Бір рет интегралдаушы сандық вольтметрлерді жобалау (ОА)

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1 БІР РЕТ ИНТЕГРАЛДАУШЫ САНДЫҚ ВОЛЬТМЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1 Бір рет интегралдаушы сандық вольметрдің түрлері мен олардың
ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Бір рет интегралдаушы сандық вольтметрдің негізгі параметрлері ... ...11
2 БІР РЕТ ИНТЕГАЛДАУШЫ САНДЫҚ ВОЛЬМЕТРДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.1 Бір рет интегралдаушы сандық вольтметрдің функционалдық сұлбасы.15
2.2 Бір рет интегралдаушы сандық вольтметрдің кіріс құрылғысының
принципиалды сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
3 ЖҮЙЕНІҢ ЖОБАЛАУ ҚҰЖАТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
3.1 Бөлшектердің жылулыққа төзімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ...21
3.2 Бөлшектердің механикалық құбылыстарға төзімділігін есептеу ... ... ..24
4 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
4.1 Баспа платаның эскизі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
4.2 Баспа платаның технологиялық әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
Электронды аппараттар конструкциясы ерекше қасиеттерге ие. Олар иерерхиялық құрылымымен, электрлік және электромагнитттік байланыстарға иелігімен, электрлік байланыстарда біртекті еместігімен және паразитті байланысымен, сонымен қатар термосезгіш элементтер қорғанысын талап ететін жылулық байланыстардың барымен сипатталады. Электронды және радиоаппаратураларды реттеу, талап етілетін өлшемдерді алу әртүрлі мақсаттағы өлшегіш аспаптарды қолданусыз мүмкін емес. Жыл сайын электронлы және радиоаппаратураның техникалық деңгейімен күделілігі жоғарылай түсуде. Қазіргі уақыттағы өлшегіш аспаптарға келесідей талаптар қойылады: жоғары дәлділік, үлкен рұқсат етілетін қабілеттілік, температуралық және уақыттық тұрақтылық. Бұлардың барлығы көбінесе ақпаратты сандық әдістермен өңдеу және көрсету арқылы қамтамасыздандырылады. Электронды-радиоөлшегіш аппаратураларды өңдеу кезіндегі тиімді жолдардың бірі аспаптардың жеке бөліктерін ортақ блоктардың максималды мүмкін санымен комплекстреге біріктіру болып табылады. Мысалыға, есептегіш құрылғының қоректендіру блогы, ақпаратты өңдеу блогы және т.б. Өлшегіш комплекстерде ақпаратты аналогтымен қатар сандық өңдеу мен шығаруды қолдануға болады. Сандық өлшегіш құрылғылар біраз уақытқа дейін үлкен күрделілігінен, бағасынан, габариттік өлшемдері мен массасынан кең қолданыста болмады. Орта және үлкен деңгейлі интеграциялы микросұлбалары бар қазіргі уақыттағы элементтік базаны қолдану өлшегіш аспаптарды бағасы, габариттік өлшемдері мен массасы бойынша аналогты аспаптарға жақындата түсуде.
Аналогты өлшеу құрылғыларының қателігі өлшенетін шаманың түрі мен аспаптың классына байланысты 1-5% болады. Бұл қазіргі уақыттағы өлшеудің дәлдігінің талаптарын қанағаттандырмайды. Ақпаратты сандық өңдеу өте аз қателік (0,01-0,5%) пен жоғары рұқсатты қабілеттілікті (үтірден кейін үш – бес разрядты) және параметрлерінің тұрақтылығын алуға мүмкіндік береді. Сондықтан практикаға ақпаратты сандық әдіспен өңдеу және беруді енгізу дұрыс мақсатқа лайықты болады.
Радиоэлетрониканың саласына байланысты өлшегіш комплекстің құрамы әртүрлі болуы мүмкін. Электронды сандық өлшегіш аспаптарға өлшегіш трактісінде электромеханикалық құрылғылары жоқ аспаптар жатады. Кез-келген сандық өлшегіш аспап кіріс құрылғысынан (өлшеу шегі, масштаб), аналогты-сандық түрлендіргіштен, ақпаратты өңдеу құрылғысынан және индикация құрылғысынан (шығару) тұрады. Аналогты-сандық түрлендіргіштің әдісіне байланысты аспаптарды санды-импульсті және разрядты кодировкалаулары (кодимпульсты түрлендіргіш) бар болып ажыратады. Санды-импульсты кодировкалы аналогты-сандық түрлендіргіш аналогты шаманың кіші разрядтың бірілігіне пропорционал периодты бар импульстерді кезекті қатар мен өлшеуге негізделген. Уақыт-импусльты және санды-импульсты түрленуі бар аналогты-санды түрлендіргіштер жиі қолданылады.
1. Суетин В.Я. Цифровые измерительные приборы. – М.: Радио и связь, 1984. – 80 с., ил.
2. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 560 с.
3. Григорьян С.Г. Конструирование электронных устройств систем автотизации и вычислительной техники /Григорьян С.Г. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 303 с.
4. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 050716 –«Аспап жасау» мамандығы студенттеріне арналған «Өлшегіш аспапты конструкциялау» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені. Құрастырған: Кусен К.Е., Бердібаева Г.К., Алматы: ҚазҰТУ баспасы, 2007. – 108 бет.
5. Горчаков В.С. Цифровой измерительный комплекс. – М.: Радио и связь, 1986. – 88 с., ил.
6. Электрические измерения: Учебник для вузов /Байда Л.И., Добротворский Н.С., Душин Е.М., и др.; Под ред. А.В. Фремке и Е.М. Душина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергия. Ленингр. Отд-ние, 1980. – 392 с., ил.
7. Бездельев Ю. В, Малогабаритные любительские электроизмерительные приборы. — М.: Энергия, 19712. — 176 с.
8. Бирюков С. А. Радиолюбительские цифровые устройства. — М.: Радио и связь, 1982.
9. Бирюков С. А. Цифровые устройства на микросхемах. — М,: Радио и связь, 1984. — 88 с
10. Винокуров В.И., Каплин С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизмерения: Учеб. пособие для радиотехич. спец.вузов/Под ред. В.И. Винокурова. – 2-е изд., переб. и доп. – М.: Высш шк., 1986.- 351 с.: ил.
11. Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения: Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1985. – 368 с., ил.
12. Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения: Учеб. пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1983. – 320 с., ил.
13. Шульц Ю. Электроизмерительная техника: 1000 понятий для практиков: Справочник: Пер с нем. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 288 с., ил.
14. Электрические измерения ( с лабораторными работами): Учебник для техникумов /Р.М. Демидова-Панферова, В.Н. Малиновский, В.С. Попов и др.; Под ред. В.Н. Малиновского. – М.: Энергоиздат, 1982. – 392 с., ил.
15. Измерение электрических и ниэлектрических величин: Учеб. пособие для вузов. /Н.Н. Евтихиев, Я.А. Купершмидт, В.Ф. Папуловский, В.Н. Скугоров; Под общ.ред. Н.Н. Евтихиева. – М.Энергоатомиздат, 1990. -352 с., ил.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті
Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы
Курстық жобаның
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ
Тақырыбы: БІР РЕТ ... ... ... ЖОБАЛАУ (ОА)
Жетекші
____________________
(ғылыми дәрежесі,атағы)
__Кусен К. Е.____А.Ж.Т.
«_06_»_қаңтар____2009ж.
Стандарттау жөніндегі кеңесші
__ аға ... ... Ж. ... Султанова И. С.
Мамандығы 0507016
Тобы Э2қ
Алматы 2008 ж.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ... ... ... және ... ... және ... техникалық құралдары
__________
Мамандық_Аспап жасау_______________________________________________________
Курстық жобаны даярлауға
Тапсырма
Студенке_Сакенқызы Инеш Султановаға__ __________________________
_____Т.А.Ж.
Жобаның тақырыбы_Бір рет ... ... ... жобалау
____
Университетінің №____ «____»_________________________бұйрығымен бекітілген
Орындалған жобаның өткізу ... ... ... ... ... мәлеметтері
Міндеті, қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... және
қысқаша курстық жұмысының мазмұны
а)Негізгі ... мен ... ... ... ... ... қажет сызбалар
көрсетілген) Принципиалды сұлба, құрылымыдық ... ... ... ... негізгі әдебиеттер
1. Садченков Д.А. Современные цифровые мультиметры.– М.: Солон-Пресс.-
2002.– 112 с.
2. Афонский А., ... В. ... ... и ... электронные
измерения. – М.: Солон-Пресс. – 2007.- 544 с.
Курстық жобасының (жұмыстың) ... және ... ... ... ... бөлімдері
|Бөлім |Кеңесші (ғылыми ... ... |
| ... атағы) | | ... 1-2 ... К.Е. (аға ... |
| ... |ж | ... 3-4 | | | |
| | | | ... ... мерзімі _10 қараша
2008ж.____________________________________
Кафедра меңгерушісі ___Шоланов Қ.С.______________________________
____А.Ж.Т.
(қолы)
Жобаның жетекшісі_ Кусен К.Е._______________________________
_______А.Ж.Т.
(қолы)
Тапсырманы орындауға студент _ ... И. ... ... ...................4
НЕГІЗГІ
БӨЛІМ.......................................................................
...............................6
1. Бір рет интегралдаушы Сандық вольтмерлердің қызметі мен қолданылатын
жері…..................................................................6
1. Бір рет интегралдаушы сандық вольметрдің түрлері мен ... Бір рет ... ... ... ... ... Бір рет интегалдаушы Сандық вольметрдің техникалық
мәліметтері…….............................................................
................……....15
1. Бір рет интегралдаушы сандық вольтметрдің функционалдық сұлбасы.15
2. Бір рет интегралдаушы сандық вольтметрдің кіріс ... ... ... ... ... жылулыққа төзімділігін есептеу……………………….…21
2. Бөлшектердің механикалық құбылыстарға төзімділігін есептеу…….…24
4. Технологиялық бөлім……………………………………………..…29
1. Баспа платаның эскизі……………………………………….………….....29
2. ... ... ... ... ... ... ... ерекше қасиеттерге ие. ... ... ... және ... ... ... байланыстарда біртекті еместігімен және паразитті
байланысымен, сонымен қатар термосезгіш элементтер қорғанысын талап ететін
жылулық ... ... ... ... ... ... ... етілетін өлшемдерді алу ... ... ... ... ... ... Жыл ... электронлы
және радиоаппаратураның техникалық деңгейімен күделілігі жоғарылай түсуде.
Қазіргі уақыттағы өлшегіш аспаптарға келесідей ... ... ... ... ... ... ... температуралық және уақыттық
тұрақтылық. Бұлардың барлығы ... ... ... ... ... көрсету арқылы қамтамасыздандырылады. ... ... ... тиімді жолдардың бірі аспаптардың жеке
бөліктерін ортақ блоктардың максималды ... ... ... ... ... Мысалыға, есептегіш құрылғының қоректендіру
блогы, ... ... ... және т.б. ... комплекстерде ақпаратты
аналогтымен қатар сандық ... мен ... ... ... ... құрылғылар біраз уақытқа дейін үлкен күрделілігінен, ... ... мен ... кең ... ... Орта ... ... интеграциялы микросұлбалары бар қазіргі уақыттағы элементтік
базаны қолдану өлшегіш аспаптарды бағасы, габариттік өлшемдері мен массасы
бойынша аналогты аспаптарға ... ... ... ... ... ... ... түрі мен
аспаптың классына байланысты 1-5% болады. Бұл қазіргі уақыттағы ... ... ... Ақпаратты сандық өңдеу өте аз
қателік (0,01-0,5%) пен жоғары рұқсатты қабілеттілікті (үтірден кейін үш ... ... және ... ... ... ... ... практикаға ақпаратты сандық әдіспен өңдеу және ... ... ... ... ... ... байланысты өлшегіш комплекстің құрамы
әртүрлі болуы мүмкін. Электронды ... ... ... ... ... ... жоқ ... жатады. Кез-келген
сандық өлшегіш аспап кіріс құрылғысынан (өлшеу шегі, масштаб), ... ... ... ... ... және ... (шығару) тұрады. Аналогты-сандық ... ... ... ... және ... ... түрлендіргіш) бар болып ажыратады. Санды-импульсты
кодировкалы аналогты-сандық ... ... ... кіші ... ... ... бар ... кезекті қатар мен өлшеуге
негізделген. Уақыт-импусльты және санды-импульсты түрленуі бар ... ... жиі ... Уақыт-импульсті түрленуі бар
аналогты-сандық түрлендіргіште кернеуді кодқа түрлендіру үшін ... ... ... – уақыттық интеграл қолданылады. Ол интервал
түрлендіргіші код арқылы өлшенетін ... ... ... ... ... жиілік-импульсті ... ... бар ... ... ... ... - жиілікке ие.
Жиілік түрлендіргіші кодта өлшенетін кернеуге сәйкес код қалыптасады. Код
жиілік түрлендіргіші негізінен сандық жиілікметр ... ... ... ... түрлендіргіші бар аспаптарда жоғары
жылдамдықпен код ... ... ... ... Кең
қолданыс тапқан кодоимпусьті түрленуі бар аналогты-сандық түрлендіргіштер
болып табылады. ... ... ... сұлбасына
сәйкес оқу әдісіне қарай сандық өлшегіш құрылғылар тура және ... ... ... ... ... Теңестіру
әдісі бойынша аспаптарды қадағалаушы және ашушы теңестіруімен деп бөледі.
Түрлендіру процессін жүзеге асыру әдісі ... ... ... ... бар және ... типті аналогты-сандық
түрлендіргіш болып бөлінеді. Циклдық басқаруы бар аспаптарда өлшеу циклының
жеке фазалары қатаң анықтаған, алдын-ала берілген ... ... ... ... ... ... нөльде түруы, ақпаратты өлшеу және
буферлік жадыға жазу (индикацияға шығару), индикация уақыты. Ары ... цикл ... ... қайта қолмен жүктеу кезінде қайталанады.
Қадағалаушы ... ... жаңа ... ... ... шама ... шегінен асатын мәнге өзгергенде өтеді.
1. БІР РЕТ ИНТЕГРАЛДАУШЫ Сандық вольтмерлердің қызметі мен ... Бір рет ... ... ... ... мен артықшылықтары
Сандық вольтемертлер сандық аспаптардың кең ... ... ... ... ... ... өлшенетін айнымалы кернеуді
пропорционалды тұрақты ... ... ... түрлендіргіштен,
аналогты-сандық түрлендіргіш пен сандық есептегіш құрылғыдан тұрады. Егер
біріншілік түрлендіргішті ... ... онда ... вольметрдің
негізгі метрологиялық қасиеттері (дәлдік, тезәркеттілік, бөгеттен
қорғанушылық) ... ... ... ... ... дискреттік
сигналына түрлендіру әдісімен анықталады. Сондықтан сандық ... ... ... ... сәйкес
классификацияланады.
Сандық вольмтерлердің тура және ... ... бар ... (сурет 1.1).
Тура түрлендіру сандық вольтмеры құрысы бойынша қарапайым және ... ие. Олар ... және ... ... түрлендіруі бар деп
бөлінеді. Тура түрлендіруі бар вольметрлер арасында ... ... бар ... ... ... ... 1.1 - Сандық вольтметрлердің құрылымдық сұлбасы:
а - тура түрлендіру; ә - теңгеретін түрлендіру.
Теңгеретін ... бар ... ... өз ... жазылатын
(циклдық) және қадағалаушы түрлендірулі деп бөлінеді. ... ... ... ... вольтметрдің құрылымдық сұлбасына алдын-ала түрлендіргіш
қосады. Универсальды сандық вольтметрлердің құрылымдық сұлбалары ... және ... ... ... тұрақты тоқтың пропорционалды
кернеуіне түрлендіретін қосымша түрлендіргіштерге ие.
Тура түрлендіру сандық вольтметрі. ... ... ... ... ... ... полярлығын (белгі) анықтайтын сұлбадан,
өлшеудің шегін автоматты таңдау ... ... ... ... ... және ... ... тұрады (сурет 1.1, а). Кіріс құрылғысы интегралдаушы күшейткіш
пен ... ... ... Өлшенетін кереудің полярлығын анықтау (сурет
1.2) –Е-ден +Е-ге дейін кернеудің ара ... ... ... екі
салыстыру сұлбасының іске асатын кезектілікті ... ... 1.2 - ... ... ... ... біреуі өлшенетін және ара тәріздес кернеудің теңескен моментін
(t+ ... t-) ... ал ... ... ара тәріздес кернеудің нөльге t0
моменттін бекітеді. Тура түрлендіру сандық ... ... ... ... ... түрлендіру сандық вольтметрдері аралық түрлендіруі бар аналогты-
сандық құрылғыдан ... Ол ... ... ... ... ... ақпараттың дискреттік сигналы түрлендіргіштің шығысында
кезекті есепті импульстер түрінде болады. Олардың саны кіріс кернеуінің бір
дискретті есебінің ... ... ... ... келесі факторлармен анықталады: дискретизациямен,
есепті импульстарының жиілігін тұрақты еместігімен, салыстыру ... ... бар ... және ... ... келіп
түсетін ара тәрізді кернеудің ... ... ... бар ... ... пайда болуы қарапайым реализация
мысалында қарастырайық (сурет 1.3). Егер ... ... ... ... ... ∆u0 өсімшесін алған уақыт моментінде
бекітілсе, онда диод ... ... ... ... ... ∆t1 тең ... 1.3 – ... вольтметрлер өлшеуінің қателіктері: а – салыстыру
сұлбасының сезімталдылық ... ә - ара ... ... б – ... интегралдау әдісі жиілікті түрлендіруі бар
сндық вольтметрлерде.
Аралық түрлендірудің ара тәріздес кернеудің ... ... тең: . ... ... ... ... ... ±0,05%
-ке тең. Бұл аспаптардың ... ... ... ... ... болып табылады. Уақытты түрлендіруі бар интегралдаушы сандық
вольтметрлер аналогты кернеуді уақыт интервалына аралық ... ... ... ... ... ... ... дискреттік сигналы кезектік импульстер түрінде болады. Өлшеудің
толық қателігі ... ... ... ... ... есепті импульстардың жиілік тұрақсыздығының қателіктерінің қосылысынан
тұрады. Өлшеудің қатысты ... ±0,005% -ке тең ... ... 3-7 ... ... ... құрылғысы бар көпшекті. Рұқсат
қабілеті 0,1 мкв дейін жетуі мүмкін.
Жиіліктік ... ... ... ... жиіліктік
түрлендіргіші бар аналогты-сандық түрлендіргіштен ... ... мәні ... ... фиксирленген Т уақытынан кейін
шығатын импульстер санымен анықталады. 1.3, в – суретте ... ... ... интегралдау эффектісі көрсетілген. Ол ... ... ... ... алып ... Осындай
вольтметрлердің қателігі ±0,01% -ке тең. Интегралдайтын вольметрлердің
кемшілігі ... ... ... ... интегралдау уақыты
кернеу периоды 50 Гц-ке тең болуы керек.
Теңгеретін түрлендіруі бар ... ... (1.1, ... ... ие. ... ... әдісімен бірге сандық вольтмердің құрылымдық
сұлбасына кері байланысты қосу арқылы қол жеткізеді. Кері ... ... ... ... ... (сурет 1.4) 1-2-4-2* кодымен ... ... ... ... ... uk кернеуіне түрлендірілуін орындайды. Ол төрт
декадан тұрады: бірлік, ондық, жүздік және мыңдық. Түрлендіргіш өте тұрақты
тоқ Iст көзі ... ... ... резисторлар мен
басқарылатын электрондық кілттерден тұрады. Резисторлар ... ... ... ... ... ... декадтар салмағы біртипті
резисторлар қатынасын таңдаумен ескерілген. Өлшеудің шектерін ауыстыру ... ... ... ... ... жүргізіледі. Мысалы, егер Iст=0,1 мА
болса, онда өлшеу шегі 9,999 В-қа тең. Децимальды үтірдің ... ... ... ... ... ... ... декад саны 3-тен 8-
ге дейін болатын санды-аналогты түрлендіргіштер қолданылады.
Санды-аналогты ... ... ... ... ... келесі элементтерден тұрады: кіріс интеграторы ... ... ... ... ... ... басқару
құрылғысынан, дешифратордан ( екілік-ондық кодты ондыққа түрлендіргіш) және
сандық есептік құрылғыдан. Өлшенетін ux’ ... ... ... бір ... шегінде интегралданғаннан кейін бөлгішке келіп
түседі. ux –ке тең ... ... ... ... ... келеді. Бір
уақытта сұлбаның екінші кірісіне ... ... ... uk ... ... ux- uk айырымының
белгісіне байланысты программалық басқару құрылығысы компенсациялайтын uk
кернеуді ... ... ... ... өзгертіп отырады. Осы
моментке сәйкес келетін кілттер ... ... ... ... ... ... есептік құрылғысымен бекітілетін ондық санға
айналады. Басқару құрылғысының функционалдау алгоритмі ... ... саны ... ... қамтамасыз ету керек. Бір уақытта бұл
құрылғы автоматты түрде өлшеу ... ... және ... ... ... ... екі ... практикалық қолданыс табуда.
Алгоритмды таңдауға байланысты сандық ... ... және ... бар аспаптарға бөлінеді. Қадағалаушы теңгеруі бар ... ... ... аз ... ... ... ... қолданған жөн. Ал жазушы теңгеруі бар ... ... ... ... бар ... ... қолданған
абзал.
Айнамалы кернеу сандық вольтметрі. Айнымалы кернеуді өлшейтін ... ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Айнымалы ... ... ... үшін түзеткіш және термоэлектрлік типті өлшегіш түрлендіргіштері
қолданылады.
Түрлендіргіштің түріне ... оның ... ... өлшенетін
кернеудің әрекет етуші, амплитудалық немесе ортатүзетілген мәніне
пропорционал бола ... 1.5 – ... ... бір ... ... ... сипаттамалары сандық вольтметрлердің
метрологиялық қасиеттеріне әсер ететіндіктен ... ... ... ... және ... ... және ... кеңейту үшін арнайы ... ... ... өлшеу қателігі әдетте 0,1-0,01% шектерінде болғандықтан,
айнымалы ... ... ... ... ... ... кернеуді
өлшеудегі дәлділіктен төмен болады. Өлшеудің дәлділігі ... ... ... ... ... қателік, әдетте, ондаған герцтен
жүздеген герц жиілік диапазонына сәйкес келеді. Бұл ... тыс ... ... ... ... вольтмертлердің жиілік шегі көбінесе 30
МГц-тен аспайды.
Жиіліктік интегралдаушы ... ... ... ... бар ... түрлендіргіштен тұрады. Өлшенетін
кернеудің мәні түрлендіргіш шығысында фиксирленген уақытынан кейін шығатын
импульстер санымен анықталады
Айнымалы ... ... ... ... ... кернеуді сандық
вольтметрден қосымша түрлендіргіштің ... ... ... ... ... ... үшін түзеткіш және
термоэлектрлік типті өлшегіш түрлендіргіштері қолданылады.
Алгоритмды таңдауға ... ... ... ... ... ... бар ... бөлінеді. Қадағалаушы теңгеруі бар
сандық вольтметрлерді бақыланатын кернеудің аз өзгерістерін ... ... ... ... жөн. Ал ... ... бар аспаптарды
өлшенетін кернеудің периодтық коммутациясы бар ... ... ... ... ... функционалдау алгоритмі басқару
тактісінің минимальды саны кезінде есепті қамтамасыз ету керек. Бір уақытта
бұл құрылғы автоматты ... ... ... ... және ... ... анықтайды.
1.2 Сандық вольтметрлердің негізгі параметрлері
Қазіргі уақытта көптеген ... ... және ... ... әртүрлі сандық есептегіштері бар аспаптар шығарылуда. Сандық
вольтметрлердің негізгі сипаттамалары болып келесілер ... бөлу ... ... ... ... ... төзімділік, сенімділік.
Кейбір жағдайларда сандық вольтметрдің тұтыну қуатына мән беріледі.
Бөлу ... Бөлу ... деп ... екі ... ... ... ... Әр өлшеу шегі үшін бөлудің бағасы тұрақты және
осы сандық вольтметрдың ... ... ... ... ... аспаппен ажыратылатын өлшенетін шаманың минимальды өзгеруі. Сандық
вольтметрлер үшін бұл әдетте сандық есептің кіші ... бір ... ... рұқсат қабілеттілігі деп сандық вольтметрдің кіші шегінің
бөлу бағасының мәнін түсінеміз. Бірақ бұл ... бөлу ... ... бір ... ... түрде тұрақты болмайды. Рұқсат
қабілеттілігі негізінен сандық вольтмерлердің сұлбалық ерекшеліктерімен
анықталады. Өз ... ... ... ... шектің мәнімен бірге
жобаланатын аспаптың декадтар санын немесе ... ... ... ... екі ... саны ... сигналдарының динамикалық
диапазонына эквивалентті, мысалы, 60 дБ үшдекадты аспаптардың. Өлшеу шегі
кернеудің декадтық ... ... ... ... ... бағытына
қарай) немесе тұрақты токтың масштабты күшейткіштері арқылы (кему бағытына
қарай) кеңейтілейді. ... ... ... ... ... ... кедергісі. Сандық вольтметрлердің кіріс кедергісі өлшенетін
сигнал көздерінен өлшеу алынған кезде алынатын ... ... ... ... ... өлшеу кезінде үлкен рөль атқарады.
Тезәрекеттілік. Циклдық басқаруы бар сандық вольтметрлерде ... ... ... ... ... ... ... интервалын, өлшейдің
аяқталғанын білдіретін сигналды қалыптастыруды жасайды. Циклдық басқауры
бар өлшеу құрылығысының тезәрекеттілігі бір ... ... ... ... ... ... визуальды есептері кезінде
циклдың ұзақтығына ақпаратты буферлік жадыға ... ... ... ... ... ... ... индикация уақытын қосу керек.
Буферлік жадысы бар есептік құрылғаларды қолдану өлшеудің уақыт ... ... ... ... ... ... береді. Есептік
құрылғының мұндау құрылуы индикациясын уақыта байланысты бір секундта өлшеу
санын 10-30 %-ға ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Тұрақты ... ... ... ... және ... ... жоғарлату үшін аспаптың кіріс тізбектеріне
тегісейтін ... ... ... ... ... процесстер
уақыты өлшеу циклының ұзақтығына кіреді және ескерілуі қажет. Қадағалаушы
түрленуі түрлендіргіштері бар ... ... ... ... ... ... ... токта сандық
вольтметрлердің тезәрекеттілігі төмендейді және ... ... ... ... ... ... ... уақыты ескерілмейді).
Осылайша, орта мәнді түрлендіргішті ... ... ... процесстердің
ең төмен ұзақтығын қамтамасыз ететін түрлендіргіш пен фильтрдің оптимальды
сұлбаларын таңдай отырып және ... аз ... ... ... ... ... ... минимальды уақытын алуға
болады.
Дәлділік. Дәлділік деп аспаптың қолдануның белгілі бір ... ... ... ... ... болады. Қолданудың қалып
жағдайларында негізгі қателік ескеріледі, ал одан ... ... ... ... ... ... ескеріледі. Қосымша қателер температураның
жиіліктің және т.б. ... ... ... болады. Өлшеу құрылғыларының
дәлділігінің бағалаудың түсінікті және жиі қолданылатын ... ... Оның ... ... дәлділік классын өлшеудің жұмыс
диапазонының соңғы мәнінен пайыз түрінде көрсету. ... ... үшін ... өлшенетін шаманың менінің пйаызымен көрсетілу
қажеттілігі МЕСТ-пен бекітілген. Өлшенетін шаманың жұмыс ... ... ... ... ... ... ... қалып норалау кезіндегі
қателікке тең болады.
Нақты сандық ... ... үшін ... ... ... және
абсолютті қателіктен тұрады. Абсолюттік қателік өлшенетін сигналдың ... және ... мен ... түрлендіргіштеріне кіретін сандық
өлшегіш құрылғыларының жеке ... мен ... ... ... ... анықталады. Бұл жерге резисторлар,
конденсаторлар және активті элементтердің кванттау деңгейінің тұрақсыздығын
жатқызуға болады. Кейбір ... ... ... ... ... құрылғысы мен қалыптастырушы құрылғыларының екі реттеуші аспап
арасында жиналған нөльдік дрейфтің ... ... ... ... шекті мәні аспаптың құрылу принципімен, ... ... ... және оның эксплуатация уақытынан тәуелсіз.
Барлық айтылғандар статикалық деп ... ... ... ... ... өлшеудің қателіктеріне. Бұл қателер тұрақты өлшенетін сигнал
жағдайында өлшегіш аспаптың дәлділігі жоқ ... ... ... ... ... ... динамикалық қателіктің құрама бөлігі
болып немесе оның жеке ... ... ... ... ... ... ... вольтмермен жазып алынған өлшенетін шаманың
мәнімен оның ... ... ... ... ... ... ... бір жағынан, өлшеу процессінде өлшенетін шаманың өзгеруімен
анықталады, ал екінші ... ... ... эеке ... яғни оның өлшеу циклының соңғы ұзақтығының (сол уақыт
ішінде ... ... ... ұшырайды) тезәркеттілігімен.
Қателіктердің көздерін анализдеу кезінде ... және ... ... ... ... мен ... өлшегіш құрылғылардың
калибровкасы кезінде жойылатын қателіктерді бөліп ... ... ... ... Бұл көрсетілген реттеулер орындалғаннан кейін аспаптың
минимальды қателігін және белгілі бір ... ... ... өзгеруі салдарынан аспапта жиналатын қателікті ... ... ... ... ... кернеудің тербелістерінің әсерін
немесе автонмды қорек көзерінің разрядкасын ескеру қажет. Сандық өлшеу
құрылғыларының ... ... ... түйіндердің қорек кернеуін
қатаң тұрақтандыру және сүзу қажет. Тұрақтандыру коэффициенті аспаптың
дәлділігіне ... ... ... ... қажет.
Бөгеттерге төзімділік. Сандық ... ... ... ... ... ... өлшенетін сигналдың мәнін
өлшенетін сигналды бұрмалайтын әртүрлі әрекеттердің бар болуына қарамастан
дұрыс көрсету қабілеттілігін ... Бұл ... ... ... ... қысқыштарда сигналмен бірге пайда болатын бөгеттердің
әсерін ... ... ... ... өлшеу құрылғыларының бөгеттерге
төзімділігін әдетте аддитивті, яғни пайдалы ... ... ... ... ... Бөгеттерге төзімділік сандық өлшегіш
құрылығының кірісіндегі бөгеттерді жою дәрежесімен санды ... ... ... ... төзімділігін әдетте аддитивті,
яғни пайдалы сигналмен бірге қосылатын бөгеттерге қатысты бағалайды.
Импульсті және флуктационды бөгеттер ... ... ... ... ұзақтылықты және амплитудалы реттік импульстармен
сипатталады. Флуктациондық ... ... ... ... ... процесс
түрінде болады. Бұндай бөгеттің бірі түрі ... ... ... ... ... ... ... бұл түрін қалыпты түрдегі
бөгеттер мен жалпы ... ... ... ... ... сигнал
көзімен сандық өлшегіш құрылғыларының арасындай ... ... ... ... ... ... өлшегіш
құрылғыларының кіріс қысқыштарында пайда болады. Ал ... ... ... ... және сандық өлшегіш құрылғыларының жерлендіру
нүктелерінің айырымынан пайда болады.
Жалпы ... ... ... ... үшін ... ... кіріс тізбектерінің рационалды монтаждау және құру ... ... ... ... таңдау, экранировкалау, гальваникалық
шешім және т.б. ... ... ... ... ... ... ... өңдеу, компенсация және орташалау болып табылады. Сүзу
әдісі ең ... ... ол ... ... құрылғыларының тезәрекеттілігін
төмендетеді. Статикалық өңдеу әдісі өзінің күрделілігіне байланысты ... ... ... ... ... ... асуы үшін белгілі бір
аппаратуралық шығындарды (бөгеттерді бөлу үшн ... ... және оны ... каналға теріс белгімен енгізу) қажет етеді,
сондықтан олда кең қолданыыс таппады. Саныдқ ... ... үшін ... ... ... белгілі бір интервалынан кейін қалыпты
түрдегі бөгетті ... ... ... Егер t – ... ... T ... ... деп белгілесек, онда бөгеттерді басу дәрежесі t/T қатынасы
көбейген сайын көбейеді. Егер бұл ... ... бір ... тең ... онда бөгеттерді басу дәрежесі шексіздікке ұмтылады.
Сенімділік. Сенімділік деп құрылғының талап етілген ... ... ... ... ... ... ... отырып, қажетті
функцияларды орындау қасиетін түсеніміз. Сенімділікті ... ... ... ... ... әдебиеттерде қарастыралады.
Тұтыну қуаты. Сандық өлшегіш құрылғыларының тұтынатын қуатын төмендету
үшін дискретті элементтер негізінде құрылған ... ... ... ... ... қатар сандық интегралды
микросұлбаларды аз, орташа ... ... ... ... ... сұлбаларға ауыстыр қажет.
2. Бір рет интегралдаушы Сандық вольметрдің техникалық мәліметтері
1. Бір рет интегралдаушы сандық вольтметрдің функционалдық сұлбасы
Импульсті және ... ... және ... ... өлшеу үшін
әдетте сәйкес түрлендіргіштері бар тұрақты тоқ вольтметрлері қолданылады.
Уақытты-имульсті ... бар ... ... ... 2.1 ... ... сұлбасы, ал 2.2 суретте уақытты
диаграмасы көрсетілген. Өлшенетін тұрақты кернеу ... ... ... ... ... ... саналатын импульстер
саны өлшенетін кернеуге прпорционалды болып келеді. Өлшеу ... ... ... ... ... берілетін циклдармен жүзеге
асады.
Сурет 2.1 – Уақытты-импульсті түрлендіруі бар вольтметрдің құрылымдық
сұлбасы
Циклдың ... ... ... ... ... ... жағдайға қояды және ара тәріздес кернеудің генераторын қосады. Ара
тәріздес кернеудің ноль арқылы өтетін моментінде 2 ... ... ... ... ... ... селектор ашылады да, санағышқа
есепті импульстар келіп түседі. Ара ... ... ... ... моментте компаратор 1 жұмыс істей бастайды да триггерді бастапқы
қалыпқа келтіреді. Уақытты селектор ... ... ... өтуін
тоқта отырып жабылады. Осылайша, санағыш ∆t уақытындағы есепті импульстерді
санайды.
Сурет 2.2 - Уақытты-импульсті ... бар ... ... ... ... ... ... Вольтметрдің жұмысын
түсіндіретін 2.3 ... ... ... ал 2.4 ... ... ... Г ... циклы импульстердің ұзындығы мен олардың
арасындағы паузамен сәйкес берілетін уақыт интервалынан ... 2.3 – ... ... бар ... құрылымдық сұлбасы
Циклдың басында вольтметрдің басқару құрылғысы ... 2.3) ... ... пен кесу ... ... ... ... Осы
импульстің ұзындығына тең уақытта Sl ауыстырып-қосқышы l жағдайында
жабылады да интегратор ... ... ... кернеу келіп түседі.
«Жоғары» қарай интегралдау процессі басталады.
Сурет 2.4 - Екілік ... бар ... ... ... ... l ... ... мәніне пропорционал. «Жоғары»
интегралдау процессінің ұзақтығы uупр басқарушы импульстің Т1 ұзақтығымен
анықталады. Импульстің аяқталу моментінде (t-Tt) ... 0 ... ... ... Sl ... 2 ... ... да, интегратор
кірісі эталонды кернеу Uэт ... ... Оның ... ... қарама-қарсы болады.
2. Бір рет интегралдаушы сандық вольтметрдің кіріс құрылғысының
принципиалды сұлбасы
Вольтметрдің кіріс құрылғысы вольтметрдің жоғарғы кіріс ... ... ... ... 100 (200) мВ-тен аз кернеуді күшейту,
айнымалы ... ... ... ... кіріс сигналдың полярлығын
анықтау және автоматты таңдауды қамтамасыз етеді.
Техникалық сипаттамалары:
Кіріс кедергісі, МОм – ... ... – 1 және ... ... Гц – ... ...... келесі каскадтардан тұрады: өзінің кіріс каскадынан, сызықтық
түзеткіштен және полярлықты анықтағыштан.
Құрылғының ... ... 2.5 – ... ... Құрылғының
жоғарғы кіріс кедергісі шығысында өрістік ... бар ... ... типті) қолдану арқылы алынады.
1 В және одан да көп кернеуді түрлендіру ... ... ... ретінде жұмыс істейді, микросхема шығысы инвертирленетін
кіріспен қосылған. Беру ... 1-ге тең ... ... ... сұлба
өте жоғары кіріс кедергісіне ие. Токтар мен кернеуді 100 мВ (S1.3 ауыстрып-
қосқышы ... кіші ... ... режимінде каскад күшейту
коэффициенті К=10 тең ... ... ... ... R3 және ... кірісті қайтажүктелуден ... ... ... бар ... ығысу кернеуінің температуралық және
уақыттық дрейфі үлкен болғандықтан, ... ... ... ... ... балансировка қолын беттік панельге шығару қажеттілігі
туындайды.
Сигнал А1 микросхемасының ... ... А ... және ... арқылы А2 операциялық күшейткіші негізінде жасалған ... ... ... ... ... ... түзеткіш оның
кірісіне теріс сигнал келіп түскенде Б шығысында оң полярлығы бар ... ... үшін ... Ол ... әдіспен жүзеге асады. Кіріске оң
сигнал келіп түскенде А2 операциялық күшейткішінің шығыс ... V6 ... Б ... ... ... тең ... V5 диоды жабық және
операциялық күшейткішті қанығудан қорғайды. Бұл ... У3 ... ... А ... арқылы тек оң сигнал келіп түседі.
Теріс кіріс сигналы кезінде А2 операциялық ... оны ... V6 ашық ... ... Б ... береді. Бұл жағдайда кернеу-жиілік
түрлендіргішіне амплитуда бойынша тең, бірақ белгісі бойынша қарама-қарсы
екі сигнал келіп ... А ... ... ... Б ... ... оң.
Бірақ кернеу-жиілік түрлендіргішінің Б кірісіндегі ... ... ... екі есе аз ... оң сигналдың әсері теріс
сигналдың әсеріне қарағанда екі есе үлкен. Нәтижесінде кіріс резисторының
байланыс ... ... ... +1-ге ... У5 түйінінің кіріс құрылғысының сызықтық түзеткіші У3
түйінінің кернеу-жиілігі түрлендірігішінің ... ... ... ... Бұл ... сигнал оң болады, кіріс сигналының
полярлығына қарамастан. Осылайша ... ... ... қажеттілігі
жойылады. Оң және теріс жартытолқын ... ... ... ... ... ... ... сигнал қалыптастырғыш осылай әсер етеді.
А кірісі бойынша келетін кіріс айнымалы кернеуі мен осы ... бір ... ... ... ... шығысынан алынған (Б
шығысы) жартытолқындарын суммарлау нәтижесінде бұл У3 ... ... ... ... ... ... ... түзетілген мәні түріндегі соғатын оң кернеу бөлінеді. ... ... ... С1 ... ... осы ... болады. Ары қарай тұрақты кернеу кіріс синусоидалы сигналға
пропорционал ... ... 2.5 – ... ... ... ... сұлбасы
А кірісі бойынша келетін кіріс айнымалы кернеуі мен осы ... бір ... ... ... сұлбасының шығысынан алынған (Б
шығысы) жартытолқындарын суммарлау нәтижесінде бұл У3 ... ... ... ... ... кіріс сигналдың
екіжартыпериодты ... мәні ... ... оң кернеу бөлінеді. Осы
жерде сумматордың ішінде С1 конденсанторының негізінде осы ... ... Ары ... тұрақты кернеу кіріс синусоидалы сигналға
пропорционал жиілікке түрленеді. Сызықтық ... оның ... ... ... ... Б ... оң полярлығы бар сигналды бөліп көрсету
үшін арналған.
Сигнал А1 микросхемасының шығысынан түйіннің А ... және ... ... А2 ... ... ... ... сызықтық
түзеткіштің инверттелетін кірісне келіп түседі. Сызықтық түзеткіш оның
кірісіне теріс сигнал келіп ... Б ... оң ... бар ... көрсету үшін арналған. Ол келесі әдіспен жүзеге асады. ... ... ... ... А2 ... күшейткішінің шығыс кернеуі V6 диодын
жабады, Б шығысының ... ... тең ... V5 ... ... ... күшейткішті қанығудан қорғайды. Бұл жағдайда У3 түйінінің
кернеу-жиілік түрлендіргіші А ... ... тек оң ... келіп түседі.
У5 түйінінің полярлығын анықтау А3 операциялық ... ... ... ... ... және ... ... арқылы жүзеге асуы мүмкін. Олар V9 және V10 ... ... ... ... ... ... ... H1
шамының орта сегментінің жарықтауымен.
3. Жүйенің жобалау ... ... ... ... ... ... ... үшін келесідей сынақтар өткізіледі:
← Баспа платасын сұйықтыққа салған кездегі жылулық әсердің зардаптарын
анықтау;
← Баспа платасын флюидизделген құмдық моншаға ... ... ... ... ... бар ... ... жылулық әсерін анықтау;
← Дәнекерлегішпен дәнекерлеу кезінде жылулыққа төзімділігін анықтау;
← Температурасы Т=2800 С дәнекерлегіші бар ваннада ... ... ... ... ... кезінде баспа платаның қабаттануына сынау.
Баспа платасын сұйықтыққа салған кездегі ... ... ... ... келесі түрде өтеді: кремнийорганикалық немесе ... ... бар ... 25 мм ... ... температурасы
Т=(260±5)0 С кезінде үлгіні салып, оны горизониталь калыпта ... ... ... ұстап тұрады. Осыдан кейін үлгіні ваннадан шығарып, Т=(25±10)0
С температурасына дейін ... да, ... ... ... Таза ... кептіреді де, изопропильды спиртте жуады. Тағы ... ... ... ... ... ... ... құмдық моншаға салған кездегі жылулық
әсерді анықтау (сурет 3.1). Сынақты ... ... ... ... ... ... ... бір уақытта екі жақтан жылумен
әсер ету үшін ... ... ... ... флюидизделген
(псевдоохиженную) монша қолданылады. Оын температурасы ... ... ... ... Үлгіні вертикаль қалыпта монша ортасына (құмға)
белгілі бір ... ... ... ... оны ... С температурасына
дейін суытады да, 3-еселі үлкейтумен визуальды байқайды.
Дәнекерлегіш бар ... ... ... ... ... Бұл сынақ жылу
көбінесе баспа платаның бір жағына ғана ... ... Ол ... ... ... және балқыған дәнекерге немесе
сұйықтыққа салғандағыдай болады.
Үлгі дәнекері бар ваннада Т=(260±5)0 С ... ... ... ... ... ... оны ... С температурасына дейін суытады да,
трихлорэтилен немесе ... ... Ауа ... ... ... ... да, тағы да ауа ағынымен кептіреді.
Дәнекерлегішпен дәнекерлеу ... ... ... ... ... ... ... элекрорадио бұйымдар немесе үстіне
монтаждалатын корпустарды ... ... ... ... ... жүргізіледі. Сымды металлданған тесікке орналастырады, қысады ... ... ГОСТ 21931-76 ... бар ... ... С ... (4±0,5) с ... салады. Содан кейін контактілік алаңды (25±10)0 С
температурасына дейін суытады да, қайтадын ваннаға ... ... ... ... ... ... 3.1 – Флюидизделген монша: 1 – ... ... ... 2 – сыртқы корпус; 3 – көпіршікті пластина; 4 ... 5 – ... 6 – ішкі ... 7 – фланец; 8 – монша ортасы; ... ... ... және ауа үшін ... 10 – энергия регуляторы; 11 –
сенімділік блогы
Температурасы Т=2800 С дәнекерлегіші бар ... ... ... ... ... ... әдісі алдыңғы әдістегідей ... ... ... Т=1250 С ... керек және ваннадағы
дәнекер температурасын Т=2800 С-та ұстап тұру керек. Бұл ... ... ... ... ... болу ... әсері кезінде баспа ... ... ... ... баспа платасында, тест-купонда немесе құрама тест-купонның алдын-
ала ... ... ... ... және ... ... ... дұрыс таңдалғанын тексеру үшін ... ... ... ... төзімділігін баспа платасының қабаттауыны арқылы
тексереміз.
Үлгіні алдын-ала Т=1250 С температурада ... Ол ... ... ... ... әсерін тигізбес үшін үлгіні толық-
қанды кепіреді. Алдын-ала кондиционерлеу (125±5)0 С ... ... ... жылу камерасында белгілі бір уақытта өтеді. ... үлгі ... ... ... Т=350 ... аз ... 8 ... ішінде суытылады.
Үлгінің температурасы қалыпқа келгеннен кейін оған температурасы
(260±5)0 С ... ... ... бар ваннаға салу арқылы жылулық
соққымен әсер ... Оның ... үлгі ... бір жағы ... ... жүру ... Уақыт стандартпен беріледі. Үлгі дәнекерден
алынғаннан кейін (25±10)0 С ... ... ... да, бірнеше
секундқа трихлорэтан немесе трихлорэтиленге салынады. Ауаның таза ағынымен
кептіріліп, 3-еселі үлкейтуімен ... ... ... Ішкі ... үшін ... үлкейтуімен визуальды байқалынатын ... ... ... ... ... ... сынақтардың келсідей түрлері ажыратылады:
← Қалыпты атмосфералық жағдайларда өткізгіштердің негіздің материалына
адгезиясын анықтау, сонымен қоса иілгіш баспа платаларыныңда;
... ... ... ... металлданбаған тесіктерінен
контактілік алаңдардың жұлыну беріктігін анықтау;
← Контактілік алаңдары жоқ ... ... ... ... ... ... ... Баспа платасының жазықтылығынан ауытқуын есептеу;
← Экплуатация кезінде ... ... ... иілуге шыдау
қасиеттерін құру.
Қалыпты атмосфералық жағдайларда өткізгіштердің негіздің ... ... ... ... платасын дайындаудың әртүрлі
операцияларынның ... ... ... ... ... ... және т.б.) ... палаталарының мысты фольга мен
басқада тұндырылған металлдар мен ... ... ... материалына өткізгіштердің адгезиясын анықтау болып табылады.
Адгезия бағалау критериясы ретінде өткізгіштің ... ... ... материалынан өткізгішті жұлып алу (бөліп алу) күші қолданылады.
Сынақ ұзындығы 75 мм-ден асатын, ал ені 0,8 ... кем ... ... ... ... (4-тен кем емес) жүргізіледі. Әр ... ... ... ... ... материалынан өткізгіштің 10 мм-
дей бөлігі бөлінуі ... ... ... ... ... ені ... ... және жуығымен 50 мм/мин жылдамдығымен жұла бастайды.
Ұлғаятын күшті алдын-ала ... ... ... ... ... перпендикуляр бағытта бағыттайды. Әр төрт өткізгіште 25 ... ... ... ... және осы ... ... ... күші
өлшенеді. Өткізгіштің бірлік еніне келетін жұлыну күшінің максимальды мәні
қалыпты атмосфералық жағдайда ... ... ... ... ... ... анықтайды және ньютонның өткізгіштің
миллметр еніне қатынасымен көрсетіледі.
Сынақтың хаттамасында көрсетіледі:
← Баспа платаның сынаққа алынатын ... ... ... ... ... ... ... сынақ алу кезінде плата ойығы екі ... ... ... ... ... ... материалынан металлданбаған тесіктерінен
контактілік алаңдардың жұлыну беріктігін анықтау. ... ... ... ... ... ... ... кезінде баспа плата негізінің
материалымен контактілік алаңдардың ұстасу күшін анықтау үшін жүргізіледі.
Контактілі ... жұлу ... ... ... ... ... алаңды баспа плата негізінің ... ... ... ... ... ... күш қолданылады. Ол дәнекерлеу
операциясынан ... ... ... ... беріктігін бағалауға
мүмкіндік береді.
Сынақ өткізгіштерден ... ... ... ... ... ... үшін ... алаңның, тесіктің және сымдардың
өлшемдері кестеде 3.1-де көрсетілген.
Кесте 3.1 – Контактілік алаңның, тесіктің және сымдардың өлшемдері
|Контактілік алаң ... ... мм ... ... мм ... мм | | |
|4 |1,3 ... |
|2 |0,8 ... ... ... көмегімен немесе үлгіні көп рет дәнекерге салу
арқылы жүргізіледі.
1) Дәнекерлегіш ... ... ... ... ... (39±5) мм ұзындықты, (5±1) мм диаметрлі, ұштау
бұрышы (45±10)0 және сынақ кезіндегі температурасы (210±10)0 ... ... ұшы бар ... ... ретінде диаметрі 1,5 мм-ден аспайтын, конифольды
сердечнигі бар ПОС-61 прутковты дәнекерлегіші ... ... ... ... орындалады:
← Контактілі алаңды (4±1) с ішінде дәнекерлегішпен сулайды;
← Суланған сымды баспа платасына перпендикуляр (4±1) с ... ... ... ... ... ... ... рет жақындау арқылы (4±1) с ішінде сымның
дәнекерін ... ... алып ... Сым ... ... оны ... ... (4±1) с ішінде дәнекерледі;
← Сынақтар циклының саны ЧТУ-мен көрсетіледі;
... ... ... ... үлгі 30 мин ... ... ... суиды;
← Жұлатын машинаға салады да, оған біртіндеп ұлғаятын баспа платасына
перпендикуляр жылдамдығы 50Н/с ... ... ... ... ... ... бөлінуіне дейін күш түсіріледі.
2) Дәнекерге көп ретті салу арқылы сынақ өткізу. Дәнекерге көп
ретті салу арқылы ... ... ... ... ... ... 75 мм кем емес ... ... ... ... сынақтың барлық уақыты кезінде 25 мм
тередікте (260±5)0 С шегінде болуы ... ... ... ... ... ... (4±1) с ... сулап тұру;
← Сымды тесіктің ішіне (4±1) с ішінде дәнекерлеп ... Сым бар ... ... де, ... ... ... Үлгіні балқытылған дәнекерге (4±0,5) с ішінде 26,5 мм тереңдікте
ұстап ... ... ... ... С ... ... суытады;
← Сым қайта дәнкерлеуді келтіретін үшінші рет батырады.
Дәнекерлеудің бірінші циклы жоғарыда көрсетілген үш батырудан тұрады.
Бірнеше циклдарды орындау барысында, әр ... цикл үшін екі ... ... ... саны ... ... Дәнекерлеудің соңғы
циклынан кейін үлгі ... ... ... 30 мин ішінде суыиды да,
оны тартқыш машинаға салады.
Контакті алаңды жұлу беріктігі баспа плата ... он ... жұлу ... ... ... анықталады. Сынақ өткізер алдында
келесілер бекітіп алу қажет:
← Қандай контактілі алаңдарда ... ... ... әдісі;
← Дәнекерлеу циклының саны;
← Жұлу беріктігінің минимальды мәні;
Контактілік алаңдары жоқ өтпелі ... ... ... жұлынуының беріктігін анықтау. Сынақ контактілі алаңдарсыз
металлданаған тесіктердің қайта дәнкерлеу операциясына шыдау қабілеттілігін
бағалау үшін жасалады. Үлгі ... ... ... платасы, тест-купондар
немесе құрама тест-купондар қолданылады. Оларда сынақты ... ... ... жоқ он ... ... ... жүргізер алдында сымның суланған шетін баспа плата ... ... ... екінші жағынан 1,5 мм аспайтын арақашықтыққа шығып
тұратындай етіп ... ... ... сынақтарда көрсетілген
әдістерге сәйкес дәнекерлегішпен немесе балқытылған дәнекерге батыру арқылы
жүргізіледі. Циклдар саны ЧТУ-да ... ... ... кейін үлгіні қалыпты атмосфералық жағдайда
30 мин кептіріп, тартқыш машинаға салынады. Баспа ... ... тік ... ... ... 50 Н/с аспайтын күш түсіреді. Бұл күш
тсіктердегі металлизация ... ... ... ... ... ... ... платаның әр бетінде бес сынақ өткізеді. Баспа плата тесігінен
металлизацияның ... ... он ... ... жұлу үшін ... ... ... Сонымен қатар алдын-ала қарастырылады:
← Сынақталатын металлданған тесік;
← Дәнекерлеу әдісі;
← Дәнекерлеу циклының саны;
← Жұлу беріктігінің минимальды ... ... ... ... ... ... сериялы баспа
платасында жүргізіледі. Ол үстел үстіне иілген жағымен жоғары ... 0,1 мм ... ... жақтың үстінде тұрған сызғышпен баспа плата
арасындағы саңылау өлшенеді. Баспа платасының жазықтылығының мәнін 100 мм
ұзындыққа, К, ммға ... ... ... Н – ... сызғышқа дейінгі максимальды арақашықтық, мм;
L – сызғыш тіреулері арасындағы арақашықтық, мм.
Жазықтылы қисықтың радиусымен бағаланады, ... ... ... баспа платасының көрсетілген өлшемдері
кезіндегі қисықтың минимальды радиусын аламыз. ... ... ... ... кезінде иілгіш баспа платаларының иілуге шыдау қасиеттерін
құру. Сынақ ... ... ... жүргізіледі. Одан 100х(22±2) мм
өлшемді үлгі ... ... ... үлгі ... ішкі ... мм тең ... ал ... ілмегінің қайтымды қозғалыстар 25...27
мм шегінде болатындай етіп ... Бұл ... ... 10 ... ... қозғалыстар мотордың тоқтауын келтіретін ... ... ... ... ... ... ... бөліктердің
зақымдалуынсыз сынақтың қажетті саны орындалғанша орындалады. Сынақ ... екі ... үшін ... ... ... суреті ілмектің ішінде орналасқан жағдайда;
← Баспа өткізгіштерінің суреті ілмектің сыртқы жағында ... ... ... ... да ... Иілгіш баспа
платасының иілуден шаршауын кез-келген бағытта баспа өткізішінің ... ... ... ... Жеке ... ... ... Иілгіш баспа платасының қысқыш құрылғыға байланысты дәнекерлеу
жағының орналасуы;
← Иілудің бағыты;
← Иілу циклдерінің ... ... ... ... шыдамау сынағынан кейін баспа өткізгіштерін ушеселі ұлғайтуы бар
лупамен визуальды байқалады.
Сынақ ... ... ... ... қайта дәнкерлеу
операциясына шыдау қабілеттілігін бағалау үшін жасалады. Үлгі ретінде
сериялы ... ... ... ... құрама тест-купондар
қолданылады. ... ... ... үшін ... алаңдары жоқ он
металлданған тесіктер анықталады.
Сынақ жүргізер алдында сымның суланған шетін баспа плата ... ... ... екінші жағынан 1,5 мм аспайтын ... ... етіп ... ... ... сынақтарда көрсетілген
әдістерге сәйкес дәнекерлегішпен немесе балқытылған дәнекерге батыру ... ... ... ... ... эскизі
Вольтметрдің кіріс құрылғысы вольтметрдің жоғарғы кіріс кедергісін,
кіріс құрылғысын жүктенуден қорғауды, 100 (200) мВ-тен аз кернеуді ... ... ... ... ... ... сигналдың полярлығын
анықтау және автоматты таңдауды қамтамасыз етеді.
Құрылғы келесі каскадтардан тұрады: өзінің кіріс каскадынан, ... және ... ... ... сұлбасы 4.1 – суретте көрсетілген. Құрылғының
жоғарғы ... ... ... ... ... бар ... (К140УД8 типті) қолдану арқылы алынады.
Бөлшектер. R1, R6, R16, R20, R22 ... ... ... R2, ... R14, R21 ... С2-29В типті, қалғандары – МЛТ. С3 конденсаторы
КТ1 типті, қалғаны КМ-6 типті. ... ... ... құрылғысының баспа
платасының сызбасы мен онда бөлшектердің орналасуы ... ... У5 ... ... ... ... сыммен, А шығысын У3
түйінінің кернеу-жиілік түрлендіргішімен алдын-ала түзетілген А кірісімен
байланыстырамыз, соңғының ... ... ... ±5 және ±15 В ... ... ... үш А1-А3 операциялық күшейткішін балансын келтіреміз.
«Уст.0» резисторының тұтқасын баяу бұрау арқылы санауыштағы көрсеткіштерін
нөлге ... ... ... ... ... ... ... орта жағдайында жасаған жөн. Бұны R9 ... ... кОм ... бар ... резисторларды шашыратып қою арқылы нақтылау
арқылы алуға болады.
У5 кіріс құрылғысының Б шығысын У3 ... ... ... ... ... ... ... қоюды қайталайды, бірақ енді
R16 ... ... S1.3 ... басу ... кіріс
каскадты К=10 күшейту коэффициенті бар күшейту режиміне ауыстырамыз. Кіріс
кедергінің және сәйкесінше А1 ... ... ... кіріс тоқтарының өзгеруінен оның шығысындағы кернеу ... ... Оны ... үшін ... құрлығыда R5-R7 бөлгіштері
қарастырылған, одан оң ... бір ... А1 ... ... ... ... R6 ... тұтқасын бұрау
арқылы кіріс кернеуінің ауытқуын компенсанцилауын аламыз. S1.3 ... ... және ... ... екі жағдайда да шығысында нақты нөльдік
көрсетілу болуын тексереді.
Сурет 4.1 – ... ... ... ... ... 4.1 – ... ... құрылғысының баспа платасы
А3 операциялық күшейткішінде полярлықты анықтауыштың балансировкасын
светодиодтар индикаторымен немесе санауыш платасындағы Н1 ... ... ... ... ... R20 резисторының движогын бұру арқылы екі
светодиод өшіп ... және Н1 ... орта ... енді жана ... ... ... күшейткіштерді нөльдік жағдайға қойғаннан кейін У5 түйіні
құрылығысының кірісне тұрақты ... ... ... арқылы бақылау
отырып тұрақты +100 мВ кернеуін береміз. Санауыш таблосында қызыл светодиод
жанып, 100 саны шығу керек. Егер ... ... ... бар
болса, онда кернеу-жиілік түрлендірігішінің R8 резисторының ... ... ... басу ... ... ... 10 есе көбеюі
керек. 1000 көрсеткішін нақты қоюын R1 резисторы ... ... ... ... ... ... теріс 100 мВ кернеу береміз. Бұл кезде жасыл
светодиодпен Н1 ... орта ... жану ... ... көрсеткішінің
түзету бұл жағдайда R22 ... ... ... асырылады. Кірістегі
кернеуді 1мВ-тан 1 В-қа дейін өзгерте отырып, санауыш көрсеткішінің ... 12-15 ... ... ... ... (оң және теріс
полярлықтар үшін ... Егер ... ... ... вольтметрдің
көрсеткішінен бірнеше бірліктен көп болса, онда түзету дұрыс ... ... ... керек. Біріншіден кернеу-жиілік түрлендіргішінің «нөльдік»
жиілігін ... ... алу ... және кіріс құрылғысының операциялық
күшейткіш ... ... ... ... екі ... ... алу керек.
5 ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ
5.1 Соққылық әсерге есептеу
Ұяшық және блок құрамындағы БП-сы қолдану, тасмалдау, мотаждау және т.б
кезінде әртүрлі соққылық әсерлерге ... ... ... ... ... ... аз ... аралығында және үдеудің үлкен мәндерінде жүктілікті сезінеді,
бұл олардың шағын ... ... ... ... ... ... импульстің ұзақтылығы мен формасы және амплитудасына тәуелді.
Соққылық үдеудің амплитудасы ретінде ... ... ... ... ... ... ... уақыттық интервал болып табылады, бұл
кезде соққылық импульс жұмыс істейді.
Соққылық ... ... ... ЭА ... ... ... қатар БП мен ЭРИ соққыға беріктік пен соққыға
төзімділік талаптарына сай ... ... ...... ... кейін конструкцияның функцияларды
орындай алуы және берілген параметрлер мәнін сақтай алуы.
Есептің мақсаты соққы ... ... ... БП мен ЭРИ ... ... жүргізейік.
Бастапқы мәліметтер: соққы ұзақтығы τ = 5...10 мс; үдеу а = 100 м/с2;
жиілік v = 40...120 мин-2 ... ... ... ... жиілігін анықтау.
Ең жаман жағдай үшін соққылық импульстің шартты жиілігін анықтау (τ = 9 ... = π/τ = π/0,007 = 348,888 с-1 , ... ... ... беру коэффициентін анықтау.
Соққы кезіндегі беру коэффициентін жартысинусойдалы импульс үшін
;
, ... v – ... ... ... Гц - ... тербелістің
коэффициенті.
3. Соққылық үдеуді анықтау.
Соққылық үдеу келесі формула бойынша анықталады:
м/с2, ... а – ... ... үдеу амплитудасы.
Соққылық үдеуді бірлікпен белгілейік g:
g.
4. Максималды қатысты орын ... ... ... орын ... ... Соққыға беріктілік шарттарының орындалуын тексеру.
. ЭРИ үшін.
ЭРИ үшін минималды рұқсат етілген соққылық жүктеме
а қос = 20 ... қос = 20 g < ау = 18,4 g ... ... ... ... бар БП үшін.
Соққыға беріктілік шарттары:
Z max < 0,003 b ... ... max = ... м < 0,003 b = ... м ... соққыға беріктілік орындалады.
Шешім: соққылық үдеу мен ЭРИ және ... үшін ... ... қатысты орын ауыстыру, осылайша ТЗ-ның соққының әсеріне
талаптары ... ... ... ... қарсы қосымша
конструкциялық шаралар қажет емес.
5.2 Жылулық режимді есептеу
ЭА қолдану беріктігін анықтайтын негізгі ... бірі ... ... ... оның ... ... қарсы төтеп бермейтін,
оны ... ... ... ... ететін блок конструкцияларын,
ұяшықтарды және БП таңдаумен жүзеге асады. Бұл ЭРИ – дің жылу ... ... ... ... өсуі ... аса ... ЭРИ-ге рұқсат етілген жылу қызуының әсерінен ЭРИ – дің ... ... ... ететін бөлінетін жылу энергиясының ... ... ... және ЭА ... ... арттыратын жылу
энергиясына қатынасын жеңілдетуі үшін аса маңызды.
Жылулыққа есептеу көп жағдайларда болк ... ... ... ... ... енуі ... сондықтан бұл онсызда күрделі есепті
қиындата түседі. Сол себепті бірталай жеңілдетілген, мысалы, ... ... ... бар; ... түрі – ... конвекция және т.б, табиғи
конвекция кезіндегі блоктың стационарлы жылулық режимін есептеу мысалын
қарастырайық.
Табиғи ... ... ... ... жылулық режимін есептеу.
Блоктың жылулық режимін шартты түрде үш ... ... ... блок ... ... ... ... аймақтың орташа беттік температурасын анықтау;
3) ЭРИ корпусының беттік температурасын анықтау.
Жүргізілген жылулық есептеулер нәтижесінде 1 және 2 ... ... ... ... = 1,797 ºС - қоршаған ортаға қатысты екінші жақындау
кезіндегі блок корпусының қызуы.
2) ∆tз,о = 3,884 ºС – ... ... ... ... ... ... аймақтың қызуы.
ЭРИ – дің беттік температурасын. Микросұлба корпусының температурасын
анықтау.
Бастапқы мәліметтер: БП – ... ... ЭРИ ... ... λп = 0,24 Вт/(м · К) – БП ... материалының жылу өткізгіштігі;
с1 = 19,5 мм; с2 = 7,5 мм – ИМС ... ... kа = ... ... жылу ... kа = 30 Вт/(м2 · К); δзi - БП мен
микросұлба арасындағы саңылау, δзi = 1 мм; QИСi - ... ... ... жағдайда барлық ИМС үшін бірдей 0,004 Вт); БП қалыңдығы
һп = 1,5 · 10-3 ... = 1,797 ºС - ... ... ... ... жақындау кезіндегі болк
корпусының қызуы. ∆tз,о = 3,884 ºС – ... ... ... ... кезіндегі қызған аймақтың қызуы. t0 = 45 ºC – қоршаған орта
температурасы.
ИМС корпусының ... ... ... ... ... орналасқан модульдің эквивалентті ... ... ... ... ... ... ... жылу өткізгіштік шиналар жоқ
λэкв = λп = 0,24 Вт/(м · К) ... λп – БП ... ... жылу өткізгіштігі.
2. Микросұлба корпусының эквивалентті радиусын анықтау:
(5.5)
ДД4 үшін
;
R = 6,823 · 10-3 ... S0 исi = с1 · с2 – ... ... ... (с1 = 19,5 мм; с2 ... мм – ... өлшемі).
3. Жылулық ағымның жайылу коэффициентін анықтау:
(5.6)
.
α 1 және α2 – ... 1 және 2 ... ... жылу ... ... жылу алмасу коэффициенті α 1 + α2 = 17 Вт/(м2 · ... – БП ... БП ... ... және сондықтан ең нашар жылулық ... ... ИМС үшін ... ... ... ... беттік қызуын
анықтайды (ДД4 үшін):
(5.7)
Біздің мысалымыз үшін Ni = 2 болғандықтан, яғни, Σ белгісінің негізінде
екі ... бар және ... ... төрт қосынды ретінде көрсетуге болады.
∆tИСДД4=∆tВ+ t1ДД4+ t1ДД5+ t1ДД6
В және М – ... ... ... ... бір бетінде
орналасуы кезіндегі, В=8,5 πR2 Вт/(м∙К) М=2;
k – импирикалық ... ... ... олардың центрі БП соңынан 3R, k=1,14 жақын
қашықтықта орналасқан;
микросхема корпусы үшін, олардың центрі БП ... 3R, k=1 ... ... – микросұлба корпусынан бөлінген жылудың коэффициенті kа=30 Вт/(м2∙К);
SИС – микросхема корпусының беттік ауданы;
Ni – i-ші ... ... ... ол ... корпусының бойында
ri=10/m қашықтықта орналасқан,
ri=10/217,3=0,046 м
Біздің ұяшық үшін ДД4 ... ... ... ... корпусының саны N=2. Бұл ДД5 және ДД6 микросұлбалары.
Ары қарай есептеу үшін ДД4, ДД5 және ДД6 ... ... ... ... және ... анықтаймыз.
ДД4 микосұлбасы – корпусы 201,6-6(19,5х7,5х5 мм):
SИСДД4=562,5 мм2; RИСДД4=6,823∙10-3 м;
SнегізИСДД4=146,25 мм2
401.14-15 (6.7х10х1,97 мм) ... ... ... ... ... ДД5 микросұлбасы:
SИСДД5=199,8 мм2; RИСДД5=4,62∙10-3м;
SнегізИСДД5=67,0 мм2
402.16-32(9,3х11,5х2,5 мм) корпусындағы ... мм ... мм2; ... ... ... орташа көлемді қызуы
, ... ... ...... ... ... ... жақындаудағы корпус
қызуы;
∆tз.о=3,884ºС – қоршаған ортаға қатысты екінші жақындаудағы қызған ... ... ... ... қуат ... ... ... бірдей қуат)
QИсi=0,004 Вт.
БП мен микросұлба арасындағы саңылау δ3i=1 мм;
λ3 – Т=45ºС ... ... ... ... ауаның
жылуөткізгіштігі (λ= 2,7∙10-2)
5.3 БП-ғы функционалды түйіннің сенімділігін есептеу
ЭА-ны ... ... ... берілген техникалық сипаттамасы,
берілген қолдану шарттарындағы беріктік және конструкцияның технологиялығы
араларындағы ... ... ... ... ... ... кезінде ЭРИ-де қолданатын шама мен типтің беріктікке
әсерін ескеретін шамаланған есептеулер жүргізіледі. Техникалық ... ... ... ... және ... режимдерді ескере отырып
есептеулер ұяшық негізінде жүргізіледі.
Бүкіл блокты есептеу оған кіретін компоненттердің саны көп болғандықтан
үлкен күрделі есеп болып ... ... оның ... кіретін бөлек
ұяшықтарға өңдеу кезінде, беріктілік бойынша өзіндік талаптар беріледі. Осы
талаптардың жиынтығы ... ... ... береді. Сондықтан блокқа
кіретін бір ұяшықты есептейміз.
Бастапқы мәліметтер: Тср=10 000 ч – істен шығуға берілген ... ... емес ... табылады.
ЭА шарттарын ескере отырып, элементтердің істен шығу қарқыны
λi= ... ...... ... ... ... k1 k2 k3 k4 – ... шарттарына түзету коэффициенті;
k1 мен k2 – механикалық фактордың ... ... ... ... k2=1,0 (қолдану шарттары – зертханалық ЭА);
k3 – ылғалдылық және температура әсеріне ... ... ... ... ... үшін +25ºС ... кезінде);
k4 – ауа қысымының әсеріне тәуелді түзету коэффициенті, k4=1; (қалыпты
қысым).
Сонда kн=1,0∙1,0∙2∙1=2.
Жылулық ... ... ... блок ... мен ... ... коэфициентін қолданып, беріктілікті есептеу кезінде
температураның ықпалын ескереді.
ai(T,kн) – Тº температураға ... ... ... және ... ... барлық ЭРИ үшін бірдей етіп алайық Тº=48ºС. ... ... ... ... анықталады. kн жүктеме
коэффициентінің орташа мәні:
резистрлер үшін – ... үшін – ... үшін – ... үшін – ... ... түзету коэффициенті тең болады:
резистрлер үшін – 1;
конденсаторлар үшін – 0,6;
диод үшін – 0,6;
реле үшін – 1;
ЭРИ ... ... λ0i үшін ... 2 ... көрсетілген.
Кесте 5.1 – Элементтер типі бойынша істен шығу қарқыны
|Элемент |Белгіленуі ... ... ... дана |
| | ... ... | |
| | ... | ... | | |25 ... |λ0.R1 |0,087 |12 ... |λ0.R2 | |3 ... |λ0.R3 | | ... | | | ... |λ0.VD1 |0,2 |7 ... |λ0.VD2 |0,2 |3 ... |λ0C1 |0,04 |8 ... | | | ... РЭС80 |λ0K1 |2 |13 ... платасы |λ0ПП |0,7 |1 ... |λ0OM |0,01 |300 ... | | | ... ... |0,013 |3 ... ... ... |1 ... ... шығу ... 1/ч
Резистрлердің істен шығу қарқыны
λR=(0,087∙40)∙10-6∙2∙1=6,96∙10-6 1/ч
Диодтардың істен шығу қарқыны
λVD=(0,2∙7+0,2∙3)∙10-6∙2∙0,6=2,4∙10-6 1/ч
Реленің істен шығу қарқыны
λВ=(2∙13)∙10-6∙2∙1=52∙10-6 1/ч
Даспа ... ... шығу ... ... ... ... шығу ... ∙10-6 1/ч
Микросұлбаның істен шығу қарқыны
λ ИМС=(0,013∙3)∙10-6∙2=0,078 ∙10-6 1/ч
Қосқыштың істен шығу қарқыны
λ соед=(0,062∙96)∙10-6∙2=11,9 ∙10-6 1/ч
Жүйенің істен шығу ... ... шығу ... ... ... λ=1/81,112=12 328 ч;
Тср.расч=12 328 ч> Тср=10 000 ч;
Осылайша Тср.расч істен шығуға нароботканың ... ... ... ... істен шығуға нароботкасының берілген уақытынан артық болады.
Шешім: ұяшық есептелген беріктілігі ТЗ шарттарын қанағаттандырады. Егер
есептелген уақыт ТЗ ... ... аз ... ... ... ... түзетуден өткізу керек немесе ЭРИ типін алмастыру
қажет, себебі керісінше жағдайда ЭА істен шығады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорытындылай ... ... ... ... есте ... ... ... түсуіне байланысты сандық
шығысы бар ... ... ... кең ... ... ... ... бар, мысалы, автокалибровка, қателерді автоматты
түзету және өлшеулердің автоматизациясы, ... ... ... ... түрде таңдауы. Өлшенетін шама табиғи қасиеті бойынша
аналогты болғандықтан бұл аспаптар ... ... ... ... үшін
аналогты-сандық түрлендіргішке ие.
Сандық вольметрлер барлық сандық аспаптарға ... ... ... ... уақытта кең қолданысты тапты. Осы
аспаптар негізінде көбінесе тоқты өлшейтін, уақыт интервалдарын, ... ... екі ... қатынасын өлшейтін мультиметрлер ... ... ... ... ... кең таралған сандық
аспаптардың бірі болып табылады. Сандық вольтметрдің жалпы струатуралық
сұлбасы өлшенетін ... ... ... ... ... біршілік түрлендіргіштен, аналогты-сандық түрлендіргіш пен
сандық есептегіш ... ... Егер ... ... ... онда ... ... негізгі метрологиялық
қасиеттері (дәлдік, тезәркеттілік, ... ... ... ... ... ... ... сигналына түрлендіру әдісімен
анықталады. Сондықтан сандық вольтметрлер қолданылатын аналогты-сандық
түрлендіргішінің түрімен ... ... ... ... ... ... кернеудің тоқпен кедергінің көбейтіндісіне тең
фундаментальды ... ... ... ... осы параметрлердің
біреуін өлшейді де, қалған екеуін анықтауға мүмкін береді. Қарапайым түрі
тұрақты немесе айнымалы тоқ кезінде ... ... ... ... бар
магниттіэлектрлік өлшейтін аспап болып табылады. ... ... ... ... және ... ... тура ... кіріс сигналды
түрлендіретін немесе күшейтетін электроныдқ сұлба арқылы ... ... ... ... аспаптар қателерді жою уақытын азайтатын әртүрлі
диагностикалық құрылғылардан тұрады. Бұдан басқа қазіргі уақыттағы көптеген
стендтік аспаптар ... ... ішкі ... ие. ... ... ... аспаптар интерфейс шинасымен жабдықталған. Және
осыған байланыста ... ... ... ... ... ... істей алады.
Дегенмен ірі аспаптар кіріс шаманың қажетті диапазонын автоматты ... ... ... ... ... ... ... асу индикаторы
болады. Ол операторға диапазонды ауыстыру қажет екенін еске ... ... ... ... аналогты-сандық түрлендіргішпен
анықталады және қайта жүктеуден кейінгі қалыптасу уақытын қосады. Рұқсат
ету шамасы ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Суетин В.Я. Цифровые измерительные приборы. – М.: Радио и ... – 80 с., ... ... Е.В. Проектирование и технология печатных плат: ... М.: ... ... 2005. – 560 ... Григорьян С.Г. Конструирование электронных устройств ... и ... ... ... С.Г. – ... ... 2007. – 303 ... Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 050716 –«Аспап жасау» мамандығы
студенттеріне ... ... ... ... ... ... ... Құрастырған: Кусен К.Е.,
Бердібаева Г.К., Алматы: ҚазҰТУ баспасы, 2007. – 108 бет.
5. Горчаков В.С. ... ... ... – М.: ... и
связь, 1986. – 88 с., ил.
6. Электрические измерения: Учебник для ... ... ... Н.С., ... Е.М., и др.; Под ред. А.В. ... и ... – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергия. Ленингр. Отд-
ние, 1980. – 392 с., ... ... Ю. В, ... ... ... — М.: ... 19712. — 176 с.
8. Бирюков С. А. Радиолюбительские цифровые устройства. — М.: Радио и
связь, 1982.
9. Бирюков С. А. Цифровые ... на ... — М,: ... ... 1984. — 88 ... ... В.И., ... С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизмерения:
Учеб. пособие для радиотехич. спец.вузов/Под ред. В.И. Винокурова.
– 2-е изд., переб. и доп. – М.: Высш шк., 1986.- 351 с.: ... ... В.Д. ... ... ... для вузов. – М.:
Радио и связь, 1985. – 368 с., ил.
12. Кушнир Ф.В. ... ... ... для ...... ... ... 1983. – 320 с., ил.
13. Шульц Ю. Электроизмерительная техника: 1000 понятий для практиков:
Справочник: Пер с нем. – М.: ... 1989. – 288 с., ... ... ... ( с ... работами): Учебник для
техникумов /Р.М. Демидова-Панферова, В.Н. Малиновский, В.С. Попов
и др.; Под ред. В.Н. ... – М.: ... 1982. – ... ... ... ... и ... величин: Учеб. пособие
для вузов. /Н.Н. Евтихиев, Я.А. Купершмидт, В.Ф. Папуловский, В.Н.
Скугоров; Под ... Н.Н. ...... ... с., ... ... ... 1,2 мм болатын жилдармен ... ... ... ... үшін ішкі ... ... ... қолданылады. Ол 60
канал ұжымына дейін рұқсатқа мүмкіндік береді. Жүйенің сызықтық ... ... 252 ... ... ... және ... ... бір стандартымен түрленеді.
Жүйенің әрекет ету қашықтығы 12500 ... ... ... оны ... ... ... да қолдану ұсынылады). Күшейту аймағының
ұзындығы 19 км-ге дейін құрайды.
Техникалық мәліметтері:
Кабель ... МКС, ... ... ... ... ... ... екі
кабельді
Сызықтық ... ... ... ... ... ... ... км ........................
280
Күшейту аймағының номиналды ұзындығы, км ........................ 19,2
– 21,2
ОУП-ОУП ... НУП ... ... ... 3,4 f , ... ... , ... ... топ
312 360 408 456 504 ... , ... ... 60 108 156 204 ... , ... ... 5 – К60-П хабарлау жүйесінің жиіліктік түрлену сұлбасы
Сурет 5.1 – ... ... ... ... 5.2 – ... шектегіш құрылымды сұлбасы
-----------------------
-Uэт
+Uэт
P-
P
P-
P
U2
S1
2
S1
Ut
C
R
Ux
Эталондық кернеу көзі
Есепті импульстар генераторы
Полярлықты ... ... ... ... ... ... ... құрылғысы
Индикация құрылғысы
Импульстер санағышы
Уақытты селектор
Есепті импульстер генераторыв
Ара тәріздес кернеу ... ... ... құрылғысы
Триггер
U2
Uупр
Fсч
U3
ә)
Ux
Программалық басқару құрылғысы (микропроцессор)
Интерфейс
Дешифратор
Салыстыру сұлбасы
Сандық-аналогты түрлендіргіш
Кіріс құрылғысы
a)
Ux
Интерфейс
Дешифратор
Декадты санағыш
Аналогты-сандық түрлендіргіш
Кіріс құрылғысы
Командалар
(-)
(+)
Өлшеу шегі
Полярлық және децимальды белгінің орны

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шаңкөмірлі отынды жағу кезіндегі жану камерасының температуралық сипаттамаларына ауырлық күшінің әсері67 бет
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет
«Бағдаршам»бағдарламасын құру.37 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылысы80 бет
Ащысай кен орны28 бет
Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы51 бет
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару75 бет
Ақпараттық анықтамалық жүйе Әуежай384 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь