Контрафактілік өнімдер айналысы саласындағы қылмысқа тергеу жүргізуді ұйымдастыру ерекшеліктері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

I КОНТРАФАКТІЛІК ӨНІМДЕР АЙНАЛЫСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КЕШЕНДІ СИПАТТАМАСЫ

1.1 Контрафакциямен байланысқан қылмыстардың қылмыстық.құқықтық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1.2 Контрафакциямен байланысқан қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы, ұғымы мен құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1

II КОНТРАФАКТІЛІК ӨНІМДЕР АЙНАЛЫСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРҒА ТЕРГЕУ ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

2.1 Қылмыстық іс қозғау сатысындағы ерекшеліктері мен анықтауға жататын мән.жайлар 24

2.2 Контрафактілік өнімдер айналысы саласында тергеу жүргізудің бастапқы кезеңінің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42

2.3 Контрафакция туралы істер бойынша жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52

ҚОРЫТЫНДЫ 67

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚАЙНАР.КӨЗДЕР ТІЗІМІ 68
Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықтың етек алуы ұлттық қауіпсіз¬дікке де қауіп-қатер төндіретіні белгілі жәйт. Ел басшылығы мен құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жеткілікті түрде белсене күш салуына қарамастан қылмыстылық саласында айтарлықтай жақсы өзгерістің нышаны байқалды деп айта қоюға болмайды. Бұнымен қоймай, ғылым-техникалық прогрестің өркен жаюына орай қылмыстық әрекеттің жекелеген түрлері белсенді дамып, қуатты қылмыс өндірісіне айналып жатқан сыңай бар. Мұндай бағыттағы қылмыстар¬дың арасынан әсіресе контрафактілік өнімдер шығару және айналысымен көрі¬нетін авторлық және сабақтас құқықтарды бұзушылықты жатқызуғы болады.
Ғылымның, техниканың және мәдениеттің дербес қызмет нәтижелерін пайдаланудың жаңа жолдары мен оларды іске асырудың жаңа нысандарының пайда болуына әкелуде. Заманауи технологиялар заңнамаларда зияткерлік құықтарды, авторлық және сабақтас құқықтарды, өнертапқыштық және патент¬тік құқықтарды қорғау туралы, тауарлық белгілерді заңсыз пайдалану, яғни контрафакциямен байланысқан қылмыстар туралы мәселелердің өршіп келе жатқандығы бәрімізге мәлім. Зияткерлік меншік рөлінің артып келе жатқандығына, ал сонымен бірге адамзат қызметінің осы саладағы қылмыс жасаудың жаңа тәсілдерінің де пайда болып жатқанына дау жоқ.
Жүргізілген қылмыстық істерді талдау, қозғалған қылмыстық істердің көп¬шілігі контрафактілік дыбыс- және бейне өнімдерін тарату фактілері бойынша болғандығы жөнінде қорытынды жасауға және біздің дипломдық тұрғыда қарастыруымызға негіз болды. Сонымен, ҚР ҚК 184, 184-1, 199-баптарының іс-тәжірибедегі әсерлілігі онша болмай отыр. Сонымен бірге, ҚР ҚК 184-1-бабындағы өнертапқыштық және патенттік құқықтарды бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылық шарасы өнертапқыштардың құқықтарын бұзу жаппай сипат алса да, сақтандырушы қызмет атқарады. Мұндай жағдай заңсыздық ахуалын туғызады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеттері жөнінде айта кететін болсақ бұл жұмыстың мақсаты контрафак¬ция¬ның жасалуы мен оған тергеу жүргізу барысында туындаған заңдылық¬тарды әшкерелеу, және осының негізінде контрафакциямен байланысқан қыл¬мыстарға тергеу жүргізуддегі дербес әдістемелердің өзекті мәселелерін шешу болып табылады.
Дипломдық жұмыстың объектісі объектісі контрафактілік өнімдер айналысына қатысушы субъектілердің қылмыстық іс-әрекеттері және контрафакцияға тер¬геу жүргізу жөніндегі құқық қорғау органдарының қызметі болып табылады.
Дипломдық жұмыстың пәні зияткерлік меншік саласындағы қылмыс¬тық іс-әрекеттің заңдылықтары және контрафакциямен байланысқан қылмыс-тарды әшкерелеу мен тергеу жүргізу кезіндегі заңдылықтар болып табылады.
1 Ананьева Е.В. Авторское право и интернет // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 3..
2 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части / Под общ. ред. И.Ш. Борчашвили. Изд 2-е. – Алматы: Жетi жаргы, 2007.
3 Завидов Б., Лапин С. Уголовно-правовая характеристикаа преступлений о нарушении права на нтелектуальный собственность // Интеллектуальная собственность. – 1999. – № 3.
4 Морозов А.Г. Преступления в сфере авторских и смехных прав: обще¬ствен¬ная опасность и правила квалификации: Дис… канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2004.
5 Симкин Л.С. Программы для ЭВМ; правовая охрана. – М,: «Городец», 1998.
6 Дело № 137/4 // Архив Кокшетауского городского суда, 2006 г.
7 Дело № 245/52 //Архив Атбасарского района суда Акмолинской области.
8 Философский словарь./ Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1987. – 792 с.
9 Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики – М., 1986. – 587 с.
10 Танасевич В. Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика: Теоретические проблемы. – М.: Юрид. лит., 1978. – 192 с.
11 Цветков С.И., Волчецкая Т.С. Криминалистическая характеристика, преступления и региональные особенности // Уголовно–правовые проблемы борьбы с преступностью. – Калининград: КГУ, 1995. – 132 с .
12 Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. – М.: Изд–во Москов. ун–та, 1985. – 368 с.
13 Нургалиев Б. М. Организованная преступная деятельность. – Караганда: Карагандинская высшая школа ГСК РК, 1997. – 197 с.
14 Хаметов Р. Криминалистическая характеристика личности нарушителя авторских прав //Интеллектуальня собственность. 2000. № 5.– 65–68 с.
15 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М: «Азбуковник», 1999. – 944 с.
16 Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятель-нос¬ти. – М: «Юристь», 2002. – 172 с.
17 Казахстанская правда 2003. 20 ақпан.
18 Тонны пиратской продукции из Болгарии // Интеллектуальная собст¬вен¬ность. – 1999. – № 2. – С 24–25.
19 Дело № 172/19 // Архив суда г. Рудный Кустанайской области.
20 Мегаполис. 2008. 30 тамыз.
21 Информация для СМИ о результатах проведения оперативно–профи¬лак¬тического мероприятия «Контрафакт» (Астана, 13 июня 2008 г.) // Казахстан¬ская правда. № 126.
22 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2006 года "О плане мероприятий по выявлению подделок товарных знаков и лиц, нарушающих права зияткерлік меншік, а также их привлечению к административной и уголовной ответственности" // Собрание актов Президента РК и Правительства РК. 2006. № 16.
23 Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики рассле¬дования преступлений: Курс лекций. – СПб.: Изд–во СПб. юрид. ин–та МВД России, 1993. Ч. 3. – 62 с.
24 Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка? // Законность. – 1995. – №8.– С. 51–54.
25 Основы расследования преступлений о нарушении авторлық және сабақтас құқық / В.Н. Исаенко, О.Б. Гусев, Б.Д. Завидов и др. / Под ред. В.Н. Исаенко. – М., Экзамен, 2002. – 256 с.
26 Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Автореф. дис... докт. юрид. наук. – М., 1995. – 48 с.
27 Дворянкин О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно–правовой аспект / О.А. Дворянкин. – М., Изд–во «Весь мир», 2002. – 464 с.
28 Куркова Н.А. Проблемы расследования преступлений, связанных контрафакцией: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – 238 с.
29 Метелина Г.Ф. Наши пираты грабят Гейтса // Аргументы и факты. – 2002. – № 34.– С. 4.
30 Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. – СПб.: Изд–во СПб. юрид. ин–та МВД России, 1992. Ч. 1. – 100 с.
31 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М.: «Юристь», 1997. – 340 с.
32 Шейфер С.А. Следственные действия, Система и процессуальная форма. – М.: «Юрлитинформ», 2001. – 274 с.
33 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: «Мегатрон XXI», 2000. – 334 с.
34 Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений. – Калининград: 1980. – 89 с.
35 Бычкова С.Ф. Судебная экспертиза: научные, организационно–правовые и методические основы // Теория и практика судебной экспертизы. Алматы. 2002. Т.2. – С.352.
36 Баев О.Я. Тактика следственных действий. – Воронеж: НПО «МОДЕК», 1995. – 220 с.
37 Криминалистика: Учебное пособие / А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин. – Минск: Экоперспектива, 1998. – 758 с..
38 Бычкова С.Ф., Гинзбург А.Я. Следственные действия. Краткий комментарий к Уголовно–процессуальному кодексу Республики Казахстан Учебно–практическое пособие.– Алматы, ТОО «Аян Эдет», 1998., – 100с.
39 Сыров А.П. Проблемы научных основ тактики следственных действий: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1969. – 25 с.
40 Справочная книга криминалиста / Н.А. Селиванов, Е.Н. Викторова, Л.Н. Викторова, И.Г. Виноградов и др. – М., Норма–Инфра, 2000. – 682 с.
41 Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. – Воронеж: Изд–во Воронеж. гос. ун–та, 2002. – 408 с.
42 Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. – М., Городец, 1998. – 264 с
43 Криминалистическая тактика: Курс лекций / Под ред. В.П. Лаврова, Б.М. Нургалиева. – Караганда: КарЮИ МВД РК, 1999. – 190 с.
44 Григорьев В.Н., Шишков А.А. Уголовно–процессуальная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью. – М., Юнити–Дана, 2001. – 183 с
45 Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. Научно–практи¬чес¬кое и учебное пособие. – М., БЕК, 1996. – С. 101.
46 Аубакиров А. Ф., Гинзбург А. Я., Лифшиц Ю. Д. Значение экспертизы расследовании преступлений. – Караганда, 1991. – 100 с.
47 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. – 174 с.
48 Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. – М.: «Право и закон», 2002. – 320 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТІРЛІГІ
АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ
КРИМИНАЛИСТИКА КАФЕДРАСЫ
Қазақстан
Республикасы ІІМ
Алматы академиясы
криминалистика кафедрасының
бастығы, з.ғ.к.
полиция подполковнигі
С.Ж. Сембиев
қорғауға______________________
2013 жыл «__»_______________
ДИПЛОМДЫҚ ... ... ... ... ... ... тергеу жүргізуді
ұйымдастыру ерекшеліктері »
050303- «Құқық қорғау қызметі» бакалавриат мамандығы бойынша
тергеу-криминалистикалық мамандық
Орындаған:
401 топ тыңдаушысы (2009 ж.қ.)
Полиция қатарындағы
Қ.Т.Көкталов
Ғылыми ... ... ... ... ... ... ... кешенді
сипаттамасы
1.1 Контрафакциямен байланысқан ... ... ... ... ... ... ... өнімдер айналысы саласындағы қылмыстарға тергеу
жүргізудің әдістемелік негіздері
2.1 Қылмыстық іс ... ... ... мен ... ... ... ... өнімдер айналысы саласында тергеу жүргізудің ... ... ... істер бойынша жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу
тактикасы...................................................................
...............................................52
ҚОРЫТЫНДЫ 67
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚАЙНАР-КӨЗДЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... етек алуы ... қауіпсіздікке де қауіп-қатер төндіретіні
белгілі жәйт. Ел басшылығы мен құқық ... ... ... ... ... күш ... қарамастан қылмыстылық саласында
айтарлықтай жақсы өзгерістің нышаны байқалды деп айта ... ... ... ғылым-техникалық прогрестің өркен жаюына орай қылмыстық
әрекеттің ... ... ... ... ... ... өндірісіне
айналып жатқан сыңай бар. Мұндай бағыттағы қылмыстардың арасынан әсіресе
контрафактілік өнімдер шығару және ... ... ... ... құқықтарды бұзушылықты жатқызуғы болады.
Ғылымның, техниканың және мәдениеттің дербес ... ... жаңа ... мен ... іске ... жаңа нысандарының пайда
болуына әкелуде. Заманауи технологиялар заңнамаларда зияткерлік құықтарды,
авторлық және ... ... ... және ... ... ... ... белгілерді заңсыз пайдалану, яғни контрафакциямен
байланысқан қылмыстар туралы ... ... келе ... ... ... ... ... артып келе жатқандығына, ал сонымен бірге
адамзат қызметінің осы саладағы қылмыс жасаудың жаңа ... де ... ... дау ... ... ... ... қозғалған қылмыстық істердің
көпшілігі контрафактілік дыбыс- және бейне өнімдерін ... ... ... жөнінде қорытынды жасауға және біздің дипломдық тұрғыда
қарастыруымызға негіз болды. Сонымен, ҚР ҚК 184, 184-1, ... ... ... онша ... отыр. Сонымен бірге, ҚР ҚК 184-1-
бабындағы өнертапқыштық және патенттік құқықтарды ... үшін ... ... ... ... бұзу ... сипат алса да,
сақтандырушы қызмет атқарады. Мұндай жағдай заңсыздық ахуалын ... ... ... мен ... ... айта ... болсақ
бұл жұмыстың мақсаты контрафакцияның жасалуы мен оған ... ... ... заңдылықтарды әшкерелеу, және осының ... ... ... ... жүргізуддегі дербес
әдістемелердің өзекті мәселелерін шешу болып табылады.
Дипломдық жұмыстың объектісі ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттері және контрафакцияға тергеу
жүргізу жөніндегі құқық қорғау органдарының қызметі болып табылады.
Дипломдық жұмыстың пәні зияткерлік меншік ... ... ... ... және ... байланысқан қылмыстарды
әшкерелеу мен тергеу жүргізу кезіндегі заңдылықтар болып ... ... үш ... ... бөліп алып қарауға болады:
а) «зияткерлік қарақшылықпен» шұғылданатын ... ... ... топ ... мінез-құлықтарынан көрінетін
заңдылықтар;
б) ... ... ... ... осы ... ... істерге тергеу жүргізуді ұйымдастыру ды
анықтайтын заңдылықтар.
Дипломдық жұмыстың ... және ... ... ... мен ұсынымдардың мына ... ... ... көрінеді:
контрафакция мәселелерін, «зияткерлік қарақшылық» саласындағы қылмыстарды
тергеу әдістемелерін одан әрі ғылыми зерттеу үшін;
зияткерлік меншік объектілерін ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлерінің іс жүзіндегі тергеу және жедел-
іздестіру ... ... және ... да ... ... ... ... оқулық және әдістемелік құралдар дайындау кезінде.
Жұмыстың құрылымы зерттеудің мақсатымен және міндетімен алдын ... ... ... екі ... бес ... ... пайдаланылған қайнар-көздер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
1.   Контрафактілік өнімдер айналысы саласындағы қылмыстардың кешенді
сипаттамасы
1.1  Контрафакциямен ... ... ... ... қылмыстардың кешенді сипаттамаларының келесі
бөліктері олардың қылмыстық-құқықтық сипаттамалары болып табылады. Мұндай
құрамдардың қатарына авторлық және ... ... ... (ҚР ҚК ... ... пайдалы моделдерге, өнеркәсіптік үлгілерге,
селекциялық жетістіктерге немесе интегралдық микросхемалар топологияларына
құқықтарды бұзуды (ҚР ҚК ... ... ... заңсыз пайдалануды
(ҚР ҚК 199-бабы) жатқызуға болады. Аталған құрамдарды контрафакциямен
байланысқан ... ... ... ... ҚК ... өте сәтті тұжырымдалған және оның бірінші бөлігінде,
авторлықты иеленіп алу ... тең ... ... егер бұл ... ... өзге ... ... елеулі залал келтіру немесе олардың
құқықтарына ... ... ... ... зиян ... ... ... бөлігінде (бізге қажетті мәселе бойынша) авторлық құқық немесе
сабақтас құқықтар ... ... ... сол сияқты өткізу
мақсатында ... және ... ... ... елеулі мөлшерде жасалған сатып алу, сақтау, тасымалдау немесе
дайындау делінген. Дегенмен, бұл ... ... ... ... ... ... ... мәселелер туындайды.
1949 жылғы тергеушінің анықтама кітабында қылмыстың ... ... ... ... ... «Қылмыс құрамы туралы нұсқаулар» деген
параграфтан басталған. Осы бір іс ... ... ... ... деп ... қылмыстың қол сұғу затына Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында ... ... ... ... ... ... мынадай туындылар жатады:
әдеби туындылар;
драмалық және музыкалық-драмалық туындылар;
сценарий туындылары;
хореография және пантомима туындылары;
мәтiнi бар немесе ... жоқ ... ... ... ... ... және ... өнерiнiң басқа да туындылары;
қолданбалы өнер туындылары;
сәулет, қала құрылысы және бау-саябақ енерi туындылары;
суретке түсiру туындылары және суретке түсiруге орайлас әдiстермен ... ... ... ... және географияға, топография
мен басқа ғылымдарға қатысты үш ... ... ... ... де туындылар.
Сондай-ақ.
туынды шығармалар (аудармалар, өңделген дүниелер, аннотациялар, рефераттар,
түйiндер, шолулар, ... ... ... және ... да ... пен өнер шығармаларын өңдеулер);
жинақтар (энциклопедиялар, антологиялар, деректер базалары) ... ... және ... ... ... шығармашылық
еңбектiң нәтижесi болып табылатын басқа да құрама ... ... ... та ... – бұл ... ... ... хабарлары ұйымдарнының құқықтары.
Тауарлық белгіні заңсыз пайдалану объектісі (ҚР ҚК ... ... ... ... ... тауарлық белгіні
пайдалануға қатысты экономикалық қызметпен қалыптасқан қоғамдық ... ... ... пәні ... ... белгісі, қызмет көрсету
белгісі, фирмалық атауы, тауардың шығатын орнының атауы, олармен біртектес
тауарлар, қызмет ... ... ... ... ... ... және ... құқықты бұзудың объективтік жағы төмендегі бір
немесе бірнеше әрекеттермен көрінеді:
біріншіден, туындығы авторлықты иемдену (плагиат);
екіншіден, авторлық құқықты ... ... ... ... ... ... пайдалану.
Мұндай әрекеттің арасынан заңсыз көшірме жасау, тарату, туындыларды
жариялау, ... ... ... ... және басқалар. Өкінішке орай, ҚР
ҚК 184, 184-1, 199-баптарында ... және ... ... ... ... ... ... берілмеген. Бір жағынан, авторлық
және (немесе) сабақтас ... ... ... әкеп соқтыруы мүмкін
әрекеттердің бәрін заңда тізе беру мүмкін емес, ... ... ... ... ... ... үшін болжалды тізім беру орынды болар еді.
Мәселен, авторлық құқық ... ... ... ... ... ... ... жасау мен тарату, сондай-ақ осы
туындыны өңдеп, оған өзгеріс енгізіп, туындыны безендіріп, ... ... де ... мүмкін. Бөтеннің туындысын заңсыз тарату,
өз кезегінде оны сатып өткізумен, ... ... ... ... ... еркіне қарамастан көбейтумен сипатталады.
Сабақтас құқық ... ... ... ... ... әуе ... ... сым арқылы хабар
таратушы ұйымдардың ... ... ... ... болады. Фонограмма
шығарушылардың құқықтары келесідей әрекеттермен бұзылады: фонограмма
шығарушылардың рұқсатынсыз ... ... ... ... ... ... (сату, жалға бер, сыртқа шығару).
Плагиат деп бөтеннің туындыларын толық ... ... ... ... ... ... ... шығармаларды өз атынан шығару, өз
еңбекткрінде басқаның шығармаларынан үзінділерді сілтеме жасамай ... ... ... ... ... авторлық және (немесе)
сабақтас құқық бұзған кінәлі адам қоғамға қауіпті іс-әрекет жасайды.
Сөйтіп, ... және ... ... ... өте көп ... ... ... бәрі бірдей қылмыс құрамынан көріне бермейді. Қылмыстық
жауаптылық олардың кейбіреулеріне ғана тән. Мәселен, бүгінде ... ... және ... ... бұзушылық «Интернеттен» де орын алып отыр,
алайда сот тәжірибесінде осыған байланысты мәселе әлі қолға алына ... [1; ... ... ... ... ... ... қатысты негізгі
ұғымдарға түсінік, зияткерлік меншік құқықтарын бұзушылық ... ... ... ... ... ... зияткерлік
меншік объектілерінің айналысы саласындағы міндеттерді шешуге өкілетті
органдар туралы, зияткерлік ... ... ... ... және ... туралы түсінік беретін «Контрафактілік өнімдер
айналысына қарсы әрекет жасау туралы» заң қабылдау орынды деп санаймыз.
Тауарлық белгілерді заңсыз ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауды, тауардың
шығатын орнының атауын немесе олармен біртектес тауарларға немесе ... ... ... ... ... ... ... белгіге немесе тауардың шыққан орнының атауына қатысты ... ... ... бұл ... ... рет ... немесе
ірі зиян келтірумен көрінеді.
Талданып отырған қылмысты сипаттайтын келесі белгілер залал немесе зиян
келтіру түріндегі қоғамдық қауіпті зардаптардың ... ... ... туралы істер бойынша елеулі ... ... ... ... ... жүргізу әдістемелерінің құрамдас бөлігі
болып саналады. Залал мөлшері – бұл тура соған байланысты іс ... ... ... тергеуші дәлелдейтін мән-жайлардың бірі.
Қылмыстық жауаптылық, егер елеулі залал (зиян) түріндегі залалады
зардаптар ... ... ... ... ... себепті
байланыста болғанда, яғни бүгінгі таңда құқық ... ... ... отырған сотталушының қылмыстық әрекеті мен ... ... ... ... ... дәлелденсе ғана
басталады. Ең алдымен, бұл қылмыстың жетілдірілмеуімен ... ... ... өкінішке орай, мәні бойынша бірдей
зардаптарды анықтау кезінде ... ... ... ... ... ... залал, ірі мөлшер, елеулі залал, елеулі зиян. Заңнама
техникасы ... ... ... жол ... ... ал ... қолдану
тәжірибесінде бұл әрқилы түсінік береді. ҚР ... ... ... ... айтарлықтай, немесе ірі, зиянның елеулі ... ... ... ... залал материалдық және сол сияқты моральдық та болады.
Мәселен, әдеби шығармасы үшін қаламақы алмаған авторға келтірілетін
залал ... ... ... ... ... автордың орнына басқа
бір адамға марапат тағайындау ... ... ... табылады. Моральдық
залал, сөйтіп, автордың абыройын түсірумен, сондай-ақ ойын бұрмалаумен,
аударманың төмен ... ... оның ... ... ... ... деп кейбір ғалымдар авторға немесе сабақтас құқық
субъектісіне, сол ... өзге де ... ... ... ... ... қылмыстың жасалу кезіндегі Қазақстан ... ... бес жүз ... ... ... (АЕК) ... бағалаумен тікелей материалдық зиян келтіруді, қолдан шығарылған
пайданы ... ... ... ... [2, ... Завидов пен С. Лапин өздерінің көзқарастарын заң шығарушының
экономикалық ... ... ... ... ... ірі залалды
анықтау үшін сонымен бірге бес жүз айлық есептік көрсеткіш (РФ ... ... ... ... ... ... алуды ұсынады. Бірақ
бұл жерде әрбір нақты ... ... ... ... ... жағдайы мен оған қылмыстық әрекетпен келтірілген ... ... ірі ... ... де және аз ... бағалау мүмкіндігі
жаңылыс айтылуы.нейғабіл. [3, 121].Сірә, мәселені былайша қою ірі ... ... ... оңайлатпайды, керісінше одан сйын күрделілендіре
түседі. Біздің ойымызша, залал бірлігін анықтау үшін ... бір ... ... қажет сияөты..
Дамыған елдердің қылмыстық заңнамалары қылмыстық жауаптылыққа ... ... ... ... ... Мәселен АҚШ-тың Заңдар жинағының
506, 2319-баптарына сәйкес, қылмыстық жазалауға жататын деп ... ... ... ... ... бұзу танылады. Егер ол 180 күн
жалғасып және бір ... одан да көп ... ... ... ... ... ... көшірмесін таратумен көрінетін болса, егер бұлардың соңғысының құны
2500 доллардан кем болмаған жағдайда ... ... ... [4,
146].
Батыстық қылмыстық заңнамаларына еліктей отырып Л.С. Симкин ... ... ... және ... ... ... ... заңсыз
пайданалуының белгілі бір мөлшері ретінде, мысалы, ... ... ... ... ... ... заңсыз пайдаланылған даналарының
кұнын қылмыс жасау кезіндегі РФ заңнамасымен белгіленген ... ... ... ... ... ... ұсынған. [5, 93].
Сөйтіп, ірі залалды анықтау кезінде келесідей өлшемдік негіздерді бөліп
көрсету ұсынылады:
1) ... ... ... ... мен мөлшері. Оны анықтау
кезінде авторлық құқықтың заңсыз пайдаланылған объектілерінің сондай
өлшемдік негізін пайдалану ... ... ... ... ... зиын ... мәселені бөлек көтеру керек. Моральдық шығынның
орнын толтыру – Қазақстандық құқық институты үшін әлі ... ... ... ... ... жаңа ... Моральдық зиян
жәбірленушінің өзінің авторлық құқықтарының ... ... ... ... ... ... ... бұзу
фактісінің өзі бірден жәбірленушіге моральдық зиян ... ... ... Ол фактісі бойынша және көлемі бойынша дәлелденген болуы
тиіс. Аталған зиянның ерекшелігі ... сырт ... ... ... ... ... тудыратын жәбірленушінің ішкі кұйзелісі мен
кү»ніші болып табылады. Бәлкім, сот жәбірленушінің жан ... ... ... ... ... болуы да мүмкін. Бұл орындала қоймайтын міндет,
сондықтан моральдық зиян фактісі көп ... оның ... ... ақашалай
бағасын беретін жәбірленушінің мәлімдемесімен мақұлданады. Ақшалай сома
парасаттылық пен ... ... сай ... ... ... салдарынан адамның ерекше бір жағдайларға тап болатыны, сырт
келбетінен, бет ... ... бір ... байқалуы мүмкін. Мысалы, нағыз
және ауыр күйзеліс салдарынан адамның ... ... ... және ... өзі қол ... да мүмкін. Мұндай жағдайда сотнақты істің мән-жайларын
ескеруі тиіс. Қалған жағдайларда жәбірленушінің ... ... ... ... ... сондай-ақ қалыптасқан сот тәжірибнлнрін
басшылыққа алу ... ... ... ... негізінде ережесі осы жұмыста келтірілген ірі ... ... ... ... ... кезеңінде елеулі залал жүз айлық есептік көрсеткіштен
(АЕК), ал ірі залал бес жүз АЕК-тен төмен болмауы тиіс деп, ... ... ... ... ... ... байлансы бұл меже көтерілу
мүмкін.
Мұндай ... ... ... ... қылмыстық құқықтық нормада
пайдалану орында деп танылғанда тиісті мәнге ие ... ... ... деп ... нағыз шығын танылады, ал авторлық және сабақтас құқықты
бұзған жағдайда көбінесе қолдан шығарылған ... ... сөз ... ... ... автордың (құқық иеленушінің) құқығын ... ... ... ... көрсетеді. Залал мен қолдан шығарылған
пайданың арасындағы айырмашылық көзге ұрып ... ... ... ... ... залалға әкеп соқтырмаған болса, бірақ
залал ... ... ... онда ол қылмыс ... ... ... ... жасауға ұмтылу мән-жайлары бойынша кінәліге байланысы
жоқ, аяқталмаған қоғамдық қауіпті құқыққа қайшы іс-әрекет болып ... және ... ... ... үшін ... жауаптылыққа
тартудың, сондай-ақ ҚР ҚК 184-бабының мағынасы бойынша күрделілігі құқық
бұзушы ... ... ... ... пайдалануын мойындауымен, сондай-ақ
соны қалауымен көрінеді. ... ... ... сипатта болуы
керек, абайсыздықтағы кінә ... ... ... ... адам ... ... бұзушылықтың қоғамдық қауіптілігін түсінеді,
өзінің әрекеттерімен айтарлықтай залалдың (елеулі зиянның) болу мүмкіндігін
немесе болмай қалмайтындығын түсінеді және ... жол ... Іс ... өз ... ... тиіс. Тергеушілермен сұбхат жүргізу нәтижесі
күдіктілердің 24%-ы өз ... ... ... ... ... ... ... әрекеттері кешенін жүргізуді талап етеді.
Мәселен, сотталушы В.В. Юрьев рұқсатсыз Майкрософт компаниясының
компьютерлік ... ... Сот ... жауап алу
кезінде айыптауда ұсынылған кінәны мойындамады. Бірақ осыған қарамастан, ҚР
ҚК 184-бабының ... ... ... ... кінәсі
«Майкрософт» корпорациясы өкілінің айғағымен дәлелденді. Айғақ ... ... ААҚ ... ... В.В. ... ... бағдарлама
өнімдерін сатумен шұғылданатынын, соның салдарынан ... ... ... ... ... Сотталушының кінәсі сондай-ақ
2006 жылдың 8-қаңтарында Ақмола облысы бойынша ЭСЖҚКД қызметкерлерінің ... ... ... алуы ... ... ... ... кезінде 237 компакт-дискі алынған, оның баз бөлігінде соңғы ... 1340000 ... ... ... заңсыз көшіріп жазылған
«Майкрософт» корпорациясының бағдарламалық өнімдері ... ... ҚР ҚК ... ... «в» ... ... қылмысты
жасаған болып танылды. [6].
Сөз жоқ, кінәні мойындау ... ... және ... ... ... ... ... жүргізудің негізгі сәттерінің бірі ... ... ... кінәнің мойындалмауы тергеушіні іс бойынша ақиқатты
анықтауды одан әрі жалғастыруын тоқтатуы тиіс ... осы ... үшін ... ... ... ... атап айтқанда бірнеше рет, адамдар тобының ... ала ... ... ... ... топпен жасалғанын қарастырады. Мәселен,
осы қылмыстың бірнеше рет жасалуы деп, ... ... ... ... екі ... кем ... және соның бірде біреуі үшін ... ... ... ... ... сотталған
жағдайда оның бірде біреуіне қатысты соттылғы өтелмеген немесе алынып
тасталмаған жағдайы ... ... ... жасау жөнінде алдын ала келісіп, оған екі немесе
одан да көп адам ... ... ... ол ... тобының алдын ала
сөз байласуы бойынша жасалған деп ... ... деп ... ... бір ... ... ... жасау мақсатында алдына ала
бірігуі танылады. ҚР ҚК 184-1-бабы ескертуінің 2-тармағына ... ... ... ... ... ... ... пайдалану
құқықтарының құны не туындылардың және (немесе) ... ... ... ... модельдерді, өнеркәсіптік үлгілерді,
селекциялық жетістіктерді немесе интегралдық микросхемалар топологияларын
қамтитын тауарлардың құны қылмыс ... ... ... ... ... айлық есептік көрсеткіштен бес жұз есе асса, осы
әрекеттер ірі залал келтірген немесе ірі ... ... деп ... және ... ... ... өз ... бабын пайдалануымен бұзуы
деп лауазымды адамның өзінің құзыреті шегінде, бірақ өзі ... ... ... мен ... ... жағынан көрінеу қайшы келетін
әрекеттер ... ... Е.В. ... Н. Г.Борисов, А.Н. Сундуков «КАЗАСП» зияткерлік
меншік объектілерін заңсыз пайдалана отырып, дыбыс- бейне магнитофондарына
арналған контрафактілік ... ... ... ... 1340000 теңге
көлемінде ірі залал келтірген [7].
Қылмыстық іс ... ... ... «зияткерлік қарақшылық»
саласындағы айтарлықтай қоғамға ... ... ... ұйымдасқан
қылмыстық топтар тарапынан келетінін көрсетті..
Енді авторлық және сабақтас құқықтың бөтеннің тауарлық белгісін ... (ҚР ҚК ... ... тығыз байланыс туралы әңгіме
қозғайық. Сарапшылармен жүргізген сұбхат ... ... ... ... және ... орау ... ... даналарынан айнытпай орындалатынын, соның ішінде құқық
иеленушінің тауарлық белгілері де ... ... ... ... ... ... Республикасында тіркелген «WINDOWS»
және ... ... ... ... ... ... иеленушілер
болып табылады. Алайда, осы тауарлық белгілер контафактілік тауарлардан да
орын ... ... ... материалдық және моральдық залалдарын тигізіп,
сондай-ақ тұтынушыларды шатастыруға әкеп соқтырған. Мұндай ... ... ... жағдайда ҚР ҚК 184 және ... ... ... ... ... ... мультфильмдерден бастап порнографиялық фильмдердің бәрін
көшіреді және осындай порнографиялық фильмдерді кісі талғамай үлкенге ... де сата ... ... ҚР ҚК 184 және ... ... ... ... заңсыз тарату) бойынша саралауға болады.
Контрафактілік өнім шығару мен өткізу кезінде тұтыну рыногында ҚР ҚК ... ... ... ... сенімге қиянат жасау жолымен мүліктік залал
келтіру сияқты алааяқтыққа жол берілетін болады.
Авторлық және ... ... ... ... ... ... (ҚР ҚК 190-бабы), азаматтың салық төлеуден ... ... ... ... ... (ҚР ҚК 221, 222-баптары),
тұтынушыларды алдау (ҚР ҚК ... ... ... ... ҚК ... ... қылмыстармен қосарлана немесе жалғаса жасалуы
мүмкін. Көптеген ... ... басу ... аппаратуралармен жасалады.
Қылмыстық іс материалдарын ... ... ... ... байланысқанда және басқа қылмыстардың жасалуына себеп болған
жағдайда қоғамдық қауіптілігі ... бола ... ... жанасқан қылмыс топтарын біздің
осылайша бөліп көрсетуіміз осы қылмыстық құбылысты нәтижелі түрде ашуға
жағдай жасайтын ... іс ... ... ... ие ... ... байланысқан қылмыстардың криминалистикалық
сипаттамасы, ұғымы мен ... ... ... ғылымымен, атап айтқанда – ... ... ... нәтижелерге сүйенеді. Олардың
мазмұнын соттық тергеу мен қылмысты ... ... ... ... ... ... кешеніне келіп саяды. Өз кезегінде
мұндай криминалистикалық ұсынымдар жалпы және жеке ... ... мен ... ... ... ... тақырыпты зерттеу әдістемелелерінің ... ... ... ... ... ... Бұл
қылмыс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің түрлы баптарымен
қарастырылған және ... ... ... ... Ең ... тергеу
жүргізу әдістемелерінің затын қалыптастырудың осындай көзқарасын қолдануға
болатындығы жөнінде сұрақ туындайды. ... ... ... иелерінің
құқықтарын бұзуды қамтитын қылмыстардан басқа барлық қылмыстың ... ... ... іске ... ... ... кезінде көмектесін
білімдер жүйесін құру мүмкін бе? Осыған орай, криминалисткада жекелеген
қылмыс ... ... ... ... дамыту тарихынан келіп
өзіміздің көзқарастарымызды негіздегіміз келеді.
Жеке әдістемелер, өзінің жиынтығына ... ...... құру үшін ... ... ғылыми ережелер жүйесі кіретін
қылмыстың жекелеген түрлеріне ... ... ... жеке ... құрайды. Ең ақырында, ғылыми зерттеулердің
нәтижелері тергеу жүргізуді криминалистика техникасы мен ... ... ... мен ... ұйымдастырудың, сондай-ақ ерекше
шарттар мен жағдайлардағы басқару мен ... ... ... криминалистикалық ұсынымдар жүйесін құрайды.
Жеке криминалистикалық әдістемелер (қылмыстың жекелеген түрлеріне тергеу
жүргізу әдістемелері) ... не ... ... ... жауап беру үшін
көпшілік мақұлдаған «методика» (әдістеме) (грек тілінде «бірдеңеге жол»)
терминінің түсінігіне ... ...... бір ... ... ... жетудің жолы. [8, 278].
Бұл жағдайда криминалистика пәнінен ... ... ... бір ...... жекелеген түрлеріне тергеу ... мен ... ... мен ... асыру айтылып ... ... ... ... ... ... ... жүргізу мен
оларды болдырмауды ұйымдастыру мен жүзеге ... ... ... ... мен ... жиынтығын көрсетеді. Мұндай анықтама
белгілі криминалистердің пікірлеріне ... ... ... ... ... ... ... мұнда жеке әдістеменің
криминалистикалық ұсынымдарын ... ... ... ... оны онша ... деп таныла алмайды. Р.С. Белкин
криминалистикалық әдістеменің келесідей анықтамасын ұсынды – бұл ... ... ... ... мен ... ... ұйымдастыру мен
жүзеге асыру жөніндегі ғылыми ережелер мен олардың негізінде жасалған
ұсынымдар ... [9, ... ... тергеу жүргізудің жеке әдістемелері өздерінің нысандары
жағынан да және ... ... да ... ... ... кодексімен қарастырылатын қылмыстар мейлінше әралуан, ал оларды
әсерлі ашу мен алдын алуда криминалистикалық ұсынымдардың ... ... ... алу ... мәне ие болады. Қылмыстың жекелеген
түрлеріне тергеу жүргізу әдістемелерін құрылымын жасау көптеген уақыт ... ... ... ... болып келді.
Қазіргі кезде әдістемелерді жіктеудің төмендегідей жолдары бар:
қылмыстардың жасалу әдістері бойынша;
қылмыстық әрекеттерге тойтарыс беру түрлері бойынша;
жіктеу мен көптеген басқалардың негіздемелер ... ... ... тергеу жүргізу әдістемелерін ойластыру кезінде «бірқатар
жағдайда үш мүшелі үйлесімді ескеру жөніндегі өзінің төмендегідей қызықты
көзқарасын ... ... ... әдістемелерінің жалпы мәселелері;
қылмыстың ұлғайтылған топтарына ... ... ... ... бір ... ... ... нақты әдістемелері» [10, 172-173].
Ғалым-криминалистердің еңбектерін зерттей келе, біз ... ... ... қылмыстың субъектісіне байланыстырудың ашық
мақсаты көзделетіндігін байқадық. Қазіргі кезде кәмелетке ... ... ... қылмыстық топ, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ
адамдар және сол сияқтылар жасаған қылмыстарға тергеу ... ... ... ... жүйесін құрудың мұндай қағидасы авторлық және
сабақтас құқықты бұзушылықпен көрінетін барлық қылмыстарға тән ... жете ... ... ... ... үшін ... құрайды.
Контрафпкцияға қатысты қылмыстармен күрес ... ... ... ... ... зерттелуінің кеңдігіне,
тәжірибелік ұсынымдардың дұрыстығы мен ... ... ... ... ... және сабақтас құқықты ... ... ... ... ... қылмыстардың бәріне тән
нәрселерді табу туралы қажеттілік ... ... ... негізінде нәрселері мына: авторлық және
сабақтас құқықтарды ... ... ... моделдерге, өнеркәсіптік
үлгілерге, селекциялық жетістіктерге ... ... ... құқықтарды бұзу; жалған кәсіпкерлік; көрінеу жалған жарнама
беру; тауарлық белгіні заңсыз пайдалану; алаяқтық ... ... да, ... ... ... қылмыстар болып табылатын қылмыстық
әрекеттерге тергеу жүргізу әдістемелерінің ... ... ... ... ... туындайды
Жеке криминалистикалық әдістеменің құрылымы мен мазмұны, ең ... ... ... ... ... криминалистикалық
әдістемелер туралы жалпы түсінікке байланысты болады.
Жеке криминалистикалық ... ... әр ... ... да әр ... ... жеке ... құрылуына қарай контрафакцияға қатысы бар
қылмыстарға тергеу жүргізудің төмендегі криминалистикалық әдістімелерінің
құрылымдарын ұсынамыз:
контрафакцияға қатысы бар ... ... ... ... бар ... ... ... әдістемелік
негіздері (бұлар – анықтауға жататын ... тән ... ... ... жүргізу болжамдара мен жоспарлау, тергеу жүргізудің
бастапқы кезеңінің ерекшеліктері мен контрафакцияның ... алу ... ... ... бойынша жекелеген тергеу әрекеттерінің жүргізудің
әдіс-тәсілдері.
Контрафакцияға қатысы бар қылмыстарға тергеу жүргізудің осы ... ... ... қабылдай отырып, соған орай
біз, криминалистикалық әдістемелерді пайдаланудың тиімділігін арттыру
оларды ғылыми тұрғысынан ... ғана ... ... ... тергеушілер мен
анықтаушылардың қылмысты ашу, тергеу және болдырмауда қолдана ... ... орын ... деп ... ... ... және олардың түрлеріне
қатысты кең ... ... ... ... Шамасы осы
ғылыми категорияны зерттеудің белсенділік «шыңы» осы категорияның мәні мен
мазмұнына көптеген белгілі ... ... ... ... жинағы жарық көрген 1980-жылдардың орта тұсында бой алды. ... ... ... ... – бұл ... ... тергеу жүргізуді әсерлі ұйымдастыру үшін тергеушіге,
анықтаушыға қажетті криминалистиклық ... бар ... ... ... ғана ... элементтерге үйіп-төге беруге болмайды деп санаймыз.
Қылмыстың әрбір түріне өзінің элементтер ... ... ... Бұдан
басқа, аймақтық ерекшеліктерді де ескеру қажет. С.И. Цветков ... ... бір ... ... ... ... сипаттамаларды ойластыруды ұсынды. [11, 89].
Шекара маңындағы аймақтарда ... ... ... ... ... заңсыз өткізілуі болатынын ескере отырып, шекара ... ... ... сипаттамаларының
ерекшеліктерін бөліп қарау турасында сөз ... ... Н.П. ... та
тергеу жүргізу кезінде аймақтың кейбір ерекшеліктері туралы, әрбір қылмысқа
қатысты ... ... мен ... ... ... ... ... туралы ұсынылатын болжамдар өте маңызды деп санайды. ... ... ... ... ... ... ... кезінде де ескерген жөн. Жергілікті жерлердегі құқық қорғау
органдарының сыбайластық дәрежесін де естен шығармау керек.
Авторлық және ... ... ... ... қатысты тұрақтырақ, қайталанатын эелементтердің ... ... ... ... топ ... қоса, қылмыскерге тән ерекшеліктердің
сипаттамалары;
жәбірленушіге тән тұлғалық ерекшеліктердің сипаттамалары;
қылмыстың жасалу жағдайларының сипаттамалары (уақыты, орны және ... ... ... қол сұғу ... ... ... ... әдістері туралы деректер.
Кейбір авторлар авторлық және сабақтас құқық бұзушылық бойынша, ... ... ... ... ... байланысты сот-тергеу тәжірибелерін
зерделеуге ұмтылыс жасаған [13, 59].
Р. ... ... ... ... ... тұлғалар – бұлар
негізінен 14 тен 50 жас ... ... (75%), ... ... немесе оқитын жерлері бойынша жақсы мінезделетіндер (97%), ... 78% ... ... аяқталмаған жоғары білімі барлар, 5% ғылыми
дәрежесі барлар, 94% сотталмағандар, 31% ... топ ... ... ... ... ... «қарақшылар» болып заңгерлік білімі жоқ, жеке
кәсіпкер ретінде тіркелген, тұрғылықты жері ... ... ... ... бұрын сотталмаған, жанұясы бар 23 пен 35 жас аралығындағы азаматтар
танылып отыр, олардың ... орта ... бар ... ... жоғары
білімді және ғылыми дәрежесі бар). ... деп, ... ... компьютерлік бағдарламалар мен кітаптар және басқа да
өнімдерді заңсыз юолмен ... және ... ... ... адамдар
танылады [14, 59].
].
Біз зерделеген қылмыстық іс материалдары көрсеткеніндей, контрафактілік
өнімдер айналысына қатысқан адамдар тұтынушылардың ... ... ... ... әсерін тигізетін нәрселерді жақсы біледі, үнемі
сұранысты қадағалап, кейде нақты бір ... ... ... ... ... ... бұл үшін жаза ... әрекеттерді елемей
қалады. Олар заңдық жауапкершіліктен құтылып кетуге болады деп ... ... ... ерекшеліктерінің бірі ауыл-село
тұрғындарының арасында мұндай құқықты ... ... ... ... саяды.
«Зияткерлік қарақшылық» саласындағы қылмыскерлерді, біздің пікірімізше,
қылмысты жасау әдістеріне қарай бірнеше санатқа бөлуге болады.
Біріншіден, ...... ... көшірмелер жасаушылар. Көбінесе олар
жеке кәсіпкерлер болып табылады. Өнімдер шығару ... ... ... ... ... ... көп ... келісімінсіз жүзеге
асырылады. Сонымен бірге зияткерлік меншік объектілерінің қолдан жасалған
даналары түпнұсқаға өте ... ... ...... ... ... таратушылар
(сатушылар, дистрибьюторлар, делдалдар). Мұнда ... ... ... ... ... ... сауда нүктелерінде құқық иеленушінің тиісті
рұқсатынысыз тарату;
б) ... ... ... факс ... ... ... бойынша сатып-өткізу;
в) электрондық хабарландыру ... ... ... ... ... ... хабарландыру тақталарында
олардың жариялы түрлерімен бір мезгілде, ал кейде одан ерте те ... ... ... ... ... ... қарағанда төмен бағамен
сатылады. Атап өту керек, Интернетте «қарақшылық» бағдарламалық нәрселерді
таратуға байланысты екі мыңға жуық сайттар орын ... ... ... ... ... ұсақ сауда, бөлшек сауда
түрлерімен ... ... ... ... көрсету керек.
Үшіншіден, бұлар – қарақшыларды пайдаланушылар. Бұл сияқты құқық
бұзушылар, әсіресе ... ... ... құқық иелеріне
аутарлықтай қауіп төндіреді. Соңғы пайдаланушы тарапынан жасалатын құқық
бұзушылық, ... ... ... ... ... ... бағдарламаларын көшірумен көрінеді. Мұндай ағымдағы әрекеттер
компьютер техниксының паркі ... ... ... ... беру ... ... жиі ... қол сұғу затына қарай өзіндік ерекшеліктерге ие болған ... ... ... ... ... ... тергеу жүргізу
барысында осындай еркшеліктерді ескеріп және оларды пайдалана ... ... ... ... «компьютерлік қарақшы», ... ... ... қарақшы» деген сияқты шартты
атауларға ие болғандар. Мәселен, бейнеқарақшы – бұл ... ... ... ... және ... адам [15, 518].
Төртіншіден, бұлар – ұйымдасқан қылмыстық топтар. ... Н.П. ... ... ... ... ... екі түрлі анықтамасы бар. Біріншісі, ұйымдасқан
қылмыстылық – бұл өз ... ... ... ... ... немесе
трансұлттық деңгейдегі күрделі қылмыстық жүйенің құрамындағы арнайы тұрақты
құралған, жақсы ұйымдасқан, әшкерелеуден ... және ... ... ... ... ... ... қылмыс жасайтын
адамдардан құралған қылмыстық топтардың жасайтын қылмыстарының біртұтас
жүйелі ... ... ... ... топ – бұл ... ... шұғылданатын және сыбайлас жемқорлық ... ... ... ... ... ... басқарылатын тұрақты
тобы [16, 49].
Ұйымдасқан қылмыстылыққа қатысты теориялық ... ... ... ... ... ... зерделеу бойынша «зияткерлік
қарақшылық» саласындағы ... ... ... құру ... ... ... Контрафактілік өнімдер айналымы
саласындағы елдің түрлі аймақтарында қалыптасқан ... ... ... ... ... ... ... болып көрінеді
және олар төмендегідей жалпы белгілермен ... ... ... ... ... ... әрекеттің жоғары деңгейі: ... ... ... ... және ... түрі ... ... бөлшек сауда нүктелеріне тарату кезіндегі
жеделдіктің жоғары ... ... ... ұйымдастырушылары белсенді қатысушы болып
табылады, барлық істі басынан аяғына дейін ... ... ... ... үшін коммерциялық құрылым құрады. Көптеген жағдайда «қарақшылардың»
ұйымдасқан қылмыстық топтарының көш басшыларының қолынан шекрадан тыс жерде
жасырыну ... ... ... ... мен ... сұхбат
жүргізу, қылмыстық жауаптылыққа әдетте қылмысты орындаушылар ғана тартылып,
ал ұйымдастырушылардың ... ... ... анықталды ;
контрафакциямен байланысқан қылмыс, көп ... ... ... ... жасыру, парақорлық, контрабанда, алаяқтық сияқты
қылмастармен қосарлана жасалады;
«қарақшылардың» ... ... ... ... ... мен ... ... табысты болуы ұйымдасқан қылмыстық ... ауыр және аса ауыр ... да ... ... 4].
Ғылыми әдебиеттерде баяндалған ұйымдасқан қылмыстылықтың тағы да бір
көрінісі. 1997 жылдың 11-шілдесінде тергеу комитетінің қызметкерлері ... ... және ішкі ... органдары қызметкерлерімен бірігіп, отыз
без жастағы болгарлық кәсіпкердің делдалы болып, 80 мың компакт-дискі сатып
жүрген Ресей мен ... екі ... ... Үш ... ... Шереметьево әуе бекетінде ұшақпен өз еліне ұшқалы ... ... өзі ... 1997 ... ... мен шілде айлары
аралығында осы топ рынокқа жалпы құны төрт миллион ... ... ... ... ... ... ... өнімдер үш ауысымда жұмыс
істеп миллионнан аса дискі шығаратын Болғариядағы бес фабрикада шығарылған.
Кәсіпкерге конрабанда, құжаттарды қолдан ... және ... және ... ... кінәлары тағылды [18, 15].
Сонымен бұдан басқа халықаралық ынтымақтастық шеңберде Қазақстанда 2007
жылдың 25-30-қараша ... ТМД ... ... технология
саласындағы қылмыстарды әшкерелеу мен жолын кесуге бағытталған «Контрафакт»
деген атпен көп ... ... ... алу жедел-іздестіру шаралары
өткізілді. ІІМ ... ... ... ... 259 заң ... оның 234 ... ... өнімдерді өндіру, 20 –
порнография, 2 – қаталдық пен зорлыққа табынушылық, сондай-ақ компьютерлік
технологияны пайдаланумен ... ... ... да ... ... 40055 бірлік өнім алынды, ... ... 39691 ... 137 ... мазмұндағы дискілер, басқа да заңсыз өнімдер
бар. Атап айтатын болсақ, Қостанай ... ... ... Орталық
базарында порнографиялық сипаттағы дискілерді заңсыз өткізу орын алған. Осы
әрекет үстінде ... ... ... ... ... ... 43 ... табылып және алынған және сол бойынша қылмыстық
іс қозғалған. [19].
Осыған орай, 2008 жылдың 20-шілдесінде Қазақстан ... ... жаңа ... ... Соған сәйкес, дыбыс- және бейне өнімдері,
компьютерлік бағдарламалар тек қана ... ... мен ... ... ... Көшелерде, базарлар мен вокзал алаңдарында оларды осыдан
былай өткізуге мүлдем болмайды. Біз, ... ... ... ... ... ... ... пен контрафактілік өнімдер саудасы саласында
біраз тосқауыл қояды деген үміттеміз. Жаңа ереже күшіне енген 2008 ... ... ... ... бойынша әділет органдары 51
тексеріс ... ... ... ... 1,4 миллион теңге құрайтын 20
мыңнан аса қарақшылық өнімдер алынып, сонымен ... 42 ... ... ... Ішкі ... министрлігі 2008 жылдың 3-8 маусым аралығында республика
көлемінде еркін ... ... ... ... мен ... ... ... сондай-ақ ақпараттық технологияны
пайдаланумен жасалатын қылмыстарды әшкерелеуге, ... және ... ... жедел-алдын алу шаралары өткізілді. Шара барысында
ақпараттық технологияны ... ... 228 ... ... соның
181-і контрафактілік өнімдерді тарату, 22-порнография және 1 ... ... ... ... ... ... ... Бұдан басқа 4
ақпараттық технологияны пайдаланумен ... ... 2 ... ... қызметін заңсыз пайдалану, 4 компьютер жүйесіне заңсыз кіру, 2
жеке өмір құпиясын бұзу мен ... ... ... ... ... Еркін айналыста тыйым салынған 37 тың ... жуық ... ... ... 36863 ... CD-DVD ... ... мазмұндағы дискілер, 27 жүйелік блоктар, 29 бірлік ... бар. ... ... ... ... с ... проведено 537 рейдтік шаралар өткізілді, соның ... в ходе ... ... 344 ... және ... ... ... 146 компьютер клубтары мен Интернет-кафе, 82 ... ... ... ... ... ... ... және
Павлодар облыстарында контрафактілік өнім шығаратын төрт астыртын цех
анықталды, Қазақстан жеріне контрафактілік өнімдер ... екі ... ... ... ... ... Ақсу қаласында контрафактілік
өнімдер шығару мен көбейтетін астыртын цехтің жұмысына тосқауыл ... ... жыл ... және ... өнімдер шығарып
келген, оларды өткізіетін бірнеше нүктелерді иеленген. Қарау ... одан 578 ... ... ... 31 ... ... 4 мың фильмдердің мұқаба-тыстары алынған. [21].
Контрафактілік өнімдер өндіретін астыртын цехтар ашу, осы өнімдерді
сенімді ... ... алып шығу – осы ... ұйымдасқан қылмыстылықтың
бірінші белгісі.
Сөйтіп, контрафактілік өнімдер айналысы саласындағы ұйымдасқан қылмыстық
топтар – бұл контрафакцияны кәсіп ... ... және ... қорғаушысы бар басқарылатын қылмыскерлердің тұрақты қылмыстық
құрамасы.
Біздің көрсеткен өзіндік ... ... ... қарақшылық»
саласындағы ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес ... ... ... шараларын жасау ... ... ... ... қылмыстарға тергеу жүргізу кезінде әдістемелер
құру үшін пайдалану қажет.
Зияткерлік меншік құқығын бұзушылық ... деп, ... ... ... ... зиян ... автор – жеке тұлғалар немесе
жеке тұлғалар тобы танылады. Тек тұлға ғана ретінде ... ... ... ие ... экономикалық айналысқа түскен шығармашылық нәтижелері
пайда табудың көзі ғана емес, сонымен бірге оның ... ... ... айналған шығармашылық қызметкер жәбірленуші болып табылады.
Жәбірленушінің «криминалистикалық бейнесінің» ерекшелігі оның өз ... ... ... көрсетуімен, өзінің зияткерлік меншігін
құқықтық қорғауға қатысты білімінің аздығымен, құқық қорғау ... ... ... ... ... ... жәбірленуші заңды
тұлға да болуы мүмкін. Із жүзіндегі тәжірибелерді талдау ... мен ... ... ... ... ... ... бұзылатын келісім-шарттық қатынастарда болады.
Сондай-ақ, іс-тәжірибелерлі таладуымыз көрсеткендей, зияткерлік меншік
саласындағы жасалатын қылмыстарға тән нәрсе қылмыстың ... ... ... Олар негізінен зияткерлік өнімдерге сұраныс жоғары болатын қысқы-
көктемгі ... ... ... ... ... ... ... феникс ордені», «Қатты жаңғақ-4.0» «Такси-4» сияқты және ... ... ... тамашалайтын фильмдер алғашқы ... ... ... осы
саладағы құқық бұзушылық саны арта түсті. Жаңа ... ... ... ... болуы мүмкін, оның үстіне мұндай тауарларды өткізу
бір-екі сағатқа ғана созылады.
Осы жоғарыда айтылғандарды Ақмола облыстық ... ... ... ... ... ... «Сібір шаштаразы» деген фильмнің 164
контрафактілік ... ... ... алғаннан кейінгі ҚР ҚК 184-
бабының 2-бөлігі бойынша ... іс ... ... ... ... ... ... отыр. [22].
Аталған қылмыстық қол сұғушылық түрі ... ... ... ... ... ... жатады:
әдеби шығармалар;
компьютерлік бағдаламалар;
музыкалық және музыкалық-драмалық шығармалар;
сценарий шығармалары;
бейнелеу және сәндік өнер шығармалары;
хореография және пантомима ... ... ... ... көрсету белгісі;
тауардың шыққан жерінің атауы;
өнертабыс;
«ноу-хау» патенттері;
өндірістік үлгілер және т. б.
Егер дыбыс жазбалары контрафакциясының еркешеліктері ... ... онда ... ... үш ... ... болады:
бастапқы жасаушының немесе құқық ... ... ... ... ... ... қайта көшірііп жазу;
авторлық құқық иесінің рұқсатынсыз жалған көшірме жасау;
бутлегерство – бұл ... мен ... ... сондай-ақ
авторы келісім-шарт жасасқан дыбыс жазушы компанияның ... және ... ... шығармаларды рұқсатсыз жазу.
Бейнеқарақшылықтың сонымен бірге өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл ... ... бар ... ... ... таза ... – фильмдер заңды
тәртіппен шығарылмай, кинотеатрларда жартылай жасырын көрсетіледі; қолдан
жасап шығару; көшірмелерді ... ... ... ... ... ... бейне қарақшылардың
«екінші демін ашқандай» болды. Интернеттің көмегімен ... енді ... бола ... ... күні бұрын көріп алу түкке тұрмайтын болды.
Кең ауқымды жүйелерде авторлық және сабақтас құқықты бұзушылыққа байланысты
бір-біріне қарама-қайшы екі ... бар. Оның ... ... ... ... ... мүмкіндігі шамалы болғандықтан Интернет
арқылы тарату авторлардың күйреуіне әкеп ... ... ... ... ... барлығы бірте-бірте шешіледі дегенді
айтады, демек, шығармалардың ... ... ... оны ... ... Біздің ойымызша, зияткерлік меншік құқығын ... ... ... көп ... ... ... осы ... сот-тергеу тәжірибесін қалыптастыру керек.
Қолайлы көздердің айтарлықтай ... ... ... ... даналары шетелдерден Қазақстан жеріне Ресей шекаралары және
Қытаймен шекаралас елдер арқылы, сондай-ақ Еуропадан ұшақтар ... ... ... ... ... деп ... ... шекарасы арқылы туарларды өткізу іс жүзінде көліктің ... ... ... құпия орындар арқылы, не жасанды, жалған
құжаттар арқылы, не теріс ... ... ... не ... көрсетілген құжаттар арқылы өткізіліп жатады. Зияткерлік меншік
объектілерін заңсыз өткізу енгізілетін дыбыс-, ... ... және ... ... дұрыс декларацияламаумен байланысты
болуы мүмкін. Осыған ... ... ... ... салдарынан
мемлекеттік бюджет айталықтай сомадағы төлемдерді кем алады. Сонымен бірге,
осындай жағдайда дыбыс-, бейнетаспалардың, маталардың, аяқкиімдердің, тамақ
өнімдерінің ... ... ... ... ... бағасынан он есеге
дейін ... ... ... ... ... ... ... заңсыз өткізу ұйымдасқан қылмыстық топтармен де, сол сияқты
жалғыз «тасымалдаушылармен» де жүзеге асырылуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... органдары қызметінің
белсендіріле түсуіне байланысты ел ішінде лицензияланбаған ... ... ашу орын ала ... ... ... өндіру үшін белгілі бір көлемде жазу аппаратуралары мен
бастапқы шикізат материалдары қажет.
Дайын өнімдерді одан кейінгі өткізу ... ... ... ... ... ... шығарылған даналардың бағасы авторлық
құқыққа төлеу үшін ... ... ... ... көп арзан
болады. Жасырын бағдарламалық жабдықтар, ... ... ... ... ... нүктелерде, Көкшетаудың Орталық базарында –10-
15 нүктелерде, ал Алматының «Қытай» базарында 300-ден кем емес нүктелерде
сатылады, ... ... ... ... сататын орын үшін күніне 170
теңгеден бастан төленеді. Айына 300 доллар, ал ... ... тек ... әкімшілігі ғана жүргізеді.
Екінші әдіс әдетте, бақылау тыс пайда табу мақсатында таратушылар арқылы
таратылатын көпке танымал ... ... жазу үшін көп ... таза
дыбыс- және бейне таспаларды сатып алумен көрінеді.
Контрафактілік өнімдер өндіруді нақтылайтын болсақ – ол «қарақшылық»
көшірмелерді көбейту, ... ... ... ... ... ... кабельдік теледидардан көрсету, эфирден беру, сондай-ақ ауқымды
және жергілікті тораптар бойынша көпшілікке заңсыз көрсету, ... ... ... (өз ... келісімді көшірме санын арттыру,
көшірмені келісім-шартта көрсетілмеген аумақта ... ... ... ... ... ... туындыны құқық иелерінің барлығымен келісім-
шарт жасасапай пайдалану), контрафактілік өнімдер жөнінде жарнама ... ... ... ... ... ... заңсыз орналастыру
және басқалар.
Контрафакциямен байланысқан қылмыстардың криминалистикалық сипаттамалары
тергеушіге нақты бір қылмыстарға тергеу жүргізудің бағыт-бағдарына қызмет
етеді. Оның ... ... ... Өйткені, нақ осы криминалистикалық
сипаттамаларда тергеу ... ... ... ... ... ... [24, ... өнімдер айналысы саласындағы қылмыстарға тергеу
жүргізудің ... ... ... іс ... ... ... мен анықтауға жататын
мән-жайлар.
Қарастырылып отырған санаттағы қылмыстық істерді ... ... ... осы ... ... ... ... қылмыстық іс жүргізу
заңымен жүргізу мен бекітудің орындылығы туралы ... ... ... ... Осы ... істерге қатысты тергеуге дейінгі
тексеру тұтастай айыптау негізіне алынатын дәлелдеудің ... ... ... ... ... санаттағы істер бойынша тексері әдістемесі мен
іс ... ... ... ... ... ... тексеру жүргізуге
ұқсас болады. Сонымен бірге, оның нақтырақ тоқталып өтуді қажет ететін
кейбір ерекшеліктері ... ... осы ... ... бойынша бақылау үшін сатып алу және
оқиға орындары мен контрафактілік белгілері бар ... ... ... ... ... ... бойынша жүргізу құқық қорғау
органдарының ... ... ... ... ... ... ... болғанда ғана қолға алынады, сонымен бірге оған кешенді жедел-
іздестіру ... ... ... ... ... ... орай,
тергеу мен сот тәжірібесін зерттеп-зерделеу көрсеткеніндей, бақылау үшін
сатап алудан басқа жедел-іздестіру шаралары ... іске ... ... ... ... ҚР ҚІЖК 130-бабы Заң талаптарының сақталуы жағдайында
алынған жедел ... ... ... ... ... және ... реттейтін осы Кодекстің ережелеріне сәйкес осы
Кодекстің 53-бабында және 21-тарауында, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... Республикасының
Заңында көзделген талаптар сақтала отырып, ... ... ... ... ... ... сала ... Қазақстан Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі
туралы» Заңының 11-бабының 2-бөлігіне сәйкес, ... ... мына ... ... ... ... сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар алу;
азаматтар жария және жасырын қатынастар орнату, оларды ... ... ... ... ... ... елiктеу мiнез-құлық үлгiсiн қолдану;
астыртын кәсiпорындар мен ұйымдар құру;
берiлетiн өнiмдерге жедел бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... және ... (олардың бағыныстылығына және
меншiк нысандарына қарамастан) есептерi бойынша анықтамалар мен тексерулер
жүргiзу;
зерттеу үшiн ... мен ... ... алу;
бақылау үшiн сатып алу;
iздеу-қызмет иттерiн пайдалану;
белгiлерi бойынша жеке адамды ... және ... ... алып ... ... іздеу;
құқыққа қарсы әрекеттер iздерiн табу, жасырын анықтау және алу, оларды
алдын ала зерттеу;
қылмыс ... ... ... ... iзiне түсу және оны ұстау;
ұсталған адамдарды жеке ... ... ... ... ... заттар мен құжаттарды қарауды және алуды, сондай-ақ тұрғын жайларды,
жұмыс орындары мен өзге де орындарды тексерудi, көлiк құралдарын ... ... ... ... ... жөнiнде операциялар жүргiзу;
жедел, қылмыстар есептерi және қылмыстық тiркеу жүйелерi бойынша тексеру
болып табылады.
Бақылау үшін сатып алудың ... ... ... бірі ойда жоқ
жерде кенеттен жүзеге асырылуы. Осыған байланысты, ... ... ... ... ... да ... ... байланыс пен
ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өту ... ... ... ұйымдардың
қызметкерлері өздерінің бастамасымен контрафактілік өнімдер сатылуы мүмкін
деген нүктелерге ... ... ... тексерістің қоғамға пайдалы
мақсатта бағытталғанына қарамастан, оның ... ... ... әкеп ... ... де болады.
Жедел-іздестіру шаралары мен тергеулік әрекеттерді жүргізуге өкілеттігі
жоқ бұндай ұйымдардың қызметкерлері мұндай тексеріс ... ... ... ... ... тойтарыс бере алмай және соның негізінде
тергеу жүргізу ... ... іс ... ... ... ... ... мүмкіндігіне қол жеткізе алмайды. Көбінесе
мұндай тексерістер ... ... ... және ... мен
заңсыз айтанысатындарды тек қана ескерткендей сескендіреді. Мұндай жағдайға
тән ... ... ... ... ... ... заттай дәлелдемелерді
жойып жіберу, жалдамалы қызметшілерді босату болып табылады. Әрине, мұндай
шаралар құқық қорғау органдарының тергеу жүргізуіне ... ... ... ... тергеу әрекеттерін нәтижесіз қалдырады.
Бұл дегенмен, ... ... ... ... ... ... ... қарым қатынасты білдірмесе
керек. Пайдалысы, экономикалық және сыбайлас жемқорлық ... ... ... мен ... да ... қорғау органдарының
қызметкерлері осындай ұйымдармен тұрақты байланыста болғаны. Қажет болған
кезде, ... ... ... ... әрекет жасау
ынтымақтастығына шақырып және беттерімен тексеру жүргізгенде белгілі ... ... ... ... беретін, негізді әңгіме өткізген
жөн.
Сонымен бірге, жедел-іздестіру шаралары ретіндегі бақылау үшін сатып алу
жүргізу ... осы ... ... ... ... ... пайдалы. Біздің ойымызша, мұндай адамдарды бақылау үшін ... ... ... болар еді. Нақ осы сияқты ұйым қызметкерлері ... ... ... ... контрафактілік белгілерді біліктілікпен
анықтауға және мұндай ... ... алу мен ... ... ... тигізер еді.
Бақылау үшін сатып алу, оқиға орнын қарау және контрафактілік өнімдер
шығару немесе ... ... ... ... ... түсініктеме алу
айтарлықтай дайындық жұмыстарымен жалғасуы тиіс. Осы жұмыстың ... ... ... ... пайдалана отырып, белгілі
бір сабақтас құқық туралы ақпарат алып, төменде айтылған мән-жайларды білу
керек:
құқық ... ... ... түрі ... ... ... салыстырмалы зерттеу үшін өнімінің үлгілерін алу
керек;
оны зерттеп, қадағалау барысында ... ... ... ... ... ... ... құқық иесіне шамалап алғанда қандай шығын келтірілгенін
болжау керек.
Аталған ұсынымдарды орындамау тергеуді одан әрі ... ... ... қиындыққа әкеп тірейтін жағымсыз зардаптарға соқтырады.
Жиналған ақпараттардың негізінде бақылау үшін сатып алу, оқиға орнын
қарау және ... ... ... алудың нақты операцияланы
өткізудің әдіс-тәсілдерін ойластырған жөн болады.
Әсіресе, бақылау үшін сатып ... ... ... ... ... жерлерде) тұрған объектілерді – ... ... ... алу ... ... ... ... өнімдерді
дайындауымен немесе өткізуімен айналысуды кәсіп қылғанын дәлелдейтіндей бір
рет емес бірнеше рет қадағалу жүргізу қажет; қадағаланатын ... ... ... ... ... ... ... Нақты бір объекті бойынша
жедел-іздестіру шаралар кешені аяқталған және ... ... ... ... ... ғана ... үшін сатып алу мен ... ... ... ... ... жөн. Жедел-іздестіру қызметі нәтижесінде
алынған ақпараттардың дәлелдемелік мәніне қатысты ... ... ... ... ... ... жедел бөлімдердің
қызметкерлері осындай әрекеттерді ... ... ... ... ... ... үшін ... жиі қателіктер жіберіп жатады.
Осындай әрекеттердің барысында жедел ... мен ... ... ... бар ... ... және толық бектілері тиіс, сонымен бірге
өнімдердің жолдама құжаттары – тасымал қағазы, түбіртек, ... ... ... ... болуы ғана емес, сондай-ақ және ... осы ... ... да маңызды болып саналады, сондықтан
осы сияқты жағдайлар хаттамада ... ... [25, ... өтетін жай, авторлық және сабақтас ... ... ... ... ... ... заңдық белгі құқық бұзушымен жүзеге
асырылатын ... бір ... ... ... ... ... ... сату
(тарату) және басқаларға құқық иеленушінің рұқсатының болмауы танылады. ... ... ... құқық немесе сабақтас құқық объектісі болып
саналатын өнімдерді пайдалану құққығын беретін лицензиялық немесе өзге ... жоқ ... (бар ... ... ... ... үшін сатып алу жүргізумен бірге, соның нәтижесінде маңызы бар
дәлелдемелік деректер алуға ... ... ... ... ... ... Әсіресе, базар (дүкен, сауда ... ... ... ... ... ... ... бері жалға алып отырғанын,
ооның келісім-шартында тауарлардың ... ... ... ... нүктені жалға алып отырғандығы жөнінде деректер алу қажет. Егер бір
кәсіпкер бірнеше сауда орнын ... ... ... осы ... ... ... болады.
Тексеру жүргізу кезінде қажет бола қалған жағдайда тергеуші түсініктеме
алуға құқылы. Мұндай шараның өткізудің тәртібі жеткілікті түрде ... ... және не ... ... алынатындығы белгілі болуы
керек. Бұдан басқа, контрафактілік өнімдер шығару мен ... ... ... ... басқа да құрамдарымен біріге ... да ... ... кәсіпкерлік;
контрабанда;
көрінеу қылмыстық жолмен табылған мүлікті сатып алу немесе өткізу;
азаматтың салық төлеуден жалтаруы – ... ... ... ... ... және ... сондықтан тіпті тәжірибелі тергеушінің ... ... ... ... ... мен ... сезікті субъектіден анықтауға
тиіс мәселелер көрсетілген сұрақтар қою үшін жоспар ... алу ... ... ... ... ... сұрақтар кіреді:
Бұл субъекті кәсіпкерлікпен қашаннан бері, атап айтқанда. ... ... ... ... ... ... бе, қайда, қашан, немен дәлелдейді?
Табысы туралы декларацияны соңғы рет қайда және қашан ... ... ... бейнетаспа, компьютер дискілерін сатумен қашаннан бері айналысады?
Тауарды қайдан алады, кіріс пен шығысты қалай тіркейдіғ оны қалай ... ... ... ... не ... иесі ме, әлде сатушысы ғана ма? Тауар иесі кім?
Тауардың қандай құжаттары бар, олар ... ... ... ... ма? Лицензиялық өнімнің қандай екенін
біле ме, ол қанша тұрады?
Авторлық және сабақтас ... ... үшін ... не ... бар екенін біле ме?
Бұрын дәл осындай бұзушылығы үшін ұсталды ма, осындай ... үшін ... ... ... ... ... күні қалай өтті: сауда күні басында қанша және ... ... ... ... ... ... ... сатып үлгерді, түскен ақшасы қайда (егер одан
ақша табылмаса)?
Жасалған хаттамаға ... жоқ па? [26, ... ... ... қою ... ... бар ақпараттарға, таңдап
алынған тактикаға байланысты осы аталған сұрақтарды және өзге де ... ... ала ... жеке ... ... ... ... қатысуымен өткізілген бақылау ұшін сатып алу
мен алынған заттарды қарағаннан ... ... ... алудың
айтарлықтай әсері болуы мүмкін. Осы жағдайды ескере отырып, зияткерлік
меншік құқық ... ... ... ... бөлімдердің
жедел қызметкерлері, әсіресе экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... тактикалық
және процессуалдық жағынан сауатты жүргізу әдістемелеріне ие болуға қол
жеткізе білу ... ... ... ... іс жүргізудегі тексеріс материалдарын
сұратып алу мекеме, кәсіпорын, ұйым әкімшілігінің лауазымды адамның немесе
азаматтың атына белгілі бір ... ... ... нәрселерді жіберулері
жөніндегі ресми ұсыныс түрінде көрінеді.
Ең алдымен сезікті адам қызметінің ... ... ... көрсетуін ұсыну керек. Авторлық немесе сабақтас ... ... ... мәліметтерге келетін болсақ, ол тиісті ... ... ... ... ... ... ... алынуы мүмкін, мысалы,
IFPI. Ұйымның не жеке адамның дыбыс-бейне өнімдерін немесе ... ... ... тиісті құқықтарының бар-жоқтығын анықтау
мен дәлелденуі үшін, сондай-ақ құқық иесінің заңдық қатынастары жайында
сұрастырылады.
Сонымын бірге есте ... жай, ... ... жалғасып түрлі
ұйымдарға берілуі мүмкін, ал одан әрі қарай, тәртіп бойынша тергеу ... ... ... ... ... жиналған дәлелдемелерге
айыпталушының қорғаушысы күмән келтірмес үшін осы ... ... ... анықтап шығу керек.
Бұдан басқа, залалдың көлемі, сипаты мен мөлшері туралы маңызды болып
табылады. Ол жөнінде жәбіріленуші ... ... ... ... ... бара-барлығы мен негізділігін тексеру қажет болған
жағдайда дәл осындай өнімнің құны ... ... ... дәлелдеуші
анықтама қағазын алуға болады.
Сөйтіп, қылмыстық іс қозғау туралы ... ... сәті ... ... ... мәселелер бойынша жауаптар мен құжаттағы негіздемелерге
ие болуы тиіс:
қандай құқық бұзылды: ... па, әлде ... ... өкілеттігін дәлелдейтін құқық иесінің не оның өкілдерінің
мәлімдеулері, тиісті ... бар ... ... ... ... (қай өндіру, тарату және т.б.)?
бұзушылықтан қандай залал келді, айтарлықтай немесе ірі ... ... ол ... ... (есеп қалай жүргізілді)?
сезікті адамдардың әрекеттерінде ҚР ҚК ... ... ...
бірнеше рет; адамдар тобының алдын ала сөз байласуы ... ... ... ірі ... немесе ірі залал келтірген; адамның өз
қызмет бабын пайдалануымен жасалған ... деп ... ... бар ма, болса ол неден шығады?
Осы сияқты сұрақтарға тиісті жауаптар алынғаннан кейін қылмыстық ... ... ... және ол ... деп танылады.
ҚР ҚК 184-бабындағы белгілер бойынша қылмыстық іске тергеу ... ... ең ... ... осы ... ... үстінде істің мәнін
жақсы бағдарлай білуі үшін жиі жүгінуіне тура келетін ... ... ... білу ... ... ... ... алдында зияткерлік меншік саласына қатысты
заңдық материалдарды, ең алдымен Қазақстан Республикасының «Авторлық құқық
және сабақтас құқықтар ... ... ... алу ... ... ... ... оны құқық иесі болып ... ... ... ... мүддесін заңды түрде танытатындығы туралы ... ... ... білуіне көмектеседі. Осы көздердің өзінен де құқық
бұзушылық қандай жолмен және жәбірленушінің нақты ... ... ... ... ... ... және ҚР ҚК ... қылмыстың
белгілері бойынша қылмыстық іске тергеу жүргізу кезінде туындайтын бірқатар
мәселелрді шешуге болады.
Ең алдымен ҚР ҚК 184-бабының ... ... ... ... ҚР ҚІЖК 32-бабына сәйкес, ҚР ҚК 184-бабының 1-бөлігі және 184-1-
бабының 1-бөлігінде қарастырылған қылмыстар туралы істер ... ... ... ... ... шағымы бойынша ғана қозғалады
және тек Қазақстан ... ... ... ... көзделген
жағдайларда ғана жәбірленушінің айыпталушымен бітісуіне орай ... ҚІЖК ... заң ... ... ... тәртібімен жүзеге
асырылатын қылмыстық ізге түсудің ретін нақтылайды. Осы бап ... ... ... ... ҚР ҚК 184-бабының 1-бөлігі бойынша ... тек қана ... ... ... ... ... іс ... жргізу жалпы тәртіппен жүргізіледі.
Осы баптың екінші бөлігінде, егер ... ... ... ... ... не ... да себептер бойынша өзіне тиесілі құқықтарды ... ... ... ... мүдделерін қозғайтын не басқа
адамдардың, қоғамның немесе мемлекеттің елеулі ... ... ... ... ... ісі ... ... шағымы болмаған
кезде де іс қозғауға құқылы, екендігі жөнінде ереже бекітілген. Дәл ... ҚР ҚК ... ... ... іс ... ... деп аталған жолы қолдануға ... Еске сала ... ... жеке тұлға ғана емес, сонымен бірге қылмыспен мүлкіне
және іскерлік атағына нұқсан ... ... ... да ... ... ... ҚР ҚК 184-бабының 1-бөлігі ... ... ... да ... ... ... ие ... ұйымдардың өтініштері
бойынша жасалғандығын көрсетті.
Сөйтіп, тергеуші ... ... ... ... ... ... шеше ... құқық иесінің атынан не оның заңды негізде әрекет
жасайтын өкілінің атынан ... ... көз ... ... ... ... ... Қазақстанда алдарына ... ... ... ... ... етіп ... түрлі қоғамдық немесе
коммерциялық ұйымдар ... ... ... ... ... ... ... отырып, есте сайқтайтын жай, ондай ұйымдардың
Жарғысындағы немесе өзге де ... ... ... ... ғана ... қылмыстық тәртіпте ізге түсудің бастамашысы өзіне ғана қатысты құқық
иесі болғандықтан әрбір ... ... ... ... ... ... ... өкілі жүзеге асыратын өз құқықтарын бұзушылықтармен күрес
жүргізудің жолдары мен ... өзі ... ... ... өздерінің құқықтары заңды тұлғалармен бұзылғанда ғана залалдың
орнын толтыру туралы талап арыз мәлімдейді.
Атап өту керек, бірқатар жағдайда ҚР ҚК ... ... ... ... құқық иеленуші өкілдерінің бастамашылығымен қозғалады. ҚР ҚК ... ... ... ... ұйымдардың бастамасымен қылмыстық іс
қозғауды ... ... ... ... ... бұл ... ... қорғау
органдарынан контрафактілік өнімдер шығару мен айналысы ... мен ... ... ... ... құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қатысуынсыз осындай
ұйымдардың контрафактілік өнімдерді өткізу ... өз ... ... ... ... абайлап қараған жөн.
ҚР ҚІЖК 183-бабына сәйкес, қылмыстық ізге түсу ... кез ... ... ... ... ... туралы арызды немесе хабарды
қабылдауға, тіркеуге және ... ... және ҚР ҚІЖК ... ... туралы арыз немесе хабар бойынша шешім ол ... ... ... ... ... ... тиіс, ал қажет болған жағдайда қосымша
мәліметтер алу, құжаттарды немесе өзге материалдарды ... ету, ... ... ... сараптама жүргізу үшін бұл мерзімді анықтау органының бастығы,
тергеу бөлімінің бастығы он ... ... ал ... ... - ... ... ... алады, бұл туралы үш ... ... ... ... өнімдер шығару мен айналысы фактілерін әшкерелеу. Тергеу
тәжірибесі мен арнайы әдебиеттерді ... ... ... ... ... ... ... мен айналысы туралы негізгі
ақпараттар ... ... ... төмендегідей жағдайларда белгілі
болады:
экономикалық және ... ... ... ... ... жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде;
өзге де бөлімшелерді, соның ішінде ішкі ... ... ... бір ... иесі ... ... ... мүмкін өнімдер шығару мен айналысы бойынша
қызмет жүргізетін фирмалар мен жеке ... ... ... де қылмыстық іске, ең алдымен экономикалық бағыттағы қылмыстық ... ... ... де ... ... ... мен ... ең алдымен кеден
органдары өкілдерінен;
шетелдік құқық қорғау органдарынан;
жекелеген азаматтар мен ... ... ... ... ... немесе өзге де хабарламаларынан.
Контрафактілік өнімдер шығару мен айналысы әшкереленген кезде, ... ... ... ... бір ... ... субъектілері осы
қызметтің «техникалық бағыттына» қарай ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... жаңалықтарды
көбірек пайдаланатынын ескеру керек.
Мұндай жағдайлар, ... ... ... өз қызметтерін жиі жарнама
арқылы көрсететін бағдарламалық жабдықтар айналысын кәсіп ететіндерге ... ... ... және ... ... қызметкерлері осындай
қылмыстық әрекетпен шұғылданатын субъектілерді анықтау үшін ... ... ... өнімдер шығару мен айналысы туралы
хабарларды ... ... деп ... ... бөліп көрсетеді.
Атап айтқанда, О.А. Дворянкин мұндай шараларға мыналарды жатқызады:
бұзушылар үшін ... ... құру ... қарақшыларды
әшкерелеу үшін, мысалы, Интернет сервері мен BBS станциясы ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
авторлық немесе сабақтас құқық өнімдерінің демпингтік баға бойынша сату мен
сатып алу ... ... ... [27, 122].
Біздің ойымызша, мұндай әрекеттер арандатушы пиғылда болатындықтан
жоғарыда аталған ... ... өнім ... мен оның ... әдісі ретінде пайдалануға жол беруге болмайды. Олар адамдардың
дүдәмәл топтарына, соның ішінде осы ... ... ... ... ... ... отырған қылмысты жасау ниетінде болаған
адамдарға бағытталған. Мұндай хабарландырулар олар үшін байып кетудің ... ... ... ... ... ... ... осы
аталған түрін жасауға итермелеуі мүмкін.
«Зияткерлік қарақшылықпен» шұғылданатын адамның заңсыз іс-әрекетін
жіктеу өте күрделі, ал тауарлар ... ... ... одан ... Мысалы, тауарлық белгіге ерекше құқығы бар адам осы құқықты
растайтын ресми ... ... ... сондай-ақ оның құқықтары
бұзылғандығы жөнінде, атап ... ... сырт ... мен атауын
өзгертіп, өз құқығына қол сұғылғандығы жөнінде дәлелдемелер ұсынуға тиіс.
Мұнымен бірге, тергеушілердің ... ... ... ... ... ... ... аурытпашылығы адам өлтіруге қатысты үш іске тергеу
жүргізумен бірдей ... ... ... объектілердің заңсыз
коммерциялық айналысы – бұлар Қазақстан ... қол ... мен ... келісім-шарттарды бұзу арқылы зияткерлік меншік
объектілерін жасау, өндіру, дайындау, өңдеу, сақтау, тасымалдау, жөнелту,
босату, сату, ... ... ... ... ... ету, көбейтіп шығару,
көшірмесін жасау, өзге де шаруашылық айналысы, Қазақстан Республикасының
кеден аумағына шеттен ... ... ... ... ... ... ... контрафакцияның кең тараған жағдайлары
құқық иелерімен келісім-шарттық қатынастар жасаспай-ақ ... ... ... ... ... тарату кезінде авторларының аты-
жөнін көрсетпеу, шығармаларды пайдаланудың келісім-шарттық ... ... ... ... көрсетті. Осындай құқық бұзушылықтың 89%-
ы дыбыс- және бейнежазба өнімдері, компьютерлік бағдарламалар мен ... ... ... ... ... ... «Көшпенділер» мен «Шыңғысхан»
фильмдерін олардың ... ... ... ... ... бұл фильмдерді көрермендердің көбісі қарақшылық таспалар мен
дискілерден әлдеқашан ... ... ... ... sun» компьютерлік
ойындарын біздің мектеп оқушыларымыз ... ... ... ... ... алғаны өтірік емес.
Тергеудің табысты нәтижесі, біздің ойымызша, қылмыстық іс ... ... ... дәрежеде дер кезінде, негізді, ... ... ... ... алға ... етіп қою дәлелдеуге
жататын ... ... ... ... ... ... мәселелерді іске асыру контрафакция туралы ... ... ... ... ... ... талдау материалдары, қылмыстық
іс бойынша анықтауға жататын мәселелердің шеңбері тергеу барысында кеңейе
түсіп және нақтыланып отыратындығын ... ... ... ақпараттарды
зерделеудің өзі анықтауды қажет ететін қылмыс белгілері бар ... ... ... анықтауды талап етеді. Осы ... ... ... ... негізгі және көмекші мәселелерін анықтау
және оларды нәтижелі айқындау ... ... түрі деп ... ... ... ... істер бойынша айқындауға жататын мәселелер дау-
дамайды дұрыс шешу үшін нақтылаушы рөл ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін мейлінше әсерлі жедел-іздестіру
шараларын, тергеу әрекеттерін дұрыс таңдап алуды қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... ... іс бойынша жұмыстарды нәтижелі ... ... ... іс ... құнды ақпараттарға ие болуға жағдай жасайды. Бұл
жерде сонымен ... ... ... ... ... ... буын ... табылатын криминалистика ғылымының
ережелерін пайдалану кезінде нақты тергеулік жағдайларды сапалы басқарып
жүргізе білу ... ... ... ... [28, 55].
Контрафакция туралы істер бойынша айқындауға жататын мәселелердің қатары
төмендегідей болып көрінеді.
Ең бірінші кезекте зияткерлік меншіктің заңмен қорғалатынын ... ... ... Осы ... ... алу ... іс ... шешуші факторы
болады деп ойлаймыз. Олай дейтініміз, дыбыс-бейне, музыкалық, әдеби және
басқа да шығармалар заңмен қорғала бермейді. ... ... ... ие
болуы үшін мына бір мысалды келтіре кетейік.
Мәселен, қорғау мерзімі өтіп кеткен шығармалар одан әрі ... ... ... ... қайтарымсыз пайдалануға рұқсат ететін
авторлар да бар және сол сияқты ... да ... ... ... ... ҚР ... құқық және сабақтас құқықтар ... ... ... ... тиісті құқық қорғау органдарының
бөлімшелері заңмен қорғалатын нақты шығармалар жайында толық ақпаратқа ие
болуы ... ... ... ... ... ... ... даналарына тән белгілер;
олардың жинақталып біріктірілуі;
оралуы;
қосымша сипаттамалары.
Туынды туралы ақпараттарда ... ... тән ... әрі жасырын
белгілері тура деректер болса да ... деп ... ... ... өнімінің контрафактілік болып табылатынында.
Біріншіден, шығарманы ... ... ... ... ... ... ... пайдалану лицензиясы бар ма, ол заңды түрде
берілген бе? Мұндай мән-жайларды ... үшін ... ... ... құқығы бар, ұжымдық негізде авторлардың құқықтарын
басқаратын ұйымдарды ... ... ... ... ... ... ... салынады. Осыдан кейін ұйымдардан алынған ресми
сұраулардың көмегімен берілген лицензиялар туралы және лицензиялық шарттар
туралы мәліметтер ... ... ... ... ... шұғылданатын адамның лицензиялық құжаттарының қолдан жасалмауын
анықтап, айыруы тиіс.
Сөйтіп, шешілетін мәселе – ... ... ... ... істің одан арғы тағдырын шешеді..
Бұдан басқа, құқық қорғау органдарына шағым білдірген ... ... ... екендігін анықтау қажет. Авторлық және (немесе) сабақтас
құқық, тауарлық белгі иелену құқығы расында мәлімдеуші-жәбірленушіге ... ... ... ... жәбірленушінің туынды (шығарма) жасау
фактісіне қарай, қызметтік міндеттеріне байланысты ... ... ... туындылар жасау фактісіне қарай, зияткерлік меншікке
құқықтың мұрагерлікпен берілу фактісіне қарай, ... ... ... ... беру ... ... ... мүмкін. Демек, құқық қорғау
органдары ... ... ... ... ... ... керек. Мұндай ақпараттар тек қылмыстық сот істері ... үшін ... ... ... ... іс ... үшін де аса ... Бұларда нақты
бір шығарманың құқық иеленушісін ... ... ... ... ... ... ... нотариалдық куәландырылған түрлі
құқықты белгілейтін ... ... ... ... келісім-
шарттар, тіркеу туралы куәліктер және басқалар жатарды.
Контрафакцияға тергеу жүргізу кезінде бір ... ... ... ... ... тапсыру жөніндегі тізбектің бәрін анықтау керек. Өзін құқық
иеленуші ... ... ... ... ... құқық беру жөніндегі
келісім-шарттарды ұсынатындарын да ескерген жөн. ... ... ... тіркелген елдің нотариусымен куәландырылуы тиіс. Бұл
нотариус шетелдік ... ... ... ... ... ... ғана
білдіреді, ал ол аталған объектінің қандайда бір құқығының ... ... ... ... басқа мән-жайлар анықталуы тиіс.
Бұларға ең алдымен жасалған іс-әрекеттің уақыттағы және ... ... ... ... ... ... әдістері мен
жағдайлары жатады. Атап ... ... ... мына ... жатады:
контрафактілік өнімді шығару қашан басталды;
ол қаншаға созылды;
бұл өнім қай ... ... және қай ... ... ... тарату қалай жүргізілді;
контрафактілік өнім бухгалтерлік құжаттармен және ... ... ... расталды.
Осыдан кейін қылмыс субъектісі мен субъективтік жақтарын сипаттайтын
деректерді анықтаған жөн (жынысы, ... ... ... ... ... ... оқу орындары, марапаттауының, соттылығының бар-жоқтығы,
ниеті, себебі). ... ... ... жәбірленуші туралы деректер жатады
(жынысы, жасы, жанұялық жағдайы, асырауында адам бар-жоқтығы, жұмыс ... ... ... ... ... меншік нысаны, құрылтайшылары, жарғылық
қызметі анықталады. Қандайда болмасын ... мен ... ... ... іс үшін ... бар ... ... септігі
тиетін куәлердің бар-жоқтығы анықталады. Мәселелердің ... ... ... ... ... ... ... әрекеті кімге залал келтірді;
залал мөлшері неден құралады;
ол қандай құжаттармен дәлелденеді.
Контрафакция фактісін топ адам ... ... ... ... ... ... ... бөлінгені;
ұйымдастырушы, орындаушы, көмектесуші кім екені;
қылмыс жасаудың жоспарын кім ойластырғаны;
топтың әрбір мүшесінің қандай әрекет жасағаны;
ұйымдасқан ... ... ... уақыт әрекеттер жасағаны;
топ мүшелері арасында қанда өзара қарым-қатынас ... ... ... қылмыс жасағаны;
ұйымдасқан қылмыстық топтың өз алдына дербес немесе одан күштірек топтастық
құрамына кіретін-кірмейтіні анықталады.
Жалпы ... ... ... ... бойынша анықталатын мән-
жайлардың тізімі төмендегіше көрінеді:
өнімдердің сипатына ... ... ... ... ... ... ... мән-жайлар;
құқық бұзушыны сипаттаушы мән-жайлар;
жасалған қылмыстың зардаптарын көрсететін мән-жайлар.
Айқындауға ... ... ... ... ... күрделі және
көп еңбектенуді ... ... ... ... табылады. Сірә, осы қызмет
барысында белгілі бір дайындық ... және ... ... ... шығар. Ендеше, контрафакциямен байланысқан қылмысты тергеумен
шұғылданатын адамдарды мамандандыруды енгізу қажет.
Қылмысқа ... ... ... ... ... ... құрылымдарын
білуі қажет. Жағдайға қатыстылық тұрғысынан алғанда тергеушінің шешім
қабылдау жөніндегі көзқарасын нақты ... ... ... ... ... ... салыстыру арқылы анықтауға болады.
Тәндік жағдайлар – бұл қылмыстың жекелеген түрлеріне тергеу ... ... ... ала ... ... жүргізудегі жиірек
кездесетін жағдайлар.
Біздің эмпирикалық материалдарға жүргізген талдауымыздың ... ... ... бойынша төмендегідей тәндік ... ... ... ... иесі өз күшімен бұзушылықты әшкерледі, кінәлі адамды
тапты және бұл жөнінде құқық қорғау ... ... иесі ... әшкерледі, бірақ кінәлі адамды таба ... ... ... ... ... ... дерек анықтау органдарымен рейд жүргізу кезінде алынды;
бұзушылық меншік иесінің құқығына өкілеттігі бар ұйыммен ... және ... ... ... хабарланды;
контрафактілік өнімдерді дайындаумен, тасымалдаумен, ... ... ... ұзақ ... болды;
бұзушылық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарларынан табылды.
Атап өтетін жай, жағдайлардың мұндай топтарын бөліп алып қарау, олар
оңтайлы жеке ... ... ... ... мейлінше
айтарлықтай ғылыми-практикалық мәнге ие болады [29, 32].
Бірінші және ... ... Осы ... ... ... қылмыстық іс
қозғау жәбірленушінің өтінішімен ғана жүзеге асырылады. Атап өту ... ... ... ... ... ие болады. Тіпті
автор өз ... ... ... біле ... құқық қорғау органдарынан
көмек сұрауға келмейтін жағдайлар өте көп ... ... ... ... ... ... ... деген сеніміне байланысты.
Әрине, мұндай нәтижелер құқық қорғау органдары жұмыстарының, соның
ішінде контрафакция туралы істердің ... әсер ... ... ... ... ... ... жөніндегі
өнініштер санына сонымен бірге құқық иесі мен ... ... да әсер ... ... ... ... иелері өздерінің әсіресе
көпке белгілі болған ... ... ... ... ... ол ... болса да, олардың тауарына деген теріс ... ... бір ... ... ... иелері үшін кейбір қиыншылықтар тудыратын
өтініш беру ісі болып табылады. Өйткені өтінішке дәстүрлі ... күші ... ... қоса ... ... тиіс:
авторлық және сабақтас, патенттік және өнертапқыштық құқық ... ... ... ... ... ... концерт билеті,
газеттегі жарнама хабарландыруы, афишалар, концерт бағдарламасы және т.б.);
контрафактілік өнім даналары немесе ... ... ... ... ... ... де ... көлемдегі қажетті ақпараттардың ұсынылуына байланысты, біздің
зерделеген қылмыстық іс материалдары бойынша, ... ... ... ... ... ... ұжымдық негізде авторлық ... ... ие ... ұйымдардан жиі түсетіні байқалады (мысалы,
«KZ SHIELD» заң агенттігі, ... және ... ... қорғау жөніндегі
қазақстандық ассоциация» заңды тұлғалар бірлестігі).
Мұндай жағдайларды оңтайлы шешу үшін тергеушінің алдында нақ осы ... ұйым ... ... адамның отырғанына көз жеткізген жөн және оның
авторлық немесе сабақтас құқығы бар ... ... ... құжат
талап ету керек. Автор ... ... ... ... ... ... ... авторлық даналарды, авторлық келісім-шартты және
басқаларды көрсетуі мүмкін.
Біздің зерделеген материалдардан құқық иелері ... ... ... ... бұзылғандығын, келтірілген шығынның есептелген
сомасы туралы қажетті құжаттармен дәлелденбеген ... ... ... ... ... ... ... баяндалған фактілерді
тексергенде қылмыстық іс ... ... ... ... үшін оларда
жеткілікті деректер бола бермейді.
Бұл үшін тергеуші мынадай мәселелерді анықтау ... дәл сол ... ... ... ... ... иесі немесе құқық иесінің заңды өкілі болып табыла ма;
зияткерлік меншік объектілерін заңсыз пайдалану қандай нысанда болды;
жәбірленушінің қандай құқығы бұзылды;
залал ... ... ... ... ... туралы істер бойынша жәбірленушінің шағымы – бұл ... ... ... ... ... ... немесе олардың заңды
өкілдерінің, сондай-ақ арнайы сенімхат негізінде ... ... ... ... ... жазылатын жазбаша арыз. Теориялық
тұрғыдан алғанда өкілетті ... ... ... ... ... ... ... болады, бірақ осы санаттағы іс бойынша мұндай өтініштер
біздің зерттеу жүргізген істерімізден көрінбеді.
Тергеуші егер ... ... ... немесе өзге де себептеріне
байланысты өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғай алмайтын және
өтініш бере ... ... ... ... онсыз қылмыстық іс қозғай беруге
құқылы. Өкінішке орай, заң шығарушы, тергеушінің өзі ішкі ... ... ... ... өз өкіліеттігін пайдаланудың өзге себептерін тізіп
көрсетпейді. ... ... ... ... іс ... өте орынды реттелген болуы тиіс.
Біздің зерделеген істеріміз бойынша өтініш, арыздар ... ... ... ... мен ... хабарламалар мен өзге де
ақпараттарды ішкі ... ... мен ... ... тіркеу және
есебін жүргізу тәртібі туралы үлгілік нұсқаулары қарастырылған ... ... мен ... ... ... ... ... қылмыс туралы ақпараттарды тіркеу кезінде өтініш қағазының өзіне
тиісті органның штамп ... ... ... ... ... ... ... қойылады, ақпаратты қабылдаған адамның аты-жөні жазылып және
қолы қойылады. Өтініш иесіне қолын қойып, алған күні мен ... ... ... жыртылмалы талон-хабарлама бөлігі табыс етіледі. Талон-
хабарламаның өте қатаң түрдегі есебі жүргізілді.
Үшінші жағдай, құқық бұзушы ... ... ... органдары рейд
жүргізген кезде байқалатын жағдай. Құқық қорғау органының қызметкерлері
контрафактілік өнімдер ... ... ... мерзімді рейдтер мен
тексерістер жүргізу жолымен қылмыс пен ... ... ... кесуге
және болдырмауға құқылы әрі міндетті. Жәбірленушіден түскен қылмыстық іс
қозғауға себеп болатын өтініштер көбінесе ... ... ... ... ... ... ... қатаң түрде Қазақстан Республикасының «Жедел-
іздестіру ... ... ... ... ... және бекітілуі тиіс.
Жедел қызметкерлер істің мән-жайлары үшін маңызы бар ... ... және ... ... ... ... ... қайдайда бір
белгілерін (түбіртек, тасымал қағазы, лицензиялық ... ... т.б.) ... қана ... ... ... олардың бар-жоқтығын
тексереді. Бұл жөнінде хаттамаларда міндетті түрде көрсетілуі керек. Одан
қала берді ... ... ... ... ... ... белгіленген. Мысалы, контрафакциямен байланысқан құқық
бұзушылықтарды ескерту түрлерінің бірі, ... ... ... қорғау әдістерінің бірі лицензиялау ісі болып табылады,
сондықтан ол ... ... ... ... ... ... берілгендігі тексеру ұсынылады.
Көптеген кәсіпкерлер дыбыстау-бейнелеу туындыларын заңсыз көшіру мен
таратуды қорудың ... ... ... ... ... ... ... бұзушылықтан қорғау кепілдігін бермейді, тек қана лицензиялық
өнімдердің қосымша қымбаттай ... ... деп ... ... ... ойлауынша контрафактілік өнімдердің нағыз қорғаушы марка
белгілерінің болуы тұтынушыларды да, тексерушілерді де кері ... ... ... ... ... көп ... дыбыстау-бейнелеу өнімдерінің
ашық жариялы айналысын қиындатып және сублицензиялаудың ... ... ... ... ... саласындағы лицензиялау тәжірибесі
аталған кемшіліктеріне қарамастан Қазақстанынң кейбір аймақтарында өзін тап-
тамаша көрсете білген. Дыбыстау-бейнелеу ... ... ... және ... ... ... ... шұғылданатын
кәсіпкерлердің шағын шеңбері болған кезде, зияткерлік меншікті қорғаудың
аймақтық жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ескертуге жағдай жасар еді, яғни тұтынушылардың құқығын қорғар
еді.
Іс-тәжірибелерді талдау көрсеткеніндей, ... ... ... ... ... ... берген кезде туындай
бастайды. Қылмыстық іс қозғаудан бас тартудың немесе ақтаушы негіздемелер
бойынша істі ... ... орын ... ... бірі ... ... ... бәрін орындамауы, құжаттарда жедел-
іздестіру шараларын сапалы көрсетпеуі болып табылады.
Төртінші жағдай, меншік ... ... ... ... ... ... ... жерінде өздерінің алдарына бейне-, дыбыс-
және компьютерлік қарақшылармен күресуді міндет етіп қойған ... ... ... ... ... ... Ұйымның жарғысы мен өзге ... ... ... ... ... әрбір нақты
жағдайларда әлдекімнің мүддесін қорғау құқығын қарастырмайды. Мәлімдеушіде
авторлық және сабақтас құқықты қорғау жөніндегі әрекеттерді ... ... ... ... ... ... ішінде зияткерлік меншік
объектілерін заңсыз пайдалану болдырмау туралы құқық ... ... ... мүддесін танытатындығы туралы ... ... ... ... ... ... осы ... ұйымдардың
бірқатары құқық иелерінің мүдделерін қорғаудың күдік туғызатын құралдарын
қолданатынан және ... ... ... ... ... ... үшін ... ұмтылыс жасайтындығын байқап қалуға болады.
Бесінші жағдай, контрафактілік өнімдерді ... ... ... ... ... ... меншік объектілерді заңсыз ұзақ
мерзімді пайдаланумен көрінетін жағдай. Ұйымдасқан ... ... ... ... ... айғақтайды: жалған кәсіпорын құру;
жалған құжаттар жасау; бірнеше адамды ... ... ... ... ... ... ірі ... жағдай, құқық бұзушылық туралы деректер бұқаралық ақпарат
құралдары ... ... ... ... БАҚ, атап ... ... мерзімді басылымдар жаңа фильмдер, спектакльдер, компьютерлік
бағдарламалар, әдебиет жаңалықтар пайда болысымен-ақ оларға бірден ... Бұл ... ... ... ... бір ... ... кетуге
болады. «Гарри Поттер және Феникс ордені» (бесінші ... ... ... ... 2003 ... ... белгіленген болатын. Алайда, оның
жарыққа шығуынан көп бұрын түрлі газеттердің тілшілері оны ... ... ... ... иегер бола алатындығы жөнінде хабарлап және кітапқа
пікір жазған болатын. Сөйтіп, осылайша бұқаралық ... ... ... ... жүргізуге себепкер болу мүмкін.
Типтік бастапқы тергеулік жағдайды талдау, ол туралы ... ... ... ... ... ... ұсынуына мүмкіндік береді. Типтік болжам
– бұл қалыптасқан жағдай үшін оқиға бағамдап түсінік ... тән ... ... ... ... ... ... ғылыми ережелер
тұрғысынан бағаланған ең дегенде нақты бастапқы ақпарат жатады.
Бұл болжамның, біріншіден тергеу жүргізудің ең жауаптырақ ... ... ең ... ... ... ... болғандықтан,
екіншіден, қылмыстың жекелеген мән-жайларын мақсаттырақ тексеруге ... ... ... зор ... ... бар [30, 145].
Қылмыстың жасалу әдістері туралы болжамдар: ең ... ... ... шетелден әкеліп енгізу, не ... ел ... ... ... ... ... тұлғасы туралы
болжамдар. Арасынан кінәлі ізделетін адамдар тобы:
контрафактілік өнімдерді дайындаушылар;
контрафактілік ... ... ... дистрибьютерлер,
делдалдар);
зияткерлік өнімдерді жауапсыз пайдаланатындар.
Біздің зерделеген іс материалдарынан, өкінішке орай, оқиғалардың 92%-
ында ... ... ... ... ... ... тартылатыны белгілі болды. Қарақшылық бизнестің нағыз ... ... ... жиі ұшырайды.
Қылмыспен келтірілген шығын мөлшері туралы болжам. Келтірілген шығынның
мөлшерін тергеуші жәбірленушінің өзіннің (автордың, құқық иесінің) есебін
пайдалаланып ... ... ... ... ... ... шешім елелулі шығын келтіру фактісіне байланысты болғандықтан,
тергеушінің контрафакция туралы істер ... ... ... өз бетімен
анықтауын ұсынамыз.
Біз зерделеген қылмыстық істердегі залалдың ... ... ... ... ... ... ... бойынша елеулі немесе ірі залал мөлшерін талдап-тексере
келе оның келесідей құрамдарын ... ... ... тауардың тұтынушылық сұранысын ... ... ... түріндегі материалдық шығындар;
зияткерлік меншіктің жаңа объектілерін сатып алу үшін ақша қаражатының
түспеуіне байланысты қолдан ... ... ... ... ... ... беделін түсіретін және оның өнімдерінің бәсекелестік
қабілетін төмендететуімен көрінетін контрафактілік ... ... ... ... ... зиян.
Сөйтіп, контрафакция туралы істер бойынша ... ... ... ... ... ... ... де болады.
Құқық иесінің (автордың) жоғарыда аталған залалдарынан басқа залал мөлшерін
дәлелдеу тергеулік әрекеттер ... ... ... яғни ... ... орнын қарау хаттамасымен, тінту мен зат алу ... ... ... ... ... ... іс материалдары көрсеткеніндей
кешенді сараптама қорытындысымен дәлелденеді.
Оқиға мәнінің ықтималды түсніктемесі ретінде ... ... ... ... ... ... ... мынада, ол тергеушіге
қылмыстың мән-жайларын ... бір ... ... іздеп-табу
мен зерттеу бағытын бағдарлауға, ... ... ... нақтылауға
мүмкіндік беретін дәлелдемелер шеңберін анықтауға көмектеседі.
Жүргізілген іс шаралар ... ең ... ... келесі
жолдармен жүзеге асырылатын тергеушінің анықтау органдарымен ... іс ... ... ... бойынша бірлескен жұмыс;
жедел-іздестіру шараларын жүргізу;
тергеушінің тапсырмаларын орындау;
бірлесіп жоспарлау;
тергеу амалдарын жүргізу кезіндеге тергеушіге көмек көрсету;
оқиға орнына бірге бару;
тергеу-жедел топ ... ... ... ... ... ... олардың құқық
бұзушының кінәлілігін дұрыс және толығымен айғақталатындығына ешқандай шүбә
келтіруге болмайды. ... ... ... ... ... пайдалануға,
жұмыстың жеделдігіне қол жеткізу үшін тергеу амалдары мен ... ... ... ... ... Жазбаша жоспар тергеушіге
тергеу жүргізу ісін мақсатты ұйымдастыра білуге көмектеседі.
2.3  Контрафактілік өнімдер ... ... ... ... кезеңінің ерекшеліктері
Қарастырып отырған іс-әрекетке тергеу жүргізу тәжірибесін ... ... ... ... ... адам ... ... ақпараттар
алуға бағытталған тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру шараларының кешені
жүргізілетінін көрсетті. Егер тергеулік жағдайдың ... ... ... ... ... ... ... нәтижелерін ғана
көрсетіп, одан әрі ... ... ... ... ... ... ... тергеу жүргізу кезіндегі бастапқы тергеу әрекеттері алдағы ... ... ... ... қалыптасқан және ықтымалды
өзгерістерін ескере отырып, қылмыстық іс ... ... ... ... Сондықтан объективті тергеулік әрекеттер қылмысқа
тергеу жүргізудің алгоритмін жасау үшін ... ... ... ... ... ... ... нәтижелі қозғау мен оларға
тергеу жүргізу контрафактілік тауарларды дер ... ... ... ... ... ... ... ең маңыздысы осы санаттағы істерге
тергеу жүргізудің ... ... ... ... Р.С. ... жеке
криминалисткалық әдістеменің осы құрылымдық элементінің мәні мен ... ... ... бастапқы тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру
шараларына байланыстыра түсіндірген болатын. Соған орай бастапқы ... ... ... жүргізетін адамның бағы-бағдары;
ықтималды дәлелдемелерді жинау және бекіту;
қылмыскерді анықтау, ... мен ... ... ... толтыру; қылмыстың жолын кесу мен алдын алу
[31, 335].
Асырмай-ақ айтуға болады, ... ... ... бағытымен үйлескен
тергеушінің бастапқы әрекеттері қылмысты ашуда ... рөл ... ... және өзге де ... – бұл ... ... оның негізгі
қасиеттерін, мүмкін болған жағдайда оның ... ... ... және ... жинау үшін, анықталмаған мән-жайлар бойынша ... ... ... ... ... жоспарын жасау мен
барысын ойластыраты тергеудіің бас ... ең ... ... ... ... мен ... ... Бастапқы
ретінде кез келген үйлесімін тапқан, кез келген, әрине қылмыстың түрі ... ... ... ... де ... алады.
Контрафакциямен байланысқан қылмыстың бастапқы кезеңінде ... ... ... ... жауап алу;
іс үшін маңызы бар зарттарды, құжаттарды алу;
куәлерден жауап алу; күдіктіні ұстау және одан жауап ... ... ... ... және оны ... ... ... зерделеу көрсеткеніндей, тергеудің бастапқы кезеңінде
құқық иеленуші немесе оның өкілі айтарлықтай ... ... ... ... ... атап өткеніндей, тергеу амалтарын дұрыс таңдай
білу ... ... қол ... маңызды орын алады. Тергеу амалдарын
таңдау – тергеушінің қоржынын толтыратын дәлелдемелер ... ... ... ... соны осы ... қолданатын танымдық құрал
болатынын мойындау деген сөз [32, 89].
Бұл жерде тергеулік жағдаяттың алғашқы түріне қарай тергеу ... ... ... тергеудегі жағдаяттық айла-тәсілдерінің
аса зор екенін атап өту керек. Зияткерлік ... ... ... ... ... ... әшкерелеп, кінәлі адамды тауып және осы ... ... ... өзі ... ... тергеушінің алдында
адамның жасалған қылмысқа қатыстылығы жөнінде дәлелдемелер жинау, нақты мән-
жайларды анықтау, контрафактілік өнімдерді табу міндеті тұрады. ... ... ... ... ... ұстау;
сезіктіден жауап алу;
жәбірленушіден жауап алу;
оқиға орнын қарау;
тінту жүргізу; іс үшін маңызы бар заттар мен құжаттарды алу;
сараптама тағайындау.
Тергеу ... ... ... ... ... меншік иесінің
құқығына ие болған ұйымдармен әшкереленген жағдайға тән.
Меншік иесі бұзушылықты әшкерелеп, бірақ кінәлі адамды таба алмаған және
құқық ... ... ... ... ... ... бағдарлама іске
қосылады:
жәбірленушіден жауап алу;
оқиға орнын қарау;
куәлерден жауап алу;
жедел-іздестіру шараларын ... ... ... ... ... ... бұзушы туралы деректер
табылған кезде ... ... ... ... алу;
жәбірленушіден жауап алу;
оқиға орнын қарау;
жедел-іздестіру шараларын жүргізу.
Қылмыс ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалған жағдай ... ... ... және ... ... жүргізіледі:
жедел-іздестіру шаралары;
сезіктіні ұстау;
оқиға орнын қарау;
зат алу;
куәлерден жауап алу;
жәбірленушіден жауап алу;
сезіктіден жауап алу;
бетпе-бет беттестіру;
сараптама тағайындау.
Бұқаралық ақпарат құралдары хабарлары арқылы ... ... ... естіп қалған жағдайда тергеушінің бақылау үшін сатып алу жүргізу,
өнімдерді алу мен тексеру, ... ... алу, ... жауап алу,
сезіктіні іздестіріп және жауап алу, ... өнім ... ... ... ... шараларын қамтамасыз еткені жөн.
Тергеу барысында қалыптасқан жағдайларға байланысты бастапқы ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ әрбір нақты жағдайларда алынған ақпараттарға
байланысты ішінара өзгеріске ... ... ... ... ... онсыз контрафакциямен
байланысқан қылмысты тиімді ашуға мүмкін болмайтын ... ... ... ... ... қызметін жүзеге
асыратын органдарға келетін болсақ, іс-тәжірибелерін талдау ... ... ... ... ... ішкі ... ... мен
кеден органдарының жедел бөлімшелері көбірек қатысатындығына көзіміз жетті.
Контрафакция туралы істер бойынша бақылау үшін ... алу ... ... ... ... орын ... Бұл ақпарат алудың мейілінше әсерлі
әдістерінің бірі екендігін тәжірибенің өзі көрсетіп ... Осы ... ... ... үшін сатып алу «контрафактілік тауарлар саудасындағы
сезіктіге негізделген ... ... ... ... ... ... ... болып саналады [33, 17].
Бақылау үшін сатып алуды ... ... ... мына ... сақтау керек:
сауданың жүйелі түрде жүргізілетіндігін айғақтау үшін сырттан алдын ... ... ... ... ... ... ... қосымша орындарды
(қойма, автомобиль, пәтер) әшкерелеп, табу керек;
осы шараны ... ... ... ... ... ... ... құқық бұзушы сауда орнында болатындай жағдайды таңдау керек;
сауда нүктесіне контрафактілік өнімдер келіп ... ... ... ... ... мен бағаларын білу керек;
контрафактілік өнімдерді алдағы уақытта сақтайтын орындарды анықтап, оларды
тасымалдау мен ... ... ... ... шешу ... үшін ... алуды өткізуге мамандардың қатысуы мәселесін шешу керек;
куәгерлерді қатысуын қамтамасыз ету керек.
Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы ... ... үшін ... ... ... жасанды түрде қылмыстың жасалуына қатыстылығын анықтау үшін
бақылау үшін сатып алу-сату келісімі ... ҚР ... ... ... ... ... бақылау үшін сатып алу мен басқа да жедел-
іздестіру шараларының субъектілері қажет болған жағдайда солардың ... ... емес ... ... ... беретін жекелеген азаматтардың
көмегін пайдаланатын жедел-іздестіру бөлімшелерінің лауызымды адамдары
болып ... Бұл ... ... ... ... ... өзімен,
сол сияқты бақылау үшін сатып алуға қатысу үшін қатыстырылған адаммен сатып
алу-сату келісімін жасау арқылы жасалуы мүмкін ... ... ... ... үшін ... ... ... мұндай
өнімдерді заңсыз тарату фактілерін әшкерелеу, жолын кесу, ашу ... осы ... ... ... ... мен анықтау болып
табылады. Бақылау үшін сатып алу өткізу басқа да жедел-іздестіру шаралары
мен тергеу ... ... ... ... ... ... ... немесе фактілерді нақтылап алуға, сондай-ақ туындылардың
даналарын, фонограммалары мен және басқаларын, құжаттамалары мен ... одан әрі ... ... ... ... береді.
Келісім-шарт жасасу жолдары жазбаша, сол сияқты ауызша да ... ... ... ... ... ... ... төмендегідей құжаттарды
сақтап қалу табылады.
сатып алу-сату немесе берілетін өнім келісім шарттары;
тауарды тапсыру-қабылдау актілері;
есепшот-фактуралар, жөнелтуші қағаздар;
тауарлық чек, кассалық ... ... ... және ... ... ... олқылықтарының бірі бақылау үшін сатып алу шарасын
жүргізу кезінде жасалатын ... ... ... ... болып
табылады. Қалыптасқан тәжірибе бойынша жедел-іздестіру шарасының нәтижелері
ол өткізілгеннен кейін бақылау үшін сатып-алу өткізілген орын мен ... ... ... ... үшін ... ... қатысқан адам,
жүргізілген іс-әрекеттің мәні көрсетілген бақылау үшін сатып алу актісімен
бекітіледі. Қажет болған жағдайларда дыбыс-, ... ... ... ... құралдар пайдаланылады. Осы жедел-іздестіру ... мен ... ... ... ... ... ... жедел жағдайларына байланысты бекіту жария түрде, сол сияқты жария
емес түрде ... ... ... ... емес ... үшін сатып алу
жүргізу сәтінде және оның алдында болған ... ... ... өнімдерді таратуға ғана емес, сонымен бірге оны ... ... бар ... бәрі ... анықталмайтын және қылмыстық іс
жозғау үшін жеткілікті деректердің алынбай қалатын жәйтері де болуы мүмкін.
Мұндай ... ... үшін ... алу ... ... ... сатқан адамдарға жария етілмейді, ал ... ... ... ... ... есеп жүргізу ісіне
тіркелетін ... ... ... ... ... ... Ф.А. қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге нелердің жататын ... ... ... ақпараттар жинаудағы мақсатты бағыт-бағдарынан
айырып, бұл үрдісті жүйесіздендіруі мүмкін деген пкірімен ... ... ... ... сапалы құжаттандыруға да жағдай
туғызбауы да мүмкін. Мұндай ... ... және ... ... ... дер ... ... кедергі жасайды да
қылмыстық істің ... ... ... ете ... ... ... ... жедел ақпараттарды жинап алу мен оның тиісті мәнде
бекітілуіне ... ... ... ... бойынша «Бақылау үшін сатып алу актісі» ... ... және оны ... жөн деп ... Оның ... ... қосымшамызда көрсетілген (№5-қосымшаны қараңыздар)
Нәтижелері контрафакцияға тергеу жүргізу кезінде әсерлі пайдаланылуы
мүмкін басқа жедедел-іздестіру ... ... ... ... Бұл ... ... іс-әрекеттер мен құбылыстарды жариялы ... ... ... жүйелі, тікелей немесе жанай көзбен шолу, есту сияқты
қабылдауымен көрінеді. Ең ... ... ... – суретке түсіріп алу, бейнежазба мен дыбысжазба жасау болып
табылады. Қадағалау барысында келесідей міндеттер шешіледі:
жедел жағдайдың ... ... ... ... да ... шаралары мен тергеулік әрекеттерді жоспарлау үшін
қажетті деректер – контрафактілік өнімдер қозғалысы маршруттарына, ... ... ... ... ... ... ... жинау;
контрафактілік өнімдерді өндіруі мен сақтауы мүмкін деген жерлерді анықтау;
қылмыстық топтардың құрамы туралы, ... ... ... ... ... оның ... мүшесінің атқаратын қызметі туралы, олардың
арасындағы өзара қарым-қатынастары туралы мәліметтер ... ... ... көрсеткеніндей контрафакция туралы істер
бойынша қадағалау арқылы мына төмендегілерді тиімді анықтауға болады:
контрафактілік өнімдер ... ... ... ... ... ... беретін орындарды;
шығармаларды жұртшылық алдында заңсыз орындау мен көрсетуге арналған тәртіп
бойынша демалыс орындары болып ... ... ... ... ... ... ресторандар, көліктер, дискотекалар);
контрафакция фактілері туралы хабарларға талдау жасау үшін бұқаралық
ақпарат ... ... ... ... ... соның ішінде тиісті
сипаттағы жарнамалық хабарларды іздеу;
кабельді теледидар хабарларын.
Қылмыстық іс материалдарына магнитті таспа ... ... ... қоса тіркелетін телефонмен сөйлесуді тыңдау нәтижелері айтарлықтай
ақпараттық маңызға ие ... ... бұл шара адам мен ... ... бұзу ... саналатындықтан телефонмен сөйлесу
құпиясына кіру рұқсат етілген шешім мен жедел ... ... ... болған кезде қолға алынуы мүмкін. Рұқсат жедел-іздестіру шаралары
баслағанан ... ... ... ... ... міндетті түрде қырық
сегіз сағаттың ішінде прокурорға хабарлануы ... ... ... ... ... ... асыратын орган басшысы бекіткен
тиісті қаулы шығарылуы керек. Әрине, мұндай ... ... ... қоса ... ... ... ... қызметкерлер үшін жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру
нәтижесінде жекелеген заттар — дыбысжазбаларын, компакт-дискілерді, ... ... ... ... есептеу машиналарына арналған
бағдарламаларды және басқаларды алудың тәртібін және заңды ... ... ... ... бір қиындықтар туғызады. Егер ... ... ... немесе ұйымдар жедел қызметкерге ерікті түрде
тапсырған болса, онда әңгіме ... ... ... ... ... анықтама немесе баянхат жазу ... ... үшін ... ... ... ... жедел-іздестіру шараларын жүргізу
жөнінде қозғалады.
Үлгілер жинау немесе бақылаулық ... алу ... ... ... ... жедел шараларды жүргізу нәтижесінде зерделенуі
мүмкін. Бұл — ... ... ... ... ... алынған даналарына сай келетінін, сондай-ақ оларды дайындаудың
технологиялық әдістерін анықтау ... ... мен ... ... шара жедел бөлімшенің өз қызметкерімен дербес, сол сияқты арнайы
білімі бар:
криминалисті,
бағдарламалық бағдарлама жөніндегі маманды және ... ... ... ... шара ... бөлімшенің өз қызметкерімен дербес, сол сияқты арнайы
білімі бар криминалисті, бағдарламалық бағдарлама жөніндегі маманды ... ... ... ... мүмкін.
Бұл шараны өткізуге сонымен бірге, мамандандырылған сараптамалық мекеме
қызметкерлері де қатыстырылуы мүмкін, ... ... ... ... іс қозғалғаннан кейін ғана тағайындалуы және өткізілген ... ... ... ие бола алмайды.
Жедел-іздестіру қызметінің нәтижелері ... іс ... ... ... дәлелдеме ретінде ұсынуға
болатын, дәлелдеме түріне сай келетін және қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге
жататын ... ... ... ие ... ... бар
дәлелдемелерді қалыптастыруға мүмкіндік беретіндей болуы тиіс. Сондай-ақ,
ұсынылып отырған дәлелдемелер немесе айғақ ... ... ... ... ... сай ... керек және дәледемелер солардың негізінде
құрылуы керек.
Жедел-іздестіру шараларын өткізу кезіндегі қолданылатын әдіс-тәсілдер
мен ... ... мен ... мемлекеттік құпиясы бар мәліметтерге
жатқызылған және сондақтан біздің осы ... ... ... ... ... объектілеріне қол сұғушылыққа қатысты қылмыстық
істерді зерделеу, көптеген ... ... ... ішкі істер
органдарының, қаржы полициясының экономикалық қылмыстармен күрес жүргізуге
мамандандырылған бөлімшелерінің ... ... ... ... ... ... жасалғанын көрсетті.
Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органнан материалдарды алғаннан
кейін тергеуші мына төмендегі мәселелерге назар аударуы тиіс:
жедел-іздестіру ... ... ... кезінде Қазақстан Республикасының
«Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңы ережелерінің сақталғандығы;
жедел-іздестіру шараларын жүргізу тәртібінің сақталғандығы;
жедел-іздестіру шараларының атауы ... ... , ... ... шараларын өткізуді мақсаты қандай;
жедел-іздестіру шараларын өткізу үшін негіз болғандығы;
конституциялық құқықтық шектеулермен байланысқан жедел-іздестіру шараларын
өткізудің ерекше тәртібінің сақталғандығы;
жедел-іздестіру ... ... ... ... ... оралуы дұрыс
па, яғни дәлелдемелік заттарды орау тәртібінің сақталғандығы
Жедел-іздестіру ақпараттарына ие бола ... ... ... ... көрсетілген бағыттар бойынша пайдалана алады:
іс жүргізулік шешім қабылдау кезінде (ұстау туралы, тінту жүргізу ... ... ... амалдарын жүргізудің әдіс-тәсілдерін таңдау кезінде;
дәлелдемелерді топтастыру кезінде (жария емес ... ... ... ... ие болуы мүмкін).
Көптеген жағдайда қылмыстылық сипаты қылмыстың алдын алу жұмысының
сапасына байланысты ... ... ... ... ... ... алу әдістерінің мәселелеріне айтарлықтай ... жүр. ... ... ... алдын алу – бұл қылмыс
жасауға ... ... ... және ... жою ... ... ... қызмет [35, 176].
Контрафакцияның алдын алуды құқық бұзушылықтың осындай түрін жасау
мүмкіндігін ... ... ... ... қатынастарды жетілдіру
жолындағы шаралар кешені деп білген жөн. Осының негізгі бағыттарын белгілеп
көрейік.
Біріншіден, қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... төлеу деңгейіне жеткенде ғана тұтынушы лицензиялық
өнімдерді сатып ала ... ... ... ... ... ақы төлеудің ең аз мөлшерін күнкөріс мөлшеріне ... ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру керек. Сол сияқты,
халықтың қоңырау шалуы үшін сенім телефондарын ұйымдастыру, ... ... ... ... ... туралы ақпараттар алу үшін
абоненттік пошта жәшіктерін жалға алу, электронды ... ... ... ... ... ... ... көрінеді.
Үшіншіден, шығарма, туындылардың басқаларға ұқсамайтын орауыштарының
тауарлық ... мен ... ... түрде тіркеу, сондай-ақ
интеллектуалды өнімдерді таратушы адамдардың ... ... ... ... ... аталған шаралар «қарақшыларды» әшкерелеуге шын
қатер төндіретін шығар. Осыған байланысты авторлық және ... ... ... ... тауарлық белгілерді заңсыз пайдалану төмендейді.
Төртіншіден, зияткерлік меншікті дамытуды осы кезеңінде жария ... ... ... ... және ... негізінде аймақтық
желілер құру орынды және қажет. ... ... ... ... ... ... ... ойластыру мен игеру ұсынылады.
Сөз жоқ, осындай шаралар зияткерлік ... ... ... қиындатады.
Бесіншіден, мәселе халық ағарту саласына байланысты. Кейде соттармен
және жазалаушы заңдар шығару арқылы халықты қорқытқаннан гөрі ... ... ... ... ... орынды. Бұл жерде мына ... ... ... мен ... ... зияткерлік меншік туралы заңнамалардың негізгі
ережелерін түсіндіруде тақырыптық бағдарламалар ұйымдастыру;
зияткерлік құқықты бұзудың алдын алуға арналған жарнамалық клиптер ... мен ... ... ... ... орындарында жастардың авторлармен кездесулерін өткізу;
зияткерлік меншікті қорғайтын заңдардан үзінділер тарату;
замануи кинотеатрлар құрлысын салу;
баспасөз конференцияларын өткізу;
тақырыптық жәдігерлік өнімдер тарату және басқалар.
Аталған ... ... ... өнімдер сатып алудың беделін арттыруға
және халықтың зияткерлік меншікке көзқарасын ... ... ... ... ... ... алдын алудағы бірінші қадамды ... мен ... ... дүкендер мен шатырларда дыбыс- және ... ... ... тыйым салудан бастаған жөн, ал мұндай
шаралардың дыбыс-бейнежазба ... ... ... ... ... ... ... алудың негізгі сәті Қазақстан Республикасы
тұтынушылар рыногын жасанды және контрафактілік өнімдерден ... ... ... ... ... ... табылады.
Контрафакцияның алдын алу жөніндегі шараларды тұрақты және жағдайлық деп
жіктеуге ... ... ... ... маңызды элементтерінің бірі
хабарлаушыларды қызметтес болуға ... ... ... Әдетте,
контрафактілік өнімдер мен құқық бұзушылардың орын ... ... ... үшін ... ... ... ... уәде беру қажетті
ақпарат бере алатын адамдардың арасында орындалады.
Қылмысқа дайындалу сатысындағы қылмыстық іс-әрекеттерді ... ... ... мына ... ... алу ... ... тәртіптік, әкімшілік жауапқа тарту;
контрафактілік өнім таратушыларға интелектуалдық ... ... ... үшін ... ... жөніндегі ескерту хабарламасын қол
қойғызып тапсыру;
қылмыс жасау кезінде пайдаланғалы отырған мән-жайларды ... ... және ... басқаларды қиындататын жағдай жасау.
Шаралар кешенін пайдалағанда ғана жақсы ... ... ... ... ... тізімі айтылғандармен шектеліп қалмайды, сөз жоқ ол
кеңейтіле түседі. ... ... ... ... ... ... ... мамандандыруды енгізуді ұсынуға болады.
Контрафакциямен күрестің ... ... ... ... ... жаңғырық әдісі, ... ... ... ... ... ... ... әдістерді
де ұсыну қажет.
Соның бағыттарын белгілеп көрейік.
1. ... ... ... ... қол ... ... ... заттар
лазерлік химиялық механизм бойынша өңделеді. Олар ... ... және ... ... ... ... анықталады, мұндай әрекеттер
өнімнің түпнұсқа екенін айқындауға мүмкіндік ... ... ... ... 50 мкм негізінде лазерлік таңбалау
жасалады. Оны лазер ... ғана ... ... ... ... әдісі. Бөлінді қосындылар бұйымдардың
сыртына жағылады және және ... ... әдіс ... ... ... үшін ... түпнұсқалығын анықтау
үшін сараппшы пайдалана алатындай спекторлар атласы құрастырылған.
3. ... ... ... ... ... киімдері этикеткасы бірдей жасанды түрлерін жасау
объектісі болып саналатындықтан жасандыны ... ... ... ... ... ... ... арнайы сұйық зат сіңірілерді.
Қазіргі кезде өнімдерді қолдан жасаудан қорғаудың тағы бір ... ... ... ... бұл әдіс те құқық бұзушыларды осы ... өзін ... ... ... жетілдіруді талап етеді.
Қазіргі уақытта голограмманы қолдану шеңбері ... кең. Олар ... ... ... қолданылуына негізделген жаңа өнердің дербес
туындылары ретіндегі бұйымдарды, офистерді, құжаттамаларды, баспа өнімдерін
безендірудің элементі ... ... және ... мен ... сай ... тексеруде қолданылады. Алайда түрлі фирмалардың
арасындағы келісілмеген технологияларды пайдалану ... ... ... деңгейде голографиялық қорғау жүйесінің ... ... ... ... ... біздің ойымызша, жергілікті ғылыми-техникалық
мүмкіндіктерді ... ... және ... ... ... ... қорғай алатындай қорғау жүйелерін құру ... ... ... ... ... ... – бұл жергілікті
өнімдер мен құжаттамаларды заңсыз жолмен немесе ... ... ... ... ... өнімдерді заңсыз әкелу-әкету жөніндегі
операциялардың жолын кесу және ... да ... ... ... ... ... ... ретіндегі голограммамен жұмыс ... ... ... ... ... Ең алдымен, бұл голографиялық
қорғаудың арнайы жүйесін заң жүзінде ... яғни осы ... ... негізін құру керек
Аймақтық жүйенің бөліктерінің бірі бақылау шаралары нәтижесінде
голографиялық ... ... ... ... ... мен ... кері байланысы болып табылады. Бұл ... ... ... бір ... ... сипаттамаларын
өзгертуге, сондай-ақ голографиялық қорғау саласындағы ... ... ... жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдауға мүмкіндік береді.
Сөз жоқ, зияткерлік өнімдерді ... ... және ... ... ... ... ғана ... мен байланысқан
құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың жасалу ... ... оң ... болады. Осы сияқты мәселелерді шешу ... ... ... екендігін еске салу артық болмас
Зияткерлік меншік саласындағы қылмыстардың жасалуының басты себептері
мына төмендегілер деп санаймыз:
лицензияланған өнімдердің ... ... ... ... ... үшін қол ... және соған орай сұраныстың жоқтығы;
зияткерлік өнімдердің жаппай тұтынуға өте ұзақ ... ... ... ... контрафакцияның алдын алу ең бірінші кезекте экономикалық және
техникалық салаларда қолға алынуы тиіс. Сонымен бірге, жеке ... ... бар ... және ... ... техникалық алға
басушылықпен үндес болуы ... ... ... ... ... Контрафакция туралы істер бойынша ... ... ... ... туралы істер бойынша жекеленген тергеу әрекеттерінің бірі
тергеулік қарау болып ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерінің ең көп ... ... ... ... ... әрекетті жүргізудің мәні мен әдіс-тәсілдерін анықтауға қылмыстық
іс жүргізу мен криминалистика бойынша көлемді әдебиеттер арналған. ... ... ... бұл ... әсіресе осы тергеулік әрекет ұғымына
қатысты теориялық мәселелерге ... ... ... Бұл жөнінде тергеулік
қарауға қатысты жеткілікті түрде толық және ... ... ... ... ... ... алсақ та болады. Осы анықтамаға сәйкес,
тергеулік қарау деп, іс-әрекеттердің мән-жайларын ... ... ашу ... іске ... ... үшін ... бар немесе болуы мүмкін заттарды,
құжаттар мен ... ... ... және алу ... ... кез
келген объектілерді тікелей қабылдап түсінуі мен зерделеуінен тұратын
тергеу әрекетін ... ... [36, ... бұл ... ҚР ... ... тергеулік әрекетке ешқандай түсінік
берілмегендіктен қараудың анықтамасына тоқталып отыр. Дейтұрғанмен ҚР ҚІЖК
221-222-баптарында осы тергеу ... ... мен ... тәртібі бекітілген. ҚР ҚІЖК 221-бабына сәйкес, іс үшін маңызы
бар жағдайларды айқындау мақсатында оқиға болған орын, жер ... ... ... мен ... ... істі ... ... шешім шығару тексеруді жүргізбейінше мүмкін
болмайтын жағдайларда ол қылмыстық іс ... ... ... мүмкін.
Біздің зерттеп отырған ... ... ... ... ... өндіру мен айналысқа түсіру туралы істерге тергеу
жүргізудегі тергеулік қарау ... ... ... ... ... ... не лицензиясыз бағдарламалық жабдықтар
орнатылған үй-жайлар, ... ... ... үйлер;
контрафактілік өнімдер сақталатын үй-жайлар не қоймалары;
контрафактілік өнімдер тасымалданатын автокөлік;
жоғарыда айтылған үй-жайлар болып табылатын контрафактілік ... ... ... ... дүңгіршек), сол сияқты басқа да ... ... ... ... ... ... ... – контрафактілік белгілері бар дыбыс немесе бейнетаспалар,
олардың қораптары мен таңбалары, компакт-дискілер, олардың ... ... ... ... жабдықтар орнатылған компьютерлік
техникалар;
қылмыс жасау құрал-саймандары мен құралдары – дыбыс немесе бейне ... ... ... ... ... ... ... шығару мен айналысын дәлелдейтін немесе жоққа
шығаратын құжаттар.
Тергеулік қарау жүргізудің ... және ... ... ... ... жекелеп іріктелген түрлеріне қатысты ... ... ... бар ... ... мен іс ... ережелерге
қысқаша тоқталып өтейік.
Тергеулік қараудың жалпы қағидаларына мыналар жататды::
кейінге қалдырылмайтындығы (дер кезінделігі);
объективтілігі, толықтығы мен жан-жақтылығы;
мақсаткерлігі;
ғылыми-техникалық және мамандардың көмегін пайдалануы;
криминалистер ... ... ... ... ... ... бірыңғай басшылық жасау [37, 291].
Қарастырылып отырған санаттағы қылмыс бойынша тергеулік қарауға ҚР ... ... ... ... ... атап ... ... болмайтын басқа жағдайларда түнгі уақытта тергеу әрекеттерін
жүргізуге тыйым ... ... ... ... ... күш ... және өзге де ... шараларды қолдануға, сол сияқты оған қатысушы
адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп-қатер төндіру ... ... ... салу ... ... ... де ... ҚІЖК 222-бабымен көзделген тергеу әрекеттерін жүргізудің және
басқа да жалпы ережелері орындалуы тиіс.
Қарау ... оған ... де ... ... аудару керек.
ҚІЖК 222-бабының 5-тармағына сәйкес, қарау ... ... ... ... жағдайларда (баруы қиын жерлерде, ... ... ... ... ... ... себептерге байланысты
азаматтарды куә ретінде ... ... ... кезде, сондай-ақ тексеруді
жүргізу адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп ... ... ... куәлерді қатыстырмай, бірақ бұл ретте, әдетте, оның барысы
мен ... ... ... ... қолдану арқылы жүргізілуі
мүмкін.
Контрафактілік өнімдер шығару мен айналысына ... ... ... ... қиын ... болмайтындықтан, сондай-ақ қарау жүргізу
адамдардың өмірі мен ... ... ... ... ... ... барысына міндеттеі түрде куәгерлер қатыстырылуы тиіс.
Есте сақтарлық жай, осы санаттағы істер бойынша ... ... ... кем емес куәлер қатыстыру жөніндегі ережесін сақтамау осы тергеу
әрекетін жүргізу нәтижесінде ... ... ... ... ... [38, 37].
Ататап өту керек, қарастырылып отырған ... іс ... ... құқық қорғау органдарыны қатысы бар адамдарды (жүргізушілерді,
стажер-практиканттарды) пайдаланбаған жөн болады. Дәлелдемелік ... және ... ... ... ... өнімдер шығаруға қарсы
әрекет етумен шұғылданатын қоғамдық ұйым қызметкерлерін де куәгер ретінде
тартуға болмайды. Мұндай ... ... ... іс ... қорғалушы
тараптың мүддесін жақтап шығушы деп бағалауға болады. Бұдан ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге
мамандар ретінде тартылуы мүмкін және тиіс.
Контрафактілік өнімдер шығару мен ... ... ... ... қарауда келесідей мән-жайлар шамалап айқындалады:
қарастырылып отырған санаттағы істер бойынша объектілерді қарау, көбінесе
бір-бірінен алшақ ... ... ... ... Мәселен,
контрафактілік дыбыс- және бейнеөнімдер бір жерде дайындалып, басқа ... ... ал ... бір ... ... ... Осы санаттағы істер
бойынша ... ... ... ... топ ... ... ішінде
ұйымдасқан топтен жасалғанда пайда болады. Мұндай жағдайда ... ... ... ... бір ... ... ... туралы тактикалық
ұсынымды сақтау керек;
осы көрсетілген санаттағы істер бойынша қарау жүргізу барысында сезіктінің
тұғын-жайына ... ... тура ... Ол жерде, жоғарыда айтып
өтілгендей, контрафактілік ... ... ... ... сол ... ... ... сақталуы мүмкін. Сатушыдан бақылау үшін ... ... және ... ... ... көз ... ... оның тұрғын-жайынан осы объектілерді тауып алу үшін қарау жүргізген
жөн. Әдетте, жалғыз таратушылар өз ... бір ... ғана ... ... үйінде не басқа жерде сақтайды. Осындай ... ... ... ... ... ҚР ҚІЖК 222-бабының 12-
тармағындағы ережелерді ескеру қажет, соған сәйкес тұрғын үйді ... ... ... кәмелетке толған адамдардың келісімімен немесе прокурордың
санкциясымен ғана ... онда ... ... қарау жүргізуге қарсы болса, ... ... ... тиіс ... тексеру туралы қаулы шығарады.
Прокурор санкция беруден бас тартқан жағдайда тексеру жүргізілмейді. Бұдан
бұрын атап өткеніміздей, осы ... ... ... ... ... ... ... мен тергеушілер тергеуге дейінгі, соның
ішінде жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... ... қорына ие болады. Егер осы тексеру барысында сезікті
өнімдерінің біраз бөлігін ... ... ... ... ... ... бір адаға қарау жүргізу үшін күні бұрын прокурордың рұқсатын
алу ... ... ... ... ... ... сәттен бастап 24
сағаттың ішінде прокурорға хабарлауы тиіс. Егер бұл ... ... ... ... заңсыз деп санайтын болса, бұл жағдайда тергеу
амалдары барысында алынған дәлелдемелердің бәрі орынсыз деп саналады.
Осындай жағдайларға байланысты, атап өтетін жай, ... ... мен ... ... ... бойынша прокурордың рұқсатынсыз тұрғын
үйге күштеп қарау жүргізу шын ... ... ... ... ие
болуы керек. Сонымен бірге ескеретін жай, қазіргі кезде ҚР ҚК ... ... ауыр ... ... ал оны ... ... ... өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп-қатер төндірмейді,
соған орай соттар тәртіп бойынша ондайларға бас бостндығынан айыруға қатысы
жоқ жаза ... ... осы ... ... ... ... ҚР ҚІЖК 221-бабы тәртібімен жүргізілген қараулардың көпшілігі
одан әрі сотпен де заңсыз деп танылу ықтималдылығы жоғары:
контрафактілік дыбыс- және ... ... мен ... ... ... бағдарламалық жабдықтардың заңсыз айналысы туралы істер бойынша
контрафакті ... ... ... ... ... қарау
жүргізу кейбір жағдайларда тінту жүргізуге де ұласып кетеді. Бұл ... ... ... қылмыстық әрекеттерге тергеу жүргізуге тән. Мұндай
жағдайда қылмыскерлер автокөлік пен ... ... ... ... ... ... жасырып, тығып тастауы мүмкін. Сонымен
бірге, тінту жүргізудің қылмыстық іс қозғалғаннан ... ғана ... есте болу ... ... ... қылмысқа қатысты іс бойынша қарау жүргізудің
ерекшеліктері қаралатын объектілердің ... ... ... ... ... ... ондаған, жүздеген, ал кейде мыңдаған контрафактілік
өнім даналарын, орау жартылай фабрикаттарын, көптеген дыбыс, бейне ... ... саны көп ... ... ... ... ... осы
санаттағы істер бойынша ҚР ҚІЖК ережелерін белсенді түрде пайдалана білу
керек. Егер қарау ... көп ... ... етілетін немесе қарау қиын
жерде ... ... онда ... ... ... ... ... тергеуші
мен куәгер адамның қол қоюларымен бекітілуі тиіс. Алуға тек қана қылмыстық
іске ... бар ... ... Сонымен бірге қарау хаттамасында
мүмкіндігінше ... ... жеке ... мен ... ... ... алғанда саны көп объектілері алу мен
оларды ... ... ... ... ... ... ... негізді болып табылады.
аталған санаттағы істер үшін мамандардың белсене қатысуы тән. Қылмыстық сот
ісін жүргізуге қатыстыратын ... мен ... ... ... ... ... көрсетілген. Осы бапқа сәйкес, маман деп, арнаулы білімі
бар, дәлелдерді жинауда, зерттеуде және ... ... ... ... ... ... зерттеуге, сарапшыларға сұрақ
қоюға, өзінің кәсіби құзіретіне жататын мәселелерді тараптар мен ... ... ... ... Осы ... ... бойынша түрлі
бағдардағы мамандар қатысады, атап айтқанда, бұлар көбінесе авторлық ... ... ... ... дыбыс немесе бейне өнімдер ... ... ... және ... ақпарат; қорғау
саласындағы мамандар болады.
Одан әрі қарай осы санаттағы қылмыстар үшін тән ... ... ... ... ... ... және табу белгілі бір қиындықпен жанасатын
ерекшеліктерін ... ... ... ... өнімдер
шығарылатын не сақталатын ... ... ... ... ... ... ... тұрғын үйлерге қарау жүргізуге
дайындалу кезінде келесідей жағдайларға назара ... ... Заң ... үй деп оған кісі ... және ... ... кіретін жеке бөлек
үйлерді, меншік нысанына қарамастан тұрақты ... ... ... тұрғын-үй қорына кіретін, сол сияқты тұрғын-үй ... ... ... тұруға пайдаланылатын ғимаратты немесе құрылысты
таниды.
Біздің ойымызша, заң шығарушының тұрғын-үй ұғымына ... ... ... ... ... ... білу мақсатында тегеулік
қарау жүргізгенге дейін осы ғимаратты ... ... ... ... ... осы ... (мысалы, қоймада) біреу-міреу тұратынын
анықтау керек. Сондай-ақ, бұл ғимаратта әлдекімнің тіркелгендігі, ... кім ... ... ... ... жөн. ... ... техникалық
түгендеу бюросынан, жылжымайтын мүлікке тіркеу жүргізумен айналысытын
Әділет мнистрлігінің бөлімшелерінен алуға болады.
Егер ... ... ... ... ... ғимараттарды
анықтау (адам тұратынын немесе тұрмайтынын) қиынға түсетін болса, мұндай
ғимараттарға қарау жүргізер алдында осы ... ... ... ... ... алу ... болады. Мұндай алдын ала сақтану бұл
жағдайда өте орынды ... ... ... гере ... ... ... ... заңсыз деп танылатын болса, одан әрі тергеу
жүргізу мағынасыз болып қалуы мүмкін.
Ғимараттардың ... ... үй, ... ... ... ... қарауға қатыстырылатын мамандарды іріктеп алу керек. Егер тұрғын үй
бөлмелерінде қылмыс заттарының ғана бар екендігі ... ... ... ... қарсы» ұйымдарының маман қызметкерлерін қатыстырған
орынды. Контрафактілік өнімдер ... ... ... ... ... ... ... баспа жабдықтарын мамандары, сондай-
ақ дыбыс немесе бейне өнімдер өндірісі саласының мамандарын ... ... ... жабдықтар орнатылған, компьютер техникалары
пайдаланылатын офистерді қарау кезінде компьютер ... ... ... ... ... ҚР ... ... ұйым ғимараттарын қарау тиісті осындай ұйым
өкілдерін қатыстырылуымен ... ... ... Ал егер қарауға
мұндай адамдарды қатыстыру мүмкін болмаған жағдайда оның себебі ... ... ... ... ... ... үшін ғимаратқа кіру сәтіне аударылуы
керек. Сонымен бірге, қылмыскерлер көрсетуі ... ... ... ... ... ... қауіп туралы дабыл қағу мен ... ... білу ... ... ... алғанда, тергеу-жедел топ
мүшелерінің ғимаратқа кіруін осындағы ... ... ... ... ... ... жөніндегі ұсыныс негізді деп танылады. Мұндай
ұсыным криминалистикалық әдебиеттерде тінту жіргізу әдіс-тәсілдеріне ... ... ... оның ... ... ... ... да
пайдалануға болатындығына күмән жоқ.
Егер де мұндай амалды жүзеге асыру мүмкін болмаса ... қиын ... ... темір есікті бұзатын, дабылқаққышты ағытатын техникалық құралдар
әзірлеп алу керек. Ғимараттағы қылмыстық ... ... саны көп ... ... ... ... органдарының күшпен қолдау
көрсететін арнайы бөлімшілеріне арқа сүйеу керек.
Қриминалистикалық ұсынымдарды бағаламаушылық қарау жүргізуге ғана ... ... ... тергеу жүргізу барысына кері әсерін тигізуі мүмкін.
Біздің зерттеу тақырыбымызға қатысты осы ... ... ... ретінде
арнайы әдебиеттерде келесідей мысалдарды келтіруге болады.
Жедел-іздестіру шараларын жүргізу барысында тұрғын үйлердің бірінің
жертөлесінде ... ... ... ... ... жөнінде
ақпарат алынды. Осы қоймадан еліміздің түрлі аймақтарына ірі көлемде
контрафактілік ... ... ... ... және ... ... ... деректер негізінде нәтижесі тек іс бойынша
тергеу жүргізуді қиындатқан операция жүргізілді. Қойма ішіне кіре ... ... ... ... ... көтерме бағамен тауар алуға
келген сатып алушылармыз дегендеріне қарамастан бірнеше сағат бойы ... ... ... ... Амалсыздан есікті бұзып ішке кіргенде, онда
әлдебір ... ... анық ... ... ... ... – жасырын
бұхгалтерияны, тұрақты сатып алушылары туралы ... мен ... ... ... ... ... ішін қарау барысында компьютерлік ... үш ... ... бос қораптары, ауасын сорып алып қаптайтын құрал-
саймандар табылып және ... ... ... ... мен бір ... ... атын ғана білетін, ал онымен тек ұялы телефон арқылы ... ... ... ... ... ай ... соң ... ішкі істер орнадарының басқа арнайы ... ... ... Солардың жүргізген қарауымен қоймадан
контрафактілік бағдарламаның 2 мың дискісі және ... ... ... ... кеткен ауасын сорып алып қаптайтын құрал-саймандар табылып
және алынды.
Тура бірнеше күн ... ... енді бұл ... ... ... көзінен таса болмай жүргенін білмеген қаржы ... ... ... Қаржы полициясы қызметкерлеріның қарау
жүргізуі барысында ... ... ... ... ... таба алмаған
құпия орынды тауып алып, одан 12 мың ... ... ... ... ... ... алған (атап өту керек, бұл жағдайда
қылмыстық іс жүргізу заңы бойынша қарау емес тінту жүргізілуі керек ... іске ... ... ... қызметі жаман ойластырылмағанын
көрсетті. Жасыру әдістері, қорғау болжамдарын ұсыну мәселелері күні бұрын
ойластырылып, ... ... ... тура ... фирма өкілінің айтуынша олар базарда көтермеғ яғни көп ... ... ... ... алып, олардың ниеттерінің нақтылығын, шындығын
біліп алып, қоймаға телефон шалып, кімге есік ашатынын, онда кімнің, ... ... ... киім ... сырт ... суреттеп хабарлайтын
болған. Міне сондықтан олар полиция қызметкерлеріне ... есік ... ... басшылары, өздерін сондай жария етіпғ ... ... ... қызметке фирманың немесе шұғылданатынын білмейтін,
тек қана ресми есептерді дұрыс ... ... бар әйел ... Қойма іші құпия орындармен жабдықталған, ал «жүргізуші»,
тергеу жүргізу барысында анықталғандай, іс жүзінде кәсіпорын ... ... ... нені ... ... дайындап қойған, сол сияқты айғақ
беруге де алдын ала дайындалғаны ... ... [39, ... отырған санаттағы істер бойынша тергеу жүргізуге тән келесі
объекті қылмыс заттары – ... ... бар ... ... ... ... мен маркировкалары; компакт-дискілер,
олардың орауыштары мен маркировкалары; лицензиясы жоқ ... ... ... ... ... ... ... атап өтілгендей дыбыс мен ... ... ... маманның – қарақшылыққа қарсы ұйым қызметкерінің, ... ... иесі ... ... жүргізген жөн. Аталған объектілерге
қарау жүргізу барысында осы ... ... ... ... осы
объектілердің контрафактілік ... бәрі ... ... Бұл ... қарау жүргізудің ерекшелігі тергеушінің қарау
хаттамасында қаралатын объектілерінің сырт пішінің ... ... ... ... ... ... ... немесе бейнеөнімдерінің, сондай-ақ
компкт-дискілердің контрафактілігінің немес басқа да белгілерінің жоқтығын
көрсету болып ... ... ... ... ... технологиясына келетін
болсақ, онда оны жүргізу барысында келесідей криминалистикалық ұсынымдар
орындалуы тиіс:
осы ... ... ... ... ... құжаттардың бәрінде
бар-жоқтығын тексерген жөн. Қажет болған жағдайында қаралатын құжатты
осындай құжаттардың ... ... ... түрі мен ... атау ... ... белгілері бір-біріне
сәйкес келетінін, мөр мен ... ... ... ... ... ... керек;
құжаттардың мазмұны тұрғысынан алғандағы мәтіндерін талдап, сонымен ... ... ... ... белгілі фактілерге не жағдайларға қайшы
келмейтіндігін анықтап, құжаттың дұрыстығына шүбә ... ... ... көз жеткізу керек;
құжаттардың бүктелген жерінің қажалғаны, үйкеленген қағаздың көптен бері
бүктелгенін, ал бүктелген жерінің таза ... оның ... ... ... ... құжаттардың жасалған күнін, айқын көрінуін,
қате жіберліген-жіберілмегенін тексеру керек;
штрихтардың бүктелген жерлермен қиылысқан жерлерін ... ... ... ... ... ... ... сиясы немесе пастасы жайылып,
түсініксіз болуы мүмкін [40, 99].
Осыған байланысты қарау ... ... ... ... шығару
мен олардың заңсыз айналысы жайында ... ... кез ... ... ... ... жүргізілуі тиіс (ең болмағанда біздің
жоғарыда бөліп қараған бірінші топқа жататын ... алу ... ... ... ақпарат саласындағы қылмыстар мен жаппай
компьютерлендірудің шапшаң арта ... ... ... ... ... компьютерлік техникаларға қарау жүргізу жөнінде мамандарман
негізді ұсынымдар беретін пайдалы қызметтер де аз болып жатқан жоқ.
Тергеушілер мен ... және ... ... ... ... қызметкерлерінің арасында компьютер техникасын біліктілікпен
пайдаланатын қызметкерлер жеткілікті.. Және соған қарамастан осы техниканы
қарау ... ... ... ... ... ... тиіс.
Қарастырылып отырған санаттағы ... ... ... ... ... ... сақталатын магниттік
сақтағыштағы немесе ... ... ... ... ... және ... ... ақпараттар қаралады. Бұрын
атап өтілгендей, компьютерлік ... ... мен ... ... ... ... ал оның ерекшеліктері біздің бұл жұмысымыздың
қарайтын тақырыбына жатпайтын болғандықтан, компьютерлік қылмыстарға тергеу
жүргізу саласындағы ... ... бірі В.А. ... ... тапқан
дербес компьютердің жүйелік блогына қарау жүргізудің төмендегідей негізгі
қадамдарының (кезеңдерінің) ... ... ... ... ... ... жүйесінен ағытып және жүйелік блоктың корпусын ашу;
оның құрылғылары мен жабдықтарын және бір-біріне және ... ... ... ... қосу және ... магниттік сақтағыштағы ақпараттарды
қарау;
қорек көзіне қосып және дербес компьютерді іске қосу [41; 115]. ... ... ... ... ... оның ... бектіпі,
белгілеу болып табылады.
ҚР ҚІЖК-не сәйкес қарау жүргізу кезінде тергеушінің ... ... ... ... ... ... ... тергеу іс-
әрекеттері жүргізілген ретпен және қарау кезінде ... ... ... сол ... ... ... Хаттамада қарау
жүргізу кезінде алынған барлық объектілер көрсетіліп, сипатталады.
Бұған қоса хаттамада қару жүргізу қай ... ауа райы және ... ... ... жүргізілгені; қандай техникалық құралдар қолданылып
қандай нәтижелер алынғаны; аталған ... ... ... ... және олардың қалай қатысқаны; қандай объектілер және қандай
мөрмен ... ... ... іс үшін ... бар ... қайда
жіберілгені көрсетілуі тиіс.
Қарастырылып отырған санаттағы іс бойынша тергеуші қандай объектілердің,
құжаттардың және олардың қай жерден ... ... ... ... ... ... ... дискі жабдықтары, дискеттер),
дыбыс және бейнетаспалар қаралған болса олардың қандай жолдармен ... ... ... ... ... ... ... Мұндай қарау
жүргізудің арнайы ... ... ... ... ... ... және басқалар пайдаланылуы мүмкін.
Лицензиясыз бағдарламалық өнімдер орнатылған не криминалистикалық мәні
бар өзге де ... ... ... ... ... ... арнайы компьютерлер, техникалық және бағдарламалық ... ... ... ... ... объектілерді қарау
мен зерттеуге арналған ... ... ... ... ... бірге, оқиға орындарынан тауарлардың қозғаласын білуге мүмкіндік
беретін ... ... ... ... ... ... ... алына бермейді. Тексерілетін адам автокөлігінің базар
автотұрағында немесе ... ... ... ... тұратындығы
анықталмайды.
Кантрафакция қылмысын тергеуге бағытталған тағы бір ... ... ... ... ... ... әдебиеттерде, әсіресе
тергеу әрекеттерінің тактикасы жөніндегі айтарлықтай көптеген еңбектерін
тінту мен зат алу ... ... ... баршылық. Дәл осы жағдайда
аталып отырған тергеулік әрекеттерді анықтауда Е.М. ... пен Р.С. ... ... тән және жалпы алғанда негізді болып табылады. Тінту –
бұл ... ... ... ... бір ... ... өзге орында,
не нақты адамда болуы мүмкін деп болжауға жеткілікті негіз болғанда, сондай-
ақ іздестіріліп ... ... ... ... табу үшін ... адамның немесе оның отбасы мүшелерінің қарауындағы ғимараттарды,
құрылыстарды, жер телімдерін, ... ... бір ... ... ... табу мен ... ... мәжбүрлеп жүргізілетін тергеу
әрекеті.
Тінту мен зат алудың арасындағы айырмашылыққа келетін болсақ, зат ... ... ... мен оның орналасқан жері күні бұрын белгілі
болады [42, 81].
Осы аталған тергеу ... мен ... ... ... ... ... ... заң шығарушы аталған тергеу әрекеттерінің мазмұны біртектес
болмағандықтан қарау мен тінту ұғымдарының арасын шектейді.
Тінтудің іс жүргізулік ... де ... ... іс ... ... ... Мәселен ҚР ҚІЖК 230-бабына сәйкес, тінту
жүргізудің негізі қандайда бір орында ... ... бір ... ... ... ... ... қаруы болып табылатын, қылмыстық іс үшін маңызға
ие болатын ... ... ... құжаттардың бар екендігі жөніндегі болжау
мен сондай заттардың бар болуы болып табылады.
Тінту мен зат ... ... ... ... ... ... Тінту
жүргізу жөніндегі қаулы, сондай зата алу ... ... ... өзге де ... ... ... ие ... олар
прокурормен рұқсат етіліген болуы керек. Тінтуді ... ... ... ... ... қаулыны көрсетеді, ал үй-жайға қарау жүргізу, ... ... мен зат ... ... ... күттірмейтін айырықша жағдайларда
болған кезде бұл әрекеттер прокурордың рұқсатынсыз-ақ өзі шығарған қаулының
негізінде тергеушінің өз-ақ жүргізе ... ... ... егер иесі ... өз ... ашудан бас тартқан
жағдайда, тергеуші кез-келген үй-жайды мәжбүрлі түрде аша алады.
Бұл жерде ... ... ҚР ҚІЖК ... тінту қылмыстық іс
қозғалғаннан кейін ғана жүргізіледі деген мағынаны ескереу керек.
Аталған айырмашылықтар қарау мен тінтудің ... ... шек ... қажет
етеді. Атап өтететін болсақ, қарастырылып отырған санаттағы ... ... іс ... ... ... іс ... тәртібі
қарапайым әрі жеңіл болғандықтан тергеудің орнына тергеулік қарау жүргізіле
салатыны байқалады. Біздің ойымызша, ... ... ... ... ... ... себеп болып отырған сияқты.
Қарастырылып отырған санаттағы ... ... ... ... ... ... тарап негізсіз түрде ... ... ... ... ... ... ... деп, сондықтан
айыпыталушы мен оны қорғаушысының пікірі бойынша бұл ... ... ... ... қатарынан алынуға тиіс деген талап
қойған жағдай да кездесті. Мысалы, Ш.-ның және басқалардың ... ... ... сот ... деп ... ... ... қарау хаттамада
көрсетілген деректердің дұрыстығына ... ... ... ... ... оқиға орнын қарау хаттамасының заңсыз болып табылады
деген пікірімен келісе алмайды, өйткені дәл бұл ... ... ... іс ... ... орын алған. Қылмыстық іс жүргізу заңымен үй-
жайдың ішіндегі оқиға орнын қарау мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... құралдарды
алдын ала ынықтап белгілеп алған жөн болады. Сондай-ақ, ісі үшін маңызы бар
ақпараттарды жойып ... ... ... ... ... ... Басты назарды байланыс құралдары – телефонға (мүмкін ... және ... ... ... ... ... бар), басқа желіге
шығатын модемі бар компьютерге салу керек. ... ... ... ... ... осы ... «залалсыздандыру» мәселелсін тапсыру
керек.
Тінтілетін үй-жайда, әдетте, ... ... ... ... ... ... орасан көп бірлігін тауып алуға
болады. Бұлар белгілі бір атаумен, ... және ... ... ... жеке дараланған бейне және дыбыстаспалары, ... ... ... ... Әрине, тергеушінің немесе ... ... ... ... ... ... ... зат алу
хаттамасында тізіп жаза беруге бір күндік ... ... ... ... ҚР ... ... ... алынған заттар хаттамада саны, мөлшері,
салмағы, өзіндік ... және ... ... дәл ... отырып
жазылуға тиіс, деген ереже бекітілген.
Тінту (зат алу) кезінде көбінесе ... ... ... ұсақ ... ... ... этикеткалар, тауарлық белгілер сияқты
көптеген ұсақ заттарды алуға тура келеді. Мұндай заттарды сұрыптап бөлек-
бөлек қораптарға ... және ... ... ... одан әрі ... мен
тәтпіштеп суреттеу маманның жіне осы заттар алынған адамдының ... ... ... ... ... істерде, және топ адамдармен ... ... ... мен ... ... ... ... іске
тергеу жүргізу кезіндегі тінту (зат алу) барысында оларды бейнежазбаға ... ... ... ... ... Аталған техникалық құралдарды
қолдану үй-жайдың сыртқы және ішкі жалпы ... ... сол ... ... тауып алу мен оларды ашу ... ... ... мен ... ... ... ... түсіріп алу үшін
жүзеге асырылады.
Контафакция қылмысын тергеуге бағытталған тергеу әрекетінің бірі жауап
алу болып табылады. ... ... ... тергеу әреттерін
жүргізу заң шығарушының аманатты талабының ... ғана ... атап ... ... ... ... сезіктіден жауап алу (ҚР
ҚІЖК 216-бабы) және айыпталушыдан жауап алу (ҚР ҚІЖК ... ... ... ... ... ... ... жерде жүргендігі анықталмаған басқа жағдайларда қылмыстық іс
қозғау туралы қаулы ... іс ... ... ... ... 24 сағаттың ішінде жауап алынуы тиіс.
Тергеуші айыпталушыға айып тағылған сәттен ... ... ... ... ... ... ҚР ҚІЖК ... көзделген тәртіппен өзінен
алғашқы жауап ... ... ... бастап, саны мен ұзақтылығы шектеусіз
қорғаушымен оңаша және құпия жолығу ... ие ... ... ... ... [43, ... ... санаттағы қылмыстарға қатысты қандай жағдайда да
мағынасын сақтай отырып ... алу ... ... мен дайындаудың
келесідей элементтері қарастырылады:
а) ұйымдастыру – жауап алудың ұтымды ... ... ... ... мен ... ұтымды пайдалану тұрғысынан қашан
және қайда өткізу);
б) ...... ... ... ... мен ... ... – жауап алудың нақты міндеттерін ... ... мен ... ... ... ... тұрғысы өзіне жүргізілетін тергеу әрекетінің
тактикалық міндеттерін шешу үшін жағдай жасауды қосуы тиіс.
Бұл жағдайдағы ... ... ... бастапқы кезеңін анықтаушы,
автордың пікір ... ... ...... ... ... мен өзара байланысын бөліп көрсету болып табылады.
Біз жалғыз қылмыскерден түсініктеме алу ... ... ... ... ... ... ... іс бойынша сұрақтардың шамамен
алғандағы үлгі тізілімін жасадық. Осыған байланысты, біз контрафактілік
өнімдерді заңсыз шығару мен ... ... ... ... ... алу
кезінде тергеушінің ескеруі қажет кейбір тактикалық маңызды ... Бұл ... ... әдетте өз кінәларын жеңілдету немесе
оны толығымен мойындамау үшін жалған ақтаушы дәлел деп ... ... ... ... ... ... ... дәлелдерді білу
тергеушінің күні бұрын қарастырылып ... ... ... ... ... ... ... жасауға, дәлелдемелерді дайындауға, оларды
теріске шығарылуын ... мен ... ... ... ... ... мүмкіндік береді [44, 84].
Аталған адамдардан жауап алу барысында тергеушіге тінту мен зат алу
кезінде котрафактілік өнімдердің жасырын ... ... ... мен
журналдар көп көмек көрсетеді. Бухгалтерлік есеп ... ... ... ... кездегі дәлелдемелері жауап алынып отырған
адамға ықпал ету әсерін ... ... ... ... ... қарастырылып
өткен, Ш. және басқалардың істері бойынша тінту ... ... ... ... ... түрдегі бухгалтерлік қызметтен тыс қылмыстық
әрекеттер туралы жазбалар ... ... орын ... топ ... ... алу ... ... тәсілдерді
жүзеге асырудың басқа маңызды мақсатының бірі олардың бірі-бірімен қарым-
қатынастарын үздіру болып табылады. Криминалистиклық әдебиеттерде бұл ... ... от салу деп ... A.M. ... бұл тактикалық тәсілді
«сезіктілерді бір-біріне айдап салу» деп ... [45, ... ... ... ... ... заңсыз шығару ... ... ... ... топтың белсенді мүшесі
болғандығын мойындағанынан кейін, жауап алу барысында келесідей өзіндік мән-
жайлар анықталады:
қылмыстық топ құру ... кім ... ... кім?
қылмыстық топ ұйымдастырушысы мен жетекшісінің рөлдері үйлесе ме?
қылмыстық әрекеттерді кім жоспарлады?
топта рөлдерді ... бөлу ... ... ма?
топта кім және қандай рөл атқарды?
«өндіріс алаңдарымен» және ... ... кім ... ... кім алды ... ... оны кім құрастырды және орнатты?
контрафактілік өнім үшін шикізаттарды кім сатып алды?
контрафактілік қызмет көрсету базарындағы қарақшылық өнімдер «қозғалысымен»
кім айналысты?
контрафактілік ... ... кім ... ... және ... кім ... өнімдерді сатумен кім айналысты (тұрақты сатушылар болды ма
немесе ауыстырылып ... ... өнім ... бағамен сатылды?
қызметшілер өздерінің шығырып жатқан өнімдірін контрафактілік өнім екенін
білді ме?
өнімнің контрафактілік ... ... ... бағалады?
контрафактілік өнім есебін кім және қалай жүргізді?
контрафактілік өнімдерді ... ... ... ... ... «қаржы
ағынына» кім ие болды, қаржы бөлуді кім басқарды?
Контрафактілік өнімдер шығару мен ... ... ... ... ... ала сөз байласуы бойынша немесе ұйымдасқан топ туралы
мәселе көтерілгенде жауап алу барысында ... ... ... ... мен ... қозғалысы жайында анықтап алу керек.
Ол үшін, әсіресе келесідей мәселелерді анықтау қажет:
қылмыстық топ қай мезгілден бері әрекет жасап ... ... жаңа ... қалай кірді?
мүшелердің топ мүддесіне деген адалдығы тексерілді ме?
топта барлау немесе қарсы барлау қызметі жүргізілді ме?
топтың сыбайлас ... бар ма, ... оны кім ... асырады?
қылмыстық құрылымдар тарапынан топтың қорғаны болды ма, болса ол ... ... мен ... және ... да ... болды ма? [46, 77].
Бағдарламалық өнімдерді заңсыз пайдаланған сезіктіден жау алу ... ... ... ... ... ... ... жабдықтар қандай
мақсаттар үшін пайдаланылады?
белгілі бір ... ... ... бір ... қашан пайда
болды?
басқа компьютерлерде мұнда бағдарламалар бар ма?
белгілі бір дербес компьютерде кім ғана ... ... ... жабдықтардың контрафактілік екендігін білді ме?
егер білсе оны қандай белгілерінен анықтады?
осы бағдарламаға қатысты құқық иелерінің не оның ... ... ... ететін құжаттары бар ма?
кәсіпорындағы, мекемедегі, ұйымдағы комьютерлердің бағдарламалық
жабдықтарын кім және ... ... ... ... ... бір бағдарламаны өңдеу мен орнату ... ... ... бе әлде ұйым ... нұсқауымен жүргізілді ме?
Жауап алу кезінде сезіктіден алынатын жауаптың бәрі қанағаттанарлықтай
бола ... ... ... ол нақты істің мән-жайларына қарай өзгертіліп,
түзетіліп отыруы тиіс.
Контрафакция туралы істердің ерекшеліктеріні бірі ... ... ... ... ... ... болып табылады. Адамдардың
«зияткерлік қарақшылық» саласынан хабардар болуы әрқилы ... ... ... туралы қылмыстық іс қозғау сатысы мен
алдын ала тергеу жүргізуде көбінесе осы ... ... бар ... ... ... пен тағайындауға ... ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру
мақсатында ақыл-кеңес тыңдау қолданылылады. Зияткерлік меншік ... ... ... қол сұғушылық мән-жайларын анықтауда қылмыстық сот
ісін жүргізудегі арнайы ... ... ... ... болып
табылатындықтан сараптама жүргізу ерекше мәнге ие ... ... ... ... қоржынында басқа іс жүргізулік жолдармен алына
бермейтін дәлелдемелік маңызға ие болған жаңа ... ... ... ... сұбхат, олардың 96%-ы контрафакция туралы
істер бойынша сарапшының қорытындысын қажет екендігін көрсетті. ... ... ... ... ... ... арнайы білімге
ие болмаса сараптама белгілей алмайды. Тергеу мен ... ... ... ... ... анықтау жөніндегі
зерттеулер трасологтардың, фоноскопистердің және ... да ... ... Р.Б. Хаметов төмендегі әртүрлі сараптамаларды ұсынады:
дактилоскопиялық сараптама;
одорологиялық сараптама;
құжаттарды техникалық-криминалистикалық ... ... тану ... ... ... ... сараптамасы;
өнертану сараптамасы;
тауартану сараптамасы;
бухгалтерлік сараптама;
құрылыстық сараптама [47, 56].
Уақыттың қазіргі кезеңінде контрафакция туралы ... ... ең кең ... ... ... ... және
фоноскопиялық сараптамалар болып табылады.
Контрафакция ... ... ... ... әсерлілігі көптеген
жағдайда қылмыстық іс жүргізудегі арнайы ... ... ... ... ... ... қол ... объектісі зияткерлік
қызмет нәтижесі болған ... ... ... ... ... ... ... ұсынылады.
Теориялық ізденістер жеткіліксіздігі мен іс-тәжірибедегі елеулі маңызға
ие болатындығына орай ... ... ... үшін сараптамалардың осы
түрлерін одан әрі ... ... ... ... ... ... ... аражігін жақындату жөніндегі міндеттерді шешу түрлі
саладағы ... ие ... ... ... ... ... біріктіру
нәтижесінде ғана жүзеге асырылатын болады. [48, 67].
Демек, сот ... жаңа ... ... мен ... ... түрлі объектілерін зерттеу ... ... ... ... сарапшылар дайындау ісін белсендіре түседі. .
Тергеушіге келетін болсақ, контрафакция туралы ... ... ... мен оны ... ... ... ... криминалистикалық және іс
жүргізулік білімнен басқа, одан зерттелетін объектілердің ерекшеліктерінен
хабардар болуды талап етеді. Осы салада көздің ашықтығы мен ... ... ... ... ... мәселелерді сауатты тұжырымдап және
сарапшылардың қорытындыларын біліктілікпен бағалауға жетелейді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмысты ... ... ... барысында өзіне тектік
әдістемелерді, контрафакциямен байланысқан ... ... ... тектік әдістемесін құру жөнінде ой ... атап ... ... ... саласындағы қылмыстылықтың жасырын сипатқа ие болып
және ... өсе ... ... осы ... әдістемелерді іздестіру мен
ойластыру теориялық жағынан да, практикалық ... да ... ... ... отыр.
Дәл осы «зияткерлік қарақшылық» саласындағы қылмыстардың кешенді
сипаттамалары контрафакцияға ... ... ... табысты қолданылуы
мүмкін, деп ойлаймыз. Оған азаматтық-құқықтық, әкімшілік, криминологиялық,
қылмыстық іс жүргізулік, криминалистикалық құрамдардың да ... ... ... ... осы ... ... ... әсерлі тергеу жүргізу
мақсатында құқық қорғау органдарында ғана емес, сонымен бірге жаппай ... ... ... ... енгізу керек.
Кешенді сипаттамалары шеңберінде контрафакцияның криминалистикалық мәні
көбірек элементтерін ерекшелеп көрсеткен жөн. Олар мыналар болып табылады:
қылмыстың жасалу әдістері;
құқық ... ... қол сұғу ... ... уақыты мен орны;
жәбірленушінің тұлғасы.
Контрафакцияға тергеу жүргізу негіздерін қалыптастыру кезінде тергеу
жүргізудің жеке әдістемесін құру үшін ... мәні бар ... ... жағдайлар бөліп қарастырылды, қылмыстың жасалу ... ... ... ... ... ... ... қылмыстың дәлелдері
мен себептері туралы, қылмыскердің тұлғасы туралы болжамдар ... ... ... мына ... тобын іздестіген жөн.:
контрафактілік өнімдер дайындаушыны;
контрафактілік өнімдер таратушыны (сатушы, дистрибьютор, делдалды);
зияткерлік өнімдерді жауапсыз ... ... бөлу де ... ... іске ... ... қолайлы алға шарттарын құрады. ... ... ... ... ... ... ... тергеу
жүргізуя контрафакцияға тергеу жүргізу ерекшеліктері зерделенді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚАЙНАР-КӨЗДЕР ТІЗІМІ
Ананьева Е.В. Авторское право и ... // ... ... 2000. – № ... к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная
части / Под общ. ред. И.Ш. ... Изд 2-е. – ... Жетi ... ... Б., Лапин С. Уголовно-правовая характеристикаа преступлений о
нарушении права на ... ... // ... – 1999. – № ... А.Г. ... в ... авторских и смехных прав: общественная
опасность и ... ... ... ... ... ...... Новгород,
2004.
Симкин Л.С. Программы для ЭВМ; правовая охрана. – М,: ... ... Дело № 137/4 // ... ... городского суда, 2006 г.
Дело № 245/52 //Архив Атбасарского района суда Акмолинской области.
Философский ... Под ред. И.Т. ... – М., 1987. – 792 ... Р.С. ... ... ... ... – М., 1986. – 587 с.
10. Танасевич В. Г. Проблемы методики раскрытия и ... // ... ... Теоретические проблемы. – М.:
Юрид. лит., 1978. – 192 с.
Цветков С.И., Волчецкая Т.С. ... ... и ... ... // ... проблемы
борьбы с преступностью. – Калининград: КГУ, 1995. – 132 с ... ... ... ... ... – М.: Изд–во
Москов. ун–та, 1985. – 368 с.
13. Нургалиев Б. М. Организованная преступная деятельность. – ... ... ... ГСК РК, 1997. – ... Р. ... характеристика личности нарушителя авторских
прав //Интеллектуальня собственность. 2000. № 5.– 65–68 с.
Ожегов С.И., ... Н.Ю. ... ... русского языка. – М:
«Азбуковник», 1999. – 944 с.
Яблоков Н.П. Расследование организованной ... ...... 2002. – 172 ... правда 2003. 20 ақпан.
Тонны пиратской продукции из Болгарии // Интеллектуальная собственность. –
1999. – № 2. – С ... № 172/19 // ... суда г. ... Кустанайской области.
Мегаполис. 2008. 30 тамыз.
Информация для СМИ о ... ... ... ... ... 13 июня 2008 г.) // ... ... 126.
22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2006
года "О плане мероприятий по выявлению подделок ... ... и ... ... ... ... а также их привлечению к
административной и ... ... // ... ... РК и ... РК. 2006. ... ... Научные основы криминалистической методики расследования
преступлений: Курс лекций. – СПб.: Изд–во СПб. юрид. ин–та МВД ... Ч. 3. – ... С. ... ли так ... ... проверка? //
Законность. – 1995. – №8.– С. 51–54.
Основы расследования преступлений о нарушении авторлық және ... ... В.Н. ... О.Б. Гусев, Б.Д. Завидов и др. / Под ред. В.Н. Исаенко. –
М., Экзамен, 2002. – 256 с.
Жбанков В.А. ... ... ... ... ... в
криминалистике: Автореф. дис... докт. юрид. наук. – М., 1995. – 48 с.
Дворянкин О.А. ... ... и ... прав. Ответственность за их
нарушение. Уголовно–правовой аспект / О.А. Дворянкин. – М., ... ... 2002. – 464 ... ... Н.А. ... расследования преступлений, связанных
контрафакцией: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – ... Г.Ф. Наши ... ... ... // ... и факты. – 2002. –
№ 34.– С. 4.
Возгрин И. А. Научные ... ... ... расследования
преступлений: Курс лекций. – СПб.: Изд–во СПб. ... ... МВД ... Ч. 1. – ... Р.С. Курс криминалистики. Криминалистические средства, приемы и
рекомендации. – М.: «Юристь», 1997. – 340 с.
Шейфер С.А. ... ... ... и ... ... – М.:
«Юрлитинформ», 2001. – 274 с.
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: «Мегатрон XXI», 2000. ... ... Ф.А. ... профилактика преступлений. – Калининград:
1980. – 89 с.
Бычкова С.Ф. Судебная ... ... ... и
методические основы // Теория и практика судебной экспертизы. Алматы. 2002.
Т.2. – С.352.
Баев О.Я. Тактика следственных действий. – ... НПО ... 1995. ... ... ... ... / А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин. –
Минск: Экоперспектива, 1998. – 758 ... С.Ф., ... А.Я. ... действия. Краткий комментарий к
Уголовно–процессуальному ... ... ... ... ... ТОО «Аян ... 1998., – 100с.
Сыров А.П. Проблемы научных основ тактики ... ... ... ... юрид. наук. М., 1969. – 25 с.
Справочная книга ... / Н.А. ... Е.Н. ... ... И.Г. ... и др. – М., ... 2000. – 682 ... В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: ... ... ... ...... ... ... гос. ун–та, 2002. –
408 с.
Крылов В.В. Расследование преступлений в ... ... – М., ... – 264 ... ... Курс ... / Под ред. В.П. ... Б.М.
Нургалиева. – Караганда: КарЮИ МВД РК, 1999. – 190 с.
Григорьев В.Н., ... А.А. ... ... по борьбе с организованной преступностью. – М., ... – 183 ... A.M. ... и ... ... ... пособие. – М., БЕК, 1996. – С. ... ... ... ... ... ... преступлений. – Караганда, 1991. – 100 с.
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном
процессе. М., 1996. – 174 ... А.М., ... Н.П. ... ... – М.: ... и ... 2002. ... с.
«БЕКІТЕМІН»
Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы
Заң институты Криминалистика
кафедрасының ... ... ... ... ... жыл
Дипломдық жұмысты алдын ала қорғау «__»___________2013 жыл
« »_______2013 жыл аралығында өткізілді
Дипломдық жұмысты ... ... ... « ... ... ... ... тергеу жүргізуді ұйымдастыру ерекшеліктері »
Диплом жұмысында талқылануға жататын сұрақтардың тізімі немесе
диплом жұмысының қысқаша мазмұны:
1 ... ... ... ... сипаттамасы
2  Контрафакциямен байланысқан қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы,
ұғымы мен құрылымы
3 Қылмыстық іс қозғау ... ... мен ... ... мән-
жайлар
4 Контрафактілік өнімдер айналысы саласында тергеу жүргізудің бастапқы
кезеңінің ерекшеліктері
5 Контрафакция ... ... ... ... ... ... жүргізу
тактикасы
Ұсынылатын негізгі әдебиеттер:
1. Ананьева Е.В. Авторское право и интернет // ... – 2000. – № ... ... к ... ... ... Казахстан. Общая и
Особенная части / Под общ. ред. И.Ш. ... Изд 2-е. – ... ... ... ... Б., ... С. ... характеристикаа преступлений о
нарушении права на нтелектуальный собственность // Интеллектуальная
собственность. – 1999. – № 3.
4. ... А.Г. ... в ... ... и ... ... ... и правила квалификации: Дис… канд. юрид. наук.
– Нижний Новгород, 2004.
5. Криминалистическая тактика: Курс ... / Под ред. В.П. ... ...... ... МВД РК, 1999. – 190 с.
Диплом жұмысын орындау кестесі
|№ ... ... ... ... | Қолы |
| | ... | |
| | ... | |
|1 ... байланысқан| | |
| ... | | |
| ... ... | |
| ... | | |
|2 ... ... | |
| ... | | |
| ... ... | |
| ... ... мен | | |
| ... | | |
|3 ... іс ... | | |
| ... ... | | |
| |мен ... жататын |08.01.13 | |
| ... | | |
|4 ... ... | | |
| ... ... ... |27.01.13 | |
| ... ... | | |
| ... ерекшеліктері | | |
|5 ... ... ... | | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... | | |
| ... | | ... ... ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 88 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түсінігі, құрамы және түрлері, тергеу ерекшеліктері68 бет
"Адам өлтіруді және жеке адамға қарсы қылмыстарды тергеу" пәнінен СИЛЛАБУС71 бет
"Алдын ала тергеудің аяқталуы."70 бет
1922-1924 жж. ақша реформасын жүргізудін, себептері және оның мазмұны6 бет
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
«Қарақшылық пен тонаудың тергеу әдістемесі»6 бет
«Қылмысқа қатысушылық нысандары»79 бет
Іс жүргізудің мерзімдері41 бет
Іс қағаздарын жүргізудің нормативтік базасы8 бет
Іс қағаздарын жүргізудің нормативтік базасы жайында5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь