкіләлемдік метереологиялық ұйым (ВМО);
• Ауылшаруашылықты дамыту жөніндегі халықаралық қор;
• Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы ... ... ... қоры ... БҰҰ-ның Халық қоныстану қоры (ЮНФПА);
• БҰҰ-ның есірткі және қылмыс мәселері ... ... ... БҰҰ-ның Жоғарғы комиссарының босқындар ісі жөніндегі басқармасы
(БҰҰ ЖКББ);
• Әйелдер қоры (ЮНИФЕМ);
• БҰҰ өнеркәсіптік даму жөніндегі ... ... ... Банк ... ... ... жөніндегі департамент (ҚАД).
БҰҰ-ның жоғарыда аталған құрылымдары халықаралық қатынастың жеке
салаларын реттеуде ерекше орын алады. Оның ... ... Бас ... ... ... БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы мен Қауіпсіздік Кеңесі
халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі ... ... ... ... ... ... жөніндегі шешімдер Қауіпсіздік Советінің
тұрақты мүшелері бір ауыздан қолдағанда ғана ... ... ... бір ... ... принципі қандай да болса бір мемлекеттің БҰҰ-ға
билік жасауына мүмкіндік бермейді. БҰҰ-ның қызметі сан ... ... ... ... ... пен ... ... қарусыздандыру, отаршылдықты жою мәселелері, ... ... ... ... ... де жоқ ... Батыс капиталистік елдерінің,
әсіресе АҚШ-тың қарсы ... ... ... ... көптеген
көкейкесті проблемалары, оның ішіндегі қарусыздандыру мәселесі ... ... ... империалистік мемлекеттер социялистік елдерге
бостандық үшін ... ... ... ... ... ... пайдаланғысы келеді. 1950 жылы Корей Халық Демократиялық
Республикасына ... ... ... астында жүргізілуі. БҰҰ-ны империалистік
мемлекеттер Конгоға да ... ... БҰҰ ... ... ... ... ... кіретін батыс елдері алады.
Дегенмен соңғы жылдары империалистік-отаршылдық жүйенің күйреуі нәтижесінде
бостандық ... ... жас, ... мемлекеттердің БҰҰ-ға кіруіне
байланысты бейбітшілік БҰҰ-ны халықтар ... сай, ... ... ... ... жұмыс істеткізуге ұмтылып келеді [4].
1.2. Біріккен Ұлттар Ұйымы мен оның ... ... ... ... мен ... қызметі әр органдар мен мекемелер жүйесінің бағытымен
анықталады.
1946 ж. 10 ... ... ... ... БҰҰ ... ... ... ашылды. Оған 51 мемлекет қатысты. 2007 ж.
қыркүйекте өткен БҰҰ Бас ... 64 ... ... алдында, оған
191 мемлекет мүше болды.
БҰҰ-ның хартиясында келесі мақсаттар көзделген:
• келешек ... ... пен оның ... ... адам
бостандығы мен құқықтарына, адам тұлғасының қасиеттілігі мен
құндылығына, ер адам мен ... көп және аз ... ... ... ... халықаралық құқық құжаттары мен басқа ... ... ... пен әділдікті құру;
• әлеуметтік прогресс пен өмір сүру жағдайларын жақсартуға қолдау
көрсету, бір-біріне төзімділік пен ... ... ... ретінде өмір сүру, ... ... ... ... үшін ... ... біріктіру;
• барлық халықтардың экономикалық пен әлеуметтік прогресін ... ... ... ... халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау, әділдік және
халықаралық құқық принциптеріне сәйкес, ... ... ... реттеу;
• халықтар арасындағы қатынастар теңдік және құрмет принциптерімен
даму керек.
Жоғарыда айтылған мақсаттарды орындауда БҰҰ ... ... ... БҰҰ жарғысының 2 бабына сәйкес, барлық мүшелер ... ... ... ету ... ... ... ... егеменді теңдік принципіне сәйкес
негізделеді.
2. ... ... ... ... бойынша қабылдаған міндеттерді мұқият
және адал ниетпен орындауға тиіс.
3. Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау үшін ... ... ... ... ... ... ... әрбір мүшесі басқыншылық әрекеттерден бас тартуға тиіс.
5. БҰҰ мүшелері, керек болған жағдайда бір-біріне көмек көрсетеді және
БҰҰ-ға ... ... ... ... да болсын көмек көрсетуге
тыйым салынады.
6. БҰҰ жарғысы БҰҰ-ға мемлекеттердің ішкі ... ... ... егер ... ... бүкіл әлемге қауіп төнбесе.
БҰҰ-ны таныған, Жарғысы және міндеттерін қабылдаған кез келген мемлекет
БҰҰ мүшесі бола алады. Жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... айырылып, жазаланады. БҰҰ принциптерін
ардайым бұзған мемлекет, ... ... ... ... БҰҰ ... алып ... ... әлі болған жоқ.
БҰҰ-ның Бас Ассамблеясына көптеген мәселелерді қарастырып шешу ... ... ... ... ... ... басқа да органдарының
қызметіне қатысты мәселелерді шешуге ... ... Бас ... ... пен ... ... ... жалпы
қағидаларын қарастыруға, және де қарусыздандыру мәселелерін реттеуге және
соған ... ... ... ... ... Бас ... ... бір жағдай мен тартыс-талас болған жағдайда Қауіпсіздік Кеңесінсіз
ұсыныстарын бере ... ... Бас ... ... ... ... ... сақтау саласында ынтымақтастыққа қатысты
зерттеулерді ... ... ... ... қатар, дініне,
тіліне, жынысына қарамастан адам құқығына, еркіндігіне ықпал етеді. БҰҰ-ның
Бас ... ... ... және де басқа да органдарының арнайы
докладын ... ... ... бекітеді. Қауіпсіздік Кеңеісінің
ұсынысы бойынша БҰҰ-ның Бас секретариатын ... ... ... ... ... ... БҰҰ қатарынан мүше-мемлекеттерді
шығарып ... ... де ... ... Бас ... ... ЭКОСОС-тың, БҰҰ-ның Халықаралық Сотының мүшелерінде
сайлайды [6].
Бас Ассамблея, бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төнген жағдайда,
істі ... ... ... ... да ... іс ҚК-мен қарастырылған
жағдайда, Бас Ассамблея оған, рұқсатсыз араласа алмайды. ҚК-мен қандай ... ... ... ... ... Бас ... БҰҰ-ның Бас
Хатшысы хабарлайды. ҚК барлық органдардан жыл сайын есептеме алады, БҰҰ
бюджетін бекітіп, ... ... ... Ассамблея әдетте қыркүйекте басталатын жылдық сессияларда және ҚК-
нің немесе мүшелердің басым бөлігінің ... ... ... ... ... ... сайланатын төраға жетекшілігімен
жұмыс істейді. БҰҰ ... ... Бас ... бір ... ... ... мүшелердің 2/3 бөлігінің қатысуымен және сайлауымен
қабылданады. ... ... ... мен ... келісімімен
қабылданады. Борышкер мемлекеттер, егер қарыз сомасы 2 ... ... асып ... ... ... беру ... ... БҰҰ-ның ҚК 5 тұрақты мүшеден — ... ... ... ... ... ... АҚШ және Франция) және
мерзімді мүшелерден тұрды. ... ... ... ... 2 жыл ... ... Кейін мүшелер саны 15 дейін өсірілді.
Жалпы БҰҰ Жарғысы ҚК ролін қатты ... ... 25 бабы ... мүшелері қазіргі Жарғымен келісіп, ҚК шешімдеріне бағынып,
оларды орындайды” [7].
ҚК ... ... 1 ... бар. Дау туған жағдайда шешім көпшіліктің 9
дауыс сайлауымен қабылданады. Оған қоса дауға қатысты жақ ... ... кез ... мүшесі ҚК жұмысына қатыса алады. Дау
сұрақтарын шешу ... оған ... ... ... БҰҰ ... талқылауға шақырылынады.
Ұлттық қауіпсіздік пен халықаралық қақтығыстарға ... ... ҚК ... ... ... ... БҰҰ-ның Халықаралық
Сот рұқсатымен жасалынады. Алайда, БҰҰ Жарғысы бойынша, ҚК қабылдаған
шешмдері, ешбір ... ... ... ... ... ... Кеңесі - БҰҰ-ның тұрақты түрдегі негізгі саяси
органы. Оған БҰҰ-ның ... ... ... ... пен
бейбітшілікті қолдау міндеті арттырылған. Халықырылық тартыс-таласты бейбіт
түрде реттеу, мемлекеттер арасындағы әскери ... ... ... тағы ... бейбітшілікті бұзуға жол бермеу және халықарлық
бейбітшілікті орнату құзыреті берілген. ... ... ... ... ғана ... ... күштерді қолдану арқылы операциялар
жүргізуі мүмкін. Сонымен қатар қарулы күштер қызметі мен ... ... ... ... аймағындағы мерзімін, ... ... ... бейбітшілікке қауіп төндіретін мемлекетке
төтеп беру үшін, БҰҰ-ның мүшелерінен экономика, темір жол, теңіз, ... ... ... және тағы ... да байланыстарды тоқтату шараларын
қолдануды талап етуі мүмкін, сонымен қатар дипломатиялық ... де ... Егер де ... ... жеткіліксіз болса, онда Кеңес әуе,
теңіз және тағы басқа да қарулы күштерді ... ... ... ... ... ... ... операцияларынан, блокада мен
демонстрацияларынан тұрады. Сонымен қатар, Кеңес БҰҰ-ның мүше ... ... ... ... БҰҰ-ның Жарғысының қағидаларын бұзатын
елдердің мүшеліктен шығару ұсыныстарын да енгізеді [8].
Кеңес он бес ... ... ... ... мүше – ... ... ... және Америка Құрама Штаттары; ал қалған оны - ... екі ... ... отырады.
Кеңестің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Белгілі бір сұрақ бойынша шешім
қабылданды деп есептелінеді, егер он бес ... ... ... ... ... ... ... барлық мүшелері Қауіпсіздік кеңесі қабылдаған
шешіммен келісіп, оны орындауға тиіс. БҰҰ басқа органдары мемлекеттерге ... ... ... ал ... Кеңесі, керісінше шешім
қабылдап, ол шешім барлық мүше-мемлекеттер үшін міндетті болып табылады.
Қауіпсіздік кеңесінің ... мен ... ... мен ... ай ... қауіпсіздік пен
бейбітшілікті қолдау.
2.Белгілі бір жағдайды әлемдік қауіпсіздік пен бейбітшілікке қарсы
дау деп ... бұл ... ... ... ... шешудің құралдарын ұсыну.
4.Бейбітшілікке қауіп төндіретін агресия актілерін ... ... ... ... тоқтату немесе алдын алу мақсатында, жаза ретінде күш
колдануды емес, экономикалық санкция қолдануға шақыру.
6.Агрессияны ұйымдастырушыға ... ... күш ... ... қабылдауға ұсыныстар беру.
Кеңес тек қана БҰҰ-ң штаб-пәтерінде ғана ... 1972 жылы ... ол ... ... ... ал 1973 жылы ... ... өткізді.
Қауіпсіздік Кеңесі дауласушы тараптардан дауды ... ... ... ... орындауды талап етуге құқылы және бұл ... ... мен ... ... ... ... Бас Ассамблеясының БҰҰ-ның Бас ... ... ... ... да, ... ... Сот ... сонымен қатар, қағидаларын орындаудан бас тартқан
қандайда бір мемлекет үшін шаралар ... ... ... ... ... ... БҰҰ және оның механизмі арқылы қарастыруда. БҰҰ-ның ... ... ... ... ... мен ... оның ... бөлігін ретінде экономикалық аспектілер орын алуда. Ол, ең алдымен
БҰҰ-ның экономикалық қызметінің ұлғаюымен ... ... ... ... ... ... да ... экономикалық
мекемелер саны да ұлғайып, басқа да халықаралық және ... ... ... ... қызметтті орындаса да, БҰҰ саяси ұйым болып есептеледі.
Бұл саяси сипаты ұйымның БҰҰ-ның әлемдік нарыққа және жеке ... ... ... өз бағдарламасы мен резолюциясында бекіткен негізгі
қағидалары арқылы орындалады.
БҰҰ-ның Жарғысының 1 бабында халықаралық ... ... ... ... көрсетілген, яғни «... халықаралық
ынтымақтастықты, халықаралық ... ... ... шешу ... ... IX және X ... толығымен
экономикалық және әлеуметтік ынтымақтастыққа арналған [10].
БҰҰ-ның экономикалық ... ... төрт ... ... ... жалпыға бірдей ауқымды экономикалық проблемаларды шешу;
б) әлеуметті-экономикалық даму ... әр ... ... ынтымақтастығына ықпал ету;
в) дамып келе жатқан елдердің шаруашылық жағынан дамуына ықпал ... ... ... даму проблемаларын шешу.
Практикада бұл бағыттар ... ... ... ... түрлерін
қолдану арқылы жүргізіледі: ақпараттық, техникалық-кеңес және қаржылық.
Ақпараттық қызмет БҰҰ-ның кең таралған қызметінің түрі болып саналады.
Көкейкесті ... ... ... күн ... ... да, ... өткізіледі. Мұндай қызметтің мақсаты – ... ... ... ... ... ету. Көбінесе, бұл жұмыс
«болашаққа» көзделеді. Сонымен қатар, әр ... ... мен ... ... ... ... ... өңдеу және
бірегейлендіру жұмыстарын Статистикалық комиссия мен Статбюро басқарады.
Статистика және есеп ... ... ... ... ... өте
пайдалы және қолайлы, өйткені олардың экономикалық статистка әдістемелері
болмауы да ... ... да, шет ел ... ... ... ... ену үшін, нақты экономикалық мәліметтерден хабардар
болады.
БҰҰ-ның техникалық-кеңес қызметі мемлекеттерге ... ... ... ... 1948 ж. осындай қызмет көрсету қағидалары
қабылданған:
- Үкімет арқылы ғана көмек көрсету;
- сол елге ... ... ... ... ... ... сапа ... сай болуы тиіс.
Экономикалық және Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... бірі ... табылады. Экономикалық
және Әлеуметтік Кеңес 1946 ж. ... ... ... ... ... ... БҰҰ-ның 54 мүше-мемлекеттері ... ... Бас ... ... оның ... 5 ... ... мүшелері болып табылады. Экономикалық және Әлеуметтік
Кеңестің Жоғарғы органы болып Кеңес сессиясы саналады. Жыл сайын ... ... ... көктемдік - әлеуметті-құқықтық және гуманитарлы мәселелер бойынша;
- жаздық - экономикалық және әлеуметтік меәселелер бойынша;
- ұйымдық.
Экономикалық және ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік проблемаларды талқылайтын
БҰҰ аясындағы мемлекетердің арнайы жауапты форумы;
• БҰҰ-ның ... ... және ... ... сонымен
қатар БҰҰ-ның арнайы мекемелерінің қызметін координациялау;
• халықаралық ынтымақтастық, экономикалық және ... ... ... ... жүргізу.
Сонымен қатар, Экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... (экономикалық, әлеуметтік комитет және
т.б.);
Б) функционалды комиссиялар қызметіне (статистикалық, әлеуметтік даму
бойынша және т.б.);
B) аймақтық экономикалық комиссиялар қызметіне (Еуропалық ... - ЕЭК, ... үшін ... ... ... ... қызметіне (ФАО, ЮНИДО және ... және ... ... ... ... ... ... Даму Бағдарламасы (ПРООН), БҰҰ-ның Бас Ассамблесының қосымша органы
болып табылады, сәйкесінше ... ... 68 ... ... ... және Әлеуметтік Кеңес
өз қызметін ... үшін ... ... ... істейтін қосымша органдар
құруға құқылы. Қазіргі кезде 11 тұрақты комитетпен комиссиялар қызмет ... ... ... ... емес ұйымдар бойынша және т.б.), 6
атқарымдылық комиссия (статистикалық, әлеуметтік даму бойынша және т.б.), 5
аймақтық ... ... және т.б. ... [11].
БҰҰ-ның әкімшілік органы — Секретариат. Ол Жарғының 97 бабы бойынша Бас
Хатшы мен оның ... ... Бас ... ҚК ... Бас
Ассамблеямен тағайындалатын лауазымды тұлға. Сөйтіп ол ... ... ... оған ... ... ... ... істейді.
Хатшы жыл сайын Бас Ассамблеяға есеп береді.
БҰҰ-ның ресми, жұмыс істеу тілдеріне ағылшын, араб, қытай. Испан, орыс
және француз ... ... ... бұл ... 2000 ... ... бойынша
кеңейеді. БҰҰ-да келесі басқармалар қызмет етеді:
• Жоғарғы Комиссарының Босқындар Ісі жөніндегі (Женева);
• Жоғарғы Комиссарының Адам құқықтары жөніндегі (Женева);
• Ғарыш ... ... ... ... ... ... реттеу бойынша;
• Проектілерді күту жөніндегі (Нью-Йорк);
• Ішкі қызметтердің заң мәселелрі бойынша;
• Тұрақты даму жөніндегі (Нью-Йорк);
Осындай қызметтерді бұқаралық ... ... ... саяси мәселелер
бойынша департаменттер орындайды
БҰҰ-ның Секретариаты – экономикалық ынтымақтастық ... ... ... ... ... ... Бұл дегеніміз әкімшіліктік орындау
органы, ол БҰҰ-ның басқа институттарының дүрыс атқарымдылығын қамтамасыз
етеді. Оның орталық ... ... ... ... ... ... ... аппаратына бірнеше бөлімдер кіреді, оның
ішінде экономикалық және ... ... ... Департамент.
Қазіргі кезде БҰҰ-ның Бас Хатшысы Пан Ги Мун, ол Кофи ... ... ... ұйым (ВМО) – ... ... мәселелер жөніндегі халықаралық үкіметаралық ұйым 1950 ж.
құрылған. Штаб-пәтері ... ... ... ... (ВПС) – ... ... ең ... 1874
ж. құрылған. Қазіргі уақытта 200-ге жуық мүшесі бар. Одақтың мақсаты –
пошта байланыстарын ... мен ... ... ... ... ... ... үшін қолайлы жағдайлар жасау.
Халықаралық теңіз ұйымы (ИМО) - International Maritime Organization
(IМО) 1958 ж. ... ... ... ... ... ... арнайы мекемелерінің бірі.
Халықаралық теңіз ұйымы, әр салаларға қатысты 40-тан астам Конвенциялар
қабылдады, олар келесідей:
- Теңізде адам ... ... ... халықаралық Конвенция (1974/1980,
International Convention for the Safety of Life at Sea — ... Жүк ... ... ... ... ... ... on Load Lines — LL);
- Теңізде судалардың қақтығысына жол бермеу ережелері ... ... ... ... on the International
Regulations for ... ... at Sea — ... Контейнерлердің қауіпсіздігі жөніндегі халықаралық ... ... ... for Safe ...... ... ұйымы мынандай проектілерді өткізуге көңіл аударады,
Бүкәлемдік теңіз университеті Мальма (Швеция), ... ... ... ... Теңіз көлігі академиясы мен халықаралық теңіз құқығы
институты Ла-Валлетте (Мальта).
Халықаралық азаматтық авиация ұйымы ... 1947 ж. ... ... ... ... 180 ... ... Оның мақсаты
келесідей:
- халықаралық әуе қатынастарының қағидалары мен әдістерін әзірлеу;
- азаматтық авиацияға көмек көрсету;
- ұшу жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... (МОТ) – 180 ... ... жақтау,
еңбек жағдайын жақсарту және қорғау, мамандыққа ... ... ... ... ... байланысы одағының (МСЭ) мынандай мақсатты көздейді,
электр байланысының ... ... ... жабдықтарын жақсарту
телекоммуникация саласына жаңа ... ... ... ... ... ... ... ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйымы (ЮНЕСКО)
1945 ж. құрылған. Оның мақсаты дүние жүзінде бейбітшілік пен қауіпсіздікті
нығайтуды ғылым, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру. ЮНЕСКО-ның секретариаты Парижде
(Франция) орналасқан.
Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік ... 1956 ... Оның ... атом ... кең түрде бейбіт мақсаттарда
қолдануға ... ... ... жүзеге асыру. Өзінің құқықтық ... бұл ұйым және ... ... арқылы емес Бас Ассамблея және
Қауіпсіздік Кеңесі арқылы байланысады.
Бүкіләлемдік ... ... ... 1924 жылы ... ... 110 елді біріктіріп отыр. Бұл кеңес ... ... ... мен ... кешенінің даму бағыттарын болжауды жүзеге
асырады. Ірі энергетикалық ресурстары ... газ, ... атом ... ... кеден ұйымы (ВТО) 1950 ж. Брюссельде (Бельгия) құрылған.
Оның Бас секретариаты кедендік ... ... ... ... ... ... байланысты экономикалық факторларды, құжаттар
жобаларын, нұсқаулар т.б. жасап, оларды ... ... ... ... жол ... ... (ОСЖД) ТМД елдері мен бірқатар Шығыс
және Орталық Еуропа ... ... ... ... ... кең ... ынтымақтастығын жүзеге асыру. Штаб-пәтері
Варшавада (Польша) орналасқан.
Халықаралық әуе тасымалы ассоциациясы (ИАТА) Монреальда ... Бұл ... ұйым ... ... ... ... мен
жолаушыларды тасу ережелерін жасайды.
ИАТА авиакомпаниялар, аэропорттар, аэронавигациялық ... ... ... ... ... ... ... асырады.
Халықаралық жол қатынасы ұйымының ... ... ... Бұл ... ... ... ... және аймақтық
халықаралық тасымалды дамыту, сондай-ақ жол ... ... ... ... қоғамдастықтың іс-қимылдарын біріктіреді.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... БҰҰ және МОДД
аясында статистикалық және ақпараттық жүйелерді құру жұмыстары да аталған
ұйымның құзырында.
Интерспутник – ... және ... ... ... халықаралық
жүйесін құрушы ұйым. Штаб-пәтері Мәскеуде (Ресей) орналасқан. Бұл ұйымның
негізгі ... ... ... ... ... ұйымдастыру
және халықаралық радио, теледидар бағдарламаларын, басқа да ... ... ... ... ... жүзіне тарату.
ИНТЕЛСАТ – спутниктік байланыстың халықаралық ұйымы. Штаб-пәтері
Вашингтонда орналасқан.
Архивтердің халықаралық кеңесі (МСА) – ... ... ... халықаралық ұйым. Мүшелігінде 159 ел бар. Барлық елдердің ... ... ... ... мұрасына сақтауда, құжаттарды, архивтерді
жинауды халықаралық деңгейде ... ... ... ... ... пайдалану мен олардың айырбасын ... ... ... ... ұйым (ВТО) 1969 ж. құрылған, халықаралық туризм
ісінде басты рөл атқарады. Штаб-пәтері Мадридте (Испания) орналасқан.
1947 ж. 30 қазан ... ... ... жөніндегі уақытша
халықаралық актісі бекітілді.
1948 ж. 1 қантар айынан Мемлекеттер арасында сауда қатынастарын реттеу
мақсатында тарифтер мен сауда ... ... Бас ... (ГАТT - ... on Trade and Tariffs) ... ... Бүл ... сауданың
келісілген ережелерін орнататын, жалғыз көпжақты құжат болып табылады. Осы
ұйымға қатысушы елдердің ... ... ... ... мемлекеттік
реттеу қағидалары мен принциптері қарастырылған. Бұл ұйым үш негізгі принип
бойынша құрылған:
қатысушы барлық елдердің тендігі;
жан-жақты келісім жүргізу ... ... ... ... жоғалту;
Нақты алғанда ұйымның негізгі қызметі тарифтік шектеулер бойынша жан-
жақты келісім жүргізу формасы, Қазіргі кезде ... 100 ел ... ... либерализациялау бағытының дамуы маңызды фактор ... ... жоқ. ... да ... ... келісімдердің негізі оның
икемділігінде. Ұйымдағы ... және ... ... ... келісімі
ретінде қарастырылады, сондықтан да қатысушы елдер ұйымның мүшесі ретінде
емес, келіссөз елдер деп қаралады. ГАТТ ... мүше ... ... шығу үшін сол ... ... ... ондай қызметтің болуы мүмкін
еместігін дәлелдеу керек. Егер бір ел екінші келісімге ... ... ... шарт бойынша міндеттерді бұзса, ... ел ... және ... ... тіркеуге құқы бар, ... ... ... ... өзінің шығынын өтеуіне болады немесе қарсы
қолданады, Ұйымнын қызметінің ... ... бірі ... ... қаралуы бойынша жаңа қағидалардың пайда болуы. Бұл
жағдайда халықаралық ... ... ... жана ... ... Көп ... бойы негізгі күші кеден салығын төмендету бағытында болды
да, онда көптеген жетістіктерге жетті. 7 рет ... ... ... ... ... ... 1980 жылы 5%-ке ... Халықаралық саудада бейтарифтік ұйымдардың рөлінің көбеюі және
әлемдік шаруашылық ... жаңа ... тез ... ... ... мамандануы айтарлықтай кеміді [12].
1973-1979 жылдардағы 7-Токио раундынан кейін көптеген сұрақтар бойынша
келісімдер ... ... ... ... және ... қарсы саясат, үкіметтік сатьп алу, импортты лицензиялау, кедендік
мақсат бойынша тауарды бағалау, экспортты жәрдемақылау және ол ... ... ... ... 1986 ... ... ... ГАТТ-
тың одан ары мүмкіншілігі кеңейту қадамы қаралды.
Күн тәртібінде ... ... ... ауыл ... ... ... және сусбидияларды жою;
кызмет көрсету ... ... алу ... ... ... ... 20%-ті ... инвестициясына шектеуді жою;
4) халықаралық негізде патенттік, авторлық кұқық, сауда
маркісіне құқықтарды іске қосу;
Бұл жаңалықтарды кіргізу нәтижесі ойдағыдай ... ... ... ... кеппей жатпай-ақ министрлердің келісіпеген жаңа
міндеттері ... жаңа ... ... кіргізбеу және
ескілерді жою шараларын басында-ақ ... ... жаңа ... ... ... да тұрақты емес халықаралық сауда жүйесін ... ... ... жан-жақты сауда келісімінен ... ... өте ... ... ... келіспеушіліктердін тізімін
келтірсек, ұзыннан-ұзақ. Атап айтқанда, АҚШ-тағы мұнайды импорттаудағы
салық, АҚЩ ... ... мен ... ... ... шектеу,
Вашингтонның астық экспорттауында Испания мен Португалияның ... ... ... ... өтеу ... ... Англия, Фрашщя,
Германия, Испанияның "Аэробус" самалетын сатудағы әділетсіз бәсеке деп
айыптауы, АҚШ-қа ... ... ... ... ... ... ... қызметінің үлкен көлемі және жаңа проблемалары оны шешуде көп
қиындықтарға ... Оны 1988 жылы ... ... ... ... ... ... ашық талқылаулардан соң, бірін-шіден ауыл
шаруашылығьш субсидиялауды алып тастау, ... ... ... ... ... ... ... күшінің жоқтығы мойындады. Бір
келісімге келу үшін тағы да қосымша үш ай керек болады. Жан-жақты келісім
1989 жылы ... ... ... ... жалғасты. Келісімдердің
күрделі болуына қарамастан, оған қатысушылардың жалпы мақсаты, ... ... ... ... ... ... ... ГАТТ-тың
кептеген ұйымдасқан сұрақтары күшейудегі күресте, АҚШ және ЕО ... ... ... Олар ... ... ... шешімдердің
механизмін және бірнеше жағдайларды шеше тәртіптерді қатаң ұстауда негізгі
рычагты ... Бір ... осы ... ... ... ... кіруде. Бұл күресте маңызды органды бақылайтын ұйымдар алады. Халық-
аралық ұйымдардың ішінде бақылаушы статусына ... ... ... ... ... БҰҰ-ның аймақтық комиссиялары, сондай-ак. дамыған ... ... ... 23 ... ... ... ... заңдық күшіне енді.
БСҰ-ның штаб-пәтері Женевада орналасқан.
БСҰ-ның жоғарғы органы болып ... ... ... ... ... ... басын қосатын. Конференция сессиясы екі
жылда бір рет қана өткізіледі, яғни Уругвайлық ... ... ... ... ... ... үшін, Бірінші конференциясы
Сингапурде 1996 ж. желтоқсан айында, екіншісі Женевада 1998 ж. ... ... онда ... ... ... ... ... Бұл конференция нәтижесінде Министрлік декларацияда ... ... ... ... жаңа раунды («мыңжылдық раунды») бойынша
күн тәртібі мен өткізу мерзімі ... ... ... ... ... 1999 ж. ... өтті. Онда мүшеелдердің Уругвайлық раунд келісімін
орындау мәселесі қарастырылды. 2001 ж. қараша айында Доха ... ... ... ... көпжақты келіссөздердің жаңа рауындысы басталды. Соңғы
конференция 2003 ж. 10-14 ... ... ... ... ... өтті.
Министрлік конференция БСҰ-ның Бас директорын сайлайды. Қазіргі кезде
БСҰ-ның Бас директоры Майк Мур ... ... Бас ... БСҰ
Секретариат қызметкерлерін сайлап Министрлік конференциямен қабылданған
ережелер бойынша қызмет міндеттері мен шартын белгілейді.
Сессиялар ... ... 8-10 рет) ... және ... ... үшін Бас ... ... Сонымен қатар Бас
кеңессауда саясаты органы мен ... шешу ... ... Бас ... ... тауарды сату жөніндегі Кеңес
жұмыс істейді. Кеңесте және ... ... ... ... ... ... жол ашық. Сонымен ... ... ... бақылау органдары да қызмет атқаруда.
Шешім қабылдау. БСҰда шешім қабылдау ... ... ... ... ... ... дауысы арқылы шешім
қабылданады [14].
50-ге жуық ... ... ... ... мәртебесіне, оның
ішінде: Халықаралық валюталық қор, Әлемдік Банк, БҰҰ-ның әртірлі бөлімдері,
аймақтық топтар, тауарлық ұйымдар және ... ... бойы ... ... келе жатқан БСҰна мүше болу ... ... әрі ... ... тұрады. Мүше болған елдердің
тәжірибесі көрсетіп отырғандай, бұл үрдіс көптеген жылдарға созылады.
БСҰ келесі 12 ... ... ... ... ... ... ... пошта және электрбайланыс қызметі;
- құрылыс және онымен байланысты инжинирингтік қызметтер;
- сауда және дистрибьюторлық қызметтер;
- білім саласындағы қызметтер;
- ... ... ... байланысты қызметтер;
- қаржылық және сақтандыру қызметтері;
- денсаулық сақтау және әлеуметтік саласындағы қызметтер;
- ... және ... ... ... ... және ... ... қызметтер;
- көліктік қызметтер;
- кәсіпкерлік және тағы басқа (тұрмыстық) қызметтер.
Әр сектор өз алдына жеке бөлінеді, олардың саны 155-ке ... ... ... ... ... ... ... күнге дейін пайда болуда.
БСҰ-ның жіктелуінде тек қызметтер түрі ғана ... ал ... ... ... ... ... Уақытша жалпыға бірдей
өнім жіктелуінде ғана беріледі.
Қазіргі кезде оған 152 ел ... яғни ... ... ... ... ... нарыққа шығарылатын тауарлар мен
өнімдердің 95 пайыздан астамы осы елдердің үлесіне тиеді. Ең көп ... ... ... ... айналып, ең негізгі жеңілдіктерді дамушы
елдерге жасады.
БҰҰ-ң Балалар Қоры (ЮНИСЕФ) 1946 жылы ... ... ... ... ... Алғашында қор екінші дүние
жүзілік соғыста бақытсыздыққа ұшыраған ... ... ... 1953 жылы ... оның ... белгісіз мерзімге ... ... ... қоры деп ... ... ... қала отырып)
қайтадан атады. Қордың басты қамқорлық объектісі ашқұрсақтықтан, ... ... ... ... дамушы елдердің миллиондаған балалары
болды. 1965 жылы ЮНИСЕФ-ке Нобель сыйлығы берілді.
ЮНИСЕФ-тің оның БҰҰ -ның ... ... ... ... бар, ол
ЭКОСОС пен Бас Ассамблеяға есеп береді. ЭКОСОС 30 ... ... ... ... ЮНИСЕФ-тің саясатын анықтайды және жыл сайын
Қордың бағдарламаларын қарау үшін жиналады.
ЮНИСЕФ-ті қаржыландыру тек ... ... ғана ... оның табысының төрттен үш бөлігі дерлік үкіметтерден; ... ... ... ашық ... сату және ... ... жөніндегі әр алуан
науқандарды өткізу арқылы қалың жұртшылықтан түседі.
ЮНИСЕФ-тің басты ... ... ... діни ... жынысы
мен саяси бағдарларына қарамастан балалардың өмірін жақсартуда ... ... ... ЮНИСЕФ балалар қызметтерін ¥йымдастыру,
тағам өнімдері мен жабдықтар жеткізу, қорларды қамтамасыз ету, ... ... үшін ... ... ... ... ... мен
тазалық қызметкерлерін, әлеуметтік қызметкерлер мен ... ... ... үшін ... күш-жігер жұмсап келеді. ЮНИСЕФ сондай-ақ
табиғи нәубеттермен, азаматтық ... және ... ... ... ... мен балаларға көмек көрсетеді [15].
1979 жылы Бас Ассамблея Халықаралық балалар' ... ... ... ... ... ... ... арнады. ЮНИСЕФ Балалар
жылында БҰҰ-ның қызметін үйлестіру жөніндегі жұмыстарды ... ... және ... ... БҰҰ басқармасы - Қаржыны жылыстату
және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы ... ... ... күште әлемнің 192 елін біріктіретін ... ... ... ... рөлі өте зор. ... ... 1945 жылы 26 маусымда Сан-
Францискода (АҚШ) өткен конференцияда қол қойылып, 1945 ... 24 ... ... ... 1 ... ... оның ... мақсаты халықаралық
бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ... ... ... оны ... ... үшін ... тиімді шаралар қабылдау,
агрессияларды және ... өзге де ... ... жылыстатуға қарсы іс-қимыл саласындағы Халықаралық бағдарлама о
бастан БҰҰ-ның заңсыз есірткі айналымымен күрес ... ... ... ... ... ... мазмұны алғаш рет 1988 жылы Вена қаласында
есірткі дәрілер мен психотропты заттардың заңсыз айналымына ... ... БҰҰ ... ... түрде бекітіліп, анықталды.
 1991 жылы БҰҰ-ның есірткіні заңсыз ... және ... ... ... ... ... ... бағытталған Есірткіні бақылау
(БҰҰ ЕББ немесе UNDCP) жөніндегі бағдарламасы құрылды. 1997 жылы аталған
Бағдарлама базасында есірткімен ... ... және ... ... ... ... құрылды. Есірткі және қылмыс жөніндегі басқарама (ЕҚБ
немесе ODC) 2002 жылы қазанда қайта ... ЕҚБ ... ... бар,
сондай-ақ, әлемнің түрлі елінде 21 бөлімшесі бар.
 1997 ... бері ЕҚБ ... ... ... ... ... (ҚЖКҒБ
немесе GPML) Ғаламдық бағдарламасында қабылданған негізгі мақсаты қаржыны
жылыстатуға қарсы іс-қимыл ... ... ... ... ... құқықтық тетіктерді, ҚҚБ құруда кеңес ... қоса ... ... ... ... ... Бағдарлама
сондай-ақ, осы саладағы әлемдік проблемаларға мониторинг және талдау
жүргізеді [16].
 Қаржыны ... ... ... ... ... ... ... елдерге техникалық көмек көрсету;
▪ оқыту семинарларын ұйымдастыру;
▪ оқулық ... ... әр ... ... ... ... ... қылмыстық жолмен келген табысты заңдастыру саласы ... ... ... және ... ... бағдарлама аясында қаржыны жылыстатуға қарсы іс қимыл мәселелері
бойынша Халықаралық ақпараттық жүйе (ИМОЛИН немесе IMOLIN) жұмыс жасайды.
Оның ... ... және ... ... ... ... ұлттық заңнамалар жөніндегі ақпараттармен алмасады. ИМОЛИН-нің
веб сайтынан бөлек Интернет пайдаланушылары үшін қаржыны ... ... ... ... дерек қорына да ашық қолжетімділік бар.
БҰҰ-ның дамыту бағдарламасы – аса ірі ... ... ... бағдарламасының (ПРООН) 150 елде жұмыс ... ... ... Нью-Йоркте орналасқан; 1965 жылы құрылған; Бұл ... ... ... көп ... ... және инвестицияға дейінгі көмек
көрсететін ... ... ... ... ... жіберу , жабдықтар
беру , стипендиялар тағайындау сияқты нысандарда ... ... ... ... ең ірі ... Бас ... ... екі ұйымын: 1949
жылы ұйымдасқан ... ... ... ... ... ... ірі жобаларына қатысты дайындық жөніндегі инвестициялық
консультацияларды жүргізу үшін 1958 жылы құрылған ... ... ... ... ... кезде ұйымдастырылды.
Әр түрлі даму шараларына, сондай-ақ, ... ... ісін ... ... органдарына қаражат бөледі. Мақсаты – нашар дамыған
елдерге жә-не шаруашылық жүргізудің жоспарлы ... ... ... мемлекеттерге жәрдемдесу. Бағдарлама негізінен: 1.Адамды жанжақты
және орнықты дамытып, жеке ... ... ... ... де ... ... ... адамды орнықты дамытудың негізгі мақсаттарына,
кедейшілік проблемаларын жоюға, жұмыс ... ... ... ... ... әйелдердің жағдайларын жақсартуға, табиғи ортаны қорғауға
арналған өзіндік ресурстарды шоғырландыру. 3.Ең ... ... ... ... осы саладағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту міндеттерін
атқарады. 1993 жылы ... ... ұйым ... ... 5 ... 4,3
млн. Доллардың жобалары іске асырылды. Осы жобалар аясында жергілікті
проблемалардың шешімін тауып, ... ... ... салу ... ... ... талабына сай әлеуметтік-ұйымдастырушылық жұмыстар
жүргізілді. Жұмыссыздар үшін оқу курстарын ашу ... ... ... ... ... кеңесшілік қызмет (құны - 300000 АҚШ
доллары) көрсетіліп, мемлекет меншігінен алу және ... ісін ... ... ... ... осы ... ... 1993 жылы су
тасқынынан зардап шеккен Атырау облысының балаларына көмек ...... ... беріліп, баспанасыз қалған тұрғындарға қамқорлық жасалды. БҰҰ-
ның дамыту бағдарламасы Қазақстан Президентінің әкімшілігімен, Үкіметпен,
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі ... ... ... ... де
тиімді басқаруды, кедейлікке қарсы күресу, әлеуметтік саланы ... ... ... т.б. ... ... жәрдемдесе беруді
көздейді [17].
ПРООН-ның - дүние жүзіндегі аса ірі жан-жақты техникалық ... ... ... ... ... ... ... БҰҰ-
на мүше мемлекеттер үкіметтерінің немесе тиісті мекемелерінің ерікті жыл
сайынғы ... ... ... Оны дамыту процестерін
қамтамасыз ету жөніндегі БҰҰ-ның орталық үйлестіруші ... деп ... жылы ... ... 6189 жоба іске ... ... мұның өзі
1980 жылға қарағанда кем болды, бұл кезде 8450 жоба ... ... ... ... құны ... мен ... ... үшін 14 млрд. доллар болды. Бұл
бағдарламалар ... және ... ... ... ... - ... өнеркәсіптен, энергетикадан, көліктен, коммуникациялардан,
саудадан бастап денсаулық сақтауға, тұрғьн үй Құрылысына, білім ... ... ... ... ... жэне қоғамдық басқаруға
дейінгі салаларды қамтыды. Бөлінген сомалардың 80 %-ы ... ... жан ... ... 750 немесе одан да аз елдерге жұмсалады.
«БҰҰ Даму бағдарламасы испандық актер Антонио Бандерасты кедейшілікпен
күрес жөніндегі ізгі ниет ... етіп ... ... ... ... Антонио Бандерас Мыңжылдық даму мақсаттарына қол жеткізуге, 2015
жылға ... ... тең ... ... ... ... ... аштықпен, аурулармен, сауатсыздықпен, қоршаған
ортаның ластануымен және әйелдерді ... ... ... ... ... ... мәселелері:
Қазақстандағы БҰҰ Даму Бағдарламасының (БҰҰДБ) негізгі құзыреті 2009 жылдың
25 қарашанындағы БҰҰДБ мен Қазақстан ... ... ... ... ... Бұл келісімге сай БҰҰДБ «экономикалық даму
саласындағы маңызды сұрақтарды ... ... ... ... ... ... өмір сүру ... жоғарлатудағы жүзеге асырылып жатқан іс-
әрекеттерді қолдап, толықтыруы» ... ... ... ... ... ... Ұйымының толық
құқылы мүшесі болып тағайындалғаннан кейін, 1993 жылы ... ... ... жалпы сомасы 48 миллион АҚШ доллары болатын ... ... ... ... қолдау көрсетті.
Қазіргі уақыттағы Қазақстандағы БҰҰДБ-ның қызметі, ... ... мен ... ... ... ... Елдік бағдарламасының іс-
шаралар Жоспарымен реттеліп отырады. Бұл ... мен ... ... ... және ... ұзақ ... даму стартегиясын
(«Қазақстан - 2030») қолдайды. БҰҰДБ барлық бағдарламалары мен жобаларында
ұлттық жауапкершілік пен мүдделілігін, Қазақстан жағынан ... және ... ... ... Қазақстанға көмек көрсетуінің негізгі жолы – жобаның іске
асырылуы болып табылады. Жоба – ... ... ... ... ... ... ... маңызды міндеттерге жетуге бағытталған
шаралардың кезектілігі. Жоба – мақсаттарға жетудің жоспары мен ... ... ... ... ... ... табылатын, БҰҰДБ мен басқа
орындаушылардың арасындағы міндетті келісім құжаты - ... ... ... асырылады. Сонымен қатар Жобалық құжат қол жеткен прогресс
немесе ауытқушылықтарды бағалайтын индикаторлар, қажетті ресурстар ... ... ... ... ... ... ... БҰҰДБ
Тұрақты өкілі мен Орындаушы агенттіктің жетекшілері (орындаушы агенттікт
ұйымы ретінде ... ... ... ... еме ұйым бола алады) қол
қояды.
Жобалық құжат бекітіліп, ... ... ... ... ... жобаның менеджерін – жобаның іске асырылуына жауапты
тұлға – жобаның ... ... ... ... - ... орындаушы агенттікттің жоғары лауазымды өкілі ... ... ... ... мен қағидаларына сәйкес
қызмет атқарады. Жоба аяқталғаннан кейін ... ... ... бар
есепті үкіметке жіне донорларға ұсынады [18].
Қазақстандағы БҰҰДБ кеңсесі Қазақстандағы БҰҰ-ның ... мен ... ... ... ... ... ... БҰҰ-ның барлық агенттіктері, 2010-2015 жылдарға арналған даму
мақсатында қолдау көрсету (ЮНДАФ) ... ... ... ... ... істейді. ЮНДАФ, Қазақстандағы БҰҰ жүйесі өз қорларын бағыттап
отыратын, бірлесе келісілген бастылықтардың кешені ... ... ... ... біріге отырып дайындалып, БҰҰ-ның барлық
агенттіктерімен және ... ... ... ... ... ... ... қол қойылады. Өз қызметіндегі ... ... ... ... ... ... және оның жүзеге
асырылуына БҰҰ-ның басқа агенттіктерімен біріге қызмет атқару ... ... ... ... 2009 ... ... ... – БҰҰДБ мен ҚР ... (2010 - 2014 жж. ... ... дамудың жаңа кезеңіндегі өзара
түсіністік пен әріптестік туралы меморандумға Астана қаласында қол қойылды.
Қазақстан Республикасы мен БҰҰДБ ... 1994 ... 4 ... ... 15 ... ... әріптестік, қалыптасқан серіксетік
пен стратегиялық диалог ендігі таңда жаңа қалыпта жүзеге асырылатын болады.
Қазақстан 2030 жылға ... ... даму ... ... ... мен ... дамудың жаңа кезеңіне кіруінің он жылдығын
атап ... Бұл ... ел ... ары ... ... ... ... алушысы емес, оның әріптестіктегі қажеттілігі өзінің мазмұны
жағынан да өзгерді. БҰҰДБ серіктерімен тұрақты ... ... ... ... ... ... мен ... ұлықтылығын қолдау
бағытында жұмыс істейді. Осы Меморандум шеңберіндегі, даму мақсатындағы
әріптестік, ... ... мен ... ... ... ... негізделген.
Келісімге сай, БҰҰДБ-ның негізгі серіктері болып ҚР Экономика
және бюджеттік жоспарлау Министрлігі мен ҚР Сыртқы істер Министрлігі ... ... ... ... Министрлігі Қазақстандағы БҰҰДБ қызметін
жүзеге асыруы кезіндегі жетекші серік ретінде, ал ... және ... ... ... ... ... ... Қазақстанның халықаралық қаржы-экономикалық әріптестігі сұрақтары
бойынша, ... ... ... үйлестіруші болып табылады [18].
Келісуші жақтар қазіргі уақытта ЭҚЖМ басшылығымен жұмыс
істейтін ... ... ... ... ... ... ... ҚР басқа мемлекеттік органдары кіреді. Жыл сайын Кеңес БҰҰДБ
мен Қазақстан арасындағы ... ... ... ... ... түскен сұранымдарды қарап, дайындалатын және жүзеге асырылатын
басты жобалардың тізімін анықтап, сонымен ... ... ... ... ... ... ... атқарады.
2010 жылы 19 наурызды БҰҰ-ның Даму бағдарламасының өкілдері «Шығыс
Еуропа елдері мен ТМД-ға мүше мемлекеттерде инклюзивті рынокты ... ... ... ... ... Даму бағдарламасының Қазақстандағы өкілдігінің
Тиімді басқару және ... даму ... ... Бақыт
Әбділдинаның сөзіне қарағанда, ... жоба ... ... рет ... Жоба кезінде Шығыс Еуропа мен Азия, ... ... мен ... тараған. «Тәжірибе көрсетіп отырғанындай жоба осы уақыт аралығында
бірнеше ... ... ... рет ... жобаның жүзеге асыруға
болатындығына түбегейлі күмән келтірген. Екінші кезеңде сол күмән ... ... Ал ... ... ... ... әріптес азаматтар
аталмыш жобасыз бизнестің те болашағы бұлыңғыр екендігін айта ... ... жоба ... Даму ... мен ... аймақтық бюромыздың қолдауымен өткен жылы іске ... ... ... ... ... ... ... зерттеулердің
нәтижесі жобаның Қазақстанда да ... ... ... ... деді департамент жетекшісі.
Оның сөзіне қарағанда, жобаның елде жүзеге асырылып ... аз ... ... ... ... ол ... ... өтті десе болады. Себебі
оның алғашқы кезеңінде жобаға күмән келтірушілер аз ... жоқ. Ал ... ... ... ... да ... жатыр. «Енді бізге сол
қызығушылықты әрі ... ... түсу ... ... ... ... ... та, бизнес пен әлеуметтік саланың байланысы да емес.
Ол таза бизнестің өзі. Ол шағын кәсіпкерлікке де орта ... ... ... Бұл мәселеге байланысты өзге елдердің тәжірибесіне сүйенетін
болсақ, кәсіпкерлік ... ... ... ... тарапынан қолдау
бизнесті асыру немесе ... ... ету ... ... ... ... рынок таза бәсекеге қабілеттілік пен бірлескен ... ... ... ... ... ол Қазақстанда да кеңінен қолданыс
табады деген үміт бар ... Даму ... ... өз ... ... ... асыру барысында негізгі құндылық ретінде ... ... ... ... отырған концепция адамның сапалы өмірін
қалыптастыруға, оның өзін қоршаған ортаны әлеуметтік жағынан өзгерту ... ... ... тудыруына саяси, экономикалық және экологиялық
әсер ету факторларының ... ... ... ... ... және ... ... жағдай жасау
қажеттілігі, оның антропогендік және табиғи ортаға үйлесімді енуінің негізі
болып ... ... ... ... ала ... Нью-Йорк
қаласында 2000 жылы өткен Мыңжылдық саммитінде мыңжылдық тоғысындағы ... ... ... осы ... ... ... – 2015 жылы ... деңгейін 2 есе азайтуды әлемдік ... ... ... ... ... ... осы мақсаттарға жету
жолында ғаламдық және ... ... ... ... ... ... мемлекеттерге демографиялық басқару,
кедейшілікпен ... ... ... алу және ... ... ... орта, АИЖВ-ЖПБИЖС саласында шешім табу және ... ... ... ... ... ... ... даму
мақсаттарында (МДМ) толығырақ айтып ... ... ... ... және ... ... ... дамып келе жатқан мемлекеттерге халықаралық көмекті
жұмылдыру және тиімді қолдану ... ... ... ... ... ... орталық жүйесінің болмауы себебінен дамуға бөлінген қаржының
заңды жұмсалуы мен ... ... ... қазіргі таңда өзекті болып
отыр. Сол себепті БҰҰДБ, ... ... ... қорларын
мемлекеттің дамуының нақты игіліктері мен әлеуметтік ілгері ... ... есеп ... ашық әрі жоғары үлгілерін қолдайды.
БҰҰДБ-ның басты ұстанымдары ... ... ... ... ынталандыру болып табылады. ... ... таза ауыз суы, ... жетіспеушіліктің болмауы,
басқарудың жауапкершілікті жүйесін ұйымдастыру, мекен ету ... ... ... осал ... нақты көмек көрсету, адамзаттық даму мен
әлеуметтік қорғалуын қамтамассыз ететін негіз бола ... ... ... пікірі бойынша, дамудағы
бастапқы ұстаным – институттардың қоғамдағы оңтайлы өзгерістерге ... ... ... ... ... ... отырып, қарқынды
дамып келе жатқан ұйымдастырушылық ... ... ... Сол себепті БҰҰ
Даму Бағдарламасы қазақстандық мемлекеттік және ... ... беру ... ... ... және ... қозғалыс
өкілдерімен тығыз қатынасты ұстанады.
Елдегі ғаламдық өзгерістерді белгілеу ... БҰҰ ... жыл ... Қазақстандағы Адамзаттың даму есебін береді. Бұл
есеп қазақстандық қоғам үшін, мемлекеттің ғаламдық даму тұрғысынан
тұрақты ... әсер ... ... ... ... алуға бағытталған
белгі болып табылады. Аталған есеп ұйымның көзқарас-ұстанымдарынан
тәуелсіз, ... ... ... ... сай ... ... ... тобымен
дайындалады [20].
Қазақстандағы БҰҰДБ жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыру
барысында ұлттық серіктеріне, ... ... ... ... ... бағдарламалары мен жобаларына кең көлемдегі қызмет түрлерін ... ... ... ... ... сатып алу, еңбек ресурстарын
басқару, әкімшілік жұмыс пен қызмет салаларында қызмет көрсету жатады ... ... ... мен шараларына сәйкес жүргізіледі.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы (БҰҰДБ) адамдарың
өмір сүруін ... ... ... ... ... ... байланыстыра отырып оңтайлы өзгерістерді ... ... ... ... ... ... Біздің
өкілеттілігіміз 166 мемлекетте қызмет етеді. Біз ... ... ... ... және ... мәселелерін өз бетімен шешуде
жауапты іс-әрекеттерді қалыптастыруына атсалысамыз. Бұл ... ... ... ... ... ... мен көптеген
серіктеріміздің көмегіне жүгінеді.
Мыңжылдық тоғысындағы даму саласындағы ... осы ... ... ... ... – 2015 жылы
кедейшілік деңгейін 2 есе азайтуды әлемдік басшылар ... ... ... ... ... осы ... жету жолында ғаламдық және ұлттық
іс-әрекеттерді байланыстып, үйлестіреді. Біздің негізгі ... ... ... ... ... ... алу және қалыптасу, энергетика және қоршаған орта саласында шешім
табу және ... ... ... ... ... ... топталған.
БҰҰДБ Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ... ... жүйесін жетілдіру
жөніндегі жобаны іске асыру [20].
2010 жылғы 31 ... ...... БҰҰ ... Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігімен бірлесіп, мүгедектердің құқықтары және арнайы ... ... ... ... ... БҰҰ ... ... шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін ... екі ... ... іске асыруға кіріседі.
Осы жобаны бірлесіп қаржыландыру туралы ... ... ... ... ... Қазақстандағы БҰҰ Даму ... ... ... Шу ... мен ... Республикасының Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықова ... қол ... жылы ... ... ... ... туралы БҰҰ
Конвенциясының қол қоюымен ... ... ... ... ... жаңа ... ... Бұрын мемлекет алдында мүгедектерді тек
әлеуметтік қорғау туралы ... ... ... ... ... ... қоғамдық өмірге қатысудың бірдей мүмкіндіктерін ... ... ... бүгін бұл міндет кеңейтілді. Елде ... ... көп ... ... атап ... ... 2010 ... 1
қаңтардағы жағдай бойынша мүгедектер саны 481,3 мың адам ... ... ... ... іске ... ... ... көптеген
инфрақұрылымдық, жеке, құқықтық, коммуникациялық және басқа қиындықтар бар
[21].
Осы жоба ... ... ... БҰҰ ... ... жайында зерттеулер жүргізуді және оны жүзеге
асыру үшін шығындарды есептеу экономикалық ... ... қоса ... ... ... ... Жоба шеңберінде Қазақстан
Республикасының Үкіметі жанындағы Мүгедектерді әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ... қатысуы қолдау табатын
болады. Аймақтарда мүмкіндігі шектеулі ... үшін ... ... жаңа ... ... және ... өткізуіне ерекше назар
аударылады. Жобаның басты бағыттарының бірі - мүмкіндіктері ... ... және ... шешу ... ... ... арттыру және мүмкіндіктері ... ... ... ... ... қатынастармен күресу.
Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың мәселелеріне қоғамның, мемлекеттік билік
органдарының ... ... үшін ... хабарлар, әлеуметтік
роликтер, буклеттер, мақалалар, тақырыптық жарияланымдар дайындалатын
болады.
2010 жылдың 26 ... ... ... ...... БҰҰ
Даму Бағдарламасы мен Қазақстан Республикасы ... ... мен ... ... ... жөніндегі Ұлттық
Комиссиясымен (осыдан ары Ұлттық ... ... ... ... теңдікті қамтамасыз ету шараларын ... ... ... ... ... ... көлемінде «2020 Сратегиясы: әйелдер
үшін жаңа мүмкіндіктер» ... ... ... ... ... ... ... мен әйелдердің ... мен тең ... ... кепілдері туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының қабылдануымен байланысында, халықаралық конференцияның
басты мақсаты мүдделі қоғамдастықты ұлттық гендерлік ... ... ... ету және ... мен ... тең ... мен ... мемлекеттік кепілдері туралы» заңын жүзеге асыру
механизмін ... үшін ... ... ... ... екі секцияда өткізілді: «Адам капиталының
бәсекелестігін жоғарылату бойынша 2020 стратегиясының негізгі бағыттары»
мен «Қазақстан Республикасының ... мен ... тең ... мен ... ... ... ... Заңын жүзеге асыру
механизмі». Осында қатысушылар қабылданған ... ... ... ... ... саяси алға басу жобаларының нәтижелерін ұсынады [22].
Конференция жұмысына Қазақстан Республикасы Парламентінің
депутаттары, ... ... ... емес ... ... халықаралық ұйымлар мен БАҚ өкілдері қатысты.
Жүзеге асырылып жатқан жобалар:
1. Әлемдік ... ие ... ... ... ... аударатын
құстардың мекендейтін орны ... ... ... үш ... ... ... ... аумағының биологиялық алуан ... ... ... ... Қазақстан – желэнергетикасы нарығын дамыту бастамасы
4. Коммуналдық жылумен жабдықтаудың энергетикалық тиімділігін ... ... ... in-situ ... ... ... ауқымды жоба)
6. Далалық экологиялық жүйелерді сақтау және тұрақты пайдалану
7. Ауыл халқының әл-ауқатын жоғарлату және әкологиялық біртұтастықты ... ... ... тұрақты басқару
Даму инклюзивті бола алады – халықтың барлық топтары мүмкіндіктер
тудыруға өз ... ... ... дамудың қамтамассыз ететін
артықшылықтарымен бөліскен және шешімдер қабылдауда қатысқан жағдайда ... ... ... ... ... ... кеңсе ұлттық
серіктерге инклюзивті дамуға бағытталған стратегиялар мен ... ... ... асыруға көмек көрсетеді. Өзінің мол халықаралық
тәжірибесіне сүйене отырып БҰҰДБ – экономикалық ... ... ... ... ... жандардың мәселелерін мемлекеттік мекемелер
мен ұйымдардың құзырына қарату, ... ... ... саласындағы мүмкіндіктерді, экономикалық дамуды нығайту,
жұмыспен қамтамассыз ету, ҮЕҰ қолдау, халыққа қызмет ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық тәжірибесін енгізу және т.б. ... ... ... ... ... ... ... ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКПЕН БЕЙБІТШІЛІКТІ
НЫҒАЙТУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ
2.1. Біріккен Ұлттар Ұйымының сепаратизм, экстремизм, ... ... ... ... ... ... ... халықаралық қатынастар
саласымен байланысты қазіргі кездегі жаһанды проблемалардың көкейкесті
мәселелерінің бірі болып табылады.
Біріншіден, халықаралық ... ... ... кең ... Ол
дәстүр бойынша аймақтардағы халықаралық шиеліністер (мысалы, Таяу Шығыс,
Оңтүстік Азия), сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ішінде АҚШ және Батыс Еуропа).
Екіншіден, халықаралық терроризм жеке мемлекеттер мен жалпы әлемдік
қауымдастыққа да күрделі түрде ... ... Жыл ... ... ... терроризм актілері болып, мыңдаған адамдар оның зардабын ... ... ... ... үшін бір ұлы ... немесе
дамыған мемлекеттер тобының күші жетпейді.
Төртіншіден, халықаралық терроризм қазіргі ... ... ... ... мен байланысы бар екені айқын. Қазіргі кезде халықаралық
терроризм проблемасы жалпы адамзаттық, жаһанды ... ... ... ... ... ... алдымен, халықаралық терроризм проблемасы әлемдік қауымдастық пен
жеке елдер социумының келесідей негізгі ... ... ... ... саясат, ұлттық қатынастар, дін, эконология, ... және т.б. Бұл ... ... әртүрлілігімен
байқалады, оған келесілер жатады: ... ... ... ... ... терроризм.
Терроризм дегеніміз, ол саяси күрес жүргізудің бір ... ... - ... ... қауымдастықтың негізгі
элементі.
XIX ғ. саяси күрес жүргізудің құралы ретінде пайда болған терроризм,
қазіргі ... ... ... ... ... террористік ұйымдарын,
филиалдарын орналастырған.
Зерттеушілердің ... ... өте ... ұйымдар келесідей:
шииттік «Хезболла» (Аллах Партия) штаб-пәтері ... ... ... және ... ... ... ... тамильдік
«Тамил Эламды босататын жолбарыстар» Шри Ланка; «Аль ... ... ... «Күрдтік жұмыс партиясы» Абдуллы Оджалана; египеттік «Аль Джихад»
және «Қаруланған ислам тобы».
Халықаралық терроризммен ... ... ... құқықтық нормалар
әзірленді. 1937 ж. бастап терроризмге қарсы күрес жүргізу және ... сот құру ... ... ... қызмет етуде. Бұл құжатта,
терроризмнің алғашқы түсінігі берілген.
1973 ж. халықаралық ... ие ... ... ... ... ... 1979 ж. тұтқынға алушылармен ... ... ... ... бортындағы қылмысқа қатысты 1970 ж. ... 1971 ж. ... ... ... ... ... ... мемлекеттік шенеуниктермен
саясаткерлердің қоррупцияны ... ... ... ... ... бір ... ... табылады. Ағылшын ғалымдарыны «Жаһанды
трансформация» еңбектерінде айталғандай: ... ... және ... ... сияқты жағымсыз түрлері де бар.
Үкіметпен ... ... ... ... ... ... ... қарамастан, соңғы кездері трансұлттық криминалдық
ұйымдардың өсуі нашақорлық саудасымен (сарпашылардың есебі бойынша ... 300 ... ... ... және ... қылмыстық ұйымдарының
кең таралуымен байланысты. Бұл проблемаларды барлық ... ... ... күштерінің шешуінің негізгі мәселелерінің болып табылады» [24].
Терроризмге қарсы күрес жүргізу жөніндегі алғашқы Конвенциялар БҰҰ-ның
Азаматтық авиация жөніндегі халықаралық ұйым мен ... ... ... арнайы мекемелерімен әзірленген (1 кесте).
1 кесте. БҰҰ-ның осындай көпжақты құжаттары
|№ |Қабылданған ... ... |
| ... | |
| |1963 ж. |Әуе ... ... ... пен басқа да актлер|
| |14 қыркүйек |жөніндегі Конвенция (Токиолық конвенция) |
| |1970 ж. |Әуе ... ... ... ... алу жөніндегі |
| |16 желтоқсан |Конвенция (Гаага конвенциясы) |
| |1971 ж. ... ... ... ... ... |
| |23 қыркүйек |заңсыз түрдегі актлер мен күрес жүргізу жөніндегі |
| | ... ... ... |
| |1973 ж. ... ... ... мен ... |
| |14 желтоқсан |агенттерге қарсы қылмыстық істің алдын алу жөніндегі |
| | ... |
| |1979 ж. ... ... ... ... ... |
| |26 қазан | |
| |1979 ж. ... ... ... ... ... |
| |17 желтоқсан |халықаралық Конвенция |
| |1988 ж. ... ... ... ... ететін |
| |24 ... ... ... ... ... жүргізу |
| | ... ... ... хаттамасы) |
| |1988 ж. ... ... ... ... өткізілетін |
| |10 наурыз ... ... ... ... ... |
| |1988 ж. ... шельфте орналасқан стационарлы |
| |10 наурыз ... ... ... ... |
| | ... ... ... Хаттама |
| |1991 ж. ... ... ... ... байланысты |
| |1 наурыз ... |
| |1997 ж. | ... ... ... ... ... |
| |16 желтоқсан |Конвенция |
| |1999 ж. ... ... ... ... жөніндегі |
| |9 желтоқсан |Конвенция ... ж. ... Бас ... ... ... қолданумен
байланысты террористік актілердің ескеруі жөнінде ... ... ... барлық құрылықтың әлемдік қауымдастығына нақты
проблемасы болып тұр. Бұл ... ... ... бар, ... қиындықтардан ажырататындай. Бірақта, терроризм проблемасы
халықаралық қатынастардың ... ... ... ... Ол ... ... ... жаһанды проблемалардың бірі ретінде
қарастырылуы да мүмкін.
Бірақта, соңгы террористік акт, яғни 2001 ж. 11 ... ... ... ... адамзат тарихындағы әлемдік саясаттың ықпалына әсерін
тигізді. ХХІ ... ... ... ... ... мен соғыс зардабынан шеккендікпен тең болды. Террористік
актілерге қарсы жауапты ... ... ... террорға қарсы
коалицияның құруына мәжбүр етті. Оның құрамына көптеген мемлекеттер кірді.
Террорға қарсы жауапты әскери күштер ... ... ... ... ... ... күресу жұмысының келесі кезеңі 2005 ... ... ... ... ... ... кейін,
сарапшылар өз бағасын берді. Жылдар бойы БҰҰ-ның терроризмге ... күн ... ... БҰҰ ... ... ... ... 13 халықаралық конвенция әзірленген. Бас Ассамблеяның
қолдауымен мүше-мемлекеттер өздерінің ... ... ... ... ... ... Кеңесі терроризммен қарсы күрес
жүргізуде, яғни ... ... ... ... құру ... ... ... Сонымен қатар, БҰҰ мүше-мемлекеттердің терроризмге
қарсы қызметтеріне көмек беруде. Бұл қызметті ... және ... ... ... жаңа кезеңін бастады, яғни Жаһанды
контртеррористік стратегиясын қабылдады. Стратегия 2006 ж. 8 ... онда ... ... ... ... күресудің жалпы
стратегиясына қолдау көрсетілген. Стратегия келесідей нақты ... ... ... ... ... ... көңіл аудару қажет;
- терроризмге жол бермеу және онымен күрес жүргізу;
- мемлекеттердің терроризмге қарсы ... ... ... мен ... ... ... ... қарсы күрес жүргізуінде маңыздылығын арттыру,
сонымен ... сол ... адам ... ... ... ... ... күресін ұйымдастыру жөніндегі
белсенді органы болып, БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесі саналады. ... ... ... ... ... ... ... жүргізу, фундаменталды еркіндік пен құқықты бұзушылықтың
айқындығы ретінде болуы тиіс емес.
Қауіпсіздік Кеңесі, тиімді түрде әрекеттерге жету үшін ... ... ... Оның ішінде ИНТЕРПОЛ сияқты негізгі
ұйыммен. БҰҰ мен Интерпол арасында, ... ... ... ... күресуде, белсенді түрде ынтымақтастық орнату жөнінде
2006 ж. резолюциясын қабылдаған. Құжат, ... ... ... ... ... мен ... ... Контртеррористік және
жалпы қаруды жою жөніндегі санкцияларын күшейтуге бағытталған.
Сонымен ... 1999 ж. ... бен ... Найробидегі және Дар-эс-
Саламдағы американдық елшіліктерді жару ... ... ... ... ... ... БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің шешімімен санкция
жөніндегі комитеті құрылды. 2003 ж. қаңтар ... ... ... 1455
резолюциясымен бен Ладенге, «Аль-Каида» мен ... және ... ... мен ... ... қосымша санкция енгізді. Бұл
шаралар, қаржы активтерін тоқтату, қаруды ... ... ... ... ... ... тыйм салулардан тұрады.
Мыңжылдық Ассамблея көрсеткендей, БҰҰ ... ... және ... ... ... ... айналысуда.
Криминалға қарсы күрес жүргізудің маңызды оқиғасы болып, БҰҰ-ның Бас
Ассамблеясының 55-сессиясында ... ... ... ... ... Конвенциясы мен қосымша екі хаттамасын
қабылдау болды.
2007 ж. 7 маусым айында Ядролық терроризм ... ... ... ... күшіне енді. Өйткені ядролық ... ... ... қатер төндіруші зұламаттардың негізгісі. МАГАТЭ-нің
Жауапты директоры М.Аль-Барадейдің ... ... он ... Агенттік түрлі
елдерден 650-ден аса ядролық материалдар контрабандыларын тәркілеген. Жлпы
ядролық ... ... ... 1963 ... бері ... ... ал аталмыш Конвенция мәтіні өз ... 1937 ... ... ... ... тарапынан бектілмеген. Мүмкін осы
құжаттың күшіне енуі мен ... қару ... дәл ... ... да, ... ... ... нәтижелер байқалатын шығар.
Осы қиындықтардан құтылу үшін әлемдік саясаттан ядролық қару, жаппай
қырып жою ... ... ... ... ... ... шеңберлер мен саяси қағидаларын келісіп алу талап
етілді [25].
2.2. Біріккен Ұлттар Ұйымының ядролық ... ... ... кезде, әлемдік саясатта көптеген ... ... ... ... ең бір өзектісі, ядролық қару мәселесі ... ... қару бір ... ... бір ұйымға ғана тән проблема емес, ол
бүкіл адамзатты толғандырады. ... ... ... ... ... оған ... қару қажет пе, әлде жоқ па деген диллема тұр. ... ... ... Пәкістан сияқты мемлекеттер пікірінше ядролық
қару керек. АҚШ, Ресей ... ... да ... ... ... ... ... жоғарыда аталған мемлекеттерден ерекшелігі, оны
агрессиялық мақсатта сақталуын қолдамайды, ... ... ... ... мүлдем құтылуды қолдаушылар да бар. Бұлар ең
алдымен шағын әлеуметтік топтар. Олар өз қарсылықтарын ... ... ... ... ... қару адамзат әлемінде пайда болғалы, оған көптеген қауіп
төндірді және төндіруде. Тек ... ... ... ... ... ... ... еске алудың өзі жеткілікті.
Ядролық қарудың өзі ғана емес, оның ... ... ... ... қауіп-қатерді туғызады. Ал тек Ресей мен АҚШ та бар ядролық қару,
кейінгі жылдардағы қысқартуларға қарамастан, тек екі ... жою ... ... адамзатты құртып жіберуге жеткілікті.
Кеңестік кезеңде Қазақстан аймағында Семей сияқты ең қуатты ... ... ... ... ... атом ... ие.
МАГАТЭ-ге ядролық энергияны бейбіт мақсатқа пайдалануды таратуға
көмек беру, ядролық қауіпсіздікті ... ... ету және ... ... ... ... көрсету міндеттері жүктелді. Бастапқы
екі міндет МАГАТЭ-ға мүше ... ... және ... да ... ... ... медицинада және ауыл шаруашылығында қолдану
сияқты ядролық ғылымның жаңа салаларындағы ... және ... ... ... ... ... ... ядролық
тауарлардың екі жақты немесе көп жақты сатылымның қауіпсіздігін ... 1970 ... ... осы қызметтер Ядролық қаруды таратпау келісімінің
мүшелері болып табылатын, ядросыз мемлекеттердің бүкіл зонасына айналды.
1975 жылы Бас ... өз ... ... ... бос ... ... ... берген: «Жалпы ереже бойынша, БҰҰ ... ... ... ... тобы өз ... асыра отырып, осы зонаға қатысты ядролық қарудың толық ... ... ... және осы ... ... ... сақтау кепілдігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... Конвенция құрып,
күшіне енген «ядролық қарудан бос зона табылады».
Президент Эйзенхауэрдің 1953 ... ... ... бейбітшілік үшін»
үндеуі ядролық қаруды таратпау режиміндегі ең маңызды ... ... ... қарастырды. МАГАТЭ 1957 жылы БҰҰ агенттіктері арасында
дербес ұйым ретінде құрылды (2 кесте).
3 ... ... әлем ... ... қару ... ... негізгі оқиғалар
|Жылдар | ... ... ж. |АҚШ ... мен ... атом бомбыларын тастады |
|1946 ж. |АҚШ ... ... ... ... ж. ... ... рет өзінің ядролық сынағын өткізді ... ж. ... ... ... ... ... ... ж. |АҚШ «Атом бейбітшілік үшін» деген бағдарламасын ұсынды |
|1957 ж. ... ... ... ... ... (МАГАТЭ) |
|1960 ж. |Франция өз ядролық қаруын сынады ... ж. ... ... кеңістігінде және су астында сынақтарға тыйым |
| ... ... ... қол қойылды ... ж. ... ... ... сынады ... ж. ... ... мен ... ... ядролық қарулануға тыйым |
| |салу ... ... ... ... ж. ... ... ... ... ... қол ... |
| |(ДНЯО) ... ж. ... ... ... ... ж. ... ядролық сынақ жүргізді ... ж. ... ... тобы құрылды ... ж. ... ... ... ... ... акт қабылданды |
|1985 ж. |Тынық мұхиттың оңтүстік бөлігінде ... ... ... |
| ... қол ... ... ... аймақтық топтары, ядролық қарудан тыс аумақты өз
еріктерімен құрады. Олардың бұл ... ... ... ... ... бейбітшілік пен қауіпсіздікте қандай ... ... ... қарудан бос аумақтар туралы келісімдер ДНЯО ... ... ... ... ... қамтамасыз
етуде қосымша кепілдіктер мен шаралар туралы келісімдер жасауға мүмкіндік
береді. Ал ... ... ... ... мен ... ... ядролық энергияны бейбіт ... ... ... қамтамасыз ету, ядролық мәселелерден туындаған экологиялық
проблемаларды шешу бойынша ... ... ... ... ... ... зоналар туралы келісімдер ядролық мемлекетке ... ... ... емес мемлекет территориясына орналастыруға тыйым
салады.
Ядролық қарудан еркін аумақтар ... қару ... ... ... өз ... қосуда, атап айтсақ:
1. Қатысушы мемлекеттердің ДНЯО. VI және VII ... ... ... ... ... ... кейін бекітілген декларация бойынша
міндеткерліктерін орындап ... ... ... ... ... оған ... ... келісім құралына тарту арқылы
кеңейту.
3. Мемлекеттерге болашақта қауіпсіздік талаптарына сай болу ... қару ... ... ... ДНЯО тексеру құрылымы мен ... ... ... есеп ... кеңейту, тыңғылықты және инструктивті
инспекциялармен қамтамасыз ету арқылы маңызды толықтырулар енгізу.
5. Аралықта тұрған ... ... ... бас ... пайдалы, әрі ыңғайлы дипломатиялық негіздермен қамтамасыз ету.
6. Ядролық қаруы жоқ мемлекеттер ... ... ... ... ... ... кепілдіктерін беру.
7. Мемлекеттерге назарларын ... қару ... ... ... жалпыға ортақ аймақтық ядролық қарулануды
бақылаудан басқа режимдерін, ... ... жою қару ... ... құруға шоғырландыру, аудару.
1990 жылдары көптеген мемлекеттер ядролық қаруды ... ... ... ... ... әлемдік қауымдастық лидерлерінің ... ... ... ... ... ... мен ... және МАГАТЭ айналысуда. ХХ ғасырдың ядролық технологияны таратпау
стратегиясын, ХХІ ғасырдың басында оны одан әрі ... ... ... мен ... ядролық держава екені анық. Ливия мен Оңтүстік
Африка Республикалары ядролық бағдарламалары тоқтатылған.
Ұжымдық қауіпсіздікті орнату мақсатында ... ... ... енгізілді. Ядролық қаруы бар мемлекеттер халықаралық саясаттың
ерекше категориялы субъектісіне жатады. Бұл террористік құрылымдар ... ... ... ... ... ... ірі ... немесе жеке мемлекеттердің әсер етуімен салыстырғандай
болады. Егерде ядролық қаруды ... ... ... болмағанда, онда
қазіргі кездегідей ядролық қаруы бар елдердің саны 8 емес, 30-40 мемлекет
болуы ... ... ... өте ... болып тұр. Пакистанның ядролық арсеналы,
басқа елдердің ядролық клубынан гөрі, көп көңіл аударуды қажет етеді.
Сонымен қатар, Иран мен ... ... да ... ... ... төндіріп тұр. Егер де Иран ядролық проблемасы МАГАТЭ бақылауында
болса, Солтүстік Корея 2006 ж. ... ... ... ... ... ... ... түрде өткізгені туралы жариялады. ... ... ... ... жарылыс күштілігі 500-800 тонн тротилдық
эквивалентті құрады. Сонымен қатар, жер асты қозғалысы да, ... ... 4 балл ... ... ... ... шекарадан 200 км., ал
Оңтүстік Корея шекарасынан 400 км. жерде өткізілді. 2008 ж. тамыз айында
Солтүстік Корея ... ... ... ... алдындағы міндеттемелерін
орындамағанынан кейін, өзінің ... ... ... ... туралы айтты.
Стратегиялық ядролық қаруды таратпау және қарусыздандыру ... ... және ... ... ... етуде негізгі
рөлді атқарады.
Қарусыздандыру - адамзаттың бұрыннын келе жатқан, прогрессивті арманы.
Екінші дүниежізілік соғысынан кейін, бұл идея ... және ... ... орын алды.
Қарусыздандыру Бас ассамблеяның бірқатар резолюцияларында және
келісімдер мен халықарлық актілерде ... ... ... ... қарусыздандыру жөніндегі Ассамблеяның 1959 ж. резолюциясы. Бұл
резолюция КСРО-ның қолдауымен қабылданды. Екіншісі, 1962 ж. АҚШ пен ... ... ... ... ... ... келесідей шаралар арқылы жүргізілуі тиіс:
• Қарулы күштерді тарату, әскери мекемелер мен ... ... ... ... өндіріп шығаруды тоқтату және жою;
• әскери басшылар органын таратып ... және ... ... ... әскери мақсаттары үшін қаржыландыруды тоқтату.
Бірақта, резолюция да өтініште қолдау таппады. 1960 ж. мемлекеттер өз
қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... қарусыздандыру мүмкін емес болғандығынан, стратегиялы
қаруларды қысқарту мәселесі қарастырылды.
1961 ж. бастап, БҰҰ-ның Бас ... ... және т.б. ... ... ... ... ... Сонымен қатар, АҚШ
пен КСРО-ның арасында бірқатар келісімдер бекітілген -1971 ж. ... ... болу ... ... ... Келісім, 1973 ж. ядролық
соғыстың болдырмауы жөніндегі Келісім.
1963 ж. ... ... ... ... салу ... ... келісімінде
көптеген мемлекеттер қатысты.
1968 ж. бастап, ядролық ... ... ... ... ... ... оны ... бірқатар елдері қолдап, қосылды. Келісім бойынша,
ядролық державалар басқа елдерге ядролық қаруды ... ... ... ... Ұлттар Ұйымының адам құқығын қорғау Декларациясы және оның
жүзеге асуы
Адам құқығы жөніндегі Комиссия БҰҰ-ның Жарғысының 68 ... ... ... үкіметаралық құқық қорғау форумы аясында 1946 ж. құрылған.
1990 ж. ... саны 53 ... ... ... ... әділ ... бөлу ... қолданылды (Африкадан - 15 мүше, Азиядан - 12,
Латын Америкасынан - 11, ... ... тобы мен ... ... 10, ... ... - 5).
Комиссияның арқасында, адам құқығының Жалпыға бірдей ... ... ... ... Комиссия адам құқығы жөніндегі ... ... ... ... ... сияқты, адам құқығы саласында бақылау
механизмін орнатты, ол ... ... ... режимінің құлдырауына
себеп болды. Соңғы жылдары, Комиссияның ... бала ... ... ... екі ... ... ... Ал «1503
Процедурасы» деп аталған ... ... ... ... қорғау
стандарттарын бұзғаны жөнінде жеке арыздарды ... ... ... ... ... құқықтары жөніндегі Дүниежүзілік ... 1993 ... ... ... ... ... ... Адам құқықтарын насихаттау және қорғау.
2. Даму, демократия және адам ... ... ... ... ... ... Вена декларациясы мен Әрекеттер
бағдарламасы болып табылады.
БҰҰ Адам құқығы жөніндегі бірқатар негізгі халықаралық ... (4 ... ... Адам ... жөніндегі бірқатар негізгі халықаралық келісімдер
|№ |Жылдар |Қабылданған құжаттар |
| | ... ... ... ... |
| |1948 | |
| |1951 ... ... ... Конвенция |
| |1966 ... және ... ... ... ... пакт |
| |1966 ... ... және мәдени құқығы жөніндегі |
| | ... пакт |
| | ... ... ... ... ... |
| |1967 | |
| | ... қарсы дискриминацияның барлық түрлерін жою |
| |1979 ... ... |
| | ... ... ... зорлық көрсетуге қарсы |
| |1984 |Конвенция |
| | ... ... ... ... |
| |1989 | |
| | ... персоналының қуіпсіздігі жөніндегі Конвенция |
| |1994 | ... ... ... Кеңесі қауіпсіздік пен қорғау мәселесіне көп
көңіл аударатын болды. Позитивті ... ... мен ... ... ... ... тиімді түрде шараларды көздейтін 1261 (1999 ж.), 1265
(1999 ж.), 1296 (2000 ж.), 1314 (2000 ж.), 1325 (2000 ж.) ... ... ... ж. жаңа ... бірінші сессиясы өтті - адам ... ... ... ... БҰҰ-ның қызметінде, Кеңес адам құқығын қорғауға
бағытталғаны жөнінде және оған ... ... ... ... ... ол, БҰҰ-ның механизмін құру мен қолдануда дәстүр
бойынша жүргізуші ... ... ... ... мен ... да, адам ... ... жаңа Кеңес жұмысын жақсартуға өз үлесін
қосады деген үмітін білдірді. АҚШ оны құру ... Бас ... ... ... жоқ деп бас тартты.
Жаңа Кеңестің бірінші сессиясында, қырық тәуелсіз сарапшылар мен арнайы
баяндамашылар және жұмыс тобымен, ... ... ... ... шешімдер қабылданып, мандаттары қайта қарастырылды.
Кеңестің құрылу тәртібі мен құзыреті ... ... ... ... 2006 ж. 15 ... ... ... Оның құрамына, БҰҰ-ның
47 мүше-мемлекеттері сайланды. Олардың барлығы, адам ... ... ... ... тиіс. Егерде, олардан жүйелі түрде ... ... ... онда ... мүшелігі Бас Ассамблеяның 2/3 дауысымен
тоқтатылуы мүмкін ... ... ... 3 рет ... ... Бір кездесу негізгі
мәртебеге ие болғандығына ... 10 апта бойы ... ... Женевада орналасқан. Өз қызметінде, ол азаматтық, саяси,
әлеуметтік, экономикалық және мәдени ... ... ... ... техникалық көмек көрсетеді.
Адам қауіпсіздігі жөніндегі ... 90-шы ж. ... ... Бұл ... ... ... бірі, Ллойд Эскуортидің
айтуы бойнша, индивидтардың қауіпсіздігі, қазіргі кезде ішкі қақтығыстарға
байланысты ... ... бара ... Жаңа азаматтық қақтығыстар мен
жалпы адам құқығын бұзушылық, терроризммен нашақорлықтың тарауы, ... ... ... ... ... саласында жаңа ... ... ... ... Адам ... жөніндегі
концепциясының негізгі идеясы, ... ... ... ... ... ... жоққа шығару болып табылады.
Соңғы кездері БҰҰ ... ... ... ... шеше ... және ... ... әріптестік қатынастар орнатты, оның
ішінде: ОБСЕ, Еуропа Кеңесі, ТМД елдері [28].
3 БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ... ... ... Ұйымын реформалау мәселесі және оның болашағы
БҰҰ-ның Жарғысының қағидалары 1945 ж. қарағанда қазіргі кезде ... ... Бас ... Кофи ... өз ... ... кіріскеннен
бастап, оның приоритетті бағыттарының бірі ...... жеке ... ... ... орнатқанға дейін,
әлемдік пайда үшін операциялардың тиімділгін арттыру, сонымен ... ... ... ... және ... ... ету болды.
2005 ж. Бас секретарь өзінің «Еркіндік ... ... ... ... ... ... даму, шиеліністерге жол бермеу
және адам құқығы проблемаларын болдырмау жолдарын атап өтті.
2006 ж. ... ... ... елдегі ұйымның жолдарын күшейтіп
нығайту» баяндамасында Секретариатты ... ... мен ... ... ... тауар сатып алу, қызметтер көрсету және
салықтөлеушілер құралдары есебі мен ... ... ... инвестициялау.
Бірақта, реформалау үрдісі БҰҰ-ның әкімшілігінің айтуы бойынша 1997 ж.
басталған.
1997 ж. бастап Бас ... ... ... Кофи ... ... ... бірі, БҰҰ-ның реформалау мәселесі болды.
Бағдарламаның бірқатар мәселелері орындалған, бірақта, реформалардың
жартысын мүше-мемлекеттер қабылдамады. Ұйымның жұмысын ... ... Бас ... 2005 ж. БҰҰ-ның 60 жылдығы «батыл шешімдер қабылдау»
жылы деп атады.
Ең алдымен, ... ... және ... реформалануы
нәтижесінде қайта құру болды.
1997 ж. реформа пакеті Секретариат құрылымының бірқатар өзгерістерінен
тұрады, оның ең маңыздысы, үш ... және ... пен ... ... ... екі ... орынына әлеуметтік және
экономикалық мәселелер жөніндегі Департаментінің құрылуы [29].
БҰҰ-ның басқару қызметінің тиімділігін арттыру ... үш ... ... ... ... ... 1997 ж. Ұйымның басқару қызметін
жоғары деңгейде өткізу мақсатында, Бас ... ... ... ... ... Бас ... ... басшылар Топтарынан
тұратын, өзінің жеке кабинетін бекітті, оның құрамына Секретариаттың барлық
басқару мен департаментінің басшылары және ... ... ... басшылары кірді. ... ... ... бейбітшілік пен
қауіпсіздік, гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық мәселелері ... ... ... ... ... ірі ... 2002 ж. қоғамдық ақпарат
Департаментімен, Бас ... ... ... ... ... басқаруға қатысты, қайта құруды өткізу жөнінде, қосымша
ұсыныстардан тұрды. Мәжілістерді қамтамасыз ету және ... ... ... ... жеткені айқын. БҰҰ-ның Батыс Еуропада
орналасқан тоғыз ақпараттық орталығы жабылып, солардың ... ... ... жаңа ... ... ... ... арттыру, бірқатар бағыттармен
орындалды. Мыңдаған лауазымды тұлғалардың саны ... да, ... ... салалар қызметіне жұмсалды.
90-шы жылдар аяғында, көптеген қаржы ақпараттық технологияға
инвестицияланды. Оның бір ... ... ... ... ... ... баянадамалары мен басылымдарына Интернет желісі арқылы ... ... ... ... ... тілдерде кең таралған
материалдар орналасқан және мультимедиялық көздер арқылы фотокөріністер мен
соңғы ақпараттарды ... ... бар, ... ... ... кезде
Қауіпсіздік Кеңесінің ашық түрдегі мәжілісі мен тағы ... да ... ... ... ... ... ... және бюджет қызметінің реформалануы жөнінде айта кету қажет. БҰҰ-
ның қаржылық жағдай тұрақты болмағандығынан, оның ... ... ... жол ... ... ұзақ ... бойы бейбітшілікті қолдау
операцияларының шотынан, қаржыны «қарызға» ... ... ол ... өз ... ... ... ... [7].
Ұйым, мүше-мемлекеттер шығынын өтемейтіндігі, Қауіпсіздік Кеңесі
резолюциясымен ... ... мен ... ... ... ... Болашақта, БҰҰ бұл проблемаларды шешуі мүмкін, оның
нәтижесінде мүше-мемлекеттер Ұйым мен бір бірінің ... ... ... ... ... толық көлемде және өз уақытында төлейді.
Еуропалық Одақ, БҰҰ-на қаржылық жүйесін реформалау жөнінде ұсыныстарын
енгізді. Реформалау ұсыныстары мынанды, мүшелік ... ... ... яғни
ұлттық өнімінің қарқыны жоғары елдер (Жапония, ... және ... ... ... ... ... ... жоғары пайызды
төлем төлеуі тиіс. ... да ... ... ... шкаласын жақсарту
мақсатында, бейбітшілікті қолдау операциясына арнайы қор ашып, оған әр ел
ресурстарын аударып ... жыл ... ... ... ... 1%-ға
қысқартуды ұсынды [30].
БҰҰ-ның бюджетті құру жүйесі мен бағыттары өзгертілді. Ұзақ мерзімді
жоспарлау циклы 4 жылдан 2 ... ... ... ... қатар, БҰҰ-ның
қаржылық ережелері жаңартылып, басшыларға көптеген құзыреттер арттырылды.
БҰҰ-ның реформалануының негізгі элементі болып, Қауіпсіздік Кеңесінің
реформасы саналады.
Халықаралық Сот реформасын ... екі ... ... ... Сот юрисдикциясын күшейтуге қатысты бәсеке істерді шешу және
консультативті қорытындылау;
2) Сотқа ... ... ... және ... болатын бәсекенің
субъектілерін ұлғайту.
Белсенді түрде БҰҰ-ның Халықаралық Сотының ішкі ... Сот ... ... ... ... ... қатар, жаңа
бөлімдерін қалыптастыруда.
Реформалаудың негізгі проблемасы, жеткілікіз қаржыландыру. Оның орташа
жылдық бюджеті 35 млн. долларды құрайды, ал ... ... ... млн. ... ... ... оның негізгі бағыты Сот құрамы мен
судьяларды ... ... ... табылады.
АҚШ Әкімшілігі, БҰҰ-ның реформалауын ... оның ... ... ... ... шаралар ұсынды:
1) атқарымдылық қызметі ұқсастығынан біріккен және өз мақсатына жеткен
бағдарламаларды жою;
2) БҰҰ-ның ірі ... ... ... және ... орындалуына ықпал ету;
3) БҰҰ-ның Секретариатының есеп беруімен, бақылануын қамтамасыз ету;
4) бейбітшілікті ... ... ... мақсатында алынатын,
төлем шкаласын орнату жөнінде, БҰҰ-ның мүмкіндіктерін жетілдіру;
5) Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелік құрамын ұлғайту;
6) БҰҰ-ның қаржылық жүйесін жетілдіру.
Еуропалық Одақ, ... ... ... ... ... БҰҰ-ның
барлық жүйесіне қарағанда, орталық рөлді беруді ... ... ... ... операцияларын жүргізу мен дипломатиялық ... ... ... ... ... тұру ... білдіреді.
Жапония, БҰҰ-ның реформасын жүргізу мен Қауіпсіздік Кеңесін тұрақты
және тұрақты емес мүшелері арқылы ұлғайтуын қолдайды. Және де ... ... ... ретінде барлық міндеттемелерді ... ... ... туралы білдірді.
Қазақстан Республикасының Президенті 1995 ж. 22 ... ... ... ... ... ... Қазақстанның БҰҰ-ның
реформалауына қатысты позициясын атап өтті. Олар келесідей:
- Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелік ... ... ... Кеңесінің жаһанды және аймақтық қауіпсіздік мәселелерін
шешу рөлін күшейту;
- бейбітшілікті қолдау жөнінде Қор ашу [13].
БҰҰ-ның Бас ... ... 16 ... ... ... ... Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде ашылды. Ол жөнінде Бас
Ассамлеяның төрағасы ... ... ... ... Бас ... ... 120 мемлекет, үкімет, сыртқы
істер министрлігі мен делегация басшылары трибунадан сөз ... ... ... негізгі бөлімінде күн тәртібінің 160 пункті
қарастырылды. Оның ішінде – бейбітшілікпен қауіпсіздікті ... ... ... ... жүргізу, ада құқығымен қоршаған ортаны қорғау,
сонымен қатар, әлеуметтік және экономикалық даму мәселелері де ... ... ... ... мен Бас ... ... ... нығайту мәселелері қарастырылды.
22 қыркүйек күні жалпы саяси ... ... Бас ... деңгейлі жиынын өткізді «Африканы дамыту қажеттілігі: әртүрлі
міндеттер мен ... ... және алға ... онда ... ... ... басшылары қатысты. Нәтижесінде саяси декларацияға қол қойылды.
25 қыркүйек айында, 2000 ж. 8 ... ... ... ... қалыптасқан, даму Мақсатына жетуіне ... ... шара ... (1 ... Бұл ... негізгі идеясы –
ынтымақтасу қажеттілігін ... ... ... ... позитивті
факторы болды» қамтамасыз ету; негізгі құралының бірі – дамыған және бай
мемлекеттердің дамып келе ... және ... ... ... беру және ... ... тоғысында даму мақсаттары адамзаттың ... ең ... ... ... міндеттерді анықтайды. Олар адам
дамуы саласындағы ең өзекті ... ... ... ... ... мен ... ... анықтау, берілген уақыт
кезеңіндегі олардың ... саны ... ... және ... басымдықтарын белгілеуге ықпал етеді және адам ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Әрбір мақсат нақты міндеттерімен байланыстырылған, әрбір ... ... ... осы ... әрбір мақсатқа жетудегі ілгеррілеуді
бақылау мүмкін болады.
БҰҰ-ның мыңжылдықтар тоғысында мақсаттары үшін есептеу нүктесі 1990 ... ... ... ... ... 2015 ж. ... жоспарланып
отыр. БҰҰ-ның мыңжылдықтар тоғысындағы даму мақсаттарын барлық ... іске ... ... ... ... БҰҰ-ның мыңжылдықтар
тоғысындағы даму мақсаттарына жетуде алдағы ... ... ... ... етеді.
«БҰҰ-ның мыңжылдық декларациясы жаңа ғасырда адамзаттың тағдырын
жақсартуды мақсат етіп қойған ... ... ... ... ... ерік барлық мемлекеттерде және саясаттың барлық салаларында ... ... мен ... ... шығаруды қысқартыдан...
мемлекеттік қорларды қоғамның ықпалды топтарының емес, ... ... ... пайда келтіретін жобаларға жұмсайтындай етіп ашығырақ
басқару мен ... ... ... ... шаралар қабылдауды және ... ... ... ... деп, ... ... іске асыру
жоспары жөніндегі баяндамасында БҰҰ Бас ... Кофи ... атап өтті ... ... ... Ұйымының реформалау мәселесіне тоқталсақ, Қазақстан
Біріккен Ұлттар Ұйымының реформалау мәселесінде ұстамды ... Бір ... ... қайта құрудағы асығыстық ғаламдық жағдайды
елеулі түрде тұрақсыздандыруға әкеліп соғуы мүмкін. Сонымен бірге, ... ... осы ... ... ... ... түбірлі
өзгерістерге тоғышарлықпен қарайтын, сіресіп қатып қалған Ұйым болуы мүмкін
емес.
3.2. ... ... ... және ... Қазақстан тарихында 1992 жылдың 2 наурызы Қазақстанның Біріккен
Ұлттар Ұйымына мүшелікке қабылдануымен ... ... БҰҰ ... ... ... жаңа мүшесі ретінде ғана ... ... ең ... ... ... бойынша белсенді
позиция ұстанатын мемлекет ретінде мүше болды.
БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында Мемлекет басшысы ... ... ... айта келіп, екі маңызды ұсынысты алға тартты.
Оның біріншісі – барлық үкіметтердің ізгі ниет ... ... ... ... ... ... ... қорын құруды бастау.
Бұл формула әрбір мемлекет оған өзінің қорғаныс бюджетінен бір пайыз бөліп,
жыл ... оны бір ... ... ... көздейді. Осылай еткенде он
жылдан соң бітімгершілік ... он ... ... Екінші ұсынысы – Азиядағы
өзара ықпалдастық және ... ... ... ... ... ... басшысының бұл бастамасы көпшілік елдер тарапынан, сондай-ақ БҰҰ-
дан ... ... ... ... ... ... ... рөл
атқарды [32].
Қазақстан БҰҰ-ға әлемдік қоғамдастықтың қатардағы жаңа ... ... ... ... ... ... заманның ең бір өзекті ... ... ... ... ... ... ... қозғалыстың алғы шебінде тұрған мемлекет ретінде енді. 1991 жылы
Семей ядролық сынақ алаңының жабылуы және 1991 жылы ... ... жоқ ... ... ... қаруды таратпау туралы шартқа ... ... алуы ... ... ... ... және БҰҰ Бас
Ассамблеясының жоғары мінберінен халықаралық қауіпсіздік саласындағы ... ... ... ... ... ... ... күннен бастап, БҰҰ және ... ... ... ... ... Бұл
ынтымақтастық мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып саналады.
Осы бағыттың негізгі мақсаты ... ... ... ... ... қауіпсіздік саласындағы стратегиялық мүдделерін қамтамасыз етуді,
саясат пен экономикада әділетті әлемдік тәртіп пен орнықты даму ... ... ... ... арасындағы қарым-қатынастарды
үйлестіруді көздейді.
Біріккен Ұлттар Ұйымы Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін халықаралық
ынтымақтастық пен ... ... ... ... сақтау
мақсатында 1945 жылғы 24 қазанда 51 мемлекеттің ... ... ... 60 жыл өткеннен кейін бұл ұйым бүгінгі күні 191 ... ... ... 2 ... БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының 46-шы сессиясында
Қазақстан 46/224 Қарарымен бірауыздан БҰҰ-ның 164 мүшесі болып ... ... ... ... мәселелер жөніндегі блогының белсенді
мүшелерінің бірі. Осы сессияда, ҚР ... ... ... ... ... сөз ... қоғамдастықтағы өзгерістерді және әлемдегі БҰҰ-ның жаңа ... ала ... Н. ... былай деп мәлімдеді: Болып жатқан Бас
Ассамблея сессиясында қазірдің ... ... ... үшін жаңа ... ... талап ететін жаңа өмір болмысын түсіну ... ... мен ... щиеленіс ошақтарының отқа айналуын болдырмауға
бағытталған саяси, әлеуметтік-экономикалық шаралар ... ... ... ... ... Мұндай дипломатияда көзге анық байқалатын,
сондай-ақ, пайда болуының өзі жан-жақты ... ... ... ... ... ... ... шарты ретінде маңызды
орын алады.
Осы форумда Н. Назарбаев екі маңызды ... ... екі ... ... ... ... сыртқы саяси бағытының жасампаздық
сипатын паш етті. Біріншіден, Қазақстандық басшы барлық ... ... ... ... "бір қосу бір" формуласы бойынша БҰҰ-ның
бітімгершілік күш-жігерінің қорын ... ... ... Бұл ... ... әрбір мемлекет оған өзінің қорғаныс бюджетінен бір
пайыз ... жыл ... ... ақша аударуын сол баяғы бір ... ... ... 10 ... ... ... ... он есе
өтеді.
Екіншіден, Қазақстан басшысы Азиядағы іс-қимыл және сенім білдіру
шаралары жөніндегі кеңесті шақыру ... ... ... Азия құрылығының
орасан зор кеңістігінде қауіпсіздік құрылымын құруға бағытталған осы ұсыныс
біздің еліміздің басшасын ... ... ... ... ... ... ... арқауына айналады.
Сонымен қатар, Н. Назарбаев өзінің сөзінде экология және қоршаған
ортаны ... ... ... ... мәселелерге де тоқталды. Бұл
мәселелерге Арал мен ... ... ... ... және ... ... ... режимін нығайту
саласындағы Қазақстан басшылығының белсенді рөлі, осы саладағы жасалған
барлық халықаралық келісімдерге ... ... ... бағаланды.
Ядролық қаруды сынауды толық тоқтату жөнінде Қазақстанның табанды позициясы
және іс жүзіндегі қадамдары ... ... ... ... ... СНВ-1 ... және Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа
қосылуын БҰҰ Бас Ассамблеясының 49-сессиясында, ... ... ... ... ... ... ... БҰҰ конфёренциясында
мемлекеттер мен үкіметтер басшылары өздерінің сөздерінде құттықтады. ... ... ... және ... ... таратпау туралы өзі
қабылдайтын ... ... ... ... ... атап өтті ... жылдан бері Қазақстан тек қана халықаралық қауымдастықтың мүшесі
ретінде қабылданып қоймай, сонымен бірге онда өзінің лайықты ... ... БҰҰ ... ... ... көпжақты дипломатиясының
басты бағыттарының бірі, ол елдің егемендігі мен тәуелсіздігін нығайтуға
септігін ... ... ... және қоғамның т.б.
салаларында қолайлы халықаралық жағдайларды туғызады. Осы ... ... ... ... ҚР-ның ғаламдық және аймақтық қауіпсіздік
саласындағы стратегиялық ... ... пен ... ... ... пен орнықты даму ... ... ... қауымдастық
мүшелері арасындағы қарым-қатынастарды үйлестіруді көздейді.
Мемлекет басшылығы халықаралық ынтымақтастықтың маңызды салаларындағы
БҰҰ-ның рөлін күшейтуге бағытталған БҰҰ Бас ... ... ... ... ... осы ... ... оның мамандандырылған мекемелері,
қорлары және бағдарламаларымен ынтымақтастығын кеңейтуге бағытталған бағдар
ұстануда.
Қазақстанның БҰҰ-мен ынтымақтастығы тарихындағы басты шаралардың ... Бас ... ... ... 2005 ... 17-18 ... ... болды, ол ... ... ... ... бекітіп, ықпалдастықтың болашағын айқындады.
Мемлекеттікті құру сатысында Қазақстанға сарапшылар, техникалық және
қаржы көмегін тарту ... БҰҰ Даму ... ... ... ... ... Ұйымы, БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі
бағдарламасымен ынтымақтастықтың үлкен әлеуеті бар.
Қазақстан 1994 ж. ... ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасының белгілі басымдықтары аясында ... ... ... ... жүргізілуде.
Еуразиялық мемлекет ретінде Қазақстан БҰҰ-ның Азия және Тынық мұхиты
жөніндегі Экономикалық және әлеуметтік комиссиясының ... ... мен ... ... ... Азия даму ... ... отыр.
Қазақстан ВОЗ-ға 1992 ж. бастап мүше. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау
ұйымы Қазақстанға шетелде ... ... жаңа ... мен ... ... ... істерде көмек беріп отыр. Оның бағдарламасы
негізінде ... ... ... ... денсаулық жағдайы мен қажеттіктері
зерттелуде. ВОЗ Алматыда денсаулық сақтау жүйесі үшін ... ... ... Орталық ашуды жоспарлап отыр.
Бүкіл әлемдік интллектуалды меншік ұйымының (ВОИС) 1992 ж. ... ВОИС ... ... ... ... ... құқық агенттігіне мамандар даярлау, техникалық жабдықтау
әдістемелік, ... ... ... ... көмек көрсетіп келеді.
Қазақстан бүкіләлемдік метереологиялық ұйымға 1993 ж. мүше ... ... оның ... тораптарын құруға қатысу мүмкіндігін алды
және бұл ұйымның ... ... ... қажетті жабдықтар алуға
қол жеткізіп отыр [34].
Бүкіләлемдік пошта ... 1992 ж. ... ... ... ... ... конгресінде Қазақстан осы одақтың жоғары органы
-атқарушы кеңестің құрамында сайланды.
1994 ж. ... ... ... ... ... қабылданды. Бұл
одақ кеме қатынасы, теңіздегі қауіпсіздік, ... ... ... ... ... қызмет етеді.
Азаматтық авиация ұйымына 1992 ж. бастап мүше. 1994 ж. ... ... ... ... ... ... ... азаматтық
авиацияның қаупсіздігін қамтамасыз ететін және оның ... ... ... орындау мақсатында Қазақстан Халықаралық азаматтық авиация
ұйымының 4 Конвенциясына және Хаттамасына қол қойды.
1993 ж. Қазақстан Халықаралық ... ... ... 1995 ж. ... ... Орталық Азия мемлекеттері үшін өзінің аймақтыс офисін ашты.
Халықаралық электр байланысы одағына оның Жарғысы мен Конвенциясына
қол қайғаннан соң 1993 ж. ... ... 1992 ж. мүше ... ... ... ... ... да көптеген елдерінде ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен Абайдың
150 жылдығы мен М.Әуезовтің 100 ... ... ... ... ... ... тамызында Алматыда ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен «Орталық Азия
мемлекеттеріндегі білім берудің ... атты ... ... ... қормен Халықаралық қайта құру мен өңдеу банкіне
1992 ж. мүше болды. ... ... ... мүше ... кіру мақсатында
Қазақстанда 1992 ж. маусымында «Қазақстан ... ... ... ... ... құру мен ... ... Халықаралық
қаржы корпорациясына, Халықарлық даму ... ... беру ... көп жақты агенттігі мен Инвестициялық шиеліністерді
реттеуші ... ... ... ... арнайы заң қабылданды.
1993 ж. бастап Қазақстан Үкіметі экономикада түбегейлі реформаларды
жүзеге асыру және ... ... жету ... жалпы
экономикалық стратегияны қолдап келеді [15].
Қазақстан Азия даму банкіне (АБР) 1994 ж. мүше ... ... ... ... ... ... мен Азия даму ... өкілдігі
арасында өзара түсінушілік Меморандумына ұол қойылды.
Еуропаның қайта құру және даму банкіні (ЕБРР) 1992 ж. бастап ... ... Банк ... екі ... ... Бастапқы кезеңде
техникалық ынтымақтастыққа, әсіресе кадрлар даярлау ісіне көңіл аударылады,
екінші кезеңде ауыл шаруашылығына, ... ... ... ... ... нақты инвестициялар тарту көзделеді.
1992 жылғы ақпаннан бастап Қазақстанда ... ... ... және ... ... жұмыс істеуде.
Олардың қызметі техникалық, кеңес және ... ... ... ... БҰҰ-ның Қазақстанда келесі 15 ұйымы жұмыс істейді:
- Біріккен Ұлттар ... Даму ... ... БҰҰ ... қоры ... БҰҰ Халық қоныстану қоры (ЮНФПА);
- БҰҰ есірткі және қылмыс мәселері жөніндегі ... (БҰҰ ... БҰҰ ... комиссарының босқындар ісі жөніндегі басқармасы (БҰҰ
ЖКББ);
- БҰҰ Еріктілері (БҰҰЕ);
- Әйелдер қоры (ЮНИФЕМ);
- Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ);
- БҰҰ ... ... және ... ... ... ... ... Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ);
- БҰҰ өнеркәсіптік даму жөніндегі ұйымы (ЮНИДО);
- Дүниежізілік Банк ... ... ... қоры ... ... жөніндегі БҰҰ бағдарламасы (ЮНЭЙДС);
- Қоғамдық ақпарат жөніндегі департамент (ҚАД).
БҰҰ-ның Жарғысын мүлтіксіз орындау негізінде, Қазақстан Ұйымды нығайту
мен БҰҰ ... ... ... ... ... ... жұмсауды
толық жақтайды [22].
БҰҰ-ның қазіргі таңдағы маңызды мәселелерді шешудегі басым рөлін тани
отырып, ... осы ... орын алып ... ... тыс қала
алмайды. Қазақстан тәуелсіздік алған күннен бері бүкіл әлемдік бейбітшілік
пен қауіпсіздікті сақтау ісіне үлкен үлес ... ... ... ... ... Азияда сенім шараларын орнату, Еуразия кеңістігінде интеграциялық
үрдістерді нығайту, өркениеттер мен діндер диалогын шақыру – ... ... БҰҰ ... ... мен ... ... атқарған
істерінің әлі де толық емес тізімі.
Қазақстан БҰҰ-ның бітімгершілік қызметін және оның ... ... ... ... ... ... отырып, БҰҰ-ның
резервті келісім-шарттар жүйесі мандатын ... ... оң ... осы бағытта белсенді қызмет атқаруының дәлелі ... ... ... ... әрі осы ... ... ... күштері қатарында қызмет көрсетуі болып табылады [35].
Қазақстан 2003 жылы БҰҰ-ның дайындық ... ... үлес ... ... ... ... қол қойып, ... ... ... ... ... адам, бронетехника және
көлік ресурстарын бөлуге дайындығын, әрі БҰҰ-ның ... ... ... ... жүйесінде неғұрлым белсенді қатысуға ынтасын білдіреді.
2007 ж. 17-18 қазан айында ... ... Бас ... ... ресми түрде ... ... мен ... ... дамытуының ең маңыздысы себебі болды. Қазақстан мен ... ... ... нәтижелерін қарастыра отырып, ... ... БҰҰ мен ... ... ... ықпалдастықты кеңейтуді,
әрі аймақтық ұйымдардың өздері арасындағы ұйымдасқан қылмыс, есірткі қаупі,
заңсыз миграция, діни ... ... пен ... ... ... ... ... қолдайды.
Қазақстан БҰҰ-ның және оның мамандандырылған ... Арал ... ... ... сынақ алаңының радиоактивті
ластануы, ауыз-су көздерінің ластануы сияқты техногендік және ... ... және ... ... ... ... пайдалануды көздейді. Осы тұрғыда жеке ... ... ... мен ... даму ... ... ... Қазақстанның
белсенді қатысуына аудару керек.
Соңғы жылдары халықаралық терроризм ... ... ... ... ... ... жаһанды проблемалардың көкейкесті
мәселелерінің бірі болып табылады.
Қазіргі замаңғы әр түрлі ... ... ... ... байланыстарды орнату және ұзақ мерзімді
ынтымақтастықты дамыту ... ... және ... ... ... ... оның ... қауіпсіздік мүдделе-
ріменен сәйкес келеді.
Қазіргі уақыттағы ең ... әрі ... ... ... ... 1945 жылы ... Біріккен Ұлттар Ұйымының саяси
салмағы басым. 
Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымына енгендігі – ... ... ... ... ... мемлекет ретінде
кіргендігің көрсететің маңызды тарихи акция ... ... ... ... ... әлемдік қауымдастықтың қарапайым
ғана жаңа мүшесі ретінде емес, ядролық қарусыздандыру қозғалысының алдыңғы
қатарында тұратын, қазіргі кездегі ... ... ... ... жақты ұстанатын мемлекет ретінде кірген. 1991 жылы Семей ядролық
полигонының Жабылуы мен 1992 ... ... ... ...
Қазақстанға үлкен бедел әкеліп, Біріккен Ұлттар ... Бас ... ... халықаралық қауіпсіздік саласындағы өз ... ... ... ... еткен.
Тәуелсіз мемлекет ретінде Қазақстан делегациясының алғашқы қатынасқан
халықаралық форумы – 1992 жылы ... ... ... ... Бас
Ассамблеясының 47 сессиясы болды. Аталған сессияда Қазақстанның ... ... ... Н.Ә.Назарбаев сөз сөйлеген. Сөзінде ол Азиядағы
Ынтымақтастық пен Сенім Шаралары жөніндегі Кенестің ... ... ... зардап шеккен аймақтары туралы баяндама жасаған.
Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан өкіметінің қарусыздандыру ... рөлі мен бұл ... ... ... ... жолын
ұстаушылықты өте жоғары бағалыды.
Біздің еліміз Орталық Азиядағы бейбіт сақтау мен қауіпсіздік саласына
өте үлкен маңыз ... бұл ... ... ... бос ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымы осы бастаманы асыруға Қазақстанға барынша
көмек көрсетуде.
Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын нығайтуға ... ... ... ... ... Ұйымының бейбітшілік орнату
қызметіне белсенді қатысады. 1995 жыл ы ТМД ... ... ... ... құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілік орнату
батальонына Қазақстан жағынан да бір топ ... ... 1996 ... ... ... Ұйымының бейбітшілік қолдау операцияларына
қажетті Резервттік Келісімдер Жүйесіне 51-ші ... етіп ... ... бұл ... ... ... саны 70-ке жуық.
Орталық Азия аймағына және ... ... ... ... ... ... ... әрқашанда бейбіт жолмен
шешуге тырысып, Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... ... ... жасайды.
Біздің еліміздің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы позициясы - Біріккен
Ұлттар Ұйымымен қарастырылатын ... ... ... ... ... қалыптасады. Осында Біріккен Ұлттар Ұйымымен
экономика, ... ... ... ... ... ... адам құқықтарының сақталынуы, сыбайлас жиемқорлық пен ... ... ... ... ... ... ... оны
нығайтуға шаралар қолданылып, жаңа ұсыныстар жасалынады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының 53 ... ... ... ... ... ... ... бастама жасаған. Бұл
резолюцияның қабылдануы Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы ... ... ... ... ... біздің аймақтағы транспорттық
жүйелері мен ... мен Азия ... ... ... ... ... ... асыруға халықаралық құқықтық негізін
бекітеді [28].
Резолюцияның шарттары Қазақстан ... оның ... ... ... бен ... тараптардың арасындағы келісімдерді құрғанда
пайдаланылады, акттердің бәрі оларға сәйкес жасалынады.
Халықаралықаралық және ... ... ... ... – Бас Хатшының Семей ... ... ... материалдарды дайындау; төрт негізгі облыстарда: денсаулық
сақтауда, ... ... ... ... ... ... Бұл бандама 53 сессида жан – жақты қарастырылды.
1997 жылдың 16 желтоқсанында ... ... ... ... Семей полигоны жөңінде қабылданған ... ... ... ... ... құрған.
Осындағы ең маңызды мақсат – Семей полигонындағы өткізілген ... ... жою. ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымының
сарапшылары ұлттық және халықаралық күштердің қолданылудың бес ... ... ... ... ... мен ... орта
3. экономиканы қалпына келтіру
4. гуманитарлық көмек
5. ақпараттың таратылуы
Бұл приоритетті секторлардағы жұмыстардың ... 50 млн. ... ...... ... ... ... таңда Қазақстан
құрылымдары осындай жұмыстарды ... ... ... ... ... ұйымдардың көмегімен байланысты. Осыған орай,
Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ... ... ... ... ... ... қалыпты дамытудың кең спектрін қарастырудыдағы
терең ...... ... әлемдік конференциялардың өткізілуінде
айқын көрінді.
1. 1993 ж. Венадағы адам құқықтары жөнінде
2. 1994 ж. Каирдегі ... ... мен ... жөнінде
3. 1995 ж. Копенгагендегі әлеуметтік дамыту жөнінде
4. 1996 ж. Стамбулдағы тұрақты мекендер ... және т. ... ... ... ... ... құжат жобаларына
ұсыныстарды ғана жасамай, ... ... ... ... ... асыруға
белсенді ат салысты.
Біздің еліміздің Конституциясы барлық Қазақстан халықтарының теңдігін;
адамның нәсіліне, жынысына, тіліне, діни ... ... ... ... ... ... ... құқықтар мен еркіндіктердің
жариялануы толығымен Венадағы Декларацияға және Адам құқықтары облысындағы
әрекеттер ... ... ... ... Президенті
жанында Адам құқықтары жөніндегі Комиссияның құрылғаны - Біріккен Ұлттар
Ұйымында адам құқықтарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымында өте
жоғары бағаланады [19].
Жанұяның, әйелдердің, балалардың әлеуметтік қорғанылуы – ... ең ... ... ... ... ... ... әмбебап келісімдерінің бірі – Бала құқықтары туралы Конвенция.
1994 жылы аталған Конвенцияның Қазақстан ... ... ... мен ... Ұлттар Ұйымының Балалар Қорымен (ЮНИСЕФ)
ынтымақтастықты кеңейтуге мүмкіндік берген.
Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметінің ... бірі ... ... мен ... ... ... ... дамытуы мен
кодификациясы болып табылады.
Егер де Біріккен Ұлттар Ұйымында ... ... ... ... ... тек ... ... ілгерішілді дамытуы мен кодификациясы
үрдісінің жалпы байқауымен шектелсе, ұлттық құқықтық базаның дамуы мен
құқықтық ... ...... бұл ... мүмкіндіктеріміз
ұлғайған. Енді Қазақстан делегациясы сарапшылық түрде келешек конвенциялар
мен резолюциялар баптарының жобалары төңірегіндегі ... ... ... Ұйымының Халықаралық Құқық, Халықаралық ... ... ... жиі ... ... ішінде еліміз қарусыздандыру, сауда мен ... ... ... ... дипломатиялық құқық жөніндегі
келісімдердің қатысушысы болып қалды. Осы ... ... ... ... ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас
Хатшысы шыққан.
Соңғы жылдары ... мен ... ... ... ... ... игеру саласындағы ынтымақтастықты ерекше атап кетуге
тура келеді. ... ... ... Бас ... 49 ... Ғарыш Кеңістігін Бейбіт Мақсатта Пайдалану жөніндегі Комитетіне
(КОПУОС) сайланған. Бұл Қазақстанның ... ... ... ... қауымдасты- ғымен мойындалуың көрсетеді. ... ... ... ... ... ... басқа да арнайы комитеттеріне, ұйымдарына,
қорлары мен комиссияларына, агенттіктер мен басқармаларға ... ... ... ... ... ... белсенді рөлді атқаруда.
Қазақстан – ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан ... ... Бұл ... БҰҰ ... ... үнемі көтеріп, өзге мемлекеттерге
үлгі көрсетіп келеді. ... ... ... ... ... ... ... ұстанымы БҰҰ тарапынан қолдау табуда. Мәселен, 2001
жылдың ... ... ... ... ... ... ... азат әлем
жолында” атты халықаралық конференцияда БҰҰ Бас ... ... ... ... үшін ... ... ... ерік-
жігермен, салмақты сөзбен және нақты ... ... ... ... ... ... азат етуге болатындығының жарқын ... – деп ... ... осы ... ... ... нық
екендігін көрсетеді. Қазақстан, сондай-ақ БҰҰ-ға мүше мемлекет ретінде
көптеген ... ... оның ... ... Азия аймағы елдерінің
қауіпсіздігіне қатысты проблемалардың реттелуіне де ... ... ... БҰҰ ... ... ... саммитінде Қазақстан басшысының ауған
мәселесін реттеуде ... ... ... отырғанына алаңдаушылығын
білдіре келіп, оны тұрақтандыруда нақты іс-шараларды әзірлеу үшін Ауғанстан
мен Орталық Азиядағы жағдайды қарауға арналған Қауіпсіздік Кеңесінің ... ... ... ... болмақ. Өйткені, Ауғанстандағы жағдай
Орталық Азия елдерімен қатар, өзге де ... ... ... әсер ете ... ... яғни 2001 жылдың сәуірінде Қазақстанның
осы ұсынысы Қауіпсіздік Кеңесіне және Бас Ассамблеяның ... ... ... қатысушы елдерге таратылды. Бүгінде Қазақстан ... ... ... ... өз нәтижесін беріп жатқанын атап
өткен жөн. Еліміз БҰҰ-ға мүше болғаннан ... ... Ұйым ... ... конвенциялардың көпшілігіне қосылды. Мысалы, ... ... ... ... ортаны қорғау, есірткіге
бақылау жасау, тағы басқа да конвенцияларға қосылып, өз ... ... ... ... ... ... БҰҰ Бас ... 53-
сессиясында Қазақстан Орталық Азиядағы транзит мәселесі ... ... ... болған еді. Өйткені, Еуропа мен Азия елдерінің
арасында ... ... ... үшін ұлттық ... ... ... қалыптастырудың маңызы зор. Осының
негізінде Еуропа мен Азия ... ... ... ... дамыту
бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыру жөніндегі донор елдердің тарапынан
болатын іс-шаралардың халықаралық ... ... құру ... ... бастады [13].
Қазақстан бүгінде БҰҰ-ның көптеген құрылымдарымен тығыз қарым-қатынаста
жұмыс істеп ... ... даму ... ... ... ... ... нарықтық экономиканы жүргізуде, экономиканың
түрлі секторлары мен аймақтарға нақты көмек көрсетуде Үкіметке айтарлықтай
қолдау көрсетуімен ... ... ... ... ... ... ... пен ғылым салаларындағы іс-шаралар
жетерлік. Сондай-ақ, ... ... ... ... жөніндегі
басқармасымен, БҰҰ-ның Әйелдер және Балалар қорларымен, БҰҰ-ның басқа ... ... ... ... [27].
Осылайша Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... ... ... ... жаһандық қауіпсіздікті нығайтуға нақты үлес ... ... ... ... ... ... бүгін және болашақта
әлем халықтарын, мәдениеттер мен конфессияларды етене жақын етуге үндейтін
өркениеттер арасындағы ... әрі ... ... ... ... тұрған
іргелі ел екендігін көруге болады. Өйткені, ... ... ... халықаралық ұйымдар мен дамыған елдерден көмек алып ... ... өзге ... қаржылай көмек беріп, қолдау көрсететін елге
айналып отыр.
Қазақстан Республикасы үшін БҰҰ – мен ... ... етуі – ... ... ... ең ... бағыттарының бірі болып табылады.
Қазіргі уақытта біздің республикамызда Біріккен Ұлттар Ұйымы жүйесі
15 ұйымымен – агенттіктер және қорларымен танылып ... ... 1993 ... ... ... Даму бағдарламасының өкілдігі ашылды. Осы уақыттан
бері 100-ден астам жоба ... ... және ... ... ортаны қорғау бойынша іс-әрекеттердің ... ... ... қорғау тұжырымдамасы, Халықтың тұрақты дамуы мақсатындағы
институционалдық нығайту бағдарламасы және басқа да ... ... ... ... ... Өз ... ... асыруда
Біріккен Ұлттар Ұйымының командасы өз ... ... ... емес секторларын тарта отырып, экономикалық және ... ... ... қырларына баса назар аударады.
Біріккен Ұлттар Ұйымы бағдарламаларын жүзеге асыруға 2005 жылы Сыртқы
істер министрлігі және республика жұртшылығы бастамасымен ... ... және ... қайраткерлері, ғылым және мәдениет, ... ... мен ... ... ... ... ... көмек көрсетуде. Біз Біріккен Ұлттар ... ... және ... ... ... ... ... мысалдар келтіруді жөн
көріп отырмыз. ... ... 2000 ... ... ... ... ... өтті. Саммитте жаңа ғасырда қауіпсіз әлем құру,
экономикалық даму, кедейлікті жою, қоршаған ... ... адам ... және ... туралы сөз болып, Біріккен Ұлттар Ұйымын нығайту
бойынша ... кең ... ... ... ... ... ... құжатты республикада қалың жұртшылықтың қатысуынсыз іске
асыруға бола ма? Бұл құжат адамзатқа ... және ... ... ету ... жоқ па? ... ... ... Ұлттар Ұйымының елдегі
командасымен бірлесіп, сыртқы саяси ведомствосының қатысуымен мемлекеттік
органдарды және қоғамдық ... ... ... ... идеяларын
түсіндіру және Мыңжылдық Даму Мақсаттары деңгейінде өзара байланысы бар
міндеттердің ... ... ... ... ... ... Бұл ... конференция және дөңгелек ... ... ... және оқу ... ... ... өткізілді.
Сондай-ақ, қауымдастық Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... және ... ... ... ... келеді. Мәселен, өткен
жылдың басында “Парламентке техникалық көмек” жобасын жүргізуде бірқатар
көмек көрсетілді. Осындай ықпалды ... ... ... ... өзінде
Парламент жанынан Қоғамдық сарапшылар палатасы мен Парламентаризмді дамыту
институты құрылып, ... ... ... ... ... ... қауымдастығы болашаққа жаңа
басымдықтарды ескере отырып ... ... ... ... ... ... ... одан әрі де ықпал ететін болады.
Осы айтылғандарға байланысты кейбір ойларымызды айта кетелік. Мыңжылдық
декларациясында әлем ... ... ... ... ... ... даму кезеңінің болмысына қалай бейімдеуге болатынына қатысты нақты
нұсқаулар қалыптастырып, сонымен ... ... ... нәтижесіне
алаңдаушылық білдірді. Біз бұл ... ... ... ... ... ... нұсқаулардың көптігі
байқалады, ал оларды нақты іске ... ... күн ... көп ... ... мәңгілікке ұмыт болады. Аталмыш ұйымның бақылау-атқару
жүйесінде іске ықпал ету тұтқасы әлі толығымен анықталмаған ... ... ... шеңберінде дүниежүзілік үкіметтің үлгісін көргіміз
келеді. Айталық, екі жыл ... ... ... ... оңалту көмегін
көрсету туралы Бас Ассамблеяның қарары қабылданған болатын. Алайда, донор
мемлекеттерді іске ... ... ... ғана ... Бұл ... үйлестіру
бойынша ешқандай нақты қадам жасалған жоқ. Біздің әлеміміз жаңа ... ... ... ... өтіп ... ... ... Бұл
жағдайда “жаһандану” термині лексикамызға терең еніп, бұқаралық ақпарат
құралдарында ... жиі ... ... Біз ... ... ... қай тұстан келерін білмейміз. Мүмкін Гудзон немесе ... ... ... ойымызша бұл жағдайларға біз әлі ... ... та жеке ... ... мен халықтардың арасында
этномәдени, этноқоғамдық ... ... ... жалпыға бірдей
бірбеткей ғана халықаралық үрдістер жүріп жатыр. ... ... не ... не ... тұр? ... ... ... пайымға сүйенген жауап жоқ. Біріккен
Ұлттар Ұйымының мүмкіндектері – ... ... және ... ... ... бола береді деп сенеміз.
Еліміздің Біріккен Ұлттар Ұйымында осыншама ... ... ... ... ... ... қауымдастыққа сәтті кір-геннен
басқа, ондағы әсер етуші елдердің қатарына қосылуға да үлгер-ген.
Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... ... ... қосылып, олардың шарттарына сәйкес өзінің әр түрлі ұлттық
бағдарламаларын шығарып, оларды сәтті іске асыруда. Бұл еліміздің ... ... ... ... әсер етеді.
Еліміздің осындай деңгейге жетуі – елбасымыз бен отандық ... ... ... ... саясатының нәтижесі.
БҰҰ Жарғысы Бас Ассамблеяға «халықаралық ... ... ... ... соныцмен бірге қарусыздануды анықтау және
қарулануды реттеу туралы ынтымақтастықтың жалпы принциптерін» ... ... ... ... ... ... ... көпжақты
механизмдері БҰҰ Бас Ассамблеясынан және оның көмекші органдары Бірінші
Комитеттен және ... ... ... тұрады, ол Женевада тұрақты
негізде жұмыс істейтін, 1978 жылғы қарусыздану ... ... ... ерекше жауапкершілік жүктелген. Оның қарастыратын
мәселелері 10 категорияға бөлінеді:
- Ядролық қару;
- Жаппай қырып жою ... ... да ... ... ... есей Федерациясы, РрРРрҚаруланудың кәдімгі түрлері;
- аймақтықАААапрарар паРАРрарАймақтық қарусыздану және қауіпсіздік;
- Қаруланудағы транспаренттілікті қосқандағы сенім шаралары;
- ... ... ... қауіпсіздік және қаруланудағы өзара байланыс Ядролық қару;
- Халықаралық ... ... ... ... ... 50 ... ... мен
шешімдер қабылданады.
Қазақстан үшін ядролық қару, ... ... ... және ... ... салу ... ... маңызы бар. Олардың шешілуіне
Қазақстанның тікелей қатысы бар.
Ядролық қаруды сынауға тыйым салу мәселесі туралы Қазақстан позициясы
алғаш рет ... ... ... ... Бас ... ... жылы 23 ... Қазақ ССР-нің сыртқы істер министрлерінің кеңес
делегациясының сөйлеген сөзінде айтылған ... Онда ... ... ... ... салу ... әлдеқашан адамзаттың өмір ... ... атап ... және де оның ... үшін ... қауымдастықтың бірлескен әрекеті, әсіресе БҰҰ жетекші ... ... ... атап көрсетілді. Қазақстандағы Семей полигонында 40
жыл бойы мыңдаған хиросима бомбаларының ... ... ... ... 1963 ... ... көпшілігі ашық әдіспен жүргізілді. Осылардың
барлығы адамдардың денсаулығына, қоршаған ... және ... ... ... ... әкелді.
Қазақстанға Кеңес Одағынан мұраға қалған ядролық қаруға қатысты мәселе
жаңа тәуелсіз мемлекеттің БҰҰ-ға кіру ... ... ... ... ... ... БҰҰ-ға мүшелікке қабылдануы туралы Бас
Ассамблеяның ... ... ... ... Республикасының
делегациясының басшысы былай деп атап өтті: «Қазақстан ядролық қаруды
таратпау және қарусыздану ... ... ... ... ... ... 1992 жылы 23 мамырда Белоруссия жіне Украйнамен бірге
стратегиялық шабуыл ... ... ... ... ... қол ... ядролық қаруы жоқ мемлекет ретінде ядролық қаруды
таратпау туралы келісімге қосылуға жауапкершілік ... Бұл ... ... ... ... ... ... Республикасы және
Украина жақын уақытта ядролық қаруы жоқ және ... ... ... ... ... ... тез ... жүзеге асыруды
бастайтын қатысушы мемлекет ретінде 1968 жылғы 1 шілдедегі ядролық ... ... ... ... ... Ұлттар Ұйымының жаңа мүшесі ... ... ... БҰҰ Бас Ассамблеяның 47-сессиясында (1992 жыл қыркүйек-желтоқсан)
Бірінші Комитеттің ядролық қаруды таратпау күн тәртібіндегі басты ... ... ... ... туралы Бірінші Комитеттің
қарастырған мәселелерін келесі бағыттар бойынша біріктіруге болады:
- Ядролық қаруды таратпау;
- Ядролық ... ... ... Қаруланудағы транспаренттілік;
- Химиялық және бактериологиялық қару:
- Халықаралық қауіпсіздік;
Қазақстан 1991 жылы желтоқсанда Ресей, Украина және Белоруссиямен
бірге ... ... ... ... шаралар қолдану туралы Алматы
кездесуінде ядролық ... ... ... ... ... ... қырып жою қаруының барлық түрлеріне тыйым салуды қолдай
отырып, БҰҰ Бас ... ... ... ... ... ... Ол
химиялық қаруды қолдану, оны жою, жинау, өндіру, ... ... ... ... конвенцияға қосылғанын мәлімдеді.
БҰҰ Бас Ассамблеяның 47-сессиясында Қазақстан ... ... ... қолдау» және ... ... БҰҰ ... ... ... жіне қауіпсіздікті қолдау
сферасында жаңа міндеттер тұрғанын және мүше мемлекеттерді бұл ... ... ... ... ... БҰҰ Бас Ассамблеяның 47-
сессиясында Бірінші Комитет 40 отырыс өткізді, күн тәртібіндегі 23-пунктті
қарастырды, оның 29-ын еш ... ... ... қарусыздану және
қауіпсіздік туралы 5 резолюцияның соавторы ... ... ... БҰҰ ... ... қатысуға дайындығы
туралы 1994 жылдың соңында мәлімдеді. Президент ... БҰҰ ... ... ... 1994 жылы ... ЕҚЫҰ ... 3 ммемлекеттің атынан Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан атынан
Орталық-Азия аймағында бітімгершілік ... ... үшін ... ... ... БҰҰ-да Орталық-Азия аймағында тұрақтылық пен бейбітшілікті
нығайтуға жәрдемдесуді шынайы ... ... ... 1995 жылы ... Бас ... Бутрос Бутрос Гали Қазақстан Президентінің ... ... ... ... бағалады.
1995 жылы қыркүйекте БҰҰ Бас ... ... ... Қазақстан Сыртқы Істер Министрінің сөйлеген сөзінде Ұйымға
мүше мемлекеттердің назарын БҰҰ қамқорлығымен ... ... ... ... ... ... құру инициативасына
аударды.
1995 жылы 15 желтоқсанда Жамбылда Қазақстан, ... ... ... ... БҰҰ ... ... батальонын құру туралы келісімге қол қойды. БҰҰ Бас ... ... ... ... жолдауында 3 мемлекет басшылары БҰҰ-ның
дүниежүзіндегі қауіпсіздікті және ... ... және ... күш ... бекітілуіндегі рөлін мойындай отырып, БҰҰ
қамқорлығымен бітімгершілік батальонын құру шешімін ... Оның ... ... ... қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту болып
табылады. ... ... ... ... да ... бітімгершілік
операцияларында қолдану қсынылды.
Қазақстан БҰҰ резервті келісімдер ... ... ... ... ... ... қарай БҰҰның 54 мүше мемлекеті, оның ішінде Қазақстан
да бар, ... ... ... ... қатысуға деген ниетін
білдірді. 37 ... ... ... ресурстар жеткізуге дайын екені
туралы мәлімдеді. Олар ... ... ... ... әрекет етуі мүмкін. 18 мемлекет ... ... ... және 2 ... ... резервті келісімдерін рәсімдеді, сонымен
бірге БҰҰ-мен өзара түсіністік туралы меморандумға қол ... БҰҰ ... ... ресурстардың жалпы саны 68 мың адамды құрады.
1996 жылы БҰҰ-дағы Қазақстанның Тұрақты Өкілдігі ... ... ... БҰҰ ... консультативтік, қаржылық және
материалдық техникалық көмек көрсетумен байланысты мәселені зерттеуде,
бітімгершілік ... ... ... ... ... ... оның ішінде Швеция және Канада Қазақстанда және
Орталық Азия мемлекеттерінде қлттық бітімгерлерді дайындауға өз ... ... ... ... және ... бітімгершілік
курстарынан өтуге осы елдерден офицерлерді шақырды.
1997 жылы наурызда БҰҰ Бас Ассамблеясының ОПМ (51/136 ... ... ... ... ... ... туралы шешіміне сәйкес
Қазақстан 1996 жылы Комитет жұмысына бақылаушы ретінде қатысқан, басында
БҰҰ мүше ... ... ... Комитеттің толыққанды мүшелігіне
қабылданды.
Екінші Комитет БҰҰ Бас Ассамблеясының алты ... ... ... ... онда ... ... және ... мәселелер
талқыланады.
БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында (1992 жыл қыркүйек-желтоқсан)
Екінші Комитет 51 ресми отырыс ... ... күн ... ... ... онда ... мына ... орын алды:
- ЭКОСОС баяндамасы:
- БҰҰ қоршаған орта және даму ... ... ... даму ... халықаралық экономикалық ынтымақтастық;
- Дамушы елдерге экономика және қаржы саласында көмек көрсету:
Посткеңестік және постсоциалистік ... ... ... ең ... ... БҰҰ-ның бұл елдерді «өтпелі экономикадағы
елдер» статусын мойындауы болды. Олардың күш ... ... ... ... экономикадағы елдердің дүниежүзілік ... 47/187 ... ... ұзақ мерзімді жоспарда осы
елдердің дүниежүзілік экономикаға сәтті ... оның ... ... бұл ... ... ... ... әсер етеді. БҰҰ тарапынан
көмек беретін жаңа бағдарламалар және оның бөлімшелері (ПРООН, ... ... ... ... ... көмек көрсетуі тиіс.
БҰҰ Бас Ассамблеясының толыққанды мәжілісінде сөз ... ... ... ... ... орта және даму ... баяндамасын талқылау дүинежүзілік қауымдастықтың адамзатты
толғандыратын осы жаһандық проблемалардың жағдайы екенін атап көрсетті.
Қазақстан алғаш рет ... ... орта және даму ... ... қатысты, ол Рио-де-Жанейрода өтті, Рио декларациясының қоршаған
орта және даму туралы 25 принципінде былай деп ... ... ... ... орта ... және ... жылы сәуірде Қазақстан алғаш рет Комиссияның ... ... ... Комиссияның тұрақты даму туралы 8 ... ... ... ... делегациясының назары БҰҰ Бас Ассамблеясының 54-
сессиясы барысында (1999 жыл қыркүйек-желтоқсан) дамуды қаржыландыру ... ... ... серіктестік негізіндегі халықаралық экономикалық
ынтымақтастық және ... ... ... ... өзара
тәуелділігі және жаһандану мәселелерін талқылауға аударды ... ... үшін ... ... және ... ... ... жүйенің құрылуында мемлекеттің мүддесін қорғауды
қамтамасыз ету, Республиканың дүниежүзілік ... және ... ... ... ... ... көмек көрсету, елдегі
экономикалыө өсуді тежейтін ... ... ... және ... ... жеңу приоритетті мәселелер болып өала береді.
БҰҰ Бас Ассамблеясының ... ... ... 40 резолюция (3-
дауысс беру жолымен) қабылдады, оның 3-нің Қазақстан соавтор ретінде ... ... ... ... Экономикалық және Әлеуметтік
Кеңестің жұмысына сессиясының жұмысына бақылаушы ретінде қатысты,
халықаралық ынтымақтастықтың экономикалық және әлеуметтік саладғы мәселесі
туралы елдің позициясын ... ... көп ... функцияларын қосқанда әлемдік ... ... ... ... ... Оның ... әсіресе
өсіп келе жатқан ғаламдық тәуелділік пен ... ... пен ... ... ... ... ... етумен ерекшеленетін қазіргі заманның қақтығыстарын шешудегі рөлі өте
зор.
БҰҰ мүше-мемлекеттері үшін басты маңыздылық ... ... пен ... сақтау, қарусыздану мен жаппай ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Ұйым, сонымен қатар лаңкестік, есірткінің заңсыз айналымы мен ... ... ... ... ... күш-жігер бастамасын көтерді.
Бүгінгі таңда ол халықаралық қауымдастықтың ... ... ... бір ... ... БҰҰ адам ... құрметтеуді қолдау,
қоршаған ортаны қорғау, аурулармен күрес, ... ... ... ... миналарды залалсыздандыру және ЖҚТБ-мен ... ... ... ... ... ... бірі - бүкіл әлемде бейбітшілікті сақтау.
Көптеген жылдар бойына ұйым халықаралық дағдарыстардың ... ... ... ... ... маңызды рөл атқарып келеді.
Бейбітшілікті ... мен ... және ... ... ... жөніндегі
кешенді операцияларды жүзеге асырды. Сонымен қатар ол өршіп келе ... ... ... ... ... ... соңынан кейінгі
жағдайларда ол зорлықтың түп негізгін жою мен тұрақты бейбітшілік ... ... ... шараларды жиі қолға алуда.
Батыс елдер мемлекеттерінің өкілдері БҰҰ ... ... ету, ... ... және т.б. ... ... нығайтады деп қарастырды.
Арнайы мемлекетаралық мекемелер үкіметаралық жеке ұйымдар ... ... де, ... БҰҰ ... ынтымақтастықты білдірді.
Бұл ұйымның негізгі ерекшелігінің бірі, ол ... ... ... ... мәселелеріне бағытталған саяси сипатты
айтуға болады.
БҰҰ-ның ... ... ... ... ... ... ... ерекше орын алады. Оның ішінде БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы
Парламент рөлін атқарады. БҰҰ-ның Бас ... мен ... ... ... қамтамасыз етудегі негізгі құрылымдары болып
саналады.
БҰҰ-ның қызметі әр органдар мен ... ... ... Бас Ассамблеясына көптеген мәселелерді ... ... ... ... ... ... ... БҰҰ-ның басқа да
органдарының қызметіне қатысты мәселелерді ... ... ... ... ... ... пен бейбітшілікті ынтымақтастығын
қолдауға, жалпы қағидаларын қарастыруға, және де қарусыздандыру мәселелерін
реттеуге және соған байланысты ұсыныстарын ... ... ... ... ... ... ... БҰҰ және оның механизмі арқылы қарастыруда. БҰҰ-ның ... ... ... саяси проблемалар мен қатар, оның қызметінің
негізгі бөлігін ретінде экономикалық ... орын ... Ол, ең ... ... ... ... байқалды.
Сонымен қатар, БҰҰ-ның ұйымдық ... да ... ... саны да ... ... да халықаралық және ұлттық институттармен
ұйымдармен байланыс орнатуда.
Экономикалық қызметтті орындаса да, БҰҰ ... ұйым ... ... ... ... ... БҰҰ-ның әлемдік нарыққа және жеке елдердің даму
проблемаларына қатысты өз бағдарламасы мен резолюциясында бекіткен ... ... ... қатар, халықаралық терроризм барлық құрылықтың әлемдік
қауымдастығына нақты проблемасы ... тұр. Бұл ... ... бар, яғни ... ... ... ... проблемасы халықаралық ... ... ... ... ... Ол қазіргі кездегі өзекті, жаһанды
проблемалардың бірі ретінде қарастырылуы да мүмкін.
Қазіргі кезде, әлемдік саясатта ... ... ... ... ішіндегі ең бір өзектісі, ядролық қару мәселесі ... ... қару бір ... ... бір ... ғана тән ... ... ол
бүкіл адамзатты толғандырады.
Стратегиялық ядролық қаруды таратпау және қарусыздандыру жөніндегі
келісім халықаралық және ... ... ... ... негізгі
рөлді атқарады.
БҰҰ Адам құқығы жөнінде бірқатар негізгі халықаралық келісімдер
қабылдады.
БҰҰ-ның ... ... бірі ...... жеке секторлардың әріптестік қатынастарын орнатқанға дейін,
әлемдік пайда үшін ... ... ... сонымен қатар,
басқару механизмдерімен жүйесін ... және ... ... ... ... бері Қазақстан тек қана халықаралық қауымдастықтың мүшесі
ретінде қабылданып қоймай, сонымен бірге онда өзінің ... ... ... ... ... Ұйымы халықаралық және әмбебап ұйым болып табылады.
Оның Қазақстанның халықаралық аренадағы беделін көтеруде орны ... ... ... ортаны қорғау, ғарыштық саладағы
қызметі мемлекеттің ... ... әсер ... жаңаруының басты критерийі – Ұйымды реформалаудың аса ... ... және ... ... бастапқы қызметінің
жаңадан түрленуі болып табылатын – жаңа ғасырдың жаңа қауіп-қатерлеріне
қарсы ... ... ... ... ... мен адам ... тұрақты даму мен ғаламшардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету, ... ... ... ... ... үндестікке әсер
ету туралы ауқымды келісімді әрекеттер үшін әсерлі құрал бола білу. Осынау
абыройлы міндетті іске асыру БҰҰ ... ... ... ... мен приматтарын, принциптерін одан әрі қарай сақтау мен бекітуге
байланысты болып келеді.
Осы мәселелерге орай әлемдік қауымдастықтың алғашқы кезектегі ... ... ... мәселелерін шешу, халықаралық мәселелерді
күшпен шешу мен болашақ ... ... ... ... ... ... шешімдерінің заңдылығының, егемендік принциптерінің
сақталуы және халықаралық ... ... ... ... ... әсері болып табылады.
Басқа да көптеген жаңа мемлекеттер сынды Қазақстан үшін БҰҰ биік
мінберіне шығу қол ... оның ... мен ... ... ... қамтамасыз етеді.
Әмбебап Ұйымға мүше болу қарусыздану мен қауіпсіздік, экономикалық
және әлеуметтік даму, экология, адам құқығы, ... пен ... және ... ... ... өзекті халықаралық мәселелерді
шешуге белсене атсалыса отырып, Қазақстанға мемлекеттік ... ... мен ... ... ... бекітуге мүмкіндік берді.
Қазақстан тәуелсіздік алған ... ... БҰҰ және ... мекемелерінің қызметіне белсенді ... ... ... ... басым бағыттарының бірі болып саналады.
Осы бағыттың ... ... ... сахнада ҚР-ның ғаламдық және
аймақтық қауіпсіздік саласындағы стратегиялық мүдделерін ... ... пен ... әділетті әлемдік тәртіп пен орнықты даму ортасын
құруды, әлемдік қауымдастық ... ... ... ... ... ... ... негізінде, Қазақстан Ұйымды нығайту
мен БҰҰ басшылығымен әлемдік қауіпсіздік жүйесін құруға күш-жігер ... ... мен ... он ... ынтымақтастық нәтижелерін қарастыра
отырып, қарым-қатынас болашағын белгіледі.
Қазақстан, БҰҰ мен аймақтық ұйымдар арасындағы ықпалдастықты кеңейтуді,
әрі аймақтық ... ... ... ... ... ... ... миграция, діни экстремизм, жоқшылық пен АҚТҚ/ЖҚТБ таралуымен күресте
серіктестік байланыстарын кеңейтуді қолдайды.
Біріккен Ұлттар Ұйымының жетістіктері.
❖ БҰҰ Адам құқықтарының декларациясын (1948 жыл ) ... , ... ... ... ... және көтермелеуге қатысты 80 – ге жуық
конвенция және келісім – ... ... БҰҰ ... ... ... ... ... аспабы.
Қазіргі кезде БҰҰ - на 103 мемлекеттен келген 67 мың ... ... 16 ... қатысып , қызмет етеді.
❖ БҰҰ конвенциялары Европаның қоршаған ортасының қышқыл ... ... ... етті және ... ... ... БҰҰ және оның мекемесі , дүние жүзілік банкі және БҰҰ даму ... өте ... ... ... ... негізгі аспабы , оларға ... млрд . АҚШ долл . ... ... ... ... алты ... БҰҰ ... құқық нормативтерін өңдеді.
❖ 2004 – 2007 жылдар арысында дүниеге келген 670 мың ... БҰҰ – ... , яғни ... , ВОЗ , ... банк , жеке кәсіпорындары
қаржылай көмек берді.
❖ 2008 жылы МПП рамкаларында 110 ... ... ... көмек
көрсетілген.
❖ БҰҰ тек қана 2006 ... ... ... ... етті ... ... 3,4 млрд . АҚШ долл төтенше көмек көрсетті.
❖ Глобальды науқан нәтижесінде , жүзеге асатын шешек аурулары ... ... БҰҰ ... ... ... , МПП , ПРООН және басқа мекемелердің
қолдауымен әлеуметтік – ... ... ... кедей елдерге жылына 7,3 млрд . АҚШ долл . ... ... ... ... Абдулпаттаев С. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. Алматы,
2005.
2. ... С. ... ... ... ... ... ... Г.Н. Международные валютно-финансовые организации ... ... М.: ... ... ... А.О. ООН: тенденции и перспективы, Алматы, 2006
5. Байгисиев М. Халықаралық экономикалық қатынастар: Оқу ... ... ... ... ... Т.С. ... ... политико-правовые
аспекты. Киев, 2005
7. Булатов А.С. «Мировая экономика», - учебник под ред. Л. С. Булатова.
–М.: ЮРИСТЪ, 2007
8. ... Т.В., ... ... М.: ... ... 2008
9. Герчикова И.Н. «Международные экономические организации». Издательство
АО «Консалтбанкир», Москва, 2007
10. Джарбусынова М.Б. Поиск путей реформирования организаций объединенных
наций. Взаимодействие ... с ООН// ... ... на ... ... – М.: ... раритет, 2005
11. Жусупов Э.Б. Правовой статус и ... ... ООН: ... ... Институт международного права и
бизнеса ... - ... ... ... А.П. ... экономика в II ч. Ч.2 «Международная
макроэкономика»: учеб. пособие для ... М.: ... ... ... Ю.В. ... терроризм как глобальная проблема.
http:/www.antropology.ru/ru/texts/kosov/terror.html
14. Орлов В.А. Контроль над ядерными вооружениями и ... ... ... ... В.К., ... экономика», М., «Финансы», изд. «ЮНИТИ», 1998
16. Международные ... ... ... ... ... ... ... 2000
17. Международные экономические отношения. Учеб. пособие ... ... Н.Н. ... изд. М.: ... и ... ... Международные экономические отношения: Учебник под ред. ... ... ... ... ... Дип. Академия
при МИД РФ, 1997
19. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: ... / ... Л.Н. ... М.: Финансы и статистика, 2000
20. Основы внешнеэкономических знаний, под ред. Фоминского, Москва,
«Международные ... ... ... В.И. ... ... ... и практика. Дипломатия и
искусство: Курс лекций. М.: Юрайт-Издат. 2006
22. ... В.И. ... ... ... оружия
http://www.armscontrol.ru/course/default.htm
23. Сергеев П.В. Мировая экономика: Вопросы и ответы. - М: Юриспруденция,
2004
24. Смыслов Д.В. Международный валютный ... ... ... и ... М.: ... и ... 1993
25. Ядерное нераспростронение / И.А.Ахтамзян и др: Под ... ... ... В.Н. ... ... Наций, другие международные
организации и их роль в ХХІ веке – М.: ... ... ... Е. ... ... КНДР: угроза или шантаж?// Независими военное
обозрение-25 февраля 2005 г
28. Арыстанбекова А. О ... ... ... Analitik №5 ... Held D. McGrew A., Perraton J. Global ... ... and Culture. Oxford, 2005. P. ... Cheney G. Nuclear Proliferation. The Problems and possivitities. Dan
vury:2001
31. Хан Г.Б., Хан И.Г. Проблемы современных международных отношений ... Print Express, ... ... Х.А. «Международные экономические организации: справочник».
– М.: Международные отношения, 1999
33. Жебин А. Ядерная проблема в Корее и ... ... Азия и ... № 3 с ... ... ООН - 60 лет на ... мира и безопасности / К. Токаев //
Дипломатический курьер. - ... - ... ... ... даму мақсаттары мен міндеттері
|1-мақсат |Шегіне жеткен қайыршылық пен аштықты жою ... ... ... ... күнделікті табысы 1 доллардан кем |
| ... ... екі есе ... ... ... ... ... аштықтан зардап шегуші халықтың |
| |үлесін екі есе ... ... ... ... бастауыш білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ету |
|3-міндет |2015 жылға қарай ... ... жүзі ұл ... мен қыз ... ... ... толық бастауыш білім алу мүмкіндігімен |
| ... ету ... ... мен ... теңдігін қолдау және әйелдердің құқықтары|
| |мен мүмкіндіктерін ... ... ... ... 2005 ж. ... ... және орта білім беру |
| |саласыында, ал 2015 ж. қарай білім ... ... |
| ... жою ... ... ... ... ... ... жылдар арасында 5 жасқа дейінгі балалар арасындағы |
| ... 2/3-ке ... ... ... ... ... ... |1990-2015 жылдар арасында аналар өлімпаздығының коэффициентін|
| |¾-ке ... ... ... ... және басқа аурулармен күрес ... |2015 ... ... ... ... тоқтату және онымен |
| ... ... бет алу ... |2015 ... ... ... және басқа негізгі аурулардың таралуын|
| ... және ... ... бет алу ... |Экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету ... ... даму ... ... даму ... мен |
| ... ... бөлігі ретінде енгізу және табиғи |
| ... ... ... кері бұру ... ... ... таза ауыз суды тұрақты пайдалануға мүмкіндігі |
| |жоқ ... ... екі есе ... ... |2020 ... ... ... ... өте ... қала |
| ... кем ... 100 ... ... ... |
| |түрде жақсарту |

Пән: Халықаралық қатынастар
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 82 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
Біріккен Ұлттар Ұйымының қазіргі таңдағы халықаралық қатынастардағы ролі45 бет
"Г. Мендель белгілерінің тұқымқуалаушылық заңдары."7 бет
"Халықаралық тасымалдарды рәсімдеу шарттары"3 бет
"Қазақстанның энергетика жүйесі."8 бет
1 сынып оқушыларының білім, білік, дағдыларын қалыптастыру (математика пәні бойынша)42 бет
12 – жылдық білім беру проблемалары11 бет
1918-1939 жылдарындаѓы Ұлыбритания10 бет
1932 жыл ашаршылық ақиқатын ашатын кез келді9 бет
6 жасар балаларды мектепке оқытуға дайындау35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь